Lokal leri ve/veya Lenf Dü ümü Tutulumu Olan Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yan t: Pamukkale Üniversitesi Deneyimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lokal leri ve/veya Lenf Dü ümü Tutulumu Olan Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yan t: Pamukkale Üniversitesi Deneyimi"

Transkript

1 ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Lokal leri ve/veya Lenf Dü ümü Tutulumu Olan Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yan t: Pamukkale Üniversitesi Deneyimi Response to Neoadjuvant Chemoradiation in Locally Advanced With Lymph Node Metastasis. Rectal Cancer: Pamukkale University Experience GÜLNUR KAYNAR ÜNAL 1, ARZU YAREN 2, NEfiE ÇALLI DEM RKAN 3, BAHAR BALTALARLI 4, GAMZE GÖKÖZ DO U 2, MURAT ÖZBAN 1, ONUR B RSEN 1, HAL L ERB fi 1, U UR SUNGURTEK N 1 1 Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye 2 Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Bilim Dal, Denizli-Türkiye 3 Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dal, Denizli-Türkiye 4 Pamukkale Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye ÖZET Girifl: Günümüzde rektum kanserinde tedavinin esas n cerrahi oluflturmaktad r. Lokal ileri evre rektum kanserlerinde adjuvan kemoradyoterapi (KRT) uygulamalar n n lokal kontrolü art rmaktaki baflar s kabul edilmekle beraber kemoradyoterapinin ve operasyonun zamanlamas halen tart flma konusudur. Amaç: Lokal ileri ve/veya lenf dü ümü tutulumu olan rektum kanseri nedeniyle uzun dönem neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan hastalarda tümörün T ve N evresinde gerileme ve patolojik tam yan t oranlar n n belirlenmesi amaçlanm flt r. ABSTRACT Introduction: Nowadays surgery constitutes the base of the treatment of rectum cancer. Although the success of increasing local control by adjuvan chemoradiotherapy (CRT) applications has been accepted, the timing of chemoradiotherapy and the operation is still being debated. Objective: The aim of this study was to evaluate the response to neoadjuvant long course CRT for patients with locally advanced rectal cancer with lymph node metastasis. Baflvuru Tarihi: Kabul Tarihi: Dr. Murat Özban Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal Kınıklı-Denizli - Türkiye Tel: Kolon Rektum Hast Derg 2012;22:50-56

2 Vol. 22, No.2 LOKAL LER ve/veya LENF DÜ ÜMÜ TUTULUMU OLAN REKTUM KANSER NDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAP YE YANIT 51 Materyal-Metod:PAÜTF Hastanesinde y llar nda tedavisi yap lm fl lokal ileri (T3/T4) ya da lenf dü ümü tutulumu olan (evre II-III) 42 rektum kanserli hastan n prospektif olarak toplanm fl verileri de erlendirildi. Tüm hastalara eflzamanl kemoradyoterapi (KRT) uyguland. Küratif amaçl cerrahi rezeksiyon KRT bitiminden 6-8 hafta sonra yap ld. Neoadjuvan KRT'ye yan t n de erlendirmesi preoperatif evreleme ile patolojik evrenin karfl laflt r lmas ile yap ld. Rezeksiyon materyalinde herhangi bir kanser hücresi gözlenmemesi patolojik tam yan t (pty) olarak de erlendirildi. Tümörün T ve N evresindeki gerileme k smi yan t (KY) olarak de erlendirildi. Bulgular: Tedavi öncesi yap lan radyolojik incelemelerde olgular n 18 (%42.9)'inde T3, 22 (%52.4)'sinde T4 tümör saptand ; olgular n 14 (%33.3)'ünde lenf dü ümü metastaz izlenmezken (cn0), 28 olguda (%66.7) lenf dü ümü metastaz saptand (cn+). Tümörün yerleflim yeri olgular n %40.5'inde alt rektum, %40.5'inde orta rektum, %19'unda üst rektum idi. Sfinkter koruyucu cerrahi olgular n %69'unda uygulanabildi. Neoadjuvan KRT sonras patolojik tam Yan t olgular n 6 (%14.3)'s nda izlendi. 36 (%85.7) olguda T evresinde gerileme, 17 (%40.5) N evresinde gerileme, 30 (%71.4) olguda k smi yan t izlendi. Sonuç: Neoadjuvan KRT uygulanan hastalar n büyük bir k sm nda tümörde boyut ve/veya evre gerilemesi sa lanabilmektedir. Evre gerilemesi, sfinkter koruyucu cerrahi uygulanabilirli ini artt rmamaktad r. Rezeke edilebilir rektum kanserlerinin primer tedavisi cerrahidir. Anahtar Kelimeler: Rektum kanseri, Neoadjuvan tedavi, Kanser evrelemesi. Materyal-Metod: Between , 42 patients with locally advanced rectal cancer with or without lymph node involvement were treated at Pamukkale University Medical Faculty Hospital. Prospectively collected data of patients were analyzed. All patients received concurrent CRT. Curative intend surgical resection was performed 6 to 8 weeks after the completion of CRT. Response to neoadjuvant CRT was assessed by comparing the preoperative clinical staging and postoperative pathological evaluation. Histopathological complete response (pcr) was defined as no tumor cells within the specimen. Downstaging of T and/or N stage of the tumor was defined as partial response (PR). Results: Preoperative staging revealed T3 tumor in 18 (42.9%) of patients and T4 tumor in 22 (52.4%) of patients. In 14 (33.3%) patients there were no lymph node metastases (cn0) whereas in 28 (66.7%) patients lymph node involvement was detected (cn+). Tumor was located at lower rectum in 40.5% of patients, at mid-rectum in 40.5% of patients, and at upper rectum in 19% of patients. Sphincter saving resection was performed in 69% of patients. Histopathological complete response was observed in 6 (14.3%) patients. T stage downstaging was observed in 36 (%85.7) patients, N stage downstaging was observed in 17 (40.5%) patients, and PR was observed in 30 (71.4%) patients. Conclusion: Response to neoadjuvant CRT was obtained in majority of the patients. Downstaging was not associated with the rate of sphincter preserving surgery. Surgical resection is still the primary treatment of resectable rectal cancer. Key Words: Cancer of the Rectum, Neoadjuvant Treatment, Cancer Staging Girifl Rektum tümörlü hastalar n tedavisinde küratif tedavinin temeli cerrahidir. Günümüzde lokal ileri (T3/T4) ve lenf bezi tutulumu olan (Evre II-III) rektum kanserli hastalarda, hastal n lokal kontrolü ve kür sa lanmas aç s ndan istenilen sonuçlar n elde edilebilmesi için neoadjuvan kemoradyoterapi tercih edilen yöntem haline gelmifltir. Neoadjuvan KRT ile lokal ileri rektum kanserlerinde tümör boyutunda küçülmeye ba l küratif rezeksiyon ve sfinkter koruyucu cerrahi yap labilirli inin artt bildirilmifltir. 1 Total mezorektal eksizyona neoadjuvan tedavi eklenmesi ile daha düflük lokal nüks elde edilebilece i gösterilmifltir. 2,3 Neoadjuvan tedavi sonras nda olgular %8-20'sinde patolojik tam yan t (pty) sa lanabilmektedir. 4 Bu çal flmada, lokal ileri ve/veya lenf dü ümü tutulumu olan rektum kanseri nedeniyle uzun dönem neoadjuvan KRT uygulanan hastalarda tümörün T ve N evresinde izlenen de iflikliklerin ve patolojik tam yan t oranlar n n

3 52 ÖZBAN ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Haziran 2012 belirlenmesi amaçlanm flt r. Materyal ve Metod Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal na y llar aras nda baflvurup neoadjuvan tedavi alan ve ayn cerrah taraf ndan opere edilen 43 lokal ileri ya da lenf dü ümü metastaz olan rektum kanserli hastan n verileri, prospektif olarak topland. Bu hastalar n Ocak 2012 tarihine kadar olan postoperatif takipleri Genel Cerrahi Anabilim Dal ve Onkoloji Bilim Dal taraf ndan yap ld. Çal flmaya üst, orta ve alt rektum yerleflimli, lokal ileri (T3/T4) ve/veya lenf dü ümü tutulumu olan (evre II- III) hastalar dahil edildi, Evre I ve evre IV hastalar, d fl merkezde ameliyat olmufl hastalar çal flma d fl b rak ld. Rektum anal girimden itibaren 1/3 alt rektum, 1/3 orta rektum ve 1/3 üst rektum olarak 3 bölüm olarak tan mland ; anal girimden itibaren 0 ile 5. cm aras nda olan k s m alt rektum, 6 ile 10. cm aras nda olan k s m orta rektum, 11 ile 15. cm aras nda olan k s m üst rektum olarak s n fland r ld. Tedavi planlamas s ras nda tüm olgulara genel fizik bak, rektal tufle, tam kan say m, kan biyokimyas, rijit rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, tümör biyopsisi, torakoabdominopelvik bilgisayarl tomografi (BT), pelvik manyetik rezonans (MR) inceleme yap ld. Tüm olgular n evreleme sistemi tedaviden önce klinik olarak yap ld. Klinik evreleme yap l rken torakoabdominopelvik bilgisayarl tomografi (BT), pelvik manyetik rezonans (MR) göz önüne al nd. Tüm hastalara eflzamanl uzun süreli KRT protokolü do rultusunda radyoterapi (RT) ile birlikte eflzamanl olarak 5-FU tedavisi uyguland. RT Gy doz, 1,8-2 Gy'lik fraksiyonlar halinde ve günde uyguland. Küratif amaçl cerrahi rezeksiyon KRT bitiminden 6-8 hafta sonra yap ld. Alt ve orta rektum yerleflimli tümörlerde (total mezorektal eksizyon) Total Mezorektal Eksizyon (TME) ameliyat yap ld. Üst rektum yerleflimli tümörlerde mezorektum tümörün distal s n r n n 5 cm alt ndan kesilerek Parsiyel Mezorektal Eksizyon (PME) uyguland. Tümörün çevre yap lara tutundu u olgularda en bloc rezeksiyon yap ld. Tüm olgulara inferior mezenterik arterde yüksek ba lama yap ld, inferior mezenterik ven pankreas alt k sm ndan ba land. Artere 3 vene ise 3 adet titanyum klips ile iflaretleme yap ld. Tümörün 2 cm distaline inilemeyen ve sfinkter invazyonu olan olgularda abdominoperineal rezeksiyon (APR) tercih edildi. Cerrahi rezeksiyon materyalinin histopatolojik incelemesi Quirke ve ark. 11 taraf ndan tan mlanan prensipler çerçevesinde yap ld. Tümörün patolojik evrelendirmesi American Joint Commite on Cancer (AJCC) TNM evreleme sistemine göre yap ld. Neoadjuvan KRT'ye yan t n de erlendirmesi ameliyat öncesi evreleme ile patolojik evrenin karfl laflt r lmas ile yap ld. Rezeksiyon materyalinde herhangi bir kanser hücresi gözlenmemesi (ypt0n0), pty olarak de erlendirildi. Tümörün T evresindeki gerileme (TG) ve N evresindeki gerileme (NG), k smi yan t (KY) olarak de erlendirildi. Çal flmaya dahil olan olgular dosya ve onkoloji takip formlar ndan elde edilen bilgilerle lokal nüks ve sa kal m aç s ndan de erlendirildi. statistik analizler SPSS 17.0 ile yap ld. Kemoradyoterapi ve ameliyat öncesi ve sonras dönemdeki evrelerin karfl laflt rmas, evre düflüflü ve tam yan t oranlar n n karfl laflt rmas nda, alt rektum yerleflimli tümörlerde neoadjuvan tedaviye yan t ile yap lan ameliyat tipinin karfl laflt r lmas nda ki-kare testi kullan ld. Sa kal m sonuçlar Kaplan Meier yöntemiyle de erlendirildi. Bulgular y llar aras nda Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal nda rektum kanseri tan s al p neoadjuvan kemoradyoterapi gören lokal ileri ya da lenf dü ümü metastaz olan 43 hasta çal flmaya dahil edildi. Çal flmaya al nan hastalardan biri takip edilemedi i için çal flma d fl b rak ld. Çal flmaya al nan olgular n ortalama takip süresi 25.3 ay (1-57 ay) olarak bulunmufltur. Hastalar n demografik özellikleri ve uygulanan cerrahi Çal flmadaki hastalar n ortalama yafl 58.5 (17-80) idi. Olgular n 16 (%38.1)'s kad n, 26 (%61.9)'s erkek idi. Tümörün yerleflim yeri olgular n 17 (%40.5)'sinde alt rektum, 17 (%40.5)'sinde orta rektum, 8 (%19)'inde üst rektum idi. Tedavi öncesi yap lan radyolojik incelemelerde olgular n 2 (%4.8)' sinde T1- T2, 18 (%42.9)'inde T3, 22 (%52,4)'sinde T4 tümör saptand ; olgular n 14 (%33.3)'ünde lenf dü ümü metastaz izlenmezken (cn0), 28 olguda (%66.7) lenf dü ümü metastaz saptand (cn+). Sfinkter koruyucu cerrahi

4 Vol. 22, No.2 LOKAL LER ve/veya LENF DÜ ÜMÜ TUTULUMU OLAN REKTUM KANSER NDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAP YE YANIT 53 Tablo 1. Tümör yerleflimi ile neoadjuvan tedaviye yan t aras ndaki iliflki (p>0.05). olgular n 29 (%69)'unda uygulanabildi. 11 (%26.2) hastaya abdominoperineal rezeksiyon, 2 (%4.8) sine pelvik egzenterasyon uyguland. Tümör yan t Neoadjuvan KRT sonras pty (ypt0n0) olgular n 6 (%14.3)'s nda izlendi. Hastalar n neoadjuvan kemoradyoterapiye yan tlar tümör ve lenf bezi için ayr ayr incelendi inde serideki 36 (%85.7) olguda T evresinde gerileme, 17 (%40.5) olguda N evresinde gerileme, 30 (%71.4) olguda T ve/veya N evresinde gerileme izlendi. Olgular n 6 (%14.3)'s nda neoadjuvan KRT'ye histopatolojik yan t izlenmedi. Tümör yerleflim yeri ile neoadjuvan tedaviye yan t aras nda istatistiksel olarak anlaml farkl l k izlenmemifltir (Tablo 1). Tümör yan t ve sfinkter koruyucu cerrahi Neoadjuvan tedaviye yan t izlenen 36 hastan n 26 (%72.2)'s nda, neoadjuvan tedaviye yan t izlenmeyen 6 hastan n 3 (%50)'ünde sfinkter koruyucu cerrahi yap labilmifltir (P>0.05) (Tablo 2). Patolojik tam yan t izlenen 6 hastan n hepsine sfinkter koruyucu cerrahi uygulanm flt r. Alt rektum yerleflimli tümörü olan hastalarda neoadjuvan tedaviye yan t (tam yan t, TG/NG) %82,3 oran nda izlendi. Alt rektum tümörlü hastalarda neoadjuvan tedaviye yan t ve sfinkter koruyucu cerrahi aras nda Tablo 2. Neoadjuvan tedaviye yan t ile yap lan ameliyat tipi aras ndaki iliflki (p>0.05). Neoadjuvan tedaviye yan t Ameliyat Tipi Tam Yan t TG/NG Yan t Yok Sfinkter koruyucu cerrahi Abdominoperineal rezeksiyon Neoadjuvan tedaviye yan t Tümör yerleflimi Tam Yan t TG/NG Yan t Yok Üst rektum 0 7 (%87.5) 1 (%12.5) Orta rektum 4 (%23.5) 11 (%64.7) 2 (%11.8) Alt rektum 2 (%11.8) 12 (%70.6) 3 (%17.6) 6 (%20.7) 20 (%69) 3 (%10.3) 9 (%81.8) 2 (%18.2) Alt rektum 1 (%50) 1 (%50) Tablo 3. Alt rektum yerleflimli tümörlerde neoadjuvan tedaviye yan t ile yap lan ameliyat tipi aras ndaki iliflki (p>0.05). Neoadjuvan tedaviye yan t Ameliyat Tipi Tam Yan t, TG/NG Yan t Yok Sfinkter koruyucu 4 (%23.5) 0 Abdominoperineal rezeksiyon 9 (%52.9) 2 (%11.8) Alt rektum 1 (%5.9) 1 (%5.9) istatistiksel olarak anlaml iliflki saptanmam flt r (P>0.05) (Tablo 3). Çal flmaya al nan tüm olgular n ortalama takip süresi 25.3 ay (1-57 ay) olarak bulunmufltur. Takipleri s ras nda 1 (%2.4) hastada lokal nüks oldu u, 5 (%11.9) hastada metastaz oldu u ve 9 (%21.4) hastan n exitus oldu u saptanm flt r. Ortalama yaflam süresi 45,43 +/- 3.4 ay, 1 y ll k sa kal m % 78 olarak bulunmufltur. Operasyondan sonraki 5. ayda rektal kanama ile baflvuran bir hastada lokal nüks tespit edilmifl olup hasta kaybedilmifltir. Takiplerde biri operasyondan sonraki 9. ayda, di eri 25. ayda olmak üzere 2 hastada akci er metastaz tespit edilmifl olup opere edilmifllerdir. 27 ve 32 ayd r takiplerine devam edilmektedir. Yap lan takiplerde bir hastada operasyondan sonraki 36. ayda karaci erde metastaz ortaya ç kt tespit edilmifl ve opere edilmifltir. 47 ayd r takiplerine devam edilmektedir. Bir hasta operasyon sonraki 5. ayda kemik metastaz tespit edildikten sonra kaybedilmifltir. Bir hasta da operasyon sonraki 3. ayda kranial metastaz tespit edildikten sonra kaybedilmifltir. Tart flma Günümüzde lokal ileri rektum kanserli hastalar n tedavisinde temel basamak küratif cerrahi rezeksiyondur. Total mezorektal eksizyon tekni inin do ru ve yayg n uygulanmas ile rektum kanserli hastalarda daha iyi onkolojik sonuçlar sa lanabilmektedir. 5 Cerrahi uygulamalar nüksleri azaltmak için radyoterapi uygulamalar ile kombine edilir. Cerrahi ile ameliyat s ras nda görülen tümör kitlesi ç kar l r. Ancak cerrahi uygulamas nda bölgenin anatomik yap s ve çevredeki normal anatomik yap lara zarar verme korkusu cerrahi sahada mikroskobik de olsa tümör dokusu b rak lmas na sebep olabilir. Rektum kanseri ameliyatlar ndan sonra ortaya ç kan lokal nükslerde ameliyat s ras nda geride kalan kanser hücrelerinin yay l m n n önemli bir neden

5 54 ÖZBAN ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Haziran 2012 oldu u yap lm fl olan çal flmalarda gösterilmifltir. 6,7 Rezektabl rektum kanserlerinin tedavisinde preoperatif RT uygulanmas ile lokal nüksün %11 den %5 e geriledi i pek çok prospektif randomize çal flma ile kan tlanm flt r. 8,9 Rektum kanserinde preoperatif verilen radyoterapi tümörde de iflik oranlarda küçülme sa lamaktad r. Bu küçülme lokal ileri evre olup ç kar lamayacak olan tümörlerde rezeksiyon flans n art r rken cerrahi s n r pozitif olarak ç kabilecek tümörlerde de küratif cerrahi flans n art rmaktad r. Patoloji raporlar nda rezeksiyon materyalinin distal ve proksimal cerrahi s n rlar yla beraber çevresel cerrahi s n r n n da çok iyi tan mlanmas gereklidir. Çünkü çevresel cerrahi s n r da rektum kanserleri için çok önemli bir prognostik faktördür. 5,7,10,11 Unrezektabl rektum kanserinde preoperatif KRT'nin preoperatif RT'ye k yasla lokal nüksü anlaml ölçüde azaltt gösterilmifltir (s ras yla; %17 ve %44). 12 Ayn çal flmada pty oran preoperatif KRT ile %12, preoperatif RT ile %4 olarak bildirilmifltir. Vestermark ve ark.12 çal flmalar nda preoperatif KRT'nin preoperatif RT'ye göre rezeksiyon flans n anlaml olarak artt rd n bulmufllard r. Bu çal flmada pty oran neoadjuvan KRT ile %18, neoadjuvan RT ile %6 olarak saptanm flt r (P=0.002). 13 Prospektif randomize yap lan bir çal flmada radyoterapiye kemoterapi eklenmesi ile istatistiksel olarak daha yüksek R0 rezeksiyon (%84 e karfl %68), daha yüksek pty (%16 ya karfl n %7), daha iyi 5 y ll k lokal kontrol (%82 ye karfl n %67), daha iyi hastal ks z sa kal m (%63 e karfl l k %44) ve daha iyi kansere spesifik sa kal m (%72 ye karfl n %55) oranlar görülmüfltür. 14 Sonuç olarak preoperatif KRT ile rezektabilite oranlar artm fl, lokal nüks azalm fl hatta sa kal m avantajlar sa lanm flt r. 15 Bu çal flmalar sonucunda ameliyat öncesinde tümörün unrezektabl olup olmad n n saptanmas n n ve unrezektabl tümörlerde neoadjuvan tedavide KRT'nin kullan lmas gerekti ini göstermektedir. Klinik olarak rezektabl olarak de erlendirilen rektum kanserlerinde cerrahi sonras rezidü mikroskobik tümör hücrelerinin cerrahi rezeksiyon s n rlar n n içinde ya da d fl nda (lenf dü ümlerinde/uzak metastaz alanlar nda) kalabildi i bilinmektedir. Bu nedenle rezektabl rektum kanseri olgular nda lokal nüks ve sa kal m sonuçlar n iyilefltirilmesi amac yla neoadjuvan RT/KRT kullan lmaktad r. 16 Neoadjuvan tedavi sonras nda olgular n %8-20'sinde pty, %30-60' nde ise k smi yan t (TG ve/veya NG) sa lanabilmektedir. 2,3 Neoadjuvan KRT uygulanan serilerde histopatolojik tam yan t izlenen hastalarda daha iyi lokal nüks ve sa kal m sonuçlar bildirilmifltir. 17,18 Çal flmam zda preoperatif kemoradyoterapi sonras 6 hastada (%14.3) tam yan t görüldü. Primer tümör ve lenf nodundaki cevaplar da ayr ayr de erlendirildi inde 36 (%85.7) hastada primer tümörde, 17 (%40.5) hastada lenf nodunda evre düflüflü saptand. Literatürde baz çal flmalarda neoadjuvan radyoterapi ya da kemoradyoterapi uygulamas ndan sonra tam yan t veya k smi yan t veren olgular n yerel kontrol ve genel sa kal m oranlar n n yan t vermeyen olgulara göre daha iyi oldu u bildirilmifltir. 19,20 Bu durumda neoadjuvan kemoradyoterapi veya radyoterapi olgular nda k smi yan t veya tam yan t prognoza etki eden faktörlerdir ve yan t oranlar n art ran yaklafl mlar n tedavide kullan lmas daha ak lc d r sonucuna var lm flt r. Bizim çal flmam zda hastalara toplam 50 Gy doz verilmifl, radyoterapi sonras 6-8 hafta içinde opere edilmifl ve 6 hastada tam yan t elde edilmifl ve tam yan t oran m z %14.3 olarak bulunmufltur. Bu durum da literatürle uyumludur. Sauer ve ark. preoperatif KRT'nin sfinkter koruyucu cerrahi flans n artt rd n bildirmifllerdir. 1 Wong ve ark. taraf ndan yap lan meta-analizde ise neoadjuvan tedaviye ba l sfinkter koruyucu cerrahi yap labilirli inin artmad bildirilmifltir. 21 Bujko ve ark. taraf ndan yap lan sistematik derlemede neoadjuvan tedavi sonras tümör küçülmesi ya da tam yan t n sfinkter koruyucu cerrahi oran nda istatistiksel olarak anlaml art fl sa lamad gösterilmifltir. 22 Çal flmam zda KRT'ye yan t ile sfinkter koruyucu rezeksiyon yap lmas aras nda anlaml iliflki saptanmam flt r. Sfinkter koruyucu cerrahi yap labilirli i ile iliflkili en önemli etmenler cerrahi teknik, onkolojik prensiplerin uygulanabilirli i ve tümörün yerleflim yeridir. Neoadjuvan KRT sonras tümörün boyutlar nda küçülme olmas na karfl n tümörün alt s n r ile anal verge aras ndaki uzakl k de iflmeyebilir. Ayr ca birçok cerrah için distal cerrahi s n r n 1 cm'nin alt nda olmas (s kl kla önerilen 1-2 cm'dir) endifle verici bir onkolojik sonuçtur. Neoadjuvan KRT lokal ileri orta ve alt yerleflimli rektum kanserlerinde genel olarak kabul görmüfl bir yöntem olmas na karfl n üst rektum yerleflimli tümörler için tart flmalar sürmektedir. Preoperatif neoadjuvan KRT ile postoperatif adjuvan KRT yi karfl laflt ran prospektif,

6 Vol. 22, No.2 LOKAL LER ve/veya LENF DÜ ÜMÜ TUTULUMU OLAN REKTUM KANSER NDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAP YE YANIT 55 randomize Alman çal flmas nda üst rektum kanserlerine de neoadjuvan KRT uygulam fl ve bu çal flman n alt grup analizinde lokal nüks oranlar üst ve orta rektum tümörlerinde benzer bulunmufltur. Yazarlar bu nedenle üst rektum tümörlerinde de preoperatif KRT kullan lmas gerekti ine inand klar n belirtmifllerdir. 1,23 Üst rektum tümörlerinde endorektal ultrasonografi (ERUS) sonucuna göre erkek hastalarda tümör intraperitoneal ise, kad nlarda da tümör cul de sac n üstünde ise cerrahi önerilmektedir. Ancak ERUS veya yap lan di er tetkikler tümörün ekstraperitoneal oldu unu gösteriyorsa veya intraperitoneal tümörlerde MR ve ERUS ile lenf nodu tespit edilmifl ise öncelikle neoadjuvan tedavi önerilmektedir. Üst rektum ve sigmoid tümörlerinde ERUS yap larak tümörün alt s n r ve lenf nodu olup olmad tespit edilmeli ve sonuca göre neoadjuvan tedavi planlanmal d r. Klini imizde üst rektum yerleflimli ancak orta rektuma uzan m olan tümörlere neoadjuvan KRT verilmifltir. Bizim çal flmam zda ortalama takip süresi 25.3 ay (1-57 ay), ortalama yaflam süresi (+/- 3.4 ay) olarak bulunmufltur. Lokal nüks 5. ayda bir hastada saptanm fl olup postoperatif ilk bir buçuk y l içinde erken dönemde görülmüfltür. Literatürde de lokal nükslerin %85 inin ilk 2 y l içinde ç kt vurgulanmakta oldu undan bu durum normal bulunmufltur. Çal flmam zda hastalar n tan ald ktan sonra ameliyat edilme süresi hafta aras nda de iflmektedir ve çok uzun say labilecek bir süre de ildir. Bu süre NSABP gibi baz gruplarda 27 haftaya kadar ç kabilmektedir. Adjuvan radyoterapi uygulamas yandafllar n n neoadjuvan radyoterapiyi benimseyenlere en çok yapt elefltirilerden biri gerekmedi i halde bazen erken evre olgular n yanl fl preoperatif evreleme nedeniyle radyoterapi almas d r. Bu nedenle tedavi planlamas s ras nda klinik evrelemenin do ru flekilde yap lmas önem tafl maktad r. Bu amaçla günümüzde endorektal ultrasonografi (ERUS), pelvik endorektal MR ile T ve N evresinde s ras yla %85-90 ve %74-76 do ruluk oranlar na ulafl labilmifltir. 24 Bizim serimizde histopatolojik tam yan t elde edilen hastalara cerrahi uygulanm flt r. Biz tam ya da k smi yan t al nan hastalarda cerrahi yaklafl m n de ifltirilmesi ya da cerrahiden vazgeçilmesi gerekti ini düflünmüyoruz. Öncelikle fizik bak /rektal tufle, endoskopi/ biyopsi, ERUS, MR ve PET- BT tümör yan t n belirlemede etkin yöntemler de ildir. Bu yöntemlerle saptanan klinik tam yan t n patolojik tam yan t anlam na geldi ini söylemek günümüz koflullar nda olanaks zd r. 25,26,27 kinci olarak, tümörün rektum duvar ndan eradike edilmifl olmas n n mezorektumda rezidü kanser olmad anlam na gelmedi i çok say da çal flma ile gösterilmifltir. 28,29,30 Son olarak da, neoadjuvan KRT'den sonra klinik olarak tam yan t al nd düflünülen ve cerrahi uygulanmadan izlenen hastalarda yüksek oranda lokal nüks olabilece i gösterilmifltir. zlemde olan 10 hastan n 8'inde lokal nüks geliflmifltir. Olgu say s ve takip süresi az olmas na karfl n retrospektif de erlendirme sonuçlar lokal ileri evre rektum kanserlerinde neoadjuvan kemoradyoterapinin lokal nüksün azalt lmas nda etkili oldu unu desteklemektedir. Kaynaklar 1. Sauer R, Becker H, Hohenberger W, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. N Engl J Med 2004;351: Buroker T, Nigro N, Correa J, et al. Combination preoperative radiation and chemotherapy in adenocarcinoma of the rectum: preliminary report. Dis Colon Rectum 1976;19(8): Lee SH, Lee KC, Choi JH, et al. Chemoradiotherapy followed by surgery in rectal cancer: improved local control using a moderately high pelvic radiation dose. Jpn J Clin Oncol Feb;38(2): Wheeler JM, Dodds E, Warren BF, et al. Preoperative chemoradiotherapy and total mesorectal excision surgery for locally advanced rectal cancer: correlation with rectal cancer regression grade. Dis Colon Rectum 2004; 47(12): Heald RJ, Ryall RD. Recurrence and survival after total mesorectal excision for rectal cancer. Lancet 1986;1(8496): Willet CG, Tepper JE, Kaufmann DS, et al. Adjuvant postoperative radiation therapy for colonic carcinoma. Seminars in Radiation Oncology 1993;3: Gunderson LL: Clinical radiation oncology 1st ed. Gunderso LL, Teper JE(eds). Philadelphia: Churchill Livingstone, 2001: Van Gijn W, Marijnen CA, Nagtegaal ID, et al. Preoperative radiotherapy combined with total mesorectal excision for resectable rectal cancer:

7 56 ÖZBAN ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Haziran year follow-up of the multicentre, randomised controlled TME trial. Lancet Oncol Jun;12(6): Gérard JP, Conroy T, Bonnetain F, et al. Preoperative radiotherapy with or without concurrent fluorouracil and leucovorin in T3-4 rectal cancers: results of FFCD J Clin Oncol 2006;24(28): Iol NG, Luk IS, Yuen ST. Surgical lateral clearance margins in resected rectal carcinomas: A multivariate analysis of clinicopatholgic features. Cancer 1993;71: Quirke P, Durdey P, Dixon MD. Local recurrence of rectal adenocarcinoma due to inadequate surgical resection: Histopathological study of lateral tumor spread and surgical excision. Lancet 1986; 2(8514): Vestermark LW, Jacobsen A, Qvortrup C, et al. Long-term results of a phase II trial of high-dose radiotherapy (60 Gy) and UFT/l-leucovorin in patients with non-resectable locally advanced rectal cancer (LARC). Acta Oncol 2008;47(3): Wong RK, Tandan V, De Silva S, et al. Pre-operative radiotherapy and curative surgery for the management of localized rectal carcinoma. Cochrane Database Syst Rev 2007;18(2):CD Braendengen M, Tveit KM, Berglund A, et al. Randomized phase III study comparing preoperative radiotherapy with chemoradiotherapy in nonresectable rectal cancer. J Clin Oncol 2008;26: Mathis KL, Nelson H, Pemberton JH, et al. Unresectable colorectal cancer can be cured with multimodality therapy. Ann Surg 2008;248(4): Bosset JF, Collette L, Calais G, et al; EORTC Radiotherapy Group Trial Chemotherapy with preoperative radiotherapy in rectal cancer. N Engl J Med 2006;355(11): Biondo S, Navarro M, Marti-Rague J, et al. Response to neoadjuvant therapy for rectal cancer: influence on long-term results. Colorectal Dis 2005;7(5): Martin ST, Heneghan HM, Winter DC. Systematic review and meta-analysis of outcomes following pathological complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer. Br J Surg. 2012;99(7): Huebner M, Wolff BG, Smyrk TC, et al. Partial pathologic response and nodal status as most significant prognostic factors for advanced rectal cancer treated with preoperative chemoradiotherapy. World J Surg Mar;36(3): Janjan NA, Crane C, Feig BW, et al. Improved overall survival among responders to preoperative chemoradiation for locally advanced rectal cancer. Am J Oncol 2001;24(2): Bujko K, Kepka L, Michalski W, et al. Does rectal cancer shrinkage induced by preoperative radio(chemo)therapy increase the likelihood of anterior resection? A systematic review of randomised trials. Radiother Oncol 2006;80(1): Bujko K, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A, et al. Sphincter preservation following preoperative radiotherapy for rectal cancer: report of a randomised trial comparing short-term radiotherapy vs. conventionally fractionated radiochemotherapy. Radiother Oncol 2004;72(1): Hohenberger W, Lahmer G, Fietkau R, et al. Neoadjuvant radiochemotherapy for rectal cancer. Chirurg. 2009;80(4): Halefoglu AM, Yildirim S, Avlanmis O, et al. Endorectal ultrasonography versus phased-array magnetic resonance imaging for preoperative staging of rectal cancer. World J Gastroenterol 2008;14(22): Guillem JG, Chessin DB, Shia J, et al. Clinical examination following preoperative chemoradiation for rectal cancer is not a reliable surrogate end point. J Clin Oncol 2005;23(15): Chen CC, Lee RC, Lin JK, et al. How accurate is magnetic resonance imaging in restaging rectal cancer in patients receiving preoperative combined chemoradiotherapy? Dis Colon Rectum 2005;48(4): Capirci C, Rubello D, Chierichetti F, et al. Restaging after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal adenocarcinoma: role of F18-FDG PET. Biomed Pharmacother 2004;58(8): Zmora O, Dasilva GM, Gurland B, et al. Does rectal wall tumor eradication with preoperative chemoradiation permit a change in the operative strategy? Dis Colon Rectum 2004;47(10): Stipa F, Zernecke A, Moore HG, et al. Residual mesorectal lymph node involvement following neoadjuvant combined-modality therapy: rationale for radical resection? Ann Surg Oncol 2004;11(2): Nakagawa WT, Rossi BM, de O Ferreira F, et al. Chemoradiation instead of surgery to treat mid and low rectal tumors: is it safe? Ann Surg Oncol 2002;9(6):

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Outcomes Of Neoadjuvant Chemoradiotherapy In Patients With Locally Advanced Rectal Cancer: A Single Institution Experience.

Outcomes Of Neoadjuvant Chemoradiotherapy In Patients With Locally Advanced Rectal Cancer: A Single Institution Experience. Makale / Article 1 Outcomes Of Neoadjuvant Chemoradiotherapy In Patients With Locally Advanced Rectal Cancer: A Single Institution Experience. Hasan Morcalı¹ M.D, Metin Figen¹ M.D, Ayşe Okumus¹ M.D, Nazmiye

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ders Planı Özofagus, distal özofagus kardia kanserinde tedavi yaklaşımları

Detaylı

Rektum Kanserli Olguların Tedavi Ve Sonuçlarının Retrospektif Analizi

Rektum Kanserli Olguların Tedavi Ve Sonuçlarının Retrospektif Analizi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektum Kanserli Olguların Tedavi Ve Sonuçlarının Retrospektif Analizi A Retrospectıve Analysis Of Treatments And Results Patients With Rectal Carcinoma Birsen YÜCEL*,

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması

Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması Oğuz OKUL (*), Ergün YÜCEL (**), Ahmet Ziya BALTA (**), Yavuz ÖZDEMİR,

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Rektum Kanseri Neoadjuvant Tedavisinde Uzun ve K sa Süreli Radyoterapi Rejimlerinin Karfl laflt r lmas

Rektum Kanseri Neoadjuvant Tedavisinde Uzun ve K sa Süreli Radyoterapi Rejimlerinin Karfl laflt r lmas TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektum Kanseri Neoadjuvant Tedavisinde Uzun ve K sa Süreli Radyoterapi Rejimlerinin Karfl laflt r lmas The Comparison

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri Derleme Selçuk Tıp Derg 2012;28(2): 139-143 SELÇUK TIP DERGİSİ Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri Current Status of Radiotherapy For Rectal Cancer 1 Güler Yavaş, 2 Çağdaş Yavaş 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri. Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri. Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal kanserler Hayat boyu risk % 5.5-6 Kanserler içinde İnternal

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Radikal Rektum Kanseri Cerrahisinde Yard mc Tedavi Olarak Radyoterapi: Güncel Durum

Radikal Rektum Kanseri Cerrahisinde Yard mc Tedavi Olarak Radyoterapi: Güncel Durum TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Radikal Rektum Kanseri Cerrahisinde Yard mc Tedavi Olarak Radyoterapi: Güncel Durum Radiation Therapy Cambined

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ 35 REKTUM KAERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ Dr. Rachel COOPER, Dr. Pervin HÜRMÜZ, Dr. David Sebag-MontefIore Rektum kanseri tedavisinde cerrahi etkili tedavi olmasına rağmen, son

Detaylı

Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler

Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler Factors Effecting Survival of Colorectal

Detaylı

Rektum Kanserinde Adjuvan Kemoradyoterapi: Postoperatif mi, Preoperatif mi?

Rektum Kanserinde Adjuvan Kemoradyoterapi: Postoperatif mi, Preoperatif mi? ULUSLARARAS HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Rektum Kanserinde Adjuvan Kemoradyoterapi: Postoperatif mi, Preoperatif mi? Bilgehan KARADAYI,

Detaylı

Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi

Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 35 (1) 2125, 2009 ORİJİNAL YAZI Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Dr. Cem TERZİ. 15 cm den daha proksimalde yerleşen tümörler sigmoid tümör olarak tanımlanır ve kolon kanseri gibi tedavi edilirler.

Dr. Cem TERZİ. 15 cm den daha proksimalde yerleşen tümörler sigmoid tümör olarak tanımlanır ve kolon kanseri gibi tedavi edilirler. 28 Lokal İleri Rektum Kanserlerinde Tedavi Dr. Cem TERZİ Bu bölümde önce günümüzde rektum kanseri tedavisini yönlendiren temel çalışmalar ve ardından lokal ileri rektum kanseri tedavisi irdelenecektir.

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Gülen Safiye Temel*, Mehmet Öncü**, Deniz Özel*, Ramazan Albayrak**, Bülent Aşkaroğlu****, Yüksel Ulu*****, Betül Duran Özel***, Fuat Özkan*

Gülen Safiye Temel*, Mehmet Öncü**, Deniz Özel*, Ramazan Albayrak**, Bülent Aşkaroğlu****, Yüksel Ulu*****, Betül Duran Özel***, Fuat Özkan* Okmeydanı Tıp Dergisi ():4-5, doi:.5/otd..9 Araştırma Neoadjuvan Kemoterapi Alan Lokal İleri Rektum Kanseri Olgularının Retrospektif Olarak Preoperatif MR Evrelemesi ve Cerrahi Sonrası Patoloji Bulgularının

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları

Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları General Features of Pancreatic Cancer Patients and Survival Results Vahide Işıl UĞUR1, Nadi ÖZDAMAR1, Şakire Pınar KARA1, Bülent

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Pankreas Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Uygulanmamalı. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Pankreas Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Uygulanmamalı. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Pankreas Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Uygulanmamalı Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Pankreas Kanserinde Adjuvan KRT? Hayır Pankreas kanserinde görülme sıklığında

Detaylı

Doç Dr Durmuş ETİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Doç Dr Durmuş ETİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Doç Dr Durmuş ETİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD EŞZAMANLI KEMORADYOTERAPİYLE TEDAVİ EDİLEN LOKAL İLERİ PANKREAS KANSERLİ HASTALARDA FDG-PET- CT İLE TANIMLANAN

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklafl mlar m z

Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklafl mlar m z TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 18, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 28, 2009 Online yay n tarihi / Published online: Haziran / June 6, 2009 doi:

Detaylı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: Radyoterapi Dr. Melis Gültekin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: TisN0M0 Heterojen bir hastalık Sadece bx ile 10 yıl içinde %14-53 hastada invaziv kanser

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

Adjuvant chemoradiotherapy in patients with gastric cancer: Single-center experience

Adjuvant chemoradiotherapy in patients with gastric cancer: Single-center experience ÖZGÜN ARAfiTIRMA 2012; 20(1): 08-12 Mide kanserli hastalarda adjuvan kemoradyoterapi: Tek merkez deneyimi Adjuvant chemoradiotherapy in patients with gastric cancer: Single-center experience Birsen YÜCEL

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Hasta özellikleri. statistikler Analizler

Hasta özellikleri. statistikler Analizler Lokal leri Evre Serviks Kanserinde Tek Bafl na Radyoterapi le Haftal k Sisplatin le Eflzemenl Radyoterapi Uygulamas n n Karfl laflt rmas Berrin YALÇIN, Didem KARAÇET N, Begüm ÖKTEN, Oktay NCEKARA ÖZET

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler 2016 Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD SLN Klinik ve radyolojik olarak aksilla negatif hastalar Radyonüklid Sentimag Isosulfan/Patent blue

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

Rektum Kanser Cerrahisi Sonras Geliflen Anterior Rezeksiyon Sendromu Tedavisinde Biofeedback Tedavisinin Sonuçlar

Rektum Kanser Cerrahisi Sonras Geliflen Anterior Rezeksiyon Sendromu Tedavisinde Biofeedback Tedavisinin Sonuçlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektum Kanser Cerrahisi Sonras Geliflen Anterior Rezeksiyon Sendromu Tedavisinde Biofeedback Tedavisinin Sonuçlar Biofeedback

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ. Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi

PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ. Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi Sunum Akışı GITSG EORTC 40891 ESPAC-1 ve ESPAC-1 plus ESPAC-3(v1) ve (v2) CONKO-001 RTOG-9704 Periampuller ESPAC-3

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir?

Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir? ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir? Is Defunctioning Stoma Necessary in

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ Prof. Dr. Güngör Utkan Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD 7.3.2016 1 KHDAK 1.5 milyon yeni vaka / yıl-akciğer kanseri %80 khdak

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri Isolated Anterior Abdominal Wall Metastasis of Rectal Adenocarcinoma

Detaylı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MESANE KANSERİ SIKLIĞI Prostate 25% Lung & bronchus 15% Colon & rectum 10%

Detaylı

Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları

Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları General Featuresof Pancreatic Cancer Patients and Survival Results Vahide Işıl UĞUR1, Şakire Pınar KARA1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Cem

Detaylı

İTİRAZ EDİLEN SORU. a) TUR-M. b) Parsiyel sistektomi. c) Parsiyel sistektomi+kt. d) Neoadjuvan KT+sistektomi. e) TUR-M+KRT İTİRAZA YANIT

İTİRAZ EDİLEN SORU. a) TUR-M. b) Parsiyel sistektomi. c) Parsiyel sistektomi+kt. d) Neoadjuvan KT+sistektomi. e) TUR-M+KRT İTİRAZA YANIT 1 Atmış sekiz yaşında performans statusu iyi olan erkek hasta idrar yaparken kanama şikayeti ile hekime başvuruyor. Yapılan abdominopelvik MR da mesane sağ yan duvarda ve trigonda yerleşmiş yaklaşık 5

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470307 Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Medeni Şermet 1, Fevzi Celayir

Detaylı

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ LOKAL HASTALIK RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Doç. Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı-Edirne Uzak metastaz Prostat kanseri ile ilişkili mortalite Literatürde daha çok

Detaylı

PROGNOSTIC FACTORS AND TREATMENT RESULTS IN LARYGEAL CARCINOMA: DEPARTMENT OF RADIATION ONCOLOGY OF TRAKYA UNIVERSITY MEDICAL SCHOLL EXPERIENCE

PROGNOSTIC FACTORS AND TREATMENT RESULTS IN LARYGEAL CARCINOMA: DEPARTMENT OF RADIATION ONCOLOGY OF TRAKYA UNIVERSITY MEDICAL SCHOLL EXPERIENCE Larenks Kanserli Olgularda Lokal Bölgesel Kontrol Sonuçlar m z ve Prognostik Faktörler: Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal Deneyimi PROGNOSTIC FACTORS AND TREATMENT RESULTS

Detaylı

REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR?

REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR? REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR? Dr. Mutlu DOĞAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Nisan 2016 447 000 yeni vaka 215 000

Detaylı

LOKAL İLERİ REKTUM KANSERLİ HASTALARDA DİYABETİN NEOADJUVAN TEDAVİ YANITINA ETKİSİ

LOKAL İLERİ REKTUM KANSERLİ HASTALARDA DİYABETİN NEOADJUVAN TEDAVİ YANITINA ETKİSİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI LOKAL İLERİ REKTUM KANSERLİ HASTALARDA DİYABETİN NEOADJUVAN TEDAVİ YANITINA ETKİSİ UZMANLIK TEZİ MEHMET CAN YAKUT İZMİR 2011 T.C.

Detaylı

Anorektal Malign Melanom: 8 Hastan n Cerrahi Sonuçlar n n Retrospektif Analizi

Anorektal Malign Melanom: 8 Hastan n Cerrahi Sonuçlar n n Retrospektif Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Anorektal Malign Melanom: 8 Hastan n Cerrahi Sonuçlar n n Retrospektif Analizi Anorectal Malign Melanoma: Retrospective Analysis

Detaylı

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADİKAL SİSTEKTOMİ VE KEMOTERAPİ İLE TRANSÜRETRAL REZEKSİYON VE KEMOTERAPİ SONUÇLARI

MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADİKAL SİSTEKTOMİ VE KEMOTERAPİ İLE TRANSÜRETRAL REZEKSİYON VE KEMOTERAPİ SONUÇLARI ÜROONKOLOJİ/Urooncology İNVAZİV MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADİKAL SİSTEKTOMİ VE KEMOTERAPİ İLE TRANSÜRETRAL REZEKSİYON VE KEMOTERAPİ SONUÇLARI TREATMENT RESULTS OF RADICAL CYSTECTOMY+CHEMOTHERAPY AND

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Bafl-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) Tedavi Protokolü Sonuçlar ve Prognostik Faktörlerinin rdelenmesi

Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Bafl-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) Tedavi Protokolü Sonuçlar ve Prognostik Faktörlerinin rdelenmesi Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Bafl-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) Tedavi Protokolü Sonuçlar ve Prognostik Faktörlerinin rdelenmesi RESULTS OF DOKUZ EYLUL HEAD AND NECK CANCERS GROUP (DEHNCG) -TREATMENT

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçlar : Retrospektif De erlendirme

Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçlar : Retrospektif De erlendirme ULUSLARARASI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçlar : Retrospektif De erlendirme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ LOKAL İLERİ EVRE REKTUM KANSERİ TANILI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARI Dr. Bülent AŞKAROĞLU UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2006

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı KONGRELERDEN ESİNTİLER Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Plan Akselere parsiyel meme ışınlaması (APBI) 2016 guideline LN (+) meme kanserinde neoadj KT

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı