GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI ( ) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012)"

Transkript

1 GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI ( ) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü ANKARA Nisan 2012

2 EYLEM PLANI Ġ EYLEM 1 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükellef Risk Yönetimi Projesi tamamlanacak ve vergi dairesi tarafından gerçekleģtirilen iģlemlerin bu projeye bağlı olarak yapılması sağlanacaktır. ( ) Proje kapsamında; Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) İzleme ve Değerlendirme Projesi, Mükellef Karne Projesi (Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi), GMSİ Beyannamelerinin İdarece Önceden Düzenlenmesi Projesi (Pre-filling) ve Sektör Bilgi Sistemi (S.B.S) Projesi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır. EYLEM 2 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Vergi uyum maliyeti hesaplanacak, yıllar itibariyle raporlanacak ve uyum maliyetinin azaltılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. ( ) Eylemin profesyonel destek gerektirmesi sebebiyle, Hacettepe Üniversitesiyle ön görüşmeler yapılmış ve protokol imzalama aşamasına gelinmiştir. EYLEM 3 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükelleflerin vergi ile ilgili iģlemlerde kullandıkları her türlü beyanname, bildirim ve formlar gözden geçirilerek daha açık ve anlaģılır hale getirilecektir. (Aralık 2012) Raporlama dönemi itibariyle mükelleflerin vergisel işlemlerinde kullandıkları beyanname, bildirim ve basılı formlardan 11 adedi gözden geçirilmiştir. EYLEM 4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük iģlemlerinin elektronik imza ile yapılması sağlanacaktır. (Aralık 2011) Web-service aracılığı ile gönderilen beyannamelerin tamamı e-imza ile gerçekleşmektedir. Veri giriş salonlarında e-imza modülü yazılım olarak düzenlenmiş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. EYLEM 5 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinden baģlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanımı yaygınlaģtırılacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamaları üzerinde sistem geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı dönem sonu itibariyle 293 adede ulaşmıştır. e- Defter Uygulaması kapsamında muhasebe yazılımı üreticisi 2 firmaya e-defter testlerine başlama izni verilmiştir. EYLEM 6 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Ġnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukukî altyapı oluģturulacaktır. ( ) Aralık 2011 tarihinde Hollanda Gümrük Ataşeliği ile toplantı yapılmıştır. 20/02/2012 tarihi itibariyle de Strateji Dokumanı hazırlanarak elektronik ortamda Hollandalı yetkililere iletilmiştir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 1

3 EYLEM 7- ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetim elemanlarının kullanımına münhasır olmak üzere iģyeri ve sektör analizlerine esas teģkil edecek bilgilerin yer alacağı dijital ortamda iģyeri elektronik denetim defteri ile iģyeri elektronik sicil merkezi oluģturulacaktır. (Aralık 2012) Denetim elemanlarının kullanımına münhasır oluşturulması planlanan elektronik sicil merkezi ve teftiş defterinin, İş Müfettişlerinin kullanımına da cevap verecek şekilde genişletilmesi çalışmaları devam etmektedir. EYLEM 8- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Eylem Planı dönemi içinde denetim elemanı sayısını 1500 e çıkaracaktır.(aralık 2012) 2011 yılı içerisinde 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı ile Denetmen sayısı yaklaşık e ulaşmıştır yılı Nisan ayında yapılacak olan sınavla da 200 adet denetmen yardımcısı alımı yapılması planlanmıştır. EYLEM 9- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı arasında yapılacak iģbirliği ile yoklama fiģleri ve iģyeri durum tespit tutanaklarının birleģtirilmesi suretiyle denetimde etkinlik temin edilecek ve yoklamaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 10- Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık prim ve hizmet belgesinde gerekli değiģiklik yapılarak iģverenlerin çalıģtırdıkları sigortalıların, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması kodlarına uygun olarak mesleklerini bildirmeleri sağlanacaktır. (Aralık 2012) ISCO 08 Meslek Kodlarının Aylık Prim ve Hizmet Belgesine eklenmesi hususunda çalışmalara başlanmıştır. EYLEM 11 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükelleflerin yapmıģ oldukları faaliyetlerin sicil kayıtları ile uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında, 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmış olup 20/01/2012 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin eki Mükellef Bilgileri Bildirimi mükelleflerce, her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi sistemine giriş yapılarak düzenlenecektir. EYLEM 12- Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt dıģı iģyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla kurumlar arasında iģbirliği yapılarak, doğalgaz-su-elektrik abonesi olan iģyeri verileri, TÜĠK in iģyeri verileri coğrafî bilgi sistemleri kullanılarak SGK kayıtları ile karģılaģtırılacaktır. (Aralık 2012) Elektrik, su ve doğalgaz dağıtım alanında faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin belirlenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 2

4 EYLEM 13 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaģtırılması sağlanacaktır. (Aralık 2012) Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığınca, banka POS özelliği ihtiva eden ödeme kaydedici cihazların satışı ve kullanımına dair onaylar verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede 69 seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğ ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen sistemin uygulamaya geçmesiyle banka POS cihazlarının tamamı ödeme kaydedici cihazlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır. EYLEM 14- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yolcu taģıyan firmalara yolcu listesi ön bildirimi yükümlülüğü getirilerek, yolcu görüntülerinin gümrük idaresince görülebilmesini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (Aralık 2013) "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı"nda, deniz ve hava yolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından varışlarından önce belirli sürelerde yolcu listelerini ilgili Gümrük İdaresine vermeleri yönünde hüküm getirilmiştir. EYLEM 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye ye gelen ve Türkiye den giden konteyner bilgilerinin hazırlanacak bilgisayar programı vasıtasıyla takip edilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2012) İş akışları ve aktörler üzerine çalışılmalar devam etmektedir. Sistem tasarımı tamamlandıktan sonra program yazım aşamasına geçilecektir. EYLEM 16- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kayıt dıģı istihdamla mücadelede etkinliği artıracak risk analizi merkezi kurulacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 17 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Kayıt dıģılıkla mücadelede etkinliği artırmaya yönelik ortak pilot denetimler planlanarak uygulanacaktır. (Ağustos 2012) Eylem kapsamında çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 18- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sermaye gereksiniminin hesaplanmasında kredi riskinin daha hassas olarak ölçümü için karģı tarafın kredi değerliliğine dayalı olan uygulamalar ile alternatif olarak kullanılabilen standart uygulamaları içeren ve kamuoyunda Basel-II olarak bilinen uluslararası standartlara geçilecektir. (Aralık 2012) 24/02/2011 tarihli ve 4099 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile Basel II nin sermaye yeterliliği ölçümünde (öncelikle kredi risk hesaplanmasında olmak üzere) Basel II/CRD hükümleri ile uyumlu önemli değişiklikler getirilmiştir. Bankaların yeniliklere sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için 01/07/2011 tarihinde başlayacak ve 30/06/2012 tarihinde bitecek süreçte paralel uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 3

5 EYLEM 19- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründeki aktörler kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Aralık 2012) Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oluşturulan YAMBİS (Yapı Müteahhitliği Bilişim Sitemi) Projesinde yapı müteahhitleri kayıt altına alınmıştır. YAMBİS in ek sistemi olarak MÜBİS (Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi) kurgulanmış ve yazılımı 2011 yılında TÜRKSAT a yaptırılmıştır. MÜBİS, 01/01/2012 tarihinden itibaren işler hale getirilmiştir yılının ilk üç aylık döneminde SGK, MYK, MEB ile KİK, TOBB ve TESK ile entegrasyon planlanmıştır. Ayrıca Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Yapı Denetim Sistemi ile entegrasyon görüşmeleri devam etmektedir. EYLEM 20- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yapı kooperatifçiliği sektöründeki aktörler kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Mayıs 2012) e-kooperatif sistemi ile temel bilgiler, yönetim ve denetim kurulu bilgileri, ortak bilgileri, genel kurul bilgileri, gayrimenkul bilgileri, mali durum bilgileri, madde değişiklikleri, tasfiye ve terkin hali, savcılık işlemleri ve denetim işlemleri kayıt altına alınmaktadır. EYLEM 21- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründeki Yapı Malzemeleri Üreticileri ve OnaylanmıĢ KuruluĢlar Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) ile kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Temmuz 2012) YMDS ile bütün belgelendirme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır. Dolayısı ile hangi üreticilerin belge sahibi olduğu tespit edilebilmektedir. Eylem Planı kapsamında YMDS ile dış paydaşların yararlanması için yapı malzemelerine yönelik web sayfasının hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. EYLEM 22- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak iģ ve iģlem yapan EVD ve SMM Ģirketleri kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Ocak 2012) EVD ve SMM firmaları BEP-TR yazılımında vergi numaraları ile kayıt altına alınmaktadır, EVD şirketlerinde çalışan sözleşmeli EKB uzmanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmektedir. Merkezi gider paylaşımında yetki belgesi alan firmalara ait sigorta kayıtları, ikametgah adresleri, vergi numaraları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kayıt altında tutulmaktadır. EYLEM 23- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründe yapı denetim kuruluģları ile sektördeki diğer aktörlerin faaliyetleri kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Nisan 2012) Dünya Bankası kredisiyle başlatılan ve MEER (Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi) kapsamında çalışmaları tamamlanan Ulusal Yapı Denetim Sistemi Projesi halihazırda tüm ülke genelinde hizmet vermektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 4

6 EYLEM 24- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġnternet yoluyla kredi kartı kullanılarak yurtdıģından yapılan alıģveriģler izlenecek ve Gümrük Mevzuatı ile tanınan muafiyet hükümlerini ihlâl eden ticarî nitelikteki muameleler tespit edilecektir. (Aralık 2012) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce ilgili kurum ve birimlerin katkılarıyla E-Ticaret Yoluyla Gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Aynı yöntemle hazırlanan çay, şeker ve şeker mamulleri ve canlı hayvan-et kaçakçılığıyla mücadele eylem planları taslakları ile E-Ticaret Yoluyla Gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı Taslağı birleştirilerek Özellikli Bazı Kaçakçılık Türleriyle Mücadele Eylem Planı adıyla Ortak Eylem Planı hazırlanmıştır. EYLEM 25- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve iliģkili kuruluģlarında tutulan verilerden kayıt dıģı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayacak olanlar tespit edilecek ve bu verilerin takibine imkân sağlayacak ortak bir veri ambarı sistemi kurulacaktır. (Aralık 2013) Birinci raporlama dönemi içinde Eyleme ilişkin somut bir gelişme sağlanamamıştır. EYLEM 26- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Fuel oil, gazyağı ve nafta türlerinde ulusal marker uygulamasına geçilecektir. (Ocak 2013) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nda ulusal markerin akaryakıta ekleneceği ifade edilerek akaryakıt tanımı içerisinde bulunan akaryakıt türleri açık bir şekilde belirtilmektedir. Dolayısıyla, bu konuda Kanun değişikliği taslağı hazırlanmış ve gerek teknik gerekse uygulama açısından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle fuel-oil, yakıt nafta ve gazyağı için bu akaryakıtların ulusal marker uygulaması kapsamı dışında tutulması ve EPDK tarafından belirlenen akaryakıtların ulusal marker uygulaması kapsamına alınabilmesi için Kanunda bazı değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. EYLEM 27- Sağlık Bakanlığı Kozmetik ürünler takip sistemi uygulamaya konulacak ve bu sistemin diğer sektörlerdeki ürünlere de uygulanabilirliği araģtırılacaktır. ( ) Birinci raporlama dönemi içinde Eyleme ilişkin somut bir gelişme sağlanamamıştır. EYLEM 28- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Akaryakıt analizleri için ilave 3 Akredite Laboratuvar kurulumu gerçekleģtirilecektir. (Ocak 2013) Petrol piyasası denetimlerinde alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve ulusal marker ölçümleri kapsamında, 2012 yılı için akredite olunan İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile EPDK arasında 01/01/ /12/2012 tarihlerini kapsayan hizmet alım sözleşmeleri imzalanmıştır. Yine aynı kapsamda, Ege Üniversitesi de tam akreditasyonun sağlandığını bildirmiş ancak henüz akreditasyon sertifikası yayımlanmamıştır. Akreditasyon sertifikasının yayımlanmasını müteakip, adı geçen üniversitesi ile de ek protokol imzalanacak olup, 2012 yılı içerisinde analizlerin tamamında akredite olunan akaryakıt türleri için hizmet alımına başlanacağı değerlendirilmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 5

7 EYLEM 29- Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu görev alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluģların yaptıkları iģlemlerin SPK tarafından çevrimiçi olarak takip edilmesine yönelik bir sistem kurulacaktır. ( ) Halka açık ve payları Borsada işlem gören şirketler periyodik finansal tablolarını ve özel durum açıklamalarını elektronik imza sahibi yetkili kişiler aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) göndermektedir. Ayrıca, borsa yatırım fonlarının periyodik finansal tabloları da elektronik imza ile KAP a iletilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri elektronik imza yoluyla şirketlerinin ortaklık yapıları, bağımsız denetim kadrosu, denetçi bilgileri, denetim sözleşmeleri ve esas sözleşmeleri gibi çeşitli bilgileri Sermaye Piyasası Kuruluna iletmektedir. EYLEM 30- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve meyve ile diğer tarım ürünlerinin takibine imkân sağlayacak olan Merkezî Hal Kayıt Sistemi tamamlanacaktır. ( ) Hal Kayıt Sistemi, resmî olarak 15/02/2012 tarihinde kullanıma açılmıştır. Hal Kayıt Sistemi kullanılarak şu anda temel olarak bildirim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinden sebze ve meyve ticareti verilerine ilişkin raporlar alınmasına yönelik yazılım güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler çerçevesinde değerlendirilmektedir. EYLEM 31- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lisanslı depo iģletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, ürün ihtisas borsası, tazmin fonu ve diğer ilgili kuruluģlar arasında çevrimiçi bilgi sistemi kurulacaktır. ( ) Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi, 2011 yılının Temmuz ayı itibariyle fiilen uygulamaya geçmiş durumdadır. Kurulması planlanan Ürün İhtisas Borsasında işlem görecek olan elektronik ürün senetlerine ilişkin hususları günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde düzenlemeyi amaçlayan ve bu konuda yeni düzenlemeler getiren Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 12/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik bahse konu eyleme ilişkin hukukî alt yapıyı oluşturmuştur. EYLEM 32 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Araçların imalat veya ithalatından, kayıt ve tescil edildiği tüketiciye ulaģım safhasına kadar takibine imkân veren bir sistem kurulacaktır. (Aralık 2012) Sistem için gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, imalatçılar ve ithalatçılardan alınacak olan bilgilere ilişkin tebliğ taslağı tamamlanmıştır. Buna göre; Kayıt ve tescile tabi araçlar için düzenlenen ÖTV 2 (A) Beyannamesi (01/02/2012 tarihinden itibaren) elektronik ortama taşınmıştır. (22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği) Motorlu kara taşıtlarının imalatçıları ve ithalatçılarından ÖTV 2 (A) Beyannamesi ile MTV mükellefiyetine yönelik bir temel oluşturacak şekilde alınacak bilgiler tespit edilmiş, bu bilgilerin alınacağı teknik altyapıyı oluşturmuştur. Konuyla ilgili yayımlanacak tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Tebliğ taslağının 01/06/2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 6

8 EYLEM 33 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Yaptırımlar ve ilgili mevzuat gözden geçirilerek yapılması gereken düzenlemeler belirlenecek ve tespit edilecek takvim içinde uygulamaya konulacaktır. ( ) Eylem kapsamında, 18 kamu kurumu ile yazışma yapılmıştır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarından 40 adet mevzuat değişiklik önerisi gelmiştir. Öneriler değerlendirme aşamasındadır. EYLEM 34 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Akaryakıt satıģ istasyonlarındaki satıģ verilerinin çevrimiçi olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına gönderilmesi için gerekli sistem oluģturulacaktır. (Aralık 2013) Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine imkân tanıyan istasyon otomasyon sistemi üzerinden EPDK ya gelen bilgilerin GİB Bilgi İşlem Merkezine de aktarılarak izlenmesi planlanmıştır. 11/04/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 69 Seri No.lu Genel Tebliğ ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulamaya geçildiğinde, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardaki kayıtlı bilgiler GİB tarafından sürekli izlenebilir ve denetlenebilir hale gelecektir. EYLEM 35- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tapu TAKBĠS sisteminin tamamlanarak verilerin çevrimiçi olarak paylaģılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2013) TAKBİS kapsamında Türkiye genelinde 957 tapu müdürlüğünün veri girişleri tamamlanmıştır. 950 tapu müdürlüğünün verileri TAKBİS sistemine aktarılmış şekilde çevrim içi hizmet vermektedir. Geriye kalan müdürlüklerin ise 1-2 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir yılının ilk üç ayı içerisinde belediyelerin ülke düzeyinde mükellef mesken sayısının ve vergi muafiyetinin tespitine yönelik bilgilere e-devlet kapısı üzerinden erişimi için çalışmalarda da sona yaklaşılmış olup 26/03/2012 tarihinde pilot uygulamaya geçilmiştir. EYLEM 36- ġeker Kurumu Sıvı formda Ģeker üretimi yapan Ģirketlerin satıģa esas noktalarına tesis edilen kütlesel debimetre verilerinin, bilgisayar ortamında ġeker Kurumuna anlık olarak iletilmesi, raporlanması ve imalat sanayinde kullanılan sıvı Ģeker girdilerinin takibine yönelik sistem kurulacaktır. (Haziran 2013) Tüm sıvı formda şeker üretimi yapan şirketlerin satışa esas yükleme noktalarına kütlesel debimetre tesis işlemi tamamlanmıştır. Elde edilen satış verilerinin anlık olarak Şeker Kurumuna iletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin altyapı ve projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. EYLEM 37- Türkiye Noterler Birliği Noterlerce yapılan iģlemlere iliģkin verilerin ilgili kurumlarca elektronik ortamda paylaģımına yönelik sistem kurulacaktır. ( ) Mayıs 2010 tarihinde e-noterlik hizmetleri için Kurumsal Dönüşüm Eylem Planı hazırlanmış ve işleme konulmuştur. Uygulamalar 2012 yılı ikinci yarısında genel kullanıma açıldığı andan itibaren merkezde bilgi bankaları oluşturmaya da başlayacaktır. Ayrıca; ikinci el araç satışı ve tescili, işçi sendikalarına üyelik işlemleri, öğrenci burs/kredi taahhüt Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 7

9 senetlerinin internet ortamından alınarak noterliklerde onaylama işlemleri, mirasçılık belgesinin noterlikler tarafından düzenlenmesi işlemleri, işletmelerin mali defter ve belgelerinin elektronik ortamda Maliye Bakanlığına bildirilmesi işlemleri ve şirket kuruluş süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. EYLEM 38- Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Uygulama Programının ilgili mücadeleci kurumlara açılması sağlanacaktır. (Haziran 2012) Ekonomi Bakanlığı 2012 yılı ilk çeyreği içerisinde; Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğünü 30 Ocak 2012, Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğünü 5 Mart 2012, Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğünü 2 Nisan 2012 tarihlerinde SBBUP (Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı) kapsamına dâhil etmek suretiyle Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen ticarî faaliyetlerin yaklaşık %97 sini kayıt altına almıştır. Uygulamaya geçişin tüm bölgelerde tamamlanmasını müteakip programın ilgili mücadeleci kuruluşlara açılmasına ilişkin çalışmalara başlanabilecektir. EYLEM 39- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dağıtıcı Ģirketlerin LPG ithalatına, ihracatına, alıģ ve satıģına iliģkin verilerin takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulacaktır. (Aralık 2013) İhtisas gümrüklerinden yapılan LPG ithalatına ilişkin veriler üçer aylık dönemlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından EPDK ya bildirilmektedir. Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na gönderilen yazı ile Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı nda öngörülen sistemin hayata geçirilebilmesini teminen, Bakanlık bünyesinde işletilmekte olan Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) üzerinden LPG ithalat ve ihracatına ilişkin verilere EPDK nın elektronik ortamda erişiminin sağlanması için bir protokol yapılması ve protokole ilişkin çalışmaların başlatılması hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın görüş ve değerlendirmelerinin EPDK ya iletilmesi talep edilmiştir. EYLEM 40- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dağıtıcı Bayi Denetim Sistemi tamamlanacak, bu sistemdeki bilgilerin EPDK bilgi sistemi tarafından alınması sağlanarak ilgili kurum ve kuruluģlarla paylaģılacaktır. (Mayıs 2012) 01/07/2011 tarihinden itibaren söz konusu sistemler üzerinden alınan veriler günlük olarak EPDK tarafından da izlenmektedir. İstasyon otomasyon sistemlerinin daha etkin bir şekilde işleyebilmesi için istasyon otomasyon sistemlerine ilişkin usul ve esaslar 11/02/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe giriş tarihi 01/06/2012 olarak belirlenmiştir. Bu eylemin, gerçekleşme takvimi çerçevesinde Mayıs 2012 ye kadar yapılacağı öngörülmüştür. Ancak usul ve esasların yürürlüğe giriş tarihinin 01/06/2012 olması ve bilgilerin ticari sır niteliği taşıması, verilerin sağlıklı olarak alınıp işlenebilmesi nedenleriyle, EPDK nın format ve içerik belirlemesini müteakip, diğer Kurumlarla paylaşabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 2013 e ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. EYLEM 41- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezî Sicil Kayıt Sistemine (MERSĠS) iliģkin merkezî veri tabanı oluģturulacak ve kapsamı geniģletilecektir. ( ) 2011 Yılı içerisinde ihalesi tamamlanan, 237 Ticaret Sicil Memurluğundaki veri aktarım çalışmaları 28/12/2012 tarihinde tamamlanacaktır. Uygulamanın ülke düzeyinde tek ortak numara kullanımının sağlanması ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeni hükümlerin uygulamaya aktarılmasına ilişkin hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım çalışmaları yürütülmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 8

10 EYLEM 42- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GiriĢimci Bilgi Sistemi tamamlanacak ve üretilecek bilgiler, kayıt dıģı ekonomiyle mücadelede strateji üreten kurum ve kuruluģların kullanımına sunulacaktır. (Aralık 2012) Projeye ilişkin ihale gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma tarafından yapılan analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Teknik altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 43 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Tüm kamu kurum ve kuruluģları tarafından alınan bilgiler analiz edilerek kurumlar arasında paylaģımı sağlanacaktır. ( ) Eylem kapsamında, GİB tarafından uhdesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayabilecek veri bulunan kurumlar belirlenmiş, çalışma grupları oluşturulmuş ve ilk toplantılar yapılmıştır. Ayrıca her bir Kurum bazında veri tespit tabloları hazırlanmış, belirlenen Kurumlar bünyesinde tutulan bilgi/verilerden hareketle öncelikli Kurumlar belirlenmiş ve bugüne kadar 43 kurumun verileri tespit edilmiştir. Bu Kurumlardan 16 sı ile teknik mahiyeti olan müstakil toplantılar düzenlenmiştir. Diğer taraftan, eylem kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 14 kamu kurum ve kuruluşuyla protokol imzalamıştır. EYLEM 44- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Merkez Bankası bünyesindeki ''Risk Merkezi'' Bankalar Birliği nezdinde yeniden yapılandırılacaktır. (Aralık 2012) TBB nezdinde BDDK, TCMB, TBB, Kredi Kayıt Bürosu, finansal kiralama, factoring, varlık yönetim ve finansman şirketleri temsilcilerinden oluşturulan Risk Merkezi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 10/04/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, kredi kuruluşlarına ilave olarak Risk Merkezine üye olacak diğer finansal kuruluşlar (kalkınma ve yatırım bankaları, finansal kiralama, factoring, varlık yönetim ve finansman şirketleri, kredi garanti fonu, tarım kredi ve esnaf kefalet kooperatifleri, derecelendirme ve değerleme kuruluşları), 31/05/2011 tarihli ve 4216 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş bulunmaktadır. EYLEM 45 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Türkiye genelinde ilköğretim okullarının 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak baģlatılan vergi bilincini geliģtirme eğitimlerine 6, 7 ve 8. sınıflar da dâhil edilerek devam edilecek, ayrıca vergi bilinci ve iģ ve sosyal güvenlik konularının Millî Eğitim müfredatına eklenmesi sağlanacaktır. ( ) (2011 Eylül Şubat) eğitim döneminde öğrenciye VerGİBilir Eğitimi verilmiştir. 3, 4 ve 5. Sınıflar ile 6, 7 ve 8. Sınıflarda okutulacak Vergi Bilinci ve İş ve Sosyal Güvenlik dersinin Millî Eğitim müfredatına dâhil edilmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ve SGK ile Eylem Planı oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 9

11 EYLEM 46 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Ülkemizde kayıt dıģı ekonominin büyüklüğü ölçülecek ve dönemler itibariyle takibi sağlanacaktır. ( ) Eylemin profesyonel destek gerektirmesi sebebiyle, Hacettepe Üniversitesiyle ön görüşmeler yapılmış ve protokol imzalama aşamasına gelinmiştir. EYLEM 47 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Kayıt dıģılıkla mücadelede kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla medya organları aracılığıyla tanıtım çalıģmaları yapılacaktır. ( ) 23. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve yerel televizyon ve radyolarda mükellef farkındalığının artırılmasına yönelik yayınlar yapılmıştır. Daha kapsamlı tanıtıma yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 10

12 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 11

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4 BĠLĠ TOLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAORU RAOR NO:4 DEVLET LANLAMA TEġKĠLATI BĠLĠ TOLUMU DAĠRESĠ EKĠM 2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1 iriģ... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:3

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:3 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:3 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MART 2009 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 1 iriş... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:5

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:5 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:5 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MART 2010 i ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 1 iriş... 1 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK...

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK... GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU 07 KASIM 2014 İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı