* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük."

Transkript

1 Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel gazete isimleri arasýnda yer aldý. * HABERÝ 10 DA ABÝGEM den KML öðrencilerine Giriþim ve Ýþ Planý Semineri Ýþ planý iþletmenin anayasasýdýr Alper Delikara ABÝGEM Proje Uzmaný Alper Delikara, Kýz Meslek Lisesi öðrencilerine Giriþimcilik ve Ýþ Planý Eðitim Semineri verdi. Delikara, iyi bir iþ planýnýn iþletmeler için anayasa hükmünde olduðunu söyledi. * HABERÝ 14 DE Her 3 MART 2011 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Aile Ýç Ýletiþim konulu seminer, yoðun ilgi gördü. Belediye tarafýndan düzenlenen Ýletiþim Semineri nde konuþan Ýletiþim Uzmaný Oðuz Sargýn; sorun bir fýrsat doðurur SALON DOLDU TAÞTI Belediye tarafýndan organize edilen Aile Ýç Ýletiþim konulu seminer, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Ünlü Ýletiþim Uzmaný Oðuz Sargýn, kendine has tarzýyla renklendirdiði baþarýlý sunumunda, her sorunun yeni bir fýrsat doðurabileceðini, olumsuzluklarýn aþýlmasýnda azmin yitirilmemesi gerektiðini söyledi. * HABERÝ 14 DE Oðuz Sargýn Okullarý müfredatla boðmayýn Vali Nurullah Çakýr, meslek liselerinin müdür ve yöneticileri ile biraraya gelerek mesleki eðitimin sorunlarýný masaya yatýrdý. Okul Müdürleri'nin çalýþmalarý ve okullarý hakkýnda bilgi alan Vali Nurullah Çakýr, "Klasik müfredat içerisine sýkýþýp kalmayýn, öðrencilerinizin sosyal, sanat ve edebiyat dallarýnda da yetiþmesi için onlara þans tanýyýn. Okullarýmýzda bezmiþ bir atmosfer görünümü istemiyorum. Okullarýmýz iç açan cývýl cývýl bir enerji yansýtmalý." dedi. * HABERÝ 7 DE Hitit Yolu Berlin de tanýtýlacak Almanya'nýn Berlin þehrinde düzenlenecek 'ITB Berlin Turizm Fuarý'na Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Ajansý ile birlikte katýlan Çorum, ikinci bir stantta da bir tematik kültür yolu olan ve 2010 Mayýs ayýnda baþlatýlarak Kasým ayýnda tamamlanan 'Hitit Yolu'nun tanýtýmýný yapacak. * HABERÝ 5 DE Bülent Gedikli konferans verecek AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Gedikli, "Türkiye Buluþmalarý" kapsamýnda konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. * HABERÝ 15 DE MEYDAN Bülent Gedikli Fasýk Fasýk, kelimesi fýsk ve fusuk masdarlarýnýn türevlerindendir. Sözü edilen fýsk, füsuk ve fasýk sözcükleri yoldan çýkmýþ, dinin emirlerine uymaz kimseler ve yalan haber taþýyan kiþiler de bu kavrama dahildir. Fýsk; haddi 19 da Mürsel Þahinbaþ Ýþ yok diyen kocasýna inat kendi iþini kurdu Çorum'da 8 yýl önce iþ olmadýðý için çalýþmadýðýný söyleyen eþinden boþanan ev hanýmý, insanlarýn isterse iþ bulabileceðini göstermek için kendi iþini kurdu. * HABERÝ 4 DE Vali Nurullah Çakýr, meslek liselerinin müdür ve yöneticileri ile biraraya geldi. Engelli öðrencilerin yüzme sevinci Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen yüzme etkinlikleri baþladý. Okul Aile Birliði nin katkýlarý ile gerçekleþen yüzme eðitimi hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt, engelli eðitiminde Çorum da bir ilke imza attýklarýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Zübeyde Haným dan bir ilk Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Giriþimci Nejla Demirel, insanlarýn isterse iþ bulabileceðini göstermek için kendi iþini kurdu. Ýl Genel Meclisi dün gündeminde yer alan konularý görüþtü. Derinçay askýya alýnmadý Ýl Genel Meclisi Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Yaþar Aðzýkara, Meclis'in dünkü toplantýsýnda Kýzýlýrmak Derinçay Arýtma Projesi'nin askýya alýnmadýðýný açýkladý. * HABERÝ 6 DA Yaþar Aðzýkara Termal suyu Özel Ýdare arayacak Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, Laçin'de yürütülen termal su arama çalýþmalarý kapsamýnda gerekli olan sondaj çalýþmasýnýn Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlmasýný uygun gördüklerini söyledi. * HABERÝ 6 DA Ýbrahim Çýrakoðlu Müzebüs Çorum da Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiþ 60 objenin bulunduðu gezici müze Müzebüs'ün yeni duraðý Çorum. Müzebüs'ün eðitim-öðretim yýlý boyunca 24 Çorumlu öðrenciler Müzebüs le tanýþtý. ilde 220 okulu ziyaret etmesi planlanýyor. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 3 MART 2011 Tapu Belediye ye sorunca... Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan arazilerin hisselendirilmesinin bazý sorunlara yol açtýðý geldi kulaðýma. Öðrendiðime göre, Çorum'da bazý gayrý Tarým arazilerinin hisselendirilmesi durduruldu. menkul sahipleri tarla vasfý taþýyan arazilerini uygun fiyatlarla sattýlar. Arazileri alanlar tarlalarý 1000'er m2 bað parseli þeklinde hisselendirip tekrar satýþa çýkardý. Benzer uygulamalarýn sayýsý her geçen gün arttý. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'ný ilgilendiren bir kanun tarým arazilerinin hisselendirilerek satýþýný yasakladý. Bunun üzerine Tapu Kadastro Çorum Belediyesi'nden görüþ istedi. Belediye de mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda imar planý olmayan alanlarda yapýlaþma yoðunluðu bulunmadýðýný belirterek, Tarým Bakanlýðý'nýn tarým arazilerini korumayý amaçlayan kanununu hatýrlattý. Ardýndan tarlalarýn hisselendirilerek satýþýnýn uygun olmadýðý görüþünü savundu. Geliþmeler üzerine Tapu Kadastro arazilerin hisselendirilerek satýþýný durdurdu. Þimdiye kadar yapýlan satýþ iþlemlerinin akýbeti de meçhul. Girgin in kadro mevzu Aytekin Girgin 'Girgin'in kadrosu geliyor' demiþ, Milli Eðitim eski Müdürlerinden Aziz Yavaþ'ýn görevden alýnmasýndan sonra baþlattýðý yargý mücadelesinin Çorum'a atanan müdürlerin kadro almasýný engellediðini hatýrlatmýþ, vekâletle görevi sürdüren Aytekin Girgin'in kadrosunun yakýnda geleceðini duyduðumu yazmýþtým. Öðrendiðime göre, MEM Aytekin Girgin'in kadrosu gelecekken son anda bir aksaklýk olmuþ. Dönemin Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik'le anlaþmazlýða düþtükten sonra yaklaþýk 10 kez görev yeri deðiþtirilen ancak yargý kararýyla her defasýnda yeniden görevine dönen Erzurum Milli Eðitim Müdürü yine davayý kazanmýþ. Aytekin Girgin'e boþalan Kars MEM kadrosunun verilmesi düþünülürken yeni geliþmeler yaþanmýþ. Meydan Cami nin Türkiye nin en büyük 5 camisi arasýnda yer alacaðý belirtiliyor. Allah kabul etsin Meydan Cami inþaatý hýzlý ilerliyor. 4 minaresi tamamlandý. Çorumlu hayýrseverlerin katkýlarýyla hýzlandýrýlan caminin Türkiye nin en büyük 5 camisi arasýnda yer alacaðý söyleniyor. Sadece Çorum deðil Türkiye nin çeþitli kentlerinden camiyi yerinde görmek ve projeyi kendi þehirlerine uygulamak için gelen yetkililer de oluyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na baðlý Diyanet Vakfý nýn takibi ve cami derneðinin gayretleriyle Meydan Cami nin kýsa sürede tamamlanmasý hedefleniyor. Meydan Cami nin bugünlere gelmesinde hayýrseverlerin önemli katkýlarý olduðu biliniyor. Yalnýz istisna sayabileceðimiz bir hususa dikkat çekmek gerekir. Cami derneði yönetimi hiç bir kiþi ve kuruluþa yardým için baþvurmadý. Cami temeli atýldý, inþaat devam etti, inþaat ilerledikçe katkýlar kendiliðinden geldi. Yalnýzca müftülük aracýlýðýyla bir kaç kez cuma namazý sonrasýnda yardým toplandý. Bahar aylarýnda cami içinin yapým iþleri tekrar baþlatýlacak. Konuþulanlara göre, Meydan Cami tamamlandýðýnda 22 milyon liraya mâl olacak. Allah hayýrseverlerin hayýrlarýný kabul etsin... BAÞSAÐLIÐI Selahattin ve Hasan Zelveci nin muhterem babalarý Hitit Gýda ortaklarýndan BAÞSAÐLIÐI Yaþar Zelveci nin Deðerli büyüðümüz, aile dostumuz vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:681) BÝLSAR A.Þ. BAÞSAÐLIÐI Selahattin ve Hasan Zelveci nin muhterem babalarý Hitit Gýda ortaklarýndan Yaþar Zelveci nin Yaþar Zelveci nin vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:679) vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Anitta Hotel Yönetimi (Ç.HAK:685) Nuri-Yakup Körekoðlu

3 PERÞEMBE 3 MART (Ç.HAK:687)

4 4 PERÞEMBE 3 MART 2011 Ýþ yok diyen kocasýna inat kendi iþini kurdu Çorum'da 8 yýl önce iþ olmadýðý için çalýþmadýðýný söyleyen eþinden boþanan ev hanýmý, insanlarýn isterse iþ bulabileceðini göstermek için kendi iþini kurdu. Gazi Caddesi Turgut Özal Ýþ Merkezi nde 3 yýl önce faaliyete baþlayan çeyiz dükkanýnda 8 kiþiyi istihdam eden Necla Demirel, giriþimciliðiyle örnek olduðu için Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Kadýn Giriþimcilik Kurulu tarafýndan ödüllendirildi. Yaþadýðý süreci AA muhabirine anlatan Necla Demirel, eþinin sürekli ''iþ olmadýðý'' gerekçesiyle çalýþmadýðýný, bu nedenle 8 yýl önce eþinden boþandýðýný belirtti. Ayrýlmasýnýn ardýndan üniversite ve lisede okuyan iki çocuðuyla ailesinin yanýna yerleþtiðini dile getiren Demirel, ailesine yük olmamak ve çocuklarýný okutmak için çocuk bakýcýlýðýndan, özel bir hastanenin temizlik þirketinde çalýþmaya kadar birçok iþte çalýþtýðýný ifade etti. Gündüz iþten sonra evde dikiþi makinesinin baþýna geçerek diktiði nevresim takýmlarýný iþ yerindeki kadýnlara satarak bütçesine katký saðladýðýný kaydeden Demirel, ''Üniversitede Giriþimci Nejla Demirel, insanlarýn isterse iþ bulabileceðini göstermek için kendi iþini kurdu. eski eþime, 'isteyince iþ bulunabileceðini' ispatlamak için dükkanýmý açtým. Ýnsan çalýþmak isteyince bütün engelleri aþýyor. Nevresimden seccadeye, yastýk kýlýflarýndan yatak örtülerine kadar her çeþit çeyiz eþyasýný üretiyoruz, çok sayýda maðazaya ürünlerimizi satýyoruz. Yakýn zamanda iþimi daha da büyüterek yeni bir dükkana geçmeyi düþünüyorum. Þu anda 2'si dikiþ ve 6 satýþ elemaný olmak üzere 8 kadýný istihdam ediyorum.'' -''ÝNANMALI VE CESARET ETMELÝ''- Necla Demirel, 8 kiþiyi istihdam ediyor. okuyan oðlum da, nevresimlere de çýt çýt takardý. Dikiþ dikerek hem stresimi atýyordum, hem de çocuklarýmýn eðitimini saðlýyordum'' dedi. Demirel, ancak bunlarla yetinmek istemediðini ve arkadaþlarýnýn tavsiyesi üzerine 3 yýl önce Çorum Kadýn Ýþ Geliþtirme Merkezinde (KÝÞGEM) açýlan giriþimcilik eðitimlerine katýldýðýný belirterek, eðitim sonunda ''Çeyiz Dükkaný'' Projesini merkeze sunduðunu, kabul edilmesinin ardýndan 4 bin lira hibe ve bankadan aldýðý krediyle iþinin patronu olduðunu anlattý. -''RÝSKE GÝRDÝÐÝMÝ ÝFLAS EDECEÐÝMÝ SÖYLEDÝLER''Demirel, ilk zamanlar tezgaha koyacak mal bulamadýðýný belirterek, þunlarý anlattý: ''Çevremdeki bazý insanlar, 'riske girdiðimi, yakýn zamanda iflas edeceðimi' söyledi. Ben ise özellikle çalýþmayan Kadýnlarýn özellikle eþlerinden ayrýldýktan sonra kendilerini maðdur hissetmemesi gerektiðini vurgulayan Demirel, ''Ýnsanlar inanmalý ve cesaret etmeli. Her yerde iþ var, sanmýyorum ki insan çalýþmak isteyince iþ bulamasýn. Özellikle kadýnlara önerim, kimseye muhtaç olmamak için kendilerine güvensinler'' dedi. Cesaretiyle kadýnlara örnek olan Necla Demirel, ÇTSO Kadýn Giriþimciler Kurulu tarafýndan giriþimci ruhundan ve cesaretinden dolayý plaketle ödüllendirildi. Esma Aygün - (Çorum A.A.) Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiþ 60 objenin bulunduðu gezici müze Müzebüs'ün yeni duraðý Çorum oldu. 'Müzebüs'ün yeni duraðý Çorum oldu Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiþ 60 objenin bulunduðu gezici müze Müzebüs'ün yeni duraðý Çorum. Müzebüs'ün eðitim-öðretim yýlý boyunca 24 ilde 220 okulu ziyaret etmesi planlanýyor. Kýsýtlý imkânlar, uzaklýk gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öðrencilere ulaþmak amacý ile Rahmi M. Koç Müzesi'nin 2003 yýlýndan bu yana sürdürdüðü gezici müze geleneði bu yýl da devam ediyor. 'Müzebüs'ün bu sene 22 Eylül'de Mersin'den baþlayan yolculuðu Çorum ile devam ediyor. Müzebüs Eylül'den bu güne dek toplam 70 okulu ve beþ Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý öðrenim birimini ziyaret etti. Müzebüs Çorumlu öðrenciler Müzebüs le tanýþtý. Çorum'da 28 Þubat tarihinden itibaren bir hafta boyunca dört okulda öðrencilerle biraraya gelecek. 28 Þubat'ta Merkez Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu, 2 Mart'ta Mustafa Kemal Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda bulunan Müzebüs, bugün Hacýhamza Þ. Hasan Bahçevan Ýlköðretim Okulu'nda, yarýn da Cumhuriyet Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda bulunacak. Müzebüs Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) öðrenim birimlerinden Çorum Öðrenim Birimi'ni 1 Mart Salý günü ziyaret etti. Müzebüs eðitim öðretim yýlý boyunca sürecek turun 17 Haziran 2011'de Edirne'de sonlanmasý planlanýyor. Bugüne dek bin 36 okul ve 155 bin öðrenciye ulaþan gezici müze, bu yýl da 24 ilde 220 okul ve bin öðrenciye ulaþmayý hedefliyor. 'Anadolu'nun ücra noktalarýna ulaþýyoruz' Eðitim-öðretim yýlý boyunca yaz kýþ, köy kasaba demeden ilerleyen Müzebüs'te ulaþým, iletiþim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik geliþimi gösteren 60 obje sergileniyor. Bu objeler arasýnda buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneþ saati, güneþ pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs'ün ziyaret rotasýnda yer alan okullar Milli Eðitim Müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor. Müzebüs'ün Anadolu'nun zor koþullar altýnda yaþayan en ücra noktalarýna dahi ulaþtýðýný vurgulayan Rahmi M. Koç Müzesi Eðitim Danýþmaný Emine Bayam, "Öðrencilerin isteklerine ve hayallerine kulak veriyoruz. Derslerde gördükleri konularý gözlerinde canlandýrabilmeleri güç olabiliyor. Objeleri birebir gördüklerinde ise hem derslerini hem de hayatý çok daha iyi kavrayabiliyorlar." þeklinde konuþuyor. Daniþmentgazi den Kardeþ Kurum ziyareti Çorum merkez Daniþmentgazi Ýlköðretim Okulu yönetici ve öðrencileri SMMMO yu ziyaret etti. Çorum merkez Daniþmentgazi Ýlköðretim Okulu yönetici ve öðrencileri, kardeþ kurum olduklarý Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý na (SMMMO) ziyarette bulundular. Dün gerçekleleþtirilen ziyarette Okul Müdürü Esat Kolbaþý, Müdür Yardýmcýsý Abdulkadir Yýldýz, Okul Aile Birliði Baþkaný Funda Aydýnlý, Baþkan Yardýmcýsý Ayþegül Katip ve Denetim Kurulu Üyesi Kemal Arslan ile birinci sýnýf öðrencileri hazýr bulundu. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, ziyarette yaptýðý açýklamada muhasebecilerin ülke ekonomisi açýsýndan önemli bir görev üstlendiðini söyledi. Muzaffer Yýldýrým, vergi gelirinin ülke ekonomisinin temel taþý olduðunu belirterek, vergilerin toplanmasýnda muhasebecilerin etkin bir rol oynadýðýný aktardý. Yýldýrým ayrýca, kardeþ kurum olduklarý Daniþmentgazi Ýlköðretim Okulu na da ellerinden gelen desteði vereceklerini söyledi. Oda Baþkaný Yýldýrým ayrýca, Kardeþ okulu SMMMO yöneticileri karþýladý. Öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Kardeþ Kurum ziyaretleri devam ediyor. ziyarete gelen öðrencilere de çeþitli hediyeler verdi. Daniþmentgazi Ýlköðretim Okulu Müdürü Esat Kolbaþý da ziyarette yaptýðý açýklamada, okul olarak Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý ile kardeþ kurum olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirtti. Canpolat, Ortaköy Özel Ýdare Müdürü Çorum'un Ortaköy Özel Ýdare ne Duran Canpolat atandý. Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Tümer Tüzün'ün emekli olmasýndan sonra görevi Aydýn Topçu yürütüyordu. Özel Ýdare ne atanan Duran Canbolat, ilçeye gelerek görevine baþladý yýlýnda Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Duran Canpolat, ilk ve orta öðretimini Sungurlu'da tamamladý yýlýnda Ankara Tarým Bakanlýðý Köy Hizmetleri Genel nde göreve baþlayan Canpolat, 1992 yýlýnda Çorum Köy Hizmetleri Þube Müdürü iken Ýl Özel Ýdaresi Destekleme Hizmetleri görevine atandý. Uðurludað ilçesinde de Ýlçe Özel Ýdare yapan Canbolat, Ortaköy Özel Ýdare ne atandý. (A.A.) Duran Canpolat

5 PERÞEMBE 3 MART Hitit Yolu ITB Berlin 2011 de tanýtýlacak Almanya'nýn Berlin þehrinde düzenlenecek 'ITB Berlin Turizm Fuarý'na Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Ajansý ile birlikte katýlan Çorum, ikinci bir stantta da bir tematik kültür yolu olan ve 2010 Mayýs ayýnda baþlatýlarak Kasým ayýnda tamamlanan 'Hitit Yolu'nun tanýtýmýný yapacak. Valilikten yapýlan açýklamada, Berlin'de bu yýl 45'incisi düzenlenecek olan 'ITB Berlin Turizm Fuarý'nýn 8-13 Mart 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirileceðini ve fuara yaklaþýk 150 ülkeden katýlýmýn olacaðý ifade edildi. Yeþilýrmak (Ç.HAK:664) ITB Berlin Turizm Fuarý 8-13 Mart 2011 tarihleri arasýnda düzenlenecek. Havzasý Kalkýnma Birliði Ajansýna tahsis edilen stantta; Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin tanýtýmý yapýlacak. Berlin Kültür ve Turizm Müþavirliði, 'Hitit Yolu'nun tanýtýmý için ikinci bir stant tahsis etti. Tarihi antik yollarla eski göç yollarý esas alýnarak projelendirilen ve 2010 Mayýs aynýda baþlatýlarak Kasým ayýnda tamamlanan ve bir tematik kültür yolu olan 'Hitit Yolu'nun tanýtýmý için sunum yapýlacak ve Almanca olarak hazýrlanan 'Hitit Yolu' kitabý da daðýtýlacak. Fuarda ayrýca Alman Madencilik Müzesi Öðretim Üyelerinden Hemþerimiz Prof Dr. Ünsal Yalçýn 'Türkiye de Kültür Turizmi' konulu bir konferans verecek ve 'Hitit Yolu' Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Ajansýna tahsis edilen stantta; Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya tanýtýlacak. ile ilgili bir sunum yapacak. Fuara, Çorum'u temsilen Vali Nurullah Çakýr, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi üyesi Ramazan Kelepircioðlu ve 'Hitit Yolu' Koordinatörü Fotoðrafçý Rehber Ersin Demirel, Özel Sektörden Anitta Oteli temsilen Anitta Otel Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan ve Anitta Otel Halkla Ýliþkiler Uzmaný Özlem Filiz katýlacaklar. YSK milletvekili sayýsýný belirledi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin seçim çevrelerine göre çýkaracaklarý milletvekili sayýlarýný 2010 yýlý adrese dayalý nüfus kayýt sistemine göre yeniden belirledi. Çorum un milletvekili sayýsý 5 ten 4 e düþürülmüþtü. YSK'nýn, 2010 yýlý sonunda Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan ''adrese dayalý nüfus kayýt sistemi'' sonuçlarýna göre milletvekili sayýsýnýn illerin nüfusuna göre daðýlýmýnýn belirlenmesine iliþkin kararý, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. YSK'nýn 2007 yýlýnda, 22 Ekim 2000 tarihinde yapýlýp TürkiyeÝstatistik Kurumu Baþkanlýðýnca ilan edilen Nüfus Sayýmý sonuçlarýný esas alarak belirlediði milletvekili sayýlarý ile yeni tespit edilen milletvekili sayýlarý arasýnda farklar oldu. Yeni daðýlýma göre, Ankara'nýn milletvekili sayýsý 3, Ýstanbul'un 15, Ýzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli'nin ise milletvekili sayýlarý 2'þer arttý. Sakarya, Antalya, Tekirdað, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Van, Þýrnak ve Kayseri illeri ise milletvekili sayýlarýný birer artýrdý. Afyonkarahisar, Konya, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ýn milletvekili sayýlarý 2'þer azalýrken, Aðrý, Aydýn, Bitlis, Çankýrý, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale ve Karabük'ün milletvekili sayýlarý ise birer azaldý. BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðümüz Hitit Gýda ortaklarýndan Nüfusu iki milletvekili çýkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çýkarma hakký tanýyan 5922 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle Bayburt'un milletvekili sayýsý 1'de kaldý. Yaþar Zelveci nin vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Ak Þarküteri Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Þahin Sucuklarý Bölge Bayii Ýzmir Enternasyonal Fuarý (ÝEF), 80. yýlýný yeniliklerle kutlamaya hazýrlanýyor. Ýzmir Fuarý açýlýyor Ý z m i r Enternasyonal Fuarý (ÝEF), 80. yýlýný yeniliklerle kutlamaya hazýrlanýyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bu kentte fuarlar açýn, kongreler düzenleyin direktifi üzerine kurulan Ýzmir Enternasyonal Fuarý, 80. yaþýnda ilk kez partner ülke uygulamasýný hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Fuarýn ticari yönünü ortaya çýkarma amacýyla yapýlacak uygulamanýn ilk konuðu Avusturya olacak. Çevre ve çevre teknolojileri temasýyla 8-18 Eylül 2011 tarihlerinde açýk kalacak fuarýn onur konuðu ili ise bir sanayi þehri olan Denizli. Ý z m i r Enternasyonal Fuarý'na farklý bir anlayýþ getirme çabasýnda olduklarýný söyleyen Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Fuarýn en büyük özelliði, 10 gün içinde baþta Ýzmir ve Ege olmak üzere ülkenin her yerinden, her kesimden 1.5 milyon gibi rekor ziyaretçi sayýsýna ulaþmasý. Biz bu fuarýn ticari yönünü, ilk ürün fuarý olmasý özelliðini artýrmak istiyoruz. Üretici ve tüketicinin bir araya geldiði fuara, bu kapsamda bir fonksiyon yüklemek için çalýþýyoruz diye konuþtu. BAÞKAN'DAN ÇEVRECÝLÝK ÇAÐRISI Büyükþehir Belediyesi olarak çevre yatýrýmlarýna büyük önem verdiklerini, çok sayýda arýtma tesisini hayata geçirdiklerini ve Körfez için projeler ürettiklerini hatýrlatan Baþkan Aziz Kocaoðlu, Hemþehrilerimizin ve kamuoyunun dikkatini yaþanabilir bir çevreye çekmek amacýyla ÝEF'nin 80. yýlýndaki ana temasýný da çevre (Ç.HAK:676) olarak belirledik. Yaþanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için hepimiz üzerimize düþen görevi yerine getirmeliyiz dedi. Bu sene ilk kez uygulamaya geçecek olan partner ülke olarak A vusturya'nýn seçilmesinin önemine de deðinen Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný, Avusturya, seçilen tema ile bire bir örtüþüyor. Çevre teknolojileri konusunda uluslararasý alanda faaliyet gösteren büyük çaplý çok sayýda baþarýlý þirkete sahip bir ülke. Ayrýca ekonomik verileri açýsýndan da dünyanýn en istikrarlý ülkeleri arasýnda gösteriliyor. Avusturya, hem ÝEF'nin temasý ile örtüþüyor hem de fuarýn ticari yönünü vurguluyor þeklinde konuþtu. ONUR KONUÐU DENÝZLÝ Ýzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin en BAÞSAÐLIÐI büyük ikinci kenti olan Denizli, 80. Ýzmir Enternasyonal Fuarý'nda sanayi ve ticaretinin yaný sýra tarihsel zenginlikleri, yöresel kültürü, yemekleri, el sanatlarý, örf, adetleri ve diðer tüm yönleriyle, kendisini tanýtma ve sergileme olanaðýný bulacak. Antik kentleri ve travertenleriyle ünlü Pamukkale ile önemli turizm merkezlerinden biri olan Denizli, Türkiye'nin son yýllarda önemli geliþme gösteren þehirleri arasýnda yer alýyor. Ý z m i r Enternasyonal Fuarý'nde önceki yýllarda sýrasýyla Mardin, Uþak, Çorum, Karabük, Çanakkale Gaziantep konuðu olmuþtu.(ýha) ve onur il Deðerli büyüðümüz Hitit Gýda ortaklarýndan Yaþar Zelveci nin vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Ganik Þekerleme Gýda San. Tic. Ltd. Þti.

6 6 PERÞEMBE 3 MART 2011 Kýzýlýrmak Derinçay Arýtma Projesi askýya alýnmadý Ýl Genel Meclisi Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Yaþar Aðzýkara, Meclis'in dünkü toplantýsýnda Kýzýlýrmak Derinçay Arýtma Projesi'nin son durumu hakkýnda bilgiler verdi. Proje kapsamýnda 32 köye fosseptik arýtma tesisinin kurulmasýnýn planlandýðýný belirten Aðzýkara, projenin yargýya intikal etmesi nedeniyle çalýþmalarýn durduðunu ve yalnýzca 19 köyde foseptik arýtma tesisinin kurulduðunu, kurulan tesislerin de çalýþamaz durumda olduklarýný aktardý. Sunumunda, projenin devam eden yargý süreci nedeniyle ilerleyemediðini belirten Aðzýkara, yargý sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan projeye kaldýðý yerden devam edileceðini, projenin askýya alýnmadýðýný söyledi. Yaþar Aðzýkara, meclis üyelerini bilgilendirmek amacýyla gerçekleþtirdiði sunumda þu ifadelere yer verdi: "Yüklenici firma ile 29 kasým 2006 tarihinde sözleþme imzalanaarak yer teslimi yapýlmýþ, 07 Eylül 2007 tarihinde Valilik makamý tarafýndan proje ile ilgili gelinen aþamayý ve yapýlan imalatlarýn iþlerliðini yerine kontrol etmek amacýyla bir inceleme komisyonu kurulmuþ ve Ýl Genel Meclisi Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Yaþar Aðzýkara, komisyon olarak Mecitözü ilçesinde bulunan Hýdýrlýk Sulama Göleti ni incelediklerini ve bu göletin daha verimli hale getirilmesini kararlaþtýrdýklarýný söyledi. Göletin þu anda tam dolu seviyede olduðunu, gölete baðlý 3 bin 800 metre beton, 4 bin meter uzunluðunda da toprak kanal bulunduðunu ancak beton kanallarýn toprak kanal kadar su kaybýna proje kapsamýnda uygun yapýlmadýðý tespit edilerek rapora baðlanmýþ, yüklenici firmaya eksiklerini tamamlamak için 26 kasým 2007 tarihine kadar ek süre verilmiþ. Ancak yüklenici firma noksanlarý gidermediði için 13 Mart 2008 tarihinde firmanýn sözleþmesi iptal edilmiþtir. Ýlgililer hakkýnda da ön inceleme yapýlarak suç duyurusunda bulunulmuþtur." 580 bin avro fazladan ödenmiþ Komisyon Baþkaný Yaþar Aðzýkara, proje ile ilgili yüklenici firmaya 580 bin 587,95 Avro fazla ödeme yapýldýðýnýn tespit edildiðini ve devamýnda baþlayan yargý sürecinin halen devam ettiðini söyledi. Aðzýkara, "Kamu zararýnýn ilgililerden tahsil yoluna girmek için mahkemeye verilmiþ ilgililerin itirazý üzerine dava henüz sonuçlanmamýþtýr. Mahkeme sonuçlanmadýðý için hiç bir çalýþma yapýlamamaktadýr. Dava sonuçlanýr sonuçlanmaz Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan gerekli proje hayata geçirilecektir. Dolayýsýyla projenin askýya alýnmasý gibi bir durum söz konusu deðildir." þeklinde konuþtu. Hýdýrlýk Sulama Göleti verimli hale getirilmeli Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin 2010 yýlý faaliyet raporu, komisyon raporuna baðlanmak üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, 2010 yýlý faaliyet raporunun bir anlamda Meclisin karnesi olduðunu belirterek, "2010 faaliyet raporu halka verilen hizmet sözünün bir çeþit karnesidir" dedi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresinin 2010 yýlý faaliyet raporu hakkýnda Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ tarafýndan Meclis üyelerine bilgi verildi yýlý çalýþmalarýnýn Ýl Genel Meclisi tarafýndan kabul edilen performans plan dahilinde gerçekleþtirildiðini vurgulayan Yakup Keleþ, 2010 yýlýnda köy yollarýnda 30 kilometre oraným iþinin planlanmasýna karþýn yýl içerisinde 25 kilometrelik yolda onarým çalýþmasý yapýldýðýný bildirdi. Yýl içerisinde 100 kilometrelik yolda stabilize yol çalýþmasýnýn planlanmasýna karþýn Ýl Genel Meclisi, Çorum Ýl Özel Ýdaresinin 3. yýl süreyle 15 adet araç kiralamasýna oy birliðiyle karar verdi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda 3 yýl süreyle 15 adet araç kiralanmasýyla ilgili olarak Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan gönderilen yazýyý görüþerek karara baðladý. Konuyla ilgili olarak Meclis üyelerine bilgi veren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, maliyetinin daha düþük olmasý nedeniyle araçlarýn 3 yýl süreyle kiralanmasýnýn özellikle istendiðini bildirdi. Yeni personel ve araç alýmlarýyla birlikte Ýl Özel Ýdaresinin çok Yaþar Aðzýkara neden olduðunu belirten Aðzýkara, söz konusu gölette kapalý boru sistemine geçilerek daha iyi verim elde edileceðini ifade etti. 5 metre yükseltilmesi halinde gölette çok daha fazla su tutulabileceðine dikkat çeken Aðzýkara, bölgede gerekli teknik incelemelerin yapýlarak kapalý boru sisteminin bir an önce kurulmasýný uygun gördüklerini sözlerine ekledi. Komisyon raporu, oy birliði ile kabul edildi. Ýþte Özel Ýdare nin 2010 performansý Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ tarafýndan Meclis üyelerine bilgi verildi. köyde çalýþma yaptýklarýný ve bu çalýþmalarla birlikte Çorum genelinde sulu tarýma açýlan arazi miktarýný 22 bin 019 dekara çýkardýklarýný ifade etti yýlý içerisinde eðitim alanýnda 39 derslikli 4 yeni ilköðretim okulunu tamamlayarak eðitim-öðretime açtýklarýný, 53 okulda bakým ve onarým çalýþmasý yaptýklarýný dile getiren Keleþ, ortaöðretim kurumlarýnda ise 3 yeni okul planlamalarýna karþýn 2 yeni okulu daha eðitimin hizmetine sunduklarýný, kilometrelik yolda çalýþma yapýldýðýný, yine 200 kilometrelik yolda 200 kilometrelik bir planlama yapýlmasýna karþýn KÖYDES ve Ýl Özel Ýdaresi imkanlarýyla toplam 136 kilometrelik yolda çalýþma yapýldýðýný kaydetti yýlýnda 30 kilometre 1. kat asfalt çalýþmasý planlamalarýna raðmen 149 kilometrelik yolda 1. kat asfalt çalýþmasý yaptýklarýný dile getiren Yakup Keleþ, yýl içerisinde toplam 6 bin 916 kilometrelik yolda kar mücadelesi, 1000 kilometre olarak planlamalarýna karþýn 1700 kilometrelik yolda yama çalýþmasý yaptýklarýný vurguladý. Konuþmasýnda 2010 yýlý içerisinde içme suyu ve þebekeli içme suyu alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ, yýl içerisinde yaptýklarý çalýþmalarla köylerde þebekeli içme suyu kullanma oranýný %100 seciyesine çýkardýklarýný açýkladý. Yakup Keleþ, yýl içerisinde özel idare bütçesiyle 103 köyde, Ýller Bankasý kanalýyla ise 3 köyde þebekeli içme suyu çalýþmasý yaptýklarýný ifade etti. Kanalizasyon çalýþmalarý kapsamýnda 2010 yýlý içerisinde 5 köyde tesis çalýþmasý planlamalarýna karþýn 21 köy ve 1 baðlýda kanalizasyon çalýþmasý yaptýklarýný ve yapýlan bu çalýþmalarla birlikte köylerdeki kanalizasyonlaþma oranýný %49'lar seviyesine çýkardýklarýný kaydeden Keleþ, tarýmsal sulama çalýþmalarý kapsamýnda da yýl içerisinde 34 okulda ise bakým ve onarým çalýþmasý yaptýklarýný bildirdi. Ýl Özel Ýdaresi olarak 2010 saðlýk yatýrýmlarýna 434 bin TL destek verdiklerini de anlatan Yakup Keleþ, Ýl Özel Ýdaresi olarak 2010 yýlýnda Çorum için çok önemli çalýþmalara imza attýklarýný, 2011 yýlýnda da ayný disiplin ve kalite içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirtirken, kendilerine verdikleri büyük destekten dolayý Ýl Genel Meclisi üyelerine teþekkür etti. Ýl Özel Ýdaresi araç kiralayacak daha etkin ve güçlü bir yapýya büründüðünü vurgulayan Eker, bu yüzden yapýlacak içme suyu, kanalizasyon, yol, sulama, imar ve diðer yapýlmasý gereken iþ ve iþlemlerin ifasý, kontrol ve denetimlerinin daha süratli, etkin ve verimli þekilde saðlanmasý amacýyla yeni araç takviyesinin þart olduðunu kaydetti. Mustafa Eker, araç kiralamada zaman kaybýna neden olmamak için araç kiralamanýn komisyon raporuna baðlanmadan direkt Meclis kararýyla alýnmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan 15 adet aracýn ihale yöntemiyle 3 yýl süreyle kiralanmasýna oy birliðiyle karar verildi. Ýl Genel Meclisi dün gündeminde yer alan konularý görüþtü. Termal suyu Özel Ýdare arayacak Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, Laçin'de yürütülen termal su arama çalýþmalarý kapsamýnda gerekli olan sondaj çalýþmasýnýn Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlmasýný uygun gördüklerini söyledi. Hatýrlanacaðý üzere AK Parti Laçin Ýl Genel Meclisi Üyesi Ýsmail Keþliktepe Meclis'in þubat ayý toplantýlarýnda, Özel Ýdare'nin Laçin Belediyesi tarafýndan yürütülen termal su arama çalýþmalarýna Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2008, 2009 ve 2010 yýllarý içerisinde yapýlan çalýþmalarla kanalizasyon sorunu çözülen 56 köy içi yolu ile 7 kilometrelik köy yolunda stabilize çalýþmasý yapýlacak. Ýl Genel Meclisinin dünkü toplantýsýnda konuyla ilgili olarak Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Meclise gönderilen yazý görüþülerek karara baðlandý. Yapýlan görüþmenin ardýndan 2008, 2009 ve 2010 yýllarý içerisinde yapýlan çalýþmalarla kanalizasyon sorunu çözülen 56 köy içi yolu ile 7 kilometrelik köy Köy yollarýna asfalt þartý geldi Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Yüksek Planlama Kurulu nun, KÖYDES yatýrýmlarýnda 1. derece yol aðýnda bulunan tüm yollarýnýn mutlaka asfaltlanmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi Kargý ve Osmancýk ilçesinde 1. derece yol aðýnda bulunan 15 kilometrelik yolun 2. derece yol aðýna alýnmasýna karar verdi. Söz konusu karar çerçevesinde Ýl Özel Ýdaresi çalýþmalarýyla 1. derece öncelikli ham ve tesviye yol icmal listesinde yer alan 77 kilometrelik yolun 71 kilometresinin önceki yýllarda stabilize kaplama ve envanter güncellemesinin yapýldýðýný hatýrlatan Eker, kalan yolunda 2011 yatýrým programý içerisinde stabilize yol çalýþmasý yapýlmasýna karar verildi. Toplantýda ayrýca Ýbrahim Çýrakoðlu 12 köy yolunun 2011 yýlý yol onarým programýna alýnmasýna da karar verildi. Her iki gündem komisyon 15 kilometrelik yolun ilçe merkezine en yakýn ve tek baðlantý yol durumunda olmamasý nedeniyle bu yollarýn 1. derece yol kapsamýndan çýkartýlarak 2. derece yol aðýna alýnmasý gerektiðini söyledi. Kargý ve Osmancýk ilçesinde bulunan bu yollarýn bu ilçelerin öncelik sýrasýnda bulunmadýðýný özellikle anlatan Eker, bu yollar için harcanmasý gereken kaynaðýn ilçede destek olmasý için önerge teklifinde bulunmuþtu. Keþliktepe'nin 200 bin lira maliyetindeki önerisi incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiþti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, dünkü toplantýda komisyon olarak çalýþmaya destek vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Komisyon raporu, oy birliði ile kabul edildi. Kanalizasyonlar tamam, sýra yolda 56 köy içi yolu ile 7 kilometrelik köy yolunda stabilize çalýþmasý yapýlacak. Yüksek Planlama Kurulu, 1. derecedeki bütün yollarýn asfaltlanmasýna karar verdi. raporuna baðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonuna havale edildi. baþka yatýrýmlar için kullanýlmasýnýn daha doðru olacaðýný sözlerini ekledi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu gündem komisyon raporuna baðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu- KÖYDES yatýrýmlarýnda 1. derece yol aðýnda bulunan tüm yollar asfaltlanacak.

7 Vali Nurullah Çakýr, meslek liselerinin müdürleri ile bir araya geldi Müfredat içinde boðulup kalmayýn OKULLARDA BEZMÝÞ BÝR ATMOSFER ÝSTEMÝYORUM Vali Nurullah Çakýr, meslek liselerinin müdür ve yöneticileri ile biraraya geldi. Vali Nurullah Çakýr, meslek liselerinin müdür ve yöneticileri ile biraraya gelerek mesleki eðitimin sorunlarýný masaya yatýrdý. Okul Müdürleri'nin çalýþmalarý ve okullarý hakkýnda bilgi alan Vali Nurullah Çakýr, "Klasik müfredat içerisine sýkýþýp kalmayýn, öðrencilerinizin sosyal, sanat ve edebiyat dallarýnda da yetiþmesi için onlara þans tanýyýn. Okullarýmýzda bezmiþ bir atmosfer görünümü istemiyorum. Okullarýmýz iç açan cývýl cývýl bir enerji yansýtmalý." dedi. Milli Eðitim Müdürü Ayketin Girgin ve Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör'ün de hazýr bulunduðu toplantýda, okul müdürlerinin tümünü dinleyen Vali Nurullah Çakýr, meslek liselerinin önemine deðinerek, ara eleman yetiþtiren okullarýn ülke ekonomisi ve sektör için büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizdi. Meslek liselerinin genel anlamda bina ve sosyal tesislere yönelik eksikliklerinin tespitinin yapýldýðý toplantýda, deðerlendirme konuþmasý yapan Vali Nurullah Çakýr, Çorum'da mesleki okullardaki öðrenci yüzdesinin % 55 olduðunu, toplamda 15 bin öðrencinin mesleki okullarda eðitim gördüðünü dile getirerek, bu sayýnýn % 60 oranýna çekilmesinin hedeflendiðini vurguladý. Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerinin sektörün gözdesi durumuna geldiðini memnuniyet ifadeleriyle dile getiren Vali Çakýr, 200'e yaklaþan öðretmen kadrosu ile hizmet veren Endüstri Meslek Lisesi'ni ise fakülte gibi sözleriyle deðerlendirdi. Vali Nurullah Çakýr, toplantýda þunlarý Toplantýda meslek okullarýnýn sorunlarý dile getirildi. söyledi; "Birbirimizden haberdar olarak, eþgüdüm ve koordinasyon içerisinde görevlerimizi yapmalýyýz. Meslek lisesi mezunlarý iyi yetiþmiþ bir insan ve ayný zamanda iyi yetiþmiþ bir meslek adamý olmalý. Klasik müfredatýn içinde kalmadan interaktif olmalý ve müfredatta olmayan yeniliklerle kendimizi ve öðrencilerimizi geliþtirmeliyiz. Öðrencilerimizin sosyal, spor, sanat ve edebiyat dallarýnda da yetiþme þansýný yakalamasýna fýrsat tanýmalýyýz. Projecilik mantýðý geliþmiþ öðrencilerimizin sayýlarýný artýrmalýyýz. Yeni bölümlerin açýlmasý yönünde çalýþmak ve baþarýya pek çok kiþiyi ortak etmek için çaba sarfedeceðiz. Yürüyen merdivende gidiyor olmak bizi geliþtirmez. Biz yürüyen merdiven üzerindeyken de yürüyor olabilmeliyiz. Yani farklý ne yapabilirizin arayýþýnda olmalýyýz. Sadece günü yakalamak için deðil, geleceði yakalamak için çalýþmalýyýz. Gündelik vizyon deðil, gelecek 1015 yýlýn vizyonunu yakalayabilecek bir bakýþ açýsýna sahip olmalýyýz. Özellikle kýzlarýmýzýn yatýlý olduðu yurtlarda mutlaka bir bayan yönetici ve bayan nöbetçi bulundurmalýyýz. Bazý iþlerde gönüllülük esastýr. Eðitimli ve aydýným diyerek görev yapanlardan kimin bu gönüllülüðe evet, kimin hayýr dediðini bilmeliyiz. Utanç hayýr diyenlere kalsýn. Özellikle yurtlarýmýzda kalan yavrularýmýzý anne ve babalar bizlere emanet ediyor. Devletin onlarýn her zaman yanýnda olduðunu, gözetip kolladýðýný açýk olarak hissettirebilmeliyiz." Vali Nurullah Çakýr'ýn okul müdürleri ile gerçekleþtirdiði toplantýya Çorum Zihinsel ve Spastik Engelliler Derneði Baþkaný Aile Hekimi Neslihan Hüsülüoðullarý, dernek yöneticileri ve Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut ve dernek yöneticileri de katýldý. Nett Tablet 7 BÝM de 'Nett Tablet 7' ile tablet kategorisine yeni bir soluk getiren Mobee, uygun fiyat avantajýyla ürünlerini kullanýcýlarla buluþturuyor. Son teknoloji ile üretilen Mobee Nett Tablet, Real ve Migros'tan sonra BÝM Çorum maðazalarýnda da özel bir kampanya ile satýþa sunuluyor. Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Mobee, kalitesi ve satýþ sonrasý hizmetleriyle kullanýcýlara mükemmel mobil teknoloji deneyimi yaþatýyor. Tablet pazarýnda da iddialý olan Mobee, son teknoloji ürünü Mobee Nett Tablet 7" ile bir tabletten beklenebilecek tüm özellikleri kullanýcýlara sunuyor. Mobee Nett Tablet 7" fiyat avantajý yaratan kampanyalarýyla da dikkat çekiyor. Mobee Nett Tablet Migros ve Real'den sonra BÝM'de! Sahip olduðu teknolojik özelliklerin yaný sýra uygun fiyatýyla da öne çýkan Mobee Nett Tablet 7, 5M Migros ve Real maðazalarýnda da satýþa sunuluyor. Onlarca kategoride yüzlerce ürünü bünyesinde barýndýran Migros ve Ürün, BÝM Çorum maðazalarýnda da özel bir kampanya ile satýþa sunuluyor. LED ekranýyla tablet kategorisine yeni bir soluk getiriyor. Dokunmatik ekran kalitesi diðer tabletlere göre üstün olan Mobee Nett Tablet, birçok cep telefonu dokunmatiðinden ve tabletten daha konforlu bir deneyim yaþatýyor. 0.6 kg aðýrlýðýnda tasarlanan tablet, parlak piyano siyahý rengiyle de dikkat çekiyor. Mobee ürünlerinde genel bir ayrýcalýk olan malzeme kalitesi ve ince tasarým özellikleri, Mobee Nett'te de öne çýkýyor. Cihaz, iþletim sistemi olarak Android 2.0 sürümünü kullanýyor. 256 MB RAM'e sahip Mobee Real, teknolojiyi yakýndan takip eden müþterileriyle Mobee Nett Tablet'i buluþturuyor. Mobee Nett Tablet 7 5M Migros ve Real maðazalarýnda KDV dahil 209 TL'lik fiyatla kullanýcýlara ulaþýyor. Mobee Nett Tablet 7, BÝM Çorum maðazalarýnda ise özel kampanya çerçevesinde KDV dahil 199 TL'lik fiyatla teknoloji raflarýndaki yerini alýyor. Tablet kategorisinde yeni bir soluk Mobee Nett Tablet, 7 inç boyutunda ve 800x480 piksel çözünürlüðünde dokunmatik parlak Nett Tablet ile zengin market uygulamalarýndan, deðiþik oyunlardan ve aplikasyonlardan (ÝBB trafik, Facebook vs. gibi) yararlanmak mümkün. Mobee Nett'i benzerlerinden ayýran diðer bir üstün özelliði ise içerisinde birçok uygulamanýn üretimde yüklenmiþ olmasý. Kullanýcýlar birçok uygulamayý kendileri indirmek zorunda kalmýyor. Google web tarayýcý, saat, takvim, RRS okuyucu, hesap makinesi, , Magic Albüm, Skype, MSN, Youtube kurulu gelirken, SAMSlide Uygulama Marketi'nden birbirinden eðlenceli uygulamalar da indirilebiliyor. Mobee Nett Tablet teknik özellikleriyle konforlu ve eðlenceli kullaným saðlýyor. 400 MHz ARM iþlemci kullanan Nett, 2 GB dahili depolama alanýnýn yanýnda 4 GB'lýk mini SD kart hediyesi ile kullanýcýya ulaþýyor. 2 adet hoparlör, kulaklýk giriþi, kulaklýk ve dahili mikrofon bulunan cihaz, Wi-Fi özelliði ve dahili kamerasý ile internette görüntülü konuþma yapmayý saðlýyor. Dönüþtürücü ile birlikte Ethernet ve 2 adet USB giriþi de bulunuyor. G-sensor ile ekran otomatik olarak yön deðiþtiriyor, bu sayede ekraný ister yatay ister dikey halde kullanabiliyor. 3 saate kadar kullaným süresiyle ise mobil bilgisayar kullanýmýný konforlu hale getiriyor. Çeþitli oyunlar ve pratik uygulamalarýn dýþýnda, MP3 dinleyip video izleyebilir, internetten gazete, e-kitap okuyabilir, resimlerinizi organize edip her an görüntüleyebilirsiniz. Profesyoneller için 7" ekranlý tablette e-posta okumak ve web tarayýcýda gezinmek çok eðlenceli BAÞSAÐLIÐI Deðerli akrabamýz PERÞEMBE 3 MART Sakatlar Derneði ile Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Vali Çakýr ý ziyaret etti. Engelli derneklerinden Vali Çakýr a ziyaret Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Aile Hekimi Neslihan Hüsülüoðullarý, Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ve dernek yöneticileri Vali Nurullah Çakýr'ý makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz haftalarda her iki dernek de genel kurullarýný gerçekleþtirerek, yeni yönetimler oluþturdu. Yeni yönetim olarak Vali Nurullah Çakýr'a nezaket ziyaretinde bulunan dernek baþkanlarý, yönetim kurulu üyelerini tanýþtýrdýklarý ziyarette, dernek çalýþmalarýna iliþkin Vali Nurullah Çakýr'a bilgi verdiler. Vali Nurullah Çakýr, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in de Ziyarette okullarýn genel sorunlarý deðerlendirildi. hazýr bulunduðu ziyarette, engellilik konusunda son yýllarda atýlan önemli adýmlar bulunduðunu ifade ederek, bunlarýn göz ardý edilmemesi gerektiðini kaydetti. Vali Çakýr, "Engellilik konusunda atýlan samimi adýmlarý her zaman takdirle karþýlamak lazým. Bu yükü hep birlikte sýrtlanacaðýz. Valilik olarak her zaman sizlerin yanýnýzda olduðumuzun bilinmesini istiyorum." dedi. Polis Koleji ne baþvurular baþladý Polis Koleji'ne baþvuracak öðrenciler, Seviye Belirleme Sýnavý'na (SBS) girecek ve baþvurularýný 7-25 Mart 2011 tarihleri arasýnda, öðrenim gördükleri okullara yapacak. Açýklamada, Polis Koleji'ne baþvuracak öðrencilerin 2011'de yapýlacak SBS'ye girmek zorunda olduðuna iþaret edilerek, öðrencilerin SBS için sýnav ücretini yatýrdýktan sonra, 7-25 Mart 2011 tarihleri arasýnda öðrenim gördükleri okullara elektronik ortamda baþvuruda bulunacaklarý vurgulandý. Adaylarýn, polis koleji baþvurusu yaparken ayrýca sýnav ücreti ödemeyecekleri belirtildi. Açýklamaya göre, Polis Koleji'ne giriþ sýnavýna katýlacak adaylarýn tespiti Ortaöðretim Yerleþtirme Puaný'na (OYP) göre olacak. OYP deðerlendirilmesi sonucunda, erkek ve kýz adaylarýn sýralamasý ayrý ayrý yapýlacak. Polis Koleji'ne giriþ sýnavýna OYP'ye göre en yüksek puandan en düþük puana doðru, o yýl Kolej'e alýnacak öðrenci sayýsýnýn yirmi katýna kadar öðrenci çaðrýlabilecek. Baþvuran adaylar arasýndan, giriþ sýnavýna katýlmaya hak kazanacak adaylarýn deðerlendirilmesi OYP'ye göre yapýldýktan sonra, adaylarýn baþarý ve puan durumlarý Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan Ankara Polis Koleji 'ne verilecek. Polis Koleji giriþ sýnavýna katýlmaya hak kazanacak adaylar 7 Temmuz 2011 tarihinden itibaren ''http://www.egm.gov.tr, ve internet sitelerinden duyurulacak. Adaylara ayrýca sýnav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Polis Koleji'ne giriþ sýnavýna katýlmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinde ilanen duyurulduktan sonra baþarýlý olan adaylar, SBS sýnavýna baþvurduklarý Ýl Emniyet Müdürlüklerinin Eðitim Þube Müdürlüklerine baþvuracak. Açýklamaya göre, Polis Koleji giriþ sýnavýna katýlan adaylar, öðrenim gördüðü okul müdürlüðünce onaylanmýþ öðrenim durum belgesinin bir örneði ve diploma fotokopisi, nüfus cüzdanýnýn aslý ve bir fotokopisi, 7 vesikalýk fotoðraf ile mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda kullanýlmak üzere þort ve spor kýyafetleri yanýnda bulunduracak. Polis Koleji giriþ sýnavýnýn takvimi þöyle: Mülakat: Temmuz 2011, saat: Beden eðitim sýnavý: 28 Temmuz 2011, saat: Yazýlý (test) sýnav: 29 Temmuz 2011, Saat: Hacý Osman AKKAYA nýn vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Gül Telekom Kazým-Ýsa Cumhur Çýrak (Ç.HAK:682)

8 8 PERÞEMBE 3 MART 2011 Çorum Belediyesi kadýnlarý unutmadý Aydýnlatma direði alýmý Çorum Belediyesi aydýnlatma direði alýmý için ihale yaptý. Belediye Encümen Salonu nda Zabýta Müdürü Mustafa Kantar baþkanlýðýnda yapýlan yaklaþýk 395 bin TL bedelli ihaleye Ar Elektrik ve KG Mühendislik katýldý. Ýhalede Ar Elektrik TL, KG Mühendislik TL fiyat verdi. Deðerlendirmeden sonra ihale onaylanacak. Çorum Belediyesi aydýnlatma direði alýmý için ihale yaptý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kadýnlar Tasavvuf Musikisi Korosu, 8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle Çorum'da konser verecek. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilecek 'Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kadýnlar Tasavvuf Musikisi Korosu' konseri 8 Mart 2011 Salý günü saat 15.00'de Devlet Tiyatro Salonunda yapýlacak. Zeki Gül Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, 8 Mart'ýn 'Kadýnýn Ýnsan Haklarý'ný dünyaya hatýrlatma günü olduðunu belirterek, kadýnlarýn üretime ve yönetime katýlma imkânýna kavuþtuklarý her ülkede, toplumsal geliþme çabalarýnda etkin ve çok önemli roller üstlendiðine tanýk olunduðunu söyledi. Hiçbir ülkenin kadýnlarýn emeði ve katkýsý olmadan saðlýklý bir þekilde geliþmesinin, kalkýnmasýnýn, demokratikleþmesinin mümkün olmadýðýný düþündüðünü kaydeden Zeki Gül, "Günümüzde kadýnlarýn, sosyal, ekonomik ve politik katkýlarýna her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduðuna inanýyoruz. 8 Mart'ý sadece kadýnlarýn yýlda bir kez hatýrlanmalarý deðil, sorunlarýnýn çözülene kadar tartýþýlmasý için bir fýrsat ve imkân olarak görüyoruz" dedi. Baþkan Vekili Zeki Gül, kadýn sorunlarý, diðer toplumsal ve insani sorunlardan ayrý tutulamayacaðýný bildirerek kadýnlara deðer vermenin geleceðe yapýlan en büyük yatýrým olacaðýný da sözlerine ekledi. Çorum da kadýn aþýklar þöleni Türkiye deki kadýn aþýklar, Türkiye de ilk kez Çorum da düzenlenecek olan kadýn aþýklar þöleninde bir araya gelecek. Aþýklar ve Yazarlar Derneði tarafýndan organize edilen kadýn aþýklar þöleni, 7 mart pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek. Saat da baþlayacak olan þölene Çorumlu ünlü ozamn Þekip Þahadoðru nun kýzý Türkan Þahadoðru Örten in yaný sýra Ozan Gülsüm Kahraman, Aþýk Özlem Olgaç, Aþýk Ayten Gülçýnar, Aþýk Sürmeli Can, Özlem Çetin, Buket Sevindik, Serpil Gökçen ve Dilara Kýlýç katýlacak. Kadýn aþýklar þölenine katýlýmýn ücretsiz olduðu belirtilerek bütün Çorum halký programa davet edildi. Ýhaleye katýlan iki firma temsilcisi teklif sundu. Tarýmda Ar-Ge baþvurularý Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ArGe proje desteði baþvurularý 1 Nisan 2011'de sona erecek. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca, tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliþtirilmesi, çiftçiler, tarýmsal sanayiciler ile ihracatçýlara aktarýlmasý ve tarým sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliþtirilmesi amacýyla ArGe projelerine geri ödemesiz doðrudan destekleme ödemesi veriliyor. Araþtýrma ve Geliþtirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Ýliþkin Teblið kapsamýnda, tarým sektörünün ihtiyacý olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluþlarý, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafýndan yürütülen AR-GE projeleri destekleniyor yýlýnda baþlanýlan bakanlýk Ar-Ge proje destekleri konusunda, proje baþvurusu, projelerin deðerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak sekretarya görevi Tarýmsal Araþtýrmalar Genel (TAGEM) tarafýndan yürütülüyor. Ar-Ge desteðinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluþlar belirtilen süre içerisinde proje tekliflerini sunuyor. Teblið kapsamýnda oluþturulan Sekretarya ve Deðerlendirme Kurulu tarafýndan uygun görülen projeler, proje sahipleri ile sözleþme imzalanarak yü- rürlüðe giriyor. Bu çerçevede, Tarýmsal Araþtýrmalar Genel 'nün (TAGEM) internet sayfasýndaki ilanýnda, Araþtýrma ve Geliþtirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Ýliþkin Teblið kapsamýnda sunulacak projeler için 2011 yýlý son baþvuru tarihinin 1 Nisan 2011 olarak belirlendiði bildirildi. Ýlanda, formatýna göre hazýrlanan proje önerisinin kurum üst yazýsýyla Tarýmsal Araþtýrmalar Genel 'ne (Ýstanbul Yolu Üzeri, Tarým Kampüsü, Yenimahalle/ANKARA) elden, kargo veya posta yolu ile ulaþtýrýlmasý gerektiði belirtildi. Ýlan tarihi mesai bitimine kadar projelerin TAGEM'de olmasýnýn esas alýndýðý, bu tarihten sonra sunulacak proje önerilerinin deðerlendirmeye alýnmayacaðý vurgulandý. Ýstenen tüm bilgi ve belgelerin, proje öneri formu hazýrlama ilkeleri bölümünde belirtilen kurallara uygun, açýk, anlaþýlýr ve eksiksiz olarak hazýrlanmasý, bütçe tablolarýnýn ayrýntýlý olarak doldurulmasý, istenen makine/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alýmý ile ilgili teknik þartnameler ile proforma faturalar ya da teklif mektuplarýnýn proje önerisine eklenmesi gerektiði kaydedilen ilanda, destek üst miktarýnýn 300 bin lira olduðu hatýrlatýldý. (AA) Kadýn Aþýklar Þöleni 7 Mart ta. Ýþsizlik bunalýma soktu Baþkan Külcü ile beraberindekiler Sydney Ýþadamlarý Derneði'nde istiþare toplantýsýna katýldý. Baþkan Çorum a döndü Bir süredir Moreland ve Çorum belediyelerinin "Kardeþ Þehir" programý kapsamýnda bir seri temaslarda bulunmak üzere Avustralya'da bulunan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Çorum heyeti Türkiye'ye döndü. Gezinin en son günü olan Salý gününde Sydney Ýþadamlarý Derneði'nde (SÝAD) Sydney'li iþadamlarý ile sabah kahvaltýsýnda buluþan Külcü burada Çorum'un ekonomik yapýsý ve sanayi potansiyeli hakkýnda bilgi verdi. Çorum'un hýzla geliþmekte olan bir sanayi kenti olduðunu ve bu nedenle "Anadolu Kaplarý" olarak nitelenen iller arasýnda bulunduðunu belirtti. SÝAD'daki iþadamlarýyla olan temaslarýndan sonra Þule Koleji'ne geçen Külcü burada okul görevlilerinden Avustralya'daki eðitim ve öðretim konularýnda bilgi aldý. Okuldaki sýnýflarý gezen Külcü ilkokul öðrencileri ile bir süre sohbet etti ve onlara Çorum'u tanýtmaya çalýþtý. Ayný gün tekrar Melbourne þehrine dönen Külcü daha sonra bu þehirden Türkiye'ye hareket etti. Külcü, dün akþam Çorum'a döndü.. Avustralya'dan ayrýlmadan önce bilgi veren Külcü, Avustralya ziyaretinin umduklarýndan faydalý geçtiðini, görüþmelerin verimli ve bu geziden çok þeyler kazandýklarýný belirtti. Baþkan Külcü, "Özellikle Türk toplumunun ticarette, siyasette, eðitim ve kültürel ve sanat etkinliklerinde aktif olmalarýný görmek ileriye dönük olan umutlarýmýzý artýrmýþtýr" diye konuþtu. Külcü ayrýca, Þule Koleji'ne geçen Külcü burada okul görevlilerinden Avustralya'daki eðitim ve öðretim konularýnda bilgi aldý. Külcü, Avustralya ziyaretinin umduklarýndan faydalý geçtiðini belirtti. Baþkan Külcü, dün akþam Çorum'a döndü.. "Çorum þehrimizin gerek Avustralya, gerekse bu ülkede yaþayan Türk ve Çorumlu toplumu ile olan iliþkilerimizin gittikçe güçlenmesi için resmi ve sivil toplum kuruluþlarý ve Çorum'a gönül vermiþ olan dostlarýmýzýn aracýlýðýyla çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi. Buharaevler Mahallesi nde meydana gelen olayda iþsiz genç bunalýma girdi. Dr. Ýlhan Gürel Caddesi nde bunalýma giren M.G. (28) isimli genç cam parçasý ile elinden kendini yaraladý. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. Bisikletten düþtü dý. Osmancýk ta bisikletten düþen genç aðýr yaralan- Ömer Derindere Bulvarý nda bisikletle giderken dengesini kaybedip düþen A.Ç.(27) yaralandý. Ýlk tedavisi Ýlçe Devlet Hastanesi nde yapýlan A.Ç. Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Baþkan Külcü, Avustralya ziyaretinde Hitit Güneþi Kursu hediye etti.

9 Domenico dan Çorum a övgü THY'nin Ýtalya'nýn Bologna þehrine seferlerinin baþlamasýnýn 1. yýl dönümü dolayýsýyla Marconi Havalimaný'nda tören düzenlendi. Törende kazandýðý hediye uçak biletini alan Ýtalyan Federico Domenico geçtiðimiz yýl geldiði Çorum dan övgüyle bahsetti. Törende konuþan Türk Eczacýlar Birliði'nden yapýlan açýklamada, "Diyabet hastalarýnýn aylardýr süren maðduriyeti SGK'nýn Resmi Gazete'de yayýmlayarak yürürlüðe koyduðu Saðlýk Uygulama Tebliði ile sona ermedi. Aksine, yeni düzenlemeden önce þeker ölçüm çubuklarý için 5 TLfark ödeyen hastalarýmýz, dünden beri en az 17,42 TL ödemek zorunda kalacak." denildi. Þeker ölçüm çubuklarýndaki sorunun çözülmediðini, aksine hastanýn cebinden çýkacak fark ücretinin 3 kat arttýðýný ifade eden Türk Eczacýlar Birliði Merkez Heyeti açýklamasýnda, "Diyabet hastalarýnýn aylardýr süren maðduriyeti SGK'nýn Türk Hava Yollarý (THY) Bologna Müdürü Tarkan Ýnce, bir yýl kadar önce Bologna hattýnýn THY'nin 120. hattý olarak devreye alýndýðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan çekiliþle 2 Ýtalyan gazeteciye istedikleri zamanda, istedikleri hatta kullanýlmak üzere 2'þer kiþilik THYbileti Resmi Gazete'de yayýmlayarak yürürlüðe koyduðu Saðlýk Uygulama Tebliði ile sona ermedi. Aksine, yeni düzenlemeden önce þeker ölçüm çubuklarý için 5 TLfark ödeyen hastalarýmýz, dünden beri en az 17,42 TL ödemek zorunda kalacak." denildi. Hastalarýn aldýðý her þeker ölçüm çubuðunun 0,55 TL'lik kýsmýnýn SGK tarafýndan karþýlandýðý hatýrlatýlan açýklamada, "Danýþtay da bu fiyatý çok az bulmuþ, uygulamanýn yeniden gözden geçirilmesi için yürütmesini durdurmuþtu. Aradan geçen süre içinde, SGK Danýþtay'ýn bu kararýný ve hastalarýn maðduriyetini de hiçe sayan bir karara imza atarak, her þeker ölçüm armaðan edildi. Ayrýca 2010 yýlýnda Ýstanbul'dan uçan son yabancý yolcu olarak belirlenen Ýtalyan Federico Domenico'ya da hediye olarak bilet verildi. Hediye uçak bileti kazanan Domenico, Ýtalya'da Modena kentinde yaþadýðýný belirtti. Burada Çorumlu çubuðu için karþýladýðý bu farký 0,32 TL'ye çekti. Kýsacasý, kendini cezalandýrýlmýþ olarak gören SGK, yine bir gecede aldýðý kararla, hastalarýný maðdur etti. Vatandaþýn cebinden çýkacak para, 3 kat arttý." ifadelerine yer verildi. 'SGK, kelime oyunu yapýyor' "Tüm bu rakamlar belgeleriyle ortada iken, SGK yaptýðý kelime oyunlarýyla kafalarý karýþtýrmaya, hala yaþattýðý maðduriyetin üzerini örtemeye çalýþmaktadýr." denilen açýklamada, Saðlýk Uygulama Tebliði'ne 'vatandaþ eczanelerden hiçbir fark ücreti ödemeyecek' ibaresinin konularak kamuoyunun yanýltýlmak istendiði kaydedildi. SGK ile yapýlan ilaç alým Türk komþularýnýn bulunduðunu anlatan Domenico, bu nedenle geçen yýl 20 Aralýk'ta Türkiye'ye ziyarette bulunduðunu ve Kapadokya, Ankara ile Çorum'a gittiðini anlattý. Çorum'u beklediðinden farklý bir yer olarak bulduðunu belirten Domenico, ''Çorum çok medeni bir yer. Çok kibar koþullarýný belirleyen protokolün içerisinde, böyle bir madde bulunmadýðý ve SGK'nýn yayýmladýðý Teblið ile böyle bir hakka sahip olmadýðý ifade edilen açýklamada, "Elbette, bu gerçekleri iki kurumdan baþka kimsenin bilmesine imkan yoktur. Dolayýsýyla vatandaþýnýn her türlü yaþamsal hakkýnýn koruyucusu ve savunucusu olmasý gereken SGK, sadece yine kendi vatandaþýný kandýrmaya çalýþmýþtýr. Tüm bunlarýn ýþýðýnda, hastalarýmýzýn fark ödemeyecek olmasý gibi bir durum ne yasal ne de teknik olarak mümkün deðildir. Bu ancak ve ancak, eczaneye gelen þeker striplerinin geliþ fiyatýnýn ucuzlamasý ile insanlardý. Hiç problem yaþamadým'' dedi. Modena'da yaþlý ve zor durumdaki insanlara yardým amacýyla kurulan bir kuruluþta da gönüllü hizmet verdiðini anlatan Domenico, THY'den kazandýðý bedava biletle, bu kuruluþun faaliyetleri kapsamýnda Noel'de Brezilya'ya gitmek istediðini bildirdi. TEB den þeker çubuðu bilgisi mümkündür. Aksi taktirde, aradaki fark eczacýmýzýn cebinden çýkmaktadýr. SGK, hastalarýmýzýn maðduriyetini sonlandýracak adýmlar atmak yerine kamu otoritesi olmaktan kaynaklý gücünü orantýsýz kullanarak, þeker çubuklarý hakkýnda kamuoyunu yanýltacak açýklamalar yapmaktadýr. Bu durumun hastalarýmýz ile eczacýlarýmýzý karþý karþýya getirecek sonuçlar doðurmasýndan endiþeliyiz. Hastalarýmýzýn ödeyeceði farkýn sorumlusu SGK'nýn sürdürdüðü uygulamalardýr. Hastalarýmýzý da, ödedikleri her ücretin takibini yapmalarý konusunda uyarýyoruz." denildi. Eðitim Sen in yeni yönetimi mücadelemize katký sunacak Kamu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu na baðlý (KESK) Eðitim Sen Çorum þubesinin geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen genel kurulunda Emek ve Demokrasi Birliði adlý liste ile aday olan ve kaybeden sendika üyeleri, dün yazýlý bir açýklama yaparak, genel kurulda kazanan yöneticilere baþarýlar dilediler. Emek ve Demokrasi Birliði adaylarý tarafýndan yapýlan ortak yazýlý açýklamada ayrýca, yeni yönetimin, mücadelelerine katký sunacaðýný umduklarý vurgulandý. Yapýlan yazýlý açýklamda Eðitim Sen e de bazý eleþtiriler yöneltildi. Yapýlan açýklamada özetle þu ifadelere yer verildi: Dýþarýda olabildiðince bir yaþam, hýzla akýp gidiyor. Sendikamýz, kendini bu yaþamýn akýþýna göre, konumlandýrmasý gerekiyor. Ancak sürece doðru bir müdahale yapýlamazsa, sendikamýzda bir deðiþim ve dönüþümün olma þansý ne yazýk ki görünmemektedir. Eðitim Sen, 12 Eylül faþizminin yýkýntýlarý arasýndan, kendini küllerinden yaratmýþ bir örgüttür. "Sorunlarýný tartýþýp aþma konusunda, önemli bir örgütsel deneyim ve birikiminin olduðu!" biliniyor. Dolayýsýyla seçilen yeni yöneticilerimiz, örgütsel daralmanýn nedenlerini, yasalarla kuþatýlmýþlýðý nasýl aþacaðýný, örgütsel yozlaþma ve bürokratikleþmeden nasýl kurtulacaðýný ve yeni bir örgütsel model sorununu masaya yatýrmak mecburiyetindedir. Þüphesiz yasanýn henüz olmadýðý dönemde, Eðitim Sen, daha diri ve mücadeleci idi. Ne zaman ki devlet Eðitim Sen'i yasalarla sýkýþtýrdý. O andan itibaren kadrolar iþ yerlerinden koptu, profesyonel sen- Genel kurulda kazanan yöneticilere baþarý dilekleri iletildi. dikacýlýðýn nimetleri için didiþme baþladý ve bu aþamadan sonra iktidarcý konformist, bürokratik eðilimlerin geliþtiðini rahatlýkla belirtebiliriz. Ne zamanki bu deðerlerden uzaklaþýp, mücadele alanlarýndan koptu, o vakit Eðitim Sen'de daralma ve yasalara sýðýnma baþ gösterdi. Hal bu ki Eðitim Sen, sokakta fiili ve meþru mücadele yürüten örgüttü. Ancak gelinen aþamada öz güvenini yitirmiþ, mücadele odaðý olmaktan uzaklaþmýþ, devlet sendikalarýyla baþ edemeyen, eylem ve mücadele çizgisi silikleþmiþ, içe büzülmüþ bir örgüt görüntüsü çiziyor. Elbette her þeye raðmen, hala toplumun Eðitim Sen'den beklentisi söz konusudur. Umut edilen þey, Eðitim Sen'in süratle derlenip toparlanmasý ve tekrar bir mücadele örgütü haline gelmesidir. Þüphesiz kongreler örgütsel yenilenme, deðiþim, dönüþüm ve örgütsel eksikliklerin gidermesi için yapýlýr. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, bu süreçte doðru bir tartýþma, kararlaþma yaþayýp, güçlü çýkýþla süreci lehine çevirebilirse, tarihsel ve toplumsal rolünü oynamýþ olur. Fakat bu süreç dar iktidarcý bir anlayýþýn aracý haline getirilirse de, o zaman bireyler yapýlar, koltuklarýn sahibi olurlar ama örgüt daha da daralýr. Emekçi toplumun beklentileri gerçekleþemez. Zira yaratýlan deðerler, tüm emekçiklerini ortak deðerleridir. Eðitim Sen'i büyütmek ve örgütlü-örgütsüz tüm emekçilerin umudu haline getirmek, örgütü tekrar özgürlük deðerleri etrafýnda buluþturmak, herkesin/kesimin tarihsel görevidir. Bu baðlamda Eðitim Sen, hepimizin ortak deðeridir. Hep birlikte ve birleþik mücadele ile haklý yolumuzda yürümeye devam edeceðiz. Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Bayram Burcu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile her iki kurumun bazý yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odasý Baþkanlýðýna seçilen Mehmet Sayan'a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan ve Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sayan ile görüþülerek, ''hayýrlý olsun'' temennisinde bulunuldu ve yapýlacak çalýþmalar için baþarýlar dilendi. Ziyarette konuþan Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney, geçen hafta içerisinde gerçekleþtirilen genel kurulda baþkanlýða seçilen Mehmet Sayan baþkanlýðýndaki yeni yönetimi tebrik ederek, ''Gerek Ticaret Borsamýz gerekse Ticaret ve Sanayi Odamýz olarak Ziraat Odasý ile kardeþ kuruluþlar sayýlýrýz. Ziraat Odasý olarak sizler üretiyorsunuz, biz de Ticaret Borsasý olarak pazarlamasýný yapýyoruz. Ürünlerin pazarlanmasý konusunda Çorum Ýlimizi merkez yapmak ve bu pazarý sürekli canlý tutmak istiyoruz. Bu konuda iþbirliði yaparak, el birliði ile ilimize güzel þeyler kazandýrabiliriz. Borsa olarak yapacaðýnýz her çalýþmada yanýnýzdayýz." dedi. Çorum TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise Saadettin Karaaslan ve Mehmet Sayan'ý tebrik ederek, yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar dilediler. Erol Karadaþ ve Çetin Baþaranhýncal, açýklamalarýnda þu ifadeler yer verdiler: ''Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý ile Ticaret ve Sanayi Odamýz, þüphesiz ki Çorum ilimizin en büyük meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluþlarýdýr. Eðer bizler ortak bir dil kullanýrsak Çorum Ýlimiz için çok güzel çalýþmalara imza atabiliriz. Çünkü STK'lar, illerin dinamikleridir. Zaman za- PERÞEMBE 3 MART Ticaret Borsasý ile TSO yöneticileri Ziraat Odasý Baþkanlýðýna seçilen Mehmet Sayan'a nezaket ziyaretinde bulundular. TSO ve Borsa Sayan ý kutladý Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'nin yeni yönetimine tebrik ziyaretleri devam ediyor. Sen Þube Baþkaný Muammer Özcan iye yöneticiler Mustafa Top ve Ali Özdemir, önceki gün Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube' sini ziyaret ettiler. Özcan ve beraberindekiler, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkanlýðý'na seçilen Mehmet Karadað'a ve yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Karadað ise, ziyaretlerinden dolayý memnuniyetlerini dile getirerek teþekkür etti. Ýl Turizm ve Kültür Müdürü Ali Özüdoðru ve Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de, dün Ýlim Yayma Cemiyeti'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretçiler Þube Baþkaný Mehmet Karadað ve yönetime yeni görevlerinde baþarý dileklerini iletirken, Karadað ise ziyaretlerinden dolayý memnuniyetlerini dile getirerek teþekkür etti. Ziyarette karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. ÝYC Çorum Þubesi'nin yeni yönetimine tebrik ziyaretleri devam ediyor. Mehmet Karadað, ziyaretlerden dolayý memnuniyetini dile getirdi. man farklý düþüncelerimiz olabilir ancak istiþare yaparak her konuda anlaþabileceðimiz düþünüyoruz. Bu duygu ve düþünceler ile yeni yönetiminizi tekrar kutlar, yapacaðýnýz çalýþmalarda baþarýlar dileriz. Ticaret ve Sanayi Odasý olarak da üzerimize düþen her türlü katkýyý yapmaya da hazýrýz'' Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaaslan ve Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sayan da ziyaretten ve desteklerinden dolayý Ticaret Borsasý ve Çorum TSO'ya teþekkür ÝYC ye ziyaretler sürüyor

10 10 PERÞEMBE 3 MART 2011 Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, Türkiye nin en popüler yerel gazete isimleri arasýnda yer aldý. Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel gazete isimleri arasýnda yer aldý. Araþtýrmanýn sonucu, Ýletiþim dünyasýnýn referans gazetesi sloganýyla yayýn yapan Medyaloji tarafýndan kamuoyuna duyuruldu. Yerel gazete isimlerinin illere göre daðýlýmýnýn da yapýldýðý haberde þu bilgilere yer verildi: Ýþte en popüler yerel gazete isimleri! Yayýn yaptýklarý þehir ve bölgelerin nabzýný tutan yerel gazeteler, isimleriyle de dikkat çekiyor. Peki, yerel basýn kuruluþlarý arasýnda en popüler olan gazete isimleri hangileri? Ýþte, yerel basýnda piþti olan gazeteler ve en popüler gazete adlarý Ulusal basýnda hem bir yayýn anlayýþýnýn temsilcisi hem de bir marka olarak iþlev gören gazete isimleri, þüphesiz yerel basýnda da ayný önemi taþýyor. Gazeteciliðin en önemli unsurlarýndan biri olan zaman ve güncellik, gazete adlarýnýn belirlenmesinde de büyük rol oynuyor. Ýsimler, ya zamaný ya da güncelliði çaðrýþtýran kavramlarda birleþiyor. Ulusal gazete adlarýna bakýldýðýnda bu anlamda ilk göze çarpan, Zaman, Posta, BirGün, Bugün, Sabah, Akþam, Yeni Þafak ve Güneþ gazeteleri oluyor. Milliyet, Cumhuriyet, Vatan ve Türkiye gibi milli deðerlere odaklanan isimlerin yaný sýra Hürriyet, Evrensel, Radikal ve Taraf gibi insani ve fikir temelli çaðrýþýmlar da gazete isimlerinde öne çýkan ortak özellikler oluyor. Peki, yayýn yaptýðý bölge ya da þehirlerin nabzýný tutan yerel gazetelerde durum nasýl? Türkiye de yayýn yapan yerel gazetelerin tercihleri hangi isimler üzerinde yoðunlaþýyor? Medyaloji.net, konuyu mercek altýna aldý ve bakýn ortaya nasýl bir tablo çýktý Hakimiyet öne çýkan isimlerden MTM Medya Takip Merkezi nin son verilerine göre, Türkiye genelinde yerel basýnda yayýn yapan ve yayýnýn yapýldýðý il veya bölgedeki geliþmelere ve sorunlara odaklanan bu gazeteler isim tercihlerinde, ulusal gazeteler gibi genellikle mesleki çaðrýþýmlardan yola çýkýyor. Haberciliðin etik unsurlarýna ve hýz ýna vurgu yapan isimlerin yaný sýra, il ve bölge adlarýndan da ilham alan gazeteler arasýnda bazý ulusal gazetelerle ayný Araþtýrma sonuçlarý Medyaloji tarafýndan kamuoyuna duyuruldu. isimleri kullananlar da yer alýyor. Yerel basýnda en çok kullanýlan gazete adlarý ise Yenigün, Hakimiyet,Doðuþ, Gerçek ve Yeni Haber olarak sýralanýyor. Bunlardan Yenigün, Adýyaman, Balýkesir, Edirne, Eskiþehir, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kýrýkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Nevþehir, Þanlýurfa ve Yozgat olmak üzere Türkiye nin on dört farklý ilinde tercih ediliyor. Yerel yayýnlarýn en çok ilgi gösterdiði ikinci isim ise Hakimiyet olarak öne çýkýyor. Bu isimde yerel yayýna sahip il ve ilçeler ise Bursa, Çorum, Dursunbey, Gaziantep, Güney, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Yozgat ve Zonguldak olarak sýralanýyor. Yerel gazetelerin öncelikli tercihleri arasýnda Doðuþ ve Gerçek isimleri de dikkat çekiyor. Adýyaman, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Ordu, Siirt ve Sinop, Doðuþ isimli gazetelere sahip iller olurken; Adýyaman, Afyon, Aydýn, Ýstanbul, Kýrýkkale, Kocaeli, Malatya ve Ordu ise Gerçek adýyla gazete çýkaran iller. Yeni Haber ve Halkýn Sesi isimleri de yerel basýnýn gözde tercihleri arasýnda yer alýyor. Balýkesir, Gaziantep, Ýzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Zonguldak illerinde Yeni Haber adýyla 7 farklý gazete yayýmlanýrken, Edirne, Kýbrýs, Þanlýurfa, Tunceli, Van ve Zonguldak ta Halkýn Sesi adýyla 6 farklý gazete çýkýyor. Bu isimlerin yanýnda Türkiye genelinde beþer adet Objektif, Hürses ve Olay gazeteleri bulunuyor. Objektif gazetesi Amasya, Denizli, Düzce, Isparta ve Kahramanmaraþ illerinde; Hürses Antalya, Balýkesir, Burdur, Mersin ve Tokat ta; Olay gazetesi ise Bursa, Osmaniye, Þanlýurfa, Van ve Zonguldak ta yerel yayýn kuruluþlarýnýn öncelikli tercihleri arasýnda yer alýyor. Bu isimlerin yanýnda Denge,Haber, Hedef, Ýlk Haber ve Yanký isimleri de yerel gazetelerin popüler tercihleri arasýnda yer alýyor. Afyon, Aydýn, Gaziantep, Hatay illerinde Denge gazetesi; Çanakkale, Denizli, Kütahya ve Samsun da Haber gazetesi; Antalya Burdur, Bursa ve Samsun da Hedef gazetesi; Adana, Balýkesir, Trabzon ve Uþak illerinde Ýlk Haber gazetesi; Hatay, Manisa, Samsun ve Sinop ta ise Yanký gazetesi kullanýlan ortak isimler Akdeniz, Anadolu, Anadolu Haber, Egemen, Ýlke ve Manþet ise yerel basýnda en çok kullanýlan diðer gazete isimleri olarak dikkat çekiyor. Bu altý yayýndan her biri, Türkiye nin üç farklý ilinde üçer yerel yayýn tarafýndan kullanýlýyor. Bölge, Atýlým, Doðuþ, Güncel, Son Söz, Günebakýþ, Mücadele, Güney, Ses, Günlük, Toros, Demokrat, Adalet, Deðiþim, Ekip, Ekspres, Hasret, Net Haber, Zafer, Doðu, Hizmet, Söz, Son Haber, Ýl Gazetesi, Umut, Demokrat, Yarýn, Ýstikbal, Kýzýlýrmak, Yeni Ufuk, Körfez, Yerel Gazete, Kurtuluþ, Lider ve Güneþ gazeteleri ise ikiþer farklý ilde ayný isimlerle okuyucuya ulaþýyor. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Zübeyde Haným dan bir ilk Engelli öðrencilerin yüzme sevinci Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen yüzme etkinlikleri baþladý. Okul Aile Birliði nin katkýlarý ile gerçekleþen yüzme eðitimi hakkýnda bilgi veren Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Kurt, Çorum da bir ilke imza attýklarýný söyledi. Gençlik ve Spor Ýl Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen eðitimlerin Beden Eðitimi ve Özel Eðitim Öðretmenleri gözetiminde gerçekleþtiðini anlatan Mehmet Ali Kurt, sosyal ve sportif faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini kaydetti. Havuzda düzenledikleri yüzme eðitimlerinin engelli öðrencilerin fiziksel geliþimi açýsýndan büyük önem taþýdýðýna dikkat çeken Kurt, Suda yapýlan hareketler çocuklarýmýzýn kaslarýný güçlendirirken yeni bir sportif etkinlik alaný da teþkil ediyor. dedi. Kýsa sürede yüzme becerisi kazanan öðrencilerin sevincinin görülmeye deðer olduðunu anlatan Kurt, sosyal ve sportif etkinliklere verdiði destek nedeniyle Okul Aile Birliði ne teþekkür etti. Kýsa sürede yüzme becerisi kazanan öðrencilerin sevinci görülmeye deðer. Okul Aile Birliði nin katkýlarý ile gerçekleþen etkinliðe, engelli öðrencilerin ilgisi büyük. Yüzme eðitimleri, Beden Eðitimi ve Özel Eðitim Öðretmenlerinin gözetiminde gerçekleþtiriliyor.

11 PERÞEMBE 3 MART Þampiyonlar, grup birinciliði için yarýþacak Cumhuriyet ve Tanyeri, Kýrþehir yolcusu Öðrenciler, Kýrþehir de yapýlacak yarýþma öncesinde son provalarýný yaptý. Grup Birinciliði ne katýlacak öðrencilerin hedefi Türkiye finaline kalmak. Çorum Eðitim Kurumlarý Arasý Halk Oyunlarý Yarýþmasý nda kategorilerinde þampiyon olan Cumhuriyet ve Tanyeri Ýlköðretim Okullarý, Grup Birinciliði ne katýlacak. Son provalarýný dün Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Spor Salonu nda yapan halk oyunlarý ekipleri, 5-6 Mart 2011 tarihlerinde Kýrþehir de düzenlenecek yarýþmada Çorum u temsil edecek. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun yýldýzlar, Tanyeri Ýlköðretim Okulu nun ise küçükler kategorisinde yarýþacaðýný hatýrlatan yetkililer, Grup Birinciliði ne Çorum un yaný sýra Kýrýkkale, Kayseri, Aksaray, Ankara, Çankýrý ve Amasya illerinden de ekiplerin katýlacaðýný kaydettiler. Halk oyunlarý alanýnda büyük bir çekiþmeye sahne olacaðý tahmin edilen Grup Birinciliði nde þampiyon olan ekiplerin Türkiye finaline katýlmaya hak kazanacaðý ifade edildi. SGK muafiyet belgesi süresi 31 Mart ta doluyor Tanyeri Ýlköðretim Okulu halk oyunlarý ekibi, küçükler kategorisinde yarýþacak. Tarýmda kendi adýna ve hesabýna çalýþanlarýn Sosyal Güvenlik Kurumu na sigortalýlýk muafiyet belgesi verme süresi 31 Mart 2011 de sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ndan yapýlan yazýlý açýklamada, 12 Mayýs 2010 tarihinde yürürlüðe giren Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinde yapýlan düzenleme ile Mustafa Memiþ adaylýðýný açýklýyor Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Bayat kurucu Ýlçe Baþkaný Mustafa Memiþ in milletvekili aday adaylýðýný açýklayacaðý bildirildi. Siyasette 25 yýlý geride býrakan Mustafa Memiþ in ilerleyen günlerde Mustafa Memiþ AK Parti de düzenleyeceði basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný kamuoyuna duyuracaðý öðrenildi. Yönetmeliðin yürürlük tarihi olan 12 Mayýs 2010 tarihinden önce, Kurum tarafýndan ziraat odalarýndan veya ziraat odalarýnýn bulunmadýðý yerlerde tarým il veya ilçe müdürlüklerinden alýnan kayýtlardan tarým sigortalýsý olarak resen tescili yapýlanlarýn; Ziraat odalarýndan veya ziraat odalarýnýn bulunmadýðý yerlerde tarým il veya ilçe müdürlüklerinden alacaklarý ve resen tescil tarihinden geriye doðru en fazla 1 yýla iliþkin olmak üzere muafiyet belgesi ile belgelemeleri için 12 Aðustos 2010 tarihine kadar üç aylýk süre öngörüldüðü anýmsatýldý. Açýklamada, baþvuru süresini geçiren sigortalar 12 Mayýs 2010 tarihinden önce Kurumca resen tarým sigortalýsý olacak tescili yapýlanlarýn muafiyet belgesi ile baþvurabilecekleri süre yapýlan Yönetmelik deðiþikliði ile 31 Mart 2011 tarihine kadar uzatýlýldýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, Tarým sigortalýlarýmýz için muafiyet kapsamý yýllýk tarýmsal faaliyet gelirinden bu faaliyete iliþkin masraflar düþüldükten sonra kalan tutarýn aylýk ortalamasý esas alýnarak belirlenmekte olup, bu tutarlarýn; 2008 yýlý için TL, 2009 yýlý ilk altý ay için TL, 2009 yýlý ikinci altý ay için TL, 2010 yýlý ilk altý ay için TL, 2010 yýlý için ikinci altý ay için TL den az olmasý gerekmektedir. Muafiyet kapsamýnda bulunan söz konusu tarým sigortalýlarýmýzýn, vakit kaybetmeden baðlý bulunduklarý ziraat odalarýndan ziraat odalarýnýn bulunmadýðý yerlerde ise tarým il veya ilçe müdürlüklerinden alacaklarý Sigortalýlýk Muafiyet Belgesi ni bir an önce Sosyal Güvenlik Ýl veya Merkez Müdürlüklerimize vermeleri gerekmektedir denildi. ANKA nýn haberine göre açýklamada, 12 Mayýs 2010 tarihinden sonra Kurum tarafýndan resen tescil edilen tarým sigortalýlarýnýn da resen tescilin kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren 10 gün içerisinde, muafiyet belgelerinin kuruma ibraz edilmesi halinde ayný yönde haklarýnýn bulunacaðý kaydedildi. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun yýldýzlar kategorisinde Çorum u temsil edecek. Dumlupýnar da tatbikat heyecaný Sivil Savunma Günü nedeniyle Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu nda afet tatbikatý düzenlendi. Sivil Savunma Kulubü tarafýndan önceki gün düzenlenen tatbikat, okul bahçesinde gerçekleþti. Tatbikata; Okul Müdürü Mustafa Bacý, Müdür Yardýmcýsý Mustafa Çaðlar, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Verilen alarm ile baþlayan tatbikatta, okuldaki öðrenciler kýsa sürede tahliye edildi. Daha sonra bina içinde mahsur kaldýðý anlaþýlan temsili yaralýlar sivil savunma ekiplerinin yardýmý ile kurtarýldý. Olasý bir deprem ya da yangýn esnasýnda nasýl hareket edilmesi gerektiðinin test edildiði tatbikata katýlan öðrencilere bilgiler verildi. Sivil Savunma Kulubü Rehber Öðretmeni Atila Ortakcý nýn hazýrladýðý programda kürsüye Okul bahçesindeki tatbikatta bazý öðrenciler temsili yaralýlarý canlandýrdý. Gerçeðini aratmayan tatbikatta kurtarma operasyonu sýrasýnda heyecanlý anlar yaþandý. gelen öðrenciler günün anlam ve önemi ile ilgili sunumlar yaptý. Sivil savunmanýn önemiyle ilgili video film gösteriminin de yer aldýðý program, tatbikatýn ardýndan sona erdi. Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu Müdürü Mustafa Bacý, baþarýlý geçen tatbikat dolayýsýyla görevli öðretmen ve öðrencileri kutladý. Sivil Savunma Günü nedeniyle Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu nda afet tatbikatý düzenlendi.

12 12 PERÞEMBE 3 MART 2011 KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper: Torba Yasa yý onaylamýyoruz Kötü alýþkanlýk bulaþýcý olabilir Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Sungurlu Ýlçe Temsilcisi Bekir Sami Ünsal, uyuþturucu, alkol ve sigaranýn en tehlikeli kitle imha silahlarýndan daha korkunç bir güce sahip olduðunu söyledi. Yeþilay Derneði Sungurlu Temsilcisi Bekir Sami Ünsal, Yeþilay tarafýndan 40 ilde 10 bin öðrenci üzerinde yaptýðý ankette Türkiye'de sigaraya baþlama yaþýnýn 10, alkole baþlama yaþýnýn ise 11, uyuþturucu ile tanýþma yaþýnýn ise 12'ye kadar düþtüðünün tespit edildiðini belirtti. Uyuþturucuya iten sebeplerin baþýnda, bilgisizlik, özenti, merak, moda, bozuk çevre Sigarayý býrakmak isteyenlere destek Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Temsilcisi Attila Alpay; Yeþilay Haftasý'nda da sigarayý býrakmak isteyenlere ücretsiz eðitim CD'si hediye edeceklerini bildirdi. Zararlý alýþkanlýklarla mücadele konusunda uzun zamandýr sürdürdüðü çabayý özellikle son aylarda daha da yoðunlaþtýran Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Temsilcisi Baþkaný Attila Alpay, sigarayý býrakmak isteyenlerin, Çorum Belediyesi'nin maddi destekleri ile hazýrladýklarý CD'yi edinmek için, kendisini aramalarýný istedi. Ücretsiz olarak daðýtacaðý CD'yi, þu ana kadar konferans ve film gösterileri için gidemediði uzak köy okullarý ile isteyen herkese hediye olarak verdiðini kaydeden Alpay; bunun için kendisine destek veren Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. "Hazýrlamýþ olduðumuz CD sigara ile mücadele konusunda ülkemizde yapýlan yegâne projedir." diyen Alpay, açýklamasýný yapýsý, eðitim yetersizliði, manevi boþluk ve inanç zayýflýðýnýn geldiðini kaydeden Ünsal, "Bilindiði gibi hastalýklar da, alýþkanlýklar da bulaþýcýdýr. Ýnsandan insana kolaylýkla geçebilir. Bu konuda toplumun her kesimine çok büyük sorumluluklar düþmektedir" dedi. Yeþilay haftasý kapsamýnda bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini açýklayan Ünsal, ayrýca Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Alpaslan Özyazýcý'nun Sungurlu Lisesi'nde öðrencilere seminer vereceðini sözlerine ekledi. (ÝHA) þöyle sürdürdü: "Çok pahalýya mal olan bir eser olup 55 dakika sürmekte ve sigaranýn zararlarýný tüm yönleriyle gözler önüne sermektedir. Filmde akciðer kanseri ameliyatlarýna girilmekte; bacak damarý týkanan ve ayaklarý kesilen, piþman olan insanlar gösterilmekte ve kalp damar cerrahisine dair ürkütücü ama aydýnlatýcý sahneler yer almaktadýr. Bu film ayný zamanda bütün ulusal televizyon kanallarýnda da halen gösterilmektedir. Filmde bilim adamlarýnýn görüþlerine sýkça yer verilmekte; sigara üzerindeki uluslararasý oyunlar yer almakta ve tiryakiler tam anlamýyla bilinçlendirilmekte ve bilgilendirilmektedir. Renkli olarak hazýrlanan filmde ülkemizin ünlü kalp, damar ve kanser otoriteleri de rol almakta, deneyler, ameliyatlar ve canlý filmlerle sigaranýn insan organizmasý üzerindeki korkunç tahribatý ispatlanmakta ve anlatýlmaktadýr. Ýlaveten sigarayý býrakma yollarý ile yeni Ertuðrul Alper KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Torba Yasa'yý onaylayan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü eleþtirdi ve "Açýkça görüyoruz ki, Sayýn Cumhurbaþkaný adeta bir Noter gibi davranmýþtýr." dedi. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Ertuðrul Alper, kamuoyunda Torba Yasa ismi ile bilinen 6111 sayýlý 'Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilip onaylanmasý için Cumhurbaþkanlýðý'na gönderildiði aþamada DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB genel baþkanlarýnýn imzasýný taþýyan ortak bir yazý ile Cumhurbaþkanlýðý'ndan randevu talep edildiðini hatýrlatarak, "Ancak, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, randevu talebimize yanýt vermediði gibi, deðerlendirme ve eleþtirilerimize kulak týkayarak, yasayý onaylayýp yürürlüðe koymuþ bulunmaktadýr. Birbiriyle alakasý olmayan 216 maddeden oluþan torba yasayý 4207 sayýlý Yeni Tütün Kanunun tüm maddeleri ve ayrýntýlarý da bu CD'de yer almakta. Cumhurbaþkaný kýsa süre içerisinde onayladý! Açýkça görüyoruz ki, Sayýn Cumhurbaþkaný adeta bir Noter gibi davranmýþtýr. AKP iktidarýnýn, birçok yasal düzenlemede olduðu gibi, Torba Yasa'nýn hazýrlýk sürecinde de emek ve meslek örgütlerinin görüþlerine baþvurmadan, eleþtiri ve deðerlendirmelerini dikkate almadan kendi 'ileri demokrasi' anlayýþýna uygun davranmýþ, kamuoyunu yanýltmaya ve 3 Þubatta görüldüðü gibi binlerce emekçinin tepkisini bildik faþizan tutumuyla bastýrmaya kalkýþmýþtýr." diye konuþtu. Torba Yasa'nýn, kamu çalýþanlarýnýn Bekir Sami Ünsal Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Temsilcisi Attila Alpay, ücretsiz sigarayý býrakma CD si daðýtýyor. Önümüzdeki yýl süresince de bu hizmeti sürdürmek istiyoruz. Sigarayý býrakmak isteyen kardeþlerimize faydalý olmakla birlikte sevabýndan istifade etmek istiyor ve bunun için hiçbir ücret istemiyoruz. Yeþilay haftasý münasebetiyle sigarayý býrakmak isteyen tiryakiler bu filmi evlerindeki VCD cihazýna veya bilgisayarlarýna takmak suretiyle sigaranýn dehþet verici dünyasýnda korkunç bir yolculuða çýkacak ve filmi birkaç kez seyrettikten sonra da yýllardýr bu sigarayý içtiklerine piþman olacaklardýr. Filme birlikte sigarayý býraktýktan sonra neler yapýlmasý gerektiðine dair broþür de vermekte; hemþerilerimize faydalý olmayý düþün- aleyhine sonuçlar doðuracaðýný ifade eden Alper, "Cumhurbaþkaný yasayý onaylayarak hükümetin esnek çalýþmayý, güvencesizliði ve performans sistemini içeren Kamu Personel Rejimi uygulamasýna ortak olmuþtur. Emek örgütü temsilcilerinin görüþleri yok sayýlmýþ, dikkate alýnmamýþtýr. Ancak emekçiler olarak biz bu yasayý onaylamýyoruz ve mücadeleyi daha da büyütmeye kararlýyýz. Bilinmelidir ki, emekçiler 'kazananlar mücadele edenlerdir' gerçeðinden hareketle KESK fiili ve meþru mücadelesine devam edecektir." dedi. mekteyiz. Ücretsiz olan bu CD'den ve broþürümüzden edinmek isteyenlerin no'lu telefonumuzu aramalarýný veya adresine mesaj atmalarýný rica eder; bu hizmetimizde bize yardýmcý olan Çorum Belediyesine, Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler müze de sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz." Osmancýk Lisesi'nde, üniversiteye hazýrlýk öncesinde bilgilendirme semineri düzenledi. Osmancýk Lisesi nden üniversite öncesi bilgi Osmancýk Lisesi'nde, üniversiteye hazýrlýk için hummalý bir çalýþma baþlatýldý. Geçtiðimiz günlerde, okulun sinevizyon odasýnda, 12. sýnýflarda okuyan sözel, sayýsal ve eþit aðýrlýk gruplarýna "Üniversiteye Nasýl Hazýrlanmalýyýz ve Ders Çalýþma Teknikleri Nasýl Olmalý?" konulu bir sunum gerçekleþtirildi. Dört oturumda gerçekleþen sunumu, okulun Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Muhterem Þahin yaptý. Öðrencilerin ilgiyle izlediði programda, Okul Müdürü Yurdaþen Yýlmaz, Müdür Yardýmcýsý Sýtký Duman, Rehberlik Öðretmeni Ramazan Çetin, Matematik Öðretmenleri Osman Coþar, Dilek Çaðlar, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Dursun Arslaner, Coðrafya Öðretmeni Murat Göl ve Bilgisayar Öðretmeni Ýsmail Arýk da hazýr bulundu. Okul Müdürü Yurdaþen Yýlmaz, program öncesinde öðrencilere yönelik bir konuþma yaptý. YGS ve LYS'ye girecek 12. sýnýf öðrencilerine tavsiyelerde bulunan Yurdaþen Yýlmaz, "Sevgili Gençler, üniversiteye hazýrlanmak için çok çalýþmak yeterli deðil. Dersi nasýl çalýþtýðýnýz da önemli. Bugün burada öðretmeniniz Muhterem Þahin Bey, sýnavlara hazýrlýðýn püf noktalarýný anlatacak. Ben inanýyorum ki bu kalan sürede, ders çalýþma tekniklerine dikkat ederseniz eksikliklerinizi kýsa sürede gidermiþ olursunuz. Osmancýk Lisesi olarak Müdür Yardýmcýmýz Sýtký Duman Bey'in organizasyonuyla belli aralýklarla Antalya Büyükþehir Belediyesi üniversite öðrencilerine yönelik her sabah ücretsiz sýcak çorba uygulamasý baþlattý. Antalya Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðýnca baþlatýlan uygulama kapsamýnda hafta içi her gün saatleri arasýnda Akdeniz Üniversitesi giriþinde öðrencilere sýcak çorba servisi verilmeye baþlandý. Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Seminere 12. sýnýflarda okuyan sözel, sayýsal ve eþit aðýrlýk gruplar katýldý. Mustafa Akaydýn da, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, bütçelerinin Dört oturumda gerçekleþen sunumu okulun Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Muhterem Þahin yaptý. deneme sýnavlarý yapýyoruz. Þimdi de öðle aralarýnda, Matematik Öðretmenimiz Osman Coþar Bey, dershanelere gitme imkâný olmayan öðrencilerimize ücretsiz matematik ve geometri kursu veriyor. Bu çabalar, meyvesini verecek ve hep birlikte sevineceðiz." dedi. 12. sýnýf öðrencileri, dört oturum halinde yapýlan sunuma büyük bir ilgi gösterdiler. Güzel ve etkileyici görüntüler eþliðinde, sunumu gerçekleþtiren Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Muhterem Þahin, 16 yýllýk dershane tecrübelerini de aktararak öðrencilerin dikkatlerini üzerinde topladý. "Gideceði limaný bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr fayda etmez." diyerek söze baþlayan Muhterem Þahin, üniversiteye hazýrlanmanýn ve etkili ders çalýþmanýn püf noktalarýný þöyle özetledi: "Ders çalýþmayý ertelemeyin, ötelemeyin. Bilinçsizce çok çalýþmak deðil, verimli çalýþmak esastýr. Her gün ayný saatlerde ders çalýþmaya özen gösterin. Her gün tekrar yapýn. Ders çalýþma ortamý, sizi derse konsantre edecek þekilde olmalý. Yazarak çalýþmaya önem verin. Mutlaka bir çalýþma programý olsun. Ders çalýþýrken kýsa molalar vermeyi ihmal etmeyin. Kendinize hayal kurma zamanlarý da ayýrýn. Kendinize bir hedef koyun. Bilen birilerine sorun. Anlamadýðýnýz yerleri renklen- büyük bölümünü eðitim ve kiraya ayýran öðrencilerin, beslenmelerine dirin veya iþaretleyin. Aþýrý kaygýdan uzak durun. Çalýþacaðýnýz konuyu sesli okumayýn. Özellikle sözel dersleri okuduktan sonra yazýn. Kendinizi zorlayýn. Motivasyon için sürekli birilerinden yardým beklemeyin, kendi kendinizi motive edin. Ders çalýþýrken televizyon izlemeyin, oyun oynamayýn, cep telefonuyla uðraþmayýn, chat yapmayýn. Uyku düzeninize ve beslenmenize dikkat edin. Yoðun temponuz arasýnda kendinize yatýrým yapmayý da unutmayýn. Bulamaca çözün, sanatsal deðeri olan bir kitap okuyun, spor yapýn, müzik dinleyin veya icra edin, sinemaya veya tiyatroya gidin." Antalya Büyükþehir den öðrencilere sýcak çorba Mustafa Akaydýn dikkat etmediklerini belirtti. Akaydýn, açýklamasýnda, ''Öðrencilerimiz genellikle de çok önemli bir öðün olan kahvaltýdan feragat ediyorlar. Ailelerinden uzakta ekonomik sýkýntý içindeki öðrencilere sýcak çorba saðlayarak destek oluyoruz'' ifadelerine yer verdi. Akaydýn, ayrýca kente yeni gelip ev tutan öðrencilere Büyükþehir Sosyal Yardým Merkezi'nden eþya desteði saðladýklarýný kaydetti. (AA)

13 PERÞEMBE 3 MART C Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 28 - REBÝ UL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 18 Þubat Kasým: 116 MART PERÞEMBE Âlimlere karþý hürmetli olmalý, onlarýn huzurunda edebi muhafaza etmeli ve az konuþmalýdýr. Onlarýn hizmetiyle þereflenmeyi büyük kazanç bilmelidir. Ahmed Rýfâî Rahmetullahi Aleyh BAZI TAVSÝYELER Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Çocuklarýnýzdan, elemlerinizi, ýzdýraplarýnýzý saklayýnýz! Çocuðu aileden birisi azarlarken, haksýz yere bile olsa, diðeri onu asla müdafaa etmemelidir. Onlarýn yanýnda daima güler yüzlü olunuz! Küskün, gamlý kimselerin yanýnda çocuklar fazla müteessir olurlar. Çocuklarýnýzý baþkalarýnýn yanýnda azarlamayýnýz! Küçüklerin de haysiyeti, kýrýlacak bir kalpleri vardýr. Çocuklarýnýza, hatalarýný kabul etmesini öðretiniz. Kusurlarýný bilmek ve yapmamaya çalýþmak, hayatta muvaffakiyetin sýrlarýndan biridir. Kararlý olmak, çocuðu birçok kötü hareketten önler. Çocuklarý asla yalancýlýkla itham etmemelidir. Kardeþler arasýnda katiyyen ayýrým yapmamalýdýr. Çocuklarýn kibirlenmesine asla göz yummamalýdýr. Çocuklara geçici deðil, kalýcý terbiye vermeye çalýþmalýdýr. Çocuklarýn, þen ve neþeli olmalarýna çalýþmalýdýr! YEMEK - GÜVEÇTE PÝLAVLI PÝLÝÇ MALZEME: 1 piliç, 1 kaþýk yað, 3 domates, 3 adet sivri biber, 1 baþ soðan, 2 diþ sarýmsak, 1 bardak su, kâfi miktarda tuz. Ayrýca; 2 bardak pirinç pilâvý. YAPILIÞI: Bir kaþýk yaðda çentilmiþ soðan, pembeleþinceye kadar kavrulur. Üzerine kabuðu soyulmuþ, ince doðranmýþ 1 adet domates ve küçük parçalara bölünmüþ 1 adet biber konarak tekrar kavrulur. Bunlarýn üzerine, parçalara bölünmüþ piliç etleri konur, on dakika kadar hep birlikte kavrulur. Sonra tuzu ve üzerine basacak þekilde suyu konarak piþirilir. Güvece, hazýrlanan pilav alta, piliç etleri üste gelmek üzere yerleþtirilir. Hepsinin üzerine ince halka halka doðranmýþ iki domates ve iki biber döþenir. Piliç etlerinin suyundan iki üç kaþýk katýlýr. Onbeþ dakika kadar fýrýnda tutulur. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Doðla Köyü nden, Kazým ve Yakup ÇETÝN in babalarý, Dursun ÇETÝN in amcasý Hasan ÇETÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Aile sadece çocuklarýn yetiþtirildiði veya sosyalleþtiði kurum deðildir. Ayný zamanda aile bireyleri insanlarla iliþkilerinde kullanacaklarý ilkeleri veya insanlarý tanýmayý ailelerinde öðrenirler. Gerçi günümüzde bireylerin sosyalleþmelerinde ailenin önemi azalýp, kitle iletiþim araçlarý önplana çýksa da yine de ailenin sosyalleþmede yerini alacak baþka bir yapý yoktur. Özcan Güngör "Bað'ý Dað Olmadan Bað'a Çevirmek" veya Çocuk Yetiþtirmede Ödül Ailenin bu önemine binaen çocuk eðitiminde temel araçlardan kabul edilen "ödüllendirmenin" önemi de büyüktür. Ancak ödüllendirme gerek insanlarla iliþkilerimizde gerekse çocuklarýmýzý yetiþtirmede belli esaslarla yapýldýðýnda mutlaka daha etkili olacak, saðlam çocuk ve dostluklar edinmemize yardýmcý olacaktýr. Hangi yaþtan, eðitim seviyesinden ve ekonomik sýnýftan olursa olsun insan takdire aþýktýr. Çocuklara aþýrýya kaçmadan, þýmartmadan verilen mükafatlar onlarý daha iyi davranýþlar için motive edici olacaktýr. Çocuk dikkat çekici, takdir edici bir davranýþ sergilediðinde her zaman olmamak kaydýyla, onu mükafatlandýrmak onda iyi davranýþlarýn pekiþmesi için bir vesile olacaktýr. Bugün düþülen temel hatalardan biri her bir iþi -sýradan bir iþ bile olsa- mükafatlandýrmak suretiyle çocuðu teþvik etmektir. Çünkü böylesi bir davranýþ çocukta sorumluluk bilincini geliþtirmeyecektir. Tam tersine çocuk, her iþi bir karþýlýk sayesinde yapan biraz da menfaatçi bir kiþilik kazanacak ve öyle kimliklenecektir. Öte yandan mükafatlar daha çok küçük yaþlardayken maddi boyutlu, yani oyuncaklarla olurken büyüdükçe manevi ödüller daha önplana çýkabilecektir. Gerçi çocuk baþlangýçta daha çok hangi tür ödüle alýþmýþsa ayný tarzýn artarak devam etmesi muhtemeldir. Çocuklar da ailedeki her birey gibi sorumluluðu olan kiþiler olarak kabul edilmelidir. Örneðin "odasýný toplamasý", "diþlerini temizlemesi", "ödevini yapmasý" gibi bunlar onun sýradan sorumluluklarýdýr. Bu sorumluluklarýný yerine getirmesi karþýlýðýnda "ödevini yaparsan hediye", "odaný toplarsan bilgisayar oyunu" gibi þartlý beklentiler, çocuðu normal vazifesi olan görevlerin de bile ödül beklemeye itecek ve kesinlikle iyi sonuçlar vermeyecektir. Böyle durumlarda çocuk annebabasýnýn büyük bir zaafýný yakalamýþ olmaktadýr. Artýk yakaladýðý bu zaafý çocuktan daha iyi kimse kullanamaz. Ödülde ölçü çok önemlidir. Çocuðu hak etmediði, deðerini bilmediði bir nesne ile mükâfatlandýrdýðýmýzda, çocuk hem o oyuncaðýn veya nesnenin deðerini bilmeyecek hem de istediðinin üzerinde mükâfata eriþmenin þýmarýklýðýyla çevresinde uyumsuz davranýþlar sergileyecektir. Çünkü küçük bir iyi hareketi karþýsýnda aldýðý ölçüsüz ödül, onun kiþiliðini dengesizleþmeye itmek olacaktýr. Böyle gereðinden fazla ödül gören çocuk, arkadaþlarýný küçük görüp gurura kapýlacak veya kendini beðenmiþ davranýþlar sergileyebilecektir. Bu da onun yanlýþ sosyalleþme yaþamasý demektir. Ýþin özü ailede çocuða verilecek en güzel ödül; kendi kendine güven duyacak, kendi kabiliyetlerinin farkýnda kendini tanýyan bir birey ve sahip olduklarýyla yetinen bir insan olarak yetiþtirmektir. Eðer çocuklara böylesi bir kimlik ve þahsiyet kazandýrýlamazsa, o aþaðýlýk duygusuna itilebilir, bu da çoðu zaman çocukda yersiz korku, kuru inat ve irade bozukluklarýna sebebiyet verecektir. Önemli olan, "baðý dað olmadan bað yapmaktýr". Soðuk havalar gribin süresini uzatýyor Grip sanýldýðý kadar masum bir hastalýk deðil. Üstelik soðuk havalar süresini de uzatýyor. Dr. Birsen Kavaklý, grip hastalýðýndan korunma ve soðuk havalarda saðlýklý kalmanýn yollarý konusunda bilgi verdi. Önceden annelerimizin yaptýðý nane limon çaylarý ile ya da bol C vitamini ile birkaç günde kendimize gelebilirken, artýk haftalarca süren ve sürekli tekrarlayan hatta hastanede alýnan serumlarla iyileþebildiðimiz griplerle karþý karþýyayýz. Grip hastalýðý da deðiþime uðradý ve pek çok kiþiyi yataða düþürdü. Hava sýcaklýklarýnýn da gün geçtikçe soðumasý gribin en büyük destekçisi. Gribin önemsenmemesi ve tedavi edilmemesi hastalýðýn daha ileri evrelere taþýnmasýna ve tekrarlanmasýna sebep oluyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Dahiliye Bölümü nden Prof. Dr. Birsel Kavaklý, grip hastalýðýndan korunma ve soðuk havalarda saðlýklý kalmanýn yollarý konusunda bilgi verdi. GRÝP MASUM BÝR HASTALIK DEÐÝL Grip korkulmasý ve korunulmasý gereken bir hastalýktýr. Elbette ki; erken teþhis ve tedavi ile hastalýðýn ilerlemesi önlenirse yaþamý tehdit etmez. Ancak iyileþme süresine kadar iþ, okul veya sosyal aktivitelerden sizi alýkoymaktadýr. Gripte iyileþme saðlanýncaya kadar hasta olanlarýn iþe gitmemeleri, evlerinde istirahat etmeleri gerekmektedir. Hasta olanlar, solunum sýkýntýsý, üç günden fazla süren yüksek ateþ ve þuur bulanýklýðý gibi durumlarda vakit geçirmeksizin saðlýk kuruluþlarýna mutlaka baþvurmalýdýr. 65 YAÞ ÜZERÝ KÝÞÝLER RÝSK ALTINDA Özellikle 65 yaþýn üzerinde olanlar, kronik kalp, akciðer, metabolik, nörolojik hastalýðý bulunanlar, hamileler ve 5 yaþ altýndaki çocuklar, gribi daha aðýr geçirdikleri için, risk grubu olarak deðerlendiriliyor. Bu gruptaki kiþilerin grip aþýlarýný yaptýrmalarý öneriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 65 yaþ üstündekilerin ve kronik hastalýðý bulunanlarýn aþýlarýný Saðlýk Uygulama Tebliði kapsamýnda karþýlýyor. HASTA OLANLARA YAKLAÞMAK GRÝBE DAVETÝ- YE ÇIKARTIR En sýk bulaþma yolu da tokalaþma, yakýn konuþmalar, öpüþme gibi yakýn temastýr. Grip ve benzeri hastalýklardan korunmanýn, mevsimsel grip aþýsýyla birlikte en etkili yolu, genel hijyen kurallarýna uyulmasýdýr. Ellerin sýkça yýkanmasý en önemli korunma yollarýndan biridir. Öksürme ve hapþýrma durumunda aðýz ve burun kâðýt mendille kapatýlmalý ve mendil çöp kutusuna atýlmalý. Bu mümkün deðilse kolun içiyle aðýz ve burun kapatýlmalý. Sýk kullanýlan yüzeyler günlük temizlik malzemeleriyle sýk temizlenmeli, kapalý ortamlar sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. GRÝBÝ ATLATMAK ÝÇÝN EVDE ÝSTÝRAHAT ÞART Hasta olan kiþiler, evlerinde istirahat etmeli, kalabalýk ortamlardan mümkün olduðunca uzak durmalýdýr; çünkü grip olan insanlarýn kalabalýk ortamlarda bulunmalarý diðer insanlarýn enfeksiyon kapmalarýna neden olur. Böylelikle bir zincir þeklinde yayýlan gripten kurtulsanýz da ilerleyen zaman içinde bir baþka kiþiden size bulaþmasýna meydan oluþturmuþ olacaksýnýz. Kadir Yüktaþýr com Bir 28 Þubat Tefekkür Dünyamýz Ne milattan önce, Nede milattan sonra O sadece bir tarih "Post modern bir ihtilal" denildi ona. Neler yaþanmadý ki? Resmen açýklanmasa bile,bazý güçler seçilmiþler ile bilek güreþine girdiler. O yýllarda "28 þubatý yapanlarý ve ona vesile olanlarý unutmayacaðýz" diye geçen bir makaleden dolayý savcýlýkta ifade verdim. O günkü iradenin hafif bir tenkide dahi tahammülü yoktu. Her þey alt-üst olmuþtu. Komplolar düzenleniyor, Fiþlemeler yapýlýyor, Aba altýndan sopa gösterilir hale gelmiþti. Raþit Yücel corumhakimiyet. net Üstelik bunun taþeronluðunu yýllarca demokrasi mücadelesi vermiþ olan bir Cumhurbaþkanýna yaptýrmýþlardý. Tarih nice ihtilalleri ve muhtýralarý gördü. Elindeki gücü demokrasiyi alt etmek için kullananlar oldu. Birileri dýþardan üfledi, Ýçeridekiler oynamaða baþladý. Amerika dama taþý gibi oynadý bazý insanlarý. Haþhaþ meselesinden dolayý Amerika muhtýra verdirip,hükümeti düþürttü 12 martta. Ve gelen hükümetin ilk iþi haþhaþýn ekimini yasaklamak oldu. Artýk yetti. Ýnsanýn asabýný bozan ve milleti hiçe sayan insanlarýn seçilmiþlere müdahelesini istemiyoruz. Bu hallere midemiz bulanýyor, diþlerimiz gýcýrdýyor. NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: MART 2011 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PERÞEMBE 3 MART 2011 Belediye tarafýndan düzenlenen Ýletiþim Semineri nde konuþan Ýletiþim Uzmaný Oðuz Sargýn; Her sorun bir fýrsat doðurur SALON DOLDU TAÞTI Aile Ýç Ýletiþim konulu seminer, yoðun ilgi gördü. Programa eðitimciler katýldý. Belediye tarafýndan organize edilen Aile Ýç Ýletiþim konulu seminer, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Ünlü Ýletiþim Uzmaný Oðuz Sargýn, kendine has tarzýyla renklendirdiði baþarýlý sunumunda, her sorunun yeni bir fýrsat doðurabileceðini, olumsuzluklarýn aþýlmasýnda azmin yitirilmemesi gerektiðini söyledi. Tüm koltuklarýn dolu olduðu ve gençlerin merdiven boþluklarýný bile doldurduðu semineri, adeta profesyonel bir þova dönüþtürerek iþini baþarýyla sergileyen Oðuz Sargýn, tüm katýlýmcýlarýn beðenisini topladý. Hayatta her þeyin sorgulanarak yapýlmasý gerektiðinin altýný çizerek, sahneye aldýðý öðrencilerle sergilediði küçük oyunlarla, sunumunu dikkat çekici bir hale getiren Sargýn, "Ne istediðinizi biliyorsanýz, zor da olsa alýrsýnýz. Asla zor yoktur, önemli olan insanýn o þeyi ne kadar istediðidir." dedi. Öðrencilere sevdikleri meslekleri seçmelerini öneren Sargýn, "Hobilerinizi mesleðiniz haline getirin." nasihatinde bulundu. Kendi mesleðinden örnek veren Sargýn, 15 yýldýr yaptýðý mesleðinin kendisi için bir hobi olduðunun altýný çizerek, "Ben 15 yýldýr çalýþmayan ve 15 yýl öncesinden kendisini emekliye ayýran bir insaným. Ben hobimi iþim haline getirmeyi baþardýðým için kendimi çalýþýyor olarak görmüyorum ve bu beni son derece mutlu ediyor." diye konuþtu. Okul hayatýnýn yanýsýra, hayat okuluna dair bilgilere de büyük bir ihtiyaç duyulduðuna vurgu yapan Oðuz Sargýn, her yapýlan iþde yerindelik, zamanýndalýk ve dozunda sorularýnýn irdelenmesi gerektiðini kaydetti. Ýnsanlarýn olumsuz davranýþ ve alýþkanlýklarýndan kurtulmasý yönünde kendilerine verecekleri telkinlerin asla olumsuz olmamasý gerektiðini hatýrlatan Sargýn, insan beyninin olumsuz telkinleri kabul etmediðini, bunun tersine alýþkanlýklarý hatýrlatacak olumsuz telkinler yapmayýp, alýþkanlýk terkedildiðinde ortaya çýkacak kazaným üzerinden olumlu telkin yapýlmasýnýn daha doðru olacaðýnýn altýný çizdi. Hacý Bektaþ Vakfý kadýnlar korosu Hacý Bektaþý Veli Anadolu Kültür Vakfý kadýn kollarý üyeleri koro oluþturuldu. Hacý Bektaþý Veli Anadolu Kültür Vakfý kadýn kollarý üyeleri tarafýndan Kadýnlar Korosu oluþturuldu. Arif Sadeçolak'ýn þefliðinde oluþturulan koro 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü için konser hazýrlýðýný sürdürüyor. Aralýksýz olarak konser çalýþmalarýný devam ettiren koro, 10 Mart tarihinde saat 19,30'da vakfý merkezinde Türk Halk Müziði konseri sunacak. Baþarýlarýyla Çorum'un müzik ve sanat hayatýna önemli katkýlarda bulunan Arif Sadeçolak, üç aydýr çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, "Gelecek kuþaklara aktarmak için çalýþtýðýmýz müzik kültürümüz, bu kez de Hacý Bektaþý Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzla hayat buldu. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenleyeceðimiz konserimiz, vakfýmýzýn kadýn üyelerinden oluþan koronun seslendireceði türkülerle anlam bulacak. Titizlikle yürüttüðümüz çalýþmalarýmýzýn meyvesi olan konserimize tüm Çorum halký davetlidir. Arif Sadeçolak, Kadýn Kollarý Baþkaný Sultan Yýldýrým Gök'ün önderliðinde bir araya gelen bayanlarýn baþarýlý bir konser vereceðini duyurdu. Arif Sadeçolak Arif Sadeçolak, üç aydýr çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. ABÝGEM den KML öðrencilerine Giriþim ve Ýþ Planý Semineri 23 Nisan da tahliye tatbikatý DTS de koltuklarýn tamamý doldu. Tatbikat Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý gözetiminde gerçekleþti. Oðuz Sargýn, öðrencilere sevdikleri meslekleri seçmelerini öneren 23 Nisan Ýlköðretim Okulu'nda dün deprem tahliye tatbikatý yapýldý. 23 Nisan Ýlköðretim Okulunda Müdür Aydýn Akýn, Müdür Yardýmcýsý Mustafa Aktaþ ve Sivil Savunma Kol Öðretmeni Ferhat Ceylan'ýn organize ettiði tatbikat, Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý gözetiminde gerçekleþti. Tatbikatta olumsuzluk yaþanmamasý için, tatbikat öncesi öðretmenler odasýnda tüm öðretmenlere bilgilendirme yapýldý ve görevleri anlatýldý. Öðrencilere hayatýn içinden örneklerle deprem öncesi, deprem aný ve sonrasýnýn anlatýldýðý tatbikat, sorunsuz bir þekilde tamamlandý. 23 Nisan Ýlköðretim Okulu'nda dün deprem tahliye tatbikatý yapýldý. Öðrenciler tatbikatan baþarýlý çýktý. Ýþ planý iþletmenin anayasasýdýr Alper Delikara ABÝGEM Proje Uzmaný Alper Delikara, Kýz Meslek Lisesi öðrencilerine Giriþimcilik ve Ýþ Planý Eðitim Semineri verdi. Delikara, iyi bir iþ planýnýn iþletmeler için anayasa hükmünde olduðunu söyledi. Kýz Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen seminere Giriþimcilik ve Ýþ Planý Yarýþmasý'na katýlacak 11'inci sýnýf öðrencileri katýldý. Ýþ fikri olan insanlarýn ve giriþimci ruhu taþýyan insanlarýn her zaman emsallerinden bir kaç adým önde olduklarýnýn altýný çizen ABÝGEM Proje Uzmaný Alper Delikara, doðru bir iþ planý ile yola çýkan giriþimcilerin, devlet desteklerinden yararlandýðýný, saðlanan desteklerle baþarýlý iþlere imza atan giriþimcilerin örneklerinin her geçen gün arttýðýný ifade etti. Eðitim semineri, sunumun ardýndan soru cevap bölümüyle devam etti. ABÝGEM Proje Uzmaný Alper Delikara, öðrencilere seminer verdi. Seminere Kýz Meslek Lisesi öðrencileri katýldý. Eðitim semineri, sunumun ardýndan soru cevap bölümüyle devam etti.

15 PERÞEMBE 3 MART ASIRDA ÇORUM Abdullah Kavukçu anlatýyor 8 Abdullah Kavukçu Özgeçmiþ: Abdullah KAVUKÇU 1922 yýlýnda Çorum'da doðdu. Babasý Hayri Kavukçu, Annesi Fatma Haným. Ýlk ve Ortaokulu Çorum'da, Lise tahsilini Ýstanbul Þiþli Terakki Lisesi'nde yaptý. Ýstanbul'da Yüksek Ticaret Mektebinin Dýþ Siyaset ve Ticaret Bölümünden mezun oldu. Amacý; Hariciyeci, kendi deyimiyle "Konsolos" olmaktý. Ýstanbul'dan Çorum'a dönünce aile büyükleri " Sen Hatap'ýn konsolosusun" diyerek aile þirketinin içinde görevlendirdiler. Zaman Onu "Hatap Deðirmenleri Sanayi Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna" kadar ulaþtýrdý. Halen bu görevi sürdürüyor. Bir baþka deyiþle; 60 yýldýr "Hatap konsolosluðu" görevi devam ediyor. Ýyi derecede Fransýzca biliyor. Gezip görmek, dünyayý tanýmak amacýyla uzak yakýn pek çok ülkeye seyahatleri oldu. vardý. Çorum'da ne ondan önce, nede ondan sonra bir eve piyano alýndýðýný hatýrlamýyorum. Bu hayatý yaþayabilen ailenin servet ve gelirinin menþeine inmek istiyorum ile 1930 arasý Türkiye'de ki gayri Müslimlerin tasfiye olup Türk ve Müslüman unsurlarýn ticaret ve sanayi alanýna girmeye baþladýðý yýllardýr. O zamana kadar Türk'ten ne tüccar, ne esnaf, ne de sanatkâr olmazdý. Böyle aþaðýlýk iþleri yapmazdý Türkler. Onlar ya asker olur, ya memur olur, ya da toprak aðasý olurdu. Ama Rum'lar Ermeni'ler gidince ortada büyük boþluk meydana geldi. O günlerde tesadüfen iþ hayatýna atýlmýþ çok az sayýda Türk'ün þansý vardý. Bu þansý iyi kullananlar birden kendini servetin içinde buldular. Asýya teyzemin eþi, Vildan'ýn babasý Emin Ölçer'de bulardan biri idi. TÜTÜNCÜ ZADE ÞÜKRÜ EFENDÝ Dedem Þükrü Efendi, tanýdýðým en faal, en çalýþkan, en dürüst, insandý. Ben niye ona çekmemiþim? Ýþ görmeyi hiç sevmem. Yazýlarýmýn en baþýnda kýsaca deðindiðim gibi bu muhterem insandan þimdi daha detaylý söz etmek istiyorum. Herkes babasýný, dedesini över. Ama ben þimdi anlatýnca kararý siz verin. Ömrünün büyük kýsmý; 19. asýrda ve Çorum gibi münzevi bir kasabada geçmiþ bir insanýn bu kadar þýk, bu kadar temiz giyinebilmesi Allah vergisi mi idi? Beyaz kolalý yakalarýnda en ufak bir kir izi göremezdiniz. O yakalar Ýstanbul'a gönderilir, orada yýkanýr, kolalanýr tekrar gelirdi. Koyu lacivert elbiselerinde zerre toz bulunmazdý. En hayret ettiðim husus; günde beþ vakit namaz kýlan bir adamýn pantolonunun ütü izleri hep jilet gibi. Kravatsýz, fötr þapkasýz sokaða çýkmaz. 19. asrýn ortasýnda ticaretle uðraþan bir aile ortamýnda hayata gözlerimi açtýðý zaman; Çorum'un bir numaralý iþ adamý olacaðýný biliyor muydu acaba? Bazen bana iþ hayatýnýn detaylarýný anlatýrdý. Bunlarý burada yazmaya kalksam okuyanlarý sýkarým. Onun için sadece iki olayý kýsaca nakledeceðim. Maksadým o devirdeki ticari hayatýn hacmi ve þekli hakkýnda yeni nesillere fikir vermek. Tarih; 19. asrýn sonu veya 20. asrýn baþýdýr. Dedem anlatýyor: "Akþam ata biner gece boyu Amasya'ya giderdim. Orada Ýbramosoðlun'dan (kendisi ermenidir) ihtiyacýmýz olan çeþitli mallarý alýr, balya yapar Çorum'a yükler yine akþamüzeri ata biner Çorum'a dönerdim" "Bir gün Alaca'daki ve Sungurlu'daki alacaklarýmýzý tahsil etmek için babam beni gönderdi. Paralarý tahsil ettim Sungurlu'dan Yahþi Han'a giden bir yaylý vardý. Yolcu arýyordu. Bu yaylýya bindim. Yahþi Han'dan Ankara'ya gitmek kolay oldu. Ankara'ya vardýðýmda Ýstanbul'a tren kalmak üzereydi. Bir bilet alýp bindim. Tren hareket edince içimde burukluk hissettim. Çünkü babam ASIYA TEYZEMÝN KÖRÜÐÜ Anadolu'da faytona körük derdik. Faytonun üstüne uzanan güneþlik, demirci ocaklarýna hava üfleyen körüklere benzerdi. 1930'lu yýllarda otomobil hemen hemen hiç yoktu. Taksi görevini faytonlar yerine getiriyordu. Þimdi bir türkü moda oldu."aynalý körük gelmezse ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalý körüðe binmem" diyen þarkýcý kýz. Bu þarký da bana 1930'lu yýllarý hatýrlattý. Ben aynalýsýný görmedim ama Asýya teyzemin iki kapýlý bir körüðü vardý. Biz körük diyorduk ama aslýnda kupa arabasý idi. Bugün iki kapýlý otomobillere kupa denmesinin sebebi de bu. Asýya teyzemin kupa arabasýnýn camlarý 'kesme' idi ve üzerinde yýldýzlý çizgilerden süslemeler vardý. Ýçine biniþte kapýlarý kapanýnca kendinizi lüks bir otomobilin içinde hissediyordunuz. Asýya teyzem, Vildan'ýn annesi idi. Annemden birkaç yaþ büyük, Fevziye teyzemden küçüktü yýlýnda, daha Vildan üç aylýkken O'nu kaybetmemiz aile için büyük yýkým oldu. O zaman VEREM genç-yaþlý, zengin-fakir dinlemiyordu. Asýya teyzemin Ýstanbul'da da evi vardý. Çorum'da ki evi, þehrin en güzel evi idi. Büyük bir bahçenin ortasýnda özenle inþa edilmiþti. Evin aþçýsý Ýstanbul'dan gelirdi. Evde güzel bir piyano (Sürecek) Abdullah Kavukçu ADD Çorum Þube Baþkaný Sebahat Koç Ekmekçi: Bülent Gedikli konferans verecek Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Bülent Gedikli'nin "Türkiye Buluþmalarý" kapsamýnda konferans vermek üzere Çorum'a geleceðini bildirdi. Türkiye Buluþmalarý Konferansý'nýn yarýn saat 17.00'de Anitta Otel'de gerçekleþti- rileceðini açýklayan Ceylan, konferansa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu belirtti. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Bülent Gedikli'nin Türkiye'de son dönemde geliþen olaylar ve gündemdeki konular hakkýnda açýklamalarda bulunacaðýný ifade eden Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda Türkiye'ye istikrar geldiðini, bu dönemde halkýn refah seviyesinin yükseldiðini öne sürdü. Baþkan Ceylan, yaptýðý açýklamada: "AK Parti hükümetlerinin iktidarda olduðu 2002 Kasým yýllarý arasýnda; milli gelir, üretim, istihdam, enflasyon, bütçe ve borçlanma gibi birçok konudaki göstergeler gözle görülür bir þekilde iyileþmiþtir. Hatta ülkemiz dýþ yatýrýmcýlarýn gözdesi olmuþtur. Dünyanýn sayýlý ekonomi arasýna giren, dýþ siyasette söz sahibi olan AK Parti hükümetinin baþarýlarý sayesinde, halkýmýza hizmet etme yolunda önemli mesafeler kat edildi." dedi. Ýstanbul'a gitmemi istemiyordu. Ben ona karþýmý gelmiþtim? Babama asilik etmiþtim. Bu maceranýn sonu felaket mi olacaktý? Ama ok yaydan fýrlamýþtý bir kere bu iþin dönüþü yoktu. Neyse akþama kadar Eskiþehir'e vardýk. O gece orada yattýk. Ertesi gün odunlar, kütükler geldi lokomotif'in ocaðý yeniden yakýldý, ertesi akþam Ýstanbul'a vardýk. Sabahleyin piyasaya çýktým. Birde ne göreyim buradaki fiyatlar Ýbramosoðlun'dan aldýðýmýz fiyatlarýn onda biri!" Ondan sonra Amasya'ya kim gider, artýk hep Ýstanbul'dan almaya baþlamýþlar. Burada önemli olan Þükrü Efendi, babasýna raðmen büyük bir medeni cesaret gösterip iþ hayatýna atýlým yapmýþtýr. O tarihten itibaren Tütüncü ailesinin bir ayaðý hep Ýstanbul'dadýr. Emin (Ölçer) aileye damat olunca (1915 ile 1920 arasý) iþ hacmi çok daha geliþmiþ. Ýstanbul'da da maðaza açýlmýþ, hatta bir ara Müezzinoðlu ailesiyle müþterek (Çorum Teali Þirketi) adý altýnda bir þirket kurulmuþ. O yýllar ailemin çok para kazandýðý devirlerdi. Hayri (Kavukçu) aileye damat olunca (sene 1921) Hatap'daki kara deðirmenin un fabrikasýna dönüþtürülmesi için büyük bir yatýrým (dedem 60 bin lira gitti derdi) hamlesi gerçekleþti. ( ) Dedem Hatap efsanesini baþlatan kiþidir. Dedem Þükrü Efendi, dini bütün bir Müslüman idi. Görünüþte deðil, gerçek manada Müslüman idi. Beþ vakit namazýný eksiksiz kýlar, orucunu tutar, otuz ramazan zengin fakir herkesi iftara davet eder, manifatura maðazasýndan gelen çeþitli kumaþ, basma, pazen dörder beþer metre kesilir, kâðýda sarýlýr üzerine verilecek þahsýn ismi yazýlýr ve o þahsa verilirdi zekât. Oda yakardý*. Yani yatsý camisinden çýkan müminler selamlýktaki odaya gelirdi. Daha onlar gelmeden soba yakýlmýþ ateþ mangala alýnmýþ, çayýn suyu kaynatýlmýþ olurdu. Müdavimler gelince sohbet baþlardý. Konu aðýrlýklý olarak din ve Kur'an üstüne idi. Sadece Ýslam'ýn beþ þartýný deðil Ahlaklý Ýnsanýn beþ yüz þartýný da yerine getirirdi. Hep israfla mücadele etmiþtir. Ýsraf haramdý. Bu günün insanlarý, onun prensiplerinin onda birine riayet etseler, Türkiye Amerika'yý geçer. O servet o sayede meydana geldi, ama biz sonrakiler... * Oda yakmak, Oda açmak; mahalleli ve dýþardan gelen her tanrý misafirini aðýrlamak için yapýlmýþ belirli yer. Bu odalarýn altýnda atlýðý olur. Yolcu misafirlerin atlarý buraya baðlanýr, doyurulurdu. Odalar daha çok akþamlarý sohbet ortamý olurdu. Oda yakmak deyimi bu iþ için belirlenmiþ odanýn sobasý, ocaðý yanar olmasýdýr. Tevhid-i Tedrisat kanunu büyük bir kültür atýlýmýdýr Baþkanlýk makamýnda gerçekleþtirilen imza törenine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve taraflar katýldý Akaryakýt ihalesi tamam Çorum'un Sungurlu Belediyesi'ne ait iþ makineleri ve hizmet araçlarýna ait akaryakýt (motorin) alýmý ihalesinin sözleþmesi imzalandý sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açýk ihale usulü ile gerçekleþtirilen 200 bin litre akaryakýt alýmý ihalesini 522 bin TL teklif vererek kazanan Özev Un ve Unlu Mamuller San. Tic. Ltd. Þti ile Sungurlu Belediyesi arasýnda sözleþme imzaladý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþtirilen imza törenine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve taraflar Atatürkçü Düþünce ve düþünceleri güçlü bir kitle Derneði Çorum Þubesi yaratmak istemiþlerdir. MusBaþkaný Sebahat Koç Ektafa Kemal'e göre, eðitim ve mekçi, 1924 yýlýnda kabul öðretimin birleþtirilmesi, biredilen Tevhid-e Tedrisat birinin kopyasý olan insan yekanununun kabulünün tiþtirmeyi deðil; farklý etnik yýldönümü dolayýsýyla köken, inanç, davranýþ ve düyaptýðý açýklamada, "Yeni þünce kalýplarý olan insanlarý Türkiye'nin kültür hayaortak paydada buluþturmaktý. týnda çok önemli bir aþabu ortak payda ise, milli külma olan Tevhid-i Tedrisat tür ve çaðdaþ bir Türkiye idi. kanunu büyük bir kültür Bu yasanýn kabulü ile eðitimatýlýmýdýr." dedi. deki ikilik ortadan kaldýrýlmýþ, çaðdaþ, derslerin müfreatatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi Sebahat Koç Ekmekçi dat programlarýndan kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr." ifadelerini Yönetim Kurulu adýna yakullandý. zýlý bir açýklama yapan Þube Baþkaný Sebahat Koç Ekmekçi, "19. yüzyýlýn sonlacumhuriyet döneminde yapýlan yerýndan beri süregelen eðitim kurumlarýnnilikleri ve laiklik kavramýný deðiþtirmek daki bölünmüþlük, milli bütünlüðün saðisteyenlerin bulunduðunu savunan Sebalanmasýný ve çaðdaþlaþmayý önlemekteyhat Koç Ekmekçi, "Cumhuriyetin yolundi. Medreseler, devlet okullarý, azýnlýklada bütünleþtirici bir kimlik oluþturmasý rýn okullarý ve yabancý okullar karmaþayolunda; cinsiyet, din, maddiyat farklýsýndan milli bir kültürün oluþmasý lýklarý gözetilmeksizin ulusal bir öðretim imkânsýzdý. sistemi yaratan sevgili Atatürk'ün öðretileriyle bu bölünmeyi önleyeceðiz. Yeni Türkiye'nin kültür hayatýnda çok önemli bir aþama olan Tevhid-i TedEðitim ve Öðretimde Birlik Kanurisat (Eðitim ve Öðretimde Birlik) kanununun hayatýmýzý yenilediði bu günde, nu büyük bir kültür atýlýmýdýr." diye kotüm Türk halkýný bölünmelere, ikiliklere nuþtu. karþý koymaya, çaðdaþ ve aydýnlýk Türkiye için birlik olmaya davet ediyor ve Farklý eðitim anlayýþlarýnýn toplummustafa Kemal ile Cumhuriyeti kuranlada bölünmeye yol açacaðýný öne süren ra bir kez daha teþekkür ediyoruz." þekekmekçi, "Atatürk ve Cumhuriyeti kulinde konuþtu. ranlar, birbirlerini anlayan, ortak duygu

16 16 PERÞEMBE 3 MART 2011 BENDE YAÞAYANLAR VEFATININ 75., ÝSTÝKLAL MARÞIMIZIN KABULÜNÜN 90. YILINDA BÜYÜK ÝMAN-ÝSLAM ve ÝSTÝKLAL MARÞI ÞAÝRÝMÝZ MEHMET AKÝF ERSOY'U RAHMETLE-MÝNNETLE ANIYORUZ yýlý, Mehmet Akif ERSOY'un vefatýnýn 75'inci, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün de 90'ýncý yýlýdýr. Üstad AKÝF'i çok sevdiði bilinen Baþbakanýmýz Sayýn R. Tayyip ERDO- ÐAN'ýn içinde bulunduðumuz bu yýlý, "Mehmet Akif ERSOY Yýlý" ilan etmesini çok isabetli ve anlamlý bulduðumu söylemek isterim. "2011 Mehmet Akif Yýlý"nýn, ülkemizin her köþesinde büyük Ýslam þairimizin þanýna yaraþýr biçimde kutlanmasý ve anýlmasý en içten dileðimdir. Bu vesileyle, Onunla ilgili genel bir deðerlendirme yapmak istiyorum. Hiç tereddüt etmeksizin kesin olarak söylüyorum, Mehmet Akif ERSOY memleketimizde en çok sevilen ve saygý gören þairimizdir. Eklemem gerekir ki, Onun abidevi þahsiyeti; þairliðinin, sanatçý kiþiliðinin de önüne geçmiþtir. Zamanýnýn ünlü yazarlarýndan Hüseyin Cahit YALÇIN bu konuda þöyle demiþtir: "Mehmet AKÝF'in hayatý eserlerinden daha muhteþem bir þiirdir." Büyük þairimiz milletimizce neden böylesine sevilmiþtir? Üstad AKÝF bu soruyu SAFAHAT'ýnda þöyle cevaplýyor: Mehmet TATLISU Celal Bayar Üniversitesi Em. Öðr. Görevlisi Gsm: " Þudur cihanda benim en beðendiðim meslek; Sözün odun gibi olsun hakikat olsun tek. Hayýr, hayal ile yoktur benim alýþ veriþim, Ýnan ki ne yazmýþsam görüp de söylemiþim." Bu dizeler AKÝF'in realizmini olduðu kadar, samimiyetini göstermesi açýsýndan da önemlidir. Büyük bir þair için kalýcý ve parlak sözler söylemek kuþkusuz ki, önemli ve doðaldýr. Fakat söylenen sözün gereðini yapmak ve onu yaþamak daha da önemlidir. Mehmet Akif, yapamayacaðý hiçbir þeyi yazýp söylemeyen, ancak; her yazýp söylediðini yapan ve yaþayan insandýr. " Adam gibi adam" derler ya, iþte tam da öyle bir þahsiyet. "Karakter abidesi" tanýmý sanki Onun için söylenmiþtir. Mehmet AKÝF, Safahat'ýnda kendisini çok bilinen þu þiiri ile anlatmaktadýr: " Zulmü alkýþlayamam, zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmiþe kalkýp sövemem Biri ecdadýma saldýrdý mý hatta boðarým Boðamazsam bile hiç olmazsa yanýmdan kovarým. Üç buçuk soysuzun ardýndan zaðarlýk yapamam Hele hak namýna haksýzlýða ölsem tapamam Doðduðumdan beridir aþýkým istiklale, Bana hiç tasmalýk etmiþ deðil altýn lale. Yumuþak baþlý isem kim derdi uysal koyunum Kesilir, belki fakat çekmeðe gelmez boynum Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciðerim Onu dindirmek için kamçý yerim çifte yerim Adam aldýrma da geç gir diyemem aldýrýrým Çiðnerim çiðnenirim hakký tutar kaldýrýrým Zalimin hasmýyým amma, severim mazlumu Ýrticanýn þu sizin lehçede manasý bu mu?" Yukarýdaki dizeler için "Mehmet Akif'in fotoðrafý" dense yeridir. Ne fazla ne eksik Sözcüklerle bir portre ancak bu kadar mükemmel ortaya konabilir. Bu portre ayný zamanda gerçek bir Müslüman'ýn da olmasý gereken portresidir, diye düþünüyorum. Akif'e göre her Müslüman böyle olmalýdýr. EN ÇOK SEVÝLEN ÞAÝR: Türk Edebiyatýnda halkýyla böylesine özdeþleþmiþ, bu ölçüde sevgi ve saygý görmüþ ikinci bir þair-yazar-sanatçý yoktur. Somutlaþtýrmak gerekirse þunlarý da eklemem gerekir. O ülkesinin çocuklarýna en çok adýný veren þairimizdir. Hiçbir mecburiyet olmadýðý halde, ilköðretim, lise, kolej ve üniversite olmak üzere her kademedeki eðitim kurumlarýmýza milletimiz tarafýndan en çok bu sanatçýmýzýn adý verilmiþtir. (Burdur'daki Üniversitemiz Onun adýný taþýmaktadýr.) Hemen hemen bütün il ve ilçelerimizde Mehmet Akif Ersoy adýný taþýyan caddeler, sokaklar, parklar, meydanlar bulvarlar, iþ ve kültür merkezleri ve camiler mevcuttur. Bütün þiirlerini topladýðý anýt eseri SAFAHAT Edebiyatýmýzýn en çok okunan, en çok ezberlenen dolayýsýyla en çok baský yapan þiir kitabýdýr yýlý itibarýyla SAFAHAT 40 civarýnda farklý yayýnevi tarafýndan basýlmaktadýr ki, ülkemizde baþka bir örneði yoktur. Edebiyatýmýzda hakkýnda en çok yazý yazýlan, araþtýrma yapýlan, dergi ve özel sayýlarýyla, baðýmsýz kitaplar yayýnlanan, TV programlarýyla, belgeseller hazýrlanan þairimizde Mehmet Akif ERSOY'dur. ÝSTÝKLAL MARÞI'NIN KABUL EDÝLDÝÐÝ GÜNÜ ve MEHMET AKÝF ERSOY'U ANMA GÜNÜ HAKKINDA KANUN: Çoðu resmi kiþinin henüz haberdar olmadýðýna üzülerek þahit olduðum bu kanunu olduðu gibi iktibas etmeyi görev biliyorum. RESMÝ GAZETE Tarih: 10 Mayýs 2007 Sayý: Kanun No: 5649 Kabul Tarihi: Madde:1- Her yýl 12 Mart, Ýstiklal Marþý'nýn kabul edildiði gün ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günüdür. Anýlan günde bütün kamu kurum ve kuruluþlarýn öncülüðünde, halkýmýzýn ve sivil kuruluþlarýn iþtiraki ile anma törenleri düzenlenir. Madde:2- Ýstiklal Marþýnýn kabul edildiði günü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma törenleri ile ilgili yönetmelik, bu kanunun yayýmý tarihinden itibaren dört ay içinde Ýçiþleri, Mi,lli Eðitim ile Kültür ve Turizm Bakanlýklarýnca müþtereken çýkarýlýr. Madde:3- Bu kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer Yukarýda SAFAHAT; Edebiyatýmýzýn en çok ezberlenen þiir kitabýdýr demiþtim. Örnek vermek istiyorum. Ülkemizde çok sayýda "SAFAHAT HAFIZI" yetiþmiþ olup, bunlardan Mahir ÝZ, Veli, ERTAN, Abdurrahman ZABSU, Fethullah GÜLEN, Sadrettin YÜKSELakla ilk gelenler olup listeyi uzatmak mümkündür. (Bu isimler, ülkemizde erbabýnca çok tanýnan ve sevilen yazar, ilim adamý ve kanaat önderlerindendir) Mehmet Akif ERSOY'un milletimize en büyük armaðaný olan SAFAHAT'ýn özelliklerini özetleyecek olursam þunlarý söyleyebilirim: Akif'in bütün þiirleri sosyal konulu olup, realist (Gerçekçi) bir görüþle yazýlmýþtýr. Genellikle dili halkýn konuþtuðu dildir. Bütün þiirlerini aruz ölçüsüyle yazmýþ olup bu vezni edebiyatýmýzda en usta kullanan þair Mehmet Akif olmuþtur. Þiirlerine konu olan olaylar dikkatli bir gözleme dayanmakta olup, bunlar manzum hikayecilik sanatýnýn en önemli örneklerindendir. Safahat yedi bölümden oluþan, bir kitaptýr yýlýnda Latin harfleriyle ilk kez tek cilt olarak SAFAHAT adýyla basýlmýþtýr. Þiir sayýsý toplam 108'dir. Sonradan yapýlan ilaveler hariç gerçek SAFAHAT dizedir. DÜNYA GÖRÜÞÜ: Ýslamcýlýk idealinin edebiyatýmýzdaki en önemli temsilcisi olan AKÝF, bu durumu þu dizeleriyle ortaya koymaktadýr. "Doðrudan doðruya Kurandan alýp ilhamý, Asrýn idrakine söyletmeliyiz Ýslamý" Mehmet AKÝF, inanç ve idealleri uðruna vatanýný, eþini çoluk çocuðunu, evini barkýný býrakýp yadellere gidebilen (yaklaþýk 11 yýl Mýsýr'da yaþadý) büyük bir idealisttir. Mehmet Akif, aþýrý milliyetçilik ve þovenizmin, Devletin birlik ve bütünlüðüne telafisi imkânsýz zararlar vereceðine inanmaktadýr. Bu konuda þunlarý yazmýþtýr. Müslümanlýkta "anasýr" mý olurmuþ ne gezer? Fikr-i kavmiyeti tel'in ediyor Peygamber Arab'ýn Türk'e, Laz'ýn Çerkez'e yahut Kürt'e Acemin Çinli'ye rüçhaný mý varmýþ nerde? Turan ili namýyla bir efsane edindik Efsane, fakat gaye deyip az mý didindik Kaç yurda veda etmedik bu uðurda Elverdi gidenler, acýyýn eldeki yurda En büyük düþmanýdýr ruh-ý nebi tefrikanýn Adý batsýn onu Ýslam'a sokan kaltabanýn. ATOM ENERJÝSÝ: Yarýnýn ilmi nedir? Halbuki gayet müthiþ MADDENÝN KUDRET-Ý ZERÝYESÝ uðraþtýðý iþ Safahat - Yýl 1924 Asým sayfa 432 Yukarýdaki dizelerde Mehmet Akif Ersoy Edebiyatýmýzda ÝLK KEZ ATOMDAN, Atom Enerjisinden ve atom enerjisinin öneminden söz etmiþtir. Böyle bir insanýn bilime, teknolojiye ve yeniliklere karþý olmasý düþünülebilirmi? CEVAP: Son günlerde yapýlan bazý seviyesiz tartýþmalara cevap olmasý için yazmak zorunda kaldým. Mehmet Akif, baba tarafýndan Arnavut, anne tarafýndan Türk'tür. Ancak O, gerek sosyolojik olarak, gerekse kültürel ve hukuki anlamda kendisini tamamen Türk saymýþ, Türk milletine aidiyet þuurunu, içimizde yaþayan pek çoðumuzdan daha ileri seviyede dile getirmiþ gerçek bir Türk aydýnýdýr. Bu anlamda M.AKÝF, kendisini daima Türk hissetmiþ ve Türk Milletine mensubiyet bilinciyle hareket etmiþ, hayatý boyunca Türk milleti ve onun kurtuluþu ve mutluluðu için çalýþmýþtýr. Hiçbir zaman etnik anlamda (kan baðý olan) Arnavutçuluk yapmamýþtýr. Þu dizeler Akif'in "ORDUNUN DUASI" þiirinden alýnmýþ olup, þiirlerinde TÜRK adýný anmýyor diyenlere de cevaptýr. " TÜRK ERÝYÝZ silsilemiz kahraman, Müslümanýz hakka tapan Müslüman Putlarý Allah tanýyanlar aman! Mescidimin boynuna çan asmasýn" (Safahat. Sf. 78) Aþaðýdaki dörtlük de NEVRU Z isimli yakýndan tanýdýðý bir gence ithaf edilmiþtir. " Ýhtiyar amcaný dinler misin, oðlum Nevruz! Ne büyük söyle, ne çok söyle yiðit iþde gerek, Lafý bol, karný geniþ soylarý taklit etme; Sözü saðlam, özü saðlam adam ol IRKINA çek. (Safahat. Sf.496) Bir zamanlar biz de millet, hem nasýl milletmiþiz; Gelmiþiz dünyaya milliyet nedir öðretmiþiz. (Safahat. Sf. 201) Ve Ýstiklal Marþýmýzda geçen þu dizeler " Kahraman ý r k ý m a bir gül ne bu þiddet bu celal" " Ebediyyen sana yok ý r k ý m a yok izmihlal " Sadece andýðým bu dizeler bile Mehmet AKÝF'in katýksýz bir Müslüman -Türk olduðunu ve Onun aziz milletimize karþý duyduðu sýnýrsýz sevgi, saygý ve baðlýlýðý göstermeye yetmez mi? Zerre kadar aklý olanlar için, yeter de artar bile Yukarýda andýðým dizelerde geçen ýrk sözcüklerinin Türk Milleti dýþýnda yorumlanmasý en hafif ifadeyle kötü niyet ve densizlikle açýklanabilir. ÝNSAN AKÝF: Mehmet Akif'in kiþiliðine iliþkin olarak, Onu çok yakýndan tanýyan arkadaþý Eþref EDÝB þunlarý yazmýþtýr: "Vefakârlýðý hayranlýk duyulacak cinstendi. Dostluðuna Onu tanýyan herkes güvenirdi. (Sürecek)

17 PERÞEMBE 3 MART ÝHALE ÝLANI T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI ÇORUM ÝLÝ GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ BAÞTABÝPLÝÐÝ 2011 YILI 38 KALEM ÝLAÇ VE SERUM ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý : 2011/31602 l- Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Cemilbey Cad.No:81 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi (varsa) 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Sýra Malýn/Ýþin Cinsi Miktar Birim 1 adrenalin 0.5 mg amp. 200 Adet 2 spironolakton 100 mg tablet 1500 Adet 3 amikasin sülfat 500 mg flk Adet 4 moksifloksasin 400 mg flk Adet 5 moksifloksasin 400mg tab Adet 6 teofilin etilendiamin 24mg/ml amp Adet 7 atorvastatin 10 mg tablet 500 Adet 8 enoksaparin 40mg/0.4 mi amp Adet 9 ipratropyum bromür 0.5mg/2.5 ml,salbutamol 2.5 mg/2.5ml nebül Adet 1 0 furosemid 20mg/2ml amp Adet 1 1 diklofenak sodyum 75mg/3ml amp Adet 1 2 diltiazem hidroklorür 25 mg amp. 500 Adet 1 3 diltiazem hidroklorür 90mg tablet 720 Adet 14 dopamin hidroklorür 40mg/ml amp. 300 Adet 1 5 seftazidim pentahidrat 1 gr i.v flk 3000 Adet 16 nitrofurazon %0.2 pomad 40 Adet 17 insan albumini % ml flk. 20 Adet 18 penicilin g prokain m penicilin g pot m 1000 Adet 19 verapamil HC1 5mg amp 100 Adet 20 klaritromisin 500 mg tb Adet 21 nistatin I.U/ml süspansiyon 100 Adet 22 sefuroksim sodyum 750 mg i.v flk Adet 23 tiyokolþikosid 4mg/2ml amp Adet 24 metamizol sodyum 1000 mg amp Adet 25 omeprazol 20mg tablet 5000 Adet 26 Parasetamol 10 mg/ml flk 1500 Adet 27 metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg flk Adet 28 sefaperazon sodyum 1 gr, sulbaktam sodyum 1 gr i.v flk 5000 Adet 29 hidrotalcid 500 mg süsp. 100 Adet 30 benzidamin HC1 %0.15 gargara 200 Adet 31 levofloksasin 5mg/ml flk Adet 32 levofloksasin 500 mg tab Adet 33 piperasilin sodyum 4 gr, tazobaktam sodyum 0.5 gr i.v flk 2000 Adet 34 vitamin C amp Adet 35 Montelukast sodyum tb 1500 Adet 36 kristalize insülin 1000 ýu flk 8 Adet 37 pantoprazol 40 mg flk Adet 38 Midazolam 5mg/ml amp 500 Adet b) Teslim yeri : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþtabipliði HALI, YOLLUK VB TEFRÝÞAT MALVE MALZEME SATIN ALINACAKTIR BAÞBAKANLIK Çorum Ýl Sosyal Hizmetler Halý,Yolluk vb tefriþat mal ve malzeme alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : VALILIK BINASI AB BLOK KAT ÇORUM MERKEZ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : TOKÝ Akkent Mahallesi Engelsiz yaþam merkezi ile Sevgi evleri,mimar Sinan Mahallesinde bulunan Sevgi evleri. c) Teslim tarihleri : Tarihleri arasý 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok No:14 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe ne doküman bedeli yatýrýlarak dekontla birlikte Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok.No:14 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok No:14 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 153) c) Teslim tarihi : Sözleþmenin yürürlüðe girmesinden itibaren 251 (ikiyüzellibir) takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 25/04/2011; iþi bitirme tarihi 31/12/2011 dir. 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4- îhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. l. îhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya îmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz, Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu ve Özel sektörde yapýlan her türlü ilaç ve serum alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirasý karþýlýðý Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi ( Ek Bina) adresine elden teslim edilebileceði gibi,ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- istekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bu- mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmi teklif verilebilir. 10-istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn:148) Kafkas ve Kýyýklýk cenazeye katýldýlar Osmancýk ta yangýn tatbikatý Osmancýk'ta ilköðretim okulunda yangýn tatbikatý yapýldý. Atatürk Ýlköðretim Okulu'nda Sivil Savunma Haftasý dolayýsýyla düzenlenen tatbikatta, öðrencilere ilk olarak olasý bir yangýnda alýnacak önlemler teorik olarak anlatýldý. Öðrenciler, öðretmenlerinin ve itfaiye ekiplerinin yönlendirmeleri ile baþarýlý bir tatbikat gerçekleþtirdi. Okul Müdürü Cengiz Yýlmaz, okulda çýkabilecek olasý bir yangýnda can ve mal kaybýný en aza indirmek için gerekli önlemlerin alýndýðýný belirtti. Yangýn ve benzeri doðal felaketlerde panik ortamýnýn azaltýlmasýnýn ancak eðitim ve yapýlacak tatbikatlarla mümkün olduðunu ifade eden yýlmaz, öðrencilere ve tatbikata destek veren itfaiye personeline teþekkür etti. (A.A.) 27 Þubat Pazar günü Ankara da vefat eden eski baþbakan ve Saadet Partisi Genel Baþkaný Necmettin Erbakan ýn cenazesine ülkenin dört bir yanýndan olduðu gibi Çorum dan da çok sayýda isim katýldý. Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlýðý nda eþi Nermin Erbakan ýn yanýna defnedilen Necmettin Erbakan ýn cenazesine, AK Parti Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ile AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþerimiz Feyzullah Kýyýklýk da katýldý. Büyük bir izdihamýn yaþandýðý Fatih Camii'ndeki cenaze töreninde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Mehmet Agah Kafkas Ali Þahin ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte siyaset dünyasýnýn önde gelen birçok ismi de hazýr bulundu. Erbakan için Fatih Camisi nde öðle vakti cenaze namazý kýlýndý. Namazýn ardýndan, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez ve Erbakan ýn oðlu Fatih Erbakan birer konuþma yaptý. Necmettin Erbakan ýn eller üzerinde taþýnan naaþýna Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da el verdi. Erbakan ýn cenazesi ellerde taþýnarak Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Mezarlýklar ne ait cenaze nakil aracýna konuldu. Erbakan ýn cenazesi kortej eþliðinde Fevzipaþa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi ve Anýt Mezar ý takiben Merkez Efendi Mezarlýðý na götürüldü. Cenaze aracý yoðun kalabalýk yüzünden zor ilerledi. Yaklaþýk 5 kilometrelik yolu 2,5 saatte kateden kortejin eþliðindeki cenaze Feyzullah Kýyýklýk aracý, mezarlýk giriþinde durdu. Yoðun katýlým nedeniyle güçlükle araçtan indirilen Erbakan ýn naaþý, eller üstüne alýnarak aile kabristanlýðýna ulaþtýrýldý. Saadet Partisi Çorum Ýl Teþkilatýnýn da tam kadro hazýr bulunduðu cenaze töreninde, AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Agâh Kafkas ile AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþerimiz Feyzullah Kýyýklýk ýn da olduðu görüldü. Osmancýk'ta ilköðretim okulunda yangýn tatbikatý yapýldý.

18 18 PERÞEMBE 3 MART 2011 Ýkinci tura son bileti Bahçelievler aldý Ýlköðretimli Küçükler Futbol Ýl birinciliðinde gruplarda mücadele dün oynanan iki maçla sona erdi. Dün oynanan maçlar sonunda ikinci tur biletini alan son okul Bahçelievler Ýlköðretim oldu. Dün oynanan ilk SAHA: Ticaret Meslek Lisesi HAKEM: Yunus Emre Öztaþ. SAKARYA ÝLKÖÐRETÝM : Barýþ, Muhammed, Samet, Cengiz, Furkan Kaya, Furkan Bulut, Furkan Þanver, Zafer, Berkant, Umut, Esat. maçta ikinci tur biletini daha önce alan Sakarya Ýlköðretim son maçýnda Mimar Sinan ý 4-1 yenerek gruptan birinci olarak ikinci tura yükselen okul oldu. Günün ikinci maçýnda ise ikinci tura yükselecek son takýmý belirleyecek zorlu maçta Bahçelievler, Dr. Sadýk Ahmet i 2-1 yenerek sevinen okul oldu. Ýkinci tur gruplarý belli oldu. Dün oynanan maçlarla sona eren ilk tur maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan Bahçelievler son maçýnda Dr. Sadýk Ahmet i 2-1 yenerek gruptan çýkmayý baþardý Bahçelievler: 2 - Dr. Sadýk Ahmet: 1 SAHA: Ticaret Meslek Lisesi HAKEM: Yunus Emre Öztaþ. BAHÇELÝEVLER ÝLKÖÐRE- TÝM : Ali, Muharrem, Volkan, Nejdet, Hasan, Kaan, Deniz, Doðukan, Fuat, Adem, Ali. DR. SADIK AHMET ÝLKÖÐRE- TÝM : Nazým, Mehmet Aslan, Cem, Hasan, Mehmet Demirci, Mert, Okan, Ulaþ, Erkut, Ferhat. GOLLER: 6. dak. Mert (Dr. Sadýk Ahmet), 12. dak. Kaan, 22. dak. Doðukan (Bahçelievler) Sakarya grubundaki son maçta Mimar Sinan ý 4-1 yenerek birinci olarak çýktý Sakarya: 4 - Mimar Sinan: 1 MÝMAR SÝNAN ÝLKÖÐRETÝM : Elvan, Fatih, Enes, Zahit, Muhsin, Samet, Tayyip, Umut, Bahadýr, Sefa, Mücahit, Buðra. GOLLER : 5. ve 26. dakikalarda Furkan Kaya, 16. dak. Cengiz, 22. dak. Samet (Sakarya), 11. dak. Sefa (Mimar Sinan). Bayram Nigar Dankolov turnuvasýnda ikinci oldu Çorumlu Güreþçi Bayram Nigar Bulgaristan da düzenlenen Dankolov Güreþ Turnuvasýnda sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalya kazandý Þubat tarihlerinde Bulgaristan ýn Burgaz kentinde yapýlan büyükler grekoromen, serbest ve bayanlar Dankolov Güreþ Turnuvasýnda 120 Kg da milli mayoyu giyen Bayram Nigar sýkletinde final maçýnda ev sahibi ülkenin sporcusuna yenilerek ikinci oldu ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Türk milli takýmý þampiyonada bayanlarda grekoromende üç serbest stilde bir, erkeklerde grekoromende beþ serbest stilde ise iki madalya kazandý. toplam 10 takýmýn mücadele edeceði ikinci tur gruplarýda belli oldu. Buna göre F GRUBU: Ziya Gökalp, Mustafa Kemal YÝBO, Fatih Sultan Mehmet ve Merkez YÝ- BO, G GRUBU: 23 Nisan Ýlköðretim, Yahya Kemal Ýlköðretim ve Osmancýk 75.Yýl Cumhuriyet Ýlköðretim, H GRU- BU: Osmancýk Koyunbaba Ýlköðretim, Sakarya Ýlköðretim ve Bahçelievler Ýlköðretim. Ýlk maçlar bugün Ýkinci turda ilk maçlarda bugün oynanacak. Ticaret Meslek Lisesi halý sahada oynanacak ikinci tur ilk maçlarýnýn programý þöyle: Saat Ziya Gökalp Ýlköðretim - Merkez YÝ- BO. Saat Mustafa Kemal YÝBO - Fatih Sultan Mehmet. Saat Nisan Ýlköðretim - Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim. Saat Osmancýk Koyunbaba - Sakarya Ýlköðretim. SALON : Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Metin Küçükakman, Caner Yýldýrým. BARTIN TEKNÝK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Tuncay, Onur Kýzýlçay, Barýþ, Burak, Tarkan, Caner, Refai, Onur Ayan, Hüseyin. Polis Haftasý Kurumlar Voleybol Turnuvasý nda mücadele sürüyor Güner Gýda: 3 - Özel Kalem : 0 SALON : Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Hasan Olgun. GÜNER GIDA: Nusret, Soner, Burhan, Ersoy, Murat, Okan, Bartýn: 3 - Kýrþehir: 0 Merdan, Erkan, Nurullah. ÖZEL KALEM : Çaðdaþ, Ýsmail, Ahmet, Cengiz, Arda, Hayati, Mustafa, Ömer, Zafer. SETLER : 1. Set: 25-9, 2. Set: 25-16, 3. Set: (Güner Gýda). KIRÞEHÝR ANADOLU ÖÐRET- MEN LÝSESÝ: Ahmet, Musta a Bura, Aykut, Hüseyin, Alparslan, Ömer, Mustafa Salman, Oðuzhan, Gaffar, Turan, Osman. SETLER: 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-16, 3. Set: (Bartýn T.E.M.L) Türkler: 3 - Tarým Ýl : 1 SALON : Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Caner Yýldýrým, Turgut Yýldýrým. TÜRKLER ÝLKÖÐRE- TÝM: Rýdvan, Ali, Eray, Önder, Muttalip, Murat, Mete, Tufan, Mehmet. SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Burak Karaca, Hasan Olgun SAMSUN NAMÝK KEMAL LISESI: Melda, Ergül, Zeynep, Eda, Aslý, Yelda, Melike, Burcu, Kadriye, SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Hüseyin Kanber, Mahmut Uysal SAKARYA HENDEK LISESI: Büþra, Çaðla, Zerrin, Betül, Bahar, Merve, Þule, Ceren, Esma SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Hasan Olgun TRABZSON GÜZEL SANAT- LAR SPOR LISESI: Tuðba, Selin, Esmanur, Büþra, Melike, Sinem, Nurdan, TARIM ÝL MÜDÜRLÜ- ÐÜ: Aykut, Fýrat, Mustafa, Bilgin, Ayhan, Þeref, Mehmet, Osman, Behçet. SETLER: 1. Set: (Tarým Ýl ). 2. Set: 25-18, 3. Set: 25-19, 4. Set: (Türkler Ýlköðretim). Liseli Gençler Voleybol Grup birinciliðinde ikinci maçlar tamamlandý Erkek maçlarý Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynandý Kz maçlarý Atatürk Spor Salonu nda oynandý Trabzon: 0 - Konya Koru: 3 Samsun N. Kemal: 3 - Yozgat: 0 Sakarya: 3 - Yozgat Yerköy:0 HAKEMLER: Hasan Öztürk, Sami Öncel. SAKARYA FATÝH TEKNÝK EN- DÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Rýdvan, Ö. Faruk, Levent, Onur, Ýlkay, Selim, Ertuðrul, Mahmut, Alper, Mert, Furkan, Gökhan. SALON : Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Metin Küçükakman, Tuncay Sevim. ZONGULDAK TED KOLEJÝ: Uður, Ýlke, Emircan, Buraksu, Ceyhun, Özer, Taþkýn, Bartu, Ali, Emre, Özdoðan, Onur. Osmancýk Lisesi ne þampiyonluk yemeði Futsal da bu yýl ilk kez düzenlenen Liseli Gençler il birinciliðinde þampiyonluðu kazanan Osmancýk Lisesi takýmýna okul yönetiminden þampiyonluk yemeði. Osmancýk Hanedan Lokantasý nda düzenlenen þampiyonluk yemeðine Okul Müdürü Yurdaþen Yýlmaz, Beden Eðitimi Öðretmeni Fuat Bozdemir ile sporcular katýldýlar. Þampiyonluk yemeðinde bir konuþma yapan Osmancýk Lisesi Müdürü Yurdaþen Yýlmaz, okullarýna bu büyük baþarýyý kazanan ve þampiyonluk kupasýný getiren tüm sporcularý ve öðretmenlerini kutladý. Çorum da bu yýl ilk kez düzenlenen turnuvada gösterdikleri performansla tüm rakiplerini yenerek þampiyon olmalarýnýn gurur verici olduðunu belirten Yýlmaz Bu baþarýdaki katkýsýndan dolayý Beden Eðitim Öðretmenimiz Fuat Bozdemir i de ayrýca kutluyorum. Çocuklarýmýzýn Türkiye Þampiyonasý nda da okulumuzu ilçemizi ve ilimizi en güzel þekilde temsil edeceklerine inanýyorum ve þimdiden grup maçlarýnda da baþarýlar diliyorum dedi. Osmancýk Lisesi futsal takýmý Mart tarihleri arasýnda Alanya ve Kuþadasý nda düzenlenecek Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil edecek. SALON : Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Hasan Öztürk, Tülay Coþkuner. TRABZON ARAKLI ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Serhat, Mehmet, Coþkun, Ozan, Murat, Muhammet, Hasan, Abdullah, Tunahan, Mustafa, Harun. KONYA ERBÝL KORU LÝSESÝ: Ýsmail, Harun, Enver, Ali Polat, Ahmet Kulaç, Remzi, Ali Özkan, Yusuf, Ahmet Çakal, Baran, Mustafa. SETLER: 1. Set: 25-13, 2. Set: 25-22, 3. Set: (Konya Koru). YOZGAT YERKÖY ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Ömer, Adem, Ahmet, Gürkan, Latif, Alper, Burak, Þevket, Dursun, Yusuf, Ali. SETLER: 1. Set: 25-15, 2. Set: 25-15, 3. Set: (Sakarya). Zonguldak: 3 - Samsun: 0 SAMSUN ATAKUM ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Semih, Erkan, Tamer, Furkan, Taner, Onur, Umutcan, Zafer, Çaðatay. SETLER: 1. Set: 25-23, 2. Set: 25-8, 3. Set: (Zonguldak TED Koleji). Fenerbahçeliler Derneði'nden anlamlý eþya kampanyasý SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Mahmut Uysal, Ayþegül Yýldýrým BARTIN DAVUT FIRINCIOÐLU LISESI: Tuðçe, Çiðdem, Sibel, Gamze, Çorum Fenerbahçeliler Derneði, 700 öðrenciyi giydirmek üzere kampanya baþlattý. Konu hakkýnda bilgiler veren Çorum Fenerbahçeliler Derneði Baþkaný Tevfik Necati Ergun, Romanya Fenerbahçeliler Derneði ile ortaklaþa olarak Nisan ayý içerisinde 700 öðrenciyi giydirmek üzere kampanya baþlattýklarýný söyledi. Kampanyayla ilgili olarak diðer kardeþ kulüplerin taraftarý ve tüm Çorum halkýnýn desteðini beklediklerinin altýný çizen Çorum Fenerbahçeliler Deneði Baþkaný Ergun, "Düzenlediðimiz kampanyayla birlikte 700 öðrencimizi giydirmek istiyoruz. Bu konulara duyarlý olduðunu bildiðimiz tüm Çorum halký ve diðer kardeþ kulüplerimizin taraftarlarýnýn da bizleri yalnýz býrakmayaca- Necati Ergün ðýna inanýyoruz. Nisan ayý içerisinde sonlandýracaðýmýz kampanya öncesi Çorum halkýnýn üzerine düþeni yapacaðýndan hiç kuþkumuz yok" diye konuþtu. Ergun, kampanyayla ilgili olarak kendilerine ulaþmak isteyenlerin kendisine ait olan No'lu telefon numarasý ile Çorum Fenerbahçeliler Derneði Genel Sekreteri Cumhur Sevinç'e ait No'lu telefon ve Çorum Fenerbahçeliler Derneði'ne ait olan No'lu telefonlardan ulaþabileceklerini söyledi. Nilüfer YOZGAT Þ.Þ.K.T.M.LISESI: Ýlknur, Betül, Kübra, Büþra Yücesoy, Büþra, Zehra, Ümran, Fatoþ, Esma SETLER: 1. Set Set Set 25-7 (Samsun Namýk Kemal) Bartýn: 3 - Kýrþehir Lisesi: 0 Fatma Arslan, Fatma Aydan, Buse KIRÞEHIR LÝSESI: Behiye, Ýnci, Gamze, Aylin, Tuðçe, Derya, Merve, A.Gökçe, Banu, Tuðba, Þebnem, Sevda SETLER: 25-5, 25-4, 25-6 Sakarya Hendek: 3 - Konya: 0 KONYA EREÐLI LISESI: Eþe, Pýnar, Kübra, Melahat, Cansu, Merve, Büþra, Tuðçe SETLER: 25-14, 25-12, (Sakarya Hendek Lisesi) Trabzon: 3 - Zonguldak: 0 Dilara, Damla, Bahar, Fethiye, Zeynep: ZONGULDAK DEVREK LISE- SI: Miray, Serenay, Azize, Esma, Ayten, Cansu, Sevil, K.Damla SETLER: 1.Set Set Set 25-20

19 PERÞEMBE 3 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... 4 MART Çorum 2. Ýcra Bahçelievler Mahallesindebulunan 6 katlý binanýn 3. katýndaki yaklaþýk 150 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: MART Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 9 katlý binanýn 2. katýnda 155 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum Bayýndýrlýk ve Ýskan Araç kiralama (þoför ve yakýt dahil 2 araç) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik Ek Binasý Bayýndýrlýk ve Ýskan 7. kat Vali Atýl Üzelgün Topyantý Salonu-Çorum CAMVÝT TAKIM 96,00 TL Saat: * 8 MART Çorum 3. Ýcra Yaruturna Mahallesinde bulunan 9 katlý binanýn zemin katýldaki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Çorum Ýl Saðlýk Kit karþýlýðý cihaz alýmý iþi. Yer: Çorum Saðlýk Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Motorin (Euro Dizel) ve kurþunsuz benzin (95 Oktan) alýmý iþi. Yer: Çorum ÝLÖzel Ýdaresi Destek Hizmetleri ihale odasý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Çorum merkez ve ilçelerine baðlý 9 köyde küçük ölçekli sulama göletinden yaðmurlama ve damlasulama tesisi ve sulama bendi ile beton kanal proje yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi/Tarýmsal Hizmetler 9 MART Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Hitit Üniversitesi Merkezi Araþtýrma Laboratuarý Cihaz ve Malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu * 10 MART Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 24 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. 00 TL KOMBÝ 799, FÝYAT SOR KLÝMA KALÝTEYÝ UCUZA ARAYAN SÝZLER ÝÇÝN ÖZEL FÝYATLAR 1- SERAMÝK EYVELÝ BANYO DOLABI cm = 295,00 TL 2- UÞAK SERAMÝK 25*40-33*33= 7,50 TL + NAKLÝYE - 1. SINIF ÖDEME: FABRÝKA TESLÝMÝ 3- HAKAN PLASTÝK - FÝLLÝ BOYA - BÝZE FÝYAT SORMADAN KARAR VERMEYÝNÝZ. 4- EVÝNÝZDEKÝ ESKÝ SERAMÝÐÝ VE BOYAYI BÝZ YENÝLEYELÝM ATLAMAZ YAPI MALZ. DOÐALGAZ TES. TAAHÜT TÝC. MERKEZ : KUBBELÝ CAD. NO: 110/a TEL: ÞUBE : OSMANCIK CAD. 1. ÝSTÝKLAL SOK. NO: 6/B (ÝPEK GALERÝA KARÞISI) (Ç.HAK:588) KÝREMÝT AÞ SATIÞ PERSONELÝ ÝLANI Ýþ tanýmý: Firmamýzýn ülke geneline yönelik pazarlama ve satýþ çalýþmalarý içinde yer almak ve müþteri ve bayi temelinde yeni satýþ kanallarý kurmak. Ýstenilen nitelikler: * Tercihen üniversite mezunu, * Temel pazarlama,satýþ,tahsilat ve bilgisayar bilgisine sahip, * En az 3 yýl satýþ personeli olarak çalýþmýþ, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * B sýnýfý sürücü belgeli ve uzun yol araç kullanma tecrübesi olan, * Dýþa dönük, ikna kabiliyeti yüksek ve insan iliþkilerinde baþarýlý çalýþma arkadaþý arýyoruz. Baþvuru: Baþvurular þahsen özgeçmiþler ile beraber aþaðýda belirtilen adrese yapýlacaktýr. Son Baþvuru Tarihi: 18 Mart 2011 Cuma saat: Adres: Ýskilip yolu 3.km ÇORUM Telefon: www. ozkentkiremit.com.tr (Ç.HAK:211) (Ç.HAK:669) Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Ford marka, Transit 350- Lyüksek tavan tipinde, 2008 model, buz.eyazý renkli, kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Mezat Salonu Karayollarý Samsun 7. Bölge Kargý Þehir geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: * 11 MART Çorum 3. Ýcra Çepni Mahallesi, Ýnönü Caddesi, Kiremit Han Ýþhaný 5. katta bulunan 22 m2 alanlý dükkanýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Karayollarý Samsun 7. Bölge Boðazkale geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun 14 MART Çorum Ýl Çevre ve Orman Tamamý akaryakýtlý 4 adet þoförsüz 4x4 arazili Pick-Up ve 1 adet þoförlü binek oto kiralama iþi. Yer: Ýl Çevre ve Orman Valilik Ek Binasý Kat: 8 Çorum 17 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý 18 MART Çorum 2. Ýcra Çepni Mahallesinde bulunan m2 alanlý dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2 kalem Meslek Yüksekokulu Laboratuar Cihazý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu- Samsun Cad. No: 99 Çorum Saat: * 21 MART Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Tepecik Mahalesi nde bulunan 130,21 m2 alanýndaki avlulu ahþap evin satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: Karayollarý Samsun 7. Bölge Ýskilip geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge -Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamyon ve iþ makinesi rikalanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý 29 MART Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Mülkiyeti Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. ye ait, 1 adet ambar ve 1 adet kantar binasý ile 1 adet ambar, 1 adet büro ve 3 adet lojmanýn satýþý iþi. Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel 1 NÝSAN Çorum 1. Ýcra YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ferdane ATEÞ Rýza kýzý 1938 Çorum Türkler Köyü Doðumlu (Ç.HAK:683) YÝTÝK Çorum Emniyet nden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali GÖKDEMÝR Haydar oðlu Alaca Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:688) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa YILDIRIM Muhsin oðlu 2/10/1994 Çorum Eðerci Köyü Doðumlu (Ç.HAK:677) YÝTÝK Çorum Valiliðinden almýþ olduðumuz Yeþil Kartlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Tuba YÝÐÝT Bekir kýzý 1985 Çorum Doðumlu Fatma YÝÐÝT Fatih kýzý 2006 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:678) YÝTÝK Ankara Emniyet nden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Faruk TAÞTAN Ýrfan oðlu 1988 Çorum Kalehisar Köyü Doðumlu (Ç.HAK:658) Ulukavak Mahallesinde bulunan 4 katlý binadaki dubleks dairenin satýþý iþi. Müzadeye Salonu Saat: * 4 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde, üzerinde 32,00 m2 lik baraka ile 1 söðüt, 2 ayva, 1 dut ve 1 elma aðacý bulunan 591,81 m2 yüzölçümlü arsanýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Ýlice mahallesi nde bulunan 877,02 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Çorum 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Ziraat Mühendisi Alýnacaktýr Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Ziraat Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yurtben Yem (Ç.HAK:686) Kiralýk 7 dönüm arazi Aðaç Pazarý yolu üzeri Hýdýrlýk Kuran Kursu arkasý (Ç.HAK:621) DEVREN SATILIK 120 ÖÐRENCÝ KAPASÝTELÝ ERKEK APART YURDU Halen faal durumda 120 öðrenci kapasiteli ve dolu olarak çalýþmakta olan Apartýmýz il deðiþikliði nedeni ile Devren Satýlýktýr. Not: Apart yurt istenmesi halinde boþ olarak da kiraya verilir. 5 katlý olan bina toplam alaný (2600) m2 dir (Ç.HAK:646) ELEMAN ARANIYOR Þantiye sorumluluðu üstlenebilecek Ýnþaat, Jeoloji veya Maden Mühendisi, Þantiye ve Merkez Laboratuvarýmýzda görevlendirilmek üzere hazýr beton konusunda deneyimli eleman aranmaktadýr. Müracatlarýn þahsen cv ile birlikte yapýlmasý gerekmektedir. Ýkram Hazýr Beton Ýnþ. Maden San. Tic. A.Þ. Tel: Fax: (Ç.HAK:647) (Ç.HAK:648) Tel: (Þantiye ve Araç Parka uygundur) Devren Satýlýk Ýnternet Cafe Ýþ deðiþikliði nedeniyle sahibinden devren satýlýk Ýnternet Cafe Adres: Yeni Adliye arkasý Damat Þükrü 3. Sk. No: 23 Mür. Tel: (Ç.HAK:680) Ankara Yolu 4. Km. Tel: SATILIK DAEWOO FORKLÝFT 2000 MODEL, TÜPLÜ, TRÝPLEX ASANSÖR (4,7 METRE YÜKSEKLÝK) SAÐ-SOL KAYDIRMA, BOBÝN ATAÞMANI TERTÝBATLI ÝRTÝBAT TEL: Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam tücavüz, hakdan ayrýlmak, Allah Teâla nýn emirlerini terketmek, Allah a isyanda bulunmak doðru yoldan sapmak ve günah iþlemek gibi anlamlar içerir. Bu nitelikleri haiz kimselere, Kur an-ý Kerim de fasýk denmiþtir. Fasýðýn lugat anlamý; Hak yolundan hariç olan, Allah ýn emirlerine karþý zýt hareket eden günah adamý þeklinde belirtilmektedir. Fýskýn tanýmýnda yer alan Had kelimesi þer i þerifte bilinen makbul çizgidir. Bu çizgi, Nisa Suresi nin 14. ayeti celilesinde: Allah ýn sýnýrlarýný aþarsa... þeklinde ifade edilen ve Allah tarafýndan çizilen din sýnýrlarýdýr. Fasýk, din sýnýrlarýný rahat tevacüz eder, aþar. Haktan ayrýlýr. Allah tealanýn emirlerini rahat terk eder. Allah a isyanda bir sýkýntýya düþmez. Yolun doðrusu ve eðrisi onu hiç ilgilendirmez. Fasýðýn en rahat olduðu þey, günah iþlemesidir. Onun günah iþlemesinde ortaya çýkan bir engel yoktur. Haktan ayrýlmakta fýsk sayýlmýþtýr. Hak batýlýn zýddýdýr. Hakk a arka dönünce geriye batýl kalýr. Batýl hakikatsiz, hurafe ve doðru olmayan, yalan yanlýþ hurafata saplanýr. Allah ýn emirlerini terk, isyandýr. Allah emirlerini terk ile ona isyan birlikte oluþur. Ata bin Ebi Rebah (r.a) Kur aný Kerim in: Kim Allah ýn hurumatýna tazimde bulunursa bu onun için çok hayýrlýdýr mealindeki ayeti celileyi tefsir ederek diyor ki: Allah ýn hurumatý haram kýldýklarý günahlardýr. Kulbu ilahi yasaklarý saygý ile karþýlayacak ve o hududa yaklaþmayacaktýr. Allah Teâla nýn emirlerini nazara almamak, onlarý terk etmek fýsk olarak deðerlendirilmiþtir. Hazreti Ali (r.a) buyurdu: Bir kötü kimse birine zulüm ettiði veya kötülük yaptýðý zaman hakikatte kendisine zulüm etmiþ olur. Hoþçakalýn. (Ç.HAK:661) Vakýfbank Çorum Þubesi: Telefonlar: ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:672) Satýlýk Dükkanlar ve Tornacý Aranýyor * K.S.Sitesinde 6. Cadde 170 m2 dükkan, K.S. Sitesi 71. Sokakta 461 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere (Ç.HAK:639) Þirketimizde çalýþtýrýlmak için askerliðini yapmýþ, evli (niþanlý olabilir) diksiyonu düzgün eleman alýnacaktýr. Maaþ+Yemek+SSK verilecektir. Müracaat : Sabah saat arasý öðle saat arasý Adres: Segam Ýþ Merkezi (Ziraat Odasý Karþýsý) 3. Gazi Sk. No: 3 D: 7 ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ Ýnþaat malzemelerinden anlayan, askerliðini yapmýþ, sürücü belgesine sahip, en az lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Tel: deneyimli Tornacý alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 3 MART 2011 Kýlýç yan top çalýþtýrdý Býçak kemiðe dayandý! Çorumspor da futbolcular yaklaþýk iki aydýr para alamadýklarý için ekonomik olarak büyük sýkýntý içindeler. Yönetimin kaynak arayýþlarý sonuç vermedi, en büyük umut olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 10 gündür yurt dýþýnda olduðu için futbolcularýn yaþadýklarý sýkýntýnýn haf safhaya ulaþtýðý belirtildi. Çorumspor da futbolcular isyan noktasýna geldi. Ekonomik olarak büyük sýkýntý içindeki futbolcular sorunun çözümü için uzun süren bekleyiþin ardýndan bu haftada umut çýkmayýnca býçaðýn kemiðe dayandýðýný dile getirdiler. Devre arasý kampýnýn son günlerinde ilk yarý maç baþlarýnýn bir bölümü nakit bir bölümü evrak olarak ödenen futbolculara aradan geçen yaklaþýk iki aydýr bir ödeme yapýlmadý. Yönetim Kurulu futbolculara en azýndan iki galibiyet primlerini ödemek için yaptýðý çalýþmalarýn hiç birisi sonuç vermedi. Bu hafta içinde ödeme yapmak için hafta baþýndan beri yoðun þekilde çalýþan yönetim kaynak bulamayýnca Adýyamanspor maçý öncesinde de futbolculara ödeme yapýlmasý mümkün görünmüyor. Ekonomik kaynak bulmakta sýkýntý çeken Çorumspor Yönetimi nin en büyük umudu olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Çorumspor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Adýyamanspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Gürses Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý süren Cemal, Abdullah ile iðne olmaya Ankara ya giden Ferdi ve babasý ameliyat olduðu için izin verilen Hasan Ali dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Körfezspor maçýnda burnu kýrýlan Orhan ise dün takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Toplu olarak yapýlan düz koþunun ardýndan kale arkasýnda kurulan deðiþik istasyon aletlerinde kuvvet ve teknik geliþtirici çalýþmasý yapan Çorumspor daha sonrada yan top antrenmaný yaptý. Teknik Direktör Gürses Kýlýç, Körfezspor maçýnda iki duran toptan yenilen gol nedeniyle geçtiðimiz haftalarda da Celal Pekcan a geçmiþ olsun ziyareti Avusturalya da olmasý bu umudunu bitiriyor. Pazar günü oynanacak zorlu Adýyamanspor maçý öncesinde futbolculara en azýndan primleri ödemek isteyen yönetim bunu baþaramayýnca çaresizlik içinde beklemeye geçti. Son haftalarda futbolculara ödeme yapamadýðý için antrenman ve maçlara bile gelemeyen Çorumspor Yönetimi yaþadýklarý bu çaresizlik karþýsýnda ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumdu. Yönetim Kurulu içindeki bir çok ismin kendini geri çektiði ve dört beþ ismin çabasý ile ayakta kalmaya çalýþtýðý gözleniyor. 10 günlük yurt dýþý gezisini tamamlayarak dün gece Çorum a dönen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü son umut olarak görünüyor. Bugün Külcü ile görüþmeyi amaçlayan Çorumspor Yönetimi bu görüþmeden sonuç almayý ve ödeme yapmayý planlýyor. Emekli Beden Eðitimi Öðretmeni ve Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan a geçmiþ olsun ziyareti. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören ve evinde istirahat eden Celal Pekcan ý dün Fenerbahçe Körfez deplasmanýnda yan toptan iki gol yiyen Çorumspor da Teknik Direktör Gürses Kýlýç dünki çalýþmanýn büyük bölümünde yan top çalýþmasý yaptýrdý. Basketbol Okulu antrenörleri Yaþar Yýlmaz ve Murat Çalýþkan ile emekli Beden Eðitimi Öðretmeni ve Voleybol antrenörü Merdan Özkeçeli geçmiþ olzun ziyaretinde bulundular ve kendisine milli takým formasý hediye ettiler. Ziyaretten son derece memnun olan Celal Pekcan milli takým formasý hediyesinden de son derece mutlu oldu ve tüm spor camiasýna ilgi ve alakasýndan dolayý teþekkür etti. Antrenörler Celal Hoca ya biran önce saðlýðýna kavuþarak en kýsa zamanda spor salonlarýnda görmek isteklerini ilettiler. yaptýrdýðý kanat çalýþmasýnda dün süreyi uzattý. Bu çalýþma sýrasýnda sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulunan Kýlýç, savunma oyuncularýný durmasý ve hareketlenmesi gereken alanlar konusunda uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn son bölümünde yarý sahada kontrol pasla taktik maç yaptýran Gürses Kýlýç bu bölümde de futbolculardan devamlý hareketli olmalarý ve topa yakýn olmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Çorumspor da Adýyamanspor maçýnýn hazýrlýðý bugün yapýlacak taktik çift kale ile devam edecek. Celal Pekcan a ziyaret sýrasýnda milli takým formasý hediye edildi Eti ve Atatürk ezip geçiyor Adýyaman, Çorum u gözüne kestirdi Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Adýyamanspor, deplasmanda yapacaðý Çorumspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Verilen iki günlük iznin ardýndan tesislerde çalýþmalara baþlayan Adýyamanspor'da, lider Bandýrmaspor'u maðlup etmenin mutluluðu yaþanýrken, yeni hedef Çorumspor olarak belirlendi. Teknik direktör M. Ali Çýnar, zor deplasmandan 3 puan çýkartmak için ellerinden geleni sahaya yansýtacaklarýný söyledi. Çýnar, ''Bize güvenen taraftarýmýzý üzmeyeceðiz. Ýki takým açýsýndan da çok zor bir maç olacak. Ancak mutlak kazanmayý hedefliyoruz. Ýnþallah iyi futbolumuzu devam ettirip galip geleceðiz'' dedi. Uzun: Tesis ve beslenme gerekli Çorumspor Alt Yapý Teknik Direktörü Tümer Uzun bu sezon baþlattýklarý çalýþmalar sonucunda güçlü bir alt yapý oluþturduklarýný ve bu ekibin en büyük eksiðinin tesis ve beslenme olduðunu söyledi. Bu jenerasyona sahip çýkýlmasý halinde yeni yeteneklerin ortaya çýkacaðýný belirten Antrenör Tümer Uzun Bu gençleri profesyonel takýma kazandýrmak lafla olmuyor biraz cesaret gerekli dedi. Çorumspor Alt Yapý Teknik Direktörü Tümer Uzun alt yapýdaki çalýþmalarýnýn meyvelerini almaya baþladýklarýný belirterek bu gençlere güvenilmesini istedi. Uzun, dün yaptýðý açýklamada öncelikle alt yapý kadrosundaki gençlere emek vererek spor camiasýna kazandýran herkese çok teþekkür etti. Çorumspor genç takýmýndan yetiþen bir kiþi olarak bu gençleri eðitmenin kendisine ayrý bir gurur verdiðini belirten Tümer Uzun Çorumspor a güçlü bir alt yapý oluþturmak için büyük çaba harcýyoruz. Öncelikle eðitimci kadrosu tesbit edildi, sonrasýndaki Çorumdaki amatör sporcularýn eksik yönleri teþhis edildi ve çalýþmalara bu doðrultuda devam edildi. Takým olma yolunda gerekli disiplin ve özveriyle yarýþma ortamýnýn dýþýnda kalarak sporcularýmýzýn yapmak istediklerimize inanmasý saðlandý. Sporcu eðitiminin yarýþma ortamýnda zor kazanýlacaðýný bildiðimiz için ilk 2 etapta müsabaka sonuçlarý bizi hiç ilgilendirmedi. Ekibimiz üçüncü etaba iki maçta 10 gol atarak fýrtýna gibi baþladý. Bizim yarýþma ortamýnda olmamýzý isteyenler içinde U 17 ekibimizi bu kulvarda ortaya çýkarttýk. 21 kiþilik kadromuzun 9 tanesi deplasmanlý ve U 18 geliþim liginde görev alýyor, kalan 12 sporcumuzda U 17 de görev yapýyor. U 18 e U 17 den takviye yapýyoruz cumartesi oynuyoruz U 17 yede U 16 ve U 14 den takviye yapýp pazar günü oynuyoruz. Ýki ekipte þu anda iyi durumda büyük bir çýkýþ yakaladý. Bizim en büyük sorunumuz tesis, beslenme ve maçlara günü birlik gitmemiz, daha doðrusu tam destek göremememiz. Sezon baþýndan beri büyük destek veren Sinan baþkanýnda gücü tükendi. Bütün bunlara raðmen alt yapý olarak kýsa sürede iyi bir baþarý saðlandý diyebilirim. Çorumspor olarak bu çocuklara sahip çýkýlýp destek verilirse güzel bir jenerasyon yakalanýyor diyebilirim. Ayný þekilde U 17 ekibimizde þampiyon olup Türkiye genelindeki grup maçlarýnda Çorumu ve Çorumspor u en iþyi þekilde temsil edecekler. Bu çocuklarý alabilmik için bir çok kulüp Çorumspor un kapýsýný çalacaktýr. Þu anda ekibimiz disiplinli ve centilmence vermiþ olduðu mücadelede sahada zevk alýp seyredenlerede zevk verebiliyor. Bu haftada grubun lideri namaðlup Trabzonspor a rakip olacaðýz sporcularýma güveniyorum. Bu gençleri profesyonel takýma kazandýrmak lafla olmuyor. Bunlara cesaretle görev verilmeli. Ben 2000 yýlýnda on iki, 2003 yýlýnda da dört Çorumlu sporcu oynattýðým ve spor camiasýna kazandýrdýðým için gururluyum dedi. Eti Lisesi kýz takýmý Zonguldak ta ilk maçýndan rahat galip ayrýlmayý baþardý Zonguldak ta devam eden Liseli Gençler Voleybol Grup birinciliðinde kýzlarda Eti erkeklerde ise Atatürk Lisesi rakiplerini ezip geçiyor. Temsilcilerimiz dün ikinci maçlarýnýda zorlanmadan kazanarak yarý finalde mücadele etmeyi garantilediler. Zonguldak ta devam eden Liseli Gençler Hentbol Grup birinciliðinde temsilcilerimizden Eti ikinci maçýnýda Atatürk Lisesi ilk maçýný kazanarak yollarýna kayýpsýz devam ediyorlar. Kýzlarda ilimiz temsilcisi ilk maçýnda Afyon Fatih Anadolu Lisesi ni zorlanmadan 3-0 yenerek iyi baþladýðý ligde ilk maçýný kazanan Amasya Merzifon Lisesi ile dün grup birinciliði maçýnda mücadele etti. Rakibi önünde baþkan sona kadar üstün bir oyun çýkaran Eti Lisesi rakibini 25-12, 25-9 ve 25-6 gibi farklý skorlarla geçerek maçtan 3-0 galip ayrýldý ve gruptan yarý finale çýkmayý garantiledi. Eti Lisesi kýz takýmý grubundaki son maçýnda bugün saat 11 de grupta galibiyeti bulunmayan Çankýrý þampiyonu ile karþýlaþacak. Gruptan birinci çýkmayý garantileyen Eti Lisesi yarýn diðer grubun ikincisi ile yarý final grubuna yükselmek için karþý karþýya gelecek. Erkeklerde ilimizi temsil eden Atatürk Lisesi de gösterdiði performansla grupta ilk ikiye girmesine kesin gözüyle baký Önceki akþam oynadýðý ilk maçýnda Kastamonu þampiyonu önünde ilk sette biraz zorlanan bu setide alan Atatürk Lisesi ikinci seti üçüncü setide lük skorlarla kazanarak maçý 3-0 aldý ve gruba galibiyetle baþladý. Atatürk Lisesi gruptaki ikinci maçýnda dün akþam geç saatlerde ikinci Afyon þampiyonu ile karþýlaþtý. Atatürk Lisesi erkek takýmý grubundaki son maçýnda bugün Çankýrý ile karþýlaþacak Temsilcimiz bugünki maçýnýda kazanarak gruptan birinci olarak çýkarak yarý diðer grubun ikincisi ile yarý final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Dodurga 2. Küme den çekildi Bu hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak olan 2. Amatör Küme ilk fireyi verdi. Dodurgaspor 2. Küme Büyükler Liginden çekildi. Dodurgaspor Baþkaný Fazlý Gökþen, dün Tertip Kurulu na verdiði dilekçede ekonomik sebeplerden dolayý 2. Küme Büyükler Ligine katýlmayacaklarýný bildirdi. Bunun üzerine toplanan Tertip Komitesi, bu talebi kabul etti ve Dodurgaspor la maçý olan takýmlarýn oynamadan haftayý üç puanla kapatmalarýna karar verdi. Bu kararla birlikte Dodurgaspor statü gereði önümüzdeki yýlda büyükler liginde mücadele edemeyecek. Dodurgaspor un çekilmesiyle iki grupta oynanacak ikinci kümede gruplarda beþer takým kalmýþ oldu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı