GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI ( ) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012)"

Transkript

1 GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI ( ) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü ANKARA Nisan 2012

2 EYLEM PLANI Ġ EYLEM 1 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükellef Risk Yönetimi Projesi tamamlanacak ve vergi dairesi tarafından gerçekleģtirilen iģlemlerin bu projeye bağlı olarak yapılması sağlanacaktır. ( ) Proje kapsamında; Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) İzleme ve Değerlendirme Projesi, Mükellef Karne Projesi (Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi), GMSİ Beyannamelerinin İdarece Önceden Düzenlenmesi Projesi (Pre-filling) ve Sektör Bilgi Sistemi (S.B.S) Projesi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır. EYLEM 2 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Vergi uyum maliyeti hesaplanacak, yıllar itibariyle raporlanacak ve uyum maliyetinin azaltılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. ( ) Eylemin profesyonel destek gerektirmesi sebebiyle, Hacettepe Üniversitesiyle ön görüşmeler yapılmış ve protokol imzalama aşamasına gelinmiştir. EYLEM 3 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükelleflerin vergi ile ilgili iģlemlerde kullandıkları her türlü beyanname, bildirim ve formlar gözden geçirilerek daha açık ve anlaģılır hale getirilecektir. (Aralık 2012) Raporlama dönemi itibariyle mükelleflerin vergisel işlemlerinde kullandıkları beyanname, bildirim ve basılı formlardan 11 adedi gözden geçirilmiştir. EYLEM 4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük iģlemlerinin elektronik imza ile yapılması sağlanacaktır. (Aralık 2011) Web-service aracılığı ile gönderilen beyannamelerin tamamı e-imza ile gerçekleşmektedir. Veri giriş salonlarında e-imza modülü yazılım olarak düzenlenmiş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. EYLEM 5 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinden baģlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanımı yaygınlaģtırılacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamaları üzerinde sistem geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı dönem sonu itibariyle 293 adede ulaşmıştır. e- Defter Uygulaması kapsamında muhasebe yazılımı üreticisi 2 firmaya e-defter testlerine başlama izni verilmiştir. EYLEM 6 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Ġnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukukî altyapı oluģturulacaktır. ( ) Aralık 2011 tarihinde Hollanda Gümrük Ataşeliği ile toplantı yapılmıştır. 20/02/2012 tarihi itibariyle de Strateji Dokumanı hazırlanarak elektronik ortamda Hollandalı yetkililere iletilmiştir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 1

3 EYLEM 7- ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetim elemanlarının kullanımına münhasır olmak üzere iģyeri ve sektör analizlerine esas teģkil edecek bilgilerin yer alacağı dijital ortamda iģyeri elektronik denetim defteri ile iģyeri elektronik sicil merkezi oluģturulacaktır. (Aralık 2012) Denetim elemanlarının kullanımına münhasır oluşturulması planlanan elektronik sicil merkezi ve teftiş defterinin, İş Müfettişlerinin kullanımına da cevap verecek şekilde genişletilmesi çalışmaları devam etmektedir. EYLEM 8- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Eylem Planı dönemi içinde denetim elemanı sayısını 1500 e çıkaracaktır.(aralık 2012) 2011 yılı içerisinde 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı ile Denetmen sayısı yaklaşık e ulaşmıştır yılı Nisan ayında yapılacak olan sınavla da 200 adet denetmen yardımcısı alımı yapılması planlanmıştır. EYLEM 9- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı arasında yapılacak iģbirliği ile yoklama fiģleri ve iģyeri durum tespit tutanaklarının birleģtirilmesi suretiyle denetimde etkinlik temin edilecek ve yoklamaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 10- Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık prim ve hizmet belgesinde gerekli değiģiklik yapılarak iģverenlerin çalıģtırdıkları sigortalıların, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması kodlarına uygun olarak mesleklerini bildirmeleri sağlanacaktır. (Aralık 2012) ISCO 08 Meslek Kodlarının Aylık Prim ve Hizmet Belgesine eklenmesi hususunda çalışmalara başlanmıştır. EYLEM 11 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükelleflerin yapmıģ oldukları faaliyetlerin sicil kayıtları ile uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında, 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmış olup 20/01/2012 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin eki Mükellef Bilgileri Bildirimi mükelleflerce, her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi sistemine giriş yapılarak düzenlenecektir. EYLEM 12- Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt dıģı iģyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla kurumlar arasında iģbirliği yapılarak, doğalgaz-su-elektrik abonesi olan iģyeri verileri, TÜĠK in iģyeri verileri coğrafî bilgi sistemleri kullanılarak SGK kayıtları ile karģılaģtırılacaktır. (Aralık 2012) Elektrik, su ve doğalgaz dağıtım alanında faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin belirlenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 2

4 EYLEM 13 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaģtırılması sağlanacaktır. (Aralık 2012) Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığınca, banka POS özelliği ihtiva eden ödeme kaydedici cihazların satışı ve kullanımına dair onaylar verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede 69 seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğ ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen sistemin uygulamaya geçmesiyle banka POS cihazlarının tamamı ödeme kaydedici cihazlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır. EYLEM 14- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yolcu taģıyan firmalara yolcu listesi ön bildirimi yükümlülüğü getirilerek, yolcu görüntülerinin gümrük idaresince görülebilmesini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (Aralık 2013) "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı"nda, deniz ve hava yolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından varışlarından önce belirli sürelerde yolcu listelerini ilgili Gümrük İdaresine vermeleri yönünde hüküm getirilmiştir. EYLEM 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye ye gelen ve Türkiye den giden konteyner bilgilerinin hazırlanacak bilgisayar programı vasıtasıyla takip edilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2012) İş akışları ve aktörler üzerine çalışılmalar devam etmektedir. Sistem tasarımı tamamlandıktan sonra program yazım aşamasına geçilecektir. EYLEM 16- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kayıt dıģı istihdamla mücadelede etkinliği artıracak risk analizi merkezi kurulacaktır. (Aralık 2012) Eylem kapsamında çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 17 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Kayıt dıģılıkla mücadelede etkinliği artırmaya yönelik ortak pilot denetimler planlanarak uygulanacaktır. (Ağustos 2012) Eylem kapsamında çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 18- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sermaye gereksiniminin hesaplanmasında kredi riskinin daha hassas olarak ölçümü için karģı tarafın kredi değerliliğine dayalı olan uygulamalar ile alternatif olarak kullanılabilen standart uygulamaları içeren ve kamuoyunda Basel-II olarak bilinen uluslararası standartlara geçilecektir. (Aralık 2012) 24/02/2011 tarihli ve 4099 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile Basel II nin sermaye yeterliliği ölçümünde (öncelikle kredi risk hesaplanmasında olmak üzere) Basel II/CRD hükümleri ile uyumlu önemli değişiklikler getirilmiştir. Bankaların yeniliklere sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için 01/07/2011 tarihinde başlayacak ve 30/06/2012 tarihinde bitecek süreçte paralel uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 3

5 EYLEM 19- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründeki aktörler kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Aralık 2012) Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oluşturulan YAMBİS (Yapı Müteahhitliği Bilişim Sitemi) Projesinde yapı müteahhitleri kayıt altına alınmıştır. YAMBİS in ek sistemi olarak MÜBİS (Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi) kurgulanmış ve yazılımı 2011 yılında TÜRKSAT a yaptırılmıştır. MÜBİS, 01/01/2012 tarihinden itibaren işler hale getirilmiştir yılının ilk üç aylık döneminde SGK, MYK, MEB ile KİK, TOBB ve TESK ile entegrasyon planlanmıştır. Ayrıca Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Yapı Denetim Sistemi ile entegrasyon görüşmeleri devam etmektedir. EYLEM 20- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yapı kooperatifçiliği sektöründeki aktörler kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Mayıs 2012) e-kooperatif sistemi ile temel bilgiler, yönetim ve denetim kurulu bilgileri, ortak bilgileri, genel kurul bilgileri, gayrimenkul bilgileri, mali durum bilgileri, madde değişiklikleri, tasfiye ve terkin hali, savcılık işlemleri ve denetim işlemleri kayıt altına alınmaktadır. EYLEM 21- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründeki Yapı Malzemeleri Üreticileri ve OnaylanmıĢ KuruluĢlar Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) ile kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Temmuz 2012) YMDS ile bütün belgelendirme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır. Dolayısı ile hangi üreticilerin belge sahibi olduğu tespit edilebilmektedir. Eylem Planı kapsamında YMDS ile dış paydaşların yararlanması için yapı malzemelerine yönelik web sayfasının hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. EYLEM 22- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak iģ ve iģlem yapan EVD ve SMM Ģirketleri kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Ocak 2012) EVD ve SMM firmaları BEP-TR yazılımında vergi numaraları ile kayıt altına alınmaktadır, EVD şirketlerinde çalışan sözleşmeli EKB uzmanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmektedir. Merkezi gider paylaşımında yetki belgesi alan firmalara ait sigorta kayıtları, ikametgah adresleri, vergi numaraları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kayıt altında tutulmaktadır. EYLEM 23- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründe yapı denetim kuruluģları ile sektördeki diğer aktörlerin faaliyetleri kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Nisan 2012) Dünya Bankası kredisiyle başlatılan ve MEER (Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi) kapsamında çalışmaları tamamlanan Ulusal Yapı Denetim Sistemi Projesi halihazırda tüm ülke genelinde hizmet vermektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 4

6 EYLEM 24- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġnternet yoluyla kredi kartı kullanılarak yurtdıģından yapılan alıģveriģler izlenecek ve Gümrük Mevzuatı ile tanınan muafiyet hükümlerini ihlâl eden ticarî nitelikteki muameleler tespit edilecektir. (Aralık 2012) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce ilgili kurum ve birimlerin katkılarıyla E-Ticaret Yoluyla Gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Aynı yöntemle hazırlanan çay, şeker ve şeker mamulleri ve canlı hayvan-et kaçakçılığıyla mücadele eylem planları taslakları ile E-Ticaret Yoluyla Gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı Taslağı birleştirilerek Özellikli Bazı Kaçakçılık Türleriyle Mücadele Eylem Planı adıyla Ortak Eylem Planı hazırlanmıştır. EYLEM 25- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve iliģkili kuruluģlarında tutulan verilerden kayıt dıģı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayacak olanlar tespit edilecek ve bu verilerin takibine imkân sağlayacak ortak bir veri ambarı sistemi kurulacaktır. (Aralık 2013) Birinci raporlama dönemi içinde Eyleme ilişkin somut bir gelişme sağlanamamıştır. EYLEM 26- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Fuel oil, gazyağı ve nafta türlerinde ulusal marker uygulamasına geçilecektir. (Ocak 2013) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nda ulusal markerin akaryakıta ekleneceği ifade edilerek akaryakıt tanımı içerisinde bulunan akaryakıt türleri açık bir şekilde belirtilmektedir. Dolayısıyla, bu konuda Kanun değişikliği taslağı hazırlanmış ve gerek teknik gerekse uygulama açısından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle fuel-oil, yakıt nafta ve gazyağı için bu akaryakıtların ulusal marker uygulaması kapsamı dışında tutulması ve EPDK tarafından belirlenen akaryakıtların ulusal marker uygulaması kapsamına alınabilmesi için Kanunda bazı değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. EYLEM 27- Sağlık Bakanlığı Kozmetik ürünler takip sistemi uygulamaya konulacak ve bu sistemin diğer sektörlerdeki ürünlere de uygulanabilirliği araģtırılacaktır. ( ) Birinci raporlama dönemi içinde Eyleme ilişkin somut bir gelişme sağlanamamıştır. EYLEM 28- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Akaryakıt analizleri için ilave 3 Akredite Laboratuvar kurulumu gerçekleģtirilecektir. (Ocak 2013) Petrol piyasası denetimlerinde alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve ulusal marker ölçümleri kapsamında, 2012 yılı için akredite olunan İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile EPDK arasında 01/01/ /12/2012 tarihlerini kapsayan hizmet alım sözleşmeleri imzalanmıştır. Yine aynı kapsamda, Ege Üniversitesi de tam akreditasyonun sağlandığını bildirmiş ancak henüz akreditasyon sertifikası yayımlanmamıştır. Akreditasyon sertifikasının yayımlanmasını müteakip, adı geçen üniversitesi ile de ek protokol imzalanacak olup, 2012 yılı içerisinde analizlerin tamamında akredite olunan akaryakıt türleri için hizmet alımına başlanacağı değerlendirilmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 5

7 EYLEM 29- Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu görev alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluģların yaptıkları iģlemlerin SPK tarafından çevrimiçi olarak takip edilmesine yönelik bir sistem kurulacaktır. ( ) Halka açık ve payları Borsada işlem gören şirketler periyodik finansal tablolarını ve özel durum açıklamalarını elektronik imza sahibi yetkili kişiler aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) göndermektedir. Ayrıca, borsa yatırım fonlarının periyodik finansal tabloları da elektronik imza ile KAP a iletilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri elektronik imza yoluyla şirketlerinin ortaklık yapıları, bağımsız denetim kadrosu, denetçi bilgileri, denetim sözleşmeleri ve esas sözleşmeleri gibi çeşitli bilgileri Sermaye Piyasası Kuruluna iletmektedir. EYLEM 30- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve meyve ile diğer tarım ürünlerinin takibine imkân sağlayacak olan Merkezî Hal Kayıt Sistemi tamamlanacaktır. ( ) Hal Kayıt Sistemi, resmî olarak 15/02/2012 tarihinde kullanıma açılmıştır. Hal Kayıt Sistemi kullanılarak şu anda temel olarak bildirim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinden sebze ve meyve ticareti verilerine ilişkin raporlar alınmasına yönelik yazılım güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler çerçevesinde değerlendirilmektedir. EYLEM 31- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lisanslı depo iģletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, ürün ihtisas borsası, tazmin fonu ve diğer ilgili kuruluģlar arasında çevrimiçi bilgi sistemi kurulacaktır. ( ) Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi, 2011 yılının Temmuz ayı itibariyle fiilen uygulamaya geçmiş durumdadır. Kurulması planlanan Ürün İhtisas Borsasında işlem görecek olan elektronik ürün senetlerine ilişkin hususları günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde düzenlemeyi amaçlayan ve bu konuda yeni düzenlemeler getiren Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 12/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik bahse konu eyleme ilişkin hukukî alt yapıyı oluşturmuştur. EYLEM 32 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Araçların imalat veya ithalatından, kayıt ve tescil edildiği tüketiciye ulaģım safhasına kadar takibine imkân veren bir sistem kurulacaktır. (Aralık 2012) Sistem için gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, imalatçılar ve ithalatçılardan alınacak olan bilgilere ilişkin tebliğ taslağı tamamlanmıştır. Buna göre; Kayıt ve tescile tabi araçlar için düzenlenen ÖTV 2 (A) Beyannamesi (01/02/2012 tarihinden itibaren) elektronik ortama taşınmıştır. (22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği) Motorlu kara taşıtlarının imalatçıları ve ithalatçılarından ÖTV 2 (A) Beyannamesi ile MTV mükellefiyetine yönelik bir temel oluşturacak şekilde alınacak bilgiler tespit edilmiş, bu bilgilerin alınacağı teknik altyapıyı oluşturmuştur. Konuyla ilgili yayımlanacak tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Tebliğ taslağının 01/06/2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 6

8 EYLEM 33 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Yaptırımlar ve ilgili mevzuat gözden geçirilerek yapılması gereken düzenlemeler belirlenecek ve tespit edilecek takvim içinde uygulamaya konulacaktır. ( ) Eylem kapsamında, 18 kamu kurumu ile yazışma yapılmıştır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarından 40 adet mevzuat değişiklik önerisi gelmiştir. Öneriler değerlendirme aşamasındadır. EYLEM 34 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Akaryakıt satıģ istasyonlarındaki satıģ verilerinin çevrimiçi olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına gönderilmesi için gerekli sistem oluģturulacaktır. (Aralık 2013) Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine imkân tanıyan istasyon otomasyon sistemi üzerinden EPDK ya gelen bilgilerin GİB Bilgi İşlem Merkezine de aktarılarak izlenmesi planlanmıştır. 11/04/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 69 Seri No.lu Genel Tebliğ ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulamaya geçildiğinde, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardaki kayıtlı bilgiler GİB tarafından sürekli izlenebilir ve denetlenebilir hale gelecektir. EYLEM 35- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tapu TAKBĠS sisteminin tamamlanarak verilerin çevrimiçi olarak paylaģılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2013) TAKBİS kapsamında Türkiye genelinde 957 tapu müdürlüğünün veri girişleri tamamlanmıştır. 950 tapu müdürlüğünün verileri TAKBİS sistemine aktarılmış şekilde çevrim içi hizmet vermektedir. Geriye kalan müdürlüklerin ise 1-2 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir yılının ilk üç ayı içerisinde belediyelerin ülke düzeyinde mükellef mesken sayısının ve vergi muafiyetinin tespitine yönelik bilgilere e-devlet kapısı üzerinden erişimi için çalışmalarda da sona yaklaşılmış olup 26/03/2012 tarihinde pilot uygulamaya geçilmiştir. EYLEM 36- ġeker Kurumu Sıvı formda Ģeker üretimi yapan Ģirketlerin satıģa esas noktalarına tesis edilen kütlesel debimetre verilerinin, bilgisayar ortamında ġeker Kurumuna anlık olarak iletilmesi, raporlanması ve imalat sanayinde kullanılan sıvı Ģeker girdilerinin takibine yönelik sistem kurulacaktır. (Haziran 2013) Tüm sıvı formda şeker üretimi yapan şirketlerin satışa esas yükleme noktalarına kütlesel debimetre tesis işlemi tamamlanmıştır. Elde edilen satış verilerinin anlık olarak Şeker Kurumuna iletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin altyapı ve projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. EYLEM 37- Türkiye Noterler Birliği Noterlerce yapılan iģlemlere iliģkin verilerin ilgili kurumlarca elektronik ortamda paylaģımına yönelik sistem kurulacaktır. ( ) Mayıs 2010 tarihinde e-noterlik hizmetleri için Kurumsal Dönüşüm Eylem Planı hazırlanmış ve işleme konulmuştur. Uygulamalar 2012 yılı ikinci yarısında genel kullanıma açıldığı andan itibaren merkezde bilgi bankaları oluşturmaya da başlayacaktır. Ayrıca; ikinci el araç satışı ve tescili, işçi sendikalarına üyelik işlemleri, öğrenci burs/kredi taahhüt Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 7

9 senetlerinin internet ortamından alınarak noterliklerde onaylama işlemleri, mirasçılık belgesinin noterlikler tarafından düzenlenmesi işlemleri, işletmelerin mali defter ve belgelerinin elektronik ortamda Maliye Bakanlığına bildirilmesi işlemleri ve şirket kuruluş süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. EYLEM 38- Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Uygulama Programının ilgili mücadeleci kurumlara açılması sağlanacaktır. (Haziran 2012) Ekonomi Bakanlığı 2012 yılı ilk çeyreği içerisinde; Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğünü 30 Ocak 2012, Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğünü 5 Mart 2012, Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğünü 2 Nisan 2012 tarihlerinde SBBUP (Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı) kapsamına dâhil etmek suretiyle Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen ticarî faaliyetlerin yaklaşık %97 sini kayıt altına almıştır. Uygulamaya geçişin tüm bölgelerde tamamlanmasını müteakip programın ilgili mücadeleci kuruluşlara açılmasına ilişkin çalışmalara başlanabilecektir. EYLEM 39- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dağıtıcı Ģirketlerin LPG ithalatına, ihracatına, alıģ ve satıģına iliģkin verilerin takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulacaktır. (Aralık 2013) İhtisas gümrüklerinden yapılan LPG ithalatına ilişkin veriler üçer aylık dönemlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından EPDK ya bildirilmektedir. Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na gönderilen yazı ile Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı nda öngörülen sistemin hayata geçirilebilmesini teminen, Bakanlık bünyesinde işletilmekte olan Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) üzerinden LPG ithalat ve ihracatına ilişkin verilere EPDK nın elektronik ortamda erişiminin sağlanması için bir protokol yapılması ve protokole ilişkin çalışmaların başlatılması hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın görüş ve değerlendirmelerinin EPDK ya iletilmesi talep edilmiştir. EYLEM 40- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dağıtıcı Bayi Denetim Sistemi tamamlanacak, bu sistemdeki bilgilerin EPDK bilgi sistemi tarafından alınması sağlanarak ilgili kurum ve kuruluģlarla paylaģılacaktır. (Mayıs 2012) 01/07/2011 tarihinden itibaren söz konusu sistemler üzerinden alınan veriler günlük olarak EPDK tarafından da izlenmektedir. İstasyon otomasyon sistemlerinin daha etkin bir şekilde işleyebilmesi için istasyon otomasyon sistemlerine ilişkin usul ve esaslar 11/02/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe giriş tarihi 01/06/2012 olarak belirlenmiştir. Bu eylemin, gerçekleşme takvimi çerçevesinde Mayıs 2012 ye kadar yapılacağı öngörülmüştür. Ancak usul ve esasların yürürlüğe giriş tarihinin 01/06/2012 olması ve bilgilerin ticari sır niteliği taşıması, verilerin sağlıklı olarak alınıp işlenebilmesi nedenleriyle, EPDK nın format ve içerik belirlemesini müteakip, diğer Kurumlarla paylaşabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 2013 e ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. EYLEM 41- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezî Sicil Kayıt Sistemine (MERSĠS) iliģkin merkezî veri tabanı oluģturulacak ve kapsamı geniģletilecektir. ( ) 2011 Yılı içerisinde ihalesi tamamlanan, 237 Ticaret Sicil Memurluğundaki veri aktarım çalışmaları 28/12/2012 tarihinde tamamlanacaktır. Uygulamanın ülke düzeyinde tek ortak numara kullanımının sağlanması ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeni hükümlerin uygulamaya aktarılmasına ilişkin hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım çalışmaları yürütülmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 8

10 EYLEM 42- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GiriĢimci Bilgi Sistemi tamamlanacak ve üretilecek bilgiler, kayıt dıģı ekonomiyle mücadelede strateji üreten kurum ve kuruluģların kullanımına sunulacaktır. (Aralık 2012) Projeye ilişkin ihale gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma tarafından yapılan analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Teknik altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. EYLEM 43 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Tüm kamu kurum ve kuruluģları tarafından alınan bilgiler analiz edilerek kurumlar arasında paylaģımı sağlanacaktır. ( ) Eylem kapsamında, GİB tarafından uhdesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayabilecek veri bulunan kurumlar belirlenmiş, çalışma grupları oluşturulmuş ve ilk toplantılar yapılmıştır. Ayrıca her bir Kurum bazında veri tespit tabloları hazırlanmış, belirlenen Kurumlar bünyesinde tutulan bilgi/verilerden hareketle öncelikli Kurumlar belirlenmiş ve bugüne kadar 43 kurumun verileri tespit edilmiştir. Bu Kurumlardan 16 sı ile teknik mahiyeti olan müstakil toplantılar düzenlenmiştir. Diğer taraftan, eylem kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 14 kamu kurum ve kuruluşuyla protokol imzalamıştır. EYLEM 44- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Merkez Bankası bünyesindeki ''Risk Merkezi'' Bankalar Birliği nezdinde yeniden yapılandırılacaktır. (Aralık 2012) TBB nezdinde BDDK, TCMB, TBB, Kredi Kayıt Bürosu, finansal kiralama, factoring, varlık yönetim ve finansman şirketleri temsilcilerinden oluşturulan Risk Merkezi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 10/04/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, kredi kuruluşlarına ilave olarak Risk Merkezine üye olacak diğer finansal kuruluşlar (kalkınma ve yatırım bankaları, finansal kiralama, factoring, varlık yönetim ve finansman şirketleri, kredi garanti fonu, tarım kredi ve esnaf kefalet kooperatifleri, derecelendirme ve değerleme kuruluşları), 31/05/2011 tarihli ve 4216 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş bulunmaktadır. EYLEM 45 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Türkiye genelinde ilköğretim okullarının 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak baģlatılan vergi bilincini geliģtirme eğitimlerine 6, 7 ve 8. sınıflar da dâhil edilerek devam edilecek, ayrıca vergi bilinci ve iģ ve sosyal güvenlik konularının Millî Eğitim müfredatına eklenmesi sağlanacaktır. ( ) (2011 Eylül Şubat) eğitim döneminde öğrenciye VerGİBilir Eğitimi verilmiştir. 3, 4 ve 5. Sınıflar ile 6, 7 ve 8. Sınıflarda okutulacak Vergi Bilinci ve İş ve Sosyal Güvenlik dersinin Millî Eğitim müfredatına dâhil edilmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ve SGK ile Eylem Planı oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 9

11 EYLEM 46 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Ülkemizde kayıt dıģı ekonominin büyüklüğü ölçülecek ve dönemler itibariyle takibi sağlanacaktır. ( ) Eylemin profesyonel destek gerektirmesi sebebiyle, Hacettepe Üniversitesiyle ön görüşmeler yapılmış ve protokol imzalama aşamasına gelinmiştir. EYLEM 47 - Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Kayıt dıģılıkla mücadelede kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla medya organları aracılığıyla tanıtım çalıģmaları yapılacaktır. ( ) 23. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve yerel televizyon ve radyolarda mükellef farkındalığının artırılmasına yönelik yayınlar yapılmıştır. Daha kapsamlı tanıtıma yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 10

12 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü (45) 11

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) Maliye Bakanı Sn. Mehmet ġġmġek in 5 Ekim 2012 Tarihli BASIN TOPLANTISI ANKARA 2012 5 Ekim 2012

Detaylı

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) Maliye Bakanı Sn. Mehmet ġġmġek in 5 Ekim 2012 Tarihli BASIN TOPLANTISI ANKARA 2012 1 Kayıt dıģı

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) KAYIT DIġI EKOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ PLANI (2011-2013) ANKARA 2011 GĠRĠġ Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI İstanbul 09.01.2014 1 SUNUM PLANI 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Getirileri 2. Sistemin Oluşturulmasına İlişkin Yasal Yapı 3.

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) V. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Ocak-Mart 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) V. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Ocak-Mart 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) V. DÖNEM RAPORU (Ocak-Mart 2013) Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü ANKARA Nisan 2013

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 27 Şubat 2014- İstanbul UYGULAMA BAŞLIKLARI Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (3-8) Elektronik Sistemler (9-22) Risk

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2)

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2) KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2) Dünya Gazetesinin 19 Şubat 2009 sayısında Türkiye de kayıtdışı ekonominin boyutları ve nedenleri üzerinde durulmuştu.bu gün yazımızda yayınlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle;

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle; SİRKÜLER 2013/09 22.02.2013 KONU : Elektronik Fatura Düzenlemeleri İle Elektrik Ve Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Getirilen, Abone Ve Tüketim Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapan

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Ocak 11, 2012-2:34:26 Yazıcı, TOBB'da düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde sınırlarda ve kara hudut

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi 431 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Yayım : 29.12.2013 Erteleme: 28.06.2014 (VUK Gen. Teb. 436) Yürürlük: 01.01.2015 Amaç: Vergi denetimlerini

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :68326374/305.01 Konu :Numune Gönderilmesi 15.08.2014 / 2201871 DAĞITIM İlgi :28.04.2014 tarihli ve 55168 sayılı yazımız. İlgide

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

Bilgi, Bildirim Ve Beyan Verme Yükümlülüğü- İdare(Devlet) İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması Paneli

Bilgi, Bildirim Ve Beyan Verme Yükümlülüğü- İdare(Devlet) İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması Paneli Bilgi, Bildirim Ve Beyan Verme Yükümlülüğü- İdare(Devlet) İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması Paneli Mustafa Umut ÖZGÜL Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr RİSK NEDİR? Zarara uğrama tehlikesi (Tdk) Olumsuz bir şeyin olma olasılığı

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 30.09.2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete de 483 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. 2016 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 10.01.2017 Bu rapor, 01 kasım 2006 tarih 26333 tarihli T.C. Resmi Gazete de yayınlanmış Bankalara

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI ÖZET : Lisanslı depo işletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Sistem üzerinde oluşturulan

Detaylı

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır.

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Sayı: 2017 124 İstanbul, 2017 Konu: E FATURA Hk. Sayın; Mükellefimiz, Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Vergi Usul

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter İLE ŞİRKETLER HAFİFLİYOR

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter İLE ŞİRKETLER HAFİFLİYOR Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter İLE ŞİRKETLER HAFİFLİYOR YASAL DAYANAKLAR 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk.

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 01.03.2013 Sirküler, 2013/09 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.06.2017/76-1 ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ VERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Çağımızın yaşam biçimine damgasını vuran en önemli olaylardan birisi, bilgi işlem teknolojileri ve bu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI ÖZET : Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi,

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN BU CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ KOŞULLARI YENİDEN BELİRLENDİ

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN BU CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ KOŞULLARI YENİDEN BELİRLENDİ 03.10.2017/122-1 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN BU CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ KOŞULLARI YENİDEN BELİRLENDİ ÖZET : Tebliğde, kullanma zorunluluğu getirilen

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler;

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler; BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ 23.01. 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6102 sayılı Türk

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Tarih : 31.01.2013 Sayı : İST.YMM.2013/ 232 Sirküler No : İST.YMM.2013/ 12 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Belirlendi 6102 sayılı Türk

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler Yapıldı? Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler Yapıldı? 10.03.2016 www.gsghukuk.com Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ de Hangi Değişiklikler

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri

Kayıt Saklama Gereksinimleri Kayıt Saklama Gereksinimleri Ocak 2014 Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA kayitsaklama@gelirler.gov.tr http://www.gib.gov.tr İçindekiler I. Kayıt Saklama Gereksinimleri... 2 Giriş...

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2015/20-1 431 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİ AÇIKLAYAN 70 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2015/20-1 431 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİ AÇIKLAYAN 70 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2015/20-1 431 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİ AÇIKLAYAN 70 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Sirkülerde kayıtların elektronik ortamda oluşturulması,

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı