EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş."

Transkript

1 EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT CONSTRUCTION TOURISM INDUSTRY AND TRADE CO.

2 EMT İNŞAAT TUR.SAN. ve TİC. A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cad. (Eski 6.Cad.) No: 51/ A.Öveçler/ANKARA Tel : (Pbx) Fax: EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : EYLÜL 1996 SERMAYESİ : ,00 YTL BANKA REFERANSLARI : YAPI VE KREDİ BANKASI (BULVAR ŞUBESİ) HALK BANKASI (HOŞDERE) FİNANSBANK (BALGAT ŞUBESİ) GARANTİ BANKASI (ÇETİN EMEÇ ŞUBESİ) ADRES : ÇETİN EMEÇ BULVARI CAD.(6.CAD.) NO:51/ A.ÖVEÇLER- ANKARA TELEFON : 0 (312) (Pbx) FAX : 0 (312) WEB : ÇALIŞMA KONULARI : İNŞAAT, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER TAAHHÜT İŞLERİ * PAT SAHALARI (PİST, APRON, TAKSİRUT) İNŞAATLARI, * APRON İNŞAATLARI, * ALT YAPI İNŞAATLARI; - PİS SU ARITMA TESİSİ * ÜST YAPI İNŞAATLARI - TERMİNAL BİNALARI * YARDIMCI BİNALAR İNŞAATI - ATIŞ POLİGONU TESİSLERİ İNŞAATI * AKARYAKIT TESİSLERİ İNŞAATI * GÜÇ MERKEZİ BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ, * ENERJİ NAKİL HATTI İŞLERİ, * GÜÇ (İNDİRİCİ TRAFO) MERKEZİ TESİSİ ve A.G./O.G. DAĞITIM İŞİ, * SCADA SİSTEMLERİ, * UZAK KUMANDA (BİNA OTOMASYONU) İŞİ, * TERMİNAL BİNASI KAPALI DEVRE T.V. (CCTV) SİSTEMLERİ, * GİRİŞ KONTROL BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ, * G.P. SAHASI I.L.S SİSTEMLERİ, * OTOMATİK METEOROLOJİ SİSTEMLERİ (AWOS), * AKARYAKIT TESİSLERİ (EXPROOF) ELEKTRİK İŞLERİ, * GÜVENLİK SİSTEMLERİ (X-RAY ve METAL DEDEKTÖR KAPILAR) * MERKEZİ SAAT SİSTEMLERİ, * YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ, * HAVA TRAFİK YARDIMCI SİSTEMLERİ (VOR, DME, NDB), * YANGIN ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

3 EMT İNŞAAT ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Ç. E. Bul. 6. Cad. 51/ Öveçler/ANKARA Tel : (Pbx) Fax: EMT İNŞAAT ÇEKİRDEK PERSONEL BİLDİRİMİ ADI SOYADI ÜNVANI Burhan DOĞAN Elektrik Mühendisi Genel Müdür - Ortak Hasan DOĞAN İşletmeci Genel Müdür Yardımcısı - Ortak Kuvvet SAZAK Elektrik Mühendisi Koordinatör Yusuf ERDOĞAN İnşaat Müh. Koordinatör Alaattin KARAAĞAÇ Mali Müşavir Dengin DOĞAN Muhasebe Müdürü Mustafa ÇEVİK Elektrik Mühendisi Cem KARAMAN Harita Mühendisi Serol AYSAN Makine Mühendisi Türker SÜMER Mimar Mustafa ALPSAR İnşaat Mühendisi Mehmet Metin UĞUR İnşaat Mühendisi Süreyya YAMAN İnşaat Mühendisi Mustafa TÜRKMEN Elektrik Mühendisi Yunus SARIKAYA İnşaat Mühendisi Ömer Faruk GÜMÜŞ İnşaat Mühendisi Tevfik REYHAN Makine Mühendisi M.Egemen Sever İnşaat Mühendisi Önder ÖZDEMİR İnşaat Mühendisi Anıl DOĞAN Mekatronik Mühendisi Rafet BİRİNCİ Harita Mühendisi Nuray BOZER Muhasebe Elemanı Burak KOÇAK Muhasebe Elemanı Erdal DOĞAN Muhasebe Elemanı Ceyla KOÇ İnşaat Teknikeri Yaşar ALICI Timurçin ALICI Emine KAHVECİ TOP Ali Çavuş DOĞANER Mehmet YÜCE Elektrik Formeni Elektrik Formeni Sekreter İdari İşler Sorumlusu Şoför

4 ~ Ankara Ticaret Odas1 SICIL MODORLO~O 0 D A S c L K A Y T S U R E T 10/10/2011 Onvam EMT i N~AA T TURiZM SANA Yl VE TiCARET A.~. Adresi A~AGI OVE<;LER MAHALLESi <;ETiN EME<; BULVARI 1322.CADDE N0:51 /4 <;ANKAYAANKARA Tlcaret Slcll No , TL Derecesi L Tescll Tarihl 24/09/1996 :=:::==:::::===: L- Oda Kaylt Tarihl 27/09/1996 ESAS MUKAVELESINDE YAZILI OLAN HUSUSLAR... Flrman1n dos aamm tetklklnde Devlet lhalelerlne katdmaktan yaaag1 bulunmad O anlatllmlftlr. **** ~-.. --' Yukar1da bilgileri yaz1h olan firmanm dosyasmm ve bilgisayar kay1tlarmm tetkiki neticesinde; halen odam1z Oyesi oldugu ve kayden FAAL oldugu anlaf lmakla lfbu beige llgili mercilere ibraz edilmek Ozere tanzim ve tasdik edilmi,tir. Yukanda ticaret i.invam ve ticaret sicil numaras1 yaz1h ticari i~letme halen odamjz uyesi bulunmaktadlr. Bu beige istek uzerine verilmi~t1r. NOT: OZERINDE TAHRIFAT YAPILAN BELGELER GE<;ERSIZDIR. Adres : S6g0t6z0 Mahalles S6g0t6zu I ANKARA Tel : (0-312} (5 Hat} Faks: (0-312} P K. 31- Emek I ANKARA N.K Makbuz No:

5 Tiirki e Cumhu ra eti 57 imza SiRKULERi 09 N~ an 2009 '0 (\(11\'\ 10~ NOTER IKLIM ECEVIT 01kmen Caddesi No 238/A c;:ankaya/ankara Tel: $1RKETIN UNVANI $1RKETIN ADRESI VERGINOSU YETKILI YETKININ KULLANIMI YETKININ SORESI TICARET SiCIL ADI TICARET SICIL NO EMT IN$AAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM $1RKETI :A~ag1 Ove9ler Mahallesi <;etm Eme9 Bulvan Cadde No:51/4 <;ankaya/ankara : :BURHAN DOGAN :MONFERIT : tarihinden 1t1baren 3 (0<;) YIL ANKARA TOrkiye Ticaret sicili gazetesinin 25 Mart 2009 tarih ve 7277 say1 ile 16 mc1 sayfas1nda yer alan ~ i rket yonetim kurulunun Olagan Genel Kurul ToplantiStnln tarihli Toplant1 Tutanag1n1n be~inci maddesi geregi Madde 5- Yonetim kurulu Oyeliklerine; BURHAN DOGAN, HASAN DOGAN, DENGIN DOGAN 1n 09 y1l sore ile gorev yapmak Ozere yeniden se9ilmelenne gorev dag1m1m1, temsil ve ilzam yetkisinin a~ag1daki ~ekilde olmasma oy birligi ile karar verilmi~tir. BURHAN DOGAN' 1n yonetim kurulu ba~kan1, HASAN DOGAN' m yonetim kurulu ba~kan yard1mc1s1 ve genel modor olarak, ~1rket ana sozle~mesinde yaz1il tom konularda ~irket Onvan1 altmda atacaklan monferit imzalan tems1l ve ilzama, bor9 ve taahhot altma sokmaya b1lumum resm1 ve hususi daireler kurumlar kurulu~ lar kooperatifler, ciheti askenye, bilumum bankalar hakiki ve hokmi ~ah1slar, ozel ve tozel k 1 ~iler nezdinde temsile, taahhot. tahsilat tediyat vesair muamelelerin 1fas1 ve imzasma ~1rket ad1na bilumum bankalarda, hesap a9maya a9 1l m1~ veya a91lacak hesaplardan diledig1 miktar ve tutarda para 9ekmeye, ~irketi her hususu ve konuda temsil ve ilzama vek1l tay1n ve azline umum1 surette ahzu kabza,.porekler vermeye almaya menkul ve gaynmenkuller almaya satmaya sulh ve ibraya ~1rketi tam oir yetki ile tems1l ve ilzama yetkili k1 1t nm1~tlr. denildiginden ~irketin ticari Onvan1 alttnda a~ag 1ya ornegin1 koyacag1m imzalanmla temsil ve ilzam edeceg1m1zden 1mzalanm1zm onaylanmas1n1 talep edenm. EMT IN$AAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM $irketi 'Nl TEMSILE YETKILI OLANLAR: BURAN DOGAN T C. No: Yonetim Kurulu B~k ~[[%tondaki il([jfinmya us verilmo~ tarih, kay1t, R07 sen ve numaral1 fotografl1 NOfus Cozdan1na gore ANKARA iii EVREN i19esi <;ATALPINAR mahallesi 41 cilt, 83 aile s1ra, 54 s1ra numaralannda nufusa kaytth olup, baba adt MEHMET, ana ad1 MONIRE. dogum tarihi , dogum yen <;ATALPINAR dogumlu ve okur yazar oldugunu soyleyen T._9. kimlik numaral1 BURHAN DOGAN, adil ki~ ilere ait oldugunu ve 1~lerimn yoguhlu9.u ~dem ile mahalhnde huzurumda imzaland1gtn1 onaylanm. lklbmd!"''kl)z yl11 N1san aytntn ~o}<uzun~u gond-,p ~ l :v. ~~ 32 t40teri ~ ~ ~NKARA 32.NOTtK[.WUM ECEViT. ~ ~ ~ Ow.men C;.d. No.238/A _ANKARA _ " - ci ~.. Tel. 4!Y.) tm : DAYANAK. T.Ticaret sicmuz.eosir 2~M Ct ~09jar~ 'R_ 77 say1 ile 16~-t sa~asmda yer alan ~1rketi~ &'t~~$ji{ T ~A 9enet ~u~~l.1q antlsmm be~inc 1 madde s1rkuler mett:unea'ji~~ zdmi~ IU1t:AA'A~2. NOTERf v ~ --~~~-i:k~ Z~WAZ ize NIHAN - ~-.,.!' ~ ,.. : A-11/1

6 26 ACUSTOS 2010 SAYI: 7637 TURKIYE TlCARET SlClLl GAZETESl SAYFA: 31 (BaJI&tlr; 30. Sayf11d1) P-Ay Tu1an: JO.OOO.OO. TL Notcr Scncdl Tarih Ycvmlyc Nosu: Ank. 6S. Notcrtlgi (2.0).2010 la1ih YC ]279 f&)'!il scncd. Yukanda bahsi se~en de'lrin kabu\une ve keyoyctin pay deaerinc 11\emncsine, Vlkl hiss~ de ri netlcesinde I Tl. olan Jirket 1ennaycsinln 300 r,.ya kar~1hk TL'st Hamdl Tokluoglu 700 paya karfthk TL'tt lsmpil Scrdu Alaeupun&r Tamam~n toahhot cdilmlftir tarihll 1ermi guetedc llan edllen Tiearet Babnhlt ly Ticarcl Oenei MOdOriO&OnOn 176/1 sirkule,!:i gereginee e.sru mukavel.ede tadilat yap1imuma mahal olmadtfma, sa) h ltk 519. maddesl aere&loce tanzim edilecek 1\stcnin bir adedlnin Ticaret Sicil Memwlutuna vc bir adcdlnin de Sanayi ve T\earet. Bllkllllltjtma...,uilmcsine, 2 ~lrkel Kurueu ortag1 ve mudoc IJ ol.n Erkan Kau'mo ektc sunmut olduijumu~ islifa m ektubun~o htlnaden Jirkel modurloga yetkisinin ipul edilmcslne oy biriiji lie karar verilmijtlr. Ortak.luKurulu l bmdi T okluoq1u lmu Kabul Ismail Scrdar A\aapunar imz.a Kabul (lliax ) Ankor~a Tlnrcl Sicili M e:murlu~u'nda n ' Sldl No: 1793<i0 TlureiOnvAnl Oen&c 1 G1d111 fnjnat Lojlslilt Pllt.Rrl:-tmn R.etd m Sanayi Tluret~i'flted Sirlteti Ad res: Oimat Toptanetlu Sites! 10. B lok, No;)O I Mac:unkOy Yenimaha\le/Ankara Yukandat1ellfetslcill numajasl, Unvan1 ve adrc.sl yu!h f irkete &it atal dllkl hususlar, tarihlnde TTK 520. maddesine &lire tescil e:dilmcksidn ilan olunur. Toplanll T(h1.1:0rtak.lar Kuru1u Toplant Yerl:~lrket Mcrkezl Konu:HiueDevrl Kararlar ve Onay: Ankara 3 1. Nt'nln tuihli nolu ycvmiyeslyle onaylan"' tarihll 02 nolu karar KararNo:02 Karar Tarihi: Konu: Hiuodevrl BaJbn: Osman Y1hna.z. J<:anr "Denge I O da ln:n.t LoJistik Puarlamll Rck1am Sauayl Ticoret Llmlled ~irketl" ortaklau ~lrket merkezil;de topl.nan.k ~aqtdm:i karatlanajm flltldlr, 1-AJaAtdabahsi &Cifendevirlcrin Oevir Eden: Murat KonduoQiu DevirAian: AslycYtlmu PayAdedl: 1 Pay Tutnfl: TL Noter Senedl Tarihi Ve Mesnedl: Ankara.S l. Noterllil /17057 Ycvmlye No Oevlr Eden: Murat Konduoglu Oev\r Alan: Osman Y1hn u PayAdedl: 9 Pay Tullio: TL Noter Sencdi Tnrihi Ve Mcsncdl; Ankara 51. NotcriiJI /17056 Yevmlye No De vir Eden: Hakao EraUn OCvir Alan: Osma.n Y lmiiz PayAdedi: 45 Pay Tuta.n: 22! TL Noter Senedl Tarlhi Vc Mcsnedl: AnkaJa 51. Noterligi !5 Yc miye No Vaki hisse devirleri ncllceslodt ,00 (Be~yU~IJin)TL, 100 (YOz} pay olan 1hkc1 sem1ayeslnln I (Bir) pay!1;000,00-(be~bln). Ti 'sl ~irket ortni1 olm11yan Aslyc Y1lmu' a, 54 (EiiidOrl) poy ,00- (lkiylleyctml$bin) Tt. s i 'irket ort il olan Osman YJimDZ'a; ail oiup, tamamen taahhllt edilmli ve 1am11m nakden.odenmi,tir. Son pay durumu ise;: Osman Y1imu 99 Pay, ,00TL Asiye Ytlmn I Pay!5.000,00TL $Cklindeolma.sma; tarihll rc:smi guctede il.n edilen Sanayl ve Ticuet BakMhl ly Tlcarct Gcnd Modorlogu nun slrkoled gerejiinee esu mukavelcde tadllat yap lmunla mahal olmadtgtna, Ylll TOrk Tlcarc:t Knnunu'nun 5 19 nc:u mrddcst' gereglncetnnzimcdilceekevrnknl I adedinin Ankara T1carel Slcll Memurlugulla verllmeslnc, 1 adedlnin llglll"vergl dllireslne verilmesine, oy birliiiylc korar verilml~tlr. Osman Y lmaz imza Mural Konduoilu im'la ~bkan Eralln lmza Asiye Ytlmu imza (IOIA)(2-t/4<1661'1) A nl<nr" Tlearet Slclll Mcnturlugu'ndlln Sicii.No:12955l TicnrctOuvam PTM I'ROJE TAAIUIOT M0HENDiSLiJ( SANA Yf VE TiCARET LiMiTED SIRK TI Ad res: F~r11bl Sokak, No , Kavakhdere, <;ankayo/an k ra Oyeier: Mur~t Konduoglu, Yukanda tici.ct siclli nun1a10.si, 1-!llkan ErgUn Un &nl ve adrcsi yazth $irketc ail a~aq1drud hususlar tarlhindc TfK HO. rnaddcsinc gore tcscil cdihncksil:in ilan olunur. Toplanll TUrtl:Ortaklllf Kurulu Topla.1U YerH,llrket Mcrkczi Konu:HisseDcl'rl Kararlar Ve Onay:Ankar~ )0 Nt.'Nin Th1\hll Nolu \ 'vevmiyesiy1c onaylanan tnrihll 2010/01' nolu kuu $\rket Onvont: Ptm Proje Tuhhlll Muhcodisllk Sano.yl Ve Tic. Ltd. ~ti. Karo.rTuihi:l Klflll' No:20 I 0 0 I Katd1nl11r: Suat <:etln Ayfcr <;etin-suieyman Sruni OUrcl Konu Ozeti:Hisse devri hakkmda lunar ~i r ket ortaklan ~ irke t mc ke7.lnde topi&narak aja&1dakl karajc atm.,la.rdl(. DevirAIM:Ayfer<;etln Oev\r Eden: SUleyman Sami GUrd Pay A dedi: 2200 Pay Tu(an: , -TL. No tcr Tarlh Ve Say s : Ank. 30. Noterl <i4 1) Yukandn bahsl gciycn hisse devrlnin k11.buiune ve kcyfiyetin pay deaerine i ~lenmc:.sine, 2} Bu pay devri sonuc:unda I I (YUz.onbin.TL.)olan sem1ayenin, 2200 pa)'l kar~thk , -TL Suat <:ctin, 2200 pa.ya kaqtl k.s.s.ooo, -TL Ayfer <;ecin, \arafllld?~n tamamen tu hhut edilmij ve tan\amt nakden Oderuni, oldufuna., 3) larihli resmi guetedelimc:dlient.c. Sano.yive Ticarel Bakanltgl, I~ Ticaret Gencl Modorlogunon Say h firkuie:rl &ere&lnee eslls mukrvetede tadilat yap lmumn m~hal ohnad1gma, ~ ) 6762 Sar h TUrk Tic:.aret Knnununun maddest gcfc:ginc:c i:'!iizim edllccek orta.klar listenln blradedinin Ankaro Tlcnret Siell Memurlutuna, bir adedlnln de Sllllnyl vc Ticorel BakanlJQl'na verilmeslnc, 5} Vasal fonnelite1erin lkrnall He kcynyellntucil veilanjnaoyblrli&i llekor11r verl l ml~tlr. SuatCetlnimu Ayfcr Cetin imza SUieyman SIUlli GUrcl imza (5/A)(24/446680) An\tarn Ticaret S iclti 1'\'lemu r luju'nd"n Sle11l'la:l Tic:tret Onv ~tll EJI>LT i N,SA.A T T URiZM SANAY1 VE TICARET A.$. Adru:A,ajll Ove~1er M ah ~ 11 cs i Cctln Eme~ Bulvan l322.cpdde No:51/4 c;ankaya/ankara Yukanda tkarct 1lcill numarast, Unv!l.nt vc 1\dfC:sl yu;tlt ~lrkcle ail af!ljl!dakl hususl11rrn t..-ihindc tescilcdildl&lilaslolun~. Toplant1 TDrO:OI~ianOstU Oene1 KuruiTophUIIISI T oplanh Tarlhi: Toplanh Yeri :~hkct Mcrkczl Konu:OialallUSIO Ocncl Kuru! Toplu t s Tutllflak Onoyt: Ank~Ua 12 NL Nolu Yevmiye E n l l nj'"'' Turl~rn Sn.nnyl Ve Th:nret Anonlm $\rl(e\i'nln Tnrlhinde Y:tptlnn 2010 Y1h Ol:~.a_:~nDIHI Ge.n el l( urnl Topl~nh Tutana11 Emt ln~aal Turizm S1n. Vc Tic:.A.~'nin ologandstu aenel kun1l toplantjst tatlhlnde saat 12.00'de <:ctin Eme9 Bul Cadde No:51/4 Ovc~lcr/Ankara Hazlrun eetvclinin incelcnmcslnden, $it1cetin toplam ,00-TL'IIk sennoyeslne tckaboi eden 6! adet hissedcn 26.S.6,8. TL'1ik sermaycyc karflhk adet hlssr:nin asaleten, , -TL'Iik sermaye}'e kihflhk 384.3\2 adet hbsenin de vekalcten olmpk llzere toplru adet hluenln toplant1da temsll edlldirinin ve boylcce acrek kanun aerekse ana so:j e~mede OngOrtllen asgarl top1ant1 nlsabtnm meveut oldu&unun anla,tlmi\si Ozerlne gondemin g0r0$0imesine &e~ilmi,tir. I. ~lrket yllnelim kurulu ba~kam Burhan Dogan genet kurul toplantuiiii a1fml~hr. Divon hcyetinin te~\mjne 8C~ilmlf t ir. Divan B~knnll& 'na Burhan Do{j;ar1, oy toplaytc:thiioii Nuray Bozer, katipliie liuan Dot~n'tn sc~ilmeslne, aenel kuru! tutanaklanntn lmzalaumns1 1~\n d ivnn heyctlneyetki verllmesincoy blrlit iylel.:n.nr verilml,tir. 2.~ i rket ortognn1z <;etln Ahmel Sav11' tajihlnde vcfnt ctml~ t lr. Minuytlar1, terlh ve 2010/6, 0 Kllf'lrNo ilc T.C. Kof-.az Sulh Hukuk Maltkeu eslnden Mlruy1l1k Belgesinl lllmrflardtr. MiriSiflllk Bd&esine lstlnaden Cctln Ahmct Snvafa all ortakhk hlsseleritiln kendl adlajtna kaytt cdllmesl l~in 'irkct yonctim lcuruluna moraeut e tmi1ler, yonetim kuruluda tarlhlnde yaptlan loplanllsmda orta.klar paydd\crine kaylllanmn yap1lmas1111 oy birliii ile knbu l ~;tmi,tir. YOnetim kurulu <;cti n Ahm~~ Sav~ ait a grubu 1-1; et hlssc\erl, mlrasr;:1hk belgcslnddd ora.nn. gore; adedl e~\ 30013<1<18070 T.C. klrnllk numarah Nuray Sav~, adedl T.C. klmllk numprnh oglu Tolga S va~, adedl de T.C. klmllk numauh ktll Tug~e Saioof adma ortnkier pay deflerine kll)'lllajtno yaptlnnt~hr. Bu hlssc devri gcncl kurul Oyclcrlnin onaym11 sunu lmu~tur. Oydu hissc devrinl oy biriiai ilc kabul ctmitlerdlr. 1. Nuray SavaJ adct, Tolga Sava, adcl, Tug~c Sav~ adet olmllk Or.ere toplam adet hineyl Hissc Oevir sozlc~mcsi ilc Burhan Doaon'a devir ctmiflcrdlr. YGnetlm Kurulun;t ba,vurank hiuc dcvrinin ortaklar pay del\crlnc kaytl cdilmcsi talebindc bulunmuflardlr. Yonetim Kurulu arlhinde yap11q1 toplnnllda hissedcvirlerini kabul etmi,, ortaklaj pay dererinc kay1t edilmesi saglamt~llf. Burhan Dogan dcvir alm1' oldugu adet 8 grubu hlueyi, T.C. kimlik numaralt Erdogan Karabacak'a devir Ctmi1tir. Hisse dcvrinin ortakl., pay dcfterine kaylt cdilmesi llfln adresinde, Ankara Sanayl ve ygnetim kuruluna muracaat ~irkct Tle,aret II MUdUtiDfU'nUn etmiflerdir. YOnetim kurulu tarih e )4042 say111 yu styla glhev\endlrllcn bakanhk tarihindeki toplant1do hlsse devir talcbinl ggrufcrck kon1iseri Ahmct OttUrk uygun bulmuf, onaklar pay ggzetlmlnde ltk 370. Maddesine del\erine koyulann1 yapunm,llf. gtlreherhanglbiritlruolmaksttm Bu hisse devirlerl gene! kurul yap t hm~ur. Oyelerinin onayma sunu lmu~tur. Genel kuru! Oyeleri hlsse dcvirlcrinl oy birliglkabul elmi~tlr. 4. GUndemdc b~ka madde kalmad1gmdao ahnan kararlara itlru eden oiup o1mad i soruldu.hcrhangi blr itlraz olmadjjlmdan top1a.n!l saat da kapahlml,llf, /Ankara Hlssc Ocvirlcri netlccsinde ~irkel oruklan e hisse oraniart ~ i:tdaki tekilde ger~ekle,mittir. StraNo; I Pay Sahibinin Ad1 Soyad : Burhan Dogan Onu,: 0, 349 Sennayi Miklan: ,00 Hlne Adedi: S~ra No:2 Pay Sahlbinln Adt Soyadt: Ha.san Dollfl Orant: 0, 050 Sermaye Miktan: 32.!500,00 Hisse Adedi: Slfa No:3 Pay Sahlbinln Adt Soy d1: DeneinDoian Oram: 0, 0 10 Sennaye Mlklan: 6.500,00 Hine Adedi: S rano:4 Pay Sahiblnin Adt Soyadt: Scnem Dogan Oran :0, 050 Sennaye Miktan: ,00 Hluc Adedl: SmaNo:5 Pay Sahibiftin Adt Soyadt: AlaattinKaraagay Oram: 0, 010 Sennaye Miklan: 6.500,00 Hlsse Adedi: A G(ubu Toplam, Oran1: 0,000 Scnnayc Miktan: ,00 tllneadedi: (Ocvam Sl.:rfad!t_.._ SAYFA: 32 (Ba~ta.-.1"1 Jl Sayfada) S1ra No: 6 Pay Sahibh1in Ad1 Soyadt: E doian Karabacd: Oram:O,,)I Sennaye Mlktan: ]<I!U 12,00 Hissc:Adedi: 34.S.312 B Grubu Toplam Oram: 6,000- SermayeMiktar :345312,00 HisseAdcdl: Toplam Oram: 1,000 Sermaye Miktan: ,00 H i sse Adedi: BR~knn BurhanDoga.nim:u Oy Toplay1t:1 NurayBoterlmza Katlp Hasan Dolan imza BakanltkKomiserl Ahmet Oztilrk lmza (50/A}(24/446618} Ank~n' Tturd S1eiU Memurluiu'ndan Sid! No: T\carctOnv:an1 TASF.IYE HALi.ND.E ONUJl. SA VUNMA SANA Y1 iltri TEKNOLOJ1. ELEKTRIK ELEK'rRONif< lnsaat OTOMOTtv SI\.NA Yl VEDIS TICARET Lhvt1TED Slru<.ETl Adru:Atb IJ Merkez[ A Blok No:9 Maeunk!ly Yenimahalle/Ankara Yukanda tiearet sicili numllfast, Unvan1 c adresi yaz1h ~irkete ait a,agtdakl hususlann 23.08,2010 tarihinde tcscil edildigl Han olunur. Topla.ntc TUrO:Ortaklu Kurulu Topla.n\1 Yeri:~irkel Merkezi Konu:Temsilllz.am Kararlar Ve Onay:Allkna I!5. Nl'nin ta.rlhll \6563 nolu yevmly.eslyle onoylanen wih\14 nolu karar KararTarlhl: 17.0&.2010 KararNo:4 Toplantlya Kahlanlar: Ba,kantn Ad1 Soyadl:l-hkan Ercn Auhmn Ad1 Soy d : Akbar AJcmedov Karann Konuru: ~lrkelln tasfiye'ye&lrfll haldunda KararMetnl Sirket ortaklar kurulu ~irket merkezinde toplanarak ~ail dakl karrulanalmt1llld1r. l.$1rketin tarlhlnden itib111cn wnye edhmesine, l.~ irket Unv.nm1n bundan boyle usfiye hallndc Onur Sa...unma Sanayl!Jeri TeknoloJI Elekt ik E1ektronik ln:aat Otomotlv Sl\llnyi Ve D 1 Tiearet Limited ~irketl o lmasma., 3.Sirket Tnsfiyesinin Tiearcl Sieil Memurlu&u. Ve liglll Vcogl DalreslneBIIdlrilmcsinc; >l. ~irke: t tasfiye i~le nlerlnln yoroto\mesl vc $irket tasfiyeslnln sona ermcsine kldu yapdaeak bilellmlc i1 e i,temlerde Wfiye mcmuru o larajc se~iien Keklikpman Mah llesi 882. Caddc. No:l l/3 c;ankaya!ankau adrcslnde lkamet eden hakan eren'in tlrketimi:d t:unye memuru olafl\k temsil ve ilzam ebnesine oy birligllle karat v erilm i~tir. AkbarNunedovlmza Haken Ereu inua (!5fA){24/446710) Ank:na T ie:uct Slcltl M cmurlugu'udan Slcll No: 2<17093 Tie"rct0n an T<AR-SA Y in~aa T El\0...\1( T1JR1zJH KUYUMCULUK OTOMOTiV NAJ<LIYE SANAYi VE T icaret L imited.si.juceti Adru : Yayla Mah Sok.. No:5417 Ke~Uhen/Artkara Yukanda tiea.rel sic:illmunarast, unva.n1 ve ndresi yaz1h Jlrkete a il l~ ;tg1dajcl hususlo.r tarihindc TTK 520. maddesine gl!re tescll edilmcks!zin i!an olunur. Toplanh TOrU : Ortaklar Kurulu Topln.nh Veri : ~lckct Merke:d. Konu: Hi sse Oevrl Karvlar ve Onay : AnkB a 31. Nl'nln Urihli nolu ye miyesiyle onaylanan tarlhli03 nolu karllf KararNo:03 Kara.r TDrihi : Konu:HisscDcvri ErgUn Birdal AydmBaytndl( Kema!Birdal IUrar 1-Al 4tda adt soyadt ya.zch,lrkctorta.klanlirkeitek\ hisselerlnl a,ajidr adc soyad1 yazth Jah sla.n devre.tml,tir. Oevir Eden: Ayd n B;tymd1r De vir Alan: ErsUn Birdal PayAdedi: 98 Tutlf: 2.450,00 TL Notcr Yev. No vc Ta.rih: Ankara 1 1. Noter /10481 Oevlr Eden: Aydtn Baytndlf Ocvlr;\Jan:KemaiBirdal Pay Adedl: 2 Tutu: 50,00 TL Noter Yev. Nove Tarih; Ankara 31. Noler f l0482 TURKIYE TlCARET SlClLl GAZETESI A Yuk11nd brhsl 'e~en devhler\n kabulllne ve keynyetin payde fler\nel' l~meslne, B-Vnk1 hisse devirlcrl netleesinde 5.000,00,-TL olan $irkctscrmayulni.n, 198 Hlsseye kar,1hk ol TL' sl ErgOn Blrdal' a 2 Hlsseye kllr,lltk olan 50,00- TL' si Kemal Blrdal 'a ~ ~ o lup muvu:udan arl ol11.rak llmamen taahhot ed ll mi~ Odenml,tir. C-1-t Eyl01 '1984 tarlhli rcsml g:u:r:lede llan edllcn Tlenre~ Bnkanh~t I~ Tleoret Gene! MOdOriDIOnOn 10 (0120.3/2!5007) sayth slrkoier\ eereqince ens mukavclede tadilat yap1lm11sm11 gcrekolmad &ma, D saytlt TUrk Ticaret Kanuomn 5 19 fvhddesine islinaden tan'llm otu.,aeak 11stcnln bir adedlnin de Tic11ret Steil Memurll!Junavcrllmcsine, 3-Keyfiyetin teseil ve llnmna Oy Birll&i lie Kn.rar Vcrilmi,tir. ErgOn Birdal lmu Aydm BaymdU" lmza Ken)'nJ Birdallmu (5/A)(24H46650) An l c~ rn Tluret Siclll Mcmurlufu'ndnn Slcll No : Tlc~rtl On... :.nc TUN US RESTO RAN YE GLDI\ i SLETMECILI(;i SANAYl TURIZM TiCARET LIMITED.SIR((ET1 Adru : Tunus Cad. No:63/9 KavaklldereCankaya!Ankara Kar-Say Jn~aa l Eml:>..k Turi~m Kuyumc:uluk Otomotlv Nakllye Yukandatleillcl slei11 numpriist, unvam ve adresl yu1h ~lrkctc lllt San. ve Tic. Ltd.$ti. 'nln a1agtdaki hususlar 2) tarihli Paurtesi gone yapt k lan toplanttya a it zab1111r. larlhinde TrK 520. mnddeslne gore tesell edilmekslzln \Inn o1unur. HftZ!rBulunanlar Topl11111 T llrtl : Ortaklnr Kuntlu Toplanh Ycrl : ~hkct Merkezi Konu : lllsseoevri Kararlar ve Onl'ly: Ankara 34 Nt. nln I 0 tarlhll nolu ycvmiyeslylc onaylan n lajihli 1010/ 1 nolu karar'' Kar:a.rTarlhj: 03 A&ustos 2010 KPnu No :2010JOI Konusu : Hiue Oevrl Hakkmda T unus Restor11.n ve G1da l~letmeeiiiqi Sanayi Turlzm Ticaret Limited ~irketl orlalllar kurulu karand1r. ~111da ad1 soyadt yuth Jlrket orlnlt fhkellekl tamamj GdenmiJ hisselcrini ylne a~ag d Rdt ve soyad1 )'1.2: 11 ;ahularadevrclmlftir. Oevir Eden: RJfat Barboros Karabulut De vir A Inn: Osmnn Batut Onnl Pay Adedl: 30 Hlne PayTutan: 3.000,00.-TL Noter Sen. Talih No.: Ankara <1 1. Not !<110 De vir Eden:. R1fat Blll'baror KI\OIUulut Dcvir Alan: All Umut Salllk Pay Adedi: 15 Hint Pay Tutan: 1.500,00.-TL Noter Sen. Tulh No.: A11kara 41. Not Oe vli' Eden: Rtf" B rbaros KIVllbulut De vir Alan: Kenan OzciiJI Pay Adedi: IS lllssc Pny Tu!.'lrt: 1.500,00.-TL Noter Sen. Tarih No.: Ankara 4 1. Not I Yululnd~ bahsl ge~en devrin kabuione ve keyjiyetln pay dcfle rino l ~l enmeslne tarihll gazotede llan ed \ien Sanayl ve Ticaret Bakanl1g1 I~ Tlearcl Gene\ MOdOriOgunon 176/1 uy l sirkuleri gercglncc esu mukavelede 111.dila1 yapthnastna mahalolmadlgcnll, 3- Bu devirdcn sonra firketln yapc durumu l.jlitdaki Jekilde olmujtur. Pay Snhibi: Ni Umut Sah1k Pay Adedi: 75 Hlne Pay Tutar: 7.500,00.-TL Pay Sahibi: Kenan Ozean Pay Adcdi: 115 Hissc: Pay Tuw: ,00.-TL P~y S:ahibl: Osmon Batur Onal P11y Adedl; 90 Hisse Pay T utu: 9.000,00.-TL Ali Umut Salttk lmu KenanOT.eanlmza OsmiiJI Bntur Owiillmza ( IOIA)(24/-t46721) Ank:tra Ticaret Sleill MtmurluRu'nd:w Slcil No: T lc:'l(et0nl'llnl TANYELJ EMLAK T MIZLiK IN$AAT OTOMOT!v MAJ<.iNA YE GIDA DIS TICARET LiMlTED S iri{etl Adru : Segmenter Mah. Cumhurlyel Cad. No: 62 Gt1\bi4c/Ankara Yukanda tlearet sleill numaras1, unvan1 ve adresl yazth ~irkele ail ajii.aidaki hususlann 23.0!.2010 tarlhindetescil edildili ll~~.nolunur. ToplaniiTtlrti : OrtaklarKuru\u ToplanltYeri : ~lrkctmerkcl:i Konu Hisse Oevrl, Temtil llzam, Yctki lpraii Karartar ve Onoy Ankua 63.Nt.'nin talihli nolu ye miycslyle onaylan-n t.r!h\ nolu kan.r Karnr No :2010/2 K11rar Tad hi: Karar Konusu; Hisse Ocvhlerl t Sirkcl MUdUrllnUn Dcgi~lmi ve Yetklsi 26 A0 USTOS 2010 SI\Yl: 7637 De vir Alnn: Nem1111 Ansoy De vir Eden:,...lustofa Aruoy P r Adedi: 99 D evredilen Pay Tutan: ,"1 Tl N olersjui 'rnr.nosu: Ankara 61. Notcr Vakl hlsse de lrlerl netlc:esijldy IOO.OOO, T L {Ytl'lbln TL) olan $irket senn yesinl~;, I) 99 Payo kar,t lt~oim , TL 51 (Doksnndoku7.bln TL) Ncm1inAnsoy'a ' I Po.yo kpt, lllk olnn 1.000,-TL Sl (Bin TL) Timur Ocyer'de 2} ~lrket MOdllrtl Olon Mustafa Ansoy'ur. mddtlriuk yelkisli'iln lptallne 1) ~h ke t merkctlnin Setmenler Malt. Cumhuriyct C d. No!61 GOib~iiAnk a r a adreslne ~ 1nmas1n1 Nermin Ansoy 10 y l sure ile $1rket MOdUrHlt0nese1fllmiJolup; biltmum b~kan ljklu ilc, KamU vc iktisadi lt$ekkuiieri, mnllye Ozel \dare, asker! ve moiki ldareler; blllmum babnhklor ile baklnhk bunyelerindek/ IO n dahe vc 1110esseler. Tlearet ve S nayl Bakanl1gl, oda ve sicil ruemurluk h1n, Tlca!el M nhkemeleri. Yeral Oairelcrl 80ige M UdUriDklcrl, Temylz., ltirn7., Uzln$mn Komlsyonlar~, ~~:::i 11 :aht~l:r;,ka!:~llih~~~ciii~: Kurum lt~rt ve TOrklyc Cumhudyctl Oevletinln bllimum rr:sffli, yan rcsml ve sayti rcs ni daire 'I moesseselerin her k1s1n1 ve dereeuinde her stflt e suretle ~lrketimb l lam yetkl lie temsil e llzama., ~ lr kcl adtnn her toriu tasarruna ~u lunmnya menkul vc aayri menkul maiidn, motodu vc moto~uzkara nnkil vasttpian sattn almaya, satn11yll soz le~melc:rinl akde, t J v.. tlerinde' bulunmaya., Sllhf VlladJ sg zic~mcler\nf ajici ve Slltltl scfatc ile lmu etmcye, lhalelr:re i~1lr1k etmeye, p11y sormeyc: tekllnerde bulunmaya, ihalcsuzlefmeleriniakde,l ertllrio nkredltioer ayhnnllya, Ahzu kab~a., ~hke tim iz ~dma billtnum bankalard hc:s~p alfhrmaya, n~1 l nu ~ ve II.Q-1111 hes~pimdon pnra ~ckmeye, oh7.u kabza yetkllerinl tnm yetkl ile temsll ve ilum etoncye. ipolckler tcsls ve fclddne munferiden; ~irketlmlzi bory ve lnahhtlt alhnda bulunduubilr:eek her nev'l sgzle~me, taohhlll, bor~ senedi, kefaletn11.me kontrocaranti, ~ek bono, polllfe rehin scnedi ve salr tuhhtld D taummum ediel rcsml senct ve evrak n lmza edilmcslnde ve ba1kalann1 dnltl lcvkll ve ll%1e ekaletnamclerinln t~uuim edllmeslnde munferit imza i\eyctk\llktlmmttllf. Yap lan bu degijikliklerln Tlcarel S lell Mr:m~trlutu, Ver&l Oairui ve 11 &111 Him kuruhl$1a.ra bildlr\lmeslne, oybirllt l ilc karar vcrllmijtir. Nenni11 Ansor,lmza \. T imuroeyer mzo (5/A)(l-t /'1~670-t )

7 1! 1 :,.:; BANKA REFERANS MEKTLJBU Adaym/isteklinin (ad1 ve soyadj/ticaret unvam) : EMT in$aa T- TURiZM SAN.VE TiC.A.$. Referans Mektup No : Referans Mektubu Doviz Kodu : TURK LIRASI Ozerinde K1s1tlama Bulunmayan Mevduat Nakdi Kredisi Krediler Kullamlmam1~ Gayrinakdi Kredisi Degi ~ke n 12,640, ,550, YALNIZ/ONiKiMiL YONAL TIYUZKIRKBiNU YALNIZ!YiRMiDORTMiL YONBE$YUZELLi <;YUZONYEDi %00 BiN %00 - Yukandaki bilgiler mi.i!?terimizin istegi uzerine haztrlanmt!?tlr. Bilgilerinize arz ederiz. SERViS YETKiLiSi

8 Yap1Kredi YAPI VE KREDi BANKASI A.$. Me~rutiyet Bulvar $ubesi Me~rutiyet Caddesi No: 18 KIZilay ANKARA BANKA /REFERANSMEKTUBU Tel: (0312) Faks: (0312) www. yapikredi.com.tr HA V AALANI i$letme VE HA V ACILIK ENDUSTRiLERi Tarih: 15/04/2011 A.$. (HEA$) No: Adaym /isteklinin (Ad1 ve SoyadJ.!Ticaret tinvaru) Konu EMT in$aat TURiZM SAN. ve TiC.A.$. SABiHA GOK<;EN HA V ALiMANI'NDA ila VE APRON VE EKLER.tNiN Y APIMI UZERiNDE KISITLAMA BULUNMAYAN MEVDUAT ~ NAKDi KREDiSI (TL) KREDiLER KULLANILMAMIS GA YRiNAKDi KREDiSl (TL) , ,50 Degi~ken.Yazryla/On Milyon Dort Yliz Be~ Bin Yazryla/On U~ Milyon Be~ Yliz Tilrk Lirasr Yetmi~ Bir Bin Dort Yilz Elli Dokuz TUrk Lirasr Elli K~ Yukandaki bilgiler m~terimizin istegi lizerine hazrrlaruru~t1r. Bilgilerinize arz ~deriz. Yap1 ve Kredi Bankas1 A.$. Me~rutiyet Bulvar $ubesi ~~ \ \' \ \~\ \"' BELMA imamog U OPERASYON YONETMENi BANKACILIK ONETMENI <5\)Q) ~o~ ~~ UniCredit

9 ~ - Ankara Subesi Simon Bolivar Cad. No: Cankaya I Ankara Tel : ) l,i,q Fax : 10312) 4/, ANADOLUBANK.... BANKA REFERANS MEKTUBU Tarih: Mektup No: 558 Adaym /!steklinin (Adt ve soyadt I ticaret unvam ) EMT 1N$AAT TURiZM SAN. VE TiC. A.$. Ozerinde Krediler K1s1tlama Bulunmayan Kullamlmamr~ Mevduat Nakdi Kredisi Gavrinakdi Kredisi DE~I$KEN I TL TL. (Y/Onmilyonilyyilzyetmi~bin (Y/Onikimilyonbe~zdoksanbin Turk Lirast) TUrk Lirast ). - - Yukandaki bilgiler mii~terimizin istegi ilzerine hazulanmt~tlr.bilgilerinize arz ederiz.. ANADOLUBANK A.$. ANKARA $UBESi lubanl(.(om.tr

10 BNP PARIBAS ORTAKLJG J TEB TURK EKONOMI BANKASI A.~. Qetin Erney $ubesi EHLIBEYT MAHALLESi CEYHUN ATUF KANSlJCADDESI N0:126/E QANKAYA ANKARA Tel: (312) Fax : (216) SWIFT : TEBUTRIS342 BANKA AEFERANS MEKTUBU MUHATA~ AD AYIN!iSTEKLiNiN i$inadi : KASTAMONU IL OZEL IDARESI PLAN VE PROJE M0D0RL0G0 : EMT IN$MT TURIZM SAN.VE TIC.A.$. : KASTAMONU UZUNYAZI HAVMLANI 0ST YAPILARIIN$AATI 0ZERiNDE KISITLAMA BULUNMAYAN MEVDUAT NAKDI KREDiSI KRFnll FR VIII I 1\ d l l la/\~ai C GAYRINAKDI ,00 TL ,00 TL YALNIZ ONIKIMIL YONELLIBIN 1L YALNIZ ONIKIMILYONELLIBIN Tl. Yukandaki bilgiler mo~terimizin istegi Ozerine haz J r lanm J ~tjr. Bilgilerinize arz ederiz Saygtlanm 1zla, ANKASI A.$.

11 * finansbank \ BANKA REFERANS MEKTUBU 10/08/ /543 Adaym/lsteklinin [adt ve soyadtlticaret unvaru] ldarenin Adt h;in Adt :EMT IN$AAT TURIZM SANAyl VE TICARET A$. :KARA YOLLARI GENEL MODORLOGO 11. BOLGE MOOQRLOGO. :YOKSEKOVA-DAGLICA IL YOLU (KM: ) TOPRAK I$LERI, SANATYAPILARI VE 0STYAPII$LERI YAPIM 1$1 Ozerinde K1s1tlama Bulunmayan Mevduat1 ; DEGI$KEN _ TL Y/OTUZMIL YONTORKLIRASI} Nakdi Kredisi Krediler. Kullamlmam1~... Gayrinakdi Kredisi TL Y/YIRMIBE$MIL YONDOKUZYOZKIRKBIRBIN. DOKUZVOZDOKSANTORKLIRASI) - '.. ' :..:.. -. ' - Yukandaki bilgiler mu~te.rimizin istegi uzedne hazjrlanm1~t1r.,bilgilerinize arz ederiz. Firma Banka genel topla~ limiti TL d1r. Portfoy Yonetmeni Operasyon Yonetmeni Form No: Revizyon No: Yay 1~ Tarihi :

12 TEB TURK EKONOMI BANKASI A$. ~e tin Eme<( $ubesi EHLIBEYT MAHALLESI CEYHUN ATUF KANSU CADDESI N0:126/E c;:ankaya ANKARA Tel : (312) Fax : (216) SWIFT : TEBUTRIS342 ' BANKA REFERANS MEKTUBU MUHATAP ADA YIN/iSTEKLINiN i$inadi : DEVLET HAVA MEYDANLARII$LETMESI GENEL MODORLOGO (DHMI) MALZEME DAIRE BASKANLIGI - : EMT IN$AAT TURIZM SAN.VE TIC.A.$. : (IHALE NO: 2011/41877) BALIKESIR KORFEZ HAVAALANI TEKNIK BLOK KULE. YAPIMI. OZERiNDE KISITLAMA BULUNMAYAN MEVDUAT NAKDI KREDISI. KREDILER KULLANILMAMI$ GAYRINAKDI KREDISI DEGI$KEN 12.eyoo.ooo,oo U-R i ,00 TL YALNIZ ONIKIMIL YONBE~YOZB IN Tl. YALNIZ ONIKIMILYONBE~YOZBIN Tl.,. NOT : FIRMANIN BANK'AMIZDAKI GENEL KREDI LIMIT! ,00 TL DIR. YALNIZ YIRMIBESMILYON TL. l~bu Referans Mektubu mo~terimizin istegi Ozerine ve hit;bir taahhudo i<;ermemek kayd 1yla verilmi~tir. Sayg 1lan m1zla, TURK EKONOMI ANKASI A$. ~etin Eme<; $ub si MACIOGLU BNP PARI BAS ORTAKUC

13 ' -~ BiLAN(:O ~ilgileri TABLOSU... Bilan9osu Incelenen Ki~inin Ad1 ve Soyach/Ticaret Unvam V ergi Kimlik N um.aras1 Belge Di.izenleme T arihi EMT INSAA T TURi:ZM SA.NA Y1 VE TICARET A.S Yll!Yular Donen V arhldar Klsa V adeli Bor~lar bz Kaynaklar Toplam Aktif Yillara Yaygm in$aat Maliye!leri CVarsa) Klsa Vadeli Banka Bor9larr Yulara Yaygm in~aat Hakedi$ Gelirleri CVarsa) Bilan~o Oranlan 2010 I , , , , ,03 0, , Carl Oran (Donen V arhklarm Klsa Vadeli Borylara Oraru) Oz Kaynak Oram (Oz KaynakJarm Toplam Aktife Oram) Klsa Vadeti Banka Bors:lannm Oz Kayn.aklara Oram Yukandaki bilgiler beige diizenlenen ki$inin bilanyosu incelenerek h 155,44% 48,87% O,OOo/o Ac;:IKLA..M...A.LAR 1 Beige, Yapun i$leri Thaleleri Uygulama YOneuneliginin 35 inci maddest h01.1lmleri esas ah.narak dilzenlenecektir. 2 lhalenin yap!ldtgj ytldan Onceki y!la ait bilan;o bilgileri sunulmaltdir. YOneuneli~ 35 inci maddesmde belirtiien knterleri orr Onceki ytlda 3- lliale veya SOil b~ tarihi yilin ilk don aymda alan ihalelerde. bir oncela yila air bilan~o bilgismm sunulmamas1 durumunda i1a Oocela yila ajl.:- Can oran besaplarurked YJllara yaygm m~aat maliyetleri donen var!jklardan: }'lliara yaygm ~aat hakedi~ geiirlen ise lasa vadelt bon;lardan dtl~illecektir. 5- Oz kaynak oraru hesaplarurken yillara yaygm ~aa1 maliyetleri roplam aktifl:rden du$ulecek:tir. 6-4/ tarihli ve 213 sayth Vergi Usul Kanununun 17 <1 nnco maddesine gore W..-vim }'llmdan farkh hesap donemi belirlenen miikellefm bilan~olart i~in bu besap donemi esas almu. 7- Bilantyo oranlannda yuvarlama yaptlmayacai--ur. 8- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebect Mali M~avirierin Kase Kullanma Usul ve Esaslan Hakk:tnda YOnetmelik ~er9evesinde 1emin edilen ozel K~erun i.."u!lan!lmast gerekmektedir. Standan Form- KiK024.l/Y Bi i an~o Bilgileri TablosiJ

14 in~aat TURizM SANAYi VE TiCARET A. ~. ANAHT AR TEKNiK -PERSONEL LiSTESi ihale kay1t numaras1: Ad1 ve Soyad1 Unvam Toplam Deneyimi (ytl) 1- Mustafa ALPSAR in~aat Mtihendisi 6 2- Mustafa <;EViK Elektrik Mlihendisi Serol A YSA."N Makina Mtihendisi 14 Yukanda bilgileri yazill ki~ilerin anahtar teknik personelim oldugunu beyan ederitn. 04 I 11 I 2011 Standart Form - KiK025.lf'l Anahtar Teknik Personel Listesi Fonm Qetin Emec; Bulvan Cad. No: 51 / A. 6vec;ler- ANKARA I TURKiYE Tel: 0 (312) (pbx) Faks: 0 (312) Web:

15 in AAT TIJR.iiM. SANAYi VE TiCARET A.. AN AliT AR TEKNiK PERSONEL LiSTESi Ad1 ve Soyadt Unvam Mezuniyet Siiresi (YLl) 1- Mustafa ALPSAR in~aat Mlihendisi 9 2- Mustafa c;evik Elektrik Miihendisi Serol AYSAN Makina Miihendisi. 28 Yukanda bilgileri yazili ki~ileri On yeterlik tarihi itibari ile ticari faaliyette bulundugum yerde anahtar teknik personel olarak c;al1~trrd1guru beyan ederim 04 I 11 I 2011 Ek: 1-Listedeki personelin mezuniyet belgesilbelgeleri. 2-Listedeki personelin oda kaytt belgesilbelgeleri. 3-Listedeki personelin, ilgisine gore Sosyal Guvenlik Kurumu onayh; "Hizmet Bildirimi" veyc personelin i~e almd1gun gosteren belgelbelgeler 4-Anahtar teknik personele ait ar1ahtar teknik personel beyannarnesilbeyannameleri (Standart Form K!K025.2/Y) 5-Geriye Dogru Bir Yllhk Donem I<;:inde <;ah~tmlan Anahtar Teknik Personel Listesi/Listeleri (Starldart F onn-k.!k025. 4/Y) " land;ml 11nn - KIK1 2:'.: ' \n,1ht;1r r.:l..nik I' ;r-on.: I 1..,,_., c;etin Erne~ Bulvan Cad. No: 51 / A. Ove9ler - ANKARA I TURKiYE Tel: 0 (312) (pbx) Faks: 0 (312) Web:

16 GEF!TIFICATE Ot= WORK CONTROLL!\1, 2 9 Cl:RTI FI~AT DE C:OtHROLE DE TRA~n. 1$ DENE.TLEME BELGESi 3 1 '+ 0 ~ Ekim 2011 Dole / Oate / Tatlh It t...,.,,.,... v.~o~. ~.aoa6826 Concedl"9 Autho<tty I Alllhorlto Conudlme I W,.,. l loaca/ Olil<ollt rnaujonc- 01 des.oeroe><ns : toaca I~~ Avlatttn end Aifl;"lrls om~ OK.' I S..l Havo.,.k vo Hovu-~ I~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~--~~---~----+~~~-- ~~~~~~~--~---~~~~~~~ f.:...: :_ Employer _ / Employeur _;_...:... ; lltvern : TAVTU'liSI.' CO /TAVTU"'ISIE SA TAVTUNUS ~~ ~ ~-, ICooat~ ollne El At.c,.. Ben AI l'lternonmal Aorpon Project Harne / Nom du Projel / P~ adt : 1 Conuuetoon "- roeroportrihmiona Z'one EI, J:~ Sen AI ~--~~--~ ~~DM--El~~~Ben~-AI~UU ~Yww ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ Country I Pays I 01~1 : IT...,../ runosie I Tunus Conttaclot I Enertpr.neut I MOtu ll.lllt I..,.,.; 1 8<llldl : TAV /1..,. AI on ~"'"',_,.,.. COMIN<Ilol\ tt ()vo- ll'otl Co,_,..., T.., ,.~ -+.r=av tr,..,.,.won :..,.,. c-1..-jon.~o- c:o r ~ ~~l~a~v~; ~r~~~a~~~~f~ ~nm~~~~.. ~~==~A~$~1~~~~~~= ~ Na'"" and Sumo'"" of the Paraon Concemed I Nom et Pranom de Ia Peraonne Cone.,_ lliqiu Kl t l nl ~ Adt... S.,yectt : ErdoOtn ~AK identity Cord- of the Penon Conclmed / C.LN de Ia PeRonne~C~.,.,.,-,.., --,.. ~,-::-.g-:ll~lnln-:-'~iu~mlik~ '~N:-,mo-ro-oo ,.L2~8~71:-:1 5~3S=~~,: Profeulon of the Peraon concerned / Profeulon de II Pt rsonnt Conc1m 11 / ~1U1n.n hl.,.llk Onv:ano : CMI EnvonH<tin;lttMour "- CooaWUCDon /11\fU! Wlhenc"" Pot ltlon I Title of the Poraon Concerned I Po ttl de Ia Peroonne Concenwe I h Jlllnln Gll"'v Onva no ---- lhll<asnc!ute&r.; T MIIMQer I OO ecteur <10 flnlrasii\ic:h.n&poste.alret dt I: :a. II :0007- II CJ :x.;a ~~;_~olea de Circu"tio:o I My~ ve P.>.T Slhalan lnfui Ml)d(Jn) -Period of the Peraon concemecs / Perlocle de Trnal de Ia Pennnu Conu.-e.ilglnnln GOnvY pto(jr711rlft Aroh!lt Poaltlon I Title of the Paraon Concemod I Poste de Ia PeRonne Cooce..,lOo l I ~ glfl nlt; Gtwv 011vano I : iconstnlciion Manager I ~:leik-... :;;c~stncoon/yapom Mu:lOril ~$.nil)-.~~ : ;- ;g ~~ 2009 Top Soli E.ccnollon I O.bro.,...lllage et DKIPAIII dela Torre Veget olt / O.klpeJ.. Bltldlll Topm Te lritji91 Ellc.evotlon and Traneporutlon of I!MJ Ell-.VI!tld Mabttlol/ Mllt..Wua creinprunt plus T11n1port I K.u1 n K:UJIJn Malumenlli Naldl :, I I 1= I I Flllln!lwtlll Ellcavoled or BorTOw IMILriol/ ~i.wiko~~ ei Rin.,Uit creniprulll et PfOYelllnt Oebllll l K.in Wl)"l llrtr-1 I: 1 / 6, m> 14,396,092 m Matumeallle Oolgu Yaprlmato I/ m' -C--~~~~ /C~~de~~N ~ b~~~--t~~=~=~~~~~ ==~=.~A=-==~~T~.=~=r~.~~=~=.. ~.----,~---~v~ ~ Pllntmlb Ta'""l i ', I m' Alphllt Binder Coune / Couche <Ia ChiUSMe an G,..,, Rlturr l DSK ~fo lt llelonu Binder Tobaklao m Temlnal Bulldl"9 I Aeroo-ra l Ttnnlnal D lnao~ ATC / Tour deeontrole / Hivo TRm Konttol lluimi 127,756 m 87.'51A m m2 /._h_~_8_7_m --l Anc:hfllrTY lulldl"9t / a.u,.nta Annexes I Y _n_bina Ja_':=-:--:--:-:----::~~~:--:--: r:-, :-l :3_1;;;,290..;.;_...:m',; ~ Cor Parlt and But ParltAreu / Purltlng do Vcoln..,... ot d'autnbus I Are~ Yl otob(ll PatltAianlln : 120,000 m' ~ Alphllt (Flexible) I /Urea de Statlonnernent Alp ha lie I Apron All all : m'..:-'- on~/ Apron:--...;...~ll<! ::-:-lo_n Aprons Concrete (Rigid) I AIR I de Stat!onnemem Det : ,.,.373.""989""""-m>-: l Tom..ye and Connection RoeiH /Vote. de Cln:ulallon et Routn de Conoectlon ' T nlyollon Yl BaOianll Yon.n : 900,715 m' Pill( fllf00,1!1800,91000,1i!l200 mm)/ Pilu> ( IKOO,Ii!800,0 1000,31200 mm)/kulll( fllf00, coo.i31l00 mml I : m ( Unit/ Uncle I Adet)

17 -. J 9

18 T.C. ULA~TIRMA BAK...o\1\""LIGI DemiryolJar, Limanlar ve Hava Meydanlan in$aan Gene! Mudiirliigu ANKARA SAYI : B.ll.O.DLH ! /~6P6 0 co.(!?'. Ll 2010 Ls DENEYi:M BELGESi (Yiiklenici-4 Bi1irme) 1. 4 sahibi 2. 4in ad1 ve varsa ihale kaytt numaras1 3. 4in yaplldtg1 yer 4. Uygulanan yap1 teknigi 5. Yiiklenicinin ad1 soyad1 veya ticaret unvam 6. T.c. Kimlik NoN ergi kimlik no 7. 4 ortakltgt ise ortaklar ve ortakltk oranlan,konsorsiyum ise ortaklar ve ger~ekl~tirdikleri ~ lasm1 ve tutarlan 8. ilk sozl~me bedeli 9. Toplam sozl~me bedeli 10. Ger~kle tirilen ~ tutan 11. Sozl~me taribi 12. Soz le~me devredilmi se a)devir tarihi b)devir taribindeki ~ tutan c)devir tarihinden sonraki ~ tutan 12. 4in ge~ici kabuvtasfiye veya iskan tarihi 13. Belge tutan Ula ~tmna Bakanllg1 Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar1 in~aatl Genel Mtidtirltigu Bahkesir Korfez Havaalaru PAT Sabalarmm Geli~tirilmesi Alt Yap1 Tesisleri in~aat1 2008/78719 EdremitJBALIKESiR Alt Yapt, Kazt-Dolgu, Beton ve Sathi Kaplama, Pist Aydmlatma Elektrik i~leri. EMT in~. Turz. San ve Tic. A.$. V. K. No: ,56 TL ,57 TL ,08 TL ,, 7 [' y U{ 20tn (Geyici kabul itibar tarihi) ,08 TL.(2008 Y1b Birim Fiyatt ile) i$ bu beige ytiklenici EMT in~. Turz. San. ve Tic.A.$.'nin tarih ve KRFZHV/101 say1h dilekyesine istinaden di.izen lenmi ~tir. Erol <;ITAK Bakan a. Genel Miidiir V. Adres : Ul~nrma Bakanllgt Sitesi (D) Blok Telefon: (312) Emek - ANKARA Fax: (312)

19 DEVLET HA VA MEYDANLARI i$let!v1esi GENEL MDIJCJRLUGU in~aat ve Emlak Daire B~kanhg1 Sa)'l Konu. 11. i~ sahibi ( a ) 2. i~in adt ve varsa ihale kayn numarast I 3. i~in yapddtgt yer 4. Uygulanan yapt teknigi rhj I 5. Ytiklenicinin adt soyadt veya ticaret unvam 1 :DH1\11.Genel Mtidtirltigti : Erzincan Hava Meydaru Pat Sahalan Onanrru. : Erzincan Havaalaru. 1 :Pist ve Taksiyollart; Kaliteli Beton. BSK, I Ta~ Mastik Kaplama, Elektrik Altyapt ve Aydtnlatmast, Kapalt Drenaj Yaptrru. _ 1: EMT in~.turz.san.ve Tic.A.$. YUN1A in~.tic.ve San.Ltd. $ti. Ortak Giri~'-im_ T.C.i<1Jclik NoNergi Kiffilik NO : _B_a._k,.e_n_t V_.D_._3_3_4_0_5_0_7_4_8:>_-, i 7. i~ ortakhg1 ise ortaklar ve ortakhk oranlan, EMT in~. Turz.San. ve Tic.A.$. % 51 ' konsorsiyum ise ortaklar ve ger<;ekle~tirdikleri YUMA in~.tic.ve San.Ltd. $ti.% 49 i~ ktsmt ve tutarlari(cj 1 I 8. ilk sozle me bedeli (~) : ,15TL 9. Toplam sozle~me bedeli ( d ) I : ,38 TL! 10. Geryekle~tirilen i~ tutan (e) : ,38TL (10 nolu Hakedi~ ) 11. Sozle~e tarihi 1 : l 12. Sozle~me devredil.rni~se ; 7 n a. Devir tarihi ( g ) j ;~~~~~~~~~~~~~~ b. Devir tarihindeki i~ tutan (g) I : ~- ~~ ~ ---~----_ ~, -~c.~d~e~vu ~. -t~arihin ~.~. ~d-en~so~m~aki~.~i~-tu-tar-t '(khj ~. ----_ --_--_ ~ 113. i~in ge<;ici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( t} : o{Ge<;ici Kabul Tarihi) Beige tutan (t) : ,38TL (10 nolu Hakedi ) Konya Yolu Etiler /ANKARA Aynnt1li bilgi i9in irtibat: Salih GONA Y in~aat Teknisyen Tel.: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: ElektronikAg:

20 . tf!-v., I. ~N.J._ I I ~ :_:-- - ~ "' ~_./ ~ T.C. ULA~TIRMA, DENizciLiK VE HABERLESME BAKANLIGI Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlan in$aat1 Genel Miidiirliigii ANKARA Sayr : B.ll.O.DLH ' Konu : 4 Deneyim Belgesi ( 4 Bitirme) 1. 4 sahibi 2. i~in adr ve varsa ihale kayrt numarasr 3. i~in yap1ldrg1 ye.i; 4. Uygulanan y~p1 teknigi 5. Yiiklenicinin adr soyadr veya ticaret unvam 6- T.C.Kimlik NoNergi Kimlik No 7. i~ ortakhgr ise ortaklar ve ortakllk oranlan, konsorsiyum ise ortaklar ve geryekle~tirdikleri i~ hsml ve tutarlarl 8. ilk sozle~me bedeli 9. Toplam sozle~me bedeli 1 0. Ger9ekle~tirilen i~ tutan 11. Sozle~me tarihi 12. Sozle~me devredilmi~se; a. Devir tarihi ( b. De vir tarihindeki' i~ tutarr c. Devir tarihinden s'onraki i~ tutan 'I 13. 4in ge9ici kabulltasfiye veya iskan tarihi 14. Beige tutan 0 "7 1~ "?,:;""-'!:!~:'~ ~, ':.1... " ~l.;~ ~ -l-r_ ~:;~\, "'.\- ".,., rr'" ;,'\(, /~.. '"' ~,~-...--~ \.:.; ;.: {(-':' ;~- ~) / (/ :;;::~\ \ : 1! \1 ~~~:n~:~~::i ~nel Mlldfu!U:~{i!2i~Jj~ 11 : Igdrr Havaalam Altyapr :tkmal ve Miiteferrik i~ler in~aatr : Igdrr : Altyap1 in~aatr, Beton Kaplamah PAT Sahalan (Pist, Apron,Taksirut, <;evre Tel Orgiisii, <;evre Y olu,pist Aydmlatma Sistemi, <;evre Aydmlatmasr, A.G ve O.G Elektrik i~leri) : EMT in~. Tur.San. ve Tic.A.$ : Ba~kent Vergi Dairesi : ,47 TL. : ,48 TL. ~' ,36 TL. : : : ,36 cyirmidortmilyondokuzyiizyetmi~sekizbiild6kuzyiiz doksandokuzlira otuzalt1 kuru~. ) i~bu beige, yiiklenici EMT in~. Tur. sayrh dilek9esine istinaden diizenlenmi~tir. San.ve Tic. A.$. 'nin 22/11/2011 tarih ve Hakk1 Turayli~ Caddesi No:5 : Bagh Kurulu~lar ilg1li Kurulu!?lar lli?kili Kurum/Kurulu.;olar Emek I ~a nkaya I Ankara! 'f Tel i ~ TC DD i ""'- A;ynnuh bq_gi 1.9in irtibat: Fadi.nie A YV:i\.LIK.

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT CONSTRUCTION TOURISM INDUSTRY AND TRADE CO. EMT İNŞAAT TUR.SAN. ve TİC. A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cad. (Eski 6.Cad.) No: 51/4 06460 A.Öveçler/ANKARA Tel

Detaylı

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT CONSTRUCTION TOURISM INDUSTRY AND TRADE CO. EMT İNŞAAT TUR.SAN. ve TİC. A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cad. (Eski 6.Cad.) No: 51/4 06460 A.Öveçler/ANKARA Tel

Detaylı

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT CONSTRUCTION TOURISM INDUSTRY AND TRADE CO. EMT İNŞAAT TUR.SAN. ve TİC. A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cad. (Eski 6.Cad.) No: 51/4 06460 A.Öveçler/ANKARA Tel

Detaylı

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD.

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD. ULAŞTIRMA DENİZYOLU ULAŞTIRMASI HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DHMİ GN.MD. 2008E020110 Çandarlı Limanı İzmir İnşaat 20082013 300.000 206.000 94.000 2012E020060 AB Projeleri

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 37-b) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010

Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010 Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010 Değerli Üyemiz, TÜROFED tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nden alınan Club Denge Turizm Seyahat

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 1) Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Sayı : 2010 / 194 Konu : Belge İptali 03 Ağustos 2010

Sayı : 2010 / 194 Konu : Belge İptali 03 Ağustos 2010 Sayı : 2010 / 194 Konu : Belge İptali 03 Ağustos 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Sayı : 2010 / 209 Konu: Belge İptali 13 Eylül 2010

Sayı : 2010 / 209 Konu: Belge İptali 13 Eylül 2010 Sayı : 2010 / 209 Konu: Belge İptali 13 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010

Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010 Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Sayı: 2010 / 136 Konu: Belge İptali 07 Mayıs 2010

Sayı: 2010 / 136 Konu: Belge İptali 07 Mayıs 2010 Sayı: 2010 / 136 : Belge İptali 07 Mayıs 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 İhalenin adı Elektrik Enerjisi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası1

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2016/164125 A 1 B 2 Sıra

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2016/164125 A 1 B 2 Sıra BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2016/164125 A 1 B 2 Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi İşçi Ay/gün/saat 3 Miktarı sayısı 1 Koruma ve Güvenlik Amiri(Brüt asgari Ay 1 36

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Antalya O Days Yarışları

Antalya O Days Yarışları Antalya O Days Yarışları 25-28 Şubat 2016 Takım - Kulüp - Grup Konaklama Başvuru Formu Lütfen bu formu aşağıda ki iletişim yöntemlerinden birisi ile tarafımıza iletiniz. Adres: Cakmak Mah. Ikbal Cad. No:24/6

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılmış olup idarenin 18/11/2011 tarihli yazısı postaya aynı gün verilmiş istekli firmaya

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Sayı : 2010 / 191 : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI KARAR TARiHi KARAR NO BA KAN YARDIMCISI tjye KARAR OZtJ 10.06.2014 2014/5 BiLAL KARA : NUSRET YILDIRIM'IN GENEL MUDUR OLARAK ATANMASI HAKK. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.Organize

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI Şirketimiz 2017 yılı Yatırımları kapsamında; 2017.TES.YAT.29 VAN ŞEHİR MERKEZİ TRAFO İLAVELERİ(BİNA ALTI) ELK. TESİSİ YAPIM İŞİ, 2017.TES.YAT.30 BİTLİS İLİ VE

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI NO YETKİLENDİRİLEN KURULUŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI BULUNDUĞ U İL YETKİ ALANI TELEFON FAKS YETKİLENDİR ME TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRIzM BAKANLIGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü TÜRKIYE OTELCILER FEDERASYONU

T.C. KÜLTÜR VE TuRIzM BAKANLIGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü TÜRKIYE OTELCILER FEDERASYONU T.C. Sayi : B.16.0.YIG.0.15.00.00.01 2-\ ~ to~,.../.../2010. 00 ( Konu: Bakanligimizdan 2126 sayili (A) grubu seyahat acentasi isletme belgesi ile "Turnesol Tur Turizm Setahat San. ve Tic. Ltd. Sti." belge

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU . Ayrıntılı Talep Yazısı Özel Tren Kiralamaları 5-7 İŞ GÜNÜ. Ayrıntılı Talep Yazısı 2 Özel Vagon Kiralamaları 3-5 İŞ GÜNÜ. MİYS Başvuru Formu 3 Yolcu Şikayet ve Talepleri MİYS ( Müşteri İlişkileri Yönetim

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı