EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş."

Transkript

1 EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT CONSTRUCTION TOURISM INDUSTRY AND TRADE CO.

2 EMT İNŞAAT TUR.SAN. ve TİC. A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cad. (Eski 6.Cad.) No: 51/ A.Öveçler/ANKARA Tel : (Pbx) Fax: EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : EYLÜL 1996 SERMAYESİ : ,00 YTL BANKA REFERANSLARI : YAPI VE KREDİ BANKASI (BULVAR ŞUBESİ) HALK BANKASI (HOŞDERE) FİNANSBANK (BALGAT ŞUBESİ) GARANTİ BANKASI (ÇETİN EMEÇ ŞUBESİ) ADRES : ÇETİN EMEÇ BULVARI CAD.(6.CAD.) NO:51/ A.ÖVEÇLER- ANKARA TELEFON : 0 (312) (Pbx) FAX : 0 (312) WEB : ÇALIŞMA KONULARI : İNŞAAT, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER TAAHHÜT İŞLERİ * PAT SAHALARI (PİST, APRON, TAKSİRUT) İNŞAATLARI, * APRON İNŞAATLARI, * ALT YAPI İNŞAATLARI; - PİS SU ARITMA TESİSİ * ÜST YAPI İNŞAATLARI - TERMİNAL BİNALARI * YARDIMCI BİNALAR İNŞAATI - ATIŞ POLİGONU TESİSLERİ İNŞAATI * AKARYAKIT TESİSLERİ İNŞAATI * GÜÇ MERKEZİ BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ, * ENERJİ NAKİL HATTI İŞLERİ, * GÜÇ (İNDİRİCİ TRAFO) MERKEZİ TESİSİ ve A.G./O.G. DAĞITIM İŞİ, * SCADA SİSTEMLERİ, * UZAK KUMANDA (BİNA OTOMASYONU) İŞİ, * TERMİNAL BİNASI KAPALI DEVRE T.V. (CCTV) SİSTEMLERİ, * GİRİŞ KONTROL BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ, * G.P. SAHASI I.L.S SİSTEMLERİ, * OTOMATİK METEOROLOJİ SİSTEMLERİ (AWOS), * AKARYAKIT TESİSLERİ (EXPROOF) ELEKTRİK İŞLERİ, * GÜVENLİK SİSTEMLERİ (X-RAY ve METAL DEDEKTÖR KAPILAR) * MERKEZİ SAAT SİSTEMLERİ, * YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ, * HAVA TRAFİK YARDIMCI SİSTEMLERİ (VOR, DME, NDB), * YANGIN ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

3 EMT İNŞAAT ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Ç. E. Bul. 6. Cad. 51/ Öveçler/ANKARA Tel : (Pbx) Fax: EMT İNŞAAT ÇEKİRDEK PERSONEL BİLDİRİMİ ADI SOYADI ÜNVANI Burhan DOĞAN Elektrik Mühendisi Genel Müdür - Ortak Hasan DOĞAN İşletmeci Genel Müdür Yardımcısı - Ortak Kuvvet SAZAK Elektrik Mühendisi Koordinatör Yusuf ERDOĞAN İnşaat Müh. Koordinatör Alaattin KARAAĞAÇ Mali Müşavir Dengin DOĞAN Muhasebe Müdürü Mustafa ÇEVİK Elektrik Mühendisi Cem KARAMAN Harita Mühendisi Serol AYSAN Makine Mühendisi Türker SÜMER Mimar Mustafa ALPSAR İnşaat Mühendisi Mehmet Metin UĞUR İnşaat Mühendisi Süreyya YAMAN İnşaat Mühendisi Mustafa TÜRKMEN Elektrik Mühendisi Yunus SARIKAYA İnşaat Mühendisi Ömer Faruk GÜMÜŞ İnşaat Mühendisi Tevfik REYHAN Makine Mühendisi M.Egemen Sever İnşaat Mühendisi Önder ÖZDEMİR İnşaat Mühendisi Anıl DOĞAN Mekatronik Mühendisi Rafet BİRİNCİ Harita Mühendisi Nuray BOZER Muhasebe Elemanı Burak KOÇAK Muhasebe Elemanı Erdal DOĞAN Muhasebe Elemanı Ceyla KOÇ İnşaat Teknikeri Yaşar ALICI Timurçin ALICI Emine KAHVECİ TOP Ali Çavuş DOĞANER Mehmet YÜCE Elektrik Formeni Elektrik Formeni Sekreter İdari İşler Sorumlusu Şoför

4 ~ Ankara Ticaret Odas1 SICIL MODORLO~O 0 D A S c L K A Y T S U R E T 10/10/2011 Onvam EMT i N~AA T TURiZM SANA Yl VE TiCARET A.~. Adresi A~AGI OVE<;LER MAHALLESi <;ETiN EME<; BULVARI 1322.CADDE N0:51 /4 <;ANKAYAANKARA Tlcaret Slcll No , TL Derecesi L Tescll Tarihl 24/09/1996 :=:::==:::::===: L- Oda Kaylt Tarihl 27/09/1996 ESAS MUKAVELESINDE YAZILI OLAN HUSUSLAR... Flrman1n dos aamm tetklklnde Devlet lhalelerlne katdmaktan yaaag1 bulunmad O anlatllmlftlr. **** ~-.. --' Yukar1da bilgileri yaz1h olan firmanm dosyasmm ve bilgisayar kay1tlarmm tetkiki neticesinde; halen odam1z Oyesi oldugu ve kayden FAAL oldugu anlaf lmakla lfbu beige llgili mercilere ibraz edilmek Ozere tanzim ve tasdik edilmi,tir. Yukanda ticaret i.invam ve ticaret sicil numaras1 yaz1h ticari i~letme halen odamjz uyesi bulunmaktadlr. Bu beige istek uzerine verilmi~t1r. NOT: OZERINDE TAHRIFAT YAPILAN BELGELER GE<;ERSIZDIR. Adres : S6g0t6z0 Mahalles S6g0t6zu I ANKARA Tel : (0-312} (5 Hat} Faks: (0-312} P K. 31- Emek I ANKARA N.K Makbuz No:

5 Tiirki e Cumhu ra eti 57 imza SiRKULERi 09 N~ an 2009 '0 (\(11\'\ 10~ NOTER IKLIM ECEVIT 01kmen Caddesi No 238/A c;:ankaya/ankara Tel: $1RKETIN UNVANI $1RKETIN ADRESI VERGINOSU YETKILI YETKININ KULLANIMI YETKININ SORESI TICARET SiCIL ADI TICARET SICIL NO EMT IN$AAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM $1RKETI :A~ag1 Ove9ler Mahallesi <;etm Eme9 Bulvan Cadde No:51/4 <;ankaya/ankara : :BURHAN DOGAN :MONFERIT : tarihinden 1t1baren 3 (0<;) YIL ANKARA TOrkiye Ticaret sicili gazetesinin 25 Mart 2009 tarih ve 7277 say1 ile 16 mc1 sayfas1nda yer alan ~ i rket yonetim kurulunun Olagan Genel Kurul ToplantiStnln tarihli Toplant1 Tutanag1n1n be~inci maddesi geregi Madde 5- Yonetim kurulu Oyeliklerine; BURHAN DOGAN, HASAN DOGAN, DENGIN DOGAN 1n 09 y1l sore ile gorev yapmak Ozere yeniden se9ilmelenne gorev dag1m1m1, temsil ve ilzam yetkisinin a~ag1daki ~ekilde olmasma oy birligi ile karar verilmi~tir. BURHAN DOGAN' 1n yonetim kurulu ba~kan1, HASAN DOGAN' m yonetim kurulu ba~kan yard1mc1s1 ve genel modor olarak, ~1rket ana sozle~mesinde yaz1il tom konularda ~irket Onvan1 altmda atacaklan monferit imzalan tems1l ve ilzama, bor9 ve taahhot altma sokmaya b1lumum resm1 ve hususi daireler kurumlar kurulu~ lar kooperatifler, ciheti askenye, bilumum bankalar hakiki ve hokmi ~ah1slar, ozel ve tozel k 1 ~iler nezdinde temsile, taahhot. tahsilat tediyat vesair muamelelerin 1fas1 ve imzasma ~1rket ad1na bilumum bankalarda, hesap a9maya a9 1l m1~ veya a91lacak hesaplardan diledig1 miktar ve tutarda para 9ekmeye, ~irketi her hususu ve konuda temsil ve ilzama vek1l tay1n ve azline umum1 surette ahzu kabza,.porekler vermeye almaya menkul ve gaynmenkuller almaya satmaya sulh ve ibraya ~1rketi tam oir yetki ile tems1l ve ilzama yetkili k1 1t nm1~tlr. denildiginden ~irketin ticari Onvan1 alttnda a~ag 1ya ornegin1 koyacag1m imzalanmla temsil ve ilzam edeceg1m1zden 1mzalanm1zm onaylanmas1n1 talep edenm. EMT IN$AAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM $irketi 'Nl TEMSILE YETKILI OLANLAR: BURAN DOGAN T C. No: Yonetim Kurulu B~k ~[[%tondaki il([jfinmya us verilmo~ tarih, kay1t, R07 sen ve numaral1 fotografl1 NOfus Cozdan1na gore ANKARA iii EVREN i19esi <;ATALPINAR mahallesi 41 cilt, 83 aile s1ra, 54 s1ra numaralannda nufusa kaytth olup, baba adt MEHMET, ana ad1 MONIRE. dogum tarihi , dogum yen <;ATALPINAR dogumlu ve okur yazar oldugunu soyleyen T._9. kimlik numaral1 BURHAN DOGAN, adil ki~ ilere ait oldugunu ve 1~lerimn yoguhlu9.u ~dem ile mahalhnde huzurumda imzaland1gtn1 onaylanm. lklbmd!"''kl)z yl11 N1san aytntn ~o}<uzun~u gond-,p ~ l :v. ~~ 32 t40teri ~ ~ ~NKARA 32.NOTtK[.WUM ECEViT. ~ ~ ~ Ow.men C;.d. No.238/A _ANKARA _ " - ci ~.. Tel. 4!Y.) tm : DAYANAK. T.Ticaret sicmuz.eosir 2~M Ct ~09jar~ 'R_ 77 say1 ile 16~-t sa~asmda yer alan ~1rketi~ &'t~~$ji{ T ~A 9enet ~u~~l.1q antlsmm be~inc 1 madde s1rkuler mett:unea'ji~~ zdmi~ IU1t:AA'A~2. NOTERf v ~ --~~~-i:k~ Z~WAZ ize NIHAN - ~-.,.!' ~ ,.. : A-11/1

6 26 ACUSTOS 2010 SAYI: 7637 TURKIYE TlCARET SlClLl GAZETESl SAYFA: 31 (BaJI&tlr; 30. Sayf11d1) P-Ay Tu1an: JO.OOO.OO. TL Notcr Scncdl Tarih Ycvmlyc Nosu: Ank. 6S. Notcrtlgi (2.0).2010 la1ih YC ]279 f&)'!il scncd. Yukanda bahsi se~en de'lrin kabu\une ve keyoyctin pay deaerinc 11\emncsine, Vlkl hiss~ de ri netlcesinde I Tl. olan Jirket 1ennaycsinln 300 r,.ya kar~1hk TL'st Hamdl Tokluoglu 700 paya karfthk TL'tt lsmpil Scrdu Alaeupun&r Tamam~n toahhot cdilmlftir tarihll 1ermi guetedc llan edllen Tiearet Babnhlt ly Ticarcl Oenei MOdOriO&OnOn 176/1 sirkule,!:i gereginee e.sru mukavel.ede tadilat yap1imuma mahal olmadtfma, sa) h ltk 519. maddesl aere&loce tanzim edilecek 1\stcnin bir adedlnin Ticaret Sicil Memwlutuna vc bir adcdlnin de Sanayi ve T\earet. Bllkllllltjtma...,uilmcsine, 2 ~lrkel Kurueu ortag1 ve mudoc IJ ol.n Erkan Kau'mo ektc sunmut olduijumu~ islifa m ektubun~o htlnaden Jirkel modurloga yetkisinin ipul edilmcslne oy biriiji lie karar verilmijtlr. Ortak.luKurulu l bmdi T okluoq1u lmu Kabul Ismail Scrdar A\aapunar imz.a Kabul (lliax ) Ankor~a Tlnrcl Sicili M e:murlu~u'nda n ' Sldl No: 1793<i0 TlureiOnvAnl Oen&c 1 G1d111 fnjnat Lojlslilt Pllt.Rrl:-tmn R.etd m Sanayi Tluret~i'flted Sirlteti Ad res: Oimat Toptanetlu Sites! 10. B lok, No;)O I Mac:unkOy Yenimaha\le/Ankara Yukandat1ellfetslcill numajasl, Unvan1 ve adrc.sl yu!h f irkete &it atal dllkl hususlar, tarihlnde TTK 520. maddesine &lire tescil e:dilmcksidn ilan olunur. Toplanll T(h1.1:0rtak.lar Kuru1u Toplant Yerl:~lrket Mcrkezl Konu:HiueDevrl Kararlar ve Onay: Ankara 3 1. Nt'nln tuihli nolu ycvmiyeslyle onaylan"' tarihll 02 nolu karar KararNo:02 Karar Tarihi: Konu: Hiuodevrl BaJbn: Osman Y1hna.z. J<:anr "Denge I O da ln:n.t LoJistik Puarlamll Rck1am Sauayl Ticoret Llmlled ~irketl" ortaklau ~lrket merkezil;de topl.nan.k ~aqtdm:i karatlanajm flltldlr, 1-AJaAtdabahsi &Cifendevirlcrin Oevir Eden: Murat KonduoQiu DevirAian: AslycYtlmu PayAdedl: 1 Pay Tutnfl: TL Noter Senedl Tarihi Ve Mesnedl: Ankara.S l. Noterllil /17057 Ycvmlye No Oevlr Eden: Murat Konduoglu Oev\r Alan: Osman Y1hn u PayAdedl: 9 Pay Tullio: TL Noter Sencdi Tnrihi Ve Mcsncdl; Ankara 51. NotcriiJI /17056 Yevmlye No De vir Eden: Hakao EraUn OCvir Alan: Osma.n Y lmiiz PayAdedi: 45 Pay Tuta.n: 22! TL Noter Senedl Tarlhi Vc Mcsnedl: AnkaJa 51. Noterligi !5 Yc miye No Vaki hisse devirleri ncllceslodt ,00 (Be~yU~IJin)TL, 100 (YOz} pay olan 1hkc1 sem1ayeslnln I (Bir) pay!1;000,00-(be~bln). Ti 'sl ~irket ortni1 olm11yan Aslyc Y1lmu' a, 54 (EiiidOrl) poy ,00- (lkiylleyctml$bin) Tt. s i 'irket ort il olan Osman YJimDZ'a; ail oiup, tamamen taahhllt edilmli ve 1am11m nakden.odenmi,tir. Son pay durumu ise;: Osman Y1imu 99 Pay, ,00TL Asiye Ytlmn I Pay!5.000,00TL $Cklindeolma.sma; tarihll rc:smi guctede il.n edilen Sanayl ve Ticuet BakMhl ly Tlcarct Gcnd Modorlogu nun slrkoled gerejiinee esu mukavelcde tadllat yap lmunla mahal olmadtgtna, Ylll TOrk Tlcarc:t Knnunu'nun 5 19 nc:u mrddcst' gereglncetnnzimcdilceekevrnknl I adedinin Ankara T1carel Slcll Memurlugulla verllmeslnc, 1 adedlnin llglll"vergl dllireslne verilmesine, oy birliiiylc korar verilml~tlr. Osman Y lmaz imza Mural Konduoilu im'la ~bkan Eralln lmza Asiye Ytlmu imza (IOIA)(2-t/4<1661'1) A nl<nr" Tlearet Slclll Mcnturlugu'ndlln Sicii.No:12955l TicnrctOuvam PTM I'ROJE TAAIUIOT M0HENDiSLiJ( SANA Yf VE TiCARET LiMiTED SIRK TI Ad res: F~r11bl Sokak, No , Kavakhdere, <;ankayo/an k ra Oyeier: Mur~t Konduoglu, Yukanda tici.ct siclli nun1a10.si, 1-!llkan ErgUn Un &nl ve adrcsi yazth $irketc ail a~aq1drud hususlar tarlhindc TfK HO. rnaddcsinc gore tcscil cdihncksil:in ilan olunur. Toplanll TUrtl:Ortaklllf Kurulu Topla.1U YerH,llrket Mcrkczi Konu:HisseDcl'rl Kararlar Ve Onay:Ankar~ )0 Nt.'Nin Th1\hll Nolu \ 'vevmiyesiy1c onaylanan tnrihll 2010/01' nolu kuu $\rket Onvont: Ptm Proje Tuhhlll Muhcodisllk Sano.yl Ve Tic. Ltd. ~ti. Karo.rTuihi:l Klflll' No:20 I 0 0 I Katd1nl11r: Suat <:etln Ayfcr <;etin-suieyman Sruni OUrcl Konu Ozeti:Hisse devri hakkmda lunar ~i r ket ortaklan ~ irke t mc ke7.lnde topi&narak aja&1dakl karajc atm.,la.rdl(. DevirAIM:Ayfer<;etln Oev\r Eden: SUleyman Sami GUrd Pay A dedi: 2200 Pay Tu(an: , -TL. No tcr Tarlh Ve Say s : Ank. 30. Noterl <i4 1) Yukandn bahsl gciycn hisse devrlnin k11.buiune ve kcyfiyetin pay deaerine i ~lenmc:.sine, 2} Bu pay devri sonuc:unda I I (YUz.onbin.TL.)olan sem1ayenin, 2200 pa)'l kar~thk , -TL Suat <:ctin, 2200 pa.ya kaqtl k.s.s.ooo, -TL Ayfer <;ecin, \arafllld?~n tamamen tu hhut edilmij ve tan\amt nakden Oderuni, oldufuna., 3) larihli resmi guetedelimc:dlient.c. Sano.yive Ticarel Bakanltgl, I~ Ticaret Gencl Modorlogunon Say h firkuie:rl &ere&lnee eslls mukrvetede tadilat yap lmumn m~hal ohnad1gma, ~ ) 6762 Sar h TUrk Tic:.aret Knnununun maddest gcfc:ginc:c i:'!iizim edllccek orta.klar listenln blradedinin Ankaro Tlcnret Siell Memurlutuna, bir adedlnln de Sllllnyl vc Ticorel BakanlJQl'na verilmeslnc, 5} Vasal fonnelite1erin lkrnall He kcynyellntucil veilanjnaoyblrli&i llekor11r verl l ml~tlr. SuatCetlnimu Ayfcr Cetin imza SUieyman SIUlli GUrcl imza (5/A)(24/446680) An\tarn Ticaret S iclti 1'\'lemu r luju'nd"n Sle11l'la:l Tic:tret Onv ~tll EJI>LT i N,SA.A T T URiZM SANAY1 VE TICARET A.$. Adru:A,ajll Ove~1er M ah ~ 11 cs i Cctln Eme~ Bulvan l322.cpdde No:51/4 c;ankaya/ankara Yukanda tkarct 1lcill numarast, Unv!l.nt vc 1\dfC:sl yu;tlt ~lrkcle ail af!ljl!dakl hususl11rrn t..-ihindc tescilcdildl&lilaslolun~. Toplant1 TDrO:OI~ianOstU Oene1 KuruiTophUIIISI T oplanh Tarlhi: Toplanh Yeri :~hkct Mcrkczl Konu:OialallUSIO Ocncl Kuru! Toplu t s Tutllflak Onoyt: Ank~Ua 12 NL Nolu Yevmiye E n l l nj'"'' Turl~rn Sn.nnyl Ve Th:nret Anonlm $\rl(e\i'nln Tnrlhinde Y:tptlnn 2010 Y1h Ol:~.a_:~nDIHI Ge.n el l( urnl Topl~nh Tutana11 Emt ln~aal Turizm S1n. Vc Tic:.A.~'nin ologandstu aenel kun1l toplantjst tatlhlnde saat 12.00'de <:ctin Eme9 Bul Cadde No:51/4 Ovc~lcr/Ankara Hazlrun eetvclinin incelcnmcslnden, $it1cetin toplam ,00-TL'IIk sennoyeslne tckaboi eden 6! adet hissedcn 26.S.6,8. TL'1ik sermaycyc karflhk adet hlssr:nin asaleten, , -TL'Iik sermaye}'e kihflhk 384.3\2 adet hbsenin de vekalcten olmpk llzere toplru adet hluenln toplant1da temsll edlldirinin ve boylcce acrek kanun aerekse ana so:j e~mede OngOrtllen asgarl top1ant1 nlsabtnm meveut oldu&unun anla,tlmi\si Ozerlne gondemin g0r0$0imesine &e~ilmi,tir. I. ~lrket yllnelim kurulu ba~kam Burhan Dogan genet kurul toplantuiiii a1fml~hr. Divon hcyetinin te~\mjne 8C~ilmlf t ir. Divan B~knnll& 'na Burhan Do{j;ar1, oy toplaytc:thiioii Nuray Bozer, katipliie liuan Dot~n'tn sc~ilmeslne, aenel kuru! tutanaklanntn lmzalaumns1 1~\n d ivnn heyctlneyetki verllmesincoy blrlit iylel.:n.nr verilml,tir. 2.~ i rket ortognn1z <;etln Ahmel Sav11' tajihlnde vcfnt ctml~ t lr. Minuytlar1, terlh ve 2010/6, 0 Kllf'lrNo ilc T.C. Kof-.az Sulh Hukuk Maltkeu eslnden Mlruy1l1k Belgesinl lllmrflardtr. MiriSiflllk Bd&esine lstlnaden Cctln Ahmct Snvafa all ortakhk hlsseleritiln kendl adlajtna kaytt cdllmesl l~in 'irkct yonctim lcuruluna moraeut e tmi1ler, yonetim kuruluda tarlhlnde yaptlan loplanllsmda orta.klar paydd\crine kaylllanmn yap1lmas1111 oy birliii ile knbu l ~;tmi,tir. YOnetim kurulu <;cti n Ahm~~ Sav~ ait a grubu 1-1; et hlssc\erl, mlrasr;:1hk belgcslnddd ora.nn. gore; adedl e~\ 30013<1<18070 T.C. klrnllk numarah Nuray Sav~, adedl T.C. klmllk numprnh oglu Tolga S va~, adedl de T.C. klmllk numauh ktll Tug~e Saioof adma ortnkier pay deflerine kll)'lllajtno yaptlnnt~hr. Bu hlssc devri gcncl kurul Oyclcrlnin onaym11 sunu lmu~tur. Oydu hissc devrinl oy biriiai ilc kabul ctmitlerdlr. 1. Nuray SavaJ adct, Tolga Sava, adcl, Tug~c Sav~ adet olmllk Or.ere toplam adet hineyl Hissc Oevir sozlc~mcsi ilc Burhan Doaon'a devir ctmiflcrdlr. YGnetlm Kurulun;t ba,vurank hiuc dcvrinin ortaklar pay del\crlnc kaytl cdilmcsi talebindc bulunmuflardlr. Yonetim Kurulu arlhinde yap11q1 toplnnllda hissedcvirlerini kabul etmi,, ortaklaj pay dererinc kay1t edilmesi saglamt~llf. Burhan Dogan dcvir alm1' oldugu adet 8 grubu hlueyi, T.C. kimlik numaralt Erdogan Karabacak'a devir Ctmi1tir. Hisse dcvrinin ortakl., pay dcfterine kaylt cdilmesi llfln adresinde, Ankara Sanayl ve ygnetim kuruluna muracaat ~irkct Tle,aret II MUdUtiDfU'nUn etmiflerdir. YOnetim kurulu tarih e )4042 say111 yu styla glhev\endlrllcn bakanhk tarihindeki toplant1do hlsse devir talcbinl ggrufcrck kon1iseri Ahmct OttUrk uygun bulmuf, onaklar pay ggzetlmlnde ltk 370. Maddesine del\erine koyulann1 yapunm,llf. gtlreherhanglbiritlruolmaksttm Bu hisse devirlerl gene! kurul yap t hm~ur. Oyelerinin onayma sunu lmu~tur. Genel kuru! Oyeleri hlsse dcvirlcrinl oy birliglkabul elmi~tlr. 4. GUndemdc b~ka madde kalmad1gmdao ahnan kararlara itlru eden oiup o1mad i soruldu.hcrhangi blr itlraz olmadjjlmdan top1a.n!l saat da kapahlml,llf, /Ankara Hlssc Ocvirlcri netlccsinde ~irkel oruklan e hisse oraniart ~ i:tdaki tekilde ger~ekle,mittir. StraNo; I Pay Sahibinin Ad1 Soyad : Burhan Dogan Onu,: 0, 349 Sennayi Miklan: ,00 Hlne Adedi: S~ra No:2 Pay Sahlbinln Adt Soyadt: Ha.san Dollfl Orant: 0, 050 Sermaye Miktan: 32.!500,00 Hisse Adedi: Slfa No:3 Pay Sahlbinln Adt Soy d1: DeneinDoian Oram: 0, 0 10 Sennaye Mlklan: 6.500,00 Hine Adedi: S rano:4 Pay Sahiblnin Adt Soyadt: Scnem Dogan Oran :0, 050 Sennaye Miktan: ,00 Hluc Adedl: SmaNo:5 Pay Sahibiftin Adt Soyadt: AlaattinKaraagay Oram: 0, 010 Sennaye Miklan: 6.500,00 Hlsse Adedi: A G(ubu Toplam, Oran1: 0,000 Scnnayc Miktan: ,00 tllneadedi: (Ocvam Sl.:rfad!t_.._ SAYFA: 32 (Ba~ta.-.1"1 Jl Sayfada) S1ra No: 6 Pay Sahibh1in Ad1 Soyadt: E doian Karabacd: Oram:O,,)I Sennaye Mlktan: ]<I!U 12,00 Hissc:Adedi: 34.S.312 B Grubu Toplam Oram: 6,000- SermayeMiktar :345312,00 HisseAdcdl: Toplam Oram: 1,000 Sermaye Miktan: ,00 H i sse Adedi: BR~knn BurhanDoga.nim:u Oy Toplay1t:1 NurayBoterlmza Katlp Hasan Dolan imza BakanltkKomiserl Ahmet Oztilrk lmza (50/A}(24/446618} Ank~n' Tturd S1eiU Memurluiu'ndan Sid! No: T\carctOnv:an1 TASF.IYE HALi.ND.E ONUJl. SA VUNMA SANA Y1 iltri TEKNOLOJ1. ELEKTRIK ELEK'rRONif< lnsaat OTOMOTtv SI\.NA Yl VEDIS TICARET Lhvt1TED Slru<.ETl Adru:Atb IJ Merkez[ A Blok No:9 Maeunk!ly Yenimahalle/Ankara Yukanda tiearet sicili numllfast, Unvan1 c adresi yaz1h ~irkete ait a,agtdakl hususlann 23.08,2010 tarihinde tcscil edildigl Han olunur. Topla.ntc TUrO:Ortaklu Kurulu Topla.n\1 Yeri:~irkel Merkezi Konu:Temsilllz.am Kararlar Ve Onay:Allkna I!5. Nl'nin ta.rlhll \6563 nolu yevmly.eslyle onoylanen wih\14 nolu karar KararTarlhl: 17.0&.2010 KararNo:4 Toplantlya Kahlanlar: Ba,kantn Ad1 Soyadl:l-hkan Ercn Auhmn Ad1 Soy d : Akbar AJcmedov Karann Konuru: ~lrkelln tasfiye'ye&lrfll haldunda KararMetnl Sirket ortaklar kurulu ~irket merkezinde toplanarak ~ail dakl karrulanalmt1llld1r. l.$1rketin tarlhlnden itib111cn wnye edhmesine, l.~ irket Unv.nm1n bundan boyle usfiye hallndc Onur Sa...unma Sanayl!Jeri TeknoloJI Elekt ik E1ektronik ln:aat Otomotlv Sl\llnyi Ve D 1 Tiearet Limited ~irketl o lmasma., 3.Sirket Tnsfiyesinin Tiearcl Sieil Memurlu&u. Ve liglll Vcogl DalreslneBIIdlrilmcsinc; >l. ~irke: t tasfiye i~le nlerlnln yoroto\mesl vc $irket tasfiyeslnln sona ermcsine kldu yapdaeak bilellmlc i1 e i,temlerde Wfiye mcmuru o larajc se~iien Keklikpman Mah llesi 882. Caddc. No:l l/3 c;ankaya!ankau adrcslnde lkamet eden hakan eren'in tlrketimi:d t:unye memuru olafl\k temsil ve ilzam ebnesine oy birligllle karat v erilm i~tir. AkbarNunedovlmza Haken Ereu inua (!5fA){24/446710) Ank:na T ie:uct Slcltl M cmurlugu'udan Slcll No: 2<17093 Tie"rct0n an T<AR-SA Y in~aa T El\0...\1( T1JR1zJH KUYUMCULUK OTOMOTiV NAJ<LIYE SANAYi VE T icaret L imited.si.juceti Adru : Yayla Mah Sok.. No:5417 Ke~Uhen/Artkara Yukanda tiea.rel sic:illmunarast, unva.n1 ve ndresi yaz1h Jlrkete a il l~ ;tg1dajcl hususlo.r tarihindc TTK 520. maddesine gl!re tescll edilmcks!zin i!an olunur. Toplanh TOrU : Ortaklar Kurulu Topln.nh Veri : ~lckct Merke:d. Konu: Hi sse Oevrl Karvlar ve Onay : AnkB a 31. Nl'nln Urihli nolu ye miyesiyle onaylanan tarlhli03 nolu karllf KararNo:03 Kara.r TDrihi : Konu:HisscDcvri ErgUn Birdal AydmBaytndl( Kema!Birdal IUrar 1-Al 4tda adt soyadt ya.zch,lrkctorta.klanlirkeitek\ hisselerlnl a,ajidr adc soyad1 yazth Jah sla.n devre.tml,tir. Oevir Eden: Ayd n B;tymd1r De vir Alan: ErsUn Birdal PayAdedi: 98 Tutlf: 2.450,00 TL Notcr Yev. No vc Ta.rih: Ankara 1 1. Noter /10481 Oevlr Eden: Aydtn Baytndlf Ocvlr;\Jan:KemaiBirdal Pay Adedl: 2 Tutu: 50,00 TL Noter Yev. Nove Tarih; Ankara 31. Noler f l0482 TURKIYE TlCARET SlClLl GAZETESI A Yuk11nd brhsl 'e~en devhler\n kabulllne ve keynyetin payde fler\nel' l~meslne, B-Vnk1 hisse devirlcrl netleesinde 5.000,00,-TL olan $irkctscrmayulni.n, 198 Hlsseye kar,1hk ol TL' sl ErgOn Blrdal' a 2 Hlsseye kllr,lltk olan 50,00- TL' si Kemal Blrdal 'a ~ ~ o lup muvu:udan arl ol11.rak llmamen taahhot ed ll mi~ Odenml,tir. C-1-t Eyl01 '1984 tarlhli rcsml g:u:r:lede llan edllcn Tlenre~ Bnkanh~t I~ Tleoret Gene! MOdOriDIOnOn 10 (0120.3/2!5007) sayth slrkoier\ eereqince ens mukavclede tadilat yap1lm11sm11 gcrekolmad &ma, D saytlt TUrk Ticaret Kanuomn 5 19 fvhddesine islinaden tan'llm otu.,aeak 11stcnln bir adedlnin de Tic11ret Steil Memurll!Junavcrllmcsine, 3-Keyfiyetin teseil ve llnmna Oy Birll&i lie Kn.rar Vcrilmi,tir. ErgOn Birdal lmu Aydm BaymdU" lmza Ken)'nJ Birdallmu (5/A)(24H46650) An l c~ rn Tluret Siclll Mcmurlufu'ndnn Slcll No : Tlc~rtl On... :.nc TUN US RESTO RAN YE GLDI\ i SLETMECILI(;i SANAYl TURIZM TiCARET LIMITED.SIR((ET1 Adru : Tunus Cad. No:63/9 KavaklldereCankaya!Ankara Kar-Say Jn~aa l Eml:>..k Turi~m Kuyumc:uluk Otomotlv Nakllye Yukandatleillcl slei11 numpriist, unvam ve adresl yu1h ~lrkctc lllt San. ve Tic. Ltd.$ti. 'nln a1agtdaki hususlar 2) tarihli Paurtesi gone yapt k lan toplanttya a it zab1111r. larlhinde TrK 520. mnddeslne gore tesell edilmekslzln \Inn o1unur. HftZ!rBulunanlar Topl11111 T llrtl : Ortaklnr Kuntlu Toplanh Ycrl : ~hkct Merkezi Konu : lllsseoevri Kararlar ve Onl'ly: Ankara 34 Nt. nln I 0 tarlhll nolu ycvmiyeslylc onaylan n lajihli 1010/ 1 nolu karar'' Kar:a.rTarlhj: 03 A&ustos 2010 KPnu No :2010JOI Konusu : Hiue Oevrl Hakkmda T unus Restor11.n ve G1da l~letmeeiiiqi Sanayi Turlzm Ticaret Limited ~irketl orlalllar kurulu karand1r. ~111da ad1 soyadt yuth Jlrket orlnlt fhkellekl tamamj GdenmiJ hisselcrini ylne a~ag d Rdt ve soyad1 )'1.2: 11 ;ahularadevrclmlftir. Oevir Eden: RJfat Barboros Karabulut De vir A Inn: Osmnn Batut Onnl Pay Adedl: 30 Hlne PayTutan: 3.000,00.-TL Noter Sen. Talih No.: Ankara <1 1. Not !<110 De vir Eden:. R1fat Blll'baror KI\OIUulut Dcvir Alan: All Umut Salllk Pay Adedi: 15 Hint Pay Tutan: 1.500,00.-TL Noter Sen. Tulh No.: A11kara 41. Not Oe vli' Eden: Rtf" B rbaros KIVllbulut De vir Alan: Kenan OzciiJI Pay Adedi: IS lllssc Pny Tu!.'lrt: 1.500,00.-TL Noter Sen. Tarih No.: Ankara 4 1. Not I Yululnd~ bahsl ge~en devrin kabuione ve keyjiyetln pay dcfle rino l ~l enmeslne tarihll gazotede llan ed \ien Sanayl ve Ticaret Bakanl1g1 I~ Tlearcl Gene\ MOdOriOgunon 176/1 uy l sirkuleri gercglncc esu mukavelede 111.dila1 yapthnastna mahalolmadlgcnll, 3- Bu devirdcn sonra firketln yapc durumu l.jlitdaki Jekilde olmujtur. Pay Snhibi: Ni Umut Sah1k Pay Adedi: 75 Hlne Pay Tutar: 7.500,00.-TL Pay Sahibi: Kenan Ozean Pay Adcdi: 115 Hissc: Pay Tuw: ,00.-TL P~y S:ahibl: Osmon Batur Onal P11y Adedl; 90 Hisse Pay T utu: 9.000,00.-TL Ali Umut Salttk lmu KenanOT.eanlmza OsmiiJI Bntur Owiillmza ( IOIA)(24/-t46721) Ank:tra Ticaret Sleill MtmurluRu'nd:w Slcil No: T lc:'l(et0nl'llnl TANYELJ EMLAK T MIZLiK IN$AAT OTOMOT!v MAJ<.iNA YE GIDA DIS TICARET LiMlTED S iri{etl Adru : Segmenter Mah. Cumhurlyel Cad. No: 62 Gt1\bi4c/Ankara Yukanda tlearet sleill numaras1, unvan1 ve adresl yazth ~irkele ail ajii.aidaki hususlann 23.0!.2010 tarlhindetescil edildili ll~~.nolunur. ToplaniiTtlrti : OrtaklarKuru\u ToplanltYeri : ~lrkctmerkcl:i Konu Hisse Oevrl, Temtil llzam, Yctki lpraii Karartar ve Onoy Ankua 63.Nt.'nin talihli nolu ye miycslyle onaylan-n t.r!h\ nolu kan.r Karnr No :2010/2 K11rar Tad hi: Karar Konusu; Hisse Ocvhlerl t Sirkcl MUdUrllnUn Dcgi~lmi ve Yetklsi 26 A0 USTOS 2010 SI\Yl: 7637 De vir Alnn: Nem1111 Ansoy De vir Eden:,...lustofa Aruoy P r Adedi: 99 D evredilen Pay Tutan: ,"1 Tl N olersjui 'rnr.nosu: Ankara 61. Notcr Vakl hlsse de lrlerl netlc:esijldy IOO.OOO, T L {Ytl'lbln TL) olan $irket senn yesinl~;, I) 99 Payo kar,t lt~oim , TL 51 (Doksnndoku7.bln TL) Ncm1inAnsoy'a ' I Po.yo kpt, lllk olnn 1.000,-TL Sl (Bin TL) Timur Ocyer'de 2} ~lrket MOdllrtl Olon Mustafa Ansoy'ur. mddtlriuk yelkisli'iln lptallne 1) ~h ke t merkctlnin Setmenler Malt. Cumhuriyct C d. No!61 GOib~iiAnk a r a adreslne ~ 1nmas1n1 Nermin Ansoy 10 y l sure ile $1rket MOdUrHlt0nese1fllmiJolup; biltmum b~kan ljklu ilc, KamU vc iktisadi lt$ekkuiieri, mnllye Ozel \dare, asker! ve moiki ldareler; blllmum babnhklor ile baklnhk bunyelerindek/ IO n dahe vc 1110esseler. Tlearet ve S nayl Bakanl1gl, oda ve sicil ruemurluk h1n, Tlca!el M nhkemeleri. Yeral Oairelcrl 80ige M UdUriDklcrl, Temylz., ltirn7., Uzln$mn Komlsyonlar~, ~~:::i 11 :aht~l:r;,ka!:~llih~~~ciii~: Kurum lt~rt ve TOrklyc Cumhudyctl Oevletinln bllimum rr:sffli, yan rcsml ve sayti rcs ni daire 'I moesseselerin her k1s1n1 ve dereeuinde her stflt e suretle ~lrketimb l lam yetkl lie temsil e llzama., ~ lr kcl adtnn her toriu tasarruna ~u lunmnya menkul vc aayri menkul maiidn, motodu vc moto~uzkara nnkil vasttpian sattn almaya, satn11yll soz le~melc:rinl akde, t J v.. tlerinde' bulunmaya., Sllhf VlladJ sg zic~mcler\nf ajici ve Slltltl scfatc ile lmu etmcye, lhalelr:re i~1lr1k etmeye, p11y sormeyc: tekllnerde bulunmaya, ihalcsuzlefmeleriniakde,l ertllrio nkredltioer ayhnnllya, Ahzu kab~a., ~hke tim iz ~dma billtnum bankalard hc:s~p alfhrmaya, n~1 l nu ~ ve II.Q-1111 hes~pimdon pnra ~ckmeye, oh7.u kabza yetkllerinl tnm yetkl ile temsll ve ilum etoncye. ipolckler tcsls ve fclddne munferiden; ~irketlmlzi bory ve lnahhtlt alhnda bulunduubilr:eek her nev'l sgzle~me, taohhlll, bor~ senedi, kefaletn11.me kontrocaranti, ~ek bono, polllfe rehin scnedi ve salr tuhhtld D taummum ediel rcsml senct ve evrak n lmza edilmcslnde ve ba1kalann1 dnltl lcvkll ve ll%1e ekaletnamclerinln t~uuim edllmeslnde munferit imza i\eyctk\llktlmmttllf. Yap lan bu degijikliklerln Tlcarel S lell Mr:m~trlutu, Ver&l Oairui ve 11 &111 Him kuruhl$1a.ra bildlr\lmeslne, oybirllt l ilc karar vcrllmijtir. Nenni11 Ansor,lmza \. T imuroeyer mzo (5/A)(l-t /'1~670-t )

7 1! 1 :,.:; BANKA REFERANS MEKTLJBU Adaym/isteklinin (ad1 ve soyadj/ticaret unvam) : EMT in$aa T- TURiZM SAN.VE TiC.A.$. Referans Mektup No : Referans Mektubu Doviz Kodu : TURK LIRASI Ozerinde K1s1tlama Bulunmayan Mevduat Nakdi Kredisi Krediler Kullamlmam1~ Gayrinakdi Kredisi Degi ~ke n 12,640, ,550, YALNIZ/ONiKiMiL YONAL TIYUZKIRKBiNU YALNIZ!YiRMiDORTMiL YONBE$YUZELLi <;YUZONYEDi %00 BiN %00 - Yukandaki bilgiler mi.i!?terimizin istegi uzerine haztrlanmt!?tlr. Bilgilerinize arz ederiz. SERViS YETKiLiSi

8 Yap1Kredi YAPI VE KREDi BANKASI A.$. Me~rutiyet Bulvar $ubesi Me~rutiyet Caddesi No: 18 KIZilay ANKARA BANKA /REFERANSMEKTUBU Tel: (0312) Faks: (0312) www. yapikredi.com.tr HA V AALANI i$letme VE HA V ACILIK ENDUSTRiLERi Tarih: 15/04/2011 A.$. (HEA$) No: Adaym /isteklinin (Ad1 ve SoyadJ.!Ticaret tinvaru) Konu EMT in$aat TURiZM SAN. ve TiC.A.$. SABiHA GOK<;EN HA V ALiMANI'NDA ila VE APRON VE EKLER.tNiN Y APIMI UZERiNDE KISITLAMA BULUNMAYAN MEVDUAT ~ NAKDi KREDiSI (TL) KREDiLER KULLANILMAMIS GA YRiNAKDi KREDiSl (TL) , ,50 Degi~ken.Yazryla/On Milyon Dort Yliz Be~ Bin Yazryla/On U~ Milyon Be~ Yliz Tilrk Lirasr Yetmi~ Bir Bin Dort Yilz Elli Dokuz TUrk Lirasr Elli K~ Yukandaki bilgiler m~terimizin istegi lizerine hazrrlaruru~t1r. Bilgilerinize arz ~deriz. Yap1 ve Kredi Bankas1 A.$. Me~rutiyet Bulvar $ubesi ~~ \ \' \ \~\ \"' BELMA imamog U OPERASYON YONETMENi BANKACILIK ONETMENI <5\)Q) ~o~ ~~ UniCredit

9 ~ - Ankara Subesi Simon Bolivar Cad. No: Cankaya I Ankara Tel : ) l,i,q Fax : 10312) 4/, ANADOLUBANK.... BANKA REFERANS MEKTUBU Tarih: Mektup No: 558 Adaym /!steklinin (Adt ve soyadt I ticaret unvam ) EMT 1N$AAT TURiZM SAN. VE TiC. A.$. Ozerinde Krediler K1s1tlama Bulunmayan Kullamlmamr~ Mevduat Nakdi Kredisi Gavrinakdi Kredisi DE~I$KEN I TL TL. (Y/Onmilyonilyyilzyetmi~bin (Y/Onikimilyonbe~zdoksanbin Turk Lirast) TUrk Lirast ). - - Yukandaki bilgiler mii~terimizin istegi ilzerine hazulanmt~tlr.bilgilerinize arz ederiz.. ANADOLUBANK A.$. ANKARA $UBESi lubanl(.(om.tr

10 BNP PARIBAS ORTAKLJG J TEB TURK EKONOMI BANKASI A.~. Qetin Erney $ubesi EHLIBEYT MAHALLESi CEYHUN ATUF KANSlJCADDESI N0:126/E QANKAYA ANKARA Tel: (312) Fax : (216) SWIFT : TEBUTRIS342 BANKA AEFERANS MEKTUBU MUHATA~ AD AYIN!iSTEKLiNiN i$inadi : KASTAMONU IL OZEL IDARESI PLAN VE PROJE M0D0RL0G0 : EMT IN$MT TURIZM SAN.VE TIC.A.$. : KASTAMONU UZUNYAZI HAVMLANI 0ST YAPILARIIN$AATI 0ZERiNDE KISITLAMA BULUNMAYAN MEVDUAT NAKDI KREDiSI KRFnll FR VIII I 1\ d l l la/\~ai C GAYRINAKDI ,00 TL ,00 TL YALNIZ ONIKIMIL YONELLIBIN 1L YALNIZ ONIKIMILYONELLIBIN Tl. Yukandaki bilgiler mo~terimizin istegi Ozerine haz J r lanm J ~tjr. Bilgilerinize arz ederiz Saygtlanm 1zla, ANKASI A.$.

11 * finansbank \ BANKA REFERANS MEKTUBU 10/08/ /543 Adaym/lsteklinin [adt ve soyadtlticaret unvaru] ldarenin Adt h;in Adt :EMT IN$AAT TURIZM SANAyl VE TICARET A$. :KARA YOLLARI GENEL MODORLOGO 11. BOLGE MOOQRLOGO. :YOKSEKOVA-DAGLICA IL YOLU (KM: ) TOPRAK I$LERI, SANATYAPILARI VE 0STYAPII$LERI YAPIM 1$1 Ozerinde K1s1tlama Bulunmayan Mevduat1 ; DEGI$KEN _ TL Y/OTUZMIL YONTORKLIRASI} Nakdi Kredisi Krediler. Kullamlmam1~... Gayrinakdi Kredisi TL Y/YIRMIBE$MIL YONDOKUZYOZKIRKBIRBIN. DOKUZVOZDOKSANTORKLIRASI) - '.. ' :..:.. -. ' - Yukandaki bilgiler mu~te.rimizin istegi uzedne hazjrlanm1~t1r.,bilgilerinize arz ederiz. Firma Banka genel topla~ limiti TL d1r. Portfoy Yonetmeni Operasyon Yonetmeni Form No: Revizyon No: Yay 1~ Tarihi :

12 TEB TURK EKONOMI BANKASI A$. ~e tin Eme<( $ubesi EHLIBEYT MAHALLESI CEYHUN ATUF KANSU CADDESI N0:126/E c;:ankaya ANKARA Tel : (312) Fax : (216) SWIFT : TEBUTRIS342 ' BANKA REFERANS MEKTUBU MUHATAP ADA YIN/iSTEKLINiN i$inadi : DEVLET HAVA MEYDANLARII$LETMESI GENEL MODORLOGO (DHMI) MALZEME DAIRE BASKANLIGI - : EMT IN$AAT TURIZM SAN.VE TIC.A.$. : (IHALE NO: 2011/41877) BALIKESIR KORFEZ HAVAALANI TEKNIK BLOK KULE. YAPIMI. OZERiNDE KISITLAMA BULUNMAYAN MEVDUAT NAKDI KREDISI. KREDILER KULLANILMAMI$ GAYRINAKDI KREDISI DEGI$KEN 12.eyoo.ooo,oo U-R i ,00 TL YALNIZ ONIKIMIL YONBE~YOZB IN Tl. YALNIZ ONIKIMILYONBE~YOZBIN Tl.,. NOT : FIRMANIN BANK'AMIZDAKI GENEL KREDI LIMIT! ,00 TL DIR. YALNIZ YIRMIBESMILYON TL. l~bu Referans Mektubu mo~terimizin istegi Ozerine ve hit;bir taahhudo i<;ermemek kayd 1yla verilmi~tir. Sayg 1lan m1zla, TURK EKONOMI ANKASI A$. ~etin Eme<; $ub si MACIOGLU BNP PARI BAS ORTAKUC

13 ' -~ BiLAN(:O ~ilgileri TABLOSU... Bilan9osu Incelenen Ki~inin Ad1 ve Soyach/Ticaret Unvam V ergi Kimlik N um.aras1 Belge Di.izenleme T arihi EMT INSAA T TURi:ZM SA.NA Y1 VE TICARET A.S Yll!Yular Donen V arhldar Klsa V adeli Bor~lar bz Kaynaklar Toplam Aktif Yillara Yaygm in$aat Maliye!leri CVarsa) Klsa Vadeli Banka Bor9larr Yulara Yaygm in~aat Hakedi$ Gelirleri CVarsa) Bilan~o Oranlan 2010 I , , , , ,03 0, , Carl Oran (Donen V arhklarm Klsa Vadeli Borylara Oraru) Oz Kaynak Oram (Oz KaynakJarm Toplam Aktife Oram) Klsa Vadeti Banka Bors:lannm Oz Kayn.aklara Oram Yukandaki bilgiler beige diizenlenen ki$inin bilanyosu incelenerek h 155,44% 48,87% O,OOo/o Ac;:IKLA..M...A.LAR 1 Beige, Yapun i$leri Thaleleri Uygulama YOneuneliginin 35 inci maddest h01.1lmleri esas ah.narak dilzenlenecektir. 2 lhalenin yap!ldtgj ytldan Onceki y!la ait bilan;o bilgileri sunulmaltdir. YOneuneli~ 35 inci maddesmde belirtiien knterleri orr Onceki ytlda 3- lliale veya SOil b~ tarihi yilin ilk don aymda alan ihalelerde. bir oncela yila air bilan~o bilgismm sunulmamas1 durumunda i1a Oocela yila ajl.:- Can oran besaplarurked YJllara yaygm m~aat maliyetleri donen var!jklardan: }'lliara yaygm ~aat hakedi~ geiirlen ise lasa vadelt bon;lardan dtl~illecektir. 5- Oz kaynak oraru hesaplarurken yillara yaygm ~aa1 maliyetleri roplam aktifl:rden du$ulecek:tir. 6-4/ tarihli ve 213 sayth Vergi Usul Kanununun 17 <1 nnco maddesine gore W..-vim }'llmdan farkh hesap donemi belirlenen miikellefm bilan~olart i~in bu besap donemi esas almu. 7- Bilantyo oranlannda yuvarlama yaptlmayacai--ur. 8- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebect Mali M~avirierin Kase Kullanma Usul ve Esaslan Hakk:tnda YOnetmelik ~er9evesinde 1emin edilen ozel K~erun i.."u!lan!lmast gerekmektedir. Standan Form- KiK024.l/Y Bi i an~o Bilgileri TablosiJ

14 in~aat TURizM SANAYi VE TiCARET A. ~. ANAHT AR TEKNiK -PERSONEL LiSTESi ihale kay1t numaras1: Ad1 ve Soyad1 Unvam Toplam Deneyimi (ytl) 1- Mustafa ALPSAR in~aat Mtihendisi 6 2- Mustafa <;EViK Elektrik Mlihendisi Serol A YSA."N Makina Mtihendisi 14 Yukanda bilgileri yazill ki~ilerin anahtar teknik personelim oldugunu beyan ederitn. 04 I 11 I 2011 Standart Form - KiK025.lf'l Anahtar Teknik Personel Listesi Fonm Qetin Emec; Bulvan Cad. No: 51 / A. 6vec;ler- ANKARA I TURKiYE Tel: 0 (312) (pbx) Faks: 0 (312) Web:

15 in AAT TIJR.iiM. SANAYi VE TiCARET A.. AN AliT AR TEKNiK PERSONEL LiSTESi Ad1 ve Soyadt Unvam Mezuniyet Siiresi (YLl) 1- Mustafa ALPSAR in~aat Mlihendisi 9 2- Mustafa c;evik Elektrik Miihendisi Serol AYSAN Makina Miihendisi. 28 Yukanda bilgileri yazili ki~ileri On yeterlik tarihi itibari ile ticari faaliyette bulundugum yerde anahtar teknik personel olarak c;al1~trrd1guru beyan ederim 04 I 11 I 2011 Ek: 1-Listedeki personelin mezuniyet belgesilbelgeleri. 2-Listedeki personelin oda kaytt belgesilbelgeleri. 3-Listedeki personelin, ilgisine gore Sosyal Guvenlik Kurumu onayh; "Hizmet Bildirimi" veyc personelin i~e almd1gun gosteren belgelbelgeler 4-Anahtar teknik personele ait ar1ahtar teknik personel beyannarnesilbeyannameleri (Standart Form K!K025.2/Y) 5-Geriye Dogru Bir Yllhk Donem I<;:inde <;ah~tmlan Anahtar Teknik Personel Listesi/Listeleri (Starldart F onn-k.!k025. 4/Y) " land;ml 11nn - KIK1 2:'.: ' \n,1ht;1r r.:l..nik I' ;r-on.: I 1..,,_., c;etin Erne~ Bulvan Cad. No: 51 / A. Ove9ler - ANKARA I TURKiYE Tel: 0 (312) (pbx) Faks: 0 (312) Web:

16 GEF!TIFICATE Ot= WORK CONTROLL!\1, 2 9 Cl:RTI FI~AT DE C:OtHROLE DE TRA~n. 1$ DENE.TLEME BELGESi 3 1 '+ 0 ~ Ekim 2011 Dole / Oate / Tatlh It t...,.,,.,... v.~o~. ~.aoa6826 Concedl"9 Autho<tty I Alllhorlto Conudlme I W,.,. l loaca/ Olil<ollt rnaujonc- 01 des.oeroe><ns : toaca I~~ Avlatttn end Aifl;"lrls om~ OK.' I S..l Havo.,.k vo Hovu-~ I~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~--~~---~----+~~~-- ~~~~~~~--~---~~~~~~~ f.:...: :_ Employer _ / Employeur _;_...:... ; lltvern : TAVTU'liSI.' CO /TAVTU"'ISIE SA TAVTUNUS ~~ ~ ~-, ICooat~ ollne El At.c,.. Ben AI l'lternonmal Aorpon Project Harne / Nom du Projel / P~ adt : 1 Conuuetoon "- roeroportrihmiona Z'one EI, J:~ Sen AI ~--~~--~ ~~DM--El~~~Ben~-AI~UU ~Yww ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ Country I Pays I 01~1 : IT...,../ runosie I Tunus Conttaclot I Enertpr.neut I MOtu ll.lllt I..,.,.; 1 8<llldl : TAV /1..,. AI on ~"'"',_,.,.. COMIN<Ilol\ tt ()vo- ll'otl Co,_,..., T.., ,.~ -+.r=av tr,..,.,.won :..,.,. c-1..-jon.~o- c:o r ~ ~~l~a~v~; ~r~~~a~~~~f~ ~nm~~~~.. ~~==~A~$~1~~~~~~= ~ Na'"" and Sumo'"" of the Paraon Concemed I Nom et Pranom de Ia Peraonne Cone.,_ lliqiu Kl t l nl ~ Adt... S.,yectt : ErdoOtn ~AK identity Cord- of the Penon Conclmed / C.LN de Ia PeRonne~C~.,.,.,-,.., --,.. ~,-::-.g-:ll~lnln-:-'~iu~mlik~ '~N:-,mo-ro-oo ,.L2~8~71:-:1 5~3S=~~,: Profeulon of the Peraon concerned / Profeulon de II Pt rsonnt Conc1m 11 / ~1U1n.n hl.,.llk Onv:ano : CMI EnvonH<tin;lttMour "- CooaWUCDon /11\fU! Wlhenc"" Pot ltlon I Title of the Poraon Concerned I Po ttl de Ia Peroonne Concenwe I h Jlllnln Gll"'v Onva no ---- lhll<asnc!ute&r.; T MIIMQer I OO ecteur <10 flnlrasii\ic:h.n&poste.alret dt I: :a. II :0007- II CJ :x.;a ~~;_~olea de Circu"tio:o I My~ ve P.>.T Slhalan lnfui Ml)d(Jn) -Period of the Peraon concemecs / Perlocle de Trnal de Ia Pennnu Conu.-e.ilglnnln GOnvY pto(jr711rlft Aroh!lt Poaltlon I Title of the Paraon Concemod I Poste de Ia PeRonne Cooce..,lOo l I ~ glfl nlt; Gtwv 011vano I : iconstnlciion Manager I ~:leik-... :;;c~stncoon/yapom Mu:lOril ~$.nil)-.~~ : ;- ;g ~~ 2009 Top Soli E.ccnollon I O.bro.,...lllage et DKIPAIII dela Torre Veget olt / O.klpeJ.. Bltldlll Topm Te lritji91 Ellc.evotlon and Traneporutlon of I!MJ Ell-.VI!tld Mabttlol/ Mllt..Wua creinprunt plus T11n1port I K.u1 n K:UJIJn Malumenlli Naldl :, I I 1= I I Flllln!lwtlll Ellcavoled or BorTOw IMILriol/ ~i.wiko~~ ei Rin.,Uit creniprulll et PfOYelllnt Oebllll l K.in Wl)"l llrtr-1 I: 1 / 6, m> 14,396,092 m Matumeallle Oolgu Yaprlmato I/ m' -C--~~~~ /C~~de~~N ~ b~~~--t~~=~=~~~~~ ==~=.~A=-==~~T~.=~=r~.~~=~=.. ~.----,~---~v~ ~ Pllntmlb Ta'""l i ', I m' Alphllt Binder Coune / Couche <Ia ChiUSMe an G,..,, Rlturr l DSK ~fo lt llelonu Binder Tobaklao m Temlnal Bulldl"9 I Aeroo-ra l Ttnnlnal D lnao~ ATC / Tour deeontrole / Hivo TRm Konttol lluimi 127,756 m 87.'51A m m2 /._h_~_8_7_m --l Anc:hfllrTY lulldl"9t / a.u,.nta Annexes I Y _n_bina Ja_':=-:--:--:-:----::~~~:--:--: r:-, :-l :3_1;;;,290..;.;_...:m',; ~ Cor Parlt and But ParltAreu / Purltlng do Vcoln..,... ot d'autnbus I Are~ Yl otob(ll PatltAianlln : 120,000 m' ~ Alphllt (Flexible) I /Urea de Statlonnernent Alp ha lie I Apron All all : m'..:-'- on~/ Apron:--...;...~ll<! ::-:-lo_n Aprons Concrete (Rigid) I AIR I de Stat!onnemem Det : ,.,.373.""989""""-m>-: l Tom..ye and Connection RoeiH /Vote. de Cln:ulallon et Routn de Conoectlon ' T nlyollon Yl BaOianll Yon.n : 900,715 m' Pill( fllf00,1!1800,91000,1i!l200 mm)/ Pilu> ( IKOO,Ii!800,0 1000,31200 mm)/kulll( fllf00, coo.i31l00 mml I : m ( Unit/ Uncle I Adet)

17 -. J 9

18 T.C. ULA~TIRMA BAK...o\1\""LIGI DemiryolJar, Limanlar ve Hava Meydanlan in$aan Gene! Mudiirliigu ANKARA SAYI : B.ll.O.DLH ! /~6P6 0 co.(!?'. Ll 2010 Ls DENEYi:M BELGESi (Yiiklenici-4 Bi1irme) 1. 4 sahibi 2. 4in ad1 ve varsa ihale kaytt numaras1 3. 4in yaplldtg1 yer 4. Uygulanan yap1 teknigi 5. Yiiklenicinin ad1 soyad1 veya ticaret unvam 6. T.c. Kimlik NoN ergi kimlik no 7. 4 ortakltgt ise ortaklar ve ortakltk oranlan,konsorsiyum ise ortaklar ve ger~ekl~tirdikleri ~ lasm1 ve tutarlan 8. ilk sozl~me bedeli 9. Toplam sozl~me bedeli 10. Ger~kle tirilen ~ tutan 11. Sozl~me taribi 12. Soz le~me devredilmi se a)devir tarihi b)devir taribindeki ~ tutan c)devir tarihinden sonraki ~ tutan 12. 4in ge~ici kabuvtasfiye veya iskan tarihi 13. Belge tutan Ula ~tmna Bakanllg1 Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar1 in~aatl Genel Mtidtirltigu Bahkesir Korfez Havaalaru PAT Sabalarmm Geli~tirilmesi Alt Yap1 Tesisleri in~aat1 2008/78719 EdremitJBALIKESiR Alt Yapt, Kazt-Dolgu, Beton ve Sathi Kaplama, Pist Aydmlatma Elektrik i~leri. EMT in~. Turz. San ve Tic. A.$. V. K. No: ,56 TL ,57 TL ,08 TL ,, 7 [' y U{ 20tn (Geyici kabul itibar tarihi) ,08 TL.(2008 Y1b Birim Fiyatt ile) i$ bu beige ytiklenici EMT in~. Turz. San. ve Tic.A.$.'nin tarih ve KRFZHV/101 say1h dilekyesine istinaden di.izen lenmi ~tir. Erol <;ITAK Bakan a. Genel Miidiir V. Adres : Ul~nrma Bakanllgt Sitesi (D) Blok Telefon: (312) Emek - ANKARA Fax: (312)

19 DEVLET HA VA MEYDANLARI i$let!v1esi GENEL MDIJCJRLUGU in~aat ve Emlak Daire B~kanhg1 Sa)'l Konu. 11. i~ sahibi ( a ) 2. i~in adt ve varsa ihale kayn numarast I 3. i~in yapddtgt yer 4. Uygulanan yapt teknigi rhj I 5. Ytiklenicinin adt soyadt veya ticaret unvam 1 :DH1\11.Genel Mtidtirltigti : Erzincan Hava Meydaru Pat Sahalan Onanrru. : Erzincan Havaalaru. 1 :Pist ve Taksiyollart; Kaliteli Beton. BSK, I Ta~ Mastik Kaplama, Elektrik Altyapt ve Aydtnlatmast, Kapalt Drenaj Yaptrru. _ 1: EMT in~.turz.san.ve Tic.A.$. YUN1A in~.tic.ve San.Ltd. $ti. Ortak Giri~'-im_ T.C.i<1Jclik NoNergi Kiffilik NO : _B_a._k,.e_n_t V_.D_._3_3_4_0_5_0_7_4_8:>_-, i 7. i~ ortakhg1 ise ortaklar ve ortakhk oranlan, EMT in~. Turz.San. ve Tic.A.$. % 51 ' konsorsiyum ise ortaklar ve ger<;ekle~tirdikleri YUMA in~.tic.ve San.Ltd. $ti.% 49 i~ ktsmt ve tutarlari(cj 1 I 8. ilk sozle me bedeli (~) : ,15TL 9. Toplam sozle~me bedeli ( d ) I : ,38 TL! 10. Geryekle~tirilen i~ tutan (e) : ,38TL (10 nolu Hakedi~ ) 11. Sozle~e tarihi 1 : l 12. Sozle~me devredil.rni~se ; 7 n a. Devir tarihi ( g ) j ;~~~~~~~~~~~~~~ b. Devir tarihindeki i~ tutan (g) I : ~- ~~ ~ ---~----_ ~, -~c.~d~e~vu ~. -t~arihin ~.~. ~d-en~so~m~aki~.~i~-tu-tar-t '(khj ~. ----_ --_--_ ~ 113. i~in ge<;ici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( t} : o{Ge<;ici Kabul Tarihi) Beige tutan (t) : ,38TL (10 nolu Hakedi ) Konya Yolu Etiler /ANKARA Aynnt1li bilgi i9in irtibat: Salih GONA Y in~aat Teknisyen Tel.: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: ElektronikAg:

20 . tf!-v., I. ~N.J._ I I ~ :_:-- - ~ "' ~_./ ~ T.C. ULA~TIRMA, DENizciLiK VE HABERLESME BAKANLIGI Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlan in$aat1 Genel Miidiirliigii ANKARA Sayr : B.ll.O.DLH ' Konu : 4 Deneyim Belgesi ( 4 Bitirme) 1. 4 sahibi 2. i~in adr ve varsa ihale kayrt numarasr 3. i~in yap1ldrg1 ye.i; 4. Uygulanan y~p1 teknigi 5. Yiiklenicinin adr soyadr veya ticaret unvam 6- T.C.Kimlik NoNergi Kimlik No 7. i~ ortakhgr ise ortaklar ve ortakllk oranlan, konsorsiyum ise ortaklar ve geryekle~tirdikleri i~ hsml ve tutarlarl 8. ilk sozle~me bedeli 9. Toplam sozle~me bedeli 1 0. Ger9ekle~tirilen i~ tutan 11. Sozle~me tarihi 12. Sozle~me devredilmi~se; a. Devir tarihi ( b. De vir tarihindeki' i~ tutarr c. Devir tarihinden s'onraki i~ tutan 'I 13. 4in ge9ici kabulltasfiye veya iskan tarihi 14. Beige tutan 0 "7 1~ "?,:;""-'!:!~:'~ ~, ':.1... " ~l.;~ ~ -l-r_ ~:;~\, "'.\- ".,., rr'" ;,'\(, /~.. '"' ~,~-...--~ \.:.; ;.: {(-':' ;~- ~) / (/ :;;::~\ \ : 1! \1 ~~~:n~:~~::i ~nel Mlldfu!U:~{i!2i~Jj~ 11 : Igdrr Havaalam Altyapr :tkmal ve Miiteferrik i~ler in~aatr : Igdrr : Altyap1 in~aatr, Beton Kaplamah PAT Sahalan (Pist, Apron,Taksirut, <;evre Tel Orgiisii, <;evre Y olu,pist Aydmlatma Sistemi, <;evre Aydmlatmasr, A.G ve O.G Elektrik i~leri) : EMT in~. Tur.San. ve Tic.A.$ : Ba~kent Vergi Dairesi : ,47 TL. : ,48 TL. ~' ,36 TL. : : : ,36 cyirmidortmilyondokuzyiizyetmi~sekizbiild6kuzyiiz doksandokuzlira otuzalt1 kuru~. ) i~bu beige, yiiklenici EMT in~. Tur. sayrh dilek9esine istinaden diizenlenmi~tir. San.ve Tic. A.$. 'nin 22/11/2011 tarih ve Hakk1 Turayli~ Caddesi No:5 : Bagh Kurulu~lar ilg1li Kurulu!?lar lli?kili Kurum/Kurulu.;olar Emek I ~a nkaya I Ankara! 'f Tel i ~ TC DD i ""'- A;ynnuh bq_gi 1.9in irtibat: Fadi.nie A YV:i\.LIK.

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.10.2011-31.10.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.10.2011-31.10.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.10.2011 31.10.2011 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi nden

Akfen Holding Anonim irketi nden Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklı ımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip oldu u 10.355.890.-TL

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı

T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt

T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt TORKlYE VE ORTA DOfiU AMME idaresl ENSTtTOSU YAYINI NO: 228 T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt 1988 IKINCI KITAP Kamu Iktisadi Tejebbiisleri ve Fonlar Ankara, E ki m I988 Devlet Te$kllati Rehberl 1988, TODAIe

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR

SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR YIL: 2012 SEKER FAKTORING HIZMETLERI ANOMM SIRKETINDEN Ortaldigimizin

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

26.01.2012 TARİH VE 39. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

26.01.2012 TARİH VE 39. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI MADDE 1 : AÇILIŞ VE YOKLAMA Oda Meclisi Üyelerine 26/01/2012 tarihinde saat 17:30 da 39 uncı Meclis Toplantısını yapmak üzere tebligat yapıldı. Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında, Meclis

Detaylı

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*. SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S,

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

29.04.2010 TARİH VE 18. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

29.04.2010 TARİH VE 18. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Oda Meclisi, Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında 29.04.2010 tarihinde 18 inci toplantısını yapmak üzere saat 18:00 da toplandı. Marka ve Marka tescili konusunda Marka Uzmanı Nuri OKUTAN

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah.. 7452 ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı