BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. 59 yaşında erkek hasta PSA değeri 9 ng/ml, biyopsi sonucu prostat adenokarsinomu, Gleason skoru 3+3 olarak rapor ediliyor. Tümör sadece bir lobun yarısından azını tutuyor. Hastanın D Amico risk grubu aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok düşük ) Düşük C) Orta D) Yüksek E) Çok yüksek 5. Superfisyal mesane kanserinin seçkin tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Parsiyel Sistektomi ) Radikal Sistektomi C) Yalnız intravezikal CG D) İntravezikal kemoterapi E) TUR+İntravezikal CG 2. Renal hücreli karsinomada aşağıdakilerden hangisi radyoterapi endikasyonlarından değildir? A) Pozitif cerrahi sınır ) Lenf nodu tutulumu C) Renal ven invazyonu olan lokal ileri hastalık D) Adrenal bez invazyonu olan lokal ileri hastalık E) Perinefritik yağ doku invazyonu olan lokal ileri hastalık yaşında ve Mesane Ca tanısı konulan ve Radyasyon Onkoloğuna müracaat eden hastanın RT den istifade edebilmesi için aşağıdaki faktörlerden hangisi doğru değildir? A) T2 ve T3a tümör ) Unifokal T1 tümör C) eraberinde CIS olmaması D) Üreteral obstrüksiyon olmaması E) 5 cm maksimum çapın altında tümör 3. Prostat kanserli bir hastada seminal vezikül invazyon riskini hesaplamak için Roach formülünde aşağıdakilerden hangi ikisi kullanılır? A) PSA ve GS ) GS ve tümör gradı C) Tümör çapı ve PSA D) PSA ve prostat hacmi E) PSA ve tutulu lenf nodu sayısı yaşında mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanan bir erkek hasta postop şikâyetlerini anlatırken hayat kalitesini en bozan yakınması aşağıdakilerden hangisidir? A) Hemoraji ) Pelvik Abse C) Yara Enfeksiyonu D) Derin Ven Trombozu E) Seksüel Fonksiyon Kaybı 4. I- Ekstraprostatik Ekstansiyon (EPE) II- Seminal Vezikül İnvazyonu (SVI) III- Lenf Nodu Tutulumu (LNI) IV- Tümör Volümü Prostat kanserlerinin patolojik evrelemesi yukarıdakilerden hangilerinin varlığı veya yokluğu tespit edilerek yapılır? 8. Seminoma tedavisinde hangi evre major tartışmalıdır? A) Evre III ) Evre II A C) Evre II C D) Evre I E) Evre II A) I ve II ) II ve IV C) I ve III D) I, II ve III E) III ve IV 2

3 9. eyin metastazlarında prognostik önemi olan faktörlerden hangisi graded prognostic assessment (GPA) içinde yer almaz? A) Yaş ) Performans durumu C) Primer tümörün kontrol altında olması D) Ekstrakranial metastaz varlığı E) eyin metastazı sayısı 10. Kırk yaşında bir erkek hastada yapılan MRG incelemesinde nazofarenks sol retrofarengeal bölgeden başlayarak maksiller sinüse doğru uzanan kitle, sağ ve sol yerleşimli retrofarengeal 3 cm çaplarında lenf nodları tespit ediliyor. Alınan biyopsi sonucu ise undifferansiye karsinom olarak raporlanıyor. Uzak metastazı olmayan bu hastada TNM evresi nedir? A) T1N1M0 ) T2N1M0 C) T3N1M0 D) T3N2M0 E) T2N2M0 11. Hastada üst level 5 lenadenopati varlığı primer tümörün aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisinde olduğunu işaret eder? A) Oral kavite ) Nazofarinks C) Glottik larinks D) Parotis E) Maksiler sinüs yaşında uzak metastazı olmayan, Gleason Skoru 3+4=7 prostat sol lobunun yarısından fazlası tümörlü ancak sağ lobu salim olan PSA sı 13 ng/ml olan hastaya radikal prostatektomi uygulanıyor. Ameliyat sonrası patolojisi aynı Gleason skoru, temiz seminal veziküllü T3a hastalık, diseke edilen 12 lenf nodunda 0 metastaz ve fokal pozitif cerrahi sınır olarak geliyor. Postoperatif 1. aydaki PSA sı tespit edilemiyor. Tedavi stratejiniz ne olmalıdır? A) Postoperatif Hormon+Radyoterapi, hemen ) Postoperatif Radyoterapi, hemen C) Postoperatif Hormonoterapi, hemen D) Postoperatif izlem E) Postoperatif Radyoterapi, üriner fonksiyon maksimize olunca yaşında sol testisinde ağrısız şişlik nedeniyle yüksek inguinal orşiektomi geçiren hastanın patolojisi klasik testiküler ca gelmiştir. Patalojik değerlendirmede vasküler/lenfatik invazyonsuz spermatik kord tutulumu vardır. Rejyonal lenfatik tutulumu ve uzak metastazı olmayan, preop βhcg si 6000 mıu/ml olan hastanın evrelemesi nedir? A) Evre III ) Evre I A C) Evre I D) Evre I S E) Evre II A 14. Yeni nazofarinks T evrelemesinde dikkate alınmayan parametre hangisidir? A) Tümör boyutu ) Kemik invazyonu C) Orafarinks yayılımı D) İntrakraniyal yayılım E) Parafarengeal uzanım 3

4 15. T2 veya N(+) nazofarenks kanserinde uygulanması gereken tedavi seçeneği hangisidir? A) Cerrahi + kemoterapi ) Tek başına radyoterapi C) IMRT + adjuvan kemoterapi D) Neoadjuvan kemoterapi + radyoterapi E) Kemoradyoterapi (IMRT) + adjuvan kemoterapi 19. T1 glottik kanserler için kabul edilen doz/fraksinasyon şeması hangisidir? A) 2.25Gy/fr total 63 Gy ) 2Gy/fr total 50 Gy C) 2Gy/fr total 70 Gy D) 3Gy/fr total 30 Gy E) 1.8Gy/frk total 60 Gy 16. Aşağıdakilerden hangisi oral kavite kanserlerinde bilateral boyun radyoterapi endikasyonu değildir? A) N2c hastalık ) Dil ön bölge tümörleri C) İyi lateralize tümörler D) Orta hat yerleşimli tümör E) İpsilateral boyun tutulumu 20. Aşağıdakilerden hangisi tiroid kanserlerinde TSH süpresyon ve I-131 tedavisine adjuvan radyoterapi endikasyonu değildir? A) ulky metastaz ) Yüksek TSH uptake C) Gros rezidüel hastalık D) I uptake olmayan tümör E) pt4 papiller ve > 45 yaş 17. Oral kavite kanserlerinde post operatif radyoterapi endikasyonu oluşturmayan seçenek hangisidir? A) Pozitif marjin ) <2mm marjin C) T3-T4 hastalık D) 2-cm lik tümör E) Perinöral-perivasküler invazyon 21. aş boyun kanserleri post operartif kemoradyoterapide aşağıdakilerin hangisinde kesin endikasyondur? A) T3 tümör ) Genç yaş C) + marin, ECE D) >3cm lenf nodu E) Level II tutulumu 18. Aşağıdakilerden hangisi tükrük bezi adeno kistik karsinomları için doğru değildir? A) Sıklıkla perinöral invazyon vardır. ) Parotis en sık görülen tümörüdür. C) Histolojik olarak yüksek grade lidir. D) En sık görülen minör tükrük bezi tümörüdür. E) Adeno kistik karsinomlu hastaların % 40 ında akciğer metastazı gelişir. 22. Aşağıdakilerden hangisi opere larinks hastalarında postoperatif radyoterapide stooma boost endikasyonu değildir? A) T4 tümör ) Subglottik uzanım C) Yumuşak doku uzanımı D) Level II boyun tutulumu E) Cerrahi öncesi acil trakeostomi 4

5 yaşında erkek hasta, burun tıkanıklığı, başağrısı ve boyunda şişlik yakınmalarıyla başvurmuş, nazofarinkste kitle tesbit edilerek biyopsi alınmıştır. Patolojisi WHO grade III indiferansiye karsinom olarak rapor edilmiş. MRG de kitlenin klivusuta destrüksiyon yaptığı izlenmiş ancak kafa içine invazyon tesbit edilmemiştir. oyun sağ tarafta subdigastrik bölgede 3 cm çaplı sert lenf nodu ele gelmektedir. u hastada uzak metastaz olma ihtimali ne kadardır? A) % 5 ten az ) % 5-10 arası C) % arası D) % arası E) % arası yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. u hastanın tedavi aşamalarından biri olarak aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A) İndüksiyon KT ) Primere cerrahi C) Planlı boyun diseksiyonu D) Konkomitan sisplatin + RT E) Konkomitan sisplatin+setuksimab + RT yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. u hastanın değerlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) HSV pozitifliği prognostik olarak önemlidir. ) HPV pozitifliği prognostik olarak önemlidir. C) P53 pozitifliği prognostik olarak önemsizdir. D) EGFR over expresyonu tedaviyi yönlendirir. E) EV-DNA düzeyi prognostik olarak önemlidir yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. Hastada boyun evresi nedir? A) N2 ) N2a C) N2b D) N2c E) N yaşında erkek hasta dil kökü sağında yerleşmiş orta hattın soluna geçen yaklaşık 4 cm lik kitleyle başvuruyor. u bölgeden alınan biyopsi SCC orta derecede diferansiye olarak rapor ediliyor. oyunda bilateral L2 ve 3 düzeyinde en büyüğü 3 cm olan sert lenfadenopatileri var. PET/T tetkikinde uzak metastaz izlenmiyor. Hastaya IMRT (YART) planlanıyor. Tedavi planıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) PTV içinde sıcak noktalar reçetelenen dozun % 30 undan fazla olmamalıdır. ) Tükrük bezlerinin sadece yüzeyel lobu korunmalıdır. C) DVH tedavi planı değerlendirmesinde yeterli değildir. D) Reçeteleme dozu PTV nin % 95 ini kapsamalıdır. E) Lenfatik CTV kafa tabanına kadar uzanmalıdır. 28. Orofarinks kanserli hastada konturlama sırasında CTV ve PTV nin oluşturulmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) CTV: GTV mm ) GTV: Görüntülenen kitle C) PTV (yüksek risk): CTV+15 mm D) CTV (lenfatik): GTV mm E) CTV (lenfatik yüksek risk): GTV+15 mm 5

6 29. Üst dudak kanseri tanısıyla başvuran hastanın elektif lenfatik radyoterapi planıyla ilgili hangisi doğrudur? A) En az 54 Gy uygulanmalıdır. ) Fasyal LN, L1b tedavi ederim. C) Fasyal LN, L1,L2 tedavi ederim. D) IMRT nin belirgin üstünlüğü vardır. E) Fasyal LN, L1, L2 ve L3 tedavi ederim. 33. Aşağıdaki brakiterapi izotoplarının hangisi en büyük HVL değerine sahiptir? A) Co 60 (1.25 MeV) ) I 125 (0.028 MeV) C) Cs137 (0.66MeV) D) Au 198 (0.41 MeV) E) Ra 226 (0.83MeV) 34. rakiterapi doz dağılımında en belirgin etkisi olan aşağıdakilerden hangisidir? 30. Primer kemoradyoterapi uygulanan FIGO Evre 11 serviks karsinomunda total point A dozu ne olmalıdır? A) Gy ) Gy C) Gy D) Gy E) 90 Gy üstü A) Kullanılan kaynak modeli ) Doku içindeki saçılım C) Doku içindeki emilim D) Ters kare kanunu E) Doku heterojenitesi 31. Opere serviks karsinomunda hangi durumda adjuvan kemoradyoterapi endikasyonu yoktur? A) Pozitif cerrahi sınır ) Parametrial invazyon C) Pozitif pelvik lenf nodu D) Derin stromal invazyon E) Pozitif paraaortik lenf nodu 35. Ekstremite yerleşimli 5 cm çapında iyi diferansiye liposarkom, kapsülü ile birlikte 1 cm temiz cerrahi sınırla komplet eksize ediliyor. undan sonraki tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olur? A) İzlem ) Re-eksizyon C) Postoperatif kemoterapi D) Postoperatif radyoterapi E) Postoperatif kemoradyoterapi 32. İntrakaviter tedavilerde kullanılan Manchester sistemine göre noktası olarak tanımlanan bölge aşağıdaklerden hangisidir? A) Eksternal iliak lenf nodu ) Obturator lenf nodu C) Vajina duvarı D) Servikal os E) Parametrium 36. Aşağıdaki malign melanom alt tiplerinden hangisi daha sık yaşlılarda görülür? A) Nodüler Melanoma ) Desmoplastik Melanoma C) Lentigo Malign Melanoma D) Akral lentiginous Melanoma E) Yüzeyel yayılım gösteren Melanoma 6

7 37. Ülseresyon olmayan, 3 mm kalınlıkta, taramalarında metastaz saptanmayan malign melanom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) T2a lezyon ) Evre IIA olarak sınıflandırılır. C) Proflaktik kranial ışınlama önerilir. D) Sentinel nod biyopsisi gerekli değildir. E) 2 cm temiz cerrahi sınırla geniş eksizyon tedavide yeterlidir. 41. α/β oranı düşük tümörlerde aşağıdaki fraksiyon rejimlerinden hangisi tercih edilebilir? A) CHART ) Hipofraksinasyon C) Hiperfraksinasyon D) Akselere fraksinasyon E) Akselere hiperfraksinasyon yaşında erkek hasta boyunda kitle yakınması ile başvuruyor. Alınan biyopsi sonucu folliküler lenfoma tanısı alıyor. Evreleme sonrası evre I olarak değerlendirilen olguda küratif radyoterapi dozu kaç Gray dir? A) ) C) D) E) Lineer hızlandırıcıların yapısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kaynak ) İnjektör C) Modülatör D) Dalga hızlandırıcı E) Elektron tabancası 43. Kobalt-60 ın yarı ömrü kaç yıldır? 39. Non-hodkin lenfoma nın kemoterapisinde rituksimab eklenebilmesi için (+) olması gereken CD antijeni hangisidir? A) 19 ) 20 C) 22 D) 23 E) Akut lenfoblastik lösemide testiküler relaps durumunda önerilen radyoterapi dozu kaç Gray dir? A) ) C) D) E) A) 4,75 ) 6,33 C) 4,43 D) 5,87 E) 5, Aşağıdakilerden hangisinin lineer enerji transfer (LET) değeri en düşüktür? A) Proton ) X ışınları C) Alfa partikülü D) Ağır partiküller E) Hızlandırılmış nötron 45. Aşağıdaki dokulardan hangisinin α/β oranı en yüksektir? A) Spinal kord ) Testis C) Kiazma D) Rektum E) Karaciğer 7

8 46. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin α/β oranı diğerlerine göre yüksektir? A) Liposarkom ) Menengioma C) Meme kanseri D) Malign Melanom E) Serviks epidermoid karsinomu 47. ICRU tanımlarına göre GTV ve subklinik mikroskopik hastalık riski olan bölgeyi kapsayan volüm aşağıdakilerden hangisidir? A) PTV ) ITV C) CTV D) IM E) CTV+IM 48. Atomik nomenklatürde Teknesyum (Tc) un örnek olarak verilebileceği atom numarası, nötron sayısı ve kütle numaraları aynı olan atomlara ne ad verilir? A) İzobar ) İzoton C) İzotop D) İzomer E) İzobant 50. Lineer hızlandırıcıların majör elektronik komponentleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) ükme magneti 270 derecedir. ) Saçıcı folyo X-Işınları için kullanılır. C) Klystronlar 10 MV altındaki enerjili cihazlarda kullanılır. D) Mikrodalga kaynağı olarak Magnetronlar 10 MV üzeri enerjili cihazlarda kullanılırlar. E) Düzleştirici filtre yüksek enerjili X-Işınlarını toplayıp düşük enerjili X-Işınlarının geçişini arttırır. 51. I- Kompton saçılması atom numarasından bağımsızdır. II- Mevcut elektron sayısına bağımlıdır. III- Gram başına elektron olarak da ifade edilen elektron yoğunluğundan bağımsızdır. IV- Elektron yoğunluğu hidrojen hariç tüm maddeler için sabittir. Kompton saçılması ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve III ) II ve III C) I, II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV 49. Elektromagnetik radyasyon için aşağıdaki çiftlerden hangisi doğru değildir? A) Işık / Görünür Foton ) X-Işını / kütlesi vardır. C) X- Işını / atomdan orjinli D) Gamma Işını / nükleustan orjinli E) Gamma Işını / hızı 3x10 8 m/s dir. 52. İyonlaştırıcı radyasyon ile katalize olan kimyasal değişiklikleri ölçen dozimetre tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalorimetre ) Fricke dozimetrisi C) Silikon dozimetrisi D) MOSFET dedektörleri E) Semikondüktör Germanium dedektörü 8

9 53. MOSFET detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) İn vivo dozimetridir. ) İn vitro da kullanılabilir. C) İntrakaviter yerleştirilemez. D) İntegral build-up superfisyal yerleştirilebilir. E) Popülerliği TLD ye göre daha kolay kullanılabilmesidir. 54. İki tümör idantik görünse de radyoterapinin her ikisini de kontrol etmede başarılı olamaması normal doku ve tümörlerin heterojenitesine etki eden intrinsik ve ekstrinsik faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi intrinsik etkili faktörlerden değildir? A) Gen ekspresyonu ) Hücre siklusu kinetiği C) İnherent radyosensitivite D) iyokimyasal tamir prosesleri E) Dokular arası vaskülarite derecesi farkı 56. Tüm beden ışınlaması (TI) sonrası ortalama lethal doz veya LD 50 için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Dikkatli medikal manajman ile LD 50/60 değeri 7 Gydir. ) Düşük LET radyasyonun azalan doz hızı ile LD 50 azalır. C) Medikal müdahale olmaksızın tek doz LD 50/60 değeri 3,5 Gy dir. D) Işınlanan popülasyonun % 50 sinde mortalite ile sonuçlanan tüm beden dozudur. E) Işınlamadan 30 ile 60 gün sonrası zaman skalasında olan ölüm LD 50 değeridir. 57. Aşağıdaki radyobiyolojik parametrelerden hangisi fraksiyonasyon sensitivitesi özelliğini ifade eder? A) α/β oranı ) Volüm etkisi C) T 1/2. D) T eff E) T k. 55. Askerî amaçlı bir radyoprotektör olarak geliştirilen normal doku radyoprotektörü Amifostin (WR 2721) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) ir fosforothioat bileşiğidir. ) Aktif metaboliti WR 1065 tir. C) Doğal oluşan sistein ve glutatyon gibi radyoprotektif sülfhidril bileşiklerden sonra modellenmiştir. D) Plazma membran asit fosfatazı ile defosforile olan bir pro-drog dur. E) Radyoprotektif etkisini oluşturabilmek için sadece ışınlama esnasında mevcut olmalıdır. 58. Geç cevap veren normal dokulardan spinal kordda myelopati için α/β oranı kaç Gy in altında olmalıdır? A) 6.3 Gy ) 5.3 Gy C) 4.3 Gy D) 3.3. Gy E) 7.3 Gy 59. Aşağıdakilerden hangisi out-put faktör olarak adlandırılır? A) Geri saçılma faktörü ) Fantom saçılma faktörü C) Kolimatör saçılma faktörü D) TFR (doku fantom oranı) E) TMR (doku maksimum oranı) 9

10 60. Aşağıdaki yarı ömürleri ile eşleştirilmiş izotoplar için hangi seçenek doğru değildir? A) 192 IR 73,8 gün ) 137cs 30 yıl C) 103 PD 17 ay D) 131 I 8.06 gün E) 125 I 59,6 gün 65. Aşağıdaki benign tümörlerden hangisine radyoterapi uygulanmaz? A) Miyoma ) Orbital psödotümör C) Vertebral hemanjiom D) Arteriovenöz malformasyon E) Hetereotopik kemik oluşumu 61. Gross total volümün (GTV) belirlenmesinde, FDG PET aşağıdakilerden hangisinde en faydalıdır? A) Mesane Kanseri ) Akciğer Kanseri C) Meme Kanseri D) Prostat Kanseri E) eyin Tümörü 66. İntratorasik lenf bezi haritasına göre 7 numaralı istasyon hangi lenf bezine aittir? A) Subkarinal ) Subaortik C) Paraaortik D) Üst paratrakeal E) Paraözofageal 62. RTOG kriterlerine göre stereotaktik radyocerrahi tek doz uygulamalarında beyin sapı maksimum doz düzeyi kaç Gray dir? A) 25 Gy ) 20 Gy C) 15 Gy D) 12 Gy E) 6 Gy 63. Aşağıdaki tümörlerin hangisinde yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) tercih edilmez? A) Çocukluk çağı tümörleri ) Jinekolojik kanserler C) aş boyun kanseri D) Prostat kanseri E) eyin tümörleri 67. I- Yaygın hastalıkta başlangıç tedavisi sonrası progresif hastalık durumunda II- Yaygın hastalıkta başlangıç tedavisine iyi cevap alındığında III- Sınırlı hastalıkta başlangıç tedavisine iyi cevap alındığında IV- Sınırlı hastalıkta başlangıç tedavisi sonrası progresif hastalık durumunda Küçük hücreli akciğer kanserinde güncel verilerle yukarıdaki durumlardan hangilerinde proflaktik kranial ışınlama önerilir? A) I ve II ) I ve III C) II ve III D) Sadece III E) III ve IV 64. Aşağıdakilerden hangisi Merkel Hücreli Karsinoma için doğrudur? A) Yavaş büyüyen bir tümördür. ) En sık 2. ve 3. dekatta görülür. C) Tedavisinde radyoterapinin yeri yoktur. D) aş boyun bölgesinde en az yerleşim gösterir. E) En önemli prognostik faktör tanı anında tümör yayılımı olmasıdır Common Toxicity Criteria Version 3.0 a göre semptomatik, narkotik medikasyonun endike olduğu öksürük grade kaçtır? A) Grade I ) Grade II C) Grade III D) Grade IV E) Grade V

11 69. Sağ akciğerde yerleşimli küçük hücreli dışı akciğer kanserinde aşağıdaki mediastinal lenf nodu bölgelerinden hangileri daha sık tutulur? A) Paraaortik - subaortik ) Subaortik - paraözefageal C) Paraaortik - paraözefageal D) Üst paratrakeal - subaortik E) Alt paratrakeal - subkarinal 73. Aşağıdakilerden hangisi Akciğer kanseri mediastinal evrelemede N1 nodal istasyon grubundandır? A) İstasyon 11 interlober ) İstasyon 6 paraaortik C) İstasyon 8 paraözefagial D) İstasyon 9 pulmoner ligament E) İstasyon 3 prevasküler ve retrotrakeal 70. Aşağıdaki akciğer tümörü çiftlerinden hangisi Vena Cava Superior Sendromu (VCSS) na diğerlerinden daha sık yol açar? A) Adenokarsinoma üyük hücreli karsinoma ) Adenokarsinoma Skuamoz hücreli karsinoma C) Skuamoz hücreli karsinoma üyük hücreli karsinoma D) Küçük hücreli akciğer kanseri Skuamoz hücreli karsinoma E) Küçük hücreli akciğer kanseri üyük hücreli karsinoma 74. Sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanserinde aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi kabul görmektedir? A) 4-6 kür etopside ) Radyoterapi sonrası cerrahi C) 6 kür sisplatin bazlı kemoterapi sonrası radyoterapi D) irinci veya ikinci kür kemoterapi ile eşzamanlı radyoterapi E) Eksternal radyoterapi sonrası adjuvan platin bazlı kemoterapi 71. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde güncel TNM sınıflama sistemine göre aşağıdaki TNM kategorisi Evre gruplaması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) T3 N1 M0 Evre II ) T4 N1 M0 Evre III A C) T3 N0 M0 Evre III A D) T1b N1 M0 Evre II E) T2a N0 M0 Evre II A 75. Küçük hücreli Akciğer karsinomunda tedavi sonrası tam veya kısmı yanıt alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi önerilmez? A) Sigaranın bıraktırılması ) İlk yıl 3 ayda bir PET-T C) Proflaktik kranial ışınlama D) Toraks tomografisi ile progresyona kadar izlem E) Uzun dönem sağ kalımlarda ikinci priner kanserin gelişimi konusunda dikkatli olunması 72. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin konvansiyonel fraksiyonasyonla preoperatif kemoradyoterapisinde mevcut verilerle önerilen doz aşağıdakilerden hangisidir? A) Gy ) Gy C) Gy D) Gy E) Gy 76. Özefagus kanserlerinin en sık prezentasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Anemi ) Hemoptizi C) Abdominal ağrı D) Odinofaji E) Hematüri 11

12 77. AJCC7. Ed, 2010 a göre rektum kanserli bir hastada muskularis propria tutulumu olan, bölgesel lenf nodu tutulumu olmaksızın subserozada tümör depozitleri olması nasıl evrelendirilir? A) T1N0 ) T3N1c C) T2N1b D) T2N0 E) T2N1c 81. Anal kanserlerde sfinkter-koruyucu cerrahi sonrası anal fonksiyon hastaların yüzde kaçında korunur? A) % ) % 60 C) % 50 D) % E) % Özefagus kanserinin T ve N evresi aşağıdaki modalitelerin hangisiyle en iyi değerlendirilir? A) PET taraması ) arium esophagogram C) Endoskopik ultrasonografi D) Göğüs ve abdomen T görüntüleme E) Göğüs ve abdomen MR görüntüleme 82. Aşağıdakilerden hangisi en sık rastlanan anal kanser tipidir? A) Malign melanoma ) Adenokarsinoma C) azaloid hücreli kanser D) Skuamoz hücreli kanser E) Transizyonel hücreli kanser 79. Aşağıdakilerden hangisi ekzokrin pankreas tümörü değildir? A) İnfiltratif duktal adenokarsinoma ) Adacık hücreli karsinoma C) Asiner hücreli karsinoma D) Adenoskuamoz karsinoma E) Kolloid karsinoma 83. Karaciğer metastazları olan kolorektal kanserlerde neoadjuvan kemoterapi sonrası sağkalımı ve hastalıksız sağkalımı olumsuz etkilemeyen risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümörün çekuma yerleşimi ) Metastatik çöliyak lenf nodları C) Preoperatif CA19-9> 100/U/L D) Preoperatif tümör çapı > 10 cm E) 3 veya daha operasyon sırasında metastaz 80. Aşağıdakilerden hangisi pankreas kanseri için mutlak unrezektabilite kriteri değildir? A) Kot invazyonu ) Uzak metastazlar C) öbrek invazyonu D) Vertebral invazyon E) Superior mezenterik ven/portal oklüzyonu 84. Rektum kanseri tanısı almış bir hastada operasyonda evreleme için en az kaç lenf nodu çıkartılmalıdır? A) 6 ) 7 C) 9 D) 10 E) 12 12

13 85. Meme koruyucu cerrahinin kesin kontraendike olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A) 1.Trimestr gebelik ) Yaygın mikrokalsifikasyon C) Cildi tutan bağ dokusu hastalığı D) Önceden göğüs duvarı ışınlaması E) Reeksizyona karşın pozitif cerrahi sınır 89. IRS I-II çalışma analizlerine göre hangi primer rabdomyosarkom bölgesi lenf nod metastazı için yüksek riskli bulunmuştur? A) Uterus ) Mesane C) Toraks D) Ekstremite E) Prostat 86. Aşağıdaki faktörlerden hangisi meme ductal karsinoma insitu da (DCIS) lokal yinelemeyi artırmaz? A) Palpabl kitle ) 50 yaşın üstü C) Yüksek grad D) Pozitif cerrahi sınır E) üyük tümör çapı 90. NWTS- 5 çalışması hangi prognostik faktörün önemini ortaya çıkarmıştır? A) Yaş ) 1p-16q LOH C) Yaygın tümör D) Anaplastik histoloji E) Lenf nodu tutulumu 87. Meme koruyucu tedavi sonrası lokal yineleme riskini arttıran en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Aile öyküsü ) İnfiltratif lobüler kanser C) Multipl ipsilateral tümör D) Cerrahi sınır pozitifliği E) Hormon reseptör pozitifliği 91. MWTS çalışmalarına göre 15 yılda ikincil malignite görülme riski ne kadardır? A) % % 0.5 ) % 1 - % 1.3 C) % % 2 D) % % 3 E) % % Epandimom için en önemli iyi prognostik faktör hangisidir? 88. Wilms tümörü en sık hangi organa metastaz yapar? A) Akciğer ) eyin C) Karaciğer D) Diğer böbrek E) Kemik A) Yaş ) Histoloji C) Lokalizasyon D) Radyoterapi dozu E) Tam cerrahi rezeksiyon 13

14 93. 1p 19q allel kaybı en sık hangi tümörde görülür? A) Anaplastik oligodendrioglioma ) Anaplastik oligoastrositoma C) Glioblastoma multiforme D) Anaplastik astrositoma E) Pilositik astrositom 97. eyin tümörlerinin hangi alt tipinde manyetik rezonans görüntülemede dural kuyruk (dural tail) işareti görülür? A) Menengiom ) Akustik nörinom C) Oligodendriogliom D) Pilositik astrositom E) Hipofiz adenomu 94. Düşük dereceli gliomalar için aşağıdakilerden hangisi kötü prognostik faktörlerden biri değildir? A) Yaşın 40 üzerinde olması ) Oligo komponent içermesi C) Tümör çapının 6 cm den büyük olması D) Tümörün karşı hemisfere şift yapması E) Hastada cerrahi öncesi nörolojik semptom olması 98. Primer glioblastoma multiforme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Genç yaş (<40) ) Uzun yaşam C) 19. kromozon kaybı D) EGFR amplikasyonu E) İzositrat dehidrogenaz I mutasyonu 95. Glioblastoma multiforme hastalarında eş zamanlı radyoterapi ve temozolomidin sağkalıma katkısının en yüksek olduğu hasta grubu hangisidir? A) Yalnız biyopsi uygulanan hastalar ) Yaşın 60 ın üzerinde olması C) RPA 5 grubundaki hastalar D) Hipermetile MGMT geni E) Performansı düşükse 96. Düşük-gradlı glial tümörlerde aşağıdakilerden hangisi kötü prognostik faktördür? A) Genç yaş ) üyük tümör çapı C) İyi performans durumu D) Oligodendroglial alt tip E) Orta hattı geçmemiş tümör 99. Kraniospinal radyoterapi aşağıdaki tümörlerin hangisinde standart tedavidir? A) Glioblastoma multiforme ) eyin lenfoması C) Epandimoma D) Germinom E) Medulloblastoma 100. Prostat kanseri radyoterapisinde kullanılan Roach formülünde Seminal vezikül tutulum riski aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplanabilir? A) PSA+(GS-6)x10 ) 2/3xPSA+ (GS-3)x10 C) 3/2x PSA+(GS-6)x10 D) 3/2xPSA+(GS-3)x10 E) 2/3xPSA+(GS-6)x10 TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 28. GRUP: RADYASYON ONKOLOJİSİ SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. c 3. a 4. d 5. e 6. b 7. e 8. d 9. c 10. c 11. b 12. e 13. a 14. a 15. e 16. c 17. d 18. b 19. a 20. e 21. c 22. d 23. a 24. b 25. d 26. e 27. a 28. c 29. b 30. c 31. d 32. e 33. e 34. d 35. a 36. c 37. b 38. c 39. b 40. d 41. c 42. a 43. e 44. b 45. d 46. e 47. c 48. d 49. b 50. a 51. c 52. b 53. c 54. e 55. d 56. b 57. a 58. d 59. c 60. c 61. b 62. d 63. a 64. e 65. a 66. a 67. c 68. b 69. e 70. d 71. b 72. c 73. a 74. d 75. b 76. d 77. e 78. c 79. b 80. c 81. a 82. d 83. a 84. e 85. c 86. b 87. d 88. a 89. e 90. b 91. c 92. e 93. a 94. b 95. d 96. b 97. a 98. d 99. e 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38. GRUP İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 8/0/204 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 8/0/204 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 22/03/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 22/03/2015 Saat: 11.00 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI /0/05 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... 6. GRUP ADAYLARIN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı