Cumhuriyet Üniversitesi. Cilt: VII 1 2, s ARALIK-2003-SİVAS. ŞEMSEDDiN SiVASl'NiN irşadü'l-'avam isimli MESNEVISi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Üniversitesi. Cilt: VII 1 2, s ARALIK-2003-SİVAS. ŞEMSEDDiN SiVASl'NiN irşadü'l-'avam isimli MESNEVISi."

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi İlaniyat Fakültesi Dergisi Cilt: VII 1 2, s ARALIK-2003-SİVAS ŞEMSEDDiN SiVASl'NiN irşadü'l-'avam isimli MESNEVISi Hüseyin AKKAYAı Anahtar kelimeler: Şemseddin Sivas1, irşadü'i-avam, mesnev1, tarikat, Şi11ik. ÖZET Halvetiyye tarikatı içerisinde Şemsiyye kolunun kurucusu olan Şemseddin Sivas1 XVI. yüzyılın meşhur mutasavvıf şairlerindendil Manzum ve mensur yirmiden fazla eser kaleme almıştır. Manzum eserlerinden birisi de 255 beyitlik irşadü'i-avam isimli mesnev1sidir. Eser XVI. yüzyıl boyunca Anadolu içlerinde sürdürülen yoğun Safevi propagandasına karşı yazılmış olup sahte şeyhleri, sapık tarikatları, Şi11erin yanlış inançlarını eleştirmektedir. Edebi açıda!ı fazla bir değeri olmamakla birlikte, dini ve tasavvuf1 alandaki görüşleriyle Türk kültürü bakımından önemlidir. ABSTRACT Shamsuddin ai-sivas1, the founder of the branch of Shamsiyya within the Halwatiyya order, is one of the famous sufi poets of XVI. century. He wrote more than 20 works in verse and prose. One of his Works in verse is his 255-verse masnaw1 titled "lrshad ai-'awam". This work was written against the intense propagandas of Safawites prolonged through XVI. century in Anatolia and it criticized false sheiks, perverted religious orders and wrong beliefs of Shiites. Although it has no much value from the angle of literature, it is very important due to his views in the field of religion and mysticism with respect to the Turkish culture. Şemseddin Sivas i (926/ /1597) çoğu telif olmak üzere manzum ve mensur yirmiden fazla eser sahibi olup XVI. yüzyılın meşhur mutasavvıf şairlerindendir. Halvetiyye tarikatı içerisinde Şemsiyye kolunun kurucusudur. Zile'de :ı Do4 Dr. C. Ü. Fen-Edchiy;ıı Fuktillcsi TUrk Dili ve Edehiyatı l3ö1unıti Üğretinı Oye."ıi.

2 2 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam... doğmuş, hayatının büyük bir kısmını Zile ve Sivas çevresinde geçirmiştir. Bir mutasavvıf olması hasebiyle eserleri, tasavvufl neşve ile kaleme alınmış olup didaktik mahiyettedir. Eserlerinden Hal/ü Ma'akJdi'/-Kava'id, Zübdetü'I-Esrar fi-şerhi Muhtasari'/-Menar Arapça, diğerleri Türkçedir. Türkçe eserlerinden Süleymaniyye, irşadü'i-avam, ibret-noma, Gülşen-abad, Mevlid, Heşt-Bihişt, Mir'atü'I-Ahlak, 0/van-t Şemsi, Tercüme-i Kaslde-i Bür'e, Menak1b-1 imam-1 A'zam, Alienasik-i Hac manzum; Es Safayilı f'i- Tercemeti'/-LevayJh, Menazilü'I-Ariffn, Menak1b-1 Çehar-yar-1 Güzin, Umdetü'/-Edlb fi't- Ta'allümi ve't-te'djb, Dairetü'/-UsOI, Emr-i ilah/ ve Hüccet-i ilah/, Şerhi Gazeliyyat-1 Sultan Murad-1 Sa/is, Nakdü'!-Hat1r, Terceme-i Ecvibe-i A/1 bin Eb/ Taiib i mensurdur. Dir sanatkar olarak Şemseddin Sivasl'nin önemle üzerinde durulması gereken tarafı mesnevlciliğidir. Sü!eymaniyye, irşadli'i-avam, ibret-nüma, Gülşen-abad, Me v/id, Heşt-Bihişt, Mir'atü'/-Ahlak; Menak1b-1 imam-1 A 'zam isimli mesnevlleri onun hamse sahibi bir şair olduğunu ortaya koymaktadır. Bu lıusus günümüze kadar araştırmacıların dikkatini çekmemiş, hamselerle ilgili incelemelerde ona yer verilmemiştir. Bu çalışmamızda onun irşadü'i-avam isimli mesnevisi çeşitli açılardan ele alınacak, daha sonra yazma nüshaları karşılaştırılarak tenkilli metni ortaya konulacaktır. 1. Eserle ilgili Bazı Hususlar 1. i. Eseri e ilgili Görüşler Şemseddin Sivas!, irşadü'i-avam ismiyle bir eser yazdığını bizzat kendisi haber vermektedir. Menak1b-1 imam-1 A 'zam isimli mesnevisinin sonunda o güne kadar telif ettiği eserlerini sıralarken irşadü'i-avam'ı şu beyitte anar: 1\il<ı dördüne i!j;>ffdii'!- 'A v<lmllur Ki ıııulıti'icdur olar çün kc'l-lıcviiıııdurl Müellifin bu beylinden irşadü'i-avam'ın manzum mu, mensur mu olduğu anlaşılmamaktadır. Katip Çelebi, Bursalı Mehmed Tahir ve Hüseyin Vassaf irşadü'i Avam'ı müellifin nıanzum eserleri arasında sayarlar.2 Yakın dönem araştırmacıları da bu eseri manzum olarak kabul etmektedirler.3 Hasan Aksoy ise irşadü'i-avam'ı Şemseddin Sivasl'nin mensur eserleri arasında değerlendirmekte ve yapılan 1 Menakib-i lmam-l A'zanı. istanbul, Tevfik Efendi Mat., 1291, s Katip Çelebi: KeşfLi'zz,jnon, Haz. Şerafetlin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge, C. 1, 2. bs., istanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., s. 66; Bursalı Mehmed Tahir: Osman/1 MOellifleri, C. 1, istanbul, Matbaa-i Amire, 1333 [1915], s. 95; Hüseyin Vassaf: Seline-i E~liya, C. lll, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar Bl., nr. 2307, s A 1 i Ka s ı m Kara ş e rn i s: Şemseddin Sivas i (Hz.)lerinin Mev/iidli Şe rili. Sivas, Karnil Mat., 1949, s. 5; Abdülbaki Gölpınarlı: "Şems'iye", Islam Ansiklopedisi, C. Xl, istanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1970, s. 423; Hallık IpektAn ve diğ.: "XVI. Yüzyıl Divan Naznıı (Devam) ve Nesıi". BliVlik TOrk Klasikleri, C IV, istanbul. ÖtlıkAn Yay , s. 63.

3 c.ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya 3 kütüphane araştırmalarında böyle bir esere tesadüf edilmediğini bildirmektedir.4 ilk olarak Mahmut Kaplan, Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Kasidecizade 81., nr. 717/3) bulunan eksik bir yazma nüshasına dayanarak irşadü'/-avam hakkında kısa bilgi vermiştir.5 Tarafımızdan yapılan incelemelerde ise bu eser manzum eserler arasında kabul edilmiş, ancak kütüphanelerde yazma nüshasının bulunamadığı kaydedilmiştir Eserin ismi Yazar, yukarıya aldığımız beytinde görüldüğü gibi Menakib-I imam-1 A'zam isimli mesnevlsinin sonunda o güne kadar yazdığı eserlerini sayarken bahis konusu olan bu mesnevlyi lrşadü'/-avam adıyla zikretmektedir. irşadü'/-avam\n beyitleri içerisinde eserin ismi zikredilmez. Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi Bl., nr. 122/3'te bulunan nüshanın başında "Ha;,;ihl Risaletü İrşadi'l-' A vam Şey b Ş em s Efendi'nün Te'ITfüdür" tiaşlığı bulunmakta; istanbul Belediyesi Atatürk Ktp., Osman Ergin Bl., nr. 1657'de bulunan nüshanın başında ise "lla;,;a Kitabü irşadi'l-' Ava m" başlığı yer almaktadır. Süleymaniye Ktp., Kasidecizade -Bl., nr. 717/3'deki nüshanın.başında eserin ismiyle ilgili bir kayıt yoktur. Mecmuanın zahriyesinde cilt içerisindeki risalelerin adları yazılıdır. lrşadü'i-avam'ın adı orada "Nasihatname-i Şemsüddln-i Sivas!" olarak kaydedilmiştir Yazıhş Tarihi Şemseddin Sivas! irşadü'i-avam'ın sonunda müteakip beyitle eserin yazılış tarihini vermektedir: Bc-~5 vü 'ayn ü dal-i barf-i ebced Zi-rüz-ı hicret-i seyr-i Mubammed Beytin işaret ettiği p-~1yn-da! hal'fleri ebced hesabı ile 974 tarihine tekabül etmektedir. Tarih beytinde ayrıca hangi ay ve günde yazıldığı belirtilmemiştir. Şair Menakib-I imam-i A'zam isimli mesnevlsinin sonunda Hallü Ma'akidi'I Kava'id, Zübdetü'/-Esn'ir ff-şerhi Muhtasari'I-Menar, Süleymaniyye, irşadü'i-avam isimli eserlerini saydıktan sonra, Be-devr-i l:lazret-i Sultan Süleyman 'A/cyhi'r-ravfw ve'r-nçlviiniiher an 4 Hasan Aksoy: Şemseddin Sivas/, Hayatı, Eserleri ve Mevlidi, istanbul, T. C. istanbul Yüksek islam Enstitüsü Öğretim Üyeliği Tezi, 1980, s Mahmut Kaplan: "Divan Edebiyatında Manzum Nasihat-name Yazan Şairler ve Eserleri 1", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. lll, S. 3, (1992), s Mahmut Kaplan incelediği nüshanın zahriyesindeki "Nasihatname-i ŞemsückJ1n i Sivas!': kaydını esas alarak /rşadü'i Avam'ın ismini "Nasihatname" şeklinde tespit etmiştir (Mahmut Kaplan: Agm, s. 56). 6 Hüseyin Akkaya: The Prophet Solamon iri Turkish LiteraMe and the Süleymaniyye of Şamseddin Sivas/, Part 1: Textual Analysis, (Harvard, 1997, 188 pages), s. 138; "Şemseddin Sivas!", Yedi Iklim, C. IX, S. 66, (Eylül1995), s Kasidecizade Bl., nr. 717/3'deki nüshanın :ismi Süleymaniye Kütüphanesi tespit fişinde yanlışlıkla "Hüccetü'ş-Şer1'a" olarak tespit edilmiştir.

4 4 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam. Bu diirl ta~n!llim ~ında oldı Icad lle;~iir u şad lıezar ral)met ber ü bildi) beyitleriııde bu dört eserini Kanuni Sultan Süleyman döneminde kaleme aldığını belirtmektedi:. Kanuni Sultan Süleyman 22 Safer 974 (7 Eylül 1566) tarihinde vefat etmiştir. Hicri takvimde yılın ilk iki ayı Muharrem ve Safer olduğu için Kanuni Sultan Süleyman 974 yılının ilk iki ayında hayattaclır. Bu verilere göre irşado'i-avam'ın, 974 yılının 1 rvıuharrem-22 S afer (i 8 Temnıuz-7 Eylül 1566) günleri arasıncia tamcımlandığı ortaya çıkmaktadır Yaı:ıhş Sebebi irşadü'i-avam'da eserin nıçın yazıldığına dair sebeb-i telif bölümü veya bu mahiyette beyiller yoktur. Ancak şairin hayalına ve devri n si')'asi şartlarına 1- cıkarak irşado'/-avam'ın kaleme alınış sebebiyle ilgili bazı görüşler ileri sürmek mümkündür. Yukarıda Şemseddin Sivas1'nin Halvetiyye tarikatı içerisinde Şemsiyye kolunu kuran büyük bir mutasavvıf olduğunu belirtmiştik. Halvetiyye tarikatı XIV. yüzyılda Azerbeycan ve Iran'da ortaya çıkmış Sünni bir tarikattir.9 Sünni bir tarikat olarak ortaya çıkmasına rağmen sonraları Şii bir özellik kazanan Safeviyye tarikatının silsilesi Halvetiyye tarikatı ile aynı kökte birleşmekledil Halveliliğin kurucusu Ömer ei-halve11'rıin şeyhinin şeyhi Şeyh ibrahirrı Zahid Geylani'den (öl 705/1305) itibaren tarikat iki ana iwla ayrılmış; bunlardan Şeyh Ahi Muhammed Harezm! (öl 780/1378) kolundan Halvetilik, Şeyh Safiyyüddin Erdebill ( öl. 735/i 334) kolundan Safevilik ortaya çıkmıştır. Başlangıçta Sünni bir özellik arz eden Safeviyye tarikatı, Şeyh Safiyyücldin Erdebill'nin torununun torunu Şey Jı Cüneyd (öl b64/1460) zamanında Şii bir karaktere bürünmüştür. Safeviyye tarikatı, Şeyh Cüneyd'in torunu Şah isrnail (892/ /1524) ile iran ve Azerbeyca-n sahasında Şii karakterli bir devlete dönlişmüştür. 10 Safeviierin iran ve Azerbeycan'da siyasi hakimiyet kurmalarından sonra Sünni bir tarikat olan Halvetiliğe mensup kişiler büyük baskı altında ıutu!muşlm, bu bölgelerde barıııamayarak Anadolu ve 1\ilıstr'a göçnıek zorunda kalmışlardır. Şah ismail'in halifeler göndererek Anadolu'da yoğun Şiilik propagandasına girişmesi, bu propagandalar sonucu pek çok göçebe, yarı göçebe Türkmen aşiretinin Safevliere meyletmesi tabii olarak Osmanlıları kaygılandırmış ve bazı tedbirler almaya sevk etmiştir. Alınan tedbirlerin en önemlilerinden biri tasavvul yoluyla Osmanlı devletini içten çökerimeye çalışan Safeviiere karşı yine ayn1 metotla, yani tasavvuf kanalıyla 8 Menak1b-J lmam-1 A 'zam, s Halvetiyye tarikatı XIV. yüzyılda Iran ve Azerbeycan sahasında ortaya çıkmış olup ilk piri Ömer ei-halvetl (öl 800/ ), ikınci piri Seyyid Yahya Şirvan1'dir (ol 868/ ). Azerbeycan'ın buglinkli başkenti Bakü'ye yerleşerek imikatını oradan yaymaya çalışan Seyyid Yal,ya Şirvan"i'rıirı etrafında yüzlerce rnürit toplanır. Anadolu'd8n pek çok kişi Seyyid Yahya ŞirvanT'ye mürit olmak için Bakü'ye gider. Daha sonra Halveliliğin büyük şeyhimi olarak temayüz edecek olan Pir Muhammed ErZıncan! (öl 879/1474), ilydmlı Dede Ömer Ruşeni (öl 892/1487). Habib Kirmani (öl 902/1497) ve daha başka pek çok kişi Seyyid Yahya Şirvani'nin gözetiminde tasavvufl terbiyelerini tamamlayıp başta Anadolu ve M1s1r olmak üzere pek çok ülkeye dağılmışlar ve bu üll\elerde Halvetiliğ"ın yay1lrnas1 için çaba sarfetmişlerdır (Mustafa Aşkar: "B"1r Türk Tarikatı olarak Halvetiyye'nin Tarihi Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin T alı! ili", Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakiiilesi Dergisi, C. XXXIX, (1999). s ). 10 1\JiustaiG /\şkar: Agm, s

5 C Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya 5 karşı koymak idl Bu sebeple Safevllerle aynı kökten geldikleri için onları ve metotlarını iyi tanıyan ve Şia'daki Ehl-i bey! sevgisini Sünni anlayışa ters düşmeden öne çıkaran Halvetiyye tarikatı, Osmanlılar tarafından desieklenmiş, kısa zamanda Anadolu ve Rumeli'de en yaygm tarikat haline gelmiştir. Osmanlı devleti, Salevi tehlikesine karşı yürüttüğü askeri tedbirlerin yanı sıra dini ve sosyal müesseseleri destekiemiş, şehir merkezlerini cami ve mescitierle clonatmış, Sünni akideyi savunan alimler ve şeyhle~ e rahat çalışabilme ortarnı hazrrlamıştır.11 Bu tedbirler çerçevesinde XVI. yüzyılda Çorum, Tokat, Amasya, Erzincan gibi yoğun Satevi propagandasına maruz kalan Si~'as'ta vali Hasan Paşa (öl. 974/1567) tarafından 972'de ( ) inşa ettirilen ve bugün Meydan Camii diye anılan camiye Zile'de yaşayan ünlü Halvetl şeyhi Şemseddin Sivas! vaiz olmak üzere davet edilmiş, kendisi için bir tekke yaptırılmış ve vakıflarla desteklenmiştir.12 Şemseddin Sivas] ömrüni."m otuz dört yıllık geri kalan kısrnmı Sivas'ta irşat faaliyetleriyle ve eser yazmakla geçirmiştir. Zile'de ka~eme aldığı Hal/O Ma'akJcli'I-Kava'id, Zi.ibdetü'I-Esrar ri-şerhi Mu!ıtasari'l-illlenar, Si.ileymaniyye isimli eserlerinden sonra Sivas'ta yazmış olduğu ilk eser irşadü'i-avam'dıı-. Şilierin bozuk inançlarını, Hz. Ali'ye duydukları sevgideki aşırılıkları ve tarikat anlayışlarındaki yanlışlıkları tenkit eden bu eser, zemin ve zamarı itibariyle Osmanlıların, Safevliere karşı yürüttükleri politikaya uygun düşmektedir. Safevlierin Anadolu halkı üzerindeki tesirlerini, bu tesirierin zamanla ortaya çıkaracağı kötü neticeleri fark ed'en Şemseddin Sivas!, duyduğu dini, tasavvufl ve siyasi endişelerle frşadi.i'i-avam'ı kaleme almış s:ılmalıdır, irşadü.'i-avam 255 beyitlik küçük bir mesnev1dir. içerisinde mesnev1den başka nazım şekilleri ile yazılmış parçalar bulunmamaktadır. Mesnevl, klasik tertip hususiyetlerine uygun olarak münacat mahiyetinde beyitlerle başlar. Naat, sebeb-i telif. devri n büyüklerine med h iye vb. bqiümler yoktur. Eserin -ı37- i 87. ve beyilieri arasında sırasıyla "l.likayet-i lv!ünasih-1 la! dcr-in IVI~ıkaııı", 'Tiikayd-i l'v1üııasih" başlıklarıyla konuya/ uygun iki hikaye anlatılır. Şair beyiller arasına fikirlerini destekleyen üç haclis iie iki ayeti iktibas etmiştir. 11 Tahsin Yazıcı: "Fetih'ten Sonra istanbul'd.a ilk Halvetl Şeyhleri: Çelebi Muhammed Cem3ledd1n, Sünbül Sinan ve Merkez Efendi", Istanbul EnstitüsO Dergisi, C. ll, (1956), s. 87; Saim Savaş: XVI. As1rda Anadolu'da Alevilik, istanbul, \/adi Yay., 2002, s ; Mustafa Aşkar: Agm, s i 2 Şeyh Receb-üs Sivas): Hidfıyet YildiZ!, Çev. Hüseyin Şernsi Güne ren, istanbul, Seçi.l Ofset Mat., 2000, s. 40; Müstakimzade Sadeeldin Süleyman: HülasatO'I-Hediyye, Millet Ktp., Ali Emlrl Efendi Şer'iyye Bl., nr. 1082, yk. 13a; Bursaıı Mehmed Tahir: Meşavih-i Osmaniveden Sekiz Ziitln Teracim-i Ahvali, istanbul, A[ıiin] Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Mat., 1318 [1900], s. 9; Hasan Yüksel: "Sivas'la Bir Şeyh Ailesinin Ortaya Çıkışı ve Ilakılları Üzerine Bir Deneme (Şeyh Ş~nıseddin Ailesi)", Revak. S. 1. (Aralık, 1990), s Medrese kökenli bir mutasavvıf 0lan Şemsedclin Sivas\, Sünı;l inancın lernsilcisi olarak yalmz lrşado'/ Avam'ı yazmış olmakla kalmamış, ehl-i sünnetin bakış açısıyla dört halifenin ve imam-ı Azam'ın nıenkabelerini de kaleme almıştır. Birincisi rnensur, ikincisi ma:-ızurn olan her iki eser de basılmıştır (lvlenak!b-1 Çefıar-ycif-1 GUzin, istanbul, Takvimhane-i Amire, 1278; /VIenak!b-1 lmam-1 A'zam. istanbul, Tevfik Efendi Mat., i291). Ayrıca eserleri içerisinde yeri geldikçe Bektaşlliği yanlış yorumlayanları ve Rafızlieri yerrnıştir. Bektaşllerin hatalı inanç ve davranışlarını Menak1b-1 lmam-1 A"Zam'ın 21 beyitlik "Ta~rTb" başlıklı bölümünde (s ), Rafızlierin batıl düşüncelerini ise ibrelnüma'da 30 beyitlik "KGş!dellin ITnıe;ceınıneli'r-Revöl17" başlıklı bir kaside ile eleştirmiştir (SCrleyrnaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa Bl., nr. i 038, yk. 15a-16a).

6 6 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam Vezin Eserde baştan sona aruzun hezec bahrinden mefa'flün mefa'ilün fe'ulün kalıbı kull-anılmıştır. Kısa ve işlek olması sebebiyle bilhassa uzun hikayelerde tercih edilen bu kalıpla pek çok mesnevi kaleme alınmıştır. Ahmet Fakih'in Çarhname'si, Yunus Emre'nin Risaletü'n-Nushiyye'si, Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediyye'si, Cem Sultan'ın Cemş/d ü Hurşld'i, Hamdullah Harndi'nin Leyla vü Mecnun'u ile Tuhfetü'I Uşşak'J, Yahya Bey'in Yusuf u Züleyha'si bunlardan birkaçıdır. irşadü'i-avam vezin açısından başarılı bir eser değildir. Vezin kusurları, bilhassa imaleler dikkat çekecek kadar fazladır. f\şağıdaki beyille birinci mısrada üç, ikinci mısrada beş olmak üzere toplam sekiz imale bulunmaktadır: l:(ıyaıııetde gele bir Mlük insan Y üzi knm l~amus1 chl-i 'işyan 2.2. Katiye Katiye açısından irşadü'i-avam başarılı bir eser sayılabilir. Şemseddin Sivasi'nin zengin bir katiye lügati vardır. Kaliye ve redif katiyeler birlikte değerlendirildiğinde 255 beyitlik mesnevide 108 beyitte (% 42.35) Arapça, 72 beyitte (% 28.23) Türkçe, 17 beyitte (% 6.6) Farsça, 26 beyitte (% 10.19) Arapça-Farsça, 18 beyitte (% 7.05) Türkçe-Arapça, 14 beyitte (% 5.49) Türkçe-Farsça kelimelerle katiye yapılmıştır. Bu rakamlar şairin kafiyelerde daha ziyade Arapça kelimeleri tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Aynı dilden kelimelerin birbiriyle kaliye yapılmasına büyük ölçüde dikkat edilmiş, tek!iir-c;::kiir (b. 16), i'tikiid-fesfid (b. (ı2 ), Iİıii}f:ifm-kelilm (b. 156) vb. Arapça kelimelerle 1 08; ol-yol (b. 31 ), leş-baş (b. 37), çol[-yof! (b. 130) vb. Türkçe kelimelerle 57; Jiiz-sfiz (b. 15), diin7g-flin7g (b. 127), nfidifn-mugayilin (b. 177) vb. Farsça kelimeleri e 17 katiye kurulmuştur. Toplam olarak 183 (% 71.76) beyille aynı dilden kelimeler kafiyelendirilmiştir. Klasik kaliye anlayışıri'a göre en makbul katiye kabul edilen mukayyed kaliye (zengin kafiye) Arapça ve Farsça asıllı kelimelerle yapılan kafiyelerde dikkat çekecek kadar fazıec.,m: 'imdiit-mwfidilt(b. 8), iiziid-ferylid(b. 19), şerfi~miinjf'(b. 27), ser-miiye-diiye (b. 87). Yarım katiyeler ise bilhassa Türkçe kelimelerin meydana getirdiği kafiyelerde çokça kullanılmıştır: öz-iz (b. 6), şey!jam-em (b. 35), bui-i[ii (b. 215). Aynı kelimelerin yakın aralıklarla kaliye olarak getirilmemesine itina gösterilmiştir. Üç ayrı yerde kafiyelenen miin/ilif!-muvilfil[ kelimeleri iki beyille bir beyit arayla (b. 226; 228) tekrarlanmıştır. Sekiz beyit arayla geçen gündoz-düpdüz (b.136, 155) kafiyelerinden başka yakın aralıklarla kullanılan katiye tekrarı görülmez. Aşık ve Tekke edebiyatında yadırganmamakla birlikte, Divan şiiri estetiği içerisinde hoş karşılanmayan redit katiyeler yirmi ayrı beyitte geçmektedir. Şayigan katiye (mebzcıl katiye) de denilen redif kafiyelerden bazıları şunlardır: biliider-viriirlcr (b. 69), futarsm-f!açarsm (b. 123), sevendür-kemd_iir(b. 200), sevm1.z-ge/mez (b. 21 0).

7 C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya 7 Ahenk ve konu bütünlüğünü sağlayan bir unsur olarak şiirde yer alan redillerin irşadü'i-avam'da çok fazla kullanıldığı görülmektedir. 255 beyitten meydana gelen mesnevlnin i 36 beylinde redif vardır. Bunlardan 107'si ek rediftir. 119 beyitte ise redile yer verilmemiş, yalnız katiye ile yetinilmiştir. 3. Dil ve ifade Özellikleri irşadü'i-avam, telif edildiği dönemde yaygınlık arz eden din ve tasavvuf alanındaki yanlış bilgi ve telakkileri düzeltmek amacıyla kaleme alınmış nasihatname türünde bir eserdir. Halkı bilgilendirmek için yazılmış böyle bir eserde halkın anlayacağı bir dilin kullanılması tabildir. Bu sebeple mesnevl baştan sona külfetsiz sayılabilecek yalın bir dille nazmolunmuştur. Dili, devrin diğer mesnevllerine göre sadedir. Arapça ve Farsça kelimelere oranla Türkçe kelimeler daha fazladır. Şair anlatmak istediği fikirleri tasannua düşmeden açık, anlaşılır bir dille ifade eder. Sahte. bir şeyh ile arkasından giden cahil insanların tasvir edildiği aşağıdaki beyillerde bu özellik açıkça görülmektedir: l:r oglı diyü bir cahil J:ııınarı Bulup şeyh idinürler anı yart Geçer meclisde toy gibi küridür Öper cühhal elin hoş hoş ~ırıdur Görür bu ragbeti şanur ki şeyham J~lal~TI~at idemez kel başına em Kerameti er şatar hıdmetde gatil Ki şeyh idindiler bir nice cahil!~onar ~arta! gibi dünya leşine Düridür bir yalı kendi başına Ne ayata uyar ne hod ]:ıadtşe Ncdür bu diyü şorsafi ol babişe Cevab virür ki erkan-evliyadur Bu sözi dagı bilüfi iftiradur Ne 'ilmi var ne zühdi ne diyanet Ne IJilmi var ne ta~va ne emanet Gözi ha'indür işi ~alb ugrı Bu IJaliyle şanurlar anı togrı Düşüp ~apulara almış dilenci Velay.et de şatar gör ol yalancı 'Acebdür bu ki bu!)ali görürler Dönüp bundan yinı: himmet umarlar

8 8 şenıseddin sivası'nin irşadü'l-avanı... ( ictürür balvetine I;: ız u 'avret S ıkar elini ya'nt ildi himnıcl Kiııııııc i~ ız viriir kiınine oglaıı Billiii kalir olur afia inanan lı Mlinaca! beyillerindeki samimi, lirik anlatını dışında esere tahkiyevl bir Llslup hakimdir. Şair huytmm;; pdi, oiiat dililc, f!u!ai: tut vb. ifadelerle ele almak istediği konulara giriş yapar ve düşüncelerini aı1 arda sıralar. irşado'/-avamda Eski Anadolu Tükçesinden kalma bazı gramer özellikleri görülmektedir: Gerundium eki -madml-medin (tmnıadııı b. (ı 7, utanmadı n b. 124), gelecek zaman üçüncü teklik şahıs eki -1sarl-iser (olısar b. 89, gösteriser b.3i), emir ikinci teklik şahıs eki (eylegil b.183, sevgi! b. i 80) Eski Anadolu Tükçesi gramer özelliklerinden bazılarıdıı. 4. Muhteva irşado'i-avam dini, tasavvufl nasihatname türünde bir mesnevldir. Başlıklarla ayrılmamış olmasına rağmen, eser muhteva açısından giriş bölümü, konunun işlendiği bölüm ve bitiş bölümü sayılabilecek üç böltim halinde değerlendirilebilir. 255 beyitlik mesnevlnin beyilieri giriş böicımü kabul edilebilir. Bu bölüm geleneğe uyarak iki beyitlik münacatla başlar. Bilahaı-e sırasıyla iblis'in ve netsin insanı kötü işlere sürliklemesi, kişiyi yoldan cıkarnıası anlatılır. On liçlincli beyitten itibaren tekrar münacat beyilieri gelir. Şair, Genab-ı Hakk'a hitaben bildiğinin yanıldığına yetmediğini, bu sebeple bir an bile ke,ıdisini bildiğine bırakmaması gerekteğini ifade eden beyille giriş bölümünü bitirir. Bir başlıkla ayrılmış olmarr.ıasına rağmen beyiller konunun işlendiği böllımdik Şair bu bölümde tek bir konuyu değil, birçok konuyu sırasıyla işler. Önce tarikaile ilgili düşüncelerini dile getirir. Kişiye doğru yolu gösterecek, şeriati öğretecek, alim, ılmiyle arrıil bir şeyhin gerekliliği belirtilir. Dünyanın tuhaflaştığı, insanların yalancılara uydukları, er oğlu diye bir cahil eşeğe bağlandıkları 'ifade edildikten sonra bir şeyh taslağının şahsında bu sahte şeyhlerin özellikleri anlatılır. Müellifin iladesine göre bu şeyh taslağı mecliste baş köşeye oturur, cahiller elini öptcıkçe daha da kırılmaya başlar. Karta! gibi dünya leşine konar. Kendi başına yeni yollar!üretir. Ne ayete uyar, ne hadise. "Bu yaptığın nedir" diye sorsan, "Bu evliyanı_n rükünleridir" diye cevap verir. onda ne ilim, ne zühd, ne diyanet, ne hilim, ne takva, ne de emanet vardır. Gözli hain, işi gücü kalp çalmaktır. Bu haliyle insanlar onu doğru biri zannederler. Kapı kapı dilenmesine rağmen velilik taslar. Bu durumu gördükleri halde yine de insanlar bundan 'hinımet ümit ederler. Kadın ve kızlarla halvette kalıp ellerinin sıkarak onlara himnıet ettiğini söyler. Kimine kız, kimine oğlan verir. Kimine "Günahmı bağışladım, seni anttım" der. O Nemrud'a benzeyen sapık Tanrılık iddiasında bulunur. Daima kötli işlerin peşinde koşar. Kendisine zekat ve adak veren kişilerin orucunu ve namazını bağışlar. Bu özelliği dolayısıyla cahiller başına üşüşür, o deccal şeyh de onları müri! edinir, başlarına sapıklık tacı giydirir.

9 C.Ü llalıiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin ::ıkkaya 9 Şeriata danişrnent sözü der. Adını filan oğlu filan diye yayarak cahillere şeytan olur. Böylelikle nice dindar kişileri yoldan çıkarır. Etrafındakilere "Fakihlerin hararn dediklerini yiyin" diye öğüt verir. Bu sahte şeyhiıı yaptıkları ve dedikleri halkın nefsine kolay gelir. Ona uyarak kafir olurlar, sözlerine inanarak türlü türlü fesat işler çıkarırlar. /\!ice ham kişi bu küfrü kendisine din edinir. Allah'ı ve Resui'Cınü gönülden çıkarıp o murdar kişiyi candan sever. Hakk'ın ismini unutup oturdukça kalktıkça o habisin ismini anar. Birinin malı artsa, sevineceği bir şeyle karşılaşsa, yahut oğlu kızı doğsa, o oigunlaşmarnış kişiler Tanrı'nın bu vergisini pirlerinden bilirler. Tanrı'nın emri ile birine bela isabet etse, musibete uğrayan o kişiye töhrnet ederek "Pir oğlu sana kınlrnıştı, hem de öfkelenerek sövrnüştü, bu belanın sana geliş sebebi budur; var eksiklik dile, işin kolaylaşsın" diye çıkışır!ar..hakk'ııı takdirini onelan bildikleri için hepsi kafir olurlar. Farzedelim ki şeyh geçinen kişinin atası ya veli, yahut Ali, yahut da Peygarnber'dir; kendinde takva olmazsa onun irşadı aslında yoldan sapıırmadan başka bir şey değildir. Şair konuyla ilgili bir hadisi dört beyit içerisinde nazrna çeker ve beyiller arcısına Arapça rnetnini alır. Zikri geçen hadis şöyledir: "Cennet Allah'a itaat edenler içindir, Habeşli bir köle dahi olsa; cehennem Allah'a isyan edenler içindir, Kureyşli bir rnelik dahi olsa." Müellif ıki beyit sonra, "Arneli kendisini geride bırakanı, nesebi öne çıkarmaz" maalindeki bir hadisi iktibes eder ve beyiller halinde yorumlamaya başlar. Bu yorumlarda insanların selerde oldukları, iyi ve güzel işler yapmadan cennete giremeyecekleri, arnelle gitmeyen bir kulun soy sap ile bir adım yol alamayacağı, ahirette Allah'ın insandan arnel istediği, amelsizlerin hüsrana uğrayacakları dile getirilir. Müellif, kıyamet günü Allah'a isyan etmiş ycızleri kara bir bölük insanın geleceğini, kendilerini "Ali oğlanlarıyız" diye takdim edeceklerini, buna karşılık zeban11erin "ispat edin" diyeceklerini, ancak o gün arnelden başka bir şahidin dinlenmeyeceğini beyitlerle ifade ettikten sonra o günün Şiileri ile ilgili düşüncelerini dile getirir. Bu dü!?üncelere göre bir kims~nin, birinin oğlu olabilmesi için onun yolundan gitmesi gerekir. Sözü ve işi Ali'ye uymayan kişiler onun oğlu olamazlar. Ali asla haram yememiş, namahremden kaçmış, zina yapmamış, ailesini başkalarına göstermemiş, ağza ve imana küfretmenıiş, din için Zülfikar'ı çekmiş, hiç yalan söylememişti. Ali'ye bağlılık iddia edenler ise bunun tersini yapmaktadırlar. Dinine söven kişi inine üren ile benzer. Din ve iman Resul'ündür; bu sebeple dine söven kişi Müslüman olmaz. Kendilerini Hz. Ali'ye nispet edenlerin gözleri hain, dilleri yalancıdıı. Şarap içerler, uyuşturucu madde kullanırlar. Pe)/ganıber onların ceddi, Ali ataları olamaz. Ali hiçbir insana secde etmemiş, hiçbir insanı da kendine seeele ettirmemiştir. Allah'tan başkasına secde edilmez. Halbuki Şiiler,<\1\alı'a değil, insana secde etmektedirler. Allah ancak kendisine secde etmeyi ernretmiştir. Bu sebeple insan için beş vakit namazı farz kılmıştır. "Muhibb-i Haydar'arn", yahut "evladam" diyerek kendilerini Ali'ye nispet edenlerin buna hakki yoktur. Zira seven sevdiğinin yolundan gider Şiil:r ise tam tersini yapmaktadırlar. Ali çaryara (Ebubekir, Ömer, Osman, Ali) hiç lanet etmemiştir. Onlar birbirlerini candan severler, gece gündüz birbirleriyle buluşurlar,- birlikte Hz. Peygamber'in solıpetine katılırlardı. Onlarda kibir, düşmanlık, rıifak, buğz ve lanet etmek adeli yoktu. Onlar din yoluna baş koyrnuşlardı.

10 . 1.J!Lşemseddin sivasi'nin irşiidü'l-avam... _)Şair, Şilltk ve Şillerle ilgili fikirlerini dile getirirken konuyla ilgili peşpeşe iki hikaye anlatır. "I:Iikayet-i Münasib-l)al der-tn M::ıkaııı" başlıklı birinci hikaye şöyledir: Bir ülkede ilmiyle amil, takva sahibi bir şeyh vardır. Bir gün vatanını ter edip Medine'ye göçer. Mescid-i Nebevi civarında gece gündüz ibadetle meşgul olur ve manevi açıdan pek çok merhale kateder. O civarda şeytana yarar işler yapan münafık bir dükkan sahibi vardı. ihtiyaç sahiplerinin uğramak zorunda kaldığı dükkanında hububat satmakta idi. Medine'ye misafir olan şeyh dükkan sahibi Rafızi'ye giderek bir şeyler almak ister. Rafızi ise "Ebubekir'e söversen veririm" der. Şeyh "Onlara sövene Allah ~.inlerce lanet etsin" diye karşılık verir. Buna kızan Rafızi vurup şeyhin bir gözünc( çıkarır. Şeyh gönlü gamlı, gözleri kan içinde Ravza-i Nebevi'ye yönelir. Ellerini açarak "Ey her şeyi bilen Rabb'in Resul'ü! Zalim bir köpek bize gör neyledi. Gözüm için şikayet etmiyorum. Yalnız ashabın için inlikarn al ki, kimse onlar hakkında bir daha böyle kötü sözler söylemesin" diye yakarır. Daha sonra şeyh rüyasında Hz. Peygamber'i görür. Sağ yanında Ebubekir ve Ömer, sol yanında Osman ve Ali oiduğu halde gelir ve şeyhe selam verir. Şeyh hemen yere kapanarak Hz. Peygamber'in ayağına yüzünü sürer. Hz. Peygamber tebessüm ederek eliyle şeyhin gözüne dokunur dokunmaz şeyhin gözü sıhhat bulup düzelir. Şeyh uyandığı vakit gözünün yerine geldiğini, hatta öncekinden daha sıhhatli olduğunu görür ve Allah'a hamd eder. Ravza'ya varıp orada ibadetle meşgul olur. Günlerden bir gün yüzü örtülü ama, gözü kan içinde bir kişi ağlayarak gelip yanına oturur. Şeyh, "Sen kimsin, hikayeni anlat" diye sorar. Gelen kişi daha önce şeyhin gözünü vurup çıkaran zalim Rafızi'dir. Hemen hikayesini anlatmaya başlar. Rafızi rüyasında önünde Ali, yanında diğer üç halife olduğu halde Hz. Peygamber'i görür. Rafızi koşar selam verir, ama selamını almazlar. Ali ileri çıkar ve R;:ıfızi'nin yüzüne bir sille vurarak sahabelerden dilini kesmesini, onları sevmekle saadete ulaşabileceğini söyler. Rafızi uykudan uyandığında gözlerinin çıktığını, dilinin ise lal olduğunu fark eder. Bu rüyasını daha önce gözünü vurup çıkardığı şeyhe anlattıktan sonra sahabeye buğz etme, çaryara sövme gibi kötü işlerden vaz geçtiğini söyleyip ondan af diler. Şeyh de bu samimi itirafı karşısında Rafızi'yi affeder. Bu hikayeden sonra, "Ya Ali, biri sevgide, diğeri düşmanlıkta aşırı giden iki taife seninle ilgili yanlış düşünceleri sebebiyle helak olmuştur" mealindeki hadis beyiller arasına Arapça metniyle alınmış, manası da genişletilerek nazımla Türkçeye aktarılmıştır. "I~likayet-i Münasib" başlıklı ikinci hikaye ise şöyledir: Basra'da olgun bir kişi ile sürekli dört halileye söven cahil bir komşusu vardır. Cahil komşu her gün çaryara hakaretler yağdırır. Olgun kişi bu hale çok üzülür. Çaryara yapılan hakaretleri duyduğubir gün hüzünlü bir şekilde yatağa ycıttığında Hz. Peygamber'i rüyada görür. Yanında sahabiler olduğu halde yüzünde sevinç, elinde bir bıçakla kendisine doğru gelmektedir. Hemen Hz. Peygamber'e koşarak nifak ehli bir komşusu olduğunu, Ebubekir, Ömer ve Osman'ı sevmediğini, orılara dil uzattığını, bu sebeple çok üzüldüğünü söyler. Hz. Peygamber bıçağı kendisine uzatır ve "Bu bıçağı al, o itin işini bitir" der. Olgun kişi Hz. Peygamber'in dediği gibi cahil komşusunu öldürür. Uykudan uyandığı vakit komşusunun evinden feryatlar geldiğini duyar. Sebebini araştırdığında komşusunun döşeğinde ölmüş olduğunu öğrenir. Sabah komşusunun evine gider ve boğazında bıçak yarasını görür. Müellif bu hikayeden sonra gelen "D::ıl)ı çol5dur bunun gibi l)ikayet" mısraıyla aynı konuda daha pek çok hikaye olduğunu belirtir.

11 C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya 11 Alevilikle ilgili anlatılan iki hikayeden sonra müellif dört halife ve diğer sahabelerle ilgili düşüncelerini ve duygularını dile getirir. Sünni anlayışı da yansıtan bu düşüncelere göre "çaryar" Hz. Peygamber'in dostlarıdır. Onları sevmeyen Resulüllah'tan uzak olur. Onları münafıklar sevmese şaşılmaz; çünkü Resulüllah'ın zamanından beri münafıklar dört halifeyi sevmezler. Münafıkların nesilleri dünyada oldukça çaryarı sevmeyenler de olacaktır. Sahabelerin her birisi din yolunun önderleridir. Onlar Hz. Peygamber'in mahremi, islam dinin askerleridir. Vahyin emini, zorluk zamanında yardımcıdırlar. Ailesini ve çocuklarını terk edenler, evlerini memleketlerini bırakanlar, din binasını abat edenler onlardır. Din için hicret etmişler, Hakk'a arka çıkmışlardır. Çok şefkatlidirler, ama katiriere karşı da şiddetlidirler. Az yemek yerler, az konuşurlar. Geceleri ihya eden, özlerini ifna eden, din.ve iman hususunda öne geçen bunlardır. irşb.dü'i-avam'ın son üç beyti bitiş bölümü sayılabilir. Şair bir tarih beytiyle mesnevlnin yazılış tarihini verir. Daha sonra eserini tamamiayabiidiği için Allah'a hamdeder. Son beyitte ise arzusunun erenler meclisinde anılmak olduğunu söyleyerek irşadü'i-avam'ı bitirir. 5. Eserin Nüshaları Yaptığımız kütüphane araştırmalarında irşadü'i-avam'ın üç yazma nüshasını tespit edebildik. Bu nüshaların tavsifi şöyledir: 5.1. istanbul Süleymaniye Ktp., Halid Efendi Bl., nr. 122/3 (=H). Şemseli, şirazeli, cetvelli, miklepli kahverengi deri bir cilt içinde 324 yaprak bulunmaktadır. irşadü'/-avam mecmuanın 315b-324a yaprakları arasındadır. 240x117 (130x80) mm. ebadında; az aharlı, fi1igranlı, su yollu, krem renkli ince kağıt üzerine, çift sütuna 16 satır.lı nesih hatla yazılmıştır. Başlıklarda kırmızı, metinde siyah mürekkep kullanılmıştır. 324a'daki istinsah kaydına göre 24 Şevval 1120 (6 Ocak 1709) tarihinde Hacı Bayram Camii imamı Hafız Mehmet tarafından Ankara'da istinsah edilmiştir. H nüshası 255 beyit ihtiva etmektedir. Başı: (315b) EH'i iy padişahlar padişahı ]):olay ey le safia varnıaga rillıı Sonu: (324a) Bu durur ŞenısT'nün da'iın ımıradı Erenler meclisinde olayadı 5.2. istanbul Süleymaniye Ktp., Kasidecizade Bl., nr. 717/3 (=K). Sırtı deri, üzeri kağıt kaplı bir cilt içinde 133 yaprak bulunmaktadır. irşadü'i-avam mecmuanın 53b-58b yaprakları arasındadır. 190x115 (155x82) mm. ebadında; orta kalınlıkta, karışık renkte kağıt üzeri~e tek kırmızı çizgiden ibaret cetvel içerisinde, çift sütuna 21 satıri ı nesih hatla 'yazırmıştır. Başlıklarda kırmızı, metinde siyah mürekkep kullanılmıştır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. K nüshası bir yaprak kopuk olduğu için 218 beyit ihtiva etmektedir.

12 12 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam... Başı: (53b) EL:\ iy piidişiihlar pfıdi~fılıı ](._olay eyje sana ViırllHI[iil riijıı Sonu: (58b) Bu durur ŞcmsT'ni.iı1 dii'iııı Erenler meclisinde ola y~1dı ıııurildı 5.3. Atatürk Ktp., Osman Ergin Bl., nr. 1 >57 (=OE) Ciltsiz 16 yaprak içinde; 21 Ox160 (170xi 27) mm. ebadında; az aharlı, su yollu, krem renkli ince kağıt üzerine, çift sütuna satırlı rika hatla yazılmıştır. Başlıklar dahil metinele siyah mürekkep kullanılmıştır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 254 beyit ihtiva etmektedir. Başı: (1b) İypfıdişiilıbrpildişalıı Kolay ey le sana varnı<ı~a rillıı Sonu: ( 10b) Budur Şemsi'nün dfı' i ın ı nurildı!'ren ler meclisinele ol<ı yiidı Bu üç nüshadan OE nüshası cahil ve dikkatsiz bir müstensihin elinden çıkmış olmalıdır. Kelime eksiklikleri, Vezin ve mana yanlışlıkları bir hayli fazladır. Öyleki kelimeler tamamen farklılaşmakta, hiç bir anlam ifade etmeyen şekiliere bürünebilmektedir. Mesela cr If: u li pir If u/i (b. 69) kelime grubu er If up i yar {wpi (OE 4a) şekline girebilmektedir. Bu sebeple tenkilli metin oluşturulurken OE nüshası çıkarılmıştır. K nüslıası tamir görmüş olup bir yaprak kopuktur. Türkçe eklerdeki ünlülerin imlası incelendiğinde günümüz Türkçesiyle benzer Ö2\ellikler gösteren bu nüshanın çok yakın bir dönemde istinsah edildiği sonucu çıkarılabilir. H nüshası bilgili bir müstensihin istinsahıyla vücut bulmuş olup eksiksiz sağlam bir nüslıadır. Tenkitli metin kurulurken H nüshası esas alınmış, K nüshası ile karşılaştırılmıştır.

13 C.U. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya 13 HAZ:İHT R1SALETÜ irşadi'l-' AV AM ŞEYJ] ŞEMS EFEND!'NÜT~ TE"LTFiDÜR* B is m il/ii h im1!1 m/in im1 (lin! 11315b,K53h EHi iy prıdi~alılar padi~alıı l):ol::ıy cyle sana varnıaga ralıı 2 IJariiml çol5 yol üzre ynldaşuın yni~ Sana Jayıl5 i lulıa h ir işliııı Y''k 3 Oturınışdur yoluında şiiyle ihlls Benüııılc dei'iııı i~i nıckr li lı.:! his 4 Cehennem yolını tezyin ider ol ~Iariiın işleri ljoş tal)slıı ider ul 5 Cinanun yulına dli;cr ıııelıülik Ki ümınct.olıııaya ol yola sülik (ı Diler yoldnş ide kcııdli iizinc Tal5up zeııclri başdura il'.ıııc 7 Ki lıcr dem işlcde dl"ırlü ICsudı Anuiila dür ide Ilal~'daıı 'ihudı 8 Görür nefs yul5 o yoldcı lı!ç 'i hadili Yen arzüları anda ıııurlidat 9 Dilcr kim evlerine n la vaşıl 1\!Jnradın olla'lııüı11~ıla lıiişıl 10 Didüın iy ncis-i :r:alıir-htıı ü cahil Bu işler içre vardur zelır-i l5atil 11 Seni 5rzülarıı.i1 yoldan çıl<anır Çı~::ııı yoldan IJudii'ya nice varur ll 31 Ôll 12 Budur ne ls ile pes ccııg li cidallinı Yener giih! beni kalın::ız ıııeciilünı 13 ihilıa çiiresüzlcr çare-sa;.ı Budur bu dcrdıncııdüfi s::ıı1a razı * IL o.. ~ uzrc uzal~ K.

14 14 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam... ı 4 Beni n ds ün l~uyüdından!jalaş it Gider reng-i 'avaıııı baş-ı!jaş it l 5 Senüılle ola her iş ümde razuııı Senüfile oıa lın süz ile saztıııı ı 6 Dilümde ~ikr ola tekrar-ı ya lıü Göfiülde fıkr ola e~kar-ı yil lıü 17 I~apufi ola namaza l~ıblegalıum Tapufi ola niyaza secdcgalıuııı l 8 l 9 Senlifile eyleyem her demde hazar Nite olam senüfi gayrufila ha-zar Beni hem benligümden ey le.azad Elinden benligüınüfi dad u l'eryad 20 Beni yoldan çıl~aran benligümdür _Beni rüsvay iden bod benligümdür 2 l Olur bali~ içre benlikden kişi zar. Olur benlik ucından derviş azar K 54a Safia benden l~ıluraın Dilümden ])aslı-i ben şikayet balümden bikayet 23 Beni birlik yolına eylc isl:jk Ki birlikde olanlar o ldılar pak 24 Beni bir dem de ]~oma bildügüme Ki y~tmez bildügüm yaı'iu lduguma 25 ljuşüşan fıtnc-i ab ır zamandur Bu-yolda başka gitmeklik ziyandur 26 Gerekdür salike bir şeyb-i kamil Ola 'ajim ü 'ilmi birle 'amil 27 Diliyle ögredc şer' -i şertti Gönülden giistere ralı-ı ıııüntfi ll 3 l6b 28 Eger 'ilm ü 'amel olmasa anda Ana uyan olur la-büd ziyanda 29 Buyurmışdur ztra sultan-ı kamil Ve!T olmaz cihanda mcrd cahil 20 iden : i>ılnıı K 24 d e ın d e 1~ o ın n d e ın 1~ o nı a b c n H.

15 C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya Nedür cahil dimek a'nıa diıııekdür Nedür a'ma diıııck yol görmemekdür ' 3 ı Kişi kim kendi yolın giirinıez ol Nicesi gösteriser gayrıya yol 32 'Aceb olm ış durur 'abviil-i 'iileın Ki kq:f:i'iba uyarlar şimdi iidenı 33 Er oglı diyü hir cahil bııııarı Bulup şeyb idinürlcr anı yari 34 Geçer meclisde [oy gibi küridür Öper cühhal elin boş boş l~ırıdur 35 Görür bu ragbcti şanur ki ~ey bam l:lal~il5at ideınez kel başına cm 36 Keranıetler şalar bıdmetdc gafll Ki şeyb idindiler bir nice cahil 37 ~onar l~ar[al gibi dünya leşine Düridür bir yolı kendi h<ışına 38 Ne ayata uyar ne bad badişe N ed ür bu diyü şorsafi ol babişe 39 Cevab virür ki erkiin-cvliyi.idur Bu sözi dabı lıilüii i ll iradur 40 Ne 'ilmi var ne zühdi ne diyanel Ne J:ıilmi var ne tal~vii ne emanet 41 Gözi bii'indür işi!~al b ugrı Bu J:ıaliyle şanurlar anı [ogrı 42 Düşüp J5apulara olm ış dilenci Velayet de şatar gör ol yalancı K 54b 43 'Acebdür bu ki bu!)ali giirürler Dönüp bundan yine hiınmel umarlar ll 317a 44 Getürür balvetine l5ız u 'avret Şıl~ar elini ya'ni itdi himmet 45 Kimine ]~ız virür kimine oglan Bilüii kafır olur aiia inanan 31 görinıez : görmeye K. 34 elin!ıoş!joş :elini I,]<>Ş.K.

16 16 şeınseddin sivasi'nin irşadü'l-avam 46 Kimine dir gün:jiwi'ı yarlıgaduııı J\rıtdum sende hiç nesne l~omaduııı 47 Ulühiyyel ider da'vü o 1\lcımüd Ana mal~bül olandur IJal~l~'a nıcrdücl 48 örcr elini ol cahil l<ıvanur ZTril ki ımı ll günahı yarlıi!aııur 49 Olur şer işlerün ol dem rcyigi Şu şeyb-i kcliıi gür li bu gcyigi 50 Bagışlar kiıııinüii şavm u salalın Virür'c kcııdüyc nqr ii ;ek alın 51 Bu hal ile Lışcr lxışıria clilılıgi Mür!d idinür anları ıı dcccal 52 Urur başla'rın<ı tac-ı dalalet Neler işler kişiye giir cclıi:ilet 53 Şan ur derdine dcnııan old ı ol bar '/\ccb derde girillar ııldı chlcr 54 ~oyup şer' i ii ger e is üne s ii; ler Taril5all>or adııı o kara yüzler 55 Danişmend si i;: i dir şer' -i şertic ivfüsclmfııı diyli kiııı dir ol lprilc 56 Olur şeylan o ıııülsid c5lıilana Adın [::ıl5up Ililan ibn-i Ililana 57 Niçe din clılini yoldan çıl~arur Gel inşa~' ey!~ l;lal>l<a nice varur 5R. Ana şeybuııı diyen nadöııı gör sen Ana şcybuııı diyen yalanı giir sen 59 Dabı ta'!tnı ider ki l~ıl>ılanıfı l:laraıııdur didligın eki it olarııı'i ll 3 ı 7h (i() iclüp scgriı,ııcycnlcre l.ıarüıııdur idüp bildürıııcycııc ljuşca deıııdiir 4 (J o ı d L' lll J il ' i lll [( 51_K S.+ adın tı l)<ır;ı: :ıdıııı l}<ıra K. )lj didügııı eki it : didii~i ;ııllaıl 1-1. ho tıildürıneyt-ıh.:: bildi!f ıııl'yıııcc K.

17 C.U ilahiyar FakLiltesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya 17 ô 1 'i\ v5ıııui1 çü n hud u ı n~lsi lirıicıyı Uyarlar k~llr olurlar ahyı 6:2 Bu siizlcrc iderler i'tiküdı Dlizedürkr rıi.;c di:ırli'ı rcc:: ıdı 63 Ne canı Hır ki şcy(ziıl biiyle telhis ldüp azdura Ilak kı.ıllcırııı ihlls 64 8unuı1la giill'ıri!lir elin-i İslüııı Bu küfi i din idiıılir hiı ııi~c [ıaııı 65 Severler cıl pelidi cün u dildt:ıı Ra;;ul'i Ilakk'ı ı;ıkanıp giiiiüldcıı b!ı Utur"ı piriıı cıı1cır ~urscı piı iıı H iç aı1ııı<vi:ır :ıııuil \<ımud:ı yiriıı 67. Unudılmış Hals'uil isııı-ı ııcitsi l la (urıııadın cıiiarhır ol bcıhisi 68 Birinüı1mi1lı artulı:ııı scviıısc Ya anun oglı yubucl kızı (ogs<ı 69 l:lals'uö bu virgüsin aııd<ııı lıilürlcr Adın cr Isıılı pir l5ulı vir[irkr 70 l:lal>'uı1 emri ilc irsc ııııısilıci iderler olımısfilı:ı amlcı ti'ılııııct 71 Ki cr oglı saöa incinmiş idi Ciazab iclüp sana lıcnı siignıi~ idi 7:2 i\nuil-çün ugraduı1 sen bu hcli'iya Var eksiklik dile ir~;ün ls olaya 73 l:lal5'uı11al~dtrini andan hillirlcr Anuil-çüıı diııılc~i k5llr olurlar 74 Er oglıymıı diyü l.ılisn:i giizedür Ha [unııaz nclsin[iı1 ipin uz<ıdur 75 Tutalum atas'ı anun vclldl'ır Ya Peygaıııbcı dunır ya!ıuıl ';\IT'dür ll 31 Ra 76 Ne raghel kcııdlide olıııasa Olur irşadı :ınuı1 'ayn-ı igvil l:ıl~va (ı_'i (ı5-!0i ht:yitler [( ııl'ı.~lrl:-;ıııd;ı yoklur. K nüslı~sı tıımir gôrıııl'işli.ır. Di~cr y<ıpraklcınlaki beylt S<ıyısı dikkate ı:ılıııdığıııd:ı hur<ıdaıı h ir ya prnğın k()r ıu~u tıııl;ışı!ıncıkt:ıdır. j--

18 18 şemseddin sivasi'nin irşiidü'l-avam :ı::-uıaı~ tut kim ne dir Tanrı Raslıl'i Şu kim l):ur'ein'ı (ulup gitse yol ı 78 ~lal~'un ~alında boş ıııal~bül olur ol Olursa da ~la beş'den bir ~ara ~ul 79 Şu kim :ı::-ıır'ein'a uymaz cgri gider Çürük Jikriyle başl~a hir i~ ider 80 ~la~'ufi merdlıdıdur ol şa[ış-ı cblcr l):urcyş'den de olursa ol ıııulfııter J<:lilc'n-Ncbiyyü şalla '1/lihii 'alcylıi ve-sel/cm el-cennetii li-men e{ii'a'lhflw ve lev-kiine 'abden Uahcşiyym vc'n-niirü li-men 'aşlihü ve!cv-kiinc me!ikcjj J<:urqşiyycn* 81 Buyurmış girü ol sul(fın-ı 'alem :ı::-ulal~ tutup bufia eviad-ı fıdem 82 Ofial dinle ki budur aşi-ı a~v51 Btınufila ;çalı ir olur gizlü al)val J<:iile Rasülu'lliihii men-ehfa'c hiht 'amt:!ülıü lem-yiisd' b!lı i n~ schiihır 1 ' 83. Meşarıl~'da bu söz ınes(lır olupdur Bunı Iman iden ıııag!tır olupdur 84 J:fadTşünma'ııTsi budur ki insan Sefereledür l~aınusı şöyle yeksan 85 Kanmsı z~'m ider nıal~şüda irc 'Amelsüz bt-la'ab mev'üda ire 86 Veli her zu'm iden mal~şüda irmcz 'Amelsüz her uman cennete girmez 87 'Am el işbu yolun sermayesidür Vücüdun (ıtlıııunlıem dayesidür 88 'Amelle gilnıcseydi yola bir l~ul Neseb birle varıınaz bir adım yol ll 31 Sb 89 'Am el ister h~ iden anda Sübban 'Amelsüzler olısar chl-i büsran H. Hadisin Türkçesi şöyledir: Nebi (a.s.) "Cennet Allalı'a itaaı edenler içindir, Ilabeşli bir köle dahi olsa; cehennem Allah'a isynn.edenler içindir, Kureyşli bir ınelik (devlet başkanı) dahi olsa" diye buyurdu Hrıdisiıı Türkçesı şi1ylcdir: Resuliiilah (a.s,) "Anıeli kendisini!:!eri de hıraknııı n esc hi öne çıkarmaz'' diye buyurdu.

19 C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, hüseyin akkaya Kıyamctdc!~açan kiııı şür urılur Neseb ipleri anda hep l~ırılur f:;li!e'//{i/ıü eel/c ve 'ai<t k- 'i?ii mili[w fi'ş-,>iiri fi:-!ilcns;ybe beyne/ı üm ycvmc 'ipiı vc-/;t-yctcs;t'c!ün* 91 Dime kim hen fiilanaın ihn-i fiili'in Gedi'i vii padi~eilıdur anda ycksan 97 Neseh şorılınaya <ında ki~idcn 'Amelden sonlur pes cümle im,fin 93 Kıyaıııetde gele bir biilük iıısan Yiizi!~ara i~aıııusı clıl-i 'işyan 94 Diyeler k i '1\ ll oglan larıyuz Bu mcydanda ve IT oglaıılarıyuz 95 Zchfınllcr diyeler eylen i~ bat ~übüt olmasa dinlenme; bu lıeylıih 96 Da!Jı hilüfi ki ~alıid gayrı olmaz 'Aınelden özgesi aşla tutulmaz 97 Atanuı1 oglı alaya uyandur Ata işlediigin idiip diyendür 98 Ataya uymaya cıı~vaı ü al)vfıl Anun oglı diyilıııez biiyledür bal 99 'AIT aşıa yiııı'cnıişdür baraını. Nice oglı olursun iy baraıııt ı 00 'AITni'i-mal)rcmi giirsc ~açardı Seniiii gö;ıüı1 zina şuyın şaçardı 1 O ı 'AIT hiç çözmed i l~uşal~ zinfıya Zinada se~ seni virdüı1lıebaya ll 319a 102 'AIT ehlini giistermczdi gayra Seniiii elılüı1 virürdi gayra bclıre K 55a 103 'AIT hiç sögmedi agza Tınuna Bunı sen vird idüp düşdün ziyana 104 Dinine sögenüii budur mişali inine üren itüii n'oıa b51i * I-1. Ayetin nıerıli şöyledir. "SUrrı ütlendiği zaman artık aralarında aknıbı:ı!ık. bağbın knlnırımıştır: birbirlerini de arayıp sorınazlıır." rvfii 1 ıninün sıırcsi. 23/1 o ı.

20 20 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam Rasül'üfidür hilliii dtn ilc lmiin DTne sögen kişi alımız fvlüselman 'All şaldı din içün :.;:ü'l-lil5~r'ı 'Anunla açdılar dar u diyiirı 107 'AIT söylememişeli hiç yalanı Düzüp sen ball5a söyler idüfi anı 108 Cimfı' laf~ıyla sögerdün ıııiidamt 'AIT n'eylcr sen ün gibi ciidaıııı 109 Gözün ba'in jdi diliiıl yul:ıncı Şarab içüp yir idün hen!! li heııci lı o 'AIT l)aşa scnüii ataii olaydı Ya Peygamber scnüfi ccddiiı1 olaydı ı ı ı ı 12 'AIT hiç itdi mi adcıııe secdc Seniiii işüfi bu idi irdc gicdc Ya kimse itdi ıııi sccdc 'AIT'ye Meger hühtun idesin ol vcityc lı3 1Jud5'daıı gayrıy:ı secdc yaraşııı:ız Peyanı herler de bu l5adrc irişmcz 114 Bu ~andan bir pe!td-i ht-tcııılze İ derdün s ecd e itmczdün 'Aziz' e ı ı5 ıı6 İderdüii ya 'nt insana sücüd ı Jjuda'ya cylcmezdün iy vücüdt Meger tanrılıgı da'v5 iderdün Anuı1-çün huyola düşüp giderdün ı ı 319h 117 Egcr dirsen Uudavend-i Tc'i'ila Melcklcre'tııı'cdi mi cnır-i a'lü ıı8 Cevabı bu ki hu emri lluda'ııufi Melekden gayrıya olmadı anun ı 19 ı20 Didi mi hiç ljuda insana iıısfııı Gelün secdc idüı1 iy ch l-i [ugyfın V c lt c mr ey lcdi k endüyc see de Tutar emriııi ıııü'miıı irde gicde 107 ıı:ıllcı si)y[cr iclüi1: söyler idiifi hal~a K. ı 11 ırdc ıı ii K.

21 C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya Ki ya'nt beş namazı eyledi llırz Taharetic l5ılalar cyleyüp 'arz 122 Meleklere bir itcli emri aııcal5 Safia yilmiş kez itdi Rabb-i ıııu(lal) 123 Meleklere olan emri tutarsın Safia olan emirden ha ~açarsın K 55b 124 Ulanınadın ımıbibb-i I:laydar'am elir Ya eviadam diyüben hcrzesin yir 125 Ne l:ıaddüfi var oları agzui1'alma~ Bu l5andan kim severem dirsin al:ımal5 126 Mul:ıib sevdüginüfi yolımı gider Ne itdiyse bu dabı anı ider 127 Kim inanur bunuı1 gibi dürüga Meger söyleyesin her bir ftirüga, 128 Oları sevenüfi vardur nişanı Olur abdest yiri cümle nürant 129 Sizüfi bu yüzleriii üz cümle l5ara Girersiz 'al5ı bct darü' 1-bevara 130 'AIT'nüfi g~rçi kim al:ıbabı çol5dur Ve IT sizüfi gibi ımırdan yol5dur 131 'AJT itdi mi la'net çfır-yfıra Niçün siz sögdifiüz iy yi.izi l5ara H 320a 132 Olar biri birin candan severdi Gice gündüz buluşmaga iverdi 133 Rasül'üfi şobbetinden gice gündüz Olurlardı şafiicia cümle düpdüz 134 O larda yog idi ki br ü 'adavet Nifi.il5 u bugz u la'n itıııekde 'adet 123 tutarsın : ıutarduii K. /l}açarsın : l~açarduil. K. ı 26 aııı : ey le K. ı 30 alıböbı : cvıodı K. 131 itdi nı i : i tınedi K. 133 şol)betiııdcn : şol.ıbetiııdc IÇ.,

22 22 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam Nireden aldınuz bu türrclıatı Ki söylersiz düzüp bu ıııülıınclatı 136 Olar din yolımı çün vinlilcr baş Olar içün nedür pes göz ile ~aş I)İKAYET-İ MÜNASİH-i I.JAL DER-TN Mi\~AM* 137 l).ula~ (ul k ini diyeın hir boş ]Jikayct Tuyasın bo l)ikayctdcıı şikfıyet 138 İlerü var idi bir ıııcrd-i kaıııil İşi tal5vü idi 'ilnıiylc 'fııııil 139 Vatan terk eyledi olup ıııüsi.ilir Medine'de ola ya'nt mücavir 140 N içe müddel (urup bit)ıııctdc oldı Rasülün nürıla ni'ınetde oldı 141 Tera~~~ bu ldı bali gicc gündüz İçi vü (aşı pür-nür o ldı Lilipdüz 142 Meger var idi anda bir ıııüııi.ilil5 l:lal5'ı sevmczdi şcy(iiııa ıııuvaf"ıl5 143 Dükiin açup ~atardı ol J.ıubübat. Varurdı l5atıııa erlıiib-ı l)üc8t K 5(ızı 144 Varup bu ptr-i ına'nt bir ımırada Taleb eyledi andan ol arada 145 Didi ol riifi:i:t ol şeybc dcrl)iil Ebü Bekr'~ siigcrsen vircyiııı al 146 İşidüp d idi ki iy kclb-i güııı-rfıh Olanı sögeııc şad la'nctu'llfıh ı ı 320b 147 İşidüp ol scg arturdı sii;;.ini Urup çı~aı dı şcy!jun bir giiziııi 148 Dönüp şcy!j Ravza'ya 'azııı itdi ol an Gönül gaın dil[illal u gözleri l5aıı. ı J'iNircdcıı: Nircdc H. 1 J(\ITıı yo!ııın çlin virdilcı : <; tiıı vinjiler dtıı yolın<1 K. * K. Hikayeı-i ivjiiııiisib dcr-tn Muknııı JJ. 39 J oiup: o ldı[(.

23 C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, 2003 hüseyin akkaya Var idi bir şacnl~i l~arşu geldi Nedür bu l~an diyl'ı al)vali şordı 150 Bu dem şerl! eyledi ol ıııfıcerayı Yöneldi Ravza'ya derıııfın arayı 151 Didiler ya Rasül-i Rabh-i a'lcm Bize gör n'cy.jedi bir kelh-i a:(:leın 152 Gözüm-çün eylcmczeııı 'arz-ı hcl va Özüm-çün siiyleıııezcnı be~~ ü şekvfı 153 Ve lt aşl}fıbuıl iç ün yan d ı camını Olar içün revadur al~sa l5<ınuııı 154 Olaruı1 yolımı camını ledadur Oları sevmegüm cana gıdadur 155 Olar dtn yolıncı çü n virdiler baş Olar içün nedlir pes göz ilc l~aş 156 VelT aşl)iib içün al intil~anıı Ki kimse ilmeye biiyle kclümı 157 Senüıll~apufidan özge l5apu bilmem Scnüfi (apuı'idan özgc (apu bilmem 158 Görür düşünde sul(fınü's-selfı\tn Gelür aşbah ilc erkan u ayin 159 Ebü Bekr ü 'Ömer'dür şag yanında Turur 'Oşnıan u tlaydar şol yanında 160 Selam virdi heman-dem iirü turdum Mübarek payına yüzüıni surdüm 161 Tebessüm eyleyüp bal~dı yüzüıııe Mübarek elini sürdi gözüıııe 162 Gözüııı şıl)l}al bulup geldi yirine Anun eli degen l5açan yirine ll 32la 163 Didi iy derdmend ü bagrı baş lu Revafız zal)mesinden gözi yaş lu ısool: -H. 1 5 \.ıın yolıııa çü n virdilcr; çün virdiler dt n yolına K. 1 (ıopgyınn yiizliıni : ayagııhı ylizi 1 f.

24 24 şemseddin sivasi'nin irşadü'l-avam... I 64 Hevadaruii ben cm çün olma gamgtn Veffidarun bcnem çün olına ganıgtn K 56h 165 Didi bunı gözümden oldı ga'ib Uyandum gitdibenden her ıneşa'ib 166 Gözüm gelmiş yirine rüşcn olm ış Eveiden dalı ı ecla al)sen olm ış I 67 Turup l;amd cyleyüp dergiilm vardum Tazarru'la Rasülu'llalı'a varduın I 68 Oturdu m Ravza'sında (ogd ı çü n gün İiiildü zart ile geldi hir ün 169 Görürem bir kişi örtmiş yüzini Yider bir kimse ~an (u tın ış gözini 170 Taleb idüp şorardı ben Eıl~Tri Beni gösterdiler çün itdi_ zart 171 Oturdı yanııma bir şabş-ı 'i ti Tt Didüm kimsin n ed ür l5ıssail beyan it I 72 Di di ol denı benenı ol nı erd-i {:alim Ki urdum giizüiie alduııı ıııqalim I 73 Görürem düşde ol sul(an-ı 'alem Gelür ol zübdc-i evliid-ı adeın I 74 I 75 I 76 I 77 Yanınca çar-yar (u tm ış lar erkan Ön ince ol 'All ol ştr-i m erelan Örü turdum o~udum cs-selamü Didiler la-seli.iın ve-la kelamü 'AIT geldi ilerü ştr ü kwar Yüzüme hir (abanca urdı yekbar Didi iy k el b-i hed-\ıü nı erd-i nadan. tjabtş ü ~ahil ü \ıi.ir-ı mugaylan I 78 Saiia kim d idi aşi; ab-ı Rasül'e Ha turmadın ürürsin şag u şola ı ı 32 ı b 179 Dilüiii kes olardan yolısa diliiii Kesilür farig ol var ise bil ün 1711 raklri: ~ari bi 1 I.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiç kıymeti yoktur. Ahmed-i Bedevî İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhab-ı Müttekî İnsanlar, ilmi büyüklerinden

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN HAYREDDİN TOKÂDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN HAYREDDİN TOKÂDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN HAYREDDİN TOKÂDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI (Panel Tanıtımı) Mustafa CANLI * Tokat ili, topraklarının verimli olmasıyla meşhur olduğu gibi âlimleri ile de meşhur

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Veda Hutbesi. "Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

Veda Hutbesi. Ey insanlar!  Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Veda Hutbesi Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Hamd, Allahü Teâlâya mahsûstur. O'na hamd eder, O'ndan yarlığanmak diler ve O'na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY Divan yazma Anadolu da 13. ve 19. yüzyıllar arasında görülen şairlerin değişik nazım türlerinde kaleme alınmış şiirlerini bir araya topladıkları

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Programları 1. HAFTA SIYER NEDIR? Siyeri nasıl okuyalım? Niçin Peygamber gönderilmiştir? Hz. Peygamber i sevmek ve hayatının bilinmesi gerekliliğini

Detaylı

Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin)

Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin) Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin) Yazar Sedat Kardaş ISBN: 978-605-2233-01-6 1. Baskı Şubat, 2018 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 266 Web:

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir.

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan Recep ve Şaban ayını mübarek kılıp bizi ramazan ayına ulaştıran rabbimize hamd olsun. Bu yazımızda sizinle ramazan ayıyla ilgili terimlerin anlamını inceleyelim. Ramazan: Hicri

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER)

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) İnci GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) Hoca ESERLERİN ORTAK ÖZELİKLERİ Hem İslâmiyet öncesi kültürü hem de İslâmî kültür iç içedir. Aruzla hece, beyitler dörtlük birlikte kullanılmıştır. Eserler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Bilmeceli-Bulmacalı-Oyunlu. Namaz Kitabım. Bilal Yorulmaz

Bilmeceli-Bulmacalı-Oyunlu. Namaz Kitabım. Bilal Yorulmaz Bilmeceli-Bulmacalı-Oyunlu Namaz Kitabım Bilal Yorulmaz İstanbul 2012 DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ YAYINLARI Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınlarına aittir. ISBN

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2017 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI (26/05/ /06/2017)

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2017 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI (26/05/ /06/2017) ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2017 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI (26/05/2017-30/06/2017) GÜNLER ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV TARİHİ VAKTİ VA'Z'IN YERİ VA'Z'IN KONUSU Ramazan Ayı Arefesi Ramazan Akş.

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s)

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s) Ahmed el Hasan (a.s) 1 Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla. Hamd Alemlerin Rabbi Allahadır. Allahın selamı Muhammed ve Al-i Muhammedin, İmamlar ve Mehdilerin üzerine olsun. Dünyanın Doğusundaki ve Batısındaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86)

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Müslüman ın Müslüman üzerindeki hakkı

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Bilge kişi, olayların düzenini bilen kişidir. İbn-i Arâbî. Bilgelik, erdemin annesidir. İbn-i Sînâ

Bilge kişi, olayların düzenini bilen kişidir. İbn-i Arâbî. Bilgelik, erdemin annesidir. İbn-i Sînâ Bilge kişi, olayların düzenini bilen kişidir. İbn-i Arâbî Bilgelik, erdemin annesidir. İbn-i Sînâ Bilgeliği körlerden öğrendim. Çünkü onlar, ellerindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar. Basacakları

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır.

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır. Necip Fazık Kısakürek in gençliğe hitabındaki aynı manadır yazımın başlığında ki kim var? 'Kim var? ' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım! ' cevabını verici, her ferdi 'benim

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ Balım Sultan Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sultan; Hacı Bektaş Veli'nin ilk öncülülerinden Dimetoka tekkesinin posnişini Seyit Ali Sultan'in torunlarindan olup, doğumu 1462 dir.

Detaylı

İnci. Hoca DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ I (BEYİTLERLE KURULANLAR)

İnci. Hoca DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ I (BEYİTLERLE KURULANLAR) DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ I (BEYİTLERLE KURULANLAR) DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ A. BEYİTLERLE KURULANLAR Genellikle aşk, şarap, sevgilinin güzelliği, baharın neşesi, talihin cilvesi gibi lirik

Detaylı

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ ŝ Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3133 KÜLTÜR ESERLERİ 416 ISBN 978-975-17-3349-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı