BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 (30/12/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar (22/12/2001 tarih ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin (b) bendine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti ne Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasları düzenler. Tanımlar Madde 2- Bu Kararda geçen, a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığı, b) "İmalat" deyimi, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma, c) "Madde" deyimi, ürünün ında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksam v.b., d) "Ürün" deyimi, bilahare başka bir ta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürün, e) "Eşya" deyimi, hem madde hem de ürün, f)"gümrük kıymeti" deyimi, 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymet, g) "Fabrika çıkış fiyatı deyimi, ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen çıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat, (Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır) h) Maddenin kıymeti" deyimi, kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat, i) 1 (5/3/2004 tarih ve 2004/6979 sayılı BKK ile değişik) "Menşeli madde kıymeti" deyimi, (h) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli uyarlama yapılarak uygulanan bu tür maddenin kıymeti, j) "Fasıllar" ve "pozisyonlar" deyimi, bu Kararda "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar), k) "Sınıflandırma" deyimi, belirli bir pozisyonda maddelerin veya ürünlerin sınıflandırılması, l) "Sevkiyat" deyimi, ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler, m) Ülkeler deyimi, karasularını da içerecek şekilde ülkeler, n) Menşe İspat Belgesi deyimi, Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı, o) Form A Menşe Belgesi deyimi, menşeli ürünlerin Türkiye ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere 1 Bendin değişiklikten önceki hali: i) "Menşeli madde kıymeti" deyimi, (g) bendinde tanımladığı şekilde, gerekli uyarlama yapılarak uygulanan bu tür maddenin kıymeti, 1

2 gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen ve bir örneği EK III te yer alan menşe ispat belgesi, p) EUR.1 Dolaşım Sertifikası deyimi, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği EK IV'te yer alan menşe ispat belgesi, r) EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu deyimi, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği EK IV'te yer alan Form, s) Fatura Beyanı deyimi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan, t) Faydalanan Ülke deyimi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine tercihli tarife tanınan gelişmekte olan ülke, u) En Az Gelişmiş Ülke deyimi, bu Karar kapsamı ülkelerden EK VII de yer alan ülkeler, anlamına gelir. İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Menşeli Ürün Kavramının Tanımı Menşe kuralı Madde 3- Bu Karar ın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeli kabul edilir: a) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilen ürünler, b) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilmiş ürünler. İki taraflı kümülasyon Madde 4- Bu Karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz. Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu ülkeleri ile kümülasyon Madde 5- Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinin, Faydalanan Ülke menşeli ürünlere genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli tarife tanımaları ve söz konusu ürünler için menşe kavramını, bu Kararda belirtilen şekildeki tanımıyla uygulamaları durumunda, bir Faydalanan Ülkede 8 inci maddede açıklanan işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tabi tutulan Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünler bu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Birinci fıkra hükümleri (söz konusu tercihli tarifeyle ilgili olan menşe kurallarına göre) sadece doğrudan Faydalanan Ülkeye ihraç edilen Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünlere uygulanır. Birinci fıkra hükümleri Armonize Sistemin 1 ila 24 üncü Fasıllarında belirtilen ürünlere uygulanmaz. Bu madde hükümleri, Norveç, İsviçre ve AT nin karşılıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti ürünlerine aynı muamelede bulunması koşuluyla uygulanır. Bu madde hükümlerinin hangi tarih itibarıyla uygulanacağı Müsteşarlıkça duyurulur. Tamamen elde edilmiş ürünler Madde 6- Bu Karar ın uygulanmasında, a) Aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir: 2

3 1) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler, 2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde hasat edilen bitkisel ürünler, 3) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar, 4) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 5) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler, 6) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler, 7) Münhasıran (6) numaralı alt bentte atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler, 8) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler, 9) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yapılan işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar, 10) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler, 11) Münhasıran 1 ila 10 uncu alt bentlerdeki ürünlerden üretilmiş eşya. b) (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece: 1) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde kayıtlı veya tescilli, 2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin bayrağı altında seyreden, 3) En az % 50 sine Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan, 4) Yönetici ve yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan ve 5) Mürettebatının en az % 75'i Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan, gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır. c) Avlanmış balığın işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemilerde dahil olmak üzere açık denizlerde faaliyet gösteren gemiler, (b) bendinde sayılan koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri toprağının parçası olarak kabul edilir. Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler Madde 7-3 üncü maddenin uygulanması bakımından, a) Türkiye Cumhuriyeti nde veya Faydalanan Ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler EK-II'deki listede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. b) (a) bendinde belirtilen şartlar, bu Karar kapsamı tüm ürünler için, bu ürünlerin ında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak uygulanır. c) Eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün ında kullanılırsa, bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların ında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan ürünler dikkate alınmaz. Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, EK-II deki listede belirtilen şartlar uyarınca, bir ürünün ında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir; 3

4 Toplam kıymetleri çıkış fiyatının % 10 unu geçmiyorsa, Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdeler, bu fıkranın uygulanmasıyla aşılmamışsa. İkinci fıkra hükümleri Armonize Sistem in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz. Yetersiz işçilik veya işlem Madde 8-2 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilir: a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler; b) Ambalaj ayırma ve birleştirme; c) Yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma; d) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme; e) Basit boyama ve cilalama işlemleri; f) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam olarak değirmenden geçirme (öğütme), parlatma ve perdahlama; g) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; şekerin kısmi veya tam olarak değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi); h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama; i) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme; j) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dahil); k) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri; l) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri; m) Aynı veya farklı türden ürünlerin; karışımların bir veya daha fazla unsurunun, bu bölümde yer alan ve bunların bir Faydalanan Ülke veya Türkiye menşeli sayılmalarına imkan tanıyan şartları yerine getirmeyecek biçimde basitçe karıştırılması; n) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması; 2 Maddenin değişiklikten önceki hali: Yetersiz işçilik veya işlem Madde 8-7 nci madde belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, bu fıkranın ikinci kaydı saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşe statüsü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir: a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma ve benzeri işlemler, b) Toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma tasnifleme, bir araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama ve kesmeyi içeren basit işlemler, c) Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri, d) Ürün ve paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri koyma işlemleri, e) Karışımlar bir veya daha fazla unsurun Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeini kazanması için bu Kararla belirlenen gerekli koşulları yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri, f)tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı, g (a) ila (f) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi, h) Hayvan kesimi, Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Faydalanan Ülkelerden birinde veya Türkiye'de gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 4

5 o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması; p) Hayvan kesimi. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Faydalanan Ülkelerden birinde veya Türkiye de gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. İKİNCİ BÖLÜM Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar Nitelendirme birimi Madde 9- Bu Karar hükümlerinin uygulanmasında, nitelendirme birimi, Armonize Sistem Nomanklatürü nü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre, a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün Armonize Sistem de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimini oluşturur. b) Bir sevkiyat, Armonize Sistem de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Karar hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. Armonize Sistem in (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam Madde 10- Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilip, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam, söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir. Setler Madde 11- Armonize Sistem in (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünlerin menşeli olması halinde, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir. Etkisiz unsurlar Madde 12- Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, ında kullanılabilecek, a) Enerji ve yakıtın, b) Tesis ve teçhizatın, c) Makine ve aletlerin, d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın, menşeini belirlemek gerekmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bölgesel Kümülasyon Bölgesel kümülasyon Madde 13-3 ila 5 inci madde hükümlerine istisna olarak, bölgesel grup üyesi olan bir Faydalanan Ülkede imal edilen ürünün bu maddeler bakımından o ülke menşeli olup olmadığının tespiti amacıyla, o bölgesel grup üyesi herhangi bir ülke menşeli olan ve aynı grup üyesi başka bir ülkede daha ileri aşama ta kullanılan ürünler o ın yapıldığı ülke menşeli kabul edilirler (bölgesel kümülasyon). Nihai ürünün menşe ülkesi 15 inci maddeye göre belirlenir. Bölgesel Gruplar 5

6 Madde 14-3 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) Bölgesel kümülasyon, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan Faydalanan Ülkelerden oluşan 3 ayrı bölgesel gruba uygulanır: a) Grup 1: Brunei Daruselam, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam; b) Grup 2: Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela; c) Grup 3: Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Bölgesel Grup deyimi, duruma göre, Grup 1, Grup 2 veya Grup 3 olarak anlaşılır. Bölgesel kümülasyonda menşe tespiti Madde 15- Bölgesel grup üyesi bir ülke menşeli eşya, aynı bölgesel grup üyesi başka bir ülkede işçilik ve işleme tabi tutulursa, aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla, en son işçilik ve işlemin gerçekleştirildiği bölgesel grup üyesi ülke menşeli sayılır: a) Bu maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan, o ülkedeki katma değerin, kullanılan bölgesel grup üyesi diğer ülkelerden herhangi biri menşeli ürünlerin en yüksek gümrük kıymetinden daha yüksek olması ve b) O ülkede gerçekleştirilen işçilik ve işlemin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması ve tekstil ürünleri söz konusu ise, ayrıca EK VI da belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menşe şartlarının sağlanmadığı durumda, ürünler, bölgesel grubun diğer ülkelerinden gelen menşeli ürünler arasında en yüksek gümrük kıymetine sahip bölgesel grup ülkesinin menşeini taşır. Katma değer, fabrika çıkış fiyatından ürüne dahil edilen bölgesel grubun diğer üye ülkesi menşeli her bir ürünün gümrük çıkarılmasıyla bulunan değerdir. Bölgesel kümülasyonda menşe ispatı Madde 16- Bir bölgesel grup üyesi ülkeden aynı bölgesel grup üyesi başka bir ülkeye daha ileri işçilik veya işlemde kullanılmak üzere ihraç edilen ya da daha ileri işçilik veya işleme tabi tutulmadan yeniden ihraç edilen eşyanın menşe statüsünün ispatı ilk ülkede düzenlenen Form A Menşe Belgesi ile sağlanır. Bir bölgesel grup üyesi ülkeden Türkiye Cumhuriyeti ne ihraç edilen eşyanın bu Bölüm koşulları altında elde edilen veya korunan menşe statüsünün ispatı birinci fıkra hükümlerine göre düzenlenen Form A Menşe Belgesi esas alınarak o ülkede hazırlanan fatura beyanı veya düzenlenen Form A Menşe Belgesi vasıtasıyla sağlanır. Menşe ülkesi Form A Menşe Belgesinin 12 numaralı kutusunda veya fatura beyanı üzerinde belirtilir; bu ülke, birinci fıkraya göre daha ileri işçilik veya işlem olmadan ihraç edilen ürünlerde çı ülke, daha ileri işçilik veya işlem sonrası ihraç edilen ürünlerde, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen menşe ülkesidir. Bölgesel kümülasyon uygulaması için gerekli şartlar Madde ila 16 ncı maddeler sadece, 3 Maddenin değişiklikten önceki hali: Bölgesel Gruplar Madde 14- Bölgesel kümülasyon, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan Faydalanan Ülkelerden oluşan 4 ayrı bölgesel gruba uygulanır: a) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of South- East Asian Nations- ASEAN) (Brunei- Darusalem, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ) b) Orta Amerika Ortak Pazarı (Central American Comman Market -CACM)(Kosta Rika, Honduras, Guatemala, Nikaragua, Panama, El Salvador ) c) Andean Topluluğu (Andean Community) (Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru, Venezuela) d) Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) (Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) "Bölgesel Grup" deyimi, duruma göre, ASEAN, CACM, Andean Topluluğu veya SAARC olarak anlaşılır. 6

7 a) Bölgesel grup üyesi ülkeler arasında bölgesel kümülasyon bağlamında ticareti düzenleyen kuralların, bu Kararda belirtilenlerle aynı olması, b) Her bölgesel grup üyesi ülkenin bu Karar şartlarıyla uyum sağlamayı veya sağlatmayı taahhüt etmesi ve Form A Menşe Belgelerinin doğru şekilde düzenlenmesi ile bu belgeler ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü konularında Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bölgesel grup üyesi ülkelerle gerekli idari işbirliğini sağlaması durumunda uygulanır. Bu taahhüt, bölgesel grup Sekretaryası tarafından Türkiye Cumhuriyeti ne diplomatik kanallarla iletilir. 4 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) Duruma göre Sekretaryalar, a) Grup 1: Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreterliği, b) Grup 2: Andean Topluluğu Orta Amerika Ortak Pazarı ve Panama Menşe Daimi Ortak Komitesi (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina-Mercado Común Centroamericano y Panamá) c) Grup 3: Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC) Sekreteryası dır. Müsteşarlık her bir bölgesel grup için birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığını duyurur. Bu duyuru yapılmadan bölgesel kümülasyona ilişkin bu Bölüm uygulanmaz. Herhangi bir bölgesel grup üyesi ülke menşeli ürünlere, bu ürünlerin bölgesel grup üyesi başka bir ülkeden geçmesi halinde, burada daha ileri işçilik ve işleme tabi tutulup tutulmadığı dikkate alınmaksızın, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM En Az Gelişmiş Ülkeler İçin İstisnai Uygulama En az gelişmiş ülkeler için istisnai uygulama Madde 18- Varolan sanayilerin gelişmesi veya yeni sanayilerin oluşması ile gerekçelendirilmesi halinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan en az gelişmiş ülkeler lehine bu Karar hükümlerinden istisnai uygulamalar tanınabilir. Bu amaçla, söz konusu ülke 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak istisnai uygulama talebiyle birlikte bu talebin sebebini diplomatik kanallarla sunar. İstisnai uygulama talebinin incelenmesi Madde 19- İstisnai uygulama talebinin incelenmesinde özellikle, a) Mevcut menşe kurallarının uygulanmasının, işyeri kapanmalarına yol açacak durumlara özellikle vurgu yaparak, söz konusu ülkenin varolan sanayisinin Türkiye ye ihracatına devam etmesini önemli derecede etkileyecek durumlar, b) Menşe kurallarının bir sanayiye yapılan önemli yatırımlara engel olabileceğinin açık şekilde kanıtlanması ve bir yatırım programının uygulanmasını teşvik edecek istisnanın, bu kurallara aşamalı olarak uyulmasını sağlayacak özel durumlar, c) Faydalanan Ülkelerde ve Türkiye Cumhuriyeti nde özellikle istihdam açısından alınan kararların ekonomik ve sosyal etkileri, dikkate alınır. İstisnai uygulama taleplerinin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla, talepte bulunan ülke, talebine dayanak olarak, özellikle aşağıdaki unsurları içeren ve mümkün olan tüm bilgileri sağlar: nihai ürünün tanımı, üçüncü ülke menşeli maddelerin tür ve miktarı, yöntemi, katma değer, söz konusu şirketteki çalışanların sayısı, 4 Fıkranın değişiklikten önceki hali: Duruma göre Sekretaryalar, a) ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Genel Sekreterliği, b) Secreteria de Integracio Economica Centroamericana,(SIECA), c) Junta del Acuerdo de Cartagena, d) SAARC (Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği) Sekretaryası'dır. 7

8 Türkiye Cumhuriyeti ne ihracatın öngörülen miktarı, hammaddeler için diğer mümkün tedarik kaynakları, talep edilen sürenin gerekçesi, diğer gözlemler. İstisnai uygulama talebinin değerlendirilmesi sonucunda alınacak Karar, diplomatik kanallarla bildirilir. Uygun görülen taleplere ilişkin karar Resmi Gazete de yayımlanır. İstisna uygulamasının Form A Menşe Belgelerinde belirtilmesi Madde 20 - İstisnai uygulama durumlarında Form A Menşe Belgesinin 4 numaralı kutusunda veya 26 ncı maddede belirtilen fatura beyanında şu ibarelere yer verilir: İstisna Karar No:.../... Derogation Regulation (TR) No:.../ ila 20 nci madde hükümleri olası süre uzatmalarında da uygulanır. DÖRDÜNCÜ KISIM Ülkesel Gereklilikler Ülkesellik ilkesi Madde 21- İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede kesintisiz olarak yerine getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde, a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı, gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir. Doğrudan nakliyat Madde 22-5 (27/8/2003 tarih ve 2003/6125 sayılı BKK ile değişik) Tercihli muamele sadece, bu Karar ın gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye Cumhuriyeti ile Faydalanan Ülke arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Aşağıda yer alan ürünler, Faydalanan Ülkeden Türkiye Cumhuriyeti ne veya Türkiye Cumhuriyeti nden Faydalanan Ülkeye doğrudan nakledilmiş kabul edilirler: a) 13 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, aynı bölgesel grup üyesi diğer ülke haricinde, başka bir ülkeden geçmeden nakledilen ürünler, b) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde bu ülkelerde tek bir sevkiyatı oluşturan aktarılan veya geçici depolanan Faydalanan Ülke veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkeler üzerinden nakledilen ürünler, c) 6 (5/3/2004 tarih ve 2004/6979 sayılı BKK ile değişik) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme 5 Maddenin değişiklikten önceki hali: Birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır: a) Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da b) Transit ülkenin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten veya c) Transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika veya d) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler. 6 Bendin değişiklikten önceki hali: c) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, Norveç ve İsviçre üzerinden nakledilen ve sonradan tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyetine veya Faydalanan Ülkeye yeniden ihraç edilen ürünler, 8

9 veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, Norveç, İsviçre ve AT üzerinden nakledilen ve sonradan tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyetine veya Faydalanan Ülkeye yeniden ihraç edilen ürünler, d)türkiye Cumhuriyeti veya ihracatçı Faydalanan Ülke dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile kesintisiz olarak nakledilen ürünler. Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır: a) Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen; (i) ürünlerin tam bir tanımını veren, (ii) boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve (iii) transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika veya c) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler. Bu maddede belirtilen şartların karşılanması ve Norveç, İsviçre ve AT nin kendi gümrük idareleri vasıtasıyla, düzenlenen belgelerin kesinlik ve doğruluğunun teyidi için Türkiye Cumhuriyeti ne yardım sağlaması koşuluyla, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerince düzenlenmiş olan Form A Menşe Belgelerine dayanılarak Norveç, İsviçre ve AT gümrük idarelerince düzenlenen müfrez Form A Menşe Belgesi ibraz edilmek suretiyle bu Karar anlamında menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti ne ithalatında 1 inci madde kapsamı tercihli tarifeden yararlanmaya uygundurlar. 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen sonradan kontrol prosedürü, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır. 41 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen süre 8 aya kadar uzatılır. Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası, Norveç, İsviçre ve AT nin, gelişmekte olan ülkeler menşeli belli ürünlere tercihli tarife tanımaları bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tatbik edilen hükümlere benzer hükümleri tatbik etmesi halinde uygulanır. Müsteşarlık, bu hükümlerin Norveç, İsviçre ve AT tarafından kabul edildiği tarihi ve bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri ile Norveç, İsviçre ve AT tarafından kabul edilen benzer hükümlerin uygulanmaya başlanacağı tarihi duyurur. Bu hükümler, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre ve AT nin, başka hususların yanı sıra idari işbirliği konularında birbirlerine gerekli karşılıklı yardımı sağlayacakları hususunu belirten bir anlaşmaya varmaları koşuluyla uygulanır. Sergiler Madde 23- Faydalanan Ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ne ithal edilmek üzere satılan Faydalanan Ülke menşeli ürünler, gümrük idarelerinin, a) İhracatçının bu ürünleri Faydalanan Ülkelerden birisinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği, b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından Türkiye Cumhuriyeti ndeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği, c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak Türkiye Cumhuriyeti ne sevk edildiği, d) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı, hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde tercihli rejimden yararlanırlar. Form A Menşe Belgesi normal usullere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek belgeler istenebilir. 9

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM (Genel Hükümler) 1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli, Basımı ve Düzenlenmesi 3. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan Arif ŞAHİN 2007 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?...4 İhracat Nasıl Tanımlanır?...

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN. Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004

MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN. Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004 MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004 MADDE 1. - 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen Marka

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı