Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar"

Transkript

1 Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler: Prostat, hastal k, yafll lar Key Words: Prostate, disease, elderly Prostat bezi santral, transizyonel ve periferal olmak üzere üç zondan oluşur ve d ştan fibröz doku ve düz kas liflerinden oluşan kapsülle sar l d r. Prostat salg - s hafif alkalidir, asit fosfataz, sitrik asit ve fibrinolizin içerir. Yaşl erkeklerde s k görülen prostat hastal klar prostatit, benign prostat hiperplazisi (BPH) ve prostat kanseridir. BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ BPH orta yaş n üzerindeki erkekleri en s k etkileyen hastal klardan biridir. Prevalans yaşlanmayla birlikte artar, bu yüzden yaşlanan nüfusa bağl olarak dünya genelinde etkilenen hastalar n mutlak say s artmaktad r. Prostat büyümesi, mesane ç k ş obstrüksiyonlar na ve alt üriner sisteme ait semptomlara (AÜSS) (özellikle urgency ve noktüri) neden olur. Histolojik BPH hemen hemen tüm yaşl erkeklerde vard r. Buna rağmen sadece yar s nda prostat büyümesi olur ve prostat büyümesi olanlar n da sadece yar s nda semptom vard r. Prostatizm semptomlar prostat hastal klar ndan bağ ms z olarak yaşa bağl alt idrar yolu fizyolojisindeki değişikliklere, eşlik eden diğer hastal klara ve kullan lan ilaçlara bağl olarak da oluşur. Günümüzde, BPH nadiren yaşam tehdit eden bir hastal k olarak ortaya ç kmaktad r. Semptomlar n kötüleşmesi ve idrar ak m nda bozulma genellikle yavaşt r ve renal yetmezlik gibi ciddi sonuçlar s k değildir. Bununla beraber, akut üriner retansiyon prostat büyüklüğü ile artar ve acil hospitalizasyon ve s kl kla cerrahi müdahale gerektirir. S k idrara ç kma, noktüri ve inkomplet mesane boşal m gibi nispeten daha az ciddi semptomlar yine de çok s k nt verici olabilir ve hastan n yaşam kalitesini etkileyebilir. Ayr ca, BPH ye bağl AÜSS olan erkeklerde erektil disfonksiyon ve ejekülasyon bozukluklar görülebilir. Son y llarda BPH üzerine yap lan geniş çapl araşt rmalar sadece patogenezi anlamam za yard mc olmakla kalmam ş, yeni medikal ve minimal olarak invaziv olan cerrahilerin gelişmesine neden olmuştur. Ayn zamanda hastalar n prostat hastal klar na karş bilincinde de gelişme olmuştur. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri BPH ye ait değişiklikler yaşla beraber artar. Seksen yaş ndaki erkeklerin %80 inde bulunur. Yaşl erkeklerin %28-35 inde hafif ya da ciddi AÜSS bulunur. Semptomlar yaşla artar, en h zl art ş yedinci dekadda görülür; 80 yaş ndaki her dört erkekten biri BPH nedeniyle tedavi almaktad r. Artan yaşla birlikte sigara içimi de bir risk faktörüdür. BPH ye bağl AÜSS ile diabetes mellitus, kardiyovasküler sistem hastal klar, diüretikler, noktürnal poliüri ve yaşa bağl idrar ak m h z nda azalma aras nda da ilişki bulunmuştur. Yaşlanman n Etkisi BPH üçüncü dekaddan itibaren gelişmeye başlar. Yaşla BPH volümü ilişkisi 60 yaş na kadar görülür. Yedinci dekaddan sonra BPH volümü yaşla değişken bir ilişki gösterir. Yap lan kesitsel çal şmalarda benign prostat büyümesi ve yaş aras ndaki ilişki 60 yaş n alt nda en güçlü bulunmuştur. Yap lan dört y ll k bir çal şmaya göre, manyetik rezonans görüntüle- 74

2 me (MRG) ile ölçülen prostat volümü yaşla artm ş ama bu ilişki çok değişkenlik göstermiştir. Prostat volümündeki art şla prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi aras nda güçlü bir ilişki gösterilmiştir. Patogenez ve Patofizyoloji Hiperplazi apopitoz inhibisyonuna veya hücresel büyümenin tetiklenmesine veya her ikisine bağl d r. Prostat n büyümesi ve gelişimi erkeklik hormonu testosteronun ve daha aktif metaboliti olan dihidrotestosteron (DHT) un etkisi alt ndad r. Testosteronun DHT ye dönüşümünden sorumlu enzim 5α-redüktazd r. BPH, androjen reseptörlerinin DHT ile stimülasyonunu gerektirir; bu durum epidermal büyüme faktörü (EGF) gibi büyüme faktörlerinin transkripsiyonuna ve translasyonuna neden olur. Bu BPH nin s ras yla stromal ve epitelyal hiperplazi özelliklerini art r r. Androjen düzeyleri ve hücrenin androjene cevab n n BPH patofizyolojisinde önemli rolü olmas na rağmen androjen bağ ms z faktörlerin de rolü olduğu düşünülmektedir. Bunlar inflamatuvar hücre infiltrasyonu, otokrin sitokinler ve büyüme faktörleri ve nöroendokrin hücrelerin salg lar d r. Hiperplastik sürecin alt nda yatan diğer faktörler programl hücre ölümündeki (apopitoz) azalmay içerir. Dönüştürücü büyüme faktörü-β (TGF-β) normal olarak bu süreci başlat r. Proliferasyonu stimüle eden ve apopitozu indükleyen moleküller aras ndaki dengesizlik prostat n transizyonel alandaki ilerleyici hiperplastik büyümesine neden olur. BPH oluşmas stromal (düz kas hücreleri ve bağ dokusu) ve epitelyal hiperplazinin oranlar na bağl d r. BPH olan hastalar n yar s nda stromal proliferasyon, 1/4 ünde glandüler büyüme, geri kalan nda kar ş k hücre büyümesi bask nd r. Glandüler büyüme daha küçük hacimli, daha semptomatiktir. Prostatektomiye semptomatik cevab daha azd r. BPH nodülleri genellikle lateral loblar n santral transizyonel ve periüretral zonundad r ve prostatik üretran n obstrüksiyonuna zemin haz rlar. Ancak BPH de mesane ç k m obstrüksiyonu ve üretral obstrüksiyon her zaman olmaz. Mekanik bas olmadan BPH ye bağl prostat kapsülündeki fibroelastik yap n n değişmesi AÜSS ye neden olur. BPH dokusunda alfa-adrenerjik reseptör say s (özellikle α1c) artar. Semptomatik BPH si ve özellikle de üriner retansiyonu olanlarda bu reseptörlerin kontraktil cevab artm şt r. BPH ye bağl mesane ç k m obstrüksiyonu olanlarda mesane detrusor kas n n yap s değişir; düz kas hipertrofisi, otonom nöronlarda azalma, beta-adrenerjik (inhibitör) yan ttan alfa-adrenerjiğe (uyar c ) değişim olur. Detrusor instabilitesi de gelişebilir. Prostat Spesifik Antijen (PSA) in Rolü Ejekülasyondan sonra semeni s v hale getiren prostat epitel hücreleri taraf ndan salg lanan bir glikoprotein proteaz olan PSA n n sekresyonu BPH si olan hastalarda s kl kla artm ş olarak bulunur. Ortalama serum PSA seviyelerinin BPH dokusunun her gram için 0.3 ng/ml artt ğ bildirilmiştir; bununla beraber, klinik prostat kanseri olan hastalarda genellikle çok daha fazla art şlar görülür. Artm ş serum PSA seviyeleri (> 4.0 ng/ml) BPH si olan erkeklerin %25 ya da daha fazlas nda ve belirgin hacmin olduğu prostat kanseri hastalar nda görülür. Bu yüzden, PSA prostat kanseri için tan sal bir test değildir, fakat prostat kanserinin bulunma ihtimalinin hesaplanmas nda kullan labilmektedir. Ayr ca, prostat hacmi hakk nda fikir edinilmesi için yararl d r, çünkü BPH de bez büyüdükçe genel olarak PSA seviyeleri de artmaktad r. Klinik BPH, AÜSS olarak bilinen obstrüktif ve irritatif semptomlar n spektrumu ile karakterizedir. Bununla beraber, bu semptomlar n BPH ye özgü olmad ğ ve prostat kanseri, prostatit veya diğer hastal klarda da görülebileceği unutulmamal d r. Urgency, idrar s kl ğ nda artma, noktüri, azalm ş ve kesilen idrar ak m, mesanenin tam boşalmamas hissi s k görülen bulgulard r. Buna rağmen, birçok hasta asemptomatiktir. Daha az s kl kla hematüri ve üriner retansiyon olabilir. Akut üriner retansiyon için risk faktörleri Tablo 1 de görülmektedir. Zay f idrar ak m ve mesanenin tam olarak boşalmama hissinin ileride prostat cerrahisine olan ihtiyaç ile en s k ilişkili semptomlar olduğu gösterilmiştir. Mikturasyondan sonra damla damla ak nt olmas obstrüksiyondan ziyade genellikle idrar n bulbar üretrada birikimi sonucu oluşur. BPH ile ilişkili AÜSS Tablo 2 de görülmektedir. Tan -Ay r c Tan AÜSS, American Urological Association (AUA) semptom skorlamas ya da International Prostate Symptom Score (IPSS) a göre değerlendirilir. IPSS Tablo 3 te görülmektedir; semptomlar n şiddeti ile ilgili yedi sorudan oluşmaktad r. AUA semptom skorlamas son bir aydaki; mesanenin boşalmama hissi, gece idrara kalkma, azalm ş idrar ak m, iki saat içinde tekrar idrara ç kma, idrar yaparken durup tekrar başlama ve idrar yapmaya başlamada zorlanmay içerir. Bu skorlamalar BPH tan s nda değil semptomlar n derecesini değerlendirmede kullan l r. Ay r c tan da BPH d ş nda AÜSS ye neden olabilecek durumlar n araşt r lmas gerekir; ilaçlar (antiko- 75

3 Cankurtaran M Tablo 1. Akut üriner retansiyon için risk faktörleri. Yüksek prostat spesifik antijen de erleri fleme sonras rezidüel idrar volümünün 200 ml den fazla olmas Büyük hiperplastik prostat drar ak m h z nda büyük oranda azalma Daha önce akut üriner retansiyon hikayesi olmas Ciddi alt üriner sistem semptomlar n n varl Tablo 2. BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlar. Obstrüktif semptomlar rritatif semptomlar Hezitans Noktüri Zay f ak m Az az idrar yapma drar geçiflinde zorlanma drara acilen ç kma hissi Uzam fl mikturasyon Dizüri Mesanenin tam olarak Urge inkontinans boflalmamas hissi S k idrar yapma Akut üriner retansiyon Kronik retansiyona ba l noktürnal enürezis BPH: Benign prostat hiperplazisi. Tablo 3. International Prostate Symptom Score (IPSS). linerjikler, alfa-adrenerjik agonistler, kalsiyum kanal blokerleri, narkotikler), fekal bas, nörolojik hastal klar (demans, vitamin B 12 eksikliği, multipl skleroz, medulla spinalis zedelenmesi), pelvik operasyonlar ve radyasyon, diabetes mellitus, hiperkalsemi, diüretik, artm ş s v al m. AÜSS nin ay r c tan s nda düşünülmesi gerekenler Tablo 4 te görülmektedir. Beraberinde bulunan semptomlar n araşt r lmas (hematüri, seksüel fonksiyon, pelvik ağr, s v al m, ilaçlar, kardiyak semptomlar gibi) ay r c tan da kolayl k sağlar. BPH tan s nda kullan labilecek testler ve yöntemler: Dijital rektal inceleme: Prostatla ilgili patoloji düşünülen hastalarda fizik muayenenin en önemli parças olmal d r. Dijital rektal muayene prostat n büyüklüğü, k vam ve anatomik s n rlar ile ilgili faydal bilgiler sağlar. Hasta sol lateral ya da diz-dirsek pozisyonunda iken uygulanabilir. Normal prostat n büyüklüğü bir golf topundan biraz daha ufakt r (20 cm 3 ). BPH si olan hastalarda bir tenis topu büyüklüğüne erişebilir (50 cm 3 ). Benign bezler yumuşak, si- Hasta skoru Hiç 5 defada Yar s ndan Yar s ndan Hemen Semptomlar görülmeme 1 kez az Yar s nda fazla daima Tam boflalmama Geçti imiz ay boyunca idrar yapt ktan sonra ne kadar s kl kla mesanenizin tam olarak boflalmad n hissettiniz? S k idrara ç kma Geçti imiz ay boyunca idrara ç kt ktan iki saatten az bir zaman geçtikten sonra ne kadar s kl kla tekrar idrar yapmak zorunda hissettiniz? Kesik kesik idrar yapma Geçti imiz ay boyunca idrar yaparken ne kadar s kl kla durup tekrar devam ettiniz? S k flma Geçti imiz ay boyunca ne kadar s kl kla idrar n z tutmak zor bir hal ald? Zay f ak m Geçti imiz ay boyunca ne kadar s kl kla zay f idrar ak m n z oldu? Zorlama Geçti imiz ay boyunca ne kadar s kl kla idrar yapmak için kendinizi zorlad n z? Noktüri 0 1 kez 2 kez 3 kez 4 kez 5 ve Geçti imiz ay boyunca yata a gittikten daha fazla sabah kalkana kadar kaç defa tipik olarak idrara ç kmak için uyand n z? Toplam IPSS Toplam IPSS; 0-8 Hafif, 9-19 Orta, 20 ve üstü Ciddi. 76

4 Tablo 4. Alt üriner sistem semptomlar n n ay r c tan s nda düşünülmesi gereken patolojiler. Di er Nörolojik Neoplastik nflamatuvar Poliüri obstrüksiyon durumlar bozukluklar hastal klar nedenleri nedenleri Parkinson hastal Prostat kanseri drar yolu infeksiyonu/ Diabetes mellitus Mesane boynu Serebrovasküler olay Mesanenin in situ mesane tafl Konjestif kalp yetmezli i dissinerjisi Multipl sistem atrofisi karsinomu nterstisyel sistit Eksternal sfinkter Serebral atrofi Tüberküloz sistit dissinerjisi Multipl skleroz Üretral strüktü Uyku apnesi Ciddi fimozis metrik ve elastik hissedilir; palpe edilebilen bir nodül ya da yayg n olarak sertleşmiş ve asimetrik bezler kanseri işaret eder. Prostat n lateral ve kranial s n rlar ve medial sulkusu tespit edilebilir olmal d r. Seminal veziküller palpe edilmemelidir; sertleşme prostat kanseri ile invazyonu düşündürür. Dijital rektal muayene ile ayn zamanda fekal bas bulunabilir. Muayenede saptanan büyük adenomlar her zaman obstrüksiyona neden olmazken, küçük adenomlar (gland bask n) neden olabilir. Tam idrar tetkiki: Tam idrar tetkiki AÜSS ile başvuran her erkekte yap lmal d r. İnfeksiyon bulgusu, asidik idrar, mikro veya makroskobik hematüri olabilir. Postvoiding rezidüel volüm (PVR) ölçümü: Ortaciddi semptomlar olan hastalar, beraberinde nörolojik hastal ğ olanlar, azalm ş renal fonksiyonu olanlar, mesane bask lay c ilaç alanlarda PVR üretral kateterizasyon ya da ultrasonografi (USG) ile kontrol edilmelidir. USG (özellikle transrektal USG): Üretral obstrüksiyon için sensitiftir. İntravenöz piyelografi (IVP): Hematüri varl ğ nda tan için gereklidir. Ürodinamik testler: Tan için daha doğru sonuçlar verir. PSA düzeyi: Hem kanseri ekarte etmek için (yüksek PSA düzeyleri kanseri destekler) hem de semptom progresyonunu gösterir. Genel olarak, eğer PSA seviyeleri normalin üst limitinin üzerindeyse (yani 4.0 ng/ml) prostat kanseri olma ihtimali yaklaş k %20-25 civar ndad r. Eğer PSA önemli oranda yükselmişse (> 10 ng/ml), kanser olma ihtimali %50 nin üzerine ç kmaktad r. Dolaş mda bulunan PSA, bağl ve serbest olmak üzere iki formdad r. Prostat malignitesi olan hastalarda serbest/total PSA oran düşüş gösterir. Sistoskopi: Dinamik bir yöntem olmad ğ için BPH de tan için kullan lmaz. Mesane içi patolojilerinin gösterilmesinde ve prostat boyutlar için kullan l r. Tedavi Konservatif izlem: Ciddi semptomlar olmayan hastalarda (IPSS < 9) ve prostat kanseri ekarte edilen hastalarda uygundur. Bu hastalarda y lda en az bir defa semptomlar n takip edilmesi, böbrek fonksiyonlar na bak lmas, PVR ve PSA ölçülmesi önerilmektedir. Hastan n uygun yaşam tarz değişikliklerini sağlamak ve üriner retansiyona neden olabilecek ilaçlardan kaç nmas n sağlamak gerekir. Medikal tedaviler. Cerrahi tedaviler. Medikal tedaviler: Orta semptomatik hastalara verilir. BPH nin medikal tedavisi için kontrendikasyonlar şunlard r: Tekrarlayan üriner retansiyon, Palpe edilebilen mesane, işeme sonras rezidüel idrar hacminin büyük olmas (> 300 ml), BPH ye bağl renal yetmezlik, Tekrarlayan hematüri, BPH ye sekonder tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlar, Mesane taşlar ya da divertikül, Prostat kanseri (alfa-blokerlerin semptomatik tedavi olarak kullan lmas na rağmen). Medikal tedavide kullan lanlar aşağ da s ralanm şt r. 1. Alfa-blokerler: Bu grupta fenoksibenzamin, terazosin, doksazosin, alfuzosin, tamsulosin ve nisergolin vard r. Nonselektif alfa-blokerlerde yan etki selektif alfa-blokerlere göre daha fazlad r. Selektif al- 77

5 Cankurtaran M fa-1 blokerler prostat kapsülü ve mesane boynundaki alfa-1 reseptörleri bloke eder. Alfa-1-selektifler; prazosin, terazosin, doksazosin ve tamsulosindir. Tamsulosin α-1a selektif blokeridir. Bu grup ilaçlar n etkileri iki-dört haftada başlar. Yan etkileri; asteni, baş ağr s, baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyondur. Alfa-blokerler BPH tedavisinde birincil tedavi konumuna gelmiştir ve yaşam kalitesini olumlu etkilediklerine ait veriler artmaktad r. 2. Antiandrojenler: Bu grupta luteinize hormon salg latan hormon (LHRH) agonistleri ve androjen reseptör inhibitörleri vard r. Prostat boyutunda küçülme sağlar. K rk sekizinci haftaya kadar semptomlarda düzelme olmayabilir. PSA düzeyini düşürür. Yan etkileri; impotans, kilo al m, s cak basmas, ishal ve jinekomastidir. 3. 5α-redüktaz inhibitörleri: Testis içinde testosteronun DHT ye dönüşümünü inhibe eder. Bu grupta kullan lan ilaç finasteriddir. Finasterid prostat boyutlar nda küçülme sağlar. Diğer faydalar BPH sürecinin tersine döndürülmesi, obstrüksiyonun hafifletilmesi, cerrahi girişim risklerinin ve akut retansiyonun azalt lmas ve erkek tipi saç dökülmesinin tersine çevrilmesidir. Semptomlar düzeltmede terazosinden daha az etkilidir. Üriner retansiyon riskini %57, transüretral rezeksiyon ihtiyac n %55 azalt r. Yan etkileri; erektil disfonksiyon (%3-5), libido azalmas (%3-4), ejekülasyon hacminin azalmas ve nadiren jinekomastidir. 4. Hipertermi. 5. Prostat n vaporizasyonu. Cerrahi tedaviler: Cerrahi endikasyonlar şunlard r: Tekrarlayan akut retansiyon, Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlar, Tekrarlayan hematüri, Büyük divertikül, Obstrüksiyona sekonder oluşan mesane taşlar, Böbrek fonksiyonlar nda bozulma, Makroskobik hematüri, Medikal tedaviye rağmen s k nt ya neden olan AÜSS, Hastan n tercihi. Kullan lan cerrahi yöntemler aşağ da verilmiştir: 1. Transüretral rezeksiyon (TUR-p): En güvenilir ve h zl düzelmeyi sağlar. Sistoskopi eşliğinde yap l r. 2. Aç k prostatektomi (enüklasyon): Prostat 60 g üzerinde olan ya da mesane taş gibi ek sorunu olanlara uygulan r. 3. Lazer ablasyon: Obstrüksiyon yaratan dokular n yavaş dökülmesini veya hemen yak lmas n sağlar. 4. Diğer yöntemler. Cerrahi sonras inkontinans, erektil disfonksiyon ve retrograd ejekülasyon gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. PROSTAT KANSERİ Erkeklerde en s k görülen malign hastal kt r, kansere bağl ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci en s k nedendir. En çok periferal zonda (%80), sonra transizyonel zonda yerleşir. Seksen beş yaş nda 50 yaşa göre 40 kat artar. Latent olanlar n %23 ünde aşikar hastal k oluşur, bunlar n da %30 u ölmektedir. %95 i adenokarsinomdur. Diğerleri; prostatik üretran n transizyonel hücreli karsinomlar, küçük hücreli kanserler ve sarkomlard r. Aile öyküsü önemli bir risk faktörüdür; birinci derece akrabalar n birinde varsa risk iki kat, birinci derece akrabalar n ikisinde varsa risk beş kat, birinci derece akrabalar n üçünde varsa risk 11 kat artmaktad r. Zencilerde risk iki kat fazlad r. Kötü diferansiasyon en s k 1-3 ml lik tümörlerde görülmektedir. 0.5 ml den büyük tümörler klinik olarak önemlidir. Tan Dijital rektal inceleme: Subjektiftir. Hastalar n %16 s n n serum PSA s normalken dijital rektal incelemesi anormaldir, dijital rektal incelemesi normal hastalar n %19 unda PSA anormaldir. PSA düzeyi: PSA bir serin proteazd r. Hem malign hem de benign hücrelerce yap labilmektedir. Sensitivitesi yüksek, spesifisitesi düşüktür. Yaş n ilerlemesiyle PSA n n yükselmesinin nedenleri: Prostat n hacminin artmas (en önemlisi), Subklinik prostatit varl ğ, Prostatik iskemi veya infarkt, Gösterilememiş kanser varl ğ veya infarkt, Dolaş ma daha fazla PSA geçmesi. Minimum tümör büyüklüğü bile PSA y art rmaktad r. Serum PSA s yüksek ama nonpalpabl olan kanserler de tedavi edilmelidir. Serum PSA düzeyi dijital rektal inceleme ve transrektal USG den daha değerli bulunmuştur. Serum PSA 10 ng/ml den büyükse ekstraprostatik hastal k % dür. 78

6 Transrektal USG: Asemptomatik hastalarda nonpalpabl prostat kanserini yakalayabilmektedir. Sensitivite ve spesifisitesi düşüktür. Dijital rektal incelemesi ve PSA s pozitif olanlarda gereksizdir. Biyopsi: Transrektal USG eşliğinde yap lmaktad r. Tan biyopsi ile konur. Mutlaka dört kadrandan biyopsi yap lmal d r. Bilgisayarl tomografi: Yay l m araşt rma amaçl d r. MRG: Lokal ekstraprostatik yay l m göstermek içindir. Metastaz Yollar 1. Direkt metastaz. 2. Lenfatik metastaz: En s k bu yolla yay l r ve en s k obturatör lenf nodlar tutulur. 3. Hematojen yay l m: Kemiğe yay l md r. Ölen hastalar n %85 inde vard r. En s k hematojen yay l m olan yerler; lumbal vertebralar, femur ve pelvistir. Kemik metastaz en iyi kemik sintigrafisi ile görüntülenir. Tedavi Evreye göre tedavi yap l r. Prostat kanseri tan s alan hastalar n izlemi üroloji bölümü taraf ndan yap lmal d r. Evreye göre izlem, cerrahi veya hormonal terapi seçenekleri tercih edilir. Öneriler Elli yaş üstü erkekler her y l PSA ve dijital rektal inceleme ile değerlendirilmelidir. Ayr ca, PSA daki ve dijital rektal incelemedeki değişimler değerlendirilmelidir. Aile öyküsü olan, zenci ve vazektomililerde risk artt ğ için taramaya 40 yaş nda başlanmal d r. Eğer PSA düzeyi yaşa özgü normal değerlerin üzerinde ama dijital rektal inceleme normal ise transrektal USG yap lmal d r. Lezyon görülürse; görüldüğü yerden ve alt kadrandan biyopsi yap lmal d r. Eğer dijital rektal inceleme sonucu anormal ise PSA sonucu ne olursa olsun hastaya transrektal USG ve bunun rehberliğinde biyopsiler yap lmal d r. PROSTATİT Prostatit benzeri semptomlar n prevalans yaklaş k %10 dur. Genellikle etyolojisi bakteriyolojiktir. Elli yaş ve üzerindeki erkeklerde genellikle gram-negatifler etkendir. Klinik bulgular ; s k idrar yapma, idrar yapma hissi, perineal ağr veya dolgunluk ve dizüridir. Prostatitler dört grup alt nda incelenebilir: 1. Akut bakteriyel prostatit, 2. Kronik bakteriyel prostatit, 3. Nonbakteriyel prostatit, 4. Prostatodinya. Akut Bakteriyel Prostatit Ek olarak yüksek ateş ile seyreder, muayenede prostat s cak, şiş ve ağr l d r. Prostat masaj kontrendikedir. Tam idrar tetkikinde inflamasyon bulgular mevcuttur. Tedavide 30 gün trimetoprim-sülfametoksazol veya florokinolonlar kullan l r. Kronik Bakteriyel Prostatit Nadirdir, genelde asemptomatik seyreder, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlar şeklinde prezente olabilir. Tan s güçtür. Prostatik s v da lökosit görülür. Tedavide alt hafta süreyle trimetoprim-sülfametoksazol veya florokinolonlar kullan l r. Nonbakteriyel Prostatit Kültürde bakteri üremez. Etken: Chlamydia trachomatis veya Ureaplasma urealyticum dur. Tedavide dört-alt hafta süreyle doksisiklin verilir ve oturma banyosu uygulan r. Prostatodinya Strese bağl olabilir. Tedavi stresi gidermeye yöneliktir. Ampirik antibiyotik tedavisi ve alfa-blokerler verilebilir. KAYNAKLAR 1. Abrams P, Schulman CC, Vaage S. Tamsulosin, a selective alpha 1c-adrenoceptor antagonist: A randomized, controlled trial in patients with benign prostatic obstruction (symptomatic BPH). The European Tamsulosin Study Group. Br J Urol 1995; 76: Andersen JT, Nickel JC, Marshall VR, et al. Finasteride significantly reduces acute urinary retention and need for surgery in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Urology 1997; 49: Barry MJ, Fowler FJ Jr, O Leary MP, et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol 1992; 148: Boyle P, Gould AL, Roehrborn CG. Prostate volume predicts outcome of treatment of benign prostatic hyperplasia with finasteride: Meta-analysis of randomized clinical trials. Urology 1996; 48: de Mey C, Michel MC, McEwen J, Moreland T. A double-blind comparison of terazosin and tamsulosin on their differential effects on ambulatory blood pressure and nocturnal orthostatic stress testing. Eur Urol 1998; 33: Gann PH, Hennekens CH, Stampfer MJ. A prospective evaluation of plasma prostate-specific antigen for detecting of prostate cancer. JAMA 1995; 273:

7 Cankurtaran M 7. Greenlee RT, Murray T, Bolden S, et al. Cancer statistics CA Cancer J Clin 2000; 50: Girman CJ, Jacobsen SJ, Rhodes T, et al. Association of health-related quality of life and benign prostatic enlargement. Eur Urol 1999; 35: Jacobsen SJ, Jacobson DJ, Girman CJ, et al. Treatment for benign prostatic hyperplasia among community-dwelling men: The Olmsted Couny study of urinary symptoms and health status. J Urol 1999; 162: Kirby RS. Doxazosin in benign prostatic hyperplasia: Effects on blood pressure and urinary flow in normotensive and hypertensive men. Urology 1995; 46: Kirby RS, Pool JL. Alpha adrenoreceptor blockade in the treatment of benign prostatic hyperplasia: Past, present and future. Br J Urol 1997; 80: Kirby RS. The natural history of benign prostatic hyperplasia: What have we learned in the last decade? Urology 2000; 56: Kirk D. Prostate cancer in the elderly. Eur J Surg Oncol 1998; 24: Klein BE, Klein R, Lee KE, Bruskewitz RC. Correlates of urinary symptom scores in men. Am J Public Health 1999; 89: Lu-Yao G, Stukel TA, Yao SL. Prostate-specific antigen screening in elderly men. J Natl Cancer Inst 2003; 95: McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P, et al. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long- Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998; 338: O Leary MP. Quality of life and alpha-blocker therapy: An important consideration for both the patient and the physician. Urology 2002; 59(2 Suppl 1): Platz EA, Rimm EB, Kawachi I, et al. Alcohol consumption, cigarette smoking and the risk of benign prostatic hyperplasia. Am J Epidemiol 1999; 149: Roehborn CG, Boyle P, Bergner D, et al. Serum prostate-specific antigen and prostate volume predict long-term changes in symptoms and flow rate: Resuts of a 4-year, randomized trial comparing finasteride versus plasebo. Urology 1999; 54: Roehrborn CG, Boyle P, Gould AL, Waldstreicher J. Serum prostate-specific antigen as a predictor of prostate volume in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 1999; 53: Roehrborn CG, Malice M, Cook TJ, Girman CJ. Clinical predictors of spontaneous acute urinary retention in men with LUTS and clinical BPH: A comprehensive analysis of the pooled placebo groups of several large clinical trials. Urology 2001; 58: Steers WD. 5 alpha-reductase activity in the prostate. Urology 2001; 58(6 Suppl 1): Stoner E. Three-year safety and efficacy data on the use of finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology 1994; 43: Terret C, Albrand G, Droz JP. Geriatric assessment in elderly patients with prostate cancer. Clin Prostate Cancer 2004; 2: Walsh PC, Partin AW. Family history facilitates the early diagnosis of prostate carcinoma. Cancer 1997; 80: Wasson JH, Reda DJ, Bruskewitz RC, et al. A comparison of transurethral surgery with watchful waiting for moderate symptoms of benign prostatic hyperplasia. The Veterans Affairs Cooperative Study Group on Transurethral Resection of the Prostate. N Engl J Med 1995; 332: YAZIŞMA ADRESİ Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Geriatri Ünitesi S hhiye-ankara 80

Prostat hastalıkları. Doç. Dr. Önder Cangüven

Prostat hastalıkları. Doç. Dr. Önder Cangüven Prostat hastalıkları Doç. Dr. Önder Cangüven Prostat hastalıkları Prostat Kanseri Benign Prostat Hiperplazisi Prostatit Prostatit Akut bakteriyel prostatit Kronik bakteriyel prostatit Kronik pelvik ağrı

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu BPH OLGU SUNUMLARI Dr. Ferruh Zorlu Olgu -1 Olgu -1 H.A., 50 Y İdrara sık çıkma ve idrar kalma hissi ( Bir yıldır) IPSS : 29 Depolama : 12, Boşaltım : 17 QoL : 5 FM: Glob yok PRM: Prostat gr 1 Benin, sfinkter

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

Prostat n İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi

Prostat n İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi Prostat n İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi Demokan EROL, Levent EMİR S.B. Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, ANKARA GİRİŞ Erkeklerin en s k görülen tümörü, benign prostat

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr.

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. Gökhan Atış Olgu - 1 76 yaş, Erkek KAH (+), by-pass (+), Coraspin 100 mg alıyor,

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİN VE FİNASTERİDİN KOMBİNE KULLANIMI

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİN VE FİNASTERİDİN KOMBİNE KULLANIMI BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİN VE FİNASTERİDİN KOMBİNE KULLANIMI COMBINED THERAPY OF DOXAZOSINE AND FINASTERIDE IN THE MEDICAL TREATMENT OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA ALTAY

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ. Dr. Necmettin PENBEGÜL

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ. Dr. Necmettin PENBEGÜL BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ Dr. Necmettin PENBEGÜL Prostat Mesane tabanı ile üretranın birleşim yerinin etrafını sarar. Seminal sıvının bir kısmını üreten bir seks bezidir. Esas olarak epitelyal ve stromal

Detaylı

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul PROSTAT HASTALIKLARI Doç.Dr.Cevdet Kaya Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul Sunum Planı 1. Prostat nedir? 2. İyi huylu prostat büyümesi / Tedavisi 3. Prostat kanseri

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ Dr Ferruh Zorlu Prostat hücreleri h fizyolojik olarak androjenlere bağı ğımlıdır Bilateral orşiektomi Altın n standart olarak kabul görmektedir g Ucuz ve Kolaydır

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT NEDİR? Prostat, sadece erkeklerde bulunan ve idrar yolu çevreleyen bir salgı bezidir. Prostat, salgıladığı sıvıyla meniye sperm fonksiyonunda önemli rol oynayan bazı maddeleri ekler. Çocukluk çağında

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ GÜNCELLEME

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ GÜNCELLEME BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ GÜNCELLEME Dr. Tahsin TURUNÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Kliniği 8 Şubat 2017, Trabzon Benign Prostat Hiperplazisi Prostatın transizyonel

Detaylı

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNDE KOMBİNASYON TEDAVİLERİ

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNDE KOMBİNASYON TEDAVİLERİ İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNDE KOMBİNASYON TEDAVİLERİ DR.BİLAL GÜMÜŞ 2012-İZMİR TÜD-EÜŞ Büyümüş Prostatın 50 Yaş Üzerinde Görülme İnsidansı (US data) CAD and hyperlipidaemia Hypertension Type 2 diabetes

Detaylı

BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH

BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH Tufan TARCAN, Cenk

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ANTALYA, EKİM 2015 GEÇMİŞTEN BUGÜNE AÜSS TE KONUŞULANLAR BPH ETYOPATOGENEZ: hormonal faktörler, büyüme faktörleri/

Detaylı

Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum?

Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum? Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum? Doç. Dr. Ahmet SOYLU ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ-GAZİANTEP 20.Aralık.2009 BPH lerde en sık görülen nonkutanöz benign tm İnsidans yaşla ilişkili Histolojik

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

PROSTAT KANSERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

PROSTAT KANSERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi PROSTAT KANSERİ Dr. Tahsin Turunç Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Prostat Erkek reprodüktif sisteminin bir parçasıdır Mesane ile üretra arasında yerleşimli

Detaylı

PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY

PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI Sunum Planı 1. Prostat

Detaylı

ARAŞTIRMA. Soner Çoban 1 İbrahim Keleş 2 Ünal Kurtoğlu 3 Muhammet Güzelsoy 1 Ali Rıza Türkoğlu 1. Çoban S ve ark.

ARAŞTIRMA. Soner Çoban 1 İbrahim Keleş 2 Ünal Kurtoğlu 3 Muhammet Güzelsoy 1 Ali Rıza Türkoğlu 1. Çoban S ve ark. ARAŞTIRMA Soner Çoban 1 İbrahim Keleş 2 Ünal Kurtoğlu 3 Muhammet Güzelsoy 1 Ali Rıza Türkoğlu 1 1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa 2 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi ve progresyonunda risk faktörleri

Benign prostat hiperplazisi ve progresyonunda risk faktörleri Benign prostat hiperplazisi ve progresyonunda risk faktörleri Dr. Gürkan Çoban, Dr. İbrahim Cüreklibatır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir DERLEME ABSTRACT Benign prostatic

Detaylı

Alt Üriner Sistem Semptomları ile Serum PSA Seviyeleri ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki

Alt Üriner Sistem Semptomları ile Serum PSA Seviyeleri ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki DOI: 10.16899/ctd.50403 Original Article ORİJİNAL ARAŞTIRMA Alt Üriner Sistem Semptomları ile Serum PSA Seviyeleri ve Histolojik Prostatit Arasındaki İlişki The Relationship Between Histologic Prostatitis

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: 5-alfa redüktaz inhibitörleri; adrenerjik alfa-antagonistler; alt üriner sistem semptomları; prostat hiperplazisi; tedavi sonucu

Anahtar Kelimeler: 5-alfa redüktaz inhibitörleri; adrenerjik alfa-antagonistler; alt üriner sistem semptomları; prostat hiperplazisi; tedavi sonucu ORİJİNAL ARAŞTIRMA Benign Prostatik Obstrüksiyon Düşündüren Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisinde, Alfa Bloker Monoterapileri ve Kombinasyon Tedavilerinin Etkinlik ve Yan Etki Profillerinin

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Okan Baş, Taha Numan Yıkılmaz Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlanan erkeklerde en sık karşılaşılan

Detaylı

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü Dr.Gökhan TEMELTAŞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD IV. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve YAŞAM KALİTESİ Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BPH & QoL? BPH BPH İnfravezikal obstrüksiyon Detrüsör disfonksiyonu

Detaylı

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü Dr.Gökhan TEMELTAŞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD IV. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat nedir? Ne işe yarar? Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Erken teşhis mümkün müdür? Teşhis nasıl koyulur?

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

MANİSA İLİ SELÇİKLİ KÖYÜ ERKEKLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMA PREVALANSI, PROSTAT AĞIRLIĞI VE ARTIK İDRAR İLE BAĞINTISI: TOPLUMA DAYALI ÇALIŞMA -II-

MANİSA İLİ SELÇİKLİ KÖYÜ ERKEKLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMA PREVALANSI, PROSTAT AĞIRLIĞI VE ARTIK İDRAR İLE BAĞINTISI: TOPLUMA DAYALI ÇALIŞMA -II- . MÜEZZİNOĞLU T., LEKİLİ M., GÜMÜŞ B., BÜYÜKSU C., ATABAY B. MANİSA İLİ SELÇİKLİ KÖYÜ ERKEKLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMA PREVALANSI, PROSTAT AĞIRLIĞI VE ARTIK İDRAR İLE BAĞINTISI: TOPLUMA DAYALI ÇALIŞMA

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİNİN ETKİNLİĞİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİNİN ETKİNLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Savı 2. 2001 157-161 BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİNİN ETKİNLİĞİ Ahmet Kiper* * M. Abdurrahim İmamoğlu** * Hasan Bakırtaş***

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

Malatya Yeşilyurt İlçesinde 35-85 Yaş Erkek Populasyonda Prostatizm Semptomlarının Sıklığı

Malatya Yeşilyurt İlçesinde 35-85 Yaş Erkek Populasyonda Prostatizm Semptomlarının Sıklığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(1) 25-29 (2003) Malatya Yeşilyurt İlçesinde 35-85 Yaş Erkek Populasyonda Prostatizm Semptomlarının Sıklığı Ali Güneş*, Oğuzhan Sarıyüce**, Gülsen Güneş*** *İnönü

Detaylı

IPSS ve Medikal Tedavi. Dr. Turgut Alkibay

IPSS ve Medikal Tedavi. Dr. Turgut Alkibay IPSS ve Medikal Tedavi Dr. Turgut Alkibay TARİHSEL SÜREÇ Semptomlar BPH ya bağlı 1990 dan sonra: Semptomlar BPH YENİ ALGILAMA BPH/AÜSS Detrusor aşırı aktivitesi Detresör yetersiz aktivitesi Poliüri/Noktürnal

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMELİ HASTALARDA TRANSİZYONEL ZON İNDEKSİNİN YERİ VE ÖNEMİ

PROSTAT BÜYÜMELİ HASTALARDA TRANSİZYONEL ZON İNDEKSİNİN YERİ VE ÖNEMİ GENEL ÜROLOJİ /General Urology SELİM PROSTAT BÜYÜMELİ HASTALARDA TRANSİZYONEL ZON İNDEKSİNİN YERİ VE ÖNEMİ THE VALUE AND USAGE OF TRANSITION ZONE INDEX IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA Deniz

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH)

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) Erkeklerde ellili yaşların başından itibaren prostat büyümesi görülmekte ve bu büyüme beraberinde bazı sorunlar getirmektedir. Bu kitapçık, sizi

Detaylı

Prostat infeksiyonları alt üriner sistem semptomları üzerinde ne derece etkili?

Prostat infeksiyonları alt üriner sistem semptomları üzerinde ne derece etkili? Prostat infeksiyonları alt üriner sistem semptomları üzerinde ne derece etkili? Dr. A. Erdem Canda Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği Ankara AÜSS ları altta yatan patolojinin

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi Yaşam Kalitesi i Alt Grubu Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD Prostat Kanseri (PCa): Genel Bilgi Erkeklerde en sık tanı konan solid tümör Kanser ölümlerinde 2. sırada

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

PROSTAT KANSERİ. www.uroonkoloji.org

PROSTAT KANSERİ. www.uroonkoloji.org PROSTAT KANSERİ www.uroonkoloji.org PROSTAT KANSERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerindedir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Prostatın Cerrahi Hastalıkları Editör Adem Altunkol NİSAN 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-20-4 Eser Editör : Prostatın Cerrahi Hastalıkları : Adem Altunkol Editör İletişim Bilgileri : Üroloji Kliniği,

Detaylı

DİLAPROST 5 mg FİLM TABLET. Her film tablet; 5 mg Finasterid içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır.

DİLAPROST 5 mg FİLM TABLET. Her film tablet; 5 mg Finasterid içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır. DİLAPROST 5 mg FİLM TABLET Her film tablet; 5 mg Finasterid içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Finasterid

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI SUNUM AKIŞI Alt Üriner Sistem Semptomları OVERAKTĠF MESANE BPH ÜRĠNER RETANSĠYON

Detaylı

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME Prof. Dr. Niyazi Aşkar EÜTF Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Ürodinamik inceleme Amaç: Alt üriner sistem dolum ve boşaltım fonksiyon bozukluklarını saptamaktır Ürodinamik tetkiklerin

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Olgu Sunuları. Prof. Dr. Ramazan AŞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgu Sunuları. Prof. Dr. Ramazan AŞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu Sunuları Prof. Dr. Ramazan AŞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Panelistler Doç. Dr. Sadık Görür MKÜTF Üroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Sakıp Erturhan GaziantepÜTTF Üroloji Anabilim Dalı Yrd.

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ TRANSURETHRAL NEEDLE ABLATION (TUNA) IN TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA ÜNSAL A., ÇİMENTEPE E., SAĞLAM R.

Detaylı

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Lokal nüks - 1 60 y 1/2005 ct3 prostat ca, GS 3+4 vpsa? 2.2005 3.2005 60 Gy prostat RT +

Detaylı

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali Görülme Sıklığı kadında % 4.5-53 erkekde %1.6-24 Üroloji ve Jinekoloji Polikliniklerine İdrar Kaçırma Yakınması Dışında

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): ,

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): , PROSTATIN İKİ FARKLI ELEKTROTLA YAPILAN TRANSÜRETRAL ELEKTROVAPORİZASYON REZEKSİYONU (TUVRP) İLE TURP KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE PROSPEKTİF KLİNİK BİR ÇALIŞMA CLINICAL RESULTS OF

Detaylı

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ: Nörolojik yapı ve fonksiyonlar hakkındaki temel bilgileri pekiştirmek, nörolojik muayene ve psikiyatrik görüşme yapma, elde edilen verileri yorumlama

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

HASTALARINDA TAMSULOSİN TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

HASTALARINDA TAMSULOSİN TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GENEL ÜROLOJİ/General Urology PARKİNSON HASTALARINDA TAMSULOSİN TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF TAMSULOSIN THERAPY ON LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS IN PARKINSON S DISEASE

Detaylı