Ýþgale hayýr barýþa evet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþgale hayýr barýþa evet"

Transkript

1 Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O LA RAK AL GI LA NI OR. BA - ÞÖR TÜ LÜ KA DIN LAR HER ER DE BU LU NA BÝL ME LÝ DÝR. MEC LÝS BUN LAR DAN BÝ RÝ DÝR SA DE CE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ELÝF NUR KURTOÐLU NUN RÖPORTAJI SAFA 13 TE ni as ya.com.tr TEL AVÝV DE FÝLÝSTÝN E DESTEK ÜRÜÜÞÜ Ýþgale hayýr barýþa evet SEFULLAH BAHAR GAZETEMÝZDE ÇALIÞMIÞTI Ka za da ve fat e den ler den Sey ful lah Ba har (58), 1990 ön ce sin de As ya bün ye sin de fi nans ve mu ha be se mü dür lük le rin de ça lýþ mýþ tý. Oðlu Faruk Bahar da babasýyla birlikte vefat etti. Baba-oðul mevlid yolunda vefat etti uselçuk'ta Bediüzzaman'ýn talebesi Ahmet Feyzi Kul için her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le nen Çam lýk mev li di ne katýlmak üzere Ýs tan bul dan yo la çý kan Nur Ta le be le ri ka za ge çir di. Kaza, Ah met Ir mak yö ne ti min de ki mi ni büsün, Ba lý ke sir-ak hi sar yo lun da las ti ði nin pat la ma sý so nu cu þa ram po le dev ril mesi sonucu meydana geldi. A raç sü rü cü sü Ah met Ir mak i le yol cu lar dan A ziz Er zen ve U ður Ta ner Tan o lay ye rin de, Öz can Ö nen, Sey ful lah Ba har ve Fa ruk Ba har kal dý rýl dýklarý Ak hi sar Dev let Has ta ne sinde ve fat et ti. Aðýr yaralýlardan Kerem Koç da dün sabah Hakkýn rahmetine kavuþtu. Cenaze namazlarý bugün Ýstanbul Avcýlar H. Ahmet Tükenmez Camiinde (E-5 üzeri Avcýlar giriþi) öðle namazý sonrasýnda kýlýnacak. Ha be ri sayfa 6 da TEL A VÝV DE FÝ LÝS TÝN DEV LE TÝ NE DES TEK VER MEK Ý ÇÝN Ü RÜ EN BÝN LER CE ÝS RA ÝL LÝDEN NETANAHU A ÇAÐRI SINIRLARINA DÖNELÝM u Tel Aviv'de bin ler ce ki þi 1967 sý nýr la rýy la, baþ ken ti Do ðu Ku düs o lan Fi lis tin dev le ti ne des tek i çin yü rü dü. El le rin de Fi lis tin ve Ýs ra il bay rak la rýy la yü rü yen gösterici ler "Fi lis tin dev le ti ne Ne tan ya hu ha yýr; biz e vet di yo ruz; iþ ga le ha yýr, ba rý þa e vet" slo gan la rý at arak, Ýsrail hükümetine Filistin devletini tanýmasý çaðrýsý yaptýlar. OBAMA DAN ÖNEMLÝ BÝR MESAJ u ü rü yü þe Ýs ra il mu ha le fe tin den Ýþ çi Par ti si, Me retz, Ha daþ par ti le ri nin ya ný sý ra Ýs ra il -Fi lis tin ba rý þý na des tek veren STK'lar ve di ðer ba zý ku ru luþ lar ka týl dý. Bu a ra da ABD Baþ ka ný O ba ma'nýn, Tel A viv'de bu lu nan ABD Bü yü kel çi li ði ni Ku düs'e nak let me ye ce ði ko nu sun da bir kez da ha ABD Kon gre sini bil gi len dir di ði bil di ril di. Ha be ri say fa 7 de FO TOÐ RAF: A A Ge nel kur may Mec lis ten ö nem li de ðil miþ uga ze te ci Meh met A li Bi rand, TRT Ha ber e þun la rý söy le di: As lýn da la ik si vil ler as ker le ri kýþ kýrt tý, as ker ler de bu na ha zýr dý. a ni i ki si a ra sýn da bir zor la ma ol ma dý. Ha ni Sen þöy le yap san da, ben böy le yap sam da de ðil. Bir lik te ha re ket e di len, ay ný dün ya gö rü þü nü pay la þan in san la rýn bu luþ tu ðu bir ku lüp gi bi ol du. Bu ku lü be ben de da hil dim. Çok ö zür di le riz. Biz böy le ye tiþ ti ril dik. Ne ya pa lým? Son ra dan bu nun doð ru ol ma dý ðý ný, Ge nel kur may ýn Par la men todan da ha ö nem li ol ma dý ðý ný za man i çin de öð ren dik. Ha be ri sayfa 4 te 41 SURÝE LÝ HATA A SIÐINDI usu ri ye de ya þa nan iç ka rý þýk lýk Ýd lip ken ti ne de sýç ra dý. Þehirde mey da na ge len o lay la rýn he men ar dýn dan Al tý nö zü il çe si ne bað lý Koz cu lar kö yü sý ný rý na 23 ü ço cuk 41 Su ri ye li gel di. Ha be ri say fa 4 te ÞÝDDET OLALARI ARTTI 70 protestocu daha öldürüldü uha be ri say fa 7 de e men li de ri Salih Ri yad da ubaþ kent Sa na da çý kan ça týþ ma lar da bir ro ke tin Baþ kan lýk Sa ra yý nýn ca mi si ne i sa bet et me si so nu cu ya ra la nan e men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih, te da vi i çin Su u di A ra bis tan a git ti. Bir Su u di kay nak, u çak tan yü rü ye rek çý kan Sa lih in bo yun, baþ ve yü zü nün ya ra lý ol du ðu nu be lirt ti. Mu ha lif ler ''Za lim Sa lih git ti, re jim düþ tü'' slo gan la rýy la þen lik ya pý yor. Ha be ri say fa 7 de Ýþçinin geliri azaldý alým gücü düþtü uver gi uy gu la ma la rý ne de niy le Tür ki ye de iþ çi le rin a za lan ge lir li ha li ne gel di ði ni vur gu la yan Tür k-ýþ ISSN Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, as ga rî üc ret li bir iþ çi nin da hi e li ne ge çen net üc re tin ver gi di li mi de ðiþ tir me si ne de niy le düþ tü ðü nü be lirt ti. n11 de

2 2 LÂHÝKA Üç aylarda, þirket-i maneviyeye pek çok kudsî servet girecek Bu þuhur-u mübarekede, Nurcularýn þirket-i maneviyesine inþaallah pek çok kudsî servet girecek. Herbir Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalýþacak gibi kâr kazanacak. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Bu þuhur-u mübarekede, Nurcularýn þirket-i maneviyesine inþaallah pek çok kudsî servet girecek. Herbir Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalýþacak gibi kâr kazanacak. Ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda beþ tarzda i- badet sayýlabilen kalemle Zülfikâr-ý Mu'cizat mecmuasýna hizmet edenler, tam bahtiyardýrlar. Fakat yazýdan ziyade, sýhhatine dikkat etmek lâzým ve elzemdir. Bugün de tatlý iki manidar tevafuku gördüm. Kanaatým geldi ki, benim bugünlerde zahmetler içinde Asa-yý Musa tashihinde sýkýntýlarýma mukabil, inayet-i Ýlâhiye ücretimi ve tayýnatýmý þirin bir sûrette veriyor. Birisi: Kahraman Tahiri nin teberrük olarak getirdiði tatlý lokmalar, acip bir bereketle, hergün ikiþer üçer yediðim halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün âdetimle iki alacaktým; baktým yalnýz iki tane kalmýþ. Ýktisat için birisini aldým. Ayný saatte, Hýfzý nýn iki masum evlâdýnýn, bir kutu içinde yazdýklarý nüshalar altýnda þekerden, ekmekten, aynen Tahiri nin lokmalarý gibi, hem onun miktarýnda elime verildi. Ben bu tatlý tevafuktan zevk alýrken, dünkü gün, ayný saatte çok hararetim vardý, çok su içiyordum. Caným üryani erik hoþafý istedi. Ben bilmiyordum, unutmuþtum; þiddetli bir arzuyla hararetimi teskin edecek eskide alýþtýðým ve çok istimal ettiðim üryani erik, bir kutu içinde ve Asiye nin has arkadaþlarýndan Nurcu Þerife Hanýmýn þekeriyle elime verildi. Ben de bu çok tatlý tevafukun hatýrý için hem masumlarýn, hem onlarýn teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim. Umumunuza binler selâm. *** Aziz, sýddýk, sarsýlmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeþlerim, Evvela: Bu yaz, derd-i maiþet cihetiyle ve bu þuhur-u selâse, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurlarýn kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis, yazmaya þevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nurun hizmeti, hem maiþet, hem rahat-ý kalbe bereketleriyle yardým ettiði gibi, ibadet-i tefekkürî nev inden olmasý cihetiyle, mübarek aylarýn sevaplarýna büyük yardýmý olur. Saniyen: Nur un bir þakirdi bana dedi ki: Geçen sene daha Nurlar bize teslim olmadan ve hususî bir iade neticesinde burada rahmet dahi hususî bir derece tezahürüyle demiþtin ki: Ne vakit tam serbestiyetle Nurlar okunsa ve yazýlsa ve bize iade edilse, yaðmurla, rahmet tam olacak haber vermiþtin. Hakikaten bu baharda hem Asa-yý Musa her tarafta merakla yazýlmasý ve okunmasý, hem Zülfikar-ý Mu'cizat yazýlmasýna þevkle baþlanmasý, bu emsalsiz rahmete bir vesile olduðuna katî kanaatým geliyor dedi. Emirdað Lâhikasý, s. 145 LÛGATÇE: Âl-i Ýmran Sûresi: 191 / Âyet-i Kerime Meâli Siyâsette muktesit ÞENER BOZTAÞ Bir önceki "Ýmana hizmet cihetini tercih etmek" baþlýklý yazýmýz hakkýnda müsbet yorum ve mesajlar yanýnda farklý yorum ve mesajlar da aldýk. Dahâ çok yazýmýzýn tek taraflý bir yazý olduðu ve Risâle-i Nûr da müsbet siyâsetin ve siyâsî vazîfenin de mevcût olduðu, îmân hizmetinin hayr-ý mahz olup, siyâsî vazîfede ise ehven-i þerri ihtiyâr etmemiz gerektiði, yazýda bu noktalarýn atlandýðý yönünde hatýrlatmalardý bunlar. Gerçi o yazýmýzda müsbet siyâsetin de var olduðunu satýr aralarýnda beyan etmiþtik. Bizler samîmâne bütün yorum ve mesaj yazan ve bizzat telefonla ulaþan o- kuyucularýmýza teþekkür ediyoruz. Bedîüzzamân Hazretleri nin muktesit meslek olarak tarif edip müsbet siyâsetin de yolunu gösterdiðini Ve siyâset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatlarý olduðu 1 ha kî ka ti ne is ti nâ den si yâ set â - le min de de va zî fe le ri ol du ðu nu na za ra ver mek ni ye tiy le ye ni bir ya zý ha zýr la ma yý uy gun bul duk. Nûr Ta le be le ri dev let yö ne ti mi ne tâ lib ol ma ve dev le ti yö net me mâ nâ sýn da si yâ - set le il gi len mez ler. Si yâ se te, hiz met-i î mâ - ni ye ci he ti i le ba kar lar. Ta al lüm-ü si yâ set, ya ni bir an lam da si ya se tin il mi ni ya par lar. Ta al lüm-ü si yâ set i se, si yâ set de ðil dir. Nûr Ta le be le ri nin va zî fe le ri hem i mâ nî, hem Ýs lâ mî, hem de iç ti mâ î dir. Be dî üz za - mân Sa îd Nur sî Haz ret le ri, üç dev re-i ha - ya tý i le bir bü tün dür. Ri sâ le-i Nûr da bü - tün par ça la rýy la bir bü tün dür. Si yâ sî ko - nu lar da da, Ri sâ le-i Nûr öl çü le riy le ha re - ket e dil me li dir. Her ke sin bir iç ti mâî ve si - yâ sî ka nâ a ti var sa, el bet te ki Nûr Ta le be - le ri nin de Ri sâ le-i Nûr a da ya na rak iç ti - mâî ve si yâ sî bir ka nâ a ti ol ma lý dýr. Bu gâ - yet nor mal bir du rum dur. Ri sâ le-i Nûr un iç ti mâî ve si ya sî ha ya ta ge tir di ði öl çü ler de mu har rik, Kur ân ve sün net-i Re su lul - lah ýn as rý mý za ba kan iç ti mâî pren sip le ri - dir. Bu sebep le de, ta as sû bî ve ta raf gi râ ne si yâ set çi lik le il ti bâs e dil me me li dir. Nûr Ta le be le ri u bû di yet kas tý i le kar þý - lýk bek le me den, sýrf Al lah rý zâ sý i çin ça lý - þýr lar. Çün kü U bû di yet, emr-i Ý lâ hî ye ve rý za-yý Ý lâ hî ye ba kar. U bû di ye tin dâ î si emr-i Ý lâ hî ve ne ti ce si rý za-yý Hak týr. Se - me râ tý ve fe vâ i di uh re vî ye dir. 2 Din i le si ya set i liþ ki si a çý sýn dan, va ký a o la rak üç tarz-ý si yâ set o la gel miþ tir: "Si yâ - se ti din siz li ðe â let et mek, di ni si yâ se te â - let et mek ve si yâ se ti di ne â let ve dost kýl - mak." Biz el bet te ki müs be ti ni (si yâ se ti di - ne â let ve dost kýl ma yý) ter cih et me li yiz. Ri sâ le-i Nûr un öl çü le ri ni an lat mak bi zim va zî fe miz dir. Ne ti ce si ne ka rýþ ma yýz, çün - kü o va zî fe-i Ý lâ hî ye dir. De mok ra si ve de - mok rat lýk bir din ve ya din dar lýk de ðil dir. Bir dün ya gö rü þü ve dün ye vî bir sis te min a dý dýr. Çün kü Sey yi dü l-kav mi hâ di mü - hüm. 3 a ni, " Me mû ri yet, e mir lik i se, re - is lik de ðil, mil le te bir hiz met kâr lýk týr. De - Onlar ki, ayakta iken de, otururken de, yatarken de daima Allah'ý anarlar; göklerin ve yerin yaratýlýþýný tefekkür ederler. "Bunlarý boþ yere yaratmadýn ey Rabbimiz" derler. Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Bizi Cehennem ateþinin azabýndan koru." meslek Nûr Talebeleri ubûdiyet kastý ile karþýlýk beklemeden, sýrf Allah rýzâsý için çalýþýrlar. Çünkü Ubûdiyet, emr-i Ýlâhîye ve rýza-yý Ýlâhîye bakar. Ubûdiyetin dâîsi emr-i Ýlâhî ve neticesi rýza-yý Haktýr. Semerâtý ve fevâidi uhrevîyedir. mok rat lýk, hür ri yet-i vic dan, Ýs lâ mi ye tin bu kâ nûn-u e sâ sî si ne da ya na bi lir. Çün kü kuv vet kâ nun da ol maz sa þah sa ge çer. Ýs - tib dâd, mut lak key fî o lur." 4 Nûr Ta le be le ri nin va zî fe si nûr gös ter - mek tir, 'to puz tut mak' de ðil dir. Ý ki e li miz var, yüz e li miz de ol sa an cak nû ra kâ fi dir. To pu zu tu ta cak e li miz yok tur. To pu zu eh li ne ha va le et me li yiz. E hil ol ma nýn öl - çü le ri de Ri sâ le-i Nûr da be lir til miþ tir. O e hil ler i çin nok ta-i is ti nâd ol mak, on la ra va zî fe le ri ni ih tar et mek, kuv ve-i mâ ne vî - ye o la rak des tek ver mek, hat ta on la rýn mu vaf fâ ki ye ti i çin du â et mek, a za - müþ þer den kur tul mak i çin eh ven-i þer o - la rak bak mak ve ter cih yap mak da bir va - zî fe dir. Bu mâ nâ da Be dî üz za mân Haz ret - le ri iç ti mâî ha ya ta bak ma yý da Kur'ân men fa a ti ne ken di mi zi mec bûr bi li yo ruz. 5 di ye rek a çýk la mýþ týr. Nûr Ta le be le ri nin ha re ket pren sip le ri Ri sâ le-i Nûr dan dýr. Ký ya me te ka dar da bu pren sip ler ge çer li dir. Ýç ti mâî ha ya ta bak mak da bir nev î va zî fe dir. Çün kü Biz Kur'ân hiz met kâr la rý ve Nûr cu lar, ev vel ki i ki ce re ya na [â hir za mân da din siz li ðin i ki ce re ya ný kuv vet bu la cak týr.] 6 kar þý da i ma Kur'ân ha kî kat le ri ni mu hâ fa za ya ça lýþ mý - þýz. Müm kün ol du ðu ka dar dün ya ya ve si yâ se te bak ma ma ya mes le ði miz bi zi mec bûr e di yor muþ. Þim di mec bû ri yet le bak ma ya lü zûm ol du. 7 de nil miþ tir. Bu mec bû ri yet On Dör dün cü Þuâ da þöy le i - fâ de e dil miþ tir: Ma kam-ý id di a nýn a sýl sýz is nâd et ti ði suç lar, siz de bi lir si niz ki, yok; be ni ce za lan dýr maz. Fa kat be ni mâ nen ce za lan dý ra cak, va zî fe-i ha kî kî ye ye kar þý bü yük ku sûr la rým var. E ðer sor mak mü - nâ sip se, so ru nuz, ce vap ve re yim. E vet, bü yük ku sûr la rým dan bir tek su çum: Va - tan ve mil let ve din na mý na mü kel lef ol - du ðum bü yük bir va zî fe yi, dün ya ya bak - ma dý ðým i çin yap ma dý ðým dan, ha kî kat nok ta sýn da af fo lun maz bir suç ol du ðu na ve bil me mek ba na bir ö zür teþ kil e de me - di ði ne, þim di bu Af yon hap sin de ka nâ a - tim gel di. 8 Â lem-i Ýs lâ mýn prob le mi hem i mâ nî, hem Ýs lâ mî, hem de si yâ sî dir. Müs lü man - la rýn î mâ nî ve si yâ sî has ta lýk la rý nýn çö zü - mü i se Ri sâ le-i Nûr da var dýr. Sos yal ha yat ta bir iþ te mu vaf fak ol mak is te yen, Al lah ýn kâ i na ta koy muþ ol du ðu fýt rî þe rî a ta ya ni ya ra tý lýþ kâ nûn la rý na ve ya sün ne tul lah da de di ði miz kev nî þe rî a ta uy gun dav ran ma lý dýr. Fýt rat kâ nun la rý ný ta ný ya rak on la ra mu va fýk ha re ket e dil me - li dir. Ak si bir du rum da ya ra tý lýþ kâ nun la rý o lan fýt rat, mu vaf fa ki yet siz lik le ce vap ve - re cek tir. Öy ley se iç ti mâî ve si yâ sî ha ya ta â it he yet ler de ve o lay lar da u mû mî ce re - ya na ve ya ra tý lýþ kâ nûn la rý na zýt ha re ket et me mek lâ zým dýr. Fýt ra ta kar þý mü câ de le e dil mez. Çün kü fýt rat fýt rî ol ma yan fi il le ri red de der. Be dî üz za mân ýn þe rî at an la yý þý i le Ýs - lâm ý si yâ sal tarz da an la yýp tat bîk e den le - rin þe rî at an la yý þý ay ný de ðil dir. Bu na þöy - le i þâ ret e dil miþ tir: De mek þe rî a tý is te - yen ler i ki ký sým dýr. Bi ri, mu vâ ze ne i le za - rû re ti na za ra a la rak, mü dak ki kâ ne meþ - rû ti ye ti þe rî a ta tat bîk et mek is ti yor. Di ðe - ri de mu vâ ze ne siz, zâ hir pe res tâ ne, çý kýl - maz bir yo la sa pý yor. 9 Bu çok ö nem li bir fark týr. Nûr Ta le be le ri du ruþ la rý ný Ri sâ le-i Nûr a gö re a yar la ma lý dýr; dý þa rý dan fi kir ve gö - rüþ le re gö re de ðil. Çün kü Be dî üz za mân Haz ret le ri mü ced did-i â hir za mân o la rak ta le be le ri ni baþ ka iç ti hâd ve fi kir le re muh - taç bý rak ma mýþ týr. Za man ve ge li þen hâ di - se ler Be dî üz za mân Haz ret le ri ni tas dîk e di - yor. Böy le ce za man kay dý ný iz hâr e di yor ki i ti râz e dil mez. Çün kü Za man bir bü yük mü fes sir dir; kay dý ný iz hâr et se, i ti râz o lun - maz. 1 0 bir kâ i de dir. Be dî üz za mân Haz ret - le ri Kur'ân'ýn iç ti mâî ve si yâ sî ha ya ta ba kan yo ru mu nu ve tef sî ri ni de yap mýþ týr ki, bü - tün yol lar o ra ya çý ka cak týr. Ön ce lik le â lem-i Ýs lâm ve in san lýk bu na muh taç týr. Bu ders - le ri se si mi zin çýk tý ðý ka dar mat bû ât â le miy - le bü tün dün ya ya i þit tir me li yiz. Dip not lar: 1- Þu â lar, 2005, s: Lem'a lar, 2005, s: Feth ül-ke bir, 2: 195 ("Mil le tin e fen - di si, on la ra hiz met e den dir.") 4- E mir dað Lâ hi ka sý, 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý, 2006, s: Mek tu bat, 2004, s: E mir dað Lâ hi ka sý, 2006, s: Þuâ lar, 2005, s: Mü nâ za rât, 1998, s: Mü nâ za rât, 1998,s: 70. e-medresetüzzehra Med re se tüz zeh ra, Sa id Nur sî nin, ta le be le ri ne bý rak tý ðý hem bir mi ras hem de bir va si yet tir. Nur Ta le be le ri bu mi ra sa sa hip çýk - mýþ lar ve o nu Med re se-i Nu ri ye/ders - ha ne for mun da ha ya ta ge çir miþ ler dir. Fa kat va si yet ye ri ne ge ti ri le me miþ tir. Sa id Nur sî nin Mü nâ za rât ta çer çe ve - si ni çiz di ði pro je hâ lâ ger çek leþ ti ril - me yi bek le mek te dir. Bu nun ne de re ce so mut bir pro je ol - du ðu nun en a çýk de li li þu dur ki; Be di üz - za man, med re se nin in san kay na ðý ný ve fi nans kay na ðý ný bi le ta ným la mýþ týr. Nur Ta le be le ri nin, so mut o la rak bu pro je nin ger çek leþ me si i çin el le ri ni ta - þýn al tý na koy ma la rý ge rek mek te dir. Pe ki, mev cut ÖK dü ze ni de vam e - der ken bu na sýl o la cak? Ka bul et mek lâ zým ki, bu gün kü mev - zu a ta ve müf re da ta rað men Tür ki ye coð raf ya sý i çin de, top rak ü ze rin de bir ü ni ver si te/med re se kur mak mak sa da hiz met et me ye cek tir. Bu du rum da kar þý mý za i ki se çe nek çýk mak ta dýr: 1- Med re se tüz zeh ra yý yurt dý þýn da, de mok ra tik bir ül ke de aç mak; Av ru - pa da her han gi bir ül ke de. Bu müm kün ol mak la bir lik te, hem ma li yet hem de in san kay na ðý (öð ren ci ve öð re tim ü ye - si) te mi ni ko nu la rýn da ken di ne öz gü zor luk lar ve ký sýt lar ta þý mak ta dýr. 2. e-med re se tüz zeh ra: Baþ lýk tan da an la þý la ca ðý gi bi bu ra ya ka dar ya pý lan is raf-ý ke lâm bu mad de nin al tý ný dol - dur mak i çin di. Bu gün in san lý ðýn u laþ tý - ðý bilgi teknolojisi im kân la rý, bil gi yi ki - tap, def ter, bi na, mat ba a gi bi ze min ler - den kur tar mýþ ve e lek tro nik or tam da öz gür lü ðe ka vuþ tur muþ tur. Be di üz za man ýn Med re se tüz zeh ra sý bu öz gür lü ðe hem li ya kat li dir, hem de muh taç týr. E sa sýn da Med re se tüz zeh ra her þey - den ön ce bir prog ram dýr. Bu prog ra - mýn ha ya ta ge çi ril me si i çin en doð ru ze min i se in ter net or ta mý dýr. Bu im kân lar, Tür ki ye ü ni ver si te le ri ta ra fýn dan bi le kul la ný lý yor ken Nur Ta - le be le ri nin bu prog ra mý in ter net ü ze - rin den e lek tro nik or tam da ha ya ta ge - çir me me le ri i çin hiç bir sebep yok tur. Þüp he siz e-med re se tüz zeh ra pro - je si tar tý þý la bi lir, ol gun laþ tý rý la bi lir, ge liþ ti ri le bi lir, an cak biz þim di lik tek - li fi mi zi yap mýþ o la rak ge le ce ðin ha - ya li ni ku ra lým: Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan ha - ya ta ge çi ri len e-med re se tüz zeh ra nýn ta le be le ri, ken di le ri ne he di ye e di len i - Pad va sý ta sýy la Ýs pan ya dan, Ka za kis - tan dan, Ni jer ya dan, Van dan ken di dil - le rin de ders le ri ni ta kip e di yor lar Öð - re tim ü ye le ri i se Ýs tan bul da, Ka hi re de, Lon dra da, Was hing ton da þuhur-u mübareke: Mübarek aylar; üç aylar. þirket-i maneviye: Manevî þirket, ortaklýk. Zülfikâr-ý Mu'cizat: Bediüzzaman Hazretlerinin Mu'cizat-ý Ahmediye ve Mu'cizat-ý Kur âniye isimli Risâleleri. inayet-i Ýlâhi: Allah ýn yardým ve himayesi. teberrük: Bereketlenmek, Ýlâhî sevaba hissedarlýk. derd-i maiþet: Geçim derdi. elzem: En lüzumlu. þuhur-u selase: Üç aylar; Recep, Þaban, Ramazan. kitabet: azma. fütur: Usanç, tembellik. rahat-ý kalb: Kalp rahatlýðý. ibadet-i tefekkürî: Tefekkür, düþünme yoluyla yapýlan ibadet.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 4 Recep 1432 Ru mî: 24 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ý mam lar so ka ða çýk sýn DÝ A NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI PROF. DR. GÖR MEZ, DÝN GÖ REV LÝ LE RÝ NE, MÝH RAP TA BEK LE ME ÝN. MÝH RA BI SIR TI NI ZA A LIN SO KA ÐA ÇI KIN ÇA Ð RI SIN DA BU LUN DU. DÝ A NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Mar din de din gö rev li le ri ne ses - le ne rek, Mih rap ta bek le me yin. Mih ra bý sýr tý ný za a lýn so ka ða çý kýn de di. Ý mam Ha tip Li se le ri a ra sýn da dü zen le - nen Kur ân-ý Ke rim O ku ma a rýþ ma sý ö dül tö re ni i çin Mar din e ge len Prof. Dr. Gör mez i ha va a la nýn da Ýl Müf tü sü Meh - met Ký zýl ka ya kar þý la dý. Gör mez ilk o la rak Va li Tur han Ay vaz ý zi ya ret et ti. Va li lik þe - ref def te ri ni im za la yan Gör mez, Ay vaz i le ma ka mýn da bir sü re gö rüþ tü. Ay vaz, zi ya - re tin hatýra sý na Prof. Dr. Gör mez e ba kýr - dan ya pýl mýþ bir va zo he di ye et ti. Prof. Dr. Gör mez, ya pý mý ta mam la nan an cak he nüz hiz me te a çýl ma yan ye ni Müf tü lük bi na sý ný da zi ya ret et ti. Bi na nýn Mar din in ta ri hî ya pý sý na uy gun bir þe kil - de ya pýl dý ðý ný ve bu sebep le Mar din e ya - kýþ tý ðý ný i fa de e den Gör mez, bu ra da din gö rev li le ri i le bir top lan tý yap tý. Top lan tý - da din gö rev li le ri ne ses le nen Gör mez, ye - 1 milyon 97 bin 503 öðrenci dünkü SBS'de ter döktü. FOTO: AA 7. sý nýf lar SBS de son kez ter dök tü ÝLKÖÐRETÝM 7. sý nýf öð ren ci le ri i çin son kez dü zen le nen Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) dün ya pýl dý. SBS, bütün il mer kez le ri i le baþ vu ru sa yý sý na gö re ge rek li gö rü len ba zý il - çe mer kez le rin de, yurt dý þýn da i se Lef ko þa, Trab lus, Ri yad, Me di ne, Cid de, Te bük, Ku veyt, Aþ ka bat, Taþ kent, Ba kü ve Biþ kek te ya pýl dý. SBS yurt i çi ve yurt dý þý bütün sý nav mer - kez le rin de Tür ki ye sa a tiy le da baþ la dý. Sý na va ka tý lan 1 mil yon 97 bin 503 il köð re tim 7. sý nýf öð ren ci si ne 90 so ru yö nel til di, 110 da ki ka sü re ve ril di. An ka ra / a a ni Müf tü lük bi na sý nýn ha yýr lý ol ma sý di le - ðin de bu lun du. As lýn da ben A na do - lu nun her han gi bir ye ri ne git ti ðim za man be ra ber ol mak is te di ðim ar ka daþ lar siz ler - si niz di yen Gör mez, þöy le ko nuþ tu: "An - cak Mar din e bu ge li þi mi say ma ya cak sý - nýz. Bu ge li þim Ý mam Ha tip Li se le ri a ra - sýn da dü zen le nen Ku r'ân O ku ma ya rýþ - ma sý nýn fi na li i çin. Ay rý ca si ze ö zel o la rak da ge le ce ðim. Bir lik te ge niþ çe o tu ra ca ðýz. Ben din gö rev li si ye ri ne mih rap gö rev li si ta bi ri ni da ha çok se vi yo rum. Çün kü yer - yü zün de ki en yü ce ma kam mih rap týr. Mih rap dün ya da ki bü tün ma kam la rýn ö - nün de dir. Siz o ma kam da bu mü ba rek gö re vi ic ra e di yor su nuz. Mih rap gö rev li - le rin den is te ðim þu. Mih rap ta bek le me - yin. Mih ra bý sýr tý ný za a lýn so ka ða çý kýn. Ýn þal lah Tem muz a yýn da Mar din e ge le - ce ðim ve siz ler le bu bi na mý zýn a çý lý þý ný ya pa ca ðýz. Sýrf a çý lý þa gel mem, bu ra da ki ar ka daþ la rý mýz la da gö rüþ mek is te rim. Med re se be ni bü yü le miþ ti PROF. Dr. Gör mez Mar din Be le di ye si ni de zi - ya ret et ti. Be le di ye Baþ ka ný Be þir A ya noð lu i - le ma ka mýn da gö rü þen Gör mez, yap tý ðý a çýk - la ma da, Mar din in a çýk ha va mü ze si ni an dý - ran çok gü zel bir þehir ol du ðu nu söy le di. Da - ha ön ce 1995 te öð re tim ü ye si o la rak gel di ði Mar din in Ký zýl te pe il çe sin de bir se mi ne re ka - týl dý ðý ný hatýrla tan Gör mez, O zi ya re tim sý ra - sýn da Zin cir ci ye Med re se si ni de zi ya ret et me fýr sa tým ol muþ tu. Be ni bü yü le miþ ti. Bu ka dar gü zel bir yer o la bi lir mi? Þim di o ra sý a þa yan Dil ler Ens ti tü sü ol muþ. Bu çok gü zel. Mar din en gin bir me de ni yet ü ze ri ne o tu ru yor. Ýn san - la rýn da ko nuþ ma la rýn da tarz la rýn da o me de - ni ye ti his se di yor su nuz de di. A ya noð lu, Gör - mez e gü müþ tel ka ri den ya pý lan bir i sim lik he di ye et ti. Mar din / a a ni as ya.com.tr Zo run lu bir a çýk la ma Da ha ön ce, 18 Ni san 2011 ta ri hin de bu kö - þe de çýk mýþ o lan þu pa saj la rý bir kez da ha o ku ya lým: O la ða nüs tü tem sil ci ler top lan tý mýz, geç ti ði miz Cu mar te si gü nü yi ne Ýs tan bul da hiz met bi na - mýz da ya pýl dý. Tek gün dem le ger çek le þen top lan - tý da, 12 Ha zi ran se çi miy le il gi li is ti þa re ler de bu lu - nul du. Çok sa yý da tem sil ci mi zin gö rüþ bil dir di ði mü za ke re ler de, geç ti ði miz 22 O cak gü nü An ka - ra da ya pý lan ge niþ le til miþ Si ya sî He yet top lan tý - sýn da a lý nan Da ha ön ce ki U mu mî Meþ ve ret top - lan tý la rýn da a lý nan ka rar lar çer çe ve sin de si ya sî gö rü þü müz de bir de ði þik li ðin söz ko nu su ol ma - yýp, DP ye ve ri len des te ðin de vam et me si; bu hu - sus la il gi li neþ ri yat ve ça lýþ ma la rý mý zýn, ce ma a ti - miz de ve ka mu o yun da o lu þan has sa si yet le ri dik - ka te a lan den ge li ve ya pý cý bir üs lûp ve do zaj la yü - rü tül me si þek lin de ki tav si ye ka ra rý te yid e dil di. Top lan tý da, bahsedilen has sa si yet le ri vur gu - la yan çok sa yý da ko nuþ ma da ya pý la rak, bun la rýn mut la ka na za ra a lýn ma sý ge re ði ne dik kat çe kil di. Bu çer çe ve de, söz ko nu su des te ðin, te mel fi kir ve öl çü ler ek se nin de, mev cut tab lo da ki bü tün zor luk ve o lum suz luk la ra ve her þe ye rað men, ki - þi ler den ba ðým sýz bir þe kil de mis yo nun can lý tu - tul ma sý na o dak la nan bir an la yý þa da yan dý rý la rak ve üs lûp ta Ri sa le-i Nur da ki kavl-i ley yin pren si - bi e sas a lý na rak or ta ya ko nul ma sý hu su su nun ö - ne mi ne i þa ret e dil di. Se çim dö ne min de ki neþ ri ya tý mý zý in þa al lah bu öl çü ve pren sip le re uy gun þe kil de sür dür me nin gay re ti i çe ri sin de o la cak; bu bað lam da Üs ta dýn bil has sa Sa kýn, sa kýn, ha ri ce ba kan ce re yan lar, hu su san si ya set ce re yan la rý si zi bir bi ri ni ze dü þü - rüp tef ri ka ya at ma sýn i ka zý ný hep na za rý mýz da tu - ta ca ðýz. Kat ký, des tek ve du a la rý ný zý bek li yo ruz. *** O gün den bu gü ne, neþ ri ya tý mý zý bu öl çü ve pren sip ler çer çe ve sin de de vam et tir me gay re ti i - çin de ol duk. Ve siz ler den ge len me saj lar da, a ðýr - lýk lý o la rak, bu çiz gi, üs lûp ve do za jýn ge nel bir tas - Tarih þuuru halkla birlikte korunacak vi be maz har ol du ðu nu gös te ri yor. *** An cak bir sü re dir ba zý in ter net si te le rin de, kes-kop ya la-ya pýþ týr yön te miy le ya yý lan bir id - di a yer a lý yor. e ni As ya nýn AKP yi des tek le di ði yö nün de ki bu a sýl sýz ve da ya nak sýz id di a nýn, zi - hin le ri bu lan dýr ma a maç lý bir pro vo kas yon ol - ma nýn ö te sin de hiç bir an la mý ol ma dý ðý ný a çýk ça i fa de e di yo ruz. 41 yýl lýk çiz gi ve du ru þu nu, hiç - bir ký rýl ma ya mey dan ver me den bu gün le re ta þý - yan e ni As ya, 12 Ha zi ran se çi min de de tav rý ný her za man ol du ðu gi bi net, a çýk ve þef faf bir þe - kil de or ta ya koy muþ tur. u ka rý da bir kez da ha ak tar dý ðý mýz pa saj lar da ve ri len me saj, bu nun çok sa yý da ki ör nek le rin den sa de ce bi ri dir. Bu na rað men, ak si yön de i le ri sü rü len id di a la rýn, de - di ði miz gi bi, hiç bir ge çer li li ði yok tur. *** Se çim ön ce sin de ya za rý mýz Lâ tif Sa li hoð - lu nun ha zýr la dý ðý Tür ki ye de se çim ler ve de - mok ra si ta ri hi di zi si, ne re dey se bir bu çuk as ra yak la þan de mok ra tik leþ me sü re ci mi zin ö nem li ki lo met re taþ la rý ný or ta ya ko ya rak, gel di ði miz nok ta nýn ta ri hî ar kap la ný ný göz ler ö nü ne ser di. Ýl gi, me rak ve is ti fa dey le ta kip e di len bu ça lýþ - ma sýn dan do la yý Sa li hoð lu nu kut lu yo ruz. Pe þin den baþ la dý ðý mýz Bit me yen çi le: Ba þör - tü sü ya sa ðý di zi miz de vam e di yor. A ðýr lýk lý o la - rak E lif Nur Kur toð lu nun e mek ver di ði, Fat ma ýl maz ýn da kat ký da bu lun du ðu bu dos ya, ne ya zýk ki hâ lâ can yak ma ya de vam e den, a ma mâ lûm se bep ler le ar týk ka nýk sa nýr ha le ge len bu kro nik so ru nu tek rar gün de me ta þý dý. Di zi ça lýþ ma la rý mýz de vam e de cek. Me se lâ sý - ra da bek le yen Be di üz za man mo de li ve Pa di - þah ha ným la rý, bu dos ya lar dan i ki si. *** Üç Ay la ra gir dik ve Ra ma zan a i ki ay dan az bir za man kal dý. Ra ma zan say fa mý za kat ký da bu - lun ma yý dü þü nen ya zar la rý mý za ça lýþ ma la rý ný ta - mam la yýp bi ze u laþ týr ma ya baþ la ma la rý hu su su - nu þim di den ha týr la tý yor ve bek li yo ruz. *** 2 Ha zi ran da ki Kürt so ru nu nu Nur cu lar çö - zer man þe ti miz de ses ge ti ren man þet le ri miz a - ra sýn da ki ye ri ni al dý. Ko nu, er te si gün a Ha ber de ya yýn la nan ve Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz le Prof. Dr. a sin Cey lan ýn ka týl dý ðý Sa tý ra ra sý prog ra mý na gün dem ol du. MERSÝN'ÝN Erdemli ilçesine baðlý Ayaþ beldesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti nde 16 yýldýr kazý çalýþmalarýný yürüten Ýtalyan ekip, tarihî dokularýn korunmasýna katký saðlamak amacýyla yöre halkýný eðitecek. Antik kentteki kazýnýn baþkanlýðýný yürüten Roma La Sapienza Üniversitesi nden Prof. Dr. Evgenia Eqnini Schneider, yaptýðý açýklamada, kazý çalýþmasý yürüttükleri Ayaþ beldesindeki yöre halkýnýn ve belediye personelinin bölgedeki tarihî eserler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadýklarýný söyledi. Bu sebeple çalýþmalar sýrasýnda zaman zaman sýkýntý yaþadýklarýný anlatan Schneider, tarihi daha iyi koruyabilmek adýna bu yýl yöre halkýný eðiteceklerini vurguladý. Schneider, bu sayede çalýþmalarýn daha verimli geçeceðine ve tarihin korunmasýnda en etkin rol alan halkýn bilinçlendirileceðine iþaret etti. Mersin / aa Ça lý lýk yan gý ný sön dü rül dü MUÐ LA'NIN Bod rum il - çe si ne, bað lý Tur gut re is bel de si Ak yar lar Mev ki - i nde ki ot luk ve ça lý lýk a - lan da çý kan yan gý na Tur gut re is ve çev re be - le di ye le rin it fa i ye e kip le - ri i le Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ne bað lý i ki a ra zöz mü da ha le et ti. Sön dü rü len yan gýn da yak la þýk 4 hek tar a la nýn za rar gör dü ðü, so ðut ma ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý bil di ril di. Bod rum / a a 30 bin li ra ya pi lot luk e ði ti mi NEV ÞE HÝR'ÝN Ür güp il çe - sin de a çý lan Ö zel Ka pa - dok ya Ka ya Bal lo ons Ba - lon U çuþ E ði tim O ku lu, ba lon pi lot la rý ný Mil lî E ði - tim Ba kan lý ðý nýn o nay la - dý ðý müf re dat i le ye tiþ ti ri - yor. O kul da, 5 öð ret men pi lot la e ði tim ve ri yor. Ba - lon pi lo tu a day la rý top lam 95 sa at te o rik, 25 sa at i se uy gu la ma lý u çuþ e ði ti mi a - lý yor. ak la þýk 4 ay sü ren e ði tim le ri ba þa rýy la ta - mam la yan kur si yer ler, li - sans a la rak pi lot luk mes le - ði ne ilk a dý mý at mýþ o lu - yor. Kur si yer ler kurs i çin yak la þýk 30 bin li ra ö dü - yor. Pi lot lar i se i þe gir - dik le rin de yak la þýk 3 i le 5 bin li ra a ra sýn da ma aþ a lý yor. Nev þe hir / a a

4 4 6 HABER HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ Genelkurmay, Meclis ten ca ni as ya.com.tr Med ya da ki i ti raf lar de vam et me li Ge liþ me yen her de mok ra si de ol du ðu gi bi bi zim dert le ri miz den bi ri de dar be ler dir da ki 27 Ma yýs dar be siy le baþ la yan sü reç, san ki o to ma ti ðe bað lan mýþ gi bi her 10 yýl da bir tek rar lan dý. Son yýl lar da i se si lâh lý mü da ha le ye ri ne si lâh sýz, a ma ay ný ne ti ce ye u laþ mak i çin yi ne mü da ha le ler ya pýl dý. As ke rî mü da ha le le rin Tür ki ye ye mad dî ve ma ne vî ma li ye ti ni tar týþ mak her hal de ge rek siz. Ba sit bir he sap la her mü da ha le ül ke mi zi 10 yýl ge ri gö tür müþ bu ne ti ce dar be ci le rin ka ba hat li ol duk la rý ný gör me ye yet mez mi? Ta biî ki dar be le ri ko nu þur ken, dar be ye ze min ha zýr la yan, dar be ci le ri teþ vik e den ve on la rý ku yu ya i ten le ri de u nut ma mak lâ zým. Ýn kâr e di le me ye cek bir ge rçek var ki, med ya; dar be ci le ri teþ vik e den bir kuv vet ol muþ tur. a zý lan ya zý lar, a tý lan man þet ler in ce len di ðin de, med ya nýn bu ko nu da sý nýf ta kal dý ðý tar týþ ma sýz dýr. En ba si tin den Ge len a ðam, gi den pa þan tav rý ser gi len miþ, her fýr sat ta si ya sî ler kö tü le nir ken dar be ci ler ö vül müþ tür. Med ya, yap tý ðý yan lýþ la rý ço ðu za man gör me miþ, a ra sý ra yan lý þý i ti raf e den ler çýk sa da se si ni du yu ra ma mýþ týr. Ni te kim, son gün ler de de di le ge ti ri len bir i ti raf dolayýsýyla, i ti ra fýn sa hi bi ne med ya lin ci ya pýl mak is te ni yor. Te le viz yon cu ve ga ze te ci Meh met A li Bi rand, Gen le ri miz de dar be ci lik var dý di ye ya zýn ca bir an da ký ya met kop tu. El bet te bu i ti raf dolayýsýyla Bi rand ý doð ru la yan ve teb rik e den ler de ol du, a ma mer kez med ya o la rak i sim len di ri len ler bu i ti ra fý gör mek is te me di. Gö ren ler de Bu i ti ra fýn za ma ný mýy dý? der ce sin de ha di se ye yak laþ tý lar. Bi rand, geç ti ði miz gün ler de Pos ta Ga ze te si nde Dar be ci lik med ya nýn gen le rin de var. As ke rî dar be yi la ik ke sim kýþ kýrt tý de miþ ve tar týþ ma baþ la mýþ tý. Bi rand, TRT Ha ber de yap tý ðý söy le þi de de ben zer a çýk la ma la rý ný sür dü rüp þöy le de miþ: As lýn da la ik si vil ler as ker le ri kýþ kýrt tý, as ker ler de bu na ha zýr dý. a ni i ki si a ra sýn da bir zor la ma ol ma dý. Ha ni sen þöy le yap san da ben böy le yap sam da de ðil. Bir lik te ha re ket e di len, ay ný dün ya gö rü þü nü pay la þan in san la rýn bu luþ tu ðu bir ku lüp gi bi ol du. Bu ku lü be ben de dâ hil dim. a ni be nim i çin de e vet as ker ge rek ti ði za man mü da ha le e de bi lir i di. Bu nun ak si ni söy le ye cek be nim ku þa ðým da kim se o la maz. Bu na i ti raz et miþ o lan o la bi lir. An la ta bi li yor mu yum? A ma bu na i ti raz e de cek Ha yýr bu öy le de ðil di di ye cek kim se o la maz. Za ten bu nu söy le di ðim den do la yý bu bir i ti raf da de ðil, bu bir sap ta ma. a ni bu böy ley di. Çok ö zür di le riz. Biz böy le ye tiþ ti ril dik. a ni Cum hu ri yet ço cuk la rý o la rak böy le ye tiþ ti ril dik. Ne ya pa lým. Son ra dan bu nun doð ru ol ma dý ðý ný Ge nel kur may ýn Par la men to dan da ha ö nem li ol ma dý ðý ný za man i çin de öð ren dik, son ra da de ði þil di. A ma kim se bu na i ti raz e de mez. Gö nül ba ðý ne re den ge li yor i ki ta raf a ra sýn da ki? so ru su nun ce va bý da çok çar pý cý: Bu e ði tim, si vil de il ko ku lun dan baþ lar, Tür küm, doð ru yum, ça lýþ ka ným la baþ lar, rap rap yü rü yü þün den baþ lar il ko kul da. Av ru pa da ol sun A me ri ka da ol sun, mil lî marþ söy len mez o kul lar da. Biz böy le ye tiþ ti ril dik. Tür ki ye ko run ma sý kol lan ma sý ge re ken bir top lum, halk ca hil, ko yun sü rü sü, po li ti ka cý üç kâ ðýt çý, yol suz luk ya pan her an o þe yi ka fa sý ný çe le bi lir o top lu mun. O nun i çin bi ri le ri nin sað lam dur ma sý ge re ke cek. Kim du ra cak? Zin de kuv vet ler Biz so ka ða çý kýp ha yýr la ik li ði biz ko ru ya ca ðýz di ye ce ði mi ze jan dar ma o la rak as ke ri kul lan dýk. As ke ri kýþ kýrt týk. (Ci han Ha ber A jan sý, 5 Ha zi ran 2011) Bu i ti raf son ra sý, e ði ti min ne ka dar ö nem li ol du ðu bir de fa da ha or ta ya çýk mý yor mu? Ço cuk la rý mý za da ya tý lan and ýn ba sit bir þey ol ma dý ðý, zi hin kod la rý ný de ðiþ tir me yi he def al dý ðý baþ ka na sýl i fa de e dil sin? U ma lým ki Bi rand ýn i ti raf la rý ný di ðer meþ hur med ya men sup la rý de vam et tir sin ve Tür ki ye de ne yin ne ol du ðu da ha i yi öð re nil sin. Za ten med ya nýn te miz len me si de bu i ti raf la ra bað lý... TAZÝE Muhterem kardeþimiz Nejdet Atlas ýn babasý Ýsmet Atlas'ýn vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Zeki Kaya, Aydýn Kaya, Hayrullah Kaya, Fehmi Kaya, Emine Atlas, Hilal Atlas, Elçin Gökçen Kaya, Nilüfer Kaya, Mustafa Genç daha önemli deðilmiþ TELEVÝZONCU VE GAZETECÝ MEHMET ALÝ BÝRAND, TRT HABER'E, "GENELKURMA'IN PARLAMENTO'DAN DAHA ÖNEMLÝ OLMADIÐINI ZAMAN ÝÇÝNDE ÖÐRENDÝK" DEDÝ. GEN LE RÝ MÝZ DE dar be ci lik var dý di ye yaz dý ðý ya zý bü yük ses ge ti ren Te le viz yon cu ve Ga ze te ci Meh met A li Bi rand, mer kez med ya men sup la rý nýn bü yük bö lü mü i çin bir dö nem ön ce li ðin de mok ra si ve ya par la men to ol ma dý ðý ný, Ge nel kur may ýn da ha ö nem li ol du ðu nu di le ge tir di. Bi rand, geç ti ði miz gün ler de Pos ta Ga ze te si nde yaz dý ðý Dar be ci lik med ya nýn gen le rin de var. As ke rî dar be yi la ik ke sim kýþ kýrt tý söz le rin den ö tü rü gün de me gel miþ ti. Bi rand, TRT Ha ber e yap tý ðý a çýk la ma lar da i se ge niþ yan ký bu lan a çýk la ma la rý ný sür dür dü. Bi rand, TRT Ha ber e þun la rý söy le di: As lýn da la ik si vil ler as ker le ri kýþ kýrt tý, as ker ler de bu na ha zýr dý. a ni i ki si a ra sýn da bir zor la ma ol ma dý. Ha ni sen þöy le yap san da ben böy le yap sam da de ðil. Bir lik te ha re ket e di len, ay ný dün ya gö rü þü nü pay la þan in san la rýn bu luþ tu ðu bir ku lüp gi bi ol du. Bu ku lü be ben de dâ hil dim. a ni be nim i çin de e vet as ker ge rek ti ði za man mü da ha le e de bi lir i di. Bu nun ak si ni söy le ye cek be nim ku þa ðým da kim se o la maz. Bu na i ti raz et miþ o lan o la bi lir. An la ta bi li yor mu yum? A ma bu na i ti raz e de cek Ha yýr bu öy le de ðil di di ye cek kim se o la maz. Za ten bu nu söy le di ðim den do la yý bu bir i ti raf da de ðil bu bir sap ta ma. a ni bu böy ley di. Çok ö zür di le riz. Biz böy le ye tiþ ti ril dik. a ni Cum hu ri yet ço cuk la rý o la rak böy le ye tiþ ti ril dik. Ne ya pa lým. Son ra dan bu nun doð ru ol ma dý ðý ný Ge nel kur may ýn Par la men to dan da ha ö nem li ol ma dý ðý ný za man i çin de öð ren dik, son ra da de ði þil di. A ma kim se bu na i ti raz e de mez. GERÇEK DEMOKRASÝÝ AVRUPA DA ÖÐRENDÝM GÖ NÜL ba ðý ne re den ge li yor i ki ta - raf a ra sýn da ki? so ru su na kar þý Bi - rand, Bu e ði tim. Si vil de il ko ku lun - dan baþ lar, Tür küm, doð ru yum, ça - lýþ ka ným la baþ lar, rap rap yü rü yü - þün den baþ lar il ko kul da. Av ru pa da ol sun A me ri ka da ol sun, mil lî marþ söy len mez o kul lar da. Biz böy le ye tiþ - ti ril dik. Tür ki ye ko run ma sý kol lan ma - sý ge re ken bir top lum, halk ca hil, ko - yun sü rü sü, po li ti ka cý üç kâ ðýt çý, yol suz luk ya pan her an o þe yi ka fa sý ný çe le bi lir o top lu mun. O nun i çin bi ri le ri nin sað lam dur - ma sý ge re ke cek. Kim du ra cak? Zin de kuv - vet ler Biz so ka ða çý kýp ha yýr la ik li ði biz ko ru ya ca ðýz di ye ce ði mi ze jan dar ma o la rak as ke ri kul lan dýk. As ke ri kýþ kýrt týk. i fa de le ri ni kul lan dý. O za man siz kö tü bir öð ren ci miy - di niz ki bu gün fark lý bir þey söy lü yor - su nuz? so ru su i çin ün lü te le viz yon cu, O la bi lir. Be nim o dö nem de ki de mok - ra si an la yý þým, or ta o kul da ki, li se de ki de mok ra si an la yý þým ba na böy le öð re - til di. a ni e vet kö tü öð ren ci o la bi li rim. A ma böy le öð ret ti ler. Ön ce dev let. Her þey den ön ce dev let den di. Biz de i - nan dýk. Son ra ben çýk tým Av ru - pa da 20 yýl sü rey le ga ze te - ci lik yap tým, Han ya yla Kon ya yý an la dým... Bu nun doð ru ol ma - dý ðý ný, çok yan lýþ bir þey ol du ðu nu, bu þe kil de de vam e di - le me ye ce ði ni an la - dým a ma... di ye ko - nuþ tu. Ülkemizin Demokrat misyona ihtiyacý vardýr ES KÝ Baþ ba kan lar dan Tan su Çil ler se çim le re ký sa bir sü re ka la u zun sü ren sus kun lu ðu nu boz du, Ül ke mi zin mer kez sa ða, DP mis yo nu na ve Ký rat a her za man kin den çok ih ti ya cý var dýr. Mer kez sað, bir yi ðit ha re ke ti dir de di. Her gün Ga ze te si nden Ad nan O da baþ a ko nu þan Çil ler, 12 Ha zi ran da ya pý la cak se çim ler ön ce sin de Mer kez Sað ýn du ru mu i le il gi li o la rak da þöy le ko nuþ tu: Mer kez sa ða ih ti yaç ol du ðu na i na ný yo rum Sað ve sol par ti li her i ki par ti o la cak sa, bu sa ðýn mer ke ze da ha ya kýn ol ma sý lâ zým. Çün kü, mu ha fa za kâr lýk mer ke zi nin çok faz la sa ða kay ma sý ku tup laþ ma yý faz la laþ tý rýr. Ku tup laþ ma çok faz la laþ tý ðý za man da, si ya set bu de fa çe kiþ me ye ve kav ga ya yol a çar. O nun i çin ben ha len bü tün þart lar al týn da, mer kez sa ðýn ih ti yaç ol du ðu na i na ný yo rum. Çün kü sað da ki par ti ler bi raz mer ke ze yak la þa cak lar. Her ke sin ra hat ol du ðu CHP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý A la at tin ük sel, Ýz mir i çin ka le miz ke li me si ni kul lan ma dýk la rý ný be lir te rek, Ýz mir, de mok rat Ýz mir li le rin ka le si dir; Ýz mir, de mok ra si nin, ba rý þýn, öz gür lü ðün ka le si dir gö rü þü nü bil dir di. ük sel, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn AKP Ýz mir mi tin gin de E ðer Bü yük þe hir hak et ti ði pa yý al mý yor sa ben bu gö re vi bý ra ký rým de di ði ni ha týr la ta rak, Baþ ba kan i da re et sin. 10 gün i çin mem le ket Baþ ba kan sýz kal ma sýn. 10 gün son ra biz za ten bý rak tý ra ca ðýz i fa de si ni kul lan dý. ük sel, a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Baþ ba ka nýn üs lû bu nun gi de rek bo zul du ðu - Eski baþbakanlardan Tansu Çiller bir Tür ki ye, her ke sin kor ku suz ya þa dý ðý bir Tür ki ye, her ke sin bi rin ci sý nýf gör dü ðü bir Tür ki ye. Ben ce mer kez sa ðý can lan dý ra rak nu gö rü yo ruz. Son bir haf ta dýr sarf et ti ði söz ler bir Baþ ba kan a ya kýþ ma mak ta dýr. Ýz mir i le il gi li o la rak ne za man ko nuþ sa, að zýn dan bir ha ka ret çý ký yor. Baþ ba kan ýn ruh ha li nin gi de rek bo zul du ðu nun ka ný týy sa Tür ki ye nin en ö nem li sa na yi ci le rin den Ý nan Ký raç hak kýn da sarf et ti ði söz ler dir. Bir iþ a da mý na se nin i çin risk var Tür ki ye de di yen bir Baþ ba kan o la bi lir mi? Baþ ba kan, sü rek li bi ri le ri ni teh dit et mek te dir. Baþ ba ka nýn bu yak la þý mý, Tür ki ye i çin çok teh li ke li bo yut la ra u laþ mýþ týr. Bu ne den le 12 Ha zi ran, de mok ra si se çi mi ha li ne dö nüþ müþ tür. Baþ ba ka nýn Ýz mir kör bir i de o lo ji ye tes lim ol du söz le ri ni i se bir ta lih siz lik ya pa cak ve ya sað da ki par ti ler bi raz da ha kap sam lý, her ke si ku cak la yan bir ko nu ma ge ti re cek. Si ya sî gö rüþ le ri fark lý ol sa da hi, bi rin ci, i kin ci sý nýf, ter cih e di len, e dil me yen va tan daþ, ö nü a çýk ka pa lý me mur, bü tün bun la rý a þan bir si ya sî ha re ke te ih ti yaç ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Mer kez sað bir yi ðit ha re ke ti dir. Bu ha re ke tin düþ me se be bi i çin de ki le rin bir bi riy le yap tý ðý kav ga lar dan mey da na gel miþ tir. Bu nu dü zelt mek, ye ni den a ya ða kal dýr mak müm kün dür. De mok rat Par ti nin he de fi sa de ce ba ra jý aþ mak de ðil, ik ti dar al ter na ti fi ol mak týr. O la bil me þan sý da var dýr. Bu nun ön þar tý da, i çin de ki her ke sin el e le ver me siy le müm kün dür. Tür ki ye nin so run la rý o ka dar bü yük ve ö nem li ki, Tür ki ye ye ni bir dö ne me o ka dar ih ti yaç du yu yor ki, biz he pi miz el e le ver dik i ma jý o yi ði di düþ tü ðü yer den kal dýr ma nýn ilk a dý mý o la cak týr. Ýs tan bul / e ni As ya Ýzmir, demokrat Ýzmirlilerin kalesidir o la rak ni te len di ri yo rum. Ýz mir de in san lar gi dip, öz gür ce se çim ya pý yor lar. Ken di si ne oy ver me yen seç me ni kör bir i de o lo ji ye tes lim ol muþ tur di ye suç la yan yak la þý mý an la mak müm kün de ðil dir. Bu, gi di þin te lâ þý dýr. Hal kýn sað du yu su var dýr, halk her þe yi de ðer len di rir. Ken di si ne hiz met e de ne ve ça lý þa na oy ve rir. Biz, Ýz mir e hiç ka le miz de me dik. Ýz mir, de mok rat Ýz mir li le rin ka le si dir; Ýz mir, de mok ra si nin, ba rý þýn, öz gür lü ðün ka le si dir. De mek ki Ýz mir li ler yap tý ðý mýz hiz met ler den mem nun. Sen sü rek li, Ýz mir e ha ka ret e der sen, Ýz mir sa na oy ver mez. Ýz mir mu ha lif þe hir dir, di re ni þin ken ti dir. Ýz mir / a a FETHULLAH GÜLEN KASETLERÝ GAZETECÝ Mehmet Ali Birand, 27 Mayýs ta ve 12 Eylül de ordunun milletin seçtiði iktidarlarý devirdiðini belirterek, 28 Þubat ta da benzer bir durumun söz konusu olduðuna dikkat çekti. Ayþenur Arslan ýn Medya Mahallesi programýna konuk oldunuz. ine 28 Þubat süreciyle ilgili bir soru geldi. Fethullah Gülen in kasetleri Onlarý birilerinin servis ettiðini söylediniz konusunda ise Birand, Caným gayet tabi. Nerden çýkacak Fethullah Gülen kasetleri, diðer kasetleri, yani 28 Þubat olayý çok psikolojik, askerî psikolojik savaþ açýsýndan incelenmesi gereken bir þey, müthiþ, iyi planlanmýþ, sonucu doðru mu oldu yanlýþ mý oldu onu bir kenara býrakalým, müthiþ bir planlamadýr. ani resmen Türk Silâhlý Kuvvetleri yargýyý da üniversiteleri de medyayý da müthiþ baþarýlý bir þekilde kullanmýþtýr. Hiç orda söylenecek bir þey yok. Evet o olay o þeylerin olayý Aczimendilerin olayý bunlarýn hepsi sonradan a bu da uydurmaymýþ denildi diye konuþtu. BÝRAND: 69 AÞINDAIM, KÝMSEDEN KORKUM OK ARTIK 69 yaþýna geldiðini ifade eden Birand sözlerine þöyle devam etti: Ben 69 yaþýndayým. Böylesine aptal bir komploya hiç gerek yok. Abuk subuk yazdý birkaç kiþi onu biliyorum. Ben yerimden de memnunum. Ben Posta nýn baþyazarýyým. azýyorum. Bundan büyük keyif duyuyorum. erimden kalkmaya da þu an bir niyetim yok. Kimden korkacaðým ki? Ben bundan sonra madalya mý alacaðým? Ben sadece sinirime dokunan bir þeyi bir yalanýn ortaya çýkmasýný istedim. Onu yazdým. Bu kadar etkili olacaðýný da tahmin etmedim. Çünkü bu bilinmeyen bir þey deðil. Kral çýplak mý dediniz? sorusuna ise Birand, Evet o kadar. Hayýr, bu biliniyordu. Bunun üzerine kitaplarda yazýldý zamanýnda, ama yazanlar okunmadý. Veya da ilgi çekmedi dedi. Ankara / CİHAN Mehmet Ali Birand Ho pa da ya ra la nan po lis me mu ru u ya ný yor nrý ZE Ýl Sað lýk Mü dü rü Mus ta fa Te pe, Art vin in Ho pa il çe sin de, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn kon vo yu na ya pý lan taþ lý sal dý rý sý ra sýn da ya ra la nan po lis me mu ru Ser vet Er kan dan að rý lý u ya rý la ra ce vap al dýk la rý ný, an cak Er kan ýn he nüz söz lü u ya rý la ra ce vap ve re me di ði ni söy le di. Te pe, yap tý ðý a çýk la ma da, be yin de ö dem ve ka na ma, be yin za rý nýn al týn da da so run tes bit e di len Baþ ba kan lýk Ko ru ma Mü dür lü ðü ne men sup po lis me mu ru Ser vet Er kan ýn, has ta ne de ki a me li ya týn ar dýn dan ön ce ki gün sa at i ti ba riy le u yu tu cu i lâç la rý nýn ke sil di ði ni ha týr lat tý. Has ta nýn u yu tu cu i lâç la rýn et ki si ni ü ze rin den ya vaþ ya vaþ at tý ðý ný i fa de e den Te pe, Has ta mýz so lu nu mu nu ar týk ta ma men ken di si ya pý yor. Dün a yak la rý ný, göz ka pak la rý ný oy nat ma ya baþ la mýþ tý. Að rý lý u ya rý la ra ya nýt a lý yo ruz. An cak he nüz söz lü u ya rý la ra ya nýt ve re mi yor. a pý lan kon trol de be yin de ki ka na ma nýn da ta ma men ke sil di ði ni be lir le dik. Bu da son de re ce ö nem li de di. Te pe, te da vi nin u zun bir sü reç ge rek tir di ði ni vur gu la ya rak, Te da vi yi bu ra da sür dü re ce ðiz. Þu an i çin baþ ka bir ye re sevk e dil me si söz ko nu su de ðil di ye ko nuþ tu. Ri ze / a a 41 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý nsu RÝ E DE ya þa nan iç ka rý þýk lýk Ýd lip ken ti ne de sýç ra dý. Ön ce ki gün Ýd lip te mey da na ge len o lay la rýn he men ar dýn dan ak þam sa at le rin de Ha tay-su ri ye sý ný rýn da ki Al tý nö zü Ýl çe si ne bað lý Koz cu lar Kö yü sý ný rý na 23 ü ço cuk 41 Su ri ye li gel di. E di ni len bil gi le re gö re; Su ri ye li ler ilk e tap ta sý ðýn ma ta lep le ri ni i let mez ken, ken di köy le rin den ü zer le ri ne a çý lan a teþ so nu cu i ki sý nýr a ra sýn da mah sur ka lýn ca Tür ki ye ye sý ðýn ma ta le bin de bu lun du. Ta lep ler yet ki li ma kam lar ca ka bul e dil di. Sý nýr da ka lan 41 Su ri ye li ge niþ gü ven lik ön lem le ri al týn da Koz cu lar Kö yü sý ný rýn dan a lý na rak mi ni büs ler le sa at 22,00 sý ra la rýn da Al tý nö zü ne bað lý Kar be yaz Bel de sin de ki Dü ðün Sa lo nu na ge ti ril di. Dü ðün Sa lo nu na ge ti ri len Su ri ye li ler da ha son ra ge ti ril dik le ri mi ni büs ler le kim lik kon trol le ri nin ya pýl ma sý nýn ar dýn dan Ha tay ýn ay la da ðý Ýl çe sin de bu lu nan Ça dýr Ken te gö tü rül dü ler. Sý ðýn ma ta le bin de bu lu nan Su ri ye li le rin 12 si nin ka dýn 6 sý nýn er kek 23 ü nün i se çe þit li yaþ lar da ço cuk lar dan o luþ tu ðu öð re nil di. He nüz res mi ma kam lar dan net sa yý hak kýn da bir a çýk la ma ya pýl ma dý. Ha tay / ci han

5 HA BER 5 Ni san a yýn da ih ra cat, ge çen yý lýn ay - ný a yý na gö re yüz de 26,5 ar ta rak 11 mil yar 898 mil yon do la ra yük sel di. Dýþ kon jonk tür de ki men fi ge liþ me le re rað - men ba þa rý lý bir per for mans ser gi le miþ. Ay ný çiz gi sür dü rü le bi lir se yýl so nu he - de fi ra hat lýk la tut tu ru la bi le cek. Ýlk dört ay lýk trend, bu tah mi ni des tek - li yor. Ýh ra cat, bu dö nem de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 22,4 ar týþ la 43 mil - yar 337 mil yon do la ra u laþ tý. Dýþ ti ca re tin ö te ki a ya ðý it ha la ta ge lin ce... Se vin ci mi zi kur sa ðý mýz da bý ra ký yor. Ni san a yýn da it ha lat, yüz de 40,2 ar ta rak 20 mil yar 950 mil yon do la ra çýk tý. Dört ay lýk ar týþ yüz de 44,1. 77 mil yar do la rý geç ti. Dýþ ti ca ret a çý ðý, di ðer bir i fa de i le it ha - lat la ih ra cat a ra sýn da ki fark, yüz de 86,7 53 kim se siz genç, me mur o la cak re cep tas ni as ya.com.tr nbaþ BA KAN LIK Sos yal Hiz met ler Ço cuk E sir ge me Ku ru mu nda (SHÇEK) ka lan kim se siz ço cuk lar Mil lî E ði tim Ba kan lý - ðý nda is tih dam e di le cek. An ka ra Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü, SHÇEK Ge nel Mü dür lü - ðü ta ra fýn dan ba ký lan ve ko ru nan ço cuk la - rý i þe yer leþ tir mek ü ze re sý nav dü zen le ye - cek. 20 Ha zi ran-1 Tem muz ta rih le ri a ra - sýn da ya pý la cak baþ vu ru lar la 53 SHÇEK li Mil lî E ði tim in yar dým cý hiz met ler kad ro - sun da i þe yer leþ ti ri le cek. Ýl köð re tim me zu - nu 33, li se ve den gi o kul me zu nu 20 ol mak ü ze re 53 ki þi yi bün ye sin de ça lýþ tý ra cak o - lan An ka ra Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ko - run ma ya muh taç ço cuk la rýn sý na vý ný 17 Tem muz da ya pa cak. SHÇEK in gön de re - ce ði i sim lis te le ri ne gö re be lir le ne cek o lan sý na va, An ka ra ya tah sis e di len kon te na jan sa yý sýn da baþ vu ru ol ma ma sý ha lin de sý nav ya pýl ma ya cak. Sý nav, çok tan seç me li test þek lin de o la cak. An ka ra / cihan 6 ki þi ye Ho pa tu tuk la ma sý nakp NÝN Art vin in Ho pa il çe sin de ki mi - tin gi ön ce si ve son ra sýn da ya þa nan o lay lar la il gi li gö zal tý na a lý nan ve ön ce ki gün Er zu - rum Ad li ye si ne ge ti ri len 16 ki þi den 6 sý tu - tuk lan dý. Di ðer 15 ki þi nin i se sor gu la rý sü rü - yor. E di ni len bil gi ye gö re, dün, 31 Ma yýs ta AKP nin Ho pa Cum hu ri yet Mey da ný nda ki mi tin gi ön ce si ve son ra sýn da çý kan o lay lar dolayýsýyla yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn - da gö zal tý na a lý na rak Er zu rum a ge ti ri len 31 ki þi den 16 sý, Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de ki sað lýk kon tro lü nün ar dýn - dan Er zu rum Ad li ye si ne ge ti ril di. Bu ra da, ö - zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý ta ra fýn dan i fa - de le ri a lý nan 16 zan lý dan 10 u ser best bý ra ký - lýr ken, 6 sý tu tuk lan ma ta le biy le nö bet çi mah ke me ye sevk e dil di. Ha kim kar þý sý na çý - kan zan lý lar, gö rev li me mu ra en gel ol mak ve ka mu ma lý na za rar ver mek suç la rýn dan tu tuk lan dý. Bu a ra da, sað lýk kon tro lün den ge çi ril dik ten son ra Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rü len di ðer 15 ki þi nin i se sor gu la rý nýn de vam et ti ði öð re nil di. Erzurum / a a PKK nýn Av ru pa da ki ka sa sý gö zal tý na a lýn dý nfran SA DA, baþ þehir Pa ris böl ge sin de po li sin bir Kürt Kül tür Mer ke zi nde a ra - ma yap týk tan son ra üç ki þi yi gö zal tý na al dý - ðý, bu nun ü ze ri ne top la nan gös te ri ci ler le po lis a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý bil di ril di. Fran sýz Ha ber A jan sý nýn (AFP) bil dir di ði ne gö re, dün ya pý lan a ra ma nýn ar dýn dan Pa ris Sav cý lý ðý ta ra fýn dan a çý lan bir so ruþ tur ma çer çe ve sin de Pa ris in ku ze yin de ki Evry de i - ki, Ar no u vil le de i se bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. A ra ma ya pý lan Ar no u vil le de ki Kürt Kül - tür Mer ke zi nin baþ ka ný i le bir a çýk la ma ya - yým la ya rak po li sin tu tu mu nu e leþ ti ren Fran sa Ko mü nist Par ti si, bu ra da gö zal tý na a lý nan ki þi nin, te rör ör gü tü PKK nýn Av ru - pa da ki ka sa sý o la rak bi li nen Ne dim Se ven ol du ðu nu a çýk la dý. Po lis ve ad lî kay nak lar i - se bu bil gi yi doð ru la ma dý. Fran sa Ko mü nist Par ti si, ya yým la dý ðý a çýk la ma da, gö zal tý na a - lý nan la rýn ser best bý ra kýl ma sý ný is te di. Ar - no u vil le de bir ki þi nin gö zal tý na a lýn ma sýn - dan son ra bir gru bun top la na rak gü ven lik güç le riy le ça týþ tý ðý, bir po li sin ha fif ya ra lan - dý ðý ve gös te ri ci ler den 10 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Böl ge ye an cak tak vi ye gü - ven lik gü cü gön de ril me sin den son ra sü kû - ne tin sað lan dý ðý be lir til di. Evry de de i ki ki þi - nin gö zal tý na a lýn ma sýn dan son ra top la nan ka la ba lýk i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ - ma ya þan dý ðý kay de dil di. Arnouville / a a Carî açýk ve enflasyon ikilemi ar ta rak 33 mil yar 670 mil yon do lar ol du. ý lýn ilk dört a yýn da ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný yüz de 66,3 ten yüz de 56,3 e ge ri le di. Bu þu de mek: 100 li ra lýk it ha la ta kar þý lýk an cak 56,3 li - ra lýk ih ra cat ya pa bi li yo ruz. Böy le de vam e der se yýl so nun da dýþ ti - ca ret a çý ðý 100 mil yar do la rý a þa cak. O na bað lý o la rak ca rî a çýk da 80 mil yar do lar sý ný rý ný zor la ya cak. Ca rî a çýk e ko no mi nin yu mu þak kar ný. Ak lý ba þýn da bütün uz man lar ay ný gö rüþ te. Fark lý dü þü nen ler de var ta bi î. Fi nan se e dil di ði sü re ce sý kýn tý ya þan maz di yor lar. Bir di ðer ar gü man la rý da þu: Ca rî a çý ðý ço ðal tan ö zel sek tör. Dýþ bor cun ö nem li bir bö lü mü bu ke si - me a it. Ay rý ca ka mu ma li ye si sað lam. Büt çe a çý ðý nýn ve ka mu bor cu nun mil lî ge li re o ra ný dü þük. O yüz den en di þe ye ge rek yok. Bu man tý ðý an la mak zor. E ko no mi ka mu ve ö zel sek tö rüy le bir bü tün dür. Enflasyon dizginleniyor... Ama carî açýk artýyor... Bu ikilemden nasýl çýkýlacak? Her halde seçimden sonra daha radikal tedbirler gündeme gelecektir. Bir ke sim de çý ka cak a rý za e ko no mi nin ta ma mý ný et ki le ye cek tir. Hal böy ley ken Ö zel sek tör den bi ze ne de ne mez. Her ne ka dar hü kü met renk ver mi yor i - se de teh li ke nin far kýn da. Ba zý pal ya tif ted bir ler le ca rî a çý ðý dü þür - me ça ba sý i çin de. Ne var ki ko lay de ðil. TL de ðer li, kur lar u cuz ol du ðu sü re ce i - þi zor. Mer kez Ban ka sý i ki de re de bir a ra da. Bir yan dan ca rî a çý ðý ka pa ta cak tedbir - le re baþ vu rur ken bir yan dan da dö vi zin pa ha lan ma sý ný ar zu la mý yor. Çün kü pa ha la nan dö viz, enf las yo nu te - tik le ye bi lir. Ma yýs a yý TÜ FE nin bir ön ce ki a ya gö re yüz de 2,42, yýl lýk baz da i se yüz de 7,17 gi bi bek len ti le rin ü ze rin de bir ar týþ gös ter me si bu kay gý yý des tek li yor. Kor ku bu. Hal bu ki Mer kez Ban ka sý nýn bi rin ci gö - re vi fi yat is tik ra rý ný sað la mak týr. Do lar bi raz ký pýr da nýp 1,60 ý zor la yýn ca Mer kez Ban ka sý der hal dev re ye gir di. Gün lük dö viz a lým mik ta rý ný 50 mil yon do lar dan 40 mil yon do la ra in dir di. Ra kam kü çük. Pi ya sa la rý et ki le mez. Ol sun. Ve ril mek is te nen me saj ö nem li: Kur la rýn yük sel me si ne mü sa a de et mem. Enf las yon diz gin le ni yor... A ma ca rî a çýk ar tý yor... Bu i ki lem den na sýl çý ký la cak? Her hal de se çim den son ra da ha ra di kal ted bir ler gün de me ge le cek tir. Gül den çev re i çin tam des tek CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Kyo to pro to ko lü ne ve di ðer u lus la r a ra sý söz leþ - me le re ta raf o lan Tür ki ye nin, her za - man ol du ðu gi bi çev re so run la rý nýn çö - zü mü ko nu sun da ak tif rol oy na ma ya de - vam e de ce ði ni, u lus la r a ra sý so rum lu luk - la rý ný ye ri ne ge ti re ce ði ni bil dir di. Cum - hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý - lan a çýk la ma ya gö re Gül, Dün ya Çev re Gü nü me sa jýn da, sað lýk lý, ya þa na bi lir, ye - þil, da ha gü zel bir dün ya i çin ü ze rin de du rul ma sý ge re ken en ön ce lik li ko nu lar - dan bi ri nin de çev re ol du ðu nu be lirt ti. Ge rek li ted bir ler a lýn maz sa baþ ta ik - Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu, 278'inci baþörtüsüne özgürlük eylemini gerçekleþtirdi. Eylemde toplumun ortak paydasýnýn din olduðu vurgulandý. Ortak payda din baðý ANKARA ÝNANÇ ÖZGÜRLÜÐÜ PLATFORMU'NDA KONUÞAN VAHDET VAKFI ÜESÝ ÝSMAÝL ADAR, "BU MÝLLETÝ ASIRLARCA BÝR ARADA TUTAN KAN DEÐÝL, DÝN BAÐI OLMUÞTUR" DEDÝ. RECEP GÖREN ANKARA AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for - mu nun 278. haf ta a çýk la ma sý ný ya pan Vah det Vak fý ü ye si Ýs ma il Ay dar, Ký sýr dön gü den vaz ge çil me li, Tür kü, Kür dü, La zý, Çer ke zi i le bir a ra da ya þa yan hal - ký mý zýn or tak pay da sý o lan ve tüm et - nik kim lik le ri po ta sýn da e ri ten din kar - deþ li ði gün de me ge ti ril me li dir. Çün kü, bu gün da ha bir net an la þýl mýþ týr ki; bu mil le ti a sýr lar ca bir a ra da tu tan kan de - ðil, din ba ðý ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Se çim le rin yak laþ tý ðý þu gün ler de mi - ting mey dan la rý na bak tý ðý mýz da, ha ka - ret le re ka dar var dý rý lan po li tik kav ga lar se be biy le si ya sî a re na nýn toz du man i - çe ri sin de kal dý ðý ný söy le yen Ay dar Oy kay gý sýy la top lu mun ve ek ran la rýn ö - nü ne çý kan si ya set çi le rin bu hal le riy le lim de ði þik li ði ol mak ü ze re çok cid dî kü re sel çev re so run la rý nýn, in san lý ðýn ge le ce ði ni teh dit e de ce ði ni vur gu la yan Gül, þun la rý kay det ti: "Dün ya, sý nýr sýz ve öl çü süz tü ke ti me da ya nan bir e ko no - mik bü yü me ye ri ne, çev re de ðer le ri i le kal kýn ma yý den ge le yen sür dü rü le bi lir lik il ke si ni ha ya ta ge çi re bil me li dir. Kü re sel çev re teh dit le ri ne kar þý koy mak, tüm dün ya nýn so rum lu lu ðu dur. Ül ke le rin ken di halk la rý ný de ðil tüm dün ya in san - la rý ný ve on la rýn hak la rý ný dü þü ne rek ha re ket et me si, bir zo run lu luk du ru mu - na gel miþ tir. Bu ne den le u lus la r a ra sý iþ - Vah det Vak fý ü ye si Ýs ma il Ay dar bý ra kýn top lu mu ve dev le ti yö net me le - ri ni, ken di le ri ni bi le yö ne te me yip his - te rik kriz le re bo ðul du ðu gö rül mek te - dir. Ül ke nin kal kýn ma sý, in san ca bir ya - þam yö nün de in sa ný mý zýn ö nün de ki tüm en gel le rin kal dý rý la rak hak ve öz - gür lük le rin sað lan ma sý ko nu sun da fi kir ve pro je ler ü ret me si ge ren si ya sî er kâ - nýn ma a le sef sa de ce ka set ler le gün de - me gel dik le ri ni gö rü yo ruz de di. bir li ði ne her za man kin den da ha çok ih - ti yaç var dýr. Ö zel lik le ge liþ miþ ül ke le rin, en az ge liþ miþ ül ke le re çev re so run la rý - nýn çö zü mü ko nu sun da des tek ver me si de ö nem li bir ge rek li lik tir. Kyo to pro to - ko lü ne ve di ðer u lus la r a ra sý söz leþ me - le re ta raf o lan Tür ki ye, her za man ol du - ðu gi bi çev re so run la rý nýn çö zü mü ko - nu sun da ak tif rol oy na ma ya de vam e - de cek, u lus la r a ra sý so rum lu luk la rý ný ye - ri ne ge ti re cek tir. Çev re so run la rý ko nu - sun da ya pý lan ça lýþ ma la rý des tek le me ye, ya kýn dan ta kip et me ye ve hi ma ye me al - ma ya de vam e de ce ðim. An ka ra / a a OR TAK PA DA: DÝN KAR DEÞ LÝ ÐÝ TÜR KÝE NÝN â kil in san la rý nýn kav ga la rýn ö - nü ne geç mek a dý ný bu top lu mu yýl lar ca a yak - ta ve kar deþ çe bir a ra da tu tan di na mik le re sa - hip çýk ma la rý ný tav si ye e den Ýs ma il Ay der þöy - le ko nuþ tu: Bu tav si ye el bet te hu zu ru, hoþ - gö rü yü, kar deþ çe bir a ra da ya þa ma yý bil fi il top lum ü ze rin de de ne yim le sa bit o lan; din, dil, ýrk vs. ay rý mý yap ma dan on la rý bir a ra da tu tan Ýs lâ mî de ðer le rin tek rar ha ya ta ge çi ril - me si tav si ye si o la cak týr. Te rör ve iç ça týþ ma la - rýn son bul ma sý yö nün de si ya sî, e ko no mik, as - ke ri ve böl ge sel ze min ler de gö rüþ ler ser de dil - yor, bu a lan lar da ko nu tar tý þý lý yor. Biz di yo ruz ki, bu ký sýr dön gü den vaz ge çil me li, Tür kü, Kür - dü, La zý, Çer ke zi ve sa i re siy le bir a ra da ya þa - yan hal ký mý zýn or tak pay da sý o lan ve tüm et - nik kim lik le ri po ta sýn da e ri ten din kar deþ li ði gün de me ge ti ril me li dir. Çün kü, bu gün da ha bir net an la þýl mýþ týr ki; bu mil le ti a sýr lar ca bir a ra da tu tan kan de ðil, din ba ðý ol muþ tur. HABERLER Gümrük kapýlarýndan oy verme iþlemi 10 Mayýs'ta baþladý. San dýk i çin ge ri sa yým baþ la dý ntür KÝ E, 12 Ha zi ran Pa zar gü nü san dýk ba þý na gi di yor. 12 Ha zi ran da ya pý la cak 24. Dö nem mil let - ve ki li se çi mi ne 15 si ya sî par ti ka tý la cak. Se çim de 7 bin 492 si si ya sî par ti ler den, 203 ü de ba ðým sýz ol - mak ü ze re top lam 7 bin 695 a day ya rý þa cak. Se çim - de, 50 mil yon 189 bin 930 seç men, 85 se çim çev re - sin de 199 bin 207 san dýk ta oy kul la na cak. urt dý þý Seç men Kü tü ðü ne ka yýt lý 2 mil yon 568 bin 977 seç - men, 10 Ma yýs Sa lý gü nü i ti ba rýy la 25 güm rük ka pý - sýn da ku ru lan san dýk lar da oy ver me ye de vam e di - yor. ük sek Se çim Ku ru lu nun (SK) se çim tak vi mi - ne gö re, si ya sî par ti le rin rad yo ve te le viz yon pro pa - gan da ko nuþ ma la rý dün baþ la dý. Se çim de, Ýs tan bul üç se çim böl ge sin den 85, An ka ra i ki se çim böl ge sin - den 31 ve Ýz mir de i ki se çim böl ge sin den 16 mil let - ve ki li ni par la men to ya gön de re cek. SK, il le rin se - çim çev re le ri ne gö re çý ka ra cak la rý mil let ve ki li sa yý la - rý ný 2010 yý lý ad re se da ya lý nü fus ka yýt sis te mi ne gö - re ye ni den be lir le di. Bu na gö re, An ka ra nýn mil let ve - ki li sa yý sý 3, Ýs tan bul un 15, Ýz mir, Bur sa, Ga zi an tep ve Ko ca e li nin i se i ki þer art tý. Ankara / a a Tür ker: CHP, al ter na tif ol ma ö zel li ði ni kay bet ti nde MOK RA TÝK Sol Par ti (DSP) Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker, CHP nin al ter na tif par ti ol ma ö - zel li ði ni kay bet ti ði ni söy le di. Tür ker, se çim ça lýþ - ma la rý kap sa mýn da gel di ði Ay dýn da, ga ze te ci ler le kah val tý yap tý. Ko nuþ ma sýn da AKP, CHP ve MHP ye yö ne lik e leþ ti ri ler de bu lu nan Tür ker, Tür - ki ye de se çi me üç par ti nin gir di ði ha va sý o luþ tu rul - ma ya ça lý þýl dý ðý ný sa vun du. Tür ki ye de hal kýn ço - ðun lu ðu nun AKP ik ti da rý nýn de ðiþ me sin den ya na ol du ðu nu ö ne sü ren Tür ker, CHP nin i yi mu ha le - fet ya pa ma dý ðý ný i fa de e de rek, CHP, al ter na tif par ti ö zel li ði ni kay bet miþ tir de di. Tür ker, þöy le ko nuþ tu: 12 Ha zi ran se çi mi, çok ö nem li. Bu se - çim de dýþ güç le rin Tür ki ye de ki iþ bir lik çi ler le be ra - ber pom pa la dýk la rý bu üç par ti ve a day la rý se çi le cek ya da sa de ce hal kýn des te ði ni a lan, hal ka gi den, ül - ke ye di yet bor cu ol ma yan DSP li mil let ve kil le ri se - çi le cek. Biz ler, hal kýn par ti si yiz, hal kýn ya nýn da yýz. Biz, gü cü mü zü halk tan a lý yo ruz. Türker, AKP den kur tul mak i çin CHP ye oy ve ril me si i çin va tan da þa da yat ma lar ya pýl dý ðý ný da i le ri sü rdü. Aydýn / a a Kur tul muþ: Kal kýn ma ye rel den baþ la ma lý nhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Tür ki ye nin ik ti sa dî ve si ya sî kal kýn ma sý ný ye rel ka - rar or ga ni zas yon la rý va sý ta sýy la yap mak mec bu ri ye - tin de ol duk la rý ný söy le di. Kur tul muþ, A da pa za rý il - çe sin de, Sa kar ya e rel Kül tür Der ne ði ni (SKD) zi - ya ret et ti. e rel kül tü rü ya þa ta cak, top lu mun ye rel di na mik le ri ni ha re ke te ge çi re cek ça ba la rý ö nem se - dik le ri ni i fa de e den Kur tul muþ, er le þik kül tü rün ya þa tý la rak, ço ðal tý la rak son ra ki ne sil le re ak ta rýl ma sý i çin yap tý ðý nýz bu ça ba nýn çok ö nem li ol du ðu nu bil - me ni zi is te rim. Bel ki bu gün bu nun far kýn da ol ma - ya bi lir si niz, a ma ö zel lik le kü re sel kül tü rün dün ya yý et ki al tý na al dý ðý, gi yi min den, ku þa mýn dan, ye mek ye me tar zý na ka dar, bu tür ye rel kül tür ku ru luþ la rý - nýn çok ö nem li ol du ðu nu i fa de et mek is te rim de di. Kur tul muþ, Has Par ti o la rak, ik ti sa dî ve si ya sî ge li þi - min mer ke zi ni An ka ra da ki mer ke zi yö ne tim ye ri ne, A na do lu da ki þe hir le re bý ra ka cak la rý ný be lir te rek, Tür ki ye nin ik ti sa dî ve si ya sî kal kýn ma sý ný mut la ka ye rel ka rar or ga ni zas yon la rý va sý ta sýy la yap mak mec bu ri ye tin de yiz de di. Sakarya / a a TAZÝE 1990 öncesinde müessesemiz finans bölümünde yöneticilik yapmýþ bulunan, muhterem kardeþimiz; Seyfullah Baharve oðlu Faruk Bahar ýn müessif bir trafik kazasý sonucu vefat ettiklerini öðrendik. Baba-oðulla birlikte, ayný kazada vefat eden Nur Talebelerine Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli aileleri, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ayný kazada yaralananlara da acil þifalar dileriz. Not. Cenazeler bugün, Ýstanbul-Avcýlar H. Ahmet Tükenmez Camiinde (E-5 üzeri) kýlýnacak öðle namazý sonrasý defnedilecektir.

6 6 6 HA ZÝ RAN 2011 PA ZARTESÝ URT HA BER Þüp he li pa ket le ri po li se bil di rin BURSA Em ni yet Mü dür lü ðü, va tan daþ la - rýn þüp he li pa ket le ri za man ge çir me den 155 Po lis Ým dat Hat tý na bil dir me le ri ni is te di. Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma da, Bu tür o lay lar da en ar zu e dil me yen þey pa nik tir. Þüp he le ni - len pa ke tin bom ba o la bi le ce ði dü þü nü le - rek, ge rek siz pa ni ðe se bep ve re rek is ten - me yen ya ra lan ma la ra yol a ça bi lir si niz, so ðuk kan lý an cak tem kin li ha re ket çev - re ni ze gü ven ve re cek tir. Ay rý ca þüp he li pa ket u zak tan ku man da lý bir pat la yý cý i se bom ba dü ze ne ði ni ha re ke te ge çi re cek o - lan te rö rist ken din ce en uy gun za ma ný kol la mak a ma cýy la bom ba yý bý rak tý ðý ye ri gö re bi le ce ði bir me sa fe de bu lu na cak týr. Çev re de ki ki þi le ri i yi a na liz e di niz. Her þüp he li pa ket, po þet ve ben ze ri ci sim le rin mut la ka bom ba o la bi le ce ði de ðer len di ril - me li dir de nil di. Þüp he li bir pa ket gö rül - dü ðün de bom ba di ye rek ba ðý rýl ma sý nýn da yan lýþ lý ðý na vur gu ya pýl dý. Þüp he li pa - ke te do ku nul ma ma sý is te nen a çýk la ma da þu u ya rý la ra yer ve ril di: A çýk ta du ran pa - ke tin ne tür bir pat la yý cý dü ze ne ði ne sa - hip ol du ðu bi lin me di ðin den ya ký nýn da ve ya çev re sin de si ga ra i le do laþ ma yý nýz. Ü ze rin den at la ma yý nýz, baþ ka la rý nýn at la - ma sý na i zin ver me yi niz. Bom ba ve ya þüp - he li pa ket a çýk a lan da i se et ra fýn dan en az 100 met re, ka pa lý a lan da i se müm kün ol - du ðun ca u zak la þýl ma lý dýr. Bur sa / ci han Sýcaklar geldi, hýrsýzlara dikkat A DA NA Em ni yet Mü dür lü ðü, yaz ay la rýn da hýr sýz lýk o lay la rý nýn art ma sý ne de niy le, va - tan daþ la rý bro þür ler ve in ter net si te si a ra cý lý - ðýy la u ya rý yor. Em ni yet Mü dür lü ðü Top - lum Des tek li Po lis lik(tdp) Bü ro A mir li ði yet ki li le ri, ta til ci le re, dö nüþ le rin de tat sýz bir sür priz le kar þý laþ ma ma la rý i çin hýr sýz la ra kar þý dik kat li ol ma la rý ve ge rek li ted bir le ri al ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. TDP e kip le ri, ma hal le ma hal le ge ze rek ev le re bro þür ler da ðý ta rak ta ti le gi de cek va tan daþ la rýn ge - rek li ted bir le ri al ma la rý ný is te di. Ta ti le git me yen le rin de sý cak lar dan do ya lý pen - ce re le ri ni a çýk u yu du ðu nu be lir ten e kip - ler, A çýk bal kon ka pý la rý ve pen ce re ler hýr sýz la rýn a ra yýp da bu la ma dý ðý du rum - dur u ya rý sýn da bu lun du. Po lis ler da ðýt týk - la rý bro þür ler de, ev le rin den u zun sü re li ay - rý la cak a i le le rin, ga ze te, mek tup ve ben ze ri di ðer pos ta la rý ný kom þu la rý nýn al ma sý ný sað la ma la rý is te ni yor. Va tan daþ la rýn ev le ri - ne u cuz fi yat lar la sa tý lan gü ven lik sis te mi kur dur ma la rý nýn ö nem li bir ted bir o la ca ðý be lir ti li yor. A da na/a a LASTÝÐÝ PATLAAN MÝNÝBÜS ÞARAMPOLE UVARLANDI Ahmet Irmak yönetimindeki 34 UK 5268 plâkalý minibüs önceki akþam Balýkesir-Akhisar yolu, Gökçeahmet mevkii yakýnýnda lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak þarampole devrildi. Kazada 7 kiþi vefat ederken, 3 kiþi aðýr yaralandý.fotoðraf: AA Mevlid yolunda kaza: 7 ölü, 3 yaralý BEDÝÜZZAMAN IN TALEBELERÝNDEN AHMET FEZÝ KUL UN MEVLÝDÝNE KATILMAK ÜZERE OLA ÇIKAN NUR TALEBELERÝNÝN ARACI ÞARAMPOLE UVARLANDI. ÇAMLIK mevlidine katýlmak üzere yola çýkan Nur Talebeleri trafik kazasý geçirdi: 7 kiþi vefat etti, 3 kiþi aðýr yaralandý. Bediüzzaman Said Nursî nin talebelerinden Ahmet Feyzi Kul un vefatýnýn 39. yýlýnda düzenlenecek Çamlýk mevlidine katýlmak üzere yola çýkan Nur Talebeleri trafik kazasý geçirdi. Ýçinde 10 kiþinin bulunduðu Ahmet Irmak (25) yönetimindeki 34 UK 5268 plâkalý minibüs önceki akþam Balýkesir-Akhisar yolu, Gökçeahmet mevkii yakýnýnda lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak þarampole devrildi. Araç sürücüsü Ahmet Irmak ile yolculardan Aziz Erzen ve Uður Taner Tan olay yerinde, Özcan Önen, Seyfullah Bahar ve Faruk Bahar kaldýrýldýðý Akhisar Devlet Hastanesi nde vefat etti. Dün sabah aðýr yaralýlardan Kerem Koç'ta vefat etti. Ayný hastanede tedavi altýna alýnan üç kiþinin ise saðlýk durumlarý iyileþiyor. Tedavileri süren yaralýlarýn isimleri þöyle: Mehmet Ceren, Ali Ýhsan Dikmen, Mahmut Müs'ap alçýn. Kaza haberi alýnýr alýnmaz olay yerine giden yakýnlarý duâ beklediklerini söylediler. Akhisar / aa olcu otobüsüyle minibüs çarpýþtý: 2 ölü, 22 yaralý MANÝSA NIN Turgutlu ilçesinde yolcu otobübüyle minibüsün çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 22 kiþi de yaralandý. Ankara dan Ýzmir istikametine giden Erol Buldular (42) yönetimindeki 16 KN 565 plâkalý yolcu otobüsü, Turgutlu giriþinde ayný yönde ilerleyen Mahmut Zengin in (53) kullandýðý 45 N 7777 plâkalý servis minibüsüne arkadan çarptý. Ekmek fabrikasýnda çalýþan iþçileri taþýyan minibüs, çarpmanýn etkisiyle devrildi. Kazada minibüste bulunan 22 yaþýndaki Alev Daðlý (22) olay yerinde, gýda teknikeri Derya Eþkara (23) ise kaldýrýldýðý Turgutlu Devlet Hastanesi nde öldü. Kazada yaralanan 22 kiþi Turgutlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Otobüs þoforü Erol Buldular ise, gözaltýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Manisa / cihan Fazla mesai iþ kazalarýný arttýrýyor ÖNETMELÝKTE BÝR ÝÞÇÝNÝN ILLIK EN FAZLA 270 SAAT ÇALIÞMASININ BELÝRLENDÝÐÝNÝ BÝLDÝREN ÝÞ MÜFETTÝÞÝ ÜMÝT FIÇICI, BU SAATTEN FAZLA ÇALIÞMA SÜRESÝ OLAN ÝÞERLERÝNDE ÝÞ KAZALARINDA DA ANI ORANDA ARTIÞ GÖRÜLDÜÐÜNÜ SÖLEDÝ. BURSA HÜSEÝN HIÇDURMAZ ÝÞ Mü fet ti þi Ü mit Fý çý cý, haf ta lýk 270 sa at o lan ça lýþ ma sü re si nin a þýl ma sý du ru - mun da iþ ka za la rý nýn o ra nýn da da ar týþ göz len di ði ni söy le di. Müs ta kil Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Bur sa Þu be si, ü ye le ri ne yö ne lik dü zen le di ði e - ði tim se mi ner le ri ne de vam e di yor. Ýþ çiiþ ve ren i liþ ki si, iþ çi hak la rý, iþ sað lý ðý, iþ gü ven li ði ve ben ze ri ko nu lar da yak la þýk bir ay dýr de vam e den se mi ner ler se ri si ne bir ye ni si ni da ha ek le yen MÜ SÝ AD Bur - sa Þu be si nin son ko nu ðu Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý Ýþ Tef tiþ Bur sa Grup Baþ kan lý ðý ndan Ýþ Mü fet ti þi Ü mit Fý çý cý ol du. Se mi ner de Ýþ Söz leþ me si ve Ýþ Ka nu nu Sü re cin de Ýþ ve re nin Hak ve ü küm lü lük le ri ko nu lu bir su num ya - pan Ýþ Mü fet ti þi Fý çý cý, iþ ve re nin en çok dik kat et me si ge re ken nok ta lar dan bi ri - nin faz la me sai ol du ðu nun al tý ný çiz di. ö net me lik te bir yýl i çe ri sin de iþ çi nin en faz la ça lýþ ma sý ge re ken sü re o la rak 270 sa a tin be lir len di ði ni ha týr la tan Fý çý cý, ýl lýk baz da be lir le nen bu ra ka ma gö re iþ çi nin haf ta lýk 45 sa at ça lýþ ma sý nor mal ka bul e di li yor. Hat ta ba zý haf ta lar da 60 sa at bi le ça lýþ tý rý la bi lir ler. An cak er te si haf ta lar da bu o ra ný den ge le mek i çin 30 sa at ça lýþ tý rýl ma la rý ge re ki yor. Bu sü re le ri a þan iþ yer le rin de ça lý þa na me sai ö den - me si zo run lu dur. An cak þöy le bir ger çek var ki; se ne lik 270 sa at ten faz la ça lýþ ma sü re si o lan iþ yer le rin de iþ ka za la rýn da da ay ný o ran da ar týþ gö rü lü yor. Mev zu at bu du rum da, bir iþ çi nin ça lýþ ma sü re si 270 sa a ti a þý yor sa baþ ka bir iþ çi nin da ha a lýn - Ýþ Müfettiþi Ümit Fýçýcý ma sý ný ön gö rü yor de di. ÝÞ SÖZ LEÞ ME LE RÝN DE A ZI LI BÝR BEL GE A LIN Sü re si bir yýl dan faz la o lan iþ çi a lým la - rýn da iþ çi i le iþ ve ren a ra sýn da ya zý lý bir bel ge im za lan ma sý ge rek ti ði ni de ha týr la - tan Ýþ Mü fet ti þi Fý çý cý, sü re li bir iþ ya da da ha ký sa za man lý bir iþ ya pýl ma ya cak i se iþ ve re nin mut la ka ça lý þa ný i le söz leþ me yap ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. a zý lý bel ge le rin ol ma dý ðý iþ yer le rin de i se iþ çi - ye ça lýþ ma þart la rý, üc re ti, ça lýþ ma sa at le ri ve gö re vi hak kýn da mut la ka bir bel ge ve - ril me si ge rek ti ði ni kay de den Fý çý cý, bu - nun ya pýl ma ma sý ha lin de iþ ve re nin hak - sýz du ru ma dü þe bi le ce ði ni i fa de et ti. Se - mi ne rin so nun da MÜ SÝ AD ü ye le ri nin so ru la rý ný ce vap la yan Ü mit Fý çý cý, ser vis a raç la rý ko nu su na da a çýk lýk ge tir di. Ser - vis a raç la rý nýn da iþ ye ri o la rak de ðer len - di ril di ði ni vur gu la yan Fý çý cý, iþ çi nin ser - vis a ra cý na bin di ði an dan in di ði a na ka - dar her tür lü em ni ye ti ni sað la ma zo run - lu lu ðu nun iþ ve ren a it ol du ðu nu söy le di. se ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr. Tel: Uygun fiyata satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe etiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nbeyaz Lale Anaokulu Çocuðunuz Varsa Durun 1 Dakika Önce Saðlam Bir Temel Diyorsanýz Beyaz Lale Anaokulu az Okulu Ve eni Dönem Anaokulu Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr. Ayrýca Okulumuzda Çalýþacak Anaokulu Anaokulu Öðretmeni Alacaktýr Gsm Profesörler Sitesi Bornova-Ýzmir nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m eni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE nbarlada Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta nsatýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul n Küçükköy enimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SA TI LIK AR SA n Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun n Þirinevler 'de Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý arý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) ntrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KA SE RÝ E 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 Model siyah wolkswagen transporter, bakýmlý,deðiþeni yok n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu a ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ AT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) ZAÝ nnüfus Cüzdanýmý Kaybettim.Hükümsüzdür. Mustafa Özer

7 DÜNA 7 Suriye de gösterilerde 70 kiþi vefat etti SURÝE güçlerinin önceki günkü gösterilerde öldürdükleri protestocu sayýsýnýn en az 70 olduðu bildirildi. Suriye Ýnsan Haklarýný Gözleme örgütü baþkaný Rami Abdürrahman, ölenlerin 60 ýnýn Hama dan olduðunu söyledi. Ýnsan haklarý grubu Sevasiye de Þam da bir kiþinin, Ýdlib de 2 kiþinin, Rastan da da 7 kiþinin vefat ettiðini bildirdi. Hama dan bir eylemci de on binlerce kiþinin ölen protestocularýn cenaze törenine katýldýðýný, þehirde insanlar arasýnda büyük bir kýzgýnlýðýn hakim olduðunu söyledi. Eylemci, þehirde üç günlük grev çaðrýsýnda bulunulduðunu da belirtti. Beyrut / aa ÝSRAÝL-SURÝE SINIRINDA GERGÝNLÝK: 1 ÖLÜ, 6 ARALI ÝSRAÝL ÝN 1967 de Gazze Þeridi, Golan Tepeleri ve Kudüs ü iþgalinin yýldönümünde, Ýsrail-Suriye sýnýrýnda olaylar çýktý. Sýnýra kadar yaklaþan bir grup Filistinli mültecinin üzerine askerlerce açýlan ateþte en az bir kiþinin öldüðü, 6 kiþinin yaralandýðý bildiriliyor. Naksa olaylarý için dünden beri yoðun güvenlik tedbirleri alan Ýsrail ordusu ve polisleri, Suriye sýnýrýndaki Dürzi kasabasý Mecdel Þems te konuþlandý. Kasabanýn dört bir tarafýný saran askerler ve polisler, bölgeye dýþardan giriþlere izin vermedi. Sabah saatlerinde oldukça sakin olan bölgede, öðle saatlerine doðru sýnýrdaki Seslenme Tepesi civarýnda sýnýr çitlerine yanaþan yüzlerce Filistinlinin üzerine Ýsrail askerleri tarafýndan ateþ açýldý. Olayda en az bir kiþi öldü, 6 dan fazla kiþi yaralandý. Ýsrail ordu radyosu, sýnýr bölgesine bir gün öncesinden mayýnlar döþendiðini bildirdi, ancak yeri konusunda bilgi vermedi. Mecdel Þems / aa Ellerinde Filistin ve Ýsrail bayraklarý olduðu halde yürüyüþe katýlanlar sýk sýk Ýþgale hayýr, barýþa evet sloganlarý attý. ürüyüþ yapanlar Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu yu Filistin devletini tanýmaya çaðýrýrken, bunun Ýsrail için de hayati olduðunu dile getirdi. Ýþgale hayýr, barýþa evet TEL AVÝV'DE AKLAÞIK 20 BÝN KÝÞÝ 1967 SINIRLARILA, BAÞÞEHRÝ DOÐU KUDÜS OLAN FÝLÝSTÝN DEVLETÝNE DESTEK ÝÇÝN ÜRÜDÜ. ÜRÜÜÞE KATILANLAR SIK SIK ÝÞGALE HAIR, BARIÞA EVET SLOGANLARI ATTI. Hama dan bir eylemci, on binlerce kiþinin ölen protestocularýn cenaze törenine katýldýðýný, þehirde insanlar arasýnda büyük bir kýzgýnlýðýn hakim olduðunu söyledi. NATO, her an kara harekâtý yapabilir RUSA Savunma Bakaný Sergey Ývanov, NATO nun Libya da kara operasyonunun sadece bir adým gerisinde olduðunu söyledi. Singapur da düzenlenen Asya güvenlik konferansýnda konuþan Ývanov, silâhlý muhalefetin Libya lideri Muammer Kaddafi yi devirme çabalarýna destek amacýyla, NATO nun bu ülkeye asker göndermesine bir adým kaldýðýný söyledi. Ývanov, Libya da sivillerin korunmasýný ve Libya hava sahasýnýn kapatýlmasýný öngören BM Güvenlik Konseyi kararýný desteklediklerini hatýrlatarak, Bu kararýn bir kara operasyonuna götüreceðini bilmiyorduk dedi. NATO operasyonu dün bir adým daha ileriye götürülerek saldýrý helikopterleri devreye sokulmuþ, Ýngiliz ve Fransýz saldýrý helikopterleri Libya içindeki hedefleri bombalamýþtý. Singapur / aa TEL AVÝV DE binlerce kiþi 1967 sýnýrlarýyla, baþþehri Doðu Kudüs olan Filistin devletine destek için yürüdü. ürüyüþe katýlanlarýn temel sloganý Filistin devletine Netanyahu hayýr; biz evet diyoruz oldu. Tel Aviv in tam merkezindeki Rabin meydanýndan önceki akþam saatlerinde baþlayan ve ana caddelerden geçerek devam eden yürüyüþe Ýsrail muhalefetinden Ýþçi partisi, Meretz, Hadaþ partileri yaný sýra Ýsrail-Filistin barýþýna destek veren sol örgütler Þalom Ahþav (Þimdi Barýþ) baþta olmak üzere Guþ Þalom, Ulusal Sol, Barýþ için sivil toplum örgütleri ve diðer bazý örgüt ve kuruluþlar katýldý. ürüyüþte Meretz partisi milletvekillerinden Zahava Gal-On, eski Meretz baþkaný Haim Oron ve Hadaþ partisinden Dov Kenin de yer aldýlar. Ellerinde Filistin ve Ýsrail bayraklarý olduðu halde yürüyüþe katýlanlar sýk sýk Ýþgale hayýr, barýþa evet sloganlarý attý; Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu yu Filistin devletini tanýmaya çaðýrýrken, bunun Ýsrail için de hayati olduðunu dile getirdi. Barýþa evet yaný sýra yüzlerce kiþinin üzerinde sadece 67 yazýlý pankartlar taþýyarak 1967 sýnýrlarýna destek verdiði yürüyüþte, ABD Baþkaný Barack Obama nýn, üzerinde Evet yapabiliriz yazýlý dev resimleri de göze çarptý. Ýsrail vatandaþý Arap gençlerinin trampet ve davullar çalarak eþlik ettiði gösteride, aralarýnda kadýnlarýn da yer aldýðý çok sayýda Ýsrailli Arap da yer aldý. Tel Aviv / aa ÜRÜÜÞE AKLAÞIK 20 BÝN KÝÞÝ KATILDI NET haber sitesi, yürüyüþe katýlanlarýn tahmini rakamýný 20 bin olarak verirken, yürüyüþe kimi yaþlýlar tekerlekli araçlarýyla, kimi bebekleri, kimi de köpekleriyle birlikte gelip destek verdi. Hayfa dan gelen 80 yaþýndaki enina Altman ise Bütün ailem Soykýrým sýrasýnda yok olduktan sonra Polonya dan buraya geldim. Ben de bir gettoda ve toplama kampýnda yaþadým. Ülkemin Filistinliler e hoþgörü ve saygý göstermesini; onlara, bizim de bir zamanlar arzu ettiðimiz gibi, baðýmsýz bir devlet kurma hakkýný tanýmasýný istiyorum dedi. Göstericilerin son duraðý olan Tel Aviv Sanat Müzesi önünde bir konuþma yapan oyun yazarý ehuþua Sobol, Netanyahu, 1967 sýnýrlarýna hayýr dediðinde, barýþ için de hayýr demiþ oluyor. Bundan sonra meydana gelecek bir savaþýn bedelini ödeyecek olanlar, ABD Kongresi nin üyeleri de olmayacak sözleriyle, Ýsrail Baþbakaný nýn, Washington daki son ziyareti sýrasýnda, 1967 sýnýrlarýný kabul etmeyen a- çýklamasýný eleþtirdi. Polisin bir çok yolu kapayýp, geniþ güvenlik önlemleri aldýðý yürüyüþ sýrasýnda, küçük bir grup sað eylemci de ellerinde Ýsrail bayraklarýyla yürüyüþe katýlanlarý protesto etti. Ancak, polisin taraflar a- rasýnda barikat kurmasý nedeniyle herhangi bir olay meydana gelmedi. emen lideri Salih Riyad da unanistan Mladiç e gizlice askerî yardýmda bulunmuþ unanistan da yayýmlanan Kathimerini gazetesi, Atina nýn, savaþ suçundan BM mahkemesinde yargýlanan Ratko Mladiç e, Bosna savaþý sýrasýnda gizlice askerî yardýmda bulunduðu iddiasýný yazdý. Kathimerini nin Mladiç in unanistan a gizli ziyareti baþlýklý haberinde, savaþ sýrasýnda (Eski Sýrp lider Slobodan) Miloþeviç in can dostu ve Sýrplarýn destekçisi olan Kostantinos Miçotakis hükümeti tarafýndan yapýlan yardýmlarýn, daha sonra (Andreas) Papandreu döneminde de sürdüðü, unan yardýmlarýnýn Mladiç e resmî olmayan çeþitli yöntemlerle gönderildiði belirtildi. Atina / aa ABD, Afganistan dan gelecek ay asker çekecek ABD Savunma Bakaný Robert Gates, gelecek ay Washington yönetiminin, Afganistan dan makul miktarda asker çekebileceðini belirtti. Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai ile düzenlediði basýn toplantýsýnda Gates, kendileri açýsýndan þimdilik Afganistan da strateji deðiþtirmenin erken olacaðýný ve bu yýl sonunda kaydedilen ilerlemelerinin deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Bu ay sonunda emekliye ayrýlacak olmasý dolayýsýyla veda ziyaretinde bulunmak ü- zere sürpriz bir þekilde önceki gün Afganistan a gelen Gates, ABD nin, bu ülkedeki þartlarý deðerlendirip Temmuz ayýndan itibaren makul oranda asker çekebileceðini söyledi. Gates ayrýca, güvenliðin Afganlara teslim edilmesiyle koalisyon güçlerinin hemen ülkeden ayrýlmayacaðýnýn altýný çizdi. Kabil / aa MeydandatoplananSalihmuhaliflerisýksýk Milletdüzeniyýktý ve ZalimSalihgitti,rejimdüþtü gibisloganlaratýyor. FOTOÐRAF: AA EMENLÝLER KUTLUOR EMEN ÝN baþþehri Sana da Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih in ailesiyle birlikte Suudi Arabistan a gitmesi kutlanýyor. Sana Devlet Üniversitesinin önündeki Deðiþim Meydaný olarak adlandýrýlan bölgede toplanan on binlerce kiþi Salih in tedavi için ülkeden ayrýlmasýný rejim düþüþü olarak kutluyor. erel müzik aletleri eþliðinde þarkýlar söyleyerek kutlamalar yapan baþþehirliler arasýnda sevinç gösterileri ve coþku zirveye ulaþýyor. Meydanda toplanan Salih muhalifleri sýk sýk Millet düzeni yýktý ve Zalim Salih gitti, rejim düþtü gibi sloganlar atýyor. Meydana asýlan dev pankartlarda devrimin sembolü olan dikili taþýn devlet amblemine eklendiði dikkati çekiyor. Bu arada, son üç gündür yoðun çatýþmalara sahne olan Sana da hayat normale dönmeye baþladý. Günlerdir kapalý tutulan iþ yerleri yavaþ yavaþ açýlýrken, þehirde uzun süreli elektrik kesintileri de sona erdi. Sana / aa SUUDÝ Arabistan Kralý Abdullah ýn, emen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih in tedavisi için emen e gönderdiði özel saðlýk ekibinin, Salih i Suudi Arabistan a getirdiði bildirildi. emen in baþþehri Sana da Cuma günü zirveye çýkan çatýþmalarda bir roketin Baþkanlýk Sarayý nýn camisine isabet etmesi sonucu Devlet Baþkaný Salih yaralanmýþtý. Suudi Arabistan a ait bir týbbî nakil uçaðýyla Riyad a gelen Salih i burada üst düzey Suudi yetkililer karþýladý. Bir Suudi kaynak, u- çaktan yürüyerek çýkan Salih in boyun, baþ ve yüzünün yaralý olduðunun dikkati çektiðini belirtti. Kral Halid Hava Üssü ne inen Salih, buradan askerî hastaneye nakledildi. Salih in uçaðýna, içinde yaklaþýk 35 kiþinin olduðu bir emen uçaðýnýn eþlik ettiði kaydedildi. Üçüncü bir uçaðýn da emen den Riyad a geleceði belirtildi. emenli bir yetkili de Salih in ailesinin büyük bir kýsmýnýn da kendisi ile birlikte Suudi Arabistan a gittiðini belirtti. Ülkesini 33 yýldýr yöneten Salih in ayrýlmasý, emen de siyasal bir vakumun, iktidar boþluðunun ve karmaþasýnýn ortaya çýkmasýna yol açabilecek. Anayasa gereði Salih in yetkilerini, yokluðu durumunda vekâleten Devlet Baþkan ardýmcýsý üstleniyor. Salih in ayrýlmasý durumunda, Devlet Baþkan ardýmcýsý Abdrabbu Mansur Hadi nin vekâlet edeceði açýklanmýþtý. El Cezire televizyonuna göre Hadi, ayný zamanda ordunun da baþkomutanlýðýný üstleniyor. ABD, HADÝ ÝLE TEMAS KURDU Öte yandan ABD de Beyaz Saray dan yapýlan açýklamada, Baþkan Barack Obama yönetiminin, Hadi ile temasta olduðu belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, Obama nýn terörizmle mücadeleyle ilgili danýþmaný John Brennan ýn, Hadi ile bir görüþme yaptýðýný, görüþmede ülkedeki durumun deðerlendirildiðini söyledi. Brennan geçen hafta Suudi Arabistan ve Birleþik Arap E- mirlikleri ni ziyaret etmiþ, görüþmelerinde, Obama nýn, El Kaide terör örgütü tarafýndan emen in üs olarak kullanýlmasýndan kaygý duyduðunu belirtmiþti. Riyad / aa

8 8 6 MEDA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ Medya ve asker MEHMET Ali Birand, hayran kalýnacak bir dürüstlükle medyanýn geçmiþteki darbe yandaþlýðým anlattý. Söylediklerinin hepsi doðruydu. Bu ülkenin yaþadýðý her türlü darbede ve darbe giriþiminde medyanýn harcý vardýr. Darbeciliðin bir alçaklýk olduðunu medya yýllarca kabul etmedi. Darbecileri asla eleþtirmedi. Tam aksine darbecileri hep destekledi. Cumhuriyet tarihi boyunca askerlerin yaptýðý hiçbir þeyi sorgulamadý. Silahsýz 33 asker vurulduðu zaman bu nasýl oluyor diyen çýkmadý. Karakol baskýnlarýnýn içyüzünü kimse araþtýrmadý. Medya askerlerle ortak çalýþtý. Birand, medyanýn genlerinin darbeci olduðunu söyledi, onlarýn genleri deðil asýl cüzdanlarý darbeciydi. Darbelerden çok para kazandýlar. Ýþbirlikçiliklerinin ödülünü her zaman aldýlar. Generallerin önünde perendeler attýlar. Bu tek parti rejimini deðiþtirmek isteyen sivil siyasetçilere alabildiðine yüklendiler, her türlü deðiþimi ihanet olarak nitelediler, halký küçümsediler, demokrasiyi vatana düþmanlýk diye sundular. Mehmet Ali Aðca nýn askerî cezaevinden nasýl kaçtýðýný hiç merak etmediler. On yedi bin faili meçhul cinayeti kimin, nasýl iþlediðini hiç sormadýlar. Paþalar hep kükredi onlarýn gazetelerinde. Sivil siyasetçiler ise hep dil uzattý onlarýn yazýlarýnda. Sivillerin konuþmaya, ülkenin geleceði hakkýnda fikir söylemeye hakký yoktu onlara göre. Siviller vataný satardý, askerler ise vataný kur- tarýrdý onlarýn manþetlerinde. Ýftiracý reziller andýçlar yazýp insanlarý karaladýðýnda, bu andýçlarý onlar yerleþtirdi gazetelerin birinci sayfasýna. Haddini bilmez bir general gazetecilerin önünde baþbakandan pezevenk diye söz ettiðinde bunu doðal buldular. Hrant Dink vurulduðunda, çocuklar yaptý dediler. Bütün darbe hazýrlýklarýný, bütün darbe planlarýný Han gi jan dar ma? ARTIK Jan dar ma yý da tar týþ mak ge rek. Jan dar ma gö rü nüþ te Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý... An cak bu bað, Em ni yet in ki gi bi de ðil. Jan dar ma pra tik te as ke ri ye ye bað lý: Ço ðu za man o nun ha re kât ve is tih ba rat gü cü gi bi dav ra ný yor. Art vin Ho pa da mey da na ge len o lay lar da Jan dar ma nýn tav rý ný gör dük iþ te. Gös te ri ci ler po li se ve çev re ye taþ yað dý rý yor. Dük - biliyorlardý, halka söylemediler. Eleþtirdikleri tek general oldu, o da 2004 de darbeye karþý çýkan Orgeneral Özkök tü. Paþalarýn emriyle yazýlar yazdýlar. Generaller hukuku fütursuzca çiðnedilerse bunun birinci nedeni medyanýn iþbirliðine güvenmeleriydi. Bunlarý açýða çýkarmayacaklarýndan, tam aksine bunlara destek olacaklarýndan emindiler. Bugünkü manþetimizde de göreceksiniz, bu güven askerleri pervasýzlaþtýrdý, Genelkurmay a ait sitede, ülkenin baþbakanýna demediklerini býrakmadýlar. Daðlýca baským olduðunda, gazeteler sorgusuz sualsiz o karakoldaki birkaç eri suçladýlar. Bir tek gün generallere dönüp, Siz nasýl komutansýnýz, sizin askerleriniz nasýl bu kadar rahat ölüyor, karakollarýnýz nasýl bu kadar kolay basýlýyor diye sormak akýllarýna gelmedi. Karakollar basýldýkça, onlar bunu sivil iktidarýn beceriksizliði olarak gösterdiler. Generallerin iktidarýna yardýmcý olabilmek için hep savaþý kýþkýrttýlar. Irkçýlýðý beslediler. 12 Eylül de Kürtlerin Kürtçe konuþmasý yasaklandý da bunlar Kürtçe konuþmak isteyen Kürdü suçlu çýkardýlar. Bugün bunca general darbe hazýrlamak suçlamasýyla hapishanedeyse, bu iþbirlikçi medya onlarý pervasýzca, kimseden çekinmeden darbe yapabileceklerine inandýrdýðý için hapishanedeler. Bunun sorgulanabileceðini bilselerdi, bunun bir suç olarak önlerine getirilebileceðini düþünselerdi öyle durmadan dinlenmeden darbe planlarý hazýrlamazlardý. Bu medya bütün darbe hazýrlýklarýný, bütün planlarý, bütün cuntalarý biliyordu, bildiklerini yazmadýlar, darbeci paþalarla iyi geçinmeye uðraþtýlar, hükümetleri paþalarla korkutup ihaleler kazanmak için hesaplar yaptýlar. Demokrasi bu ülkede biraz kýpýrdadýysa medya sayesinde deðil medyaya raðmen oldu bu. Þimdi bütün bunlarý unutup hep birlikte Birand ý suçlamaya kalkýyorlar. Dürüst davrandýðý için Birand ý suçlayacaðýnýza, açýp arþivlerinize bakýn da, becerebiliyorsanýz biraz utanýn. Ahmet Altan, Taraf, kân la rýn, a raç la rýn, ev le rin cam la rý ký rý lý yor. Ýn san lar ya ra la ný yor. Jan dar ma ti mi i se bir e lin de kal kan, di ðer e lin de cop, he men ö nün de mey da na ge len bu o lay la rý sey re di yor. Sa hi... Ho pa da ki o lay lar dan son ra Art vin Em ni yet Mü dü rü mer ke ze a lýn dý. Pe ki ya Jan dar ma Ko mu ta ný ne du rum da? Em re A köz, Sa bah, Ta rih, al ter na tif ta rih, de mok ra si BÝR ül ke de ki de mok ra si se vi ye si ni ölç me nin yol la rýn dan bi ri si de ta ri he yak la þý ma bak mak týr. Ta ri hin bir bi lim, yo ru mu nun tar tý þýl maz ger çek lik bi çi min de kav ram sal laþ tý rýl dý ðý, bu iþ le min dev let de ne ti min de ki ku rum lar a ra cý lý ðýy la ger çek leþ ti ril di ði top lum lar, is tis nâ sýz o la rak, de mok ra tik ol ma yan ya pý lar dýr. Bu tür ta rih in þa ý nýn e leþ ti ril me si, al ter na tif o ku ma lar su nu mu i se de mok ra tik leþ me ça ba la rý na i þa ret e der. Top lu mu muz ta ri he a þý rý ö nem at fe den, tek, ke sin, tar tý þýl maz bir ta rih kav ram sal laþ týr ma sý nýn sýk lýk la ya pýl dý ðý ve 1946 son ra sýn da ted ri cen al ter na tif yo rum la ra i zin ve ril me si ne kar þýn bun la rýn sert e leþ ti ri le re ma ruz bý ra kýl dý ðý bir ya pý dýr. Bu nun te mel ne de ni i se ta ri hin res mî i de o lo ji çer çe ve sin de sa de ce geç mi þi de ðil gü nü müz ve ge le ce ði de a çýk la yan çok ö nem li bir i de o lo jik a raç o la rak gö rül me si dir. Bu yak la þý ma gö re ta rih öy le si ne bir e hem mi ye ti ha iz dir ki o nun uz man lar ca tar tý þýl maz bir ger çek lik o la rak keþ fi, kit le ler ta ra fýn dan i se iç sel leþ ti ril me si ge rek li dir. Ýl ginç o lan bu yak la þý mýn ta rih ya zý mý nýn as lýn da bir in þa fa a li ye ti ol du ðu nu red de de rek o nu bir ger çek lik keþ fi ar ke o lo ji si bi çi min de kav ram sal laþ týr ma sý dýr. Bu yak la þý ma gö re ta biî bi lim ler mü te has sý sý me se lâ, kim ya ger ben ze ri bir uz man o lan ta rih çi, týp ký i ki a tom hid ro jen ve bir a tom ok si je ni bir leþ ti ren her kim ya ge rin su el de et me si gi bi, mev cut bel ge le re ba ka rak geç mi þi baþ ka tür lü a çýk lan ma sý müm kün ol ma yan ve o luþ tu ðu dö ne min ger çek li ði ni ek sik siz yan sý tan bir þe kil de ye ni den keþ fe der. Ta ri he bu þe kil de yak la þýl ma sý nýn ve o nun dev let de ne ti min de ü re til me si nin i ki sa vaþ a ra sý dö nem de de mok ra si le rin ge ri le me si ve tek par ti re jim le ri nin do ðu þuy la e þan lý o la rak hýz ka zan ma sý te sa düf e se ri de ðil dir. Al man ya da His to risc he Re ich skom mis si on un 1935 te lâð výy la ye ri ne e ni Al man ya nýn ta ri hi ni yaz mak la va zi fe len di ri len bir ku ru mun ge çi ril me si, Sov yet ler Bir li ði nde Sta lin in yan lýþ lar dan ve ya ban cý et ki ler den a rýn dý rý la rak ü re ti le cek ger çek sos ya list ta rih in ya zý mý a la nýn da An drei Zhda nov a biz zat yar dým et me si bu a lan da ve ri le bi le cek il ginç mi sâl ler dir. Bu tür ta rih ya zý mý nýn be ra be rin de ge tir di ði bir ge liþ me de ü re ti len ta ri hin ka li te sin de gö rü len se vi ye dü þük lü ðü dür. Bu bü yük çap ta cid dî ta rih çi le rin böy le si ta rih ya zý mý ko nu sun da faz la is tek li ol ma ma la rýn dan kay nak lan mak ta dýr te Fri ed rich Me i nec ke nin ye ri ne Wal ter Frank ýn ge çi ril me si bu ol gu yu o lan ca a çýk lý ðýy la or ta ya ko yar. Er ken Cum hu ri yet dö ne mi Türk ta rih ya zý mý da tek, tar tý þýl maz ta ri hî ger çek lik ü re ti mi a la nýn da ve ri le bi le cek il ginç mi sâl ler den bi ri si dir. Tek par ti re ji mi, bi lim ci i de o lo ji si çer çe ve sin de, bi raz da Sov yet ta rih çi li ði ni an dý ran bir yak la þým la, ev re nin o lu þu mun dan Ýs tik lâl Har bi ne u la þan bir za man di li mi nin tar tý þýl maz ta ri hi ni ü ret miþ ve bu nu sa de ce a ka de mik ya yýn lar de ðil ders ki tap la rý a ra cý lý ðýy la da top lu ma be nim set - tir me ye ça lýþ mýþ týr. Res mî Ta ri he bel ge ler de kul la - na rak ha tý rât dü ze yin de i ti raz et me ye ça lý þan lar, Kâ zým Ka ra - be kir mi sâ lin de gö rül dü ðü gi bi, zec rî yön tem ler le en gel len di. H.G. Wells in e se riy le, Hen ri Berr in Be þe ri ye tin Ev ri mi se ri sin de ki de ði þik ki tap lar dan ya pý lan in ti hâl le rin po pü ler an tro po lo jik tez ler ve Türk mil li yet çi li ði i le har man lan ma sýn dan o lu þan Türk Ta rih Te zi, fik rî se fa le ti ne kar þý lýk, ev re nin o lu þu mun dan, can lý la rýn ev ri mi ne, din kav ra mý nýn or ta ya çý ký þýn dan, Türk Ýs tik lâl Har bi nin ic ra sý ve Cum hu ri yet si ya set le ri ne ka dar her ko nu da tar tý þýl maz ger çek li ði tes pit e den He gel yen yak la þý mýy la a la nýn da ki en il ginç mi sâl ler den bi ri si ni o luþ tu rur. Tes pit e di len ger çek lik le re yö ne lik kuþ ku la rý do lay lý yol lar la di le ge tir me ye ce sa ret e den pro fe sör le rin Ta rih Kon gre le ri nde li se öð ret men le ri ta ra fýn dan a zar lan dý ðý, Ü ni ver si te Re for mu nda ka pý nýn ö nü ne ko nul du ðu bir or tam da or ta öð re nim ho ca la rý i le Hi tit ve Türk ka fa tas la rý ný mu ka ye se e den an tro po met ri uz man la rý ta ra fýn dan ü re ti len bu ta rih, Türk Ýs tik lâl Har bi nin ne þe kil de ya pýl dý ðý ný, can lý tür le ri nin na sýl o lu þup ev ril di ði ne ben zer bir bi lim sel lik le a çýk la ma id di a sý ný ta þý yor du. Ta bi a týy la ev re nin o lu þu mun dan 1930 la ra u la þan bir sü re cin tar tý þýl maz ger çek li ði ni keþ fe den bu ta rih, al ter na tif yo rum la rý, ta ri hin de mok ra tik or tam da ü re ti mi ni þid det le red de di - yor du. Za ten cid dî ta rih çi le rin ses çý ka ra bi le cek ha li kal ma mýþ tý. Res mî Ta rih e bel ge ler de kul la na rak ha tý rât dü ze yin de i ti raz et me ye ça lý þan lar i se, Kâ zým Ka ra be kir mi sâ lin de gö rül dü ðü gi bi, zec rî yön tem ler le en gel le ni yor du. Ta rih tek ti, ta ri hî ger çek lik keþ fe dil miþ ti, kut sa nan bu ger çek li ðe al ter na tif yo rum lar la i ti raz i se va tan ha in li ði i le e þan lam lýy dý. Res mî ta ri hin en bü yük ba þa rý sý in þa et ti ði ta ri hin an lam lý lý ðýn dan zi ya de, bi lim sel o la rak ü re ti len ta ri hî ger çek li ðin tek li ði fik ri ve bu nun tar tý þýl ma ma sý nýn ge rek li ol du ðu nu top lu ma ka bul et tir me si ol du. Bu nun do ðal bir ne ti ce si o la rak, 1946 son ra sýn da çok par ti li re ji me ge çiþ le be ra ber, bil has sa ya kýn ta rih ko nu sun da, bir tar týþ ma baþ la mak la be ra ber or ta ya ko nu lan al ter na tif ta rih ler de týp ký res mî ta rih gi bi ta ri he bir ger çek lik keþ fi ar ke o lo ji si o la rak yak laþ tý lar. Bu na kar þý lýk res mî ta rih al ter na tif yo rum la rý, hat tâ biz zat fark lý yo rum ya pýl ma sý ný ger çek li ðe sal dý rý o la rak kav ram sal laþ týr ma yý sür dür dü. Bu i se ta ri hi mi zi, ku ru luþ ef sâ ne le ri mi zi tar tý þa rak de mok ra tik leþ me ye kat ký da bu lu na bil me mi zi ön le di. Al ter na tif ta rih yo rum la rý zan ne di le nin ter si ne ger çek li ði ze de le mek ye ri ne top lu mun de mok ra tik leþ me si ne kat ký da bu lu nur lar. Me se lâ Me i nec ke nin Al man o to ri ter dev let ge le ne ði ni sor gu la yan Di e de uts che Ka tas trop he ça lýþ ma sý böy le bir iþ lev gör müþ tür. Da ha ya kýn bir mi sâl de, Ýs ra il de Benny Mor ris ve Tom Se gev gi bi i sim le rin ön der li ðin de 1980 le rin so nun da or ta ya çý kan e ni Ta rih çi ler, dev le tin o lu þum ef sâ ne le ri ni (Ýn gi liz le rin dev le tin o lu þu mu nu en gel le di ði, a hu di le rin A rap lar dan çok da ha za yýf ol ma la rý na kar þýn mu ci ze vî bir ba þa rýy la Ýs ra il i kur duk la rý, Fi lis tin li le rin top rak la rý ný ken di is tek le riy le ter ket tik le ri) tar týþ ma ya a ça rak top lu mun de mok ra tik leþ me si ne cid dî kat ký lar yap mýþ lar dýr. Ta ri hi mi zin kut sal bir ger çek lik zýr hýn dan çý ka rýl ma sý, ta ri hi fark lý yo rum la ma nýn va tan ha in li ði o la rak de ðer len di ril me me si an cak de mok ra tik leþ me i le müm kün o la bi le cek tir. Bu na kar þý lýk ta ri hin fark lý bi çim de yo rum lan ma sý da de mok ra tik leþ me sü re ci ne kat ký da bu lu na cak týr. Bun lar ger çek leþ me di ði, her ke sin ken di tek ve tar tý þýl maz ta ri hi ni in þa et ti ði bir top lum da i se be nim ta ri him se nin ta ri hi ni dö ver yak la þý mý nýn ö te si ne geç mek müm kün ol ma ya cak týr. M. Þük rü Ha ni oð lu, Sa bah, T. C. KARTAL 4. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN E SAS NO: 2010/1189 E sas. DA VA LI: GÜL TE KÝN DÖ KE REL Ro ta Ter sa ne si Ay dýn te pe Tuz la/ ÝS TAN BUL Da va cý/da va cý lar ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Taz mi nat (Rü cu en Taz mi nat) da va sý - nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 15/09/2011 gü nü sa at: 09:50'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da - va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: ELEKTRÝK ELEKTRONÝK FAKÜLTESÝ ÝÇÝN MUHTELÝF LABORATUVAR CÝHAZI ILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Elektrik Elektronik Fakültesi için Muhtelif Laboratuvar Cihazý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : ýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs ýldýz okuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : ýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Elektrik Elektronik Fakültesi Laboratuvarý ýldýz okuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 90 (doksan) takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 90 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleþtirecektir. 3- Ýhalenin a) apýlacaðý yer :ýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý ýldýz okuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Satýlýk arsa ve ev Bediüzzaman'ýn Barla'daki evinin yanýnda satýlýk arsa ve ev Gsm: (0505) Ýlânlarýnýz için bizi arayýnýz 0 (212) Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune veya teknik bilgileri içeren orjinal katalog ya da broþürlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadýrlar. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TR (Türk Lirasý) karþýlýðý ýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü ýldýz okuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü ýldýz okuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: TOKAT ÝLÝ ÇAMLIBEL BELEDÝE BAÞKANLIÐI ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝE ERÝ ALIM ÝLANI 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21 Ekim 2006 tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Belediye Ýtfaiye önetmeliði'nin 15. maddesindeki ve 11 Nisan 2007 tarih ve Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Belediye Ýtfaiye önetmeliðinde Deðiþiklik apýlmasýna Dair önetmeliðin 1 ve 2. maddelerindeki atanma þartlarýna göre boþ Ýtfaiye Eri kadrolarýna sözlü sýnav ile alým yapýlacaktýr. ATAMA APILACAK KADROLAR ÝLE ARANILAN NÝTELÝKLER Toplam: 1 adet Ýtfaiye Eri BAÞVURU ÞARTLARI: 1. Türk Vatandaþý olmak. 2. Kamu Haklarýndan mahrum bulunmamak. 3. Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak. 4. Sýnav yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 5. Askerlikle iliþkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ veya erteletmiþ olmak 6. Tartýlma ve ölçme aç karnýna, soyunarak ve çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kilosu arasýnda (+.-) 10 kg'- dan fazla olmamak 7.Öðrenci Seçme ve erleþtirme Merkezi (ÖSM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavlarýna (KPSS) girmiþ 70 puan almýþ olmak. BAÞVURU SÜRESÝ VE ERÝ: Baþvurular tarihinde baþlayacak ve günü mesai bitiminde sona erecektir. Baþvurular Çamlýbel Belediye Baþkanlýðý (Hizmet Binasý) azý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Posta yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER 1. Baþvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boþ Baþvuru ve Boy-Kilo Tespit Formu örneði Belediyemiz azý Ýþleri Müdürlüðünden temin edilecektir.) 2. Nüfus Cüzdaný sureti (T.C. Kimlik No'su olan) 3. KPSS Sonuç Belgesi. 4. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. 5. Son altý ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalýk fotoðraf (1 adedi Ýþ Talep Formuna yapýþtýrýlacak.) 6. Askerlikle iliþkisi bulunmadýðý, muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ olduðu veya erteletmiþ olduðuna dair belge. SINAVA GÝRÝÞ BELGELERÝ: Belediyemize baþvuran adaylarýn. Sýnava giriþ belgeleri Çamlýbel Belediyesi hizmet binasýnda azý Ýþlerinden alýnacaktýr. Adaylar sýnavda sýnav giriþ belgesi ile nüfus cüzdanýný yanýnda bulunduracaklardýr. SINAV ERÝ VE SAATÝ: Ýtfaiye Eri adaylarý için sýnav cumartesi günü saat 10.00'da Çamlýbel Belediyesi Hizmet Binasý Meclis Toplantý Salonunda sözlü sýnav olarak yapýlacaktýr. SINAV KONUSU (MÜLAKAT): 1- T.C Anayasasý, 2- Atatürk ilkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 4- Mahalli Ýdarelerle Ýlgili Temel Mevzuat 5- Genel Kültür 6- Ýtfaiye önetmeliði ve önetmeliðin 16. Maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi DEÐERLENDÝRME Baþvuranlar arasýndan en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere ilan edilen sayýsýnýn üç katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðrýlýr. Sýnav komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnav da 70 puanýn altýnda olan adaylar baþarýsýz sayýlýr. Sözlü sýnav ve KPSS sýnav puaný ortalamasý baþarý puaný sayýlacaktýr. En yüksek puan alanlarýn atamasý yapýlacaktýr. anlýþ belge verip beyanda bulunanlar sýnavý kazanýp atamalarý yapýlsa dahi iliþikleri kesilecektir. ÝLAN OLUNUR. B: 37814

9 MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Meþ rû ti yet dev rin de ki fik rî, si ya sî ce re yan lar - 2 Os man lý, ku ru luþ, yük se liþ, du rak la ma, ge ri le me ve bu ta rih ten i ti ba ren 1922 ye ka dar çö küþ dev ri ni ya þa mýþ týr. Ka de me ka de me ge ri le me baþ la yýn ca ay dýn lar, bu nun se bep le ri ni a raþ týr ma ya baþ lar ve ýs la hat ha re ket le ri ni ha ra ret le des tek ler ler. An cak, Tan zi mat çý lar bir nok ta da ha tâ ya par lar: Ba tý dan al dýk la rý ye ni lik ha re ket le ri nin kay na ðý - Tanzimatçýlar ve Jön Türkler nýn Ýs lâm ol du ðu nu an lat ma dý lar, an la ta ma dý lar. Bu nu ba þa ra bil se ler di, hal ký kar þý la rýn da de ðil, yan la rýn da bu la cak lar dý ve ýs lâ hat ha re ket le ri ni ko lay lýk la mil let le bir lik te yer leþ ti re cek ler di. Da ha ön ce, biz zat Ba tý lý i lim, fi kir a da mý ve bir çok fi lo zo fun i ti ra fýy la, Av ru pa Rö ne san sý, ü ni ver si te le ri ni, fi zik, kim ya, ma te ma tik, hu kuk sa ha la rýn da ki bir çok ge liþ me yi Ýs lâ mi ye te borç lu i di ler. Do la yý sýy la halk, Av ru pa dan ge ti ri len ve ha ki kat te Ýs lâ mýn ma lý o lan fen ve sa na ta cep he al ma ya cak tý. Or du yu mo dern leþ tir mek ga ye siy le ya pý lan re form lar 18. yüz yýl da baþ la týl dý ve bu nu 19. yüz yýl da bü rok ra si, ad lî ve e ði tim sis te mi nin la ik leþ ti ril me si ta kip et ti. 1 Ba tý i le te mas lar, ze lil küf far de ðil; i lim, tek nik ve tek no lo ji a çý sýn dan i ler le miþ bir â lem i le ol mak ta dýr ar týk yý lýn da Mec lis-i Ah kâm-ý Ad li ye, 1868 se ne sin de Di van-ý Ah kâm-ý Ad li ye, 1876 da da Ka nun-u E sâ sî ka bul e di le rek Mec lis-i Me bu san ku rul muþ tu. â ni Tür ki ye, mut lak mo nar þi den (Sul tan lýk, Pa di þah lýk tan), A na ya sa lý mo nar þi, yâ ni meþ rû ti yet e Sul tan I I. Ab dül ha mid i le ge çer. Jön-Türk le rin/e ni Os man lý la rýn (bir an lam da Ah rar la rýn) he de fi de, pa di þah lýk ma ka mý de ðil; â dil pa di þah, kay na ðý ný Ýs lâm hu ku kun da bu lan, meþ ve ret mü es se se si nin ku rum laþ ma sý, þah sî hak ve hür ri yet le rin ka nun te mi na tý al tý na a lýn ma sý ve Os man lý mül kü nün te ba sýy la (va tan da þýy la) bö lün mez bü tün lü ðü 2 gi bi is tek ler dir. e ri gel miþ ken Be di üz za man ýn Jön Türk le rin hep si ni ay ný ke fe ye koy ma dý ðý ný be lir te lim: Hür ri ye te ve meþ rû ti ye te hiz met le ri seb kat e den ve ya hut ka bul ey le yen le ri Jön Türk i sim len di ri yor su nuz. Ýþ te on la rýn bir kýs mý, Ýs lâ mi yet fe dâ i le ri dir. Bir kýs mý da, se lâ met-i mil let fe dâ i le ri dir. On la rýn ha yat dü ðüm le ri ni teþ kil e den, ma son ol ma yan ek se ri, Ýt ti had ve Te rak ki dir. Ve si zin þu a þâ i ri niz ka dar u le ma ve me þâ yih, Jön Türk ler me ya nýn da mev cut tur. Va ký a on lar da bir ta kým e dep siz, çok se fih ma son lar da hi bu lu nur; lâ kin yüz de on dur. üz de dok sa ný si zin gi bi i nanç lý Müs lü man lar dýr. Hü küm ek se ri ye te gö re ve ri lir. 3 Her me se le de ol du ðu gi bi bu me se le de de Be di üz za man, top tan cý ol ma mýþ, doð ru yu da, yan lý þý da na za ra ver miþ tir: Gö rül mü yor mu ki, Ýt ti hat çý lar o ka dar ha ri ka a zim ve se bat ve fe da kâr lýk la rýy la, hat tâ Ýs lâ mýn þu in ti bâ hý na da bir se bep ol duk la rý hal de; bir de re ce din de lâ ü bâ li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar din de ki ih mal le ri ni gör me dik le ri i çin hür me ti ver di ler. 4 Dip not lar: 1- Prof. Dr. Þe rif Mar din, Tür ki ye de Din ve Si ya set, Ý le ti þim, Ýst., 1998, s. 90., 2- Do ðuþ tan Gü nü mü ze Bü yük Ýs lâm Ta ri hi, c. 12, s. 52., 3- Mü nâ za rât, s. 81., 4- Mes ne vî-i Nû ri ye, s Mü'minin niyeti amelinden hayýrlýdýr Re cep Al bay rak: Mes ne vî-i Nu ri ye de ge çen, Na zar la ni yet ma hi yet-i eþ ya yý tað yir e der. Gü na hý se va ba, se va bý gü na ha kalb e der cüm le si ni a çar mý sý nýz? Ni yet se va bý gü na ha, gü na hý se va ba na sýl çe vi rir KASIM FERÞADOÐLU Altýn öðütler Kur tu lu þun i lâ cý üç þey dir: 1- Sý kýn tý ve mu sî bet le re rý za. 2- Zu lüm den u zak kal mak. 3- Hak yo lun dan baþ ka hiç bir þey de cö mert lik gös ter me mek. Þa þýrt ma yan dav ra nýþ lar: 1- Ý yi ar ka daþ. 2- Doð ru söz. 3- Ol gun a kýl. 4- Al lah a te vek kül. Za rar di de dav ra nýþ lar: 1- Dâ vet siz her ye re git mek. 2- Ca hi lin ba þa kâh ya ke sil me si. 3- Ca hi lin sö zü ne i nan mak. 4- Düþ man dan me det bek le mek. Dört þe yi ta mam la yan dört þey: 1- Ýl mi a kýl la. 2- Ni ye ti a mel le. 3- Di ni kö tü lük ten sa kýn dýr mak la. 4- Ni me ti þü kür le. Ge ri çev ril me si im kân sýz o lan lar: 1- An sý zýn a ðýz dan çý kan söz. 2- Si lâh tan çý kan mer mi. 3- Ba þa ge len ka za. 4- Bo þa har ca nan za man ve ö mür. Dört þey den çý kan dört þey: 1- Di len ci nin hor lu ða uð ra ma sý. 2- Baþ ka sý ný kü çük gö re nin yal nýz kal ma sý. 3- Ý þin so nu nu dü þün me ye nin piþ man lý ðý nýn fay da et me me si. 4- Ý þin de dik kat li ol ma ya nýn gö nül a ðýr lý ðý na uð ra ma sý. Dört þe yi þu dört þey den te miz le: 1- Kal bi ni kýs kanç lýk tan. 2- Di li ni ya lan ve gýy bet ten. 3- Tav rý ný ri ya dan. 4- Kar ný ný ha ram dan. Dört þey bü yük lü ðün a lâ me ti dir: 1- Ýl me kar þý say gý. 2- Hal ký doð ru bil gi len dir mek. 3- Ý lim sa hip le ri ni de ðer li gör mek. 4- Hal ka kar þý tat lý dil li ol mak. Dört þey teh li ke li dir: 1- Ý da re ci le re ya kýn lýk. 2- Kö tü ler le dost luk. 3- Dün ya sev gi si. 4- Ka dýn düþ kün lü ðü. Dört þey e sen lik ve hu zu run kay na ðý dýr: 1- Em ni yet te ol mak. 2- A i le sa a de ti. 3- Vü cut sað lý ðý. 4- Fe ra gat. Þu dört þey bü yük ve mu te ber dir: 1- Düþ man. 2- A teþ. 3- Has ta lýk. 4- Be ze ni len, sa hip o lu nan bil gi. Dört kö tü has let ten do ðan dört þey: 1- Ý nat çý lýk tan re zil lik. 2- Öf ke den piþ man lýk. 3- Ki bir den düþ man lýk. 4- Tem bel lik ten düþ kün lük. Ba þa ge len mu sî bet te üç ni met var dýr: 1- Mu sî be tin din hu su sun da ol ma sý. 2- Ol du ðun dan da ha bü yük ol ma ma sý. 3- Al lah ýn mü kâ fa tý ol ma sý. Al tý þey, al tý yer de ga rip tir: 1- Ca mi, i çin de na maz kýl ma yan la rýn a ra sýn da. 2- Mus haf, o kun ma yan bir ev de. 3- Kur ân-ý Ke rim, fa sýk bi ri nin kal bin de. 4- Müs lü man ve sa li ha bir ka dý nýn, za lim bir er ke ðin e lin de. 5- Müs lü man sa lih bir er kek, kö tü huy lu bir ka dý nýn e lin de. 6- Â lim, ken di ni din le me yen bir top lu luk a ra sýn da, ga rip tir. Ýb ret li söz ler: Kö tü kom þu dan e vi ni zi, kö tü ar ka daþ tan zi ya re ti ni zi u zak tu tu nuz. Ve ciz ko nuþ ma nýn sý ný rý, fu zu lî söz le ri ter k et mek tir. Ha ra ma düþ mek kor ku sun dan do la yý, yet miþ he lâ lin ka pý sý ný ka par dýk. Hz. E bu Be kir (r.a) Â li mi dün ya ya mey le der gör dü nüz mü di ni niz a dý na o nu töh met le yi niz. Ki þi sýr rý ný söy le me di ði müd det çe hür dür. Hz. Ö mer (r.a) Bil gi siz li ðin en bü yü ðü ken di ni be ðen mek tir Söy le ye nin kim ol du ðu na bak ma, ne söy le di ði ne bak. Hz. A li (r.a) Al çak kim se nin en gü zel ah lâ ký, þer ri ne sa hip ol ma sý dýr. Na si hat ve ren in sa nýn dar be si i çin de düþ man lýk giz le yen in sa nýn se lâ mýn dan ha yýr lý dýr. Hz. Os man (r.a) Körlüðün en kötüsü, kalb körlüðüdür. Hz. Abdullah bin Mesud (r.a) Ahmak adamla helva yemektense, akýllý adamla savaþmak daha hayýrlýdýr. Fudayl bin Ýyad Fikriyat ve hissiyat paylaþýmý Di zi ya zý ça lýþ ma la rý, se ya hat ler ve da ha baþ ka se bep ler le bir kaç haf ta dýr a ra ver di ði miz nor mal gün lük kö þe ya zý la rý na bu gün "Mer ha ba" di ye rek ye ni den baþ lý yo ruz. Bu se ne, da ha ev vel hiç ol ma dý ðý kadar bir yo ðun luk ta se ya hat ler de bu lun duk. Bu ve si ley le, þim di ye ka dar hiç git me di ði miz, gör me di ði miz þe hir le re, bel de le re gi dip o ra la rý da gör me im kâ ný ný, fýr sa tý ný bul muþ ol duk. Son ye di se kiz ay da, tah mi nen kýrk el li ci va rýn da ki hiz met mer ke zini ziyaret ettik. Ma yýs a yýn da ki son üç se ya hati miz den bi ri ni Þarkta, bi ri ni Or ta A na do lu coð raf ya sýn da, so nun cu su nu i se Garpta ger çek leþ tir miþ ol duk. TARÝHTE BUGÜN a kýn dün ya ta ri hi ne "Nor man di ya Çý kar - ma sý" is miy le ge çen ha di se, Ý kin ci Dün ya Sa va - þý nýn en ö nem li ha re kât ve mer ha le le rin den bi ri o la rak ka bul e di lir. Nor man di ya, At las Ok - ya nu su ký yý sýn da ve Fran - sa'ya (Manþ De ni zi) ya kýn me sa fe de bu lu nan bir ya - rý ma da dýr. Sa hil u zun lu ðu 200 ki lo met re ka dar dýr. Çý - kar ma ya pý lan ký sým i se, 75 ki lo met re ci va rýn da dýr. Ýn gil te re ve A me ri ka'nýn ba þý ný çek ti ði müt te fik kuv vet le re bað lý bin ler ce sa vaþ ge mi si, 6 Ha zi ran gü nü bu ya rý ma da nýn sa hil ve plaj la rýn dan ( O ma ha pla jý) ka ra ya as ker çý ka ra - rak, Al man ya top rak la rý na doð ru ha re ke te geç ti. Bu ta rih ten ev vel, ay ný ül ke le rin u çak la rý Al man la - rýn ü ze ri ne her gün ton lar - Normandiya Çýkarmasý ca bom ba yað dý rý yor du. Al man la rýn i yi ce za yýf la - týl dý ðý ka na a ti ne va rýl dý - ðýn da i se, sý ra ka ra ya as - ker çý kar ma ya gel miþ ti. i ne ha va des tek li o la rak, sa yý la rý mil yon la rý bu lan müt te fik or du la rý, 6 Ha zi - ran sa ba hýn dan i ti ba ren ka - ra ya çýk ma ya ve Al man kuv vet le ri nin ü ze ri ne yü rü - me ye baþ la dý. Ay lar sü ren bu a man sýz ça týþ ma da, ö - Böy le lik le, hem Að rý'dan Bat man'a, hem Nev þe hir, Kon ya, Sey di þe hir ve Is par ta'dan Bar la'ya, hem de Ýz mit'ten An ka ra ve o ra dan da A yaþ'a ka dar u za nan ge niþ bir yel pa ze yi tur la mýþ ol duk. Bu se ya hat ler, bir yö nüy le þüp he siz ki yo ru cu ve za man a lý cý dýr. Ru tin ve ya pe ri yo dik þe kil de yap ma nýz ge re ken iþ le rin ak sa ma sý na yol a çar. An cak, bir yö nüy le de fev ka lâ de se vin diri ci, hem ru hen, hem de be de nen din len di ri ci, sýh hat ve ri ci bir ma hi yet te dir, bu tür den se ya hat ve zi ya ret ler. Ga ze te de ki ba zý iþ le ri miz za man za man ak sa dý bel ki; fa kat, o ku yu cu la rý mýz la ve kar deþ le ri miz le yap tý ðý mýz þi fa hî gö rüþ me ler, ih lâs ve u huv vet da i re sin de yap tý ðý mýz mu hab bet li soh bet ler, öy le si ne fe yiz li ve be re ket li ol du ki, bu nu kýy me ti ne pa ha bi çil mez. E vet, biz zat ma hal le ri ne gi de rek kar deþ ler le, a ða bey ler le ya pý lan yüz yü ze gö rüþ me nin, bi re bir hal leþ me nin ye ri ni baþ ka hiç bir þey tu ta maz. Ger çi, ay ný ha ki kat le re i nan mýþ, ay ný dâ vâ ya gö nül ver miþ in san lar, u zak ta da ol sa lar, yi ne bir ve bü tün lük ru hu i çin de dir ler. Zi ra, duy gu ve dü þün ce pay la þý mý i çin u zak ya kýn fark et mi yor. Normandiya Çýkarmasýndan bir sahne. 6 Haziran 1944 len ve ya ra la nan in san la rýn had di he sa bý yok tu. So nun da Na zi le re diz çök tü rül dü; an cak, yi ne de sa vaþ de vam e di yor du. Ý - tal ya'nýn ya ný sý ra Ja pon ya da Al man ya'ya yar dým e di - yor du. 30 mil yon dan faz la in sa - nýn ca ný na mal o lan in san - lýk ta ri hi nin bu en deh þet li sa va þý, 1945 A ðus tos'u na ka dar de vam et ti. Fa kat, biz le rin vaz ge çil mez le ri a ra sýn da yer a lan "mü da ve le i ef kâr" i le "mü da ve le i his si yat"ýn en ve rim li, en fe yiz li ve en yük sek de re ce de tat bik e dil me si, an cak þi fa hî gö rüþ me ler esna sýn da müm kün o la bi li yor. Ö te yan dan hiç sön me me si ve da i ma can lý tu tul ma sý ge re ken "þevk" un su ru nun ve "þevk i mut lak" düs tû ru nun ya þa týl ma sý da, an cak "müf ri ta ne ir ti bat" ve kar deþ lik da i re sin de ki ce ma a tî kay naþ ma sa ye sin de müm kün gö rü nü yor. Þa yet, fert ken di ba þý na kal sa, kim sey le gö rü þüp hal leþ me ci he ti ne git mez se, on da ki þevk, gay ret ve mu hab bet ba tar ya sý sön me ye, tü ken me ye yüz tu ta bi lir. Ýþ te, böy le si du rum la ra düþ me mek ve mo ra li ni, he ye ca ný ný da i ma yük sek tu ta bil mek i çin, mer kez den mu hi te doð ru a çý la rak, kar deþ ler le sýk lýk la gö rüþ mek, hem his si yat, hem de fik ri yat plâ nýn da kud sî, ul vî de ðer le ri pay laþ ma ci he ti ne git mek i cap e di yor. Me se le ye bu nok ta i na zar dan ba kýl dý ðýn da, hâ sýl o lan mu az zam ne ti ce nin çe ki len bü tün sý kýn tý la ra de ðer ol du ðu ka na a ti ne va rý yor su nuz. O ku ma prog ram la rý Nur Ta le be le ri nin bu lun du ðu yer ler de, he men her se ne ö zel lik le bu mev sim ler de "yaz o ku ma prog ram la rý" ya pýl ma ya baþ la nýr. Bun lar çok ha yýr lý iþ ler dir; fe yiz li, be re ket li hiz met ler dir. Bu tür prog ram lar, çe þit li þe kil ler de ya pý lý yor, ya pý la bil mek te dir. Ay rý ca, o ku ma sü re le ri de fark lý lýk gös ter mek te dir: Bir haf ta, on gün, on beþ gün, ve sa i re... Bun la rýn hep si de fay da lý dýr. An cak, hem bil gi, hem de tec rü be i le sa bit tir ki, en fay da lý, en fe yiz li ve en be re ket li o la ný "Kül li ya tý bi tir me prog ram la rý"dýr. Bu tarz prog ram lar, li se ve da ha üst se vi ye de ki yaþ grup la rý i çin ra hat lýk la tat bik e di le bi lir. Hem, böy le si mu kad des bir i þe gi riþ tik ten ve za ru rî ba zý se bep le re te þeb büs et tik ten son ra, Ce nâb ý Hak öy le si ne ko lay lýk lar gös te ri yor, öy le si ne bir i na ye te ve bol luk be re ke te maz har e di yor ki, hay ret et me mek, hay ran kal ma mak el de de ðil. Gün de say fa o ku ya rak, Kül li yat'ýn gün de dev re dil di ði hu su su da, yi ne tec rü be ler le sa bit tir. Bu i þe ni yet le nen le ri ve gö nül lü o la rak iþ ti rak et mek is te yen le ri, þim di den teb rik e di yor, ha yýr lý mu vaf fa ki yet ler, fe yiz li o ku ma lar di li yo ruz. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Pey gam ber E fen di mi ze (asm), hic ret e den le rin a ra sýn da bi ri si nin, sa de ce bir ka dý ný ni kâh la mak ni ye ti ta þý dý ðý, bu nun i çin hic ret et ti ði bil di ri lir. Pey gam ber E fen di miz (asm): A mel ler ni yet le re gö re dir. Her ke se an cak ni yet et ti ði nin kar þý lý ðý var dýr. Ki min hic re ti Al lah ve Re su lü i çin i se, hic re ti Al lah ve Re su lü i çin dir. Ki min de hic re ti dün ya ma lý ve ya ni kâh la ya ca ðý ka dýn i çin i se, hic re ti o nun i çin dir bu yu rur. 1 Si zin de ak tar dý ðý nýz gi bi, Be dî üz za man Haz ret le ri nin i fa de siy le ni yet eþ ya nýn ma hi ye ti ni de ðiþ ti rir. Gü na hý se va ba, se va bý gü na ha çe vi rir. Ni yet; a dî, a ma i ba det kas týy la ya pý lan bir ha re ke ti i ba de te; gös te riþ i çin ya pý lan bir gö rü nüþ te i ba de ti de gü na ha dö nüþ tü rür. Me se lâ, var lýk la ra se bep le rin yap tý ðý þey ler ni ye tiy le ba ký lýr sa ce ha let o lur; Al lah ýn ya rat tý ðý þey ler ni ye tiy le ba ký lýr sa ma ri fet o lur, i lim o lur, ir fan o lur; i ma ný ol gun laþ tý rýr. 2 i ne me se lâ yol da ki taþ la rý Müs lü man ýn a ya ðý na ta kýl ma sýn ve za rar ver me sin ni ye tiy le ke na ra at mak se vap týr, ha yýr dýr, gü zel dir, i ba det tir. Bu i þi ya par ken, dik kat et me si ne rað men seh ven bi ri si ne za rar ver se ö zür di ler, za rar ver me kas tý ve ni ye ti ol ma dý ðýn dan, gü nah tan da mu af o lur. i ne bu i þi ya par ken yo lun sert leþ me si ve o tur ma sý i çin dö þen miþ taþ la rý da seh ven a yýk la mýþ ve at mýþ ol sa, bil gi ek sik li ðin den do ðan za ra rý te lâ fi e der. Ni ye ti nin sýh ha tin den do la yý gü nah kâr ol maz, se va býn da ek sil me de ol maz. Fa kat ay ný dav ra ný þý kö tü lük yap mak ve za rar ver mek ni ye tiy le ya par sa, yap tý ðý iþ i ba det ol maz, gü nah bir fi il o lur. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu hu su su þu ve ciz ha di siy le i fa de bu yu rur: Mü min in ni ye ti a me lin den ha yýr lý dýr. Mü na fý ðýn a me li i se ni ye tin den ha yýr lý dýr. Her kes ken di ni ye ti ne gö re a mel iþ ler. Mü min ha yýr ve i yi lik ni ye tiy le bir a mel iþ le di ðin de kal bin de bir nûr ve fe yiz bu lur. 3 Bu ha dis le rin tef si ri sa de din de Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri, ni ye tin sý ra dan â det le ri ve a dî dav ra nýþ la rý i ba de te çe vi ren pek a cîp bir ik sir, bir mâ ye ve bir ruh ol du ðu nu, ö lü hal le ri i ba det le can lan dýr dý ðý ný kay de der. Be di üz za man a gö re ni ye tin ru hu ih lâs týr. Öy le i se ger çek kur tu luþ an cak ih lâs i le müm kün dür. Az bir ö mür de, bü tün lez zet le riy le ve gü zel lik le riy le Cen net an cak böy le bir ha lis ni yet le ka za ný lýr. Çün kü ni yet i le in san da i mî bir þâ kir o lur, da i mî þük re di ci o lur; da i mî þü kür se va bý ka za nýr. 4 Ni ye tin mah þer de ki yan sý ma sý ný Pey gam ber E fen di miz den (asm) din le ye lim: * Ýn san lar ni yet le ri ne gö re di ril ti le cek ve he sa ba çe ki le cek tir. 5 * Ýn san lar ni yet le ri ne gö re di ri lir ler ve haþ ro lu nur lar. 6 * Ký ya met gü nün de a ley hin de ilk ön ce hü küm ve ril mek ü ze re, þe hit ol du ðu bi li nen bir kim se ge ti ri lir. Al lah o na o lan ni met le ri ni an la týr. O da maz har ol du ðu ni met le ri ha týr lar. Al lah: Ne a mel iþ le din? di ye so rar. A dam: Al lah ým, Se nin yo lun da ci had et tim ve ni ha yet se nin i çin þe hid düþ tüm der. Al lah: a lan söy le din. Sen ce sa ret li dir de sin ler di ye sa vaþ týn. Se nin i çin öy le de de nil miþ tir bu yu rur ve a me li ka bul gör mez. Son ra i lim öð ren miþ, öð ren di ði ni baþ ka sý na öð ret miþ ve Kur ân o ku muþ bir kim se ge ti ri lir. Al lah o na da ni met le ri ni ha týr la týr, o da i ti raf e der. Son ra Al lah o na: Ne a mel iþ le din? di ye so rar. O da: Al lah ým, Se nin rý zan i çin i lim öð ren dim. O nu baþ ka la rý na öð ret tim. Se nin i çin Kur ân o ku dum der. Al lah: a lan söy le din. Sen â lim de nil mek i çin i lim öð ren din. Ne gü zel o ku yor de sin ler di ye Kur ân o ku dun. Ha ki ka ten se nin hak kýn da bun lar da söy len di bu yu rur ve a me li ni ka bul et mez. Son ra Al lah ýn ken di si ne her çe þit mal dan bol ca ver di ði bir kim se ge ti ri lir. Al lah o na ni met le ri ni ha týr la týr. O da ha týr lar. Son ra Al lah o na: Ne a mel iþ le din? der. A dam: Al lah ým, ve ril me si ni is te di ðin yer le re se nin rý zan i çin bol ca ver dim der. Al lah: a lan söy le din. Be nim i çin ver me din. Ne cö mert bir kim se dir de sin ler di ye ver din. Ni te kim hak kýn da böy le de de nil miþ tir bu yu rur da a me li ni ka bul et mez. 7 Dipnotlar: 1- Bu hâ rî, 1,50; Müs lim, Ý mâ re, 155; Ri yâ zu s- Sâ li hîn, 1; Câ mi ü s-sa ðîr, 1/1, 2- Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 45, 3- Câ mi ü s-sa ðîr,4/3810, 4- Mes ne vî-i Nû - ri ye, s. 61, 5- Câ mi ü s-sa ðîr, 1436, 6- Câ mi ü s-sa - ðîr, 3890, 7- Müs lim, Ý mâ re, 152.

10 10 KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Kom þu la rý mýz soh bet ar ka daþ la rý mýz ol du Be di ü z za man Haz ret le ri e ser le rin de ýs rar la müf ri - ta ne ir ti bat vur gu su ya pý yor. a ni gö rüþ mek, ko - nuþ mak, ta nýþ mak, soh bet et mek ve se vinç ve ke der pay la þý mý an la mýn da dert leþ mek gi bi, an lam lar taþýyor bu vur gu. A ma bir o ka dar da ba þa ra ma dý ðý mýz bir gün dem. Te le viz yon lar ne re dey se a i le o tur ma la rý ný kal dýr dý. Bir o ka dar da in ter net. Ta biî ko nu nun kay na ðý i se, mey lü r-ra hat. Bir dos ta, bir ak ra ba ya git mek var ken, boþ ve rip o tur mak. A ma a - an, kim þim di kal ka cak, gi yi ne cek, ra ha tý ný bo za cak ve bir dos tu zi ya ret e de cek. dü þün ce si tam bir yý ký cý. Oy sa nef se zor ge len ko nu lar da ra ha tý boz mak ge - re kir. Çün kü zor ge len þe yin, ka zan cý bü yük o lur. Be di üz za man Haz ret le ri ko nu i le il gi li da ha de tay bir bil gi ve re rek, her ke sin bir i ki ço luk ço cu ðu, kom þu su, ar ka da þý var dýr, hiç de ðil se on lar la bir i ki ke lâm, bir i ki ne fes ders yap sýn i ka zý yap mak ta dýr. Bu ra da ki bir i ki ne fes lik ko nuþ ma, gö rüþ me, soh bet sýr rý, in san gö rüþ tü ðü, ko nuþ tu ðu, soh bet et ti ði in san la ün si yet, ya kýn lýk o lu þu yor. Bu ya kýn lýk da pek çok prob lem le rin çö zü mün de cid dî kat ký sað lý yor. a ni i yi dü þün me yi, o lum suz bir a dým at ma dan ön ce bir da ha dü þün me yi ne ti ce ve ri yor. Bu gö rü nen hik met ler den sa de ce bi ri. Nur Ta le be le ri, Üs ta dýn bu dav ra nýþ tar zý ný dik ka te a la rak, iþ yer le rin de kü çük kü çük soh bet ler ger çek leþ - tir mek te dir ler. Þah sen ben git ti ðim pek çok il de bu nun fark lý fark lý ör nek le riy le kar þý laþ tým. Ön ce ki yýl lar da git ti ði miz Af yon da, kü çü cük bir dük kâ ný bu lu nan bir es naf kar de þi miz, zi ya ret a maç lý uð ra dý ðý mýz da, he men e li mi ze raf ta ki ki ta bý tu tuþ tur - muþ ve Bir ders ya pa lým, bir ha tý ra sý kal sýn de miþ ve çok da hoþ, tat lý bir soh bet o luþ muþ tu. Ta biî bu soh bet or ta mýn da kü çü cük yer de ne re dey se diz le ri miz bir bi - ri ne do ku na cak ka dar dar me kân da, ol duk ça ge niþ, zen gin ve ta dý da mak lar da ka lan bir soh bet ger çek leþ - miþ ti. De mek ki, soh bet et me nin dýþ me kân la, ki þi ler le de ðil, iç du rum la di rekt a lâ ka sý var dý. a ni her fýr sat ta Nur ders le ri ne bir ge çiþ yap mak çok an lam lý. Za ten di ðer dün ye vî me se le le ri is te me sek de sa at le ri mi zi ve re rek ko nu þu yo ruz. Hiç de ðil se, böy - le sa at le ri ça la rak, e be dî leþ tir mek en man týk lý sý. Ay ný du rum be nim ta ný dý ðým pek çok a part man da - i re sin de de ya þa ný yor. Nur Ta le be si bir kar de þi mi zin bu lun du ðu a part man da i re sin de ki gün dem ler is ter is - te mez nu ra nî le þi yor. On beþ gün de bir ve ya ay da bir top la nan a part man yö ne ti mi, el bet te Nur Ta le be si kar deþ le rin gün de me, kü çük bir soh bet le baþ la ya lým tek li fiy le bir de bak mýþ - sý nýz ki, a part man kom þu la rý mýz bi rer ders ar ka da þý - mýz o lu ver miþ. Za ten is ter is te mez kü çük soh bet ler bü yük soh bet le re ge çiþ i çin bi rer ve si le o lu yor. e ter ki in sa nýn gün de min de ol sun, Al lah da ka pý la rý ný a çý yor. Bu uy gu la ma la rý ba yan lar a part man lar da da ha gü zel ya pý yor lar. Bu nok ta da er kek ler den ba yan lar da ha sos - yal dir ler di ye bi li riz. a ni el bet te sa de ce a part man gün - de mi et ra fýn da bir a ra ya gel mek, çok da ve rim li ol mu - yor. Ý þin çok ru hu da ol mu yor. Oy sa bir soh bet, bir ya - sin, bir duâ i le baþ la mak ya pý lan top lan tý ya bir ruh ka - zan dý rý yor. Böy le bir tek lif ge ti ril di ðin de de kim se kar þý çýk mý yor. Çý kan da ço ðun lu ða u yu yor. e ter ki böy le bir tek lif te bu lu nan ol sun. Biz de ba yan lar dan son ra, a part ma ný mýz da soh bet li top lan tý la rý mý zý baþ lat týk. On beþ gün de bir o la rak beþ al tý nur la rý ta ný yan ve de ði þik soh bet or tam la rýn dan bes le nen kom þu mu zun des tek le ri ve di ðer kom þu la rý - mý zýn da Ne de mek e fen dim ne gü zel o lur. kat ký la rýy - la, nur lu soh bet top lan tý la rý mýz ol duk ça gü zel baþ la dý. ak la þýk bir o tuz da ki ka Nur lar dan o ku mak i le baþ la - yan top lan tý mýz gü zel pay la þým la ra da ve si le o lu yor. Ýlk kez böy le bir o tu ru ma ka tý lan öð ret men e mek li si kom þu muz, bun dan böy le hep o ku ya rak baþ la ya lým, hiç de ðil se haf ta da bir böy le bir ma ne vi yat o lu þur þek - lin de ka na a ti ni pay laþ tý. Böy le o tu rum lar soh be te de bi rer ve si le dir. Mut la ka o tu rum la rýn da ha bir an lam lý ol ma sý ve ca zi be ka zan - ma sý i çin kü çük bir fa sý la an la mýn da o ku ma nýn ol ma sý çok ye rin de bir tat ka tý yor. A de ta o o tu rum da soh be - tin ma ya sý et ra fýn da ge li þi yor. Ý le ri ye dö nük de in þal lah, a part man blo ðu nun ze mi - nin de ki bir da i re bü yük lü ðün de ki me kâ ný, çok a maç lý sa lon o la rak, hem ye ri gel di ðin de Ra ma zan lar da mes - cid, ye ri gel di ðin de ço cuk lar i çin prog ram or ta mý, ye ri gel di ðin de de kü çük çap lý or ga ni zas yon lar da kul lan - mak ü ze re plan la ma yý ka rar al tý na al dýk. Ýn þal lah bu tak dir de de, di ðer blok la rýn da ka tý lý mýy la soh be ti mi zi ve ba zý prog ram la rý mý zý da ha ge niþ da i re de yap mak ni ye ti ta þý yo ruz. Dü þü nün ki ken di ça pýn da bir köy gi bi bir yer le þim söz ko nu su. a ni alt mýþ ha ne nin ya þa dý ðý bir si te el bet - te bu tür prog ram la rý da i çin de ba rýn dýr ma lý dýr. Bu alt - mýþ ha ne yi ço cuk la rýy la, genç le riy le, ha ným la rýy la, bey - le riy le dü þün dü ðü nüz de tam bir kü çük köy man za ra sý kar þý mý za çý ký yor. Ha liy le böy le bir or ta mýn mut la ka e ði tim prog ram - la rý da bu lun ma lý dýr. ok sa or tam ya þan maz ha le ge lir. a ni il gi le nil me yen, ih mal e di len or tam la rýn a cý mey - ve le riy le kar þý laþ mak ka çý nýl maz o la cak týr. E vet, þim di ler de bir i ki a part ma nýn gen ciy le de Pa - zar soh bet le ri mi ze git me ye baþ la dýk. Bu çok gü zel bir ge liþ me. Ýn þal lah yaz o ku ma prog ram la rý nýn da te me li o la cak týr. Lüt fen bir a dým a ta lým. Sa de ce gü zel ni yet le bir soh - bet tek li fi. Ar ka sý ge li yor. ok sa kom þu luk hak ký ný na - sýl ö de riz. Ne fis ve ha ne da i re sin den son ra ki so rum lu ol du ðu - muz ü çün cü da i re nin iþ le rin de yiz. Bü tün bu a dým lar, kom þu luk hak ký çer çe ve sin de dir. ok sa o la cak lar dan mes ul ol ma du ru mu söz ko nu su dur. Bel ki si zin kom þu lar da sa de ce bir soh bet tek li fi bek - li yor. Za ten kom þu dan da bek le me yin, ka pý yý a ça cak Rab bü l-â le min dir. Birinci Keykavus ayaða kalkýyor! SÝVAS TA, TARÝHÎ ÞÝFAHÝE MEDRESESÝ NÝN ÝÇERÝSÝNDE ER ALAN ANADOLU SELÇUKLU HÜKÜMDARLARINDAN SULTAN BÝRÝNCÝ ÝZZEDDÝN KEKAVUS UN TÜRBESÝ, HASAR GÖREN BÖLÜMLERÝ ASLINA UGUN ÞEKÝLDE NAKIÞ NAKIÞ ÝÞLENEREK RESTORE EDÝLÝOR. SÝ VAS TA ta ri hî Þi fa hi ye Med re se - si nin i çe ri sin de yer a lan A na do lu Sel çuk lu hü küm dar la rýn dan Sul tan Bi rin ci Ýz zed din Key ka vus un Tür be - si, ha sar gö ren bö lüm le ri as lý na uy - gun þe kil de na kýþ na kýþ iþ le ne rek o - na rý lý yor. Taþ oy ma us ta sý Nec det Çek men, Si vas Va kýf lar Böl ge Mü - dür lü ðü nce o na rý ma a lý nan Þi fa hi ye Med re se sin de ki Sul tan 1. Ýz zed din Key ka vus un Tür be sin de yak la þýk 6 ay dýr res to ras yon ça lýþ ma sý ya pý yor. Çek men, bir Sel çuk lu sul ta ný nýn tür - be si ni o nar mak tan bü yük o nur duy - du ðu nu be lirt ti. Ça lýþ ma la rý ya par - ken çok he ye can lan dý ðý ný, sa bah la ra ka dar u yu ya ma dý ðý ný an la tan Çek - men, Bu ra da ça lýþ mak be nim i çin þans. Ak lým dan de ðil ha ya lim den geç mez di. Al lah na sip et ti yap týk, çok e mek ver dim bu ra ya de di. Çek men, Sul tan 1. Ýz zed din Key - ka vus un tür be si nin dýþ bö lü mün de ha sar gö ren tuð la dan ya pýl mýþ be ze - me le ri, tuð la lar dan as lý na uy gun kes - me ya pa rak, za rar gö ren bö lüm le re mon te et tik le ri ni söy le di. Mon te e di - len bö lüm ler de da ha son ra kum la ma ya pý la ca ðý ný i fa de e den Çek men, kum la nan böl ge le rin e se rin di ðer ha - sar gör me yen bö lüm le riy le ay ný ren - ge ka vu þa ca ðý ný be lirt ti. Çek men, iç ký sým da yer a lan Ýz - zed din Key ka vus un me za rý baþ ta ol - mak ü ze re tür be nin i çin de ki san du - ka la rýn çi ni bo ya ma la rý ný da yap tý ðý ný be lirt ti. Bu bo ya la rýn yak la þýk yýl da ha ka la bi le ce ði ni an la tan Çek men, ça lýþ ma la rýn Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü ve il gi li mü hen dis le rin Taþ oy ma us ta sý Nec det Çek men, Si vas Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü nce o na rý ma a lý nan Þi fa hi ye Med re se sin de ki Sul tan 1. Ýz zed din Key ka vus un Tür be sin de yak la þýk 6 ay dýr res to ras yon ça lýþ ma sý ya pý yor. FOTOÐRAF: AA gö ze ti min de ya pýl dý ðý ný i fa de e de rek, ap tý ðý mýz her ça lýþ ma kon trol e di - li yor. Va kýf la rýn is te di ði þe kil de pro je - ye uy gun e ser de ça lýþ ma ya pý yo rum. Pro je le rin uy ma dý ðý yer le ri ye ni den ya pý yo rum. Ta ri hî med re se nin res - to ras yon ça lýþ ma sý ný ya pan mü te ah - hit fir ma, has sas bir þe kil de ça lýþ ma - la rý yü rü tü yor, ça lýþ ma la ra da bü yük ö zen gös te ri yor de di. Tür be nin on gen tuð la ör gü lü bir kas na ða sa hip kub be sin de ki tuð la be - ze me ler de mu az zam bir us ta lýk bu - lun du ðu nu be lir ten Çek men, ken di - si nin de bu böl ge yi as lý na uy gun þe - kil de tuð la dan ye ni den iþ le di ði ni an - lat tý. Çek men, e se rin kub be de ki iþ le - me le ri nin ge o met rik þe kil de ya pýl dý - ðý ný, bu ra da ki ça lýþ ma la rýn da öl çü le - ri ne gö re yet ki li le rin gö ze ti min de iþ - len di ði ni söy le di. Genç yaþ ta has ta la - nan Sul tan 1. Ýz zed din Key ka vus un, yap týr dý ðý bu e se re te da vi a maç lý gel - di ði ni be lir ten Çek men, ce na ze si nin de çok sev di ði bu tür be nin i çin de yer al dý ðý ný kay det ti. TÜR BE DE KÝ ÝN SAN FÝ GÜ RÜ Çek men, tür be nin i çe ri sin de ça lýþ - ma ya par ken, Sul tan 1. Ýz zed din Key ka vus un kab ri nin he men ba þýn - da yer a lan mih rap ta ki taþ iþ le me ci li - ði nin 3 bo yut lu ol du ðu nu fark et ti ði - ni söy le di. Bu nu yet ki li le re de i let ti ði - ni i fa de e den Çek men, ö zel lik le fo - toð raf ma ki ne si ve ka me ray la ba - kýl dý ðýn da mih rap ta ki taþ be ze - me sin de mið fe ri ba þýn da o lan sa - kal lý, o tu rur bir þe kil de, kol la rý ve a yak la rý gö rü le bi len bir in san fi - gü rü nün bu lun du ðu nu söy le di. Bu nun da ha ön ce hiç kim se nin dik ka ti ni çek me di ði ni i fa de e den Çek men, fi gü rün tür be nin sa hi bi sul - tan Bi rin ci Ýz zet tin Key ka vus a a it ol - du ðu nu dü þü nü yor. Si vas / a a SUL TAN 1. ÝZ ZED DÝN KE KA VUS TÜR BE SÝ TÜR BE cep he si, Sel - çuk lu sa na tý nýn zen gin çi ni süs le me le ri ne sa - hip tir. Süs le me de ge - o met rik geç me ler, yýl - dýz lar, ku fi ya zý lar, ma - vi, la ci vert, fi ru ze ve be yaz renk le ri i le þi fa - ha ne nin en ö nem li bö - lü mü nü o luþ tur mak - ta dýr. Bu çi ni süs le me - yi ya pa nýn Ah med Be - ki rül Ma ren di ol du ðu sað pen ce re ü ze rin de - ki a lýn lýk ta ya zý lý dýr. Üst te ki bü yük çi ni ka - bart ma ki ta be de, Biz ge niþ sa ray lar dan dar ka bir le re çý ka rýl dýk. Ma lýn mül kün ba na fay da ver me di, sal ta - na tým mah vol du þek - lin de ki i fa de ler le fa ni dün ya dan a hi re te yol - cu luk gü nü 617 Þev - val in dör dü an la mý na ge len bir ya zý ku þa ðý yer al mak ta dýr ta rih li en es ki vak fi ye - ye de sa hip o lan ve dö ne min týp öð re ni - mi ya pýl ma sý ya nýn da has ta ne o la rak hiz - met ve ren Þi fa hi ye Med re se si Sel çuk lu dö ne mi nin þa he ser - le rin den dir. BÝR KÝTAP Sarayýn ýkýlýþý Kurgan SÜTUN ayýnlarýndan Hacý Þaban Boztaþ imzasýyla çýkan Sarayýn ýkýlýþý Kurgan isimli kitap, insanoðlunu yaþadýðý dünyanýn dýþýna taþýyan mistik ögelerle yoðrulmuþ bir roman. Fizik ve metafizik mekânlarý farklý isimler altýnda kullanarak kurgulanmýþ ilginç bir fantastik öykü. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Alay, istihza. - Adalet. 2. Ýdrar yapamama hastalýðý. - Taramaktan emir. 3. Bir þey ödemeden, para vermeden alýnan þey, bedava. - Kaz, ördek, güvercin vb. bazý kuþ yavrularýnýn civcivlikten sonraki durumu. 4. Subut kelimesinin ortasý. - Olay, hadise. 5. Lantan elementini simgeleyen harfler. - Gam dizisinde dördüncü nota. 6. Bolu iline baðlý ilçelerden biri. 7. Üç köþeli, üç teli olan Rus halk sazý. 8. Asya'da bir devlet. - Maðara. 9. Kimi yörelerimizde kullanýlan çok az anlamýnda kelime. - Kakým. 10. Ürkme, ürkü. - Gönül alýcý davranýþ. 11. Kansýzlýk. - Mercan adasý. 12. Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. - Mutlu olmaktan doðan ve dýþa vurulan sevinç. SOL DAN SA ÐA 1. A ðaç tan ya pýl mýþ dö küm ka lý bý. - Dik yer ler den i nen bu zul lar da, de rin ya rýl ma lar dolayýsýyla buz par ça la rý nýn ko pa rak a þa ðý ya düþ me si. 2. (Ter si) Kas ta - mo nu'nun bir il çe si. - Ör dek a vý i çin, göl ke na rýn da dal ve saz dan ya pýl mýþ ku lü be. 3. Dört te bir, çey rek. - Sa vaþ ta düþ - man dan zor la e le ge çi ri len mal. 4. Ý ki þe yi bir bi rin den a yý ran u zak lýk, a çýk lýk. - Gök, gök yü zü, se ma. - Ku zu se si. 5. An lam ba ký mýn dan bir bir le riy le il gi li cüm le le ri bir bi ri ne bað la yan bir söz. - (Ter si) Kö tü ka sýt, düþ man ca ni yet. - Di nî i na ný þa gö re du yu lar la kav ra na ma yan, in san lar gi bi i ra de ve an la ma ye te ne ði ne sa hip, Ý lâ hî e mir le re uy mak la yü küm lü tu tu lan ya ra týk. 6. Göz de sa rý ya ça lan kes ta ne ren gi. 7. Ýþ le ne cek bir nes ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye ter li ol ma sý du - ru mu. - Muð la i li ne bað lý il çe ler den bi ri. 8. Ba ba nýn kýz kar - de þi, bi bi. - Ken di si ne söz söy le ni len kim se ve ya kim se le rin dik ka ti çe kil mek is ten di ðin de a dýn ba þý na ge ti ri len ve u za tý - la bi len bir ses len me sö zü. - Ge nel lik le bel li mes lek a dam la rý i çin ya pýl mýþ ve ya bel li a maç lar la ku rul muþ ko nut lar top lu - lu ðu, iþ mer ke zi. 9. Ý ri ta ne li be zel ye. - Ba zý ke li me le rin so - nu na bir ek gi bi ek le ne rek bir ta kým zarf lar, ye ni e dat lar o luþ - tu ran bir söz. - e te rin ce ay dýn lýk ol ma yan, ya rý ka ran lýk, az ý þýk a lan. 10. Can ve ya mal kay bý na, za ra rý na sebep o lan kö tü o lay. - a þa dý ðý hal le rin te si riy le mü na fýk ol du ðu zan ný na ka - pýl ma sýy la bi li nen sa ha be BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI R A F E P Ý F O N A L A R Ý L A T Ý N Ý L S K R A M T Ý N Ý Ý N E R Ý A F Ý L K E R E M B A T Ý Ý S A M M A Z A M L Ý K M A R Ý L O Ý R R A G E L Ý N K D L A A B E K A N K E R E A T A S K A R A C A A S Ý E N E K E Ý B A D S Ý A L L A N Ý

11 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 78,25 ÖN CE KÝ GÜN 78,25 DÜN 527,00 ÖN CE KÝ GÜN 527,00 DO LAR DÜN 1,5750 ÖN CE KÝ GÜN 1,5750 DÜN 2,3020 ÖN CE KÝ GÜN 2,3020 tu tu tu tu 11 EKONOMÝ HABERLER Ýþçinin geliri azaldý TÜRK-ÝÞ ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE, IL BAÞINDA BÝN 360 LÝRA ALAN BÝR ÝÞÇÝNÝN ÜCRETÝ VERGÝ KESÝNTÝSÝNÝN ARTMASI SEBEBÝLE IL SONUNDA BÝN 166, BÝN 2 LÝRA ALAN BÝR ÝÞÇÝNÝN ÜCRETÝ ÝSE 942 LÝRAA GERÝLÝOR. Çay hasadýna bütün bölgede ayný anda baþlandý. FOTOÐRAF: AA TÜR KÝE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB), bu yýl ya ðýþ la rýn ba zý böl ge ler de çift çi nin yü zü nü gül dü rür ken, ba zý böl ge ler de i se üz dü ðü nü be lirt ti. Bir lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye de E kim 2010 ve Ma yýs 2011 ta rih le ri a ra sýn da kü mü la tif ya ðýþ la rýn ge nel o la rak nor ma lin den faz la, ge çen yýl ya ðý þýn dan i se az ol du ðu na i þa ret e di lir ken, kü mü la tif ya ðýþ lar da nor ma le gö re yüz de 10,5 ar týþ, ge çen yý la gö re i se yüz de 5,2 dü þüþ göz len di ði kay de dil di. Bu yý lýn Ma yýs a yý ya ðýþ la rý nýn i se nor ma le gö re yüz de 39,5, ge çen yý la gö re de yüz de 72,2 o ra nýn da art tý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, Ma yýs a yý ya ðýþ la rý nor ma le gö re Mar ma ra Böl ge sin de a zal ma gös te rir ken, di ðer böl ge ler de ar týþ gös ter miþ tir. Ma yýs a yýn da nor mal le re gö re en faz la ar týþ E ge, Ak de niz ve Gü ney do ðu A na do lu Böl ge sin de ger çek leþ miþ tir de nil di. Ha sat dö ne mi ne ya kýn ta - rih te o lu þan do lu, sel a fe ti buð day ve ar pa lar da, mey ve ler de ve rim ve ka li te ka yýp la rý na ne den ol du ðu, bu yýl ya ðýþ la rýn ba zý böl ge ler de çift çi nin yü zü nü gül dü rür ken, ba zý böl ge ler de i se üz dü ðü ne dik kat çe kil di. Ýs tan bul/e ni As ya aðýþlar hem üzdü, hem sevindirdi LÝ TE RA TÜR DE sa bit ge lir li ka bul e di len iþ - çi ler, ge lir ver gi si ta ri fe si nin o luþ tur du ðu o lum suz luk la üc ret le ri nin yýl i çe ri sin de a - zal ma sý ne de niy le a za lan ge lir li ha li ne gel di. Türk-Ýþ, iþ çi le rin kar þý kar þý ya kal dý - ðý ver gi yü kü i le il gi li bir a raþ týr ma ya pa - rak, bu nu 230 bin ka mu iþ çi si ne ya pý la cak zam i çin bir a ra ya gel dik le ri Dev let Ba ka ný Ha ya ti a zý cý ya sun du. A raþ týr ma da, dö ne min de üc ret li ler dý þýn da - ki le rin ver gi o ran la rý nýn dü þü rül dü ðü, iþ çi - le rin gö re ce üs tün lü ðü nün or ta dan kalk tý - ðý, 2006 da yüz de 25 o lan ver gi o ra ný nýn yüz de 27 ye yük sel til me si nin üc ret li ler a - ley hi ne ol du ðu nu be lir til di. Ver gi di lim le - ri nin de iþ çi üc ret le ri ne uy gun o la rak dü - zen le ne me di ði, iþ çi le rin sa bit ge lir li ol - mak tan çý ka rýl dý ðý, a za lan ge lir li ha le ge - ti ril di ði i fa de e di len a raþ týr ma da, her yý lýn i kin ci ya rý sýn da ya pý la cak yüz de 5 lik bir zam mýn bi le net üc ret le rin dü þü þü ne en - gel o la ma dý ðý vur gu lan dý. ýl ba þýn da net bin 360 li ra a lan bir iþ çi nin üc re ti nin ver gi ke sin ti si nin art ma sý ne de niy le yýl so nun da bin 166 li ra ya ge ri le di ði ne i þa ret e di len a - raþ týr ma da, net bin 2 li ra a lan bir iþ çi nin üc re ti nin de 942 li ra ya düþ tü ðü ne dik kat çe kil di. ZAM LAR VER GÝ E GÝ DÝ OR Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, li - te ra tür de üc ret li le rin sa bit ge lir li o la rak ta - ným lan dý ðý ný, bir söz leþ me dö ne min de üc - ret le ri nin de ðiþ me ye ce ði var sa yýl dý ðý ný söy - le di. An cak ver gi uy gu la ma la rý ne de niy le Tür ki ye de iþ çi le rin a za lan ge lir li ha li ne gel di ði ni vur gu la yan Kum lu, as ga ri üc ret li bir iþ çi nin da hi e li ne ge çen net üc re tin ver gi di li mi de ðiþ tir me si ne de niy le düþ tü ðü nü be - lirt ti. Or ta la ma üc ret te ki bir ka mu iþ çi sin de i se bu dü þü þün ge nel lik le ma yýs ve e kim ay - la rýn da ol mak ü ze re i ki kez tek rar lan dý ðý na dik ka ti çe ken Kum lu, Biz bu söz leþ me dö - ne min de ön ce lik le ver gi ler ne de niy le ka yýp - la rý mý zýn te la fi si ni is ti yo ruz. Üc ret zam mý pa zar lý ðý an cak bu nok ta dan son ra an lam i - fa de e de bi lir. Çün kü al dý ðý mýz zam lar ver gi - ye gi di yor di ye ko nuþ tu. An ka ra/a a Tür ki ye Ka mu-sen in yap tý ðý a raþ týr ma ya gö - re, 2002 yý lýn da ma a þý i le ay da 2655 si mit a - lan me mur, bu gün or ta la ma ma a þý i le an cak 1545 si mit a la bi li yor. Kon fe de ras yon dan ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, hü kü me tin ik ti da ra gel - di ði 2002 yý lý Ka sým a yýn da or ta la ma me mur ma a þý nýn 531 li ra, as ga ri üc re tin i se net 184 li - ra ol du ðu ha týr la týl dý yý lýn da bir a det si - mi din 0,2 li ra dan sa týl dý ðý be lir ti len a çýk la ma - da, 2011 yý lý na ge lin di ðin de or ta la ma me mur ma a þý nýn 1545 li ra, as ga ri üc re tin i se 630 li ra o lur ken si mit fi ya tý nýn yak la þýk 1 li ra ya yak laþ - tý ðý kay de dil di. Tür ki ye Ka mu-sen A raþ týr ma Ge liþ tir me Mer ke zi ta ra fýn dan ha zýr la nan Me mur-si mit en dek si ne yer ve ri len a çýk la - ma da, 2002 yý lýn da ma a þý i le 2655 si mit a lan me mu run, bu gün or ta la ma ma a þý i le an cak 1545 si mit a la bil di ði i fa de e dil di yý lýn da as ga ri üc ret li nin ma a þý i le 920 si mit a lýr ken, bu gün an cak 630 si mit a la bil di ði be lir ti len a - çýk la ma da, 9 yýl da me mur ma aþ la rý nýn si mit fi yat la rý kar þý sýn da re el o la rak yüz de 42, as - ga ri üc re tin i se yüz de 31,5 de ðer kay bet ti ði kay de dil di. Ýk ti da ra gel me den ön ce se çim mey dan la rýn da si mit he sa bý ya pa rak iþ çi, me mur ma aþ la rý i le as ga ri üc re tin dü þük lü ðü - nü or ta ya ko yan yet ki li le rin, ik ti da ra gel dik - ten son ra me mur dan ay lýk 1110, as ga ri üc ret li - den i se 290 si mi di al mýþ ol du ðu i le ri sü rü len a çýk la ma da, ben zer du ru mun çay fi yat la rý i çin de ge çer li ol du ðu, 2002 yý lýn da 0,1 li ra dan sa - tý lan bir bar dak ça yýn bu gün 0,5 li ra ya yük - sel di ði i fa de e dil di de bir me mur ma a - þý i le 5310 bar dak çay a lý na bi lir ken, 2011 de bu ra ka mýn 3090 a düþ tü ðü be lir ti len a çýk - la ma da, as ga ri üc ret li nin i se bu gü nün þart - la rýn da 1260 bar dak çay i çe bil di ði kay de dil di. A çýk la ma da, çay fi ya tý kar þý sýn da me mur ma aþ la rý nýn yüz de 42, as ga ri üc re tin i se yüz de 31,5 o ra nýn da e ri di ði sa vu nul du. SA DE CE SÝ MÝT VE ÇA Ý ÇÝN A DA 720 LÝ RA GE REK LÝ Dört ki þi lik bir a i le nin her ö ðün de bir si mit ye yip, i ki bar dak çay iç ti ðin de gün lük 24 li ra har ca ya ca ðý be lir ti len a çýk la ma da, a i le nin yal nýz ca si mit ve çay la ya þa mý ný sür dü re bil - me si i çin ay lýk en az 720 li ra ya ih ti ya cý ol du - ðu, as ga ri üc ret li bir a i le nin si mit ve çay la bes le ne bil me si i çin 90 li ra ya da ha ih ti ya cý ol du ðu vur gu lan dý. A çýk la ma da, 2002 yý lýn - da bir as ga ri üc ret li a i le nin kar ný ný çay ve si - mit le do yur duk tan son ra ge ri ye 40 li ra pa ra - sý nýn kal dý ðý kay de dil di. A raþ týr ma yý de ðer len di ren Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, Ge çen za man i çe ri sin de va tan daþ la rý mý zýn, pa ra sýz lýk tan sa - rýl dý ðý çay ve si mit i çin de a lým gü cü a za lý yor. Hü kü met le rin gö re vi el bet te va tan da þýn kar - ný ný çay ve si mit le do yur mak de ðil, sos yal dev - let ol ma nýn bir ge re ði o la rak, ge lir da ðý lý mýn da a da le ti sað la mak týr. An ka ra/a a GEÇ TÝ ÐÝMÝZ yýl ha sat dö ne min de ki log ra - mý 3-5 ku ruþ a ra sýn da de ði þen sa ma nýn fi ya tý nýn bu yýl e kim a lan la rý nýn az, ta le - bin faz la ol ma sý sebebiy le 30 ku ruþ tan sa - týl dý ðý bil di ril di. Çu ku ro va yö re sin de buð - day ha sa dý nýn baþ la ma sýy la bir lik te hay - van cý lýk sek tö rün de ki çift çi ler, sa man bul ma te lâ þý na gir di. Hü kü me tin ge çen yýl ö nem li des tek ler sað la ma sý nýn ar dýn - dan ha re ket le nen hay van cý lýk sek tö rün - de ki çift çi ler, ha sat la bir lik te sa ma na yo - ðun ta lep gös te rin ce fi yat lar da týr ma ný þa geç ti. Geç ti ði miz yýl ha sat dö ne min de ki - log ra mý 3-5 ku ruþ a ra sýn da de ði þen sa ma - nýn fi ya tý yo ðun ta le bin ar dýn dan, 30 ku - ru þa ka dar çýk tý. Ü re ti ci ler, sa man bu la - bil mek i çin O va ya çý ka rak buð day ha sa - dý ný ger çek leþ tir me yen tar la sa hip le ri i le pa zar lýk yap ma ya baþ la dý. u mur ta lýk Ýl çe Ta rým Mü dü rü Ci han gir Çay, Þu an ü re - ti ci ler tar la da ka lan sap la rý sa man cý la ra de ka rý 8 TL den sa tý yor. Ar zýn az ol ma sý ve ta le bin faz la ol ma sý i se sa ma nýn ki log - ram fi yat la rý nýn 30 ku ru þa ka dar çýk ma sý - na ne den ol du. 15 ki log ram a ðýr lý ðýn da ki bir bal ya sa ma nýn fi ya tý i se 3,5-4 TL a ra - sýn da de ði þen fi yat lar la sa tý lý yor. Sa man bu yýl yi ne cep ya ka cak. u mur ta lýk/a a Týr ge çiþ bel ge sa yý sý yüz de 13 a zal dý TÜR KÝ E O da lar ve Bor sa lar Bir li ði nin (TOBB), bu yý lýn Ma yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a - yý na gö re ver di ði ge çiþ bel ge si sa yý sý yüz de 13,28 o ra nýn da a za lýr ken, týr kar ne si sa yý sý i - se yüz de 2,34 o ra nýn da art tý. TOBB dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ge çen yý lýn Ma - yýs a yýn da 86 bin 615 a det ge çiþ bel ge si ve ri lir ken, bu yý lýn söz ko nu su a yýn da bu sa yý yüz de 13,28 o ra nýn da ge ri le ye rek 75 bin 112 ye in di. Ge çen yý lýn ay ný a yýn da 55 bin 459 a - det týr kar ne si ve ri lir ken, bu yý lýn Ma yýs a yýn da ve ri len týr kar ne si sa yý sý yüz de 2,34 ar týþ - la 56 bin 757 e yük sel di. Bu yý lýn ilk 5 a yýn da ve ri len ge çiþ bel ge si sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 3,22 dü þüþ le 394 bin 309 dan, 381 bin 611 e ge ri ler ken, ve ri len týr kar ne si sa yý sý da yüz de 5,64 ar týþ la 267 bin 719 dan, 282 bin 828 e yük sel di. An ka ra/a a A lým gü cü za yýf lý yor TÜR KÝ E Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý (TPA O), I rak Pet rol Ba kan lý ðý i le Bas - ra da ki Si ba ve Di ya le de ki Man su ri ye do ðal gaz ya tak la rý nýn ge liþ ti ril me si ve ü re ti mi ko nu sun da i ki ay rý an laþ ma im za la dý. I rak Pet rol Ba kan lý ðý nda Si - ba ve Man su ri ye do ðal gaz ya tak la rý i - çin dü zen le nen im za tö re ni ne E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl - dýz, I rak Pet rol Ba ka ný Ab dul ke rim Lu ay bi ka týl dý. An laþ ma yý, Tür ki ye a - dý na TPA O ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Ge nel Mü dü rü Meh met Uy sal, I - rak a dý na Pet rol An laþ ma la rý ve Ruh - sat lar Ge nel Mü dü rü Ab dul meh di El A mi di i le TPA O nun or tak la rýn dan Ku veyt li Ku wayt E nergy Cor po ra ti on þir ke ti ve Gü ney Ko re li Ko gas þir ke ti - nin tem sil ci le ri im za la dý. Ým za tö re nin den son ra ba sý na a çýk - la ma da bu lu nan I rak Pet rol Ba ka ný Lu ay bi, an laþ ma nýn im za lan ma sýn dan son de re ce mem nun ol duk la rý ný ve do ðal gaz ya tak la rý nýn ge liþ ti ril me si ne ö nem ver dik le ri ni ve im za tö re ni ne ka tý lý mýn dan do la yý ýl dýz a te þek kür et ti. Ba kan ýl dýz, yap tý ðý a çýk la ma da I rak i le o lan i liþ ki le re çok ö nem ver - dik le ri ni, pet rol sek tö rü nün ge liþ me si ve is tik ra ra ka vuþ ma sýn da TPA O ve Türk þir ket le ri o la rak ü ze ri le ri ne dü - þe ni faz la sýy la ye ri ne ge ti re cek le ri ni ve 4. i ha le ler de Türk þir ket le ri nin yer al - ma sý i çin ge rek li ça lýþ ma la rý ya pa cak - la rý ný söy le di. Tö ren de ko nu þan, TPA O ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Ge nel Mü dü rü Uy sal, ta ri hi bir an laþ - ma ya im za at týk la rý ný ve bun dan son - ra ki i ha le le re de im za at ma yý te men ni et tik le ri ni söy le di. Gün lük 12 mil yon met re küp ü re te cek I rak Pet rol Ba kan lý ðý nýn 20 E kim 2010 ta ri hin de aç tý ðý, Bas ra da ki Si ba ve Di ya le de ki Man su ri ye do ðal gaz ya - tak la rý nýn iþ le til me si ne yö ne lik i ha le yi TPA O ka zan mýþ tý. Di ya le i lin de bu lu - nan ve 1979 yý lýn da keþ fe di len Man su - ri ye sa ha sý 128 mil yar met re küp ve Bas ra da bu lu nan ve 1968 yý lýn da keþ - fe di len Si ba sa ha sý da 43 mil yar met re - küp do ðal gaz re zer vi ne sa hip. TPA O ve or tak la rý Si ba da gün lük 2,8 mil yon met re küp, Man su ri ye de i se gün lük 9 mil yon met re küp ci va rýn da do ðal gaz ü re ti mi yap ma yý he def li yor. TPA O, Si - ba i le Man su ri ye de Tür ki ye nin bir gün lük tü ke ti mi ne denk ge len 12 mil - yon met re küp lük gün lük ü re tim ger - çek leþ ti re cek. Bað dat/a a Geçen yýl ki losu 3-5 ku ruþ a ra sýn da de ði þen sa ma nýn fi ya tý yo ðun ta le bin ar dýn dan, 30 ku ru þa ka dar çýk tý. Sa man fi yat la rý yi ne cep ya ký yor TPA O, I rak ta do ðal gaz ü re tim an laþ ma sý ný im za la dý ÇA KUR ko ta yý 350 ki lo dan 425 e çý kar dý n ÇA KUR Ge nel Mü dü rü Ým dat Süt lü oð lu, þart la rý ný zor la ya rak ko ta la rý ný dö nüm ba þý na 350 ki log ram dan 425 ki log ra ma çý kar dýk la rý ný söy le di. Süt lü oð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ilk kez yaþ çay da o la ða nüs tü bir sü reç ya þan dý ðý ný, Art vin den Gi re sun a ka dar o lan bö lüm de ça yýn ay ný an da gel di ði ni, ha sa dýn tüm böl ge de ay ný an da baþ la dý ðý ný be lirt ti. O la ða nüs tü sü re cin hal ký sý kýn tý nýn i - çi ne it ti ði ni i fa de e den Süt lü oð lu, iz di ha mýn baþ la ma sýy la yaþ çay ki log ram fi ya tý ný dü þü ren le rin ol du ðu nu be lir te - rek, þun la rý söy le di: Fi yat dü þü þü ma a le sef a þa ðý doð ru de vam e di yor. 2 Ha zi ran 2001 ta ri hin de Ge nel Mü dür - lük te çay fi ya tý ný a çýk la dý ðý mýz da ö zel sek tö rün de ü re ti ci - ye yar dým cý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le miþ tik. Ü re ti ci a ley hi - ne ya pý lan la rýn ah la ki ol ma dý ðý ný vur gu la mýþ týk. Bu ko - nuþ ma lar ve gö rüþ me ler so nuç ver me di. Bu o la ða nüs tü sü reç çay la il gi li hal kýn is tis ma rý ný ön le ye cek, mað du ri ye - ti ni an la ya cak ya sal dü zen le me le re ih ti yaç ol du ðu nu or ta - ya koy muþ tur. Ö nü müz de ki dö nem de si ya si ler bu ko nu - yu e le a la cak týr. Þart la rý zor la ya rak ko ta yý dö nüm ba þý na 350 ki log ram dan 425 ki log ra ma çý kar dýk la rý ný be lir ten Süt lü oð lu, Dö nüm de ge çen yý la o ran la 85 ki log ram bir ar týþ sað la mýþ ol duk. Bu ko nu yan lýþ an la þýl ma ma lý dýr. Ka pa si te miz ay ný dýr. An cak ko ta mý zý sür gün so nu na ka - dar kul la na ca ðýz. ÇA KUR o la rak dö nüm ba þý na 425 ki - log ram çay ko ta sý ný a la ca ðý mý zý ta ah hüt e di yo ruz de di. Kadroya geçiþ 800 trilyon katký saðlayacak n SAÐ LIK-SEN Ge nel Baþ ka ný Me tin Me miþ, söz leþ - me li per so ne lin kad ro ya ge çi ril me si ka ra rý nýn baþ ta ü - ni ver si te has ta ne le ri ol mak ü ze re sað lýk ku rum la rý nýn dö ner ser ma ye büt çe si ne yak la þýk 800 tril yon kat ký sað la ya ca ðý ný bil dir di. Me miþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma - da, sað lýk ku rum la rýn da ve ü ni ver si te has ta ne le rin de yak la þýk 85 bin söz leþ me li per so ne lin 30 bi ni nin ma - aþ la rý nýn dö ner ser ma ye büt çe sin den ö den di ði ni, bu per so ne lin kad ro ya ge çi þi i le bir lik te ma aþ la rý nýn Ma - li ye ta ra fýn dan kar þý la na ca ðý be lirt ti. Söz leþ me li le rin kad ro ya ge çi ril me si nin, ça lý þan la rý ol du ðu ka dar, has ta ne - le ri de ra hat la ta ca ðý ný i fa de e den Me miþ, dö ner ser ma ye iþ let me le ri ta ra fýn dan ma aþ la rý kar þý la nan 30 bi ne ya kýn söz leþ me li per so ne lin yýl lýk baz da or ta la ma 800 mil yon li - ra lýk ma li ye ti nin ar týk ge nel büt çe den kar þý la na ca ðý ný kay - det ti. Hü kü me tin kad ro ka ra rý nýn sað lýk ça lý þan la rýn da mem nu ni yet u yan dýr dý ðý ný be lir ten Me miþ, þöy le de vam et ti: Ö nem li bir sos yal ya ra ka pa týl mýþ týr. 4/C ve ve kil-e be hem þi re ler de kad ro ya ge çi ril me li ve sað lýk ku rum la rýn da is tih dam kar ma þa sý na yol aç ma mak a dý na ye ni per so nel a lým la rýn da kad ro lu is tih da mý ter cih e dil me li dir. Söz leþ me li per so ne lin di lek çe si ha zýr ýl lar dýr ka mu da kad ro u mu duy la ça lý þan söz leþ me li ler, ka nun hük mün de ka rar na me nin ya yým lan ma sýy la di lek - çe ler le ku rum la rý na baþ vu ra cak. Söz leþ me li per so ne le kad ro ve ril me si i le il gi li ka nun hük mün de ka rar na me nin ya yým lan ma sý nýn ar dýn dan ka mu da 4/B sta tü sün de ça - lýþ tý rý lan la rýn kad ro ya a lýn ma sýy la il gi li sü reç baþ lý yor. Ka rar na me nin ya yým lan ma sý sen di ka la rý da ha re ke te ge - çir di. Türk Sað lýk-sen, söz leþ me li per so ne lin baþ vu ru la - rý ný ko lay laþ týr mak a ma cýy la ör nek di lek çe ha zýr la dý. Kad ro ya ge çi ril me yi ta lep e den söz leþ me li per so nel, di - lek çe ye ad ve so yad la rý ný ya zýp im za la ya rak ça lýþ týk la rý ku rum la ra tes lim e de cek. Kad ro ya geç mek is te yen söz - leþ me li me mur la rýn 30 gün i çin de ku rum la rý na ya zý lý o - la rak baþ vur ma la rý ge rek ti ði nin dü zen len di ði i fa de e di len di lek çe de, ya sal dü zen le me çer çe ve sin de di lek çe sa hi bi söz leþ me li per so ne lin me mur kad ro su na ge çi ril mek i çin ge re ði nin ya pýl ma sý ta le bi ne yer ve ril di. Türk Sað lýk-sen ta ra fýn dan ha zýr la nan ör nek di lek çe ye, sen di ka nýn in ter - net si te sin den ve þu be le rin den sen di ka ü ye le ri nin ya ný sý ra tüm söz leþ me li per so nel u la þa bi le cek. An ka ra/a a

12 RÖPORTAJ 12 SAÐLIKLI OLDUÐUNU NOTERE ONALATAN BALANLI GATA DA O CAK A IN DA CHRO NÝC LE DER GÝ SÝ NDE BA LAN LI NIN POR TE SÝ NÝ A ZAN A DIN TE PE LÝ, BA LAN LI'NIN HAS TA OL DU ÐU NA DA ÝR ÝD DÝ A - LAR DA BU LUN MUÞ TU. KEN DÝ SÝ NE KO NU U SOR DU ÐU MUZ TE PE LÝ, "BA LAN LI ÇOK SAÐ LAM OL DU ÐU NA DA ÝR, HÝÇ BÝR RA HAT SIZ LI ÐI OL MA DI ÐI NA DA ÝR CHRO NÝC LE'A TEK ZÝP GÖN DER MÝÞ. A MA BU GÜN BA LAN LI HAS TA OL DU ÐU Ý ÇÝN GA TA'A A TI RIL DI DE DÝ. tut ma sý ge re kir. Bu nu in kâr et me nin ve ya o tu rup tar týþ ma nýn bir mâ nâ sý yok. Da hil ol du ðu nuz e kip te miz se te miz ka lýr, kir liy se kir le nir si niz. Bu ya pý lan ma nýn bir ga ye si var mý? Bal yoz Dar be Pla ný çer çe ve sin de tu tuk la nan ilk mu - az zaf or ge ne ral o lan Bil gin Ba lan lý hak kýn da ilk de fa ya zý ka le me a lan i sim Ay dýn Te pe li. Te pe li, O cak a - yýn da Chro nic le Der gi si nde ýl dý zý Par la ya ca ðý Gü nü Bek li yor baþ lý ðý al týn da Ba lan lý nýn ha ya tý ný yaz dý. Ter fi ba sa mak la rý ný na sýl týr man dý ðý ný, Türk Ha va cý lýk Kro no lo ji si ni ya zan Stu art Kli ne ve Ce lal Þen gör le o - lan ö zel i liþ ki si ni an la tý yor ve has ta ol du ðu na da ir bil - gi ler ve ri yor. An cak Ba lan lý has ta ol ma dý ðý ný no ter a - ra cý lý ðýy la Chro nic le a i le ti yor. Biz de Ay dýn Te pe li yle bu sü re ci ve or du nun ya pý sý ný ko nuþ tuk. Te pe li, or du ü ze rin de E mek li Ko mu tan lar Kon se yi nin ve sa ye ti ol du ðu nu söy lü yor. Bu nun ya nýn da bir çok pa þa nýn has ta ol du ðu nu, an cak ter fi le ri ne ma ni ol du ðu i çin sak la dýk la rý ný id di a e di yor. En çok tar týþ ma ko nu su o la cak i se Ba lan lý nýn turp gi bi ol du ðu na da ir tek zip ya zý sý. Çün kü bu gün Ba lan lý, Er ge kon dan yar gý la nýr - ken has ta ol du ðu ge rek çe siy le GA TA ya sevk e dil di. A ca ba Ba lan lý han gi du rum da doð ru söy lü yor? A çýk la ma: Ay dýn Te pe li, Chro nic le Der gi si dý þýn - da baþ ka bir mec mu a nýn ya za rý ol du ðu i çin fo toð - raf ver mek is te me di. O cak a yýn da Bil gin Ba lan lý yla il gi li ne den böy le bir ya zý ka le me al ma yý dü þün dü nüz? Chro nic le ýn bir ön ce ki sa yý sýn da As lan Gü ler i an la tan 301 Ce mil in As lan Pa þa sý di ye bir ha ber ka le me al dým. Da ha son ra yaz mak i çin por tre si il ginç o la bi le cek baþ ka i sim ler a ra ma ya baþ la dým. Ve ko nuþ tu ðum in san lar dan ö nü müz de ki AÞ ta Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný o la bi le cek Bil gin Ba lan lý nýn por tre si nin il ginç o la bi le ce ði fik ri çýk tý. Ba lan lý yla il gi li ilk ya zý yý be nim ya za ca ðým fik ri ho þu ma git ti. Ve ya zý yý yaz dým. Da ha son ra öy le ge liþ me ler ol du ki þok ol dum. Bal yoz Bel ge le ri nde is mi nin geç me si, Men zil Ta ri ka tý na bað lý Bil va nis Çift li ði ü ze rin de ke þif u çuþ la rý yap ma sý, hat ta ha va ta ar ru zu i çin An ka ra dan e mir al ma ya ça lýþ ma sý, su bay la rý fiþ le me si il ginç bil gi ler di. A ma ya zý yý ya zar ken bun lar dan ha ber dar de ðil dim. E ðer bil gim ol sa ya zar dým. Her ke sin bil di ði gi bi da ha son ra E mek li Ha kan Bü yük ün e vin de çý kan bel ge ler den son ra Ba lan lý i fa de ye ça ð rýl dý. a zý nýz da de tay bil gi ler var. Bir Cu mar te si gü nü Ba lan lý nýn me sa i de ba yýl dý ðý ný bi le yaz mýþ sý nýz Bun lar bir ha ber ci i çin gü zel ay rýn tý lar. O ku yu cu i çin se o ku ma is te ði u yan dý ra cak de tay lar. O ma ka le yi ger çek ten a raþ tý ra rak yaz dým. Þu nu be lirt mek is te rim ki or ge ne ral rüt be si ne ge lip sað lý ðý ný dört ba þý ma mur ko ru yan kim se yok tur. O yüz den pa þa lar sað lýk prob lem le ri ni sak la ma ya ça lý þýr lar. Bu yüz den giz li a me li yat o lan la rý bi le var dýr. Has ta lýk la rý na da ir bil gi le ri as la de þif re et mek is te mez ler. Si zin has ta lý ðý ný sak la yan pa þa lar la il gi li bil gi niz var mý? Gü ven Er ka ya böy le bir ör nek ti. Ak si yon Der gi si Gü ven Er ka ya nýn ba ðýr sak kan se ri ol du ðu yö nün de çok kü çük bir ha ber yap mýþ tý. De niz Kur du Tat bi ka tý ný ya rý da ke sip ge ri dön müþ tü. Bu du rum da ki bir su ba yýn De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný ol ma ma sý ge re kir di. Er ka ya, Ak si yon un bu ha be ri ni Hür ri yet Ga ze te si nde Þe ri at çý bir der gi if ti ra sý o la rak ni te len di re rek tek zip et ti. E lin de sað lýk lý ol du ðu na da ir dok tor ra po ru bu lun du ðu nu söy le di, ma a le sef da ha son ra ba ðýr sak kan se rin den ve fat et ti. Bir ön ce ki ge nel kur may i kin ci baþ ka ný Er gun Say gun un da kalp ra hat sýz lý ðý var dý. Bu tür cid dî ra hat sýz lýk lar ter fi le re en gel ol du ðu i çin or du i çin de böy le du rum lar hep sak lan mýþ týr. Pe ki Ba lan lý nýn be yin da mar la rýn da ra hat sýz lýk ol du ðu na da ir id di a ný za bir a çýk la ma gel di mi? Ba lan lý, çok sað lam ol du ðu na da ir, hiç bir ra hat sýz lý ðý ol ma dý ðý na da ir Chro nic le a tek zip gön der miþ. A ma bu gün Ba lan lý has ta ol du ðu i çin Ga ta ya ya tý rýl dý. Çok ka fa ka rýþ tý rý cý bir du rum. Has ta mý Balyoz Darbe Planý çerçevesinde tutuklanan ilk muvazzaf orgeneral olan Bilgin Balanlý hakkýnda ilk defa yazý kaleme alan isim Aydýn Tepeli. de ðil mi a ca ba? Bu ra da bü yük bir çe liþ ki var. a Ba lan lý tek zip te ya lan söy lü yor, ya da ger çek ten has ta. U la þa bil di ðim kay nak lar has ta ol du ðu nu söy le di ler. Ter fi si en gel le ne ce ði i çin u su len tek zip et miþ o la bi lir. a zý nýz da Ba lan lý nýn Stu art Kli ne ve Ce lal Þen gör le o lan i liþ ki le ri ni ko nu al dý nýz. Bu nun bir mak sa dý var mýy dý? Ha va, De niz, Ka ra Harp O kul la rý ü ni ver si te dü ze yin de ku rum lar. Bu ra lar da ders ve ren in san la rýn a ka de mik ni te li ði nin ol ma sý ge re kir. Ta mam, Ce lal Þen gör ün bel li bir a ka de mik ni te li ði var. An cak Þen gör le sa mi mi si niz di ye i yi Ýn gi liz ce bi li yor ol ma sýn dan do la yý e þi ne ders ver di re mez si niz. Ve ya oð lu na ha va cý ü ni for ma sý giy di re rek su bay lara kon fe rans ver di re mez si niz. Bun lar a yýp þey ler. Harp A ka de mi le ri nin cid di ye tiy le ya kýn dan u zak tan il gi si yok. Harp A ka de mi le rin de ki du rum bu ka dar mý va him? Ta bi ki. Harp A ka de mi le ri nin e ði tim sis te mi nin cid dî þe kil de el den ge çi ril me si ge re kir. Si vil ü ni ver si te ler den gi den a ka de mis yen ler bu nu he men fark e der ler. Ar týk as ke rî o kul lar ön cü ol ma nýn çok ge ri si ne düþ müþ du rum da lar. Ba lan lý nýn i liþ ki de ol du ðu Stu art Kli ne i le il gi li id di a la rý nýz da çok ö nem li. Ge nel kur may, Kli ne nýn TSK ya a it bir u ça ðýn res mi ni u nan lý la ra sat tý ðý ge rek çe siy le as ke ri ve si vil te sis le re gi riþ ya sa ðý ge ti ri yor. Ba lan lý, bu gi riþ ya sa ðý ný doð ru la dý an cak bu nun ki þi li ðiy le il gi li bir prob lem den kay nak lan dý ðý ný SAÐLIK PROBLEMÝ OK BA LAN LI a vu ka tý a ra cý lý ðýy la Chro nic le Der gi si ne ken di hak kýn da ýl dý zý nýn Par la ya ca ðý Gü nü Bek - li yor ya zý sýn da ki ba zý id di a la ra dü zelt me gön der di. Ta lep : Bil gin Ba lan lý Ta rih : A vu ka tý : Av. Dr. Bü lent Hay ri A car Ko nu: Chro nic le Ý sim li ay lýk der gi nin 2011 yý lý 16. sa yý sýn da mü vek ki lim hak kýn da ger çek dý þý ve doð ru ol ma yan ol gu la ra da ya lý id di a la ra yer ve ri le rek ya yýn la nan ma ka le ye i liþ kin dü zelt me ve ce - vap hak ký nýn kul la nýl ma sý dýr. -ÝD DÝA F) Der gi nin 74. say fa sýn da ya þa dý ðý stres ve sað lýk prob lem le ri ne de niy le me sa i ye gel di ði bir Cu marte si gü nü ka rar gâh ta ba yýl mýþ tý. Es ki þe hir e gön de ril me si Ba lan lý nýn sað lýk so run la rý nýn nük set me si ne yol aç tý. Ar týk beyin da mar la rý nýn tý ka nýk lý ðýy la il gi li i lâç kul la nma ya baþ la mýþ tý Balanlý nýn saðlýklý olduðuna dair avukat açýklamasý. -ÝD DÝ A A CE VAP f) Mü vek ki li min bu gü ne ka dar ki ya þa mýn da u çu cu luk mes le ði nin ne den ol du ðu bel, bo - yun að rý la rý i le ku lak çýn la ma sý ha riç hiç bir sað lýk so ru nu i le kar þý laþ ma mýþ týr. Ma ka le de i le ri sü rül dü ðü gi bi, Ha va Kuv vet le ri Ka rar gâ hý nda ve Eþ ki þe hir 1. Ha va ko mu tan lý ðý es na sýn da sað lýk prob le mi ya þa ma mýþ týr. Her yýl ye ni le mek zo run da ol du ðu, u çu cu per so nel sað lýk mu - a ye ne si ra por la rý da, sað lýk prob le mi ol ma dý ðý ný a çýk ça or ta ya koy mak ta dýr. söy le di. Da ha son ra Kli ne, ba na u laþ ma ya ça lýþ mýþ. Der gi nin i da re ha ne si ne git miþ. So nun da ken di siy le te le fon da gö rüþ tük. Bi zim TSK yý yýp rat ma ya ça lýþ tý ðý mý zý id di a e de rek u lu sal cý bir a ðýz la ko nuþ tu. Ken di si ne üs lû bu nun de vam et me si ha lin de ký rý cý o la bi le ce ði mi söy le dim. A me ri ka lý o la rak TSK yý yýp rat tý ðý mý id di a et me si de çok tu haf gel di. Ba lan lý nýn i çe ri a lýn ma sýy la TC ta ri hin de ilk kez bir mu vaz zaf or ge ne ral hap se gir miþ ol du. Bu ko nu da ki gö rü þü nüz ne dir? Her þe yin bir il ki var. Bü rok ra si de ge nel mü dür se vi ye sin de o lan or ge ne ral le rin suç iþ le me öz gür lü ðü mü var? Bir ge nel mü dür hap se gir di ðin de böy le tep ki ler ve ri yor mu yuz? A ma üst dü zey as ker le rin i çe ri a lýn ma sýy la or du nun sa vaþ ka bi li ye ti nin za yýf la dý ðý yö nün de ki id di a la ra ne der si niz? TSK da ih ti yaç faz la sý o tuz dan faz la ge ne ral var. Nor mal de 329 ge ne ral ol ma sý lâ zým ken gö rev sü re si u zat ma la rýy la bu sa yý 360 ci va rý na te ka bül e di yor. As lý na ba kar sa nýz si zin söy le di ði niz id di a la rý di le ge ti ren ler or du ya ha ka ret e di yor lar. Or ge ne ral ler ký dem le riy le il gi li o la rak a ta nýr lar, yok sa al týn da bu lu nan su bay lar da on lar ka dar ye te nek li in san lar dýr. De mok ra si ko nu sun da so run lu o la bi lir ler. 27 Ma yýs ta ge ne ral ler e mek li e dil di, or du baþ sýz mý kal dý? Bu nu sa vu nan in san lar 12 Ey lül ün yar gý lan ma sý ný is te yen in san lar. 12 Ey lül yar gý lan say dý, dar be ya pan su bay lar i çe ri a tý la cak tý. O za man or du za yýf la ma ya cak mýy dý? Bu in san la rýn der di mü es ses ni za mýn de vam et me si, yok sa in san la rýn yar gý lan ma sý de ðil. Az ön ce 30 ta ne faz la ge ne ral den bah set tik. Farz e de lim ki o tuz ge ne ral tu tuk lan dý ge ri ka lan lar i þe ya ra maz mý? E ðer bir kaç su ba yýn tu tuk lan ma sýy la or du çö kü yor sa çök sün! De min söy le di ðim gi bi bu id di a la rý di le ge ti ren ler or du ya haka ret e di yor. Ba lan lý nýn ter fi iþ le ri nin hep ya ver git ti ði ni id di a e di yor su nuz. Bu nun ö zel bir ne de ni var mý? Terfi iþ le ri TSK da an cak bir e ki be da hil ol du ðu nuz da ger çek le þir. Bi ri nin si zin e li niz den Bü tün kuv vet ko mu tan la rý gö rev den son ra gi de cek le ri ni bi li yor lar. Bu ne den le de gö rev de ka la cak la rý bir þe kil de borç lan dý rý lýr lar. Ter fi e de cek le ri i sim le ri ken di le ri be lir ler ler. TSK da kuv vet ko mu tan la rý var dýr bir de on la rýn üs tün de e mek li kuv vet ko mu tan larý var dýr. Ken di iç le rin de bir ve sa yet sis te mi o luþ tur muþ lar. Öz den Ör nek in gün lük le ri nin ya yýn lan ma yan ký sým la rýn da bun lar a çýk a çýk an la tý lý yor. Se ni ben ter fi et tir dim. Do nan ma ko mu ta ný ol man ne ka dar fe ra set li ol du ðu mu gös te ri yor de ni li yor ve Ör nek ten bir ta kým is tek ler de bu lu nu yor. Vu ral Be ya zýd, 1994 yý lýn da e mek li ol ma sý na rað men et ki si Öz den Ör nek in son dö ne mi ne ka dar de vam et miþ tir. Bu ne den le e mek li kuv vet ko mu tan la rý ný ha fi fe al ma mak ge re kir. Çün kü gö rev sü re le ri bo yun ca alt tan ge le cek su bay la rý bu in san lar ter fi et ti ri yor lar. Her han gi bir ge nel kur may baþ ka ný nýn e mek li ol duk tan son ra ki et ki sü re si ne ka dar dýr? Ö le ne ka dar! Çün kü bu i sim ler alt la rýn da ki le ri be lir le me de son de re ce et ki li dir. Pe ki e mek li ko mu tan la rýn ve sa ye ti ni kýr mak müm kün de ðil mi? E ðer bu ko mu tan la ra ha yýr der se niz kar þý ný za ter fi et tir di ði bir çok in san düþ man o la rak çý kar. E mek li ko mu ta nýn bi ri ni red det ti ði niz de kar þý ný za se kiz, on ki þi den o lu þan e mek li ko mu tan lar kon se yi çý kar. Bu in san la rýn bir yý ðýn ti ca rî bað lan tý sý, ar ka daþ çev re le ri, or du i çin de ya pý lan ma la rý var. Hak ký nýz da bir de di ko du çý kar dýk la rýn da baþ et me niz müm kün de ðil. En cü men-i Da niþ böy le bir ya pý lan ma mý? Böy le dü þün me yin. Çe þit li þe kil de bu su bay lar top la na bi lir ler. Ar ka daþ zi ya re ti ya pa bi lir ler. Fe ner bah çe Or du e vi nde beþ ça yýn da bu lu þa bi lir ler. Bu bu luþ ma lar da bir sü rü me se le ko nu þu lur. Mu vaz zaf bir as ker o la rak si ze ge len ba zý te le fon la rýn kim den gel di ði ni bi lir si niz. A dam e mek li ol du, ip le mem di ye mez si niz. Er ge ne kon dâ vâ sü re ci bu i liþ ki ye za rar ver di di ye bi lir mi si niz? Ha yýr, ken di a ra la rýn da ki bað la rý da ha da kuv vet len dir di. Çün kü bu sü re ci Bi ri miz he pi miz i çin man tý ðýn da a þa bi le cek le ri ni dü þü nü yor lar. Ge çen se ne 30 A ðus tos Köþk Re sep si yo nu na Ge nel kur may ýn ka týl ma ma ne de ni ni e mek li ge nel kur may baþ kan la rý nýn tel kin le ri nin ol du ðu An ka ra da cid dî cid dî ko nu þul du. E mek li kuv vet ko mu tan la rý ya pý lan ma sýy la baþ et mek müm kün de ðil mi? Bu ya pý i çin de o nun la baþ e di le mez. Bü tün e mek li kuv vet ko mu tan la rý ný tu tuk la yýp hap se a ta maz sý nýz. Bu bir ge le nek ha li ne gel miþ. On la rý is te me di ði bir a dam kuv vet ko mu ta ný o lur sa bu çark de ði þir. Me se lâ A til la Ký yat, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný ol say dý her ke se rað men o la cak tý. Bu na i zin ve ril me di. I þýk Koþaner in ses siz li ði ni na sýl yo rum lu yor su nuz? Ko þa ner in a kýl lý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ses çý ka ran, her gün sert a çýk la ma lar ya pan, ga ze te le ri yýl dýr ma ya ça lý þan ge nel kur may baþ ka ný nýn ba þý na ne ler ge le ce ði ni Ýl ker Baþ buð un ya þa dýk la rýn dan öð ren di, der si ni al dý. Ge nel kur may ta ra fýn dan E ge de ki tat bi ka týn ip tal e dil me si ni Ba lan lý nýn tu tuk lan ma ih ti ma li ne bir tep ki o la rak yo rum la yan lar ol du. Bu ses siz bir tep ki miy di? Bu nu yo rum la mak i çin geç mi þe bak mak lâ zým. Hem Göl cük Dep re mi hem 2001 Kri zin de u na nis tan jest ya pa rak E ge de ki tat bi kat la rý ip tal et ti. u na nis tan ýn i çin de bu lun du ðu kö tü du rum ne de niy le Tür ki ye de u na nis tan a böy le bir jest yap mýþ o la bi lir. An cak ka mu o yu fark lý al gý la sýn ve ya se çim sü re cin de ol du ðu muz i çin a çýk la ma ya pýl ma mýþ o la bi lir. ok sa bir or ge ne ral tu tuk lan dý di ye or du sa va þa gir me ye cek mi!?

13 DÝZÝ 13 Baþörtüsü her yerde serbest olmalý SOSOLOG ALEV ERKÝLET: KÜÇÜK BÝR FANATÝK AZINLIK HÂLÂ BULUNMAKLA BÝRLÝKTE, BENCE, BAÞÖRTÜLÜ KADINLAR ARTIK TÜM TOPLUMSAL ALANLARIN DOÐAL BÝR PARÇASI OLARAK ALGILANIOR. BAÞÖRTÜLÜ KADINLAR HER ERDE BULUNABÝLMELÝDÝR. MECLÝS BUNLARDAN BÝRÝDÝR SADECE. Elif Nur Kurtoðlu Ba þör tü sü dos ya mý zda bir sos yo log gö züy le ba þör tü sü ya sa ðý nýn bu gün kü du ru mu na bak mak is te dik. Ba þör tü sü ya sa ðýy la mü ca de le ve ren i sim ler den bi ri o lan Sos yo log A lev Er ki let le de görüþtük. Er ki let, Ba þör tü lü ve kil is - te riz yak la þý mýn dan ra hat sýz. O na gö - re; hiç kim se sa de ce ba þör tü lü ol du ðu i çin a day gös te ril me me li çün kü ba þör - tü lü ka dýn lar ay rý bir tür de ðil, in san lar lâ yýk ol du ðu i çin se çil me li. Er ki let, ka - mu sal hak la rýn bir bü tün ol du ðu nu ve bü tün sel ta lep e dil me si lâ zým gel di ði - ni be lir te rek po zi tif ay rým cý lý ða ge rek ol ma dý ðý ný vur gu lu yor. Ýþ te bir sos yo log gö zün den ba þör tü - sü tar týþ ma la rý Tür ki ye de yýl lar dýr sü ren ve git gi de ka - bullenilen bir ba þör tü sü ya sa ðý var. Mað dur - la rý ar dý na ta kýp i ler le yen bu ya sak, siz ce bu gün ne du rum da? El bet te baþ la dý ðý mýz yer de de ði liz bu gün. a kýn za ma na ka dar, sa de ce ça lýþ týk la rý ya da si ya set yap týk la rý or tam lar da de ðil boþ za man la rý ný ge çir dik le ri, ar ka daþ la rý ný dost la rý ný zi ya ret et tik le ri, ta til yap týk la rý or - tam lar da bi le ba þör tü lü ka dýn la rýn kar þý sý na çý ka rý lan ya sak lar mev cut tu. Kü tüp ha ne le re, sü rü cü kurs la rý da dâ hil Millî Eðitim Bakanlýðý o nay lý ser ti fi ka/dip lo ma/bel ge ve - ren, a ma ö zel te þeb bü se a it pek çok e ði tim ku ru mun da, sa nat fa a li yet le ri nin sür dü rül dü - ðü bi na lar da vs. vs. ak lý ný za ge len gel me yen her yer de Müs lü man ka dýn lar son de re ce o - nur ký rý cý mu a me le le re ma ruz bý ra ký lý yor du. Ka pý nýn ö nün de kal mak ve sa de ce ba þör tü lü ol duk la rý i çin ha ya týn dý þý na i til mek du ru - mun da ka lý yor lar dý. Se çil miþ yö ne ti ci le rin eþ - le ri ne ka dar yö nel til miþ bir ta ný ma ma, gör - me me, red det me tu tu mu hâ kim di. Bu a lan la - rýn bir ço ðun da, i de a le u la þýl mýþ ol ma sa da, çok cid dî ge liþ me ler ol du. A ma ka mu sal iþ ler - de/ka mu da ça lýþ ma ve si ya sal ha ya ta ka týl ma ö zel lik le se çil me hak la rý ba ký mýn dan en gel ler 4 A lev Er ki let kim dir? or ta da dur mak ta dýr. Bu a lan lar da ba þör tü lü ka dýn la rýn hak la rý ya sal gü ven ce al tý na a lý na - rak ta nýn ma yý bek le mek te dir. Ü ni ver si te le rin bir kýs mýn da ba þör tü sü ya sa ðý kýs men kalk sa da, bir çok o kul da ha - len sü rü yor bu ko nu da ka lý cý bir dü zen le me ge rek mez mi? As lýn da za ten ya sak ol ma yan bir ko nu nun ya sak ol ma dý ðý nýn tek rar vur gu lan ma sý ge - rek mez. Bu du rum da ya pý la cak o lan sa de ce ser best li ðin ya þa na rak gös te ril me si, ha ya týn nor mal leþ me si ne i zin ve ril me si dir. Bu yön de ge liþ me ler mev cut, a ma ye ter siz dir. al nýz, Tür ki ye gi bi öz gür lük le rin her an ge ri a lýn - ma sý teh li ke si o lan ül ke ler de, ya sal en gel le rin ol ma ma sý yet mi yor. Ko nu nun ya sal/a na ya sal gü ven ce al tý na a lýn ma sý ge re ke bi li yor. Ba þör tü sü ya sa ðý ko nu sun da hü kü me tin tav rý ný na sýl bu lu yor su nuz? Hü kü met yu ka rý da be lirt ti ðim bi rin ci yak - la þý mý seç miþ ve ser best li ðin ya þa na rak gös te - ril me si, ha ya týn nor mal leþ ti ril me si yö nün de dav ran mýþ týr di ye dü þü nü yo rum. Bu sü reç ta - mam lan mýþ mý dýr? Ha yýr. Kýs men ve ba zý ku - rum lar da, o ku rum lar da da ba zý ka de me ler de ger çek leþ ti ri le bil miþ tir nor mal leþ me. A ma, se çi len yol ha ya týn nor mal leþ ti ril me si dir. e ni se çi le cek ik ti dar, bu ya sak la rý aþ ma ko nu sun da na sýl bir po li ti ka iz le me li? Nor mal leþ me sür me li ve ta mam lan ma lý, bu na i lâ ve o la rak ö nü müz de ki dö nem ler i çin de a na ya sal/ya sal gü ven ce sað lan ma lý. Fark lý dü þü nen bir ik ti dar ge lir se, ka za ný lan hak la - rýn tek rar kay be dil me me si i çin. Ka nu nen bir ya sak yok, hu ku kî bir en gel söz ko nu su de ðil, pe ki siz ce ba þör tü sü so ru - nu Tür ki ye de ne za man so na e rer? a sa ðýn þu an da ta ma men so na er me me si i çin bir se bep gö re mi yo rum. Top lu mun ö - nem li bir ço ðun lu ðu bu ko nu yu ar týk bir re - jim prob le mi o la rak al gý la mý yor. Nor mal leþ - me, fark lý dü þü nen ki þi ler a ra sýn da ki top - lum sal i liþ ki le rin ge li þi mi ne im kân sað la dý. Ýn san lar bir bi ri ni ta ný dý ve ba þör tü lü ka dýn - la rýn ay rý bir tür ol ma dý ðý ný gör dü. On la - rýn da ken di le ri gi bi so run la rý, a cý la rý, se - vinç le ri o lan, baþ ka la rý ný an la ya bi len nor mal in san lar ol du ðu nu, pro fes yo nel ye te nek le re sa hip ü ret ken ki þi ler ol du ðu nu/o la bil di ði ni fark et ti. Kü çük bir fa na tik a zýn lýk hâ lâ bu - lun mak la bir lik te, ben ce, ba þör tü lü ka dýn lar ar týk tüm top lum sal a lan la rýn do ðal bir par - ça sý o la rak al gý la ný yor. Siz ce mec lis te ba þör tü lü mil let ve ki li bu - lun ma lý mý? Ba þör tü lü ka dýn lar her yer de bu lu na bil me - li dir. Mec lis bun lar dan bi ri dir sa de ce. De min de be lirt ti ðim gi bi ba þör tü lü ka dýn lar ne re - ler de bu lu na bi lir? so ru su nun i çer di ði ay rýþ tý - rý cý, dýþ la yý cý ve ben ce a þa ðý la yý cý pers pek tif - ten bir an ön ce kur tul ma mýz lâ zým An ka ra do ðum lu. Ýlk, or ta ve li se öð re ni mi ni TED Ö zel An ka ra Ko le ji nde ta - mam la dý de Ha cet te pe Ü ni ver si te si E de bi yat Fa kül te si Sos yo lo ji Bö lü mü nü bi - tir di ve 1983 de ay ný bö lüm de a raþ týr ma gö rev li si o la rak ça lýþ ma ya baþ la dý. ük sek li - san sý ný Çað daþ Sos yal De ðiþ me Te o ri le ri nin Sý nýf lan dý rýl ma sý na Ý liþ kin Bir De ne me baþ lýk lý te zi i le ta mam la dý (1985) yýl la rý a ra sýn da Ký rýk ka le Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si Sos yo lo ji Bö lü münde yar dým cý do çent o la rak gö rev ya pan ya - zar, dok to ra te zi nin ki tap o la rak ba sýl ma sý ü ze ri ne Dev rim Ka nun la rý ve Ýr ti ca i le Mü - ca de le a sa ve ö net me lik le ri ne ay ký rý bu lun mak la suç lan mýþ ve ta rih li ÖK ka ra rý i le ka mu gö re vin den çý ka rýl mýþ týr. a za rýn, E le Ge çi ri le me yen Top rak Ku zey Kaf kas ya: Þeyh Þa mil den Þa mil Ba sa yev e Çe çe nis tan-da ðýs tan Di re niþ Ha re - ket le ri (Fecr a yý ne vi 2002) ve Or ta do ðu da Mo dern leþ me ve Ýs lâ mî Ha re ket ler (He - ce a yýn la rý 2004) ad lý i ki ki ta bý ve a ra la rýn da A li ya Ýz zet be go viç in Ta ri he Ta nýk lý ðým ad lý o to bi yog ra fi si nin de bu lun du ðu (A. De mir pan ve H. Öz i le bir lik te; Kla sik a yýn - la rý 2003) çe þit li çe vi ri le ri var dýr. Er ki let, ha len top lum sal de ðiþ me/mo dern leþ me ve si ya set sos yo lo ji si/top lum sal ha re ket ler a la nýn da ça lýþ ma la rý ný sür dür mek te dir. Mer ve Ka vak çý nýn 1999 da fi zik sel güç kul la ný la rak Mec lis ten a týl ma sý nýn ar dýn dan 12 yýl gi bi bir za man geç ti. Bu sü re zar fýn da 2 ge nel se çim, 2 ye rel se çim ge çir dik. Fa kat bu sü reç te ba þör tü lü ha ným lar san dýk baþ la rýn - da bi le gö rev a la ma dý lar. Bu gün 28 Þu bat sü - re ci nin de mok ra tik leþ me ye za rar ver di ði her ke sim ta ra fýn dan ka bul e di li yor. Ba þör tü lü mil let ve ki li ne kar þý mu ha le fe tin tav rý da da - ha yu mu þak. Bu na rað men hiç bir par ti ba þör - tü lü mil let ve ki li a day la rý na, se çi le bi le cek sý - ra lar dan lis te ler de yer ve ril me di. Bu nu na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Mu ha le fe tin ta ma mý nýn ba þör tü sü ko nu - sun da ki tav rý ný ay ný sa mi mi yet te de ðer len di - re me yiz. Bir kýs mý bu gü ne ka dar e ner ji le ri nin ö nem li bir kýs mý ný ba þör tü lü le re ca dý a vý dü - zen le mek te, ik na o da la rý kur mak ta har ca mýþ - lar dý. Þim di ba þör tü sü ko nu sun da sa mi mî ol - duk la rý na i nan mak, en a zýn dan be nim i çin zor. Di ðer bir kýs mý ken di mil let ve kil le ri ne ba þý ný aç tý rýp, Mer ve Ka vak çý yý bas ký la mak i - Ben, ba þör tü sü ne ger çek ten o lum lu ba kan par ti le rin sa de ce bu se çim de ðil her se çim de ba þör tü lü a day da gös te re bil me sin den ya na yým. A ma kim se sa de ce ba þör tü lü ol du ðu i çin a day gös te ril me me li dir, ba þör tü lü ka dýn lar ay rý bir tür de ðil dir. Lâ yýk o lan di ðer in san lar gi bi, se çil me ye lâ - yýk o lan ba þör tü lü ka dýn lar da a day gös te ri le bil me li dir. Bir de þu nu söy le me den ge çe me ye ce ðim: Gön lüm Mer ve Ka vak çý nýn ilk ba þör tü lü mil let ve ki li o la rak ye ni den mec li se gir di ði ni gör mek is ti yor. çin o nu kul lan mýþ lar dý. On la rýn tav rý ný da sa - mi mî bu la ma yýz çün kü dev le te bað lý lýk i le ba - þör tü sü nü kar þý kar þý ya koy muþ ve va tan se ver li - ði ba þý ný aç mak la öz deþ - leþ tir miþ ler di. Bun la rý a - kýl dan çý kar ma mak lâ zým. Do la yý sýy la ön ce ba þör tü - sü ne ger çek ten o lum lu ba - kan lar la bak ma yan la rý a yý - ra lým bir bi rin den. Ben, ba - þör tü sü ne ger çek ten o lum - lu ba kan par ti le rin sa de ce bu se çim de ðil her se çim de ba þör tü lü a day da gös te re bil - me sin den ya na yým. A ma kim se sa de ce ba þör tü lü ol - du ðu i çin a day gös te ril me - me li dir, ba þör tü lü ka dýn lar ay rý bir tür de ðil dir. Lâ yýk o lan di ðer in san lar gi bi, se - çil me ye lâ yýk o lan ba þör tü lü ka dýn lar da a day gös te ri le bil - me li dir. a ni ben me se le ye ba þör tü lü mil let ve ki li ko ta sý þek lin de yak laþ mý yo rum. Ba - þör tü lü ka dýn la rýn ön le rin - de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý þek lin de ba ký yo rum. Ka - mu sal hak lar bir bü tün - dür ve bü tün sel o la rak ta - lep e dil me li dir. En gel ler kalk tý ðýn da her þey do ðal lý - ðýn da o lur, po zi tif ay rým cý - lýk ge rek mez. Ben bu a þa - ma ya ge lin me si ni ar zu lu yo - rum. Bir de þu nu söy le me den ge çe me ye ce ðim, gön lüm Mer ve Ka vak çý nýn ilk ba þör - tü lü mil let ve ki li o la rak ye ni - den mec li se gir di ði ni gör mek is ti yor. Ba þör tü lü mil let ve ki li za - ma ný gel di ya da he nüz za - ma ný de ðil tü rün den yak la - þým la ra ne di yor su nuz? Tek rar e di yo rum, ba - þör tü lü mil let ve ki li me se le si de ðil bu. Bu, ba þör tü lü ka dýn la - rýn ö nün de ki tüm en gel le rin kal dý rýl - ma sý me se le si dir. Bu - nun da tam za ma ný dýr di ye dü þü nü yo rum. Bi raz da ha ge ci ki - lir se, þart lar fark lý la þa bi lir, zor la þa bi lir. { A R Þ Ý V D E N AKP ve ba þör tü sü AKP, bil has sa li der kad ro su nun geç miþ te men sup ol du ðu, a - ma ik ti da ra gel dik ten son ra Ar týk o göm le ði çý ka rýp at týk di ye i - lâ nat ta bu lun du ðu mil lî gö rüþ çiz gi - si nin de u nu tul maz kat ký la rýy la a teþ to pu ha li ne ge ti ri len ba þör tü sü me - se le sin de ba þýn dan be ri ge ri du ran çe kin gen bir tu tum iz li yor. Da ha bir kaç gün ön ce Baþ ba kan Bu so run sa de ce be nim so ru num de ðil, her ke sin so ru nu de yip to pu her kes e at týk tan son ra, Top lum - sal bir uz laþ ma sað lan ma dýk ça ba - þör tü sü i þi ne gir me yiz di ye rek, bu ko nu da ki po li ti ka sý ný bir de fa da ha dek la re et ti. A ma ik ti da rýn, he le de AKP gi bi bü yük Mec lis ço ðun lu ðu na sa hip bir ik ti da rýn, hal ký ra hat sýz e den tüm so run la rýn ve ta biî ki ba þör - tü sü ya sa ðý nýn! çö zü mün de bi - rin ci de re ce de so rum lu luk ta þý dý - ðý ný gö zar dý e di yor. Ba þör tü sü i çin top lum sal uz laþ - ma or ta mý nýn sað lan ma sýn da hü - kü me tin ön ce lik le i ni si ya tif al ma sý ge re kir ken, Baþ ba kan bu ko nu da to pu med ya ya a tý yor; Çö zü mün alt ya pý ve psi ko lo ji si ni o luþ tur ma gö re vi ö zel lik le ya zý lý ve gör sel med ya nýn dýr di yor. (Dün den Bu - gü ne Ter cü man, 1 Mart 2004) An cak med ya yý bu na teþ vik e de - cek alt ya pý yý ha zýr la mak da hü kü - me tin i þi de ðil mi? Ne ya zýk ki AKP nin bu ko nu da ki ha re ket siz li ði de vam e di yor ve e de - cek gi bi de gö rü nü yor. Ý þin ga ri bi, AKP ye oy la rýy la des tek ve ren kit le - ler de ba þör tü sü i çin bu par ti den bir þey bek le mi yor. Da ha da tu ha fý, bu so ru nun çö zü mü i çin CHP den me det u mu lu yor. CHP i se bir ta raf - tan Tür ban ser best o lur sa beþ-on yýl son ra Tür ki ye de hiç bir ka dýn ba þý a çýk ge ze mez di ye saç ma lar - ken, di ðer ta raf tan se çim ler de tür - ban lý dan oy is te me yüz süz lü ðü nü piþ kin ce sür dü rü yor. Ve bir bu çuk yýl lýk AKP ik ti da - rýy la ge li nen nok ta da, ik ti dar ca ni - bin den ge len re sep si yon ve de fi le at rak si yon la rý nýn ya sak çý cep he ta - ra fýn dan muh kem leþ ti ri len ka mu - sal a lan du va rý na çarp tý ðý bir kro - nik ki lit len me söz ko nu su. AKP nin bu ki lit len me yi a ça cak bir i ni si ya tif ge liþ tir me si i se zor gö rü nü yor. Do la yý sýy la, hâ lâ en te mel hak - la rý el le rin den a lý nan ya sak mað dur la rý na, ba þör tü lü Baþ - ba kan ve Ba kan eþ le ri nin Da - vos ta ve Be yaz Sa ray da boy gös ter me le ri ne ba ka rak ken di ken di le ri ni te sel lî e dip a vun - mak ve yut kun mak dý þýn da ya - pa cak bir þey kal mý yor. Böy le bir tab lo da Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn e þi Hay rün ni sa Gül ün, ya sa ða kar þý A ÝHM de aç tý ðý dâ vâ yý ge ri çek me si, hak a - ra yý þý sü re ci ne za rar ve re bi le cek ye ni ve ta lih siz bir a dým o la rak ka - yýt la ra ge çe cek gi bi gö rü nü yor. Hay rün ni sa Ha ný mýn, e þi nin ko - nu mun dan do la yý dâ vâ nýn si ya sal - laþ tý ðý na da ir ge rek çe si hak lý o la bi - lir. A ma bu ge rek çe ay ný za man da, tüm De ðiþ tik id di a la rý na rað men AKP nin pe þi ni bir tür lü bý rak ma - yan din a dý na si ya set he yû lâ sý nýn ba þör tü sü hak ve hür ri ye ti ne hâ lâ za rar ver me ye de vam et ti ði nin ye - ni bir bel ge si ol mu yor mu? De mek ki, yýl la rý ný din a dý na si - ya set i çin har ca yan lar, son ra dan Vaz geç tik de se ler de yol aç - týk la rý tah ri ba tý ko lay ko lay te miz le ye mi yor lar. Ve bu - nun be de li ni en ya kýn la rýn dan baþ la ya rak bü tün bir mil let ö - dü yor. (Kâ zým Güleçyüz, e ni As ya ) { ARIN: HÝLÂL KAPLAN { {

14 14 SPOR Trab zons por un maç la rý ný oy na ya ca ðý 40 bin ki þi lik stad yu mun da yer a la ca ðý komp leks i çin Ka ra de niz in 800 bin met re ka re lik a la ný dol du ru la cak. Stad yu mun te me li ö nü müz de ki ay lar da a tý la cak. TRABZONSPOR ENÝ STAT HAALÝNE KAVUÞUOR TOKÝ ESKÝ BAÞKANI ERDOÐAN BARAKTAR, TRABZONSPOR'UN 40 BÝN KÝÞÝLÝK ENÝ STADININ DA ER ALDIÐI AKAZI SPOR KOMPLEKSÝ PROJESÝ'NÝN SON GÖRSELLERÝNÝ AÇIKLADI. KOMPLEKS ÝÇÝN KARADENÝZ'ÝN 800 BÝN METREKARELÝK ALANI DOLDURULACAK. STADIN TEMELÝ ÝSE ÖNÜMÜZDEKÝ ALARDA ATILACAK. TRAB ZONS POR'UN 40 bin ki þi lik ye ni sta dý nýn da yer al - dý ðý Ak ya zý Spor Komp lek si Pro je si nin son gör sel le ri a - çýk la dý. Ak ya zý nýn son ha li göz ka maþ tý rý yor. TO KÝ es ki Baþ ka ný Er do ðan Bay rak tar, bu a maç la Ak ya zý Pro je si ni ha ya ta ge çir dik le ri ni i fa de et ti. Bay rak tar, Ak ya zý Pro je si Trab zon un çeh re si ni de ðiþ ti re cek. Trab zon u mar ka kent ya pa cak. Bu pro je bi zim i çin çok ö nem li. Av ru - pa nýn en mo dern spor te si si o la cak. Do ðu Ka ra de niz in en bü yük fu a rýn dan o tel le re ka dar çok sa yý da te sis yer a - la cak de di. Trab zons por un maç la rý ný oy na ya ca ðý 40 bin ki þi lik stad yu mun da yer a la ca ðý komp leks i çin Ka ra - de niz in 800 bin met re ka re lik a la ný dol du ru la cak. Stad - yu mun te me li ö nü müz de ki ay lar da a tý la cak. Tür ki ye nin en kap sam lý spor komp leks le rin den bi ri o la cak Ak ya zý Pro je si i çin dol gu ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Pro je kap sa - mýn da; 40 bin ki þi lik sta dýn ya ný sý ra Genç lik ve Spor Ýl Mü dür lü ðü hiz met bi na sý, 3 bin se yir ci ka pa si te li ka pa lý spor sa lo nu, 1 a det do ðal, 1 a det sen te tik yü zey li çim fut - bol sa ha sý, 6 a det a çýk te nis kor tu, 1 a det 3 bin se yir ci li cen ter kort (iz le yi ci a lan la rý bu lu nan te nis kor tu), kamp e ði tim mer ke zi bi na sý i le çev re sin de 3 a det do ðal çim yü - zey li fut bol sa ha sý, 1 a det a çýk bas ket bol, vo ley bol, te nis Akyazý sahilinde deniz topraklarla dolduruluyor. sa ha sý, o tel ve fu ar a la ný i le spor la il gi li di ðer sos yal do na - tý a lan la rý nýn yer a la ca ðý spor komp lek si hiz me te su nu la - cak. Trab zons por maç la rýn da 61. da ki ka þö le ni en renk li an la ra sah ne o lu yor. Maç ta da ki ka lar Trab zon un pla ka ko du 61 i gös ter di ðin de stat bay ram ye ri ne dö nü yor. Gös te ri ler i le þen le nen tri bün de ki ta raf tar lar, bu da ki ka - da ha va ya renk li ba lon lar ve renk li kâ ðýt lar a tý yor. Ay rý ca, Trab zons por'un ka zan dý ðý maç lar dan son ra stat ta kol - bas tý oy nan ma sý da bir ge le nek ha li ni al mýþ du rum da. Bu renk li þö len ler ye ni stad yum da 40 bin ki þi i le bir lik te ya pý la cak ve or ta ya da ha coþ ku lu bir man za ra çý ka cak. Va len ci a, ka le ci Al ves i le an laþ tý ÝSPANA Bi rin ci Fut bol Li gi (La Li ga) ta kým la - rýn dan Va len ci a, Bre zil - ya lý ka le ci Di e go Al ves i - le an laþ tý. Va len ci a Ku - lü bü nden ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, Al me ri - a nýn 25 ya þýn da ki fi le bek çi siy le 4 yýl lýk söz leþ - me im za lan dý. Di e go Al - ves, La Li ga yý ü çün cü sý ra da bi ti ren Va len ci - a ya ka týl ma ka ra rýn da, Av ru pa Þam pi yon lar Li - gi nde for ma gi ye cek ol - ma sý nýn et ki li ol du ðu nu be lirt ti. Bre zil ya lý ka le ci, La Li ga da kü me dü þen Al me ri a nýn ka le si ni 4 se zon ko ru du. Kâ zým Gü rol ýl maz Sam sun'a ye ni baþ ka n SPOR To to Sü per Lig e yük se len Sam suns por Ku lü bü nün Baþ kan lý ðý - na iþ a da mý Ka zým Gü - rol ýl maz se çil di. Sam - suns por O la ða nüs tü Kon gre si, Ca nik Kül tür Mer ke zin de top lan dý. Ko nuþ ma lar son ra sýn da tek lis te ha lin de gi di len se çim ler de 196 de le ge - nin ta ma mý nýn o yu nu a lan Kâ zým Gü rol ýl - maz, baþ kan lý ða ge ti ril - di. Sam sun / a a Gana'dan transfer edilen e bo ah At ta, pro tez ba cak i çin gün say ma ya baþ la dý. FOTOÐRAF: AA Pro tez ba cak kar þý lý ðý trans fer KONA En gel li Gü cü nün Ga na dan trans fer et ti ði fut bol cu e bo ah At ta nýn pro tez ba - cak kar þý lý ðýn da söz leþ me ye im za at tý ðý ve baþ ka hiç bir ta lep te bu lun ma dý ðý öð re nil di. Ga na Am pu te Mil lî Ta ký mý nýn yýl dýz for vet o yun cu su e bo ah At ta (37), ül ke sin den bin - ler ce ki lo met re u zak ta ki Kon ya da, bir a part - ma nýn ça tý ka týn da zor þart lar da ya þa mý ný sür dü rü yor. Tür ki ye Be den sel En gel li ler Fe - de ras yo nu i le Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo - nu nun (TFF) or ga ni ze et ti ði Am pu te Fut bol Sü per Li gi nde mü ca de le e den ve gol yol la rýn - da so run ya þa yan Kon ya En gel li Gü cü, bu so - ru nu çöz mek i çin Am pu te Ga na Mil lî Ta ký - mý nýn yýl dýz for vet o yun cu su At ta ya trans fer tek li fin de bu lun du. Tek li fe, ço cuk lu ðun dan be ri sa kat o lan sol ba ca ðý na pro tez ta kýl ma sý kar þý lý ðýn da e vet di yen At ta, Þu bat 2011 de 1,5 yýl lýk söz leþ me ye im za at tý. E þi ni ve 4 ço cu - ðu nu Ga na da bý ra ka rak Tür ki ye ye ge len At - ta nýn, yi ye cek, gi ye cek ve ba rýn ma gi der le ri ku lüp ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Ga na lý o yun cu At ta, dev re a ra sýn da trans fer ol du ðu ve ka rýn tok lu ðu na for ma sý ný giy di ði Kon ya En gel li Gü cü i le Am pu te Fut bol Sü per Li gi nde çýk tý ðý 11 maç ta, 2 kez gol se vin ci ya þa dý. Am pu te Fut bol Sü per Li gi nde se zo nun so na er me si - nin ar dýn dan At ta, trans fer þar tý o lan pro tez ba cak i çin gün say ma ya baþ la dý.

15 OTOMOBÝL 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Ford un ih ra ca tý ilk 5 ay da art tý ntürkýe O to mo - tiv Sek tö rü nde 9 yýl dýr li der li ði ni a ra lýk sýz sür dü ren Ford O to san, ih ra cat ra kam la rýy la is tik rar lý yük - se li þi ni sür dü rü yor. O cak-ma yýs dö ne mi so nun - da yak la þýk 90 bin a det a raç ih ra ca tý ger çek leþ - ti re rek ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 36 o ra nýn da bü yü me el de e den Ford O to san, hem Tür ki ye hem de o to mo tiv sek tö rü ih ra ca týn dan da ha bü yük bir bü yü me el de et ti. Ba kým i çin a van taj lý gün ler To yo ta dan nto O TA, Ha zi ran a yý bo yun ca mo del ve yýl fark et - mek si zin bü tün To yo ta a raç sa - hip le ri ni a van - taj lý yaz ba kým gün le ri ne dâ vet e di yor. az ba - kým gün le ri kap sa mýn da To - yo ta Pla za lar da, üc ret siz check-up, me ka nik par ça ve iþ - çi lik, ak se su ar set le ri, las tik ve a kü ler de bir çok fýr sat su nu lu yor. Chrysler, Je ep ve Dod ge i çin yaz ba ký mý nchrsler, Je ep ve Dod ge mar ka la rý na ö - zel, ge le nek sel az Ba kým Gün le ri ser vis kam pan ya sý baþ la dý. 15 Ha zi ran ta ri hi ne ka - dar de vam e de cek kam pan ya sü re sin ce, Chrysler, Je ep ve Dod ge sa hip le ri ni ö zel a van - taj lar ve ay rý ca lýk lar bek li yor. Hon da, dam ga sý ný vur du nhonda, dün ya da iz le ne cek en ö nem li ya - rýþ lar a ra sýn da yer a lan, In di a na po lis 500 de ya rý þan 33 a ra ca 2006 yý lýn dan bu ya na sað - la dý ðý ya rýþ mo to ruy la ar dar da beþ yýl lýk bir re ko ra im za at tý. Tek bir mo tor a rý za sý nýn bi le ya þan ma dý ðý ya rýþ la ra Hon da her yýl dam ga - sý ný vur ma yý ba þar dý. Hyundai Accent Blue 1.4 Prime Teknik Özellikler Motor: 1,4 CVVT Motor Hacmi: 1396 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 109 hp 6300 d/d Maksimum Tork: 139 Nm 5000 d/d Performans: km/s Hýzlanma 11.5 s Maksimum Hýz: 190 km/s Accent te büyük deðiþimin adý: Blue HUN DA Ý'NÝN en çok sa tan mo del le ri a ra sýn da yer a lan Ac cent, ye ni le nen yü zü ve do na ný mýy la 4. je ne ras yon o - la rak kar þý mýz da ve bü yü yen öl çü le riy le üst sý ný fa yel ken aç - ma yo lun da. Ça lýþ ma la rý na ilk o - la rak 2005 yý lýn da baþ la nan e ni Ac cent Blu e, 180 mil yon do lar lýk bir ya tý rým ve 5 yýl lýk bir ü - rün ge liþ tir me sü re ci nin ar dýn dan se ri ü re ti me geç ti. Hyun da i nin mo dern pre mi um an la yý - þý nýn ilk mo de li o lan e ni Ac cent Blu e, Ac cent mo del le ri nin ba þa rý sý ný da ha da i le ri ye gö tür - me yi he def li yor. Ýlk o la rak 1.4 lit re lik ben zin li mo tor i le sa tý þa su nu lan Ac cent Blu e, bu haf ta i ti ba riy le 1.6 di zel mo to ruy la da ba yi ler de ki ye - Dýþ ta sa rý mýn da ki bü yü me yi iç me ka ný na ba þa rýy la yan sý tan Blu e, 465 lit re lik ba gaj hac miy le sý ný fý nýn or ta la ma la rýn da bu lu nu yor. RECEP BOZDAÐ akýt Tüketimi: akýt Türü: Benzin Þehiriçi: 7.8 Þehirdýþý : 4.8 Ortalama: 5.9 Test: 7.9 lt/100 km ri ni a lý yor. e ni Ac cent Blu e da, Mo de ve Pri me ol mak ü ze re i ki fark lý do - na ným se vi ye si mev cut. TA SA RIM VE DIÞ ME KÂN As lý na ba ký lýr sa Hyun dai Ac cent Blu e yep ye ni bir a raç ha li ne gel miþ. Bir ön ce ki nes li a ra sa nýz - da bul ma nýz zor. Ag re sif bir ta sa rý ma sa hip ön ký sým da en dik kat çe ki ci bö lüm alt ta ra fý u za týl - mýþ sis far la rý. Sis far la rý nýn üst kö þe sin den baþ - la yan çiz gi Ac cent Blu e nun ar ka stop gru bu na ka dar yük se le rek de vam e di yor. Gö rü nü mün de, sin yal le ri ü ze rin de ba rýn dý ran yan ay na lar ve ya - na doð ru taþ mýþ stop gru bu var. Ay rý ca ba gaj ka - pa ðý nýn spo i le re ben ze yen çý kýn tý sý da ol duk ça Boyutlar: Uzunluk: 4370 mm Geniþlik: 1700 mm ükseklik: 1457 mm Dingil Mesafesi: 2570 mm Bagaj Hacmi: 465 lt akýt Depo Kapasitesi: 43 lt Boþ Aðýrlýk: 1155 kg Fiyat: TL HUNDAÝ'NÝN EN ÇOK SATAN MODELLERÝ ARASINDA ER ALAN ACCENT, ENÝLENEN ÜZÜ VE DONANIMILA VE BÜÜEN ÖLÇÜLERÝLE ÜST SINIFA ELKEN AÇMA OLUNDA. þýk du ru yor. Çift renk li stop gru bu ve tam pon la - rýn kö þe le ri ne yer leþ ti ril miþ ke di göz le ri Ac cent Blu e nun ar ka ta sa rý mý ný o luþ tu ru yor. ük sek li ði bi raz a zal tý la rak kom pakt se dan çiz gi le ri des tek - le nen Blu e, bu sa ye de a e ro di na mik o la rak da i yi - leþ me kay det miþ. Blu e nun ar ka kýs mýn da ga rip ge len ba ga jýn dý þa rý dan aç ma düð me si nin ol ma - ma sý. a ni ba ga jý ya i çe ri den ya da kon tak a nah - ta rýy la aç ma lý sý nýz. Ac cent Blu e, tes ti miz sü re - sin ce þýk ve çe ki ci ta sa rý mý i le dik kat le ri ü ze ri ne çek ti. Öy le ki dur du ðu muz ve par ket ti ði miz her yer de kü çük bir Ac cent Blu e se mi ne ri ver dik. Bu tep ki ler Ac cent Blu e nun be ðe nil di ði nin de li li sa ný rým. Ký sa ca sý e ni Ac cent Blu e hem iç, hem de dýþ ta sa rý mýy la di na mik ve sa de o la bil me nin stan dart la rý ný or ta ya ko yu yor. Motor verimliliði öne çýkýyor ENÝ Ac cent Blu e da kul la ný lan 1,4 lit re - lik ye ni ne sil Gam ma se ri si ben zin li mo - tor, ve rim li li ði i le ö ne çý ký yor. Sý ra lý dört si lin dir li çok nok ta dan en jek si yon lu (DOHC) mo tor, bir çok Hyun da i mo de lin - de ol du ðu gi bi CVVT (sü rek li de ðiþ ken su pap za man la ma sý) tek no lo ji si ne sa - hip. 109 HP güç ve 13,9 kgm tor ka sa hip ben zin mo tor lu ve 5 i le ri düz ma nu el þan zý man lý test a ra cý mýz 190 km/s mak - si mum hý za u la þa bil di. 0 dan 100 km/s hý za 11,5 sa ni ye de çýk tý ve 100 km de or - ta la ma 7.9 lit re ya kýt tü ket ti. Doð ru su mo to run per for man sý ol duk ça ba þa rý lýy - dý. 1.6 lit re bir mo tor ö zel lik le ri gös te ri - yor du. Ne ti ce de Ac cent Blu e nun en di - kat çe ki ci ö zel li ði stan dart su nu lan ESP sis te mi. Ýç me kan sý ný fý na gö re þýk ve ses siz. Dýþ ta sa rým da in san la rýn bü yük ço ðun lu ðu nun ho þu na gi di yor. a ni Ac - cent Blu e i çin þu an da sa tý lan ra kip le ri i - çe ri sin de en i yi B sý ný fý se dan de sek sa - ný rým pek i ti raz e den ol maz. Hyun da i Ac cent Blu e nin di ze li gel di TA MA MEN ye ni le nen yü züy le, Tür ki - ye de Ni san a yýn da 1.4 lt ben zin li mo tor se çe ne ði i le sa tý þa su nu lan ve bü yük il - giy le kar þý la nan Ac cent Blu e nin di zel mo tor se çe ne ði de mo del yel pa ze sin de ye ri ni al dý. 128 HP lik gü cü i le sý ný fý nýn en güç lü di zel o to mo bi li ün va ný na sa hip Ac cent Blu e, 40 bin 500 TL den baþ la - yan fi yat lar la sa tý þa su nul du. Vet tel, In fi ni ti nin mar ka yü zü ndünaca ün lü pre mi um o to mo bil mar ka sý In fi ni ti For mu la 1 þam pi yo nu Se bas ti an Vet - tel i le Glo bal Mar ka El çi li ði an laþ ma sý yap tý. In fi ni ti nin Mart a yýn da Red Bull Ra cing Te - am i le im za la dý ðý or tak lýk tan son ra ger çek le - þen bu an laþ ma kap sa mýn da Se bas ti an Vet tel In fi ni ti nin kü re sel mar ka yü zü ol du. ÝÇ ME KÂN VE PER FOR MANS 2011 yý lýn da Pe u ge ot dan ü rün a ta ðý n2010 yý lý ba þýn da ya pý lan ye ni mar ka pro je si nin lans ma ný kap sa mýn da ye ni ü rün stra te ji si ve stil çiz gi le ri ni ye ni gör sel kim lik i le bir lik te ta ný tan Pe u ge ot, bu he def le ri ne u laþ mak yö nün de ilk so - mut a dý mý 2010 yý lýn da RCZ mo de li nin lans ma ný i le at tý. Or ta seg men tin ba þa rý lý mo de li Pe u ge ot 308 i se Pe u ge ot nun ye ni mar ka kim li ði ni sem - bo li ze e den çiz gi le re bü rü nür ken, 17 Ha zi ran dan i ti ba ren Tür ki ye pa za rý na su nu la cak. Ý ÇER DE sert plas tik mal ze me kul la nýl - mýþ. Ýç me kân da ilk dik kat çe ken or ta kon so lun ba þa rý lý ta sa rý mý. Þýk gö rü nen ses sis te mi Blu e to oth des te ði de su nu - yor. En alt ta bu lu nan USB gi ri þi ve A - UX gi ri þi sa ye sin de de ha ri ci mü zik ça - lar la rý ný zý Ac cent Blu e ya da hil e de bi li - yor su nuz. Pri me do na ným la ge len di ji - tal kli ma or ta kon so lun gör sel li ði ni des tek ler ken, bu do na ným la be ra ber ar ka ta raf ta o tu ran yol cu lar i çin ha va - lan dýr ma ka na lý da su nu lu yor. E lim de tam o la rak his se de me di ðim üç kol lu di rek si yon si mi di nin ar ka sýn dan ra hat - lýk la o ku nan gös ter ge pa ne li nin or ta - sýn da bü yük bir di ji tal ek ran mev cut. Eþ ya gö zü a çý sýn dan zen gin o lan a raç ta ar ka da o tu ran yol cu la rýn eþ ya la rý ný ko - ya bi le ce ði bü yük bir haz ne de ön i ki kol tu ðun a ra sý na yer leþ ti ril miþ. Din gil me sa fe si nin art ma sý a ra cýn yol tu tuþ ka bi li ye ti ni art týr mýþ. Ac cent Blu - e, ESP sis te mi ni stan dart o la rak sun - ma sý tak dir e di le cek bir ö zel lik. Çok ö - nem ta þý yan bu do na ný mý stan dart o la - rak su nan Hyun da i, ör nek ol ma lý. Blu - e nun fren per for man sý da i yi se vi ye de A ra cýn ön de kul la ný lan McPher son kol lar sa ye sin de tam ba ðým sýz süs pan - si yon ya pý sý da ha has sas bir di rek si yon ve kon trol lü ma nev ra su nu yor. Di rek - si yon tep ki le ri i se has sas de ni le bi lir. Test a ra cý mýz da dik ka ti mi çe ken en u - fak ka sis ler de da hi faz la sýy la sar sýl ma sý ol du. An cak ge nel an lam da ra hat ve kon for lu ol du ðu nu söy le mem ge rek. Ac cent Blu e nun ya lý tým ko nu sun da ba þa rý lý. Ben zin li mo to run se si sa de ce yük sek de vir le re di ðer bir i fa dey le 100 km hý zýn ü ze rin de çý kýl dý ðýn da mo to - run se si du yu lu yor. An cak i çe ri ye yol se si ni bi raz faz la a lý yor. Ay rý ca, Ac cent Blu e da kar þý laþ tý ðý mýz diz me sa fe si sý ný fý na gö re i yi.

16 I S I R G A N Siyasetçilerin uslûbu Birbiriyle kavgalý, küskün bütün liderler. Uslûbu hiç deðiþmez: aðza geleni derler. Kayýkçý kavgasý mý, miting meydanlarýmýz? Vaadler orda kalýr, oyu alýr giderler... SEFEDDÝN AÐMUR ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN ÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR HABERLER Fakirlik hastalýklarý tetikliyor HASTALIKLARIN ÝLÂÇLA TEDAVÝSÝNÝN MÜMKÜN OLMASINA KARÞI, FAKÝRLER PAHALI OLDUÐU ÝÇÝN ALAMIOR. ÇU KU RO VA Ü ni ver si te si (ÇÜ) Tro pi kal Has - ta lýk lar A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi Mü - dü rü Prof. Dr. Fa tih Kök sal, dün ya yý tam or - ta sýn dan sa ran tro pik böl ge le rin, yer yü zü nün en sý cak yer le ri ol du ðu nu, bit ki ve hay van tür - le ri a çý sýn dan son de re ce zen gin o lan bu böl - ge ler de çe þit li has ta lýk la rýn et ke ni o lan bak te - ri le rin, tek hüc re li hay van la rýn ve di ðer mik - ros ko bik can lý la rýn da yo ðun gö rül dü ðü nü bil dir di. Ba zý has ta lýk la rýn tro pik böl ge ler de yay gýn ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Kök sal, bu has ta lýk la rýn ço ðu nun mik ro bik ve bu la þý cý ö zel li ði bu lun du ðu i çin tedbir a lýn maz sa hýz la bü yük sal gýn la ra dö nü þe bil di ði ni i fa de et ti. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün bu has ta lýk lar dan ö zel lik le 6 sý ný bil di ril me si ve te da vi si a cil o lan has ta lýk lar lis te si ne al dý ðý ný be lir ten Kök sal, bun la rýn sýt ma, cüz zam, þis to zo mi yaz, tri pa - no zo mi yaz, fi lar yoz ve halk a ra sýn da þark çý - ba ný o la rak bi li nen layþ man yoz ol du ðu nu i fa - de et ti. Prof. Dr. Kök sal, yok sul lu ðun tro pi kal has ta lýk la rý te tik le di ði ni, tro pi kal ül ke le rin de ço ðu nun yok sul ol du ðu nu be lir te rek, Bu has ta lýk la rýn he men hep si nin i lâç lar la te da vi si müm kün an cak, ge nel lik le çok pa ha lý o lan bu i lâç la rý sa týn al ma güç lü ðü az ge liþ miþ ül ke ler - de ay rý bir so run ya ra tý yor de di. Tür ki ye nin tro pi kal has ta lýk lar yö nün den en risk li böl ge - ler den ol du ðu na iþaret eden Köksal, an cak Sað lýk Ba kan lý ðý'y la yap týk la rý or tak ça lýþ ma - lar la bu has ta lýk lar la mü ca de le nin o lum lu so - nuç ver di ði ni vur gu la dý. Adana / aa Gecekondu sahiplerine ev verilince yýkým eðlenceli oldu. Da vul zur na eþ li ðin de ge ce kon du yý ký mý KA SE RÝ Me lik ga zi Be le di ye si nin yap tý ðý kent sel dö nü þüm pro je si kap sa mýn da þe hir mer ke zin de ka lan ge ce kon du lar kal dý rýl dý. Be le di ye nin ge ce kon du sa hip le riy le yap tý ðý gö rüþ me ler doð rul tu sun da yap tý rý lan ye ni ko nut lar ve ril di. Ko nut la rý na ka vu þan va tan - daþ lar, da vul zur na eþ li ðin de ken di le ri ne a it ge ce kon du la rý yýk tý. Be le di ye ye te þek kür e - den va tan daþ lar, ko nut sa hi bi ol duk la rý i çin te þek kür e der ken, baþ kan dan ça ma þýr ma ki - ne si is te di. Me lik ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mem duh Bü yük ký lýç, be le di ye sý nar la rýn da ki ýl dý rým Be ya zýt Ma hal le sin de bu lu nan ve a - part man lar a ra sýn da ka lan 200 ki þi nin ya þa - dý ðý ge ce kon du ev le ri an laþ ma lý o la rak kal - dýr dýk la rý ný be lirt ti. Kayseri / cihan Dünyanýn en derin yerinde yaþayan kara hayvaný. e rin di bin de ya þa yan kurt çuk! DÜN A DA en de rin de ya þa yan ka ra hay va ný, 700 met re i le 3,5 km a ra sýn da ki de rin lik ler de bu lu nan bir tür kurt çuk. A - me ri ka lý bi li ma dam la rý, Gü ney Af ri ka da ki al týn ma den le rin de bul duk la rý ye ni bir tür kurt çu ðun, Dün ya da en de rin de ya þa yan ka ra hay va ný ol du ðu nu a çýk la dý lar. ABD nin pres tij li Prin ce ton Ü ni ver si te si li - der li ðin de ki bir u lus la ra ra sý e kip, Ha li cep - ha lo bus mep his to a dý ve ri len ye ni tür kurt çuk la rýn, yü zey den 3,5 km a þa ðý da bu - lun du ðu nu be lirt ti. Ke þif ten ön ce sa de ce tek hüc re li bak te ri le rin bu ka dar de rin de ya þa ya bi le ce ði ni dü þü nen bi li m a dam la rý, bak te riy le bes le nen, 700 met re i le 3,5 km a ra sýn da ki çe þit li de rin lik ler de bu lu nan bu kan ca lý kur dun sa de ce 0,5 mm bo yun da ol du ðu nu ve yü zey den bu ka dar a þa ðý da çat lak lar a ra sýn dan sý zan 48 san tig rat de re - ce lik su da ya þa dý ðý ný kay det ti ler. Gü neþ e ner ji siy le ça lý þan ilk 10 inç ek ran lý net bo ok pa za ra sunul du. Gü neþ e ner ji siy le ça lý þan ilk net bo ok SAM SUNG, dün ya nýn gü neþ e ner ji siy le ça lý þan ilk 10 inç ek ran lý net bo ok PC mo - de li NC215S i pa za ra sun du. Ci ha zýn i ki sa at gü neþ ý þý ðý al týn da tu tul ma sýy la 1 sa at - lik e ner ji de po la ya bil di ði be lir til di. Tek þarj la 14.5 sa a te ka dar da ya nan ba tar ya ve güç lü In tel A tom iþ lem ciy le ge len Sam - sung NC215S, ay rý ca Su per Bright yan sý - ma yý ön le yi ci ek ra ný sa ye sin de gü neþ ý þý ðý al týn day ken bi le ra hat ça kul la ný la bi li yor. Ci ha zýn el bet te en çar pý cý ö zel li ði o lan gü - neþ pa ne li, ka pa ðýn üs tün de yer a lý yor. Fir - ma bül te ni ne gö re bu pa nel net bo o kun gü neþ ý þý ðý al týn da o to ma tik o la rak þarj ol - ma sý ný sað lý yor. Ý ki sa at gü neþ e ner ji siy le þarj o lan net bo ok böy le ce kul la ný cý nýn kar - bon a yak i zi ni de a zalt mýþ o lu yor. Müf tü lük ten si ga ra ba ðým lý la rý na pan kart lý u ya rý A DA NA DA Sey han Müf tü lü ðü si ga ra ba - ðým lý la rý ný pan kart lý ya zý i le u yar dý. Müf tü - lük, ta ri hî U lu Ca mi gi ri þi ne as tý ðý Ey kar de - þim 3 ay la ra si ga ra sýz gir. Çev re ni, a i le ni ve ken di ni se vin dir. ya zý sý gö ren le rin il gi si ni çe - ki yor. Müf tü lük 31 Ma yýs Dün ya Si ga ra sýz Gü nü nde de si ga ra yý bý rak ma kam pan ya sý baþ lat mýþ tý. Kam pan ya nýn ilk gü nün de il çe - de ki ca mi ler de gö rev ya pan yak la þýk 30 i - mam cep le rin de ki si ga ra pa ket le ri ni Müf tü Ha lil U zun a tes lim et miþ ti. Adana / cihan

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı