T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilecek bilimsel araştırma proje tekliflerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler. Dayanak Madde 2- Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5947 sayılı kanunla değişik 58 inci maddesine ile tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- a.üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ni b.rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü nü, c. Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü nü d. Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu nu, e. Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, f. Komisyon: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nu, g. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması

2 beklenen bilimsel içerikli, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projeleridir. h. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir. Ayrıca üst yönetimin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur. ı. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yönetimin araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmekle sorumlu birimdir i. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir. j. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacılardan oluşur. k. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesi, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıdır. l. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya diğer lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir. m. Bilimsel Etkinlik: Ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve sempozyum vb. bilimsel etkinliklerdir. m. Harcama Yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörü veya üst yöneticinin görevlendireceği kişidir. n. Harcamaların Tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların, analitik bütçe sınıflandırmasının, ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesidir. o. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişi ya da kişilerdir.

3 ö. Muhasebe Birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. p. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkilidir. r. Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabıdır. s. Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan ön ödeme kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir. Komisyon Madde 4- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP): Bu yönergenin 1. maddesinde belirtilen işlevlerin yürütülebilmesi için, Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında ve/veya Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendirilen uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon Üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle seçilen üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon Üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Komisyon akademik takvim içerisinde ayda bir kez toplanır. Başkan, gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırabilir. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy birliği/oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı belirleyicidir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun Görevleri Madde 5- a. Her yıl katma bütçeden alınacak payı esas alarak bütçe çalışmasını yapmak, b. Bilimsel araştırma projeleri için her yıl başvuru ve değerlendirme takvimini belirlemek ve ilan etmek,

4 c. Proje limitlerinin belirlenmesi, proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, d. Desteklenmesine karar verilen projeler için, Proje yürütücüsü ile sözleşme hazırlamak ve bunu ita amirinin onayına sunmak, e. Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde uzman görüşüne başvurmak ve yazılı görüş almak, f. Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir sunulacak ara raporları değerlendirerek, proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar vermek, g. Proje yürütücüsünün gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre veya ek kaynak verilip verilmeyeceğine karar vermek, h. Gerektiğinde, önerilen veya yürütülen projelerin içeriği, yürütücüsü, araştırmacıları, bütçesi veya süresi ile ilgili değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak, i. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların yurt içi/yurt dışı görevlendirilmelerinde maddi destek verilip verilmeyeceğini karara bağlamak, j. Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirlemek, k. Sözleşme ve yönergeye aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımları belirlemek, l. Gerekli formları ihtiyaç durumlarına göre düzenlemek, m. Proje kapsamında alınan malzemelerin ilgili birimin demirbaşına kayıt işlemlerini ve kullanımlarını takip etmek, n. Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili Senato tarafından çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenebilir. Proje Tipleri Madde 6- a. Alt Yapı Projeleri (AYP): Ülkemizin ve Üniversite nin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla ilgili bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde önerilmiş projelerdir.

5 b. Destek Projeleri (DP): Araştırmacılara katkı sağlayacak bilimsel etkinlik, araştırma, geliştirme ile ilgili sarf malzeme, demirbaş, yedek parça, seyahat,hizmet alımı, vb. diğer giderlerini karşılamak üzere önerilen projelerdir. b1. Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi (BEKP): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nce veya diğer birim/kurum/kuruluşlarca desteklenmiş olan projelerin yürütülmekte veya sonuçlandırılmış olan bilimsel çalışmalarının sonuçlarının; ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sunulması ya da bu etkinliklerde gözlemci olarak katılımının desteklenmesi ile söz konusu olan bilim insanlarının yetişmesi ve gelişmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel etkinliklerden yararlanmak için, sunumun yapılacağı etkinliğin tarihinden en az bir ay önce BAP otomasyon sistemine başvuruda bulunulmalıdır. Destek kapsamında; ulaşım gideri, etkinlik kayıt ücretleri, konaklama ve yevmiye giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu na göre her yıl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenen limiti geçmemek koşuluyla talep edilebilir. Bilimsel Etkinlik Desteklerinde iki (2) yılın ödeneği birleştirilebilir. Destekten yararlanmak isteyen bilim adamının, Rektörlük izin oluru, Fakülte yönetim kurul kararı, uçak e- bilet ve faturası, katılım belgesi ya da fotokopisi, katılım belgesinin tercümesi, kayıt ücreti yatırıldıysa fatura ya da ödendi belgesi, fatura ya da ödendi belgesinin tercümesi, pasaport fotokopi, Banka formu (Banka ve şube adı, IBAN numarası, TC kimlik numarası), döviz kurları (kayıt ücreti fatura ya da ödendi belgesi tarihi üzerinden TL ye çevrilmeli, yevmiye ve yurtdışı geçici görev bildiriminin doldurulduğu gün üzerinden hesaplanarak merkez bankası kurları hesaplanmalıdır.), belirtilen evrakları ve proje sonuç raporunu BAP birimine teslim ve ibraz etmesi zorunludur. Proje desteği, adı geçen evrakların BAP birimine tesliminden sonra ödenir. b2. Bilimsel Yayınlara Destek Projesi (BYDP): Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nce ve/veya diğer kurum/kuruluş kaynaklarınca desteklenen projelerden veya diğer çalışmalardan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların, uluslararası düzeyde ürettikleri makalelerin; Uluslararası Bilimsel Atıf İndekslerince (Science Citation Index/Expanded, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index) taranan dergilerde yayımlanmasını özendirme amaçlı proje tipidir. Yayınlara verilecek olan destek miktarı ve hangi yayınlara destek verileceği her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından saptanır ve verilecek olan destekler komisyonun belirlediği üst limitleri geçemez. Destekleme kapsamına alınacak dergiler ve bunların seçimine yönelik tüm kriterler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adı ile yayınlanmış tam metinli makalelere, editöre mektuplara (letter), derlemelere (Review), ve vaka takdimlerine (Case Report) teşvik verilir. Yukarıda tanımlanan bilimsel dergilerde yayınlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b. türünden yayınlara verilecek destek %50 azaltılır.

6 Yayınlara verilecek destekte yayının basım yılı ve takip eden yıl esas alınır. Ancak bir önceki yıl yayımlanmış bir yayın için başvuru yapıldığında, bu yayın, ait olduğu yıla ait ödül miktarı ile ödüllendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirilmeye alınmaz. Yayınlandığı yıldan bir sonraki yıl sonuna kadar, ödül için başvurusu yapılmamış olan yayınların sahipleri ödül haklarını kaybederler. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nce desteklenmiş olan proje kapsamlı yayınlarda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nin desteği mutlaka belirtilmelidir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği alınmamış Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adresli yayınlarda bu koşul aranmaz. Teşvikler basımı gerçekleşmiş ve/veya DOI, ISBN numarası almış eserlere verilir. Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yayınlar için başvuru yapılamaz. Sağlanan destek, çalışma ortamı ve araştırma olanaklarını geliştirme amacı doğrultusunda; uluslararası yayınevlerince istenen sayfa ve renkli baskı ücretleri (yukarıda belirtilen indeksler kapsamındaki yayınlar için), araştırma projesi için gerekli makine-teçhizat, demirbaş, kırtasiye ve diğer sarf malzemesi, kitap ve dergi (abonelik) giderleri, hizmet alımı, yolluk ve bilimsel amaçlı toplantılara bildirili/bildirisiz katılım desteği, kitap basımı, tercüme, endüstriyel sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, laboratuvar sarf malzemeleri, kırtasiye vb. malzemeler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan pense, keski, tornavida gibi küçük el araçlarına ilişkin giderler şeklinde kullanılabilir. c. Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP): Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinlerarası projelerdir. d. Katılımlı ve Sanayi İşbirliği Araştırma Projeleri (KSAP): Üniversite öğretim üyeleri ile birlikte Üniversite dışındaki resmi/özel, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş uygulamaya yönelik projelerdir. Üniversite diğer paydaşların sağladığı maddi katkıdan fazla katkı sağlayamaz. Proje limiti kapsamlı proje tipinin iki katıdır. e. Ön Bilimsel Araştırma Projeleri (ÖN BAP): Ayrıntılı çalışmalarda kullanılacak bir yöntemi geliştirme veya uygulanabilirliğini deneme ya da ileri projelere ön bilgiler sağlama amacıyla hazırlanan araştırma projeleridir. Bu proje tipi için yararlanılabilecek destek miktarı her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından saptanır. f. Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Üniversite ye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir.

7 g. İleri Araştırma Projeleri (İAP): Değerlendirilmesi, devlet planlama teşkilatı tarafından yapılarak yıllık yatırım programında yer verilen ve resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan projelerdir. h. Güdümlü Araştırma Projeleri: Öğretim üyelerinin alanlarındaki çalışmalarına ve bilimsel niteliklerine katkıda bulunmak amacı ile konusu, bütçesi, başlama tarihi, süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen proje tipidir. Bu proje tipi diğer Bilimsel Araştırma Projelerinin izleme süreçlerine tabi değildir. Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler Madde 7- a. Her bir araştırmacı bir yıl içerisinde Güdümlü Proje tipi hariç, diğer proje tiplerinden Altyapı projesi limitinin bir katı oranındaki limite kadar proje/projeler hazırlayabilir. b. Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, ülkemizin Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, Üniversite bilim politikasına ve ülke bilim politikasına veya ulusal bilim ve teknoloji politikalarına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma Projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır. c. Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya yönelik, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir. Daha önce Komisyon tarafından desteklenmiş projelerden yayın yapan, Üniversite bilimsel alt yapısına katkı sağlayan, patent veya tescil alan araştırmacıların sundukları proje önerilerine öncelik verilebilir. Lisans üstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir. Başvuru, Değerlendirme ve Yürütülmesi Madde 8- a. Başvuru ve değerlendirme takvimi her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Üniversitede BAP proje başvuruları; projenin gerekçesinin, yöntem, çalışma takvimi ve bütçe

8 dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı BAP otomasyon sistemi aracılığı ile her zaman yapılabilir. Proje değerlendirilmesi ise başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde BAP komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Genetik, klinik veya canlı hayvan türleri üzerinde yapılacak deneysel çalışmalarda, ilgili etik kuruldan alınacak onay belgeleri ve lisansüstü tez projelerinde tez konusunun enstitü yönetim kurulunda kabul edildiğine ilişkin enstitü yönetim kurulu kararı proje formlarına eklenir. Alt Yapı ve Destek Projeleri hazırlayacak araştırmacılar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve/veya proje ile ilgili diğer idari birimlerden eşgüdümlü olarak hazırladıkları yazılı bir gerekçeyi proje önerisine eklemelidirler. c. Komisyon, proje başvurularının ilk değerlendirmesini yapar ve gerek görülmesi halinde seçilen proje önerilerini değerlendirmek amacıyla üniversite içinden veya dışından uzmanlar belirler. Uzmanlar, BAP otomasyon sistemi ile gönderilen proje önerisini en geç bir ay içinde Uzman Değerlendirme Formu (Ek-1) ile değerlendirir ve değerlendirme sonucunu Komisyona iletir. Yine gerek görülmesi halinde ilgili birimlerden proje önerisinin ilgili birim alt yapısına katkısı hakkında görüş alınır. d. Komisyon, projenin desteklenip desteklenmemesine ve desteğin miktarına açık oylama ve oy birliği/oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı belirleyicidir. Proje önerilerinin değerlendirilmesi son başvuru tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içinde tamamlanarak projeye destek kabulü veya reddi konusunda sonuca varılır. Değerlendirme süresi gerektiğinde Komisyon tarafından uzatılabilir. e. Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüleri ile sözleşme yapılır. (EK-2) f. Proje Yürütücüleri, Sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışma planına uygun olarak ihtiyaç ve istemlerini Proje Ofisinden istek yaparlar. Daha sonra, Proje birimi; iletişim halinde olduğu İdari, Mali İşler ve Strateji Daire Bşk. eliyle bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerini gerçekleştirir. g. Proje Yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, Yürütücülerinin talebi halinde, proje bütçesi yönetim kurulunda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla güncellenebilir. Projelerin Süresi ve Projenin İzlenmesi Madde 9-

9 a. Bilimsel Araştırma Projeleri en çok 3 yıl süre için düzenlenir ve öngörülen süresi içerisinde tamamlanır. Sürenin başlangıcı sözleşme imza tarihidir. Projeler için gerekli hallerde Komisyonca ek süre ve ek ödenek verilebilir. Ek sürenin verilebilmesi için başvuru tarihinde en son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır. Başvuru Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, Yürütücülerinin talebi halinde, proje bütçesi yönetim kurulunda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla güncellenebilir. Ek süre 1 yılı, ek ödenek proje toplam bütçesinin %50 sini geçemez. Projenin dondurulması halinde, çalışmaların yeniden başlatılmasına kadar geçen ek süre projenin kabul edilen süresinin üzerine eklenir. b. Proje süresinin altı aydan uzun olduğu projeler için proje yürütücüleri, yürütülen çalışmalarla ilgili her altı ayda bir komisyona BAP otomasyon sistemi aracılığı ile ara rapor sunarlar (EK-3) Ara raporlarda çalışmaların gelişme durumu, varılan ara sonuçlar, yapılan ve yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, yönetsel ve mali her türlü bilgiler yer alır. c. Komisyon, ara raporları inceler ve çalışmaların projede öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp yürütülmediğine bakarak, projenin devam edip etmeyeceğine karar verir. Proje, yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların kusurları veya ihmalleri ile yürütülemez duruma gelmiş ise, Komisyon proje için dondurma veya iptal kararı alabilir. İptal kararı Rektörün onayı ile kesinleşir. Karar, Proje yürütücüsü ve araştırıcıların, görevli oldukları kurum ve kuruluşlara bildirilir. İptal kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir. Oluşacak yeni koşullarda projenin yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine, yapılacak incelemeye göre Komisyon karar verir. d. Zorunlu haller nedeniyle yürütülmesi imkansız hale gelen projeler, Komisyon kararı ile yürürlükten kaldırılabilir. Projelerin Tamamlanması ve Sonuç Raporu Madde 10- a-projenin sona ermesini izleyen 4 ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren Sonuç Raporu (Ek-4) sonuç raporu yazım kurallarına" göre hazırlanır ve komisyona iletilir. Proje devam ederken bilimsel toplantılarda sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sonuç raporuna eklenir.

10 b. Doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları ile projeden hazırlanan ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler sonuç raporu olarak kabul edilmez. c. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Karar, Proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. BAP Komisyonu tarafından kabul edilen kesin rapor son hali kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç raporu cilt kapağı (Ek- 5) ile ciltlenmiş ve CD ortamına yüklenmiş olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar ISI nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası literatürde taranan hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, yöntem, analiz ve bilimsel bulgular kesimleri bağlamında kabul edilir. d. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların elektronik bir kopyası YBU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir. e. Bu koşulları yerine getirmeyen araştırmacıların yeni proje başvurularına Komisyon tarafından sınırlandırma getirilir. f. Yukarıda belirtilen işlemler Altyapı Projeleri için uygulanmaz. Bu projelerin sonuç raporları, istenilen altyapının kurulduğu ve kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirdiği bilgisi ile sınırlı olarak hazırlanır. g. Proje kesin raporlarının teslim edilmesinden sonra proje süresi içerisinde, proje sonuçlarının Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarındaki ISI nın SCI, SSCI veya AHCI dizinleri kapsamı ile Sosyal Bilimler alanındaki proje sonuçlarından SSCI veya AHCI dizinleri kapsamındaki dergilerde ve diğer uluslararası literatürlerde taranan hakemli dergilerde, yayınlanması durumunda her yayın için bir sonraki proje değerlendirmesinde araştırmacıya öncelik verilir. Sonuçların duyurulması MADDE 11- Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alanı, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

11 Uygulanacak Yaptırımlar Madde 12- Proje yürütülmekte iken veya bittikten sonra proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık olduğu saptandığında proje, Komisyon kararı ile iptal edilir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler beş (5) yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere BAP desteği bir daha verilmez. Madde 13- Süresi içinde ara rapor/sonuç raporu teslim edilmeyen, raporları kabul edilmeyen, projeden hazırlanan bilimsel yayınlarda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu desteği belirtilmeyen, bilimsel araştırma projelerinin yürütücüsü ve ekibine Komisyon tarafından kararlaştırılacak süreler ile yeni proje verilmez. İptal edilen projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman Proje yürütücüsünden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. Projesi iptal edilen ve/veya proje sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen rapor vermeyen proje yürütücüleri beş (5) yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Projede kullanılan ödenek 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince Proje yürütücüsünden tahsil edilir. Yönerge hükümlerine aykırı davranan araştırıcılara uygulanacak diğer yaptırımlar, Komisyonca Rektör onayına sunulur. Gelirler ve Ödeneklerin Kullanımı Gelirler MADDE 14- Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen gelirler, Maliye Bakanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bir yandan öz gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilmek suretiyle kullanılır. a. Yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmelerinin gelirlerinden 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen oranda aktarılacak tutarlar, b. Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen gelirler,

12 c. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar, d. Yükseköğretim kurumunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar, e. Diğer gelirler. MADDE 15- Bilimsel Araştırma Projelerinin geliri olarak bu Yönergenin 15 inci maddesinin a bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye muhasebe birimince, tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar ilgili yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. MADDE 16- Yukarıda belirtilen ve bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen ödenekler, proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Genel ilkeler MADDE 17- Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur: a. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları bütçelerinde tefrik edilen ödeneklerden, bütçelerine gider kaydı yapılmak suretiyle herhangi bir harcama yapılamaz. Söz konusu harcamalar, özel hesaptan gerçekleştirilir. b. Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, yükseköğretim kurumları bütçe ve faaliyet gelir-giderleriyle ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir.

13 c. Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak tasnif edilir ve bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi kayıtlarında izlenir. d. Özel hesaptan yapılacak harcamalarda Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır. e. Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış bulunan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez. Ödeneklerin kullanımı MADDE 18- Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, yapım işleri gibi bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır- taşınmaz mal ve haklarına yönelik giderleri karşılamak üzere kullanılır. MADDE 19- Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı Yatırım Programında yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonlarınca, DPT projeleri için ise DPT Müsteşarlığınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre başkaca herhangi bir kurumdan izin veya vize alınmaksızın projelerde personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir. MADDE 20- Bir önceki yılın Yatırım Programında yer alıp, Yılı Yatırım Programında yer almayan projelerin özel hesaba aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, Yılı Yatırım Programında teknolojik araştırma sektöründe yer alan projelere Rektörlük onayı ile aktarılabilir ve DPT Müsteşarlığına aktarmayla ilgili bilgi verilir. Mali hükümler

14 MADDE 21- a. Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve verilen ön ödemeler bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir. b. Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri, diğerlerinde ise bilimsel araştırma projeleri komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir. c. Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir. d. Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin on katıdır. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. Arkeolojik kazı ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun onayı ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın 6 katına kadar, ön ödemelerin kapatılma süresi ise 6 aya kadar artırılabilir. e. Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. f. Aldıkları avansın mahsubunu süresi içerisinde yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje özel hesabına yatırılır. Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

15 MADDE 22- a. Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir. b. Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. Harcama belgeleri ve muhafazası MADDE 23- Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur. Özel Hesap Dönemi ve Devir MADDE 24- a. Özel hesabın dönemi takvim yılıdır. b. Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir. c. Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder. d. Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde, bu Yönergenin 22 inci maddenin b bendindeki hükümleri uygulanır.

16 Ödeme Esasları Telif Hakları Madde 25- Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Yıldırım Beyazıt Üniversitesine aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir. Patent Hakları Madde 26- Komisyonca desteklenmek sureti ile ele alınan bu projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bir ihtira meydana gelirse (gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda) bu ihtira ve projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Yıldırım Beyazıt Üniversitesine ait olacaktır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi meydana gelen ihtiradan dolayı usulüne uygun olarak istihsal edeceği ürünü satma yahut kiralama yoluyla elde edeceği bedel yahut kiranın %50 sini Proje yürütücüsü ve araştırmacılara verecektir. Proje yürütücüsüne verilecek miktar hakkın %25 inden az olmamak şartı ile ödenir. Diğer araştırmacılara proje yürütücüsünün önerisi doğrultusunda araştırmacıların katkıları oranında ödeme yapılır. Geri kalan %50 lik tutar ise ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilimsel projelerde kullanılmak üzere birim özel hesabına aktarılır. Konuyla ilgili yasal mevzuatlarda buluş sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması durumunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma Madde 27- Yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu nun kararı ve Rektörün onayı ile yürürlükten kaldırılabilir. Yürürlük Madde 28-

17 Bu yönerge hükümleri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu nun.. tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar ve Uygulama Madde 29- Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır. Madde 30- Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergeye dayanak teşkil eden Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 31- Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde Yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunlarına dayanılarak düzenlenerek yürürlükte bulunan Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller uygulanır. Yürütme Madde 32- Bu yönerge hükümlerini, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmelik Ekleri (Ek-1) Uzman Değerlendirme Formu (EK-2) Proje Yürütücüleri ile Sözleşme Metni (EK-3) Ara Rapor Formu (Ek-4) Sonuç Raporu (Ek-5) Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Cilt Kapağı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: ADANA BĐLĐM ve TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYESĐ YETĐŞTĐRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, ülkemizdeki öğretim üyesi açığını karşılamak için Yükseköğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlık birimlerince hazırlanan projelerin

Detaylı