Endokrinoloji ve Metabolizma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endokrinoloji ve Metabolizma"

Transkript

1 Clinical Chemistry 56:1; (2010) Endokrinoloji ve Metabolizma Plazma Adiponektin ve Leptin Konsantrasyonları ile Prostat Kanseri Riski ve Sağkalım: 25 Yıllık Prospektif Çalışma A 25-Year Prospective Study of Plasma Adiponectin and Leptin Concentrations and Prostate Cancer Risk and Survival Haojie Li, 1 Meir J. Stampfer, 2,3,4,5 Lorelei Mucci, 2,3,4 Nader Rifai, 6 Weiliang Qiu, 2,3 Tobias Kurth, 3,4,7 and Jing Ma 2,3* GİRİŞ: Adipositokinler; adipozite ve ölümcül prostat kanseri sonuçları arasındaki ilişkiye aracılık edebilir. METHOD : Hekim Sağlığı Çalışmasında (Physicians Health Study), biz prospektif olarak prediagnostik plazma adiponektin ve leptin konsantrasyonlarıyla prostat kanseri ( yılları arasında teşhis edilmiş 654 vaka ve benzer yaşta olan 644 kontrol) geliştirme riski arasındaki ilişkiyi ve 2007 yılına kadar vakalar arasındaki prostat kanserinden ölüm riskini inceledik. SONUÇLAR: Adiponektin konsantrasyonları bütünüyle prostat kanseri riski ile ilişkili değildi. Ancak, daha yüksek adiponektin konsantrasyonlarına sahip erkeklerin, yüksek dereceli veya ölümcül kansere (metastatik veya ölümcül hastalığa) yakalanma riski daha azdı. Ölümcül kanser için en yüksek ve en düşük quintil (grubun beşte birlik kısmı) karşılaştırıldığında rölatif risk (% 95 Güven aralığı) 0.25 di (% 95 Güven aralığı: 0,07-0,87; P trend = 0.02). Tüm vakalar arasında, daha yüksek adiponektin konsantrasyonları vücut kitle indeksi (VKİ ), plazma C- peptid (insülin sekresyonun bir markerı), leptin, tümör derecesi ve klinik evreden bağımsız olarak prostat kanserine spesifik mortaliteyi [risk oranı (HR): 0,39 ; % 95 Güven aralığı: 0,17-0,85; P trend = 0.02] öngörebildi. Bu ilişki esas olarak ~ 25 kg/m 2 Vücut Kitle İndeksli erkekler arasında belirgindi (HR Q5 vs Q1= 0,10; % 95 Güven aralığı 0,01-0,78; P trend = 0.02) ama normal ağırlıklı erkekler arasında belirgin değildi. (Ptrend = 0,51) Leptin konsantrasyonlarının VKİ ile korelasyonu (r = 0.58, p<0,001) adiponektinden daha güçlü (r = -0,17, P<0.001) olmasına rağmen, leptin prostat kanseri riski veya mortalitesi ile ilişkili değildi. SONUÇLAR: Yüksek prediagnostik adiponektin konsantrasyonlarına sahip (ama leptin değil) erkeklerin yüksek dereceli prostat kanseri geliştirme riskinin ve akabinde kanserden ölme riskinin daha düşük olmasını predispoze etmesi obezite ve kötü prostat kanseri sonucu arasında mekanistik bir bağlantıyı düşündürür American Association for Clinical Chemistry Prostat kanserli hastalarda; adipozite, biyokimyasal progresyon, metastaz riski ve artmış ölümcül sonuçlar riskiyle ilişkilidir (1,2), ancak altta yatan mekanizmalar yeterince anlaşılmamıştır. Bu etkilere adiponektin ve leptin gibi adipositokinlerin aracılık edilebileceği öne sürülmüştür (3 6). Plazmada bolca mevcut olan adiponektin sadece yağ dokusu tarafından üretilir ve adipozitenin derecesiyle ters ilişkilidir (7). Adiponektin; AMP ile-aktive protein kinazı (AMPK) 7 aktive eder, yağ asiti oksidasyonunu uyarır, insülin duyarlılığını ve glukoz metabolizmasını artırır (8), anjiyogenez ve inflamasyonun direk endojen inhibitörü olarak görev yapar (9 11) ve kanser invazizasyonunu azaltır(12). Buna zıt olarak, leptinin dolaşımdaki konsantrasyonları yakından ve direk olarak adipozite ile ilişkilidir ve leptinin biyolojik etkileri, genel olarak adiponektininkine zıttır (13). Hem adiponektin ve hemde leptinin izoformları androjenbağımlı ve androjen bağımsız prostat kanseri hücre tipleri ve insan prostat kanseri tümör dokularında eksprese edilir (14 16). Ayrıca, adiponektin fizyolojik konsantrasyonlarda in vitro hem androjenbağımlı ve hem de androjen- bağımsız prostat kanser hücresi büyümesini inhibe eder (17); leptin ise spesifik olarak androjen-bağımsız DU145 ve PC-3 prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını uyarır ama androjen bağımlı LNCaP-FGC hücrelerinin çoğalmasını uyarmaz (14). Dolaşımdaki adiponektin ve leptin ile prostat kanseri ilişkili epidemiyolojik veriler sınırlı ve tutarsızdır. 1 GlaxoSmithKline R&D, Worldwide Epidemiology (Oncology), Collegeville, PA; 2 Channing Laboratory, Department of Medicine, Brigham and Women s Hospital, Boston, MA; 3 Harvard Medical School, Boston, MA; Departments of 4 Epidemiology and 5 Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA; 6 Department of Laboratory Medicine, Children s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA; 7 Division of Preventive Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women s Hospital, Boston, MA. * Address correspondence to this author at: 181 Longwood Avenue, Boston, MA Fax ; Received July 13, 2009; accepted September 23, Previously published online at DOI: /clinchem Nonstandard abbreviations: AMPK, AMP-activated protein kinase; BMI, body mass index; HR, hazard ratio; IGF, insulinlike growth factor; Q5, highest quintile; Q1, lowest quintile; RR, relative risk. 34

2 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Prostat kanseri hastalarında sağlıklı erkeklere göre anlamlı derecede daha düşük plazma adiponektin konsantrasyonları bulundu (4) ve prostat kanseri hastaları arasında daha yüksek dereceli tümörü olanlar (Gleason skoru 8) ya da ileri klinik evrelilerde (ekstraprostatik kanser) adiponektin konsantrasyonları daha düşük olma eğilimindeydi (3). Son zamanlarda yapılmış küçük bir prospektif çalışmada Baillargeon ve ark. adiponektinin prediagnostik konsantrasyonlarıyla ve genel prostat riski (n = 125 vaka) arasında anlamlı bir ilişki olmadığını buldu (18). Stattin ve ark. prospektif Kuzey İsveç Sağlık ve Hastalık kohortunda plazma leptin konsantrasyonları ve prostat kanseri riski arasında anlamlı bir ilişkiyi rapor ettiler (19). Ancak, farklı bir kohortun sonraki bir çalışmasında, aynı araştırma grubu prostat kanseri ile leptin arasında hiçbir ilişki bulmadı (20). Ne Baillargeon ve arkadaşlarının çalışması ne de diğer 3 retrospektif çalışma leptin için herhangi bir önemli ilişki bulmadı (5, 18, 21). Vücut kitle indeksi (VKİ) ve prostat kanseri riski arasında zayıf bağlantı olması veya bağlantı olmaması nedeniyle böyle anlamsız bulgular beklenebilir. Ancak, prostat kanseri metastazı ve ölümcül sonuçların bu adipositokinlerin rolüyle ilişkisi henüz değerlendirilmemiştir. Obezite ve prostat kanseri mortalitesi arasındaki yakın bağlantı göz önüne alındığında, adipositten türeyen sitokinlerin prostat kanserinin ilerlemesinde ve ölümcül sonucun gelişmesinde rol alabildiği hipotezini kurduk. Biz bu nedenle hekim sağlığı çalışmasında kümelenmiş bir vaka kontrol çalışmada dolaşımdaki bazal adiponektin ve leptin konsantrasyonlarının prostat kanseri geliştirme riskiyle ilişkisini inceledik. Katılımcılar arasında takip sırasında prostat kanseri tanısı almış kişiler arasında adiponektin ve leptinin prediagnostik plazma konsantrasyonlarının sonraki kanserden ölme risklerini tahmin ettirip ettiremeyeceğini değerlendirdik. Material ve Method ÇALIŞMA POPULASYONU Hekim Sağlığı Çalışmasında, yaşları arasında ABD li sağlıklı erkek doktorlar arasında aspirinin ve β- karotenin kanser ve kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkilerinin randomize bir çalışması 1982 yılında başladı ve takip ile devam etti. Araştırma protokolü; Brigham ve Kadın Hastanesinde İnsan Konuları Komitesi tarafından kabul edildi, ve tüm katılımcılardan yazılı onay alındı. Geçirilmiş miyokard infraktüsü, inme, geçici iskemik atak, kararsız angina veya kanser (nonmelanom cilt kanseri hariç) öyküsü olanlar veya mevcut karaciğer veya böbrek hastalığı, peptik ülser, gutu olanlar veya trombosit- aktifleştirici madde, vitamin A veya β-karoten desteği alan erkekler çalışmadan çıkarıldı. Araştırmaya katılanlardan boy, kilo, diyabeti olup olmadığı gibi temel bilgiler anket yoluyla alındı. Randomizasyondan önce, 1982 yılında, erkekden (% 68) kan örneği alındı. Tıbbi bilgileri almak için ek anketler 6. ve 12. ayda ve ondan sonra yıllık olarak postalandı. Çalışma araştırmacıları anket ve ölçüm bilgilerinden habersiz katılımcıların prostat kanseri raporlarını doğruladı ve tümör Gleason skorunu (Gleason 2-6, 7 veya 8-10) ve TNM (tümör, düğüm, metastaz) sınıflandırma sistemini(t1/t2/n0/m0,t3/t4/n0/m0ve TX/N1/M1) kullanarak klinik evreyi belirlemek amacıyla teşhisdeki tıbbi kayıtları ve patolojik raporları incelediler. Ölüm nedenleri tıbbi kayıtlar, ölüm belgeleri ve katılımcının ailelerinden elde edilen bilgiler kullanılarak End Points Committee tarafından belirlendi e kadar morbidite ve mortalite için takip % 97 oranında tamamdı. Tanı anında adiponektinin metastatik kanser riskiyle ilişkisi (TX/N1 / M1; n = 22) ve sonrasındaki takipte ölümcül prostat kanseriyle (n = 96) ilişkisinin benzer olması nedeniyle ve bu grupların her birinin örnek hacmi rölatif olarak küçük olması nedeniyle bu kategorileri kombine biçimde ölümcül prostat kanseri sonuçları şeklinde rapor ettik. Çalışmadaki vakalar kan örneği alınıp sonradan yılları arasında prostat kanseri tanısı konanlardan alındı. Her vaka için 1 kontrol kanı veren prostatektomi yapılmamışlardan ve tanıda hasta tarafından bildirilen prostat kanseri olmayanlardan random olarak seçildi. Kontroller yaş benzerliğine göre vakalarla eşleştirildi (uygun olduğunda ± 1 yıl veya yaşlı erkekler için ± 5 yıla kadar) ADİPONEKTİNİN LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ Plazma adiponektin ve leptin konsantrasyonları yarışmalı RIA yöntemi (LINCO Araştırması) ile ölçüldü. 1 yıllık bir sürede 2 adiponektin ölçümü arasında BMI-ayarlı sınıf içi korelasyonun yüksek (r = 0,84, % 95 CI 0,65-0,94) olduğunu daha önce gösterdik (23) bu tek bir kan örneğinden ölçülen adiponektinin makul doğru ve uzun bir periyod boyunca istikrarlı olduğunu ve büyük ölçüde taşıma koşullarından etkilenmediğini gösterir. Vaka örnekleri ve kontroller randomize olarak vaka durumu bilinmeyerek laboratuvar personelince analiz edildi. Adiponektin konsantrasyonları dönemi arasında prostat kanseri tanısı konmuş 620 erkekde ve 599 kontrolde başarıyla ölçüldü. Gizli paralel kalite kontrol örnekleri için medyan bireylerarası varyasyon katsayısı % 11 idi. 649 prostat kanserli hasta ve 635 kontrolün leptin konsantrasyonları mevcuttu. Gizli paralel kalite kontrol örnekleri için medyan bireylerarası varyasyon katsayısı % 5 idi. Bunlardan 416 vaka ve 402 kontrolün prostat spesifik antijen konsantrasyonlarını daha önce ölçmüştük. Clinical Chemistry 56:1 (2010) 35

3 İSTATİSTİKSEL ANALİZ Biz vaka ve kontroller arasındaki bazal özellikleri karşılaştırdık. Biz adiponektin, leptin ve prostat kanseri özgül androjenin plazma konsantrasyonlarının farklılıklarını değerlendirmek için parametrik olmayan Wilcoxon rank sum testini kullandık, çünkü bu testlerin tüm verileri normal olarak dağılmamıştı ve sürekli değişkenler için genelleştirilmiş lineer modeller değildi. Kondisyonal lojistik regresyon modellerini, hesaplanmış Odds oranlarını ve % 95 CI (Güven Aralığını) kullanarak dolaşımdaki adiponektin, leptin konsantrasyonları ile prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi grupları karşılaştırarak inceledik. Daha sonra metastazı olanlar ya da prostat kanserinden ölenler (ölümcül prostat kanseri) için ve tanıda klinik evreye (T1/T2/N0/M0, T3/T4/N0/M0 ve TX/N1/ M1) ve dereceye (Gleason 2-6, 7 veya 8-10) göre analizler yaptık. Bu alt grup analizlerinde, derecesi bilinmeyen 14 erkeği ve evresi bilinmeyen 63 erkeği çalışmadan çıkardık. Tüm olgular arasında (Quintile olarak) prostat kanseri ölümünün adiponektin veya leptinle ilişkisini değerlendirmek için Cox oransal risk modelleri kullanarak % 95 Güven aralığını ve risk oranlarını (HR) hesapladık. Plazma adiponektin veya leptin konsantrasyonlarının trendi için tüm testler kontroller arasında grupların medyan konsantrasyonları kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, takip süresinde tabakalandırılmış analizler yaptık. (1990 dan önce ya da sonra tanı konmuş; yani prostat kanseri dönemine özgü androjen ölçümünden önce veya sonra) Ayrıca, adiponektin veya leptinin prostat kanseriyle ilişkisinin VKİ, C-peptidin plazma konsantrasyonları (insülin üretimini yansıtır) ve insulin benzeri büyüme faktör sisteminin major komponentlerinden bağımsız olup olmadığını ve yaşla veya VKİ ile değişip değişmediğini inceledik. VKİ nin adiponektin veya leptinle potansiyel etkileşiminin istatistiksel anlamlılığını veya 2 biyomarkır arasındaki etkileşimi test etmek için modellerin çapraz ürün terimli ve çapraz ürün terimsiz analizini yaptık ve olabilirlik oranı testi yaptık. Plazma adiponektin veya leptin konsantrasyonları ve prostat kanseri riski arasında ilişkilerin bazaldeki latent hastalıktan etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için ekarte edilen vakalardan (yuvalanmış-vaka kontrol analizi için) ve kan alındıktan sonra izlemin ilk 5 yıl içinde olan tüm ölümlerden (prostat spesifik mortalite analizi için) sonra sekonder analizlerini yaptık. Ayrıca randomize çalışmalarda adiponektin veya leptinin prostat kanseri ile ilişkilerinin β-karoten ve aspirin tedavisiyle değişip değişmediğini inceledik. Tüm istatistiksel analizler 2-yönlü 0.05 anlamlılık derecesi ile SAS (version 9.1.3; SAS Institute) ile hesaplandı. Sonuçlar Vaka ve kontroller arasındaki bazal özellikler Tablo 1'de gösterilmektedir. Kontroller arasında bazal plazma adiponektin konsantrasyonları BMI (yaşayarlı Spearman korelasyonu r = -0,17, P = ), C-peptit plazma konsantrasyonları (r = -0,23, P <0.0001), leptin (r = 0,13, P = ) ve IGF bağlayıcı protein 3 (r = -0,11, P = 0.01) ile ters korelasyondaydı ancak IGF-I ile ters korelasyonlu değildi. Plazma leptin konsantrasyonlarının VKİ (r = 0.58, P <0.0001) ve C-peptid (r = 0.34, P <0.0001) ile korelasyonu adiponektin ile ters yönde olmasına rağmen çok daha fazla güçlüydü,. Leptin konsantrasyonları IGF ile korele değildi. Biz plazma adiponektin konsantrasyonlarının prostat kanseri riskiyle ilişkisini incelemek için ilk olarak koşullu lojistik regresyon analizini kullandık ve risk bulmadık. Ancak, daha yüksek adiponektin konsantrasyonları olan erkekler yüksek dereceli tümörlere (Gleason skoru.8) veya ölümcül kansere yakalanma riskine daha az sahiptiler. Plazma adiponektin konsantrasyonlarının en yüksek (Q5) quintili (grubun beşte birlik kısmı) ve en düşük (Q1) quintili karşılaştırıldığında, rölatif riskler (RR Q5 Q1, % 95 CI) yüksek dereceli tümörler için 0,49 (% 95 CI, 0,20-1,22; P trend = 0,25), ölümcül prostat kanseri için 0.25 idi. (% 95 CI, 0,07-0,87; P trend = 0.02) (Tablo 2). VKİ ve C-peptit plazma konsantrasyonları (RR Q5 - Q1 = 0,23, % 95 CI, 0,06-0,83; P trend = 0,08) düzeltme sonrasında yüksek dereceli hastalıklarla ilişkileri daha güçlü oldu.. Ancak, VKİ ve C-peptit konsantrasyonları için düzeltme yapılması ölümcül prostat kanseri ile ilişkilerini (RR Q5 Q1 = 0,61, % 95 CI, 0,12-2,99; P trend = 0,44) önemli derecede zayıflattı; bu adiponektinin obezite ve ölümcül prostat kanseri arasındaki bağlantının bir aracı olarak görev yaptığını öne sürer. Plazma adiponektin konsantrasyonları ölümcül olmayan prostat kanseri riski ile anlamlı olarak ilişkili değildi. Takipin ilk 5 yılı içinde tanı alan vakaların çıkarılması azalmış istatistiksel gücü yansıtan (RR Q5 Q1 = 0.35, %95 CI, 0,09-1,36; P trend = 0.07) genişletilmiş güven aralığı hariç ölümcül prostat kanseri sonuçlarını maddesel olarak değiştirmedi. Adiponektinin aksine, prediagnostik plazma leptin konsantrasyonları prostat kanseri riski(öldürücü veya öldürücü olmayan) ile VKİ ve C-peptid konsantrasyonları için düzeltme yapılıp veya yapılmaksızın ilişkili değildi (Tablo 2). Biz VKİ ile adiponektin veya leptin arasında veya 2 biyomarkırın prostat kanseriyle ilişkisinde anlamlı bir etkileşim bulmadık. Takipin 25 yılı içinde prostat kanser tanısı konmuş erkekler arasında adiponektinin en yüksek quintilindekiler (% 9) en düşüklere (21%) göre teşhisden sonra yarıdan daha az ölümcül hastalık geliştirme olasılığına sahiptiler. (Tablo 3). 36 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

4 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Table 1. Baseline characteristics among prostate cancer (PCa) cases and controls. Cases (n = 654) Controls (n = 644) Age at study enrollment, years a,b 59.0 (8.2) 58.6 (7.9) Diabetes, n (%) 10 (1.5) 6 (0.9) Smoking status, n (%) a Current smoker 58 (8.9) 54 (8.4) Past smoker 279 (42.7) 276 (42.9) Age at diagnosis, years b 68.6 (7.2) Interval from baseline to diagnosis, years 9.8 ( ) BMI, kg/m 2b 24.6 (2.4) 24.7 (2.5) BMI , n (%) 244 (37.3) 245 (38.0) BMI 30+, n (% ) 19 (2.9) 19 (3.0) Baseline PSA, c ng/ml, median (10th 90th percentile) 2.7 ( ) 1.1 ( ) PSA ~4, n (%) 158 (38.0) 33 (8.2) PSA ~10, n (% ) 64 (15.4) 3 (0.8) PSA c at diagnosis, ng/ml, median (10th 90th percentile) 8.7 ( ) PSA ~4, n (% ) 390 (90.1) PSA ~10, n (% ) 188 (43.4) Tumor grade at diagnosis, n (%) Gleason 2 6/well differentiated 240 (37.9) Gleason 7/moderately differentiated 266 (42.0) Gleason 8 10/poorly differentiated 127 (20.1) Unknown 21 Clinical stage at diagnosis, d n (%) T1/T2/N0/M0 445 (75.3) T3/T4/N0/M0 112 (19.0) TX/N1/M1 34 (5.7) Unknown 63 Metastases or PCa-specific death by 2007, n (%) 118 (18.0) Plasma concentration, e median (10th 90th) Adiponectin, mg/l 6.2 ( ) 6.4 ( ) Leptin, jtg/l 5.5 ( ) 5.5 ( ) a Matching factors. b Mean (SD). c Baseline PSA available for 416 cases and 402 controls; PSA at diagnosis available for 433 cases. d American Joint Committee on Cancer TNM (tumor, node, metastasis) classification system. e Adiponectin concentrations were available for 620 cases and 599 controls; leptin concentrations were available for 649 cases and 635 controls Cox orantılı risk regresyon modeli kullanılarak, prediagnostik adiponektin konsantrasyonları ve prostat kanseri özgü mortalite arasında anlamlı bir ters doz yanıt ilişkisi bulduk. (Şekil 1) Teşhisdeki yaş, bazal VKİ, plazma C- peptid konsantrasyonları, teşhisdeki klinik evre ve tümör derecesi kontrol edildikten sonra çok değişkenli bir modelde, orantılı HR (risk oranı) 0,35 di. (% 95 GA, 0,14-0,89,P trend = 0.03) (Tablo 4). Kan alındıktan sonra ilk 5 yıl içinde herhangi bir sebeple ölen erkekler çıkarıldığında ilişki 37 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

5 Table 2. RR and 95% CI of prostate cancer (PCa) according to quintile of baseline concentrations of plasma adiponectin and leptin. a Quintile categories according to baseline plasma adiponectin concentration 1 (Reference) Adiponectin concentration, median (range), mg/l b 2.8 ( ) 4.7 ( ) 6.4 ( ) 8.6 ( ) 13.1 ( ) P, trend Overall PCa (599 cases and 599 controls) No. of cases/controls 131/ / / /120 96/120 Simple model ( ) 0.85 ( ) 1.04 ( ) 0.69 ( ) 0.18 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 1.00 ( ) 1.13 ( ) 0.73 ( ) 0.38 High-grade PCa c (115 cases and 115 controls) No. of cases/controls 27/20 21/18 20/31 30/22 17/24 Simple model ( ) 0.47 ( ) 0.95 ( ) 0.49 ( ) 0.25 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.23 ( ) 0.37 ( ) 0.23 ( ) 0.08 Lethal PCa c (117 cases and 117 controls) No. of cases/controls 29/23 26/23 24/20 28/32 10/19 Simple model ( ) 0.70 ( ) 0.53 ( ) 0.25 ( ) 0.02 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.97 ( ) 0.69 ( ) 0.61 ( ) 0.44 Leptin, median concentration (range), pg/lb 2.3 ( ) 3.9 ( ) 5.5 ( ) 8.0 ( ) 14.1 ( ) Overall PCa (635 cases and 635 controls) No. of cases/controls 121/ / / / /127 Simple model ( ) 1.07 ( ) 1.09 ( ) 1.05 ( ) 0.90 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 1.07 ( ) 1.10 ( ) 1.06 ( ) 0.8 High-grade PCa c (124 cases and 124 controls) No. of cases/controls 23/26 24/28 20/27 29/23 28/20 Simple model ( ) 0.83 ( ) 1.58 ( ) 1.74 ( ) 0.12 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.52 ( ) 1.04 ( ) 1.29 ( ) 0.34 Lethal PCa c (121 cases and 121 controls) No. of cases/controls 24/26 26/30 25/24 23/25 23/16 Simple model ( ) 1.22 ( ) 0.99 ( ) 1.69 ( ) 0.24 Simple model + BMI + C-peptide ( ) 0.58 ( ) 0.41 ( ) 0.94 ( ) 0.81 a All analyses were performed using conditional logistic regression models adjusting for matching factors (age and smoking status at baseline); P values for trend were calculated using median of quintiles as a continuous variable. b Medians and range calculated among controls only. c Clinical stage for cases was determined on the basis of TNM (tumor, node, metastasis) staging. High-grade PCa included cases with poorly differentiated or Gleason 8 10 tumor. Cases with unknown stage and grade (and matched controls) were excluded from subgroup analyses. Metastatic/fatal PCa included patients with T4/N1/M1 PCa at diagnosis and those who developed metastases or death due to PCa during the follow-up. benzer kaldı.buna karşın, plazma leptin konsantrasyonları prostat kanserine özgü mortaliteyi öngörmedi. (Tablo 4). Biz prediagnostik adiponektin konsantrasyonları ve tanı sonrası ölümcül prostat kanserine ilerleme arasında ters eğilim bulduk,bunun özellikle aşırı kilolu veya obez erkekler ( BMI 25 kg/m 2 ) arasında belirgin olduğu bulunmuştur; bu grup içinde, en düşük quintil ve en yüksek quintil arasında HR (Risk oranı) 1,00 (referans), 0,56, 0,71, 0,72 ve 0,10 idi. (% 95 CI 0,01-0,78, P trend = 0.02) Normal ağırlıklılar arasında (VKİ <25 m 2 /kg) adiponektin konsantrasyonları prostat kanseri mortalitesi ile anlamlı olarak ilişkili değildi (HR Q5-Q1 = 1.00 (referans), 1,44, 0,87, 0,95 ve 0,86, % 95 CI 0,31-2,38, P trend = 0,51). Etkileşim için formal bir test 0,08 olan bir P değeri oluşturdu..plazma adiponektin ve C-peptid konsantrasyonları arasında veya β-karoten veya aspirin deneme tedavisi arasında herhangi bir etkileşim görülmedi. Leptinin bu faktör ile hiçbir etkileşimi yoktu.. Tartışma Adiponektin ve leptinin her ikisi obezite ve prostat kanseri arasında potansiyel biyolojik bağlantılar olduklarını gösterdiler (24-26) ancak ölümcül prostat kanserindeki rolleri konusunda epidemiyolojik veri azdı. ABD hekimlerinin bu prospektif yuvalanmış vaka kontrol çalışmasında, adiponektin ve leptinin prediagnostik konsantrasyonları tümüyle prostat kanseri geliştirme riski ile ilişkili değildi. Ancak, daha yüksek adiponektin prediagnostik plazma konsantrasyonları olan erkekler (üst % 20) Gleason 8 tümör için düşük riskdeydiler ve düşük plazma adiponektin konsantrasyonları olan erkeklerden (alt % 20) belirgin olarak ölümcül prostat kanseri Clinical Chemistry 56:1 (2010) 38

6 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Table 3. Disease characteristics by plasma concentration quintiles (1, 3, and 5) of adiponectin (or leptin) among prostate cancer (PCa) cases. a Characteristic Quintile 1 Quintile 3 Quintile 5 Pc Adiponectin, mg/l, median (range) 2.7 ( ) 6.3 ( ) 13.3 ( ) No Metastases or PCa-specific death by 2007, n (%) 28 (21.1) 20 (17.0) 9 (9.0) 0.13 BMI, kg/m 2b 25.3 (2.5) 24.7 (2.7) 24.1 (2.3) < Baseline PSA, ng/ml, median (10th 90th percentile) 2.7 ( ) 2.5 ( ) 2.5 ( ) 0.37 PSA at diagnosis, ng/ml, median (10th 90th percentile) 8.0 ( ) 9.0 ( ) 8.0 ( ) 0.49 Tumor grade at diagnosis, d n (%) 0.81 Gleason 2 6/well differentiated 41 (31.8) 44 (38.3) 41 (42.3) Gleason 7/moderately differentiated 61 (47.3) 50 (43.5) 38 (39.2) Gleason 8 10/poorly differentiated 27 (20.9) 21 (18.2) 18 (18.5) Clinical stage at diagnosis, d n (%) T1/T2/N0/M0 92 (76.0) 82 (76.6) 69 (77.5) 0.42 T3/T4/N0/M0 24 (19.8) 16 (15.0) 17 (19.1) TX/N1/M1 5 (4.2) 9 (8.4) 3 (3.4) Leptin, jtg/l, median (range) 2.4 ( ) 5.5 ( ) 13.4 ( ) No Metastases and/or died of PCa by 2007, n (%) 23 (18.4) 24 (18.2) 22 (17.2) 0.83 BMI, kg/m 2b 23.2 ( ) 24.3 ( ) 26.4 ( ) < Baseline PSA, ng/ml, median (10th 90th percentile) 2.5 ( ) 2.5 ( ) 2.4 ( ) 0.80 PSA at diagnosis, ng/ml, median (10th 90th percentile) 9.6 ( ) 7.5 ( ) 8.4 ( ) 0.28 Tumor grade at diagnosis, d n (%) Gleason 2 6/well differentiated 45 (37.2) 48 (38.1) 43 (34.4) 0.83 Gleason 7/moderately differentiated 51 (42.1) 58 (46.0) 54 (43.2) Gleason 8 10/poorly differentiated 25 (20.7) 20 (15.9) 28 (22.4) Clinical stage at diagnosis, d n (%) T1/T2/N0/M0 86 (76.1) 89 (73.6) 90 (77.6) 0.90 T3/T4/N0/M0 20 (17.7) 23 (19.0) 20 (17.2) TX/N1/M1 7 (6.2) 9 (7.4) 6 (5.2) a Quintile categories was defined based on the distribution among controls. b Mean (SD). c P values calculated using generalized linear regression for BMI and nonparametric techniques for plasma concentrations of PSA at baseline and at diagnosis. d American Joint Committee on Cancer TNM (tumor, node, metastasis) classification system. Cases with unknown clinical stage (or grade/gleason score) were excluded ölümcül prostat kanseri riskinde % 75 oranında azalmaya (metastatik veya ölümcül kanser) sahiptiler. Bizim prospektif gözlemlerimiz Gleason skoru 8 prostat kanserli hastalarda veya ekstraprostatik kanseri olanların düşük adiponektin konsantrasyonlarına sahip olduğu konusunda önceki klinik gözlemlerle paraleldi (3). VKİ ve C- peptid konsantrasyonlarının bazal kontrolünden sonra ölümcül prostat kanserinin adiponektin ile ters ilişkisinin azalması adiponektinin obezite ve ölümcül prostat kanseri arasındaki bağlantının bir aracının bir parçası olarak görev yaptığını düşündürür. Ayrıca, düşük konsantrasyonları olanlarla karşılaştırıldığında yüksek prediagnostik plazma adiponektin konsantrasyonlarına sahip prostat kanseri olan erkeklerde VKİ, C-peptid, Gleason derecesi ve klinik evreden bağımsız olarak % 65 oranında azalmış prostat spesifikmortalite vardı. 39 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

7 Fig. 1. Age-adjusted cumulative probability of prostate cancer specific mortality by quintile of plasma adiponectin and leptin. PCa, prostate cancer. Clinical Chemistry 56:1 (2010) 40

8 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım Table 4. Proportional HR of prostate cancer (PCa)-specific mortality among PCa cases according to baseline prediagnostic plasma adiponectin and leptin concentrations. a Adiponectin (90 PCa deaths/530 censored) HR (95% CI) by quintile 1 (Reference) P, trend No. of PCa deaths/no. censored 26/107 19/101 16/102 21/128 8/92 Age-adjusted ( ) 0.69 ( ) 0.69 ( ) 0.39 ( ) 0.02 Age-adjusted + BMI b ( ) 0.73 ( ) 0.76 ( ) 0.42 ( ) 0.03 Age-adjusted + BMI, C-peptide b ( ) 0.69 ( ) 0.87 ( ) 0.36 ( ) 0.04 Age-adjusted + BMI, C-peptide, stage, grade ( ) 0.58 ( ) 0.79 ( ) 0.35 ( ) 0.03 Leptin (94 PCa deaths/555 censored) No. of PCa deaths/no. censored 19/106 20/111 19/113 14/119 22/106 Age-adjusted ( ) 1.06 ( ) 0.73 ( ) 1.21 ( ) 0.68 Age-adjusted + BMI b ( ) 0.94 ( ) 0.59 ( ) 0.82 ( ) 0.47 Age-adjusted + BMI, C-peptide b ( ) 0.91 ( ) 0.57 ( ) 0.71 ( ) 0.32 Age-adjusted + BMI, C-peptide, stage, grade ( ) 0.90 ( ) 0.46 ( ) 0.66 ( ) 0.24 a Quintiles were categorized on the basis of concentrations among matched controls, as for the nested case-controls study (see Table 2). All the survival analyses were performed using a Cox proportional hazard model adjusting for age at diagnosis (<65, , ~75 years); P values for trend were calculated using the median values of quintiles as a continuous variable. b BMI (kg/m 2 ), continuous; plasma C-peptide in quartiles. Adiponektin aksine, dolaşımdaki leptin konsantrasyonları ölümcül prostat kanserine yakalanma riski veya prostat kanser-özgü mortaliteyle ilişkili değildi. Bu bulgular biraz beklenmeyen bulgulardır çünkü bu çalışma populasyonunda leptin (r = 0,58) adiponektinden (r = -0,17) VKİ ile çok daha güçlü korelasyon gösterdi. Yayınlanmış 3 vaka kontrol ve 3 prospektif çalışma (5, 18 21), arasında sadece 1 i prostat kanseri ile pozitif ilişkiyi gösterdi(19)..bu veriler ile birlikte bizim bulgularımız dolaşımdaki leptin konsantrasyonlarının prostat kanseri riski veya progresyonuyla ilişkisinin pek mümkün olmadığını düşündürmüştür. Prostat kanseri geliştirme ve sonrasında kanserden ölme riski konusunda bizim 2 adipositokini değerlendirmemiz tümör ilerlemesinde obezitenin etkilerinin ters bir aracı şeklinde dolaşımdaki adiponektinin (fakat leptinin değil) olası bir rolü olduğunu düşündürmektedir. Bir dizi kanıt adiponektin ve prostat kanseri tumorogenezi arasında biyolojik bir bağlantı olduğunu destekler. İlk olarak, adiponektin sistemik enerji dengesinde çok önemli bir rol oynayan hücresel enerji durumunun evrimsel korunmuş sensörü olan AMPK yolağının (8), aktivasyonunu ve fosforilasyonunu uyarır. AMPK aktivasyonu androjen bağımsız (DU145, PC3 ) ve androjen duyarlı (LNCaP) prostat kanseri hücre tiplerinin büyümesini % 90 oranında durdurur(27). Fizyolojik konsantrasyonlarda adiponektin androjen bağımlı ve androjen bağımsız prostat kanser hücre büyümesini inhibe eder (17). İkincisi, adiponektin matur makrofajların fagositik aktivitesini, tümör nekroz faktörün (TNF-α) lipopolisakkarid indüklü üretimini ve Toll- benzeri reseptör 4 aktivitesini suprese ederek inflamasyonu inhibe ederki (9, 10, 28) bunların hepsi prostat kanseri ile bağlantılıdır. Üçüncüsü, adiponektin in vitro ve in vivo hücre çoğalmasını inhibe eder ve in vitro apopitozu indükler (10, 11). Son olarak, adiponektin 3 ayrı yerde metastatik prostat kanseri hücre tiplerinde inhibitör etkilere sahiptir: beyin (DU145), kemik (PC-3) ve lenf düğümleri (LNCAP-FGC) (17) ve in vivo birincil tümör büyümesini neovaskülarizasyonu azaltarak inhibe eder(11). Adiponektinin meme kanser hücrelerinin (12) invazizasyonu azalttığını gösteren son kanıtlarla 41 Clinical Chemistry 56:1 (2010)

9 birlikte bu veriler ve bizim son bulgularımız adiponektinin metastazın doğrudan endojen bir inhibitörü olarak hareket edebileceğini ve böylece kanser survisini uzatabileceğini düşündürmektedir. Prediagnostik adiponektin konsantrasyonları ve prostat kanseri-özgü mortalite arasında anlamlı ters eğilim 25 kg/m 2 VKI lı erkekler arasında belirgindi. Bu gözlem 25 kg/m 2 VKI lı erkeklerde plazma C-peptitin prostat kanseri ile güçlü bir pozitif ilişkisini gösterdiğimiz önceki bulgularla tutarlıydı(2). İnsülin üretiminin obezite bağlantılı upregulasyonu ve adiponektinin down regulasyonu ve sonucundaki AMPK down regulasyonu obezitenin doğrudan veya dolaylı olarak prostat kanser ilerlemesini etkilediği makul mekanizmalardır. Bu gözlemler hiperinsulinemi gibi obezite ilişkili metabolik faktörlerin agresif neoplastik davranışları arttırdığı hipotezini destekler (2), oysa adiponektin bu obezite ilişkili etkileri etkisizleştirir. Bizim prospektif verilerimiz tümörlerin erkenden metastaz yapmaya başlayabileceği ( klinik olarak tespit edilebilirlikten önce) ve agresif neoplastik davranışın sistemik metabolik faktörler tarafından manipüle edilebileceği düşüncesini daha da destekler(29). Bu kavramlar; VKİ ve C peptit, adiponektin gibi ilişkili biyomarkırları içererek (özellikle öldürücü sonuçlar için) prostat kanseri riski tahminin ayrıntılandırmasına yardımcı olabilir (30). Bu kavramların daha iyi anlaşılması yeni kanser tedavi ve önleme stratejilerinin belirlenmesi için yol gösterebilir. Son in vitro veriler adiponektinin obez kişilerde eksik olan AMPK bağımlı büyüme inhibitörü özelliklerine sahip olduğunu ve bu eksikliğin obezitenin neoplastik hastalık üzerinde olumsuz etkilerine katkıda bulunabileceğini gösterdi. Ayrıca, antidiabetic ilaç olarak yaygınca kullanılan metformin, AMPK yi aktive eder, prostat kanser hücre büyümesini inhibe eder (31) ve diyabetik hastalarda genel kanser riskini ve mortalitesini düşürür (32), ve daha düşük prostat kanseri riski ile ilişkilidir (33). Ayrıca, insülin düşürücü ilaç olan metformin ve bir endojen insülin duyarlılığı düzenleyici adiponektin ortak AMPK yolu ile prostat kanseri prognozununda obezitenin olumsuz etkilerini azaltmada değeri olabileceğini düşündürmektedir. Bizim prospektif çalışma tasarımımız mevcut bir tümörün etkisi (veya tedavisi) nedeniyle adiponektin konsantrasyonları üzerinde önyargı (bias) potansiyelini azaltır. Ayrıca kan toplamadan sonraki ilk 5 yıl içinde olmuş vakaları (veya ölüm) çıkardıktan sonra, ilişkilerin devam etmesi bu sonuçların muhtemelen altta yatan hastalıktan etkilenmediğini düşündürür (ters nedensellik). Çalışmamız uzun vadeli durumu tamamen karakterize edemeyebilen bazal örnekten tek bir adiponektin ölçümünün kullanımı ile sınırlıydı,. Ancak, 1 yıllık bir dönemde toplanmış örneklerden analiz edilen tekrarlanmış adiponektin ölçümleri 0,7-0,8 yüksek bir korelasyon gösterdi (23). Ayrıca, karşılaştırılabilirliği sağlamak için vakalar ve eşleştirilmiş kontrollerin kan örnekleri aynı biçimde toplandı, işlendi ve saklandı ve eşleştirilmiş çiftlerle birlikte ölçüldü. Kişi varyasyonu içinde herhangi bir tesadüf gerçek ilişkilerin altında olma eğiliminde olabilir. Sonuç olarak, bizim prospektif verilerimiz adiponektinin yüksek prediagnostik konsantrasyonlarının (ama leptin değil) yüksek dereceli veya ölümcül prostat kanseri geliştirmenin düşük riskiyle ilişkiliydi ve klinik evre ve Gleason derecesinden bağımsız olarak prostat kanseri hastalarında düşük kanser spesifik mortaliteye neden olur. Bulgularımız, obezite ve ölümcül prostat kanseri gelişmesi arasında biyolojik bağlantı açısından yeni kanıtlar sağlar ve aynı zamanda özellikle aşırı kilolu prostat kanseri hastalarında AMPK yolağını hedefleyen terapötik yeni kanser tedavi stratejilerinin gelişimine rehberlik etmeye yardımcı olabilir. Kilo kaybı (34) diyet modifikasyonları (35), kalori kısıtlaması (36), fiziksel egzersizle (37-38), ve antidiyabetik tedavi (39-40), insülin (ve C-peptit) konsantrasyonlarını azaltılabilir bunun akine dolaşımdaki ve yağ dokusundaki adiponektin konsantrasyonlarını artırır. Bu gözlemler klinik olarak önemli yüksek dereceli tümör veya ölümcül prostat kanserine yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı bir vücut ağırlığı ve yaşam stili sürdürmenin önemini gösterir. Author Contributions: All authors confirmed they have contributed to the intellectual content of this paper and have met the following 3 requirements: (a) significantcontributionstothe conception and design, acquisition of data, or analysis and interpretation of data; (b) drafting or revising the article for intellectual content; and (c) final approval of the published article. Authors Disclosures of Potential Conflicts of Interest: Upon manuscript submission, all authors completed the Disclosures ofpotential Conflict of Interest form. Potential conflicts of interest: Employment or Leadership: None declared. Consultant or Advisory Role: T. Kurth, i3 Drug Safety and WHISCON. Stock Ownership: None declared. Honoraria: T. Kurth, Pfizer, Merck, and Genzyme. Research Funding: J. Ma received a Prostate Cancer Foundation grant which supported the work related to this article. H. Li, M.J. Stampfer, L. Mucci, N. Rifai, W. Qiu, T. Kurth, and J. Ma, NIH (CA42182, CA58684, and CA90598) and the Department of Defense (DOD) United States Army Medical Research and Materiel Command Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) (PC030095); M.J. Stampfer, Prostate Cancer Foundation; L. Mucci, Prostate Cancer Foundation; T. Kurth, NIH (grants CA34944 and CA40360), Merck, and McNeil. Expert Testimony: None declared. Role of Sponsor: The funding organizations played no role in the design of study, choice of enrolled patients, review and interpretation of data, or preparation or approval of manuscript. Acknowledgments: We thank Haiyan Zhang and Daad Abraham for their dedicated technical assistance. We are also indebted to the dedicated and committed participants randomized into the Physicians Health Study starting in Clinical Chemistry 56:1 (2010) 42

10 Adiponektin ve Prostat Kanser Riski ve Sağkalım 1. Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, Thun MI. Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N Engl I Med 2003;348: Ma I, Li H, Giovannucci E, Mucci L, Qiu W, Nguyen PL, et al. Prediagnostic body-mass index, plasma C-peptide concentration, and prostate cancerspecific mortality in men with prostate cancer: a long-term survival analysis. Lancet Oncol 2008;9: Goktas S, Yilmaz MI, Caglar K, Sonmez A, Kilic S, Bedir S. Prostate cancer and adiponectin. Urology 2005;65: Michalakis K, Williams CI, Mitsiades N, Blakeman I, Balafouta-Tselenis S, Giannopoulos A, Mantzoros CS. Serum adiponectin concentrations and tissue expression of adiponectin receptors are reduced in patients with prostate cancer: a case control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16: Freedland SI, Sokoll LI, Platz EA, Mangold LA, Bruzek DI, Mohr P, et al. Association between serum adiponectin, and pathological stage and grade in men undergoing radical prostatectomy.j Urol 2005;174: Mistry T, Digby IE, Desai KM, Randeva HS. Leptin and adiponectin interact in the regulation of prostate cancer cell growth via modulation of p53 and bcl-2 expression. BIU Int 2008;101: Yamauchi T, Kamon I, Waki H, Terauchi Y, Kubota N, Hara K, et al. The fatderived hormone adiponectin reverses insulin resistance associated with both lipoatrophy and obesity. Nat Med 2001;7: Yamauchi T, Kamon I, Minokoshi Y, Ito Y,Waki H, Uchida S, et al. Adiponectin stimulates glucose utilization and fatty-acid oxidation by activating AMP-activated protein kinase. Nat Med 2002;8: Yamaguchi N, Argueta IG, Masuhiro Y, Kagishita M, Nonaka K, Saito T, et al. Adiponectin inhibits Toll-like receptor family-induced signaling. FEBS Lett 2005;579: Yokota T, Oritani K, Takahashi I, Ishikawa I, Matsuyama A, Ouchi N, et al. Adiponectin, a new member of the family of soluble defense collagens, negatively regulates the growth of myelomonocytic progenitors and the functions of macrophages. Blood 2000;96: Brakenhielm E, Veitonmaki N, Cao R, Kihara S, Matsuzawa Y, Zhivotovsky B, et al. Adiponectininduced antiangiogenesis and antitumor activity involve caspasemediated endothelial cell apoptosis. Proc Natl Acad Sci U S A 2004;101: Kim KY, Baek A, Hwang IE, Choi YA, Ieong I, Lee MS, et al. Adiponectinactivated AMPK stimulates dephosphorylation of AKT through protein phosphatase 2A activation. Cancer Res 2009;69: Iequier E. Leptin signaling, adiposity, and energy balance. Ann NY Acad Sci 2002;96: Onuma M, Bub ID, Rummel TL, Iwamoto Y. Prostate cancer cell-adipocyte interaction: leptin mediates androgen-independent prostate cancer cell proliferation through c-iun Kaynaklar NH2-terminal kinase. J. Biol Chem 2003;278: Miyazaki T, Bub ID, Uzuki M, Iwamoto Y.Adiponectin activates c-iun NH2- terminal kinase and inhibits signal transducer and activator of transcription 3. Biochem Biophys Res Commun 2005; 333: Mistry T, Digby IE, Chen I, Desai KM, Randeva HS. The regulation of adiponectin receptors in human prostate cancer cell lines. Biochem Biophys Res Commun 2006;348: Bub ID, Miyazaki T, Iwamoto Y. Adiponectin as a growth inhibitor in prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun 2006;340: Baillargeon I, Platz EA, Rose DP, Pollock BH, Ankerst DP, Haffner S, et al. Obesity, adipokines, and prostate cancer in a prospective population-based study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15: Stattin P, Soderberg S, Hallmans G, Bylund A, Kaaks R, Stenman UH, et al. Leptin is associated with increased prostate cancer risk: a nested casereferent study. I Clin Endocrinol Metab 2001;86: Stattin P, Kaaks R, Iohansson R, Gislefoss R, Soderberg S, Alfthan H, et al. Plasma leptin is not associated with prostate cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12: Hsing AW, Chua S Ir, Gao YT, Gentzschein E, Chang L, Deng I, Stanczyk FZ. Prostate cancer risk and serum levels of insulin and leptin: a populationbased study. I Natl Cancer Inst 2001; 93: Final report on the aspirin component of the ongoing Physicians Health Study. Steering Committee of the Physicians Health Study Research Group. N Engl I Med 1989;321: Pischon T, Hotamisligil GS, Rimm EB. Adiponectin: stability in plasma over 36 hours and within-person variation over 1 year. Clin Chem 2003;49: Buschemeyer WC 3rd, Freedland SI. Obesity and prostate cancer: epidemiology and clinical implications. Eur Urol 2007;52: Hsing AW, Sakoda LC, Chua S, Ir. Obesity, metabolic syndrome, and prostate cancer. Am I Clin Nutr 2007;86:s Mistry T, Digby IE, Desai KM, Randeva HS. Obesity and prostate cancer: a role for adipokines. Eur Urol 2007;52: Xiang X, Saha AK, Wen R, Ruderman NB, Luo Z. AMP-activated protein kinase activators can inhibit the growth of prostate cancer cells by multiple mechanisms. Biochem Biophys Res Commun 2004;321: Wulster-Radcliffe MC, Ajuwon KM, Wang I, Christian IA, Spurlock ME. Adiponectin differentially regulates cytokines in porcine macrophages. Biochem Biophys Res Commun 2004;316: Dattoli G, Guiot C, Delsanto PP, Ottaviani PL, Pagnutti S, Deisboeck TS. Cancer metabolism and the dynamics of metastasis. I Theor Biol 2009; 256: Strom SS, Wang X, Pettaway CA, Logothetis CI, Yamamura Y, Do KA, et al. Obesity, weight gain, and risk of biochemical failure among prostate cancer patients following prostatectomy. Clin Cancer Res 2005;11: Zakikhani M, Dowling RI, Sonenberg N, Pollak MN. The effects of adiponectin and metformin on prostate and colon neoplasia involve activation of AMP-activated protein kinase. Cancer Prev Res (Phila Pa) 2008;1: Libby G, Donnelly LA, Donnan PT, Alessi DR, Morris AD, Evans IM. New users of metformin are at low risk of incident cancer: a cohort study among people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32: Wright IL, Stanford IL. Metformin use and prostate cancer in Caucasian men: results from a population-based casecontrol study. Cancer Causes Control 2009;20: Chan DC, Watts GF, Ng TW, Yamashita S, Barrett PH. E ffect o f we ight lo ss o n markers o f triglyceride-rich lipoprotein metabolism in the metabolic syndrome. Eur I Clin Invest 2008;38: Duda MK, O Shea KM, Lei B, Barrows BR, Azimzadeh AM, McElfresh TE, et al. Dietary supplementation with omega-3 PUFA increases adiponectin and attenuates ventricular remodeling and dysfunction with pressure overload. Cardiovasc Res 2007;76: Fargnoli IL, Fung TT, Olenczuk DM, Chamberland IP, Hu FB, Mantzoros CS. Adherence to healthy eating patterns is associated with higher circulating total and high-molecular-weight adiponectin and lower resistin concentrations in women from the Nurses Health Study. Am I Clin Nutr 2008; 88: Oberbach A, Tonjes A, Kloting N, Fasshauer M, Kratzsch I, Busse MW, et al. Effect of a 4 week physical training program on plasma concentrations of inflammatory markers in patients with abnormal glucose tolerance. Eur I Endocrinol 2006;154: Esposito K, Pontillo A, Di Palo C, Giugliano G, Masella M, Marfella R, Giugliano D. Effect of weight loss and lifestyle changes on vascular inflammatory markers in obese women: a randomized trial. IAMA 2003;289: Yu IG, Iavorschi S, Hevener AL, Kruszynska YT, Norman RA, Sinha M, Olefsky IM. The effect of thiazolidinediones on plasma adiponectin levels in normal, obese, and type 2 diabetic subjects. Diabetes 2002;51: Phillips SA, Ciaraldi TP, Kong AP, Bandukwala R, Aroda V, Carter L, et al. Modulation of circulating and adipose tissue adiponectin levels by antidiabetic therapy. Diabetes 2003;52: Clinical Chemistry 56:1 (2010) 43

11

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

ORAL KONTRASEPTİFLER MEME KANSERİ YAPAR MI? DR. MURAT ULUKUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD BORNOVA - İZMİR

ORAL KONTRASEPTİFLER MEME KANSERİ YAPAR MI? DR. MURAT ULUKUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD BORNOVA - İZMİR ORAL KONTRASEPTİFLER MEME KANSERİ YAPAR MI? DR. MURAT ULUKUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD BORNOVA - İZMİR SUNUM PLANI Meme ca epidemiyoloji ve risk faktörleri Estrojen

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı N Yeni tanı N Yeni tanı Ölüm Ölüm Zaman Zaman Kanser insidansında gerçek artış Over-diagnosis

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Diyabet ve Kanser. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Antalya

Diyabet ve Kanser. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Antalya Diyabet ve Kanser Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Antalya Diyabet ve kanser Sunum planı Kanser sıklığı ve prognozu ile Diyabet arasında anlamlı ilişki var mı? Diyabet ve kanser için ortak risk faktörleri

Detaylı

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi Raika Durusoy 1 Olgu-kontrol araştırmaları Belli bir hastalığı olan ( olgu ) ve olmayan ( kontrol ) bireyler belirlenir Her iki grubun bir etkene

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor M. H. J. Knapen & L. J. Schurgers & C. Vermeer Özet K vitamini kemik metabolizmasını düzenleyen

Detaylı

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Özlem Banu Tulmaç, Zeynep Özcan Dağ, Yüksel Işık, Cemile Dayangan Sayan, Funda Erdoğan, Nevin Sağsöz Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi

Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi Prof. Dr. Bülent Saka İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Vaka 1 69 y, E Astrositoma (evre 2), Tip 2 DM (IBDM), KKY Yutma

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Radyasyon onkologları ne diyor?

Radyasyon onkologları ne diyor? Radyasyon onkologları ne diyor? Bu çalışmalar eski Yeni aletlerimiz var (IMRT, IGRT, Robotik RT) En sevdiğim robotik radyocerrahi Yakında Proton tedavisi ve MİRT gelecek Dozlar çok arttırıldı Bizim hasta

Detaylı

Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı

Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı The Prevalence of Diabetes Mellitus and impaired Glucose Tolerance in Obese Persons. Yusuf ÖZKAN *, Halil DOĞAN *, Ramis ÇOLAK *, Emir DÖNDER * ÖZET Obezler arasında diyabet prevalansı obez olmayanlardan

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition DUYGU PELİSTER - 20130701008 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri A.Ayça ÖZDEMİR İçerik Hastalıklarda Risk Faktörleri Geriye Dönük Case Control Odds Ratio İleriye Dönük Kohort Çalışmalarda

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ

MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ MM. Şeker, E. Sancaktar, A. Şeker, DO. Acıbucu, A. Bahçeci, T. Kaçan,

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Planı Prostat Kanseri İnsidans ve Mortalite Hormon Duyarlı Metastatik Prostat

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Dr. Okan Bülent Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 19-22 Ekim 2017,

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ

PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ Uzm. Dr. Nilhan KAYA* Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU* *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ LOKAL HASTALIK RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Doç. Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı-Edirne Uzak metastaz Prostat kanseri ile ilişkili mortalite Literatürde daha çok

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİ HORMONAL TEDAVİ STANDART %80-90 yanıt Hormonal Tedavi Testesteron düzeyini düşüren

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Dr.Cengiz Miroğlu Şişli Etfal Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi 2.Üroloji Klinik Şefi Masum T1 tanısı Kökten tedavi Zarar > Yarar mı? m Acaba,

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Tanı PCa Metastatik hastalık Lokal İleri hastalık Lokalize hastalık RRP RT Hormona terapi Antiandrojen

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatistikciler.org İstatistikçiler Dergisi (28) 6-22 İstatistikçiler Dergisi COX REGRESYON MODELİ VE AKCİĞER KANSERİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA Durdu KARASOY Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik

Detaylı