ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn"

Transkript

1 Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LEYMOSUN'DA TÜRK OLMAK 2. sayfada Yangýn sýnýr tanýmýyor Güneydeki Pirgo köyünde dün saat sýralarýnda çýkan büyük yangýn kýsa zamanda Yeþilýrmak köyüne sýçradý ve dehþet yarattý... Yeþilýrmak Kapýsý tamamen yandý... Köy aðýr bir duman etkisi altýnda kaldý. Gazetemiz baskýya verilirken yangýn hala devam ediyordu... Baþbakan Sibel Siber yangýn bölgesine gitti... Lefke Kaymakamlýðý'nda kriz masasý oluþturuldu... Paletli dozer araçlarý olan vatandaþlara yardým için çaðrýda bulunuldu... Hükümet sancýsý Saðlýk Bakanlýðý bölgeye 6 ambulans sevketti. Dumandan etkilenen polis ve itfaiye ekiplerine müdahale edildi, 2 kiþi Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldýrýldý... Rum tarafý yangýn helikopterleri ile duruma müdahale ederken, kuzeye sýçrayan ateþi söndürmek için Türkiye'den helikopter talep edildi sayfada CTP-BG planýný ortaya koydu, UBP 2 gün sonra yanýt verecek sayfada

2 Son dakika YEÞÝLIRMAK KAPISI TAMAMEN YANDI Yeþilýrmak bölgesinde dün öðleden sonra baþlayan yangýn sonucundan Yeþilýrmak Sýnýr Kapýsý'ndaki tüm tesislerin yandýðý öðrenildi. Yangýný söndürmek üzere büyük bir çaba harcanýrken, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmal Serdar Savaþ, Polis Genel Müdür Birinci Yardýmcýsý Pervin Gürler ve Girne Kaymakamý Gürkan Kara da yangýn bölgesindeki çalýþmalarý yerinde izlediler. Yangýnýn köyün çok yakýnýna gelmesi nedeniyle Yeþilýrmak köyünün elektrikleri kesildi. Baþbakan Siber bir yangýn helikopterinin Ercan Havaalaný'nda diðerinin ise Antalya'da hazýr vaziyette beklediðini söyleyerek gün aðarýr aðarmaz helikopterlerin uçabilecekleri anda yangýna havadan da müdahale edileceðini söyledi. VETERÝNER KLÝNÝÐÝ'NDEN ANESTEZÝ ÝLACI ÇALINDI Güzelyurt'ta önceki gece saat sýralarýnda, bir veteriner kliniðinin kapý camý meçhul þahýslar tarafýndan kýrýlýp içeriye girildi ve iki buçuk þiþe anestezi ilacý çalýndý. LEFKOÞA'DA UYUÞTURUCU... Lefkoþa'da önceki gün saat sýralarýnda, M.A'nýn (E-29) üzerinde yapýlan aramada, tasarrufunda yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabioid türü uyuþturucu bulundu. Polis açýklamasýnda, bahse konu þahsýn tutuklandýðý kaydedildi. ZIPKINLA KAÇAK BALIK AVI Karþýyaka'da önceki gün saat sýralarýnda, E.B (E- 33) ve M.D (E-15) bir restoranýn önünde denizde yetkili makamdan izinsiz zýpkýnla balýk avladý. Polis iki deniz maskesi, iki çift palet ve iki balýk zýpkýnýn emare alýndýðýný açýkladý. Adý edilenler hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ATEÞLÝ SÝLAHI KÝLÝT ALTINDA MUHAFAZA ETMEYÝP KAYBEDEN ÞAHSA YASAL ÝÞLEM 1 Mart-15 Aðustos tarihleri arasý, Pýnarbaþý'nda M.Ç (E-35), evinin ambarýnda þilte altýnda muhafaza ettiði kendi adýna kayýtlý av tüfeðini kaybetti. Polis açýklamasýnda, M.Ç hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi. Þener LEVENT Açý Leymosunlular bana sordular bir gün: -Kýbrýs'ýn en güzel kenti neresi? Hiç tereddüt etmeden, -Leymosun, dedim. Kapýlarýn yeni açýldýðý zamanlardý. Bir tavernadaydýk... Buzuki çalýyor ve piste fýrlayanlar sirtaki oynuyorlardý... Dumana ve uzo kokusuna boðulan týklým týklým mekanda hem eski günlerin heyecanýný, hem de Kýbrýslýrum dostlarýmýzla yeniden kucaklaþmanýn coþkusunu yaþýyordum. Masamýzda yeni tanýþtýðým genç bir Kýbrýslýrum, "Senin için canýmý veririm" dedi bana... Ama boynundaki madalyonunda Grivas'ýn resmi vardý... Leymosun için özlediðim bir kent diyemem... Hiçbir hatýram yok çünkü orda... Ama her zaman gitmek, görmek ve yaþamak istediðim bir kent... Týpký Baflýlar gibi Leymosunlular da çok kenetlenmiþler birbirlerine... Bir akrabalýk duygusuyla... Yalnýz 'Dublinliler' yok, bir de Leymosunlular var bu dünyada... Výcýk výcýk bir Aðustos sýcaðýnda Leymosun'a gidiyoruz yine iþte... Ýki Leymosunlu... Ve bir Lefkoþalý arabada... Mola verdiðimiz Kalavason'da bir kahvede oturduk... Bir aðacýn kaba gölgesinde... Kalavasonlularla... Bu köy Þener Elcil'in köyü... Ama onun da hatýrlayabildiði bir þey yok burda... Henüz iki aylýkken ayrýlmak zorunda kalmýþlar köyden fasariyasý baþladýktan sonra... Doðduðu evi gösteriyor bize... Sonra ata yadigarý tepeleri... Bakýr iþçilerini anlatýyor Köyün minaresi ile kilisesi birbirine bakýyor... Kilisenin çanýný da, minareyi de ayný mimar yapmýþ... Kahvelerimizi yudumladýðýmýz aðacýn altýnda dertleþiyoruz Polikarpos ve Filippos ile... Kýrk yýl Ýngiltere'de yaþamýþ ve çalýþmýþ Polikarpos... 'Paul' derlermiþ ona orda... Çok sevecen bir adam... 'Politis' gazetesindeki yazýlarýmdan tanýrmýþ beni... "Benim aklýmdan ne geçerse, tam da onlarý yazýyorsun" diyor... Herþeyden önce bir Kýbrýslý sayýyor kendini... Ve Doðuþ Derya'yý da biliyor... Ondan da haberi var... "Sizin o meclisteki kadýn ne kadýn ama" diyor hayranlýkla... Þimdiki zamanda iletiþim ne kadar hýzlý deðil mi? Anýnda herkes herþeyi öðreniyor... Doðuþ'un yemini bir anda dünyanýn öbür ucuna ulaþýyor. Oysa yarým yüzyýl önce Kaymaklý'da olup bitenler Lefkoþa surlariçinde duyulmazdý... Ahmet Gürkan'ýn öldürüldüðünden bile haberi olmadý surlariçindeki Ayhan Hikmet'in... Oysa þimdiki gibi bir bilgisayarý olsa, yatmadan önce oraya gelen son mesajlara baksa, katiller daha sonra gelip onu da öldürebilirler miydi? Leymosun'a girerken Önder Konuloðlu eski günleri yeniden yaþamaya baþladý. Her köþesinde, her mahallesinde hatýralarý LEYMOSUN'DA TÜRK OLMAK vardý... Onun için yalnýz Kýbrýs'ýn deðil, dünyanýn en güzel þehri Leymosun'du... "Þurasý Ziya Buba'nýn bürosu, þurasý Niyazi'nin kebap salonu, þurasý bizim Doðan Türk Birliði lokali" diye gösteriyor bize her yeri... Sahanýn önünde de gidip durdu ve demir parmaklýklardan uzun uzun baktý... -Ýþte bu benim yýldýzlaþtýðým saha, dedi... Yýllar sonra o meþhur þutlarýndan birini de Mehmet Ali Talat'a attý... Talat sarayda cumhurbaþkanýydý... Ve Öðretmenler Sendikasý bir protesto eylemi yapmýþtý... Bu eylemde sarayýn duvarýnýn önüne bir top konmuþ ve þutu da Önder çekmiþti... Çok kültürlü bir okul var Leymosun'da... Ve bu okulda diðer yabancý çocuklarla birliklte güneydeki Türk çocuklarý da var... Onlarýn öðretmeni Kýbrýslý bir Türk... Salih Tahsin... Neler neler anlattý bize... Bir bilseniz... Dinledikçe bir umutsuzluk, bir karamsarlýk daha çöktü üstümüze... Ruhumuz karardý... Salih garajý andýran bir evde yaþýyor... Baþka bir ev kiralamak istemiþ... Ama Türk olduðu için hiçbir Rum kiralamamýþ evini ona... Yakýnlardaki Polemitya'da kendine ait bir evi Þener Elcil, öðretmen Salih Tahsin ile... var... Tamir edip yerleþebilir oraya... Ama onu da vermiyorlar ona... Oysa dört yýldýr Leymosun'daki okulda çalýþýyor... Vergisini veriyor, yatýrýmlarýný yapýyor, ama yine de yararlanamýyor vatandaþlýk haklarýndan... Dahasý þu: Rum Öðretmenler Sendikasý'na (OELMEK) üye olmak istemiþ... Ama Türk olduðu için reddetmiþler üyeliðini... Saðlýk kartý bile çýkaramamýþ Türk olduðu için... Ayda bir okula papaz gider, çocuklara vaaz verirmiþ... Türk çocuklarý Rum çocuklarýn okuduðu tarih dersine giremezmiþ... Ýsteseler de alýnmazlarmýþ oraya... -Sen hangi tarihi okutuyorsun onlara, diye sordum... -Talat döneminde çýkarýlan birkaç tarih kitabý vardý, iþte onlarý, dedi... Leymosun güzel... Ama adadaki havalar hala berbat mý berbat... Ne yaþadýðýmýz bunca trajediden, ne de yanýbaþýmýzdaki dehþetli din ve mezhep savaþlarýndan ders almýyor kimse... Bu memlekette ne çözüm olur, ne de barýþ... Böyle giderse... Akan bunca kan bile adam edemediyse bizi, ne adam eder ki bundan sonra... GÜNEYDEN KAÇAK PROTEÝN TOZU, HAP VE ÝÐNE GETÝREN ÞAHISLAR TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki sabah saatleri arasýnda, Lefkoþa'da C.O'nun (E-25) ve K.A'nýn evlerinde polis tarafýndan yapýlan aramalarda, Güney Kýbrýs'tan alýnmýþ ve ithali yasaklanmýþ muhtelif markalarda toplam 106 adet protein tozu, hapý ve iðnesi bulunarak emare olarak alýndý. Adý edilenler tutuklandý.

3 AFRÝKA dan mektup... MISIR Bölgemizde çok ciddi olaylarla karþý karþýyayýz... Arap Baharý, Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) falan derken çok kan döküldü... Ve dökülmeye devam ediyor... Ortadoðulu halklarýn kaný... Paraya para demiyor silah tacirleri... Bu kan deryasýnda en çok kazanan onlar... Mýsýr'da baþlayan olaylardan bu yana 50 milyar dolara yakýn bir parayý kasalarýna koymuþlar... Onlarýn kasalarýna para akýyor, Nil nehrine ise kan... * Bu kan gölünde olaylarý saðlýklý biçimde tahlil etmek pek o kadar kolay deðil... Tayyip Erdoðan'ýn yandaþ medyasýna bakanlar bu kýyýmýn içyüzünü öðrenemezler... Bizim buradaki basýnýmýzda da doðru biçimde verilmiyor haberler... Týpký Suriye örneðinde olduðu gibi... Basýnýmýz, Türkiye kimin yanýnda duruyorsa onun yanýnda... Devrik cumhurbaþkaný Mursi kahraman, Müslüman Kardeþler denilen þeriatçý örgüt ise darbeye direnen 'devrimci' bir örgüt gibi sokuluyor gözümüze! Mursi seçimle gelmiþ, askeri darbeyle gitmiþ diye bir kýyamet... Ya Mübarek? O da seçimle gelmemiþ miydi? Onu devirenler ve hapsedenler haklý, ama Mursi'yi devirenler haksýz! Olur mu? * Ortadoðu'nun en iyi uzmanlarýndan biri saydýðýmýz sevgili dostumuz Hüsnü Mahalli, geçtiðimiz günkü canlý bir ekran yayýnýnda þöyle dedi: "Mursi gibi Hitler de seçimle gelmiþti... Eðer iktidarda kalmayý baþarsaydý, Mursi de Hitler gibi olacaktý..." Mursi'nin bir yýllýk iktidarýnda neler yaptýðýna bakýlýrsa, sevgili dostumuza hak vermemek mümkün mü? Adam týpký Türkiye'deki Tayyip Erdoðan gibi, muhalif medyayý susturdu... Yargýyý teslim aldý... Ve þeriatýn katý kurallarýný devreye koydu hemen... Kýzlarýn evlenme yaþýný dokuza indirdi... Kadýnlarýn denize girmelerini yasakladý... Ve daha neler... * Askeri darbeleri onaylamayýz elbette biz... Ama Mursi'yi de iktidardan baþka hangi güç götürebilirdi ki? Böyleleri bir kere iktidara geldiler ve herþeye hakim oldular mý, seçimle de gitmezler kolay kolay... Binbir türlü hileye baþvururlar... Darbeden sonra ABD ile batýlý müttefikleri çok ikiyüzlü bir tavýr takýndý... Bir yandan buna 'darbe' demeyerek darbecileri onaylarken, diðer yandan da meydanlara dökülen Mursi yanlýlarýný okþadý... Darbe hükümetinin Mursi ile diðer tutuklularý serbest býrakmasýný ve demokratik protestolara da müdahale etmemesini talep etti... Ancak Adeviye Meydaný'nda tam teçhizat mevzilenen Mursi taraftarlarý, Türkiye'de Gezi Parký'ndakiler gibi silahsýz deðildi... Askerle silahlý çatýþmaya girmekten çekinmediler... Ve olan oldu... Birkaç bin ölü ve binlerce yaralý... Bu aþamadan sonra taraflar arasýnda herhangi bir uzlaþma saðlanmasý asla mümkün görünmüyor... Köprüler atýldý... Þu anda Kahire'de iktidarý ellerinde bulunduran darbeciler, karþý tarafa yenildikleri takdirde kellelerinin gideceðini çok iyi biliyorlar. Bunun için de isyanlarý her türlü þekilde bastýrmaya çalýþacaklarý kesin... Mýsýr da týpký Suriye gibi iç savaþýn eþiðinde... Kan kan kan... Nil'de ölüm... Washington'da bayram! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KOALÝSYON ÇALIÞMALARI CTP-BG DP-UG ile yeniden görüþtü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Hükümeti kurma görevini verdiði Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler'in (CTP-UG) bu yöndeki çalýþmalarý sürüyor. CTP-BG heyeti dün DP-UG heyetiyle bir kez daha görüþtü. CTP-BG Genel Merkez'inden yapýlan yazýlý açýklamada, dün saat 09.00'da biraraya gelen CTP- BG ile DP-UG heyetlerinin, önceki gün yaptýklarý görüþmede ele aldýklarý konularý ayrýntýlý bir þekilde konuþmak üzere CTP Genel Merkez'inde bir toplantý gerçekleþtirdikleri kaydedildi. CTP-BG planýný ortaya koydu UBP PARTÝ YETKÝLÝ ORGANLARINDA GÖRÜÞÜP 2 GÜN ÝÇÝNDE CTP'YE GERÝ DÖNECEK Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik-Güçler (CTP-BG) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bir saati aþkýn bir süreyi bulan toplantý sonucunda, her iki partinin Genel Baþkanlarý Özkan Yorgancýoðlu ve Ýrsen Küçük basýna açýklamalarda bulundu. YORGANCIOÐLU CTP-BG Genel Baþkaný Yorgancýoðlu hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde bugün ikinci kez UBP heyetiyle bir araya geldiklerini söyleyerek, muhtemel hükümet döneminde ortaya konulacak Açýklamada, toplantýnýn her iki partinin Genel Sekreterleri Baþkanlýðý'ndaki heyetler arasýnda yapýldýðý ve her iki siyasi partinin olasý koalisyon hükümetinin programý üzerinde durulduðu belirtildi. CTP-BG heyetinde, Genel Sekreter Asým Akansoy'un yanýnda Ýsmet Akim, Özdil Nami ve Tufan Erhürman; DP-UG Genel Sekreteri Bengü Þonya'nýn yanýnda ise Ahmet Kaþif, Mustafa Arabacýoðlu, Serhat Kotak ve Hasan Taçoy yer aldý. eylem planýný UBP yetkilileriyle daha ayrýntýlý görüþtüklerini belirtti. Yorgancýoðlu, ilk bakýþta hemfikir olduklarý planý UBP'li yetkililerin kendi parti organlarýnda 2 gün içinde deðerlendirip, alternatifleri de varsa onlarla birlikte geri dönüþ yapacaklarýný söyledi. Yorgancýoðlu görüþmenin karþýlýklý anlayýþ çerçevesinde geçtiðini belirterek UBP heyetine teþekkür etti. KÜÇÜK UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük de ilk önce UBP Genel Merkezinde bugün de CTP Genel Merkezinde olmak üzere ikinci toplantýnýn gerçekleþtirildiðini yineleyerek, bugün daha çok detaylara girme þansý bulduklarýný söyledi. Karþýlýklý görüþlerin toplantýda belirtildiðini ifade eden Küçük, 2 gün içinde CTP'ye gerekli görüþleri aktaracaklarýný kaydetti ve toplantýnýn genel olarak olumlu havada geçtiðini ifade etti. Çiziktirdi existence Elvan Levent MÝDESÝ KALDIRAN AFÝYETLE YESÝN 'No', yani 'Hayýr' filmini henüz izlememiþseniz eðer, size izlemenizi tavsiye ederim. Þili'de 1988 yýlýnda uluslararasý baskýlar sonucu Pinochet yönetiminin referanduma gitme kararý almasýyla baþlayan iki ayrý seçim kampanyasý süreci gösteriliyor filmde. Biri Pinochet'in 'evet' kampanyasý... Diðeri de muhalefetin 'hayýr' kampanyasý. Bu halk oylamasýnýn sonucu, yýllar boyunca halka kan kusturan diktatörün bir sekiz yýl daha iktidarda kalýp kalmayacaðýný belirleyecekti ve belirledi de... Sandýktan çýkan yüzde kýrk üç evet oyuna karþýlýk, yüzde elli beþ hayýr oyuyla Pinochet sonunda devrildi. Filmin adýndan da anlaþýlacaðý üzere, bu tarihi olayda baþarýlý genç bir reklamcýnýn yürüttüðü 'hayýr' kampanyasýnýn önemi çok büyük. Ýnsanlarý cesaretlendirebilmek ve köklü bir deðiþimin mümkün olduðuna inandýrabilmek bir yana, küçümsenmeyecek bir orana sahip olan 'oy kullanmayanlarýn' sandýða giderek 'hayýr', mühürünü vurmalarýný saðlamak da o kadar kolay deðildi çünkü. Ama sonuçta güçlü bir reklam kampanyasýyla bunu baþarýyorlar iþte. Geliþigüzel gözaltýlar, iþkenceler, cinayetler, ardý arkasý kesilmeyen kuþkulu kayýplar dönemi de geride kalýyor böylelikle. Filmi size neden tavsiye ettiðime gelince... Birincisi, iyi çekilmiþ bir film olduðunu düþündüðümden... Ýkincisi de, çoðu kez olaylara dýþardan bakmanýn, garip bir þekilde insanýn burnunun ucundaki birçok þeyi daha iyi görmesini saðladýðýndan. Bu açýdan sinema oldukça etkili bir araç kuþkusuz. Ne diyorlardý? Bir kez görmek, bin kere duymaktan iyidir... Týpký her gün haberlerde duyduðu katliamlardaki ölü sayýlarýný kanýksadýðý gibi, sürekli duyup okuduðu diðer birçok mesleye karþý da duyarsýzlaþýyor insan ne yazýk... Ve hiç benimsenmeyecek þeyleri benimsiyor sonunda; týpký hiç vazgeçilmeyecek bir haktan gönüllü olarak vazgeçer gibi... Mesela, özellikle son zamanlarda gittikçe artan bir sýklýkla CÖÞ'ün 'gece kulüpleri'ne düzenlediði 'fuhuþ' baskýnlarý haberleri çýkýyor sürekli olarak basýnda. Bu arada CÖÞ'ü yeni keþfedilen bir gezegen ismiyle karýþtýrýlmamasý için hemen belirtelim: CÖÞ, Cürümleri Önleme Þubesi, demek, suçlarý yani... Neredeyse her gün bir 'fuhuþ' operasyonu... Burada 'gece kulübü'nden çok ne var zaten... CÖÞ de iþini yapýyor ve gidip buralarý basýyor tabii... Biz de her gün gazetede okuyoruz. Yapýlan operasyonda üç kiþi tutuklandý. Yurtdýþýna çýkýþlarý yasaklandý... Bir de fotoðraf: Yüzünü gizlemeye çalýþan bir kadýn iki polisin arasýnda yürüyor. Oysa hepimiz o kadýnýn bu adaya giriþ yaptýðý andan itibaren zaten pasaportuna polis tarafýndan el konulduðunu... Ardýndan da burada fuhuþ yapacaðý için zorunlu olarak devlet hastanesinde saðlýk kontrolünden geçirildiðini biliyoruz. Sonra da sanki biz bunlarýn hiçbirini bilmiyormuþuz gibi, CÖÞ gidip kadýný fuhuþ yaptý, diye tutukluyor... Ve üstelik bu tutuklama sýrasýnda çekilen fotoðrafta yüzünü gizlemeye çalýþan tek kiþi de yine bu kadýn oluyor. Oysa bana kalýrsa bu kadýn, bu fotoðrafta utanmasý gereken kesinlikle en son kiþi. Ama ne yazýk ki birçoðumuz bu haberleri okurken bütün bunlarý sorgulamýyor bile. Bu da týpký insanýn kendi yazdýðý bir metindeki en bariz imlâ hatalarýný görmemesine benziyor. Defalarca okusa da görmüyor çünkü bilmediði birþeyi deðil, çok iyi bildiði birþeyi okuduðundan üstünde durmuyor, farketmiyor bu yüzden. Gece kulübü patronlarý serbest... Onlarýn bu kadýn tüccarlýðýna 'gece kulübü' kýlýfý uydurup yasallaþtýran yetkili makamlar rahat... Onlara kimse dokunmuyor... Týpký büyük uyuþturucu patronlarýnýn rahat olduklarý gibi... Onlara da kimse dokunmuyor çünkü. Bize de birkaç gram 'ot'un hikayesini yuttursunlar, deðil mi? Üstüne bir de ciðer, süt ve yoðurt... Ne diyelim... Midesi kaldýran afiyetle yesin.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Fikri hür, zikri hür, vicdaný hür... Ýþte Kamil Hür Sarýlmýþ dört elle yine Kýbrýs Cumhuriyeti'ne Garantörler yargýlansýn diyen sesi gür 16 Aðustos'ta haykýrdý tek baþýna yine Kalay ESAS DURUÞA GEÇECEK KADINLAR ARANIYOR Nihayet CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu aðzýndaki baklayý çýkardý ve meclisteki tavrýný eleþtirerek "Doðuþ Derya'ya bu toleransý bir daha vermeyeceðiz!" Özgür zihinler ürkütüyor statükocu partileri, hem kadýn hem özgür olursa daha beter ürkütüyor. Ýster saðcý olsun ister solcu fark etmez, bir siyasi partinin baþýna oturan, koþulsuz itaat bekler milletvekillerinden. Önlerinde esas duruþa geçen mýymýntý kadýnlara alýþtýklarýndan, kiþilikli bir kadýna toslayýnca þaþkýna dönüyorlar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TU HEPSÝNE... Bizim zamanýmýzda ne bilgisayar vardý, ne son model araba, ne motosiklet... Ne de cep telefonu... Býrakýn cep telefonunu, evlerimizde bile telefon yoktu... Ancak belli kiþilerin evlerinde bulunurdu telefon... Oyunlarýmýz da farklýydý... Oyuncaklarýmýzý genellikle kendimiz yapardýk... Kamyon oyunlarýnda kamyonlarýmýz tahtadandý. Tahtalarýn üzerine çiviyle gazoz kapaklarýný çakar ve tekerlek yapardýk. Silah oyunlarýmýz da öyleydi.. "Hand made" yani! Çocuklarýn oyunlarýnýn da zamana göre olduðunu düþünürsek, o günlerin þartlarýna göre þekillenmiþti bizim oyunlarýmýz da... En büyük oyunlarýmýzdan biri saklambaçtý... Kýzlý erkekli mahalleye toplanýrdýk... Ýçimizden birisini "innik minnik" yaparak ebe seçer ve hepimiz de saklanmaya giderdik... "Ebe" yüzünü bir duvara döner ve yüze kadar sayardý. Yüze kadar saydýktan sonra saklananlarý bulmaya çalýþýrdý. Saklananlar da onun kendilerini farketmeyecek þekilde "ebe" olduðu yere gidip tükürmeye çalýþýrlardý. Ebe tarafýndan görünenler yeni ebe olurlardý. Ýsteyen sadece kendisi için tükürüp ebe olmaktan kurtulur, isteyen de "tu hepsi" diyerek "ebenin yumduðu duvara" tükürür ve diðerlerini de kurtarýp eski ebenin ebeliðe devamýný saðlardý... Seçimler oldu bitti... Þimdi KKTC'ye hükümet kuracaklarmýþ... Kabaktan olan terazinin boktan olur dirhemi derler ya, sahte bir devletin hükümetinin durumu da daha farklý deðildir... Bok deðil bombok! Deðiþecek bir þey olacak mý insanýmýzýn hayatýnda, onlarýn hükümet oyununun sonuçlanmasýnda? Olmayacak! Keyfe bak öyleyse! Hükümet avý da ertelemiþ... Yasaklamamýþ yani... Ara bölgeye saklanan tavþanlar ve keklikler bir süreliðine geri gelebilirler artýk... Arka camýnýn üzerinde "Babam saðolsun" yazan son model bir araba geçti yoldan... Egzozunun gürültüsü kilometrelerce öteden duyulmuþ olmalý... Pub'ta birasýný yudumlayan ortaokul öðrencisi sigara içen kýz arkadaþýna, seyretmesi için cep telefonundan film indirmekle meþguldü... Arda "Maðusa'dan çýktým yola" þarkýsýný söylüyordu Anayasa'nýn barýnda... Dörtlü mü olsun, ikili mi, üçlü mü tartýþmasýdýr gidiyor... Grup mu yapalým, üçlü mü, yoksa "couple" mý olsun birlikteliðimiz diye sorsalar ayýp mý olur? Ah be Feride gözün kör olmasýn senin... O kalýn kitabýn sayfalarý arasýndan çýkarabilmek için seni güneþin doðuþuyla batýþýný yaþadým... Buralarda olmayacaktým, kimbilir nerelerdeydim þimdi... Londra'nýn sisli havasýna tercih ettim Zeyniler köyünü hayal etmeyi... Feride'yi beklerken Ayþe geldi!.. Ankara, Tayyip, generaller, KKTC ve hükümet olasýlýklarý... Ebenin arkasýndayým þimdi.. "Tu hepsine"... Darp eden kocaya ekmek býçaðý! Lefkoþa Göçmenköy bölgesinde önceki gün karý koca arasýnda baþlayan kavga kanlý sonuçlandý... Kendisini darp ettiði gerekçesiyle kocasýnýn göðsüne ekmek býçaðý saplayan Hande Çavuþ isimli kiþi polis tarafýndan gözaltýna alýnmasýnýn ardýndan dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlarak hakkýnda soruþturma maksatlý 3 gün tutukluluk emri alýndý. Abbas ELMAS- Kadýna yönelik þiddet bu kez kanlý sonuçlandý. Göçmenköy bölgesinde kocasýnýn kendisini darp ettiði gerekçesiyle aðýz uzunluðu 8 santim olan ekmek býçaðýyla göðsünden yaralayan Hande Çavuþ dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Fuat Kurtulan, zanlý Hande Çavuþ'un 16 Aðustos'ta Göçmenköyde bulunan ikametgahlarý içinde ailevi sebeplerden tartýþtýðý eþi Moran Albert Salahi'yi kendisini darp ettiði gerekçesiyle söz konusu evin mutfak kýsmýndan aldýðý aðýz uzunluðu 8 santim ekmek býçaðýný bir kez Galatasaray yönetimine alacaðýný söyleyerek 3 kiþiyi dolandýrdý Gamze BAYKUR- Geçtiðimiz Ekim ayýnda Maðusa Devlet Hastanesi'nde yattýðý sýrada tanýþtýðý Mustafa Akýncý'ya kendisini 1700 TL karþýlýðýnda Galatasaray Futbol Takýmýnýn yönetimine aldýrabileceðini söyleyerek dolandýran Hakan Akdoðan önceki akþam KKTC'ye giriþ yaptýðý sýrada tutuklandý. "Sahtekarlýkla para temini" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Akdoðan tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Galatasaray yönetimindeki Abdürrahim Albayrak'ýn yeðeni olduðunu söyledi Olayýn tahkikat memuru Hasan Özgüç, zanlý Hakan Akdoðan'ýn 4 Ekim 2012 tarihinde Maðusa Devlet Hastanesi'nde yatýlý tedavi gördüðü sýrada tanýþtýðý Mustafa Akýncý'ya kendisini Eczacýbaþý Holding'de müdür olarak tanýttýðýný ve Galatasaray futbol takýmýnda yönetici olan Abdürrahim Albayrak'ýn yeðeni olduðunu söylediðini belirtti. Zanlý Akdoðan'ýn, Akýncý'yý 1700 TL karþýlýðýnda Galatasaray yönetimine aldýrabileceðini ve locada bulunan 128 numaralý koltuðu kendisine alabileceðini ve yanýnda iki kiþiyi misafir olarak Galatasaray maçlarýna getirebileceðini söyleyerek kandýrdýðýný belirten Özgüç, zanlýnýn müþtekiden 1700 TL parayý sahtekarlýkla temin ettiðini açýkladý. Parayý alýp yurtdýþýna kaçtý Polis Memuru Hasan Özgüç, zanlý Hakan Akdoðan'ýn 18 Ekim 2012 tarihinde yurt dýþýna çýktýðýný belirterek, zanlý Akdoðan'ýn, müþteki Mustafa Akýncý'nýn telefonlarýna cevap vermemesi üzere müþtekinin 28 Ekim tarihinde polise þikayette bulunduðunu açýkladý. Þikayetten sonra Türkiye ile yazýþmalar yapýldýðýný belirten Özgüç, yazýþmalar göðsüne saplamak suretiyle yaraladýðýný söyledi. Olayda kullanýlan býçaðýn emare olarak alýndýðýný ve zanlýnýn gözaltýna alýndýðýný ifade eden Kurtulan, zanlý hakkýnda baþlatýlan soruþturma kapsamýnda birçok ifade alýnmasý gerektiðini belirterek, yürütülen soruþturmanýn selameti açýsýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý, zanlýnýn olayla baðlantýlý olabileceðine bulgu yaparak, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný emretti. sonucunda zanlýnýn tüm söylediklerinin yalan olduðunun öðrenildiðini ifade etti. Zanlý Akdoðan'ýn 17 Aðustos tarihinde KKTC'ye giriþ yaparken tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Özgüç, ellerinde zanlýnýn ayni yöntemle 2 kiþiden daha para temin ettiði yönünde bilgiler olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Özgüç, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, zanlý Hakan Akdoðan'ýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SÖZLÜ ÝSTÝFA VE TALAT'IN ÝNCÝLERÝ Derviþ Eroðlu, hükümet oluþturma temaslarý çerçevesinde UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'le görüþmesinden sonra ne demiþti Ýrsen bey basýn mensuplarýna? "Yasalar ve teamüller gereði bu görüþmeleri yapmanýz gerekiyor." Bu sözlerle gerek Eroðlu'na, gerekse topluma verilmek istenen mesaj açýktý. "Zannetme ki ey Derviþ, senin yüzüne havasýk da hasretimizden, muhabbetimizden geldik. Yasalar ve teamüller öyle dediði için geldik. Yani mecburiyetten geldik"! Eroðlu'nu kýstýrsa bir kaþýk suda boðacak! Ama ah bu yasalar ve teamüllerin gözü kör olsun!.. Ve 28 Temmuz seçimlerinde milletvekili bile seçilemeyen Ýrsen Küçük'ten KKTC siyasetinde bir ilk. Sözlü istifa! 28 Temmuz seçimlerinde UBP'nin yarýsý, Ýrsen Küçük sayesinde sandýkta kaldý. Onun yapmasý gereken tek þey, 29 Temmuz sabahý adý gibi yarý yarýya küçülttüðü UBP Genel Baþkanlýðýndan istifasýný yazýlý olarak sunmaktý. Ama inanýlmaz bir þekilde bu beklenti gerçekleþmedi! Ýrsen bey, "Ýstifamý sözlü olarak verdim, yazýlý vermeye gerek yok" dedi! Herkes sözlü istifa maskaralýðýna hayretle yaklaþýrken, Küçük'ün parti içinde ipleri yeniden ele almak için yeni oyunlar peþinde olduðu yorumlarý da yoðun þekilde konuþulur oldu. Ben kendi adýma söyleyim, bugüne kadar verdiði hiçbir sözü yerine getirmeyen ve baþý her sýkýþtýðýnda bol keseden söz verip ne yazýk o zor durumdan kurtulan ama hurmadan indikten sonra "mafiþ gurban" diyen Arap gibi sözünü tutmayan Ýrsen Küçük'ün aynen diðerleri gibi istifa sözünü de tutmayacaðýna eminim. Zaten yazýlý deðil de sözlü istifa etmesi, bu niyetini ve peþinde olduðu oyunlarý açýkça ele veriyor. Þaþýrtýcý olan ise, parti içinde kimsenin çýkýp da sözlü istifaya itiraz etmemesi. Ve partisini parçalayan, sonuçta milletvekili bile seçilemeyen Ýrsen Küçük'e "Artýk burada dur" diyecek iradeyi gösterememesi. M.A. Talat, sandýktan koalisyon sonucunun çýktýðý günden beri, seçimden 1. parti çýkan CTP'ye UBP'yi iþaret edip duruyor. UBP'nin en doðru seçim olduðunu kafalara yerleþtirmeye çalýþýyor! Bir baþkumandan gibi, "Ey CTP, ilk hedefin UBP'dir ileri!" diyerek koalisyon harekâtýndaki stratejiyi gösteriyor! Tarafsýz siyasi gözlemciler, Talat'ýn UBP ýsrarýnýn arkasýnda, cumhurbaþkaný olarak yeniden saraya girme plânlarýnýn olduðunu vurguluyorlar. Dün bu iddialarý yanýtlayan Talat, Eroðlu'nu ekarte etmek için UBP'yle koalisyon istediðine yönelik eleþtirilerin anlamsýz olduðunu söyleyerek, "Yaklaþýmým o deðil" demiþ. Tabii ki inandýrýcý bulunmadý o sözler. Ve "Çevir da kaz yandý" darb-ý meseli canlandý hatýralarda! Bu arada "Türkiye'de olsaydým AK Parti'ye oy verirdim" ifadesinin çarptýrýldýðýný da iddia etti Talat! Ve dedi ki... "Ben bu ifadeyi kullandýðýmda 'besleme krizi' ve 'Gezi Parký' olaylarý yoktu"! O zaman sormak lâzým... Türkiye'de "Gezi Parký" olaylarýndaki AKP terörü sürerken, "AKP'den iyisi can saðlýðý" diyen de siz deðil miydiniz Mehmet Ali bey? Yoksa o zaman da mý yoktu Gezi Parký olaylarý ve besleme krizi?!

5 5 18 Aðustos 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Daha iyi noktalara varabilirdik, virgülleri aþamadýk ki. "Ben öyle davulun içine" diyebilecek bir baþbakan! MÝÞ-MIÞLAR * Biyologlar Derneði "ince ava onay veren hükümet bir çuval inciri berbat etti." Demiþ. - Ne inciri Ne çuvalý Nerde incir varmýþ da biz görmedik bunca zamandýr. * MA Talat; CTP'nin tek alternatifi DP deðil" demiþ. - DP'nin de tek alternatifi CTP deðil ama * Özgürgün "Saðda birlik için henüz vakit erken" demiþ. - Akýllý adam Doðru söylemiþ Hele biraz zaman geçsin, hele bir seçimler yaklaþsýn ki, birleþmenin rüzgarý ile girilecek seçimden zaferle çýkýlsýn. * Saðda birlik tartýþýlmaya baþlamýþ. - Bu iþlere akýl sýr erdirmek de mümkün deðil yani Partileri bölünceye kadar çabalýyorlar, sonra birleþtirmeye çalýþýyorlar.. Legocu be bunlar. * Protein bakýmýndan zengin olan hindi eti, sekse faydalý geliyormuþ. - Bu uzmanlara bakýlýrsa kereviz, roka, fýndýk ceviz ve daha pek çok þey faydalý. Anlayacaðýnýz bir erkek, ayvayý yemedikten sonra ne yerse yesin faydasý var. + Almanya'da ölümler azalýnca, cenaze iþleri yapan þirketlerkara kara düþünmeye baþlamýþ... - Yahu bunda fazla düþünecek ne var. Gelsinler Kýbrýs'taki trafik canavarýný alýp götürsünler, bir haftada iþleri açýlýr. * Vatandaþ olumsuzluklarý gördükçe "oynatmaya az kaldý, doktorum nerde?" diye türkü tutturuyormuþ.. - Mahsus yaparla... Her yurdum insaný doktorun Cumhurbaþkanlýðýnda olduðunu bilir. * Marstaki sývý su deðilmiþ. - Su deðilse sidiktir ve mutlaka ABD iþemiþtir. Dünyanýn içine yaptý, þimdi de oraya iþemeye baþladý. DP-UBP birleþti Serdar da baþkan oldu. Ve diyelim ki, seçimler de geldi çattý. Denktaþ'ýn oðlu "Derviþ abi buraya kadar, Talat'ýn karþýsýna ben çýkacam" diyemez mi dersiniz? Hükümet kurma çalýþmalarý devam ediyor? Doluya koyuyorlar almýyor Boþa koyuyorlar dolmuyor Ya da bize öyle gösteriyorlar. Durun bakalým sonunda nereye varacaklar? Eroðlu mu kazanacak? Talat mý? "Ne ilgisi var?" diyorsanýz, dünyadan haberiniz yok demektir. Söyleyim, siz de öðrenmiþ olun bari: Kurulacak hükümetin hedefi ve amacý belli arkadaþým Tarafý olduklarý cumhurbaþkaný adayýna koltuk deðneði olmak! Evet; amaç bu. Zaten gizleyen de yok. Kýsacasý, bu seçimler de boþa gitti. Göreceksiniz. Çakýcý istifa etmez de baþkanlýkta kalýrsa, haftaya "erken seçim" çaðrýlarýna baþlayacak. Ýsteyenle bahse girebilirim bu konuda. Nasýl bir hükümet? Tek seçenek var: Daþþaklý bir hükümet! Yooo Yanlýþ anlamayýn "Erkek" bir hükümet demek istemiyorum asla! Kararlý, inançlý, korkusuz, tuttuðunu koparacak, tükürdüðünü yalamayacak ve bu arada 13. maaþý da aksatmayacak bir hükümetten bahsediyorum. Budur istediðimiz. Mevcutlara bakýyorum da, karamsarlýða düþüyorum doðrusu. Ben öyle bir baþbakan istiyorum ki; çýksýn ve desin ki; "ey halkým tokmak bir süre daha Ankara'nýn elinde olacak. Mecburrrr, gatlanacaðýz, baþga yolu yok." Ben öyle bir baþbakan istiyorum ki; çýksýn ve desin ki; "ey Ankara sana tokmaðý BÖYLE BÝR ANDI kaptýrdýysak, hep kafamýza deðil, ara sýra davula da vur ve hep senin iþine gelen havalarý çalma, yoksa ben öyle davulun içine sçarým" Münasiptir deðil mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Pirgo'da baþlayan büyük yangýn Yeþilýrmak'a sýçradý ÝÇÝÞLERÝ BAKANI YÜCEL: "TÜRKÝYE'DEN HELÝKOPTER GELDÝ. ANCAK YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI. RÜZGARIN ETKÝSÝYLE ÝLERLÝYOR" YANGIN YEÞÝLIRMAK'A KADAR GÝRDÝ VE BAZI ORGANÝK TARIM TESÝSLERÝNÝ ETKÝSÝ ALTINA ALDI AVCILIK FEDERASYONU YANGINI SÖNDÜRMEK ÝÇÝN TÜM AVCI CAMÝASINI YARDIMA ÇAÐIRDI. "TANKER VE BENZERÝ ARAÇLARA SAHÝP OLAN AVCILAR BÖLGEYE GELSÝN" Dün güney Kýbrýs taki Pirgo köyünde baþlayan büyük yangýn kýsa zamanda kuzeydeki Yeþilýrmak köyüne sýçradý. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Gülsün Yücel, KKTC sýnýrýný geçen ve Yeþilýrmak yakýnlarýna gelen yangýnýn henüz kontrol altýna alýnamadýðýný ve rüzgarýn etkisiyle ilerlediðini söyledi. Bakan Gülsün Yücel TAK'a yaptýðý açýklamada, Girne ve diðer bölgelerden itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yangýna müdahale ettiðini, Türkiye'den talep edilen yangýn helikopterinin de gelerek çalýþmalara baþladýðýný, ancak yangýnýn rüzgarýn etkisiyle yayýlmaya devam ettiðini ifade etti. DAYIOÐLU Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Sami Dayýoðlu, saat 20.35'te TAK'a yaptýðý açýklamada, Yeþilýrmak Sýnýr Kapýsý'ný geçen yangýnýn doðuya doðru ilerlemekte olduðunu belirtti. Tüm ekiplerin yangýna müdahale ettiðini kaydeden Bakan Dayýoðlu, ancak Kalem Yalçýn Okut Dünkü yazýda özetlediðimiz Kýbrýs ýn Bahtsýz Baðýmsýzlýðý na eklenecek önemli bir faktör daha vardýr: Büyük güçlerin kendilerine, ne Taksim ne Enosis; baðýmsýz olacaksýnýz dedikleri Kýbrýs ahalisinin iki ana unsuru baðýmsýzlýðý içlerine sindirememiþlerdi. Rumlar Enosis ten, Türkler de Taksim den nasýl vargeçerlerdi... Onca yýldýr yapýlan yeminler ne olacaktý?.. Allah yazdýysa bozsundu!.. Türk basýný tek merkezden yönetildiði için halkýn kafasýna hep yalan üstüne yalan boca ediliyordu. O yalanlarýn baþýnda da: Rumlar Cumhuriyeti istemiyorlar iddiasý geliyordu. Rumlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti ni hararetle benimsedikleri söylenemez de, peki Türkler çok mu benimsemiþlerdi?.. ORADAYDIM, TANIÐIM da, Zürih te yapýlan antlaþmadan sonra Kýbrýs a baðýmsýzlýk verileceði ilan edilmiþti. Bu aþaðýdaki satýrlarý daha önceleri yazmýþtým; zararý yok, yine yazacaðým: Ortaokulda öðrenciydik Zürih Antlaþmasý imzalandýðýnda. Birgün liseden aðbilerimiz geldiler, Bugün yürüyüþ var, ders yok, dýþarý! dediler. Biz týfýllar dünden razý; dersleri kýrýyoruz ya, bayram ettik... Hurra, dýþarý çýktýk ve korteje katýldýk. Önde liseli abilerimiz, arkada biz týfýllar Lefkoþa sokaklarýnda uzun uzun yürüdüðümüzü hatýrlýyorum. Ama niye yürüdüðümüzü bilmiyorduk... Þunu çok net olarak anmsýyorum: En önde yürüyen abilerimizin ellerinde bir pankart vardý. Pankartta da, bir terazi; terazinin bir kefesinde Kýbrýs haritasý, diðer kefesinde de Dolarlar vardý. Tabii Dolarlarýn bulunduðu kefe aðýr basýyordu... Çocuk aklýmýzla, Kýbrýs satýlýyor algýsýný edinmiþtik o terazideki Dolarlardan. rüzgarýn etkisiyle ilerleyen yangýnýn henüz kontrol altýna alýnamadýðýný dikkat çekti. KRÝZ MASASI Yeþilýrmak bölgesini etkisi altýna alan yangýn henüz kontrol altýna alýnmazken, yangýnýn Yeþilýrmak'a kadar ulaþarak bazý organik tarým tesislerini etkisi altýna aldýðý öðrenildi. Yetkililer tüm vatandaþlarý yangýný söndürmeye yardýma çaðýrdý. Yangýn nedeniyle Lefke Kaymakamlýðý'nda Kriz Masasý oluþturuldu. Baþbakan Sibel Siber ile Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Gülsün Yücel Kriz Masasý'ný yönetmek üzere Lefke'ye gitti. Girne Kaymakamý Gürkan Kara saat itibarýyla TAK'a yaptýðý açýklamada, bölgede çok kötü bir yangýnla karþý karþýya bulunduklarýný yineledi. Yangýnýn çok geniþ bir alanda bulunduðunu, tüm ekiplerin yangýnýn yerleþim bölgelerine doðru yönelen bölümünü kontrol altýna almaya çalýþtýðýný söyledi. Ýtfaiye Müdürlüðü'nün yaptýðý açýklamaya göre yangýn Yeþilýrmak köyünün 200 metre yakýnýna kadar Fakat kim satýyor, kime satýyor, niye satýyor anlayamýyorduk. Fýrsat bulup liseli aðbilerimize sorduðumuz zaman da: Susun, soru yok, sadece yürüyün diye azar iþitiyorduk. YARIM ASIR SONRA... Yaklaþýk yarým asýr sonra, vaktiyle TMT de önemli görevlerde bulunmuþ, sonra da Rauf Denktaþ a en þiddetli eleþtirileri yönelten bir yakýn arkadaþa sordumdu: Kim/kimler örgütlediydi týfýl yaþlarýmýzda katýldýðýmýz o yürüyüþü?.. Yanýtý: Dr. Burhan Nalbantoðlu nu iþaret ediyordu. Çok inandýrýcý bulmamýþtým, ama arkadaþýmý da sýkýþtýrmamýþ, üstüne gitmemiþtim Yarým yüzyýl sonra, ve de o yarým yüzyýlda yaþadýðýmýz onca deneyimden ve okuduðumuz kitaplardan sonra büyük resmin küçük karelerini biraraya getirmek zor olmamýþtý. Türk Liderliði toptan karþýydý Kýbrýs Cumhuriyeti ne; ve o alet olarak kullanýldýðýmýz yürüyüþü de Türk Liderliði örgütlemiþti. Bu sonuç Dr. Fazýl Küçük ün bir demecinde açýkça görülüyor. Doktor, Zürih te imzalanan antlaþma mucibince Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Muavini olacaðýný görünce direksiyon kýrarak, ve o güne dek Zürih süreci aleyhine kýþkýrttýðý geldiðini ifade ederken, son alýnan bilgilere göre yangýn Yeþilýrmak'taki bazý organik tarým tesislerini etkisi altýna aldý. Öte yanda Saðlýk Bakanlýðý bölgeye 6 tane ambulans sevk etti. Dumandan etkilenen polis ve itfaiye ekiplerine ambulanslarda müdahale edilirken, dumandan ciddi etkilenen 2 kiþinin Cengiz Topel Hastanesi'ne sevk edildiði öðrenildi. AVCILIK FEDERASYONUNDAN ÇAÐRI Öte yandan Avcýlýk federasyonu da yardým çaðrýsýnda bulundu. Federasyondan yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Yeþilýrmak bölgesinde devam eden yangýn doðayý yok edecek düzeye gelmiþtir. Rüzgarýn þiddetli olmasýndan dolayý kontrol altýna alýnamayan yangýnýn söndürülmesine katký koymak amacýyla tüm avcý camiasýndan destek beklenmektedir. Tanker ve benzeri araçlara sahip olan avcýlarýmýzýn konuya hassasiyet gösterip katký koymalarýný önemle rica ederiz. Bu doða hepimizindir! Avcý arkadaþ bu zor günde hep birlikte doðamýza sahip çýkalým." Bahtsýz Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti (2) Kýbrýslýtürklere Zürih Antlaþmasý ný benimsetmek için: Dümen onlardaysa, stop da bizdedir, merak etmeyin diye nutuklar atýyordu. O nedenle; hiçbir faþist, hiçbir ýrkçý bize palavra sallamasýn; yemezler, yemeyiz... Kýbrýs Cumhuriyeti ni Enosisçiler içtenlikle benimsememiþlerdi; doðru... Ve fakat, TMT ve Taksim ciler çok mu benimsemiþlerdi?.. Yukarýdaki, dümen ve stop hikayesinden Türk Liderliði nin Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti ni nekadar benimsediði ortaya çýkar... Sadece bu örnek de deðil; baþka örnekler de var. Örneðin Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý na da konan en yakýn zamanda Vergi Gelirleri Yasasý deðiþtirilip güncelleþtirilecek maddesine raðmen, Meclis te o yasa deðiþikliði gündeme gelince Denktaþ ve adamlarý beli tabancalý militanlarýný Meclis e gönderip o yasa deðiþikliði lehinde oy verecek Türk vekilleri terörize etmiþlerdi. Bir tek Temsiciler Meclisi vekili Av. Ahmet Mithat Berberoðlu TMT militanlarýnýn o gövde gösterisini ciddiye almamýþtý; ama azýnlýktaydý... O engelleme üzerine, Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Makarios un: Peki bu yasayý güncelleyemezsek bu Cumhuriyeti nasýl yaþatacaðýz? sorusunu cevapsýz býrakýyordu Dr. Küçük ve Rauf Denktaþ baþkanlýðýndaki Türk Liderliði... GÜNLÜK TÜRKÝYE BÝNMÝÞ BÝR ALAMETE GÝDÝYOR KIYAMETE Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK)'nin Ankara'da düzenlediði Rojava'yla dayanýþma eyleminde protestoculara býçaklarla saldýrdýlar. Öyle ya Rojava'da Kürtler var, Rojava ile dayanýþma yapmak olmaz, dayanýþma olsa olsa Müslüman Kardeþler ile olur. AKP Hükümeti, bir yandan Rojava'da Kürtleri katleden El Kaide baðlantýlý örgütlere silah veriyor, diðer yandan sözümona Ýmralý'daki Abdullah Öcalan'la ne idüðü belirsiz bir müzakere süreci devam ediyor. Kimisi çözüm süreci diyor, kimisi barýþ süreci Kürt milletvekilleri "Suriye'de Kürtlerin katledilmesine yataklýk yapanlar, Türkiye'deki Kürtlerle barýþ yapar mý?" diye sormuyor. Suriye'de de Mýsýr'da da ölenler ölüyor, kalan saðlarla yola devam ediliyor. Tayyip Erdoðan'ýn direksiyonunda bulunduðu Türkiye binmiþ bir alamete kýyamete gidiyor ASLOLAN BUDUR ÝÞTE Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! UBP'YLE MÝ? Bir tur daha yaptý dün Özkan Yorgancýoðlu... Hem DP-UG ile, hem de UBP ile görüþtü. Planýný da UBP'nin önüne koymuþ... UBP iki gün içinde cevap verecekmiþ buna. Kime niyet, kime kýsmet mi bu? DÝGOMO'YA KADAR... TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn kafasý çok kýzgýn bugünlerde... Baþýnda bir Suriye, bir Mýsýr, bir de Fethullah belasý varken, koalisyon derdinizle sakýn bir de siz üþüþmeyin baþýna... Vallahi Digomo'ya kadar kovcalar! LÝMNÝDÝ ATEÞÝ Yeþilýrmak'a, yani Limnidi'ye Pirgo'dan sýçrayan yangýn büyük yangýn... Gazetemizin son rötuþlarýný yaparken söndürülemedi hala... Kýbrýs'ýn her iki tarafý da yanýyor. Güneyin helikopteri var... Bizimkinin gelmesini ise Türkiye'den bekliyorlar... Ne gam? Kýbrýs yansa bile KKTC sonsuza dek yaþayacak deðil mi? Týrnak... "Susuzluktan yanýp kavrulan fassalar, üveyikler ve yaban güvercinleri, yaþamak için gelecekleri subaþlarýnda, yine ölümle buluþacak Son üç yýldýr, yuvalarýnda yavrularý veya yumurtalarý bulunan fassalar öldürülüyor. Vurulan birçok anaç fassanýn kursaðýndan 'yavru sütü,' karnýndan yumurta çýkýyor. Anababasý öldürülen yavrular yuvalarda açlýktan ve susuzluktan feci þekilde, acý çekerek ölüyor Ne kadar acý " Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Anlayacaðýnýz topu topu bir kuþ uçumu uzaklýkta çocuklar ve insanlar, Türkiye, ABD ve Ýngiltere, Fransa, Almanya gibi bazý Avrupa devletleri tarafýndan da desteklenen, çapulculuðu marifet sayan bir güruh tarafýndan çatýr çatýr katlediliyor... Kimsenin umurunda bile deðil." Ediz TUNCEL (Star) "Mecliste de, sokakta da (Dünyanýn her köþesinde) Doðuþ Derya'lar (kýrmýzýlý/siyahlý kadýnlar, duranadamlar) hýzla artýyor Baðýrýp çaðýrýp, küfrederek (coplarla, TOMA'larla) onlarý sindirmeye çalýþmak boþuna Köþenize çekilip, olan biteni anlamaya çalýþsanýz daha iyi edersiniz " Tamer ÖNCÜL (Yenidüzen) "Ayrýca, kuþlarýn azalmasý sonucu, tarýmda böcek zararlarýndaki artýþ da, daha fazla pestisit kullanýlmasý, doðanýn ve hepimizin de saðlýðýnýn daha fazla riske sokulmasý demektir." Orhan AYDENÝZ (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ý, batýlýlarýn Türkiye'yi de karýþtýracaklarý endiþesi sardý... Ortadoðu politikasý ardarda yediði darbelerle büsbütün çöken Erdoðan iyice telaþa kapýlmýþ görünüyor. Önce Suriye, sonra Mýsýr... Ýkisiyle de baþý dertte... Suriye'de Esad'a müdahalede bulunmayan batý, þimdi de Mýsýr'da askeri darbeye aktif ses çýkarmayýnca Erdoðan çileden çýktý. Aðzýna geleni söylüyor... Ne BM kaldý saldýrmadýðý, ne AB... Bir yandan da cemaat ile arasý iyice açýldý... Fethullah Gülen'le arasý berbat... Þimdi Mýsýr'da olup bitenler Türkiye'de de olacak diye kabus görüyor. Þakasý yok... Ýyi izleyin...

7 18 Aðustos 2013 Pazar Güzelyurt'taki katý atýk sorunu ele alýndý BAKAN HARMANCI BELEDÝYE BAÞKANI ÖZÇINAR'LA GÖRÜÞTÜ Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar ile bölgedeki katý atýk sorunu hakkýnda görüþmede bulundu. Harmancý Güzelyurt bölgesinde katý atýk sorunu bulunduðunu, çöplerin kontrolsüz þekilde döküldüðünü ve ayrýca bu çöplerin bazý kiþiler tarafýndan yakýldýðýný da söyleyerek, bu sorunlarýn çözülmesi için Mahmut Özçýnar'la iþbirliði içerisinde neler yapýlabileceðini ve ortak bir payda bulmak amacýnda olduklarýný belirtti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, uzunca bir süredir bölge halkýnýn yanan çöplükten dolayý büyük sýkýntý yaþadýðýný ifade eden Harmancý, sorunun çözümünün ve insanlarýn daha yaþanýr bir çevrede soluk almasý gerekliliði üzerinde durdu. Bu konunun aþýlmasý için gereken mercilerle destek saðlayabilmek için giriþimleri hýzlandýracaðýný da belirten Harmancý, sonuç alabilmek için kýsa dönem içeresinde de bazý yapýlabilecek adýmlar olduðunu, bu adýmlarýn atýlmasý halinde çöplüðü yakan kiþilerin tespit edilebileceði ve gereken iþlemlerin uygulanabileceðini söyledi. Avrupa Birliði'nin çöplüðün rehabilitasyonunu programýna aldýðýný belirten Harmancý, çöplüðün rehabilitasyonu konusunda, bir an önce iþlemlerin hýzlandýrýlmasý için gereken Doðuþ Derya'ya yurtdýþýndan büyük destek TÜRKÝYE KADININ ÝNSAN HAKLARI-YENÝ ÇÖZÜMLER DERNEÐÝ CTP-BG MÝLLETVEKÝLÝ DERYA'YI DESTEKLEDÝKLERÝNÝ AÇIKLADI Türkiye Kadýnýn Ýnsan Haklarý-Yeni Çözümler Derneði, Feminist aktivist CTP-BG Milletvekili Doðuþ Derya'nýn Cumhuriyet Meclisi'ne seçilmesini desteklediklerini açýkladý Kadýnýn Ýnsan Haklarý-Yeni çözümler Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, kadýn temsil oranýnýn %8 olduðu KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Doðuþ Derya'nýn toplumsal cinsiyet duyarlýlýðý PETROL VE DOÐAL GAZ MÜHENDÝSLÝÐÝ YDÜ'NDE DE EÐÝTÝMLERÝNE BAÞLIYOR Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), mühendislik fakültesi bünyesinde oluþturulan ve Ýngilizce eðitim verecek Petrol ve Doðal Gaz Mühendisliði lisans programý Eðitim Öðretim yýlýnda eðitime baþlýyor. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC uyruklu öðrencilere açýlmýþ olan 10 kontenjan için 6 Eylül 2013 tarihine kadar YDÜ Öðrenci Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'na doðrudan kayýt yaptýrýlabilecek. YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Fahrettin Sadýkoðlu yaptýðý açýklamada, Petrol ve Doðal Gaz Mühendisliði'nin doðal yollardan yer altýnda depolanmýþ olan petrol ve doðalgazýn bulunmasý, üretilmesi, taþýnmasý, depolanmasý ve pazarlanmasý konularýyla ilgili öðretim ve araþtýrma yapan bir bölüm olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Sadýkoðlu, Doðu Akdeniz ve KKTC çevresinde yürütülen petrol ve doðalgaz arama çalýþmalarýnýn son hýzla devam ettiðini de dikkate alarak, Petrol ve Doðal gaz mühendisliði bölümünün açýlmasýnýn sadece bilimsel ve eðitim çerçevesinde deðil jeopolitik açýdan da önemli olduðunu vurgularken, bu alanda uzman, genç ve dinamik elemanlarýn yetiþtirileceðini kaydetti. Petrol ve Doðal Gaz Mühendisliði'nin misyonunu da açýklayan Prof. Dr. Fahrettin Sadýkoðlu, yeraltý kaynaklarýný araþtýrarak insanlýðýn yararýna sunan ve bunlara ait sorunlarý mühendislik bakýþ açýsýyla çözen, çevreye ve etik deðerlere saygýlý mühendisleri yetiþtirmek hedefinde olduklarýný vurguladý. mercilerle istiþare edileceðini ve bu konuda ayrýlan bütçenin bir an önce serbest býrakýlmasý için ýsrarcý olunacaðýný da kaydetti. ÖZÇINAR: "SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN HAZIRIZ" Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Avrupa Birliði'ni beklemeden bu sorunu çözmek istediklerini, gerekirse devletin ve TC Yardým Heyeti'nin kendilerine yardýmcý olmasý ile bir mobil transfer istasyonu kurabileceklerini ve bir týr alýnarak sorunun ortan kalkabileceðini söyledi. Gereken özveriyi göstereceklerini kaydeden Özçýnar, transfer istasyonu ile kadýnýn insan haklarý ve toplumsal adaleti hayata geçirmek konularýnda çok önemli adýmlar atacaðýna inandýklarý kaydedildi. Cumhuriyet Meclisi'nde ettiði vicdani yemin üzerine bazý kiþi ve gruplarýn Doðuþ Derya aleyhine ortaya koyduðu Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Maden, Metalurji, Jeoloji, Fizik ve Petrol Mühendisleri Odasý Baþkaný Yrd Doç. Dr. Ertan Akün ile Oda Sekreteri Dr Mehmet Necdet'i kabul etti. LTB Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Baþkan Fellahoðlu kabulde yaptýðý konuþmada, ülkede zemin etütleri konusunda belli sýkýntýlar olduðu ve bina yapýmý öncesinde zeminin iyice için yer belirlediklerini ve bu yerin Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan belediyeye verilmesi gerektiðini söyleyerek, istasyonun kurulmasý için bunun bir adým olacaðýný vurguladý. Özçýnar Güzelyurt bölgesinde yaþanan katý atýk sorununun sadece kendi belediyelerinden kaynaklanmadýðýný, sorunun bölgedeki askeri birliklerin ve bazý belediyelerin de çöplerini Güzelyurt'a getirip dökmesi ile kontrolden çýktýðýný savundu. Özçýnar Güzelyurt Bölgesinde oluþturabilecek bir transfer ve ayrýþtýrma istasyonu ile bu sorunu ortadan kaldýrabileceklerini söyleyerek, bu istasyondan çöplerin Güngör'e taþýnabilileceðini de sözlerine ekledi. saldýrgan tepkilerden kaygý duyulduðu belirtilen açýklamada, Dernek olarak erkek egemen siyasi hayatta kadýn olarak varolan ve siyasi hayata yeni, eþitlikçi bir bakýþ açýsý getirmeye çalýþan Doðuþ Derya'nýn bu çabalarýnýn arkasýnda olduklarý kaydedildi. KKTC'de feminist bir kadýnýn milletvekili seçilmiþ olmasýnýn toplumsal cinsiyet eþitliðinin saðlanmasý yolunda çok önemli bir fýrsat olduðuna da deðinilen açýklamada, Derneðin Ýstanbul bazlý baðýmsýz bir örgüt olduðu, son 20 sene içerisinde hem ulusal hem de uluslararasý alanda yasalar ve pratikte kadýnýn insan haklarýnýn ve toplumsal cinsiyet eþitliðinin saðlanmasý için çalýþmalar yaptýðý kaydedildi. Bina yapýmý öncesinde zemin iyice etüt edilmeli LTB BAÞKANI FELLAHOÐLU MADEN, METALÜRJÝ, JEOLOJÝ, FÝZÝK VE PETROL MÜHENDÝSLERÝ ODASI BAÞKANI VE BERABERÝNDEKÝ HEYETÝ KABUL ETTÝ etüt edilmesi gerektiðini vurguladý. Fellahoðlu, LTB olarak Maden, Metalürji, Jeoloji, Fizik ve Petrol Mühendisleri Odasý ile her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný da sözlerine ekledi. Maden, Metalurji, Jeoloji, Fizik ve Petrol Mühendisleri Odasý Baþkaný Yrd Doç Dr Ertan Akün de yaptýðý konuþmada odalarý ile ilgili bilgiler vererek, LTB ile her konuda iþbirliðine hazýr olduklarýný söyledi ve Fellahoðlu'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝR TEÞVÝK PRÝMÝ HÝKAYESÝ Telefonla gazetemizi arayan Cemal Uluþan isimli Elyeli vatandaþýmýzýn þikayeti de devlet dairelerinin çalýþma þekli. Hayvancýlýkla geçinen vatandaþýmýz yaptýðý müracaatýn iki daire arasýnda kaybolduðundan veya unutulup gönderilmediðinden þikayetçi "Ben 26 yaþýnda birisiyim. Ýsmim Cemal Uluþan Elye'de hayvancýlýk ve çiftçilikle geçiniyorum. Hayvancýlýðýn ve tarýmýn dibe vurduðu bir dönemde yaþýyoruz. Ektiðimizi satamýyoruz, sattýðýmýzla da yaptýðýmýz masraflarý karþýlamamýz çok zor Kýsacasý söylemek gerekiyorsa hayvancýlýk da, çiftçilik de can çekiþiyor. Bir devlet dairesine kapaðý atýp maaþa talim etmek istemedim ve babadan kalan mesleðimi devam ettirmek istedim. Bu iþten elime geçen parayla da ailemin geçincesini saðlamaya çalýþýyorum. Herþey ateþ pahasý. Hayvan yemleri alýnacak durumda deðil. Süt veriyoruz ama sütün parasýný almak için de aylarca bekliyoruz. Kooperatiften borçlansak otomatik olarak bir de borcumuza faiz iþliyor. Geciken ödemelerde de bankalara bu borcumuzu faiziyle ödemeye çalýþýyoruz. Kýbrýs'ýn bir turizm adasý yapýlmak istendiði için hayvancýlýk ve çiftçilik öldürülmektedir. Oysa hayvancýlýðýn ve tarýmýn öldürüldüðü bir toprak parçasýnda sadece beton yýðýnlarý dikilir. Ülkemize gelen bir turist Kýbrýslýlara has ürünler, Kýbrýslýlara has hayvan çeþitlerini de görmek ister. Artan hastalýklara karþý organik ürünler teþvik edilmektedir. Tarýmý ve hayvancýlýðý sýfýrlamaya çalýþmak bunlarý da bitirmek demektir. Her neyse bizlerin elinde kalan para emeðimizin parasýdýr sadece Bir de devletten aldýðýmýz teþvikler. Devlet eðer hayvancýnýn yanýndaysa, çiftçinin yanýndaysa bu teþviði belli dönemlerde verir. Ben de hayvan besleyiciliði yaparým Bu nedenle teþvik almak için müracaatta bulundum. Veteriner Dairesi bir iþletme açtý. Onun kontrolü altýnda yapýlan müracaatlar, Lefkoþa Veteriner Dairesi Müdürlüðü'ne gönderilir. O da araþtýrmasýný ve gerekeni yaptýktan sonra Maliye'ye gönderir, Maliye Bakanlýðý da 3-4 ayda bir hayvancýya teþvik primi öder. Ben ilk yapanlardan birisiyim. Herkese teþvik primi çýktý ama bana çýkmadý. Araþtýrdým. Güzelyurt Veteriner Dairesi'ne gittim. Bilgisayarda ismimi buldular ancak dilekçem ve diðer evraklarýmýn Lefkoþa Veteriner Dairesi Müdürlüðü'ne gönderilmediðini öðrendim. Bu olabilecek iþ midir? Devlet dairesi böyle mi çalýþýr? Tekrar müracaat etmemi söylediler. Kabul ettim. Ancak müracaatý alan sekreter haným izinliymiþ ve onun izinden dönmesini beklemem lazýmmýþ Sekreter hanýmýn izinden dönmesini bekleyecek ve yeniden dilekçe yapacaðým. Ödemem de bir ihtimal Aralýk ayýna kalacak Bu teþvikle borçlarýmý ödemek için Aralýk ayýný bekleyeceðim. Büyük ihtimal böyle. O zaman borçlarýmýn üç dört aylýk fazlerini kim ödeyecek? Hata yapan sekreter haným mý?" BÝZÝM DUVAR SENÝN HATAN ENAYÝLÝK, DEVLETÝNKÝ MÝLLÝ ÝRADE Bizim Mandra Okuldan çok caminin bulunduðu mandrada, yeni öðretim yýlý yaklaþmasýna raðmen, okullarýn bakým onarým çalýþmalarýnda hiçbir ilerleme kaydedilmemesi ve öðretmen eksikliklerinin hâlâ giderilmemiþ olmasý vatandaþlar arasýnda endiþe kaynaðý olurken, öðretmen sendikalarý da süregelen olumsuzluklara dikkat çekerek, bunlarýn giderilmemesi halinde sorumluluðun hükümette olacaðý açýklamasýyla ilgilileri göreve davet eder. Sokaktaki adam "Memleketi cami doldurdular ama okullar periþan" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 18 Aðustos 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Türkiye'yi de karýþtýracaklar" Baþbakan Erdoðan'ýn gündeminde Mýsýr vardý ama sözü yine Türkiye'deki geliþmelere getirdi. Erdoðan, "Bugün Mýsýr ama belki yarýn Türkiye'yi karýþtýrmak isteyecekler. Biz bu tuzaðý bozacaðýz" dedi. Erdoðan Mýsýr'daki geliþmelerle ilgili þunlarý söyledi: "NEYMÝÞ, MURSÝ HERKESÝ KUCAKLAMAMIÞ" "25 Ocak 2011'de Mýsýr'da bir halk devrimi gerçekleþti. Mýsýr, demokrasiye ilk adýmýný attý. Bu bir uyanýþtý. Aslýnda bu, dikta rejimlerinin yýkýlýþýydý. 70 yýl süren diktatörlük sona erdi. Mýsýr'da bir askeri darbe yapýldý. 70 yýl sonra baþlayan demokratikleþme süreci çok aðýr bir þekilde yaralandý. Totaliter rejimleri destekleyenler, 1 yýl yüzde 52 oyla iþbaþýna gelen Mursi'ye tahammül edemediler. Biliyorlardý ki, Mursi yönetimi yolsuzluklara son verecekti. Biliyorlardý ki, yoksulluk içinde kývranan Mýsýr yeniden ayaða kalkacaktý. Neymiþ? Mursi herkesi kucaklamadý. Yüzde 52 iþ baþýna getiriyor." "ELLERÝNDE SÝLAH YOK" "Bir Mýsýrlý tankýn karþýsýna çýkýyor, elinde molotof yok, silah yok, taþ yok ve kendisine ateþ ediliyor ve o orada þahadet þerbetini içiyor. Mursi yönetimine Türkiye ve Katar'dan baþka destek veren ülke yoktu. Ne Batýlý ülkeler, ne Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri Bu iki yüzlülük nereye kadar? Darbe yönetimine, darbeyi yaptýktan sonra 16 milyar dolar hemen destek geldi." Erdoðan sözü Türkiye'deki direniþe getirerek, Mýsýr Büyükelçisi: "Türkiye Mýsýr halkýný deðil, terörist cemaatleri destekliyor" Mýsýr'daki Müslüman Kardeþler'i destekleyen Türkiye ile Mýsýr arasýndaki iliþkilerin giderek gerilmesi üzerine, geri çaðrýlan Mýsýr Büyükelçisi Türkiye'nin cemaatlerin deðil tüm Mýsýrlýlarýn "dostu" gibi davranmasýný istedi. Ülkesine çaðrýlan Abdurrahman Salahaddin, Mýsýr'a uçmadan önce basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Selahaddin, "Türkiye, Mýsýr'daki sadece bir grubun deðil bütün Mýsýrlýlarýn dostu gibi davranmalýdýr" dedi. Büyükelçi, "Mýsýr halkýnýn çoðunluðu Türkiye'yi dost olarak görüyor. Türkiye'nin bazý cemaatlerin tarafýnda olmasý iyi deðil. O cemaatler terörist gibi davranýyor" Mýsýr'la ilgili yayýnlarý direniþe baðladý: "Hani Gezi medyasý vardý ya Türkiye'de ve dünyada. Ayný orada ne varsa burada da onlar var. Bunlar 'Müslüman Kardeþler, 30 kilise yaktý' diyorlar. Hâlbuki kiliseleri korumak isteyenler onlardý." "HA BEÞAR, HA SÝSÝ" "Ha Beþþar, ha Sisi Bunlarýn birbirinden farký yok. Bunlara destek verenlerin de birbirinden farký yok. Alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste. Türkiye'nin Mýsýr'la ilgileniyor olmasýndan rahatsýz olanlar var. Türkiye katliamý, darbeyi görmesin istiyorlar. Mýsýr'da iki ayrý tablo var. Bir tablo, firavunun izinden gidenler, bir tablo da Musa'nýn izinden gidenler." "BM GÜVENLÝK KONSEYÝ'NÝN AYNAYA BAKACAK YÜZÜ KALMADI" "BM Güvenlik Konseyi üyelerini aradým, Avrupa Birliði'nden, Ýslam dünyasýndan birçok kiþiyi aradýk. Herkes sussa biz susmayacaðýz. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr. Güvenlik Konseyi üyelerinin, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nýn, Avrupa Birliði'nin aynaya bakacak yüzü kalmamýþtýr." "BELKÝ TÜRKÝYE'YÝ DE KARIÞTIRACAKLAR" "Bugün Mýsýr, yarýn belki Türkiye'yi karýþtýrmak isteyecekler. Bu bölgede güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Biz bu tuzaðý bozacaðýz. Unutmayýn en büyük tuzak Allah'ýn tuzaðýdýr. Bizim de aramýza nifak sokmaya çalýþýyorlar. Bunlara izin vermeyeceðiz." diye ekledi. Mýsýr'ýn Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaddin, Ankara'nýn Mýsýr'a yönelik açýklamalarýnýn olumlu bir görüntü yaratmadýðýný ve bu durumun Türkiye'nin ekonomisini olumsuz etkileyebileceðini söyledi. Mýsýrlý yetkililer Türkiye'nin Müslüman Kardeþlerin yetkilileriyle iliþkilerinden yola çýkarak ülkeyi karýþtýrdýklarýný belirtiyorlar. Mýsýr'daki kanlý baskýnlar ardýndan Türkiye Kahire'deki büyükelçisini geri çaðýrýrken Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Mýsýr'daki olaylar için "katliam" diyerek, BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantý istemiþti. Omorfolular geri dönmek istiyor Omorfo kökenli Rumlar gelenekselleþtirdikleri gibi 16 Aðustos günü BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerin Rum tarafýndaki büyükelçiliklerini ziyaret ederek, "geri dönme" isteklerinin yer aldýðý birer karar sureti verdi. Fileleftheros haberi "Rusya Her Zaman Kýbrýs'ýn Yanýnda... Omorfolulara Teyit ve Kýbrýs Sorununun Çözüm Mesajý... Rus Büyükelçi 1974'te Kýbrýs'ta Diplomattý" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete sözde "Güzelyurt Belediye Baþkaný" Haralambos Pittas baþkanlýðýndaki, siyasi partilerden temsilcilerin de katýldýðý heyetin ABD ve Rusya büyükelçilikleri ziyaretlerini öne çýkardý. Habere göre heyet "dünya güçlülerine, insan haklarýnýn tesisi ve ata topraklarýna geri dönüþ" taleplerini içeren karar suretleri verdi. Rusya'nýn Güney Kýbrýs'taki yeni büyükelçisi Stanislav Osadchiy'in heyeti kabul ederek görüþtü. Kayýplar Komitesi 13 yýl daha çalýþmak istiyor Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis tarafýndan görevinden alýnan, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Kýbrýslý Rum üyesi Aristos Aristotelus'un, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin yapýsýnýn güçlendirilmesi gerektiðine iþaret ederek, komitenin, bugünkü koþullarla, çalýþmalarýný tamamlamak için 10 yýldan fazla bir zamana ihtiyacý olduðunu söylediði haber verildi. Hükümet tarafýndan yapýlan ve Aristotelus'un yerine, 1 Eylül'den itibaren eski büyükelçi Theofilos Theofilu'nun atanacaðýna dair açýklamalarýn ardýndan, Aristotelus'un yetkili birimlere bugüne kadarki iþbirlikleri için teþekkürlerini sunduðu mektuplar gönderdiðini yazan Politis, Aristotelus'un yetkili birimleri, yerine baþkasýnýn geçeceði konusunda bilgilendirdiðini de kaydetti. Aristotelus'un, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin faaliyetleri ve geleceðiyle ilgili bir çalýþma yürüttüðünü de anýmsatan gazete, Aristotelus'un, bu yýlki performanslar temelinde, kimlik tespitlerinin tamamlanmasý için Komitenin ihtiyaç duyacaðý zamaný hesapladýðýný ifade etti. Rum Merkezi Cezaevi'nde bir ayda iki intihar Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Ýonas Nikolau'nun, Merkezi Cezaevinde bir ay içerisinde iki intihar gerçekleþmesi üzerine, cezaevinde olup bitenler konusunda iki rapor hazýrlanmasýný istediði haber verildi. Son bir ay içerisinde, iki tutuklunun kendini asmak suretiyle cezaevinde intihar ettiðini ve hayatýný kaybettiðini haber veren Fileleftheros, 27 yaþýndaki tutuklunun geçtiðimiz gün intihar etmesi üzerine, diðer tutuklularýn da ayaklandýðýný kaydetti. Geçtiðimiz gün yaþanan olaylarýn, personel eksikliði ve týbbi sorunlara sahip kiþilerin cezaevinde yaþamýný sürdürmesi gibi; cezaevinin yýllardýr karþý karþýya bulunduðu sorunlara iþaret ettiðini kaydeden gazete, cezaevi müdürlüðünün geçtiðimiz gün çýkan olaylarý bastýrmak ve tutuklularý hücrelerine girmeye zorlamak için, þiddete baþvurmak zorunda kaldýðýný anlattý. Bunun sonucunda, bazý yaralanmalar olduðunu kaydeden gazete, Adalet Bakaný Nikolau'nun, 27 yaþýndaki kiþinin intiharý ve bunu izleyen olaylarla alakalý iki rapor hazýrlanmasýný istediðini yineledi. Ýntiharla ilgili ilk raporun dün teslim edildiðini, çýkan olaylarla ilgili diðer raporun ise önümüzdeki Pazartesi günü teslim edileceðini ifade eden gazete, bir ay önce, 38 yaþýndaki baþka bir tutuklunun daha cezaevinde intihar ettiðini ifade etti. Cezaevindeki tutuklu hastalar için geceleri hemþire bulunmadýðýný kaydeden gazete, her 100 tutukluya 3-4 gardiyan düþtüðünü ekledi. Alithia gazetesi ise haberinde, ilk bakýþta, intihar olayýyla ilgili olarak gardiyanlarýn sorumluluðu veya ihmali bulunduðunun görülmediðini, çünkü tutuklunun kendisini asmasýndan birkaç dakika önce, mahkûmlarýn gardiyanlar tarafýndan sayýldýðýný ifade etti. Haravgi ise "Merkezi Cezaevinin Ýþleyiþinde Boþluklar" baþlýklý haberinde, cezaevleriyle ilgili yasadaki boþluklar, ayný zamanda ruhsal rahatsýzlýðý olan mahkûmlar için özel odalar oluþturulmasý ihtiyacýnýn, cezaevinde gerçekleþen ikinci intiharýn ardýndan gündeme gelen iki konu olduðuna dikkati çekti. Haberde, yetkili bakanýn konuyla ilgili herhangi bir siyasi sorumluluk almadýðý da ifade edildi. Politis gazetesi ise haberinde, gazeteyle irtibat kuran bazý mahkûmlarýn, gardiyanlarýn intihar eden þahsa kötü davrandýklarýný savunduklarýný haber verdi. Haberde, intihar eden kiþinin yakýnlarýnýn da, mahkûmlarýn iddialarýný güçlendiren suçlamalarda bulunduklarý belirtildi. G3 A4 TÜRÜ SÝLAH ÇALAN RMMO ASKERÝ TUTUKLANDI RMMO'nun Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki bir taburundan önceki gün bir adet G3 A4 tipi tüfek çalýndý. Tabur içerisindeki aramalarýn sonuç vermemesi üzerine polis tarafýndan baþlatýlan araþtýrmada tüfeðin, ayný taburda görevli asker tarafýndan çalýndýðý ve ailesinin yaþadýðý evde saklandýðý saptandý. Politis "G-3 Çalýndý Ancak Bulundu... Milli Muhafýz Tutuklandý" baþlýklý haberinde G3 A4 tipi tüfeði çalan kiþinin, ayný taburda mecburi hizmetini yapmakta olan bir asker olduðunu yazdý. 1-2 EYLÜL'DE OMORFO AY. MAMAS KÝLÝSESÝ'NDE AYÝN Güzelyurt'taki Ay. Mamas Kilisesi "Kilise Komitesi" 1-2 Eylül'de Ay. Mamas Kilisesi'nde akþam ayini ve ana ayin düzenleneceðini açýklayarak, katýlmak isteyen Rumlardan isimlerini yazdýrmalarýný istedi. Alithia'nýn haberine göre akþam ayini 1 Eylül Pazar günü saat 19.00'da gerçekleþtirilecek, 2 Eylül Pazartesi günü saat 07.30'da sözde "Omorfo Metropoliti" Neofitos ve diðer din adamlarýnýn Kilise'ye ulaþmasýnýn ardýndan ana ayin gerçekleþtirilecek. Gazete ayini Neofitos ile Girit Kilisesi'nden din adamlarý yönetecek. "Kilise Komitesi" 2 Eylül'de saat 17.30'da ise Ay. Mamas yortusu ve dua ayini yapýlacaðýný belirterek, ibadet için Güzelyurt'a gitmek isteyen Rumlarýn isimlerini yazdýracaklarý bazý telefon numaralarý verdi. KÝLÝSE SOYGUNLARI BÝTMÝYOR Güney Kýbrýs'ta son günlerde kiliselere yönelik gerçekleþtirilen soygunlara bir yenisinin daha eklendiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Larnaka'ya baðlý Kalavasos köyünde bulunan "Ayios Georgios" Kilisesinden bin 500 Euro deðerinde gümüþ kase ile 5 bin Euro deðerinde gümüþ vaftiz haçý çalýndýðýný yazdý. BAF'A BAÐLI 16 KÖY KARANLIKTA KALDI Baf'a baðlý 16 köyün, Meryem Ana'nýn ölüm yýldönümü yortusu arifesinde, elektrik kesintisi nedeniyle karanlýkta kaldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, aþýrý yüklenmeden dolayý meydana gelen kesintinin 19:00-23:00 saatleri arasýnda olmak üzere dört saat sürdüðünü yazdý. Gazete elektrik kesintisi nedeniyle birçok etkinliðin iptal edildiðini, eðlence yerlerinin kapatmak zorunda kaldýðýný ve birçok evin elektronik eþyalarýnda arýza meydana geldiðini belirtti. VERGÝ KAÇIRMAK ÝÇÝN ÝLGÝNÇ YÖNTEMLER Güney Kýbrýs'ta vergi kaçýrmak isteyenlerin ilginç yöntemlere baþvurduklarý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Vergi Dairesi'nin, lüks araçlarýn satýn alýnmasýyla ilgili olarak çeþitli olaylar tespit ettiðini yazdý. Habere göre söz konusu lüks araç satýn alan kiþilerin, vergi kaçýrmak amacýyla, araçlarý yaþlý akrabalarýnýn üzerine kaydettikleri tespit edildi.

9 9 18 Aðustos 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketten manzaralar ARÞÝV VAHÝM TEZGÂH AKP'nin, daha doðrusu Erdoðan'ýn barýþ veya çözüm gibi bir derdi yoktur. Önce 12 Eylül, ardýndan da Özal'ýn katakullileriyle zaten çok sýnýrlý hâle getirilmiþ siyasal katýlým yollarýný halka tümüyle kapatýp kendi tekelinde toplamanýn peþindedir. Silahsýz legal siyasetin yollarýný açýp silaha sarýlmayý iþlevsel olmaktan çýkartmak yerine tam tersini yapar: Eline silah almamýþ insanlarý terörist diye binlerle zindana atýp dýþarýda kalanlarý da korkutup yýldýrmaya, kýsacasý terörize etmeye yönelirken, kendisi silahlý dolayýsýyla da illegal, önderi ise zaten kendi elinde tutsak bir örgütü baþlýca siyasal partner konumuna taþýrmýþ gibi yapmakla, legal siyaseti kendisinden baþka hiçbir aktöre yer tanýmayan bir paradigmaya hapsetmenin hesabýndadýr. Bu oyun, barýþ yolunda atýlmýþ çok cesur bir adýmmýþ gibi pazarlanýr. Oysa, olaðanüstü vahim bir tezgaha getirilmekteyizdir. Kadir CANGIZBAY (Birgün) TARÝH 18 TEMMUZ 2012 Bir yangýn helikopteri bile olmayan ve kuzeyde bugüne kadarki büyük yangýnlarda güneyden gelen tüm yardým tekliflerini reddeden Türk tarafý, bu kez de gelen yardým teklifini reddettiði gibi, þimdi bir de Hristofyas'ý yangýndan 'çýkar saðlamalka' suçluyor! Pulya bahane, alem þahane... Gözden kaçmayanlar... ALLAHLARI YOKTUR, KENDÝLERÝ VARDIR Hükümet kurduklarýnda hiçbir iþin üstesinden ya gelmezler, ya gelemezler. Meclisteki koltuklara yerleþtiler mi bir rehavet çöker üstlerine. Ama, Allahlarý yoktur, kendileri vardýr, haklarýný yemeyelim. Seçim propagandalarý döneminde çok sýký çalýþýrlar. Hayretle içinde izleriz onlarý, nerden bulurlar bu enerjiyi diyerek. Hükümet kurma aþamasýnda da performanslarý gayet iyidir. Bir partiyle görüþürler, diðeriyle görüþürler, tekrar görüþürler, tekrar tekrar görüþürler. Hükümet kuruldu mu yelkenler suya iner. "Washington'un Türkiye gündeminin üst sýrasýnda Gülen-Erdoðan çatýþmasý var" Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoðan arasýnda son günlerde iyice gerginleþen iliþkiler burada da merakla izleniyor. CemaatErdoðan kavgasý Washington'a da sýçradý. Türkiye'yle ilgili her ortamda öncelikle bu konu gündeme geliyor. Önemli bir düþünce kuruluþunda Suriye konulu bir toplantý izliyorum. Kahve molasýnda Türkiye'yle ilgili bir uzman yanýma geldi, neler olup bittiðini sordu. Ben KARÝKATÜR / DÝPNOT 10 yýllardýr Ýngiltere'deki Rochester Üniversitesi'nde yapýlan 63 bilimsel çalýþmanýn sonucunda ateistlerin, dindarlara nazaran daha zekî olduðu ortaya çýktý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bugün CTP ile gerçekleþtirdiðimiz ikinci toplantýda detaylara girme þansý bulduk." Ýrsen KÜÇÜK (UBP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... AL PROTEÝNÝ, ÞÝÞÝR PAZULARI Haberde þöyle deniyor: "Rum tarafýndan kaçak protein tozu, hap ve iðne getiren þahýslar tutuklandý." Kaçak olmasa sorun yok mu yani? Bilim insanlarý bu tarz maddelerin insan saðlýðýna yönelik zararlarýný anlatýyor ama dinleyen kim. Devlet saðýr, gençler saðýr, aileler beþ beter saðýr. Etrafýnýza bakýn, gençlerin büyük çoðunluðunun pazularý anormal derecede þiþkindir. Neden? Çünkü jimnastik salonlarýna dadanan gençler, bu salonlarda terlemeden kas geliþtirmeye yönlendiriliyorlar. Bastýr parayý al proteini, pazularýn þiþsin. Sonrasý felaket!.. MADEM BU SEFERLÝK AFFETTÝN, BÜYÜKSÜN BE ABÝ "Doðuþ Derya'ya burada gösterdiðim toleransý, hükümet ederken göstermeyeceðim." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP-BG Genel Baþkaný) daha cümlemi tamamlamadan sözümü kesti, Gülen-Erdoðan kavgasýný kast ettiðini söyledi. "Onu bana deðil Cemaatten birine ya da bir AKP'liye soracaksýn" dedim. Konuþmasýndan kavga hakkýnda bilgi sahibi olduðu anlaþýlýyordu. Belli ki iki taraf da kendine göre bilgilendirmiþ. Bir þey ilgisini çok çekmiþ. Aktarýnca bende þaþýrdým. Konuþtuðu cemaat mensubu Serhan Gazioðlu "Elimizde Erdoðan'la ilgili belgeler var. Gerektiði zaman açýklarýz" demiþ. Cemaatçi neden böyle bir þey söyleme gereði hissetmiþ pek anlatamadý ama belgeler ne olabilir diye bulmaya çalýþýyordu. Kiminle konuþmuþ, cemaat içindeki konumu nedir, bir þey söylemedi ancak daha neler konuþtularsa inanmýþ gibi bir havasý vardý. Muhatabým bu durumdan Erdoðan'ýn haberdar olup olmadýðýný da merak ediyordu. "Sen duyur" dedim gülüþtük. Bugünlerde Washington'un Türkiye gündeminin üst sýrasýnda GülenErdoðan çatýþmasý var. ABD Baþkentinde bu konuþmalarý baþka sohbetlerde de duymak mümkün. Aslýnda konu Bülent Arýnç'ýn Mayýs ayýnda Pensilvanya'ya Baþbakan Erdoðan adýna yaptýðý ziyaretten beri konuþuluyordu ama cemaatin elinde Erdoðan'la ilgili bazý belgeler olduðuna iliþkin iddialar yaygýn deðildi. Þimdi açýkça telaffuz ediliyor. GülenErdoðan kavgasý Cemaat mensuplarýnýn Hizmet Hareketi adý altýnda ABD'deki faaliyetlerinin anlatýldýðý internet sayfalarýna da yansýdý. Cemaatin deklarasyonu Ýngilizceye çevrilip web sayfalarýnda ayrýntýlý biçimde aktarýlýyor. Kavga önümüzdeki günlerde Washington'da da alevleneceðe benziyor. Cemaatin yüksek öðretim için bir süre Washington yakýnlarýnda Maryland Üniversitesi'nde okuyan MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'la gergin iliþkileri de Washington'da sýr deðil. Cemaat, Bilal Erdoðan'ýn Washington'dan yakýn arkadaþý Nuh Yýlmaz'ýn Fidan'ýn talimatýyla Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþaviri olarak MÝT'e atanmasýný da "Bu iþte bir MÝT yeniði var" diye þüphesiz yakýndan izleyecektir. (YILMAZ POLAT/Cemaatin elinde Erdoðan'la ilgili ne var?/ Yurt)

10 10 18 Aðustos 2013 Pazar KARATAHTA Burak Maviþ Sol yanýmýz bir baþka çarpýyor... Bir isyanýn, bir insanla bütünleþtiði, Ýçindeki renkli düþleri, hücrelerime tek tek astýðý, Cesarete boyalý zamanlara doðru gülümsedik... Genlerimizden çoðalarak hayatýn akýþýna bölündük... Renklerin bizi boyamasýna gönüllüydük... "Delililik Konçertosu"nun týnýlarýna gözlerimizi kapayarak, Geçmiþle gelecek arasýnda bir yere yürüdük... Karanlýðýn renkli taþlarý, yaðmur akýþkanlýðýnda gözlerimizin önünden geçerken, Hücrelerimizin kimyasý, kan akýþýmýzý tersine çevirdi... Milyonlarca ýþýk huzmesi, damarlarýmýzdan tüm bedenimize yayýlýrken, Tenimizde oluþan hareketlilik, günbatýmý kadar güzeldi... Ýçimizde, farkýnda olmadýðýmýz rituellerin cümbüþünde, Sol yanýmýz, hayatýn kahvesinden yeþiline doðru ilerledi... Zamanýmýzýn tüm iþgallerini bir kenara kusmak istedik... Kültürel yokoluþun mutasyona uðramasýný bekleyemezdik... Gökkuþaðýnýn altýndan geçersek, Tüm dileklerimizin gerçekleþebileceðini, düþleyecek yaþta deðildik... Direnmeliydik... Mücadele etmeliydik... Gözlerimiz gözlerimize bakarken, Sol yumruðumuzda beliren nemin gülümseyiþinde, Hayatýn tüm renkleri ile dans etmeliydik... Farklý sesler, farklý bir üretim, farklý bir düþ eþliðinde... Bizden çalýnmýþ bir sahilin kum tanelerinde, birbirimizi bulabilmeyi istedik... Sahil bir bahaneydi... Boðazý sýkýlmýþ bu coðrafyayanýn, özgürlüðünü düþledik... Gözlerimizin sessizliðinin arka fonunda patlayan, havai fiþek görselliði, Kahkahalarla baþka suretlere yansýyordu. Hislerimiz çoðalarak, aþka doðru yayýlýyordu... Kelebeðin en güzel halinin, Ömrünün son gününe denk geldiði bir dünyanýn, yarataný elbet olamazdý... Hayatýn rastlantýsallýðý, gülüþümüzün aydýnlýðýnda yansýyan bir andý... Gülüþümüzde; ne inanç, ne günah, ne de bayatlamýþ ezber tüten cümleler vardý... Mantýðýn varlýðý bilimsel olarak ispatlanmýþtý. Ama yüreðimizde biriktirdiðimiz direnç, kanýmýza çoktan yayýlmýþtý. Ýlk semptomlarýn etkisi acýydý, Tanýdýk bir duyguydu, gelecek olan an harikaydý... Hayata gülümsüyoruz... Tepeden týrnaða bir karýncalanma içindeyiz... Hayat bizi yormuyor... Sol yanýmýz bir baþka çarpýyor... Devlet Piyangosu çekiliþine Gönendere de büyük ilgi n Devlet Piyangosu'da 15 Aðustos çekiliþi, bu kez Gönendere'de sahibini buldu. Festival programý içinde yer alan programa köy sakinleri büyük ilgi gösterdi Devlet Piyangolarý festival organizasyonlarý içinde düzenledikleri çekiliþ programlarý ile yerel yönetimlere destek vermeye devam ediyor. Devlet Piyangosu 15 Aðustos çekiliþi Gönendere'de yapýldý. 100 bin TL büyük ikramiye verilen çekiliþ BRT'den de canlý olarak izlendi. Þans Gecesi Programý içinde yapýlan çekiliþ hem köy sakinlerinin hem de bölge insanýnýn akýnýna uðradý. Piyangolar ve Bahisler Birimi Sorumlusu Mustafa Özgür Piro tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, BRT'den canlý olarak izlenen çekiliþ, 15 Aðustos gecesi saat 21.00'de baþlayýp, 22:30'da sona erdi. Gönendere Festivali programý içinde yer alacan çekiliþ, BRT'nin sevilen programý Þans Gecesi ile ekranlara da yansýdý. Ülkemizin sevilen sanatçýlarýndan Emre Pehlivan'ýn canlý performans sergilediði organizasyonda, Gönendere Kültür ve Sanat Derneði Masterler Folklör Ekibi, Serdarlý Belediyesi Halk Danslarý ekibi de gösterileri ile alkýþ topladý. Tanýdýk isimlerin de dikkat çektiði gecede, halkýn yoðun ilgisi beklenenin çok üstündeydi..

11 18 Aðustos 2013 Pazar Günün Manisi Emine Hür Ýþ güç beklesin varsýn Hem tembel hem haylazsýn Bir eþek yarasýna Merhem bile olmazsýn 11 KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Atatürk Öfkelenip Dedi ki Devrimci Ulusal Direniþin Çare ve Yol Destaný Yüksel Yazýcý ENKÝ YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Gelecekte bizi nelerin beklediðinin en iyi falcýsý, geçmiþte baþýmýza gelenlerdir." John Sherman TADIMLIK TAHATTUR Alnýmdaki býçak yarasý Senin yüzünden Tabakam senin yadigârýn "Ýki elin kanda olsa gel" diyor Telgrafýn Nasýl unuturum seni ben Vesikalý yarim? Orhan V. Kanýk Eleni Karaindrou Altýn Portakal jürisinde Yunan besteci ve piyanist Eleni Karaindrou, 50. Uluslararasý Altýn Portakal Film Festivali'nde Türkan Þoray baþkanlýðýndaki ulusal jüriye seçildi. Bu yýl 50'ncisi 4-11 Ekim tarihlerinde yapýlacak Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nin Türkan Þoray baþkanlýðýndaki ulusal jürisinde sinema dünyasýndaki en etkileyici müzisyenlerden biri olarak kabul edilen, bestelediði film ve tiyatro müzikleriyle dünya çapýnda tanýnan Yunan besteci ve piyanist Eleni Karaindrou da yer alacak. Karaindrou, çaðdaþ sinemanýn ozaný kabul edilen Teo Angelopulos ile uzun yýllar birlikte çalýþtý ve Sonsuzluk ve Bir Gün", "Aðlayan Çayýr" ile "Ulis'in Bakýþý" gibi pek çok filme hazýrladýðý müziklerle geniþ bir hayran kitlesine sahip. Chris Marker, Jules Dassin ve Margarethe von Trotta gibi ünlü yönetmenler için de özel müzikler besteleyen Karaindrou, geleneksel Yunan müziðini batý formlarýyla birleþtirdi, Avrupa'dan Asya'ya çok sayýda müziksevere ulaþmayý baþardý. 20 film, 35 tiyatro oyunu ve 12 televizyon dizisi için müzik besteleyen Karaindrou, 20 uluslararasý müzik ödülünün yaný sýra 1982 yýlýnda Selanik Film Festivali'nde Hristoforos Hristoforis'in Roza filminin müziðiyle en iyi müzik ödülünü almýþ, 1992'de Europa Cinema'nýn Premio Fellini ödülüne deðer görülmüþtü. Yeniboðaziçi Pulya Festivali baþladý Yeniboðaziçi Belediyesi'nin bu yýl 6'ýncýsýný düzenlediði Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali önceki akþam düzenlenen törenle açýldý. Festivalin açýlýþ törenine, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ýsmail Baþarýr, Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð, CTP-UG milletvekilleri Arif Albayrak, Teberrüken Uluçay, Erkut Þahali, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ile Ýnönü Belediye Baþkaný Ali Öncü de katýldý. Açýlýþ töreninde ayrýca el sanatlarý sergisinin açýlýþý da yapýldý. 25 Aðustos'a kadar sürecek festival kapsamýnda gündüzleri sportif etkinlikler, akþamlarý ise kültür-sanat ekinlikleri gerçekleþtirilecek. BAÞARIR Açýlýþ töreninde konuþan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ýsmail Baþarýr, günden güne geliþen Yeniboðaziçi Beldiyesi'nin çaðdaþ belediyecilik hizmeti yanýnda sanatsal açýdan da önemli etkinlikler gerçekleþtirdiðini söyledi öncesi Güney Kýbrýs'ta düzenlenen pulya panayýrýnýn Kuzey Kýbrýs'ta da festival þeklinde sürdürüldüðünü söyleyen Baþarýr, gelenek ve göreneklerin devam etmesi ve toplum tarafýndan bilinmesinin önemli olduðuna deðindi. Baþarýr, büyük bir titizlikle düzenlenen festivale emeði geçenleri kutladý. BERTUÐ Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð da, panayýr ve festivallerin Kýbrýs Türk halký için önemli olduðunu vurgulayarak, festivallerin insanlarýn kaynaþmasýnda etkin rol oynadýðýný belirtti. Bertuð, Gazimaðusa Kaymakamlýðý olarak Ýlçe sýnýrlarýnda gerçekleþtirilen festivallere katký koymaya çalýþtýklarýný ifade etti. BÝREN Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren de, Pulya Festivali'nin amacýnýn; "pulya" kuþlarýnýn korunmasý yanýnda, geçmiþten gelen nostaljik ismi yaþatmak, toplumsal farkýndalýk yaratarak çevreye karþý duyarlý olma mesajý vermek olduðunu ifade etti. Biren, "Sahip olduðu tarihi mirasý ve turizm incisi olmasý yanýnda kentleþmeye doðru hýzla geliþim gösteren bölgemizde kaliteli ve kapsamlý bu organizasyona ev sahipliði yapmanýn da haklý gururunu yaþamaktayýz" dedi. Biren, her yýl daha iyisinin halka sunmak için çýktýklarý yolculukta tüm halký festivale beklediklerini de kaydetti. HALÝL SADRAZAM'IN "BÝRÝNCÝ HAREKÂT" KÝTABI ÇIKTI Halil Sadrazam'ýn Kýbrýs'ýn Savaþ Tarihi dizisinin üçüncü kitabý "Birinci Harekat" yayýnlandý. Birinci Harekat adlý 596 sayfalýk kitap, 20 Temmuz 1974'ün tüm yönlerini belgelerle ortaya koyuyor. Söylem Yayýnlarý'ndan yapýlan açýklamada, Kitapta "20 Temmuz 1974 Mutlu Barýþ Harekatý'yla ilgili hem Türk hem de Rum kaynaklarýnda yer alan birçok çarpýtýlmýþ bilginin, birincil kaynaklar ve bugüne kadar ortaya çýkmamýþ belgelerle çürütüldüðü" iddia ediliyor. Kýbrýs'ýn Savaþ Tarihi dizisinin ilk kitabý "Ýlk Silah Sesleri" ve "Erenköy Çatýþmalarýndan Yunan Darbesine" adlý ikinci cildi de Söylem Yayýnlarý'ndan çýkmýþtý.

12

13

14 14 18 Aðustos 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý ve Koton Yaný) Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli Eski Medikent Hastanesi Karþýsý Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Ömrüm Eczanesi: Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Çok yemekten, 1 2 sýcaktan veya zevkten gevþemek. Bir nota. 1 2-Baþlangýcý olmayan, öncesiz. Dinde 2 baðnazlýðý aþýrýlýða vardýran, baþkalarýna 3 baský yapmaya 4 yönelen kimse. 3-Fiillerin olumsuzluk 5 çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Herhangi 6 bir sebeple soluðunu içinde tutarak kendini 7 zorlamak. 4-Ters okunuþu "Tahta, çinko 8 gibi hafif þeylerden yapýlmýþ, temelsiz 9 eðreti yapý". Vilayet Yüce. Hayret bildirir. Dumanýn geride 11 býraktýðý siyah leke. 6-Neon'un kýsaltmasý. Bir antlaþmada taraflardan birinin sorumluluðu üzerine almasý, güvence. 7-Ýradenin yitimi ve dýþ etkilere karþý duygunluðun ortadan kalkmasýyla beliren sendrom. 8-Raylar üzerinde hareket eden yolcu ve yük taþýtý. Yanlýþlýkla, bilmeden. 9-Boyalý karton, kumaþ veya plastikten yapýlmýþ yüz. Açlýðýný gidermiþ, doymuþ. 10-Cepte taþýnan, içine para, tütün gibi þeyler konulan, kumaþtan veya örgüden küçük torba. Bir nota. 11-Ters okunuþu "Zarara uðrama tehlikesi". Harf okunuþu. Uçurum. Dünün çözümü POLÝTÝS: RUM POLÝSÝ KUZEYDEN DÖNÜÞLERÝ DE ÇÝLEYE ÇEVÝRDÝ Emir yukarýdan Metehan Sýnýr Kapýsý karþýsýndaki Ay. Demet Rum barikatýnda görevli polisler, KKTC'den Rum tarafýna giden Kýbrýslý Türkleri kontrol etmek maksadýyla araç kontrollerini tek þeride indirdi. Uygulama Kýbrýslý Türklere yönelik olmasýna karþýn tek þerit uygulamasý nedeniyle Güney'e geçiþlerinde, hiçbir kontrole tabi tutulmayan Rumlarý da kuyrukta beklemeye zorlayan Rum polisi KKTC'yi ziyaretten dönen Rumlara çile çektiriyor. Politis "Polis Çile Çektiriyor... Ýþgal Bölgelerinden Dönüþ Çileye Döndü" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Rum polisinin ve dolayýsýyla Rum yönetiminin, çeþitli sýnýr kapýlarýndan geçerek KKTC'yi ziyaret etmeyi tercih eden Rumlara sebepsiz yere çile çektirdiðini yazdý. Gazete Rum polisinin bu tavrýndan duyulan rahatsýzlýðýn daha önce de Politis gazetesine iletildiðini ve gerek Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý ile Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlýðý gerekse Rum hükümetinin konuyla ilgili görüþ ve yorumlar yaptýðýný ancak herhangi resmî bir açýklama yapýlmadýðýný kaydetti. Bütün sorunun KKTC'den Rum tarafýna dönüþlerde yaþandýðýna, Rum polisinin Rumlara ait araçlarý saatlerce kuyrukta beklemeye zorladýðýna, ancak sonunda hiçbir denetim yapmadýðýna dikkat çeken gazete, KKTC sýnýr kapýsýnda ise kontrollerin iki þeritten yürütüldüðünü, belge ibrazý da istenmesine karþýn KKTC'ye giriþlerin, Güney'e dönüþlerden daha çabuk olduðuna vurgu yaptý, þunlarý ekledi: "Özgür bölgelere dönüþler için Kýbrýs polisi, Kýbrýs Türk plakalý araçlarý gerek araç sigortalarý gerek yolcularýn geçiþ için uygunluðunu kontrol etmek için dahi buluþu olan tek þerit uygulamasýnda ýsrar ediyor. Ancak yoðun saatlerde araca çýkan bu uzun kuyruklarda, kontrol noktasýna vardýklarýnda herhangi bir kontrole tabi tutulmayan Kýbrýslý Rumlar da bekletiliyor. Gazetemiz zaman zaman görevli polislerden bu uygulama hakkýnda izahat istediðinde 'emir yukarýdan' cevabýný alýyor. Gazetemiz haklý olarak emrin Polis Genel Müdürü'nden geldiðini düþünüyor. Maðdur iki Kýbrýslý Rumun (bilgileri poliste saklý) açýklamalarý oldukça karakteristiktir. P.K (E/47) dün sabah annesini kardiyoloji merkezine götürmek için Pirgo'dan Lefkoþa'ya iþgal bölgeleri üzerinden geldi. Ay. Demet barikatýnda, hiç sebepsiz yere 20 dakikadan fazla bir süre arabasýnýn içinde bekledi, kontrol noktasýna vardýðý anda kendisine, geç denildi. Th.M. (E) ise geçen Çarþamba günü çocuklarýyla birlikte, doðduðu evi çocuklarýna göstermek için iþgal bölgelerine gitti, dönüþünü þöyle anlattý: 'Dönüþümüz sýrasýnda iþgal rejiminin kontrol noktasýnda kimlik veya pasaport ibraz etmek zorunda olmamýza karþýn 3 dakikadan fazla zaman harcamadýk. Özgür bölgelere dönüþümüz sýrasýnda kontrol noktasýna varabilmek için 30 dakikadan fazla kuyrukta bekledik. Oraya ulaþtýðýmýzda sadece geçtik. Haklý olarak soruyoruz: yeterli altyapý olmasýna karþýn neden maðdur olmamamýz için iki þerit oluþturulmuyor? Polis iþgal bölgelerini ziyaret etmek isteyenlerden böyle aptal þekilde intikam alýyor görünüyor.' Politis muhabiri dün sabah barikattan geçerken konuyu görevli polise iletti. Aldýðýmýz cevap aynýydý: 'Özgür bölgelere giren herkes istisnasýz kontrol edilir'. Bu nedenle de protesto etmemeliyiz. Daha sonra gazetemiz Ay. Demet barikatýna bir foto muhabir gönderdi. Bunun üzerine muhabirimizle konuþan polis memuru, yanýnda baþka bir polisle birlikte ofisten çýkarak araçlara iki þeritten hizmet vermeye (kontrol yapmaya) baþladý. Görüþüne baþvurduðumuz Polis Basýn Sözcüsü Andreas Angelidis ise, kimseye çile çektirmemenin görevli personelin tasarrufunda olduðu teyidinde bulundu." Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir kimseyi sevindirmek (iki kelime). 2-Üye. Harf okunuþu. Radyum'un kýsaltmasý. 3-Bir emir. Altýn'ýn kýsaltmasý. Aðaç, taþ, metal yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç. 4-Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne de sýcak. Petrol taþýyan gemi veya kamyon. 5-Hoþnutsuzluk belirten söz veya yazý, yakýnma. Notada duraklama iþareti. 6-Halk dilinde "Ara açýlmak, uzaklaþmak". Karý kocadan her biri. 7-Iþýðý yansýtan, varlýklarýn görüntüsünü veren cilâlý ve sýrlý cam. Ters okunuþu "Ýkinci derecede olan yol". 8-Kadýnlarýn giydikleri kýsa ve kolsuz iç çamaþýrý. 9-Baryum'un kýsaltmasý. Bir anayoldan ayrýlan yolun baþlangýç noktasý. 10-Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. Türk Standartlarý Enstitüsü'nün kýsa yazýlýþý. Eski dilde "Su". 11-Bir þeyin geçtiði yerde býraktýðý belirti. Bir nota. Bir yaz meyvesi. GAÜ'nün ülke sahillerinin yüzey suyu kalitesi çalýþmasý devam ediyor Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Baþkanlýk Ofisi bünyesinde kurulan Akdeniz Sualtý Araþtýrma Merkezi KKTC Kuzey Sahilleri Yüzey Suyu Kalitesi çalýþmalarýna devam ediyor. GAÜ'den verilen bilgiye göre, Merkezin ülke sahillerinde yürüttüðü çalýþmalar ve deðerlendirmeler ile ilgili GAÜ Sosyal Tesisler ve Turizm Otelcilik Uygulama Merkezi Camelot Beach Club'ta düzenlenen bilgilendirme toplantýsýna GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Olgun Üstün ve Akdeniz Sualtý Araþtýrma Merkezi yetkilileri katýldý. Yapýlan açýklamada, ülke kýyýlarý baþta olmak üzere denizlerdeki taban ve yaþam alanlarýný araþtýrma programýný baþlatarak bilimsel çalýþmalar yanýnda Akdeniz su altý biyolojik çeþitliliði ile ilgili bilim literatürüne önemli katkýlar yapacak olan GAÜ Akdeniz Sualtý Araþtýrma Merkezi'nin "Denizlerimizi ve Geleceðimizi Kurtaralým" vizyonu ile kurulduðu ifade edildi. GAU Akdeniz Su Altý Araþtýma Merkezi çalýþmalarýna AKSA çevre felaketinden sonra hýz verdiðinin ifade edildiði açýklamada devam eden KKTC Kuzey Sahilleri Yüzey Suyu Kalitesi çalýþmasý ile arazi çalýþmalarýnda toplanan örneklerde yapýlan analiz sonuçlarýndan hareketle Kuzey Kýbrýs Sahilleri yüzme suyu kalitesinin ulusal ve uluslar arasý standartlara uygunluðunun açýklanacaðý belirtildi.

15 15 18 Aðustos 2013 Pazar KKTC'deki hükümet kurma çalýþmalarý Rum basýnýnýn yakýn takibinde Mýsýr'daki katliamýn bilançosu: 3 bin 533 ölü n MISIR'DA ORDUNUN YÖNETÝME EL KOYDUÐU 3 TEMMUZ'DAN BERÝ 3 BÝN 533 KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ, 11 BÝN 520 KÝÞÝ YARALANDI Mýsýr'da 30 Haziran gösterileriyle baþlayan, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasý ile týrmanan siyasi gerilim neticesinde yapýlan katliamlarýn bilançosunun 3 bin 533 ölü, 11 bin 520 yaralý olarak belirlendi. Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý, hastane kaynaklarý ve Müslüman Kardeþler Teþkilatý'ndan alýnan bilgilere göre, Kahire ve Giza, ülkenin doðusundaki Sina Yarýmadasý, sahil kenti Ýskenderiyye, Süveyþ Kanalý'nýn kýyýsýnda bulunan Ýsmailiyye, Asyut, Feyyum Beni Suveyf, Eþ-Þarkiyye, Kefr eþ-þeyh, Dekahliye, Kalyubiyye ve diðer kentlerde 3 bin 533 kiþi hayatýný kaybetti. Ordunun yönetime el koyduðu 3 Temmuz tarihinden bugüne kadar olaylar þöyle geliþti: -Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý, 4 Temmuz'da yaptýðý açýklamada, 2 gün içinde 11 kiþinin öldüðünü 512 kiþinin yaralandýðýný açýkladý. -Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü 5 Temmuz'daki basýn açýklamasýnda, Ýskenderiye'de 4, Mursi Matruh'ta 4, Menya'da 2, baþkent Kahire'deki Rabiat'ül Adeviyye Meydaný'nda 1 kiþinin açýlan ateþ sonucu hayatýný kaybettiðini söyledi. -Mýsýr'da ordunun yönetime el koymasýndan önce baþlayan gösteriler devam ederken Cumhuriyet Muhafýzlarý'nýn Mursi yanlýsý göstericilere açtýðý ateþte 4 kiþi öldü. Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, 6 Temmuz'da meydana gelen çatýþmalarda 17'si Ýskenderiye'de, 15'i baþkent Kahire ve çevresinde, 5'i Sina Yarýmadasý'nda, 4'ü Ýsmailiye'de, 3'ü Þarkiye, Asyut ve Süveyþ'te olmak üzere 44 kiþinin öldüðü kaydedildi. ARANIYOR Lefkoþa Marmara bölgesinde ev iþleri için (part-time) çalýþabilecek bayan aranýyor. Tel: SATILIK KOYUN VE KEÇÝLER Alayköy de 115 koyun, 15 keçi. Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: Kiralýk daire Marmara bölgesinde full eþyalý 3. kat daire, öðrenciye kiralýktýr. Tel: ARANIYOR MELÝ EMLAK Deðirmenlik'te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak vasýflý eleman aranýyor. SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Yat turlarý Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Tel: KKTC'de 28 Temmuz'da yapýlan milletvekili seçimlerinin ardýndan sürdürülmekte olan hükümet kurma çalýþmalarý Rum basýný tarafýndan yakýndan takip ediliyor. Gazeteler konuyla ilgili haberlerini geniþ ölçekte ve þu baþlýklar altýnda okurlarýna aktardý: Alithia "CTP Ortak Arayýþýnda... Koalisyon 'Hükümeti' Çalýþmalarý Halen CTP'nin Muhtemel Ýþbirliði Olanaklarýný Ciddi Ýncelemesiyle Baþladý" Haravgi "Kýbrýs Sorununda Görüþ Ayrýlýklarý Var... CTP ve DP UG Hafta Ýtibarýyla Sahte Hükümet Ýçin Yeniden Görüþecek" Simerini "'Hükümet' Ýçin Sýcak Süt ve Soðuk Yoðurt.. Ýþgal Bölgelerinde Karar Pazartesi'ye... 'Hükümet Kurma Yetkisi'nin CTP'ye Verilmesinin Ardýndan Temas ve Sondajlar Sürüyor" Fileleftheros "Sahte Hükümet Haftaya... Anlaþmazlýklar Olmasýna Karþýn Ýþgal Bölgelerinde CTP ile DP Arasýnda Ýþbirliðine Yürünüyor... Özkan Yorgancýoðlu Serdar Denktaþ'la Ýki Saat Görüþtü" Politis "Düzenleyici Eroðlu... CTP-DP Zaman Sýnýrlý 'Hükümet' Ýttifaký... Eroðlu'nun 2006'da UBP'yi Býraktýðý Geçici Lideri Þimdi De Küçük Parti Liderliðine Ýþaret Etti, Hareketi Yeniden Yakýnlaþma Olarak Algýlanýyor" "BAF AVRUPA KÜLTÜR BAÞKENTÝ" Kýbrýslý Türkler de organizasyona dahil edilmek isteniyor "Baf 2017-Avrupa Kültür Baþkenti" organizasyon komitesinin, Baf kökenli Kýbrýslý Türklerin de organizasyona katýlýmýný saðlamayý ve Kýbrýslý Türkleri; Avrupa Kültür Baþkenti etkinlikleri hazýrlýklarýna dahil etmeyi istediði haber verildi. "Baf-2017" organizasyon komitesi üyeleri ile "Ben Baflýyým" isimli Kýbrýs Türk grubu arasýnda, 15 Aðustos arifesinde, Baf'ta bir görüþme yapýldýðýný haber veren Politis ve diðer gazeteler, görüþmenin konusunun, Kýbrýslý Türklerin "Baf-2017" programýna katýlýmlarý, tanýþma ve kültürel konularda iþbirliðinde bulunulmasý olduðunu anlattý. Satýlýk makineler Planya 40'lýk kalýnlýklý 5 iþ yapan Þerit 60'lýk Dik freze Hava komprösörü çift baþlý Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Yanikent'te 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Kermiya'da 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Hamitköy'de 2+1 full yeni eþyalý daire * Metehan sosyal konutlarýnda kat daire * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire Satýlýk Hamitköy'de 3+1 zemin üstü 1. kat daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Stg. * Çaðlayan'da metrekare son kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat full tadilatlý daire * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev Stg

16 Galatasaray Burak Yýlmaz'ý vermiyor Süper Kupa maçý sonrasý seramonideki isteksiz tavýrlarý ile dikkat çeken Burak Yýlmaz'a Ýtalyan ekibi Lazio talip oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadroda bulundurmak istediði Burak Yýlmaz'ýn transferine yönetim tarafýndan da onay verilmiyor. Bu arada Galatasaray, Arda Turan için de Atletico Madrid ile yeniden pazarlýk masasýna oturmayý planlýyor. BRT'nin 50'inci kuruluþ yýldönümü kapsamýnda düzenlenen masa tenisi turnuvasý tamamlandý Elif ve Vehbi Þampiyon Masa Tenisi Federasyonu binasýnda yapýlan karþýlaþmalar sonunda kýzlarda Elif Töre, erkeklerde ise Vehbi Zeki Serter rakiplerine üstünlük saðlayarak þampiyonluða ulaþtý Masa Tenisi Federasyonu tarafýndan Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRT) 50'inci kuruluþ yýlý nedeniyle düzenlediði masa tenisi turnuvasý dün yapýldý. "BRT 50.'inciYýl Yaz Oyunlarý Masa Tenisi Kupasý" Masa Tenisi Federasyon Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sabah saat 10.00'da baþlayan karþýlaþmalar sonunda erkeklerde Vehbi Zeki Serter, kýzlarda ise Elif Töre þampiyon oldu. Maçlar sonunda erkek ve bayanlarda þampiyon olan sporculara ödülleri BRTK Müdürü Mete Tümerkan, ikincilere ödülleri Masa Tenisi Federasyonu Baþkaný Mustafa Bekiroðullarý, üçüncülere ödülleri KKTCELL Genel Müdür Yardýmcýsý Zühre Aydan Ayaz, diðer üçüncülere ise madalyalarý DP-UG milletvekili Zorlu Töre ile MOK baþkaný Serdar Savim tarafýndan verildi. Ödül töreni sonunda katkýlarýndan dolayý, KKTCELL Genel Müdür yardýmcýsý Zühre Aydan Ayaz ve Masa Tenisi Federasyonu Baþkaný Mustafa Bekiroðullarý'na BRTK Müdür Mete Tümerkan tarafýndan plaket verilirken Masa Tenisi Federasyonu Baþkaný Mustafa Bekiroðlullarý da BRTK Müdürü Mete Tümerkan'a plaket takdim etti. Dün yapýlan turnuva sonunda dereceye giren masa tenisçiler þunlar olmuþtur; Erkekler 1.Vehbi Zeki Serter, 2.Cemal Kara, 3.Ercem Ruhluel, 3.Celal Çorba Kýzlar 1.Elif Töre, 2.Sunay Tufan, 3.Fetine Sel Tüzel, 3.Cemile Özcan Kaymaklý, Gönyeli'yi 4-2 maðlup etti Kýbrýs Türk Petrolleri Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklý yeni sezonun ilk hazýrlýk karþýlaþmasýný yaptý. Lefkoþa Atilla Topaloðlu Sahasýnda yapýlan karþýlaþma saat 17.30'da baþladý. Her iki ekibin de bol bol oyuncu deðiþikliði yaptýðý karþýlaþmanýn ilk yarýsýný Küçük Kaymaklý 3-1 önde kapattý. Yeþil siyahlý ekibin bu yarýdaki gollerini 1'i penaltýdan olmak üzere Derviþ Kolcu ve Bayram attý. Oyunun ikinci yarýsýnda daha diri gözüken Gönyeli ekibi bu yarýda kazanýlan penaltý atýþýnda Jacques'in golü ile skoru 3-2'ye getirse de Küçük Kaymaklý yeni transferi Hasan Uður'un ayaðýndan bulduðu golle sahadan 4-2 galip ayrýlmasýný bildi. Bu Yýlýn üçüncü drift yarýþý Cemsa Spor Tesislerinde yapýldý Cemsa'da drift heyecaný yaþandý Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu tarafýndan organize edilen ve Cemsa Boya'nýn sponsor olduðu drift yarýþlarý yapýldý. Lefkoþa'da bulunan Cemsa Spor Tesislerinde yapýlan Drift yarýþlarýnda toplam 17 sporcu mücadele etti. Saat deneme sürüþlerinin yapýldýðý drift yarýþlarý saat 18.15'te baþladý. Her geçen gün daha fazla ilgi çeken drift yarýþlarýnda dün de hatýrý sayýlýr bir kalabalýk yarýþlarý izlemek üzere Cemsa Spor Tesislerine geldi. Usta sürücülerin maharetlerini sergilediði drift yarýþlarýnda seyirciler zaman zaman çok heyecanlý görüntüleri izleme fýrsatý buldular. Tamamý ülkemiz sürücülerinden oluþan yarýþmacýlar Cemsa Boya Drift Yarýþlarýnda seyircilerden tam not aldýlar. Arsenal þokta' Liverpool galibiyetle baþladý Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Arsenal, Premier Lig'in ilk maçýnda sahasýnda Aston Villa'yý aðýrladý. Savunmasýnda alarm veren ev sahibi, 5. dakikada öne geçmesine karþýn, Benteke ve Luna'nýn gollerine engel olamadý ve sahadan 3-1 yenik ayrýldý. Premier Lig'de sezonun açýlýþ karþýlaþmasý Anfiel Road'da oynandý. Sahasýnda Stoke City'i aðýrlayan Liverpool, Sturridge'nin 37. dakikada attýðý golle sahadan 1-0 galip ayrýldý. Mücadelenin 87. dakikasýnda Jonathan Walters, penaltý vuruþunda yararlanamadý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KRÝZ ÞANSA DÖNÜÞÜR MÜ? HAVA BOÞALMADI. Ali Osman

KRÝZ ÞANSA DÖNÜÞÜR MÜ? HAVA BOÞALMADI. Ali Osman Kýrk haramiler gitti, kýrk günlük hükümet geldi... Gelmiþ geçmiþ hükümetlerimizin kýrk yýlda yapamadýklarýný ister misiniz bu hükümet kýrk günde yapsýn þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

CÝÐER, SICAK SÜT VE YOÐURT Erdoðan Baybars ÞEHÝRLERARASI YOLCULUK. Dolgun Dalgýçoðlu. CTP-BG - DP-UG mönüsü: Ciðer, süt ve yoðurt

CÝÐER, SICAK SÜT VE YOÐURT Erdoðan Baybars ÞEHÝRLERARASI YOLCULUK. Dolgun Dalgýçoðlu. CTP-BG - DP-UG mönüsü: Ciðer, süt ve yoðurt CTP Birleþik Güçler ile DP Ulusal Güçler Kýbrýs sorunu dýþýnda herþeyde anlaþmýþ. Farzedin ki siz de Madagaskar'dasýnýz... Kýbrýs'ý unutun ve hükümeti kurun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2013

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı