BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 (30/12/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar (22/12/2001 tarih ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin (b) bendine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti ne Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasları düzenler. Tanımlar Madde 2- Bu Kararda geçen, a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığı, b) "İmalat" deyimi, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma, c) "Madde" deyimi, ürünün ında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksam v.b., d) "Ürün" deyimi, bilahare başka bir ta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürün, e) "Eşya" deyimi, hem madde hem de ürün, f)"gümrük kıymeti" deyimi, 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymet, g) "Fabrika çıkış fiyatı deyimi, ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen çıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat, (Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır) h) Maddenin kıymeti" deyimi, kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat, i) 1 (5/3/2004 tarih ve 2004/6979 sayılı BKK ile değişik) "Menşeli madde kıymeti" deyimi, (h) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli uyarlama yapılarak uygulanan bu tür maddenin kıymeti, j) "Fasıllar" ve "pozisyonlar" deyimi, bu Kararda "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar), k) "Sınıflandırma" deyimi, belirli bir pozisyonda maddelerin veya ürünlerin sınıflandırılması, l) "Sevkiyat" deyimi, ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler, m) Ülkeler deyimi, karasularını da içerecek şekilde ülkeler, n) Menşe İspat Belgesi deyimi, Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı, o) Form A Menşe Belgesi deyimi, menşeli ürünlerin Türkiye ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere 1 Bendin değişiklikten önceki hali: i) "Menşeli madde kıymeti" deyimi, (g) bendinde tanımladığı şekilde, gerekli uyarlama yapılarak uygulanan bu tür maddenin kıymeti, 1

2 gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen ve bir örneği EK III te yer alan menşe ispat belgesi, p) EUR.1 Dolaşım Sertifikası deyimi, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği EK IV'te yer alan menşe ispat belgesi, r) EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu deyimi, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği EK IV'te yer alan Form, s) Fatura Beyanı deyimi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan, t) Faydalanan Ülke deyimi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine tercihli tarife tanınan gelişmekte olan ülke, u) En Az Gelişmiş Ülke deyimi, bu Karar kapsamı ülkelerden EK VII de yer alan ülkeler, anlamına gelir. İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Menşeli Ürün Kavramının Tanımı Menşe kuralı Madde 3- Bu Karar ın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeli kabul edilir: a) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilen ürünler, b) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilmiş ürünler. İki taraflı kümülasyon Madde 4- Bu Karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz. Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu ülkeleri ile kümülasyon Madde 5- Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinin, Faydalanan Ülke menşeli ürünlere genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli tarife tanımaları ve söz konusu ürünler için menşe kavramını, bu Kararda belirtilen şekildeki tanımıyla uygulamaları durumunda, bir Faydalanan Ülkede 8 inci maddede açıklanan işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tabi tutulan Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünler bu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Birinci fıkra hükümleri (söz konusu tercihli tarifeyle ilgili olan menşe kurallarına göre) sadece doğrudan Faydalanan Ülkeye ihraç edilen Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünlere uygulanır. Birinci fıkra hükümleri Armonize Sistemin 1 ila 24 üncü Fasıllarında belirtilen ürünlere uygulanmaz. Bu madde hükümleri, Norveç, İsviçre ve AT nin karşılıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti ürünlerine aynı muamelede bulunması koşuluyla uygulanır. Bu madde hükümlerinin hangi tarih itibarıyla uygulanacağı Müsteşarlıkça duyurulur. Tamamen elde edilmiş ürünler Madde 6- Bu Karar ın uygulanmasında, a) Aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir: 2

3 1) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler, 2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde hasat edilen bitkisel ürünler, 3) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar, 4) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 5) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler, 6) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler, 7) Münhasıran (6) numaralı alt bentte atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler, 8) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler, 9) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yapılan işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar, 10) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler, 11) Münhasıran 1 ila 10 uncu alt bentlerdeki ürünlerden üretilmiş eşya. b) (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece: 1) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde kayıtlı veya tescilli, 2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin bayrağı altında seyreden, 3) En az % 50 sine Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan, 4) Yönetici ve yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan ve 5) Mürettebatının en az % 75'i Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan, gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır. c) Avlanmış balığın işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemilerde dahil olmak üzere açık denizlerde faaliyet gösteren gemiler, (b) bendinde sayılan koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri toprağının parçası olarak kabul edilir. Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler Madde 7-3 üncü maddenin uygulanması bakımından, a) Türkiye Cumhuriyeti nde veya Faydalanan Ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler EK-II'deki listede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. b) (a) bendinde belirtilen şartlar, bu Karar kapsamı tüm ürünler için, bu ürünlerin ında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak uygulanır. c) Eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün ında kullanılırsa, bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların ında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan ürünler dikkate alınmaz. Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, EK-II deki listede belirtilen şartlar uyarınca, bir ürünün ında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir; 3

4 Toplam kıymetleri çıkış fiyatının % 10 unu geçmiyorsa, Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdeler, bu fıkranın uygulanmasıyla aşılmamışsa. İkinci fıkra hükümleri Armonize Sistem in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz. Yetersiz işçilik veya işlem Madde 8-2 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilir: a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler; b) Ambalaj ayırma ve birleştirme; c) Yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma; d) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme; e) Basit boyama ve cilalama işlemleri; f) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam olarak değirmenden geçirme (öğütme), parlatma ve perdahlama; g) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; şekerin kısmi veya tam olarak değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi); h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama; i) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme; j) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dahil); k) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri; l) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri; m) Aynı veya farklı türden ürünlerin; karışımların bir veya daha fazla unsurunun, bu bölümde yer alan ve bunların bir Faydalanan Ülke veya Türkiye menşeli sayılmalarına imkan tanıyan şartları yerine getirmeyecek biçimde basitçe karıştırılması; n) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması; 2 Maddenin değişiklikten önceki hali: Yetersiz işçilik veya işlem Madde 8-7 nci madde belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, bu fıkranın ikinci kaydı saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşe statüsü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir: a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma ve benzeri işlemler, b) Toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma tasnifleme, bir araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama ve kesmeyi içeren basit işlemler, c) Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri, d) Ürün ve paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri koyma işlemleri, e) Karışımlar bir veya daha fazla unsurun Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeini kazanması için bu Kararla belirlenen gerekli koşulları yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri, f)tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı, g (a) ila (f) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi, h) Hayvan kesimi, Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Faydalanan Ülkelerden birinde veya Türkiye'de gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 4

5 o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması; p) Hayvan kesimi. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Faydalanan Ülkelerden birinde veya Türkiye de gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. İKİNCİ BÖLÜM Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar Nitelendirme birimi Madde 9- Bu Karar hükümlerinin uygulanmasında, nitelendirme birimi, Armonize Sistem Nomanklatürü nü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre, a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün Armonize Sistem de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimini oluşturur. b) Bir sevkiyat, Armonize Sistem de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Karar hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. Armonize Sistem in (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam Madde 10- Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilip, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam, söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir. Setler Madde 11- Armonize Sistem in (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünlerin menşeli olması halinde, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir. Etkisiz unsurlar Madde 12- Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, ında kullanılabilecek, a) Enerji ve yakıtın, b) Tesis ve teçhizatın, c) Makine ve aletlerin, d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın, menşeini belirlemek gerekmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bölgesel Kümülasyon Bölgesel kümülasyon Madde 13-3 ila 5 inci madde hükümlerine istisna olarak, bölgesel grup üyesi olan bir Faydalanan Ülkede imal edilen ürünün bu maddeler bakımından o ülke menşeli olup olmadığının tespiti amacıyla, o bölgesel grup üyesi herhangi bir ülke menşeli olan ve aynı grup üyesi başka bir ülkede daha ileri aşama ta kullanılan ürünler o ın yapıldığı ülke menşeli kabul edilirler (bölgesel kümülasyon). Nihai ürünün menşe ülkesi 15 inci maddeye göre belirlenir. Bölgesel Gruplar 5

6 Madde 14-3 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) Bölgesel kümülasyon, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan Faydalanan Ülkelerden oluşan 3 ayrı bölgesel gruba uygulanır: a) Grup 1: Brunei Daruselam, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam; b) Grup 2: Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela; c) Grup 3: Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Bölgesel Grup deyimi, duruma göre, Grup 1, Grup 2 veya Grup 3 olarak anlaşılır. Bölgesel kümülasyonda menşe tespiti Madde 15- Bölgesel grup üyesi bir ülke menşeli eşya, aynı bölgesel grup üyesi başka bir ülkede işçilik ve işleme tabi tutulursa, aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla, en son işçilik ve işlemin gerçekleştirildiği bölgesel grup üyesi ülke menşeli sayılır: a) Bu maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan, o ülkedeki katma değerin, kullanılan bölgesel grup üyesi diğer ülkelerden herhangi biri menşeli ürünlerin en yüksek gümrük kıymetinden daha yüksek olması ve b) O ülkede gerçekleştirilen işçilik ve işlemin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması ve tekstil ürünleri söz konusu ise, ayrıca EK VI da belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menşe şartlarının sağlanmadığı durumda, ürünler, bölgesel grubun diğer ülkelerinden gelen menşeli ürünler arasında en yüksek gümrük kıymetine sahip bölgesel grup ülkesinin menşeini taşır. Katma değer, fabrika çıkış fiyatından ürüne dahil edilen bölgesel grubun diğer üye ülkesi menşeli her bir ürünün gümrük çıkarılmasıyla bulunan değerdir. Bölgesel kümülasyonda menşe ispatı Madde 16- Bir bölgesel grup üyesi ülkeden aynı bölgesel grup üyesi başka bir ülkeye daha ileri işçilik veya işlemde kullanılmak üzere ihraç edilen ya da daha ileri işçilik veya işleme tabi tutulmadan yeniden ihraç edilen eşyanın menşe statüsünün ispatı ilk ülkede düzenlenen Form A Menşe Belgesi ile sağlanır. Bir bölgesel grup üyesi ülkeden Türkiye Cumhuriyeti ne ihraç edilen eşyanın bu Bölüm koşulları altında elde edilen veya korunan menşe statüsünün ispatı birinci fıkra hükümlerine göre düzenlenen Form A Menşe Belgesi esas alınarak o ülkede hazırlanan fatura beyanı veya düzenlenen Form A Menşe Belgesi vasıtasıyla sağlanır. Menşe ülkesi Form A Menşe Belgesinin 12 numaralı kutusunda veya fatura beyanı üzerinde belirtilir; bu ülke, birinci fıkraya göre daha ileri işçilik veya işlem olmadan ihraç edilen ürünlerde çı ülke, daha ileri işçilik veya işlem sonrası ihraç edilen ürünlerde, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen menşe ülkesidir. Bölgesel kümülasyon uygulaması için gerekli şartlar Madde ila 16 ncı maddeler sadece, 3 Maddenin değişiklikten önceki hali: Bölgesel Gruplar Madde 14- Bölgesel kümülasyon, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan Faydalanan Ülkelerden oluşan 4 ayrı bölgesel gruba uygulanır: a) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of South- East Asian Nations- ASEAN) (Brunei- Darusalem, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ) b) Orta Amerika Ortak Pazarı (Central American Comman Market -CACM)(Kosta Rika, Honduras, Guatemala, Nikaragua, Panama, El Salvador ) c) Andean Topluluğu (Andean Community) (Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru, Venezuela) d) Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) (Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) "Bölgesel Grup" deyimi, duruma göre, ASEAN, CACM, Andean Topluluğu veya SAARC olarak anlaşılır. 6

7 a) Bölgesel grup üyesi ülkeler arasında bölgesel kümülasyon bağlamında ticareti düzenleyen kuralların, bu Kararda belirtilenlerle aynı olması, b) Her bölgesel grup üyesi ülkenin bu Karar şartlarıyla uyum sağlamayı veya sağlatmayı taahhüt etmesi ve Form A Menşe Belgelerinin doğru şekilde düzenlenmesi ile bu belgeler ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü konularında Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bölgesel grup üyesi ülkelerle gerekli idari işbirliğini sağlaması durumunda uygulanır. Bu taahhüt, bölgesel grup Sekretaryası tarafından Türkiye Cumhuriyeti ne diplomatik kanallarla iletilir. 4 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) Duruma göre Sekretaryalar, a) Grup 1: Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreterliği, b) Grup 2: Andean Topluluğu Orta Amerika Ortak Pazarı ve Panama Menşe Daimi Ortak Komitesi (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina-Mercado Común Centroamericano y Panamá) c) Grup 3: Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC) Sekreteryası dır. Müsteşarlık her bir bölgesel grup için birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığını duyurur. Bu duyuru yapılmadan bölgesel kümülasyona ilişkin bu Bölüm uygulanmaz. Herhangi bir bölgesel grup üyesi ülke menşeli ürünlere, bu ürünlerin bölgesel grup üyesi başka bir ülkeden geçmesi halinde, burada daha ileri işçilik ve işleme tabi tutulup tutulmadığı dikkate alınmaksızın, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM En Az Gelişmiş Ülkeler İçin İstisnai Uygulama En az gelişmiş ülkeler için istisnai uygulama Madde 18- Varolan sanayilerin gelişmesi veya yeni sanayilerin oluşması ile gerekçelendirilmesi halinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan en az gelişmiş ülkeler lehine bu Karar hükümlerinden istisnai uygulamalar tanınabilir. Bu amaçla, söz konusu ülke 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak istisnai uygulama talebiyle birlikte bu talebin sebebini diplomatik kanallarla sunar. İstisnai uygulama talebinin incelenmesi Madde 19- İstisnai uygulama talebinin incelenmesinde özellikle, a) Mevcut menşe kurallarının uygulanmasının, işyeri kapanmalarına yol açacak durumlara özellikle vurgu yaparak, söz konusu ülkenin varolan sanayisinin Türkiye ye ihracatına devam etmesini önemli derecede etkileyecek durumlar, b) Menşe kurallarının bir sanayiye yapılan önemli yatırımlara engel olabileceğinin açık şekilde kanıtlanması ve bir yatırım programının uygulanmasını teşvik edecek istisnanın, bu kurallara aşamalı olarak uyulmasını sağlayacak özel durumlar, c) Faydalanan Ülkelerde ve Türkiye Cumhuriyeti nde özellikle istihdam açısından alınan kararların ekonomik ve sosyal etkileri, dikkate alınır. İstisnai uygulama taleplerinin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla, talepte bulunan ülke, talebine dayanak olarak, özellikle aşağıdaki unsurları içeren ve mümkün olan tüm bilgileri sağlar: nihai ürünün tanımı, üçüncü ülke menşeli maddelerin tür ve miktarı, yöntemi, katma değer, söz konusu şirketteki çalışanların sayısı, 4 Fıkranın değişiklikten önceki hali: Duruma göre Sekretaryalar, a) ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Genel Sekreterliği, b) Secreteria de Integracio Economica Centroamericana,(SIECA), c) Junta del Acuerdo de Cartagena, d) SAARC (Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği) Sekretaryası'dır. 7

8 Türkiye Cumhuriyeti ne ihracatın öngörülen miktarı, hammaddeler için diğer mümkün tedarik kaynakları, talep edilen sürenin gerekçesi, diğer gözlemler. İstisnai uygulama talebinin değerlendirilmesi sonucunda alınacak Karar, diplomatik kanallarla bildirilir. Uygun görülen taleplere ilişkin karar Resmi Gazete de yayımlanır. İstisna uygulamasının Form A Menşe Belgelerinde belirtilmesi Madde 20 - İstisnai uygulama durumlarında Form A Menşe Belgesinin 4 numaralı kutusunda veya 26 ncı maddede belirtilen fatura beyanında şu ibarelere yer verilir: İstisna Karar No:.../... Derogation Regulation (TR) No:.../ ila 20 nci madde hükümleri olası süre uzatmalarında da uygulanır. DÖRDÜNCÜ KISIM Ülkesel Gereklilikler Ülkesellik ilkesi Madde 21- İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede kesintisiz olarak yerine getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde, a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı, gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir. Doğrudan nakliyat Madde 22-5 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) Tercihli muamele sadece, bu Karar ın gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye Cumhuriyeti ile Faydalanan Ülke arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Aşağıda yer alan ürünler, Faydalanan Ülkeden Türkiye Cumhuriyeti ne veya Türkiye Cumhuriyeti nden Faydalanan Ülkeye doğrudan nakledilmiş kabul edilirler: a) 13 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, aynı bölgesel grup üyesi diğer ülke haricinde, başka bir ülkeden geçmeden nakledilen ürünler, b) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde bu ülkelerde tek bir sevkiyatı oluşturan aktarılan veya geçici depolanan Faydalanan Ülke veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkeler üzerinden nakledilen ürünler, c) 6 (5/3/2004 tarih ve 2004/6979 sayılı BKK ile değişik) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme 5 Maddenin değişiklikten önceki hali: Birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır: a) Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da b) Transit ülkenin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten veya c) Transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika veya d) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler. 6 Bendin değişiklikten önceki hali: c) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, Norveç ve İsviçre üzerinden nakledilen ve sonradan tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyetine veya Faydalanan Ülkeye yeniden ihraç edilen ürünler, 8

9 veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, Norveç, İsviçre ve AT üzerinden nakledilen ve sonradan tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyetine veya Faydalanan Ülkeye yeniden ihraç edilen ürünler, d)türkiye Cumhuriyeti veya ihracatçı Faydalanan Ülke dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile kesintisiz olarak nakledilen ürünler. Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır: a) Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen; (i) ürünlerin tam bir tanımını veren, (ii) boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve (iii) transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika veya c) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler. Bu maddede belirtilen şartların karşılanması ve Norveç, İsviçre ve AT nin kendi gümrük idareleri vasıtasıyla, düzenlenen belgelerin kesinlik ve doğruluğunun teyidi için Türkiye Cumhuriyeti ne yardım sağlaması koşuluyla, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerince düzenlenmiş olan Form A Menşe Belgelerine dayanılarak Norveç, İsviçre ve AT gümrük idarelerince düzenlenen müfrez Form A Menşe Belgesi ibraz edilmek suretiyle bu Karar anlamında menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti ne ithalatında 1 inci madde kapsamı tercihli tarifeden yararlanmaya uygundurlar. 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen sonradan kontrol prosedürü, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır. 41 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen süre 8 aya kadar uzatılır. Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası, Norveç, İsviçre ve AT nin, gelişmekte olan ülkeler menşeli belli ürünlere tercihli tarife tanımaları bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tatbik edilen hükümlere benzer hükümleri tatbik etmesi halinde uygulanır. Müsteşarlık, bu hükümlerin Norveç, İsviçre ve AT tarafından kabul edildiği tarihi ve bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri ile Norveç, İsviçre ve AT tarafından kabul edilen benzer hükümlerin uygulanmaya başlanacağı tarihi duyurur. Bu hükümler, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre ve AT nin, başka hususların yanı sıra idari işbirliği konularında birbirlerine gerekli karşılıklı yardımı sağlayacakları hususunu belirten bir anlaşmaya varmaları koşuluyla uygulanır. Sergiler Madde 23- Faydalanan Ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ne ithal edilmek üzere satılan Faydalanan Ülke menşeli ürünler, gümrük idarelerinin, a) İhracatçının bu ürünleri Faydalanan Ülkelerden birisinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği, b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından Türkiye Cumhuriyeti ndeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği, c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak Türkiye Cumhuriyeti ne sevk edildiği, d) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı, hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde tercihli rejimden yararlanırlar. Form A Menşe Belgesi normal usullere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek belgeler istenebilir. 9

10 Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır. BEŞİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Eşyanın Menşeinin İspatı Menşe ispat belgeleri Madde 24- Faydalanan Ülke menşeli ürünler Türkiye Cumhuriyeti ne ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanabilirler: a) Bir örneği EK III'te yer alan Form A Menşe Belgesi veya b) 26 ncı maddede belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V'te yer alan, söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan. (bundan sonra "fatura beyanı" olarak anılacaktır) 4 üncü madde kapsamında, eşyanın Türkiye Cumhuriyeti menşeli olduğunun kabulü ve işbu Kararın diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti nden Faydalanan Ülkelere yapılacak ihracatlarda, menşe statüsünün ispatı; Bir örneği EK IV te yer alan EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya 26 ncı maddede belirtilen fatura beyanı vasıtasıyla sağlanır. Form A Menşe Belgesi Madde 25- Bu Karar çerçevesinde menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyetine ithalinde, 22 nci madde anlamında doğrudan nakledilmiş olmaları koşuluyla, Faydalanan Ülkenin gümrük idareleri veya diğer yetkili resmi idarelerince düzenlenen Form A menşe belgesinin veya fatura beyanının ibrazı üzerine söz konusu ürünler 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimden faydalanır. Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tercihli rejimden yararlanabilmek için Faydalanan Ülkenin yetkili makamlarının Türkiye Cumhuriyetine 39 uncu maddede belirtilen bilgileri iletmeleri ve söz konusu ürünlerin gerçek menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine gerekli yardımı sağlamaları gerekir. Menşe ispat belgeleri, bu Kararın 39 uncu maddesinde öngörülen işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren düzenlenmeleri kaydıyla kabul edilir. Ancak bu tarihten sonraki ithalat işlemlerinde, söz konusu tarihten önce düzenlenmiş menşe ispat belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine ibraz edilmeleri halinde anılan belgeler bu Kararın 31 inci maddesinde belirtilen 10 aylık geçerlilik süresinin aşılmaması kaydıyla kabul edilebilir. Müsteşarlık, bu Kararın 39 uncu maddesinde öngörülen işlemlerin tamamlandığı tarihi duyurur. Form A Menşe Belgesi, sadece 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimden yararlanmak amacıyla gereken belge niteliğinde kanıt olarak kullanılmak üzere düzenlenebilir. Form A Menşe Belgesi, ihracatçının veya yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen düzenlenir. İhracatçı veya yetkili temsilcisi başvurusu ile birlikte, ihraç edilecek eşya için Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesini tevsik edici her türlü belgeyi ibraz etmelidir. İhraç edilecek eşyanın bu Karar hükümleri doğrultusunda bu ülke menşeli kabul edilmesi durumunda, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerince belge düzenlenir. Form A Menşe Belgesi, ihracatın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına sunulur. Bu fıkrada belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için, yetkili resmi idareler her türlü kanıtlayıcı belge talebinde bulunma ve gerekli görülebilecek her türlü kontrolü yapma hakkına sahiptirler. Faydalanan Ülke yetkili resmi idareleri, belgenin ve başvurunun usulünce düzenlenmesinden sorumludurlar. Form A Menşe Belgesinin 2 numaralı kutusunun doldurulması ihtiyaridir. 12 numaralı kutunun ikinci bölümünde Türkiye belirtilmiş olmalıdır. Form A Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, 11 numaralı kutuda gösterilir, belgeyi düzenlemeye yetkili resmi idareye ayrılmış olan bu kutuda yer alması gereken imza el yazısı ile atılmalıdır. 10

11 Form A Menşe Belgesi, 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimin uygulanması için belge niteliğinde kanıt olduğundan, ürünün menşeinin ve belge üzerindeki diğer beyanların kontrolü için gerekli önlemlerin alınmasından ihracatçı ülke yetkili resmi idareleri sorumludur. Fatura beyanı Madde üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarının (b) bentlerinde atıfta bulunulan fatura beyanı; a) 38 inci madde çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti nde bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya b) 25 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yardımın bu prosedür için de uygulanması şartıyla, toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Karar ın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Karar ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni EK V te yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde, beyanın, fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 38 inci madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlar için, fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır: Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir, Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede menşeli ürün tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir. Altıncı fıkra hükümleri ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatından doğan uyması gereken diğer yükümlülüklerinden muaf kılmaz. EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Madde 27-4 üncü maddede belirtilen ikili kümülasyon kapsamında, 1 inci maddede belirtilen Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye Cumhuriyeti menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarının kullanım usul ve esasları yönetmelik ile belirlenir. İKİNCİ BÖLÜM Form A Menşe Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi İhracattan sonra verilmesi Madde inci maddenin dördüncü fıkrasına rağmen, (a) bendinde belirtilen durumlarda, Form A Menşe Belgesi istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir. Form A Menşe Belgesi, Hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise veya Bir Form A Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, yetkili resmi idareleri tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise 11

12 sonradan düzenlenebilir. b) Yetkili resmi idareler ancak, ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil ihracat dosyası ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra ve söz konusu ürünün ihracatının gerçekleştirildiği anda bu Karar hükümleri uyarınca Form A Menşe Belgesi düzenlenmemişse sonradan Form A Menşe Belgesi düzenleyebilir. c) Sonradan verilen Form A Menşe Belgeleri, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: SONRADAN VERİLMİŞTİR ISSUED RETROSPECTIVELY DÉLIVRÉ A POSTERIORI İkinci nüsha düzenlenmesi Madde 29- Form A Menşe Belgesinin çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen yetkili resmi idareye, kendilerinde bulunan ihracat belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Form A ların 4 no.lu kutusu, asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası ile birlikte aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: İKİNCİ NÜSHADIR DUPLICATE DUPLICATA Orijinal Form A Menşe Belgesinin tarihini taşıması gereken ikinci nüsha, 31 ve 32 nci maddeler açısından bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. Form A menşe belgelerinin değiştirilmesi Madde 30- Menşeli ürünler Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamını veya bir bölümünü Türkiye Cumhuriyeti içinde başka bir yere veya İsviçre, Norveç ya da AT ye göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha fazla müfrez Form A Menşe Belgesi ile değiştirilmesi mümkündür. Müfrez Form A Menşe Belgesi (Belgeleri), ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi tarafından, yeniden ihraç işlemini gerçekleştiren kişinin yazılı talebi üzerine düzenlenir. Düzenlenen müfrez Menşe Belgesi, bu fıkra ve 22 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, ait olduğu eşyanın nihai Menşe Belgesi olarak kabul edilir. Müfrez belgenin sağ üst köşesindeki kutuda, düzenlendiği aracı ülkenin adı belirtilir. 4 numaralı kutu asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası yanında MÜFREZ MENŞE BELGESİDİR ifadesini içerir. Yeniden ihraç edenin ismi 1 numaralı kutuda belirtilir. Nihai alıcının adı 2 numaralı kutuda belirtilebilir. Asıl belgenin üzerinde görünen yeniden ihraç edilen ürüne ilişkin tüm hususlar, 3 ila 9 numaralı kutulara aktarılır. 10 numaralı kutuda yeniden ihracatçının faturasına ilişkin bilgiler belirtilir. Müfrez belgeyi düzenleyen gümrük idareleri 11 numaralı kutuyu onaylar. İdarenin sorumluluğu müfrez belgenin düzenlenmesi ile sınırlıdır. 12 numaralı kutudaki menşe ülkesi ve varış ülkesi ile ilgili bilgiler asıl belgeden alınır, bu kutu yeniden ihracatı gerçekleştiren kişi tarafından imzalanır. Bu kutuyu iyi niyetle imzalayan yeniden ihracatı gerçekleştiren şahıs asıl belgedeki hususların doğruluğundan sorumlu değildir. Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi kendisinden talep edilen gümrük idaresi, asıl belge üzerine yeniden gönderilen ürünlerin ağırlık, sayı ve niteliklerini not eder ve tekabül eden müfrez belgenin seri numarasını belirtir. Gümrük idaresi, asıl belgeyi en az üç yıl muhafaza eder. Asıl belgenin bir fotokopisi müfrez belgeye eklenebilir. Üçüncü kısım hükümlerine uygun olarak tanınan istisnai uygulama kapsamında, bu Karar çerçevesinde tercihli tarifeden yararlanan ürünlerde, bu maddede açıklanan prosedür sadece bu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik olması durumunda uygulanır. Diğer taraftan, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen kümülasyon kapsamında, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerine, üretimlerinde Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli maddeler kullanılan ürünler için Form A Menşe Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, söz konusu Faydalanan Ülkeler EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya gerektiğinde, fatura beyanına itibar ederler. Bu fıkra hükümleri doğrultusunda düzenlenen Form A Menşe Belgesinin 4 numaralı 12

13 kutusunda Türkiye kümülasyon, Norveç kümülasyon, İsviçre kümülasyon, AT kümülasyon, veya Turkey cumulation, Norway cumulation, Switzerland cumulation, EC cumulation, veya Cumul Turquie, Cumul Norvège, Cumul Suisse, Cumul CE ibarelerinden biri yazılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İbraz Menşe ispat belgesinin geçerliliği Madde 31- Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren on ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir. Birinci fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. Diğer geç ibraz hallerinde, Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir. Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir. İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir. Tek bir menşe ispat belgesi ibrazı Madde 32- İthalatçının talebi üzerine ve de Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar göz önünde bulundurularak, eşya: Önemli ticari değerlere haiz sık ve sürekli ticari akış çerçevesinde ithal ediliyor ise, Aynı satış sözleşmesi kapsamında ve bu sözleşmenin tarafları ihracatçı ülke veya Türkiye de yerleşik ise, Gümrük Tarife Cetveli nin aynı sekiz rakamlı kodunda sınıflandırılıyor ise, Yalnız aynı ihracatçıdan aynı ithalatçıya geliyor ve de Türkiye de aynı gümrük idaresinde giriş işlemlerine tabi tutuluyor ise, ilk sevkiyatın ithalatında gümrük idarelerine tek bir menşe ispat belgesi ibraz edilebilir. Bu işlem yetkili gümrük idaresince belirlenecek miktar ve süre çerçevesinde uygulanacaktır. Bu süre hiçbir şekilde üç ayı geçemez. Menşe ispat belgesinin ibrazı Madde 33- Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin tercümesini ve ayrıca, eşyanın bu Kararın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına ilişkin ithalatçının beyanını da ithalat beyannamesiyle birlikte talep edebilir. Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden önce veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde, ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir. 13

14 Parçalar halinde ithalat Madde 34- İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 nolu pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. Farklılıklar ve şekli hatalar Madde 35- Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanları üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz kılmaz. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, menşe ispat belgesinin reddedilmesini gerektirmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Menşe İspatından Muafiyet ve EURO ile İfade Edilen Tutarlar Ticari mahiyette olmayan eşya Madde 36-Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya, ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması, bu Karar ın gerekliliklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemesi halinde menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin şahsi kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez. Euro tutarları Madde ncı maddede bahsedilen ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler için 500 Euro veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro yu aşmamalıdır ALTINCI KISIM Basitleştirilmiş İşlemler Onaylanmış ihracatçı Madde 38- Müsteşarlık, 4 üncü madde kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla, aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanmasına izin verebilir: (a)sık sık EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan, b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Karar hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren, c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan, d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan, gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği EK V te yer alan fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir. Müsteşarlık onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük onay numarası verir. Müsteşarlık onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler. Onaylanmış ihracatçıların bu Karar hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı 14

15 kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir. YEDİNCİ KISIM İdari İşbirliği Düzenlemeleri Mühür ve adreslerin iletilmesi Madde 39- Faydalanan ülkeler, kendi ülkelerinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adresleri ile birlikte bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve fatura beyanları ile Form A Menşe Belgelerinin kontrolünden sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve adreslerini Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığına bildirir. Mühürler, örneklerinin Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı tarafından alındığı tarihten itibaren geçerli olur. Söz konusu mühürlerde değişiklik olması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yeni mühürlerin yürürlük tarihlerini, Faydalanan Ülkelerin yetkili resmi idarelerince verilen bilgiler doğrultusunda bildirir. Bu bilgi resmi kullanım için olmakla birlikte, eşya serbest dolaşıma gireceğinde, söz konusu gümrük idareleri, ithalatçı veya onun yetkili temsilcisine bu fıkrada belirtilen mühürlerin örnek baskılarına bakmasına müsaade edebilir. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı kendi gümrük idarelerince EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vizesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını Faydalanan Ülkelere gönderir. 1 inci maddede belirtilen tercihli tarife ile ilgili hükümler çerçevesinde, her Faydalanan Ülke eşyanın menşei, Form A Menşe Belgelerinin doldurulması ve düzenlenmesi ile ilgili kurallara, fatura beyanı kullanımı ve idari işbirliği yöntemleri ile ilgili koşullara uyacak veya uyulmasını sağlayacaktır. Sonradan kontrol Madde 40- Form A Menşe belgelerinin ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü, sondaj usulü veya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığının bu belgelerin geçerliliğine, söz konusu ürünlerin menşe statüsüne veya bu Karar ın diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır. Birinci fıkra hükümlerini yerine getirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı, Form A Menşe Belgesi ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı Faydalanan Ülkenin yetkili resmi idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir. Sonradan kontrol sonuçları Madde ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sonradan kontrol talebinde bulunulduğunda, bu kontrol ifa edilir ve en geç altı ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı kontrolün sonuçlarından haberdar edilir. Bu sonuçlar, menşe ispat belgesinin fiili olarak ihraç edilen eşyaya ait olup olmadığını ve söz konusu eşyanın Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirtmelidir. 30 uncu maddenin altıncı fıkrası çerçevesinde düzenlenmiş Form A Menşe Belgeleri söz konusu ise, cevaba EUR.1 Dolaşım Sertifikası(Sertifikaları)nın veya gerektiğinde ilgili fatura beyanı(beyanları)nın örnekleri eklenir. Makul şüphe durumlarında, kontrol talebine birinci fıkrada belirtilen 6 ay içinde cevap alınamaz veya cevap söz konusu belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, yetkili idarelere ikinci bildirim yapılır. Eğer ikinci bildirimden sonra, kontrol sonuçları talep eden mercilere 4 ay içinde bildirilmemişse veya bu sonuçlar söz konusu belgenin doğruluğunu veya ürünlerin gerçek menşeini kanıtlamıyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde tercihli rejim tanınmasını reddedebilir. 15

16 Üçüncü fıkra hükümleri, bu Karar a uygun olarak düzenlenen Form A menşe belgelerinin sonradan kontrolünde, aynı bölgesel grup üyesi ülkeler arasında uygulanır. Kontrol işlemleri veya herhangi mevcut bir bilginin bu Karar hükümlerinin ihlal edildiğini gösterdiği hallerde, faydalanan ihracatçı ülke, kendi kararıyla ya da Türkiye Cumhuriyeti nin talebi üzerine gerekli görülen inceleme ve araştırmaları yürütecek ya da bu tür ihlalleri saptamak ve önlemek için durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak, bu tür araştırmaları düzenleyecektir. Bu amaçla, yapılacak araştırmalara Türkiye Cumhuriyeti iştirak edebilir. Belgelerin muhafazası Madde 42- Form A Menşe Belgelerinin sonradan kontrolleri amacıyla, bu belgelerin kopyaları ile bunlara ilişkin ihracat belgeleri, faydalanan ihracatçı ülkenin yetkili resmi idarelerince en az 3 yıl süreyle saklanır. SEKİZİNCİ KISIM Son Hükümler Cezalar Madde 43-7 (5/3/2004 tarih ve 2004/6979 sayılı BKK ile değişik) Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer Hususlar Madde 44- Bu Karar esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlıkça çözümlenir. Bu Karar hükümlerinin uygulanması bakımından bu Kararda yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. DOKUZUNCU KISIM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 45- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 46- Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. Geçici hükümler Geçici Madde 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilmiş olan ithalat işlemlerine ilişkin olmak üzere; a) Bu Kararın 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Form A menşe belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerinin isim ve adres bilgileri ile mühür örneklerini Gümrük Müsteşarlığına henüz iletmeyen Faydalanan Ülkelerden vergi farkları teminata bağlanarak yapılan ithalatta, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde anılan maddede öngörülen işlemlerin tamamlanmaması halinde söz konusu teminatlar irat kaydedilir. b) Bu Kararın 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında faydalanan ülkelerce yerine getirilmesi öngörülen işlemlerin, teminat alınarak yapılan ithalat sonrasında tamamlandığı hallerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl içinde Form A menşe belgesi ibraz edilmemesi durumunda söz konusu teminatlar irat kaydedilir. 7 Maddenin değişiklikten önceki hali: Madde 43- Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 16

17 c) İthalatçı tarafından Kararın 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında Faydalanan Ülkelerce yerine getirilmesi öngörülen işlemlerin tamamlandığı tarihten sonra, bu tarihten önce düzenlenmiş olan bir Form A menşe belgesi ibraz edilmesi halinde söz konusu belgenin geçerlilik süresi geçmiş dahi olsa belge üzerindeki imza, mühür ve kaşelerin ilgili faydalanan ülke tarafından gönderilenler ile uyumlu olduğunun tespit edilmesi; uyumluluk hususunda tereddüt olması halinde ise doğruluğunun ilgili Faydalanan Ülkenin yetkili makamlarından teyit edilmesi şartıyla belge kabul edilir. 17

18 EK II'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI EK 1 Not 1: Liste, tüm ürünlerin bu Karar'ın 7. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. Not 2: 2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin önüne 'y' ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır. 2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 2.4 İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. veya 4. sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir. Not 3: 3.1 Başka bir ürünün ında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Karar'ın 7. maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullandığı fabrikada veya faydalanılan ülke yada Türkiye Cumhuriyetin`de başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır. Örneğin: 8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan fabrika - çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir. y pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları" ile yapılır. Eğer bu dövme işlemi faydalanan ülke menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya faydalanan ülkede başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz. 3.2 Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir. 3.3 Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyonundaki girdiler" in kullanılabileceği belirtiyorsa, ürün ile aynı girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden " ifadesi, sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda yer alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği anlamına gelir. 18

19 3.4 8 (5/3/2004 tarih ve 2004/6979 sayılı BKK ile değişik) Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. Örneğin; ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez, biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir." 3.5 Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka kullanılmasını engellemez. (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız). Örneğin; 1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilmemesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz. Örneğin: y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediyorsa -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilmemesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda başlangıç girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhadayani lif safhasında- olması gerekir. 3.6 Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. Not 4: 4.1 Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki döküntüler dahil-aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar. 4.2 "Tabi lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder. 4.3 "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" kavramları listede 50 ila 63.fasıllarda sınıflandırılmayan suni, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır. 4.4 "sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya suni filament demetler devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır. Not Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3.sütunda belirtilen şartlar ta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız). 8 Notun değişiklikten önceki hali: "3.4 Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. Örneğin; ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez, biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir." 19

20 5.2 Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir. -ipek, -yün, -kaba hayvan kılı, -ince hayvan kılı, -at kılı, -pamuk, -kağıt yapımına mahsus bilgiler ve kağıt, -keten, -kenevir, -jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, -sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, -hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, -sentetik filamentler, -iletkenliği olan filamentler, -suni filamentler, -polipropilenden sentetik devamsız lifler, -poliesterden sentetik devamsız lifler, -poliamidden sentetik devamsız lifler, -poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, -poliimidden sentetik devamsız lifler, -politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, -polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler -polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, -diğer sentetik devamsız lifler, -viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, -diğer suni devamsız lifler, -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı;(segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, -önemli bir kısmı aluminyum yapraklardan veya alimin yum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm'yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar), pozisyonunda yer alan diğer ürünler Örneğin; 5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik, karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. Örneğin; 5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. Örneğin; 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı 20

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE

YÖNETMELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA

Detaylı

2014/7064 GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

2014/7064 GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR 2014/7064 GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (31.12.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7064 Ekli Genelleştirilmiş

Detaylı

Sayfa 1/143

Sayfa 1/143 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > Mevzuattaki Son Değişiklikler > 2014 Mevzuattaki Son Değişiklikler

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Ekim 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30197 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Ekim 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30197 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler 31.07.2003 Perşembe Sayı: 25185 (Asıl) Son Güncelleme: 02.08.2003 12:30 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (09.06.2013

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN

Detaylı

YÖNETMELİK. a) AKP ülkeleri: Ek-8 de tanımlandığı şekilde Afrika Karayip Pasifik ülkelerini,

YÖNETMELİK. a) AKP ülkeleri: Ek-8 de tanımlandığı şekilde Afrika Karayip Pasifik ülkelerini, 9 Haziran 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28672 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN

Detaylı

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.07.2005, 25881 EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 (Değişik: RG-27/02/2007-26447)

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Yönetmelik. Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

Yönetmelik. Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği 18.09.2000 Pazartesi Sayı: 24174 (Asıl) Son Güncelleme: 07.11.2000 16:08 Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE MOLDOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE MOLDOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29876 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE MOLDOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA

Detaylı

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını, Türkiye - Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (02.11.2016 t. 29876 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 08 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.02.2017

Detaylı

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) TPS-OIC MENŞE KURALLARI

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) TPS-OIC MENŞE KURALLARI İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) TPS-OIC MENŞE KURALLARI GİRİŞ İKT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına (TPS-OIC) İlişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-31.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-31.htm Sayfa 1 / 11 10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Gümrük ve Ticaret Bakanlığ ından: YÖNETMELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 29.12.2005 Perşembe Sayı: 26038 (Asıl) Son Güncelleme: 29.12.2005 10:45 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (24.05.2016 t. 29721 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 28289294 sayılı yazısı (Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması) Sayı : 16934678-724.01.02/FO T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

Yönetmelikler. Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği. Devlet Bakanlığından: 17.05.1998 Pazar Sayı: 23345 (Asıl) Son Güncelleme: 18.05.1998 12:16 Yönetmelikler Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği Devlet Bakanlığından:

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri AGMD Doğal Danışma kurulu Üyesi M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Bilindiği üzere, bazı tekstil ürünleri, mobilyalar, aydınlatma cihazları, ayakkabılar,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 16934678-722.01.01 KOR Konu : G.Kore STA 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ye Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 17 Mayıs 1998 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ye Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 17 Mayıs 1998 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ye Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 17 Mayıs 1998 PAZAR Sayı: 23345 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11001 Bakanlar Kurulu

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı