GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar

2 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde 3. Dayanak 6 Madde 4. Konu 6 Madde 5. SözleĢmenin Süresi, Yenilenmesi ve Sona Ermesi 7 Madde 6. Altyapı Tesislerinin Bakımı ve Korunması. 7 Madde 7. Abonenin Sorumluluğu 7 Madde 8. Sayaç, Sayaçların Onarımı, Yenileme, Kalibrasyon/Scada 8 Madde 9. Yaptırımlar 8 Madde 10. Fatura ve Ödemeler 8 Madde 11. Güvence Bedeli 10 Madde 12. Kaçak Kullanım 10 Madde 13. Usulsüz Kullanım 10 Madde 14. Vergi, Resim ve Harçlar 11 Madde 15. Devir 11 Madde 16. Fesih ġartları 11 Madde 17. Mücbir Sebep 11 BÖLÜM II ELEKTRĠK SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar (AG/YG'DEN ÖLÇÜM YAPILAN TEK TERĠMLĠ/ġANTĠYE) Madde 18. Abonenin Sorumluluğu ve SözleĢme Gücü 12 Madde 19. Emniyet ve Tesis ġartları 13 Madde 20. Çekilen Gücün ve Enerjinin Saptanması 14 Madde 21. Aboneye Uygulanacak Tarife 14 Madde 22. ġebeke DeğiĢiklikleri 15 Madde 23. ÇeĢitli Hükümler 15 BÖLÜM III SU SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 24. GOSB'un Sorumluluğu 15 Madde 25. Suyun Dağıtılması 16 Madde 26. Su Sayaçları 16 Madde 27. Su Bedelinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılması 16

3 BÖLÜM IV ATIKSU ALTYAPI KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 28. Tanımlar 17 Madde 29. Abonenin Yükümlülükleri 19 Madde 30. Ölçüm Sistemi 20 Madde 31. Katılımcıların Atıksu Altyapı Tesislerinden Faydalanma ġartları 21 Madde 32. Mali Yükümlülükler 24 Madde 33. Limit AĢımında Uygulanacak Yaptırımlar 24 Madde 34. Yasaklamalar ve Sınırlamalar 25 Madde 35. Zararların Tazmini 26 Madde 36. Diğer Hükümler 26 BÖLÜM V DOĞAL GAZ SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 37. Tanımlar 27 Madde 38. Doğal Gazın Kullanımı 28 Madde 39. Teslim Noktası, Dağıtım Hattına Bağlantı ve MüĢteri Ġstasyonu 28 Madde 40. Ölçüm Sistemi 29 Madde 41. Sağlanan Enerjinin (Kwh) Hesaplanması 30 Madde 42. Gaz ÇekiĢi 30 Madde 43. Asgari Miktar 31 Madde 44. Azami Miktar 31 Madde 45. TaĢıma Miktarı Bildirimi (TMB), TaĢıma Miktarı DeğiĢiklik 32 Bildirimi (TMDB) ve Program Madde 46. SatıĢ Fiyatı 32 Madde 47. Sabit Servis Hizmeti Ücreti 32 Madde 48. Yıllık Fatura 32 Madde 49. Abone SözleĢmesinin Yenilenmesi ve Sona Ermesi 33 Madde 50. ÇeĢitli Hükümler 33 BÖLÜM VI HABERLEġME HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN ġartlar Madde 51. Tanımlar 34 Madde 52. Altyapı Tesislerinin Bakımı ve Korunması 34 Madde 53. Abone Tarafından Temin Edilecek Cihazlar 35 Madde 54. Fatura ve Ödemeler 35 Madde 55. Tarife Paketi 36 Madde 56. Abonenin Sorumluluğu 36 Madde 57. ÇeĢitli Hükümler 37

4

5 BÖLÜM VII DĠĞER ġartlar Madde 58. Gizlilik 38 Madde 59. AnlaĢmazlıkların Çözümü 38 Madde 60. Tebligat 39 Madde 61. Acil Çağrı Merkezi 39 Madde 62. Yürürlük 39 EK - 1 Doğal Gaz Kalite ġartnamesi 40 EK - 2 Su Kalitesi 41 EK - 3 GOSB Atıksu Altyapı Tesislerine Kabul Kriterleri (TABLO - 1) 42

6 GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ Doküman No : SZ 06 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : 03 GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Tanımlar Madde 1. OSB : Organize Sanayi Bölgesini, GOSB : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tüzel KiĢiliğini, Genel Kurul : GOSB'un Genel Kurulu nu, Yönetim Kurulu : GOSB'un Yönetim Kurulu'nu Bölge Müdürlüğü : GOSB Bölge Müdürlüğü'nü, Hizmet Alanı : GOSB ve tevsii alanları ile GOSB'un sorumluluğunda hizmet verilecek diğer alanları, Abone : GOSB hizmet alanında, elektrik, su, doğal gaz, haberleģme ve atıksu altyapısı ile Merkezi atıksu arıtma tesisini v.b. altyapı hizmetlerini kullanan katılımcı, kiracı veya diğer kiģileri, SözleĢme : Abone ile GOSB arasında, Abone'ye iliģkin bilgilerin yer aldığı ve taraflarca imza altına alınan sözleģmeyi, Hizmetler : Elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri, atıksu altyapısı ve Merkezi atıksu arıtma tesisi v.b. ile GOSB tarafından verilen/verilecek tüm hizmetleri, Katılımcı : OSB lerde, bir iģletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satıģı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiģiyi, Kiracı : Katılımcının tesisini, OSB Uygulama Yönetmeliği nde belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde kiralayan gerçek ve tüzel kiģiyi, Aidat : Her yıl Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe ile belirlenen katılım payı dıģındaki yönetim aidatlarını, Hizmet Bedeli : GOSB tarafından katılımcılara ve kiracılara verilen her türlü izin, ruhsat, tasdik, vize, danıģmanlık ve diğer hizmetlerin karģılıklarını, Tedarikçi : GOSB'un ölçü noktası/noktalarından elektrik, su, doğalgaz veya haberleģme hizmetleri satın aldığı ve tek ölçü noktasından denetleyen kurum ve kuruluģları, Sayaç/ölçü Sistemi : Abone nin elektrik, su, doğal gaz vb. tüketimi ile merkezi atıksu arıtma tesisinde arıtılan atık su miktarını ölçen, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne tabi, nitelik ve niceliği GOSB tarafından belirlenen cihaz ile Abone nin haberleģme sisteminin kayıtlarını tutan GOSB Yönetim Merkezi'nde bulunan tarifelendirme sunucularını, ifade eder. 5

7 Ortak ġartların Kapsamı Madde 2. SözleĢmenin Genel ġartları'nın Ortak ġartlar bölümü; GOSB Altyapı Hizmetlerinin (elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb.) satıģına ve atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden hizmet alınmasına iliģkin müģterek esasları kapsar. BaĢka bir deyiģle, ortak Ģartlar, elektrik, su, doğal gaz, haberleģme ve atıksu altyapı ile merkezi atık su arıtma tesisi hizmetleri vb. nin her biri için ayrı ayrı geçerlidir. Dayanak Madde 3. ĠĢ bu sözleģmenin dayanağı 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 20 nci maddesi ve konuyla ilgili diğer ilgili mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değiģikliklerdir. Kanun'un 20 nci maddesi aģağıdaki gibidir. Altyapı tesisleri kurma, kullanma ve iģletme hakkı Madde 20.- OSB'lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme hakki sadece OSB'nin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla, münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir. OSB'de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma hakkini başka kuruluşlara devir ve temlik edemez ve başkalarını istifadesine tahsis edemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Konu Madde 4. GOSB, hizmet alanları içinde Abone'ye elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. satmak ve atıksu altyapı ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ni iģletmek, Abone ise yalnızca kendi ihtiyaçlarını karģılamak üzere GOSB'dan elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. almak ve bu hizmetlerin bedelleri ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin iģletilmesinde kendi payına düģen bedelleri ödemek üzere, iģ bu sözleģmedeki Ģartlar dahilinde anlaģmıģlardır. Abone, elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçlarını yalnızca GOSB'dan satın alır ve atıksularını yalnızca GOSB atıksu arıtma tesisinde bertaraf ettirir. Doğrudan veya dolaylı olarak da olsa özel veya resmi herhangi bir kuruluģ ya da Ģahıstan temin edemez. Abone, altyapı ihtiyaçlarını, GOSB'un tesislerinden bedelini ödemek suretiyle karģılamak zorunda olduğunu, bu amaçla münferiden tesis kuramayacağını, yürürlükteki OSB mevzuatına ve yürürlükteki diğer mevzuatlara uyacağını, bu sözleģmede kabul ettiği husus ve taahhütlerine aykırı düģen hareketlerde bulunmayacağını, aykırı harekette bulunduğu ve Bölge Müdürlüğü'nün yazılı uyarısına rağmen devam etmekte ısrar ettiği takdirde, kendisine GOSB tarafından sunulan alt ve üst yapı hizmetlerinin kısmen veya 6

8 tamamen engelleneceğini bildiğini ve bu engellemeye peģinen muvafakat ettiğini, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Abone'ye elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. satıģlarından herhangi birinin yapılması ve atıksu altyapı ile merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanması halinde, genel Ģartların ortak Ģartlar bölümü ile aldığı hizmetin ilgili satıģ Ģartları ile faydalanma bölümü geçerlidir. SözleĢmenin Süresi, Yenilenmesi ve Sona Ermesi Madde 5. GOSB ile Abone arasında imzalanan iģ bu sözleģmenin genel Ģartları, GOSB tarafından herhangi bir değiģiklik yapılmadığı sürece esas ve geçerlidir. SözleĢmenin özel Ģartları gerek görüldüğü her durumda yenilenebilir. SözleĢmenin yenilenmesi ve sona ermesi ile ilgili konularda, Abone'nin aldığı hizmetin ilgili satıģ Ģartları geçerlidir. Altyapı Tesislerinin Bakımı ve Korunması Madde 6. Abone, parselinin sınırında ve/veya içinde el veya makine ile yapacağı her türlü kazı çalıģmasına baģlamadan önce Bölge Müdürlüğü'ne haber vermek ve yazılı kazı izni almak zorundadır. Abone, yazılı kazı izni ni almadan kazı yaptığı takdirde, oluģacak her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve uygulanacak her türlü yaptırımı gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bölge Müdürlüğü, her zaman ve herhangi bir külfet yüklenmeksizin Abone'nin bu sözleģme koģullarına uyup uymadığını kontrol için veya her türlü bağlantılar, sayaçlar ve diğer cihazlara ulaģmak, cihaz veya sayaçları mühürlemek, sökmek, okumak amacıyla tesislerin ilgili bölümüne dilediği gün ve saatte giriģ hakkına sahiptir. Abone, Bölge Müdürlüğü yetkililerinin giriģini hiçbir Ģekilde engellemeyeceği gibi, giriģini sağlamak üzere gerekli tedbirleri önceden almak zorundadır. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yukarıda belirtilen Ģartları yerine getirememesi (engellenmesi) halinde, yerine getirene kadar Abone'nin elektrik enerjisi ihbarsız olarak kesilir. Bu hususu Abone, her türlü sorumluğu kendisine ait olmak üzere peģinen kabul ve taahhüt eder. Abonenin Sorumluluğu Madde sayılı OSB Kanunu'nun 19 uncu maddesinin son fıkrasında; OSB'nin alt yapı ya da genel hizmet tesislerinin geçtiği veya geçeceği sanayi parsellerinde ayrıca irtifak ve/veya intifa hakki tesis edilmez. hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda Abone, parselinin çekme mesafeleri içinde kalan ve inģaat yapılaģma sahası dıģındaki alanda, her türlü alt yapı ve genel hizmet tesislerinin, herhangi bir irtifak ve/veya intifa hakki tesis etmeksizin GOSB tarafından kullanılacağını peģinen kabul eder. 7

9 Sayaç, Sayaçların Onarımı, Yenileme, Kalibrasyon / Scada Madde 8. Sayaç/ölçü sistemlerinin bedelleri Abone'ye aittir. Abone, GOSB tarafından istenilen nitelik ve nicelikteki sayaçları/ölçü sistemlerini temin ederek, Bölge Müdürlüğü yetkililerinin huzurunda montajını yaptırmak zorundadır. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kendi huzurunda yapılan montajın hemen ardından sayacı/ölçü sistemini mühürler. GOSB'da Abone'nin ihtiyacına uygun sayaç/ölçü sistemi olması halinde, Abone bedelini ödemek suretiyle sayaç/ölçü sistemini GOSB'dan da temin edebilir. Sayaçların arızalanması halindeki onarım ile test ve kalibrasyon masrafları Abone'ye aittir. Sayaçların/ölçü sistemlerinin teknik ve/veya ekonomik ömürlerini doldurmaları halinde veya onarım sonucunda yenileme gerektirmesi durumunda, yenileme masrafları Abone tarafından karģılanır. GOSB, elektrik, su, atık su altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisi, doğal gaz iģletmesi ile ilgili olarak fiber veya baģka bir sistem üzerinden uzaktan okuma sistemine geçildiği zaman, sayaç, ölçü sistemleri, müģteri istasyonlarında vb. gerekli olan ekipmanlar, GOSB'un tanımlayacağı teknik özellik, marka ve modelde olacak Ģekilde Abone tarafından temin edilir. GOSB, scada sistemini iģler hale getirmek amacıyla, yukarıda belirtilen ve Abone tarafından alınması gereken malzeme ve ekipmanı gerek görmesi halinde kendisi temin edip Abone'ye fatura edebilir. Yaptırımlar Madde 9. Abone, yürürlükteki OSB Kanunu ve sözleģmeye konu olan hizmetler ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat ile Genel Kurul tarafından belirlenecek prensiplere ve Yönetim Kurulu'nca alınan ve alınacak kararlara uymak ve bu çerçevede Bölge Müdürlüğü'nce yapılacak yazılı tebligatların gereğini yerine getirmek zorundadır. Abone, Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yazılı tebligatlara uymadığı takdirde, bu sözleģme kapsamındaki alt ve üst yapı hizmetlerinden kısmen veya tamamen mahrum bırakılacağını peģinen kabul ve taahhüt eder. Fatura ve Ödemeler Madde 10. Elektrik, su, doğal gaz miktarları, atık su altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma ile haberleģme hizmetleri bedelleri ölçü sistemleri üzerinden tespit edilerek faturalandırılır. Abone'nin GOSB'a olan elektrik, su, doğal gaz, atık su altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma ve haberleģme hizmetleri, aidat vb. borçlarının son ödeme tarihleri Bölge Müdürlüğü tarafından kesilen fatura üzerinde belirtilir. Abone, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar faturada belirtilen GOSB'a ait banka hesap numaralarına veya Bölge Müdürlüğü veznesine nakit olarak fatura bedelini yatırmak zorundadır. Abone'nin vadesinde ödenmeyen borç miktarına, GOSB'un elektrik, su, doğal gaz ve haberleģme hizmetlerini temin ettiği kurum ve kuruluģlar ile GOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisini iģleten kuruluģun, GOSB'un ödeme yapmaması veya eksik ödeme yapması halinde, GOSB'a uygulayacağı gecikme cezası oranlarından en yüksek olanı uygulanır. Fatura bedelinin, faturada belirtilen tarihte Abone tarafından ödenmemesi veya çeģitli nedenlerle ödenememesi halinde; Abone, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır ve 8

10 kendisine 3 (üç) iģ günü süre verilir. Abone'nin, bu üç günlük sürenin sonuna kadar, fatura tutarını, gecikme cezası da dahil olmak üzere ödememesi halinde, GOSB tarafından baģkaca bir ihbar ve uyarı yapılmaksızın, iģ bu sözleģme kapsamında verilen hizmetler derhal kesilerek durdurulur. Bundan dolayı oluģacak her türlü zarar, ziyan ve sorumluluk tümüyle Abone'ye aittir. Abone'nin tekrar hizmet alabilmesi için, borcu ile birlikte gecikme cezasının tamamını GOSB hesabına yatırmıģ olması, güvence bedelini Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmesi ve Bölge Müdürlüğü'nün hizmet kesilmesi için yaptığı ve tekrar hizmet verilmesi için yapacağı bütün masrafları da ödemesi gerekir. Faturanın düzenlenmesinde yanlıģlık yapılmıģ olsa bile, Abone fatura tutarını ödemek zorundadır. YanlıĢlık olması, faturanın ödenmemesine neden olamaz. Abone, faturanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Bölge Müdürlüğü'ne itirazda bulunabilir. Ġtirazlar 30 gün içinde Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır. Ġtiraz sonunda yapılan değerlendirmede fazla veya eksik tahsil edilen tutar var ise, takip eden ilk fatura dönemindeki faturadan mahsup/ilave edilir. Abone 7 (yedi) günlük süre içinde faturaya itiraz etmediği takdirde, faturayı kabul etmiģ sayılır. Ölçü sisteminin, Abone'nin kusuru olmaksızın arızalanması halinde sayacın devre diģi olduğu süredeki elektrik / su / doğal gaz tüketim miktarı, atıksu altyapı tesisinde bertaraf ettirdiği atıksu miktarı ile haberleģme hizmetlerinin bedeli GOSB tarafından kıyaslama yapılmak suretiyle hesaplanır. Kıyaslama yapılırken Abone'nin geriye ve ileriye dönük 12 (on iki) aylık tüketiminden en yüksek olanı esas alınır. Öncelikle geriye dönük hesaplama yapılarak geçici fatura düzenlenir. Ġleriye yönelik 12 (on iki) aylık tüketime de bakıldıktan sonra yeni fatura ile düzeltme yapılır. Sayaçların her fatura döneminde okunmuģ olması ölçü sisteminin kontrol edilmiģ olduğu anlamına gelmez. Ölçü sistemleri kontrolü prensip olarak Abone'ye zaman bildirilmeden yapılır. Ölçü sistemlerinin kontrol edileceği aģamada, Abone'nin bir elemanı da bulunur. Ancak, Abone eleman vermediği takdirde, Bölge Müdürlüğü tek baģına re'sen ölçü sistemi kontrolünü yapar ve sonuçlarını Abone peģinen kabul eder. Abone sayaçlarının her fatura döneminde okunması esnasında, Bölge Müdürlüğü yetkilisi ile birlikte Abone'nin bir elemanı da bulunur. Abone eleman vermediği takdirde, sayaç okuması Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından tek baģına re'sen yapılır. Abone bu hususu peģinen kabul eder. GOSB gerekli gördüğünde sayaca emniyet, ölçü ya da kontrol cihazları monte eder ve bunları mühürler. Abone sayacı ve bu cihazları korumak ve her ne sebeple olursa olsun bunlara gelen her türlü zararı GOSB'a derhal bildirmek ve bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Sayaç her zaman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından kontrol edilebilir. Sayacın her hangi bir arızası durumunda, onarımına, bakımına, değiģtirilmesine ya da yerinden baģka bir yerde denenmesine Bölge Müdürlüğü'nce karar verilmesi halinde, Abone bu karara uymak zorundadır. Sayacın onarım ve bakımı süresince, Abone'ye hizmet verilmesi halinde bu süre içindeki tüketim ve atıksu altyapı tesislerinden faydalanma miktarı bu maddenin 5 inci fıkrasındaki esaslar dahilinde belirlenir. Elektrik, su, doğal gaz, atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma ile haberleģme hizmetleri ödemeleri ile ilgili burada belirtilmeyen diğer hususlar, Abone'nin aldığı hizmetin ilgili satıģ ve faydalanma Ģartları bölümünde belirtilmiģtir. 9

11 Güvence Bedeli Madde 11. Abone'den, sözleģmenin imzalanması aģamasında güvence bedeli alınmaz. Ancak Abone'nin GOSB'a olan elektrik, su, atık su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri, aidat vb. borçlarını faturada belirtilen son ödeme tarihinde ödemeyip sözleģmenin Ortak ġartlar / Fatura ve Ödemeler, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hizmetlerin kesilerek durdurulması iģleminin uygulanması halinde, Abone'den güvence bedeli alınır. Abone'den ayrıca, kaçak kullanım sonucunda hizmetin tekrar verilebilmesi için tahakkuk eden bedelin dıģında güvence bedeli de alınır. Güvence bedeli; son bir yıla ait elektrik, su, atık su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri, aidat vb. fatura bedellerinin en yüksek olanlarının 1 (bir) aylık toplamıdır. Kaçak Kullanım Madde 12. Sayaç veya sayaçların bağlantı sistemlerine ve/veya sayaca müdahale edilmesi, ölçü sistemine zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıģtırmayacak veya kısmen çalıģtıracak bir düzenekle, elektrik, su veya doğal gazdan bir veya bir kaçının kullanılması ya da atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanılması durumunda, kaçak kullanım bedeli uygulanır. Kaçak kullanım süresinin ve bedelinin tespitinde, elektrik için EPDK/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarifeler Yönetmeliği, doğal gaz için EPDK/BOTAġ'ın uyguladığı esas ve tarifeler, su için OSB Uygulama Yönetmeliği ilgili hükümleri ve yürürlükteki ilgili mevzuat uygulanır. GOSB'un hizmet aldığı Tedarikçi/Tedarikçiler'in veya GOSB u denetleyen kurumların mevzuat ve uygulamalarının değiģmesi halinde, denetçi kurumun ve tüm satın alınan hizmetler için ilgili Tedarikçi'nin bağlı olduğu mevzuat hükümleri/uygulamaları, hizmet alımının devamı boyunca esas ve geçerlidir. Usulsüz Kullanım Madde 13. Abone'nin, GOSB'un yazılı izni olmaksızın kendi elektrik, su, doğal gaz, haberleģme vb. tesisatından üçüncü Ģahıslara doğrudan veya süzme sayaç üzerinden elektrik, su, doğal gaz veya haberleģme hizmetleri vb. vermesi ile atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden faydalanması, kendi adına Abone olmadan daha önce, o yerde Abone olan adına düzenlenen faturaları ödeyerek elektrik, su, doğal gaz, haberleģme hizmetleri vb. kullanması ile atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden faydalanması, sayaç veya ölçü hücresinin düzgün çalıģmasına rağmen mühürsüz olduğunu görerek, GOSB'a haber vermeden elektrik, su, doğal gaz vb. kullanması ve atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden faydalanması, sayacı yanmıģ, hasarlı veya arızalı olmasına rağmen GOSB'a haber vermeden kullanımına devam etmesi durumunda, hile ve muvazaa yoluna saparak Metro Ethernet hattı ile ilgili herhangi bir iģlem yaptırdığının anlaģılması halinde Abone, usulsüz kullanım yapmıģ sayılır. Usulsüz kullanımın süresi ve bedelinin tespitinde, elektrik için EPDK/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarifeler Yönetmeliği, doğal gaz için EPDK/BOTAġ'ın uyguladığı esas ve tarifeler, su ve atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisinden faydalanma için OSB Uygulama Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır. GOSB'un hizmet aldığı Tedarikçi/Tedarikçiler'in değiģmesi halinde, tüm satın alınan hizmetler için ilgili Tedarikçi'nin 10

12 bağlı olduğu yürürlükteki mevzuat hükümleri/uygulamaları, hizmet alımının devamı boyunca esas ve geçerlidir. Vergi, Resim ve Harçlar Madde 14. SözleĢmenin yapılmasıyla ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon vb. her ne ad ve nam altında olursa olsun yasal ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar tümüyle Abone'ye aittir. Devir Madde 15. Abone, sözleģmeden doğan hak ve yükümlülüklerini GOSB'un yazılı muvafakati olmadan üçüncü bir kiģiye devir veya temlik edemez. Aksi takdirde, verilen bütün hizmetler kesilir. Fesih ġartları Madde 16. Abone'nin aldığı hizmetin ilgili satıģ Ģartlarında, açıkça belirtilmiģ fesih sebeplerine ilaveten; Abone'nin, sözleģmesinde bahsi geçen tesislerinin ve belirttiği kullanım amaçları dıģında elektrik, su, atıksu altyapı ve merkezi atıksu arıtma tesisi, doğal gaz, haberleģme hizmetlerini kullanması ve/veya baģkalarına elektrik, su, doğal gaz ve haberleģme hizmetleri satması ile baģkalarına atıksu altyapı ve dolayısı ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ni kullandırması Mücbir sebebin 45 (kırk beģ) günden fazla sürmesi, Abone'nin, sözleģmenin gizlilik Ģartlarını ihlal etmesi, Abone'nin iflas etmesi, konkordatoya veya tasfiyeye gitmesi veya acze düģtüğünü belgelemesi, Abone'nin malik ya da kiracı sıfatını kaybetmesi, fesih sebebidir. Bu durumlarda mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, sözleģme kendiliğinden sona erer. Bu sözleģmenin sona ermesi ile tüm borçlar muaccel hale gelir. Mücbir Sebep Madde 17. Mücbir sebep, ilgili tarafın denetimi dıģında, kusurdan uzak, sezilemeyen, karģı konulamayan ve makul ihtimam ve öngörüye rağmen önlenemeyen hususlar ile teknik arızaları ve iģbu SözleĢme'nin konusunu oluģturan hizmetlerin arzlarındaki azalıģları, GOSB'un ve/veya tesisin çalıģmalarını etkileyecek Devlet Kurum ve KuruluĢları nın müdahalelerini de kapsayan durumlar anlamındadır. Eğer herhangi bir taraf, mücbir sebep nedeni ile bu sözleģme altındaki yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle yerine getiremez duruma gelirse, etkilenen taraf, 11

13 bütün hızıyla bütün makul gayreti göstererek mücbir sebep durumunu ortadan kaldırmaya çalıģmak zorundadır. Bu madde, tarafların (ödemeye iliģkin yükümlülükler dahil) mücbir sebep haline kadar ki yükümlülüklerini yerine getirmelerine mani teģkil etmez. Etkilenen taraf, mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde mücbir sebebi ve muhtemel süresini, karģı tarafa bildirmek durumundadır. ġayet bildirmez ise bu haklarından feragat etmiģ sayılır. Mücbir sebep 45 (kırk beģ) günden fazla sürerse, GOSB'un fesih veya Ģartları gözden geçirme hakkı doğar. Herhangi bir mücbir sebep olayının gerçekleģmesi nedeniyle, taraflardan birinin sözleģme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde söz konusu taraf, yükümlülüğünü söz konusu mücbir sebebin etkilediği ölçüde ve süre boyunca yerine getirmeye zorlanamaz ve bu sebeple kendisine karģı tazminat talebinde bulunulamaz. BÖLÜM II ELEKTRĠK SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar (AG/YG'DEN ÖLÇÜM YAPILAN TEK TERĠMLĠ/ġANTĠYE) Abonenin Sorumluluğu ve SözleĢme Gücü Madde 18. Abone, 4628 sayılı Enerji Piyasası kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler, Enerji Piyasası Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değiģikliklere uymakla yükümlüdür. Abone nin özel trafolu olması halinde, Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği ne göre, Abone nin bünyesinde Elektrik Mühendisi bulunması halinde, yetki yazısını, Abone nin bünyesinde Elektrik Mühendisi bulunmaması halinde, iģletme sorumluluğunu üstlenecek Elektrik Mühendisi, hizmet sözleģmesini imzalayarak her yıl birer suretini GOSB a ibraz eder. Abone, iģbu SözleĢmenin özel Ģartlar bölümünde belirlenen değerler revize edilmeden sözleģme gücünün üzerinde elektrik enerjisi alamaz. Abone nin, anlaģma gücünü ihlal etmesi durumunda GOSB, bu SözleĢme kapsamındaki yaptırımları uygulayacak ve ihlalin düzeltilmesi için Abone ye, ihlalin tespit edildiği tarihte bildirimde bulunacaktır. Abone, bildirimin alınmasından itibaren 30 gün (otuz) içerisinde bu durumu düzeltecektir. GOSB, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Abone nin elektrik enerjisini kesebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda ortaya çıkan masraf ve maliyetler, Abone tarafından Dağıtım ġirketine ödenecektir. GOSB, SözleĢme gücü üzerinde elektrik enerjisi alınmasını ve verilmesini önlemek amacıyla otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir. Abone nin sözleģme gücünü ihlal etmesi halinde GOSB ile Abone arasındaki bu SözleĢme hükümleri uyarınca iģlem yapılacaktır. 12

14 Emniyet ve Tesis ġartları Madde 19. Abone, AG/YG'den GOSB elektrik Ģebekesine bağlantı için gerekli hazırlığı yapar ve yazılı olarak Bölge Müdürlüğü'ne müracaat eder. Bölge Müdürlüğü, Abone'nin kablo bağlantısı için tesisleri kontrol ettikten sonra uygun bulursa, bağlantıyı gerçekleģtirir. AG Abonelerinde, dağıtım/trafo merkezi AG pano çıkıģından itibaren tüm tesisin mülkiyeti ve sorumluluğu Abone ye aittir. Abone'ye, sözleģmenin özel Ģartlarında belirtilen dağıtım merkezi veya tevzi kabininden enerji verilir. Dağıtım merkezi veya tevzi kabininden sonraki kablo dahil, Abone tesisinin mülkiyeti Abone'ye aittir. Sayaç, akım trafosu, gerilim trafosu v.b. malzemeler ile Abone tarafından temin edilerek Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecek olan ölçüye esas malzemelerin mülkiyeti, Bölge Müdürlüğü'ne aittir. Ancak, bakım iģletme ve yenileme masrafları Abone tarafından karģılanır. Bölge Müdürlüğü, Abone'nin hizmetlerini aksatmamak koģulu ile mülkiyeti Abone'nin olan branģman hattından yararlanarak, baģka Abonelere elektrik verebilir. Abone kendi tesislerinde ortaya çıkabilecek arızaların Bölge Müdürlüğü veya diğer abonelerin hattına geçmesini önlemek için gerekli elektrik koruma önlemlerini, Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği iģletme Ģartlarına göre almak zorundadır. Gerekli koruma önlemlerini almayan Abone'nin elektrik enerjisi, bir kez yapılacak yazılı ikaz sonucunda, ikinci bir ikaza gerek kalmaksızın kesilir. Abone, kendi tesisinin ve koruma sistemlerinin sürekli olarak bakımını yapar. Abonenin kendi tesisinde gerekli bakımlarını yapmamasından ve/veya iģletme arızalarından dolayı, GOSB elektrik sisteminin veya hizmet alanı içinde yer alan ve bu arızadan dolayı zarar gören diğer abone tesislerinin, tüm zarar ve ziyanları arızaya sebebiyet veren Abone tarafından karģılanır. GOSB elektrik Ģebekesine enerji temin edilen trafo merkezi, enerji nakil hatları ve GOSB elektrik Ģebekesinde meydana gelebilecek arızalardan kaynaklanan enerji kesintilerinde, Abone'nin tesislerinde oluģabilecek maddi ve manevi zarar ve ziyandan GOSB sorumlu değildir. Abone kendi tesislerinde gerekli koruma tesislerini yapar. Abone'ye ait her türlü tesisat ve teçhizatının bakım, onarım iģleri Abone'ye aittir. Abone'ye ait olan tesisat ve teçhizatın bakım, tamir ve onarımının teknik Ģartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından istenildiği anda kontrol edilebilir. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından tespit edilen Abone tesislerinin kusur ve noksanlıkları, Bölge Müdürlüğü'nce verilen süre içerisinde Abone tarafından tamamlanmak zorundadır. Aksi halde GOSB, Abone'nin elektriğini kesmekte serbesttir. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düģmesi, kaza, sistem arızası oluģması hallerinde veya acil durumlarda GOSB Abone nin elektriğini kesebilir. Bölge Müdürlüğü'nün acil elektrik arızalarına müdahalesi için, gerekli enerji kesiminde ve enerji veriliģinde Abonelere haber verilmesinde herhangi bir yükümlülüğü olmayıp, yapılan çalıģmalar esnasında Abone tesislerinde doğabilecek insan sağlığı, mal ve can güvenliği dahil kaza ve hasarlardan GOSB sorumlu tutulamaz. Bölge Müdürlüğü, GOSB elektrik tesislerinde yapacağı bakım çalıģmaları ile ilgili enerji kesintisi ihbarını yazılı veya sözlü olarak Abone'ye bildirir. Bakım sonrasında Ģebekeye enerji verilirken, Bölge Müdürlüğü, Abone'yi tekrar ikaz etmez. Bakım çalıģmalarının bitiminde tesislere erken enerji verilebilir. Abone kendisi için gerekli emniyet tedbirini almak zorundadır. Harmonik bozulmalar, fliker Ģiddeti ve faz dengesizliğinin giderilmesine iliģkin uygulamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. 13

15 Çekilen Gücün ve Enerjinin Saptanması Madde 20. OG Abonesi nin çekeceği maksimum elektrik gücü, Abone'nin veya dağıtım merkezi veya tevzi kabini elektrik tesisleri ölçü hücresinden ve Abone ölçü hücresinde, Abone'nin tesis edeceği ölçü sistemi ve ilgili mevzuata göre tanımlanan sayaçlar ile saptanır. AG Abonesi'nin çekeceği elektrik gücü, Abone'nin tesis edeceği ölçü sistemi ve ilgili mevzuata göre tanımlanan sayaçlar ile saptanır. Çekilen aktif enerji miktarının saptanması; tüketilen aktif enerji miktarı Abone elektrik tesislerine bağlanacak aktif enerji sayacı ile Abone'nin çektiği reaktif enerji miktarı, aynı ölçü hücresine bağlanacak reaktif enerji sayacı ile Abone kompanzasyon tesislerinin Ģebekeye vereceği kapasitif reaktif enerjiyi ölçmek için aynı ölçü hücresine ikinci bir reaktif enerji sayacı ve/veya bu ölçüm iģlemlerini yapan kombi sayaç bağlanır. Bu Ģekilde bulunan değerler hesap ve faturalamaya esas alınır. Kompanzasyona ait uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Abone'nin elektrik enerjisi tüketimi tespitinde kullanılan ölçü hücrelerinin korunması Abone'ye aittir. Bu nedenle; ölçü hücreleri üzerinde bulunan mühürlerin koparılması, ölçü sisteminin yanlıģ ölçülmesine sebebiyet verecek Ģekilde Abone tarafından müdahale edilmesi hallerinde GOSB, Abone'nin elektrik enerjisini keser. Olayın geçmiģe yönelik baģlangıç tarihi, tüketim değerleri incelenerek, Bölge Müdürlüğü'nce belirlenir. Bölge Müdürlüğü yetkilisi tarafından yapılan ölçü sistemi montajı veya ölçü sistemi kontrolünde yapılan herhangi bir hatanın (akım trafosu, gerilim trafosu, sayaç etiket, polarite ve oran hataları dahil) yapılacak baģka bir periyodik ölçü devre kontrolü esnasında tespitinin yapılması halinde, Abone'ye, ölçü sistemindeki hata nedeniyle eksik olarak fatura edilen elektrik tüketim miktarının bedeli, Bölge Müdürlüğü tarafından tespitin yapıldığı tarihteki elektrik birim fiyatından Abone'ye ek fatura ile tahakkuk ettirilir. Abone ölçü sistemi hatası nedeniyle tahakkuk eden eksik elektrik fatura bedelini defaten Bölge Müdürlüğü'ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Bölge Müdürlüğü tarafından, Abone'nin enerjisi derhal kesilir. Abone nin tahakkuk eden elektrik faturasını ödemesi halinde Bölge Müdürlüğü Abone'ye elektrik verir. Elektrik sayacının eksik tüketim kaydetmesi halinde, eksik tüketimin oluģma Ģekline göre, tüketimi sayaç hafızasında tutan sayaçlarda ise sayaç hafızasındaki bilgilere göre eksik tüketim hesaplanır. Abone, elektrik sarfiyatını belirleyen ölçü hücresinin ölçü yeri ve kuruluģ Ģartları ile ilgili Bölge Müdürlüğü'nün değiģiklik talebini yerine getirmek zorundadır. Abone, Bölge Müdürlüğü'nün ölçü hücresinin yer değiģimi ile ilgili talebini verilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde, Bölge Müdürlüğü, Abone'nin enerjisini kesmekte serbesttir. Aboneye Uygulanacak Tarife Madde 21. Elektrik bedeli; aktif enerji, reaktif enerji, güç, güç aģımı, iletim ve dağıtım sistemi kullanımı ile yasal olarak alınması gereken diğer bedellerden oluģur. Abone'nin alacağı elektrik enerjisinin tarifesi ve bedeli, GOSB tarafından belirlenecek ana esaslar çerçevesinde, her ay Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilir. Abone, tarife ve birim fiyat değiģikliklerini peģinen kabul eder. 14

16 ġebeke DeğiĢiklikleri Madde 22. Ġleride, Abone tesislerinin enerji aldığı dağıtım hattında Bölge Müdürlüğü tarafından gerilim değiģikliğine gidilmesi halinde, Abone, gerilim değiģikliğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesini takiben verilen süre içerisinde gerekli tadilatları yapar. Bu sözleģme Abone nin kurulu gücü üzerinden yapılır. Abone, kurulu gücünün %75'inin altında güç çektiği takdirde ya da tüketiminin sağlıklı tespit edilememesi halinde, Bölge Müdürlüğü'nün ölçü sisteminde istediği değiģikliği yapmayı, peģinen kabul eder. Abone nin, GOSB tarafından ölçü devrelerinde istenilen değiģikliği belirtilen süre içinde yapmaması halinde, GOSB Abone ye tahakkukunu yapacağı ilave (eksik) elektrik tüketim miktarının belirlenmesinde serbesttir, Abone peģinen kabul eder. Abone onaylı projesine göre tesis ettiği iģletmesindeki projesinde belirtilen akım trafosu, gerilim trafosu, sayaç vb. devre elemanlarının karakteristik değerlerinde Bölge Müdürlüğü'nün bilgisi dıģında değiģiklik yaptığı takdirde, Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği tadilat ve değiģikliği itirazsız kabul eder. ÇeĢitli Hükümler Madde 23. GOSB, bu sözleģmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen Abone nin sözleģmesini 10 (on) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilir. SözleĢmenin sona ermesi ile ödenmesi gereken tüm borçlar muaccel hale gelir. SözleĢmenin sona erdirilmesi esnasında taraflarca son endeks tespit protokolü düzenlenir. Borç ve alacaklar karģılıklı tasfiye edilir. Abone nin katılmaması halinde endeks tespit protokolü GOSB tarafından düzenlenir. Tarafların, sözleģme ve ilgili mevzuattaki herhangi bir yükümlülüğü, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51. Maddesinde belirtilen mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda, mücbir sebep olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır. GOSB'un Sorumluluğu Madde 24. BÖLÜM III SU SATIġINA ĠLĠġKĠN ġartlar GOSB su temin edebildiği sürece, Abone'ye, talep miktarındaki suyu, kontrolü GOSB'a ait su sayacına kadar ulaģtırmakla görevlidir. Bunun için gereken idari ve teknik önlemleri alır, suyun temini için özel ve tüzel kiģilerle anlaģmalar yapar, GOSB su deposu ile Abone sayacına kadarki tesislerin bakım ve iģletilmesini yapar, su sayaçlarını mühürler ve mühür zaptı ile Abone'ye teslim eder, suyu keser, kesilen suyun açılmasını temin eder, okumalarını yapar, temin etmiģ olduğu su ve dağıtımı için gerekli olan satıģ bedellerini Abonelere tahakkuk ettirir, tahsilatını yapar. 15

17 GOSB, Abone'nin su talebini kısmen veya tamamen karģılayamayabilir, bundan ötürü Abone hiçbir istem ve savda bulunamaz. GOSB temin etmiģ olduğu su için içme garantisi vermez. Suyun Dağıtılması Madde 25. GOSB, temin etmiģ olduğu suyun depolara alınması, suyun dağıtım Ģebekesine verilmesi ve Abone'nin parseli içerisindeki vana odasına konan su sayacına kadar iletilmesini temin eden Ģebekenin bakım-onarım ve iģletilmesini yapar. Su deposu ile Abone'nin su sayacına kadarki arızalardan GOSB, su sayacı ve su sayacından sonraki arızalardan ise Abone sorumludur. Abone, su sayacına kadarki, (su sayacı dahil) su tesisatındaki arızaları derhal GOSB'a haber vermek, su sayacından sonraki arızalarda ise, Abone derhal onararak su kaybını gidermek zorundadır. Bölge Müdürlüğü, Abone'nin hizmetlerini aksatmamak koģulu ile mülkiyeti Abone'nin olan branģman hattından ve/veya vana odasından yararlanarak baģka Abonelere su verebilir. Bölge Müdürlüğü'nün, acil su arızalarına müdahalesi aģamasında, su kesimi ile ilgili Abone'yi haberdar etme konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmayıp, yapılan çalıģmalar esnasında Abone tesislerinde doğabilecek insan sağlığı, mal ve can güvenliği dahil kaza ve hasarlardan GOSB sorumlu tutulamaz. Bölge Müdürlüğü, GOSB su dağıtım tesislerinde yapacağı bakım çalıģmaları ile ilgili su kesintisi ihbarını yazılı veya sözlü olarak Abone'ye bildirir. Su Sayaçları Madde 26. Abone'nin su tüketimi, vana odasına Abone tarafından takılan su sayaçları ile ölçülür. Su sayacı, Abone tarafından montajı yapıldıktan sonra, Bölge Müdürlüğü tarafından mühürlenerek tutanakla teslim edilir. Su sayacına Bölge Müdürlüğü tarafından takılan mührün korunmasından ve vana odasının okunmaya hazır halde tutulmasından Abone sorumludur. Hiçbir Ģekilde mühür ve su sayacı Abone tarafından sökülemez, arıza anında Abone derhal Bölge Müdürlüğü'ne haber vermek zorundadır. Su Bedelinin Tahakkuk ve Tahsilâtının Yapılması Madde 27. Su bedeli, GOSB tarafından okunacak su sayacındaki Abone sarfiyatı üzerinden tahakkuk ettirilir. Su bedeli, Genel Kurul tarafından belirlenen prensipler çerçevesinde, su alıģ bedeli ile orantılı olarak her ay Bölge Müdürlüğü tarafından Abone'ye yansıtılır. Abone ödemiģ olduğu su faturalarını 10 (on) sene müddetle saklamak zorundadır. Aksi halde bir hak iddiasında bulunamaz. Herhangi bir döneme ait su parasının ödenmesi, ondan önceki dönemlere ait su parasının ödendiği anlamına gelmez. Abone, talep ettiği miktardan (m 3 /ay) fazla su kullanamaz. Kullandığı takdirde, su bedeli % 30 (otuz) zamlı olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak, GOSB'un olanakları imkân verdiği takdirde, Abone talep miktarının artırılmasını talep edebilir. Talep miktarının artması, yeni sözleģmenin veya ek protokolün yapılması ile mümkündür. OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 115 inci maddesi gereği, Abone kuyudan su temin ettiği takdirde kuyu çıkıģına sayaç takılarak, kuyudan elde etmiģ olduğu suyun miktarı GOSB 16

18 tarafından belirlenir. Kuyudan elde edilen suya uygulanacak birim fiyatın prensibi ise Genel Kurul tarafından belirlenir. Tanımlar Madde 28. BÖLÜM IV ATIKSU ALTYAPI KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ġartlar Atıksu Abonesi: GOSB un atıksu altyapı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi hizmetlerinden yararlanan katılımcılar, kiracılar ve diğer kiģileri, Abone No: Tesisinden evsel atıksu kaynaklanan aboneler için su sözleģmesinde belirtilen vana odası numarasıdır. Tesisinden endüstriyel atıksu kaynaklanan Abonelerden; GOSB Kanala Kabul Kriterleri TABLO-1 değerlerini sağlayanlar için abone no END1/a, sağlayamayanlar için END2/a kodu ile tanımlanır. (a:1 den başlayarak sözleşme yapma sırasını gösteren numaralar) Atıksu Miktarı: Evsel atıksu kaynağı Aboneler için fatura dönemine ait satın aldığı/temin ettiği (GOSB, tanker, kuyu vb. ) su m 3 değeri, endüstriyel atıksuyu olan Aboneler için fatura döneminde debimetreden okunan değeri, Debimetre: Endüstriyel atıksuyu olan Abonelerin, parsellerinde GOSB un atıksu altyapılarına bağlantı noktasından önce monte etmesi gereken endüstriyel atıksu debisini ölçen cihazları, Arıtma: Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boģaltıldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiģtirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü tabii, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma iģlemlerini, bir baģka deyiģle atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerini müsaade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme iģlemini, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi: Atıksuların alıcı ortama boģaltılmasından önce arıtılmaları gayesiyle, GOSB un kendi kurduğu merkezi arıtma tesisini, Atıksu: Evsel, endüstriyel veya diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiģ veya özellikleri kısmen veya tamamen değiģmiģ suları, Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıģtıkları alıcı ortamların doğal bileģim ve özelliklerinin değiģmesine yol açarak dolaylı ve doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri, Atıksu Altyapı Tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmıģ atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını, Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere uygun hazırlanmıģ yapıyı, Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinden veya fosseptiklerden çıkan, değiģik ölçüde katı madde ihtiva eden sulu karıģımı, 17

19 Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle evsel ve endüstriyel atıksuların oluģumuna yol açan GOSB un sorumluluk alanında bulunan Abonelerin her birini, Bağlantı Kanalı: Abonelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine taģıyan parsel bacası ile atıksu kanalı arasındaki katılımcının sorumluluğunda olan kanalı, Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini, Bağlantı Ġzin Belgesi (BĠB): GOSB tarafından düzenlenen, evsel ve endüstriyel atıksuların atıksu altyapı tesislerine bağlanma Ģartlarını belirleyen ve buna izin veren belgeyi, Geçici Bağlantı Ġzin Belgesi (GBĠB): Atıksu deģarjı ile ilgili gerekli ön arıtma önlemlerini taahhüt eden katılımcının talebi ve GOSB un bu talebi uygun görmesi sonucu, ön arıtma tesisi yapım sürecinde katılımcıya verilen geçici izin belgesi, Abone nin yasal inģaat süresince Ģantiye için geçici olarak verilen kanalizasyon bağlantı izni ve GOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin deģarj izni almadan önce abonelerin talep etmeleri halinde verilecek belgeyi, Evsel Atıksu: Ġnsanların günlük normal yaģam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluģan atıksuları, Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dıģında kalan, endüstrilerden ve diğer ticari iģletmelerden kaynaklanan suları, Fosseptik: Abonelerin parselinde yapılmıģ, evsel atıksuların toplanması için yeraltına açılmıģ kapalı beton boru, künk, pik boru veya benzeri vasıtalarla akıtıldığı etrafı taģ, tuğla veya beton ile çevrilmiģ kapalı ve yalnız bu amaç için kullanılan çukurları, ĠĢ Termin Planı: Abonelerin TABLO-1 de belirtilen atıksu altyapı tesislerine deģarj standartlarını sağlamak için yapmaları gereken atıksu arıtma/ön arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleģtirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inģaat, iģletmeye alma iģlerin zamanlamasını gösteren planı, Limit AĢma Katsayısı: Abonelerin, TABLO-1 de belirlenen limit değerleri sağlayamaması halinde, gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde GOSB tarafından Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi iģletme katkı payına ilave olarak tahsil edilen tutarın hesabında kullanılan katsayıyı, Kompozit Numune: Evsel veya endüstriyel atıksulardan eģ zaman aralıklarında alınarak meydana getirilen karıģık numuneyi, Kontrol Bacası: Atıksu deģarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını takip etmek için içine girilebilir, projesi GOSB tarafından tespit edilecek ve/veya onaylanacak bacaları, Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların TABLO-1 de öngörülen sınır değerlere kadar arıtılmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken her türlü arıtma tesisini, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karģı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf iģlemleri gerektiren maddeleri, 18

20 Tekil Numune: Bir atıksu kaynağından herhangi bir zamanda alınan numuneyi, Yağmur Suyu Kanalı: YağıĢ suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı haricinde (en fazla 40 C) baģka kirletici unsur ihtiva etmeyen soğutma sularını taģıyan kanalları, Vidanjör ÇalıĢtırıcısı: Vidanjör ile evsel ya da endüstriyel nitelikte atıksuları, Yönetmeliklerde belirtilen kabul standartlarında kanalizasyon hatlarına veya bu standartları sağlamak amacıyla herhangi bir bertaraf tesisine taģıma iģlemi yapan Ģahıs, firma, kurum ve kuruluģları, Vidanjör ÇalıĢtırma Ġzin Belgesi: Kamu ve özel kuruluģlara bağlı olarak vazife yapan, Vidanjör Takip ve Kontrol Sistemine dahil olan; Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ne zarar vermeyecek Ģekilde, GOSB tarafından tespit edilen deģarj noktalarına evsel ya da endüstriyel nitelikteki atıksuları boģaltacak vidanjörlere verilecek belgeyi, ġahit Numune: Atıksu kaynağından atıksu numunesi alımı sırasında, Abone yetkililerinin istemesi halinde atıksu numunesi ile birlikte aynı anda alınan ve atıksu kaynağı yetkilisine teslim edilen numuneyi, ĠĢletme Katkı Payı: GOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin iģletilmesi için gerekli maliyetlerin karģılanması amacıyla Abonelerin ödemesi gereken aylık katılım bedelini ifade eder. Abone nin Yükümlülükleri Madde 29. Abone, bu SözleĢmede belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür. Abone, atıksu altyapı tesislerine bağlantı yapmak ve bağlantı izin belgesi almak zorundadır. Abone, atıksularını, GOSB un yazılı izni olmadan taģıma araçları ile diğer ortak atıksu arıtma/bertaraf tesislerine taģıyamaz. Abone nin ve/veya kiracılarının faaliyetlerinden endüstriyel atıksu kaynaklanıyor ise deģarj yerinde kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile kompozit numune alma cihazı monte etmekle yükümlüdür. Abone, Bağlantı Ġzin Belgesi ne tabi bütün deģarjları için, deģarj yerinde, kolayca ulaģılabilen ve numune almaya müsait bir kontrol bacası inģa etmekle yükümlüdür. Atıksu karakteri GOSB Kanala Kabul Kriterleri TABLO-1 değerlerini sağlayamayan Aboneler ön arıtma yapmak ve TABLO-1 de belirtilen değerleri sağlamak zorundadır. Abone nin, tesisinin bir kısmını veya tamamını kiralaması ve kiracının atıksu karakterinin TABLO-1 değerlerini sağlamaması durumunda da Abone ön arıtma tesisi kurar. Abone nin birden fazla kiracısı olması durumunda iģletme katkı bedeli, her bir kiracısının atıksu karakteri dikkate alınarak en üst seviyedekine göre belirlenir. Abone, belirlenen bu bedel üzerinden ödeme yapar. Abone, herhangi bir sebeple faaliyetini durdurması durumunda, aboneliğini sona erdirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, durum yerinde tespit edilerek tutanak tutulur. Abone, son debi değeri üzerinden hesaplanan faturayı ödemekle yükümlüdür. Abone nin kiracısının üretimini durdurması veya kiracısının değiģmesi durumunda 6 (altı) ay önceden Bölge 19

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı/unvanı EK-1 de belirtilen Şirket ile Müşteri arasında akdedilmiştir. MADDE-2

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi,

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi, TURGUTLU MÜFTÜLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI VE TURGUTLU CAMĠLERĠ 01/01/2015 31/12/2015 TARĠHLERĠ ARASINDA SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. KAPSAM : Bu şartname,, Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı/unvanı EK-1 de belirtilen Şirket ile Müşteri arasında akdedilmiştir. MADDE-2

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005

KURUL KARARI. Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005 31 Aralık 2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2005

Detaylı

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 90,0% 80,0% Rekabete Açık Fiyat 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar D. Gaz Sistem Kul. ÖTV KDV 10,0% 0,0% Doğalgaz Sistem Kul. ÖTV KDV Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi TEŞVİK (Ç.K MADDE 29) Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Konusu 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun kapsamında

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği Resmi Gazete:26.10.2002 Tarih ve 24918 Sayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARİH:../../... SAYI:.. - -.-. Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ H. Nihal BERKER ATLI Güryay BİNGÖL 30 Mart 2013 1 LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ MEVZUATI Elektrik Piyasası Kanunu 04.08.2002 tarihli Lisans Yönetmeliği 21 Temmuz 2011 Elektrik Piyasasında

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki. Buğçe DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki. Buğçe DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Buğçe DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 6. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 2016, Mersin, 18-19 Ekim 2016 Sunum İçeriği Yasal Dayanak Amaç Faydalanıcılar

Detaylı

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı