Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar"

Transkript

1 Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler: Prostat, hastal k, yafll lar Key Words: Prostate, disease, elderly Prostat bezi santral, transizyonel ve periferal olmak üzere üç zondan oluşur ve d ştan fibröz doku ve düz kas liflerinden oluşan kapsülle sar l d r. Prostat salg - s hafif alkalidir, asit fosfataz, sitrik asit ve fibrinolizin içerir. Yaşl erkeklerde s k görülen prostat hastal klar prostatit, benign prostat hiperplazisi (BPH) ve prostat kanseridir. BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ BPH orta yaş n üzerindeki erkekleri en s k etkileyen hastal klardan biridir. Prevalans yaşlanmayla birlikte artar, bu yüzden yaşlanan nüfusa bağl olarak dünya genelinde etkilenen hastalar n mutlak say s artmaktad r. Prostat büyümesi, mesane ç k ş obstrüksiyonlar na ve alt üriner sisteme ait semptomlara (AÜSS) (özellikle urgency ve noktüri) neden olur. Histolojik BPH hemen hemen tüm yaşl erkeklerde vard r. Buna rağmen sadece yar s nda prostat büyümesi olur ve prostat büyümesi olanlar n da sadece yar s nda semptom vard r. Prostatizm semptomlar prostat hastal klar ndan bağ ms z olarak yaşa bağl alt idrar yolu fizyolojisindeki değişikliklere, eşlik eden diğer hastal klara ve kullan lan ilaçlara bağl olarak da oluşur. Günümüzde, BPH nadiren yaşam tehdit eden bir hastal k olarak ortaya ç kmaktad r. Semptomlar n kötüleşmesi ve idrar ak m nda bozulma genellikle yavaşt r ve renal yetmezlik gibi ciddi sonuçlar s k değildir. Bununla beraber, akut üriner retansiyon prostat büyüklüğü ile artar ve acil hospitalizasyon ve s kl kla cerrahi müdahale gerektirir. S k idrara ç kma, noktüri ve inkomplet mesane boşal m gibi nispeten daha az ciddi semptomlar yine de çok s k nt verici olabilir ve hastan n yaşam kalitesini etkileyebilir. Ayr ca, BPH ye bağl AÜSS olan erkeklerde erektil disfonksiyon ve ejekülasyon bozukluklar görülebilir. Son y llarda BPH üzerine yap lan geniş çapl araşt rmalar sadece patogenezi anlamam za yard mc olmakla kalmam ş, yeni medikal ve minimal olarak invaziv olan cerrahilerin gelişmesine neden olmuştur. Ayn zamanda hastalar n prostat hastal klar na karş bilincinde de gelişme olmuştur. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri BPH ye ait değişiklikler yaşla beraber artar. Seksen yaş ndaki erkeklerin %80 inde bulunur. Yaşl erkeklerin %28-35 inde hafif ya da ciddi AÜSS bulunur. Semptomlar yaşla artar, en h zl art ş yedinci dekadda görülür; 80 yaş ndaki her dört erkekten biri BPH nedeniyle tedavi almaktad r. Artan yaşla birlikte sigara içimi de bir risk faktörüdür. BPH ye bağl AÜSS ile diabetes mellitus, kardiyovasküler sistem hastal klar, diüretikler, noktürnal poliüri ve yaşa bağl idrar ak m h z nda azalma aras nda da ilişki bulunmuştur. Yaşlanman n Etkisi BPH üçüncü dekaddan itibaren gelişmeye başlar. Yaşla BPH volümü ilişkisi 60 yaş na kadar görülür. Yedinci dekaddan sonra BPH volümü yaşla değişken bir ilişki gösterir. Yap lan kesitsel çal şmalarda benign prostat büyümesi ve yaş aras ndaki ilişki 60 yaş n alt nda en güçlü bulunmuştur. Yap lan dört y ll k bir çal şmaya göre, manyetik rezonans görüntüle- 74

2 me (MRG) ile ölçülen prostat volümü yaşla artm ş ama bu ilişki çok değişkenlik göstermiştir. Prostat volümündeki art şla prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi aras nda güçlü bir ilişki gösterilmiştir. Patogenez ve Patofizyoloji Hiperplazi apopitoz inhibisyonuna veya hücresel büyümenin tetiklenmesine veya her ikisine bağl d r. Prostat n büyümesi ve gelişimi erkeklik hormonu testosteronun ve daha aktif metaboliti olan dihidrotestosteron (DHT) un etkisi alt ndad r. Testosteronun DHT ye dönüşümünden sorumlu enzim 5α-redüktazd r. BPH, androjen reseptörlerinin DHT ile stimülasyonunu gerektirir; bu durum epidermal büyüme faktörü (EGF) gibi büyüme faktörlerinin transkripsiyonuna ve translasyonuna neden olur. Bu BPH nin s ras yla stromal ve epitelyal hiperplazi özelliklerini art r r. Androjen düzeyleri ve hücrenin androjene cevab n n BPH patofizyolojisinde önemli rolü olmas na rağmen androjen bağ ms z faktörlerin de rolü olduğu düşünülmektedir. Bunlar inflamatuvar hücre infiltrasyonu, otokrin sitokinler ve büyüme faktörleri ve nöroendokrin hücrelerin salg lar d r. Hiperplastik sürecin alt nda yatan diğer faktörler programl hücre ölümündeki (apopitoz) azalmay içerir. Dönüştürücü büyüme faktörü-β (TGF-β) normal olarak bu süreci başlat r. Proliferasyonu stimüle eden ve apopitozu indükleyen moleküller aras ndaki dengesizlik prostat n transizyonel alandaki ilerleyici hiperplastik büyümesine neden olur. BPH oluşmas stromal (düz kas hücreleri ve bağ dokusu) ve epitelyal hiperplazinin oranlar na bağl d r. BPH olan hastalar n yar s nda stromal proliferasyon, 1/4 ünde glandüler büyüme, geri kalan nda kar ş k hücre büyümesi bask nd r. Glandüler büyüme daha küçük hacimli, daha semptomatiktir. Prostatektomiye semptomatik cevab daha azd r. BPH nodülleri genellikle lateral loblar n santral transizyonel ve periüretral zonundad r ve prostatik üretran n obstrüksiyonuna zemin haz rlar. Ancak BPH de mesane ç k m obstrüksiyonu ve üretral obstrüksiyon her zaman olmaz. Mekanik bas olmadan BPH ye bağl prostat kapsülündeki fibroelastik yap n n değişmesi AÜSS ye neden olur. BPH dokusunda alfa-adrenerjik reseptör say s (özellikle α1c) artar. Semptomatik BPH si ve özellikle de üriner retansiyonu olanlarda bu reseptörlerin kontraktil cevab artm şt r. BPH ye bağl mesane ç k m obstrüksiyonu olanlarda mesane detrusor kas n n yap s değişir; düz kas hipertrofisi, otonom nöronlarda azalma, beta-adrenerjik (inhibitör) yan ttan alfa-adrenerjiğe (uyar c ) değişim olur. Detrusor instabilitesi de gelişebilir. Prostat Spesifik Antijen (PSA) in Rolü Ejekülasyondan sonra semeni s v hale getiren prostat epitel hücreleri taraf ndan salg lanan bir glikoprotein proteaz olan PSA n n sekresyonu BPH si olan hastalarda s kl kla artm ş olarak bulunur. Ortalama serum PSA seviyelerinin BPH dokusunun her gram için 0.3 ng/ml artt ğ bildirilmiştir; bununla beraber, klinik prostat kanseri olan hastalarda genellikle çok daha fazla art şlar görülür. Artm ş serum PSA seviyeleri (> 4.0 ng/ml) BPH si olan erkeklerin %25 ya da daha fazlas nda ve belirgin hacmin olduğu prostat kanseri hastalar nda görülür. Bu yüzden, PSA prostat kanseri için tan sal bir test değildir, fakat prostat kanserinin bulunma ihtimalinin hesaplanmas nda kullan labilmektedir. Ayr ca, prostat hacmi hakk nda fikir edinilmesi için yararl d r, çünkü BPH de bez büyüdükçe genel olarak PSA seviyeleri de artmaktad r. Klinik BPH, AÜSS olarak bilinen obstrüktif ve irritatif semptomlar n spektrumu ile karakterizedir. Bununla beraber, bu semptomlar n BPH ye özgü olmad ğ ve prostat kanseri, prostatit veya diğer hastal klarda da görülebileceği unutulmamal d r. Urgency, idrar s kl ğ nda artma, noktüri, azalm ş ve kesilen idrar ak m, mesanenin tam boşalmamas hissi s k görülen bulgulard r. Buna rağmen, birçok hasta asemptomatiktir. Daha az s kl kla hematüri ve üriner retansiyon olabilir. Akut üriner retansiyon için risk faktörleri Tablo 1 de görülmektedir. Zay f idrar ak m ve mesanenin tam olarak boşalmama hissinin ileride prostat cerrahisine olan ihtiyaç ile en s k ilişkili semptomlar olduğu gösterilmiştir. Mikturasyondan sonra damla damla ak nt olmas obstrüksiyondan ziyade genellikle idrar n bulbar üretrada birikimi sonucu oluşur. BPH ile ilişkili AÜSS Tablo 2 de görülmektedir. Tan -Ay r c Tan AÜSS, American Urological Association (AUA) semptom skorlamas ya da International Prostate Symptom Score (IPSS) a göre değerlendirilir. IPSS Tablo 3 te görülmektedir; semptomlar n şiddeti ile ilgili yedi sorudan oluşmaktad r. AUA semptom skorlamas son bir aydaki; mesanenin boşalmama hissi, gece idrara kalkma, azalm ş idrar ak m, iki saat içinde tekrar idrara ç kma, idrar yaparken durup tekrar başlama ve idrar yapmaya başlamada zorlanmay içerir. Bu skorlamalar BPH tan s nda değil semptomlar n derecesini değerlendirmede kullan l r. Ay r c tan da BPH d ş nda AÜSS ye neden olabilecek durumlar n araşt r lmas gerekir; ilaçlar (antiko- 75

3 Cankurtaran M Tablo 1. Akut üriner retansiyon için risk faktörleri. Yüksek prostat spesifik antijen de erleri fleme sonras rezidüel idrar volümünün 200 ml den fazla olmas Büyük hiperplastik prostat drar ak m h z nda büyük oranda azalma Daha önce akut üriner retansiyon hikayesi olmas Ciddi alt üriner sistem semptomlar n n varl Tablo 2. BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlar. Obstrüktif semptomlar rritatif semptomlar Hezitans Noktüri Zay f ak m Az az idrar yapma drar geçiflinde zorlanma drara acilen ç kma hissi Uzam fl mikturasyon Dizüri Mesanenin tam olarak Urge inkontinans boflalmamas hissi S k idrar yapma Akut üriner retansiyon Kronik retansiyona ba l noktürnal enürezis BPH: Benign prostat hiperplazisi. Tablo 3. International Prostate Symptom Score (IPSS). linerjikler, alfa-adrenerjik agonistler, kalsiyum kanal blokerleri, narkotikler), fekal bas, nörolojik hastal klar (demans, vitamin B 12 eksikliği, multipl skleroz, medulla spinalis zedelenmesi), pelvik operasyonlar ve radyasyon, diabetes mellitus, hiperkalsemi, diüretik, artm ş s v al m. AÜSS nin ay r c tan s nda düşünülmesi gerekenler Tablo 4 te görülmektedir. Beraberinde bulunan semptomlar n araşt r lmas (hematüri, seksüel fonksiyon, pelvik ağr, s v al m, ilaçlar, kardiyak semptomlar gibi) ay r c tan da kolayl k sağlar. BPH tan s nda kullan labilecek testler ve yöntemler: Dijital rektal inceleme: Prostatla ilgili patoloji düşünülen hastalarda fizik muayenenin en önemli parças olmal d r. Dijital rektal muayene prostat n büyüklüğü, k vam ve anatomik s n rlar ile ilgili faydal bilgiler sağlar. Hasta sol lateral ya da diz-dirsek pozisyonunda iken uygulanabilir. Normal prostat n büyüklüğü bir golf topundan biraz daha ufakt r (20 cm 3 ). BPH si olan hastalarda bir tenis topu büyüklüğüne erişebilir (50 cm 3 ). Benign bezler yumuşak, si- Hasta skoru Hiç 5 defada Yar s ndan Yar s ndan Hemen Semptomlar görülmeme 1 kez az Yar s nda fazla daima Tam boflalmama Geçti imiz ay boyunca idrar yapt ktan sonra ne kadar s kl kla mesanenizin tam olarak boflalmad n hissettiniz? S k idrara ç kma Geçti imiz ay boyunca idrara ç kt ktan iki saatten az bir zaman geçtikten sonra ne kadar s kl kla tekrar idrar yapmak zorunda hissettiniz? Kesik kesik idrar yapma Geçti imiz ay boyunca idrar yaparken ne kadar s kl kla durup tekrar devam ettiniz? S k flma Geçti imiz ay boyunca ne kadar s kl kla idrar n z tutmak zor bir hal ald? Zay f ak m Geçti imiz ay boyunca ne kadar s kl kla zay f idrar ak m n z oldu? Zorlama Geçti imiz ay boyunca ne kadar s kl kla idrar yapmak için kendinizi zorlad n z? Noktüri 0 1 kez 2 kez 3 kez 4 kez 5 ve Geçti imiz ay boyunca yata a gittikten daha fazla sabah kalkana kadar kaç defa tipik olarak idrara ç kmak için uyand n z? Toplam IPSS Toplam IPSS; 0-8 Hafif, 9-19 Orta, 20 ve üstü Ciddi. 76

4 Tablo 4. Alt üriner sistem semptomlar n n ay r c tan s nda düşünülmesi gereken patolojiler. Di er Nörolojik Neoplastik nflamatuvar Poliüri obstrüksiyon durumlar bozukluklar hastal klar nedenleri nedenleri Parkinson hastal Prostat kanseri drar yolu infeksiyonu/ Diabetes mellitus Mesane boynu Serebrovasküler olay Mesanenin in situ mesane tafl Konjestif kalp yetmezli i dissinerjisi Multipl sistem atrofisi karsinomu nterstisyel sistit Eksternal sfinkter Serebral atrofi Tüberküloz sistit dissinerjisi Multipl skleroz Üretral strüktü Uyku apnesi Ciddi fimozis metrik ve elastik hissedilir; palpe edilebilen bir nodül ya da yayg n olarak sertleşmiş ve asimetrik bezler kanseri işaret eder. Prostat n lateral ve kranial s n rlar ve medial sulkusu tespit edilebilir olmal d r. Seminal veziküller palpe edilmemelidir; sertleşme prostat kanseri ile invazyonu düşündürür. Dijital rektal muayene ile ayn zamanda fekal bas bulunabilir. Muayenede saptanan büyük adenomlar her zaman obstrüksiyona neden olmazken, küçük adenomlar (gland bask n) neden olabilir. Tam idrar tetkiki: Tam idrar tetkiki AÜSS ile başvuran her erkekte yap lmal d r. İnfeksiyon bulgusu, asidik idrar, mikro veya makroskobik hematüri olabilir. Postvoiding rezidüel volüm (PVR) ölçümü: Ortaciddi semptomlar olan hastalar, beraberinde nörolojik hastal ğ olanlar, azalm ş renal fonksiyonu olanlar, mesane bask lay c ilaç alanlarda PVR üretral kateterizasyon ya da ultrasonografi (USG) ile kontrol edilmelidir. USG (özellikle transrektal USG): Üretral obstrüksiyon için sensitiftir. İntravenöz piyelografi (IVP): Hematüri varl ğ nda tan için gereklidir. Ürodinamik testler: Tan için daha doğru sonuçlar verir. PSA düzeyi: Hem kanseri ekarte etmek için (yüksek PSA düzeyleri kanseri destekler) hem de semptom progresyonunu gösterir. Genel olarak, eğer PSA seviyeleri normalin üst limitinin üzerindeyse (yani 4.0 ng/ml) prostat kanseri olma ihtimali yaklaş k %20-25 civar ndad r. Eğer PSA önemli oranda yükselmişse (> 10 ng/ml), kanser olma ihtimali %50 nin üzerine ç kmaktad r. Dolaş mda bulunan PSA, bağl ve serbest olmak üzere iki formdad r. Prostat malignitesi olan hastalarda serbest/total PSA oran düşüş gösterir. Sistoskopi: Dinamik bir yöntem olmad ğ için BPH de tan için kullan lmaz. Mesane içi patolojilerinin gösterilmesinde ve prostat boyutlar için kullan l r. Tedavi Konservatif izlem: Ciddi semptomlar olmayan hastalarda (IPSS < 9) ve prostat kanseri ekarte edilen hastalarda uygundur. Bu hastalarda y lda en az bir defa semptomlar n takip edilmesi, böbrek fonksiyonlar na bak lmas, PVR ve PSA ölçülmesi önerilmektedir. Hastan n uygun yaşam tarz değişikliklerini sağlamak ve üriner retansiyona neden olabilecek ilaçlardan kaç nmas n sağlamak gerekir. Medikal tedaviler. Cerrahi tedaviler. Medikal tedaviler: Orta semptomatik hastalara verilir. BPH nin medikal tedavisi için kontrendikasyonlar şunlard r: Tekrarlayan üriner retansiyon, Palpe edilebilen mesane, işeme sonras rezidüel idrar hacminin büyük olmas (> 300 ml), BPH ye bağl renal yetmezlik, Tekrarlayan hematüri, BPH ye sekonder tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlar, Mesane taşlar ya da divertikül, Prostat kanseri (alfa-blokerlerin semptomatik tedavi olarak kullan lmas na rağmen). Medikal tedavide kullan lanlar aşağ da s ralanm şt r. 1. Alfa-blokerler: Bu grupta fenoksibenzamin, terazosin, doksazosin, alfuzosin, tamsulosin ve nisergolin vard r. Nonselektif alfa-blokerlerde yan etki selektif alfa-blokerlere göre daha fazlad r. Selektif al- 77

5 Cankurtaran M fa-1 blokerler prostat kapsülü ve mesane boynundaki alfa-1 reseptörleri bloke eder. Alfa-1-selektifler; prazosin, terazosin, doksazosin ve tamsulosindir. Tamsulosin α-1a selektif blokeridir. Bu grup ilaçlar n etkileri iki-dört haftada başlar. Yan etkileri; asteni, baş ağr s, baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyondur. Alfa-blokerler BPH tedavisinde birincil tedavi konumuna gelmiştir ve yaşam kalitesini olumlu etkilediklerine ait veriler artmaktad r. 2. Antiandrojenler: Bu grupta luteinize hormon salg latan hormon (LHRH) agonistleri ve androjen reseptör inhibitörleri vard r. Prostat boyutunda küçülme sağlar. K rk sekizinci haftaya kadar semptomlarda düzelme olmayabilir. PSA düzeyini düşürür. Yan etkileri; impotans, kilo al m, s cak basmas, ishal ve jinekomastidir. 3. 5α-redüktaz inhibitörleri: Testis içinde testosteronun DHT ye dönüşümünü inhibe eder. Bu grupta kullan lan ilaç finasteriddir. Finasterid prostat boyutlar nda küçülme sağlar. Diğer faydalar BPH sürecinin tersine döndürülmesi, obstrüksiyonun hafifletilmesi, cerrahi girişim risklerinin ve akut retansiyonun azalt lmas ve erkek tipi saç dökülmesinin tersine çevrilmesidir. Semptomlar düzeltmede terazosinden daha az etkilidir. Üriner retansiyon riskini %57, transüretral rezeksiyon ihtiyac n %55 azalt r. Yan etkileri; erektil disfonksiyon (%3-5), libido azalmas (%3-4), ejekülasyon hacminin azalmas ve nadiren jinekomastidir. 4. Hipertermi. 5. Prostat n vaporizasyonu. Cerrahi tedaviler: Cerrahi endikasyonlar şunlard r: Tekrarlayan akut retansiyon, Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlar, Tekrarlayan hematüri, Büyük divertikül, Obstrüksiyona sekonder oluşan mesane taşlar, Böbrek fonksiyonlar nda bozulma, Makroskobik hematüri, Medikal tedaviye rağmen s k nt ya neden olan AÜSS, Hastan n tercihi. Kullan lan cerrahi yöntemler aşağ da verilmiştir: 1. Transüretral rezeksiyon (TUR-p): En güvenilir ve h zl düzelmeyi sağlar. Sistoskopi eşliğinde yap l r. 2. Aç k prostatektomi (enüklasyon): Prostat 60 g üzerinde olan ya da mesane taş gibi ek sorunu olanlara uygulan r. 3. Lazer ablasyon: Obstrüksiyon yaratan dokular n yavaş dökülmesini veya hemen yak lmas n sağlar. 4. Diğer yöntemler. Cerrahi sonras inkontinans, erektil disfonksiyon ve retrograd ejekülasyon gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. PROSTAT KANSERİ Erkeklerde en s k görülen malign hastal kt r, kansere bağl ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci en s k nedendir. En çok periferal zonda (%80), sonra transizyonel zonda yerleşir. Seksen beş yaş nda 50 yaşa göre 40 kat artar. Latent olanlar n %23 ünde aşikar hastal k oluşur, bunlar n da %30 u ölmektedir. %95 i adenokarsinomdur. Diğerleri; prostatik üretran n transizyonel hücreli karsinomlar, küçük hücreli kanserler ve sarkomlard r. Aile öyküsü önemli bir risk faktörüdür; birinci derece akrabalar n birinde varsa risk iki kat, birinci derece akrabalar n ikisinde varsa risk beş kat, birinci derece akrabalar n üçünde varsa risk 11 kat artmaktad r. Zencilerde risk iki kat fazlad r. Kötü diferansiasyon en s k 1-3 ml lik tümörlerde görülmektedir. 0.5 ml den büyük tümörler klinik olarak önemlidir. Tan Dijital rektal inceleme: Subjektiftir. Hastalar n %16 s n n serum PSA s normalken dijital rektal incelemesi anormaldir, dijital rektal incelemesi normal hastalar n %19 unda PSA anormaldir. PSA düzeyi: PSA bir serin proteazd r. Hem malign hem de benign hücrelerce yap labilmektedir. Sensitivitesi yüksek, spesifisitesi düşüktür. Yaş n ilerlemesiyle PSA n n yükselmesinin nedenleri: Prostat n hacminin artmas (en önemlisi), Subklinik prostatit varl ğ, Prostatik iskemi veya infarkt, Gösterilememiş kanser varl ğ veya infarkt, Dolaş ma daha fazla PSA geçmesi. Minimum tümör büyüklüğü bile PSA y art rmaktad r. Serum PSA s yüksek ama nonpalpabl olan kanserler de tedavi edilmelidir. Serum PSA düzeyi dijital rektal inceleme ve transrektal USG den daha değerli bulunmuştur. Serum PSA 10 ng/ml den büyükse ekstraprostatik hastal k % dür. 78

6 Transrektal USG: Asemptomatik hastalarda nonpalpabl prostat kanserini yakalayabilmektedir. Sensitivite ve spesifisitesi düşüktür. Dijital rektal incelemesi ve PSA s pozitif olanlarda gereksizdir. Biyopsi: Transrektal USG eşliğinde yap lmaktad r. Tan biyopsi ile konur. Mutlaka dört kadrandan biyopsi yap lmal d r. Bilgisayarl tomografi: Yay l m araşt rma amaçl d r. MRG: Lokal ekstraprostatik yay l m göstermek içindir. Metastaz Yollar 1. Direkt metastaz. 2. Lenfatik metastaz: En s k bu yolla yay l r ve en s k obturatör lenf nodlar tutulur. 3. Hematojen yay l m: Kemiğe yay l md r. Ölen hastalar n %85 inde vard r. En s k hematojen yay l m olan yerler; lumbal vertebralar, femur ve pelvistir. Kemik metastaz en iyi kemik sintigrafisi ile görüntülenir. Tedavi Evreye göre tedavi yap l r. Prostat kanseri tan s alan hastalar n izlemi üroloji bölümü taraf ndan yap lmal d r. Evreye göre izlem, cerrahi veya hormonal terapi seçenekleri tercih edilir. Öneriler Elli yaş üstü erkekler her y l PSA ve dijital rektal inceleme ile değerlendirilmelidir. Ayr ca, PSA daki ve dijital rektal incelemedeki değişimler değerlendirilmelidir. Aile öyküsü olan, zenci ve vazektomililerde risk artt ğ için taramaya 40 yaş nda başlanmal d r. Eğer PSA düzeyi yaşa özgü normal değerlerin üzerinde ama dijital rektal inceleme normal ise transrektal USG yap lmal d r. Lezyon görülürse; görüldüğü yerden ve alt kadrandan biyopsi yap lmal d r. Eğer dijital rektal inceleme sonucu anormal ise PSA sonucu ne olursa olsun hastaya transrektal USG ve bunun rehberliğinde biyopsiler yap lmal d r. PROSTATİT Prostatit benzeri semptomlar n prevalans yaklaş k %10 dur. Genellikle etyolojisi bakteriyolojiktir. Elli yaş ve üzerindeki erkeklerde genellikle gram-negatifler etkendir. Klinik bulgular ; s k idrar yapma, idrar yapma hissi, perineal ağr veya dolgunluk ve dizüridir. Prostatitler dört grup alt nda incelenebilir: 1. Akut bakteriyel prostatit, 2. Kronik bakteriyel prostatit, 3. Nonbakteriyel prostatit, 4. Prostatodinya. Akut Bakteriyel Prostatit Ek olarak yüksek ateş ile seyreder, muayenede prostat s cak, şiş ve ağr l d r. Prostat masaj kontrendikedir. Tam idrar tetkikinde inflamasyon bulgular mevcuttur. Tedavide 30 gün trimetoprim-sülfametoksazol veya florokinolonlar kullan l r. Kronik Bakteriyel Prostatit Nadirdir, genelde asemptomatik seyreder, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlar şeklinde prezente olabilir. Tan s güçtür. Prostatik s v da lökosit görülür. Tedavide alt hafta süreyle trimetoprim-sülfametoksazol veya florokinolonlar kullan l r. Nonbakteriyel Prostatit Kültürde bakteri üremez. Etken: Chlamydia trachomatis veya Ureaplasma urealyticum dur. Tedavide dört-alt hafta süreyle doksisiklin verilir ve oturma banyosu uygulan r. Prostatodinya Strese bağl olabilir. Tedavi stresi gidermeye yöneliktir. Ampirik antibiyotik tedavisi ve alfa-blokerler verilebilir. KAYNAKLAR 1. Abrams P, Schulman CC, Vaage S. Tamsulosin, a selective alpha 1c-adrenoceptor antagonist: A randomized, controlled trial in patients with benign prostatic obstruction (symptomatic BPH). The European Tamsulosin Study Group. Br J Urol 1995; 76: Andersen JT, Nickel JC, Marshall VR, et al. Finasteride significantly reduces acute urinary retention and need for surgery in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Urology 1997; 49: Barry MJ, Fowler FJ Jr, O Leary MP, et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol 1992; 148: Boyle P, Gould AL, Roehrborn CG. Prostate volume predicts outcome of treatment of benign prostatic hyperplasia with finasteride: Meta-analysis of randomized clinical trials. Urology 1996; 48: de Mey C, Michel MC, McEwen J, Moreland T. A double-blind comparison of terazosin and tamsulosin on their differential effects on ambulatory blood pressure and nocturnal orthostatic stress testing. Eur Urol 1998; 33: Gann PH, Hennekens CH, Stampfer MJ. A prospective evaluation of plasma prostate-specific antigen for detecting of prostate cancer. JAMA 1995; 273:

7 Cankurtaran M 7. Greenlee RT, Murray T, Bolden S, et al. Cancer statistics CA Cancer J Clin 2000; 50: Girman CJ, Jacobsen SJ, Rhodes T, et al. Association of health-related quality of life and benign prostatic enlargement. Eur Urol 1999; 35: Jacobsen SJ, Jacobson DJ, Girman CJ, et al. Treatment for benign prostatic hyperplasia among community-dwelling men: The Olmsted Couny study of urinary symptoms and health status. J Urol 1999; 162: Kirby RS. Doxazosin in benign prostatic hyperplasia: Effects on blood pressure and urinary flow in normotensive and hypertensive men. Urology 1995; 46: Kirby RS, Pool JL. Alpha adrenoreceptor blockade in the treatment of benign prostatic hyperplasia: Past, present and future. Br J Urol 1997; 80: Kirby RS. The natural history of benign prostatic hyperplasia: What have we learned in the last decade? Urology 2000; 56: Kirk D. Prostate cancer in the elderly. Eur J Surg Oncol 1998; 24: Klein BE, Klein R, Lee KE, Bruskewitz RC. Correlates of urinary symptom scores in men. Am J Public Health 1999; 89: Lu-Yao G, Stukel TA, Yao SL. Prostate-specific antigen screening in elderly men. J Natl Cancer Inst 2003; 95: McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P, et al. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long- Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998; 338: O Leary MP. Quality of life and alpha-blocker therapy: An important consideration for both the patient and the physician. Urology 2002; 59(2 Suppl 1): Platz EA, Rimm EB, Kawachi I, et al. Alcohol consumption, cigarette smoking and the risk of benign prostatic hyperplasia. Am J Epidemiol 1999; 149: Roehborn CG, Boyle P, Bergner D, et al. Serum prostate-specific antigen and prostate volume predict long-term changes in symptoms and flow rate: Resuts of a 4-year, randomized trial comparing finasteride versus plasebo. Urology 1999; 54: Roehrborn CG, Boyle P, Gould AL, Waldstreicher J. Serum prostate-specific antigen as a predictor of prostate volume in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 1999; 53: Roehrborn CG, Malice M, Cook TJ, Girman CJ. Clinical predictors of spontaneous acute urinary retention in men with LUTS and clinical BPH: A comprehensive analysis of the pooled placebo groups of several large clinical trials. Urology 2001; 58: Steers WD. 5 alpha-reductase activity in the prostate. Urology 2001; 58(6 Suppl 1): Stoner E. Three-year safety and efficacy data on the use of finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology 1994; 43: Terret C, Albrand G, Droz JP. Geriatric assessment in elderly patients with prostate cancer. Clin Prostate Cancer 2004; 2: Walsh PC, Partin AW. Family history facilitates the early diagnosis of prostate carcinoma. Cancer 1997; 80: Wasson JH, Reda DJ, Bruskewitz RC, et al. A comparison of transurethral surgery with watchful waiting for moderate symptoms of benign prostatic hyperplasia. The Veterans Affairs Cooperative Study Group on Transurethral Resection of the Prostate. N Engl J Med 1995; 332: YAZIŞMA ADRESİ Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Geriatri Ünitesi S hhiye-ankara 80

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Araştırma. Güven ASLAN 1, Elnur MAMMADOV 1, Onur KİZER 1, BurçinTUNA 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2

Araştırma. Güven ASLAN 1, Elnur MAMMADOV 1, Onur KİZER 1, BurçinTUNA 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2 113 Araştırma Biyopside Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Veya Malignite Kuşkulu Odak Varlığında Tur-P Sonuçları * THE HISTOPATOLOGIC RESULTS OF TURP IN PATIENTS WITH HPIN OR SUSPICIOUS

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA SERENOA REPENS (SR) VE TAMSULOSİN (TAM) TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA SERENOA REPENS (SR) VE TAMSULOSİN (TAM) TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI NÖROÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ/Neurourology and Female Urology BENİN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA SERENOA REPENS () VE SULOSİN () TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE EFFICACY

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu M. Fall (ba kan), A.P. Barano ski, S. Elneil, D. Engeler,. Hughes, E.. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams Eur Urol 2004;46(6):681-9 Eur Urol 2010;57(1):35-48 Kronik (persistan olarak da bilinir)

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz (Metin güncelleme Nisan 2010).R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22 Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8 nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan

Detaylı

Ürolojide Botulinum Toksini Kullanımı: Son Yılların Yükselen Akımı. Hüsnü Tokgöz, İbrahim Dönmez, Necmettin Aydın Mungan

Ürolojide Botulinum Toksini Kullanımı: Son Yılların Yükselen Akımı. Hüsnü Tokgöz, İbrahim Dönmez, Necmettin Aydın Mungan İnceleme / Review Ürolojide Botulinum Toksini Kullanımı: Son Yılların Yükselen Akımı Hüsnü Tokgöz, İbrahim Dönmez, Necmettin Aydın Mungan Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yaflar Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı