Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 42soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Jinekomasti ve galaktoresi olan bir erkek hastada neden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Prolaktinoma B) HCGsekrete eden akciğer karsinomu C) Spironolakton kullanımı D) Karaciğer sirozu E) Digital kullanımı 6. Renal travma düşünülen hastada altın standart yöntem hangisidir? A) MRI B) Difüzyon MRI C) Doppler USG D) Bilgisayarlı tomografi E) Konvansiyonel radyografi 2. Renal hücreli kanserde (RHK) en kötü prognoza sahip histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir? A) Berrak hücreli RHK B) Kromofob tip RHK C) Sarkomatoid diferansiyasyon varlığı D) Papiller tip RHK E) Hepsi 7. Hangisi suprasakral nörojenik mesane disfonksiyonu komplikasyonu değildir? A) Üriner sistem enfeksiyonu B) Üriner sistem taş hastalığı C) Otonomik hiperrefleksi (disrefleksi) D) Erektil disfonksiyon E) Renal amiloidozis 3. Prostat Spesifik Antijen (PSA) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Prostat dokusuna özgüdür B) Prostat kanserine özgü değildir C) Normal değeri 0-4 ng/dl dir D) Herhangi bir PSA değerinde prostat kanseri olabilir E) Yıllık PSA artışı prostat kanserini öngörebilmede önemli bir dinamik parametredir 4. Prostat kanseri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Prostat kanseri tanısında kullanılan Gleason skoru radyolojik bir evreleme skorlamasıdır. B) Prostat kanserinin %90 ı transisyonel zon kaynaklıdır. C) Prostat kanserinde IMRT (YART) (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) ile rektum ve mesane normal doku yan etkileri azalmaktadır. D) Prostat kanseri patolojik tanı ve evrelemesinde tek kadran biyopsisi yeterlidir. E) Radikal (küratif) radyoterapi dozları 60 Gy olup tedavi yanıtı dozdan bağımsızdır. 5. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi BPH tedavisinde kullanılmaz? 8. Aşağıdakilerden hangisi globvezikale nedenidir? A) Üreter destriktür B) Bilateralüreterovezikal bileşke darlığı C) Üreteropelvik bileşke darlığı D) Vezikoüreteral reflü E) Prostat adenokanseri 9. Aşağıdakilerden hangisi klinik evre I seminomlarda okült metastaz risk göstergesi değildir? A) Lenfatik invazyon B) Vasküler invazyon C) Tümör çapının >4cm olması D) Rete testis tutulumu E) Embriyonal karsinom varlığı 10. Travmatik mesane yaralanmaları için hangisi yanlıştır? A) İntraperitoneal yaralanmalar cerrahi gerektirmez B) Ekstraperitoneal yaralanmalarda mesaneye sonda koymak yeterlidir C) Dolu mesane rüptür için risktir D) %90 pelvik kırıkla birliktedir E) Sistogram ile tanı konulur A) Açık prostatektomi B) TUR prostatektomi C) Radikal prostatektomi D) Lazer prostatektomi E) Transüretral prostat insizyonu 2

3 11. Aşağıdaki tablolardan hangisi yüksek ateşle seyreder? A) Gonokoksik üretrit B) Sistit C) Pyelonefrit D) Orşit E) C ve D 16. Aşağıdakilerden hangisi ED ye neden olmaz? A) BPH B) Posterior üretra travmaları C) DM D) Depresyon E) Hidrosel 12. Sol inguinal orşiyektomi sonrası patolojik tanısı KLASİK SEMİNOM gelen 25 yaşındaki bir hastada tümör belirteçleri normal, yapılan evreleme sonrası akciğer BT si normal, batın BT de sol renal hilus seviyesinde 3x4 ve 4x6 cm boyutlarında iki adet lenf nodu saptanmış durumda. Hastaya uygulanan 3 siklus BEP kemoterapisi sonrasında çekilen batın BT sinde daha önce tanımlanan kitleler 1x1,5 ve 2x2 cm boyutlarına gerilemiş durumdadır. Bu aşamada hasta için uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İzlem B) Radyoterapi C) Kemoterapi D) Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu E) Biyopsi alınarak tanının netleştirilmesi 13. Alt üriner sistem obstrüksiyonuna en çok neden olan hastalık hangisidir? A) Üretra darlığı B) Prostat kanseri C) Benign prostat hiperplazisi D) Posterior üretralvalv E) Üreter alt uç taşı 14. Aşağıdakilede hangisi erişkin erkekte gondotropin eksikliği sonucu gelişen belirti ve bulgulardan birisi değildir? A) Libidoda azalma B) İnfertilite C) Erektil disfonksiyon D) Sekonder seks karakterlerinde kayıp E) Ciltte pigmentasyon artışı 15. Aşağıdaki intrakaviter tedavi ajanlarından hangisi TUR-m sonrası Carcinoma in situ saptanan hastada kullanılmalıdır? A) Tiotepa B) İmmün- BCG C) Epirubisin D) Mitomisin-C E) C ve D 17. Dinamik renal BT de; böbrek posterolateralinde 8 cm lik kapsülü aşmamış kitle görüntüsü olan hastanın klinik T evresi aşağıdakilerden hangisine uyar? A) T1b B) T2a C) T2b D) T3a E) T3b 18. Duvardan düşen bir çocuk idrar yapamama şikayeti ile getiriliyor. Hastanın yapılan muayenesinde suprapubik düzgün konturlu kitle ve üretra çıkışında hematom ve pıhtı tesbit ediliyor. Tanı için bir sonraki en uygun basamak hangisidir? A) Pelvik USG B) IVP C) Retrograd ürogram D) Voiding sistografi E) Diüretikli renogram 19. Ekstrofia vesika da en sık görülen mesane kanseri tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişici epitel hücreli karsinom B) Yassı hücreli karsinom C) Adenokarsinom D) Botrioid sarkom E) Bazal hücreli karsinom 20. İnfrasakral nörojenik mesane disfonksiyonu aşağıdakilerden hangisiyle karışabilir ve bu nedenle ayırıcı tanısı iyi yapılmalıdır? A) Sistit B) Üretrit C) Aşırı aktif mesane D) Dekompanse BPH E) Prostat kanseri 3

4 21. İnfertilite nedeniyle başvuran bir hastanın yapılan sperm analizinde, sperm sayısı: 32x10 6 /ml; toplam progresif hareketlilik: %82 ve Kruger e göre normal sperm oranı: %2 saptanıyor. Bu hastanın sperm analizi nasıl tanımlanır? A) Normozoosperni B) Azoospermi C) Hipospermi D) Teratozoospermi E) Astenozoospermi 22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Erektil disfonksiyon (ED), psikojenik ve organik nedenlerden kaynaklanabilir B) ED, toplumda çok sık görülen bir hastalıktır ve en sık doktora başvuru nedenlerinden biridir C) Hastanın sadece yaşam koşulları iyileştirilerek ED tedavi edilebilir D) Medikal ve lokal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda tek tercih cerrahidir E) Antidepresan ilaçlar uzun dönem kullanımda ED ye yol açabilirler 23. Ürogenital sistemin aşağıdaki enfeksiyonlarından hangisi cinsel yolla bulaşmaz? A) Sfiliz B) Kondüloma Akküminata C) Gonokoksik üretrit D) Non-gonokoksik üretrit E) Sistit 24. Üriner sistem enfeksiyonunun neden olduğu taş yapısı hangisidir? A) Ürik asit B) Kalsiyum okzalat C) Sistin D) Kalsiyum Fosfat E) Magnezyum Amonyum Fosfat 25. Testis torsiyonunda en sık hangi tetkik yapılır? A) Testiküler sintigrafi B) Difüzyon MRI C) Doppler USG D) Bilgisayarlı tomografi E) Gri skala USG 26. Mesane tümörlerinde hangisi re-tur endikasyonudur? A) Ta G3 (yüksek grade) tümörler B) Başka merkezde yapılmış primer TUR-Mt C) T1 G3 (yüksek grade) tümörler D) T1 G2 (düşük grade) tümörler E) Yukarıdakilerin hepsi 27. Üreter taşının ağrısının testise yayılması nasıl ifade edilir? A) Künt ağrı B) Kolik ağrı C) Yansıyan ağrı D) Flank ağrı E) Gerilim tipi ağrı 28. Aşağıdakilerden hangisi künt ağrının özelliğidir? A) Parsiyel obstrüksiyonda olur B) Kısa süreli, akuttur C) Şiddetli bir ağrıdır D) Aralıklı olarak gelir E) Peristaltizm artışından kaynaklanır 29. Kırk iki yaşındaki bir erkek hasta testislerinden birinin büyük olduğunu fark ederek doktora başvuruyor. Ağrısı olmayan hastanın muayenesinde sol testis normalin 2 katı idi ve transilüminasyon veriyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın en olası tanısıdır? A) Seminom B) Testis torsiyonu C) Hidrosel D) Varikosel E) Sifilitik orşit 30. Erişkinlerde idrar kaçırma oranı ortalama % kaçtır? A) %10-15 B) %20-30 C) %30-40 D) %50-55 E) % Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif bir semptomdur? A) Urgency B) Frequency C) Dizüri D) Hematüri E) Terminal damlama 4

5 32. Akut pyelonefritte aşağıdaki semptomlardan hangisi görülmez? A) Yüksek ateş B) Lomber ağrı C) Miksiyon bozuklukları D) Piyüri E) Renovasküler hipertansiyon 33. Kırk sekiz yaşında ameliyat olduktan sonra devamlı idrar kaçırma yakınmasıyla başvuran hastanın öyküsünde üç hafta önce histerektomi operasyonu geçirdiğini belirtiyor. Bu idrar kaçırma hangi inkontinans tipidir? A) Total inkontinans B) Stres üriner inkontinans C) Dolup taşma inkontinansı D) Sıkışma inkontinansı E) Nöropatik inkontinans 34. İdrar ph <5.5 (altında) olan bir kişide hangi tip taş oluşur? A) Kalsiyum oksalat dihitrat B) Ürik asit C) Enfeksiyon taşları (Magnezyum amonyum fosfat) D) Kalsiyum oksalat monohidrat E) Sistin 37. BPH, prostatın en çok hangi bölgesinden gelişir? A) Santral zon B) Anterior fibromusküler stroma C) Periferik zon D) Transizyonel zon E) Mesane boynu 38. Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi yapılan hastanın patoloji raporunda sağ vezikülo seminaliste tümör invazyonunun olduğu ancak cerrahi sınırların negatif olduğu belirtilmektedir. Bu hastanın patolojik evresi aşağıdakilerden hangisine uyar? A) pt2b B) pt2c C) pt3a D) pt3b E) pt4 39. Aşağıdakilerden hangisi anüri yapmaz? A) Dehidratasyon B) Renal arter stenozu C) Unilateralüretero pelvik bileşke darlığı D) Akut tübüler nekroz E) Benign prostat hiperplazisi 35. Prostat kanseri radyoterapisi ve izleminde aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Geç yan etkiler için en önemli doz sınırlayıcı organ midedir. B) Radikal radyoterapide rektumun tolerans dozu 74 Gy dir. C) Prostat kanseri tanı ve izleminde kullanılan Prostat Spesifik Antijen (PSA) in yarı ömrü 2.3 saattir. D) İzlemde her ay abdominopelvik MRG istenmelidir. E) Yüksek doz hızlı brakiterapide günümüzde en sık kullanılan radyoaktif kaynak iridyumdur. 36. Aşağıdakilerden hangisi hipogonadotropik hipogonadizm nedenidir? A) Hipofiz adenomu B) Klienefelter sendromu C) İnmemiş testis D) Varikosel E) Testis torsiyonu 5

6 Genel 1 1-a 2 2-c 3 3-c 4 4-c 5 5-c 6 6-d 7 7-d 8 8-e 9 9-e a e a c e b e b c c d d b e e c e c a c b e e a b e a d d c 6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı