ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI 1 Yapı Kullanım Ġzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-Yerinde Tespit (kat, yangın merdiveni, çekmeler, saçak seviyesi) 3-SGK, Maliye borcu yok yazıları 4-Cins Tahsisi ĠĢlemi 5-Ġskân Harcı 6- Bina Tespiti Yapılması (Aplikasyon) 7 Sığınak Raporunun Alınması 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-Tapu 3-Ġmar Durumu 4-Aplikasyon Krokisi 5-ESKĠ Su, Kanalizasyon Durum Belgesi 6-Maliye-Emlak Müd.-Gelir Müd. Borcu Yok Yazısı 7-EBġB Numarataj Yazısı 8-3 Takım Mimari Proje (Oda Vizeli) 9-2 Takım Statik Proje (Oda Vizeli) 10-2 Takım Elektrik Projesi (TEDAġ Vizeli) 11-2 Takım Makine Projesi-Isı Yalıtım Raporu-Asansör Projesi (Asansörde Oda Vizesi) 13-Zemin Etüd Raporu 14-Fenni Mesul Sicil Durumu (TUS) Belgesi (TMMOB Onaylı) 15-Yapı Sahibi, Ġlgili Mühendis ve Mimar TC Kimlik Numaraları 16-Ġmar Harçları (Proje Tasdik, ĠĢgaliye, Bina ĠnĢaat, Otopark, YHKP) 17-Temel Vizesi 18-Hafriyat Ruhsatı HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(EN GEÇ SÜRE) 10 GÜN 30 GÜN

2 3 Kat Ġrtifak ĠĢlemi 4 Tadilat Ruhsatı 5 Ġlave Kat Ruhsatı 6 Kat Mülkiyeti 7 Ġmar Durumu 8 Aplikasyon (Yapı) 9 Temel Vizesi 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-3 Takım Kat Ġrtifak Mimari Projesi 3-Ġmar Harçları (Proje Tasdik) 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-3 Takım Mimari Tadilat Projesi 3-Statik Sağlamlık Raporu (Fenni Mesul Onaylı) 4-Ġmar 1-BaĢvuru Harçları Dilekçesi (Proje Tasdik, ĠĢgaliye, 3-3 Takım Bina Mimari ĠnĢaat Proje Harçları, (Oda Otopark) Vizeli) 4-2 Takım Statik Proje (Oda Vizeli) 5-2 Takım Elektrik Projesi (TEDAġ Vizeli) 6-2 Takım Makine Projesi-Isı Yalıtım Raporu-Asansör Projesi (Asansörde Oda Vizesi) 7-Zemin Etüd Raporu (Oda Vizeli) 8-Statik Sağlamlık Raporu (Fenni 1-BaĢvuru Mesul Dilekçesi Onaylı- Oda Vizeli) 2-3 Takım Kat Mülkiyet Mimari 9- Projesi Ġmar Harçları (Proje Tasdik, ĠĢgaliye, 3-Ġmar Harçları Bina ĠnĢaat (Proje Harçları, Tasdik) Otopark) 1-Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden) 2-DönüĢüm Değerleri (UTM- Coğrafi) (Coğrafi-UTM) 3-Tapu Fotokopisi 4-Harç Makbuzu (Muaf ise Muaf Yazısı) 1-Ġmar Durumu 2- Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden) 3- DönüĢüm Değerleri (UTM- Coğrafi) (Coğrafi-UTM) 4- Tapu Fotokopisi 5-1-BaĢvuru Harç Makbuzu Dilekçesi (Muaf ve Ruhsat ise Muaf 2 Harç Yazısı) 10 GÜN 5 GÜN 5 GÜN 5 GÜN 3 GÜN 3 GÜN 3 GÜN

3 Tapulu Gayrimenkul KamulaĢtırma Gecekondu Gayrimenkul KamulaĢtırma Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) 13 Emlak Vergisi 14 ÇTV 1-Gayrimenkulün Tapusu 2-Ġmar Krokisi 3-Dilekçe 4- T.C. Kimlik Numarası 5-Banka Hesap Numarası 6-Kamu Kurumlarına Olan Abonelik (Elektrik, Su, Doğalgaz, Maliye) Borcu Yok Yazıları 7-Emlak, ÇTV Borcu Yok Yazıları 8-Veraset Ġlamı (Ölüm Halinde) 9-Vekalet (Gelemeyenler Ġçin) 1. Gayrimenkulün Tapu Tahsisi 2. Arsa Bedeli Yatırıldığına dair makbuz 3. Ġmar Krokisi 4. Dilekçe 5. T.C. Kimlik Numarası 6. Banka Hesap Numarası 7. Kamu Kurumlarına Olan Abonelik (Elektrik, Su, Doğalgaz, Maliye) Borcu Yok Yazıları 8. Emlak, ÇTV Borcu Yok Yazıları 9. Veraset Ġlamı (Ölüm Halinde) 10. Vekâlet (Gelemeyenler Ġçin) 1-Dilekçe 2- T.C. Kimlik Numarası 3-Askerlik ġubesinden Asker Olduğuna Dair Yazı 4-Zabıta Müdürlüğünden Adres Tahkikatı 1-Tapu Fotokopisi 2- T.C. Kimlik Numarası 3-ġirket ise Yetkilinin Ġmza Yetki Belgesi 4-Gerekli Durumlarda Tapu Kaydı Yapı Ruhsatı- TEDAġ ve ESKĠ den alınacak abonelik bilgileri içerir belge. 5-Varsa Ġskân Belgesi 1- T.C. Kimlik Numarası 2-Kira Kontrat Fotokopisi 3-Maliye Yoklama FiĢi 4- ġirket ise Yetkilinin Ġmza Yetki Belgesi 3 AY 3 AY 1 AY 2 SAAT 2 SAAT

4 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna Göre Yapılan Ġhaleler Ġhale öncesi 1-Tebligat için adres beyanı 2-Ġmza Sirküsü 3-ġartname Bedeli 4-Geçici Teminat 5 Vekâleten ihaleye katılma durumunda vekâletname ve imza sirküsü 30 GÜN Ġhale Sonrası Kesin Teminat SözleĢme (Noter Onaylı) 25 GÜN Sayılı Kanuna Göre Ġhale ĠĢlemleri Ġhale Öncesi; 1-Kayıtlı oldukları meslek odasından belge 2-Teklif vermeye yetkili olduklarına dair imza beyannamesi veya imza sirküleri 3-Teklif Mektubu 4-Geçici Teminat 5-Vekaleten ihaleye katılma halinde vekaletname ve imza sirküleri 6-Doküman satın alındığına dair belge 7-Ortaklık durum belgesi 8-ĠĢin özelliğine göre ekonomik ve mali yeterlilik belgeleri (Bilançovs.) 9-ĠĢin özelliğine göre mesleki ve teknik yeterliğe iliģkin belgeler (iģ deneyim, kalite belgeleri) 60 GÜN 17 Hasar Tespiti Ġhale Sonrası; (Ġhale kalan yükleniciden) 1-Kesin Teminat 2-Ġhalelerden yasaklı olmadığına dair belgeler (Adli Sicilden, Ticaret Sanayi Odasından, Vergi Dairesinden ve SSK`dan borcu olmadığına dair yazılar) 4-SözleĢme Karar ve Damga Vergisi Makbuzları 5-SözleĢmenin miktarına göre KĠK payı makbuzu 6- SözleĢme 1-Dilekçe 2- Tapu Fotokopisi 24 gün 5 GÜN

5 18 Maili Ġnhidam Raporu 19 Hafriyat Ruhsatı 20 Söküm Ruhsatı 21 Kazı Ruhsatı ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin iģyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları 23 Canlı Müzik Yayını Ġzin Belgesi 24 Sıhhi Müesseselerinin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları 1-Dilekçe 2- Tapu Fotokopisi 1-Ġmardan ruhsat verilmesinde sakınca yoktur yazısı 2-Fenni Mesul Taahhütnamesi 3-Tapu Fotokopisi 4-Dilekçe 5-ĠnĢaat Projesi 1-Fenni Mesul Taahhütnamesi 2-Tapu Fotokopisi 3-Dilekçe 4-Tespit Ölçüsü 1- Tüm altyapı kuruluģları.(türksat, PALEN- TELOKOM- TEDAġ-ESKĠ) tarafından kazının yapılması durumunda kazılacak alanın m 2 Ve cinsini gösteren belge 2-Kazı Harç Makbuzu 3-Dilekçe 1-Tapunun Fotokopisi 2-Kira SözleĢmesi 3-Esnaf Sicil Kaydı ve Oda Kaydı 4-Ustalık Belgesi, Sorumlu, Yönetici Belgesi 5-Yapı Kullanım Ġzin Belgesi 6- T.C. Kimlik Numarası 7-Kapasite Raporu 8-ÇalıĢanların Sağlık Raporu 9-Ġtfaiye Raporu 10-Çevre Orman Müdürlüğü Raporu 11-Ġl Sağlık Müdürlüğü Yazısı 12-Vergi Levhası Fotokopisi 13-Ticari Sicil Gazetesi (ġirket ise) 14- Ġmza Sirküsü (ġirket ise) 15-BaĢvuru ve Beyan Formu 16-Kat Maliklerinden muvafakat 1-Müracaat Dilekçesi 2-Ticaret Ruhsat Fotokopisi 3- T.C. Kimlik Numarası 4-Ses Seviyesi Ölçüm Raporu 1-Tapunun Fotokopisi 2-Kira SözleĢmesi 3-Esnaf Sanatkârları Oda Kaydı 4-Ġlgili Oda Kaydı 5-Yapı Kullanım Ġzin Belgesi 15 GÜN 2 SAAT 2 SAAT 1 SAAT 1 Ay 5 GÜN 1 GÜN

6 25 Hafta Tatili Ruhsatları 26 Mesul Müdürlük 27 Gelir tahsili iģlemleri 6-Ustalık Belgesi 7-Yangın Söndürme Tüpü Faturası 8 - T.C. Kimlik Numarası 9-1 Adet Fotoğraf 10-ÇalıĢanlardan adli sicil kaydının olmadığına dair yazılı beyanlarının alınması 11-ÇalıĢanların Sağlık Raporu 12-Vergi Levhası Fotokopisi 13-BaĢvuru ve Beyan Formu 16 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin okullara ve yurtlara 100 m. mesafesini gösteren kroki 17 Kat Maliklerinden muvafakat 1-Müracaat Dilekçesi 2-Ruhsat Fotokopisi 1-Müracaat Dilekçesi 2-Ruhsat Fotokopisi 3-Ruhsat Sahibinden Noter Tasdikli Vekâletname 4- T.C. Kimlik Numarası 5- Adli sicil kaydının olmadığına dair yazılı beyanının alınması 6-2 Adet Fotoğraf 1-Tahakkuk FiĢi 2-Tahsilat FiĢi 1 GÜN 1 GÜN 24 SAAT 1-Komisyon Kararı 28 Giderlerin ödenmesi 2-Fatura 3-TaĢınır ĠĢlem (Ambar 7 GÜN GiriĢ)FiĢi Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Zafer Bülent ENGİN İsim : Orhan BULUTLAR Unvan : Başkan Yardımcısı Unvan : Belediye Başkanı Adres : Palandöken Belediyesi Adres : Palandöken Belediyesi Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta :

7 31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15169 Ekli Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/6/2009 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK N. ERGÜN H. YAZICI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V. E. BAĞIġ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGĠN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. V. GÖNÜL S. ERGĠN A. DAVUTOĞLU M. ġġmġek Milli Savunma Bakanı ĠçiĢleri Bakanı V. DıĢiĢleri Bakanı Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMĠR R. AKDAĞ B. YILDIRIM Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sağlık Bakanı UlaĢtırma Bakanı M. M. EKER Ö. DĠNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve KöyiĢleri Bakanı ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. EROĞLU V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaģ beyanına güvenen ve Ģeffaf bir kamu yönetimi oluģturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleģtirilmiģ ve düģük maliyetli bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaģa en yakın yerde sunulması MADDE 3 (1) Kamu hizmetlerinin, baģvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, baģvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluģturulmaması esastır. Ġdare, baģvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. (2) Ġdare, hizmetlerin vatandaģa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açabilir. (3) Ġdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit eder. TaĢra teģkilatı, tespit edilen birim ve görevlileri bulundukları yerin en büyük mülkî idare amirine bildirir. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması MADDE 4 (1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taģınması ve veritabanlarının diğer idarelerle paylaģılması esastır. (2) Ġdare, baģvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin baģvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve hizmetin e-devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar. VatandaĢın bilgilendirilmesi MADDE 5 (1) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla idare, sunduğu hizmetlere iliģkin bilgileri ve mevzuatı, basılı ya da elektronik ortamda duyurur.

8 (2) Ġdare, sunduğu kamu hizmetlerinin envanterini ek-1 e göre oluģturarak kurumsal internet sayfasında ve e-devlet Kapısında en güncel Ģekli ile yayınlar. Hizmet standartları oluģturma MADDE 6 (1) Ġdareler, ek-2 de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluģturur. Ek-3 te belirtilen açıklamalara göre oluģturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, baģvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve Ģikâyet mercilerine iliģkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaģların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e- Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danıģma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir. Özürlülerle ilgili tedbirler MADDE 7 (1) Ġdare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca eriģilebilir olması için gerekli tedbirleri alır. BaĢvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine iliģkin esaslar MADDE 8 (1) Ġdare, hizmetleri yerine getirirken baģvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aģağıdaki ölçütleri esas alır: a) Düzenlemeler beyan esas alınacak Ģekilde hazırlanır. b) Zorunlu olmadıkça, iģlemin tekemmülü aģamasına kadar belge talep edilmez. c) ĠĢ sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve baģlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir. ç) Ġdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce baģvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değiģmediği baģvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez. d) Ġstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaģıma açtığı bilgi ve belgeler, baģvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca eriģim için gerekli bilgiler istenebilir. f) BaĢvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. BaĢvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. Ġdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. Ġlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç üç iģgünü içinde verir. g) BaĢvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. Ġstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez. ğ) BaĢvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması MADDE 9 (1) Ġdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal iģlem yapılacağı hususunda baģvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır. BaĢvuru sahiplerine malî yükümlülüklerinin bildirilmesi MADDE 10 (1) BaĢvuruları esnasında, ödemek zorunda oldukları malî yükümlülükler, mevzuat dayanakları ile birlikte baģvuru sahiplerine açıkça belirtilir. Kurum içi ve kurum dıģı yazıģma MADDE 11 (1) Kurum içi ve kurum dıģı görüģ, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. Ġlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç beģ gün, bilgi ve görüģ taleplerini ise en geç onbeģ gün içinde yerine getirir. Ġdare, bilgi ve görüģ yazıları için onbeģ günü geçmemek üzere ek süre kullanabilir. Bu yazıģmalar elektronik ortamda da yapılabilir. BaĢvurunun kabulü ve sonuçlandırılması MADDE 12 (1) Bizzat yapılan baģvurular sırasında baģvuru incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler yazıģmaya gerek kalmadan tamamlatılır. Talebi hâlinde baģvuru sahibine alındı belgesi verilir. Sonradan tespit edilen eksiklikler baģvuru sahibine bildirilir. (2) BaĢvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılır. (3) BaĢvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesi bildirilir, varsa itiraz mercii ve süresi gösterilir. Yönetmeliğe uyum GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Ġdareler, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara iliģkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleģtirir. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9 KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 1- SIRA NO: Hizmetlere 1 den baģlayarak sıra numarası verilecektir. 2- KURUM KODU: 13/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile oluģturulan, kamu kurum ve kuruluģlarının Devlet TeĢkilatı Veritabanında yer alan 14 haneli kodu yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama iģareti veya boģluk bulunmayacaktır. 3- STANDART DOSYA PLANI KODU: 24/3/2005 tarihli ve 2005/7 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile oluģturulması öngörülen standart dosya planındaki kodlar yazılacaktır. 3 haneli ana dosya kodu ile alt düzey kodların tamamı kullanılarak 9 haneye tamamlanacaktır. Kullanılmayan alt düzey kodlar için 0 yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama iģareti veya boģluk bulunmayacaktır. 4- HĠZMETĠN ADI: Bu bölüme idarenin yürüttüğü bütün hizmetler açık ve anlaģılır Ģekilde yazılacaktır. 5- HĠZMETĠN TANIMI: Hizmetin mahiyetini belirten bir tanım yapılacaktır. 6- HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI: Hizmetin yerine getirilmesinde idareye görev, yetki ve sorumluluk veren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, genelge, tebliğ ve benzeri düzenlemelerin adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. 7- HĠZMETTEN YARARLANANLAR: Kurumun sunduğu hizmetten yararlananlar yazılacaktır. Örnek: VatandaĢ, sivil toplum kuruluģu, özel sektör veya kamu kurumları.

10 8- HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠN ADI: Söz konusu hizmeti sunmakla görevli, yetkili veya sorumlu idarenin adı yazılacaktır. Hizmeti yerine getiren idare, bu bölümde yer alan Merkezî Ġdare; TaĢra Birimleri; Mahallî Ġdare; Diğer (özel sektör vb.) baģlıklarının altına ismen yazılacaktır. 9- BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER: BaĢvurulu hizmetler için baģvuruda istenen belgeler ve bunların dayandığı mevzuatın adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Hizmet baģvurulu olmayıp kurumca resen sunuluyor ise (-) iģareti konularak boģ bırakılacaktır. 10- ĠLK BAġVURU MAKAMI: BaĢvurulu hizmetlerde hizmet talebinde bulunanın ilk müracaatını nereye ve hangi makama yapması gerektiği, mevzuat adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça yazılacaktır. Hizmet, baģvurulu bir hizmet değil ise (-) iģareti konularak boģ bırakılacaktır. 11- PARAF LĠSTESĠ: BaĢvurulu hizmetlerde, baģvuruyu alandan nihaî onayı veren kiģiye kadar paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır. Hizmet, baģvurulu bir hizmet olmayıp resen verilen bir hizmet ise, iģlemi ilk baģlatandan nihaî onayı veren kiģiye kadar paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır. 12- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR: Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum içi yazıģmaların hangi birimle, ne amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Merkez birimlerinin kendi aralarında veya taģra teģkilatıyla ya da taģranın merkez birimleri ile yaptığı yazıģmalar iç yazıģmadır. 13- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIġ YAZIġMALAR: Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum dıģı yazıģmaların hangi kurumla, ne amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Diğer kurumlar ile koordinasyon sağlamak ya da görüģ, onay, bilgi, belge istemek için yapılan yazıģmalar dıģ yazıģmadır. 14- MEVZUATTA BELĠRTĠLEN HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ: Mevzuatta hizmetin tamamlanması için herhangi bir süre öngörülmüģ ise bu süre, mevzuatın adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça yazılacaktır. 15- HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ: Mevzuatta baģka bir süre belirtilmiģ olsa bile hizmetin fiili olarak ortalama ne kadar sürede tamamlandığı yazılacaktır. 16- YILLIK ĠġLEM SAYISI: Hizmetinin yılda kaç defa sunulduğu yazılacaktır. 17- HĠZMETĠN ELEKTRONĠK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI: Hizmet elektronik olarak sunuluyor ise ilgili internet sayfasının adresi, sunulmuyor ise Sunulmuyor ifadesi yazılacaktır.

11

12

13

KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaģ beyanına güvenen ve Ģeffaf bir kamu yönetimi

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 29/6/2009-2009/15169 Resmî Gazete : 31.7.2009/27305 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli,

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Yönetmelik. A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

Yönetmelik. A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/9986 Ekli Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanun un 2, 8 ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı