PROSTAT KANSERiNiN EPiDEMiVOlOJi VE ETiOlOJiSiNiN ÖNEMi. Epidemiological and Etiologica/ /mportance of the Prastate CA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSTAT KANSERiNiN EPiDEMiVOlOJi VE ETiOlOJiSiNiN ÖNEMi. Epidemiological and Etiologica/ /mportance of the Prastate CA."

Transkript

1 TÜRK ÜROLOJi DERGiSi (T. Uro!. Derg.) Cilt: 2, 4. S: , 197E PROSTAT KANSERiNiN EPiDEMiVOlOJi VE ETiOlOJiSiNiN ÖNEMi Epidemiological and Etiologica/ /mportance of the Prastate CA. Dr. i. Tuncay SÖZER (0) Prostat kanserinin en büyük özelliklerinden biri genellikle yavaş gelişmesi ve erken safhalarında asemptomatik oluşu, diğer bir deyimle sinsi seyreden bir hastalık olmasıdır. Bu yönden epidemiolojist de bir kat daha önem 'kazanmaktadır. Hernekadar prostat kanserinin özelliklerinden bir çoğu aydınlanmışsa da hastalık bütün yönleri ile açıklığa kavuşmuş değildir. Bu hastalığın erken teşhisi, bilhassa yurdumuzda mevcut şartlar, adetler, halkın yaşayış ve inançları hastalığın teşhisini bir problem haline getirmektedir. Tedavi de yine aynı sebeplerden ve dolayısı ile geciken teşhis yüzünden zorluklar arz edip istediğimiz kadar tatminkar olamamaktadır. Prostat karsinomu 40 yaşından evvel tevkalade nadir olup bu yaştan sonra her 10 yılda artan bir oranda görülür. Bu arada, bilhassa Anglo-Amerikan literatüründe prostat karsinomunun erkeklerde en fazla görülen habis tümör olduğunu da ifade etmek isteriz yılında A.B.D. de prostat karsinomundan kişinin öldüğünü ve bütün kanserlere ait ölüm vak'- alarının ;% 11.5'ini prostat kanserlerinin teşkil ettiğini de biflvoruz." 50 yaşının üzerindeki şahıslarda prostat karsinomunun hayret uyandıracak bir oranda olduğunu çeşitli kaynaklar doğrulamaktadır. Archy Dean 60 yaşına erişen 100 erkekten beşinde prostat kanseri olduğunu daha 1947 yılında ifade etmişti. Dixon ve Moore geniş otopsi serilerine dayanarak prostat karsinomunun 50 yaşından sonra :% 20 oranında bulunabileceğini blldlrmtşlerdtr-. Hinman, A.B.D. deki erkeklerden 50 yaşının üzerindekilerde prostat karsinomunun,% oranında bulunduğunu ifade etmekte- (") Haydarpaşa Numune Hastanesi Şef Muavini Türk Ürololi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4,

2 dlr-. Tabiiki bütün vak'alarda prostat karsinomunun klinlk belirtilerinin tümü veya bir kısmı mevcut değildir. Occult tiptekiler ise tamamen asemptomatiktir. 50 yaşının üzerinde olup otopsileri yapılan 292 vak'aya seri seksiyonlar yaparak j%14 oranında prostat karsinomu tesbit edilmiştir". Moore' un 667 vak'alık bir serisinde 104 prostat karsinomu olduğunu bilivoruze. Kahlere göre bu oran 50 yaşının üzerindeki erkeklerde 1%17.4 dür". Yine Moore 229 vak'alık bir seride prostat kanserinin %20.5 oranında olduğunu. daha sonraki yıllarda ise bu oranın %29'a kadar yükseldiğine işaret etmektedlrs. Baron ve Angrist 364 erkeğin post-mortem muayenesinde, prostatları ince kesitlere bölerek incelemiş ve 1%14.8 oranında karsinam bulunduğunu bildlrrnlşlerdlr'', Bildirilen prostat karsinomu oranlarının yüksekliği, seri kesitler yapılarak tesbit edilen mikroskobik tümör foküslerini de ihtiva etmesine bağlı olduğunu tekrar ifade etmek isteriz. Bu şekilde prostat kanserine ait ufak odakların asemptomatik olarak bulunması. her okkult karsinomluda klinik yönden tipik bir prostat karsinomu meydana geleceği kat'i olmamakla beraber, malignite potansiyeli taşıyan bir foküsün bulunması yönünden hastalar için önem taşır. Prostatik obstruksiyon arazı mevcut olan hastaların %20'sinde prostat karsinomu olduğu bildirilmektedir. Burada cerrahi materyelin dikkatli olarak yapılan seri kesitleri teşhis için çok önemlidir. Verilen rakkamlardan yaş ilerledikçe prostat karsinamunun artıp 8. dekeydde ;%25 civarındaki bir orana yükseldiğini görüyoruz. Bu husus ile ilgili olarak Frank'ın 400'ü aşkın bir seriye yaptığı post-mortem muayenelerin sonuçlarına değinmek isteriz. Bu araştırıcı, 6. ve 7. dekeydde vefat eden şahıslarda prostat kanserinin 1/3 oranında mevcutken 8. dekeydde bu oranın 1/2'ye çıktığını, 9. dekeydde ise hastaların 3/4'ünde prostat kanseri mevcut olduğunu bildirmektedir. (Tablo i) Prostat kanseri oranı A.B.D. ve Avrupa memleketlerinde birbirine yaklaşık olduğu halde Cin'de çok düşüktür. Hu ve Chin'in 379 erkeğe yaptıkları post-mortem muayenede sadece 1 adet prostat kanserine tesadüf etmeleri bu fikri oestektemektedtr=. 264 Prostat kanserinin epidemiyoloji ve etiolojisinin önemi / Sözer i. T.

3 Etioloji: Prostat kanserinin nasıl ve neden meydana geldiği hususunda bilinenler istenildiği kadar gelişmiş değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar, prostatın diğer hastalıkları ile prostat kanseri arasındaki ilgiyi meydana koyabilmekten uzaktır. Hemekadar prestat kanseri bir çok vak'alarda adenomatöz prostat büyümesi ile beraber oluyorsa da; bu, iki durum arasında bir ilgiyi bildirmekten uzaktır. Moore'un calışmaları prostat karsi nomunun prostat hiperplazisi gösteren şahıslarda olduğu kadar hiperplazlk prostatı olmayan şahıslarda da mevcut olabileceğini göstermektedir 8 (Resim 1) Resim: 1 Yine etlolojlk bir faktör olarak kronik enfeksiyon düşünülmüşse de, kronik prostat iltihabı benign prostat hiperplazisi olan şahıslarda da görülebilir. Adenomektomilerden sonra cerrahi materyelin incelenmesi, ekseriyetle parankimde yaygın lökosit irtişahı gösterir. Bunu vak'aların çoğunda mevcut bulgulardan sayarız. Prostat karsinomu yaşlı erkeklerde ayrıcalıkları olan ve çok görülen bir hastalık olarak meydana geldiğine göre, bu hastalığın etioloji ve histogenezi de, ileri yaşlarda mevcut olan ve vücutta meydana gelen değişikliklere bağlı olabilir. Bilindiği gibi 40 yaşından sonra, biokimyasal yönden aktive olan üriner androgenlerde tedrici bir azalma ve prostatın glanduler hücrelerinde atrofi husule gelir. Prostatın gelişmesi ve tonkslvone etmesinin androgenlerin regülasyonu altında Olduğu yıllardır bilinen bir realite- Türk Ürololl Dergisi, Cılt: 2, Sayı: 4,

4 Resim: 2 dir. Bununla beraber androgenlerin prostatın gelişme mekanizmasındaki etkisi ancak yakın tarihlerde iyice aydınlığa kavuşmuştur. Steroidal hormonların hücre nukleusuna olan etkisi ile ribonukleik asid sentezi ve proteinlere olan etkisi bir çok araştırıcıların çalışması ile artık açıklığa kavuşmuştur. Bu konuda, 1968 yılında Bruchovsky ve Wilson", daha sonrada Anderson ve Liao-> farelere testosterorıe-h vererek, 5-dihydrotestosterone'u ventral prostat hücrelerinden en büyük metabolizme ürünü olarak izole etmişlerdir. Bu gözlem, dihydrotestosterone'un prostatta androgen etkisine haiz en büyük intracelluler metabolit olduğunu ifade etmektedir. Daha sonraları da Wilson ve Gloyna 'nın bu konuda yaptıkları bildiriler de dihydrotestosteron'un önemi hakkındaki kanılan destekler tarzdadır. Bu araştırıcılar, çeşitli dokulardaki 5 u-reduktaz enziminin aktivitesini ortaya koymuşlardır. 5-reduktaz enzimi testosteron'u dihydrotestosteron'a çevirir. Farelerde incelenen ve androgenik stimuluslara cevap verebilen prostat, epididimis, seminal vesicule, penis, preputial bezler, scrotum va böbrekler gibi 19 adet dokudaki dihydrotestosteronun meydana gelişinin, androgene stimulusuna cevap vermeyen dokulardan daha yüksek olduğu da ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar, dihydrotestosteronun androgenik potansiyelinin testosterondan en aşağı iki defa daha yüksek olduğunu da belirtmiş olup diydrotestosteronu'un en büyük oranda bulunan intracelluler androgen olması da kuvvetle muhtemeldir. (Tablo II). Dihydrotestosteron bundan sonra, intracelluler spesifik bir makromoleküler reseptör kabul edilebilinip başlangıçta sitoplasmada olan bir proteine bağlanır. Daha sonra da, steroid reseptör kompleksi, fizikal bir değişikliğe uğrar ve nukleusun içerisine lokalize olarak kromatine bağlanır. Bu olayların meydana gelişinden sonra nu kle usa transfer olur ve aksep- 266 Prostot kanserının epidemiyololl ve etiolollslnln öneml /Sözer I, T.

5 törde lokalize olup kromatine bağlanır (Tablo: III). Bütün bu hadiseler, RNA sentezini stimüle etmeği üzerine alıp protein sentezini de arttırır. insanlarda intracelluler metabolizma ve testosterone'un bağlanışı hakkında bilinenler tecrübe hayvanlarındakinden daha azdır. insanlarda testosterone'un en büyük metaboliti dihydrotestosteron olu, bu madde normal prostatta 100 mg. da 0.13 flg., hiperplazik prostat dokusunda ise 100 mg. dokuda 0.60 [.lg. olarak bulunur.> Singleton ve Wilson'un prostat karsinomu olan dokularda yaptığı çalışmalarda dihydrotestosterone'un bu dokularda daha az miktarda olduğu gösterilmişdir. Bu oran hiperplazik dokularda saatte, 15 gm. dokuda 12 pm. iken, karsinomlu dokularda, 15gm. dokuda saatte sadece 3pm. dihydrotestosterone meydana gelmesi şeklindedir. Prostat karsinomunun grade'j ile dihydrotestosterone meydana gelişi arasında'«ilgi henüz ortaya konulmamış Türk Ürololl Dergisi,Cılt: 2, Sayı: 4,

6 o/up, yapı/acak harmana/ tedavinin de 5 a-reduktaz aktivitesine hiçbir etkisi voktur.> Farelerde yapılan tecrübelerde prolaktin testosteron ile sinerjik bir tesir gösterip ventral prostatın büyümesine sebep olabildiği gibi, dorsolateral prostattaki fruktoz ve sitrik asld muhtevasının artmasında da rol oynadığı ortaya konulmuştur>. Prolaktinin etkisi androgenlerin mevcudiyetine bağlı olup kastre edilmiş hayvanlarda veya antiandrogenler ile tedaviye tabi tutulmuşlarda herhangi bir etki sağlamadığı da blltnrnektedtrv. Daha yeni çalışmalar ise muayyen şartlar altında prolaktinin farelerin prostatlarında hem testosterone ve hem de dihydrotestosterone birikmesine sebep olabileceği qôsterllrnlştlrv. kes! tl. Yine Kolndan yapılmış olupt gee ductu8 ejueulatol"iuslal"l. RMlm: 3 Yaş ilerledikçe, vücutta testoterone meydana gelişinde bir azalma olur. Hernekadar bir çok araştırıcı yaş ilerledikçe de plasma testasterone seviyesinde büyük bir değişiklik olmayacağını ileri sürmekteyse de Vermulen ve beraberindekiler 60 yaşından itibaren hem plasma testosterone oranında ve hem de plazmadaki serbest testosterone konsantrasyonunda bir düşme olduğunu ifade etmektedirter>. 7. dekeydden sonra ise plasmadaki serbest testasterone oranı yaşındaki şahıslardakinin %50'sine kadar inebilmektedir. Yukarıda bahis konusu edilen, prostata ait biolojik özelliklerden ve androgenlere ait metabolik olaylardan sonra prostatın glanduler elemanlarında bir atrofi meydana geldiğini tekrarlamak isteriz. Glanduler elemanlardaki atrofi de en açık bir şekilde prostatın posterior lobunda meydana gelir. Yine klasik bir bilgi olan prostat karsinomunun çoklukle posterior lobdan başladığını da hatırlatmak isteriz. Posterior lobdaki atrofi k glanduler elemanlar bir çok araştırıcılar tarafından prostat karsinomunun başladığı elemanlar olarak kabul edilir. Moore 52 adet kal'iyetle orijini tayin 268 Prostat kanserinın epldemlyololi ve etlelollsfnln önemlı Sözer i. T.

7 edilebilecek kadar ufak olan tümörü incelediğinde 50 vak'anın atrofik glanduler elemanlardan orijinini aldığını ortaya kovmuştur-. Atrofinin en ziyade posterior lobda oluşu da prostat karsinomunun çoklukla buradan çıktığını destekler yönde olan bir bulgudur. Prostat loblarının farklı reaksiyonları ve özelliklert ile, daha yukarıda da izah edildiği gibi posterior lobun maskülen bir yapıya haiz oluşuna bir çokaraştırıcılar bildirilerinde değinmektedir. Posterior lobun bahis konusu özelliğine mukabil lateral loblar ile orta prostat lobu ambisexuel karakterdedir ve yaşa bağlı olarak glanduler elemanlarında atrofi olmayıp orta yaşı geçirenlerde görülen glanduler bir hiperplazi meydana gelebilir. Resim: 4 Burada sebep yönünden nodüler bir hiperplazi ile prostat karsinomu arasında ilgi olmayacağını belirtmek lsteriz. Yalnız her iki lezyonun da yaşlılarda görülmesi müşterek olan taraflarıdır ve karsinom olan vak'alar ile nodüler hiperplazinin olup olmaması tamamen bir tesadüftür. Bütün bunlara ilaveten iki durumun morfolojik yönden de bir ilgisi yoktur. Bilindiği üzere prostat karsinomu hemen hemen hiç bir nodüler hiperplazi göstermeyen prostatın posterior lobundan orijinini alırken prostat hiperplazisi genellikle hiperplastik lateral loblardan başlayıp gelişir. Bütün bu özellikleri sayarken prostatın orta lob hiperplazisini veya trilobar hiperplaziyi tabiiki unutup gözden uzak tutmağa hakkımız olmadığını bir kere daha hatırlatmak yerinde olur kanısındayız. ÖZET Prostat karsinomu 5. dekeydden sonra gittikçe artan bir oranda görülüp 80. yaşdan sonra %25 gibi çok yüksek bir orana eriştiğini biliyoruz. Bu yönden de, yapılacak prostat muayenelerinin hastalığın erken teşhis ve tedavisindeki rolünü Türk Üroloji Dergisi, Ciit: 2, Sayı: 4,

8 ortaya koyacağı açık bır hakikattır. Dığer taraftan proslat karslnomunun büyük bır oranda posterlor lobdakl atroflk glanduler elemanlardan meydana gelmesi ve bu lobun maskulen karakter taşıdığı da araştırıcılar tarafından saptanmıştır. Yaş ile pes- Ilerledikçe plasma lesloslerone seviyesinde meydana gelen değişiklikler terior lobdakl glanduler elemanlardaki atrofi arasndaki ilgi ve prostat karslnomunun da genellikle buradan orlllnlnl alması arasındaki bağ üzerınde ayrıca durulup etioloildekl öneml belirtildi. SUMMARY Epldemlological and Etiologlcal Importance of the prostate CA. The Incidence of cancer of prostate In men over 50 years of age Is surprisıngıy hlgh and lt reaches up to % 25 In the 8th decade. For this reason routine prostatlc examlnatlon Is very Important on the early diagnosis and treatment of carcinoma of prostate. After the age of 50 there Is a gradual decrease In the active urlnary androgens slmultaneous wlth atrophy of the prostate gland, most evident In the postarior lobe whlch has amasculine character. Relatlon between the changes of the plasma androgen level In the old age and the atrophy of the glanduler elements of the posterlor lobe Is alıo reviewed. LITERATÜR - Grant, R.N. and SlIverberg, E.: Cancer Statistics-1969, New York: Am. Cancer Society, 1968, 7-8, Grlswold, M. H.: Cancer of the prostate in Connecticut, Conn. Med. J. 10: Dixon, F.J. and Moore R.A.: Tumors of the sex organs. Atlas of Tumor Pathology, See. Vii. Fas. 31b and 32 pp.32. Wash. D.C Hinman, F.: Principles and Practice of Urology. W.B. Saunders Co Rich, A. R.: Onthe frequency of oecurance of occult carcinoma of the prostate. J. Urol., 33:215, Moore, R.A.: The morphology of the smail prostatic carcinoma: J. Uro1.33: 7 - Kahler, J.E.: Carcinoma of the prostate gland. A pathologic study. J. Urol., 41:557, Moore, R. A.: Th evaluat ion and involution of the prostate gland. Am. J. Path. 12:559, Baron, E., and Angrist, A.: Incidence of occult adenocarcinoma of the prostote after fifty years of age. Arch. Path., 32: 787, Hu, C. H. and Ch'in, K. Y.: A statistical study of 2179 tumors occuring in the Chinese. Chinese M. J. Supplement, 1:43, Bruchowsky, N. and Wilson, J. D.: The conversion df testosterone to s-undrostane-17-o1-3-oneby rat prostate. J. Biol. Chem. 243:2012, Anderson, K. M., and Llao, S.: Selective retantion of dihydrotestosterone by prostatic nuclei. Nature, 219:277, Wilson, J. D. and Gloyna, R. F.: Recent progress in hormon research. New York Acodemic Press, 1970, vo Prostat kanserlnın epidemlyololi ve etlolollslnln önemlı Sözer I. T.

9 14 - Siiteri, P. K. and Wilson, J. D.: Dihydrotestosterone in prostatic hyperthrophy. J. elin. Invest., 49: Singleton, R., and Wilson, J. D., (Walsh, P. C. den) Symp. on the Prostate. Urol. elin. North Am. Vol Grayhack, J. T.: Pituitary factors influencing growth of the prostate. Nat. eancer Inst. Monogr. 12:189, Walsh, P. C., and Gittes, R. F.: Inhibition of extratesticular stimuli to prostatic growth in the castrated rat by antiandrogens. Endocrionology, 87:624, Lloyd, J. W. and ass. A differance in the in vitro accumulation and metabolism of testosteron-l, 2-H. by the rat prostate gland. Steroids, 22:473, Vermeulen, A., Studies of the bindig of testosteron to human plasma. Stero. 11: Türk Orolo!1Dergisi, Cılt: 2, Sayı: 4,

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ÖZGÜR KARTAL TEZ DANIŞMANI

Detaylı

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ ŞT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Gülçin SARI Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI T.C.Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mustafa Yenigün Tez Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kendir GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi doi:10.5222/iksst.2014.083 Araştırma Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Risk Factors in Premenopausal Patients with Endometrial Hyperplasia

Detaylı

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat nedir? Ne işe yarar? Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Erken teşhis mümkün müdür? Teşhis nasıl koyulur?

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:3 1991. DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Ecz. Nedim İlemen,(*) Dr. Şükran Şim şek.(*) ÖZET Çalışmamızda, farelerde lityumun

Detaylı

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı