Endokrinoloji ve Metabolizma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endokrinoloji ve Metabolizma"

Transkript

1 Clinical Chemistry 56:1; (2010) Endokrinoloji ve Metabolizma Plazma Adiponektin ve Leptin Konsantrasyonları ile Prostat Kanseri Riski ve Sağkalım: 25 Yıllık Prospektif Çalışma A 25-Year Prospective Study of Plasma Adiponectin and Leptin Concentrations and Prostate Cancer Risk and Survival Haojie Li, 1 Meir J. Stampfer, 2,3,4,5 Lorelei Mucci, 2,3,4 Nader Rifai, 6 Weiliang Qiu, 2,3 Tobias Kurth, 3,4,7 and Jing Ma 2,3* GİRİŞ: Adipositokinler; adipozite ve ölümcül prostat kanseri sonuçları arasındaki ilişkiye aracılık edebilir. METHOD : Hekim Sağlığı Çalışmasında (Physicians Health Study), biz prospektif olarak prediagnostik plazma adiponektin ve leptin konsantrasyonlarıyla prostat kanseri ( yılları arasında teşhis edilmiş 654 vaka ve benzer yaşta olan 644 kontrol) geliştirme riski arasındaki ilişkiyi ve 2007 yılına kadar vakalar arasındaki prostat kanserinden ölüm riskini inceledik. SONUÇLAR: Adiponektin konsantrasyonları bütünüyle prostat kanseri riski ile ilişkili değildi. Ancak, daha yüksek adiponektin konsantrasyonlarına sahip erkeklerin, yüksek dereceli veya ölümcül kansere (metastatik veya ölümcül hastalığa) yakalanma riski daha azdı. Ölümcül kanser için en yüksek ve en düşük quintil (grubun beşte birlik kısmı) karşılaştırıldığında rölatif risk (% 95 Güven aralığı) 0.25 di (% 95 Güven aralığı: 0,07-0,87; P trend = 0.02). Tüm vakalar arasında, daha yüksek adiponektin konsantrasyonları vücut kitle indeksi (VKİ ), plazma C- peptid (insülin sekresyonun bir markerı), leptin, tümör derecesi ve klinik evreden bağımsız olarak prostat kanserine spesifik mortaliteyi [risk oranı (HR): 0,39 ; % 95 Güven aralığı: 0,17-0,85; P trend = 0.02] öngörebildi. Bu ilişki esas olarak ~ 25 kg/m 2 Vücut Kitle İndeksli erkekler arasında belirgindi (HR Q5 vs Q1= 0,10; % 95 Güven aralığı 0,01-0,78; P trend = 0.02) ama normal ağırlıklı erkekler arasında belirgin değildi. (Ptrend = 0,51) Leptin konsantrasyonlarının VKİ ile korelasyonu (r = 0.58, p<0,001) adiponektinden daha güçlü (r = -0,17, P<0.001) olmasına rağmen, leptin prostat kanseri riski veya mortalitesi ile ilişkili değildi. SONUÇLAR: Yüksek prediagnostik adiponektin konsantrasyonlarına sahip (ama leptin değil) erkeklerin yüksek dereceli prostat kanseri geliştirme riskinin ve akabinde kanserden ölme riskinin daha düşük olmasını predispoze etmesi obezite ve kötü prostat kanseri sonucu arasında mekanistik bir bağlantıyı düşündürür American Association for Clinical Chemistry Prostat kanserli hastalarda; adipozite, biyokimyasal progresyon, metastaz riski ve artmış ölümcül sonuçlar riskiyle ilişkilidir (1,2), ancak altta yatan mekanizmalar yeterince anlaşılmamıştır. Bu etkilere adiponektin ve leptin gibi adipositokinlerin aracılık edilebileceği öne sürülmüştür (3 6). Plazmada bolca mevcut olan adiponektin sadece yağ dokusu tarafından üretilir ve adipozitenin derecesiyle ters ilişkilidir (7). Adiponektin; AMP ile-aktive protein kinazı (AMPK) 7 aktive eder, yağ asiti oksidasyonunu uyarır, insülin duyarlılığını ve glukoz metabolizmasını artırır (8), anjiyogenez ve inflamasyonun direk endojen inhibitörü olarak görev yapar (9 11) ve kanser invazizasyonunu azaltır(12). Buna zıt olarak, leptinin dolaşımdaki konsantrasyonları yakından ve direk olarak adipozite ile ilişkilidir ve leptinin biyolojik etkileri, genel olarak adiponektininkine zıttır (13). Hem adiponektin ve hemde leptinin izoformları androjenbağımlı ve androjen bağımsız prostat kanseri hücre tipleri ve insan prostat kanseri tümör dokularında eksprese edilir (14 16). Ayrıca, adiponektin fizyolojik konsantrasyonlarda in vitro hem androjenbağımlı ve hem de androjen- bağımsız prostat kanser hücresi büyümesini inhibe eder (17); leptin ise spesifik olarak androjen-bağımsız DU145 ve PC-3 prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını uyarır ama androjen bağımlı LNCaP-FGC hücrelerinin çoğalmasını uyarmaz (14). Dolaşımdaki adiponektin ve leptin ile prostat kanseri ilişkili epidemiyolojik veriler sınırlı ve tutarsızdır. 1 GlaxoSmithKline R&D, Worldwide Epidemiology (Oncology), Collegeville, PA; 2 Channing Laboratory, Department of Medicine, Brigham and Women s Hospital, Boston, MA; 3 Harvard Medical School, Boston, MA; Departments of 4 Epidemiology and 5 Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA; 6 Department of Laboratory Medicine, Children s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA; 7 Division of Preventive Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women s Hospital, Boston, MA. * Address correspondence to this author at: 181 Longwood Avenue, Boston, MA Fax ; Received July 13, 2009; accepted September 23, Previously published online at DOI: /clinchem Nonstandard abbreviations: AMPK, AMP-activated protein kinase; BMI, body mass index; HR, hazard ratio; IGF, insulinlike growth factor; Q5, highest quintile; Q1, lowest quintile; RR, relative risk. 34

2 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Prostat kanseri hastalarında sağlıklı erkeklere göre anlamlı derecede daha düşük plazma adiponektin konsantrasyonları bulundu (4) ve prostat kanseri hastaları arasında daha yüksek dereceli tümörü olanlar (Gleason skoru 8) ya da ileri klinik evrelilerde (ekstraprostatik kanser) adiponektin konsantrasyonları daha düşük olma eğilimindeydi (3). Son zamanlarda yapılmış küçük bir prospektif çalışmada Baillargeon ve ark. adiponektinin prediagnostik konsantrasyonlarıyla ve genel prostat riski (n = 125 vaka) arasında anlamlı bir ilişki olmadığını buldu (18). Stattin ve ark. prospektif Kuzey İsveç Sağlık ve Hastalık kohortunda plazma leptin konsantrasyonları ve prostat kanseri riski arasında anlamlı bir ilişkiyi rapor ettiler (19). Ancak, farklı bir kohortun sonraki bir çalışmasında, aynı araştırma grubu prostat kanseri ile leptin arasında hiçbir ilişki bulmadı (20). Ne Baillargeon ve arkadaşlarının çalışması ne de diğer 3 retrospektif çalışma leptin için herhangi bir önemli ilişki bulmadı (5, 18, 21). Vücut kitle indeksi (VKİ) ve prostat kanseri riski arasında zayıf bağlantı olması veya bağlantı olmaması nedeniyle böyle anlamsız bulgular beklenebilir. Ancak, prostat kanseri metastazı ve ölümcül sonuçların bu adipositokinlerin rolüyle ilişkisi henüz değerlendirilmemiştir. Obezite ve prostat kanseri mortalitesi arasındaki yakın bağlantı göz önüne alındığında, adipositten türeyen sitokinlerin prostat kanserinin ilerlemesinde ve ölümcül sonucun gelişmesinde rol alabildiği hipotezini kurduk. Biz bu nedenle hekim sağlığı çalışmasında kümelenmiş bir vaka kontrol çalışmada dolaşımdaki bazal adiponektin ve leptin konsantrasyonlarının prostat kanseri geliştirme riskiyle ilişkisini inceledik. Katılımcılar arasında takip sırasında prostat kanseri tanısı almış kişiler arasında adiponektin ve leptinin prediagnostik plazma konsantrasyonlarının sonraki kanserden ölme risklerini tahmin ettirip ettiremeyeceğini değerlendirdik. Material ve Method ÇALIŞMA POPULASYONU Hekim Sağlığı Çalışmasında, yaşları arasında ABD li sağlıklı erkek doktorlar arasında aspirinin ve β- karotenin kanser ve kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkilerinin randomize bir çalışması 1982 yılında başladı ve takip ile devam etti. Araştırma protokolü; Brigham ve Kadın Hastanesinde İnsan Konuları Komitesi tarafından kabul edildi, ve tüm katılımcılardan yazılı onay alındı. Geçirilmiş miyokard infraktüsü, inme, geçici iskemik atak, kararsız angina veya kanser (nonmelanom cilt kanseri hariç) öyküsü olanlar veya mevcut karaciğer veya böbrek hastalığı, peptik ülser, gutu olanlar veya trombosit- aktifleştirici madde, vitamin A veya β-karoten desteği alan erkekler çalışmadan çıkarıldı. Araştırmaya katılanlardan boy, kilo, diyabeti olup olmadığı gibi temel bilgiler anket yoluyla alındı. Randomizasyondan önce, 1982 yılında, erkekden (% 68) kan örneği alındı. Tıbbi bilgileri almak için ek anketler 6. ve 12. ayda ve ondan sonra yıllık olarak postalandı. Çalışma araştırmacıları anket ve ölçüm bilgilerinden habersiz katılımcıların prostat kanseri raporlarını doğruladı ve tümör Gleason skorunu (Gleason 2-6, 7 veya 8-10) ve TNM (tümör, düğüm, metastaz) sınıflandırma sistemini(t1/t2/n0/m0,t3/t4/n0/m0ve TX/N1/M1) kullanarak klinik evreyi belirlemek amacıyla teşhisdeki tıbbi kayıtları ve patolojik raporları incelediler. Ölüm nedenleri tıbbi kayıtlar, ölüm belgeleri ve katılımcının ailelerinden elde edilen bilgiler kullanılarak End Points Committee tarafından belirlendi e kadar morbidite ve mortalite için takip % 97 oranında tamamdı. Tanı anında adiponektinin metastatik kanser riskiyle ilişkisi (TX/N1 / M1; n = 22) ve sonrasındaki takipte ölümcül prostat kanseriyle (n = 96) ilişkisinin benzer olması nedeniyle ve bu grupların her birinin örnek hacmi rölatif olarak küçük olması nedeniyle bu kategorileri kombine biçimde ölümcül prostat kanseri sonuçları şeklinde rapor ettik. Çalışmadaki vakalar kan örneği alınıp sonradan yılları arasında prostat kanseri tanısı konanlardan alındı. Her vaka için 1 kontrol kanı veren prostatektomi yapılmamışlardan ve tanıda hasta tarafından bildirilen prostat kanseri olmayanlardan random olarak seçildi. Kontroller yaş benzerliğine göre vakalarla eşleştirildi (uygun olduğunda ± 1 yıl veya yaşlı erkekler için ± 5 yıla kadar) ADİPONEKTİNİN LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ Plazma adiponektin ve leptin konsantrasyonları yarışmalı RIA yöntemi (LINCO Araştırması) ile ölçüldü. 1 yıllık bir sürede 2 adiponektin ölçümü arasında BMI-ayarlı sınıf içi korelasyonun yüksek (r = 0,84, % 95 CI 0,65-0,94) olduğunu daha önce gösterdik (23) bu tek bir kan örneğinden ölçülen adiponektinin makul doğru ve uzun bir periyod boyunca istikrarlı olduğunu ve büyük ölçüde taşıma koşullarından etkilenmediğini gösterir. Vaka örnekleri ve kontroller randomize olarak vaka durumu bilinmeyerek laboratuvar personelince analiz edildi. Adiponektin konsantrasyonları dönemi arasında prostat kanseri tanısı konmuş 620 erkekde ve 599 kontrolde başarıyla ölçüldü. Gizli paralel kalite kontrol örnekleri için medyan bireylerarası varyasyon katsayısı % 11 idi. 649 prostat kanserli hasta ve 635 kontrolün leptin konsantrasyonları mevcuttu. Gizli paralel kalite kontrol örnekleri için medyan bireylerarası varyasyon katsayısı % 5 idi. Bunlardan 416 vaka ve 402 kontrolün prostat spesifik antijen konsantrasyonlarını daha önce ölçmüştük. Clinical Chemistry 56:1 (2010) 35

3 İSTATİSTİKSEL ANALİZ Biz vaka ve kontroller arasındaki bazal özellikleri karşılaştırdık. Biz adiponektin, leptin ve prostat kanseri özgül androjenin plazma konsantrasyonlarının farklılıklarını değerlendirmek için parametrik olmayan Wilcoxon rank sum testini kullandık, çünkü bu testlerin tüm verileri normal olarak dağılmamıştı ve sürekli değişkenler için genelleştirilmiş lineer modeller değildi. Kondisyonal lojistik regresyon modellerini, hesaplanmış Odds oranlarını ve % 95 CI (Güven Aralığını) kullanarak dolaşımdaki adiponektin, leptin konsantrasyonları ile prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi grupları karşılaştırarak inceledik. Daha sonra metastazı olanlar ya da prostat kanserinden ölenler (ölümcül prostat kanseri) için ve tanıda klinik evreye (T1/T2/N0/M0, T3/T4/N0/M0 ve TX/N1/ M1) ve dereceye (Gleason 2-6, 7 veya 8-10) göre analizler yaptık. Bu alt grup analizlerinde, derecesi bilinmeyen 14 erkeği ve evresi bilinmeyen 63 erkeği çalışmadan çıkardık. Tüm olgular arasında (Quintile olarak) prostat kanseri ölümünün adiponektin veya leptinle ilişkisini değerlendirmek için Cox oransal risk modelleri kullanarak % 95 Güven aralığını ve risk oranlarını (HR) hesapladık. Plazma adiponektin veya leptin konsantrasyonlarının trendi için tüm testler kontroller arasında grupların medyan konsantrasyonları kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, takip süresinde tabakalandırılmış analizler yaptık. (1990 dan önce ya da sonra tanı konmuş; yani prostat kanseri dönemine özgü androjen ölçümünden önce veya sonra) Ayrıca, adiponektin veya leptinin prostat kanseriyle ilişkisinin VKİ, C-peptidin plazma konsantrasyonları (insülin üretimini yansıtır) ve insulin benzeri büyüme faktör sisteminin major komponentlerinden bağımsız olup olmadığını ve yaşla veya VKİ ile değişip değişmediğini inceledik. VKİ nin adiponektin veya leptinle potansiyel etkileşiminin istatistiksel anlamlılığını veya 2 biyomarkır arasındaki etkileşimi test etmek için modellerin çapraz ürün terimli ve çapraz ürün terimsiz analizini yaptık ve olabilirlik oranı testi yaptık. Plazma adiponektin veya leptin konsantrasyonları ve prostat kanseri riski arasında ilişkilerin bazaldeki latent hastalıktan etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için ekarte edilen vakalardan (yuvalanmış-vaka kontrol analizi için) ve kan alındıktan sonra izlemin ilk 5 yıl içinde olan tüm ölümlerden (prostat spesifik mortalite analizi için) sonra sekonder analizlerini yaptık. Ayrıca randomize çalışmalarda adiponektin veya leptinin prostat kanseri ile ilişkilerinin β-karoten ve aspirin tedavisiyle değişip değişmediğini inceledik. Tüm istatistiksel analizler 2-yönlü 0.05 anlamlılık derecesi ile SAS (version 9.1.3; SAS Institute) ile hesaplandı. Sonuçlar Vaka ve kontroller arasındaki bazal özellikler Tablo 1'de gösterilmektedir. Kontroller arasında bazal plazma adiponektin konsantrasyonları BMI (yaşayarlı Spearman korelasyonu r = -0,17, P = ), C-peptit plazma konsantrasyonları (r = -0,23, P <0.0001), leptin (r = 0,13, P = ) ve IGF bağlayıcı protein 3 (r = -0,11, P = 0.01) ile ters korelasyondaydı ancak IGF-I ile ters korelasyonlu değildi. Plazma leptin konsantrasyonlarının VKİ (r = 0.58, P <0.0001) ve C-peptid (r = 0.34, P <0.0001) ile korelasyonu adiponektin ile ters yönde olmasına rağmen çok daha fazla güçlüydü,. Leptin konsantrasyonları IGF ile korele değildi. Biz plazma adiponektin konsantrasyonlarının prostat kanseri riskiyle ilişkisini incelemek için ilk olarak koşullu lojistik regresyon analizini kullandık ve risk bulmadık. Ancak, daha yüksek adiponektin konsantrasyonları olan erkekler yüksek dereceli tümörlere (Gleason skoru.8) veya ölümcül kansere yakalanma riskine daha az sahiptiler. Plazma adiponektin konsantrasyonlarının en yüksek (Q5) quintili (grubun beşte birlik kısmı) ve en düşük (Q1) quintili karşılaştırıldığında, rölatif riskler (RR Q5 Q1, % 95 CI) yüksek dereceli tümörler için 0,49 (% 95 CI, 0,20-1,22; P trend = 0,25), ölümcül prostat kanseri için 0.25 idi. (% 95 CI, 0,07-0,87; P trend = 0.02) (Tablo 2). VKİ ve C-peptit plazma konsantrasyonları (RR Q5 - Q1 = 0,23, % 95 CI, 0,06-0,83; P trend = 0,08) düzeltme sonrasında yüksek dereceli hastalıklarla ilişkileri daha güçlü oldu.. Ancak, VKİ ve C-peptit konsantrasyonları için düzeltme yapılması ölümcül prostat kanseri ile ilişkilerini (RR Q5 Q1 = 0,61, % 95 CI, 0,12-2,99; P trend = 0,44) önemli derecede zayıflattı; bu adiponektinin obezite ve ölümcül prostat kanseri arasındaki bağlantının bir aracı olarak görev yaptığını öne sürer. Plazma adiponektin konsantrasyonları ölümcül olmayan prostat kanseri riski ile anlamlı olarak ilişkili değildi. Takipin ilk 5 yılı içinde tanı alan vakaların çıkarılması azalmış istatistiksel gücü yansıtan (RR Q5 Q1 = 0.35, %95 CI, 0,09-1,36; P trend = 0.07) genişletilmiş güven aralığı hariç ölümcül prostat kanseri sonuçlarını maddesel olarak değiştirmedi. Adiponektinin aksine, prediagnostik plazma leptin konsantrasyonları prostat kanseri riski(öldürücü veya öldürücü olmayan) ile VKİ ve C-peptid konsantrasyonları için düzeltme yapılıp veya yapılmaksızın ilişkili değildi (Tablo 2). Biz VKİ ile adiponektin veya leptin arasında veya 2 biyomarkırın prostat kanseriyle ilişkisinde anlamlı bir etkileşim bulmadık. Takipin 25 yılı içinde prostat kanser tanısı konmuş erkekler arasında adiponektinin en yüksek quintilindekiler (% 9) en düşüklere (21%) göre teşhisden sonra yarıdan daha az ölümcül hastalık geliştirme olasılığına sahiptiler. (Tablo 3). 36 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

4 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Table 1. Baseline characteristics among prostate cancer (PCa) cases and controls. Cases (n = 654) Controls (n = 644) Age at study enrollment, years a,b 59.0 (8.2) 58.6 (7.9) Diabetes, n (%) 10 (1.5) 6 (0.9) Smoking status, n (%) a Current smoker 58 (8.9) 54 (8.4) Past smoker 279 (42.7) 276 (42.9) Age at diagnosis, years b 68.6 (7.2) Interval from baseline to diagnosis, years 9.8 ( ) BMI, kg/m 2b 24.6 (2.4) 24.7 (2.5) BMI , n (%) 244 (37.3) 245 (38.0) BMI 30+, n (% ) 19 (2.9) 19 (3.0) Baseline PSA, c ng/ml, median (10th 90th percentile) 2.7 ( ) 1.1 ( ) PSA ~4, n (%) 158 (38.0) 33 (8.2) PSA ~10, n (% ) 64 (15.4) 3 (0.8) PSA c at diagnosis, ng/ml, median (10th 90th percentile) 8.7 ( ) PSA ~4, n (% ) 390 (90.1) PSA ~10, n (% ) 188 (43.4) Tumor grade at diagnosis, n (%) Gleason 2 6/well differentiated 240 (37.9) Gleason 7/moderately differentiated 266 (42.0) Gleason 8 10/poorly differentiated 127 (20.1) Unknown 21 Clinical stage at diagnosis, d n (%) T1/T2/N0/M0 445 (75.3) T3/T4/N0/M0 112 (19.0) TX/N1/M1 34 (5.7) Unknown 63 Metastases or PCa-specific death by 2007, n (%) 118 (18.0) Plasma concentration, e median (10th 90th) Adiponectin, mg/l 6.2 ( ) 6.4 ( ) Leptin, jtg/l 5.5 ( ) 5.5 ( ) a Matching factors. b Mean (SD). c Baseline PSA available for 416 cases and 402 controls; PSA at diagnosis available for 433 cases. d American Joint Committee on Cancer TNM (tumor, node, metastasis) classification system. e Adiponectin concentrations were available for 620 cases and 599 controls; leptin concentrations were available for 649 cases and 635 controls Cox orantılı risk regresyon modeli kullanılarak, prediagnostik adiponektin konsantrasyonları ve prostat kanseri özgü mortalite arasında anlamlı bir ters doz yanıt ilişkisi bulduk. (Şekil 1) Teşhisdeki yaş, bazal VKİ, plazma C- peptid konsantrasyonları, teşhisdeki klinik evre ve tümör derecesi kontrol edildikten sonra çok değişkenli bir modelde, orantılı HR (risk oranı) 0,35 di. (% 95 GA, 0,14-0,89,P trend = 0.03) (Tablo 4). Kan alındıktan sonra ilk 5 yıl içinde herhangi bir sebeple ölen erkekler çıkarıldığında ilişki 37 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

5 Table 2. RR and 95% CI of prostate cancer (PCa) according to quintile of baseline concentrations of plasma adiponectin and leptin. a Quintile categories according to baseline plasma adiponectin concentration 1 (Reference) Adiponectin concentration, median (range), mg/l b 2.8 ( ) 4.7 ( ) 6.4 ( ) 8.6 ( ) 13.1 ( ) P, trend Overall PCa (599 cases and 599 controls) No. of cases/controls 131/ / / /120 96/120 Simple model ( ) 0.85 ( ) 1.04 ( ) 0.69 ( ) 0.18 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 1.00 ( ) 1.13 ( ) 0.73 ( ) 0.38 High-grade PCa c (115 cases and 115 controls) No. of cases/controls 27/20 21/18 20/31 30/22 17/24 Simple model ( ) 0.47 ( ) 0.95 ( ) 0.49 ( ) 0.25 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.23 ( ) 0.37 ( ) 0.23 ( ) 0.08 Lethal PCa c (117 cases and 117 controls) No. of cases/controls 29/23 26/23 24/20 28/32 10/19 Simple model ( ) 0.70 ( ) 0.53 ( ) 0.25 ( ) 0.02 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.97 ( ) 0.69 ( ) 0.61 ( ) 0.44 Leptin, median concentration (range), pg/lb 2.3 ( ) 3.9 ( ) 5.5 ( ) 8.0 ( ) 14.1 ( ) Overall PCa (635 cases and 635 controls) No. of cases/controls 121/ / / / /127 Simple model ( ) 1.07 ( ) 1.09 ( ) 1.05 ( ) 0.90 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 1.07 ( ) 1.10 ( ) 1.06 ( ) 0.8 High-grade PCa c (124 cases and 124 controls) No. of cases/controls 23/26 24/28 20/27 29/23 28/20 Simple model ( ) 0.83 ( ) 1.58 ( ) 1.74 ( ) 0.12 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.52 ( ) 1.04 ( ) 1.29 ( ) 0.34 Lethal PCa c (121 cases and 121 controls) No. of cases/controls 24/26 26/30 25/24 23/25 23/16 Simple model ( ) 1.22 ( ) 0.99 ( ) 1.69 ( ) 0.24 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.58 ( ) 0.41 ( ) 0.94 ( ) 0.81 a All analyses were performed using conditional logistic regression models adjusting for matching factors (age and smoking status at baseline); P values for trend were calculated using median of quintiles as a continuous variable. b Medians and range calculated among controls only. c Clinical stage for cases was determined on the basis of TNM (tumor, node, metastasis) staging. High-grade PCa included cases with poorly differentiated or Gleason 8 10 tumor. Cases with unknown stage and grade (and matched controls) were excluded from subgroup analyses. Metastatic/fatal PCa included patients with T4/N1/M1 PCa at diagnosis and those who developed metastases or death due to PCa during the follow-up. benzer kaldı.buna karşın, plazma leptin konsantrasyonları prostat kanserine özgü mortaliteyi öngörmedi. (Tablo 4). Biz prediagnostik adiponektin konsantrasyonları ve tanı sonrası ölümcül prostat kanserine ilerleme arasında ters eğilim bulduk,bunun özellikle aşırı kilolu veya obez erkekler ( BMI 25 kg/m 2 ) arasında belirgin olduğu bulunmuştur; bu grup içinde, en düşük quintil ve en yüksek quintil arasında HR (Risk oranı) 1,00 (referans), 0,56, 0,71, 0,72 ve 0,10 idi. (% 95 CI 0,01-0,78, P trend = 0.02) Normal ağırlıklılar arasında (VKİ <25 m 2 /kg) adiponektin konsantrasyonları prostat kanseri mortalitesi ile anlamlı olarak ilişkili değildi (HR Q5-Q1 = 1.00 (referans), 1,44, 0,87, 0,95 ve 0,86, % 95 CI 0,31-2,38, P trend = 0,51). Etkileşim için formal bir test 0,08 olan bir P değeri oluşturdu..plazma adiponektin ve C-peptid konsantrasyonları arasında veya β-karoten veya aspirin deneme tedavisi arasında herhangi bir etkileşim görülmedi. Leptinin bu faktör ile hiçbir etkileşimi yoktu.. Tartışma Adiponektin ve leptinin her ikisi obezite ve prostat kanseri arasında potansiyel biyolojik bağlantılar olduklarını gösterdiler (24-26) ancak ölümcül prostat kanserindeki rolleri konusunda epidemiyolojik veri azdı. ABD hekimlerinin bu prospektif yuvalanmış vaka kontrol çalışmasında, adiponektin ve leptinin prediagnostik konsantrasyonları tümüyle prostat kanseri geliştirme riski ile ilişkili değildi. Ancak, daha yüksek adiponektin prediagnostik plazma konsantrasyonları olan erkekler (üst % 20) Gleason 8 tümör için düşük riskdeydiler ve düşük plazma adiponektin konsantrasyonları olan erkeklerden (alt % 20) belirgin olarak ölümcül prostat kanseri Clinical Chemistry 56:1 (2010) 38

6 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Table 3. Disease characteristics by plasma concentration quintiles (1, 3, and 5) of adiponectin (or leptin) among prostate cancer (PCa) cases. a Characteristic Quintile 1 Quintile 3 Quintile 5 Pc Adiponectin, mg/l, median (range) 2.7 ( ) 6.3 ( ) 13.3 ( ) No Metastases or PCa-specific death by 2007, n (%) 28 (21.1) 20 (17.0) 9 (9.0) 0.13 BMI, kg/m 2b 25.3 (2.5) 24.7 (2.7) 24.1 (2.3) < Baseline PSA, ng/ml, median (10th 90th percentile) 2.7 ( ) 2.5 ( ) 2.5 ( ) 0.37 PSA at diagnosis, ng/ml, median (10th 90th percentile) 8.0 ( ) 9.0 ( ) 8.0 ( ) 0.49 Tumor grade at diagnosis, d n (%) 0.81 Gleason 2 6/well differentiated 41 (31.8) 44 (38.3) 41 (42.3) Gleason 7/moderately differentiated 61 (47.3) 50 (43.5) 38 (39.2) Gleason 8 10/poorly differentiated 27 (20.9) 21 (18.2) 18 (18.5) Clinical stage at diagnosis, d n (%) T1/T2/N0/M0 92 (76.0) 82 (76.6) 69 (77.5) 0.42 T3/T4/N0/M0 24 (19.8) 16 (15.0) 17 (19.1) TX/N1/M1 5 (4.2) 9 (8.4) 3 (3.4) Leptin, jtg/l, median (range) 2.4 ( ) 5.5 ( ) 13.4 ( ) No Metastases and/or died of PCa by 2007, n (%) 23 (18.4) 24 (18.2) 22 (17.2) 0.83 BMI, kg/m 2b 23.2 ( ) 24.3 ( ) 26.4 ( ) < Baseline PSA, ng/ml, median (10th 90th percentile) 2.5 ( ) 2.5 ( ) 2.4 ( ) 0.80 PSA at diagnosis, ng/ml, median (10th 90th percentile) 9.6 ( ) 7.5 ( ) 8.4 ( ) 0.28 Tumor grade at diagnosis, d n (%) Gleason 2 6/well differentiated 45 (37.2) 48 (38.1) 43 (34.4) 0.83 Gleason 7/moderately differentiated 51 (42.1) 58 (46.0) 54 (43.2) Gleason 8 10/poorly differentiated 25 (20.7) 20 (15.9) 28 (22.4) Clinical stage at diagnosis, d n (%) T1/T2/N0/M0 86 (76.1) 89 (73.6) 90 (77.6) 0.90 T3/T4/N0/M0 20 (17.7) 23 (19.0) 20 (17.2) TX/N1/M1 7 (6.2) 9 (7.4) 6 (5.2) a Quintile categories was defined based on the distribution among controls. b Mean (SD). c P values calculated using generalized linear regression for BMI and nonparametric techniques for plasma concentrations of PSA at baseline and at diagnosis. d American Joint Committee on Cancer TNM (tumor, node, metastasis) classification system. Cases with unknown clinical stage (or grade/gleason score) were excluded ölümcül prostat kanseri riskinde % 75 oranında azalmaya (metastatik veya ölümcül kanser) sahiptiler. Bizim prospektif gözlemlerimiz Gleason skoru 8 prostat kanserli hastalarda veya ekstraprostatik kanseri olanların düşük adiponektin konsantrasyonlarına sahip olduğu konusunda önceki klinik gözlemlerle paraleldi (3). VKİ ve C- peptid konsantrasyonlarının bazal kontrolünden sonra ölümcül prostat kanserinin adiponektin ile ters ilişkisinin azalması adiponektinin obezite ve ölümcül prostat kanseri arasındaki bağlantının bir aracının bir parçası olarak görev yaptığını düşündürür. Ayrıca, düşük konsantrasyonları olanlarla karşılaştırıldığında yüksek prediagnostik plazma adiponektin konsantrasyonlarına sahip prostat kanseri olan erkeklerde VKİ, C-peptid, Gleason derecesi ve klinik evreden bağımsız olarak % 65 oranında azalmış prostat spesifikmortalite vardı. 39 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

7 Fig. 1. Age-adjusted cumulative probability of prostate cancer specific mortality by quintile of plasma adiponectin and leptin. PCa, prostate cancer. Clinical Chemistry 56:1 (2010) 40

8 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Table 4. Proportional HR of prostate cancer (PCa)-specific mortality among PCa cases according to baseline prediagnostic plasma adiponectin and leptin concentrations. a Adiponectin (90 PCa deaths/530 censored) HR (95% CI) by quintile 1 (Reference) P, trend No. of PCa deaths/no. censored 26/107 19/101 16/102 21/128 8/92 Age-adjusted ( ) 0.69 ( ) 0.69 ( ) 0.39 ( ) 0.02 Age-adjusted + BMI b ( ) 0.73 ( ) 0.76 ( ) 0.42 ( ) 0.03 Age-adjusted + BMI, C-peptide b ( ) 0.69 ( ) 0.87 ( ) 0.36 ( ) 0.04 Age-adjusted + BMI, C-peptide, stage, grade ( ) 0.58 ( ) 0.79 ( ) 0.35 ( ) 0.03 Leptin (94 PCa deaths/555 censored) No. of PCa deaths/no. censored 19/106 20/111 19/113 14/119 22/106 Age-adjusted ( ) 1.06 ( ) 0.73 ( ) 1.21 ( ) 0.68 Age-adjusted + BMI b ( ) 0.94 ( ) 0.59 ( ) 0.82 ( ) 0.47 Age-adjusted + BMI, C-peptide b ( ) 0.91 ( ) 0.57 ( ) 0.71 ( ) 0.32 Age-adjusted + BMI, C-peptide, stage, grade ( ) 0.90 ( ) 0.46 ( ) 0.66 ( ) 0.24 a Quintiles were categorized on the basis of concentrations among matched controls, as for the nested case-controls study (see Table 2). All the survival analyses were performed using a Cox proportional hazard model adjusting for age at diagnosis (<65, , ~75 years); P values for trend were calculated using the median values of quintiles as a continuous variable. b BMI (kg/m 2 ), continuous; plasma C-peptide in quartiles. Adiponektin aksine, dolaşımdaki leptin konsantrasyonları ölümcül prostat kanserine yakalanma riski veya prostat kanser-özgü mortaliteyle ilişkili değildi. Bu bulgular biraz beklenmeyen bulgulardır çünkü bu çalışma populasyonunda leptin (r = 0,58) adiponektinden (r = -0,17) VKİ ile çok daha güçlü korelasyon gösterdi. Yayınlanmış 3 vaka kontrol ve 3 prospektif çalışma (5, 18 21), arasında sadece 1 i prostat kanseri ile pozitif ilişkiyi gösterdi(19)..bu veriler ile birlikte bizim bulgularımız dolaşımdaki leptin konsantrasyonlarının prostat kanseri riski veya progresyonuyla ilişkisinin pek mümkün olmadığını düşündürmüştür. Prostat kanseri geliştirme ve sonrasında kanserden ölme riski konusunda bizim 2 adipositokini değerlendirmemiz tümör ilerlemesinde obezitenin etkilerinin ters bir aracı şeklinde dolaşımdaki adiponektinin (fakat leptinin değil) olası bir rolü olduğunu düşündürmektedir. Bir dizi kanıt adiponektin ve prostat kanseri tumorogenezi arasında biyolojik bir bağlantı olduğunu destekler. İlk olarak, adiponektin sistemik enerji dengesinde çok önemli bir rol oynayan hücresel enerji durumunun evrimsel korunmuş sensörü olan AMPK yolağının (8), aktivasyonunu ve fosforilasyonunu uyarır. AMPK aktivasyonu androjen bağımsız (DU145, PC3 ) ve androjen duyarlı (LNCaP) prostat kanseri hücre tiplerinin büyümesini % 90 oranında durdurur(27). Fizyolojik konsantrasyonlarda adiponektin androjen bağımlı ve androjen bağımsız prostat kanser hücre büyümesini inhibe eder (17). İkincisi, adiponektin matur makrofajların fagositik aktivitesini, tümör nekroz faktörün (TNF-α) lipopolisakkarid indüklü üretimini ve Toll- benzeri reseptör 4 aktivitesini suprese ederek inflamasyonu inhibe ederki (9, 10, 28) bunların hepsi prostat kanseri ile bağlantılıdır. Üçüncüsü, adiponektin in vitro ve in vivo hücre çoğalmasını inhibe eder ve in vitro apopitozu indükler (10, 11). Son olarak, adiponektin 3 ayrı yerde metastatik prostat kanseri hücre tiplerinde inhibitör etkilere sahiptir: beyin (DU145), kemik (PC-3) ve lenf düğümleri (LNCAP-FGC) (17) ve in vivo birincil tümör büyümesini neovaskülarizasyonu azaltarak inhibe eder(11). Adiponektinin meme kanser hücrelerinin (12) invazizasyonu azalttığını gösteren son kanıtlarla 41 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

9 birlikte bu veriler ve bizim son bulgularımız adiponektinin metastazın doğrudan endojen bir inhibitörü olarak hareket edebileceğini ve böylece kanser survisini uzatabileceğini düşündürmektedir. Prediagnostik adiponektin konsantrasyonları ve prostat kanseri-özgü mortalite arasında anlamlı ters eğilim 25 kg/m 2 VKI lı erkekler arasında belirgindi. Bu gözlem 25 kg/m 2 VKI lı erkeklerde plazma C-peptitin prostat kanseri ile güçlü bir pozitif ilişkisini gösterdiğimiz önceki bulgularla tutarlıydı(2). İnsülin üretiminin obezite bağlantılı upregulasyonu ve adiponektinin down regulasyonu ve sonucundaki AMPK down regulasyonu obezitenin doğrudan veya dolaylı olarak prostat kanser ilerlemesini etkilediği makul mekanizmalardır. Bu gözlemler hiperinsulinemi gibi obezite ilişkili metabolik faktörlerin agresif neoplastik davranışları arttırdığı hipotezini destekler (2), oysa adiponektin bu obezite ilişkili etkileri etkisizleştirir. Bizim prospektif verilerimiz tümörlerin erkenden metastaz yapmaya başlayabileceği ( klinik olarak tespit edilebilirlikten önce) ve agresif neoplastik davranışın sistemik metabolik faktörler tarafından manipüle edilebileceği düşüncesini daha da destekler(29). Bu kavramlar; VKİ ve C peptit, adiponektin gibi ilişkili biyomarkırları içererek (özellikle öldürücü sonuçlar için) prostat kanseri riski tahminin ayrıntılandırmasına yardımcı olabilir (30). Bu kavramların daha iyi anlaşılması yeni kanser tedavi ve önleme stratejilerinin belirlenmesi için yol gösterebilir. Son in vitro veriler adiponektinin obez kişilerde eksik olan AMPK bağımlı büyüme inhibitörü özelliklerine sahip olduğunu ve bu eksikliğin obezitenin neoplastik hastalık üzerinde olumsuz etkilerine katkıda bulunabileceğini gösterdi. Ayrıca, antidiabetic ilaç olarak yaygınca kullanılan metformin, AMPK yi aktive eder, prostat kanser hücre büyümesini inhibe eder (31) ve diyabetik hastalarda genel kanser riskini ve mortalitesini düşürür (32), ve daha düşük prostat kanseri riski ile ilişkilidir (33). Ayrıca, insülin düşürücü ilaç olan metformin ve bir endojen insülin duyarlılığı düzenleyici adiponektin ortak AMPK yolu ile prostat kanseri prognozununda obezitenin olumsuz etkilerini azaltmada değeri olabileceğini düşündürmektedir. Bizim prospektif çalışma tasarımımız mevcut bir tümörün etkisi (veya tedavisi) nedeniyle adiponektin konsantrasyonları üzerinde önyargı (bias) potansiyelini azaltır. Ayrıca kan toplamadan sonraki ilk 5 yıl içinde olmuş vakaları (veya ölüm) çıkardıktan sonra, ilişkilerin devam etmesi bu sonuçların muhtemelen altta yatan hastalıktan etkilenmediğini düşündürür (ters nedensellik). Çalışmamız uzun vadeli durumu tamamen karakterize edemeyebilen bazal örnekten tek bir adiponektin ölçümünün kullanımı ile sınırlıydı,. Ancak, 1 yıllık bir dönemde toplanmış örneklerden analiz edilen tekrarlanmış adiponektin ölçümleri 0,7-0,8 yüksek bir korelasyon gösterdi (23). Ayrıca, karşılaştırılabilirliği sağlamak için vakalar ve eşleştirilmiş kontrollerin kan örnekleri aynı biçimde toplandı, işlendi ve saklandı ve eşleştirilmiş çiftlerle birlikte ölçüldü. Kişi varyasyonu içinde herhangi bir tesadüf gerçek ilişkilerin altında olma eğiliminde olabilir. Sonuç olarak, bizim prospektif verilerimiz adiponektinin yüksek prediagnostik konsantrasyonlarının (ama leptin değil) yüksek dereceli veya ölümcül prostat kanseri geliştirmenin düşük riskiyle ilişkiliydi ve klinik evre ve Gleason derecesinden bağımsız olarak prostat kanseri hastalarında düşük kanser spesifik mortaliteye neden olur. Bulgularımız, obezite ve ölümcül prostat kanseri gelişmesi arasında biyolojik bağlantı açısından yeni kanıtlar sağlar ve aynı zamanda özellikle aşırı kilolu prostat kanseri hastalarında AMPK yolağını hedefleyen terapötik yeni kanser tedavi stratejilerinin gelişimine rehberlik etmeye yardımcı olabilir. Kilo kaybı (34) diyet modifikasyonları (35), kalori kısıtlaması (36), fiziksel egzersizle (37-38), ve antidiyabetik tedavi (39-40), insülin (ve C-peptit) konsantrasyonlarını azaltılabilir bunun akine dolaşımdaki ve yağ dokusundaki adiponektin konsantrasyonlarını artırır. Bu gözlemler klinik olarak önemli yüksek dereceli tümör veya ölümcül prostat kanserine yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı bir vücut ağırlığı ve yaşam stili sürdürmenin önemini gösterir. Author Contributions: All authors confirmed they have contributed to the intellectual content of this paper and have met the following 3 requirements: (a) significantcontributionstothe conception and design, acquisition of data, or analysis and interpretation of data; (b) drafting or revising the article for intellectual content; and (c) final approval of the published article. Authors Disclosures of Potential Conflicts of Interest: Upon manuscript submission, all authors completed the Disclosures ofpotential Conflict of Interest form. Potential conflicts of interest: Employment or Leadership: None declared. Consultant or Advisory Role: T. Kurth, i3 Drug Safety and WHISCON. Stock Ownership: None declared. Honoraria: T. Kurth, Pfizer, Merck, and Genzyme. Research Funding: J. Ma received a Prostate Cancer Foundation grant which supported the work related to this article. H. Li, M.J. Stampfer, L. Mucci, N. Rifai, W. Qiu, T. Kurth, and J. Ma, NIH (CA42182, CA58684, and CA90598) and the Department of Defense (DOD) United States Army Medical Research and Materiel Command Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) (PC030095); M.J. Stampfer, Prostate Cancer Foundation; L. Mucci, Prostate Cancer Foundation; T. Kurth, NIH (grants CA34944 and CA40360), Merck, and McNeil. Expert Testimony: None declared. Role of Sponsor: The funding organizations played no role in the design of study, choice of enrolled patients, review and interpretation of data, or preparation or approval of manuscript. Acknowledgments: We thank Haiyan Zhang and Daad Abraham for their dedicated technical assistance. We are also indebted to the dedicated and committed participants randomized into the Physicians Health Study starting in Clinical Chemistry 56:1 (2010) 42

10 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım 1. Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, Thun MI. Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N Engl I Med 2003;348: Ma I, Li H, Giovannucci E, Mucci L, Qiu W, Nguyen PL, et al. Prediagnostic body-mass index, plasma C-peptide concentration, and prostate cancerspecific mortality in men with prostate cancer: a long-term survival analysis. Lancet Oncol 2008;9: Goktas S, Yilmaz MI, Caglar K, Sonmez A, Kilic S, Bedir S. Prostate cancer and adiponectin. Urology 2005;65: Michalakis K, Williams CI, Mitsiades N, Blakeman I, Balafouta-Tselenis S, Giannopoulos A, Mantzoros CS. Serum adiponectin concentrations and tissue expression of adiponectin receptors are reduced in patients with prostate cancer: a case control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16: Freedland SI, Sokoll LI, Platz EA, Mangold LA, Bruzek DI, Mohr P, et al. Association between serum adiponectin, and pathological stage and grade in men undergoing radical prostatectomy.j Urol 2005;174: Mistry T, Digby IE, Desai KM, Randeva HS. Leptin and adiponectin interact in the regulation of prostate cancer cell growth via modulation of p53 and bcl-2 expression. BIU Int 2008;101: Yamauchi T, Kamon I, Waki H, Terauchi Y, Kubota N, Hara K, et al. The fatderived hormone adiponectin reverses insulin resistance associated with both lipoatrophy and obesity. Nat Med 2001;7: Yamauchi T, Kamon I, Minokoshi Y, Ito Y,Waki H, Uchida S, et al. Adiponectin stimulates glucose utilization and fatty-acid oxidation by activating AMP-activated protein kinase. Nat Med 2002;8: Yamaguchi N, Argueta IG, Masuhiro Y, Kagishita M, Nonaka K, Saito T, et al. Adiponectin inhibits Toll-like receptor family-induced signaling. FEBS Lett 2005;579: Yokota T, Oritani K, Takahashi I, Ishikawa I, Matsuyama A, Ouchi N, et al. Adiponectin, a new member of the family of soluble defense collagens, negatively regulates the growth of myelomonocytic progenitors and the functions of macrophages. Blood 2000;96: Brakenhielm E, Veitonmaki N, Cao R, Kihara S, Matsuzawa Y, Zhivotovsky B, et al. Adiponectininduced antiangiogenesis and antitumor activity involve caspasemediated endothelial cell apoptosis. Proc Natl Acad Sci U S A 2004;101: Kim KY, Baek A, Hwang IE, Choi YA, Ieong I, Lee MS, et al. Adiponectinactivated AMPK stimulates dephosphorylation of AKT through protein phosphatase 2A activation. Cancer Res 2009;69: Iequier E. Leptin signaling, adiposity, and energy balance. Ann NY Acad Sci 2002;96: Onuma M, Bub ID, Rummel TL, Iwamoto Y. Prostate cancer cell-adipocyte interaction: leptin mediates androgen-independent prostate cancer cell proliferation through c-iun Kaynaklar NH2-terminal kinase. J. Biol Chem 2003;278: Miyazaki T, Bub ID, Uzuki M, Iwamoto Y.Adiponectin activates c-iun NH2- terminal kinase and inhibits signal transducer and activator of transcription 3. Biochem Biophys Res Commun 2005; 333: Mistry T, Digby IE, Chen I, Desai KM, Randeva HS. The regulation of adiponectin receptors in human prostate cancer cell lines. Biochem Biophys Res Commun 2006;348: Bub ID, Miyazaki T, Iwamoto Y. Adiponectin as a growth inhibitor in prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun 2006;340: Baillargeon I, Platz EA, Rose DP, Pollock BH, Ankerst DP, Haffner S, et al. Obesity, adipokines, and prostate cancer in a prospective population-based study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15: Stattin P, Soderberg S, Hallmans G, Bylund A, Kaaks R, Stenman UH, et al. Leptin is associated with increased prostate cancer risk: a nested casereferent study. I Clin Endocrinol Metab 2001;86: Stattin P, Kaaks R, Iohansson R, Gislefoss R, Soderberg S, Alfthan H, et al. Plasma leptin is not associated with prostate cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12: Hsing AW, Chua S Ir, Gao YT, Gentzschein E, Chang L, Deng I, Stanczyk FZ. Prostate cancer risk and serum levels of insulin and leptin: a populationbased study. I Natl Cancer Inst 2001; 93: Final report on the aspirin component of the ongoing Physicians Health Study. Steering Committee of the Physicians Health Study Research Group. N Engl I Med 1989;321: Pischon T, Hotamisligil GS, Rimm EB. Adiponectin: stability in plasma over 36 hours and within-person variation over 1 year. Clin Chem 2003;49: Buschemeyer WC 3rd, Freedland SI. Obesity and prostate cancer: epidemiology and clinical implications. Eur Urol 2007;52: Hsing AW, Sakoda LC, Chua S, Ir. Obesity, metabolic syndrome, and prostate cancer. Am I Clin Nutr 2007;86:s Mistry T, Digby IE, Desai KM, Randeva HS. Obesity and prostate cancer: a role for adipokines. Eur Urol 2007;52: Xiang X, Saha AK, Wen R, Ruderman NB, Luo Z. AMP-activated protein kinase activators can inhibit the growth of prostate cancer cells by multiple mechanisms. Biochem Biophys Res Commun 2004;321: Wulster-Radcliffe MC, Ajuwon KM, Wang I, Christian IA, Spurlock ME. Adiponectin differentially regulates cytokines in porcine macrophages. Biochem Biophys Res Commun 2004;316: Dattoli G, Guiot C, Delsanto PP, Ottaviani PL, Pagnutti S, Deisboeck TS. Cancer metabolism and the dynamics of metastasis. I Theor Biol 2009; 256: Strom SS, Wang X, Pettaway CA, Logothetis CI, Yamamura Y, Do KA, et al. Obesity, weight gain, and risk of biochemical failure among prostate cancer patients following prostatectomy. Clin Cancer Res 2005;11: Zakikhani M, Dowling RI, Sonenberg N, Pollak MN. The effects of adiponectin and metformin on prostate and colon neoplasia involve activation of AMP-activated protein kinase. Cancer Prev Res (Phila Pa) 2008;1: Libby G, Donnelly LA, Donnan PT, Alessi DR, Morris AD, Evans IM. New users of metformin are at low risk of incident cancer: a cohort study among people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32: Wright IL, Stanford IL. Metformin use and prostate cancer in Caucasian men: results from a population-based casecontrol study. Cancer Causes Control 2009;20: Chan DC, Watts GF, Ng TW, Yamashita S, Barrett PH. E ffect o f we ight lo ss o n markers o f triglyceride-rich lipoprotein metabolism in the metabolic syndrome. Eur I Clin Invest 2008;38: Duda MK, O Shea KM, Lei B, Barrows BR, Azimzadeh AM, McElfresh TE, et al. Dietary supplementation with omega-3 PUFA increases adiponectin and attenuates ventricular remodeling and dysfunction with pressure overload. Cardiovasc Res 2007;76: Fargnoli IL, Fung TT, Olenczuk DM, Chamberland IP, Hu FB, Mantzoros CS. Adherence to healthy eating patterns is associated with higher circulating total and high-molecular-weight adiponectin and lower resistin concentrations in women from the Nurses Health Study. Am I Clin Nutr 2008; 88: Oberbach A, Tonjes A, Kloting N, Fasshauer M, Kratzsch I, Busse MW, et al. Effect of a 4 week physical training program on plasma concentrations of inflammatory markers in patients with abnormal glucose tolerance. Eur I Endocrinol 2006;154: Esposito K, Pontillo A, Di Palo C, Giugliano G, Masella M, Marfella R, Giugliano D. Effect of weight loss and lifestyle changes on vascular inflammatory markers in obese women: a randomized trial. IAMA 2003;289: Yu IG, Iavorschi S, Hevener AL, Kruszynska YT, Norman RA, Sinha M, Olefsky IM. The effect of thiazolidinediones on plasma adiponectin levels in normal, obese, and type 2 diabetic subjects. Diabetes 2002;51: Phillips SA, Ciaraldi TP, Kong AP, Bandukwala R, Aroda V, Carter L, et al. Modulation of circulating and adipose tissue adiponectin levels by antidiabetic therapy. Diabetes 2003;52: Clinical Chemistry 56:1 (2010) 43

11

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 17-23 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Evaluation of The Response to Treatment and

Detaylı

Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar

Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar Clinical Chemistry 56:1:21 33 (2010 ) Derleme Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar Stroke Biomarkers: Progress and Challenges for Diagnosis, Prognosis,

Detaylı

YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ

YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ Semra NAVRUZ 1, Nilüfer ACAR TEK 2 ÖZET Dünyada birçok kişi vücut ağırlığını azaltmak veya

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC Scientific Director: Prof.

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:205-218 Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi P nar Erkeko lu 1, Belma Giray

Detaylı

Romatizmal Hastalıklarda Osteoporozun Etiyopatogenezi

Romatizmal Hastalıklarda Osteoporozun Etiyopatogenezi Derleme / Review 319 DO I: 10.4274/tftr.48264 Etiopathogenesis of Osteoporosis in Rheumatic Diseases Dilşad SİNDEL, Sina ESMAEİLZADEH, Ekin İlke ŞEN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel

Detaylı

Vitamin D ve allerjik hastalıklar

Vitamin D ve allerjik hastalıklar Asthma Allergy Immunol 2011;9:1-7 DERLEME REVIEW Vitamin D ve allerjik hastalıklar Suna ASİLSOY 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Adana,

Detaylı

The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors. Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki

The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors. Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki Diyabetik Retinopati ve Sistemik Faktörler / Diabetic Retinopathy and Systemic

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi

Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.111 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Dermatoloji Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Mukaddes KAVALA (*), Yasin BAYRAKTAROĞLU

Detaylı

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110510114010 Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Mustafa Bilici 1, Aynil Yenel 2, Sibel Ödemiş Kavlak 2, Yasemin Uz

Detaylı

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2004; 29 (1); 1-176. Özetler [Abstracts] 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri [The abstracts of 18 th National Biochemistry Congress]

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

İkinci kuşak antipsikotiklerin endokrin yan etkileri: İstisna mı, kural mı?

İkinci kuşak antipsikotiklerin endokrin yan etkileri: İstisna mı, kural mı? Altınbaş ve ark. 259 İkinci kuşak antipsikotiklerin endokrin yan etkileri: İstisna mı, kural mı? Kürşat ALTINBAŞ, 1 Erhan KURT, 2 E. Timuçin ORAL 3 ÖZET Amaç: Klasik antipsikotiklerin özellikle ekstrapiramidal

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 2, August 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması 164 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(3):164-172 EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe Dr. Lale Tokgözoğlu,

Detaylı

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi 92 Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Ömer GEÇİCİ, 1 Murat KULOĞLU, 2 Murad ATMACA, 3 A. Ertan TEZCAN, 4 Hikmet

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORLARI KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORLARI KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORLARI KONU: ALT KONU: KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI TARAMA PROGRAMLARI 1 1.GİRİŞ Dünya çapında her yıl yaklaşık bir milyon kolorektal

Detaylı

Kadınlarda Tip 2 Diyabet Gelişimine Emzirme Süresinin Etkisi

Kadınlarda Tip 2 Diyabet Gelişimine Emzirme Süresinin Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140731051053 Kadınlarda Tip 2 Diyabet Gelişimine Emzirme Süresinin Etkisi Besime İnal 1, Berrin Karadağ 2, Gönül Hitay 3, Sedakat Küçükmen 4, Tuba Hacıbekiroğlu

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı