TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER"

Transkript

1 TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Miriam Zeliha STEBLER Doktora Tezi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Prof.Dr. Osman GÜNDÜZ 2014 (Her Hakkı Saklıdır)

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison of Mother Tongue Teaching Textbooks of Secondary School Students In Turkey and In Switzerland) DOKTORA TEZİ Miriam Zeliha STEBLER Danışman: Prof.Dr. Osman GÜNDÜZ ERZURUM Aralık, 2014

3 KABUL VE ONAY TUTANAĞI Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ danışmanlığında, Miriam Zeliha STEBLER tarafından hazırlanan TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI başlıklı çalışma 01/12/2014 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı nda Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Dr. Yakup ÇELİK İmza: Danışman : Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ İmza: Jüri Üyesi :Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN İmza: Jüri Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim DİNÇ İmza: Jüri Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İmza: Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım... /.. /.... Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ Enstitü Müdürü

4 TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI Doktora Tezi olarak sunduğum Türkiye ve İsviçre deki Ortaokul Öğrencilerinin Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması başlıklı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla doğrularım. Tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim. Tezimin tamamı her yerden erişime açılabilir. Tezim sadece Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir. Tezimin. yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin tamamı her yerden erişime açılabilir. 28 /11 / 2014 Miriam Zeliha STEBLER ii

5 ÖZET DOKTORA TEZİ TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Miriam Zeliha STEBLER 2014, 434 sayfa Bu araştırmada İsviçre de ve Türkiye de ortaokul öğrencilerinin ana dili öğretiminde kullanılan ders kitapları beceri alanları bakımından karşılaştırılmaya çalışılmıştır. İçerik analizine uygun olarak yapılan çalışmanın örneklemini Türkiye için 2011 basım, MEB yayını 6, 7 ve 8. Sınıf Ders ve Öğrenci Çalışma kitapları, İsviçre için 2010 basım Schulverlag Plus yayını Sprachwelt Deutsch Sachbuch ve Sprachwelt Deutsch Werkbuch kitapları oluşturmaktadır. Araştırma süreci sonunda elde edilen verilerin analizinde içerik, betimleyici istatistik (frekans, yüzde) analizleri kullanılmıştır. Araştırmada ana dili öğretimi ders kitapları oldukları biçimiyle betimlenmistir. Her iki ülkenin ders kitaplarındaki etkinlikler, beceri alanlarına göre tablolaştırılmış ve çözümlenmiştir. Daha sonra beceri alanları frekans analizine göre incelenmiş, tüm kitaplar sayısal verilere dökülmüş ve bu veriler ışığında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkçedeki okuma, yazma, dinleme, konuşma beceri alanlarına ve dil bilgisi alanına karşılık İsviçre de ana dili eğitiminde konuşma ve dinleme, okuma ve işleme, yazma, dil bilgisi ve yazım olmak üzere dört beceri alanı tespit edilmiştir. İsviçre deki ve Türkiye deki kitapların biçim ve tasarım özellikleri bakımından farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. İsviçre deki ana dili öğretim kitabı, biçim ve tasarım, görsel sayısı ve çeşidi bakımıdan daha zengin, ilgi çekicidir. Ancak üç sınıf için de aynı ders ve aynı çalışma kitabının kullanılması, buna bağlı olarak kitapların hacmi ve ağırlığı olumsuz bulunmuştur. Ayrıca ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabının birbirinden bağımsız oluşu, sınıf düzeyinin belirlenmemesi öğretmenin işini zorlaştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ana Dili Öğretimi, Ders Kitabı, Beceri Alanları, İsviçre iii

6 ABSTRACT DOKTORA TEZİ COMPARISON OF MOTHER TONGUE TEACHING TEXTBOOKS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TURKEY AND IN SWITZERLAND Miriam Zeliha STEBLER 2014, 434 pages In this study textbooks which are used in teaching mother tongue of secondary school students in Switzerland and Turkey have been tried to compare in terms of the skill areas. Sample of the study which has been done in accordance with the content analysis occurs from 6 th, 7 th and 8 th grade textbooks and workbooks which are 2011 edition and Ministry of Education publications for Turkey and Sprachwelt Deutsch Sachbuch and Sprachwelt Deutsch Werkbuch which are 2010 edition and Schulverlag Plus publications for Switzerland. In the analysis of the data obtained at the end of the study process, content analysis method and descriptive statistics method (frequency analysis- analysis of percentage) have been used. In the study, mother tongue teaching textbooks have been depicted as they were. Activities in the textbooks of both countries have been tabulated and resolved according to skill areas. Then, skill areas have been explored according to the frequency analysis, all the books have been put into numerical data and interpreted in the light of these data. At the end of the study it has been identified four skilll areas in mother tongue education in Switzerland as speaking and listening, reading and work on the text, grammar and writing whereas reading, writing, listening, speaking skill areas and grammar area in Turkey. Books in Switzerland and Turkey has varried in terms of format and design features. Mother tongue teaching book in Switzerland is richer and more interesting in terms of format and number of design and variety. But the use of the same textbook and workbook for three classes, the volume and weight of books have been found negative. In addition to that being independent of textbook and workbook from each other, not to be determined of class level make the teacher s job difficult. Key Words: Mother tongue teaching, lecture books, skill fields, Switzerland iv

7 ÖN SÖZ Ana dili öğretimi hayatın her alanında başarı için en temel ihtiyaçtır. Ana dili ediniminin ilk temelleri olarak ses edinimi anne karnında başlar, sonra çevre ve okul ile şekillenir. Okullarda ana dili öğretimi, ders kitapları ile yürütülmekte ve geliştirilmektedir. Eğitimin uluslararası bir nitelik kazanması ile ülkelerin eğitimde yaşadığı sorunlar da benzerlik göstermekte, dolayısıyla alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar da birbirine yakın olmaktadır. Bu çalısma Türkiye de ve İsviçre de yaş grubu öğrencilere yönelik ana dili ögretimi ders kitaplarında bulunan beceri alanlarının karşılaştırılmasıyla ilgilidir. İki ülke arasındaki benzer bulgular ve sonuçlar dil öğretiminde evrensel verilerin toplanmasına ve ideal ders kitabı geliştirme sürecine katkıda bulunacaktır. Bu çalışma beş ana bölümden oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın gerekçelerini ortaya koyan Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar ve Tanımlar a yer verilmiştir. İkinci bölümünde araştırmanın kuramsal temellerini içeren okuma, dinleme, konuşma ve yazma beceri alanlarıyla ilgili açıklamalar yapılmıştır. İsviçre deki beceri alanlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili araştırmalar da bu bölümde değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümü Yöntem başlığını taşımaktadır. Bu bölümde ise sırasıyla Araştırmanın Modeli, Evren ve Örneklem, Verilerin Toplanması ve Verilerin Analizi başlıklarına yer verilmiştir. Bulgular ve Yorumlar çalışmanın dördüncü bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümünde, Bulgular açıklanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın son bölümü Sonuç, Tartışma ve Öneriler başlığını taşımaktadır. Burada ise tespit edilen sonuçlar tartışılmış ve bunlara ilişkin önerilere yer verilmiştir. Bu araştırmanın bütün sürecinde emeğini, zamanını, engin tecrübesini, bilgisini ve tavsiyesini esirgemeyen, daima sabırla, anlayışıyla yaklaşan, değerlendirmeleriyle yol gösteren, kendisinden güç aldığım ve her zaman öğrencisi olarak kalmaktan onur duyacağım danışman hocam Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ`e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. v

8 Derin bilgisiyle ve yardımlarıyla tezime katkıda bulunan değerli hocam Doç.Dr. Başaran GENÇDOĞAN`a; önerileriyle çalışmanın şekillenmesinde yardımlarını esirgemeyen, öğrencisi olmaktan sonsuz onur duyduğum hocam Yrd.Doç.Dr. Tacettin ŞİMŞEK e, kaynak ediniminde yardımcı olan ve bana cesaret veren babam Hans Peter STEBLER e, çalışma sürecinde sabırla fikirlerini paylaşan dostlarım Ahu TURAN ERTAN a, Esengül PALO ÇOMAK a, Serap UZUNER YURT a, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL a, Özlem BAYDAŞ a ve Bircan EYÜP`e; her anımda bana hassasiyetle ve anlayışıyla yaklaşan sevgili anneme teşekkürlerimi bir borç bilirim. Erzurum-2014 Miriam Zeliha STEBLER vi

9 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY TUTANAĞI... i TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI... ii ÖZET... iii ABSTRACT... iv ÖN SÖZ... v TABLOLAR DİZİNİ... xiv GRAFİKLER DİZİNİ... xxii ŞEKİLLER DİZİNİ... xxx KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ... xxv BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ Araştırmanın Problemi Çalışmanın Amacı Araştırmanın Önemi Varsayımlar Sınırlılıkları Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Çalışılan Konu ile İlgili Kuramsal Çerçeve Ana Dili Öğretiminde Beceri Alanları Türkiye'de Temel Dil Becerileri Okuma Yazma Konuşma Dinleme/ İzleme Dil bilgisi İsviçre'de Temel Dil Becerileri Konuşma ve dinleme vii

10 Okuma ve işleme Yazma Dil bilgisi ve yazım Eğitim ve Öğretimde Ders Kitapları Ana Dili Öğretiminde Ders Kitaplarının Önemi Türkiye'de Ana Dili Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı İsviçre'de Ana Dili Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı Çalışılan Konu ile İlgili Yapılan Araştırmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Analizi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. BULGULAR, YORUM VE TARTIŞMA Okuma Becerisi Türkiye'deki Ana Dili Öğretimi Kitabında Okuma Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Sınıf 1.Tema: Okuma kültürü Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Sevgi Sınıf 4. Tema: Duygular Sınıf 5. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 6. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 1. Tema: İletişim Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Kavramlar ve Çağrışımlar Sınıf 4. Tema: Millî Kültür Sınıf 5. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 6. Tema: Toplum Hayatı viii

11 Sınıf 1. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Millî Kültür Sınıf 4. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 5. Tema: Bilim ve Teknoloji Sınıf 6. Tema: Kişisel Gelişim İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Kitabında Okuma Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Etkili okuma Metin Okuma Metin işaretleme Sayfa kenarına not alma Metin özetleme Metin görselleştirme Bilgi Edinme Yazma Becerisi Türkiye'deki Ana Dili Öğretimi Kitabında Yazma Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Sınıf 1. Tema: Okuma Kültürü Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Sevgi Sınıf 4. Tema: Duygular Sınıf 5. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 6. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 1. Tema: İletişim Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Kavramlar ve Çağrışımlar Sınıf 4. Tema: Millî Kültür Sınıf 5. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 6. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 1. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 2. Tema: Atatürk ix

12 Sınıf 3. Tema: Millî Kültür Sınıf 4. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 5. Tema: Bilim ve Teknoloji Sınıf 6. Tema: Kişisel gelişim İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Kitabında Yazma Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Yazı hazırlama Bir bütün olarak metin yazma Amaçlar ve üslup Cümlelerde içerik Sözcük bulma Sözcük seçme Yardımlar Konuşma ve Dinleme Becerisi Türkiye'deki Ana Dili Öğretimi Kitabında Konuşma ve Dinleme Becerisi Konuşma becerisi etkinlikleri ve değerlendirmesi Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Sevgi Sınıf 4. Tema: Duygular Sınıf 5. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 1. Tema: İletişim Sınıf 5. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 6. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 1. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 2. Tema: Atatürk Dinleme becerisi etkinlikleri ve değerlendirmesi Sınıf 1. Tema: Okuma Kültürü Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Sevgi Sınıf 4. Tema: Duygular Sınıf 5. Tema: Zaman ve Mekân x

13 Sınıf 6. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 1. Tema: İletişim Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Kavramlar ve Çağrışımlar Sınıf 4. Tema: Millî Kültür Sınıf 5. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 6. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 1. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Millî Kültür Sınıf 4. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 5. Tema: Bilim ve Teknoloji Sınıf 6. Tema: Kişisel Gelişim İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitabında Konuşma ve Dinleme Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Anlatım/Sunum/Açıklama İkili Konuşma/ Diyalog Grup Konuşmaları İletişim Gözlemleme/ Değerlendirme Dinleme Dil Bilgisi Becerisi Türkiye'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitabında Dil Bilgisi Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Sınıf 1. Tema: Okuma Kültürü Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Sevgi Sınıf 4. Tema: Duygular Sınıf 5. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 6. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 1. Tema: İletişim Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Kavramlar ve Çağrışımlar xi

14 Sınıf 4. Tema: Millî Kültür Sınıf 5. Tema: Doğa ve Evren Sınıf 6. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 1. Tema: Zaman ve Mekân Sınıf 2. Tema: Atatürk Sınıf 3. Tema: Millî Kültür Sınıf 4. Tema: Toplum Hayatı Sınıf 5. Tema: Bilim ve Teknoloji Sınıf 6. Tema: Kişisel Gelişim İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitabında Dil Bilgisi Becerisi Etkinlikleri ve Değerlendirmesi Provalar (Denemeler) Cümleler Birleşik cümleler Sözcükler Teknikler Türkiye ve İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması Türkiye'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Genel Değerlendirmesi Beceri alanlarının kitaplara göre frekans analizi Tüm kitapların değerlendirmesi İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitabının Genel Değerlendirmesi Beceri alanlarının kitaba göre frekans analizi Tüm kitabın değerlendirmesi Türkiye ve İsviçre'deki Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarım Bakımından Karşılaştırılması Türkiye ve İsviçre'deki ana dili öğretimi ders kitaplarındaki beceri alanlarının karşılaştırılması Türkiye ve isviçre'deki ana dili öğretimi ders kitaplarındaki okuma becerisinin karşılaştırılması Türkiye ve İsviçre'deki ana dili öğretimi ders kitaplarındaki yazma becerisinin karşılaştırılması xii

15 Türkiye ve İsviçre'deki ana dili öğretimi ders kitaplarındaki konuşma ve dinleme becerisinin karşılaştırılması Türkiye ve İsviçre'deki ana dili öğretimi ders kitaplarındaki dil bilgisi becerisinin karşılaştırılması Türkiye ve İsviçre'deki temaların karşılaştırılması BEŞİNCİ BÖLÜM 5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER Sonuçlar ve Tartışma KAYNAKÇA EKLER Ek 1. İsviçre deki Çalışma Kitabından Bir Sayfa Ek 2. Türkiye deki Çalışma Kitabından Bir Sayfa (6. Sınıf) Ek 3. Türkiye deki Çalışma Kitabından Bir Sayfa (7. Sınıf) Ek 4. Türkiye deki Çalışma Kitabından Bir Sayfa (8. Sınıf) Ek 5. İsviçre deki Ders Kitabından Bazı Sayfalar ÖZ GEÇMİŞ xiii

16 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. Temel Dil Becerilerinin Yüzdelik Dağılımları... 6 Tablo Sınıf 1. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Okuma Etkinlikleri Tablo Etkili Okuma Konusunun Etkinlikleri Tablo Etkili Okuma Amaçlarının Etkinlikleri Tablo Adım Metodu Konusunun Etkinlikleri Tablo Göz Gezdirmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Grafik Okuma ve Yorumlama Konusunun Etkinlikleri Tablo Çekirdek İfadeler Konusunun Etkinlikleri Tablo Seçilmiş İfadeler Konusunun Etkinlikleri Tablo Madde Başı Sözcükler Konusunun Etkinlikleri Tablo Semboller Konusunun Etkinlikleri Tablo Metin Özetleme Konusunun Etkinlikleri xiv

17 Tablo W Sorularıyla Konusunun Etkinlikleri Tablo Seçilmiş ve Sayfa Kenarına Alınmış İfadelerle Konusunun Etkinlikleri Tablo Metin Görselleştirme Konusunun Etkinlikleri Tablo Delta Konusunun Etkinlikleri Tablo Tarih Şeridi Konusunun Etkinlikleri Tablo Tablo Konusunun Etkinlikleri Tablo Sütun Grafiği Konusunun Etkinlikleri Tablo Pasta Grafiği Konusunun Etkinlikleri Tablo Döngü Konusunun Etkinlikleri Tablo Okumada Bilgi Edinme Konusunun Etkinlikleri Tablo Araştırmada Bilgi Edinme Konusunun Etkinlikleri Tablo Medyada Aramak Konusunun Etkinlikleri Tablo Medyada Aramak 2 Konusunun Etkinlikleri Tablo Arama Stratejileri Konusunun Etkinlikleri Tablo Başka Kaynaklarda Arama Konusunun Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Yazma Etkinlikleri xv

18 Tablo Sınıf 6. Tema nın Yazma Etkinlikleri Tablo Amaçları Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo İçerik Toplamak ve Düzenlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Clustering (Veri Bloku) Konusunun Etkinlikleri Tablo Mindmap (Zihin Haritası) Konusunun Etkinlikleri Tablo Pusula Metodu Konusunun Etkinlikleri Tablo Seçme Sözcükleri Renkli Olarak Alt Alta Yazma Konusunun Etkinlikleri Tablo İçeriği Sütunlara Yazmak Konusunun Etkinlikleri Tablo İçeriği Sütunlara Yazmak Konusuna Ait Örneğin 1. Aşaması Tablo İçeriği Sütunlara Yazmak Konusuna Ait Örneğin 2. Aşaması Tablo İçeriği Sütunlara Yazmak Konusuna Ait Örneğin 3. Aşaması Tablo Tema ve Başlık Konusunun Etkinlikleri Tablo İçeriğin Düzenini Kontrol Etmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Metni Bölümlere Ayırmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Yönlendirmeler Konusunun Etkinlikleri Tablo Davet Etmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Delil Göstermek, Tartışmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Bilgi Vermek Konusunun Etkinlikleri Tablo Betimlemek (Tasvir Etmek) Konusunun Etkinlikleri Tablo Anlatmak (Hikâye Etmek) Konusunun Etkinlikleri Tablo Hikâyede Özel Unsurlar Konusunun Etkinlikleri Tablo İçeriği Gözden Geçirmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Biçimler ve Bağlantılar Konusunun Etkinlikleri Tablo Sözcük Bulmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Yazmadan Önce Konusunun Etkinlikleri Tablo Yazma Esnasında Konusunun Etkinlikleri Tablo Yazmadan Sonra Konusunun Etkinlikleri Tablo Yapmak, Söylemek ve Düşünmek Sözcükleri Örneği Tablo Kesin İfadeler Konusunun Etkinlikleri Tablo Uygun Sözcük Seçimi Konusunun Etkinlikleri Tablo Doğru Sözcük Bağlantıları Konusunun Etkinlikleri xvi

19 Tablo İlk Cümleyi Bulmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Güçlükleri Anlamak ve Çözmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Ödevden Kaynaklanan Sorunlara Çözüm Bulmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Ödev Dışındaki Sorunlara Çözüm Bulmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Yazmada Danışmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Danışma Durumları Konusunun Etkinlikleri Tablo Danışma Şekilleri Konusunun Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 3. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 4. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 5. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 1. Tema nın Konuşma Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 6. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 1. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 2. Tema nın Konuşma Etkinliği Tablo Sınıf 1. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Dinleme Etkinlikleri xvii

20 Tablo Sınıf 4. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Dinleme Etkinlikleri Tablo Biçimlendirilmiş Okuma Konusunun Etkinlikleri Tablo Doğaçlama Anlatım Konusunun Etkinlikleri Tablo Rapor- Sunum Konusunun Etkinlikleri Tablo Rapor- Sunum Konusunun Tablo Örneği Tablo Konuşma Prova Etmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Telefonda Konuşmak Konusunun Etkinlikleri Tablo İş Başvuru Görüşmesi Konusunun Etkinlikleri Tablo Röportaj/ Görüşme Konusunun Etkinlikleri Tablo Sormaca (Anket) Konusunun Etkinlikleri Tablo Grup Konuşmaları Konusunun Tablo Örneği Tablo Tartışmaya Katılmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Tartışma Yönetmek Konusunun Etkinlikleri Tablo Kendini Eleştirme/ Eleştirilme Konusunun Etkinlikleri Tablo Başkalarını Eleştirme Konusunun Etkinlikleri Tablo Başkalarını Eleştirme Konusunun Tablo Örneği Tablo Not Alarak Dinleme Konusunun Etkinlikleri Tablo Sonradan Not Alma Konusunun Etkinlikleri Tablo Not Almadan İletme Konusunun Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 2. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 3. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 4. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 4. Tema nın Düzeltilmiş Örnek Tablosu Tablo Sınıf 5. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 6. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri xviii

21 Tablo Sınıf 2. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 6. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 1. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 1. Tema nın 2. Örnek Tablosu Tablo Sınıf 2. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 3. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 4. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 5. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Sınıf 5. Tema nın Örnek Tablosu Tablo Sınıf 6. Tema nın Dil Bilgisi Etkinlikleri Tablo Yerine Koyma Denemesi Konusunun Etkinlikleri Tablo Genişletme Denemesi Konusunun Etkinlikleri Tablo Bırakma Denemesi Konusunun Etkinlikleri Tablo Yerini Değiştirme Denemesi Konusunun Etkinlikleri Tablo Cümleler Konusunun Etkinlikleri Tablo Cümlenin Ögeleri Konusunun Etkinlikleri Tablo Özneler ve Nesneler Konusunun Etkinlikleri Tablo Özne Konusunun Etkinlikleri Tablo Akuzatif Nesne Konusunun Etkinlikleri Tablo Datif Nesne Konusunun Etkinlikleri Tablo Genitif Nesne Konusunun Etkinlikleri Tablo Ön Takılı Nesne Konusunun Etkinlikleri Tablo Zarflar Konusunun Etkinlikleri Tablo Niteleme/ Belirtme Sıfatı Konusunun Etkinlikleri Tablo Cümlecikleri Bulmak ve Bunlarla Çalışmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Eylem Yönü: Etken ve Edilgen Konusunun Etkinlikleri xix

22 Tablo Etken Cümleyi Sebebiyet Veren Bulunmayan Edilgen Bir Cümleye Çevirme Konusunun Etkinlikleri Tablo Etken Cümleyi Sebebiyet Veren Bulunan Edilgen Bir Cümleye Çevirme Konusunun Etkinlikleri Tablo Dolaylı İfade Şekli Konusunun Etkinlikleri Tablo Ekleme Denemesi Konusunun Etkinlikler Tablo Fiilleri Tanımak Konusunun Etkinlikleri Tablo Fiilin Mastarını Oluşturmak Konusunun Etkinlikleri Tablo İsmi Tanımak Konusunun Etkinlikleri Tablo İsmin Cinsini Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo İsmin Halini Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Sıfatı Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Zamiri Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Zamirin Türünü Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Edatı Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Edatı Belirlemek Konusunun Tablo Örneği Tablo Edatın Türünü Belirlemek Konusunun Etkinlikleri Tablo Yazım ve Gramere Çalışmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Hatasız Bir Metin Yazma Konusunun Etkinlikleri Tablo Yazımda Daha İyi ve Gramer Yapılarından Daha Emin Olmak Konusunun Etkinlikleri Tablo Kartotek Konusunun Etkinlikleri Tablo Derleme Konusunun Etkinlikleri Tablo Derleme Örneği Tablo Derleme Örneği Tablo Türkiye deki Ana Dili Öğretimi Kitaplarının Temalarına Göre Beceri Alanlarının Sıklık Sayıları Tablo Türkiye deki Ana Dili Öğretim Kitaplarının Toplamında Beceri Alanlarının Frekans Analizi Tablo İsviçre deki Ana Dili Öğretimi Kitabının Temalarına Göre Beceri Alanlarının Sıklık Sayıları xx

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ)

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) Hüseyin MERTOL Doktora Tezi İlköğretim Ana Bilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ Hazırlayan Menşure

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı