GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar

2 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde 3. Dayanak 6 Madde 4. Konu 6 Madde 5. SözleĢmenin Süresi, Yenilenmesi ve Sona Ermesi 7 Madde 6. Altyapı Tesislerinin Bakımı ve Korunması. 7 Madde 7. Abonenin Sorumluluğu 7 Madde 8. Sayaç, Sayaçların Onarımı, Yenileme, Kalibrasyon/Scada 8 Madde 9. Yaptırımlar 8 Madde 10. Fatura ve Ödemeler 8 Madde 11. Güvence Bedeli 10 Madde 12. Kaçak Kullanım 10 Madde 13. Usulsüz Kullanım 10 Madde 14. Vergi, Resim ve Harçlar 11 Madde 15. Devir 11 Madde 16. Fesih ġartları 11 Madde 17. Mücbir Sebep 11 BÖLÜM II ELEKTRĠK SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar (AG/YG'DEN ÖLÇÜM YAPILAN TEK TERĠMLĠ/ġANTĠYE) Madde 18. Abonenin Sorumluluğu ve SözleĢme Gücü 12 Madde 19. Emniyet ve Tesis ġartları 13 Madde 20. Çekilen Gücün ve Enerjinin Saptanması 14 Madde 21. Aboneye Uygulanacak Tarife 14 Madde 22. ġebeke DeğiĢiklikleri 15 Madde 23. ÇeĢitli Hükümler 15 BÖLÜM III SU SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 24. GOSB'un Sorumluluğu 15 Madde 25. Suyun Dağıtılması 16 Madde 26. Su Sayaçları 16 Madde 27. Su Bedelinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılması 16

3 BÖLÜM IV ATIKSU ALTYAPI KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 28. Tanımlar 17 Madde 29. Abonenin Yükümlülükleri 19 Madde 30. Ölçüm Sistemi 20 Madde 31. Katılımcıların Atıksu Altyapı Tesislerinden Faydalanma ġartları 21 Madde 32. Mali Yükümlülükler 24 Madde 33. Limit AĢımında Uygulanacak Yaptırımlar 24 Madde 34. Yasaklamalar ve Sınırlamalar 25 Madde 35. Zararların Tazmini 26 Madde 36. Diğer Hükümler 26 BÖLÜM V DOĞAL GAZ SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 37. Tanımlar 27 Madde 38. Doğal Gazın Kullanımı 28 Madde 39. Teslim Noktası, Dağıtım Hattına Bağlantı ve MüĢteri Ġstasyonu 28 Madde 40. Ölçüm Sistemi 29 Madde 41. Sağlanan Enerjinin (Kwh) Hesaplanması 30 Madde 42. Gaz ÇekiĢi 30 Madde 43. Asgari Miktar 31 Madde 44. Azami Miktar 31 Madde 45. TaĢıma Miktarı Bildirimi (TMB), TaĢıma Miktarı DeğiĢiklik 32 Bildirimi (TMDB) ve Program Madde 46. SatıĢ Fiyatı 32 Madde 47. Sabit Servis Hizmeti Ücreti 32 Madde 48. Yıllık Fatura 32 Madde 49. Abone SözleĢmesinin Yenilenmesi ve Sona Ermesi 33 Madde 50. ÇeĢitli Hükümler 33 BÖLÜM VI HABERLEġME HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 51. Tanımlar 34 Madde 52. Altyapı Tesislerinin Bakımı ve Korunması 34 Madde 53. Abone Tarafından Temin Edilecek Cihazlar 35 Madde 54. Fatura ve Ödemeler 35 Madde 55. Tarife Paketi 36 Madde 56. Abonenin Sorumluluğu 36 Madde 57. ÇeĢitli Hükümler 37

4

5 BÖLÜM VII DĠĞER ġartlar Madde 58. Gizlilik 38 Madde 59. AnlaĢmazlıkların Çözümü 38 Madde 60. Tebligat 39 Madde 61. Acil Çağrı Merkezi 39 Madde 62. Yürürlük 39 EK - 1 Doğal Gaz Kalite ġartnamesi 40 EK - 2 Su Kalitesi 41 EK - 3 GOSB Atıksu Altyapı Tesislerine Kabul Kriterleri (TABLO - 1) 42

6 GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ Doküman No : SZ 06 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : 03 GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Tanımlar Madde 1. OSB : Organize Sanayi Bölgesini, GOSB : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tüzel KiĢiliğini, Genel Kurul : GOSB'un Genel Kurulu nu, Yönetim Kurulu : GOSB'un Yönetim Kurulu'nu Bölge Müdürlüğü : GOSB Bölge Müdürlüğü'nü, Hizmet Alanı : GOSB ve tevsii alanları ile GOSB'un sorumluluğunda hizmet verilecek diğer alanları, Abone : GOSB hizmet alanında, elektrik, su, doğal gaz, haberleģme ve atıksu altyapısı ile Merkezi atıksu arıtma tesisini v.b. altyapı hizmetlerini kullanan katılımcı, kiracı veya diğer kiģileri, SözleĢme : Abone ile GOSB arasında, Abone'ye iliģkin bilgilerin yer aldığı ve taraflarca imza altına alınan sözleģmeyi, Hizmetler : Elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri, atıksu altyapısı ve Merkezi atıksu arıtma tesisi v.b. ile GOSB tarafından verilen/verilecek tüm hizmetleri, Katılımcı : OSB lerde, bir iģletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satıģı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiģiyi, Kiracı : Katılımcının tesisini, OSB Uygulama Yönetmeliği nde belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde kiralayan gerçek ve tüzel kiģiyi, Aidat : Her yıl Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe ile belirlenen katılım payı dıģındaki yönetim aidatlarını, Hizmet Bedeli : GOSB tarafından katılımcılara ve kiracılara verilen her türlü izin, ruhsat, tasdik, vize, danıģmanlık ve diğer hizmetlerin karģılıklarını, Tedarikçi : GOSB'un ölçü noktası/noktalarından elektrik, su, doğalgaz veya haberleģme hizmetleri satın aldığı ve tek ölçü noktasından denetleyen kurum ve kuruluģları, Sayaç/ölçü Sistemi : Abone nin elektrik, su, doğal gaz vb. tüketimi ile merkezi atıksu arıtma tesisinde arıtılan atık su miktarını ölçen, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne tabi, nitelik ve niceliği GOSB tarafından belirlenen cihaz ile Abone nin haberleģme sisteminin kayıtlarını tutan GOSB Yönetim Merkezi'nde bulunan tarifelendirme sunucularını, ifade eder. 5

7 Ortak ġartların Kapsamı Madde 2. SözleĢmenin Genel ġartları'nın Ortak ġartlar bölümü; GOSB Altyapı Hizmetlerinin (elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb.) satıģına ve atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden hizmet alınmasına iliģkin müģterek esasları kapsar. BaĢka bir deyiģle, ortak Ģartlar, elektrik, su, doğal gaz, haberleģme ve atıksu altyapı ile merkezi atık su arıtma tesisi hizmetleri vb. nin her biri için ayrı ayrı geçerlidir. Dayanak Madde 3. ĠĢ bu sözleģmenin dayanağı 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 20 nci maddesi ve konuyla ilgili diğer ilgili mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değiģikliklerdir. Kanun'un 20 nci maddesi aģağıdaki gibidir. Altyapı tesisleri kurma, kullanma ve iģletme hakkı Madde 20.- OSB'lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme hakki sadece OSB'nin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla, münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir. OSB'de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma hakkini başka kuruluşlara devir ve temlik edemez ve başkalarını istifadesine tahsis edemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Konu Madde 4. GOSB, hizmet alanları içinde Abone'ye elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. satmak ve atıksu altyapı ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ni iģletmek, Abone ise yalnızca kendi ihtiyaçlarını karģılamak üzere GOSB'dan elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. almak ve bu hizmetlerin bedelleri ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin iģletilmesinde kendi payına düģen bedelleri ödemek üzere, iģ bu sözleģmedeki Ģartlar dahilinde anlaģmıģlardır. Abone, elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçlarını yalnızca GOSB'dan satın alır ve atıksularını yalnızca GOSB atıksu arıtma tesisinde bertaraf ettirir. Doğrudan veya dolaylı olarak da olsa özel veya resmi herhangi bir kuruluģ ya da Ģahıstan temin edemez. Abone, altyapı ihtiyaçlarını, GOSB'un tesislerinden bedelini ödemek suretiyle karģılamak zorunda olduğunu, bu amaçla münferiden tesis kuramayacağını, yürürlükteki OSB mevzuatına ve yürürlükteki diğer mevzuatlara uyacağını, bu sözleģmede kabul ettiği husus ve taahhütlerine aykırı düģen hareketlerde bulunmayacağını, aykırı harekette bulunduğu ve Bölge Müdürlüğü'nün yazılı uyarısına rağmen devam etmekte ısrar ettiği takdirde, kendisine GOSB tarafından sunulan alt ve üst yapı hizmetlerinin kısmen veya 6

8 tamamen engelleneceğini bildiğini ve bu engellemeye peģinen muvafakat ettiğini, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Abone'ye elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. satıģlarından herhangi birinin yapılması ve atıksu altyapı ile merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanması halinde, genel Ģartların ortak Ģartlar bölümü ile aldığı hizmetin ilgili satıģ Ģartları ile faydalanma bölümü geçerlidir. SözleĢmenin Süresi, Yenilenmesi ve Sona Ermesi Madde 5. GOSB ile Abone arasında imzalanan iģ bu sözleģmenin genel Ģartları, GOSB tarafından herhangi bir değiģiklik yapılmadığı sürece esas ve geçerlidir. SözleĢmenin özel Ģartları gerek görüldüğü her durumda yenilenebilir. SözleĢmenin yenilenmesi ve sona ermesi ile ilgili konularda, Abone'nin aldığı hizmetin ilgili satıģ Ģartları geçerlidir. Altyapı Tesislerinin Bakımı ve Korunması Madde 6. Abone, parselinin sınırında ve/veya içinde el veya makine ile yapacağı her türlü kazı çalıģmasına baģlamadan önce Bölge Müdürlüğü'ne haber vermek ve yazılı kazı izni almak zorundadır. Abone, yazılı kazı izni ni almadan kazı yaptığı takdirde, oluģacak her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve uygulanacak her türlü yaptırımı gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bölge Müdürlüğü, her zaman ve herhangi bir külfet yüklenmeksizin Abone'nin bu sözleģme koģullarına uyup uymadığını kontrol için veya her türlü bağlantılar, sayaçlar ve diğer cihazlara ulaģmak, cihaz veya sayaçları mühürlemek, sökmek, okumak amacıyla tesislerin ilgili bölümüne dilediği gün ve saatte giriģ hakkına sahiptir. Abone, Bölge Müdürlüğü yetkililerinin giriģini hiçbir Ģekilde engellemeyeceği gibi, giriģini sağlamak üzere gerekli tedbirleri önceden almak zorundadır. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yukarıda belirtilen Ģartları yerine getirememesi (engellenmesi) halinde, yerine getirene kadar Abone'nin elektrik enerjisi ihbarsız olarak kesilir. Bu hususu Abone, her türlü sorumluğu kendisine ait olmak üzere peģinen kabul ve taahhüt eder. Abonenin Sorumluluğu Madde sayılı OSB Kanunu'nun 19 uncu maddesinin son fıkrasında; OSB'nin alt yapı ya da genel hizmet tesislerinin geçtiği veya geçeceği sanayi parsellerinde ayrıca irtifak ve/veya intifa hakki tesis edilmez. hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda Abone, parselinin çekme mesafeleri içinde kalan ve inģaat yapılaģma sahası dıģındaki alanda, her türlü alt yapı ve genel hizmet tesislerinin, herhangi bir irtifak ve/veya intifa hakki tesis etmeksizin GOSB tarafından kullanılacağını peģinen kabul eder. 7

9 Sayaç, Sayaçların Onarımı, Yenileme, Kalibrasyon / Scada Madde 8. Sayaç/ölçü sistemlerinin bedelleri Abone'ye aittir. Abone, GOSB tarafından istenilen nitelik ve nicelikteki sayaçları/ölçü sistemlerini temin ederek, Bölge Müdürlüğü yetkililerinin huzurunda montajını yaptırmak zorundadır. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kendi huzurunda yapılan montajın hemen ardından sayacı/ölçü sistemini mühürler. GOSB'da Abone'nin ihtiyacına uygun sayaç/ölçü sistemi olması halinde, Abone bedelini ödemek suretiyle sayaç/ölçü sistemini GOSB'dan da temin edebilir. Sayaçların arızalanması halindeki onarım ile test ve kalibrasyon masrafları Abone'ye aittir. Sayaçların/ölçü sistemlerinin teknik ve/veya ekonomik ömürlerini doldurmaları halinde veya onarım sonucunda yenileme gerektirmesi durumunda, yenileme masrafları Abone tarafından karģılanır. GOSB, elektrik, su, atık su altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisi, doğal gaz iģletmesi ile ilgili olarak fiber veya baģka bir sistem üzerinden uzaktan okuma sistemine geçildiği zaman, sayaç, ölçü sistemleri, müģteri istasyonlarında vb. gerekli olan ekipmanlar, GOSB'un tanımlayacağı teknik özellik, marka ve modelde olacak Ģekilde Abone tarafından temin edilir. GOSB, scada sistemini iģler hale getirmek amacıyla, yukarıda belirtilen ve Abone tarafından alınması gereken malzeme ve ekipmanı gerek görmesi halinde kendisi temin edip Abone'ye fatura edebilir. Yaptırımlar Madde 9. Abone, yürürlükteki OSB Kanunu ve sözleģmeye konu olan hizmetler ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat ile Genel Kurul tarafından belirlenecek prensiplere ve Yönetim Kurulu'nca alınan ve alınacak kararlara uymak ve bu çerçevede Bölge Müdürlüğü'nce yapılacak yazılı tebligatların gereğini yerine getirmek zorundadır. Abone, Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yazılı tebligatlara uymadığı takdirde, bu sözleģme kapsamındaki alt ve üst yapı hizmetlerinden kısmen veya tamamen mahrum bırakılacağını peģinen kabul ve taahhüt eder. Fatura ve Ödemeler Madde 10. Elektrik, su, doğal gaz miktarları, atık su altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma ile haberleģme hizmetleri bedelleri ölçü sistemleri üzerinden tespit edilerek faturalandırılır. Abone'nin GOSB'a olan elektrik, su, doğal gaz, atık su altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma ve haberleģme hizmetleri, aidat vb. borçlarının son ödeme tarihleri Bölge Müdürlüğü tarafından kesilen fatura üzerinde belirtilir. Abone, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar faturada belirtilen GOSB'a ait banka hesap numaralarına veya Bölge Müdürlüğü veznesine nakit olarak fatura bedelini yatırmak zorundadır. Abone'nin vadesinde ödenmeyen borç miktarına, GOSB'un elektrik, su, doğal gaz ve haberleģme hizmetlerini temin ettiği kurum ve kuruluģlar ile GOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisini iģleten kuruluģun, GOSB'un ödeme yapmaması veya eksik ödeme yapması halinde, GOSB'a uygulayacağı gecikme cezası oranlarından en yüksek olanı uygulanır. Fatura bedelinin, faturada belirtilen tarihte Abone tarafından ödenmemesi veya çeģitli nedenlerle ödenememesi halinde; Abone, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır ve 8

10 kendisine 3 (üç) iģ günü süre verilir. Abone'nin, bu üç günlük sürenin sonuna kadar, fatura tutarını, gecikme cezası da dahil olmak üzere ödememesi halinde, GOSB tarafından baģkaca bir ihbar ve uyarı yapılmaksızın, iģ bu sözleģme kapsamında verilen hizmetler derhal kesilerek durdurulur. Bundan dolayı oluģacak her türlü zarar, ziyan ve sorumluluk tümüyle Abone'ye aittir. Abone'nin tekrar hizmet alabilmesi için, borcu ile birlikte gecikme cezasının tamamını GOSB hesabına yatırmıģ olması, güvence bedelini Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmesi ve Bölge Müdürlüğü'nün hizmet kesilmesi için yaptığı ve tekrar hizmet verilmesi için yapacağı bütün masrafları da ödemesi gerekir. Faturanın düzenlenmesinde yanlıģlık yapılmıģ olsa bile, Abone fatura tutarını ödemek zorundadır. YanlıĢlık olması, faturanın ödenmemesine neden olamaz. Abone, faturanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Bölge Müdürlüğü'ne itirazda bulunabilir. Ġtirazlar 30 gün içinde Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır. Ġtiraz sonunda yapılan değerlendirmede fazla veya eksik tahsil edilen tutar var ise, takip eden ilk fatura dönemindeki faturadan mahsup/ilave edilir. Abone 7 (yedi) günlük süre içinde faturaya itiraz etmediği takdirde, faturayı kabul etmiģ sayılır. Ölçü sisteminin, Abone'nin kusuru olmaksızın arızalanması halinde sayacın devre diģi olduğu süredeki elektrik / su / doğal gaz tüketim miktarı, atıksu altyapı tesisinde bertaraf ettirdiği atıksu miktarı ile haberleģme hizmetlerinin bedeli GOSB tarafından kıyaslama yapılmak suretiyle hesaplanır. Kıyaslama yapılırken Abone'nin geriye ve ileriye dönük 12 (on iki) aylık tüketiminden en yüksek olanı esas alınır. Öncelikle geriye dönük hesaplama yapılarak geçici fatura düzenlenir. Ġleriye yönelik 12 (on iki) aylık tüketime de bakıldıktan sonra yeni fatura ile düzeltme yapılır. Sayaçların her fatura döneminde okunmuģ olması ölçü sisteminin kontrol edilmiģ olduğu anlamına gelmez. Ölçü sistemleri kontrolü prensip olarak Abone'ye zaman bildirilmeden yapılır. Ölçü sistemlerinin kontrol edileceği aģamada, Abone'nin bir elemanı da bulunur. Ancak, Abone eleman vermediği takdirde, Bölge Müdürlüğü tek baģına re'sen ölçü sistemi kontrolünü yapar ve sonuçlarını Abone peģinen kabul eder. Abone sayaçlarının her fatura döneminde okunması esnasında, Bölge Müdürlüğü yetkilisi ile birlikte Abone'nin bir elemanı da bulunur. Abone eleman vermediği takdirde, sayaç okuması Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından tek baģına re'sen yapılır. Abone bu hususu peģinen kabul eder. GOSB gerekli gördüğünde sayaca emniyet, ölçü ya da kontrol cihazları monte eder ve bunları mühürler. Abone sayacı ve bu cihazları korumak ve her ne sebeple olursa olsun bunlara gelen her türlü zararı GOSB'a derhal bildirmek ve bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Sayaç her zaman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından kontrol edilebilir. Sayacın her hangi bir arızası durumunda, onarımına, bakımına, değiģtirilmesine ya da yerinden baģka bir yerde denenmesine Bölge Müdürlüğü'nce karar verilmesi halinde, Abone bu karara uymak zorundadır. Sayacın onarım ve bakımı süresince, Abone'ye hizmet verilmesi halinde bu süre içindeki tüketim ve atıksu altyapı tesislerinden faydalanma miktarı bu maddenin 5 inci fıkrasındaki esaslar dahilinde belirlenir. Elektrik, su, doğal gaz, atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma ile haberleģme hizmetleri ödemeleri ile ilgili burada belirtilmeyen diğer hususlar, Abone'nin aldığı hizmetin ilgili satıģ ve faydalanma Ģartları bölümünde belirtilmiģtir. 9

11 Güvence Bedeli Madde 11. Abone'den, sözleģmenin imzalanması aģamasında güvence bedeli alınmaz. Ancak Abone'nin GOSB'a olan elektrik, su, atık su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri, aidat vb. borçlarını faturada belirtilen son ödeme tarihinde ödemeyip sözleģmenin Ortak ġartlar / Fatura ve Ödemeler, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hizmetlerin kesilerek durdurulması iģleminin uygulanması halinde, Abone'den güvence bedeli alınır. Abone'den ayrıca, kaçak kullanım sonucunda hizmetin tekrar verilebilmesi için tahakkuk eden bedelin dıģında güvence bedeli de alınır. Güvence bedeli; son bir yıla ait elektrik, su, atık su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri, aidat vb. fatura bedellerinin en yüksek olanlarının 1 (bir) aylık toplamıdır. Kaçak Kullanım Madde 12. Sayaç veya sayaçların bağlantı sistemlerine ve/veya sayaca müdahale edilmesi, ölçü sistemine zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıģtırmayacak veya kısmen çalıģtıracak bir düzenekle, elektrik, su veya doğal gazdan bir veya bir kaçının kullanılması ya da atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanılması durumunda, kaçak kullanım bedeli uygulanır. Kaçak kullanım süresinin ve bedelinin tespitinde, elektrik için EPDK/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarifeler Yönetmeliği, doğal gaz için EPDK/BOTAġ'ın uyguladığı esas ve tarifeler, su için OSB Uygulama Yönetmeliği ilgili hükümleri ve yürürlükteki ilgili mevzuat uygulanır. GOSB'un hizmet aldığı Tedarikçi/Tedarikçiler'in veya GOSB u denetleyen kurumların mevzuat ve uygulamalarının değiģmesi halinde, denetçi kurumun ve tüm satın alınan hizmetler için ilgili Tedarikçi'nin bağlı olduğu mevzuat hükümleri/uygulamaları, hizmet alımının devamı boyunca esas ve geçerlidir. Usulsüz Kullanım Madde 13. Abone'nin, GOSB'un yazılı izni olmaksızın kendi elektrik, su, doğal gaz, haberleģme vb. tesisatından üçüncü Ģahıslara doğrudan veya süzme sayaç üzerinden elektrik, su, doğal gaz veya haberleģme hizmetleri vb. vermesi ile atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden faydalanması, kendi adına Abone olmadan daha önce, o yerde Abone olan adına düzenlenen faturaları ödeyerek elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. kullanması ile atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden faydalanması, sayaç veya ölçü hücresinin düzgün çalıģmasına rağmen mühürsüz olduğunu görerek, GOSB'a haber vermeden elektrik, su, doğal gaz vb. kullanması ve atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden faydalanması, sayacı yanmıģ, hasarlı veya arızalı olmasına rağmen GOSB'a haber vermeden kullanımına devam etmesi durumunda, hile ve muvazaa yoluna saparak Metro Ethernet hattı ile ilgili herhangi bir iģlem yaptırdığının anlaģılması halinde Abone, usulsüz kullanım yapmıģ sayılır. Usulsüz kullanımın süresi ve bedelinin tespitinde, elektrik için EPDK/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarifeler Yönetmeliği, doğal gaz için EPDK/BOTAġ'ın uyguladığı esas ve tarifeler, su ve atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma için OSB Uygulama Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır. GOSB'un hizmet aldığı Tedarikçi/Tedarikçiler'in değiģmesi halinde, tüm satın alınan hizmetler için ilgili Tedarikçi'nin 10

12 bağlı olduğu yürürlükteki mevzuat hükümleri/uygulamaları, hizmet alımının devamı boyunca esas ve geçerlidir. Vergi, Resim ve Harçlar Madde 14. SözleĢmenin yapılmasıyla ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon vb. her ne ad ve nam altında olursa olsun yasal ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar tümüyle Abone'ye aittir. Devir Madde 15. Abone, sözleģmeden doğan hak ve yükümlülüklerini GOSB'un yazılı muvafakati olmadan üçüncü bir kiģiye devir veya temlik edemez. Aksi takdirde, verilen bütün hizmetler kesilir. Fesih ġartları Madde 16. Abone'nin aldığı hizmetin ilgili satıģ Ģartlarında, açıkça belirtilmiģ fesih sebeplerine ilaveten; Abone'nin, sözleģmesinde bahsi geçen tesislerinin ve belirttiği kullanım amaçları dıģında elektrik, su, atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisi, doğal gaz, haberleģme hizmetlerini kullanması ve/veya baģkalarına elektrik, su, doğal gaz ve haberleģme hizmetleri satması ile baģkalarına atıksu altyapı ve dolayısı ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ni kullandırması Mücbir sebebin 45 (kırk beģ) günden fazla sürmesi, Abone'nin, sözleģmenin gizlilik Ģartlarını ihlal etmesi, Abone'nin iflas etmesi, konkordatoya veya tasfiyeye gitmesi veya acze düģtüğünü belgelemesi, Abone'nin malik ya da kiracı sıfatını kaybetmesi, fesih sebebidir. Bu durumlarda mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, sözleģme kendiliğinden sona erer. Bu sözleģmenin sona ermesi ile tüm borçlar muaccel hale gelir. Mücbir Sebep Madde 17. Mücbir sebep, ilgili tarafın denetimi dıģında, kusurdan uzak, sezilemeyen, karģı konulamayan ve makul ihtimam ve öngörüye rağmen önlenemeyen hususlar ile teknik arızaları ve iģbu SözleĢme'nin konusunu oluģturan hizmetlerin arzlarındaki azalıģları, GOSB'un ve/veya tesisin çalıģmalarını etkileyecek Devlet Kurum ve KuruluĢları nın müdahalelerini de kapsayan durumlar anlamındadır. Eğer herhangi bir taraf, mücbir sebep nedeni ile bu sözleģme altındaki yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle yerine getiremez duruma gelirse, etkilenen taraf, 11

13 bütün hızıyla bütün makul gayreti göstererek mücbir sebep durumunu ortadan kaldırmaya çalıģmak zorundadır. Bu madde, tarafların (ödemeye iliģkin yükümlülükler dahil) mücbir sebep haline kadar ki yükümlülüklerini yerine getirmelerine mani teģkil etmez. Etkilenen taraf, mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde mücbir sebebi ve muhtemel süresini, karģı tarafa bildirmek durumundadır. ġayet bildirmez ise bu haklarından feragat etmiģ sayılır. Mücbir sebep 45 (kırk beģ) günden fazla sürerse, GOSB'un fesih veya Ģartları gözden geçirme hakkı doğar. Herhangi bir mücbir sebep olayının gerçekleģmesi nedeniyle, taraflardan birinin sözleģme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde söz konusu taraf, yükümlülüğünü söz konusu mücbir sebebin etkilediği ölçüde ve süre boyunca yerine getirmeye zorlanamaz ve bu sebeple kendisine karģı tazminat talebinde bulunulamaz. BÖLÜM II ELEKTRĠK SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar (AG/YG'DEN ÖLÇÜM YAPILAN TEK TERĠMLĠ/ġANTĠYE) Abonenin Sorumluluğu ve SözleĢme Gücü Madde 18. Abone, 4628 sayılı Enerji Piyasası kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler, Enerji Piyasası Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değiģikliklere uymakla yükümlüdür. Abone nin özel trafolu olması halinde, Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği ne göre, Abone nin bünyesinde Elektrik Mühendisi bulunması halinde, yetki yazısını, Abone nin bünyesinde Elektrik Mühendisi bulunmaması halinde, iģletme sorumluluğunu üstlenecek Elektrik Mühendisi, hizmet sözleģmesini imzalayarak her yıl birer suretini GOSB a ibraz eder. Abone, iģbu SözleĢmenin özel Ģartlar bölümünde belirlenen değerler revize edilmeden sözleģme gücünün üzerinde elektrik enerjisi alamaz. Abone nin, anlaģma gücünü ihlal etmesi durumunda GOSB, bu SözleĢme kapsamındaki yaptırımları uygulayacak ve ihlalin düzeltilmesi için Abone ye, ihlalin tespit edildiği tarihte bildirimde bulunacaktır. Abone, bildirimin alınmasından itibaren 30 gün (otuz) içerisinde bu durumu düzeltecektir. GOSB, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Abone nin elektrik enerjisini kesebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda ortaya çıkan masraf ve maliyetler, Abone tarafından Dağıtım ġirketine ödenecektir. GOSB, SözleĢme gücü üzerinde elektrik enerjisi alınmasını ve verilmesini önlemek amacıyla otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir. Abone nin sözleģme gücünü ihlal etmesi halinde GOSB ile Abone arasındaki bu SözleĢme hükümleri uyarınca iģlem yapılacaktır. 12

14 Emniyet ve Tesis ġartları Madde 19. Abone, AG/YG'den GOSB elektrik Ģebekesine bağlantı için gerekli hazırlığı yapar ve yazılı olarak Bölge Müdürlüğü'ne müracaat eder. Bölge Müdürlüğü, Abone'nin kablo bağlantısı için tesisleri kontrol ettikten sonra uygun bulursa, bağlantıyı gerçekleģtirir. AG Abonelerinde, dağıtım/trafo merkezi AG pano çıkıģından itibaren tüm tesisin mülkiyeti ve sorumluluğu Abone ye aittir. Abone'ye, sözleģmenin özel Ģartlarında belirtilen dağıtım merkezi veya tevzi kabininden enerji verilir. Dağıtım merkezi veya tevzi kabininden sonraki kablo dahil, Abone tesisinin mülkiyeti Abone'ye aittir. Sayaç, akım trafosu, gerilim trafosu v.b. malzemeler ile Abone tarafından temin edilerek Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecek olan ölçüye esas malzemelerin mülkiyeti, Bölge Müdürlüğü'ne aittir. Ancak, bakım iģletme ve yenileme masrafları Abone tarafından karģılanır. Bölge Müdürlüğü, Abone'nin hizmetlerini aksatmamak koģulu ile mülkiyeti Abone'nin olan branģman hattından yararlanarak, baģka Abonelere elektrik verebilir. Abone kendi tesislerinde ortaya çıkabilecek arızaların Bölge Müdürlüğü veya diğer abonelerin hattına geçmesini önlemek için gerekli elektrik koruma önlemlerini, Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği iģletme Ģartlarına göre almak zorundadır. Gerekli koruma önlemlerini almayan Abone'nin elektrik enerjisi, bir kez yapılacak yazılı ikaz sonucunda, ikinci bir ikaza gerek kalmaksızın kesilir. Abone, kendi tesisinin ve koruma sistemlerinin sürekli olarak bakımını yapar. Abonenin kendi tesisinde gerekli bakımlarını yapmamasından ve/veya iģletme arızalarından dolayı, GOSB elektrik sisteminin veya hizmet alanı içinde yer alan ve bu arızadan dolayı zarar gören diğer abone tesislerinin, tüm zarar ve ziyanları arızaya sebebiyet veren Abone tarafından karģılanır. GOSB elektrik Ģebekesine enerji temin edilen trafo merkezi, enerji nakil hatları ve GOSB elektrik Ģebekesinde meydana gelebilecek arızalardan kaynaklanan enerji kesintilerinde, Abone'nin tesislerinde oluģabilecek maddi ve manevi zarar ve ziyandan GOSB sorumlu değildir. Abone kendi tesislerinde gerekli koruma tesislerini yapar. Abone'ye ait her türlü tesisat ve teçhizatının bakım, onarım iģleri Abone'ye aittir. Abone'ye ait olan tesisat ve teçhizatın bakım, tamir ve onarımının teknik Ģartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından istenildiği anda kontrol edilebilir. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından tespit edilen Abone tesislerinin kusur ve noksanlıkları, Bölge Müdürlüğü'nce verilen süre içerisinde Abone tarafından tamamlanmak zorundadır. Aksi halde GOSB, Abone'nin elektriğini kesmekte serbesttir. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düģmesi, kaza, sistem arızası oluģması hallerinde veya acil durumlarda GOSB Abone nin elektriğini kesebilir. Bölge Müdürlüğü'nün acil elektrik arızalarına müdahalesi için, gerekli enerji kesiminde ve enerji veriliģinde Abonelere haber verilmesinde herhangi bir yükümlülüğü olmayıp, yapılan çalıģmalar esnasında Abone tesislerinde doğabilecek insan sağlığı, mal ve can güvenliği dahil kaza ve hasarlardan GOSB sorumlu tutulamaz. Bölge Müdürlüğü, GOSB elektrik tesislerinde yapacağı bakım çalıģmaları ile ilgili enerji kesintisi ihbarını yazılı veya sözlü olarak Abone'ye bildirir. Bakım sonrasında Ģebekeye enerji verilirken, Bölge Müdürlüğü, Abone'yi tekrar ikaz etmez. Bakım çalıģmalarının bitiminde tesislere erken enerji verilebilir. Abone kendisi için gerekli emniyet tedbirini almak zorundadır. Harmonik bozulmalar, fliker Ģiddeti ve faz dengesizliğinin giderilmesine iliģkin uygulamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. 13

15 Çekilen Gücün ve Enerjinin Saptanması Madde 20. OG Abonesi nin çekeceği maksimum elektrik gücü, Abone'nin veya dağıtım merkezi veya tevzi kabini elektrik tesisleri ölçü hücresinden ve Abone ölçü hücresinde, Abone'nin tesis edeceği ölçü sistemi ve ilgili mevzuata göre tanımlanan sayaçlar ile saptanır. AG Abonesi'nin çekeceği elektrik gücü, Abone'nin tesis edeceği ölçü sistemi ve ilgili mevzuata göre tanımlanan sayaçlar ile saptanır. Çekilen aktif enerji miktarının saptanması; tüketilen aktif enerji miktarı Abone elektrik tesislerine bağlanacak aktif enerji sayacı ile Abone'nin çektiği reaktif enerji miktarı, aynı ölçü hücresine bağlanacak reaktif enerji sayacı ile Abone kompanzasyon tesislerinin Ģebekeye vereceği kapasitif reaktif enerjiyi ölçmek için aynı ölçü hücresine ikinci bir reaktif enerji sayacı ve/veya bu ölçüm iģlemlerini yapan kombi sayaç bağlanır. Bu Ģekilde bulunan değerler hesap ve faturalamaya esas alınır. Kompanzasyona ait uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Abone'nin elektrik enerjisi tüketimi tespitinde kullanılan ölçü hücrelerinin korunması Abone'ye aittir. Bu nedenle; ölçü hücreleri üzerinde bulunan mühürlerin koparılması, ölçü sisteminin yanlıģ ölçülmesine sebebiyet verecek Ģekilde Abone tarafından müdahale edilmesi hallerinde GOSB, Abone'nin elektrik enerjisini keser. Olayın geçmiģe yönelik baģlangıç tarihi, tüketim değerleri incelenerek, Bölge Müdürlüğü'nce belirlenir. Bölge Müdürlüğü yetkilisi tarafından yapılan ölçü sistemi montajı veya ölçü sistemi kontrolünde yapılan herhangi bir hatanın (akım trafosu, gerilim trafosu, sayaç etiket, polarite ve oran hataları dahil) yapılacak baģka bir periyodik ölçü devre kontrolü esnasında tespitinin yapılması halinde, Abone'ye, ölçü sistemindeki hata nedeniyle eksik olarak fatura edilen elektrik tüketim miktarının bedeli, Bölge Müdürlüğü tarafından tespitin yapıldığı tarihteki elektrik birim fiyatından Abone'ye ek fatura ile tahakkuk ettirilir. Abone ölçü sistemi hatası nedeniyle tahakkuk eden eksik elektrik fatura bedelini defaten Bölge Müdürlüğü'ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Bölge Müdürlüğü tarafından, Abone'nin enerjisi derhal kesilir. Abone nin tahakkuk eden elektrik faturasını ödemesi halinde Bölge Müdürlüğü Abone'ye elektrik verir. Elektrik sayacının eksik tüketim kaydetmesi halinde, eksik tüketimin oluģma Ģekline göre, tüketimi sayaç hafızasında tutan sayaçlarda ise sayaç hafızasındaki bilgilere göre eksik tüketim hesaplanır. Abone, elektrik sarfiyatını belirleyen ölçü hücresinin ölçü yeri ve kuruluģ Ģartları ile ilgili Bölge Müdürlüğü'nün değiģiklik talebini yerine getirmek zorundadır. Abone, Bölge Müdürlüğü'nün ölçü hücresinin yer değiģimi ile ilgili talebini verilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde, Bölge Müdürlüğü, Abone'nin enerjisini kesmekte serbesttir. Aboneye Uygulanacak Tarife Madde 21. Elektrik bedeli; aktif enerji, reaktif enerji, güç, güç aģımı, iletim ve dağıtım sistemi kullanımı ile yasal olarak alınması gereken diğer bedellerden oluģur. Abone'nin alacağı elektrik enerjisinin tarifesi ve bedeli, GOSB tarafından belirlenecek ana esaslar çerçevesinde, her ay Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilir. Abone, tarife ve birim fiyat değiģikliklerini peģinen kabul eder. 14

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2010 İ SKİ GENEL MÜDÜRLÜĞ Ü 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı