Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi"

Transkript

1 Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý sebebiyle soluðu aktarcýlarda alýyor. 1945'ten bu yana Çorum'da faaliyet gösteren Adil Kayiþoðlu Baharatýn raflarýnda yüzyýllardýr etkisi olan pek çok þifalý bitki... 7 DE 13 ARALIK 2014 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Adil Nezih Kayiþoðlu Saðlýk Bakanlýðý Aile SMMMO'dan Hekimliði'ni bitirmesin Luca eðitim semineri Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Luca eðitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda TÜRMOB Genel Sekreteri SMMM Yücel Akdemir ile LUCA Ürün Yöneticisi Cenk Ýçer'in katýlýmlarýyla... Ýlçesi üzerinden Çankýrý'ya baðlayan Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinin de Ankara'ya ulaþýmýný saðlayan Ýskilip-Çankýrý yolu yaklaþýk 48.km'lik 1.kýsmý 9 Ocak 2015 Cuma Günü saat 14.30'da, yaklaþýk 38 km'lik 2.kýsmý ise 15 Ocak 2015 Perþembe günü ihale ediliyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu... 5 DE Yarým kalan Atýf Hoca Devlet Hastanesi için ihale yapýlacak 5 DE MHP'de þok istifa MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, görevinden istifa etti. Demiran istifasý ile ilgili yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Mensubu olmaktan þeref duyduðum MHP Çorum Ýl Baþkanlýðý görevinden istifa ediyorum. Bundan sonra da partimin bir üyesi, neferi olarak hizmet etmeye devam edeceðim. Vahit Demiran Sürpriz evlenme teklifi 3 DE 6 DA Saðlýk ile ilgili bazý sivil toplum kuruluþlarý yaptýklarý basýn açýklamasýnda aile hekimlerine cumartesi günü nöbet uygulamasýnýn getirilmesine tepki gösterdi. Tabip Odasýnda gerçekleþtirilen basýn sivil toplum kuruluþlarý adýna konuþan Bakan Yýlmaz''a Güney Kampüse destek talebi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Kalkýnma Bakaný Dr. Cevdet Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ederek Þendere Ýçme Suyu Projesine verdiði destek nedeniyle teþekkür etti. Ayrýca Baðcý ziyarette Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü yapýlaþmasý için destek isteyerek, "Kalkýnma Bakanlýðý Uzmanlarýnýn da yakýndan takip ettiði Hitit Üniversitemizde yapýlaþma hýzla ilerliyor. Bugüne kadar ödenek sorunu yaþamadýk. Güney Kampüsümüzde de yapýlaþmayý baþlatmak istiyoruz. Tabip Odasý Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Özer, aile hekimliði çalýþanlarý üzerine yapýlan baskýlarýn artýk dayanýlmaz hale geldiðini dile getirerek, "Aile hekimlerinin eðitimi için nöbet düzenlemesi yapýyoruz" diye baþlayan süreç "Aile hekimlerine acilde ihtiyacýmýz var"... 3 DE Eþref Menekþe son yolculuðuna uðurlandý Önceki gün vefat eden Menekþe Asansör'ün sahibi Mahmut Menekþe'nin babasý Eþref Menekþe (95) dün Ulu Camide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýðýnda topraða verildi. 5 DE 7 DE Erdal Eren anýlacak 4 DE Ülkü Ocaklarý'ndan Suriye Türkmenlerine yardým kampanyasý 2 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ülkü Ocaklarý'ndan Suriye Türkmenlerine yardým kampanyasý Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi Suriyeli Türkmenlere yarým kampanyasý baþlattý. Ülkü Ocaklarýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Dünya'nýn neresinde bir Türk varsa derdi derdimiz, acýsý acýmýzdýr, düsturu gereði, Suriye Türkmenleri'ne yönelik yardým kampanyamýzý baþlatmýþ bulunmaktayýz. Suriye'de ilk olarak Esad rejiminin zulmüne uðrayan soydaþlarýmýz daha bu beladan kurtulamadan, þimdi de IÞÝD terör örgütü tarafýndan baský altýna alýnmýþtýr. Yaþanan iç savaþta var olma mücadelesi veren soydaþlarýmýz, bugün ise IÞÝD adlý terör örgütüne raðmen bölgedeki varlýðýný korumaya çalýþmaktadýr. Selçuklu Devleti'nin ve Osmanlý Devleti'nin bizlere yadigârý olan ve ülkemizin dýþýndaki tek resmi topraðýmýz Caber Kalesi'nin nöbetçileri, Suriye Türkmenleri'nin bir kýsmý canlarýný ve namuslarýný korumak için ülkemize göç etmektedirler. Genellikle yaþlý, kadýn ve çocuklardan oluþan bu göçmen soydaþlarýmýzýn özellikle þehirlerin muhtelif yerlerinde ikamet edenleri ise oldukça zor þartlarda yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþmaktadýr" ifadelerini yer aldý. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Tüm bu geliþmeler karþýsýnda Türk Devleti'nin önceliði olmasý gereken soydaþlarýmýz, týpký Irak Türkmenleri gibi kimsesiz býrakýlmýþtýr. Kýþ mevsiminin de baþlamasýyla oluþan aðýr þartlara karþý soydaþlarýmýza destek olmak; yaþadýklarý acýlarý ve karþýlaþýlan olumsuzluklarý biraz olsun bertaraf etmek, soydaþlýk bilincinin gereðini yerine getirmek adýna bir yardým kampanyasý daha baþlatýlmýþtýr. Yardýmlar ilk aþamada aþaðýda detaylý açýklamasý yapýlmýþ olan ayni yardýmlar þeklinde toplanacaktýr. Türk Milleti'nin de desteðiyle birlikte toplanacak olan yardýmlar çadýr kentler ve kamplarla birlikte, muhtelif þehirlerimizde evlerde ikamet etmekte olan soydaþlarýmýza da ulaþtýrýlacaktýr. Türkiye'de bulunan Suriyeli Türkmen soydaþlarýmýz için Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn il, ilçe ve beldelerde bulunan tüm temsilciliklerimiz bu yardýmlarýn toplanmasýndan ve organizesinden sorumludur. Çorum Ülkü Ocaklarý'nda yardýmda bulunmak isteyen vatandaþlarýmýzýn bilgi alabilmesi ve temsilciliklerimize yönlendirilebilmesi için bir Yardým Koordinasyon Merkezi oluþturulmuþtur. Mahir Cinci'den nolu telefondan bilgi alýnabilir." Haber Servisi Agah ve Meryem hayatýný birleþtirdi Ýmsâk : 05:15 Güneþ : 06:48 Öðle : 11:41 Ýkindi : 14:00 Akþam : 16:22 Yatsý : 17:48 AJANDA Ýlim bilim insanlýðý ülkesi Sevði saygý muhabbetin ibresi On sekizbin alem bir can cümlesi Kardaþ olup konuþmasý ne güzel Tükenmez daðlarýn taþý topraðý Bin bir çeþit meyva dalý yapraðý Reçber gibi karýþtýrsak topraðý Ekip biçip çalýþmasý ne güzel Birlik olup yakýn edek ýraðý Anadolum cennet baþý duraðý Hep beraber yetiþtirsek bir baðý Gülle bülbül konuþmasý ne güzel Söylerim sözümden mana alanlar Ayla yýldýza uydu salananlar Çalýþýp didinip yurtda kalanlar Uzaylarda konuþmasý ne güzel Ayrýlýða özen yoktur özümüz Hakýkat ademde gerçek sözümüz (Rýza KoçaK) Söyler doðru özümüz Güzel sesle konuþmasý ne güzel III. Osman Hân'ýn taht'a çýkmasý (1754) - Türkiye'nin Gümrük Birliði'ne katýlma kararý (1995) Ýslâm dîni garip olarak baþladý. Son zamanlarda da garip olacaktýr. Bu garip insanlara müjdeler olsun! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ýlim bilim Rýza Koçak HAVA DURUMU ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan Ýnþaat Mühendisi Ender Öncül ve Nurhan Öncül'ün oðlu Eðitimci-Fotoðraf Sanatçýsý Agah Öncül hayatýný Meryem Gülbiçim ile birleþtirdi. Genç çiftin düðünleri Ýstanbul Atakent Salon Vals'de yapýldý. Çiftin nikah þahitliklerini ise Kadýköy Fotoðraf Merkezi Baþkaný Ayþe Küçükkurt ve Alemdað Devlet Hastenesi Baþhekimi Uzm.Dr.Hüseyin Akyýldýz yaptý. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2361 2,2364 EUR 2,7542 2,7545 STERLiN 3,5048 3,5058 JPY YENi 1,8724 1,8727 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI YAÞAM ECZANESÝ TEL: CARMEN PASTANESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 MHP'de þok istifa MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, görevinden istifa etti. Demiran istifasý ile ilgili yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Mensubu olmaktan þeref duyduðum MHP Çorum Ýl Baþkanlýðý görevinden istifa ediyorum. Bundan sonra da partimin bir üyesi, neferi olarak hizmet etmeye devam edeceðim. Ýnsanlara kýrýlabiliriz, ancak davamýza küsmemiz ve milliyetçi hareketten kopmamýz asla söz konusu deðildir" dedi. Göreve geldiði ilk gün, çok güzel projeleri olduðunu ifade ettiðini ve asla mevki makam peþinde olmadýðýný söylediðini kaydeden Demiran, "Amacým partiyi kurumsallaþtýrmak, genç ve dinamik bir ekibe býrakarak görevimi tamamlamaktý. Ancak göreve baþladýðým ilk günden beri, sözlü, yazýlý, fiili saldýrýlara maruz kaldým.ne yazýk ki, bu saldýrýlara karþý duruþ sergilemesi gerekenler, benim kendilerinden beklediðim duruþu sergilememiþlerdir.bütün bunlara raðmen, istifa etmemin doðru olmayacaðý düþüncesi ile, il kongresine kadar sabretmeye çalýþsam da 11/12/2014 tarihinde yaþadýðýmýz bir olayda, yine yeterli duruþun gösterilmemesi nedeni ile istemeyerek de olsa istifa kararý almýþ bulunuyorum. Tepkimin nedeni yapýlan saldýrýlar deðil, bunlara karþý duyarlý olunmamasýdýr. Allah'tan (cc) baþka kimseden zerre kadar korkumuz yoktur. Kimse bizi yolumuzdan çeviremez ancak dostlarýmýzýn vefasýzlýðýný kabullenmemiz mümkün deðildir. Baþkanlýðým döneminde þunu yaptým bunu yaptým demiyorum. Ne yaptýmsa inandýðým davam için, Türk milliyetçiliðine hizmet için yaptým. Maalesef yapmak istediklerimi gerçekleþtirecek ortam olmadýðý için yapamadýklarýmdan dolayý üzgün olduðumu ifade etmek istiyorum. 12/12/2014 tarihi itibari ile istifa dilekçemi MHP Genel Merkezine göndermiþ bulunuyorum. Bundan sonra göreve devam edecek arkadaþlarýma çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Göreve geldiðim ilk günden beri çalýþmalarýmýzda desteklerini gördüðüm il ve ilçe yönetimlerindeki bütün arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi "Ýskilip'in AK Parti ile problemi yok, birkaç kiþi inkâr siyaseti yapmaya çalýþýyor" AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve Belediye Baþkaný Recep Çatma AK Parti Genel Merkezinde Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek, yeni görevleri nedeniyle hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Siyaset birlikte yapýlan bir faaliyettir. Ne siz ne de ben baðýmsýz siyasetçiler deðiliz. Siyasette el birliði içinde omuz omuza çalýþmanýn tadý ve hoþnutluðunu yaþayarak millete hizmet etmek varken birbirimizi eleþtiren noktada olmamalýyýz. Ýskilip'in AK Parti'ye ve Genel Baþkanýmýza olan desteði ve teveccühü tarifsiz düzeyde yüksektir. Dört ilçemiz Recep Tayyip Erdoðan'a en büyük desteði vermek için adeta yarýþmýþ ve % 80'i aþan bir oy vermiþtir. Hiç kimse bu gönül baðýný, bu teveccühü, bu desteði azaltacak davranýþta bulunmasýn. Attýðýmýz adýma söylediðimiz söze dikkat etmeliyiz. Ben inanýyorum ki yeni yönetimimizin yakalayacaðý moral ve motivasyonla, 2015 seçimlerinde Ýskilip, AK Parti'ye yine en büyük desteði verecektir. Biz Çorum'u temsil eden Milletvekilleri olarak hem halkýmýzdan hem de sizlerden gelen talep, öneri ve projeleri hayata geçirmek için bazen münferiden, çoðunlukla hep birlikte gayret ve çaba sarf ediyoruz. Her vesileyle ifade ettik ve ediyoruz. Ýskilip AK Parti iktidarlarýnda hak ettiði yatýrýmý almýþtýr. Biten projelerimiz var; Adliye, Halk Eðitim Merkezi, Ýmam Hatip Lisesi Yurdu, Þehir Giriþi Yolu, Tosya Yolu Þehir Geçiþi, Etnografya Müzesi, Arasta Restorasyonlarý, Sergi Salonu, Altyapý Çalýþmalarý, Anadolu Lisesi gibi. Devam eden proje ve yatýrýmlarýmýz var: Hastane, Tosya yolu, Restorasyon 2. Etap gibi. Planlanan ve ihale aþamasýnda olan ve ihale edilen iþlerimizde var: Doðalgaz, Kale Restorasyonu, Teknik Lise, Çankýrý yolu ve Kargýn Göleti gibi. Hiç kimse Ýskilip'i unuttuðumuzu iddia edemez. Ýddia etse bile kendinden baþka inandýracaðý kimse de bulamaz" dedi. Konuyla ilgili konuþan Ýlçe Baþkaný Koçkaya, "Ýskilip'in AK Parti ile hiçbir problemi yok. Birkaç kiþi inkâr siyaseti yapmaya çalýþýyor, onlarý da dinleyen ve itibar eden yok" dedi. Ziyarette daha sonra Belediye Baþkaný Çatma, çalýþmalar hakkýnda Baðcý'ya bilgi verdi. Baðcý, "Bugün Ýl Genel Meclisi üyelerimiz Üzeyir Esenkaya ve Yusuf Kaya ziyaretime geldiler. Çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, "Köylerin taleplerini Ýl Genel Meclisimizde savunuyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle sulama altyapýsý taleplerinin Ýl Genel Meclisi tarafýndan yapýlamayacak düzeyde olmasý nedeniyle DSÝ tarafýndan yapýlmasýný talep ediyoruz" dediler. Bende kendilerine de ifade ettim. Önümüzdeki dönemde Ýskilip ilçemizde 3-4 göletin hayata geçmesi için çalýþýyoruz. Geçtiðimiz yýl beraberce sahada inceleme yapmýþ ve gölet talep edilen yerleri incelemiþtik. Taleplerimiz doðrultusunda DSÝ ilgili çalýþmalarý yaptý. Son durum þu þekilde, Beyoðlan Göleti için su ölçümü, etüt ve planlama çalýþmalarý tamamlanýþ olup, 2015 yýlýnda proje ihalesine çýkýlacaktýr. Kutluözü ve Yenice Köyleri için yapýlacak Gölette su ölçümü tamamlandý. Sonuçlar sevindirici yýlýnda planlama ve proje ihalesinin birlikte yapýlmasýna çalýþýyoruz. Yukarý Örenseki ve Karmýþ-Kuþcaðýz Göletleri için arazide etüt çalýþmalarý devam ediyor. Buralarda da su ölçümlerine baþlanmasýný saðlayacaðýz" diyerek Ýskilip'in köylerine yapýmý planlanan 4 göleti hakkýnda ayrý ayrý detaylý bilgi verdi. Baðcý ayrýca Týmarlý 2 (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinde birkaç teknik deðerlendirme ve hesaplama yapýldýðýný, 2015 yýlýnýn ilk aylarýnda ihalesinin yapýlarak seçimlerden önce temelinin atýlacaðýný belirterek, ihale noktasýnda olan proje için müjde verdi. Haber Servisi Bakan Yýlmaz''a Güney Kampüse destek talebi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Kalkýnma Bakaný Dr. Cevdet Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ederek Þendere Ýçme Suyu Projesine verdiði destek nedeniyle teþekkür etti. Ayrýca Baðcý ziyarette Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü yapýlaþmasý için destek isteyerek, "Kalkýnma Bakanlýðý Uzmanlarýnýn da yakýndan takip ettiði Hitit Üniversitemizde yapýlaþma hýzla ilerliyor. Bugüne kadar ödenek sorunu yaþamadýk. Güney Kampüsümüzde de "Çorum büyükþehir olmayý hak ediyor" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2019 yýlýnda büyükþehir olmasý düþünülen iller arasýnda Çorum'un da yer almasýnýn heyecan verici bir durum olduðunu belirterek "Çorum büyükþehir olmayý hak ediyor" dedi. Samsun'dan yayýn yapan Haberaks TV'de Burcu Düzgün'ün sunduðu Haberin Sesi programýna telefonla baðlanan Baþkan Külcü, Çorum'un birçok yönüyle büyükþehir kapasitesine ulaþmýþ bir þehir olduðunu vurguladý. Daha önce büyükþehir yasasýyla ilgili bir çalýþma yapýlýrken 750 bin nüfusa göre esas alýndýðýný, bu nedenle Çorum'un büyükþehir yapýlan 18 ilin dýþýnda kaldýðýný ifade eden Baþkan Külcü, "Yeni bir adýmýn atýlmasý söz konusu. Belediye Baþkaný olarak öncelikle Belediyenin ne olduðunu, hizmet planlamasýnýn ne olduðunu bilen biri olarak bu iþi memnuniyetle karþýlýyorum" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin kaynaklarýnýn sýnýrlý olduðunu bu nedenle kaynaklarýn çok iyi bir þekilde kullanýlmasý gerektiðini söyleyen Külcü, "Çorum'u örnek aldýðýmýzda merkez ile birlikte 14 ilçe, 550 bin civarýnda bir nüfusumuz var. 15 milyonun yaþadýðý Ýstanbul'da hizmetler tek bir noktadan planlanýyorsa Çorum gibi bir kentte de hizmetler tek bir noktadan planlanabilir. Planlanmalýdýr da zaten. Elimizde üç önemli kaynak var. Finans, insan ve zaman yönetimi. Bunlardan her biri ile ilgili bizim azami dikkatli olmamýz lazým nüfusu olan bir beldede siz makina parký, mühendis kaynaðý oluþturmak ve onlarýn ortaya çýkaracaklarý projeler için bütçe oluþturmak zorundasýnýz. Oraya hapsedilen makinalar yapýlaþmayý baþlatmak istiyoruz. Bu konuda desteðinizi bekliyoruz" dedi. Kalkýnma Bakaný Yýlmaz ise Baðcý'nýn bu talebi üzerine "Üniversitelerimize ve eðitim araþtýrma alt yapýlarýna çok önem veriyoruz. Hitit Üniversitesindeki geliþmeleri arkadaþlar takip ediyor. Bu konuda bir ihtiyaç olursa mutlaka deðerlendiririz" dedi. Baðcý daha sonra Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý iken Müsteþarlýða atanan Cüneyt Düzyolu da ziyaret ederek tebrik etti ve hayýrlý olsun dileklerini iletti. Ýlk-Der ve ÝHH'dan 'çocuk eðitimi' konulu konferans Ýlk-Der ve ÝHH Ýl Baþkanlýðý "Çocuk eðitiminde doðru zannedilen yanlýþlar nelerdir, çocuklarýmýzý eðitiyor muyuz öðütüyor muyuz?" konulu konferans düzenlenecek. ÝHH Ýl Baþkanlýðýnda 14 Aralýk Pazar günü saat 13.00'da yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýlacak. da, kaybedilen zaman da bu ülkenin zararýdýr. Doðru planlama ile bizim bunlarýn hepsini tek bir noktada makro ölçek de planlamamýz ve yerelde de halen kurulu belediyelerin imkânlarý ile birleþtirerek orada bu çalýþmalarý hayata geçirmemiz lazým" dedi. 81 ÝLÝN TAMAMI BÜYÜKÞEHÝR OLSUN Büyükþehir yasasýný baþýndan beri desteklediðine dikkat çeken Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Ýzmit ve Kocaeli ile Ýstanbul'da bu pilot uygulama yapýldý. Þimdi büyükþehir sayýsý 30'a çýktý ve uygulama devam ediyor. Ýkinci bir adým olarak 10 il daha buna dahil edilecek. Bana sorarsanýz 10 il mi yoksa 81 ilin tamamý mý diye? Bence 81 ilin tamamý büyükþehir olmalý. Özellikle altyapý, imar ve büyük projeler anlamýnda bu belediyelerin merkez belediye ile iliþkilendirilmesi lazým. Kaynaklarýn iyi ve düzenli kullanýlmasý için kiþisel kanaatim 81 ilin tamamýnýn büyükþehir olmasý lazým. Hem kaynaklar anlamýnda hem de daha planlý ve estetik kentler oluþturmak anlamýnda" þeklinde kaydetti. Çorum Belediyesi'nin kaynaklarýný profesyonel bir þekilde kullandýðýna dikkat çeken Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Oy oranýný yüzde 45'ten yüzde 51'e yükselterek belediye baþkaný seçildim. Halkýmýz beþ yýllýk dönemdeki hizmetlerimizden memnun kaldý. Bize yeni sorumluluklar yükledi. Bu noktada halkýn beklentisi artmýþtýr. Çorum'da da keþke yapýlsa denen hangi iþ varsa onlarla ilgili kararlý ve cesur adýmlar atýyoruz. Birçok projemizi esnaf ile mahalle sakinleri ile beraber yürütüyoruz. Böylece daha saðlýklý bir siyasal yolculuðu da gerçekleþtirmiþ oluyoruz" diye belirtti.

4 Baþkýþla Göleti'nde yer tespiti tamam Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Ekrem Yýldýrým AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'ya AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevi nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Baðcý, ilçe kongresinde tekrar Ýlçe Baþkaný seçilen Yakup Torun'u tebrik ederek baþarýlar diledi ve "Siyaset birlikte yapýlan bir iþtir. El ele, omuz omuza verdiðimizde baþarýnýn yakalanacaðýndan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Her aþamada birbirimize destek olduk. Milletimizin Çorum'da partimize olan teveccühünün karþýlýðý ve omuzlarýmýzdaki yük aðýr. Ama birlikte üstesinden geleceðimizden kimse þüphe etmemelidir. Uðurludað'ýn da içinde olduðu Ýlçelerimiz Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a en yüksek desteði vermek için adeta yarýþmýþlardýr. Bütün ilçelerimize ayrý ayrý teþekkür ettik, gene ediyoruz. Ýnþallah bu destek ve teveccüh, önümüzdeki dönemlerde de Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'na artarak devam edecektir. Etmesi için çaba ve gayret sarf ediyoruz" dedi. Görüþmede Uðurludað Belediye Baþkaný Torun Uðurludað ilçede devam eden ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi ve projelerine destek istedi. Baðcý, "Uðurludað ilçemize Sentetik Çim Saha sözümüz var. Bunun arkasýndayýz yýlý içinde tamamlanmasý için çalýþýyoruz" HABER þeklinde kaydetti. Torun, Ýlçe Emniyet Binasý ve Lojman taleplerinin olduðunu, bu konudaki taleplerinin Bakanlýða sunulduðunu söyledi. Baðcý Dodurga ilçesinin de Ýlçe Emniyet Binasý ve Lojmaný talebinin olduðunu ve takip ettiðini, iki talep için de Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile görüþeceðini ifade etti. Görüþmede ayrýca Recep Torun, Yakup Torun ve Ekrem Yýldýrým, Uðurludað Ýlçesi merkezi ve köylerinin içme suyu sýkýntýsýný kökten çözecek olan Þendere Ýçme Suyu Göleti'nin ödenek sorununun çözülmesi için çaba ve katkýsý nedeniyle Uðurludaðlýlar adýna Baðcý'ya teþekkür ettiler. Baðcý, "Þendere Göleti ile ilgili çalýþmalarý uzun zamandýr sürdürüyoruz. Çözüme kavuþmasý sizin kadar bizi de mutlu etti. Ýnþallah 2015 yýlýnýn ilk yarýsýnda temelini birlikte atacaðýz" dedi. Ziyarette ayrýca Uðurludað ilçesi için talep edilen Baþkýþla Göleti de konuþuldu. Baðcý Baþkýþla Göletiyle ilgili arazide incelemelerin tamamlanarak uygun yer tespitinin yapýldýðýný ve su ölçümlerine baþlandýðýný söyleyerek, " Bu projemizin müjdesini hemþehrilerimize verebilirsiniz. Hayýrlý olsun" dedi. TIMARLI SULAMA PROJESÝ ÝHALESÝ YAKIN Baðcý ayrýca, Uðurludað heyetine Bayat-Ýskilip-Uðurludað ilçelerinde 86 bin dekar araziyi sulayacak olan Týmarlý 2 (Kýzýlýrmak) Sulama projesinin ihale noktasýna geldiðini, ihale öncesi birkaç teknik hesaplama iþlerinin yapýldýðýnýn bilgisini aldýklarýný söyleyerek, "Ýnþallah en geç ocak ayý sonunda ihale tarihinin alýnmasýný bekliyoruz. Bu projemizin temelini de birlikte atacaðýz" diyerek Uðurludað heyetine ziyaretleri için teþekkür etti. Alaca MYO'da "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmasý" Hitit Üniversitesinde engelli öðrencilerin eðitim almasýna iliþkin hangi hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve tartýþmak amacýyla eðitim birimlerinde "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" düzenleniyor. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý'nýn ikincisi 10 Aralýk 2014 Çarþamba günü saat 10.00'da Alaca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi. Etkinlikte Alaca MYO Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu Öðr. Gör. Eren Çete, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir sunum yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki önemi üzerinde Osmancýk Kadýn ve Gençlik Meclisleri baþkanlarýný seçti bilgiler sundu. Öðr. Gör. Çete konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ algýlamalarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýna da dikkat çekti. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Emekli Hakim Av. Ahmet Görür ise engellilerin yaþamlarýnda güçlükleri deneyimlerinden yola çýkarak örneklerle aktardý. Engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada insan haklarý temelli bir yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini, eþit bir yaþamý uygulamaya geçirmenin böylelikle kolaylaþacaðýný vurgulayan Av. Görür, engellilerin de tek tek hak mücadelesi yerine STK aracýlýðý ile daha etkili sonuçlar alabildiklerini hatýrlatarak engellilerin ilgili bir derneðe vakfa üye olmalarýný dilediðini belirtti. YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi 4 Mahir ODABAÞI 12 KASIM DEPREMÝ ANILARI(10) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deprem akabinde yardýmlar tabiri caizse bölgeye akýyor. Ülke olarak takdire þayan bir durumdayýz. Çünkü tüm imkânlarýmýzý sonuna kadar kullanýyoruz. Ýmkâný olan çok vermeye çalýþýrken olmayanlar ise keþke olsa da verebilsem diye üzüntüsünü yaþýyor. Bu hususta her millete nasip olmayacak güzel hasletlerimiz var. Mecitözü'nde yardým toplarken, bir delikanlý cebinde olan son 25 kuruþunu vermiþti Bunlarý gençlerimize anlatmak lazýmdýr ki, gönül kapýlarý açýk kalsýn. KÝM VAR? Deyince arkasýna bakmadan BEN VARIM diyebilsin. Bir kamyon yardým geldi. Çocuklar etrafýnda dönüyor. 'Yardým mý abi?' diye. Yardým ama ana depoya boþaltýlacak ve oradan daðýtým yapýlacak diye çocuklarý uzaklaþtýrýyoruz. Bu noktada çocuklarýmýza güzel örnek olmak zorundayýz. Çünkü çocuklarýmýz aldýðý yardýmý ailesine götürdüðünde ailenin mutlu olduðunu görünce ne pahasýna olursa olsun yardým almaya çalýþýyor. Böyle olunca ekranlardan izlediðimiz nahoþ görüntüler ortaya çýkabiliyor. Kriz merkezinde oturuyoruz. Öðretmen emeklisi bir bayan geldi. Yanlýþlýkla kendisine kira yardýmýnýn çýktýðýný ama ihtiyacý olmadýðýný belirterek iade etmek istediðini söyledi. Bu nokta da hep Japonya'yý örnek gösteren bizler, elhamdülillah bizim ülkemizde de tok gözlü insanlar var diyerek, bayaný bu örnek davranýþýndan dolayý tebrik ediyor ve darýsý hepimizin üzerine temennisinde bulunuyoruz. Bugün Çorum Belediye baþkanýmýz Sayýn Arif Ersoy Bey ve encümen üyeleri Ýl Kriz Merkezini ziyaret ettiler. Belediye Baþkanýmýz: 'Depremler zor günlerde yardýmlaþma, dayanýþma bilincini tekrar gün yüzüne çýkarmýþtýr. Çorum depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalýþmýþtýr. Çorum belediyesi olarak burada aþevi kurduk ve afetzedelere sýcak yemek hizmeti sunuyoruz ' Dedi. Kriz merkezi baþkaný Sayýn Vali Yardýmcýsý Ýsmail Gündüz Beyde: 'Çorum heyetine ziyaret ve yardýmlarýndan dolayý teþekkür ederek planlarda yazýlanlar saha da uygulanamayabiliyor. Mesela kriz merkezinde normalde 40 tane kurum temsilcisinin bulunmasý gerektiðini ama iþlerin daha rahat yürüyebilmesi için ayrý ayrý çadýrlarda yer verildiðini böylece daha özgür ve hýzlý çalýþma ortamý saðlanmýþtýr. Çadýrkent konusunda Türkiye bayaðý mesafe almýþtýr. Ayrýca prefabrik konutlarýn alt yapýsý tamamlanmýþ olup böylece devlete iki yýl zaman kazandýrýlmýþtýr.' Dedi. Teravih namazý öncesi kriz merkezinde oturuyoruz saat civarý. Baktýk dýþarýda bir hareketlilik var. Kapýnýn önüne çýktýðýmýzda, Saðlýk Bakaný Sayýn Osman Durmuþ Bey gelmiþ. Vali Beyin bile haberi yokmuþ. Vali Bey apar topar sonradan geldi. Bakan Bey, çadýra geçti ve bizlerle sohbet etti. Sohbetinde; '' Ýftarý Kýrýkkale de açtýðýný ve habersiz olarak deprem bölgesine gelmeyi tercih ettiðini ifade ederek arkadaþlar: Ben emirlerimi yazýlý deðil sözlü verir ve peþinden sonucunu sorarým. Daha tez çözülür'' dedi. Kriz merkezi baþkaný Vali yardýmcýsý Ýsmail Gündüz Bey de; '' Daha önce Erzincan ve Yalova da görev yaptýðýný ve dolaysýyla burada daha çok tecrübe kazandýðýný ifade ederek özellikle afetlerde tecrübeli personel çok önemlidir. Çünkü buraya gelen insanlar az veya çok yaralý. Her þeyden önce onu anlayacak, dinleyecek, sabýrlý personel lazým.'' Dedi. Bir yetkilinin ifadesiyle; Erzincan'da 1991 yýlýnda il bazýnda büyük bir deprem tatbikatý yapýlýr ama 1992 yýlýnda meydana gelen depremde o tatbikatýn hiçbir uygulama imkâný olmamýþtýr. O halde tatbikatlarýnda yeniden gözden geçirilmesi ve bir standart'ýnýn olmasý gerekmektedir. Âcizane benimde görüþüm bu yöndedir. Zira tahliye tatbikatý deyince sadece binadan kaçmayý düþünüyoruz. Okullarda çocuklarýmýza ekseriya öylesine -MIÞ gibi tatbikat yaptýrýyoruz. Hatta çocuklara koþ koþ diye baðýrýyoruz ama bu koþmanýn depremlerde izdihama dönüþebileceðini hesap etmiyoruz. Ayrýca; vatandaþlarýmýza, çocuklarýmýza yönelik 'Erzak daðýtýmý tatbikatý' yapmýyoruz. Bu tür tatbikatlar mutlaka ve mutlaka yapýlmalýdýr. Ve en önemlisi tatbikatýn muhataplarý iþi mutlaka ciddiye almalýdýr. Çünkü 'Telkinden çok, temsil önem arz eder' Sevdiðim söz: '' Kitaplarda yazýlý olaný deðil duruma göre uygulanabilir olaný uygulayýn'' * AMÝRE VEFA -1: Mecitözü eski kaymakamý (þimdi Avanos Kaymakamý) sayýn Mustafa ELDÝVAN Beyi saygýyla yad ediyor ve afetlerden uzak afiyetler diliyorum. Erdal Eren anýlacak Osmancýk Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Gençlik Meclisi seçimleri yapýldý. Öðretmen evi toplantý salonunda gerçekleþtirilen seçimlerde Kadýn Meclis Baþkan adayý Aslý Karakaþ Arslan 29 kadýn üyenin tamamýný oylarýný alarak Osmancýk Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný seçildi.daha sonra ise Gençlik Merkezi Baþkanlýðý seçimi yapýldý. Seçimde Baþkanlýða Ömer Sarý seçildi. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Çiftlik köyü, Tutuþ köyü ve Alpagut köyü tarihinde saatleri arasýnda: Bayat köyü, Sülnük köyü ve Bayat Çatak Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Çamlýca, Sýtma, Doðanlar, Çamlýpýnar, Yeþilpýnar, Karasoku ve Gökçekaya köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Kozören bölgesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Beyözü bölgesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Hisarkavak bölgesi." 13 Aralýk 1980 tarihinde 17 yaþýndayken idam edilen Erdal Eren, Çorum Emek Gençliði tarafýndan düzenlenecek olan bir programla anýlacak.anma programý kapsamýnda Cumartesi saat 13.00'de Özdoðanlar önünde toplanýlarak Pirbaba Parký'na yürünecek. Burada düzenlenecek olan basýn açýklamasýnýn ardýndan Emek Partisi Ýl Örgütü'ne geçilerek bir anma töreni gerçekleþtirilecek. Çorum Emek Gençliði tarafýndan "Denizlerden Erdal'a genç olmak iþçi sýnýfýna baðlanmaktýr" adý altýnda düzenlenen anma törenine iliþkin þu açýklama yapýldý: "12 Eylül 1980'de iþçi sýnýfýnýn yanýnda yer alan 17 yaþýndaki Erdal Eren, 34 yýl önce idam edildi. Erdal Eren, burjuva gericiliðine karþý iþçi sýnýfýnýn safýnda mücadele eden bir genç olduðu için katledildi. Tüm iktidarý elinde bulunduran sermaye sýnýfýnýn 17 yaþýndaki bir gençten ve onun þahsýnda Türkiye gençliðinden korkusunu da simgeledi Erdal'ýn idamý. Biz gençlik olarak, Denizlerin ve Erdallarýn yolunda mücadelemizi sürdüreceðiz."

5 Saðlýk ile ilgili bazý sivil toplum kuruluþlarý yaptýklarý basýn açýklamasýnda aile hekimlerine cumartesi günü nöbet uygulamasýnýn getirilmesine tepki gösterdi. Tabip Odasýnda gerçekleþtirilen basýn sivil toplum kuruluþlarý adýna konuþan Tabip Odasý Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Özer, aile hekimliði çalýþanlarý üzerine yapýlan baskýlarýn artýk dayanýlmaz hale geldiðini dile getirerek, "Aile hekimlerinin eðitimi için nöbet düzenlemesi yapýyoruz" diye baþlayan süreç "Aile hekimlerine acilde ihtiyacýmýz var" þeklinde devam etmiþ, "Nöbetsiz saðlýk sistemi olmaz" þekline dönüþerek, son olarak da "Aile hekimlerini aileler ile daha çok bir araya getireceðiz"e dönüþmüþtür. Bakanlýk gerçekleri gizlemeye çalýþmaktadýr. Sorunun adý "teþvik edilmiþ acile baþvuru "sorunudur. Bu sorunun sebebi ve çözümü Aile hekimlerinde deðildir. Bu sorun bahane edilerek Aile hekimliði uygulamasý bitirilmek istenmektedir. Hastane acillerine baþvuruyu teþvik eden bizzat mevcut Saðlýk Bakanlýðýmýzdýr. Sorunu gerçekten çözmek için hiç bir çözüm, proje üretemeyen bakanlýk, en kolay yol olarak aile saðlýðý merkezlerini acil gibi göstermeye çalýþarak halkýmýzý yanýltmaktadýr" dedi. Mesai saati içinde çalýþan halka, "mesai saatleri içinde muayene olabilme hakkýný'' kullanmasýnýn yolunun açýlmasý gerektiðini dile getiren Ýzzet Özer, "Açýn ki sistem rayýna otursun. Aile Saðlýðý Merkezleri, koruyucu saðlýk hizmetlerine öncelik vererek halkýmýzýn geleceði için çalýþan merkezlerdir. Herkesin kendi aile hekiminden hizmet almasý prensibi yerine, nöbetçi hekimden hizmet alýnmasýnýn getirilmesi, aile hekimliði uygulamasýný bitirerek, bu yerlerin aile saðlýðý merkezi olma özelliðini kaybettirecektir. Bu þekilde eski saðlýk ocaðý sistemi tekrar getirilmek istenmektedir. Saðlýk Bakanlýðý Aile HABER Hekimliði'ni bitirmesin Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý artýk gelecekten umudunu kesmiþtir. 20 bin aile hekimine ve 20 bin aile saðlýðý çalýþanýna daha ihtiyacým var diyen bakanlýk, acaba mevcut aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn, sistemden kaçýþ için yollar aradýðýnýn farkýnda deðil midir? Aile hekimlerine ve aile saðlýðý çalýþanlarýna haftada altý gün, günde on iki saatten, ayda 300 saat, çalýþma süresi getirmek isteyen bakanlýk, bu çalýþma sürelerinin uluslararasý çalýþma kanunlarýna, insan haklarýna ve Anayasamýzýn dinlenme hakkýna aykýrý olduðunu bilmemekte midir? Biz Aile hekimleri ve Aile Saðlýðý çalýþanlarý olarak Aile Hekimliðine, Saðlýk Bakanlýðýn'dan daha fazla önem veriyoruz ve iyi bir Aile Hekimliði uygulamasýna sahip olmak için herkesten fazla çalýþýyoruz. Aile Hekimliði uygulamasýný bitirenler ilerde "saðlýk sistemine ihanet edenler" olarak anýlacaktýr. Biz bu ihanetin içinde olmayacaðýz. Saðlýk göstergelerinde, bebek, çocuk aþýlama oranlarýný yükselterek anne ve bebek ölümlerini en alt seviyeye getiren bizleriz. Saðlýk Bakanlýðýmýzýn ve Ülkemizin uluslar arasý düzeyde baþarýlý olmasýný saðlayan yüz aký Aile Hekimliði çalýþanlarýyýz. Torba Yasalar ile son getirilen saðlýk politikalarý ülkemizin geleceði için saðlýksýzdýr. Mesai saati dýþý nöbet hizmeti diyerek vatandaþýmýzdan fazla ücret alma politikalarýndan vazgeçin, halký kandýrmayýn. Mesai saati içinde çalýþan halkýmýza, muayene olabilme hakkýný kullanmasýnýn yolunu açýn. Sistem rayýna girecektir. Sistemi rayýndan çýkardýnýz, bu tarz günlük saðlýksýz politikalar devam ederse, Ülke saðlýðý tehlikeye girecektir. Biz halkýmýzýn saðlýðýnýn daha iyi takip edilebilmesi ve Aile Hekimliðinin bitirilmemesi için 12 Aralýk 2014 Cuma günü tüm Türkiye'de 1 günlük iþ býrakma eylemini gerçekleþtirdik. Bu eylemi sesimizi duyurmak, halkýmýzýn saðlýðýna sahip çýkmak için yaptýk. Bebeklerimiz saðlýklý doðsun, saðlýklý büyüsün, aþýlarý eksiksiz olsun, gebelerimiz Aile Hekimleri tarafýndan takip edilsin, yaþlýlarýmýz dertlerini aileden biri olarak gördükleri, Aile Hekimlerine anlatabilsin diye yapýyoruz. Bugün Aile Hekimliðinin bitirilmesine halkýmýz adýna itiraz ediyoruz. Halkýmýzý da bize destek olmaya çaðýrýyoruz. Ayrýca13 Aralýk 2014 Cumartesi günü tüm Türkiye'den gelen aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý ile Ankara'da miting yapacaðýz. Mitingimiz Ankara Kolej kavþaðýnda saat 12.00'da baþlayacaktýr. Yapacaðýmýz mitinge tüm sivil toplum kuruluþlarýný ve halkýmýzý davet ediyoruz.saðlýk Bakanlýðýmýza da sesleniyoruz, bundan önceki saðlýk ocaðý uygulamasýný bitirdiðiniz gibi þimdi de Aile Hekimliði uygulamasýný bitirmeyin. Aile Hekimliðine ve birinci basamak koruyucu saðlýk hizmetlerine sahip çýkýn" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn açýklamasýna Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Mesut Yetkin, Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök, SES yönetim kurulu üyesi Ýzzet Seyit Ali Güvendik ve Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyeleri Murat Türkmen ve Ali Yýlmaz'da destek verdi. Yasin YÜCEL 5 "Aile hekimlerine nöbet, sistemin ruhuna aykýrýdýr" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý aile hekimlerine nöbet ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Aile hekimleri kendi alanlarýnda görev yapmalýdýr. Acil servislerde aile hekimlerine nöbet tutturulmasý yanlýþtýr. Aile hekimliði uygulamasýnýn ruhuna ters uygulamalarýn aile hekimlerini küstüreceði ve olumsuz etkileyeceði bilinmeli, bu nedenle aile hekimlerine nöbet ýsrarýndan vazgeçilmesi gerekir" dedi.aile hekimliðinin, saðlýkta dönüþümün önemli ayaklarýndan biri olduðunu ifade eden Lafcý, "Aile hekimlerinin önleyici ve koruyucu bir saðlýk hizmeti sunmasý için bu proje baþlatýlmýþtýr. Aile hekimliði uygulamasý bizde yarým baþlamýþtýr. AB'deki kriterlerin yarýsý bir rakamla baþladýk. 22 bin aile hekimi ile baþladýk, her aile hekimine de ortalama 3 bin 500 hasta düþüyor. Sistem tam olarak anlatýlamadý" þeklinde kaydetti. Aile hekimlerinin adli týp nöbeti tuttuðunu, saðlýk raporu verdiðini belirten Lafcý, "Bu ek yüklerin yanýnda þimdi de nöbet tutturulmak istenmektedir. Nöbetin torba yasaya eklenmesi sürecinde de Saðlýk-Sen olarak tepkilerimizi dile getirdik. Aile hekimlerinden koruyucu saðlýk hizmeti olarak ne isterseniz isteyin, ama nöbete sokmayýn' dedik. Bu þekildeki uygulamayla aile hekimleri küstürülmekte ve sistemin ruhuna zarar verilmektedir. Bilinçli bir saðlýk hizmetiyle vatandaþýn bilinçlendirilmesi ve aile hekiminin kendi alanýnda çalýþmasý gerekmektedir" þeklinde kaydetti. SMMMO'dan Luca eðitim semineri Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Luca eðitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda TÜRMOB Genel Sekreteri SMMM Yücel Akdemir ile LUCA Ürün Yöneticisi Cenk Ýçer'in katýlýmlarýyla 16 Aralýk 2014 Salý günü saatleri arasýnda SMMMO konferans salonunda "Ýncelemelerde mesleki sorumluluk, haksýz rekabetle mücadele programý, tek teblið çalýþmasý, asgari ücret tarifesi, baðýmsýz denetim, güncel mesleki geliþmeler" ile "e-fatura, e-defter uygulamalarý" konulu eðitim semineri yapýlacak. Luca Ürün Yöneticisi Cenk Ýçer'in, e- defter, e-fatura, e-arþiv konularý hakkýnda bilgi vereceði, Luca Programýnýn e-defter, e- fatura-e-arþiv uygulamalarýnýn Luca Net ve Luca Koza ürünlerine yansýmalarýný anlatacaðý, Luca programýndaki güncellemeler ve yenilikler farklý iþbirliði modellerinden de bahsedileceðini dile getiren SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, eðitim seminerine tüm meslektaþlarýný, stajyerleri ve ticari iþletmelerin temsilcilerini davet etti. Yarým kalan Atýf Hoca Devlet Hastanesi için ihale yapýlacak Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretleri Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda, Fen Lisesi Okul Aile Baþkaný Mustafa Kalecik, Askerlik Þube Baþkaný Albay Þenduran Ýnan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Dr. Nedim Ardýç, Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yeþil Avukat Kenan Yaþar ve Fen Lisesi öðrencileri ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Vali Ahmet Kara ise ziyaretlerden dolayý teþekkür ederek baþarýlar diledi. Ýlçesi üzerinden Çankýrý'ya baðlayan Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinin de Ankara'ya ulaþýmýný saðlayan Ýskilip-Çankýrý yolu yaklaþýk 48.km'lik 1.kýsmý 9 Ocak 2015 Cuma Günü saat 14.30'da, yaklaþýk 38 km'- lik 2.kýsmý ise 15 Ocak 2015 Perþembe günü ihale ediliyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Toplam uzunluðu 86 km ve yatýrým programýnda olan Ankara - Çankýrý ayrýmý ile Ýskilip arasýndaki yolun 2A standardýnda projesinin tamamlanmasýný saðlamýþtýk. Ýki kýsýmdan oluþan toplam 86 km'lik yolun 1.kýsmý 9 Ocak 2015'de 2.kýsmý ise 15 Ocak 2015'de Karayollarý Genel Müdürlüðünde ihale edilecektir. Yer teslimlerinden sonra 950 takvim günü sürmesi planlanan yol Ýskilip, Bayat ve tüm Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun. Ayrýca yapýmý müteahhitten kaynaklanan sorunlar nedeniyle uzayan ve tasfiye edilmek zorunda kalýnan "100 Yataklý Atýf Hoca Devlet Hastanesi ile Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýnþaatý Ýkmal iþi" de Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýmýz (TOKÝ) tarafýndan 06 Ocak Salý günü ihale edilecektir" dedi.

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Sürpriz evlenme teklifi Alaattin Karaca "Necip Fazýl ve Demokrat Parti"yi anlatacak Sevdiði kýza sürpriz evlenme teklifleri arasýna bir yenisi daha eklendi. Ali Kanarlý isimli genç Tuðçe Aktaþ'a sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Ali Kanarlý, yakýn arkadaþlarý ile birlikte daha önce kýz arkadaþýnýn iþ yerine arkadaþýný göndererek habersizce Saat Kulesine getirmesini söyledi. Tuðçe Aktaþ Saat Kulesine yaklaþtýðý anda da Ali Kanarlý pankart ve uçan balonlarla karþýlayarak evlenme teklif etti. Bahadýr YÜCEL Uslu'dan Boðazkale alt yapýsý için destek talebi Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi bugün, "Necip Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti" konulu konferans düzenleyecek. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 19.00'da yapýlacak olan konferansa Prof. Dr. Alaattin Karaca konuþmacý olarak katýlacak. Aykaç ve Karacif, Baðcý'yý kutladý 20. Dönem Çorum Milletvekili, TOBB üniversitesi Öðretim Görevlisi ve Yeni Dünya Vakfý Genel Koordinatörü Dr. Mehmet Aykaç beraberinde Sungurlu eski Belediye Baþkaný Ahmet Karacif ve Ömer Karacif ile birlikte AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezinde ziyaret ettiler. Aykaç ziyarette yaptýðý konuþmada, "Rabbim emeðinizi ve mesainizi hayýrlý eylesin" diyerek tebrik etti ve baþarýlar diledi. Karacif'de Baðcý'yý çalýþkanlýðý ve samimiyetiyle tanýdýðýný, iki dönemdir güzel hizmetlere vesile olduðunu belirterek, hayýrlý olmasý temennisiyle baþarýlar diledi. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Hem Parlamentoda hem de Partimizde, bilgi, birikim, tecrübe ve bürokrasideki iliþkilerimizle, ilimiz ve ilçemizin geliþmesi için çabalýyoruz. Milletimizin desteði, duasý ve Allah'ýn da yardýmý ile güzel sonuçlar alacaðýmýza inanýyorum" dedi. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi üyesi Abdullah Meteoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Osman Tangazoðlu ziyarette yaptýðý deðerlendirmede, "Sayenizde TOKÝ ile yapmýþ olduðumuz görüþmelerle ilgili alt yapý çalýþmalarýmýz hýzla sürüyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý desteði ile "Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon Yapým Ýþi" çalýþmalarýmýz devam ediyor. Proje kapsamýnda bakanlýktan ödenek çýkartýlmasý noktasýnda desteðinizi bekliyoruz" dedi. Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet adýna koþturan bütün Belediye Baþkanlarýmýza elimizden geldiði kadar destek olmaya çalýþýyoruz. Çevre Bakanlýðýndaki taleplerinizi de takip edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi

7 HABER 7 Sosyal Bilimler Lisesi'nden Büyük ve Özejder'e ziyaret Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Adil Nezih Kayiþoðlu Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý sebebiyle soluðu aktarcýlarda alýyor. 1945'ten bu yana Çorum'da faaliyet gösteren Adil Kayiþoðlu Baharatýn raflarýnda yüzyýllardýr etkisi olan pek çok þifalý bitki ve baharatlar yer alýyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Adil Kayiþoðlu Baharat Yöneticisi Gýda Mühendisi Adil Nezih Kayiþoðlu, havalarýn soðumasýyla birlikte vücut direncinin düþmeye baþladýðýný ve normal olarak da hastalýklarýn arttýðýný dile getirerek, "Bu havalarda vücut direncini artýrmayý hedefleyen vatandaþlarýmýz bize baþvuruyor. Bizde onlara doðal ve saðlýklý bitkisel preparatlarý öneriyoruz" dedi. Baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için bu dönemde ýhlamur, ekinezya, propolis, zencefil, zerdeçal, tarçýn, adaçayý, hatmi çiçeði, kuþburnu, nar çiçeði ve daha birçok bitkisel ürün kullanýldýðýný kaydeden Kayiþoðlu, "Bunlarýn yanýnda karýþýmlarda mevcut. Örneðin; atom çayý, tropikal kýþ çayý, zencefilli macun gibi. Atom çayý az önce saydýðým bitkilerin bir çoðunu içeriyor. Kullanýmý da oldukça kolay. Özellikle öðrenciler ve iþ yerinde içecek olanlar için. Tropikal kýþ çayý ise portakal kabuðu, limon kabuðu, nar çiçeði, kuþburnu, elma kurusundan oluþan tam bir C vitamini deposu. Tadý da oldukça lezzetli" ifadelerini kullandý. Adil Kayiþoðlu Baharat Yöneticisi Gýda Mühendisi Adil Nezih Kayiþoðlu kýþ mevsiminin gelmesiyle birilikte piyasada bir dengesizlik oluþturmaya çalýþanlarýn olduðunu dile getirdi. Kayiþoðlu konuyla ilgili þu þekilde konuþtu: "Kýþýn gelmesiyle birlikte bazý firmalarýn fiyatlarýný arttýðý gibi haberler bulunmakta. Haberlerde bahsedildiði gibi ýhlamurun kilosu 140 TL, adaçayýnýn fiyatý 80 TL gibi söylemler bulunmakta. Bizim firmamýzda bu ve buna benzer durumlar söz konusu dahi olamaz. Fiyatlarýmýz yaz kýþ deðiþmez." Kayiþoðlu, "Kýþ geldi bu ürünler fazla satýlýr fiyatýný artýrayým düþüncesi ne dinimize ne de ahlaka uygun bir davranýþ deðil. Örneðin bir ürün pakete girdiðinde fiyatý bir anda 2-3 TL artýyor. Bu ne demek paketin parasýný tüketiciden fazla fazla çýkarayým demektir. Bizde bulunan bütün paketli ürünler açýk fiyatlarýyla aynýdýr. Ürünlerimiz her daim taze ve fiyatlarýmýzda gayet uygun. 70 yýldýr Çorum halkýnýn bize güvenmesi de esnaflýða uygun ilkelerle kaliteli güvenilir hijyene önem veren bir kurum olmamýzdandýr. Günde ortalama 1000 kiþiye hizmet veriyoruz. Sürüm bu yüzden çok fazla. Ürünler bayatlamaya zaman kalmadan bitiyor zaten" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Ýdarecileri ve okul Aile Birliði, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Ýþadamý Atilla Özejder'i ziyaret ettiler eðitim-öðretim döneminde eðitime açýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde yeni göreve gelen Okul Müdür Vekili Necmettin Ünal ve Müdür Yardýmcýsý Þuayip Yýldýz ile Okul Aile Birliði Baþkaný Eralp Armakan, Okul Aile Birliði yöneticileri Mehmet Güley, Mehmet Ergin ve Süleyman Ender ilk olarak okulu yaptýrarak eðitim camiasýna kazandýran iþadamý Atilla Özejder'i ziyaret ettiler. Atilla Özejder'e böyle bir okula Çorum'a kazandýrdýðý için teþekkür eden okul idareciler ve aile birliði yöneticileri, bundan sonraki süreçte okulun fiziki yapýsýna yakýþýr þekilde iyi ve baþarýlý öðrencilerin yetiþtirilmesi konusunda çalýþacaklarýný ifade ettiler.ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Ýþadamý Atilla Özejder de bundan sonraki süreçte de yine okul ile ilgili kendisine ihtiyaç duyulmasý halinde elinden geleni yapacaðýný söyledi.milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü de ziyaret eden Özejder Sosyal Bilimler Lisesi idarecileri, hem okul hakkýnda bilgiler verdiler, hem de yapmayý planladýklarý çalýþmalarý aktardýlar. Sosyal Bilimler Lisesi gibi önemli bir okulun Çorum'a kazandýrýlmasýnýn öneminden bahseden Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, okulun yapacaðý faaliyetlerle adýndan söz ettiren bir okul olmasý gerektiðini dile getirdi. Eþref Menekþe son yolculuðuna uðurlandý Önceki gün vefat eden Menekþe Asansör'ün sahibi Mahmut Menekþe'nin babasý Eþref Menekþe (95) dün Ulu Camide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze namazýna bazý kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah (cc)'dan rahmet, kederli ailesine sabýrlar diler. Yasin YÜCEL Fýrçam macunum elimde, saðlýðým yerinde Anaç'tan Milletvekili Baðcý'ya ziyaret Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa hazýrladýðý, "Aðýz ve Diþ Saðlýðý Taramalarý Açýlýþ Günü" etkinliði düzenlendi. Yumurta Ýlkokulunda saat 09.30'da yapýlan etkinliðin açýlýþ konuþmasý Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ gerçekleþtirdi. Etkinliðe, Özel Eðitim ve Mesleki Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Temel Eðitim Þube Müdürü Ahmet Ýnan, Okul Müdürü Cengiz Gökgöz, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Dr.Zafer Yapar ve saðlýk personeli katýldý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan öðrencilere diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýtýlarak, il çapýnda aðýz ve diþ saðlýðý tarama çalýþmalarý baþlatýldý. Etkinlik kapsamýnda Diþ Hekimi Nazlýcan Küyük öðrencilere, aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemi hakkýnda bilgiler verdi ve ayrýca doðru diþ fýrçalama teknikleri hakkýnda bilgilendirme yaptýktan sonra tarama çalýþmalarý kapsamýnda, ve 3. sýnýf öðrencilerine Flor Jel uygulamasý ile diþ saðlýðý tarama çalýþmalarý yapýldý. Ýl genelinde tüm okullarda, ve 8.sýnýf öðrencilerine diþ saðlýðý taramalarý ile ayrýca 1,2 ve 3.sýnýf öðrencilerine Flor Jel uygulamasýnýn, hazýrlanan plan kapsamýnda yapýlacaðý ifade edildi. AK Parti Merkez Ýlçe Kongresinde Ýlçe Baþkaný seçilen Av. Yaþar Anaç AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret etti. Anaç yeni görevi nedeniyle Baðcý'ya hayýrlý olsun diyerek, baþarýlar diledi. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Anaç'ý Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilmiþ olmasý nedeniyle tekrar kutladýðýný belirterek baþarýlar diledi. Baðcý, "Siyasette biz bir takýmýz. Takým halinde çalýþmalýyýz. Birlik, beraberlik içinde el ele vererek partimizin Çorum'daki çýtasýný daha da yukarýya taþýmalýyýz" dedi.

8 Evlilik Adam, boþanma davasý için yargýcýn karþýsýna çýkmýþ ve þikayetlerini anlatmaya baþlamýþtýr: - "Karým üç yýldan beri ne bulursa bana fýrlatýyor hakim bey!" Hakim adamýn bu þikayetinden sonra hemen Kelime Avý YAÞAM sözünü kesip merakla sorar:- "Be adam, o zaman bu davayý açmak için niye üç yýl bekledin daha önceden açsaydýn ya?" Adam büyük bir saflýk içinde cevap verir: - "Hakim bey, çünkü artýk isabet ettirmeye baþladý." Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Erken tuvalet eðitimi, Kabýzlýða neden olabilir Kabýzlýk problemi annelerin korkulu rüyasý. Çocuklarda sýk görülen kabýzlýk; ateþ, kusma, dýþkýda kan, kilo kaybý gibi birçok soruna yol açýyor. Oyunu býrakmama isteðinden strese, yanlýþ beslenmeden erken tuvalet eðitimine kadar birçok sebebi bulunuyor. Lif bakýmýndan zengin yiyecekleri tüketmek gerektiðini belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmaný Dr. Pelin Nigar Oðuzkurt, Kabýzlýðýn önüne geçmek için çocuðun tuvalette oturmasý saðlanmalý. Ilýk bir banyo ya da içecekler dýþkýlama hissini arttýrýr. Kabýzlýk sonrasýnda da çocuk istemsiz olarak kakasýný kaçýrabilir. Böyle durumlarda çocuðun cezalandýrýlmamasý lazým dedi ve bilinmesi gerekenleri þöyle sýraladý: Çocuklarda kronik kabýzlýk çok sýk görülen problemlerden biridir. Kabýzlýk; dýþkýlama sýklýðýnda azalma, sert veya aðrýlý dýþkýlama (barsak hareketi) olarak tanýmlanýr. 1-4 yaþ arasýndaki çocuklar genellikle günde 1-2 kez ve yüzde 90 ýndan fazlasý en geç günaþýrý dýþkýlar. Çocuktaki kabýzlýk sorununu gidermek için kronik kabýzlýðýn nasýl geliþtiðini anlamak gerekir. Çünkü çocuklarda kabýzlýða birçok faktör neden olabilir. Ama genellikle geçici olmakla birlikte görülen en sýk nedenler erken tuvalet eðitimi ve diyet deðiþiklikleridir. KRONÝK KABIZLIK BAÞKA SORUNLAR DOÐURABÝLÝR Çocuklarda kabýzlýk genellikle geçici ve önemsiz bir durum olarak görülür. Ancak kronik kabýzlýk baþka sorunlarý doðurabilir veya altta yatan baþka bir hastalýðýn belirtisi olabilir. Bu nedenle iki haftayý geçen kabýzlýða ateþ, kusma, dýþkýda kan, karýn þiþliði, kilo kaybý, anüs (makat) çevresinde aðrýlý yýrtýklar, barsaðýn anüsden dýþarý çýkmasý gibi baþka bulgular da eþlik ediyorsa, doktora baþvurmak gerekir. AÐRI ÇEKMEMEK ÝÇÝN KAKASINI TUTABÝLÝR Kronik kabýzlýðýn ilk nedeni aðrýlý barsak hareketleridir. Böyle durumlarda çocuk, aðrýyý yaþamamak için kakasýný tutmayý öðrenir. Acele bir barsak hareketi olduðunda birkaç dakika kaslarýmýzý sýkarak acil durum geçene kadar bunu erteleyebiliriz. Eriþkinler uygunsuz her durumda barsak hareketini engelleyebilirler ve ancak eriþkinler durum uygun olduðunda en kýsa zamanda tuvalet gereksinimlerini tamamlamak gerektiðini anlayabilirler. Aðrý korkusu nedeniyle barsak hareketini engelleyen bir çocuk bunu tekrar tekrar yaparak dýþkýlamayý engeller. Dýþkýlamayý engellemek için bacaklarýný çaprazlar, kalçalarýný sýkar ve yüz ifadesi deðiþir. Bunun dýþýnda çocuklar birçok nedenle dýþkýlamayý geciktirirler. Oyunu býrakmak ve evden farklý bir yerde tuvalete gitmek istememe gibi nedenler, bunlarýn arasýnda yer alabilir. KAKA KONTROLÜ OLMAYAN ÇOCUÐU CEZALANDIRMAYIN! Dýþkýlamayý geciktirme durumlarýnda; çok miktarda sert gaita rektumda birikir. Zaman içinde rektum geniþler ve gerilmeye daha az duyarlý hale gelir. Dýþký parçalarý ayrýlýr ve çocuk farkýnda olmadan çamaþýrýna geçer. Bu farkýnda olmadan dýþký kaçýrma nedeni ile iç çamaþýrýnýn lekelenmesi durumudur. Bazen kolon kasýldýðýnda, sývý gaita rektumdaki sert gaita çevresinden fýþkýrýlarak kabýzlýðý olan çocuðun ishali olduðu izlenimini verir. Kabýzlýk ve sonrasýnda geliþen gaita kaçýrmada çocuklarýn kaka kontrolü yoktur, bunun için suçlanýp cezalandýrýlmamalarý gerekir. Bu nedenle utanýrlar, kirli çamaþýrlarýný saklamaya çalýþýrlar ve koku diðer aile fertlerini rahatsýz ettiði halde iç çamaþýrlarýný deðiþtirmek istemezler. Baþka çocuklarýn alay etmesi nedeniyle veya utandýklarý için okula gitmek de istemezler. BESLENME ÞEKLÝ KABIZLIÐI ETKÝLÝYOR Kabýzlýðýn birçok nedeni bulunuyor. Bunlardan biri erken tuvalet eðitimi. Bu dönem, çocukla anne-baba arasýnda bir savaþ haline gelebilir. Ýstemli tutma giderek istemsiz bir alýþkanlýða dönüþebilir. Beslenme þekli de kabýzlýðý etkileyen durumlar arasýnda görülüyor. Diyetteki deðiþiklikler, lif bakýmýndan zengin gýdalarýn tüketilmemesi, tam sývý diyetten katý gýda içerikli rejime geçilmesi kabýzlýðýn nedenleri arasýnda gösterilebilir. Öte yandan yolculuk, stres gibi rutin deðiþiklikler, ilaçlar, inek sütü alerjisi ve aile öyküsü de kabýzlýkla iliþkili olabilir. Neden ne olursa olsun ayrýntýlý bir öykü taramasý gerekir. Kabýzlýðýn ne zaman baþladýðý, günlük aktiviteleri, önceki ve þimdiki tuvalet alýþkanlýðý, dýþkýlama sýklýðý, dýþkýnýn þekli, kanama olup olmadýðý, kullandýðý ilaçlar, diyetinin ayrýntýlarý öðrenilmelidir. Muayenede karýnda þiþlik, kitle veya yumru, makatýn yerleþimi, çatlak olup olmadýðý görülür. Buna ek olarak makattan muayene yapýlarak kanama olup olmadýðý kontrol edilir. Karnýn radyolojik görüntülenmesi, týkanýklýk durumu ve dýþkýnýn yerleþimi ve miktarý hakkýnda bilgi verir. Bu bulgulara göre daha ileri tetkikler ve incelemeler gerekip gerekmediðine karar verilir. Yerli Dizi 20:00 23:40 19:55 8 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Yerli Dizi Beni Böyle Sev Güllerin Savaþý Gülfem, Akif i öldürdüðü düþüncesiyle boðuþurken, tehdit mesajlarý alýr. Yaptýklarý ortaya çýkmýþ ve köþeye sýkýþmýþtýr. Gülru, Gülfem in bu halini zevkle izler. Onun için artýk Güllerin Savaþý baþlamýþtýr. Gerçekleri öðrenen Ömer, Gülru dan af diler ancak, Gülru nun affetmesi hiç kolay olmayacaktýr. Cihan ýn evlilik teklifi ise herkes için büyük sürpriz olacaktýr.saat : 20:00-23:15 (195 dakika)tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Damla Sönmez, Barýþ Kýlýç, Canan Ergüder, Serap Aksoy, Atilla Þendil, Yiðit Kirazcý Yönetmen : Emre Kabakuþak Sinema Ýskelet Anahtar Caroline, köhne bir malikanede yaþayan yaþlý bir kadýnýn hasta kocasýna bakýcýlýk yapmaktadýr. Genç hemþire bir gün, tüm kapýlarý kilitli olan bu malikanenin tavan arasýnda ölümcül ve korkunç bir sýrla karþýlaþýr. Bu olay, ardýndan yaþanacak kabuslarýn da baþlangýcý olur.saat : 23:40-01:40 (120 dakika)tür : Sinema (Korku, Gerilim)Oyuncular : Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt, Peter Sarsgaard Yönetmen : Iain Softley II. Selim II. Selim (Osmanlý Türkçesi: Selim-i sani), Sarý Selim olarak anýlýr (28 Mayýs 1524, Ýstanbul - 15 Aralýk 1574, Ýstanbul), 11. Osmanlý padiþahý ve 90. Ýslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ýn oðludur. Kardeþi Bayezid'e karþý Konya'da yapýlan savaþý kazanarak, babasýnýn desteðini aldý. Babasýnýn ölümü üzerine, onun tek oðlu olarak 1566 tarihinde on birinci padiþah olarak tahta geçti. Padiþah olur olmaz ilk seferini Batý ya yaptý. Ülke sýnýrlarýný Orta Avrupa ya kadar geniþletti. Kýbrýs, Tunus kayýtsýz þartsýz teslim olanlar arasýndaydý. Ülkesinin denizlerde de egemenliðini geniþleterek, deniz egemenliðine önem verdi. Turgut Reis gibi kaptanlar onun zamanýnda yetiþti. Sokollu Mehmed Paþa gibi çok güçlü bir vezire sahipti, devlet iþlerinde en önemli yardýmcýsý idi. Onun zamanýnda Ýstanbul ve ülkenin çok deðiþik alanlarýnda birçok mimari eseri yapýldýðý gibi, önemli onarým faaliyetlerini de gerçekleþtirdi. Devrinin usta mimarý, Mimar Sinan a Edirne de Selimiye Camii'ni yaptýrdý. Babasýndan km2 olarak devraldýðý imparatorluk topraklarýný, km2 olarak býrakmýþtýr. 15 Aralýk 1574 günü vefat etmiþ, Ayasofya'daki türbesine gömülmüþtür. Ölümüne kadar padiþahlýðýný sürdürmüþtür. SEBZELÝ OMLET Malzemeler 175 gr soðan 1 yemek kaþýðý sývý yað 1 diþ sarýmsak 1 orta boy kýrmýzý biber 1 orta boy yeþil biber 450 gr domates 6 yumurta biraz kekik 5 dal taze maydanoz Yemeðin Tarifi Bir tavaya zeytinyaðýný koyun. Doðranmýþ soðaný içine ekleyip, rengi deðiþip, yumuþayýncaya kadar orta ateþte kavurun. Diðer tarafta sarmýsaðý dövün ve tavanýn içine ekleyin. Biberlerin çekirdeklerini çýkarýp, küçük küçük doðrayýn ve onu da tavaya ilave edin. Kiþinin deðeri nedir? - Aradýðý þeydir! Hz.Mevlana Sýk sýk karýþtýrarak 6-7 dakika kadar piþirin Domatesleri soyup çekirdeklerini ayýrdýktan sonra ufak ufak doðrayýn. Onu da tavaya ekleyin. Suyunu çekip, iyice piþinceye kadar bekleyin. Bir kapta yumurtalarý hafifçe çýrpýn ve maydanoz ile diðer baharatlarý da ekleyerek tavaya dökün. Bir spatula yardýmýyla yumurtanýn her tarafa karýþmasýný ve iyicepiþmesini saðlayýn. Karýþýný katýlaþýp, altýn rengini alýncaya kadar piþirin. Omlet piþtikten sonra ince ince kýydýðýnýz maydanozlarý üzerine serperek, bir dilim taze ekmek eþliðinde servis yapýn Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:00 Kertenkele Yerli Dizi 23:40 Ýskelet Anahtar 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Korkusuz Korkak 21:30 Hanzo 23:30 Gündüz Gece Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Bu Tarz Benim Eleme Gecesi 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý 23:15 Arkadaþým Hoþgeldin Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Beni Böyle Sev 23:00 Dünyalar Savaþý 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Sungurlar Yerli Dizi 20:30 Sungurlar 23:00 Ayna

9 Kramp sýrasýnda ne yapmak gerekir? HABER 9 Kramplara tuz eksikliðinin neden olduðuna inanýlýr. Bu tez ne kadar doðru? Kramp sýrasýnda ne yapmak gerekir? Gece yarýsý þiddetli bir aðrýyla uyanýrsýnýz. Baldýrýnýz sanki sizin kontrolünüzden çýkmýþ, sizi acýyla kývrandýrmýþtýr. Bacaðýnýza kramp girmiþtir; rahatlatmaya çalýþýr, ama baþaramazsýnýz. Bu tür kramplar özellikle hamileliðin son aþamalarýnda oldukça yaygýndýr. Yaþ ilerleyince, ya da kilo alýnýnca daha çok görülür. Ama genellikle geceleri ya da spor hareketlerinden sonra herkesin baþýna gelebilir. Bu yaygýn rahatsýzlýk, besin maddelerinizdeki tuz eksikliðine, daha doðrusu tuzdaki sodyum azlýðýna baðlanýr. Biraz tuz alýnca krampýn geçeceðine inanýlýr. Oysa kramplarý tuz almadan gidermenin daha basit bir yolu vardýr.kramplar daha çok baldýrlarda, kalçada ya da üst bacaklarýn ön tarafýnda görülür. Bazen kramplar kaslara az oksijen akýþý gibi daha ciddi bir rahatsýzlýðýn göstergesidir. Bazen de boyundaki paratiroid bezindeki bir sorun nedeniyle kalsiyum eksikliðinden dolayý ortaya çýkabilirler. Fakat uzmanlar çoðu zaman kramplarýn daha fazla tuz almanýz gerektiðine iþaret etmediðini söylüyor. Kramplara neyin yol açtýðý tam olarak bilinmiyor. Yüz yýl kadar önce buharlý gemilere kömür atan iþçilerde kramplara sýk rastlandýðý görülmüþtü. Bu yüzden kramplarýn kaynaðý tuz eksikliðine baðlandý. Sýcakta çalýþan insanlarýn çok terleyip tuz kaybettiði için kramp geçirdiði sanýlýyordu. Buna çare olarak daha fazla tuz alýmý öneriliyordu. Bunun biyolojik açýklamasý ise þöyle: Tuz eksikliði ve onun yol açtýðý su kaybý kaslardaki hücreler arasýndaki alanýn büzülmesine, bu ise sinirlere baský yaparak acýya neden olur. Bu teorinin zayýf yaný somut deliller içermemesidir. Kramplar istem dýþý olduðu için ne zaman olacaðýný bilemezsiniz; bu da araþtýrmada zorluk yaratýr. Amerikan futbolu oynayanlar arasýnda yapýlan bir araþtýrmada da sýcak havada futbolculara daha fazla kramp girdiði tespit edilmiþti. Bu veriler kramp-tuz baðlantýsýný daha da güçlendirdi. Fakat bu teori soðuk iklimdeki atletlerin kramp nedenini açýklamýyordu. Ayrýca bir maratonda, kramp geçiren atletlerle geçirmeyenlerin sodyum kaybý ölçüldüðünde aradaki farkýn göz ardý edilecek kadar küçük olduðu görüldü. Atletlerin kramp gidermek için uyguladýðý yöntemlere bakarsak bunun tuzla bir ilgisi olmadýðýný görürüz. Veriler, kramp acýsýna karþý en iyi çarenin kramptan etkilenen kasýn gerilmesi olduðunu gösteriyor. BBC TÜRKÇE Türkiye internet özgürlüðünde 6 basamak yükseldi Ýnternetin ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkýnmasýna katkýsýný ölçen Dünya Ýnternet Endeksi 2014 raporunda Türkiye'nin bir yýl öncesine göre daha iyi durumda olduðu belirtildi. Genel endeks sýralamasýnda Türkiye 100 üzerinden 53,30 puan alarak 86 ülke içinde 38'inci oldu. Alt endeks gruplarýndan 'Özgürlük ve Þeffaflýk' alanýnda ise Türkiye'nin sýralamadaki yeri 52'ncilik oldu. World Wide Web Vakfý tarafýndan hazýrlanan yýllýk raporlarda Türkiye geçen yýl ayný alanda 58'inci sýradaydý. Türkiye'nin geçen yýla göre kaydettiði ilerlemede internete eriþimde kadýnlara fýrsat eþitliði tanýnmasýnýn rolü olduðu ifade edildi. Raporda birçok geliþmiþ ülkede dahi internet üzerinden kadýnlara baskýnýn yoðunlaþtýðý vurgusu yapýldý. Raporda "Ýntikam pornosu olarak adlandýrýlan ve eski partnerlerin çektiði özel görüntüleri internet ortamýnda paylaþmasý olarak bilinen olaylarda ciddi artýþ yaþandý. Emniyet güçleri bu vakalarý önleme konusunda yetersizdi" dendi. Ýnternette kiþilerin mahremiyetinin korunmasý konusunda Türkiye dahil pek çok ülkenin 10 üzerinden 3 puanýn altýnda kaldýðý da belirtildi. Raporda eleþtirilen bir diðer nokta ise emniyet güçlerinin internet saðlayýcýsý firmalardan kullanýcý bilgilerini isteyip, bu konuyu gizli tutmayý tercih etmesi. "Ýnternette güvenliðin saðlanmasýnda þeffaflýk baþlangýç noktasý olmalý" denen raporda, Türkiye dahil birçok ülkede yetkililerin kullanýcý bilgilerini hiçbir yerde açýklama yapmadan þirketlerden talep ettiði ifade ediliyor.sosyal medya üzerinden organize edilen protesto gösterilerinin etkinliði alanýnda ise Türkiye'nin yaný sýra Þili, Meksika ve ABD'nin giderek daha etkin hale geldiði de raporda yer alan yorumlar arasýnda. BBC TÜRKÇE 5 soruda petrolde düþüþ ve akaryakýt fiyatlarý Pazartesi günü düzenlenen Boðaziçi Enerji Kulübü toplantýsýnda konuþan Bakan Yýldýz, akaryakýt fiyatlarýný belirleyen tek þeyin küresel piyasalardaki ham petrol fiyatlarý olmadýðýný vurguladý ve "Bunun vergileri, kurlarla alakalý hesaplamalarý var" diye devam etti. Petrol ne kadar, benzin ne kadar düþtü? Kuzey denizi havzasýnda çýkarýlan ve Brent petrol olarak tanýmlanan ham petrolün varil fiyatý bu yazýn baþýnda 115 dolar civarýnda iþlem görüyordu. Bir yandan küresel talebin beklenenden düþük kalmasý, diðer yandan ABD'de yeni geliþtirilen kaya petrolü teknolojisi sayesinde petrol üretiminin artmasý hem arz, hem de talep yönünden petrol fiyatlarý üzerinde baský yapmaya baþladý. Böylece geçen 6 ay içerisinde ham petrolün varil fiyatý da 63 dolar seviyesine kadar geriledi ve yüzde 45'lik düþüþ yaþadý. Ayný dönemde Mayýs ayýnda 5 TL civarýnda olan benzinin litre fiyatý sadece yüzde 14'e varan bir düþüþle 4,30 TL'ye kadar indi. Neden petroldeki düþüþ doðrudan yansýmýyor? Akpet'i Rus petrol þirketi Lukoil'e sattýktan sonra Aytemiz ailesi tarafýndan kurulan Aytemiz Petrol'ün Genel Müdürü Ahmet Eke, petrol fiyatlarýnýn akaryakýt fiyatlamasýnýn sadece küçük bir bölümünü etkileyebildiðini söylüyor. "Bunun basit bir matematiði var. Akaryakýt fiyatýnýn sadece küçük bir bölümünü ham madde fiyatý belirliyor. Kalaný vergi" diyen Eke, akaryakýt ürünleri üzerindeki vergi yükünün yüzde 65'ler civarýnda olduðunu söylüyor. Eke bu nedenle de petrol fiyatlarýnda yaþanan düþüþün Türkiye'deki akaryakýt fiyatlarýnýn sadece küçük bir kýsmýný etkileyebildiðini söylüyor. Eke "Bu, devletin gelir toplama konusundaki bir tercihidir" diyerek devam ediyor. Vergilerin yaný sýra petrolün pompa fiyatýný etkileyen baþka masraflar da var: Örneðin petrolü iþleyip akaryakýta dönüþtüren rafinerinin payý ya da ithalat sigorta masrafý. Eke, böyle olunca akaryakýt daðýtýmcýlarýnýn kâr marjlarýnýn da baský altýnda kaldýðýný ifade ediyor. Ne kadar vergi alýnýyor? Benzinde uygulanan sabit Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) litre baþýna 2,18 TL düzeyinde. Motorinde ise bu oran 1,59 TL. Bunun dýþýnda bir de Katma Deðer Vergisi var. Bu oran ise yüzde 18 olarak uygulanýyor. Petrol fiyatýnýn düþmesiyle benzine indirim gelse dahi ÖTV'nin sabit kalmasý sonucu akaryakýt üzerindeki vergi yükü de otomatik olarak artýyor. Eke, bu oranýn þu anda yüzde 65'ler civarýnda olduðunu ifade ediyor. Türkiye'nin dünyadaki yeri ne? Yüksek sabit masraflar, Türkiye'nin dünyanýn en pahalý benzininin tüketildiði ülkeler liginde üst sýralarda yer almasýna neden oluyor. Bloomberg haber ajansýnýn dünya akaryakýt fiyatlarý verilerine göre, Türkiye yýlýn dördüncü çeyreðinde en pahalý benzinin tüketildiði ülkeler sýralamasýnda litre baþýna 2,23 dolarla Norveç'in ardýndan ikinci sýraya yükseldi. Bundan altý ay önce, yani 2014'Ün ikinci çeyreðinde Türkiye en pahalý benzin listesinde dokuzuncu sýradaydý. Geçen altý ay içerisinde her ne kadar akaryakýt fiyatlarý ucuzlamýþ olsa da, diðer ülkelerde bu fiyat düþüþü Türkiye'ye kýyasla daha hýzlý oldu. Mayýs ayýnda Türkiye'den daha pahalý benzin tüketen Danimarkalýlar, Yunanlar ya da Belçikalýlar bugün daha ucuza benzin alabiliyor. Benzinin litre fiyatýnýn en pahalý olduðu ülkeler (Aralýk itibariyle, $) Norveç 2,45 Türkiye 2,23 Hong Kong 2,15 Ýtalya 2,14 Hollanda 2,13 Akaryakýt firmalarý marjlarýný mý koruyor? Petrol fiyatlarýnýn geri çekildi dönemlerde sýklýkla gündeme gelen bir iddia da akaryakýt daðýtýmý yapan firmalarýn petroldeki düþüþü tüketiciye tam olarak yansýtmadýðý oluyor. Aytemiz Petrol Genel Müdürü Ahmet Eke ise durumun sanýldýðý gibi olmadýðýný ifade ederek, "Avrupa'daki daðýtýcý firmalarýn ortalamasýnýn biraz üzerinde kâr marjlarýnda kalmýþ olabiliriz ama bu oranlar çok cüzi" diyor. Kâr marjlarýný Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu'nun kendilerinden istediði gibi litre baþýna elde edilen kâr üzerinden hesapladýklarýný söyleyen Eke, "Buradaki marj artýþý 1 kuruþ, iki kuruþ. Petrol fiyatý ne kadar düþerse biz ayný oranda tüketiciye yansýtýyoruz" diyor. Arýnç: Torpil yok diyemem Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Meclis teki bütçe görüþmelerinde milletvekillerinin gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Arýnç, bazý sosyal paylaþým sitelerinde yer alan 3 ilde 400 kiþiyi kapsayacak bir operasyon yapýlacaðý yönündeki iddialarý deðerlendirdi. Bu tür bir operasyonu kendilerinin bilmesinin mümkün olmadýðýný belirten Arýnç, "Ben emniyet mensubu, savcý veya hakim deðilim" þeklinde konuþtu. Ýddialarý vahim bulduðunu da belirten Arýnç, "Umarým yargý sürecinin dýþýna çýkan bir durum olmaz" ifadelerini kullandý. GAZETENÝN ÖNÜNDE TOP- LANDILAR Öte yandan, iddialar üzerine bir grup Zaman Gazetesi okuru, ellerinde dövizlerle gazetenin Bahçelievler Yenibosna'daki binasý önünde toplandý. Gruba hitap eden Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý, eðer böyle bir operasyonda baþarýlý olunursa ardýndan baþka gazete ve televizyonlarýn da geleceðini iddia ederek, "Herkes sussa biz susmayýz. Bu bir fikir özgürlüðü meselesidir. Bu bir medya özgürlüðü meselesidir" diye konuþtu. Gruptakiler buradaki konuþmalarýn ardýndan Çaðlayan'daki Ýstanbul Adliyesi'ne geçti. Avukat Ömer Turanlý adliye önünde gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Operasyon yapýlacak 400 kiþiden bahsediliyor. Bu kadar kiþinin gözaltýna alýnmasý, emniyet ve adliyedeki imkanlar ve hakim, savcý, polislerin sayýsýyla mümkün deðil" dedi. Bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra adliye önünden ayrýldý. "TORPÝL YOK DÝYEMEM" Öte yandan Bülent Arýnç, Meclis teki konuþmasýnda, atamalarda torpil iddialarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. "Torpil iddialarýnýn hepsi yalnýþ diyemem" diyen hükümet sözcüsü, muhalefete özeleþtiri çaðrýsý yaptý: "Bunlarýn hepsi yalan diyemem ama bir kýsmý doðru. Toptan suçlamak doðru deðil, haklý olsa da. Bütünü suçlamak yerine bazýlarýný söylemek gerekir. Bize yükleniyorlar. Eskilerinden bir kaç tanesini gördüm, göz göze geliyoruz. Damatlarý, gelinleri, oðlullarý burada. Bana bunu söylerken bunlar yok mu zannediyorsun..."

10 HABER 10 Ulukavak, Çarþamba'yý konuk ediyor MEHMETÇÝK AND LÝSESÝ ATATÜRK AND LÝSESÝ Pota'da yarý finalistler belli oldu Bölgesel amatör 5. Grupta mücadele eden Ulukavakspor, yarýn 1 nolu sentetik çim sahada Çarþambaspor'u konuk edecek. Geçtiðimiz hafta Terme deplasmanýnda 1 puan ile dönen Ulukavakspor, Pazar günü saha ve seyirci avantajýný kullanrak çarþambaspor dan puan almak için sahada mücadele edecek. Hafta içersinde yapýlan çalýþmalarda Ulukavakspor teknik direktörü Yusuf Aydemir, Pazar günü rakipleri çarþambaspor karþsýnda oyun planlarýný galibiyet üzerine kurdu. Tecrübeli teknik adam Pazar günü konuk edecekleri çarþambaspor maçý ile ilgili olarak þu açýklamalarda bulundu" Geçtiðimiz hafta Terme deplasmanýnda galibiyeti kaçýran taraf olduk. Termespor karþsýnda takým olrak bütün futbolcularým canla baþla mücadele ettiler. Rakibi yenecektik ama hakemi yenemedik. Maçý 7 dakika uzattý ve uzatma dakikalrýnda rakip ofsayt golü ile maðlubiyetten kurtuldu. Çarþambaspor karþsýnda da geçtiðimiz hafta terme karþsýnda ki futbolumuzu sahaya yansýttýðýmýz takdirde Çarþambaspor'uda yenecek gücümüz var. Çorumlu futbol severleri Pazar günü 1 nolu sentetik çim saha da oynayacaðýmýz maça davet ediyorum. Taraftar desteði ile maç sonunda sahadan mutlu ayrýlan taraf olmak istiyoruz" dedi. (Yasin Yücel) Darýcalý Aykut ameliyat oldu ANADOLU LÝSESÝ Liseler arasý bayanlar basketbol grup maçlarý dün oynanan maçlar ile tamamlandý. Yarý final maçlarýnda Ýnönü anadolu lisesi- Spor lisesi, Anadolu lisesi- Cumhuriyet lisesi takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Yarý final maçlarý 16 Aralýk Salý günü atatük kapalý spor salonunda yapýlacak. Dün oynanan maçlarda Anadolu Lisesi- Spor lisesini 58-46, Atatürk Anadolu Lisesi- Mehmetçik anadolu lisesini Ýnönü anadolu lisesi Cumhuriyet lisesini maðlup etti. Anadolu lisesi: 58 Spor lisesi: 46 SALON: Atatürk HAKEMLER: Dursun Uðural- Hakan Kaya ANADOLU LÝSESÝ: Cansu, Ebru,Ýlay, Meltem, Mine, Nevra, Rana, Seniha, Þeyda, Þeymanur SPOR LÝSESÝ: Beyzanur, Ceren,Eda, Ezgi, Fatma, Gizem, Ýrem, Asena, Sevgi, Sinem, Tuðçe PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Berabere) 2. Periyot: (Spor lisesi) 3. Periyot: 10-7 (Anadolu Lisesi) 4. Periyot: 20-8 (Anadolu lisesi) Atatürk And Lisesi: 42 Mehmetçik Anadolu Lisesi: 13 SALON: Atatürk HAKEMLER: Hakan Kaya- Ercan Kantýrancý ATATÜRK AND LÝSESÝ: Amine, Ayça, Büþra, Ece, Edanur, Fatma, Ferdanes, Beyza, Ýrem, Þeyma, Yeþim, Zeynep MEHMETÇÝK AND LÝSESÝ: Büþra, Büþranur, Damla, Fatma, Hilal, Ýrem, Nurseli, Zeynep PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 9-6 (Mehmetçik And lisesi) 2. Periyot: 17-2 (Atatürk And lsiesi) 3. Periyot: 12-2 (Atatürk and lisesi) 4. Periyot: 7-0 (Atatürk And lisesi) Ýnönü And Lisesi: 43 Cumhuriyet And Lisesi: 12 SALON: Atatürk HAKEMLER: Dursun Uðural- Ýbrahim Çoþkun Ýnönü And Lisesi: Ayþe, Buse, Dilara, Elif, Elifsu, Ezgi, Feruze, Nazlý Cumhuriyet And Lisesi: Çiðdem, Ebrar, Elif, Fatma, Gözdenur, Melisa, Rasime, Seda, Sedanur, Sena, Sinem, Tuðçe, Zehra PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 10-2 (Ýnönü) 2. Periyot: 9-4 (Ýnönü) 3. Periyot: 15-0 (Ýnönü) 4. Periyot: 9-6 (Ýnönü) D G.Osmanpaþa maçýnda sakatlanan ve ön çapraz baðlarýnda kopma olduðu tespit edilen Aykut, dün Ýstanbul Niþantaþý'nda bulunan Cerrahi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Baþarýlý bir çapraz bað ameliyatý geçiren Aykut, 3 gün dinlenecek ve ardýndan egzersiz çalýþmalarýna baþlayabilecek. Aykut'un dün yapýlan ameliyatýnda ailesi ve Sportif Direktör Ýlter Kasap yalnýz býrakmadý. Ameliyat sonrasý kýsa bir açýklama yapan Sportif Direktör Ýlter Kasap, ''Aykut futbol yeteneðinin yaný sýra, kiþiliðiyle de örnek bir insan. Aykut gibi deðerli bir oyuncunun böylesine þanssýz sakatlýkla geçirmesi hepimizi çok üzdü. Futbolda maalesef böyle þeyler oluyor. Çok þükür ameliyatý iyi geçti. Kendisi umarým en kýsa zamanda yeniden yeþil sahalara döner'' dedi. (Spor servisi) "Çorum Belediyespor'u taraftarýmýzýn desteðiyle boðmalýyýz" Cumhurbaþkaný yargý paketini onayladý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðn, 6572 sayýlý "Hakim ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"u onayladý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamada, 6572 sayýlý "Hakim ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"un Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Anayasa'nýn 89'uncu maddesinin birinci fýkrasý ile 104'üncü maddesinin ikinci fýkrasýnýn (a) bendi uyarýnca yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða gönderildiði bildirildi. Darýca Gençlerbirliði'nde hafta sonu oynanacak olan Çorum Belediyespor maçý öncesinde galibiyet alarmý verildi. Kritik maç öncesinde Darýca G.B yöneticisi Recep Yýlmaz, sarý yeþilli taraftarlara mesaj göndererek, ''Çorum Belediyespor maçýnda nefesimizi rakibin ensesinde hissettirmeliyiz. Taraftarlarýmýza bu önemli maçta önemli bir görev düþüyor. Çorum Belediyespor'u taraftarýmýzýn desteðiyle boðmalýyýz. Ýstanbulspor karþýsýnda uðradýðýmýza iþ kazasýný Çorum maçýnda telafi edeceðiz. Kenetlenelim ve sahadan zaferle ayrýlalým'' dedi. Hakkýmýzý yedirmeyiz Kalan iki maçtan 6 puan çýkararak ilk devreyi lider bitireceklerini kaydeden Recep Yýlmaz, özlenen ve beklenen baþarýyý Darýcalýlara armaðan etme adýna ellerinden gelen çalýþmayý gerçekleþtirdiklerini söyledi. Tartýþmalý hakem kararlarýyla kaybedilen Ýstanbulspor maçýyla ilgili demeçlerde bulunan Recep Yýlmaz, Darýca G.B'ne yapýlan haksýzlýklara sessiz kalmayacaklarýný söyledi. Yýlmaz: ''Kimse bizim hakkýmýzý yiyemez. Buna asla izin vermeyiz. Darýca G.B yönetimi olarak teknik ekibimiz ve futbolcularýmýzýn yanýndayýz. Biz doðru iþler yapýyoruz ve sezon sonunda hakettiðimiz þampiyonluðu yaþayacaðýz. Taraftarlarýmýz bundan þüphe duymasýn ve takýmlarýný desteklemeye devam etsinler'' dedi. (Spor servisi)

11 SPOR Futbolcularýn Pizza keyfi 11 Çorum Belediyespor'a zorlu Darýca Gençlerbirliði maçý öncesi Domino's Pizza'dan moral yemeði verildi. Dün akþam gerçekleþen yemeðe Belediye baþkan yardýmcýsý ve kulüp baþkaný Zeki Gül, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katýldý. Yemekte bir konuþma yapan kulüp baþkaný Zeki Gül ; zorlu Darýca Gençlerbirliði maçý öncesi belediyespor'a moral yemeði veren iþletme sahibine teþekkür; etti. Gül konuþmasýnda þunlarý vurguladý" Zorlu lig maratonun da baþarýya gidilen yolda tüm þehir esnafýný ve sanayicilerin desteklerini bekliyoruz. Baþarýya gidilen yolda her kesin katkýlarýný bekliyoruz. Bu maddi ve manevi katkýlar olabilir. Biz yönetim, teknik heyet ve futbol takýmýz ile birlikte bu yola baþ koyduk bunu da baþaracak gücümüz var. Ýnanmak baþarmanýn yarýsýdýr. Birlikte sevinecek, birlikte üzülmeliyiz.takým'a getirdiðimiz fizyoterapist Çorumlu doktor Timür Harzadýn ile anlaþma saðladýk. Doktorumuz daha önceleri hiç bir ücret almadan bizlere moral motivasyon destekleri verdi. Artýk biz Timur harzadýn hoca ile çalýþacaðýz. Hakký ne isede onu vereceðiz.timur hocanýn yapmýþ olduðu seanslar sonunda takýmýn moral ve motiasyon gücü arttý. Buda sahaya olumlu yansýyor. Son zamanlarda bazý yerel gazetelerde çýkan asýlsýz haberler camiaya büyük zararlar veriyor. Benim kulübün karar defterinde imzam olmadan, kulüple ilgili yapýlan bütün açýklamalar yalandýr, gerçek dýþýdýr. Hangi yönetici bu asýlsýz haberleri saðda solda söylüyor yada bazý gazetelere servis ediyor ise de o yönetici istifa etsin. Kulübün almýþ olduðu kararlarda kesinlikle benim imzam olacaktýr. Ýmzamýn olmadýðý hiç bir açýklama geçerli deðil ve o haberleri yapan gazeteler de yalan haber yapmýþ olur. Yaptýklarý haberleride tekzip ederler. Bu gibi asýlsýz haberlerde takýma zarar verir. Biz hiç bir futbolcumuzu göndermek gibi bir niyetimiz yok. Bu yola bu futbolcular ile çýktýk ve yolumuza da bu futbolcular ile devam edeceðiz. Karar defterlerinde benim imzam olmayan hiç bir haber doðru deðil ve gerçek dýþýdýr. Ligde son haftalarda baþarýlý maçlar ile zirveye doðru yol almaya baþladýk. Pazar günüde lider Darýca ile deplasmanda zorlu bir maçýmýz olacak. Siz futbolcu kardeþlerime ve teknik heyetimize güveniyor ve bu maçtan da güzel bir netice ile ayrýlacaðýnýza inanýyorum. Ýnanmak baþarýnýn yarýsýdýr. Son kez bir daha ifade etmek istiyorum. Asýlsýz haberleri sýzdýran kim olur ise olsun, bu yönetici olur, teknik heyet olur, yada futbolcu olur her kim olursa olsun kulüple olan iliþkiler kesilecektir. Bu gibi asýlsýz haberleri yapan gazetelerde yalan haber yapmýþ olacaktýr " dedi. Konuþmanýn son bölümünde Domino's pizza iþletme sahibine ve çalýþanlara vermiþ olduklarý katkýlardan dolayý teþekkür edildi. Amatör küme teknik toplantýsý yapýldý Çorum Amatör futbolunda sezonun 2. Teknik Toplantýsý dün yapýldý. ASKF Toplantý Salonu'nda yapýlan teknik toplantýya Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Ýl Hakem Kurulu Baþkan vekili Kahraman Ölçer, TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan ile kulüp temsilcileri katýldýlar. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, kura çekimi yapýlacak üç branþa katýlacak takýmlar ve statüleri hakkýnda bilgiler verdi ve kulüplerin taleplerini aldý. Daha sonra ise sýrasýyla üç kategoride mücadele edecek takýmlar belirlendi ve fikstür için kura çekimi yapýldý. 2. Amatör Küme Tertip Kurulu içinde Kargýgücüspor'dan Ýlhan Tuncer, Mecitözüspor'dan Tuncay Koçak, Oðuzlar Belediyespor'dan Erdal Karaboða seçildi. 2. Küme'de merkez takýmý yok 2. Amatör Büyükler liginde merkez takýmý yok. Sekiz takýmýn dörderli iki grupta mücadele edeceði 2. Amatör Küme'de ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükselecek. Ýlk ikiye giren dört takým tek devreli lig ve puan sistemine göre oynayacaklarý play-off müsabakalarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar 1. Amatör Küme'ye yükselecekler. Çekilen kura sonucunda A grubunda Osmancýkgücüspor, Ortaköy Altýnbaþspor, Bayat Belediyespor ve Sungurluspor, B grubunda ise Mecitözüspor, Kargýgücüspor, Oðuzlar Belediyespor ve Uðurludaðspor takýmlarý mücadele edecekler. U 16'da sekiz takým var U 16 liginde mücadele 1 Mart'ta sekiz takýmýn katýlýmý ile baþlayacak. Tek grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda U 16 kategorisinde þampiyon olan takým bir takým Çorum'u gruplarda temsil etmeye hak kazanacak. U 16 kategorisinde Çimentospor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Gençlikspor, Gençlerbirliði, Ýskilipgücüspor, Osmancýkspor, HE Kültürspor ve Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý mücadele edecekler. U Þubat'ta baþlayacak U 13 liginde dokuz takým tek grupta mücadele edecek. 28 Þubat ile 1 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla baþlayacak U 13 kategorisinde tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar Çorum'u gruplarda temsil etme hakký kazanacak. U 13 kategorisinde 1907 Gençlikspor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Gençlerbirliði, HE Kültürspor, Ýl Özel Ýdarespor, Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor ve Ulukavakspor mücadele edecekler. (Spor servisi) Namaðlup þampiyon oldular Salih ambulans ila hastaneye götürüldü Liseler arasý futbol il birinciliði dün oynanan final maçý ile sona erdi. Final maçýnda karþý karþýya gelen Spor lisesi- Ýmam hatip Anadolu lisesi maç sonunda gülen taraf spor lisesi oldu. Spor lisesi il þampiyonasýnda yaptýðý grup ve final maçlarýnda namaðlup olarak Çorum ili þampiyonluðuna uzandý. Maç sonrasýnda dereceye giren takýmlara madalya ve kupalarý verildi. Spor lisesi final maçýnda Ýmam Hatip and lisesini 1-0 maðlup etti. Günün ilk maçýnda 3, üncülük ve 4,lük maçýnda Cumhuriyet and lisesi- Ticaret lisesini 3-2 maðlup etti. Spor lisesi Çorum il þampiyonu olurken, 2. Ýmam hatip Lisesi, 3. Cumhuriyet anadolu lisesi takýmlarý oldu. Þampiyon olan Spor lisesine madalyalarý Belediye spor kulübü mali as baþkaný Fatih Özcan takdim etti. Þampiyonluk kupasýný ise,belediye baþkan yardýmcýsý ve belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül takým kaptanýna takdim etti. Spor Lisesi: 1 Ýmam Hatip And Lisesi: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Celal Bayraklý,, Mehmet Tuðluk, Barýþ Karakuþ. SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet, Ahmet Onur, Alican, Batuhan, Burak, Can Muhammed, Dursun, Emre, Cihat, Mustafa Atakan, Nebi, Oðuzhan, Onur Tekin, Onur Yýldýrým, Ramazan Can, Umut Serkan, Zafer. ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Deniz, Elvan, Ertuðrul, Ethem, Fatih Cam, Fatih Emre, Ýbrahim, Ýsmail, Muhammed Spor lisesi namaðlup þampiyon oldu Çoban, Muhammed Enes, Muhammet Mustafa, Mustafa, Mücahit, Numan, Onur, Tunahan, Yunus Salih, Yusuf Furkan, GOL: 14. dak. Ahmet Ak (Spor Lisesi). Cumhuriyet And : 3 Ticaret And Lisesi: 2 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Emre Alagöz, Abdullah Akkoyun.CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Abdulkerim, Ahmet Kürþat, Berkay, Burak Çamlýbel, Burak Sarsýk, Emre Gümüþ, Emre Özmen, Fahri, Hikmet Kerem, Kadir Ersin, Mert Cankat, Musa, Mustafa, Muzaffer, Nurullah, Sefa, Tugay, Yasin. HASAN PAÞA MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet, Ali, Ali Mert, Berkay, Erdem, Eren, Furkan, Ýlker, Mehmet Reþit, Muhammet Kürþat, Oktay, Özkan, Ramazan, Recai, Samet Þafak, Sefa Öziþçi, Sefa Ünal, Serkan. GOLLER : 14. dak. Ali Mert, 45. dak. Recai (Hasan Paþa Mesleki Teknik Lise), 41. ve 56. dakikalarda Burak Sarsýk. 59. dak. Mustafa Karaköse (Cumhuriyet Anadolu Lisesi). Spor lisesi futbol takýmý

12 13 ARALIK 2014 CUMARTESÝ Darýca teknik direktörsüz kaldý Darýca gençlerbirliði Kulübü idarecisi Recep Yýlmaz'ýn tarihinde oynanan ÝSTANBULSPOR A.Þ. - DARI- CA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 gün hak mahrumiyet ve lira para cezasý ile cezalandýrýldý. Ayný müsabakada Darýca Gençlerbirlið Kulübü antrenörü Özgür Vurur'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýldý. Pazar günü oynanacak olan darýca gençlerbirliði- Çorum Belediyespor maçýnda darýca teknik patronu tribinde oturacak. (Spor servisi) Lidere karþý puan savaþý Çorum Belediyespor Pazar günü deplasman da zorlu Darýca Gençlerbirliði ile puan savaþý verecek. Darýca ilçe stadýnda saat 13:30 da baþlayacak maçý þanlýurfa bölgesi hakemlerinden Erdem Ýren yönetecek. Çorum belediyespor da zorlu darýca deplasmanýn sa sarý kart cezalýsý olan Oðuzhan Yalçýn ve osman Bodur forma giyemeyecekler. Çorum belediyespor Darýca maçýna gelen kadar ligde oynadýðý son 4 maçý da kazanarak lider darýca gençlerbirliði ile arasýndaki puan farkýný kapatarak 3 puana düþürdü. Geçtiðimiz hafta çorum belediyespor sahasýnda gazi osmanpaþaspor'u 2-1 maðlup ederken, Lider Darýca Gençlerbirliði Ýstanbulspor'a 2-1 maðlup olarak, hem 3 puan kaybetti hemde ligdeki namaðlup takým ünvanýný kaybetti. Lider Darýca Gençlerbirliði 3. Lig 1. Grupta 15 maçta 30 puan topladý. Rakip kalelere attýðý 17 gole karþýlýk kalesinde 5 gol gördü. Lider darýca ilk yarýnýn son maçýnda deplasmana çýkarken Çorum belediyespor Çorum da Bursa Nilüfer spor'u konuk edecek. Çorum Belediyespor ligde oynadýðý 15 karþýlaþmadan 27 puan toplayarak puan cetvelinde 4,üncü basamakta, Lider Darýca gençlerbirliðine konuk olacak. Belediyespor ligde rakip kalelere attýðý 20 gole karþýlýk, kalesinde 14 gol gördü. Çorum belediyespor ligde en farklý maðlubiyetini istanbul deplasmanýnda Tuzlaspor karþýsýnda elde etti. Kýrmýz siyahlýlar bu karþýlaþmadan sahadan 4-1 lik maðlubiyet ile ayrýlan taraf olmuþtu. Kafile bu sabah yola çýktý Pazar günü darýca ilçesinde darýca ile karþýlaþacak olan belediyespor bu maç için bugün sabah saatlerinde tesislerden Darýca'ya hareket etti. Akþam saatlerinde darýca merkezde bulunan otelde konaklayacak olan Kýrmýz siyahlýlar maç saatini bekleyemeye baþlayacaklar. Urfa'lý hakem Pazar günü Darýca gençlerbirliði- Çorum belediyespor maçýna güneydoðu anadolu bölgesi hakemleri atandý. Karþýlaþmada Erdem Ýren düdük çalacak. Hakan Karayel ve Muhammed Yýldýz, Ýren'in yardýmcýlýklarýný yapacak. Oðuzhan Yalçýn ve Osman Bodur kadroda yok Lider darýca ile hafta sonu deplasmanda oynanacak olan zorlu maçta Oðuzhan Yalçýn ve osman Bodur darýca maç kadrosunda yer almadýlar. Geçtiðimiz hafta gazi Osmanpaþaspor maçýnda sarý kart gören iki futbolcu üst üstte 4 sarý kart gördükleri için darýca maçýnda kadroda yer almadýlar. (Yasin Yücel) Yavuz Ýncedal: Son iki maç bizim için çok önemli Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Pazar günü grup lideri Darýca gençlerbirliði ile zorlu bir maç oynayacaklarýný rakipten daha çok isteyerek puan yada puanlar için mücadele edeceklerini söyledi. Ligde son haftalardaki çýkýþlarý ile zirveye tutunduklarýný belirten Ýncedal, grupta her takýmýn farklý hedefleri olduðunu bu nedenle tüm maçlarýnda zorlu geçtiðini belirterek 'Darýca grup lideri ve geçen hafta ilk maðlubiyetini aldý. Onlar evlerinde oynayacaklarý maçý kazanarak liderliklerini devam ettirmek isteyecekler. Bizde zirvede yerimizi saðlama almak için bu maçtan puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Ýlk yarýnýn sonuna yaklaþtýðýmýz bu haftalarda alýnacak her puan çok önemli. Rakibimiz konumundaki bir rakiple deplasmanda oynayacaðýmýz maç tabiki zorlu geçecek. Bizde futbolcularýmýzý bu zorlu maça hafta boyunca iyi hazýrladýk, Ligin ikinci yarýsýna daha moralli ve istekli baþlamak için son iki maçtan alacaðýmýz puanlarla devre arasýna rahat girmek istiyoruz. Bunun içinde Darýca'da çok mücadele edip istediðimizi alarak Çorum'a dönmek istiyoruz' dedi. (Yasin Yücel) Batman petrol 2 maç seyircisiz oynayacak Darýca maçý radyo Günden naklen yayýnlanacak Yýllardýr hem Çorumspor'un, hem de Çorum Belediyespor'un deplasman maçlarýný naklen yayýnlayarak Çorum'da sporun nabzýný tutan Radyo Gün, zirve mücadelesi veren Çorum Belediyespor'un Pazar günü deplasmanda lider Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý zorlu 90 dakikanýn da heyecanýný Çorum halkýna yansýtacak. Pazar günü, Darýca Ýlçe Stadý'nda oynanacak olan Darýca Gençlerbirliði- Çorum Belediyespor maçý, Pazar günü saat 13.30'dan itibaren Ahmet Kaya'nýn anlatýmý ile 98.5 frekansýndan yayýn yapan Radyo Gün ve internet üzerinden adresinden naklen yayýnlanacak. Yýllar boyu Çorum halkýna maç heyecanýný canlý olarak yaþattýklarýný belirten Radyo Gün Yönetim Kurulu Baþkaný Güngör Atak, Çorum Belediyespor'un son haftalardaki çikisi ile zirve yarýþýna ortak olduðunu ve özlenen þampiyonluk mutluluðunu bu sezon yaþatacaðýna inandýðýný söyledi. Radyo Gün olarak her zaman adý ne olursa olsun Çorum'u temsil eden takýmlara destek olduklarýnýn altýný çizen Atak; 'Çorum Belediyespor da bu þehrin önemli bir deðeri. Geride kalan haftalarda olduðu gibi bu haftada maç heyecanýný halkýmýza canlý olarak yaþatacaðýz' diye konuþtu. (Spor servisi) ÝSTANBULSPOR A.Þ. sporcusu OÐUZHAN YAZICI'nýn tarihinde oynanan ÝSTANBULSPOR A.Þ. - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda rakip takým sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMÝ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan TUTAP ÞEKERSPOR - SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda müsabakada itfaiye bulundurulmamasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren TL PARA CEZASI ile BATMAN PETROLSPOR A.Þ.'nin, tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren 1 RESMÝ MÜSABAKAYI KENDÝ SAHASINDA SEYÝRCÝSÝZ OYNAMA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada BATMAN PETROLSPOR A.Þ.'nin taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi olduðu müsabakada 4. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý 1 RESMÝ MÜSABAKAYI KENDÝ SAHASIN- DA SEYÝRCÝSÝZ OYNAMA VE TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada BATMAN PETROLSPOR A.Þ.'nin takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle TL PARA CEZASI ile cezalandýrýldý. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Ekmek fiyatý tartýþmalarýna son nokta Ýskilip-Çankýrý yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak

Ekmek fiyatý tartýþmalarýna son nokta Ýskilip-Çankýrý yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak Bekir Özsaçmacý MHP Ýl Baþkanlýðýna aday Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, düzenlediði basýn toplantýsýnda 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan MHP Ýl Kongresinde baþkanlýða

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ 2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SEVGÝLÝ VATANDAÞLARIM; Yeni yýlýnýzý gönülden kutlar, sevdiklerinizle beraber, barýþ içinde saðlýklý mutlu yýllar temenni eder sevgi ve saygýlarýmý

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

"Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr" Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn

Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn "Ekonominin sorunlarýna birlikte çözüm üreteceðiz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 81 il, 160 ilçeden toplam 365 Oda ve Borsa Baþkaný ile birlikte Cumhurbaþkaný

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı