BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. 59 yaşında erkek hasta PSA değeri 9 ng/ml, biyopsi sonucu prostat adenokarsinomu, Gleason skoru 3+3 olarak rapor ediliyor. Tümör sadece bir lobun yarısından azını tutuyor. Hastanın D Amico risk grubu aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok düşük ) Düşük C) Orta D) Yüksek E) Çok yüksek 5. Superfisyal mesane kanserinin seçkin tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Parsiyel Sistektomi ) Radikal Sistektomi C) Yalnız intravezikal CG D) İntravezikal kemoterapi E) TUR+İntravezikal CG 2. Renal hücreli karsinomada aşağıdakilerden hangisi radyoterapi endikasyonlarından değildir? A) Pozitif cerrahi sınır ) Lenf nodu tutulumu C) Renal ven invazyonu olan lokal ileri hastalık D) Adrenal bez invazyonu olan lokal ileri hastalık E) Perinefritik yağ doku invazyonu olan lokal ileri hastalık yaşında ve Mesane Ca tanısı konulan ve Radyasyon Onkoloğuna müracaat eden hastanın RT den istifade edebilmesi için aşağıdaki faktörlerden hangisi doğru değildir? A) T2 ve T3a tümör ) Unifokal T1 tümör C) eraberinde CIS olmaması D) Üreteral obstrüksiyon olmaması E) 5 cm maksimum çapın altında tümör 3. Prostat kanserli bir hastada seminal vezikül invazyon riskini hesaplamak için Roach formülünde aşağıdakilerden hangi ikisi kullanılır? A) PSA ve GS ) GS ve tümör gradı C) Tümör çapı ve PSA D) PSA ve prostat hacmi E) PSA ve tutulu lenf nodu sayısı yaşında mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanan bir erkek hasta postop şikâyetlerini anlatırken hayat kalitesini en bozan yakınması aşağıdakilerden hangisidir? A) Hemoraji ) Pelvik Abse C) Yara Enfeksiyonu D) Derin Ven Trombozu E) Seksüel Fonksiyon Kaybı 4. I- Ekstraprostatik Ekstansiyon (EPE) II- Seminal Vezikül İnvazyonu (SVI) III- Lenf Nodu Tutulumu (LNI) IV- Tümör Volümü Prostat kanserlerinin patolojik evrelemesi yukarıdakilerden hangilerinin varlığı veya yokluğu tespit edilerek yapılır? 8. Seminoma tedavisinde hangi evre major tartışmalıdır? A) Evre III ) Evre II A C) Evre II C D) Evre I E) Evre II A) I ve II ) II ve IV C) I ve III D) I, II ve III E) III ve IV 2

3 9. eyin metastazlarında prognostik önemi olan faktörlerden hangisi graded prognostic assessment (GPA) içinde yer almaz? A) Yaş ) Performans durumu C) Primer tümörün kontrol altında olması D) Ekstrakranial metastaz varlığı E) eyin metastazı sayısı 10. Kırk yaşında bir erkek hastada yapılan MRG incelemesinde nazofarenks sol retrofarengeal bölgeden başlayarak maksiller sinüse doğru uzanan kitle, sağ ve sol yerleşimli retrofarengeal 3 cm çaplarında lenf nodları tespit ediliyor. Alınan biyopsi sonucu ise undifferansiye karsinom olarak raporlanıyor. Uzak metastazı olmayan bu hastada TNM evresi nedir? A) T1N1M0 ) T2N1M0 C) T3N1M0 D) T3N2M0 E) T2N2M0 11. Hastada üst level 5 lenadenopati varlığı primer tümörün aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisinde olduğunu işaret eder? A) Oral kavite ) Nazofarinks C) Glottik larinks D) Parotis E) Maksiler sinüs yaşında uzak metastazı olmayan, Gleason Skoru 3+4=7 prostat sol lobunun yarısından fazlası tümörlü ancak sağ lobu salim olan PSA sı 13 ng/ml olan hastaya radikal prostatektomi uygulanıyor. Ameliyat sonrası patolojisi aynı Gleason skoru, temiz seminal veziküllü T3a hastalık, diseke edilen 12 lenf nodunda 0 metastaz ve fokal pozitif cerrahi sınır olarak geliyor. Postoperatif 1. aydaki PSA sı tespit edilemiyor. Tedavi stratejiniz ne olmalıdır? A) Postoperatif Hormon+Radyoterapi, hemen ) Postoperatif Radyoterapi, hemen C) Postoperatif Hormonoterapi, hemen D) Postoperatif izlem E) Postoperatif Radyoterapi, üriner fonksiyon maksimize olunca yaşında sol testisinde ağrısız şişlik nedeniyle yüksek inguinal orşiektomi geçiren hastanın patolojisi klasik testiküler ca gelmiştir. Patalojik değerlendirmede vasküler/lenfatik invazyonsuz spermatik kord tutulumu vardır. Rejyonal lenfatik tutulumu ve uzak metastazı olmayan, preop βhcg si 6000 mıu/ml olan hastanın evrelemesi nedir? A) Evre III ) Evre I A C) Evre I D) Evre I S E) Evre II A 14. Yeni nazofarinks T evrelemesinde dikkate alınmayan parametre hangisidir? A) Tümör boyutu ) Kemik invazyonu C) Orafarinks yayılımı D) İntrakraniyal yayılım E) Parafarengeal uzanım 3

4 15. T2 veya N(+) nazofarenks kanserinde uygulanması gereken tedavi seçeneği hangisidir? A) Cerrahi + kemoterapi ) Tek başına radyoterapi C) IMRT + adjuvan kemoterapi D) Neoadjuvan kemoterapi + radyoterapi E) Kemoradyoterapi (IMRT) + adjuvan kemoterapi 19. T1 glottik kanserler için kabul edilen doz/fraksinasyon şeması hangisidir? A) 2.25Gy/fr total 63 Gy ) 2Gy/fr total 50 Gy C) 2Gy/fr total 70 Gy D) 3Gy/fr total 30 Gy E) 1.8Gy/frk total 60 Gy 16. Aşağıdakilerden hangisi oral kavite kanserlerinde bilateral boyun radyoterapi endikasyonu değildir? A) N2c hastalık ) Dil ön bölge tümörleri C) İyi lateralize tümörler D) Orta hat yerleşimli tümör E) İpsilateral boyun tutulumu 20. Aşağıdakilerden hangisi tiroid kanserlerinde TSH süpresyon ve I-131 tedavisine adjuvan radyoterapi endikasyonu değildir? A) ulky metastaz ) Yüksek TSH uptake C) Gros rezidüel hastalık D) I uptake olmayan tümör E) pt4 papiller ve > 45 yaş 17. Oral kavite kanserlerinde post operatif radyoterapi endikasyonu oluşturmayan seçenek hangisidir? A) Pozitif marjin ) <2mm marjin C) T3-T4 hastalık D) 2-cm lik tümör E) Perinöral-perivasküler invazyon 21. aş boyun kanserleri post operartif kemoradyoterapide aşağıdakilerin hangisinde kesin endikasyondur? A) T3 tümör ) Genç yaş C) + marin, ECE D) >3cm lenf nodu E) Level II tutulumu 18. Aşağıdakilerden hangisi tükrük bezi adeno kistik karsinomları için doğru değildir? A) Sıklıkla perinöral invazyon vardır. ) Parotis en sık görülen tümörüdür. C) Histolojik olarak yüksek grade lidir. D) En sık görülen minör tükrük bezi tümörüdür. E) Adeno kistik karsinomlu hastaların % 40 ında akciğer metastazı gelişir. 22. Aşağıdakilerden hangisi opere larinks hastalarında postoperatif radyoterapide stooma boost endikasyonu değildir? A) T4 tümör ) Subglottik uzanım C) Yumuşak doku uzanımı D) Level II boyun tutulumu E) Cerrahi öncesi acil trakeostomi 4

5 yaşında erkek hasta, burun tıkanıklığı, başağrısı ve boyunda şişlik yakınmalarıyla başvurmuş, nazofarinkste kitle tesbit edilerek biyopsi alınmıştır. Patolojisi WHO grade III indiferansiye karsinom olarak rapor edilmiş. MRG de kitlenin klivusuta destrüksiyon yaptığı izlenmiş ancak kafa içine invazyon tesbit edilmemiştir. oyun sağ tarafta subdigastrik bölgede 3 cm çaplı sert lenf nodu ele gelmektedir. u hastada uzak metastaz olma ihtimali ne kadardır? A) % 5 ten az ) % 5-10 arası C) % arası D) % arası E) % arası yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. u hastanın tedavi aşamalarından biri olarak aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A) İndüksiyon KT ) Primere cerrahi C) Planlı boyun diseksiyonu D) Konkomitan sisplatin + RT E) Konkomitan sisplatin+setuksimab + RT yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. u hastanın değerlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) HSV pozitifliği prognostik olarak önemlidir. ) HPV pozitifliği prognostik olarak önemlidir. C) P53 pozitifliği prognostik olarak önemsizdir. D) EGFR over expresyonu tedaviyi yönlendirir. E) EV-DNA düzeyi prognostik olarak önemlidir yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. Hastada boyun evresi nedir? A) N2 ) N2a C) N2b D) N2c E) N yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. Hastaya IMRT (YART) planlanıyor. Tedavi planıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) PTV içinde sıcak noktalar reçetelenen dozun % 30 undan fazla olmamalıdır. ) Tükrük bezlerinin sadece yüzeyel lobu korunmalıdır. C) DVH tedavi planı değerlendirmesinde yeterli değildir. D) Reçeteleme dozu PTV nin % 95 ini kapsamalıdır. E) Lenfatik CTV kafa tabanına kadar uzanmalıdır. 28. Orofarinks kanserli hastada konturlama sırasında CTV ve PTV nin oluşturulmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) CTV: GTV mm ) GTV: Görüntülenen kitle C) PTV (yüksek risk): CTV+15 mm D) CTV (lenfatik): GTV mm E) CTV (lenfatik yüksek risk): GTV+15 mm 5

6 29. Üst dudak kanseri tanısıyla başvuran hastanın elektif lenfatik radyoterapi planıyla ilgili hangisi doğrudur? A) En az 54 Gy uygulanmalıdır. ) Fasyal LN, L1b tedavi ederim. C) Fasyal LN, L1,L2 tedavi ederim. D) IMRT nin belirgin üstünlüğü vardır. E) Fasyal LN, L1, L2 ve L3 tedavi ederim. 33. Aşağıdaki brakiterapi izotoplarının hangisi en büyük HVL değerine sahiptir? A) Co 60 (1.25 MeV) ) I 125 (0.028 MeV) C) Cs137 (0.66MeV) D) Au 198 (0.41 MeV) E) Ra 226 (0.83MeV) 34. rakiterapi doz dağılımında en belirgin etkisi olan aşağıdakilerden hangisidir? 30. Primer kemoradyoterapi uygulanan FIGO Evre 11 serviks karsinomunda total point A dozu ne olmalıdır? A) Gy ) Gy C) Gy D) Gy E) 90 Gy üstü A) Kullanılan kaynak modeli ) Doku içindeki saçılım C) Doku içindeki emilim D) Ters kare kanunu E) Doku heterojenitesi 31. Opere serviks karsinomunda hangi durumda adjuvan kemoradyoterapi endikasyonu yoktur? A) Pozitif cerrahi sınır ) Parametrial invazyon C) Pozitif pelvik lenf nodu D) Derin stromal invazyon E) Pozitif paraaortik lenf nodu 35. Ekstremite yerleşimli 5 cm çapında iyi diferansiye liposarkom, kapsülü ile birlikte 1 cm temiz cerrahi sınırla komplet eksize ediliyor. undan sonraki tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olur? A) İzlem ) Re-eksizyon C) Postoperatif kemoterapi D) Postoperatif radyoterapi E) Postoperatif kemoradyoterapi 32. İntrakaviter tedavilerde kullanılan Manchester sistemine göre noktası olarak tanımlanan bölge aşağıdaklerden hangisidir? A) Eksternal iliak lenf nodu ) Obturator lenf nodu C) Vajina duvarı D) Servikal os E) Parametrium 36. Aşağıdaki malign melanom alt tiplerinden hangisi daha sık yaşlılarda görülür? A) Nodüler Melanoma ) Desmoplastik Melanoma C) Lentigo Malign Melanoma D) Akral lentiginous Melanoma E) Yüzeyel yayılım gösteren Melanoma 6

7 37. Ülseresyon olmayan, 3 mm kalınlıkta, taramalarında metastaz saptanmayan malign melanom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) T2a lezyon ) Evre IIA olarak sınıflandırılır. C) Proflaktik kranial ışınlama önerilir. D) Sentinel nod biyopsisi gerekli değildir. E) 2 cm temiz cerrahi sınırla geniş eksizyon tedavide yeterlidir. 41. α/β oranı düşük tümörlerde aşağıdaki fraksiyon rejimlerinden hangisi tercih edilebilir? A) CHART ) Hipofraksinasyon C) Hiperfraksinasyon D) Akselere fraksinasyon E) Akselere hiperfraksinasyon yaşında erkek hasta boyunda kitle yakınması ile başvuruyor. Alınan biyopsi sonucu folliküler lenfoma tanısı alıyor. Evreleme sonrası evre I olarak değerlendirilen olguda küratif radyoterapi dozu kaç Gray dir? A) ) C) D) E) Lineer hızlandırıcıların yapısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kaynak ) İnjektör C) Modülatör D) Dalga hızlandırıcı E) Elektron tabancası 43. Kobalt-60 ın yarı ömrü kaç yıldır? 39. Non-hodkin lenfoma nın kemoterapisinde rituksimab eklenebilmesi için (+) olması gereken CD antijeni hangisidir? A) 19 ) 20 C) 22 D) 23 E) Akut lenfoblastik lösemide testiküler relaps durumunda önerilen radyoterapi dozu kaç Gray dir? A) ) C) D) E) A) 4,75 ) 6,33 C) 4,43 D) 5,87 E) 5, Aşağıdakilerden hangisinin lineer enerji transfer (LET) değeri en düşüktür? A) Proton ) X ışınları C) Alfa partikülü D) Ağır partiküller E) Hızlandırılmış nötron 45. Aşağıdaki dokulardan hangisinin α/β oranı en yüksektir? A) Spinal kord ) Testis C) Kiazma D) Rektum E) Karaciğer 7

8 46. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin α/β oranı diğerlerine göre yüksektir? A) Liposarkom ) Menengioma C) Meme kanseri D) Malign Melanom E) Serviks epidermoid karsinomu 47. ICRU tanımlarına göre GTV ve subklinik mikroskopik hastalık riski olan bölgeyi kapsayan volüm aşağıdakilerden hangisidir? A) PTV ) ITV C) CTV D) IM E) CTV+IM 48. Atomik nomenklatürde Teknesyum (Tc) un örnek olarak verilebileceği atom numarası, nötron sayısı ve kütle numaraları aynı olan atomlara ne ad verilir? A) İzobar ) İzoton C) İzotop D) İzomer E) İzobant 50. Lineer hızlandırıcıların majör elektronik komponentleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) ükme magneti 270 derecedir. ) Saçıcı folyo X-Işınları için kullanılır. C) Klystronlar 10 MV altındaki enerjili cihazlarda kullanılır. D) Mikrodalga kaynağı olarak Magnetronlar 10 MV üzeri enerjili cihazlarda kullanılırlar. E) Düzleştirici filtre yüksek enerjili X-Işınlarını toplayıp düşük enerjili X-Işınlarının geçişini arttırır. 51. I- Kompton saçılması atom numarasından bağımsızdır. II- Mevcut elektron sayısına bağımlıdır. III- Gram başına elektron olarak da ifade edilen elektron yoğunluğundan bağımsızdır. IV- Elektron yoğunluğu hidrojen hariç tüm maddeler için sabittir. Kompton saçılması ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve III ) II ve III C) I, II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV 49. Elektromagnetik radyasyon için aşağıdaki çiftlerden hangisi doğru değildir? A) Işık / Görünür Foton ) X-Işını / kütlesi vardır. C) X- Işını / atomdan orjinli D) Gamma Işını / nükleustan orjinli E) Gamma Işını / hızı 3x10 8 m/s dir. 52. İyonlaştırıcı radyasyon ile katalize olan kimyasal değişiklikleri ölçen dozimetre tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalorimetre ) Fricke dozimetrisi C) Silikon dozimetrisi D) MOSFET dedektörleri E) Semikondüktör Germanium dedektörü 8

9 53. MOSFET detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) İn vivo dozimetridir. ) İn vitro da kullanılabilir. C) İntrakaviter yerleştirilemez. D) İntegral build-up superfisyal yerleştirilebilir. E) Popülerliği TLD ye göre daha kolay kullanılabilmesidir. 54. İki tümör idantik görünse de radyoterapinin her ikisini de kontrol etmede başarılı olamaması normal doku ve tümörlerin heterojenitesine etki eden intrinsik ve ekstrinsik faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi intrinsik etkili faktörlerden değildir? A) Gen ekspresyonu ) Hücre siklusu kinetiği C) İnherent radyosensitivite D) iyokimyasal tamir prosesleri E) Dokular arası vaskülarite derecesi farkı 56. Tüm beden ışınlaması (TI) sonrası ortalama lethal doz veya LD 50 için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Dikkatli medikal manajman ile LD 50/60 değeri 7 Gydir. ) Düşük LET radyasyonun azalan doz hızı ile LD 50 azalır. C) Medikal müdahale olmaksızın tek doz LD 50/60 değeri 3,5 Gy dir. D) Işınlanan popülasyonun % 50 sinde mortalite ile sonuçlanan tüm beden dozudur. E) Işınlamadan 30 ile 60 gün sonrası zaman skalasında olan ölüm LD 50 değeridir. 57. Aşağıdaki radyobiyolojik parametrelerden hangisi fraksiyonasyon sensitivitesi özelliğini ifade eder? A) α/β oranı ) Volüm etkisi C) T 1/2. D) T eff E) T k. 55. Askerî amaçlı bir radyoprotektör olarak geliştirilen normal doku radyoprotektörü Amifostin (WR 2721) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) ir fosforothioat bileşiğidir. ) Aktif metaboliti WR 1065 tir. C) Doğal oluşan sistein ve glutatyon gibi radyoprotektif sülfhidril bileşiklerden sonra modellenmiştir. D) Plazma membran asit fosfatazı ile defosforile olan bir pro-drog dur. E) Radyoprotektif etkisini oluşturabilmek için sadece ışınlama esnasında mevcut olmalıdır. 58. Geç cevap veren normal dokulardan spinal kordda myelopati için α/β oranı kaç Gy in altında olmalıdır? A) 6.3 Gy ) 5.3 Gy C) 4.3 Gy D) 3.3. Gy E) 7.3 Gy 59. Aşağıdakilerden hangisi out-put faktör olarak adlandırılır? A) Geri saçılma faktörü ) Fantom saçılma faktörü C) Kolimatör saçılma faktörü D) TFR (doku fantom oranı) E) TMR (doku maksimum oranı) 9

10 60. Aşağıdaki yarı ömürleri ile eşleştirilmiş izotoplar için hangi seçenek doğru değildir? A) 192 IR 73,8 gün ) 137cs 30 yıl C) 103 PD 17 ay D) 131 I 8.06 gün E) 125 I 59,6 gün 65. Aşağıdaki benign tümörlerden hangisine radyoterapi uygulanmaz? A) Miyoma ) Orbital psödotümör C) Vertebral hemanjiom D) Arteriovenöz malformasyon E) Hetereotopik kemik oluşumu 61. Gross total volümün (GTV) belirlenmesinde, FDG PET aşağıdakilerden hangisinde en faydalıdır? A) Mesane Kanseri ) Akciğer Kanseri C) Meme Kanseri D) Prostat Kanseri E) eyin Tümörü 66. İntratorasik lenf bezi haritasına göre 7 numaralı istasyon hangi lenf bezine aittir? A) Subkarinal ) Subaortik C) Paraaortik D) Üst paratrakeal E) Paraözofageal 62. RTOG kriterlerine göre stereotaktik radyocerrahi tek doz uygulamalarında beyin sapı maksimum doz düzeyi kaç Gray dir? A) 25 Gy ) 20 Gy C) 15 Gy D) 12 Gy E) 6 Gy 63. Aşağıdaki tümörlerin hangisinde yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) tercih edilmez? A) Çocukluk çağı tümörleri ) Jinekolojik kanserler C) aş boyun kanseri D) Prostat kanseri E) eyin tümörleri 67. I- Yaygın hastalıkta başlangıç tedavisi sonrası progresif hastalık durumunda II- Yaygın hastalıkta başlangıç tedavisine iyi cevap alındığında III- Sınırlı hastalıkta başlangıç tedavisine iyi cevap alındığında IV- Sınırlı hastalıkta başlangıç tedavisi sonrası progresif hastalık durumunda Küçük hücreli akciğer kanserinde güncel verilerle yukarıdaki durumlardan hangilerinde proflaktik kranial ışınlama önerilir? A) I ve II ) I ve III C) II ve III D) Sadece III E) III ve IV 64. Aşağıdakilerden hangisi Merkel Hücreli Karsinoma için doğrudur? A) Yavaş büyüyen bir tümördür. ) En sık 2. ve 3. dekatta görülür. C) Tedavisinde radyoterapinin yeri yoktur. D) aş boyun bölgesinde en az yerleşim gösterir. E) En önemli prognostik faktör tanı anında tümör yayılımı olmasıdır Common Toxicity Criteria Version 3.0 a göre semptomatik, narkotik medikasyonun endike olduğu öksürük grade kaçtır? A) Grade I ) Grade II C) Grade III D) Grade IV E) Grade V

11 69. Sağ akciğerde yerleşimli küçük hücreli dışı akciğer kanserinde aşağıdaki mediastinal lenf nodu bölgelerinden hangileri daha sık tutulur? A) Paraaortik - subaortik ) Subaortik - paraözefageal C) Paraaortik - paraözefageal D) Üst paratrakeal - subaortik E) Alt paratrakeal - subkarinal 73. Aşağıdakilerden hangisi Akciğer kanseri mediastinal evrelemede N1 nodal istasyon grubundandır? A) İstasyon 11 interlober ) İstasyon 6 paraaortik C) İstasyon 8 paraözefagial D) İstasyon 9 pulmoner ligament E) İstasyon 3 prevasküler ve retrotrakeal 70. Aşağıdaki akciğer tümörü çiftlerinden hangisi Vena Cava Superior Sendromu (VCSS) na diğerlerinden daha sık yol açar? A) Adenokarsinoma üyük hücreli karsinoma ) Adenokarsinoma Skuamoz hücreli karsinoma C) Skuamoz hücreli karsinoma üyük hücreli karsinoma D) Küçük hücreli akciğer kanseri Skuamoz hücreli karsinoma E) Küçük hücreli akciğer kanseri üyük hücreli karsinoma 74. Sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanserinde aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi kabul görmektedir? A) 4-6 kür etopside ) Radyoterapi sonrası cerrahi C) 6 kür sisplatin bazlı kemoterapi sonrası radyoterapi D) irinci veya ikinci kür kemoterapi ile eşzamanlı radyoterapi E) Eksternal radyoterapi sonrası adjuvan platin bazlı kemoterapi 71. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde güncel TNM sınıflama sistemine göre aşağıdaki TNM kategorisi Evre gruplaması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) T3 N1 M0 Evre II ) T4 N1 M0 Evre III A C) T3 N0 M0 Evre III A D) T1b N1 M0 Evre II E) T2a N0 M0 Evre II A 75. Küçük hücreli Akciğer karsinomunda tedavi sonrası tam veya kısmı yanıt alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi önerilmez? A) Sigaranın bıraktırılması ) İlk yıl 3 ayda bir PET-T C) Proflaktik kranial ışınlama D) Toraks tomografisi ile progresyona kadar izlem E) Uzun dönem sağ kalımlarda ikinci priner kanserin gelişimi konusunda dikkatli olunması 72. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin konvansiyonel fraksiyonasyonla preoperatif kemoradyoterapisinde mevcut verilerle önerilen doz aşağıdakilerden hangisidir? A) Gy ) Gy C) Gy D) Gy E) Gy 76. Özefagus kanserlerinin en sık prezentasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Anemi ) Hemoptizi C) Abdominal ağrı D) Odinofaji E) Hematüri 11

12 77. AJCC7. Ed, 2010 a göre rektum kanserli bir hastada muskularis propria tutulumu olan, bölgesel lenf nodu tutulumu olmaksızın subserozada tümör depozitleri olması nasıl evrelendirilir? A) T1N0 ) T3N1c C) T2N1b D) T2N0 E) T2N1c 81. Anal kanserlerde sfinkter-koruyucu cerrahi sonrası anal fonksiyon hastaların yüzde kaçında korunur? A) % ) % 60 C) % 50 D) % E) % Özefagus kanserinin T ve N evresi aşağıdaki modalitelerin hangisiyle en iyi değerlendirilir? A) PET taraması ) arium esophagogram C) Endoskopik ultrasonografi D) Göğüs ve abdomen T görüntüleme E) Göğüs ve abdomen MR görüntüleme 82. Aşağıdakilerden hangisi en sık rastlanan anal kanser tipidir? A) Malign melanoma ) Adenokarsinoma C) azaloid hücreli kanser D) Skuamoz hücreli kanser E) Transizyonel hücreli kanser 79. Aşağıdakilerden hangisi ekzokrin pankreas tümörü değildir? A) İnfiltratif duktal adenokarsinoma ) Adacık hücreli karsinoma C) Asiner hücreli karsinoma D) Adenoskuamoz karsinoma E) Kolloid karsinoma 83. Karaciğer metastazları olan kolorektal kanserlerde neoadjuvan kemoterapi sonrası sağkalımı ve hastalıksız sağkalımı olumsuz etkilemeyen risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümörün çekuma yerleşimi ) Metastatik çöliyak lenf nodları C) Preoperatif CA19-9> 100/U/L D) Preoperatif tümör çapı > 10 cm E) 3 veya daha operasyon sırasında metastaz 80. Aşağıdakilerden hangisi pankreas kanseri için mutlak unrezektabilite kriteri değildir? A) Kot invazyonu ) Uzak metastazlar C) öbrek invazyonu D) Vertebral invazyon E) Superior mezenterik ven/portal oklüzyonu 84. Rektum kanseri tanısı almış bir hastada operasyonda evreleme için en az kaç lenf nodu çıkartılmalıdır? A) 6 ) 7 C) 9 D) 10 E) 12 12

13 85. Meme koruyucu cerrahinin kesin kontraendike olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A) 1.Trimestr gebelik ) Yaygın mikrokalsifikasyon C) Cildi tutan bağ dokusu hastalığı D) Önceden göğüs duvarı ışınlaması E) Reeksizyona karşın pozitif cerrahi sınır 89. IRS I-II çalışma analizlerine göre hangi primer rabdomyosarkom bölgesi lenf nod metastazı için yüksek riskli bulunmuştur? A) Uterus ) Mesane C) Toraks D) Ekstremite E) Prostat 86. Aşağıdaki faktörlerden hangisi meme ductal karsinoma insitu da (DCIS) lokal yinelemeyi artırmaz? A) Palpabl kitle ) 50 yaşın üstü C) Yüksek grad D) Pozitif cerrahi sınır E) üyük tümör çapı 90. NWTS- 5 çalışması hangi prognostik faktörün önemini ortaya çıkarmıştır? A) Yaş ) 1p-16q LOH C) Yaygın tümör D) Anaplastik histoloji E) Lenf nodu tutulumu 87. Meme koruyucu tedavi sonrası lokal yineleme riskini arttıran en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Aile öyküsü ) İnfiltratif lobüler kanser C) Multipl ipsilateral tümör D) Cerrahi sınır pozitifliği E) Hormon reseptör pozitifliği 91. MWTS çalışmalarına göre 15 yılda ikincil malignite görülme riski ne kadardır? A) % % 0.5 ) % 1 - % 1.3 C) % % 2 D) % % 3 E) % % Epandimom için en önemli iyi prognostik faktör hangisidir? 88. Wilms tümörü en sık hangi organa metastaz yapar? A) Akciğer ) eyin C) Karaciğer D) Diğer böbrek E) Kemik A) Yaş ) Histoloji C) Lokalizasyon D) Radyoterapi dozu E) Tam cerrahi rezeksiyon 13

14 93. 1p 19q allel kaybı en sık hangi tümörde görülür? A) Anaplastik oligodendrioglioma ) Anaplastik oligoastrositoma C) Glioblastoma multiforme D) Anaplastik astrositoma E) Pilositik astrositom 97. eyin tümörlerinin hangi alt tipinde manyetik rezonans görüntülemede dural kuyruk (dural tail) işareti görülür? A) Menengiom ) Akustik nörinom C) Oligodendriogliom D) Pilositik astrositom E) Hipofiz adenomu 94. Düşük dereceli gliomalar için aşağıdakilerden hangisi kötü prognostik faktörlerden biri değildir? A) Yaşın 40 üzerinde olması ) Oligo komponent içermesi C) Tümör çapının 6 cm den büyük olması D) Tümörün karşı hemisfere şift yapması E) Hastada cerrahi öncesi nörolojik semptom olması 98. Primer glioblastoma multiforme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Genç yaş (<40) ) Uzun yaşam C) 19. kromozon kaybı D) EGFR amplikasyonu E) İzositrat dehidrogenaz I mutasyonu 95. Glioblastoma multiforme hastalarında eş zamanlı radyoterapi ve temozolomidin sağkalıma katkısının en yüksek olduğu hasta grubu hangisidir? A) Yalnız biyopsi uygulanan hastalar ) Yaşın 60 ın üzerinde olması C) RPA 5 grubundaki hastalar D) Hipermetile MGMT geni E) Performansı düşükse 96. Düşük-gradlı glial tümörlerde aşağıdakilerden hangisi kötü prognostik faktördür? A) Genç yaş ) üyük tümör çapı C) İyi performans durumu D) Oligodendroglial alt tip E) Orta hattı geçmemiş tümör 99. Kraniospinal radyoterapi aşağıdaki tümörlerin hangisinde standart tedavidir? A) Glioblastoma multiforme ) eyin lenfoması C) Epandimoma D) Germinom E) Medulloblastoma 100. Prostat kanseri radyoterapisinde kullanılan Roach formülünde Seminal vezikül tutulum riski aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplanabilir? A) PSA+(GS-6)x10 ) 2/3xPSA+ (GS-3)x10 C) 3/2x PSA+(GS-6)x10 D) 3/2xPSA+(GS-3)x10 E) 2/3xPSA+(GS-6)x10 TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 28. GRUP: RADYASYON ONKOLOJİSİ SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. c 3. a 4. d 5. e 6. b 7. e 8. d 9. c 10. c 11. b 12. e 13. a 14. a 15. e 16. c 17. d 18. b 19. a 20. e 21. c 22. d 23. a 24. b 25. d 26. e 27. a 28. c 29. b 30. c 31. d 32. e 33. e 34. d 35. a 36. c 37. b 38. c 39. b 40. d 41. c 42. a 43. e 44. b 45. d 46. e 47. c 48. d 49. b 50. a 51. c 52. b 53. c 54. e 55. d 56. b 57. a 58. d 59. c 60. c 61. b 62. d 63. a 64. e 65. a 66. a 67. c 68. b 69. e 70. d 71. b 72. c 73. a 74. d 75. b 76. d 77. e 78. c 79. b 80. c 81. a 82. d 83. a 84. e 85. c 86. b 87. d 88. a 89. e 90. b 91. c 92. e 93. a 94. b 95. d 96. b 97. a 98. d 99. e 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP RDYSYON ONKOLOJİSİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Yüksek Dereceli Glial Tümör SSS tümörlerinin %8-12 Anaplastik astrositom

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Modern radyoterapi teknikleri ile ikinci seri ışınlama yinelemiş YDG larda

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Güz Dönemi Klinik Radyasyon Onkolojisi (TRF5003) Ders Programı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Güz Dönemi Klinik Radyasyon Onkolojisi (TRF5003) Ders Programı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2013-2014 Güz Dönemi Klinik Radyasyon Onkolojisi (TRF5003) Ders Programı Klinik Radyasyon Onkolojisi Dersleri Pazartesi günleri saat

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Başlıca Çocukluk Çağı Tümörleri Lenfoma Ewing's ve diğer sarkomlar Wilms Tümörü Baş-Boyun Kanserleri Nöroblastom SSS Tümörleri

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ GİRİŞ Baş boyun tümörleri için radyoterapi alan hastanın anatomisi tedavi süresince anlamlı olarak değişir. Tümörün büyümesi

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI ICRU 50 ve 62 DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2010 ICRU:International Commission on Radiation Units and Measurements 1973 ICRU 23: Tek yönlü fotonla

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

aşağıdakilerden hangisi yüksek risk grubu kriterlerindendir? d üzeyinde önerilmektedir?

aşağıdakilerden hangisi yüksek risk grubu kriterlerindendir? d üzeyinde önerilmektedir? 1 1 Aşağıdakilerden hangisi yetişkin spinal kord tümörleri için doğrudur? a) Sıklıkla intramedüller yerleşimlidirler b) En sık yerleşim yeri lumbosakral bölgedir c) En sık görülen intramedüller histoloji

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE MESANE KANSERİNDE NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ 8 Mart 2008 Antakya Fadıl Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı T2-3 MESANE KANSERİNDE TEDAVİ Lamina

Detaylı

RADYOTERAP AMAÇ VE TEMEL LKELER

RADYOTERAP AMAÇ VE TEMEL LKELER RADYOTERAP AMAÇ VE TEMEL LKELER DR. FADME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJS AD 2005 Kanser tedavisi multidisipliner yaklaım gerektirir: Cerrahi Onkolog Radyasyon Onkolojisi Medikal Onkoloji Patoloji Radyodiagnostik

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI 1. Gama ışınları için, oksijen enhancement oranı (OER) yaklaşık kaçtır? 4. Aşağıdaki tümörlerin hangisinde hipofraksiyone tedavi en etkilidir? A) 0.5 1.0 B) 1.0 1.6

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

İTİRAZ EDİLEN SORU. a) TUR-M. b) Parsiyel sistektomi. c) Parsiyel sistektomi+kt. d) Neoadjuvan KT+sistektomi. e) TUR-M+KRT İTİRAZA YANIT

İTİRAZ EDİLEN SORU. a) TUR-M. b) Parsiyel sistektomi. c) Parsiyel sistektomi+kt. d) Neoadjuvan KT+sistektomi. e) TUR-M+KRT İTİRAZA YANIT 1 Atmış sekiz yaşında performans statusu iyi olan erkek hasta idrar yaparken kanama şikayeti ile hekime başvuruyor. Yapılan abdominopelvik MR da mesane sağ yan duvarda ve trigonda yerleşmiş yaklaşık 5

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (TASLAK-MART 2006)

RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (TASLAK-MART 2006) RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (TASLAK-MART 2006) RADYASYON ONKOLOJİSİ -ANABİLİM DALI TANIMI Radyasyon Onkolojisi iyonizan ışınları tek başına veya diğer tedavi

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNİN HEDEF HACİM TANIMLAMALARI. Dr. Aylin Fidan Korcum

ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNİN HEDEF HACİM TANIMLAMALARI. Dr. Aylin Fidan Korcum ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNİN HEDEF HACİM TANIMLAMALARI Dr. Aylin Fidan Korcum 10. UROK- ANTALYA 2012 Çocukluk Çağı Tümörlerinin Tedavisi için 1 NUMARALI KURAL Tecrübeli Ekip=Cerrah, Pediatrik onkolog, Radyasyon

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK KURULU YAZILI SINAVI

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK KURULU YAZILI SINAVI TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK KURULU YAZILI SINAVI 20 Nisan 2012 AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav süresi 120 dakikadır. 2. Sınav beş seçenekli 100 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 3.

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

Wilms Tümörü Nefroblastoma. UROK 2012 Antalya

Wilms Tümörü Nefroblastoma. UROK 2012 Antalya Wilms Tümörü Nefroblastoma UROK 2012 Antalya 1899 da Max Wilms %90 mortalite %90 sağkalıma dönüştü Epidemiyoloji Median yaş 3-4 6-9/milyon USA, 3-4/milyon Asya Çocukluk çağı tümörlerinin %6-7 Çocukluk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı