Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100"

Transkript

1 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100 (Turkish / English)

2 2 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 enstitüye / To the Institute Başvuru Application Ürünleri, Başvurunun 3. maddesi gereğince OEKO- TEX Standardı 100 ile işaretlemeye yönelik izin için Başvuru Sahibi for authorisation to use the OEKO-TEX Standard 100 mark for the articles designated in section 3 of this application Applicant Firma Sokak Posta kodu Şehir Devlet Ülke Telefon /Faks Anasayfa E-posta Firm Street No. ZIP-Code City State Country Phone / FAX Homepage Yetkili kişi (Teknik) Responsible person (technical) Isim Telefon /Faks E-posta Name Phone / FAX Yetkili kişi (Pazarlama/satış) Responsible person (marketing/sale) Isim Telefon /Faks E-posta Name Phone / FAX

3 3 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Kalite güvence amaçlarına yönelik olarak bağımsız statülerinden dolayı, test kuruluşu ve belgelendirme kuruluşu tüm verileri gizli tutmak zorundadır. Bu nedenle enstitü mutlak bir gizlilik garantisi vermektedir. Bu veriler sadece belgelendirme için gerekli testlerin sayısını tespit etmek için kullanılmaktadır. İletişim detayları (firma adı, yetkili kişi, adres, adresi, telefon, ve faks numarası) ve sertifikaya ilişkin bilgiler (sertifika numarası, ürün isimleri, ürünsınıfı, geçerlilik bilgisi vs.) sertifikasyon süreci sırasında OE- KO-TEX Birliğine Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich'e iletilmelidir. Kullanılan renklendiriciler, kimyasallar, yardımcı maddeler ve kaynak materyallerle ilgili başvuruda sunulan bilgiler ve üçüncü taraf sertifikasyonları ilgili tedarikçi ile direk olarak doğrulanabilir. Başvuru formunda herhangi bir eksik, açık olmayan ve çelişen bilgiler bulunduğunda sertifikasyon işlemi geçikecektir. Bu başvuru formu sadece 10. sayfada yetkili imza olduğu taktirde geçerlidir. Due to their independent status for the purposes of quality assurance, the testing institute and certification body are obliged to keep all data secret. Therefore the institute gives a guarantee of absolute secrecy. These data are exclusively used to determine the number of tests necessary for the certification. Contact details (company, responsible person, address, address, telephone and fax number) as well as information about the certificate (certificate number, name of products, product class, information validity, etc.) are transmitted during the certification process to the OEKO-TEX Association, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich and processed there further. Information in the application regarding used colorants, chemicals, auxiliaries and source materials as well as 3 rd party certifications may be verified with the respective supplier directly. Any missing, unclear or contradictory entries in the application form may delay the certification process. This application is valid only when bearing an authorized signature on page 10.

4 4 Başvuru OEKO-TEX Standard Başvuru Sahibi Applicant Üretici İmalat aşamaları Lif imalatı Eğirme Dokuma Örme Boyama Baskı Apreleme Kaplama Dikiş, konfeksiyon Diğer Alt yükleniciler dahil üretim sahasının/sahalarının, adresi ile ön sayfada verilen adres aynı mı? evet Değilse, lütfen adresi burada belirtiniz Adres / Address Producer In which production stages Fibre production Spinning Weaving Knitting Dyeing Printing Finishing Coating Sewing, making-up Others Is the address of the production site(s), including sub-contractors, identical to the address given on the front page? yes No, then please indicate address here Tel Fax E-posta / İlgili kişi Contact person Tüccar ve/veya Satıcı Perakendeci OEKO-TEX Standart 100 sertifikasyonu için diğer bir enstitüye daha önce başvuruda bulundunuz mu veya şuanda görüşüyor musunuz? evet Görüşülen enstitü ve mevcutsa eski sertifika numarası: Trader and/or retailer Have you ever applied or are you currently applying for a certificate according to OEKO-TEX Standard 100 with another institute? yes, Institute, if available certificate number: hayır no 2 Kalite güvence ve yönetim sistemleri Quality assurance and management systems Kalite Güvence Sorumlusu (Adı ve soyadı) Who is responsible for the quality assurance (name of the person)

5 5 Başvuru OEKO-TEX Standard Kalite güvencenizi nasıl sağlıyorsunuz? How is the quality assured? Dışarıdan sertifikalı bir Yönetim Sisyemi ile (Lütfen sertifikanızın bir kopyasını ekleyiniz) Kendine özel bir iç sistem ile (Lütfen bir ek ile kısa bir tanımlama yapınız) Kurulu herhangi bir Kalite Güvence Sistemi bulunmamaktadır By externally certified management system (please attach a copy of the certificate) By an in-house system (please give a short description in an attachment) No quality assurance installed 1 örneğin / for exampleiso 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA 8000:ISO 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA Tedarikçiler, satınalma, ürünlerin kabülü, proses (iş akışları) ve son kontrol hakkında bilgileri içermelidir Must contain information about suppliers/purchasers, goods inward, process and final control 3 Ürünlerin Tanımı Description of the products 4 İlgili ürün sınıfları Oeko-Tex Standard 100 e de bakınız (Madde 3.7 ve Ek 4) Product class concerned See also Oeko-Tex Standard 100 (Pt. 3.7 and appendix 4) I Bebek ürünleri Products for babies II Tene doğrudan temas eden ürünler Products with direct contact to skin III Tene doğrudan temas etmeyen ürünler Döşemelik malzeme IV Products without direct contact to skin Decoration material 5 Kaynak malzemeler Kimyasal maddeler, yardımcı maddeler ve boyalar hariç kullanılan tüm kaynak malzemeler Source materials with the exception of chemicals, auxiliaries and dyes yok Kaynak Malzemeler kısmen Oeko-Tex Standard 100 e göre sertifikalı yada değil. Kaynak Malzemeler Oeko-Tex Standard 100 e göre sertifikalı (özel durumlar hariç). Kullanılan bütün kaynak malzemeler ekteki listede belirtilmiş olmalıdır. (Ürün tanımı, firma adı, Oeko-Tex Standard 100 sertifika numarası, geçerlilik tarihi ve ürün sınıfı). Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca belgelendirilmemiş her kaynak malzemesi için bir numunenin gönderilmesi gereklidir. Eğer kaynak malzemeler Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca hâlihazırda belgelendirilmiş durumdaysa numune sayısı aşağıdaki tabloya göre azaltılır: non Source materials are partly or not certified according to Oeko-Tex Standard 100. Source materials are certified according to Oeko- Tex Standard 100 without exception. All source materials used have to be mentioned in enclosed lists (Designation of the product, supplier, and, if available: Oeko-Tex certificate number, expiry date of validity, product class). For each source material that is not certified according to Oeko-Tex Standard 100 a sample has to be sent in. In case of source materials that are already certified according to Oeko-Tex Standard 100 the number of samples is reduced according to the following table

6 6 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Kaynak malzemelerden Oeko-Tex sertifikaları sayısı Number of Oeko-Tex certificates from source materials Gönderilecek referans numuneleri sayısı Number of reference samples to be sent in 1-4 Her sertifika için bir numune One sample for each certificate farklı sertifikadan 5 numune 5 samples from 5 different certificates farklı sertifikadan 7 numune 7 samples from 7 different certificates farklı sertifikadan 10 numune 10 samples from 10 different certificates 50 üzeri More than farklı sertifikadan 15 numune 15 samples from 15 different certificates 6 Sertifikalandırılmiş ürünler ile ilgili bilgiler Detail concerning the articles to be certified 6.1 Ürünlerin Sahibi (Üretimi gerçekleştiren) Owner of the materials Başvuru sahibi (kendi üretiyor) Tedarikçi (Fason işlem) Karışık (kendi üretimi ve fason iş için iki sertifika gerektirir) Applicant (own business) Ordering customer (commission business) Mixed (own and commission business require two certificates) 6.2 Tekstil olan ve olmayan tüm münferit materyallerin niteliksel bileşimi Eğer mümkünse DIN , AB Yönetmeliği 1007/2011 veya FTC kurallarına göre tanımlama Qualitative composition of all individual textile and non-textile materials Designation according to DIN , EU Regulation 1007/2011 or FTC rules if possible 6.3 Konfeksiyon ölçüleri Range of garment sizes dan / From e kadar / up to 6.4 Tekstil olan materyaller Textile materials Sentetik liflerde eğirme işlemleri Spinning process of synthetic fibers bilinmiyor Organik çözücü olmaksızın kuru, yumuşak veya yaş eğirme Organik çözücü kullanılan yaş eğirme işlemleri Örneğin / Which: İkisi de (lütfen test numunelerini belirgin şekilde işaretleyiniz not known Dry, melt or wet spinning process without organic solvents Wet spinning process using organic solvents Both (please clearly mark testing samples)

7 7 Başvuru OEKO-TEX Standard Elyaf bileşenleri (Matlaştırma maddeleri, renk pigmentleri, antistatikler v.s.) Constituents of the fibres (Dulling agents, dyestuff pigments, antistatic agents, etc.) bilinmiyor yok Ekteki listeye bakınız (Ürünleri, ağırlık yüzdeleri) not known none see enclosed list (products, percentage weight) Elyaf ve ipliğin hazırlanışı (Eğirme ajanı, haşıl sökme maddesi, parafin gibi) Fibre and yarn preperations (Reviving agent, sizing agent, wax agent, etc.) Bilinmiyor Yok Ekteki listeye bakınız (Örnek reçeteleri, ürünler, iplik katları) not known none see enclosed list (examples of recipes, products, coating) Ön işleme prosesi (Yıkama ve soldurma prosesi v.s.) Pretreatment processes (Washing, bleaching, etc.) Bilinmiyor Yok Ekteki listeye bakınız (Örnek reçeteleri, ürünler ) not known none see enclosed list (examples of recipes, products) Boyama ve baskı yöntemi, kullanılan boyalar Dyeing and printing procedures, colorants used Bilinmiyor Yok Ekteki listeye bakınız (Örnek reçeteleri, ticari unvanlar, C.I. adları, üretici, MAK-aminler, ağır metaller) not known none see enclosed list (examples of recipes, trade names, C.I. names, MAK-amines, heavy metals) Apreler/Kaplamalar Finishing/coating Bilinmiyor Yok Mekanik apreleme: kimyasal apreleme Yüksek terbiye Tutum apresi Yumuşatıcı Yıkama Antistatik apre Kir absorbsiyonunu önleyici apre Hidropobik apre Kaplama Su ve yağ uzaklaştırıcı apre ve kaplamalar Diğer kimyasal apre işlemleri: Bazı örnek reçeteleri ve tüm yardımcı apreleme maddeleri bir ekte ticari unvan, üretici veya ilgili firma ismi belirtilerek listelenmelidir. not known none mechanical finish: chemical finish/coating Crease resistant finish Full handle Softener Washing Antistatic finish Soil release finish Hydrophobic finish Coating Water and oil repellent finish or coating Other chemical finish: Some examples of recipes and all auxiliaries used in finishing must be compiled in a separate list with trade name and source of each product.

8 8 Başvuru OEKO-TEX Standard Biyolojik olarak aktif madde ya da bileşenlerin kullanılması Use of biological active substances or components evet Biyolojik aktif maddenin adı / Tedarik edilen, biyolojik olarak aktif ürünün OEKO-TEX Standart 100 sertifika numarası yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 hayır Uygulanan formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile bir ekte listelenmelidir. Tedarikçiden sağlanan ilave belgeler (teslimat notu, fatura ve benzeri) no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier Yanmayı geciktirici (Yanmazlık apresi) madde ya da bileşenlerin kullanılması Use of flame retardant substances or components evet Alev geciktirici maddenin adı / Tedarik edilen, alev geciktirici özelliğe sahip ürünün OEKO-TEX Standart 100 sertifika numarası yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 hayır Uygulanan formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile bir ekte listelenmelidir. Tedarikçiden sağlanan ilave belgeler (teslimat notu, fatura ve benzeri) no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier Üretim sırasında dimethylfumarat (DMFu) kullanımı evet hayır Bilinmiyor Use of dimethylfumarat (DMFu) during production yes no not known 6.5 Tekstil olmayan materyaller Non-textile materials Tekstil olmayan materyallerin üretiminde uygulanan tüm kimyasal, fiziksel ve ısıl işlemlerin tanımlanması Description of all chemical, physical and thermal treatments used during manufacture of non-textile materials

9 9 Başvuru OEKO-TEX Standard Diğer İşlemler Any other treatments Yukarıda bildirilen işlemlerin dışında kalan diğer işlemler (örneğin ; taşınma için bir koruma) Description of any other not yet described treatments (for example transport preservation) 7 Ticareti yapılan ürünler hakkındaki bilgiler Bu bilgiler sadece başvuru sahibi tarafından değiştirilmiş olan tüm ürünlere (ticari mal) ilişkindir. Information regarding traded articles This information concerns only articles that have not been changed by the applicant (merchandise). 7.1 Tedarikçi sayısı Number of suppliers 7.2 Tedarikçilerin adresleri Adresses of the suppliers bkz. ekli liste (Ürünün tanımı, tedarikçi, adresi, telefonu, faksı ve e-posta adresi: Oeko-Tex sertifika numarası, geçerlilik süresi sonu, ürün sınıfı) see enclosed list (Designation of the product, supplier incl. address, tel., fax, , and, if available: Oeko- Tex certificate number, expiry date of validity, product class)

10 10 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Taahhütname Declaration of commitment Beyanı düzenleyen başvuru sahibinin adı ve adresi Name and address of the person who is in charge of issuing the declaration Sertifikalandırılması için müracaat edilen ürünün/lerin tanımı Description of the products proposed for certification Başvuru sahibi bu başvuruyu yasal imzası ile imzaladıktan sonra, başvuruda vermiş olduğu tüm bilgilerden sorumludur ve her değişikliği Test Enstitüsüne derhal bildirmekle yükümlüdür. Başvuru sahibi, tescilli markaların / ticari isimlerin ve organic terimlerin sertifika kapsamında kullanılması sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Adresimizin, tüm OEKO-TEX sertifikası sahiplerini içeren bir uluslararası referans listesinde yer almasını kabul ediyoruz (Eğer bunu kabul etmiyorsanız bu paragrafın üstünü «çarpı» ile işaretleyiniz). Başvuru sahibi, Uluslararası OEKO-TEX Birliği'nden gelen elektronik haber formunun başvuru formunda adı geçen adresine gönderilmesini kabul eder (Eğer bunu kabul etmiyorsanız bu paragrafın üstünü çarpı ile işaretleyiniz). By signing this application with an authorized signature, the applicant is responsible for the data given and is obliged to inform the testing institute of any alterations. The applicant acknowledges that the use of protected trade names / marks as well as terms which are protected elsewhere (for example by law, as it is the case for organic ) in the article description on the certificate are in his sole responsibility. The applicant agrees that his address can be mentioned in an international reference list of all holders of OEKO-TEX certificates (please cross out this paragraph if you do not agree to this). The applicant agrees that he will receive repeated information from the International OEKO-TEX Association in the form of an electronic newsletter to the e- mail address mentioned in the application (please cross out this paragraph if you do not agree to this). Tarih / Date İmza / Signature... Satın alma Kılavuzu Sertifikalandırılmış ürünlerin Satın alma Kılavuzuna eklenmesi için lütfen ekteki Satın alma Kılavuzu formunu doldurunuz. Shopping guide In order to mention the certified articles in the shopping guide the enclosed form has to be filled in and sent back.

11 11 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Oeko-Tex Sertifikalı tedarikçilerin listesi List of suppliers with Oeko-Tex certificate Tedarikçi firma Tedarik edilen ürünlerin ve/veya servislerin tanımı (ürün kompozisyonları dahil) Sertifika numarası Geçerlilik tarihi Ürün sınıfı Supplier Designation of sourced articles and/or services (incl. material composition) Certificate number Expiry date Product class Yukarıda bahsedilen Oeko-Tex sertifikalarının kopyaları buraya eklenmelidir; geçerlilik tarihine dikkat edin! Copies of the Oeko-Tex certificates mentioned above must be enclosed herewith, pay attention to the period of validity! ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

12 12 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Oeko-Tex Sertifikası olmayan tedarikçilerin listesi List of suppliers without Oeko-Tex certificate Tedarikçi Adres, telefon, faks, Ürün tanımı (malzeme bileşeni dahil) Supplier Address, phone,. fax, Designation of article (incl. material composition) ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

13 13 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Kullanılan Renklendiriciler Colorants used Ticari Adı Kaynak / Üretici Boya Türü Uygulama C.I. adı Trade name Source Dyestuff type Application C.I. name örneğin / example Dianix Blue AC-E Dystar Disperse Dyeing Disperse Blue 56 Ağır metal içeriği ve MAK aminler hakkındaki ek bilgiler test programının optimize edilmesine yardımcı olabilir. MSDS ekleyiniz. Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may help to optimize the testing program. Please attach MSDS. ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

14 14 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Kullanılan Maddeler ve Kimyasal Bileşenler (Elyaf bileşenleri, Elyaf ve iplik preparatları, Ön işleme prosesleri, boyama ve baskı prosesleri, son işlem) Auxiliaries and chemical compounds used (Fibre constituents, Fibre and yarn preparations, Pre-treatment processes, dyeing and printing procedures, finishing) Ticari Adı Kaynak / Üretici Yardımcı Madde Türü Güvenlik Veri Belgesi Tarihi Trade name Source Type of auxiliary Date of the safety data sheet örneğin / example Softycon SM Textilcolor Softener 11/2010 Tüm ürünlerin MSDS lerini ekleyiniz. ilave boş sayfaları doldurun Please attach MSDS of all products. Load additional empty pages

15 15 Başvuru OEKO-TEX Standard 100 TEKSTİL HALI, ŞİLTE VE KÖPÜK NUMUNELERİ İÇİN DOLDURULACAKTIR! TO BE FILLED IN ONLY FOR SAMPLES OF TEXTILE CARPETS, MATRESSES, FOAMS, AND OTHER LARGER COATED ARTICLES! Numunenin Tanımı Denomination of the specimen Üretim Tarihi Date of production Örnek Alma Tarihi Date of sampling Test numunesinin alındığı ürünün boyutları (sözgelimi köpük bloku) Dimensions of the product (e.g. foam block) where the sample for the test was taken from Alındığı yer Taken from Ambalaj tarihi Date of packing Numune büyüklüğü Sample size Gönderilme tarihi Date of dispatch Her test numunesi, hava geçirmez şekilde ve ayrı ayrı olarak şeffaf plastik folyoya sarılmalıdır. Each testing sample has to be wrapped airtight and separately in plastic foil. Gerekli numune büyüklüğü / Required sample size Şilte parçaları ve köpükler Mattress parts and foams Emisyon odası testi için diğer numuneler Other samples for the Emission chamber test 2 adet 25 x 20 x maksimum kullanılan kalınlık [cm] 2 pieces of 25 x 20 x maximum used thickness [cm] 2 adet 50 x 40 cm 2 pieces of 50 x 40 cm Laboratuar tarafından doldurulacaktır) / to be filled in by the laboratory Numunenin laboratuara geliş tarihi Date of sample arrival in the laboratory Analiz tarihi Date of analysis Açıklamalar Remarks

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English) 2 Oeko-Tex

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

Avrupa Residence Suites may change this policy from time to time by updating this page.

Avrupa Residence Suites may change this policy from time to time by updating this page. İş gizlilik politikası / Privacy Policy This privacy policy sets out how Avrupa Residence Suites uses and protects any information that you give Avrupa Residence Suites when you use this website. Bu gizlilik

Detaylı