ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ (ĠSKĠ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ 2012 Ġ S K Ġ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P Ġ S T A N B U L Sayfa 1 / 73

2 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE NO YÖNERGENĠN TARĠFĠ SAYFA NO 1. Amaç ve Kapsam 6 2. Dayanak 6 3. Tanımlar ve Kısaltmalar Hizmetlerin Sunumu Kamu Hizmetlerinin Ġlk Kademede ve VatandaĢa En Yakın Yerde Sunulması ve BaĢvurunun Kabulü ve Sonuçlandırılması Kamu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunulması VatandaĢın Bilgilendirilmesi Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri OluĢturma Engellilerle Ġlgili Tedbirler BaĢvuru Sahibinden Ġstenecek Bilgi ve Belge Kriterleri Kurum Ġçi ve Kurum DıĢı YazıĢma Mukavele ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler NVĠ Kaydı Ġle Yapılacak Uygulamalar Yeni Su, Yeni Su Kolon ve Tesisata Ek Mukaveleleri ġantiye Aboneliklerine ĠliĢkin Hususlar Ġsim DeğiĢikliği Mukavelesi, Yenileme Mukavelesi Tesisat Ayırma ĠĢlemleri Tesisat Ġptal ĠĢlemi Mukavele Ġptal ĠĢlemi Geçici Kapama ve Geçici Açma ĠĢlemleri ġubeyolu ve Sayaç Çap Büyütme-Küçültme, ġubeyolu Nakli ile Sayaç Nakli ĠĢlemleri Sayaç ve Tesisat Montajına ĠliĢkin Genel Hususlar Tek Sayaçla Su Verilen Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Bahçe Nizamlı Müstakil Binalar ve ġantiyeler Ġçin Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Kolon Sistemiyle Su Verilecek Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Tesisata Ek Sistemiyle Su Alan Birimlerin Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Dizi Sistem Tesisatla Su Verilecek Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Tesisat Ayırma Sistemi Ġle Sayaç Ayrımı Talep Edilen Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar KeĢif, Teknik Ġnceleme ve Kontrol ĠĢlemleri KeĢif Evraklarında Yer Alacak Bilgiler ġebeke Borusu Olmayan Yerler Atıksu Abonelerinin Durum Tespiti KSUB Abonesinin Yükümlülükleri Mukavele ve Tesisat Bağlantı ĠĢlemlerinin Tamamlanması Sayfa 2 / 73

3 35. Yeni Abonelik ĠĢlemlerinde Alınacak Bedeller Abonelik Teminatı Bedelinin Tespitine Esas Cetvele Göre Hesaplanacak ĠĢyerlerinden, Sanayi Abonelerinden ve ġantiyelerden Alınacak Teminat Bedeli Konut ve ĠĢyerlerinin Teminat Bedellerinin Hesaplanması Ġsim DeğiĢikliği ve Yenileme SözleĢmeleri Esnasında Alınacak Bedeller ve Yapılacak ĠĢlemler Yangın Suyu Aboneliği, Sıcak Su Aboneliği ve Ev-Büro Aboneliğinden Alınacak Bedeller Borçlu Abonelerle Ġlgili Mukavele ĠĢlemleri Ön Ödemeli Kartlı Sayaç Uygulamaları ve Alınacak Bedeller KullanılmıĢ Suların UzaklaĢtırılması Hizmetlerinden Faydalanan (KSUB) Abonelikler Kapsamında Yapılacak Mukavele ĠĢlemleri ve Alınacak Bedeller Toplu Ġptale Alınacak SözleĢmeler Mukavele ĠĢlemlerine ĠliĢkin Özel Durumlar ve Hükümler Tahakkuk ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler Sayaç Okumalarında Endeks Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar Tahakkuk Programı, Fatura Basımı Esasları Üst Yönetim Raporları KSUB Tahakkuk Esasları ve ĠĢlemleri Ġtiraz ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler Ġtiraz Müracaatının Alınması Ġtiraz Değerlendirme Esasları Sayaçlı Tüketim Tespitlerine Ġtiraz ve Sayacın Ölçüye Çıkarılması Ġtiraz Onayı, Onay Yetki Sınırları ve Ġtiraz Değerlendirme Komisyonu Ġtiraz ĠĢlemlerine Ait Diğer Hükümler KSUB itiraz iģlemleri Tahsilât ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler Veznelerde Tahsilât ĠĢlemi Borçlu Kartlı Sayaç Abonelerinin Mahsup ĠĢlemleri Gecikme Cezası Uygulaması Para Ġade ve Hesap Aktarımı ĠĢlemleri Teminatların Ġadesi Fatura Taksitlendirme ĠĢlemleri Su Kapama ĠĢlemleri Su Açma ĠĢlemleri Borcu Ödenmeyen SözleĢmelerin Feshi ve ġüpheli Alacak Uygulaması Kaçak Su ĠĢlemleri ve Diğer Uygulamalar KSU Abonelerine Uygulanacak Kaçak Su ve Tahakkuk ĠĢlemleri Usulsüz Su Kullanımında Yapılacak ĠĢlemler Katılma Payı Tahsiline ĠliĢkin Hususlar Katılma Payı Bedeli/Katılma Payı Avans Bedeli Hesaplama Formülleri Katılma Payı Tahsil Edilecek Yapılar Katılma Payları Tahakkuk ve Tahsilât Esasları Sayfa 3 / 73

4 74. Katılma Payları ile Ġlgili Özel Hükümler Atık Su Kanal Ruhsat ĠĢlemleri Proje Onayı Harcı Proje Ġnceleme ve Onaylama, Atıksu GörüĢleri Müracaat ve Uygulamalarına ĠliĢkin Genel Esaslar Parsel Önünde Atıksu Kanalı Bulunması Halinde Proje Ġnceleme ve Yapılacak ĠĢlemler Parsel Önünde Atıksu Kanalı Bulunmaması Halinde Proje Ġnceleme ve Yapılacak ĠĢlemler Tulani Kanal Yapım ġartlarına ĠliĢkin Hususlar Tulani Kanal Projesi Röleve Onay Harcı Tadilat Projelerini Ġnceleme ve Onay Harcı (PĠOH) Suret Mimarî Projelerin Ġnceleme ve Onay Harcı Cadde ve/veya Sokaklardaki Atıksu Kanalına TaĢınmazların Bağlantısının Yapılmasına ĠliĢkin Hususlar Atıksu Fosseptik Çukurunun Tesis Edilmesi Parselin Yağmur Suları ile Ġlgili Hususlar Özel Ġmalat Gerektiren Atıksu Üreten Birimlere Uygulanacak Hususlar Temel Üstü Onayı Safhasına ĠliĢkin Hususlar Ġskân Safhasına ĠliĢkin Hususlar Müteferrik Hususlar Geçici Madde Öncelikli Olarak Uygulanacak Hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EK-2 Abonelik BaĢvuru Kabul ve Takip Formu Örneği EK-13 Beyan Formu Örneği 73 Sayfa 4 / 73

5 1 YÖNERGENİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI YÖNERGENİN TARİFİ 4 YÜRÜRLÜK TARİHİ 13/09/ TADİL EDİLEN MADDELER 6 TADİLAT NO T1 7 8 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI TADİL EDİLEN MADDELERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ İSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesi Abone İşleri Asya Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı. 13/09/2012 Tarihli 2012/441 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 5, 14, 15, 17, 46, 63, 73, 74, 75, 77 ve 84 01/11/2012 Tarihli 2012/522 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 01/11/2012 Sayfa 5 / 73

6 ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İdare abonelerine yönelik hizmetlerdeki uygulama esaslarını tespit etmek, abone hizmetleri kapsamındaki iş ve işlemlerin belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ifa edilmesini, uygulama birliğini, hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve standardizasyonu sağlamaktır. (2) Bu Yönerge; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünü, işlemlerini, personelini ve İdare hizmetlerine muhatap tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ile İSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına, İSKİ Atıksuların Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıda sunulmuştur. a) Abone (müģteri): İdarece sunulan su ve atıksu hizmetlerinden abonelik sözleşmesi çerçevesinde faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişilerdir. b) Abone bilgisine itiraz: Abone adı, soyadı ve adres bilgilerinde bir hata olduğu takdirde yapılan itirazdır. c) Abone grubu: Abonenin normal, yüksek tüketim, sanayi, resmi daire, belediye, toplu su, şantiye, kuyu, tanker ve ücretsiz su ve benzeri veya atık su kullanan abone kümelerinden hangisine dâhil olduğuna dair tasnifi gösteren sınıflandırmadır. ç) Abone tebligat adresi: Aksi belirtilmedikçe İdare ile abonelik sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişilerin, mukavelede gösterilen adresidir. Sayfa 6 / 73

7 d) Abonelik adresi: İdare ile mukavele yapılarak su verilen binanın adresi olup; ilçe, mahalle, cadde, sokak adları ile bina, blok, daire numaralarından teşekkül eder. e) Açma: Borcun ödenmesi veya geçici kapama süresinin bitmesi sebebiyle suyun açılması işlemidir. f) Altyapı durum belgesi: İSKİ Kuruluş Kanunu 18 inci maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. g) Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kollektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemlerdir. ğ) Arıtma tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce alınacak tedbir ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. h) Atıksu bağlantı kanalı (rabıt): Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum 20 (yirmi) cm. çapında muflu beton boru (MBB) veya İdarenin uygun göreceği borularla minimum 150 (yüzeli) meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanallardır. ı) Atıksu çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki, atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz ve her bağımsız konut başına en az 12 (on iki) m³ olacak şekilde fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen haznelerdir. i) Atıksu kanalizasyon Ģebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine ulaştırmaya yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemleridir. j) Atıksu kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten her türlü yapı ve faaliyet yerleridir. k) Atıksu: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. l) Belediye grubu abone: Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile yapılan mukaveleye ait abone grubudur. m) Borç-alacak: Abonenin İdareden alması gereken ve ancak henüz aboneye ödemesi veya mahsubu yapılmamış tutar ve bedellere borç, İdarenin aboneden tahsil etmesi gereken ancak henüz tahsil edilmemiş meblağ ve bedellere İdare alacağı olup, faturada borç/alacak hanesinde görülür. Sayfa 7 / 73

8 n) Borçtan iptal: Borcunu ödemediği için İdare tarafından sayacının sökülerek, abone mukavelesinin iptal edilmesidir. o) BuĢakle: Ana musluğa veya vanaya ulaşılmasını sağlayan koruyucu parçadır. ö) C parçası: Atıksu parsel bağlantı kanallarının, atık su şebekesine açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır. p) C uygulama katsayısı: Her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kanal Birim Fiyatı (K) nın 0,025 (binde yirmi beş) ile çarpılmasından elde edilen ve bir m² (metrekare) inşaat alanı için uygulanan TL/m² birim fiyatıdır. r) Çevre temizlik vergisi (ÇTV): 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi çerçevesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan vergidir. s) DeĢarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR): İdare tarafından düzenlenen endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. ş) Devirli okuma: Okumanın normal çalışan ve endeks (sayaç hane sayısı) gereği tabii olarak sıfırlanan bir sayaçtan okunarak yapıldığını belirtir. t) Dizi sistem tesisat: Binaya ait bağımsız birimlerin kendi adlarına olan mukavelelerine ait sayaçların bina girişinde bir pano içerisinde üst üste dizili tesisat sistemidir. u) Dönem fazlası: Mukavele iptal edilirken hesabının tasfiye edilmesi için işaret alınarak yapılan tahakkuktur. ü) Dönem ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyattır. v) Ek metreküp (ek m³): Aboneye iki okuma tarihi arasında sayaçtan geçmeden tankerle verilen su veya sayacın kaydetmemesi sebebiyle tespit edilen ilave su miktarıdır. y) Endüstri tesisleri: Fabrika, atölye, imalathane, sanayi, hangar ve benzeri tesislerdir. z) Endüstriyel atık su: Evsel atık sular hariç, sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan kirlenmelere maruz kalıp kirlenmiş ve özelliklerini kaybetmiş sulardır. aa) Evsel atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır. bb) Ferdi abonelik: Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birime yapılan aboneliktir. cc) Fesih: İdare tarafından abone sözleşmesinin iptali işlemidir. Sayfa 8 / 73

9 çç) Gayri sıhhi müessese ruhsatı (GSM ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatıdır. dd) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasıdır. ee) Genel averaj: Abonenin tahakkukuna esas bir yıllık tüketiminin ortalama günlük sarfiyatıdır. ff) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı tarife grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. gg) Halk çeģmesi: Umuma mahsus yerlerde bedelsiz su verilen çeşmelerdir. ğğ) Ham su abonesi: İdareden arıtılmamış su almak için mukavele yapan abonedir. hh) HesaplaĢma faturası: Abone tesisatına kartlı sayaç takıldığında, mekanik sayaçtan kalan m 3 (metreküp) ün tahakkuk ettiği faturadır. ıı) Ġçmesuyu Ģebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. ii) Ġdare (Kurum): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlünü, kısaca İSKİ yi ifade eder. jj) Ġlliyet belgesi: Herhangi biri adına İdare nezdinde işlem yapmak için müracaat eden işlem yapılacak yer arasındaki alakayı gösteren tapu, kira kontratı, tahsis belgesi veya konutlarda NVİ kayıtları, tüzel kişilikler adına yetkilendirmeyi belirten karar defteri, imza sirküsü, veraset ilamı, vekâlet ve benzeri belgelerdir. kk) Ġmar kanunu: 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunudur. ll) ĠnĢaat alanı (A): Bir parselde yapılan/yapılacak konut, işyeri, endüstri (sanayi) ve benzeri maksatlı inşaatların; etrafı kapalı bütün brüt alanları toplamıdır. İnşaat alanına; zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ile üstü açık spor alanları, açık oto parklar ve oto galerileri, kanopi, sundurma, portik ve benzeri alanlar dâhil edilmez. mm) Ġsim değiģikliği mukavelesi: Mukavelesi olan bir yere isim değişikliği talebine istinaden mevcut aboneliğin iptal edilerek müracaat eden adına yapılan yeni mukaveledir. nn) ĠSKĠ hizmet bedelleri: İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre alınan bedellerdir. oo) ĠSKĠ kanunu: 23/11/1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundur. (01/6/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3009 sayılı Kanunla değişik.) Sayfa 9 / 73

10 öö) Ġstatistik grubu: Su kullanılan binanın; konut, işyeri, hastane, okul gibi hangi gaye ile kullanılan bir yer olduğunu bildirir. pp) ĠĢ emri: İlgili birimlere gönderilmek üzere basılan ve hangi işin yapılacağını belirten formdur. rr) ĠĢyeri: Sınaî ve endüstriyel faaliyet gösteren yerler harici, ticari faaliyet gösterilen yerlerdir. ss) Kaçak su kullanımı: İSKİ ye ait su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan, bina içerisindeki ana kolon borusundan ve yer altı suyu kaynaklarından her hangi bir teknik düzenekle abone olmaksızın su kullanılması veya abone olmaksızın atıksu şebekesinin kullanılmasıdır. şş) Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı): İçinde bulunulan yıla ait güncel rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve bir metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil, bir metre uzunluğunda Ø 300 mm. çapındaki atık su kanalının TL/m cinsinden maliyet bedelidir. tt) Kanal kullanım belgesi: Yeni su alacak binalara atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru bakımından durumunu bildiren ve tahsil edilmiş bulunan hizmet harçlarını gösteren belgedir. uu) Kapama aparatı: Su kapama işlemine yarayan malzemedir. üü) Kapama: Borçtan veya geçici iptalden dolayı suyun kapatılmasıdır. vv) Kara kanal: Fen ve sanat kaidelerine uyulmadan yapılmış basit sathi, bacasız çeşitli derinlikte ve çevredeki bütün yapıların faydalandığı kanallardır. yy) KarıĢık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik tarife grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. zz) Kartlı sayaç abonesi: Ön ödemeli kartlı sayaç kullanan abonelerdir. aaa) Katılma payı (KP): İdarenin görev, yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 3194 sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsi i ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. bbb) Katılma payı avansı (KPA): İdarenin görev, yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 3194 sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan müsaade almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsi i ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. ccc) Katma değer vergisi (KDV): 25/10/1984 tarihli, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre alınan vergilerdir. ççç) Kesin hesap faturası: Mukavele iptali esnasında hesabının tasfiyesi sonucu oluşan faturadır. Sayfa 10 / 73

11 ddd) Kıyasen tahakkuk: Sayacın endeksinin tespit edilemediği döneme ilişkin abonenin daha önceki tespit edilmiş tüketiminin genel ortalaması üzerinden tahakkuk yapılmasıdır. eee) Kolon sistem tesisat: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir. fff) Kontrol bacası (Fenni baca ) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletilmesi gayesiyle içine insan girebilecek kesitte ve İSKİ standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş veya edilecek olan kanal bacalarıdır. ggg) KullanılmıĢ su bedeli aboneliği (KSUB aboneliği): İdare ile ham su mukavelesi yapan veya İdareden su almadığı halde, kullanılmış suyunu alıcı ortamlara deşarj etmek için yapılmış aboneliktir. ğğğ) Mansap (alıcı ortam): Kanalizasyon şebekelerinin veya kolektörlerin taşıdığı atık suların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller dâhilinde deşarj edildiği nihai ortamdır. hhh) Mukavele (SözleĢme): İdare ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen İSKİ ve abonece imzalanmış akittir. ııı) Mukavele iptali: Abonenin isteği üzerine mukavelenin iptal edilerek suyun kullanıma kapatılması işlemidir. iii) Mukavele no: İdare tarafından her yeni mukaveleye verilen numaradır. jjj) Müellif: İSKİ nın tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve benzeri projeleri hazırlayan, tanzim eden, mesuliyetini üstlenen, proje üzerinde imzası, tescil ve oda sicil numarası gibi bilgiler bulunan mimar veya mühendis unvanına haiz gerçek veya tüzel kişilerdir. kkk) Mükellef: Taşınmazın mülkiyet veya ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. lll) Müracaat kayıt formu: Abonenin herhangi bir konuyla ilgili olarak İdareye müracaatı sırasında isteğinin incelenmek veya işlem yapılmak üzere kabul edildiğini belirten formdur. mmm) Normal abone: İdare ile mukavele yapmış resmi daire, sanayi, şantiye, belediye, yüksek tüketimli abone gruplarına dâhil edilmeyen abonelerdir. nnn) Normal tahakkuk: Doğru çalışan bir sayaçtan alınan işarete göre yapılan tahakkuktur. ooo) NVĠ kayıt belgesi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adrese dayalı kayıt ve takip sisteminden alınan kayıt ve belgelerdir. ööö) Organize sanayi bölgeleri (OSB) : Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp Sayfa 11 / 73

12 planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu 4562 Sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. ppp) Ortak kullanım alanları (OKA): Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa m² cinsinden brüt toplam inşaat alanıdır. rrr) Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli (AAB): Özel arıtma gerektiren atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleridir. sss) Parsel bacası (rögar) :Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır, derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyon derinliği ile orantılı olarak değişkendir, parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde asgari (70cm x70 cm ebadında) veya Ø 70 cm (prefabrik) iç ebadında olacaktır, kapaklar her an açılabilecek durumda ve zaruri haller hariç bina dışında olacaktır. şşş) Pompaj Ģartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı İdarece belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek bina nın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir terfi çukuru veya rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilmesi şartıdır. ttt) Priz: Abonenin su şebekesine bağlanan noktasındaki ana musluktur. uuu) Proje inceleme harcı (PĠH): Proje inceleme mukabili alınan harçtır. üüü) Proje inceleme ve onay hizmet bedeli (PĠOH): Su Kanal ve Ruhsat Şeflikleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre, atık su kanal bağlantısı ve/veya atık su çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 3194 sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan veya alacak olan yapılara ait mimari projelere; altyapı uygunluk görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek hizmet harcıdır. vvv) Resmi binalar (resmi daireler): Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir. yyy) Resmi daire abonesi: Resmi kuruluşlar tarafından yapılan ve ödeme yeri saymanlıklar olan mukavelelere ait abonedir. zzz) Sanayi abonesi: İdareden su veya kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti almak için mukavele yapmış, gelir sağlamak gayesiyle şekil, vasıf değiştirerek mal üreten gerçek veya tüzel kişilerdir. aaaa) Sanayi tesisleri: Ham madde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten tesislerdir. Sayfa 12 / 73

13 bbbb) Sayaç çapı: Sayacın su giriş çapının milimetre cinsinden büyüklüğüdür. cccc) Sayaç no: İmalatçı firma tarafından belirlenen ilgili Bakanlıkça onaylanan sayaç üzerinde bulunan numaradır. çççç) Sayaç yeri: Sayacın binada bulunduğu yeri tarif eden ve sayaca herhangi bir işlem yapmak için giden vazifeli elemana sayacı bulmada kolaylık getiren tariftir. dddd) Sayaç yuvası: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur. eeee) Sayaç: Kullanılan suyun miktarını tespit eden ölçü aletidir. ffff) ġube müdürlüğü: Abonelerin bulunduğu noktaya en yakın yerden hizmet görmesini temin amacıyla, yerinden yönetim hizmet ilkeleri çerçevesinde Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları bünyesinde teşkilatlanmış, abone hizmetleri bölge müdürlükleridir. gggg) ġube yolu: Ana musluğun ana boruya bağlandığı noktadan başlayıp, bahçeli nizamlarda parsel sınırından (bahçe duvarından) en fazla bir metre içeride, bahçesi olmayan binalarda ise cephe duvarına kadar olan kısımdır. ğğğğ) ġüpheli alacaklar: Şube Müdürlüklerince ve/veya Hukuk Müşavirliğince yapılan hukuki araştırmalar sonucunda, tahsil edilmesi mümkün olmayacağı tespit edilen alacaklardır. hhhh) Tahakkuk mahsuplaģması: Kıyas tahakkuklar sebebi ile aboneye yapılan tahakkukun mahsup edilmesi işlemidir. ıııı) Tahakkuk: İdarenin verdiği su ve atık su hizmetlerinin karşılığı olarak, abonelerin tükettikleri su miktarlarının ölçülmesi suretiyle tahsil edilmesi gereken bedellerin hesaplanıp faturalanması işlemidir. iiii) Tahakkuka esas süre: Fatura çıkartılırken iki okuma arasındaki gün sayısıdır. jjjj) Tankerle dağıtım: Su şebekesi olmayan veya su kesintisi sebebiyle halka tankerlerle su dağıtımıdır. kkkk) Tarife grubu: Aboneye çıkartılacak faturanın birim fiyatının hangi tarifeden alınacağını (konut, işyeri, sanayi, şantiye, ham su, toplu su satışı, bedelsiz) belirtir. llll) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değeridir. mmmm) Tasfiye: Sözleşme aşamasında abone tarafından İdareye verilen ve abone alacağı mahiyetinde olan teminatlarından abone hesabındaki borçları düşülerek mahsup edilmesi suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir. nnnn) TC kimlik no (vatandaģlık numarası): Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz, vatandaşlık haklarına sahip her bir gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş, o kişiyi teşhis eden ve yalnızca o kişiye ait olan 11 haneli sayıdır. oooo) Teknik uygulama sorumlusu (TUS): İlgili ilçe belediye başkanlıkları tarafından kanunların öngördüğü şekilde binanın yapım mesuliyetini üstlenen mimar veya mühendis gibi teknik elemandır. Sayfa 13 / 73

14 öööö) Teminat: Aboneden, İdare tarafından belirtilmiş süre için kullanacağı farz edilen su sarfiyatı karşılığı alınan bedelidir. pppp) Tesisat no: Binaya ilk defa su bağlanırken İdare tarafından verilen ve o binaya yapılan her yeni mukavelede kullanılan numaradır. rrrr) Tesise ek (tesisata ek) sözleģmesi: Herhangi bir biriminde su aboneliği bulunan binanın su aboneliği olmayan herhangi bir birimine mukavele yapılmasıdır. ssss) Toplu iptal: Deprem, Sayaç Sökük, Virane, İstimlâk, Sayaç Kayıp, Mükerrer sözleşme, Tesisat Yok, Kullanım Yok, Faaliyetten Men, Kuyu Göçük, Abone Taşınmış, İflas durumundaki abonelerin sistemsel olarak aboneliğinin dondurulması işlemidir. şşşş) Toplu su mukavelesi: İdare ile sadece toplu su satışı ile temiz su alanlarla yapılan mukaveledir. tttt) Tulani kanal: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi tarafından inşa ettirilen kanallardır. uuuu) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır. üüüü) Vekil: İdareye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek şekilde kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir. vvvv) Yabancı misyon: Su verilen yerin KDV siz bedel ödeyen konsolosluk binası olduğunu belirtir. yyyy) Yapı denetim büroları: 13/07/2001 tarihli, 4708 sayılı kanun gereği, can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için projeye uygunluk ve yapı denetimini sağlamak amacı ile kurulan bürolardır. zzzz) Yeni su mukavelesi: Abonelik talep edilen mahalde su aboneliği olmayıp, ilk defa su almak için yapılan mukaveledir. aaaaa) Yenileme mukavelesi: Tesisatı olup da mukavelesi iptal edilmiş bir yere yeniden yapılan mukaveledir. bbbbb) Yönerge: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesidir. ccccc) Yönetim kurulu: İSKİ Yönetim Kuruludur. ççççç) Yönetmelik (Tarifeler Yönetmeliği): 24/11/2011 tarihli, 2011/34 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilerek 15/12/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ Tarifeler Yönetmeliğidir. ddddd) Yüksek tüketimli abone grubu: Su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan 10 (on) birim üzeri ev, işyeri ve karışık birim olan aylıkçı ve inşaat grubu abonelerdir. Sayfa 14 / 73

15 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hizmetlerin sunumu MADDE 4 - (1) İdarenin hizmetlerinin; hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde görülmesi, abone memnuniyetinin sağlanması ve yükseltilmesi, yerinden yönetim ilkeleri ve Başbakanlığın Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği ile hüküm altına alınmış prensipler çerçevesinde, genel mevzuata ve İdarenin iç düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesi esastır. Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaģa en yakın yerde sunulması ve baģvurunun kabulü ve sonuçlandırılması MADDE 5 - (1) Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması, başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması ilkeleri çerçevesinde; a) Sistemde TC Kimlik numarası kayıtlı veya güncellenebilen abonelere para iade işlemleri, senet ve taksit işlemleri, geçici açma, geçici kapama, başvuru ve beyanla itiraz, bilgi düzeltme ve güncelleme, ön ödemeli kartlı sayaç işlemleri ile araştırma ve keşif gerektirmeyen isim değişikliği ve yenileme işlemlerine ait talep ve müracaatları abonenin adresinin bulunduğu hizmet bölgesine bakılmaksızın müracaat ettiği Şube Müdürlüklerince alınır, bunların dışındaki aboneliğin ait olduğu bölgenin hizmet sahasından sorumlu şube müdürlüğünce yapılması gereken hususi özelliği haiz iş ve işlemler ilgili Şube Müdürlüğüne yönlendirilir. b) Bizzat yapılan başvurular sırasında başvurular incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler varsa, yazışmaya gerek kalmaksızın tamamlatılır, talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir, sonradan tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. c) Abone taleplerinin; sistemsel yetkiler dâhilinde bulunması ve anında olumlu sonuçlandırılması mümkün olanları müracaatı kabul etmiş Şube Müdürlüğünce ve hizmet birimince hemen cevaplandırılır. ç) Abone taleplerinin anında olumlu sonuçlandırılması imkânı bulunmayıp, yerinde keşif ve kontrol icap etmesi veya işlem süreci gereği beklemeyi gerektiren işlemlere ilişkin ise abone müracaatı alınarak, işlemlerin gereği için adresin bulunduğu yerdeki ilgili Şube Müdürlüğü ile bilgisayar ortamında veya diğer iletişim unsurları vasıtasıyla koordinesi sağlanır. Abonenin işlem talep ettiği bölgeye hizmet veren Şube Müdürlüğünce keşif ve kontrol işlemleri mahallinde yaptırılarak talepler sonuçlandırılır. d) Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılır, ayrıca başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgilisine gerekçesi, varsa itiraz mercii ve süresi bildirilir. e) Hizmet bölgesi dışında kalan abone taleplerine ilişkin yapılan işlemlere ait evraklar işlem yapan Şube Müdürlüğünde kalır, evraklar taranarak elektronik ortamda işlem bitiminde ilgili Şube Müdürlüğüne iletilir. Herhangi bir hukuki işlem sürecinde talep edilmesi halinde evrak asılları işlem yapan Şube Müdürlüğünden temin edilir. Sayfa 15 / 73

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 2009,15169 Dayanak Kanununun Tarihi : 10/10/1984, No:3056 Yayımlandığı Resmi Gazete : 31/07/2009, Sayı:27305

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20 İstanbul, 30.01.2013 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair 57 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER T.C. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Ġ S K Ġ ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27305 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15169 Ekli Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 8 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:420) 28/01/2013 tarih ve 57 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 420 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Selçuk BOZKURT Çevre Mühendisi TEŞVİK (Ç.K MADDE 29) Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 SUNUM SÜRECİNDE 1 Yeni Abonelik Hizmeti Verilmesi İçmesuyu veya kullanılmış suların uzaklaştırılması (atıksu) hizmeti verilen kullanıcılara Abonelik Verilmesi 5,6 ve 21. Maddeler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı