Ülkemizde son yıllarda Devlet muhasebesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde son yıllarda Devlet muhasebesi"

Transkript

1

2 DIŞ DENETİM DERGİSİ Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) yayınıdır. Sahibi Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) Adına Nuray YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yayın Koordinatörü Necip TOSUN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü A. Turan ADIYAMAN Yayın Kurulu Salim DEMİREL Ahmet SAYER Yakup AYDIN C. Mustafa TÜRKYENER H. Bahadır BARÇIN Abdullah ALTINTAŞ Engin GÜLBEY Ömer Özgür EFTEKİN Sadettin CEYHAN Ali YILDIRIM Harun SAKİ Yönetim ve Yazışma Adresi Meşrutiyet Cad. No: 46/3 Kızılay/ANKARA Sayı Editörü Salim DEMİREL İMAJANS İletişim Reklam LTD. ŞTİ. Cinnah Caddesi, Kırkpınar Sokak, No:8/4 Çankaya / ANKARA T.: F.: Baskı Uzerler Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti. Turan Güneş Bulvarı. No:22/8-26 Çankaya/ANKARA T.: Baskı Tarihi Aralık 2013 Yaygın Süreli Yayın Ülkemizde son yıllarda Devlet muhasebesi alanında yapılan çalışmalarla muhasebe sistemimiz Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları na uygun bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bakış açısı kamu idarelerinin analiz edilebilecek mizanlar, bilançolar ve diğer mali tabloları hazırlamalarını zorunlu kılmıştır. Bu mali tablo ve raporlar, idarecilere karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamakta, mali tablo kullanıcılarına gerçeğe uygun ve tam bilgi sunma işlevi taşımaktadır. Diğer taraftan, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile getirilen dış denetim anlayışı çerçevesinde, Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin görüş oluşturulmaktadır. Bu kapsamda; mali tabloların yasal gereklere uygun olup olmadığı, muhasebe uygulamalarının hesap talimatlarına uygun olup olmadığı ve gerektiği şekilde açıklanıp açıklanmadığı, bir bütün olarak mali tabloların tam, doğru ve tutarlı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Kamu yönetimi sisteminin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yerleşmesini desteklemek bakımından karar vericiler, uygulayıcılar ve denetleyerek sistemin sürekli gelişmesine katkı sağlayanların birbirlerinin bakış açılarını ve karşılaştıkları temel sorunları ortak zeminde paylaşmaları sistemin kurulmasını ve yerleşmesini hızlandıracaktır. Bu düşünceden hareketle, bu sayımızda Kamu yönetiminde muhasebe, mali tabloların analizi ile dış denetimi konuları uygulama örnekleri ile ele alınarak kamu yöneticilerine, uygulayıcılara, denetim elemanlarına ve diğer ilgililere yol gösterici olmak ve katkı sağlamak hedeflenmiştir. İyi okumalar Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) Yıllık Abone Bedeli 120 TL (KDV Dahil) Abone Olmak İçin ISSN e-posta: Üç ayda bir yayımlanır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlarına, reklamların sorumluluğu reklam sahiplerine aittir. 2 TEMMUZ EKİM - KASIM - AGUSTOS - ARALIK - EYLUL

3 İÇİNDEKİLER 05 Mehmet SARITAŞ Devlet Muhasebesinde Yaşanan Gelişmeler, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Mali Yönetim Alanındaki Bilişim Uygulamaları ve Mali İstatistikler 13 Can Mustafa TÜRKYENER Geleneksel Denetim Anlayışından Modern Denetim Sistemine Geçiş 22 Kübra ŞEN Türkiye de ve Bazı Ülkelerde Bütçe Hakkının Gelişimi ve Bütçe Hakkı Çerçevesinde Parlamentonun Bütçe Sürecindeki Rolü 33 Mustafa ERSÖZ Kamu Kurumlarında Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Mali Raporlama ve Dış Denetim 46 Bahtiyar YÜKSEL Genel Yönetim Mali İstatistikleri Çerçevesinde Yayımlanan Ulusal Tablolar 52 Mehmet İPEK Mali Denetim 60 Taha Akgün Analitik Bütçe Sistemine Geçiş Nedenleri ve Yeni Sistemin Getirdikleri 94 Hüseyin YILDIZ Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Muhasebesi 100 Ersan AYBAR Kamu Mali Sisteminde Ayni ve Nakdi Bağışların Muhasebeleştirilmesi 112 Alhas ÖĞRETMEN Harcama Maliyet Gider Zarar Kavramı ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 133 Erkan KARAASLAN Kamu Muhasebesinde Dönem Sonu 153 Yaşar YOLCU Şahin BİNİCİ Savunma Sanayii Proje Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Denetimi 157 Ömer DAĞ Belediyelerce Yapılan Muhasebeleştirme Hataları 167 Prof. Dr. Nejat BOZKURT Prof. Dr. Cemal İBİŞ Çağla AKDEMİR 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim ve Hile Riski H.Mehmet ÇEKİCİ Serkan KAYA Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Zeynep AKPINAR Yunus AKYOL Taşınır Mal Yönetmeliği Çerçevesinde Yapılan İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 174 Bilal BÖCEK Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerde İç Denetim ve Riskin Erken Teşhisi 177 Dr. Hüseyin ÖZER Yeni Türk Ticaret Kanunu, Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim 82 Yunus AKYOL Zeynep AKPINAR Taşınmaz İşlemlerin Muhasebeleştirilm 185 Mustafa GÜNGÖR Muharrem KARATAŞ Kit lerin Muhasebe Sistemi ve TFRS nin Mali Tablolarına Etkisi 3 3 TEMMUZ EKİM - KASIM - AGUSTOS - ARALIK - EYLUL

4

5 DEVLET MUHASEBESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER, MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MALİ YÖNETİM ALANINDAKİ BİLİŞİM UYGULAMALARI VE MALİ İSTATİSTİKLER Mehmet SARITAŞ Muhasebat Genel Müdürü I. GİRİŞ Devletin kamu hizmeti üretme ve toplumsal hayatı düzenlemede her geçen gün artan oranda kamu kaynağı kullanması, kamu idarelerinin tüm mali işlemlerinin muhasebe sisteminde tam ve doğru olarak kaydedilmesi ve kullanıcılara zamanında raporlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik, 1990 lı yıllardan itibaren birçok ülkede yaşanan ekonomik krizlere karşı doğru politikalar geliştirilmesi için bir zorunluluk olan, devletlerin mali büyüklüklerinin ve mali risklerinin tam olarak ortaya konması ihtiyacından dolayı kendisini daha da fazla hissettirmektedir. Devlete ait politikaların hayata geçirilmesinden önce, alınacak mali ve ekonomik kararların etki alanlarının doğru bir şekilde ölçülmesi gerekmekte olup, bunun için de sağlıklı ve kapsamlı mali verilerin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerin en iyi şekilde derlenmesi, mali ve ekonomik politikaların başarı şansını yükseltecektir. 5 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

6 Devlet Muhasebesinde Yaşanan Geliştirmeler, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Mali Yönetim Alanındaki Bilişim Uygulamaları Ve Mali İstatistikler Ülkemizde uygulanan nakit esaslı devlet muhasebesi sistemi; kapsamının dar olması, maddi duran varlıkları kayıt altına almaması, hesapları sistematik bir sınıflandırmaya tabi tutmaması, girişilen taahhütleri göstermemesi gibi nedenlerle raporlamaya ve sonuç üretmeye elverişli olmadığından politika kararlarının alınması ve uygulama sonuçlarının ölçülmesinde ihtiyaca cevap vermemekteydi. Bu nedenlerle, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, dünyadaki gelişmeler ışığında uygulanan muhasebe sistemini gözden geçirerek ülkemizin ihtiyacına cevap verecek, kamu mali yönetiminde şeffaflığı daha da ileriye taşıyacak ve uluslararası karşılaştırmaya imkân sağlayacak olan tahakkuk esasına dayalı bir devlet muhasebesi sistemi oluşturma çalışmalarına 1995 yılında başlamıştır. Günümüze kadar yürütülen çalışmalar, kapsamını büyük ölçüde uluslararası düzenlemelere paralel bir şekilde genel yönetim (devlet) sektörü olarak kabul eden, standart ve ilkeleri olan ve devlet faaliyetlerinin tümünün raporlanmasına imkân tanıyan tahakkuk esasına dayalı bir devlet muhasebe sisteminin hayata geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Günümüzde ise bu çalışmalar, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarının (IPSAS) ülkemiz sistemine uyarlanması şeklinde yürütülmektedir. Muhasebe sistemindeki bu gelişmeleri uygulamaya koyabilmek için Genel Müdürlüğümüzce reform sayılabilecek bir takım bilişim uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bugün gelinen noktada bilişim uygulamalarımız idarelerin tüm mali işlemlerini kayıt altına alacak seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bilişim uygulamalarımız kamu idarelerinin mali işlemlerini elektronik ortama taşıdığından gerek kamu idarelerince, gerekse Sayıştayca yürütülen denetimlerin etkinliğine katkı sağlar durumdadır. II-NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ VE SİSTEME YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER Ülkemizde 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk esasına dayalı Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş ve genel bütçeli idareler ile katma bütçeli dairelerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu Yönetmeliğin Amaç maddesinde tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçişin nedenleri ve hedefleri belirlenmiştir. Böylece Devletin; hesap ve kayıt düzeninde saydamlık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek ilk adım atılmıştır yılına kadar Türkiye de mali işlemin doğduğu anda kaydı yerine nakden ve mahsuben ödeme veya tahsil edilme durumunun gerçekleştiği anda muhasebeleştirilmesini öngören nakit esaslı devlet muhasebesi sistemi uygulanmaktaydı. Dolayısıyla sadece nakit giriş ve çıkışlarından doğan işlemler kayıtlara alınmaktaydı. Bu sisteme göre mali işlemler ve olaylar, karşılığı tutarlar nakden veya mahsuben alındığında (tahsil edildiğinde) ya da ödendiğinde veya iade edildiğinde muhasebeye konu edilmekteydi. Sistemde sadece bütçe gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları, nakdi varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin hareketler kaydedilmekte ve raporlanmaktaydı. Esasında nakit esaslı muhasebe sistemine yöneltilen eleştiriler tüm mali işlemlerin istenilen detayda kayıt altına alınmamasıyla ilgiliydi. Muhasebe sisteminin bu kadar yetersiz olması doğal olarak mali raporlamayı da sınırlandırmaktaydı. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve Devlet tarafından kullanılan kamu kaynaklarının şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde raporlanabilmesi için; mali işlemlerin tamamını, işlemlerin sonuçlarının tahsili veya ödenmesi şartına bağlı kalmaksızın, doğduğu anda kayıt eden bir muhasebe sisteminin yani tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin kurulması ve uygulamaya konulması gereği ortaya çıkmıştır. III-TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASE- BESİNE GEÇİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, tahakkuk esaslı devlet muhasebesi çalışmaları yasal bir zemine kavuşmuştur. Anılan Kanunun 2 nci maddesinde Kanunun ve dolayısıyla devlet muhasebesinin kapsamı uluslararası sınıflandırmalara paralel olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim olarak belirlenmiştir. Kanunun 7, 42, 49, 50, 51 ve geçici 3 üncü maddelerinde de tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sisteminin ana esasları düzenlenmiştir. Kanunun bu hükümleriyle; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkinliğini sağlamak amacıyla kapsamdaki kamu idarelerinde standart bir muhasebe siste- 6 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

7 Mehmet SARITAŞ minin kurulması, işlemlerin tahakkuk esasına dayalı bir sistem içerisinde kayıt altına alınması, konsolidasyonun yapılması, analize elverişli mali tablolar ile kesin hesap kanun tasarısı ve eki cetvellerin muhasebe kayıtlarından üretilmesi sağlanmıştır sayılı Kanun hükümleri uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tabloların zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesi amacıyla Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hazırlanarak ve 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Anılan Yönetmeliğin hazırlanmasıyla birlikte; a) Devlet muhasebesinde tekdüzelik sağlanmıştır. b) Hesapların konsolidasyonu mümkün hale gelmiştir. c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar kayıt altına alınmaya başlamıştır. d) Alacaklar ve işlemiş faiz alacakları izlenmeye başlanmıştır. e) Bütçe uygulamasından doğan borçlar ve işlemiş faizler kayıt altına alınmıştır. f) Kesin hesap, muhasebe sistemi üzerinden üretilmeye başlanmıştır. g) Tüm mali veriler, Maliye Bakanlığı veri tabanında (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) toplanmaya ve karar alıcıların kullanımına sunulmaya başlanmıştır. h) Uluslararası muhasebe ve raporlama standartları ile Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak genel yönetim mali istatistikleri hazırlanarak belirlenen sürelerde yayınlanmaya başlanmıştır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasını takiben kamu idarelerinin uygulamaya esas muhasebe düzenlemeleri hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hazırlanmış, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile sosyal güvenlik kurumlarınca hazırlanan muhasebe düzenlemelerine uygun görüş verilmiştir. 7 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

8 Devlet Muhasebesinde Yaşanan Geliştirmeler, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Mali Yönetim Alanındaki Bilişim Uygulamaları Ve Mali İstatistikler Yapılan bu çalışmalar, devlet muhasebesi sisteminin alt yapısını oluşturmuş ve devlet muhasebesini ortak ilke ve standartlara kavuşturmuştur. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını, uluslararası standartlara uygun olarak belirleme yetkisi Devlet Muhasebesi Standartları Kuruluna verilmiştir. Kurul, 2005 yılında kurulmuş ve bugüne kadar aşağıda yer alan standartları belirleyerek Resmi Gazetede yayımlamıştır. (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması (DMS 2) Nakit Akış Tabloları (DMS 3) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler ve Hatalar (DMS 4) Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri (DMS 5) Borçlanma Maliyetleri (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar (DMS 7) İştiraklerdeki Yatırımlar (DMS 8) Ortak Girişimlerdeki Paylar (DMS 9) Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Gelir Elde Edilmesi (DMS 10) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama (DMS 11) İnşaat Sözleşmeleri (DMS 12) Stoklar (DMS 13) Kiralamalar (DMS 14) Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar (DMS 17) Maddi Duran Varlıklar (DMS 18) Bölümsel Raporlama (DMS 19) Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar (DMS 20) İlişkili Taraf Açıklamaları (DMS 21) Nakit Üretmeyen Varlıklarda Değer Düşüklüğü (DMS 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması (DMS 31) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yayımlanan standartlar çerçevesinde devlet muhasebesi uygulama düzenlemelerinde yapılması gereken değişiklik çalışmaları devam etmektedir. IV- YENİ MUHASEBE SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MUHASEBAT GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM UYGULAMALARI Muhasebe sisteminin teorisinde ulaşılan bu gelişmelerin, etkin ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için Genel Müdürlüğümüzce öncelikle mali işlemlerin elektronik ortamda muhasebeleştirilmesiyle sınırlı olan say2000i sistemi kurulmuş, devamında ise Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) çatısı altında personel maaşlarının elektronik ortamda hesaplanarak ödenmesi, kamu elektronik ödeme sistemi, güm-kart, harcama yönetim sistemi, e-fatura, e-yolluk, e-bordro, sendika uygulaması, genel yönetim mali istatistikleri modülü ve nihayetinde taşınır yönetim sistemi oluşturularak bilişim alanında reform sayılabilecek uygulamalar hayata geçirilmiştir. a) Say2000i Sistemi Say2000i sistemi, birkaç istisnayla birlikte genel ve özel bütçeli idarelerin muhasebe birimlerini merkeze ve birbirlerine hızlı ve güvenli bir şekilde bağlayan ve 2000 yılında uygulamaya konulan saymanlık otomasyon sistemidir. Kullandığı teknik altyapı ve insan gücü açısından ülkemizin en büyük web tabanlı kamu projelerinden olan say2000i sistemi ile muhasebe birimlerinde elle/manuel gerçekleştirilen işlemler online hale getirilmiş, muhasebe birimleri arasında karşılaşılan uygulama farklılıkları giderilmiş, Genel Müdürlüğümüz ile taşra teşkilatı arasındaki bilgi akışı daha güvenli bir ortamda yapılmaya başlanmış, rapor ve bilgi çıktılarının geç ve sorunlu olması önlenmiş, muhasebe birimleri gerek kurumlara gerekse vatandaşlara yönelik hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli bir biçimde vermeye başlamıştır. Ayrıca Bakanlığımız üst yönetimi dahil ekonomi yönetimine zengin bilgi ve karar desteği sağlanır hale gelinmiştir. b) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle başlayan yeni kamu mali yönetim anlayışı; stratejik yönetim, performans esaslı bütçeleme, genel yönetimin tamamını kapsayan tahakkuk esaslı devlet muhasebesi, hesap verebilirlik, mali saydamlık ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını içermektedir. Genel Müdürlüğümüzce söz konusu anlayışı gerçekleştirmek için harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini tek bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren 8 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

9 Mehmet SARITAŞ harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte kamu mali yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulamayı da içinde barındıran Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) geliştirilmiştir. KBS dünya ülkeleri arasında kamu mali yönetim sistemleri açısından örnek teşkil edecek bir uygulama olarak yaklaşık den fazla harcama biriminde kullanılmaktadır. KBS nin alt sistemlerinden Kamu Personeli Maaş Otomasyon Sistemiyle yaklaşık memurun maaşı, Ek Ders uygulamasıyla personelin ek ders ücretleri ve Fazla Çalışma Uygulamasıyla da personelin fazla çalışma ücretleri hesaplanarak ödenmektedir. Sistemin Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Uygulamasıyla da memurların doğum, ölüm, ödül ve ikramiyelerinin, öğretmenlere yeni öğretim yılı başında ödenmekte olan öğretim yılı hazırlık ödeneği ve fiili hizmet zammı ödemeleri yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sendika Uygulaması ile memurların üyesi olduğu sendikalara gerekli kullanıcı tanımlaması yapılarak, sendikaların üyelerinden yapılan kesintileri her ay KBS üzerinden görebilmeleri imkanı sağlanmıştır. KBS Kullanıcı Raporları uygulaması ile tüm strateji birimleri ile merkez ve merkez dışı harcama birimlerinin ödenek, harcama, taşınır, okul pansiyonları ve bütçeleştirilmiş borçlarına ilişkin bilgileri anlık olarak alabilmeleri sağlanmıştır. Yine, Gümrük Tahsilat Sistemi (GÜMKART) uygulaması tüm gümrük muhasebe birimleri ile gümrük mutemetliklerinde yaygınlaştırılmıştır. KBS, 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Köşkünde düzenlenen 7. e-türkiye (e-tr) Ödüllerinde Kamudan iş dünyasına kategorisinde GÜMKART uygulamasıyla birincilik ödülü almıştır. Buna ilave olarak KBS, 2011 yılında TBMM de düzenlenen 9. e-türkiye (e-tr) Ödüllerinde, Kamudan Kamuya e-hizmetler Kategorisinde Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi uygulamasıyla birincilik ödülü almıştır. Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın Kayıt dışı ekonomiyi ve yolsuzluğu önleme stratejik hedefi çerçevesinde raporlama, destek ve denetim hizmetlerinin sunulması, maliye politikasının bileşeni olan harcama politikalarının hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlanması, kamu hesaplarına güvence verilmesi gibi önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla mali veriler web sayfamızda yayınlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. ba) KBS - Harcama Yönetim Sistemi (HYS) KBS in bir diğer alt uygulaması olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS), Harcama Birimlerinin ödeme belgeleri ile eklerini oluşturdukları ve oluşturulan belgelerin Muhasebe Birimlerine elektronik olarak aktarıldığı ve kamu idareleri Denetim Birimlerinin de inceleme süreçlerini gerçekleştirebildiği web tabanlı bir uygulamadır. Bu uygulamada asıl amaç, ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayabilmek için harcama sürecinin tüm aşamalarını elektronik ortamda gerçekleştirmek; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde harcama sürecinin analizini yapabilmektir. HYS de kamu harcamalarının gerçekleşmesinde rol sahibi olan tüm aktörler tek bir platformda birleşmekte, sistem, harcama sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm adımlarda harcama biriminin anlık bilgilendirilmesine imkan vermektedir. Harcama kamu ile vatandaş arasındaki kamu ödemesi ile ilgili tüm işlemlerde iş akışlarının izlenmesini sağlayabilmektedir. Harcama Yönetim Sisteminde; - Ödeme emri belgelerinin elektronik ortamda oluşturulması ve muhasebe birimine gönderilmesi, - Kanıtlayıcı belge olan e-faturaların harcama birimlerine gösterilmesi ve elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılması, - Türk Telekom ve TTNET in kamuya sağladığı hizmetlere ilişkin faturaların otomatik olarak ödeme emri belgesine bağlanması, - Taşınır İşlem Fişlerinin (TİF) otomatik olarak ödeme emri belgesine bağlanması, - Avans işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi, - Harcama birimlerine kendi harcama kayıtları ile ilgili ödenek raporları, harcama raporları ve taşınır kontrol raporlarının sunulması, işlemleri gerçekleştirilmektedir. 9 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

10 Devlet Muhasebesinde Yaşanan Geliştirmeler, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Mali Yönetim Alanındaki Bilişim Uygulamaları Ve Mali İstatistikler bb) KBS - Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin (d) bendinde Bakanlık birimlerinin taşınır kayıt ve işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, uygulama sonuçlarına göre diğer idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden yürütülmesine ve buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibarıyla belirlemeye Bakanlığımızın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak, KBS üzerinde taşınırların giriş, çıkış, zimmet ve hurda işlemlerinin yapılabileceği, taşınır yönetim ve kesin hesap cetvellerinin alınabileceği Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) oluşturulmuştur yılı Eylül ayı sonu itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki (Taşınır Mal Yönetmeliğine tabi olan 198 kurum) kamu idarelerinden toplam 178 kamu idaresiyle protokol düzenlenerek, sistem kullanımlarına açılmıştır. Sistemin kamu idarelerince kullanılmasıyla taşınır giriş, çıkış, zimmet vb. işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılabilmesinin yanında; düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe biriminde yeniden giriş kaydı yapılmasına gerek kalmadığından işlemlerin süratle sonuçlandırılması sağlanmış ve hatalar önlenmiştir. TKYS nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kamu idarelerince taşınırların kayıt ve izlenmesi amacıyla kullanılan yüksek tutarlı yazılım ve donanım harcamalarından tasarruf sağlanmış olacaktır. TKYS de ayrıca, uygulamada sıkça yaşanan, kamu idarelerinin taşınır envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırılmış, sistemi kullanan idarelerin taşınır kayıtları ile muhasebeden oluşturulan taşınır kesin hesabı arasında oluşabilecek tutarsızlık ihtimaline son verilmiştir. bc) KBS Elektronik Bordro Sistemi (e-bordro) Uygulaması Kamu Elektronik Bordro Sistemi (e-bordro) uygulaması ile maaş işlemleri KBS üzerinden gerçekleştirilen genel ve özel bütçeli idarelerde çalışan memurlar, maaş bordroları ile birlikte ek ders ve fazla çalışma bordrolarını da internetten belli bilgileri girerek alabilmektedirler. Aylık dönemlerde yaklaşık memur bordro bilgilerine sistem üzerinden ulaşmaktadır. C) KBS de Üretilen Bilgilerin Paylaşımı KBS de çalıştırılan uygulamalarda büyük bir veri ambarı oluşmuş ve ambardaki verilerden; - Maaş ve yük tablolarının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlamak üzere sistemde kayıtlı bilgilerin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ne elektronik ortamda aktarılması, - Burs ve kredi ödemesi yapılacak öğrencilerin tespitinde velileri memur olanların maaş bordro bilgilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ne elektronik ortamda aktarılması, - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların takibi, değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni politikaların belirlenmesi için memurların maaşlarından yapılan lojman kira kesintilerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ne elektronik ortamda aktarılması, - Genel bütçeli idarelerin kendi personeline ait bordro vb. bilgilerin periyodik olarak idarelere aktarılması, - Kefalete tabi memurların maaşlarından yapılan kefalet aidatı kesintilerinin Kefalet Sandığı na elektronik ortamda aktarılması, - Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği vb. diğer mevzuat düzenlemelerinde öngörülen harcama verilerinin veri tabanından Sayıştay Başkanlığı veri tabanına elektronik ortamda aktarılması, protokolleri imzalanmıştır. V- MALİ İSTATİSTİKLERİN DERLENMESİ, RAPORLANMASI VE YAYIMLANMASI 5018 sayılı Kanun, genel yönetim birimlerince kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasına büyük önem atfetmiştir. Bu doğrultuda mali istatistik kavramını düzenlemiş, mali istatistiklerin zamanında ve doğru olarak derlenmesi ve yayımlanması görevini Maliye Bakanlığına vermiş bulunmaktadır. Devlet muhasebesi alanında alınan mesafe ve Genel Müdürlükçe hayata geçirilen bilişim uygulamaları mali istatistiklerin tam, doğru ve zamanında derlenmesi ve yayımlanmasına dolayısıyla mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin gereklerinin yerine getirilmesine hizmet etmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, Bakanlığımızca öncelikle merkezi yönetim mali istatistikleri, say2000i veri tabanındaki veriler ile sisteme dahil olmayan vergi daireleri ve diğer kuruluşlardan derlenen verilerden üretilen ve geçmişten günümüze aylık olarak yayımlanmakta olan merkezi yönetim bütçe uygulama 10 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

11 Mehmet SARITAŞ sonuçları analitik bütçe kodlarına uygun olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Buna ilave olarak merkezi yönetimin bilançosu, faaliyet tablosu ile mali varlık ve yükümlülükler tablosu üretilmiştir. Böylece merkezi yönetimin tüm varlık ve borçları ile öz kaynakları kamuoyunun bilgisine sunulmaya başlanmıştır sayılı Kanuna eklenen yeni bir hükümle Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, mülga Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, genel yönetim sektörünün kapsamını ve bu birimlerin veri gönderme esaslarını belirleyen tebliğler yayımlanmıştır. Sayıları 2950 yi bulan belediye, 19 belediye bağlı idaresi ile 81 il özel idaresi ve 1714 mahalli idare birliği verilerinin internet üzerinden derlenmesine yönelik olarak KBS de genel yönetim mali istatistik uygulama (GMİYS) modülü hayata geçirilmiştir. Derlenen bu verilerden mahalli idareler mali istatistiklerinin yayımlanmasına başlanılmıştır. Mahalli idare verileri 2006 yılından itibaren üçer aylık dönemlerde, 2008 yılından bu yana da aylık dönemlerde derlenmektedir. Ülkede üretilen gayri safi yurt içi hasılanın ne kadarlık bir kısmının genel yönetim tarafından kullanıldığının tespiti ve uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için merkezi yönetim ve mahalli idareler alt sektörlerine ilave olarak sosyal güvenlik alt sektörü mali verilerinin de düzenli olarak derlenmesine ihtiyaç bulunduğundan; Bakanlığımız mali istatistik derleme faaliyetlerine yıllarında Türkiye İş Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonu ile devam etmiş ve 2010 yılına gelindiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini de derleyerek genel yönetim mali tablolarını bir bütün olarak üretmeye başlamıştır yılından itibaren belediye şirketlerine ait mali istatistiklerin derlenmesine başlanmıştır. Gelinen nokta itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Genel Yönetim Mali İstatistikleri El Kitabı (GFSM 2001) çerçevesinde 2008 yılından itibaren uluslararası tablolar hazırlanmakta ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmektedir. Bu çerçevede üye devletlerin hesaplarıyla ülkemize ait hesapların mukayese edilebilirliği sağlanmış ve bu durum kredi derecelendirme kuruluşlarınca puan arttırıcı bir gelişme olarak görülmüştür. 11 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

12 Devlet Muhasebesinde Yaşanan Geliştirmeler, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Mali Yönetim Alanındaki Bilişim Uygulamaları Ve Mali İstatistikler Mali İstatistikler ve yayınlanma takvimi: Resmi İstatistik Programı (RİP) ile belirlenen ve ilan edilen mali istatistiklerin yayınlanma takvimi aşağıda gösterilmektedir. MERKEZİ YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER VERİ YAYİMLAMA TAKVİMİ YAYIMLANACAK İSTATIKTİĞİN ADI DÖNEMİ TARİH* Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faailyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu Bütçe Uygulama sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit akım Tablosu, Yıllık Bilanço, Nakit Avans Tablosu Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faailyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu Bütçe Uygulama sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit akım Tablosu, Yıllık Bilanço, Nakit Avans Tablosu Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faailyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu Bütçe Uygulama sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit akım Tablosu, Yıllık Bilanço, Nakit Avans Tablosu Aylık Yıllık Üçer Aylık Yıllık Üçer Aylık Yıllık t+15 gün Saat: t+3 ay Saat: t+3 ay Saat: t+5 ay Saat: t+3 ay Saat: t+5 ay Saat: Mali istatistiklere ilişkin tablolar, RİP ında belirtilen zamanlarda ve gov.tr internet adreslerinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama sonuçları aylık olarak, genel yönetim sektörü kapsamındaki kamu idarelerine ait muhasebe kayıtlarından üretilmiş gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin tabloları içeren Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni yıllık olarak basılmakta ve dağıtılmaktadır. Bunlara ilaveten, Bakanlık Üst Yönetimine yönelik olarak, Bütçe Uygulama Sonuçları (BUS) günlük olarak hazırlanmaktadır. VI- SONUÇ Devlet muhasebesi, devletin mali nitelikli işlemlerinin kayıt ve raporlanmasını sağlayan bir bilgi sistemidir. Devletin belli bir dönemde icra ettiği faaliyetlerine ilişkin sonuçların ilgililerine doğru ve zamanında sunulması büyük öneme sahiptir. Zira devlete ait politikaların uygulamaya konulmasından önce, alınacak önlemlerin etkilerinin doğru bir şekilde ölçülmesi bu politikaların başarı şansını yükseltecektir. Bu politikaların başarıya ulaşabilmesi için devlete ait kayıtların kapsamının tüm mali işlemleri içerecek şekilde geniş olması, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıt altına alınması, hesap ve kodlama ile sınıflandırmanın detaylı ve yeknesak olması ve nazım hesapların açıklayıcı işlevini yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde 2004 yılına kadar uygulanan devlet muhasebesi başta nakit esasına dayalı olması olmak üzere bir takım eleştirilere maruz kalmış ve reform ihtiyacı dile getirilmişti. Bu çerçevede Muhasebat Genel Müdürlüğü dünyadaki gelişmelere paralel biçimde muhasebe sistemini gözden geçirmiş ve ülke ihtiyaçlarına cevap veren ve uluslararası kıyaslamaya imkan sağlayan tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemini kurmuş ve 5018 sayılı Kanun kapsamındaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırmıştır. Yapılan birincil ve ikincil mevzuat çalışmalarını takiben daha iyi bir devlet muhasebesi ve kamu hizmeti mantığıyla, muhasebe birimlerinin kamu idareleri ile vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermelerine ve yeni kamu mali yönetim anlayışının tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesine imkan sağlayan reform niteliğinde bilgi işlem projelerine de imza atmıştır. Bu sayede kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artarken, bürokratik işlemler minimum seviyelere indirilmiştir. Bilişim uygulamalarıyla kamu idarelerinin mali işlemleri büyük oranda elektronik ortama taşınmış ve üretilen veriler hizmet sunulan kamu idareleri ve Sayıştayla anlık olarak paylaşılmak suretiyle e-denetimin alt yapısı oluşturulmuştur. Sonuç olarak, Muhasebat Genel Müdürlüğünün devlet muhasebesi ve bu çerçevede geliştirilen bilişim uygulamaları sayesinde kamu kaynaklarının; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilip edilmediğinin ve kullanılıp kullanılmadığının tespit edilebilmesi, bu süreçte görev alan sorumluların hesap verilebilirliği, tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması sağlanmış, kamu kesimi daha şeffaf ve verimli bir yapıya kavuşturulmuştur. 12 EKİM - KASIM - ARALIK 2011

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MALİ SAYDAMLIK VE IMF MALİ SAYDAMLIK İYİ UYGULAMALAR TÜZÜĞÜ... 5 2.1. MALİ SAYDAMLIK KAVRAMI VE TANIMI... 5 2.1.1. Kavram... 5 2.1.2. Tanım... 5 2.1.3. Mali Saydamlığın Yararları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Alt Sektörü Net Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Alt Sektörü Net Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Alt Net Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Denge Tablosu, gelir, gider ve mali olmayan varlıkların net ediniminden hareketle belirli bir

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Genel Yönetim Sektörü Net Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Genel Yönetim Sektörü Net Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Net Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Denge Tablosu, gelir, gider ve mali olmayan varlıkların net ediniminden hareketle belirli bir dönemdeki borçlanma

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE İİŞ KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIŞTAY BAŞKANLLI IĞII TÜRKİYE İSTATİİ İSTİK KURUMU BAŞKANLLI IĞII 2012 YILLI I DENETİM RAPORU EYLLÜLL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Net Mali Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Net Mali Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Net Mali Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Mali Denge Tablosu, belirli bir dönemdeki net borçlanma gereğinin finansmanını

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı