ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ (ĠSKĠ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ 2012 Ġ S K Ġ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P Ġ S T A N B U L Sayfa 1 / 73

2 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE NO YÖNERGENĠN TARĠFĠ SAYFA NO 1. Amaç ve Kapsam 6 2. Dayanak 6 3. Tanımlar ve Kısaltmalar Hizmetlerin Sunumu Kamu Hizmetlerinin Ġlk Kademede ve VatandaĢa En Yakın Yerde Sunulması ve BaĢvurunun Kabulü ve Sonuçlandırılması Kamu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunulması VatandaĢın Bilgilendirilmesi Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri OluĢturma Engellilerle Ġlgili Tedbirler BaĢvuru Sahibinden Ġstenecek Bilgi ve Belge Kriterleri Kurum Ġçi ve Kurum DıĢı YazıĢma Mukavele ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler NVĠ Kaydı Ġle Yapılacak Uygulamalar Yeni Su, Yeni Su Kolon ve Tesisata Ek Mukaveleleri ġantiye Aboneliklerine ĠliĢkin Hususlar Ġsim DeğiĢikliği Mukavelesi, Yenileme Mukavelesi Tesisat Ayırma ĠĢlemleri Tesisat Ġptal ĠĢlemi Mukavele Ġptal ĠĢlemi Geçici Kapama ve Geçici Açma ĠĢlemleri ġubeyolu ve Sayaç Çap Büyütme-Küçültme, ġubeyolu Nakli ile Sayaç Nakli ĠĢlemleri Sayaç ve Tesisat Montajına ĠliĢkin Genel Hususlar Tek Sayaçla Su Verilen Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Bahçe Nizamlı Müstakil Binalar ve ġantiyeler Ġçin Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Kolon Sistemiyle Su Verilecek Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Tesisata Ek Sistemiyle Su Alan Birimlerin Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Dizi Sistem Tesisatla Su Verilecek Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar Tesisat Ayırma Sistemi Ġle Sayaç Ayrımı Talep Edilen Bina Tesisat ve Sayaç Montajına ĠliĢkin Hususlar KeĢif, Teknik Ġnceleme ve Kontrol ĠĢlemleri KeĢif Evraklarında Yer Alacak Bilgiler ġebeke Borusu Olmayan Yerler Atıksu Abonelerinin Durum Tespiti KSUB Abonesinin Yükümlülükleri Mukavele ve Tesisat Bağlantı ĠĢlemlerinin Tamamlanması Sayfa 2 / 73

3 35. Yeni Abonelik ĠĢlemlerinde Alınacak Bedeller Abonelik Teminatı Bedelinin Tespitine Esas Cetvele Göre Hesaplanacak ĠĢyerlerinden, Sanayi Abonelerinden ve ġantiyelerden Alınacak Teminat Bedeli Konut ve ĠĢyerlerinin Teminat Bedellerinin Hesaplanması Ġsim DeğiĢikliği ve Yenileme SözleĢmeleri Esnasında Alınacak Bedeller ve Yapılacak ĠĢlemler Yangın Suyu Aboneliği, Sıcak Su Aboneliği ve Ev-Büro Aboneliğinden Alınacak Bedeller Borçlu Abonelerle Ġlgili Mukavele ĠĢlemleri Ön Ödemeli Kartlı Sayaç Uygulamaları ve Alınacak Bedeller KullanılmıĢ Suların UzaklaĢtırılması Hizmetlerinden Faydalanan (KSUB) Abonelikler Kapsamında Yapılacak Mukavele ĠĢlemleri ve Alınacak Bedeller Toplu Ġptale Alınacak SözleĢmeler Mukavele ĠĢlemlerine ĠliĢkin Özel Durumlar ve Hükümler Tahakkuk ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler Sayaç Okumalarında Endeks Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar Tahakkuk Programı, Fatura Basımı Esasları Üst Yönetim Raporları KSUB Tahakkuk Esasları ve ĠĢlemleri Ġtiraz ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler Ġtiraz Müracaatının Alınması Ġtiraz Değerlendirme Esasları Sayaçlı Tüketim Tespitlerine Ġtiraz ve Sayacın Ölçüye Çıkarılması Ġtiraz Onayı, Onay Yetki Sınırları ve Ġtiraz Değerlendirme Komisyonu Ġtiraz ĠĢlemlerine Ait Diğer Hükümler KSUB itiraz iģlemleri Tahsilât ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genel Hükümler Veznelerde Tahsilât ĠĢlemi Borçlu Kartlı Sayaç Abonelerinin Mahsup ĠĢlemleri Gecikme Cezası Uygulaması Para Ġade ve Hesap Aktarımı ĠĢlemleri Teminatların Ġadesi Fatura Taksitlendirme ĠĢlemleri Su Kapama ĠĢlemleri Su Açma ĠĢlemleri Borcu Ödenmeyen SözleĢmelerin Feshi ve ġüpheli Alacak Uygulaması Kaçak Su ĠĢlemleri ve Diğer Uygulamalar KSU Abonelerine Uygulanacak Kaçak Su ve Tahakkuk ĠĢlemleri Usulsüz Su Kullanımında Yapılacak ĠĢlemler Katılma Payı Tahsiline ĠliĢkin Hususlar Katılma Payı Bedeli/Katılma Payı Avans Bedeli Hesaplama Formülleri Katılma Payı Tahsil Edilecek Yapılar Katılma Payları Tahakkuk ve Tahsilât Esasları Sayfa 3 / 73

4 74. Katılma Payları ile Ġlgili Özel Hükümler Atık Su Kanal Ruhsat ĠĢlemleri Proje Onayı Harcı Proje Ġnceleme ve Onaylama, Atıksu GörüĢleri Müracaat ve Uygulamalarına ĠliĢkin Genel Esaslar Parsel Önünde Atıksu Kanalı Bulunması Halinde Proje Ġnceleme ve Yapılacak ĠĢlemler Parsel Önünde Atıksu Kanalı Bulunmaması Halinde Proje Ġnceleme ve Yapılacak ĠĢlemler Tulani Kanal Yapım ġartlarına ĠliĢkin Hususlar Tulani Kanal Projesi Röleve Onay Harcı Tadilat Projelerini Ġnceleme ve Onay Harcı (PĠOH) Suret Mimarî Projelerin Ġnceleme ve Onay Harcı Cadde ve/veya Sokaklardaki Atıksu Kanalına TaĢınmazların Bağlantısının Yapılmasına ĠliĢkin Hususlar Atıksu Fosseptik Çukurunun Tesis Edilmesi Parselin Yağmur Suları ile Ġlgili Hususlar Özel Ġmalat Gerektiren Atıksu Üreten Birimlere Uygulanacak Hususlar Temel Üstü Onayı Safhasına ĠliĢkin Hususlar Ġskân Safhasına ĠliĢkin Hususlar Müteferrik Hususlar Geçici Madde Öncelikli Olarak Uygulanacak Hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EK-2 Abonelik BaĢvuru Kabul ve Takip Formu Örneği EK-13 Beyan Formu Örneği 73 Sayfa 4 / 73

5 1 YÖNERGENİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI YÖNERGENİN TARİFİ 4 YÜRÜRLÜK TARİHİ 13/09/ TADİL EDİLEN MADDELER 6 TADİLAT NO T1 7 8 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI TADİL EDİLEN MADDELERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ İSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesi Abone İşleri Asya Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı. 13/09/2012 Tarihli 2012/441 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 5, 14, 15, 17, 46, 63, 73, 74, 75, 77 ve 84 01/11/2012 Tarihli 2012/522 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 01/11/2012 Sayfa 5 / 73

6 ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İdare abonelerine yönelik hizmetlerdeki uygulama esaslarını tespit etmek, abone hizmetleri kapsamındaki iş ve işlemlerin belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ifa edilmesini, uygulama birliğini, hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve standardizasyonu sağlamaktır. (2) Bu Yönerge; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünü, işlemlerini, personelini ve İdare hizmetlerine muhatap tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ile İSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına, İSKİ Atıksuların Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıda sunulmuştur. a) Abone (müģteri): İdarece sunulan su ve atıksu hizmetlerinden abonelik sözleşmesi çerçevesinde faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişilerdir. b) Abone bilgisine itiraz: Abone adı, soyadı ve adres bilgilerinde bir hata olduğu takdirde yapılan itirazdır. c) Abone grubu: Abonenin normal, yüksek tüketim, sanayi, resmi daire, belediye, toplu su, şantiye, kuyu, tanker ve ücretsiz su ve benzeri veya atık su kullanan abone kümelerinden hangisine dâhil olduğuna dair tasnifi gösteren sınıflandırmadır. ç) Abone tebligat adresi: Aksi belirtilmedikçe İdare ile abonelik sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişilerin, mukavelede gösterilen adresidir. Sayfa 6 / 73

7 d) Abonelik adresi: İdare ile mukavele yapılarak su verilen binanın adresi olup; ilçe, mahalle, cadde, sokak adları ile bina, blok, daire numaralarından teşekkül eder. e) Açma: Borcun ödenmesi veya geçici kapama süresinin bitmesi sebebiyle suyun açılması işlemidir. f) Altyapı durum belgesi: İSKİ Kuruluş Kanunu 18 inci maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. g) Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kollektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemlerdir. ğ) Arıtma tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce alınacak tedbir ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. h) Atıksu bağlantı kanalı (rabıt): Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum 20 (yirmi) cm. çapında muflu beton boru (MBB) veya İdarenin uygun göreceği borularla minimum 150 (yüzeli) meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanallardır. ı) Atıksu çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki, atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz ve her bağımsız konut başına en az 12 (on iki) m³ olacak şekilde fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen haznelerdir. i) Atıksu kanalizasyon Ģebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine ulaştırmaya yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemleridir. j) Atıksu kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten her türlü yapı ve faaliyet yerleridir. k) Atıksu: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. l) Belediye grubu abone: Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile yapılan mukaveleye ait abone grubudur. m) Borç-alacak: Abonenin İdareden alması gereken ve ancak henüz aboneye ödemesi veya mahsubu yapılmamış tutar ve bedellere borç, İdarenin aboneden tahsil etmesi gereken ancak henüz tahsil edilmemiş meblağ ve bedellere İdare alacağı olup, faturada borç/alacak hanesinde görülür. Sayfa 7 / 73

8 n) Borçtan iptal: Borcunu ödemediği için İdare tarafından sayacının sökülerek, abone mukavelesinin iptal edilmesidir. o) BuĢakle: Ana musluğa veya vanaya ulaşılmasını sağlayan koruyucu parçadır. ö) C parçası: Atıksu parsel bağlantı kanallarının, atık su şebekesine açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır. p) C uygulama katsayısı: Her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kanal Birim Fiyatı (K) nın 0,025 (binde yirmi beş) ile çarpılmasından elde edilen ve bir m² (metrekare) inşaat alanı için uygulanan TL/m² birim fiyatıdır. r) Çevre temizlik vergisi (ÇTV): 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi çerçevesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan vergidir. s) DeĢarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR): İdare tarafından düzenlenen endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. ş) Devirli okuma: Okumanın normal çalışan ve endeks (sayaç hane sayısı) gereği tabii olarak sıfırlanan bir sayaçtan okunarak yapıldığını belirtir. t) Dizi sistem tesisat: Binaya ait bağımsız birimlerin kendi adlarına olan mukavelelerine ait sayaçların bina girişinde bir pano içerisinde üst üste dizili tesisat sistemidir. u) Dönem fazlası: Mukavele iptal edilirken hesabının tasfiye edilmesi için işaret alınarak yapılan tahakkuktur. ü) Dönem ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyattır. v) Ek metreküp (ek m³): Aboneye iki okuma tarihi arasında sayaçtan geçmeden tankerle verilen su veya sayacın kaydetmemesi sebebiyle tespit edilen ilave su miktarıdır. y) Endüstri tesisleri: Fabrika, atölye, imalathane, sanayi, hangar ve benzeri tesislerdir. z) Endüstriyel atık su: Evsel atık sular hariç, sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan kirlenmelere maruz kalıp kirlenmiş ve özelliklerini kaybetmiş sulardır. aa) Evsel atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır. bb) Ferdi abonelik: Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birime yapılan aboneliktir. cc) Fesih: İdare tarafından abone sözleşmesinin iptali işlemidir. Sayfa 8 / 73

9 çç) Gayri sıhhi müessese ruhsatı (GSM ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatıdır. dd) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasıdır. ee) Genel averaj: Abonenin tahakkukuna esas bir yıllık tüketiminin ortalama günlük sarfiyatıdır. ff) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı tarife grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. gg) Halk çeģmesi: Umuma mahsus yerlerde bedelsiz su verilen çeşmelerdir. ğğ) Ham su abonesi: İdareden arıtılmamış su almak için mukavele yapan abonedir. hh) HesaplaĢma faturası: Abone tesisatına kartlı sayaç takıldığında, mekanik sayaçtan kalan m 3 (metreküp) ün tahakkuk ettiği faturadır. ıı) Ġçmesuyu Ģebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. ii) Ġdare (Kurum): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlünü, kısaca İSKİ yi ifade eder. jj) Ġlliyet belgesi: Herhangi biri adına İdare nezdinde işlem yapmak için müracaat eden işlem yapılacak yer arasındaki alakayı gösteren tapu, kira kontratı, tahsis belgesi veya konutlarda NVİ kayıtları, tüzel kişilikler adına yetkilendirmeyi belirten karar defteri, imza sirküsü, veraset ilamı, vekâlet ve benzeri belgelerdir. kk) Ġmar kanunu: 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunudur. ll) ĠnĢaat alanı (A): Bir parselde yapılan/yapılacak konut, işyeri, endüstri (sanayi) ve benzeri maksatlı inşaatların; etrafı kapalı bütün brüt alanları toplamıdır. İnşaat alanına; zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ile üstü açık spor alanları, açık oto parklar ve oto galerileri, kanopi, sundurma, portik ve benzeri alanlar dâhil edilmez. mm) Ġsim değiģikliği mukavelesi: Mukavelesi olan bir yere isim değişikliği talebine istinaden mevcut aboneliğin iptal edilerek müracaat eden adına yapılan yeni mukaveledir. nn) ĠSKĠ hizmet bedelleri: İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre alınan bedellerdir. oo) ĠSKĠ kanunu: 23/11/1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundur. (01/6/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3009 sayılı Kanunla değişik.) Sayfa 9 / 73

10 öö) Ġstatistik grubu: Su kullanılan binanın; konut, işyeri, hastane, okul gibi hangi gaye ile kullanılan bir yer olduğunu bildirir. pp) ĠĢ emri: İlgili birimlere gönderilmek üzere basılan ve hangi işin yapılacağını belirten formdur. rr) ĠĢyeri: Sınaî ve endüstriyel faaliyet gösteren yerler harici, ticari faaliyet gösterilen yerlerdir. ss) Kaçak su kullanımı: İSKİ ye ait su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan, bina içerisindeki ana kolon borusundan ve yer altı suyu kaynaklarından her hangi bir teknik düzenekle abone olmaksızın su kullanılması veya abone olmaksızın atıksu şebekesinin kullanılmasıdır. şş) Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı): İçinde bulunulan yıla ait güncel rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve bir metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil, bir metre uzunluğunda Ø 300 mm. çapındaki atık su kanalının TL/m cinsinden maliyet bedelidir. tt) Kanal kullanım belgesi: Yeni su alacak binalara atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru bakımından durumunu bildiren ve tahsil edilmiş bulunan hizmet harçlarını gösteren belgedir. uu) Kapama aparatı: Su kapama işlemine yarayan malzemedir. üü) Kapama: Borçtan veya geçici iptalden dolayı suyun kapatılmasıdır. vv) Kara kanal: Fen ve sanat kaidelerine uyulmadan yapılmış basit sathi, bacasız çeşitli derinlikte ve çevredeki bütün yapıların faydalandığı kanallardır. yy) KarıĢık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik tarife grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. zz) Kartlı sayaç abonesi: Ön ödemeli kartlı sayaç kullanan abonelerdir. aaa) Katılma payı (KP): İdarenin görev, yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 3194 sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsi i ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. bbb) Katılma payı avansı (KPA): İdarenin görev, yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 3194 sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan müsaade almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsi i ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. ccc) Katma değer vergisi (KDV): 25/10/1984 tarihli, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre alınan vergilerdir. ççç) Kesin hesap faturası: Mukavele iptali esnasında hesabının tasfiyesi sonucu oluşan faturadır. Sayfa 10 / 73

11 ddd) Kıyasen tahakkuk: Sayacın endeksinin tespit edilemediği döneme ilişkin abonenin daha önceki tespit edilmiş tüketiminin genel ortalaması üzerinden tahakkuk yapılmasıdır. eee) Kolon sistem tesisat: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir. fff) Kontrol bacası (Fenni baca ) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletilmesi gayesiyle içine insan girebilecek kesitte ve İSKİ standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş veya edilecek olan kanal bacalarıdır. ggg) KullanılmıĢ su bedeli aboneliği (KSUB aboneliği): İdare ile ham su mukavelesi yapan veya İdareden su almadığı halde, kullanılmış suyunu alıcı ortamlara deşarj etmek için yapılmış aboneliktir. ğğğ) Mansap (alıcı ortam): Kanalizasyon şebekelerinin veya kolektörlerin taşıdığı atık suların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller dâhilinde deşarj edildiği nihai ortamdır. hhh) Mukavele (SözleĢme): İdare ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen İSKİ ve abonece imzalanmış akittir. ııı) Mukavele iptali: Abonenin isteği üzerine mukavelenin iptal edilerek suyun kullanıma kapatılması işlemidir. iii) Mukavele no: İdare tarafından her yeni mukaveleye verilen numaradır. jjj) Müellif: İSKİ nın tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve benzeri projeleri hazırlayan, tanzim eden, mesuliyetini üstlenen, proje üzerinde imzası, tescil ve oda sicil numarası gibi bilgiler bulunan mimar veya mühendis unvanına haiz gerçek veya tüzel kişilerdir. kkk) Mükellef: Taşınmazın mülkiyet veya ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. lll) Müracaat kayıt formu: Abonenin herhangi bir konuyla ilgili olarak İdareye müracaatı sırasında isteğinin incelenmek veya işlem yapılmak üzere kabul edildiğini belirten formdur. mmm) Normal abone: İdare ile mukavele yapmış resmi daire, sanayi, şantiye, belediye, yüksek tüketimli abone gruplarına dâhil edilmeyen abonelerdir. nnn) Normal tahakkuk: Doğru çalışan bir sayaçtan alınan işarete göre yapılan tahakkuktur. ooo) NVĠ kayıt belgesi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adrese dayalı kayıt ve takip sisteminden alınan kayıt ve belgelerdir. ööö) Organize sanayi bölgeleri (OSB) : Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp Sayfa 11 / 73

12 planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu 4562 Sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. ppp) Ortak kullanım alanları (OKA): Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa m² cinsinden brüt toplam inşaat alanıdır. rrr) Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli (AAB): Özel arıtma gerektiren atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleridir. sss) Parsel bacası (rögar) :Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır, derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyon derinliği ile orantılı olarak değişkendir, parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde asgari (70cm x70 cm ebadında) veya Ø 70 cm (prefabrik) iç ebadında olacaktır, kapaklar her an açılabilecek durumda ve zaruri haller hariç bina dışında olacaktır. şşş) Pompaj Ģartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı İdarece belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek bina nın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir terfi çukuru veya rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilmesi şartıdır. ttt) Priz: Abonenin su şebekesine bağlanan noktasındaki ana musluktur. uuu) Proje inceleme harcı (PĠH): Proje inceleme mukabili alınan harçtır. üüü) Proje inceleme ve onay hizmet bedeli (PĠOH): Su Kanal ve Ruhsat Şeflikleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre, atık su kanal bağlantısı ve/veya atık su çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 3194 sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan veya alacak olan yapılara ait mimari projelere; altyapı uygunluk görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek hizmet harcıdır. vvv) Resmi binalar (resmi daireler): Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir. yyy) Resmi daire abonesi: Resmi kuruluşlar tarafından yapılan ve ödeme yeri saymanlıklar olan mukavelelere ait abonedir. zzz) Sanayi abonesi: İdareden su veya kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti almak için mukavele yapmış, gelir sağlamak gayesiyle şekil, vasıf değiştirerek mal üreten gerçek veya tüzel kişilerdir. aaaa) Sanayi tesisleri: Ham madde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten tesislerdir. Sayfa 12 / 73

13 bbbb) Sayaç çapı: Sayacın su giriş çapının milimetre cinsinden büyüklüğüdür. cccc) Sayaç no: İmalatçı firma tarafından belirlenen ilgili Bakanlıkça onaylanan sayaç üzerinde bulunan numaradır. çççç) Sayaç yeri: Sayacın binada bulunduğu yeri tarif eden ve sayaca herhangi bir işlem yapmak için giden vazifeli elemana sayacı bulmada kolaylık getiren tariftir. dddd) Sayaç yuvası: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur. eeee) Sayaç: Kullanılan suyun miktarını tespit eden ölçü aletidir. ffff) ġube müdürlüğü: Abonelerin bulunduğu noktaya en yakın yerden hizmet görmesini temin amacıyla, yerinden yönetim hizmet ilkeleri çerçevesinde Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları bünyesinde teşkilatlanmış, abone hizmetleri bölge müdürlükleridir. gggg) ġube yolu: Ana musluğun ana boruya bağlandığı noktadan başlayıp, bahçeli nizamlarda parsel sınırından (bahçe duvarından) en fazla bir metre içeride, bahçesi olmayan binalarda ise cephe duvarına kadar olan kısımdır. ğğğğ) ġüpheli alacaklar: Şube Müdürlüklerince ve/veya Hukuk Müşavirliğince yapılan hukuki araştırmalar sonucunda, tahsil edilmesi mümkün olmayacağı tespit edilen alacaklardır. hhhh) Tahakkuk mahsuplaģması: Kıyas tahakkuklar sebebi ile aboneye yapılan tahakkukun mahsup edilmesi işlemidir. ıııı) Tahakkuk: İdarenin verdiği su ve atık su hizmetlerinin karşılığı olarak, abonelerin tükettikleri su miktarlarının ölçülmesi suretiyle tahsil edilmesi gereken bedellerin hesaplanıp faturalanması işlemidir. iiii) Tahakkuka esas süre: Fatura çıkartılırken iki okuma arasındaki gün sayısıdır. jjjj) Tankerle dağıtım: Su şebekesi olmayan veya su kesintisi sebebiyle halka tankerlerle su dağıtımıdır. kkkk) Tarife grubu: Aboneye çıkartılacak faturanın birim fiyatının hangi tarifeden alınacağını (konut, işyeri, sanayi, şantiye, ham su, toplu su satışı, bedelsiz) belirtir. llll) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değeridir. mmmm) Tasfiye: Sözleşme aşamasında abone tarafından İdareye verilen ve abone alacağı mahiyetinde olan teminatlarından abone hesabındaki borçları düşülerek mahsup edilmesi suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir. nnnn) TC kimlik no (vatandaģlık numarası): Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz, vatandaşlık haklarına sahip her bir gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş, o kişiyi teşhis eden ve yalnızca o kişiye ait olan 11 haneli sayıdır. oooo) Teknik uygulama sorumlusu (TUS): İlgili ilçe belediye başkanlıkları tarafından kanunların öngördüğü şekilde binanın yapım mesuliyetini üstlenen mimar veya mühendis gibi teknik elemandır. Sayfa 13 / 73

14 öööö) Teminat: Aboneden, İdare tarafından belirtilmiş süre için kullanacağı farz edilen su sarfiyatı karşılığı alınan bedelidir. pppp) Tesisat no: Binaya ilk defa su bağlanırken İdare tarafından verilen ve o binaya yapılan her yeni mukavelede kullanılan numaradır. rrrr) Tesise ek (tesisata ek) sözleģmesi: Herhangi bir biriminde su aboneliği bulunan binanın su aboneliği olmayan herhangi bir birimine mukavele yapılmasıdır. ssss) Toplu iptal: Deprem, Sayaç Sökük, Virane, İstimlâk, Sayaç Kayıp, Mükerrer sözleşme, Tesisat Yok, Kullanım Yok, Faaliyetten Men, Kuyu Göçük, Abone Taşınmış, İflas durumundaki abonelerin sistemsel olarak aboneliğinin dondurulması işlemidir. şşşş) Toplu su mukavelesi: İdare ile sadece toplu su satışı ile temiz su alanlarla yapılan mukaveledir. tttt) Tulani kanal: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi tarafından inşa ettirilen kanallardır. uuuu) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır. üüüü) Vekil: İdareye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek şekilde kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir. vvvv) Yabancı misyon: Su verilen yerin KDV siz bedel ödeyen konsolosluk binası olduğunu belirtir. yyyy) Yapı denetim büroları: 13/07/2001 tarihli, 4708 sayılı kanun gereği, can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için projeye uygunluk ve yapı denetimini sağlamak amacı ile kurulan bürolardır. zzzz) Yeni su mukavelesi: Abonelik talep edilen mahalde su aboneliği olmayıp, ilk defa su almak için yapılan mukaveledir. aaaaa) Yenileme mukavelesi: Tesisatı olup da mukavelesi iptal edilmiş bir yere yeniden yapılan mukaveledir. bbbbb) Yönerge: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesidir. ccccc) Yönetim kurulu: İSKİ Yönetim Kuruludur. ççççç) Yönetmelik (Tarifeler Yönetmeliği): 24/11/2011 tarihli, 2011/34 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilerek 15/12/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ Tarifeler Yönetmeliğidir. ddddd) Yüksek tüketimli abone grubu: Su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan 10 (on) birim üzeri ev, işyeri ve karışık birim olan aylıkçı ve inşaat grubu abonelerdir. Sayfa 14 / 73

15 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hizmetlerin sunumu MADDE 4 - (1) İdarenin hizmetlerinin; hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde görülmesi, abone memnuniyetinin sağlanması ve yükseltilmesi, yerinden yönetim ilkeleri ve Başbakanlığın Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği ile hüküm altına alınmış prensipler çerçevesinde, genel mevzuata ve İdarenin iç düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesi esastır. Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaģa en yakın yerde sunulması ve baģvurunun kabulü ve sonuçlandırılması MADDE 5 - (1) Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması, başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması ilkeleri çerçevesinde; a) Sistemde TC Kimlik numarası kayıtlı veya güncellenebilen abonelere para iade işlemleri, senet ve taksit işlemleri, geçici açma, geçici kapama, başvuru ve beyanla itiraz, bilgi düzeltme ve güncelleme, ön ödemeli kartlı sayaç işlemleri ile araştırma ve keşif gerektirmeyen isim değişikliği ve yenileme işlemlerine ait talep ve müracaatları abonenin adresinin bulunduğu hizmet bölgesine bakılmaksızın müracaat ettiği Şube Müdürlüklerince alınır, bunların dışındaki aboneliğin ait olduğu bölgenin hizmet sahasından sorumlu şube müdürlüğünce yapılması gereken hususi özelliği haiz iş ve işlemler ilgili Şube Müdürlüğüne yönlendirilir. b) Bizzat yapılan başvurular sırasında başvurular incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler varsa, yazışmaya gerek kalmaksızın tamamlatılır, talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir, sonradan tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. c) Abone taleplerinin; sistemsel yetkiler dâhilinde bulunması ve anında olumlu sonuçlandırılması mümkün olanları müracaatı kabul etmiş Şube Müdürlüğünce ve hizmet birimince hemen cevaplandırılır. ç) Abone taleplerinin anında olumlu sonuçlandırılması imkânı bulunmayıp, yerinde keşif ve kontrol icap etmesi veya işlem süreci gereği beklemeyi gerektiren işlemlere ilişkin ise abone müracaatı alınarak, işlemlerin gereği için adresin bulunduğu yerdeki ilgili Şube Müdürlüğü ile bilgisayar ortamında veya diğer iletişim unsurları vasıtasıyla koordinesi sağlanır. Abonenin işlem talep ettiği bölgeye hizmet veren Şube Müdürlüğünce keşif ve kontrol işlemleri mahallinde yaptırılarak talepler sonuçlandırılır. d) Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılır, ayrıca başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgilisine gerekçesi, varsa itiraz mercii ve süresi bildirilir. e) Hizmet bölgesi dışında kalan abone taleplerine ilişkin yapılan işlemlere ait evraklar işlem yapan Şube Müdürlüğünde kalır, evraklar taranarak elektronik ortamda işlem bitiminde ilgili Şube Müdürlüğüne iletilir. Herhangi bir hukuki işlem sürecinde talep edilmesi halinde evrak asılları işlem yapan Şube Müdürlüğünden temin edilir. Sayfa 15 / 73

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 13 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Hizmetleri Yönetmeliğinde

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı