KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde Milletvekili adayý olarak Sn. Rifat Krasniç oy birliði ile seçilmiþtir. Milletvekili Sn. Rifat Krasniç in bu güne kadar çaslýþmalarý deðerlendirilerek (Mamuþa Pilot Belediye Birimi nin kurulmasýnda, Dil Yasasý nýn onaylanmasýnda, Mamuþa-Pirana yolunun yapýlmasýnda, Mamuþa Ýlköðretim okul binasýnýn inþaatýnda), bir çok alanda yapmýþ olduðu çalýþmalarla Kosova Türk Toplumuna ve Kosova nýn en güzel bir yere gelmesi için elinden geldiði mücadeleyi vermiþtir. KDTP Mamuþa Þubesi Yönetim Kurulu KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 393 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Bir Zafer Bayramý daha coþkuyla kutlandý Kosova da da 30 Aðustos Zafer Bayramý Sultan Murat Kýþlasýnda düzenlenen resmi tören ile akþam saatlerinde Prizren merkezi Þadýrvan da düzenlenen Halk Konseriyle görkemli bir þekilde kutlandý. Zafer Bayramý töreni sabah saatlerinde Sultan Murat kýþlasýnda Çok Uluslu Güney 30Aðustos Tugayý Kosova Barýþ Gücü bünyesinde görev yapan Türk KFOR u Prizren de yaz tatili süresince üç okulda gerçekleþtirdiði bakým ve onarým çalýþmalarýný baþarýyla tamamladý. Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn ve Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar tarafýndan Atatürk büstüne çelenk konmasý ve düzenlenen resmi törenle baþladý. Yerel ve uluslararasý çok sayýda davetlinin katýldýðý resmi tören Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla devam etti. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla yayýnladýðý mesajdan bölümler okundu. Okunan mesajda, Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlýðýnýn bir göstergesi olan 30 Aðustos Zaferi nin, ayný zamanda ulusal birlik ve beraberliðin ne kadar büyük ve zinde bir güç olduðunu da ortaya koyduðu belirtilen Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn mesajýnda Türk ulusunun zayýf zannedildiði dönemde kazanýlan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti nin temel dayanaklarýnýn ne derece saðlam ve sarsýlmaz olduðunun en açýk ifadesidir. dendi. devamý sayfa 7 de Mehmetçik ten eðitime destek 3 Eylül Pazartesi günü yeni eðitim yýlýnýn baþlangýcý nedeniyle onarým yapýlan okullarýn açýlýþý törenli bir þekilde gerçekleþtirildi. devamý sayfa 6 da Kosova da Türkçe Eðitime Iþýk Doðdu Kosovalý Türklerin uzun zamandýr beklediði Türkçe okul kitaplarý nihayet çýkmaya baþladý. Uzun dönem öðretmenlerin kitap sýkýntýsý olduðu için genelde öðrencilere ya dikte, ya da eski kitaplarla çalýþmak zorundaydýlar. Savaþtan sonra, Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlýðý Türkiye den yardýmcý ders kitaplarý getiridi. Bu da bizim öðrenciler için bir nebze olsa bile kiataplara kavuþmak demekti. Kosova Eðitim Bakanlýðýnýn Türkçe kitaplarý basmasý gerekiyordu ve nihayet bu da oldu. Yeni kitaplarýmýz bu eðitim yýlýna yetiþtirildi. Kosova Eðitim Bakanlýðý Türkçe Sorumlusu Nazan Safçi þunlarý söyledi. Ýlkokul için basýmdan çýkan kitaplarýn 1, 2, 6 ve 7 sýnýflarýn tüm kitaplar (alfabe hariç) çýktý. 3, 4 ve 8 sýnýflar için ise kitaplarýn basýmdan çýkmasý bekleniyor. Bu kitaplarý Libri Shkollor, Dukagjini ve Albas yayýn evlerinde basýlmýþtýr. Bu yayin evleri ile çalýþan tüm kýrtasiyelerde bu kitaplarý bulabilrsiniz dedi. Türkçe eðitimi için yeni bir ýþýk doðdu. Artýk çocuklarýmýz okullarýna sadece defterele deðil, kitaplarý ile birlikte gidecektir. Bu bizim eðitimimize büyük katký saðlayacak ve eðitimimiz çok daha saðlýklý bir þekilde yapýlacaktýr. Mevcut öðretmenlerimiz dýþýnda yeni öðretmen kadrolarý da yetiþti. Türkiye de mezun olan öðrencilerin çoðu eðitimde çalýþmaya baþladý. Bu da demektir ki Kosova da Türkçe Eðititmde hem kalite hem daha uzun dönem Türkçe Eðitimin ayakta kalmasý anlamýna gelir. Bununla birlikte de Türkçe Eðitimindee taleb artýkça, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine gidecek öðrencilerimizin kontenjanýn artýrýlmasý demektir. Türkçe eðitimde ne kadar daha fazla öðrenci olursa, Türkiye Üniversitelerine gidecek öðrenci kontenjaný da o kadar artýrýlacaktýr. Türkçe eðitimine kaydolan bir çocuk Türkiye Üniversitelerine gitme þansý daha fazla olacaktýr. Çünkü Arnavut öðrenciler için kýsýtlý kontenjan veriliyor, Oysa Türkçe eðitimde okuyan bir öðrencinin gitme þansý çok yüksektir. Türkçe sýnýflar artýkça da, Kontenjan da artacaktýr!türkçe eðitim Kosova da varoldukça, Türkçe de her zaman varolacaktýr! 17 Kasým da sandýk baþýnda buluþalým UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Kosova da yerel ve merkezi seçimlerin 17 Kasým da yapýlmasý için yeþil ýþýk yaktý. Danimarkalý UNMIK Yöneticisi Soren Yesen Petersen geçen yýl Kosova statüsünün belirlenmesini göz önünde bulundurarak seçimlerinin yapýlmasýna izin vermemiþti. Alman diplomatý Yoakim Rüker seçim kararýný verdi. Rüker, müzakere ekibi üyeleri ile bir araya gelerek bu kararý alýrken, Kosova statüsünün belirlenmesi yüzünden bu tarihi ilerideki bir döneme ertelenebileceði olasýlýðýný ortaya attý. Rüker ve Müzakere ekibi üyeleri yaptýklarý açýklamalarda bu tarihin kesin olmadýðýný, statü yüzünden deðiþebileceðini belirtiler. Toplantýda ayrýca partilerin talepleri göz önünde bulundurarak parti adaylarýn listeleri 7 Eylül den 12 Eylül tarihine ertelenmesi kararý alýndý. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Müzakere ekibi üyeleri ile toplantý iki buçuk saat sürdü. Rüker, Baþkan Seydiu ve PDK Baþkaný Haþim Thaçi nin yer aldýðý toplantý ardýndan yaptýklarý açýklamada, kararlarýn oy birliði ile alýndýðýný bildirdiler. Rüker, Müzakere ekibinin 15 Aðustos ta ortaya attýðý öneriyi göz önünde bulundurarak yerel ve merkezi seçimlerin 17 Kasým da yapýlmasýna kararlaþtýrdýk dedi. Rüker, Müzakere ekibi ile ayrýca Kosova da gerçekleþecek olan iki önemli süreçten, statü sürecine daha çok önem vermesi için anlaþtýklarýný söyledi.

2 Almanya, Fransa ve Ýsviçre Savunma Bakanlarý Kosova nýn parçalanmasýna karþý Almanya Savunma Bakaný Franc Jozef Yung ve Fransa Savunma Bakaný Herve Morin, Priþtine de Cuma günü düzenlenen KFOR birlikleri komutanlýðýnda yapýlan devir teslim törenine katýldýlar. Priþtine KFOR merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde Alman General Roland Kater görevini Fransýz General Kvasie Dý Marnaka devretti. Almanya ve Fransa Savunma Bakanlarý Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Agim Çeku ile de ayrý görüþmelerde bulundular. Alman Savunma Bakaný Frans Jozef Yung, Kosova üst düzey yetkilileriyle yaptýðý görüþme ardýndan Kosova da her tür þiddet olaylarýna karþý olduklarýný belirtirken, Kosova statüsünün 10 Aralýk yada daha öncesinde netleþeceðini söyledi. Yung, NATO ve AB tüm bakanlarý Kosova statüsünün Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan paket önerisi çerçevesinde çözülmesinden yanadýr. Kosova nýn parçalanmasý istikrarsýzlýða yol açacak dedi. Baþkan Seydiu Alman bakanýn ortaya attýðý fikri, Viyana görüþmeleri sýrasýnda üçlü heyette açýklandýðýný söyledi. Sýrbistan ile Kosova nýn baðýmsýzlýðý gibi konularý görüþmeyeceklerini belirten Baþkan Seydiu, iyi komþuluk iliþkilerini görüþmeye hazýr olduklarýný vurguladý. Baþbakan Agim Çeku da ayný tutumu ortaya atarak Kosova nýn 10 Aralýk sonrasýný beklemeyeceðini, baðýmsýzlýðý ilan edeceklerini söyledi. Baþbakan Çeku, bu yüzden Almanya dan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý için öncü olmasý isteminde bulundu. K o s o v a 2 Fransa Kosova nýn uluslararasý denetimli baðýmýsýzlýðý destekliyor. Fransa Dýþiþleri Bakaný Herve Morin ise Kosova üst düzey yetkilileriyle yaptýðý görüþme ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kosova nýn uluslararasý birliði denetimindeki bir baðýmsýzlýktan yana olduðunu söyledi. Herve, Biz Kosova nýn uluslararasý birliði denetiminde baðýmsýzlýðýný destekliyoruz. Bu baðýmsýzlýk yalnýz Kosova lý Sýrplarýn güvenliðinin saðlanmasý, dini eserlerinin korunmasý ve topluluklarýn güvenliðinin saðlanmasýyla gerçekleþebilir dedi. Fransa nýn Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðunu belirten Herve, bu sorunun çözülmesi için olanaklar aradýðýný söyledi. Herve, Fransýz hükümeti 10 Aralýk tan önce Kosova statüsünün belirlenmesi için çaba gösterecek dedi. Herve, Fransa nýn Kosovalýlarýn sabrýný anlamlý olarak nitelendirdiðini, Sürekli olarak onlardan sabýrlý olmalarýný istedik. Gayemiz AB üyeleri arasýnda ortaklaþa tutumu saðlamaktý dedi. Schmid: Ýsveç Kosova sorununun çözümünden yana Baþkan Fatmir Seydiu Priþtine ye gelen Ýsveç Savunma Bakaný Samuel Schmid i kabul etti. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilk günden destekleyen Ýsveç, bu tutumunu Priþtine de de sürdürdü. Ýsveç Savunma Bakaný Samuel Schmid, Ýsveç in önümüzdeki hafta ve aylarda Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn kazanmasý çözümünden yana olduðunu belirtirken, bu çözümün ileride barýþ ve istikrarý saðlayacaðýný ifade etti. Ýsviçre nüfusunun %10 nu Kosovalýlarýn oluþturduðunu belirten Bakan Schmid, bundan dolayý bu konuyla ilgilendiklerini söyledi. Kosova 10 Aralýkta baðýmsýz olacak mý? 10 Aralýk için geri sayým baþladý. Uluslararasý yetkililer konu ile ilgili farklý açýklamalarda bulunuyorlar. Kosovalýlar 10 Aralýk tarihini sabýrsýzlýkla beklerken, son günlerde konu ile ilgili yapýlan açýklamalar Kosova baðýmsýzlýðýna 10 Aralýk tan önce kavuþacaðý belirtiliyor. Kosova da KFOR komutanlýðý devri teslim törenine katýlan Almanya Savunma Bakaný Franz Jozef Yung Kosova nýn 10 Aralýktan önce baðýmsýzlýðýna kavuþabileceði açýkladý. Avusturya Dýþiþleri Bakaný Ursula Plasnik, 10 Aralýk Kosova statüsüsnün çözümü için son tarih olduðunu belirtirken, bu tarihten sonra görüþmelerin yapýlmayacaðýný söyledi. Plasnik, Ýki tarafýn durumun ciddiyetini anlamalarýný ve bunu gerekli þekilde kullanmalarý gerekir dedi. Plasnik açýklamasýnýn devamýnda, Kosova statüsünün Balkanlarýn AB ne üye olmasý için engel olmamasý gerektiðini söyledi. Plasnik, Kosova AB ortaklaþa diþ siyasettinin olgunluk testi deðil, ayný zamnanda AB nin Belgrad ve Priþtine için olgunluk testi olacaktýr dedi. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça hükümetinin 100 günlük etkinliði hakkýnda sunduðu raporda, BM Güvenlik konseyinde Kosova ile ilgili yeni bir düzenleminin kabulu için tehlikenin ortadan kaldýrýldýðýnýn altý çizildi. Sýrbistan Radikal Partisi Baþkaný Tomislav Nikoliç, gazetecilere yaptýðý açýklamada Kosova nýn baðýmsýzlýðý Aralýk ayýnda tanýnacaðýný söyledi. Nikoliç, Aralýk ayýna dek hiç bir þey beklemiyorum. Bu görüþmeler yeni birþey getirmeyecektir dedi. Sýrbistan ýn Kosova statüsü çözümünü beklemesi gerektiðini belirten Nikoliç, Arnavutlar Viyan ya özerkliði kabul etmeye gitmediler. Arnavutlar baðýmsýzlýk dýþýnda hiç bir çözümü kabul etmeyecekler. Bizim için her çözüm faciadýr dedi. Sýrbistan hükümeti Kosova dan sorumlu bakaný Slobodan Samarciç, 10 Aralýk ile Kosova görüþmeler süreci tamamlanmayacaðýný söyledi. Samarciç, Görüþmeler beklendiði bir þekilde sürmüyor. 10 Aralýktan sonra da devam edeceði bellidir. Bunu 10 Aralýkta görüþme sürecinin tamamlanacaðýna inanan bir çok ülke de farkýnda olacaktýr dedi. Kosova parçalanmayacak Viyana görüþmelerine katýlan Kosova Müzakere ekibi Perþembe öðleden sonra döndü. Öðleden önce üçlü heyet ile bir araya gelen Kosova Müzakere ekibi, Kosova ile ilgili tutumunu bir daha tekrarladý. Ü çlü heyet Kosova Müzakere ekibi ardýndan öðleden sonra Sýrbistan Müzakere ekibi ile ayrý ayrý bir araya geldi. Viyana da gerçekleþen görüþmeye müzakere ekibi tam heyet katýlýrken, Sýrbistan ise görüþmelere bakanlar seviyesinde katýldý. Taraflar önceleri ortaya attýklarý tutumlarýna sadýk kaldýlar. Kosova baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýný istedi, Sýrbistan ise özerklikten fazla bir adým atmadý. Kosova Müzakere Ekibi, üçlü heyet ile yaptýklarý görüþmede, Sýrbistan dan BM Kosova Özel temsilcisi Marthi Ahtisari nin hazýrladýðý Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý isteminde bulundu. Üçlü heyet ile yapýlan görüþme ardýndan Müzakere ekibi öðleden sonra Priþtine ye dönerek Priþtine hava limanýnda bir basýn toplantýsý düzenledi. Müzakere ekibi üyeleri yaptýklarý açýklamalarýnda, görüþmelerin devamýnda yapýcý olacaklarýný ve baðýmsýzlýk dýþýnda hiç bir çözüm þeklini kabul etmeyeceklerini belirttiler. Baþkan Seydiu açýklamasýnda Kosova nýn geleceði için kabul edilecek tek çözümün baðýmsýzlýk olduðunu vurguladý. Baþkan Seydiu, Kosova nýn baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak tanýnmasý için tutumumuzu ortaya attýk. Meclis toplantýlarýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðý, toprak bütünlüðü ve Marthi Ahtisari nin paket önerisinin tartýþýlmayacak tutumunu ortaya atmýþtýk dedi. Baþkan Seydiu açýklamasýnýn devamýnda Kosova tarafýnýn Sýrbistan ile iyi dostluk iliþkilerin kurulmasý için esas olacak bir doküman öneride bulunduklarýný söyledi. Baþbakan Çeku, Kosova Müzakere heyettinin Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan mada ek süreçten neller bekledikleri görüþünü ortaya attýklarýný dile getirdi. Çeku, Bu sürecin 10 Aralýk ta tamamlanmasýný bekliyoruz. Bu tarihten sonra baðýmsýzlýðýn tanýmasýný bekliyoruz dedi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi Kosova için tek çözüm baðýmsýzlýk olduðunu belirtirken, uluslararasý birliðinden Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý istedi. Kosova Müzakere heyeti üyeleri Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan bahsederken, Kosova nýn 2007 yýlýnda baðýmsýzlýðýna kavuþacak mý? sorusuna açýklama yapmadýlar. Baþkan Seydiu ve Baþbakan Çeku soruyu yanýtsýz býraktýlar. Baþkan Seydiu, taraflar arasýndaki yeni görüþmelerin Eylül ayýnýn sonunda yapýlacaðýný belirtirken, görüþme yeri ve tarihi hakkýnda hiç bir açýklama yapmadý. Baþbakan Çeku, üçlü heyet ile görüþme öncesi Kosova daki mevcut durumla ilgili bir malzeme daðýttýðý açýkladý. Belgrad Kosova ya yeniden özerklik önerdi Belgrad Viyana da Üçlü ile yaptýklarý görüþmede tutumunda hiç bir deðiþiklik olmadý. Belgrad medyasý tarafýndan yapýlan açýklamada Sýrbistan heyetti Kosova ya geniþ özerklik tanýmaya hazýr olduðunu bir daha tekrarladý. Viyana da Sýrbistan heyetti baþkaný ve Sýrbistan Hükümetinin Kosova sorumlusu Bakan Sobodan Samarciç, Sýrp tarafýnýn Kosova ile ilgili tutumunu dile getirdiklerini söyledi. Bakan Samarciç, Kosova ya tarihinde hiç bir zaman sahip olmadýðý geniþ özerklik tanýmaya hazýrýz dedi. Sýrbistan Dýþiþleri bakaný Vuk Yeremiç ise görüþmeyle ilgili yaptýðý açýklamada, Priþtine ile görüþmelerin bire bir yapýlmasý için üçlü heyetiyle anlaþtýklarýný söyledi.

3 3 Yeni eðitim yýlý grevsiz baþladý 3Eylül Pazartesi günü Kosova nýn tüm ilk ve orta okullarýnda 2007/2008 okul yýlý baþladý. 400 bin kadar ana, ilk ve orta okul öðrencisi üç aylýk bir aradan sonra sýnýf arkadaþlarýyla okullarýnda bir araya geldiler. Kosova Eðitim Bakaný Agim Veliu 2007/08 yeni okul yýlýnýn baþlanmasý için tüm öðrenciler, öðretmenlere ve velilere baþarýlar diledi. 2007/08 eðitim yýlýnda 959 okulda kadar öðrenci eðitim görecek. 36 bin öðrenci de birinci sýnýflara baþladý. 2007/08 okul yýlý öncesinde Kosova Eðitim Sendikasý eðitimcilerin maaþlarýna zam yapýlmasý talebinde bulundu. Uzun süren görüþmeler ardýndan çözüm bulundu. Kosova Eðitimciler Baðýmsýz Sendikasý, Kosova da statü görüþmelerini göz önünde bulundurarak hükümetin önerisini kabul etti. Kosova hükümeti %20 lik bir zammý önerirken, Kosova Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasý bu zamýn %50 olmasýný istedi. Sonunda Kosova eðitimcilerinin maaþlarýna 20 euro zam yapýldý. Ýki taraf arasýnda imzalanan anlaþmaya göre eðitimcilerin maaþý 200 euro olacak. Hükümet ile Baðýmsýz Eðitim Sendikasý arasýnda imzalanan anlaþmaya göre, ayrýca sosyal durumu aðýr olan öðrencilere 300 bin avro yardýmda bulunulmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Kosova da eðitim görülen ortamda bir öðrenci baþýna 2.5 metre kare düþüyor. Bu yetersiz rakam yanýnda okullarýn çoðunun onarýlmasý gerekiyor. Rusya Kosova nýn parçalanmasýndan yana Haftalardan beri gündemden bir türlü düþmeyen Kosova nýn parçalanma senaryolarý hala tartýþýlmaya devam ediliyor. Kosova nýn parçalanmasýný ilk defa Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard Kouchner dile getirmiþti. Zamanla Kouchner i, Ýþinger ile diðer siyasiler izledi. Bütün bu siyasiler bu konuda yaptýklarý açýklamalarýn çarpýtýldýðýný ifade ederek, kendilerini savunmaya çalýþtýlar. Kosova nýn parçalanmasý ile ilgili verilen demeç kervanýna Kosova ya geçen hafta gelen Hollanda Dýþiþleri bakaný da katýldý. Kosova Nýn parçalanma senaryolarý ile ilgili son geliþme Rusya dan geldi. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Güney Kore Dýþiþleri Bakaný ile yaptýðý görüþme ardýndan ilk defa Kosova nýn parçalanma olanaðýný dýþlamadý. Lavrov, Moskova da düzenlediði basýn toplantýsýnda Belgrat ile Priþtine arasýnda var olabilecek her tür anlaþmayý kabul etmeye hazýr olduklarýný ifade etti. Lavrov, Temas Artý gurubu Üçlüsünün esas amacý taraflar arasýnda bir anlaþmanýn varýlmasýna yardým etmektir. Bundan dolayý da biz taraflar arasýnda var olacak her tür anlaþmayý kabul etmeye hazýr olduðumuzu sürekli dile getiriyoruz. Bize göre Kosova nýn kaderini taraflarýn kendileri çözmelidir dedi. Üçlünün üslendiði görevi de deðerlendiren Lavrov, Üçlünün esas görevi, taraflara zoraki bir çözümde bulunmak deðil, onlar arasýnda anlaþmalarý için yardýmda bulunmaktýr. Bizim açýmýzdan Belgrat ile Priþtine arasýnda bir anlaþmaya varmak çok önemlidir dedi. K o s o v a Güzel sözler Boþ bir çuvalýn dik durmasý zordur. (BENJAMÝN FRANKLÝN) Partiler seçimlere ve koalisyonlara hazýrlanýyor UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Kosova da yerel ve merkezi seçim kararýný imzaladý. Rüker, ayný zamanda sertifikalarýn yapýlmasý ve partilerin seçim adaylarýn sunulmasý tarihini 7 Eylül den 12 Eylül e kadar uzattý. Rükerin kararý ardýndan Kosova siyasi partileri kollarýný sývayarak seçim çalýþmalarýna baþladýlar. Kasým ayýnda seçimlere katýlacak olan siyasi partiler bu hafta içinde seçimlerle ilgili çok sayýda kararýn almasý bekleniyor. Partiler özellikle seçim kampanyasý mekanizmalarýný, adaylarýn seçimi gibi çalýþmalarýný sürdürecekler. Bu güne dek hiç bir Kosova siyasi partisi sertifikasýný yapmazken aday listelerini de Seçim komisyonuna sunmadýlar. Kosova seçimlerine katýlacak olan büyük siyasi partiler seçimlerle ilgili yaptýklarý açýklamalarda seçimlere hazýr olduklarýný ve zamanýnda seçim çalýþmalarýný tamamlayacaklarýný belirttiler. LDK Basýn sözcüsü Vehbi Miftari, bu günlerde yapacaklarý Baþkanlýk divaný toplantýsýnda bu konuyu masaya yatýracaklarýný kaydetti. Sözcü Miftari, Seçim mekanizmalarýndan baþlayarak, sertifika teknik kriterleri ve aday listelerin yapýlmasý gibi konular görüþülecek. Sözcü Miftari ye göre, LDK önümüzdeki günlerde yerel ve merkezi seçimler için en kaliteli adaylarýnhý seçerek, seçim platformunu tamamlayacak. LDK nin birçok siyasi öznelerle iþbirliði yapmaya hazýr olduðunu belirten Sözcü Miftari, seçimlerde sonra koalisyonlarda bulunacaklarýný söyledi. Kosova nýn en büyük muhalefet partilerinden bir olan PDK seçimleri kazanacaðýna inanýyor. PDK yetkilileri seçimleri kazanacaklarý ve iktidarý ele alacaklarýna inanýyorlar. PDK Basýn Sözcüsü Vlora Çitaku, partisinin bir kaç ay önce yerel ve merkezi seçim hazýrlýklarýna baþladýðýný söyledi. Partisinin aday listelerinin daha önce sunmasý için hazýr olduðunu belirten Sözcü Çitaku, aday listelerinin 5 Eylül sonrasýna ertelenmesinin adaylarýn yeniden gözden geçirilmesi fýrsatýný yarattýðýný ifade etti. Cumartesi günü bir araya gelen AAK Baþkanlýk Divaný da seçim hazýrlýklarýný masaya yatýrdý. AAK Basýn sözcüsü Besnik Tahiri, partisinin merkezde ve sahada çök iyi örgütlü bir parti olduðunu belirtirken, seçimlere hazýrlýklý olarak katýlacaklarýný söyledi. Partisinin seçimlerden sonra koalisyona hazýr olduðunu belirten Sözcü Tahiri, görevde bulunan LDK+AAK+ ve 6+ en iyi bir koalisyon olduðunu söyledi. LDD partisi tarafýndan yapýlan açýklamada ise seçim hazýrlýklarýnýn bir yýldan fazla sürdüðü vurgulandý. LDD Basýn Sözcüsü Besa Gaceri, partisinin seçimlere hazýr olduðunu ve seçimlerle katýlacaðýný söyledi. Sertifika dönemi ve aday listelerin sunulmasý için zamanýn daraldýðýný belirten Sözcü Gaceri, partisinin seçimlere katýlacaðýný bildirdi. Becet Pacoli nin Kosova Yeni Birlik partisi de seçim hazýrlýklarýna hazýr olduðunu açýklamadý. Bu partinin de Kosova da üç büyük parti arasýnda yer almasýný bekleniyor.

4 K o s o v a 4 Kosova Emekliler ve Malûller Derneði, Kosova Türk Taburunu ziyaret etti Emekliler: Sadece Türk KFOR u bize sahip çýktý Saðlýk taramalarýyla ve ücretsiz ilaç yardýmýyla emeklinin umudu Türk askeri, haftada iki gün gerçekleþtirdiði taramalar zincirine Mitroviça, Výçýtýrýn ve Skenderay ý da ekledi. Kosova Emekliler ve Malûller Derneði, 31 Aðustos Cuma günü Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlýðýnýn konuþlandýðý Sultan Murat Kýþlasýný ziyaret etti. Dernek baþkaný Ýliyaz Kurteþi nin önderlik yaptýðý heyette dernek sekreteri Þaban Kaytazi, derneðin Priþtine þubesi baþkaný Hamit Haliti, Maliþova þubesi baþkaný Çerim Gaþi, Yakova þubesi baþkaný Tahir Hoca, Rahovça þubesi baþkaný Cemali Bayra, Gilan þubesi baþkaný Ramiz Blatsa, Výçýtýrýn þubesi baþkaný Samir Ýmeri, Mitroviça þubesi baþkaný Hamdi Ýbiþi, Prizren þubesi baþkaný Hüsni Rugova, Prizren þubesi sekreteri Musa Yorganciu, þube kadýnlar kolu temsilcisi Sebahat Kiseri ve Výçýtýrýn dan Agim Deva yer aldý. Tabur revirinde Tabip Yüzbaþý Mustafa Coþkun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen koordinasyon toplantýsýnda, Emekliler Derneði ile Kosova Türk Taburunun son üç ay içerisinde gerçekleþtirilen faaliyetler deðerlendirilirken, Eylül ayýndan itibaren tekrar Pazartesi ve Perþembe günü devam edecek saðlýk taramalarýnda izlenecek plan ve tarih programý düzenlendi. Dernek tarafýndan gelen istem üzerine saðlýk taramalarý zincirine Mitroviça, Výçýtýrýn ve Skenderay ý da eklendi. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Tabip Yüzbaþý Mustafa Coþkun, son üç ay içerisinde toplam 1380 emeklinin muayene edildiðini, 406 hastanýn revirde muayene gördüðünü, yardýma muhtaç ve þehit ailelerinden toplam 1709 çocuðun sünnet edildiðini, bu süre zarfýnda Türk askeri doktorlarý tarafýndan 3813 çocuðun saðlýk hizmeti verildiðini vurguladý. Yüzbaþý Coþkun, Kasým ayý sonuna kadar bu sayýyý ikiye katlamayý hedeflediklerini söyledi. Yüzbaþý Coþkun, Önümüzdeki dönemde bütün ihtiyaçlarýnýza daha iyi yanýt verebileceðimiz inanýyoruz dedi. Toplantý ardýndan Kosova Türk Tabur Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar ý makamýnda ziyaret eden Emekliler Derneði heyeti, bugüne kadar maddi, manevi ve saðlýk yönünden bütün katký ile desteklerinden dolayý Türk askerine teþekkür etti. Výçýtýrýnlý emekliler adýna konuþan Agim Deva, Türk Taburu doktorlarý tarafýndan 540 kadar çocuðun sünnet edildiðini, kendilerine gýda yardýmlarý yanýnda saðlýk taramalarý desteðinin sunulduðunu ifade etti. Bugüne kadar göstermiþ olduðunuz hassasiyet, destek ve yardýmlarýn deðeri çok büyüktür. Ýþbirliðimizin þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonra da devam edeceðini umuyoruz dien Kosova Emekliler ve Malûller Derneði Baþkaný Ýliyaz Kurteþi, Yarbay Kerim Acar ýn Kosova ve Türkiye deki görevleri sýrasýnda baþarýlar diledi. Emeklilerin aldýðý 40 euroluk sosyal yardýmýn kimi hasta emeklilerin ilaçlarýný bile tedarik etmeye yetmediðinin altýný çizen Kurteþi, Kosova nihai statüsüyle birlikte emekli maaþý sorunun da çözüleceðine inandýðýný vurguladý. Bugüne kadar sadece Türk KFOR u sahip çýktý diyen Kurteþi, Türk taburuna minnettar olduklarýný söyledi. Kurteþi, Bu, bir insanýn bir insana muamele etmesi gerektiði þeklin örneðidir. Bu da Türk insanýnýn baþlýca özelliðinin bir göstergesidir dedi. Emeklilerin Türk Taburunda kendi evlerindeymiþ gibi hissetmelerini isteyen Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar, Bilhassa çocuklar ve emekliler olmak üzere her iki kesime yönelik yürüttüðümüz faaliyetlerin baþlýca amacý, her iki kesimin de gerçekten yardýma ihtiyacý olduðu içindir dedi. Bu iki kesimden gelen taleplere hayýr dememeye çalýþtýklarýný ifade eden Yarbay Acar, Emekliler Derneðinden gelen saðlýk taramalarý talebine desteklerinin süreceðini vurguladý. Ýþinger: Kosova nýn parçalanmasý söz konusu deðil Ýþinger, Taraflardan hiç biri görüþmelerde bu konuyu ortaya atmadý. Bundan dolayý bu konunun ileride de görüþülmesi için gereksinim görmüyorum dedi. Ü çlü AB temsilcisi Alman Diplomatý Wolfgang Ýþinger, Der Standart gazetesine verdiði demeçte, Kosova ile ilgili son günlerde ortaya atýlan bazý sorularý yanýtladý. Kosova nýn parçalanmasýna deðinen Ýþinger, bu sorunun görüþmelerin temeli olmadýðýný söyledi. Ýþinger, Taraflardan hiç biri görüþmelerde bu konuyu ortaya atmadý. Bundan dolayý bu konunun ileride de görüþülmesi için gereksinim görmüyorum dedi. 10 Aralýk tarihinin taraflar arasýndaki görüþmelerin son günü olduðunu belirten Ýþinger, bu tarihten sonra Kosova statüsü ile ilgili karar alýnmasý gerektiðini söyledi. Üçlü üye arasýndaki iliþkilere deðinen Ýþinger, bu iliþkinin Marthi Ahtisari nin planý kabul edilmemesi üzerine zorunlu olarak ortaya çýktýðýný ve þimdiye kadarki görüþmelerin iyi gerçekleþtiðini söyledi. Ýþinger, Bana AB temsilcisi olarak üçlü heyette önemli bir rol düþüyor. Onun primus inter pares rolü vardýr. Çünkü bu Kosova nýn Avrupa sorunu olduðundan kaynaklanmaktadýr. Kosova için bir Avrupa çözümü gerekiyor. Bunun için AB bunu gerçekleþtirmelidir. Bu gerçeði iki taraf da kabul ediyor dedi. Ýþinger, Avrupa Birliði nin Kosova ya yardýmda bulunacaðýný söyledi. Avrupa Birliði nin Kosova statüsünün belirlenmesi için bir çözüm hazýrlanmasý gerektiðini kaydeden Ýþinger, aksi takdirde alternatif bir çözüme hazýrlanýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýþinger, Bu konunun Üçlü heyet arasýnda parçalanmasýna izin vermemeliyiz. Bu yönde yoðun çalýþmalar yapýyoruz. Bazý devletlerde konuyla ilgili sorunlarýn yaþandýðýný kabul ediyorum dedi. Sayý:393 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova gündemi Seçmen, 17 Kasýmda sandýk baþýna Sencar Karamuço Uzun zamandan beri alýnmasý beklenen seçim kararý nihayet alýndý. Alýnan karar gereði bu yýl genel ve yerel seçimler birlikte 17 Kasým günü yapýlacak. Bununla uzun zamanda beri tartýþýlan seçim ve statünün ayný anda yürüyüp yürümeyeceði karmaþasý da son bulmuþ oldu. UNMIK Yöneticisi, geç de olsa bu karmaþaya son veren kararý aldý. Rucker, bu karar ile topu siyasi partilere atmýþ oldu. Siyasi partiler, resmi seçim kararýnýn alýnmasýndan hemen sonra seçim çalýþmalarýna start verdiler. Partiler, bu kýsa zamaný en iyi þekilde deðerlendirmek için birbiri ile tatlý bir rekabete baþladýlar. Partiler, bir taraftan önümüzdeki haftaya kadar sunmalarý gereken listeler üzerinde çalýþýrken, diðer taraftan da seçim çalýþmalarýný yürütmek için mesai harcýyorlar. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerin seçim ile ilgili seçim programýný açýklamalarýndan sonra seçim arenasý daha da kýzýþacak. Demokrasinin vazgeçilmezi olarak kabul edilen seçimlerin, Kosova ya neler getireceðini 17 Kasým seçimleri sonrasýný beklememiz gerekecek. *** Taraflar arsýnda Viyana da gerçekleþen statü ek görüþmeleri beklendiði biçimde sonuçlandý. Taraflar görüþmelerin baþýndan beri çizmiþ olduklarý çizgide yürümeye devam etmeleri durumunda Kosova statüsü taraflarýn uzlaþacaðý bir anlaþma ile sonuçlanmasý hayalden baþka bir þey deðil. Taraflar görüþme sonrasýnda da yaptýklarý açýklamalarýnda görüþmeler sonuna kadar karþý tarafa hiçbir taviz verilemeyeceðini dile getirdiler. Bu açýklamalarý dikkate aldýðýmýz zaman taraflarýn yýllarca dahi sürse hiçbir þekilde bir analaþmaya varamayacaklarý gözlerden kaçmamaktadýr. Bu da Kosova statü sürecinin tatlý bir sonlar bitmeyeceðinin kesin bir kanýtý. Bu süreç sonucunda büyük bir ihtimalle bir taraf maçý kazanacak, diðer tarafta otomatik olarak kaybedecek. *** Görüþmelerin 10 Aralýkta sonuçlanmasýndan sonra Kosova statü süreci ile ilgili nasýl bir yol izleneceði hala muðlak. Priþtine, görüþmeler nasýl sonuçlanýrsa sonuçlansýn baðýmsýzlýk ilan etme taraftarý. Belgrat ise ortak bir çözüme kavuþana kadar görüþmelerin devam etmesinde ýsrar ediyor. Kosova nýn görüþmeler sonrasýnda baðýmsýzlýðýný ilan etme olasýlýðýný ABD ve AB nin lokomotif üyelerinin dýþlamadýðý gözlerden kaçmamaktadýr. Batýlý ülkeler, Kosova nýn süreç sonunda tek taraflý da olsa baðýmsýzlýðýný ilan etmesi gerektiðini, açýk bir þekilde dile getirmeseler de yaptýklarý dolaylý açýklamalarda bu gerekliliðe iþaret ediyorlar. Sorunun BM çerçevesinde çözümünün imkansýzlýðýnýn farkýnda olan Batýlý ülkeler, AB geleceði ile Balkanlarýn istikrarýný göz önünde bulundurarak, Kosova ya AB denetimi altýnda bir baðýmsýzlýk tanýma üzerinde çalýþýyorlar. Rusya ve Sýrbistan bu tür olasýlýðý düþünmek bile istemiyor. Rusya, Kosova nýn ancak Sýrbistan ýn kabul etmesi durumunda baðýmsýz olabileceðini diretmeye devam ediyor. Yani Kosova ile ilgili uluslararasý toplum açýk bir þekilde bölünmüþ durumda.

6 ar, ı Valserler kenti olarak bilinen Viyana yeniden taraflarý bir araya topladý. Uzun bir aradan sonra Priþtine ile Belgrad temsilcileri Viyana da bir araya geldiler. Ama Viyana valserleri ritminde yapýlan görüþmeler uzun sürmedi. Yine gündemde Kosova sorunu vardý. Ama bu defa görüþmeyi yönetecek ekipler deðiþti. Ahtisari nin yerini Üçlü heyet aldý. Dünyanýn en güçlü devlet ve birliklerini temsil eden üçlü Kosova sorununa çözüm bulmak için taraflarý yanlarýna çaðýrdýlar. BM Kosova Baþ Müzakerecisi Finlandya eski baþbakaný Marthi Ahtisari nin baþkanlýðýnda yapýlan16 ay süren görüþmeler Rusya veto tehdidi yüzünden baþarýsýz sonuçlandý. Kosova sorunun çözümünü üslenen Temas Artý gurubu taraflar arasýnda görüþmeleri Avusturya nýn baþkenti Viyana da yapýlmasýný kararlaþtýrdý. Ama geçen görüþmelere kýyasen bu defa taraflar Üçlü ekibi ile ayrý ayrý görüþtüler. Geçen görüþmelere kýyasen görüþmeler bir gün sürdü. Viyana yý gezme fýrsatý bulamayan taraflar kýsa bir süre sonra evlerine döndüler. Viyana yolculuðu uzun sürmedi. Pazar günü Viyana ya giden Müzakere heyetti pazartesi yaptýklarý kahvaltý ardýndan Üçlü önünde olgunluk sýnavýna çýktýlar. Ama taraflar sýnavý nasýl savundular kesin baþarý sonuçlarý yapýlmadý. Yapýlmýþ olsaydý da Üçlü önünde ödevlerini eskisi gibi ayný þekilde yanýtladýlar. Ahtisari ile ayný kentte süren16 ay görüþmelerde verdikleri yanýtlara kýyasen hiçbir deðiþme yoktu. Sorular ayný yanýtlar da aynýydý. Üçlü ekibi önünde sýnava çýkan taraflar bu güne dek ortaya attýklarý ödevlerini yeniden tekrarladýlar. Priþtine ne de Belgrad ileri bile bir adým atmadýlar. Kosova tarafý ilk olarak öðleden önce sýnava çýktý. Sýnav tamamlandýktan sonra, öðle yemeði yaptýktan sonra ilk uçakla Priþtine ye döndüler. Priþtine hava limanýnda gazetecilere düzenledikleri basýn toplantýsý ardýndan Viyana da günahlarý çýkarmak K o s o v a 6 Fevzi Karamuço akþam yemeðini Badovca yakýnlarýnda bir restoranda yaptýlar. Kosova tarafý sýnav hakkýnda hiçbir açýklama yapmazken eski sorulara ayný yanýt verdiler. Görüþmeye katýlan Müzakere heyetti Sýrbistan dan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý isteminde bulundu. Baþkan Seydiu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova tarafýnýn Sýrbistan ile dostluk iliþkileri anlaþmasý önerisinde bulunduklarýný söyledi. Baþkan Seydiu bununla ilgili hiçbir dokuman önerisinde bulunmadýk. Normal olarak diðerlerin yardýmý ile iki taraf arasýnda anlaþma imzalanmalýdýr. Bu görüþmelerin sonu ne olacaðýný tahmin edemem ama bir dokuman ile görüþlerimizi ortaya atacaðýz. Bunun dýþýnda þimdiye dek hiçbir þey yapmadýk dedi. Kosova tarafý önceleri ortaya atýðý tutumunu savundu. Kosova nýn baðýmsýzlýðý, toprak bütünlüðü ve Ahtisari nin planý için tartýþmayacaklarý ilkelerini bir daha ortaya attýlar. Sýrp tarafý da Kosova ile ilgili tutumunda bir adým bile ileri atmadý. Sýrplar Üçlüye Kosova tarihinde hiçbir zaman sahip olmadýðý bir özerkliði tanýmaya hazýr olduklarýný belirtiler. Onlar Kosovalýlara sosyalist Yugoslavya dan daha çok ve Miloþeviç rejiminin Arnavutlara verdiði özerklikten daha çok vermeye hazýr olduklarýný belirtiler. Kosova Müzakere ekibi Üçlü heyeti ile yaptýklarý görüþmelerde kurulacak olan yeni baðýmsýz Kosova için açýklamada bulunduklarýný belirtiler. Viyana görüþmelerinde Kosova nýn parçalanmayacaðý hakkýnda açýklýk yapýldý. Viyana dan dönem Kosova Müzakere ekibi üyeleri Priþtine hava limanýnda düzenledikleri basýn toplantýsýnda Kosova nýn parçalanmayacaðý hakkýnda açýklamada bulundular. Üçlü AB temsilcisi Ýþinger Kosova nýn parçalanmasý Kosovalýlara ne de Sýrbistan a bir çözüm olmadýðýný söyledi. Ýþinger Kosova nýn parçalanmasý Üçlünün gündemde hiçbir zaman deðildi. Bu sorun hiçbir taraftan ortaya atýlmadý dedi. Görüþme ile ilgili açýklamada bulunan Ýþinger Üçlü tarafýndan yönetilen süreç sýrasýnda süreci engelleyecek sert açýklamalar yapýlmamalarý içi taraflar anlaþtýlar dedi. Son görüþmeye komple Kosova Müzakere ekibi katýlýrken Sýrbistan görüþmelere bakanlar seviyesinde katýldý. Sýrbistan güçlü takýmla daha yüksek seviyede yapýlacak görüþmelere katýlmaya hazýrlanýyor. Baþbakan Agim Çeku kýsa süren Viyana görüþmeleri sýrasýnda boþ durmadý. Viyana da bulunan yabancý diplomatlara Kosova ile ilgili bir malzeme daðýttý. Malzemede Kosova statüsünün belirlenmesi, Kosova nýn kýsa tarihi, Sýrbistan tarafýndan Kosova nýn özerkliðinin alýnmasý bu güne dek yer olaylar yer almaktadýr. Üçlü tarafýndan baþlatýlan oyun 10 Aralýða dek sürecek. Üçlü taraflarý önümüzdeki yapýlacak görüþmeye bir getirmeye hazýrlanýyor. Yeni görüþmelerin bu ayýn sonunda yapýlmasý bekleniyor. Ama tutumlarýný bu güne dek deðiþtirmeyen taraflar bu ayýn sonuna dek deðiþtirecekler mi sorusu ortaya çýkýyor. Bunu önümüzdeki görüþmeler gösterecek. Mehmetçik ten eðitime destek Emin Durak Ýlkokulunda Türk KFOR u tarafýndan 16 derslik, spor salonu ve okul koridorlarýnýn bakýmý yapýldý. 16 adet dersliðin zemin döþemesi tamir edilirken, pencere ve kapýlarý dahil olmak üzere bakýmlarý yapýldý ve boyandý. Ayrýca okul koridorlarý, (okul müdürlüðünce temin edilen boyayla) ve Türk Taburunun desteðiyle boyandý. Çiryazi Kardeþler Ýlkokulunda 24 dersliðin duvarlarýnýn bakýmý,152 masa ve sýra tamiri ve okulun 4 tuvaleti, okul yönetimi Balkan Newco fabrikasýnýn baðýþlarý sayesinde tümüyle döþenmiþ ve bakýmý yapýlmýþtýr. Bu okulun da koridorlarý (Milli Eðitim Müdürlüðünce temin edilen boyayla) ve Türk Taburunun desteðiyle boyandý. Türk KFOR u çoðunluk olarak Boþnaklarýn yaþadýðý Restelica Ýlkokulu nda da 17 derslik ve okul bahçesindeki çocuk parkýnýn onarýmýný gerçekleþtirdi. Çiryazi Kardeþler ve Emin Durak Ýlkokullarýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar ve yeni eðitim yýlýnda hizmete veriliþleri nedeniyle düzenlenen törene öðrenciler, öðretmenler, veliler, Çokuluslu Güney Tugayý Komutanlýðý, Kosova Türk Taburu, KDTP, Türk Eþgüdüm Bürosu, Türkiye Diyanet Ýþleri Kosova Temsilciliði, Türk Sivil Toplum Kuruluþlarý ile yayýn basýn mensuplarý katýldý. Yeni eðitim yýlýnda öðrencilere baþarý dileklerini ileten Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, Bugün iki mutluluk bir arada yaþanýyor. Biri yeni eðitim yýlýnýn baþlangýcý, diðeri de onarýmý gerçekleþtirilen okullarýnýzýn açýlýþýdýr. Hepinizin yüzünden bu mutluluðu okuyorum. Bu mutluluðu sizlerle paylaþmaya geldim dedi. Önümüzdeki dönemde söz konusu okullarýn merkezi ýsýtma sistemi TÝKA tarafýndan yapýlmasý bekleniyor. Özerk Kosova Bağımsız Kosova

7 7 G ü n c e l Prizren Türk Tiyatrosu yeni tiyatro sezonunu yeni oyunla açtý Haybeden Gerçeküstü Konuþmalar oyunu büyük beðeni topladý Oyun, Ýstanbul daki Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneðinin 40. kuruluþ yýldönümü kutlamalarýna ithaf edildi. Prizren Cemali Beriþa Kültür Evi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu, seyirci karþýsýna çýktýðý yeni oyunla Prizren seyircisinin büyük beðenisini topladý. Yýlmaz Erdoðan ýn yazdýðý Haybeden Gerçeküstü Konuþmalar oyunu yönetmen Nafiz Gürcüali tarafýndan sahneye konulurken, oyunda genç tiyatro sanatçýlarýmýz Gençer Tatar ve Didem Cibo rol aldý. Çok sayýda davetlinin izlediði oyunun galasý 1 Eylül Cumartesi akþamý, tekrarý ise 2 Eylül akþamý Prizren seyircisinden tam not aldý. Yýlmaz Erdoðan ýn Gürbüz Vural takma adýyla gazetelerde yayýnlanan makalelerinden oluþan, daha sonra kitap halinde de basýlan oyunda evli bir çiftin iliþkileri komik bir dille ele alýnýyor. Türkiye de de Haybeden Gerçeküstü Aþk baþlýðýyla büyük beðeni toplayan, Demet Akbað ile Yýlmaz Erdoðan ýn rol aldýðý oyunun yoðun bir çalýþmayla on sekiz günde sahneye konduðunu belirten oyun yönetmeni Nafiz Gürcüali, oyunun önümüzdeki dönemde Kosova nýn deðiþik yerlerinde ve Türkiye de de sergilemeyi planlaþtýrdýklarýný ifade etti. Dekorunu Etem Kazaz, müziðini de Deniz Dadale hazýrladýðý oyunun reji asistanlýðýný Hayrullah Þkurtak yaptý. Bunun yanýnda çok sayýda tiyatro üyesinin sahne arkasýnda görev aldýðý oyun, dakikalarca ayakta alkýþlandý. Oyundan önce tiyatroyu ziyaret eden Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, oyuncularla bire bir görüþerek tiyatro çalýþmalarýndan bilgi aldý. Rumeli Türk Tiyatro Sanatçýlar Derneði Baþkaný Etem Kazaz, bu oyunun desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ýstanbul daki Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneðinin 40. kuruluþ yýldönümü kutlamalarýna ithaf edildiðini söyledi. Bir Zafer Bayramý daha coþkuyla kutlandý Çok Uluslu Güney Tugay Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn ise konuþmasýnda, Zafer Bayramýnýn 85. yýldönümünün kutlandýðý bu günün tarihin altýn sayfalarýndan biri ve Türk milletinin özgürlük ile var olma zaferi olduðunu vurguladý. Tuðgeneral Uður Tarçýn, Türkiye ve Kosova arasýnda dostluk iliþkilere dikkati çekerek Türk halkýnýn Kosovalýlara temennilerini iletti. Tuðgeneral Tarçýn, Türk birliklerinin 1999 dan beri Kosova da barýþ huzur ve güvenliðin tesisi için diðer ülke silahlý kuvvetleriyle çalýþtýðýný ve baþarýyla görevlerini icra etmekte olduklarýný hatýrlatarak, Tarihi ve kültürel ortak deðerlerin desteklediði Türkiye-Kosova dostluk ve kardeþliðini geliþtirmek temel amaçlarýmýzdan biridir. Türk halkýnýn dostluk ve kardeþliðe dayalý iyi dileklerini Kosovalýlar a iletmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi. Törenin son bölümünde askeri birliklerinin tüfekli hareketler gösterisi, jandarma ve Türk helikopterlerinin gösterisi büyük ilgi topladý. Törenin sonunda efelerin dansý eþliðinde davetlilere kokteyl verildi. Törene Türkiye den ve Kosova genelinden olmak üzere yerel ile uluslararasý çok sayýda davetli katýldý. Halk konseri Þadýrvan meydanýný doldurdu 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde ayný günün akþamýnda Prizren in Þadýrvan meydanýnda halk konseri sunuldu. Konserde folklor gösterileri, Mehmetçik Orkestrasý, Kosovalý ses sanatçýsý Besnik Nurkollari ve TRT sanatçýlarý Latife Eraslan ile Adnan Çilesiz sahne aldý. Havai fiþek gösterileri konsere ayrý bir renk kattý. Baltam dergisinin 6. sayýsý çýktý Merkezi Prizren de bulunan Balkan Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezi, mevcut imkanlarý çerçevesinde çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Merkezin amaçlarýndan biri sayýlan ve Türkoloji yle ilgili yapýlan bilimsel araþtýrmalarý yayýnlamak hedefi doðrultusunda BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi çýkmaya devam ediyor. Hafta içerisinde derginin altýncý sayýsý gün yüzünü görürken, baþka hiçbir yerde yayýnlanmamýþ ve içerisinde yer alan konularla Balkanlar ve Türokoloji bilimi sahasýnda yine kendini ispatlamaya devam ediyor. Derginin tarih bölümünde Halil Ýnalcýk ýn Sultan Murat 1 Hüdavendigar, Bayram Bayraktar ýn An Evalnations on the Clainýs About Cemal Pasha the Senior Comander of Syrian Front in World War I, Harid Fedai nin Sürgünler Yeri Magosa ve Kale-Ýçi, Kale-Dýþý Mahkûmlarý, Bilge Ercilasun un Ziya Paþa nm Kýbrýs taki Faaliyetleri, Mehmet Ýbrahimgil in Balkanlarda Türk Kültürü, Ýrfan Ü. Nasrattinoðlu nun Romaya da Türk Kültürü Ýzleri, Taner Güçlütürk ün Gora da Çanakkale Türküsü Efsanesi, Cengiz Hakov un Büyük Türk Bilgini ve Diplomatý Bilal Þimþir konulu yazý ve araþtýrmalarý yer alýyor. Dil bölümünde, Mehmet Aydýn ýn Türk Dilinin Özleþmesi Ýçin Bir Öneri, Enis Kervan ýn Yanova Türk Aðzýnýn Baþlýca Özellikleri, Cem Topsakal ýn Kosova da Türk Eðitim Kurultaylarý, Hayriye Memova Süleymanoðlu nun Sofya Üniversitesi- Türk Filolojisi Açýlýþý, Selim Selim in Arnavut Dilinde Türkçe nin Etkisi baþlýklý yazýlarýna yer ayrýlmýþ. Derginin edebiyat bölümünde Ý. Nurmagambetova nýn Türk Edebiyatýnda Dede Korkut, Gönül Ayan ýn Ahmet Yesevi den Rabguzi ye Yusuf Kýssasý, Nimetullah Hafýz ýn Eski Yugoslavya da Mevlana, Sadettin Koç un Kýrgýz Edebiyatýnda Bir Þaheser Kýrslan Kýlýç Romaný, Nane Lee nin Benim Adým Kýrmýzý nýn Kore deki Yankýlarý, Numan Yusuf Aruç un Makedonya Türk Kültürü ve Edebiyatýnda Fahri Kaya konulu yazýlarýna yer verilmiþ. Halk Bilimi bölümünde Ýsmail Görkem in Tair Alangunun Balkan Folkloru Üzerine Çalýþmalarý, Ayten Aydýnkýzý nýn Muasir Türk Bedii Nesrinde At Kultu, Hayrettin Ývgin in Anadoluda Geleneksel Aba Güreþi, Nail Tan ýn Osmanlý Dönemi Halk Eðlenceleri ve Elmira Edilbekova nýn Özbeklerde Yemek Kültürü konulu araþtýrmalarý yer alýyor. Derleme-Tarama bölümünde Zenun Mandak ýn Brod, Gora Aðzýnda Türk Osmanlý Sözcükleri, Olaylar Yayýnlar bölümünde ise, Ý. Ü. Nasrattinoðlu nun Bulgaristan Katýlýmlý Sempozyumu, Arda Akýn ýn Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri, Mevlüt Özhan ýn UNIMA Türkiye Milli Merkezi nin Karagöz Konusundaki Çalýþmalarý, Nevin Balta nýn Bal-Tam Dergisi, Hüseyin Ayan ýn BAL-TAM dan Ýki Önemli Yayýn: Ömer Lütfý, Semi Divaný Kitabý, Taner Güçlütürk ün I. Uluslararasý Balkan Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri Yayýnlandý ve Çevren Dergisi nin Balkan Türkleri Edebiyatýndaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri ( ) baþlýklý yazýlarý yer alýyor. Derginin zengin içerikli yeni sayýsýnýn temini Balkan Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezinden, internet adresi üzerinden yada numaralý telefon irtibatýyla ýsmarlama üzerine yapýlabilir.

8 K ü l t ü r / S a n a t 8 Gebze 9. Geleneksel Uluslararasý Eskihisar Şiir Şöleni Güya vardılar Kurşuna dizdiler uyumu Yollar sağırlaştı Cepte metelik etmez beyin Derisini soydular hoşgörünün Üflediler lamba ışığındaki aydınlığı Hoparlör gibi adamdılar Afişte geviş getiren Şinanay halkım benim Şinanay Zeynel BEKSAÇ Gebze, giderek benim yaþamýmda özel bir yer ediniyor. Önce, resim onu tanýmama vesile oldu. Yýl Gebze belediyesinin sembol ismi, Türk resim sanatýnýn geliþmesinde öncü role sahip olan Ressam Osman Hamdi Bey in anýsýna Gebze konulu resim yarýþmasý düzenlendi. Biz de yaðlý boya olarak iþlenmiþ ve ebatlarý 168x80 cm olan Hünkar Çeþmesi adlý eserimizle 5. ödüle sahip çýktýk. Osman Hamdi Bey in adýný taþýmýþ olmasý bize özel bir kývanç oldu. Derken, bir yýl sonra, yani 2006 yýlýnda Gezbe Belediyesi nce düzenlenen 8. Geleneksel Uluslararasý Eskihisar Þiir Þöleni ne davet edildim. Gebze ile aramýzdak bað biraz daha sýcak oldu. Bu yýl da sizi yeniden aramýzda görmek istiyoruz, diye Ertuðrul Ateþ in davetine evet, diyerek, gene Gebze de kendimizi bulduk Gebze nasýl bir yer? Önce tarihine bir göz gezdirelim. Gebze nin de içinde bulunduðu eski Yunanlýlar ve Romalýlar ýn Bitinya (Bithynie) dedikleri coðrafi bölgenin bilinebilen en eski tarihi,m.ö XII yüzyýla kadar dayanýr. Bölge özellikle Kocaeli yarým adasý, coðrafi konumunun öneminden dolayý tarihin hemen hemen bütün dönemlerinde birçok ulusa yurt olmuþtur. Asya ile Avrupa kýtalarý arasýndaki kýtalarýn en önemli geçit yeri olan Kocaeli Yarýmadasý ya bir çok ulusun yurdu, yada gelip geçtikleri, medeniyetlerinden izler býraktýðý bir yer olmuþtur. Bilinen ilk ulus göçü de M.Ö.XII.Yüzyýlýn baþlarýndadýr. Bu ulus yunan kökenli Frikler dir. Boðaz (Bosforos)yolu ile Anadolu ya inmişlerdir XII yüzyýla kadar Trakya dan Ýzmit dolaylarýna göçler devam etmiþtir. Fakat bu dönemde eski Gebze nin yerine dair hiç bir bilgi edinilememiştir. Kýsaca antik çað Gebze sinin yeri kesinlikle bilinememektedir. Bugün Gebze nin olduðu yerde M.Ö yýllarýnda kral 1.nicomede nin egemelindeki Bitinya krallýðý dönemindeki Dakipyza ve Libyssa adýnda yerleþmeler vardýr.eski Gebze nin yerine dair söylenenler, iþte bu tarihlere aittir. Daha eski tarihlere ait bilgiler ise çelişkilidir. Bu yerleþim alanlarýnýn araþtýrmalara konu olmasýný en önemli nedeni ise, ünlü Kartacalý komutan Hannibal ýn krallýk döneminde burada yerleþmiþ olmasýdýr. Gebze şiir şöleninin örgüt işlerinden sorumlu Ertuğrul Ateş ve Musa Öztürk beraber görülüyor Hannibal zaman harbindeki yenilgisinden sonra ülkesinden ve Bitinya kralýnla iltica etmek zorunda kalmýþtýr.bitinya krallarý I.ve II. Prusias ýn savaþ danýþmanlýklarýný yapmýþtýr. II. Prusiasýn ihaneti sonucu düþmanýn eline eline düþmemek için intar etmiþ ve Lybissa gömülmüþtür. Ýþte birçok tarihçin ve araþtýrmacýnýn eski Gebze olduðu idda edilen bu yeri araþtýrmasýnýn en büyük nedeni budur.hannibal ýn burayý seçmesinin bir çok nedeni vardýr. Devamlý izlenme kuþkusu,nicomedia baþkent olduðu için gelenin gidenin çok olmasý ve tanýnma ihtimalinin fazla olmasý, yönetime güvenmemesi bu nedenlerin baþlýcalarýdýr. Roma kuvvetlerinden gizlenen Hannibal,korunaklý,kaçýþý kolay ve denizle iliþkili bir yer aramýþtýr. Sonunda bu özelliklere haiz libyssayý seçmiþtir. O dönemde libyssa nýn kurulduðu yer,hem denize hem de karaya hakim bir tepe üzerindedir. Tepenin bulunduðu yer körfezin en dar yeridir. Türk Dönemi 1330 yýlýnda Osm anlýlarla Bizans arasýnda yapýlan savaþtan sonra Gebze nin de içinde bulunduðu bölge Osmanlý idaresine dahil edilmiþtir. Bugünkü Gebze nin kurucusu Orhan Gazi dir.gebze de kendi adýna damgasýný vuran ilk Türk büyüðüdür.orhan Gazi,bölgenin imarý ve yaþamasý için büyük çabalar göstermiþtir. Bu amaçla iþletmeler kurup,onlara vakýflar tesis etmiþtir. Osmanlýlarýn devlet olma çabalarý sýrasýnda, Gebze yine ordugah yerleþimi olarak kullanýlmýþtýr. Osmanlý Beyliðinin kurulmasýnda büyük emekleri geçen Akçakoca Bey in oðlu olan Ýlyas Çelebi de hem Gebze nin fethinde hem de kuruluþunda büyük rol oynamýþtýr. Gebze Osmanlý imparatorluðunun son yýllarýna kadar kimi zaman Ýstanbul a daha çok da Kocaeli ye baðlý bir kaza olarak,önemli bir yer niteliðini uzun yýllar korur.1. Dünya Savaþý nda Osmanlý imparatorluðunun yenik düþmesi üzerine Anadolu ve Trakya nýn birçok yöresi gibi Gebze de düþman kuvvetleri tarafýndan iþgal edilmiþtir yýlýnda ingilizler in bölgeyi iþgaline,1921 yýlýnýn baþlarýnda yunanlýlar da katýlmýþlardýr. Daha sonra Anadolu içerisinde yenilgiye uðrayan yunan kuvvetleri amaçlarý ulaþamamanýn üzüntüsü ile geldikleri yoldan geriye kaçmýþlardýr. Bu yýllarda Gebze, Anadolu nun en dikkate deðer yerlerinden biridir. Türk kuvvetlerinin biraz ilerisinde Ýngiliz askerleri bulunmaktaydý Ocak 1923 tarihli Hakimiyeti Milliye-Ankara Gazetesi nde Atatürk ün bölgeyi ve Gebze yi ziyaret etiðinden bahsedilir. Atatürk Gebze deki askeri birliklerin durumundan memnun kalarak dönmüþtür. Ýstanbul un terk edilmesinden sonra Gebze ve çevresi tamamen emniyet altýna alýnmýþtýr. Cumhuriyet in ilanýna kadar kimi Ünlü şair Bahaettin Karakoç ve şairimiz Zeynel Beksaç şiir şöleninde zaman Ýstanbul, kimi zaman da Kocaeli ye baðlý bir kaza olan Gebze, Cumhuriyet in ilanýndan sonra yeni iller kanuna göre il olan Ýzmit e baðlanmýþtýr. Bu yýlki þiir þölenine dönelim þimdi de. Þiir þöleni Gebze belediyesii þemsiyesi altýnda düzenleniyor. Ancak örgüt yükü artýk kadim dostlarýmýz olan Ertuðrul Ateþ ve Musa Öztürk te. Gebze ye 24 Aðustos öðlen sonrasý Datça dan geldim. Datça, bu yýl ilk kez bir uluslararasý düzeyde þiir þölenine evsahipliði yaptý. Türkiye yi bir ucdan bir uca þiir sayesinde gezmek doðrusu apayrý bir mutluluk. Bir yerde þiir de para ediyor demek ki! Gebze ye vardýðýmýzda þair dostlarý Osman Hamdi Bey Müzesi nin yanýndaki lokantada bulduk. Geçen yýl da orda görüþmüþtük. Gebze Belediye Baþkaný Ýbrahim Pelivan yaný sýra; Bahaettin Karakoç, Harid Fedai, M.Atilla Maraþ, M.Önal Mengüþoðlu, Nurettin Durman, Recep Garip, Sabri Alagöz(Bulgaristan dan), S.Selim Babullaoðlu(Azerbaycan dan), Þemsettin Küzeci(Irak Türkmenlerinden), Altýnbek Ýsmailov(Kýrkýsiztan dan), Ahmet Mercan, Erdal Sarýçam, Ferman Karaçam, Özcan Ünlü, Þerysn Ali(Kýrým dan) dostlar þiir için Gebze deydiler. Makedonya dan Avni Engüllü kardeþimiz de proðramda vardý. Ancak rahatsýzlýðý nedeniyle gelememiþti. Gelemiyenler arasýnda(eþinin rahatsýzlýðý nedeniyle) Yavuz Bülent Bakiler de bulunuyordu. Þiir Þöleni ayný akþam Eski Hisar da düzenlendi. Ay da bizimleydi o akþam. Sanki þiir gizemini bizle paylaþmak istercesine. Þölen Harid Bit pazarından çerçeve aldılar Kopya suratlar boy pos gülümsedi duvarlardan Papaz yahnisi okullu abiler Kedi kuyruğunda Teneke şakırtması Şinanay halkım benim Şinanay Bozuk paraydılar zaten aslında Kendi çöplüklerinde saksafon resitali Vardılar yok gibi Her adımları Yok gibi Ölüydüler yaşarken Güya yaşar gibi Vardılar Burunlarından bir karışöteyi göremeden Güya vardılar Güya yaşadılar Zeynel Beksaç Fedai nin GAZEL adlý þiirinin okunmasýyla baþladý.: Salýn da gel, þölen var, ipek kuþaðý sar da/ Þiirler okunacak yine Eski-Hisar da/ Dört Bucaktan þair var, elde divan gelecek/ Söyleþir, dem çekeriz, þâd oluruz coþar da/ Nedim I kýskanýrýz Lâle Devri ne hasret/ Kurduðumuz hayaller, Kaf daðýný aþar da/ Sâkilerdir, dört dönen bir masadan masaya/ Sunulan âb-ý hayât, piyâleden taþar da/ Aský asýlacaktýr! diye haber salanda/ Aþýklar tek tek gelir, peþimizden koþar da/ Sâz ü söz, aþk u sohbet, surer tâ fecre kadar/ Ardýndan, bâd-ý sabâ gönülleri okþar da/ Bu meclisi kuranlar, bin yaþasýn Haridâ/ Sesimize ses versin, bu kez Eski-Hisar da. Şiir bu mu yoksa? konulu son derece ilginç bir sinevizyon izlendi ardýndan. Çok ta güzel hazýrlanmýþtý. Baþta Ertuðrul Ateþ olmak üzere bunu hazýrlayanlara yüreksel selamlar. Sonra þairler faslý baþladý. Dost þairlerin dizeleriyle Gebzeliler mest oldu. Gebze de artýk þiire gerçek anlamda bir saygý ve bir sevgi var. Buna tanýk olmak bizleri gerçekten mutlu ediyor. Þiirin yaþýyor olmasý, þiirin hala güzellik, dostluk, barýþ, kardeþlik gibi konularýnda nöbete durmasý sevindirici bir olgu. Tabii, önce Gebze Belediye Baþkaný Ýbrahim Pehlivan ý selamlamak gerek. Bu þiir serüveninin yarýnlara taþýnmasý konusundaki desteði için. Örgütün düzeyli geçmesi için çýrpýnan, yüreklerini zamanlarýný ortaya koyan Ertuðrul Ateþ ve Musa Öztürk ü kutluyoruz. Bunca þairi bir araya getirip, þiir güzelliðini yaþatan herkese selam olsun.

9 9 Ýseini, Makedon hapishanesinden firar ettikten sonra tekrar yakalandý Makedonya Ýçiþleri Bakanlýðý na baðlý özel güçler, Komutan Cezmi Ssej olarak bilinen C Iseini yi, yaklaþýk on gün önce Üsküp teki Idrizovo hapizhanesinden firarý sonrasýnra 2 Eylül Pazar sabahý yakaladýlar. Iseini, polisin ABD yapýmý bir roketatar ile altý adet bomba bulduðu Lojane kasabasýndaki evinde tutuklanmýþtý. Ýçiþleri Bakaný Gordana Jankulovska ya Pazar günü düzenlediði basýn toplantýsýnda Iseini nin arkadaþlarý ve akrabalarýnýn Baþbakan Sergey Staniþev ve bazý diðer bakanlara yönelik tehditleri soruldu. Jankulovska yanýt olarak, bu gibi tehditlerin hepsinin soruþturulacaðýný söyledi. Iseini, Makedonya da çeþitli yerlere bomba yerleþtirmekten 2005 yýlýnda yedi yýl hapse mahkum edilmiþti. Yunanistan da yangýnlar sönerken kuzey sellerle boðuþuyor Þiddetli yaðmurlar, 2 Eylül Pazar günü Yunanistan ýn Halkidiki bölgesindeki Kassandra yarýmadasýndaki yollarý kapattý ve evlerde su baskýnlarýna yol açtý. Selanik e yaklaþýk 85 kilometre uzaklýktaki yarýmadada, arabalar sel sularýnda yüzerken bazýlarý da sulara kapýlarak denize döküldü. Hasar verici düzeyde dolu yaðýþý da bildirildi. Dedeaðaç ýn da bazý kesimleri sellerden etkilendi ve elektrik kesintileri meydana geldi. Bu arada itfaiyeciler Mora yarýmadasýna doðru ilerleyen bir cephenin buradaki yýkýcý orman yangýnlarýnýn sönmesine yardýmcý olmasýný umut ediyorlar. Bir kiþinin yanýklardan kaldýrýldýðý hastanede can vermesi sonrasýnda yangýnlarýn ölüm bilançosu 65 e yükseldi. Arnavutluk, kimyasal silah stokunu imha eden ilk ülke oldu Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa, Arnavutluk un kimyasal silahý bulunmayan ilk ülke haline geldiðini söyledi. Lugar-Nunn Eþgüdümlü Tehdit Azaltma programýnýn yaratýcýlarý olan eski ABD li Senatör Sam Nunn ve ABD li Senatör Richard Lugar ile 1 Eylül Cumartesi günü bir araya gelen Beriþa, senatörlere Arnavutluk a bu amaca ulaþmasýnda yardým ettikleri için teþekkür etti. Senatörler, konuyla ilgili bir konferansa katýlmak üzere Tiran da bulunuyorlar. Senatörler, ABD nin Tiran Büyükelçisi John L. Withers ile birlikte Cumhurbaþkaný Bamir Topi ve Savunma Bakaný Fatmir Mediu ile de bir araya geldiler. BH, savaþ suçu zanlýlarýnýn mal varlýklarýný dondurmaya çalýþýyor Dnevni Avaz gazetesi 1 Eylül Cumartesi günkü haberinde, savunma bakanlýðýnýn BM savaþ suçlarý mahkemesi tarafýndan aranmakta olan dört önemli kaçaðýn mal varlýklarýna tedbir koyma amaçlý bir tedbir hazýrlamakta olduðunu bildirdi. Mahkemenin görevlerini destekleme yasasýnýn olanak saðladýðý söz konusu tedbirde, söz konusu kaçaklara yardým etmek suç sayýlýyor ve savcýlýða soruþturma sýrasýnda malvarlýklarýna tedbir koyma yetkisi veriliyor. Söz konusu tedbir Ratko Mladiç, Radovan Karadziç, Stojan Zupljanin ve Goran Haciç in varlýklarýna uygulanacak. bir haftadan az bir süre önce, Yüksek Temsilci Baþ Yardýmcýsý Rafi Gregoryan kaçaklarýn tutuklanmasýnýn ancak malvarlýklarýna tedbir koymakla mümkün olabileceðini belirtmiþti. Hýrvatistan, ölen yedi itfaiye eri için yasta Ülkede, geçen hafta Kornati adalarýnda çýkan yangýnlarla mücadele ederken hayatlarýný kaybeden yedi itfaiye eri için 3 Eylül Pazartesi günü bir günlük yas ilan edildi. Baþvbakan Ývo Sanader, yangýnlar kundak sonucu çýkmýþsa sorumlularýn tespit edilip cezalandýrýlacaklarýna söz verdi. Sanader, itfaiyecilerin memleketi Sibenik te düzenlenen bir törene katýlýyor. On diðer itfaiyeci de alevler arasýnda kaldý. Bunlardan dördünün durumu hala kritik. Sýrp Radikaller Seselj davasýnýn canlý yayýnlanmasýný istiyorlar Aþýrý miliyetçi Radikal Parti (SRS) 2 Eylül Pazar günü yaptýðý açýklamada, SRS genel baþkaný Vojislav Seselj in Lahey de yapýlacak duruþmasýnýn ulusal televizyondan naklen yayýnlanmasýný talep edeceðini açýkladý. Seselj, 1990 lardaki ihtilaflar sýrasýnda Sýrp harici uyruklulara yönelik bir cinayet, iþkence ve alý koyma planýnda yer almakla suçlanýyor. SRS, bir dilekçe yazýp canlý yayýn lehinde 1 milyon imza toplayacaðýný söylüyor. B a l k a n ERHAN TÜRBEDAR yýllarý arasýnda Kýbrýslý Türklere karþý Rumlar tarafýndan bir katliam programý uygulandý. Yaþlý, kadýn, çocuk demeden, köylerde yaþayan Türk sivil halk kurþuna dizilerek, toplu mezarlara gönderildi. Kýbrýs ta Rum mezaliminin tarihi aslýnda 1820 li yýllara kadar geriye uzanýr. Ancak, Kýbrýslý Türklerin daha sistemli katliamýna, Kýbrýs ý Yunanistan a baðlamayý amaçlayan ve kýsa adýyla EOKA olarak bilinen, Kýbrýslý Savaþçýlar Milli Organizasyonu nun 1955 te kurulmasýyla baþladý. EOKA mensuplarý Türkleri pusuya düþürülerek öldürülüyor, Türk köylerine saldýrýyordu. Sadece dönemi içinde EOKA yüzlerce Kýbrýslý Türkü katletti, 28 köyden 1350 ye yakýn Türkü göçe zorladý. Bütün bunlarla amaçlanan, Kýbrýs ýn Yunanistan a baðlanmasýydý. Bu yüzden, adanýn Türklerden arýndýrýlmasý için bilinçli politikalar izlendi. Rum-Yunan ikilisi, adanýn Yunanistan topraklarýna katýlmasýndan önce, ilk aþamada bir Kýbrýs Rum devletinin kurulmasý gerektiðini düþünüyordu. Bu yüzden, antlaþmalarý ile, Kýbrýs ta eþit iki siyasi taraf arasýnda, siyasi eþitlik temelinde bir Kýbrýs Cumhuriyeti nin kurulmasýna evet denildi. Kurulan bu cumhuriyet Türkiye, Ýngiltere ve Yunanistan ýn garantisi altýna alýnmýþtý. Kýbrýs Cumhuriyeti kurulur kurulmaz, Rum liderliði iki yönde hazýrlýklara baþlar. Birincisi, Kýbrýs Türklerine tanýnan haklarý ve gerekirse Türk toplumunu ortadan kaldýrmak; ikincisi, Kýbrýs Anayasanýn ve antlaþmalarýn, özellikle de garanti ve ittifak Antlaþmalarýnýn uygulanmasýna engel olmak. Birinci hedefin gerçekleþtirilmesi için, dönemin Rum toplumu lideri Baþpiskopos Makarios, Akritas Planý ný hazýrlattý. Akritas Planý özetle, Kýbrýs ta yaþayan Türkleri imhayý hedef alan bir plandý. Nitekim, Rumlar, adanýn tamamýna sahip olmak amacýyla planladýklarý anayasa deðiþikliði için Türklerin onayýný alamayýnca, önce 1963 yýlýnda bir darbe ile devlet mekanizmasýný ele geçirdiler ve Türkleri yönetimden tamamen attýlar. Bundan sonra ise Akritas Planý nýn uygulanmasýna baþlanmýþ ve bu çerçevede Türklere karþý 11 yýl sürecek olan bir sindirme ve etnik temizlik hareketi sürdürülmüþtür. Akritas Planý çerçevesinde Rumlar 21 Aralýk 1963 tarihinde Türk halkýna karþý taarruzlar baþlattý. Kanlý Noel adý altýnda tarihe geçen bu olaylarla, Kýbrýs ýn her tarafýna daðýlmýþ Türk köylerine ve büyük kasabalarda bulunan Türk bölgelerine karþý silahlý saldýrýlara hýz verildi. Tahtakale katliamý, Ayvasýl katliamý, Ankara Mektubu Kýbrýs ta Rum Mezalimi Arpalýk katliamý, Baf katliamý, Aydýn katliamý, Amarget katliamý, Aksu katliamý ve Yeþilova katliamý, Rumlarýn gerçekleþtirdiði katliamlarýn sadece birkaçýdýr. Rumlar saldýrdýklarý bütün yerlerde, oralarda yaþayan Türk halkýný, emsali olmayan vahþetle, çocuk, kadýn, yaþlý demeden katletti. Kýbrýslý Türkler öldürülmekle kalmadý. Evleri yakýlýp yýkýldý, mallarý talan edildi. Türk bölgelerinin yok edilmesinde zýrhlý araçlar, dozerler, tanklar, makineli tüfekler ve havan toplarý bile kullanýldý. Rumlarýn bu yakýp-yýkma eylemlerinin amacý ise, Türklerin bir daha bu yerlere dönmeleri olanaðýný ortadan kaldýrmaktý yýlýndan itibaren Rum saldýrýlarý azaltýlmýþ olmakla beraber, yollardan Türklerin alýp götürülmeleri ve bunlarýn bir daha izine rastlanmamasý ve Türk bölgelerinde insanca yaþama olanaklarýnýn ortadan kaldýrýlmasý gibi uygulamalar kesintisiz sürdürüldü. Kýbrýs Türkleri, Rumlarýn bu mezalimi altýnda en acý günlerini yaþarken, Türkiye dýþýnda hiçbir ülke onlarýn yardýmýna koþmadý. Türkler, yaþadýklarý kantonlarda, dünyadan adeta tamamen tecrit edilmiþ olarak bir açýk hava hapishanesindelermiþ gibi, Rumlarýn merhametine terk edilmiþlerdi. Türklere yönelik uygulanan kademeli etnik temizleme politikalarý ardýndan, Rumlar, Türkleri Adadan toptan atmayý hedefleyen 15 Temmuz 1974 darbesini gerçekleþtirdi. Darbeyi ise, Atina da 1967 den beri iktidarda bulunan bir askeri cunta yönlendirdi. Bu darbe üzerine Türkiye 1959 ve 1960 Antlaþmalarýnýn kendisine verdiði müdahale hakkýný kullanarak, 20 Temmuz 1974 te Kýbrýs a müdahale etti. Neticede ada Aðustos 1974 ten itibaren fiilen ikiye bölündü. Kýbrýslý Türkler önce Kuzey Kýbrýs Türk Federe Yönetimi ni oluþturdu. Rumlar Türk tarafýný hep azýnlýk olarak düþünüyor ve Türklere verilecek olan azýnlýk haklarý ile sorunun çözülmesini talep etmeleri üzerine, adadaki Türkler bir adým daha ileri gidip, 1983 te Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ni ilan ettiler. Rumlarýn uyguladýklarý bütün mezalime, kaynaklýk ettikleri bütün zor koþullara ve her türlü yokluklara raðmen Türk halký, Kýbrýs taki varlýðýný koruyabildi. Kýbrýs Türk halkýnýn yýllarý arasýnda verdiði varoluþ mücadelesi neticesinde gelen özgürlüðün en büyük garantörü ise, yine Türkiye Cumhuriyeti dir. Adadaki Türklere gelince, uðradýklarý mezalime karþýn Rumlarla birlikte yaþama arzusunu kaybetmeden daima uzlaþmacý taraf oldular...

10 Dünya Turu AB 16 Komşusuyla Biraraya Geliyor Avrupa Birliði, komþularý ile biraraya geliyor. Avrupa Birliði ve komþu ülkeler arasýndaki iliþkileri ele alan geniþ katýlýmlý toplantýda, Avrupa Birliði temsilcileri ile 16 komþu statüsündeki ülke yetkilileri buluþuyor. Avrupa Birliði nin üyelik perspektifi tanýmadýðý, ancak iliþkilerini güçlendirmeyi planladýðý 16 Kafkas, Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkesinin katýldýðý komþuluk politikasý toplantýsýnda, Birlik kaynaklarýndan yararlanýlmasý için ilgili ülkelerden beklentiler masaya yatýrýlýyor. Bu baðlamda, enerji, güvenlik, insan haklarý ve demokrasi, Avrupa Birliði nin ilerleme saðlamayý beklediði alanlar olarak öne çýkýyor. Kuzey Kore, ABD Listesinden Çýkýyor Kuzey Kore Dýþiþleri Bakanlýðý, Amerika Birleþik Devletleri nin Kuzey Kore yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çýkarmaya karar verdiðini bildirdi. Kuzey Kore Resmi haber ajansý, Amerika nýn Kuzey Kore yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çýkarma ve düþman ülkelerle ticaret konusundaki yasa çerçevesinde konulan yaptýrýmlarý tamamen kaldýrmak gibi, siyasi ve ekonomik tedbirler almayý kabul ettiðini duyurdu. Ýki ülke arasýnda hafta sonunda yapýlan ikili görüþmelere katýlan Amerikan Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Christopher Hill, Kuzey Kore nin yýl sonuna kadar nükleer programýný açýklamayý ve nükleer tesislerini kullaným dýþý býrakmayý kabul ettiðini açýklamýþtý. Ýran dan PKK ya Operasyon Ýran ile terör örgütü PKK arasýnda sýcak çatýþma yaþandý. Ýran Devrim Muhafýzlarý nýn verdiði bilgiye göre, PKK lý teröristler, sýnýrýn Ýran tarafýna sýzdýlar. Ýran Devrim Muhafýzlarý da teröristleri pusuya düþürerek operasyon düzenledi. Operasyonda 3 PKK lý terörist ölü olarak ele geçirilirken, yanlarýnda bulunan uydu telefonlarý, silahlar ve gece görüþ dürbünlerine el konuldu. Ýran Devrim Muhafýzlarý, PKK lý teröristlerin hangi sýnýrdan girdiði ve kaç kiþi olduklarý konularýnda ise bilgi vermedi. Ýran, Irak sýnýrýnda terör örgütü PKK nýn uzantýsý olan PEJAK ile çarpýþýyor. Bush tan Irak a Sürpriz Ziyaret Washington da Irak tan çekilme tartýþmalarý kritik bir dönemece gelirken, ABD Baþkaný George Bush da bu ülkeye sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirdi. Bush u Avustralya daki Asya- Pasifik zirvesine taþýyan uçak Baðdat ý atlayýp Anbar bölgesindeki bir Amerikan üssüne kýsa süreli indi. Bush un Baðdat ý atlamasý, Beyaz Saray ýn Irak yönetimine bir uyarýsý, uçaðýn Sünni direniþin büyük ölçüde kýrýldýðý Anbar bölgesine özellikle indirilmesi ise, Kongre ye Irak ta iþlerin o kadar da kötü gitmediði mesajýný vermek olarak yorumlandý. Chavez, Seçmenden Zaman Ýstedi Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez, reformlarýn kabul edilmesi halinde 20 yýl daha görevinde kalabileceðini söyledi. Chavez, devlet baþkanlýðý görevine tekrar gelmesini saðlayacak reformun oylanacaðý referandumda seçmenlerden, kendisine daha fazla zaman istedi. Chavez, seçmenlerden oylarýný, Venezuela da sosyalist ekonomik modelin uygulanmasý için kullanmalarýný D ü n y a 10 Ýngiltere Hindular üzerinde hardal gazý denedi Ýngiliz ordusunun 1930 lu yýllarda yüzlerce Hindu asker üzerinde hardal gazýnýn etkilerini araþtýran denemeler yaptýðý bildirildi. Guardian gazetesinde yeni ortaya çýkan Ýngiltere Ulusal Arþiv belgelerine dayanýlarak verilen haberde, þu anda Pakistan sýnýrlarý içinde kalan Ravalpindi de 1930 larýn baþýnda baþlayan kimyasal silah denemelerinin 10 yýldan fazla sürdüðü belirtildi. Gazetenin aktardýðý 1942 tarihli bir belgede, denemelere katýlan askerlerin vücutlarýnda aðýr yanýklar oluþtuðu ve askerlerin hastaneye kaldýrýldýðý belirtiliyor. Guardian Ravalpindi deki denemelerin, kimyasal silahlarýn insanlar üzerindeki etkilerini araþtýran daha geniþ çaplý bir programýn parçasý olduðunu yazdý. Ýngiltere Savunma Bakanlýðý nýn Ýngiltere nin güneybatýsýndaki Porton Down araþtýrma merkezinde 1989 a kadar sürdürülen araþtýrmalarda, yüzlerce Britanyalý kadýn ve erkek asker üzerinde kimyasal silah denemeleri yapýlmýþ, denemelere katýlanlarýn bazýlarýnýn üzerinde hardal gazý ve sinir gazý ile LSD gibi halisünasyon yapýcý ilaçlar denenmiþti. Denemeler katýlanlarýn bazýlarý kendilerinin kandýrýlarak denemelere katýlmalarýnýn saðlandýðýný ileri sürmüþ, az sayýda kiþi de Ýngiliz hükümeti hakkýnda tazminat davasý açmýþtý. Denemelerde ölenlerin bazýlarý ile ilgili olarak açýlan soruþturma 2003 te sonuçlanmýþ ve ceza davasý açmak için yeterince kanýtýn olmadýðý sonucuna varýlmýþtý. Ancak 2006 da hükümetin kurduðu bir komisyonun yaptýðý araþtýrmada kimyasal silah denemelerinin ahlaki standartlardan ciddi biçimde uzaklaþtýðý belirtilmiþti. Ýngiltere Savunma Bakanlýðý, haberle ilgili olarak Pazartesi den önce açýklama yapamayacaklarýný bildirdi. ABD de Bir Irak Raporu Daha Amerikan Kongresi ne baðlý bir birim tarafýndan hazýrlanan rapora göre, Irak hükümeti, Kongre tarafýndan belirlenen hedeflere ulaþmada baþarýsýz oldu. Associated Press ajansýnýn ele geçirdiði rapora göre, Irak hükümeti, siyaset ve güvenlik konularýnda belirlenen 18 hedeften 11 ine ulaþamadý. Raporda, 4 hedefe kýsmen, üçüne ise tamamen ulaþýlabildiði yazýlýyor. Bush yönetimine siyasi tavsiyelerde bulunulmadýðý, bununla birlikte Kongre ye ileriki tarihlerde Irak a iliþkin daha ayrýntýlý raporlar sunulmasýnýn önem taþýdýðý vurgulanýyor. Öte yandan Baþkan Bush a destek veren Cumhuriyetçiler, Irak taki askerlerinin çekilmesine karþý tutumlarýný sürdürüyor. Ancak Cumhuriyetçiler arasýnda soru iþaretlerinin arttýðý ve Irak ta bu ay içinde önemli ölçüde ilerleme görmek istedikleri kaydediliyor. talep etti. Chavez, Bunu gerçekleþtirmek için devlet baþkaný olarak daha fazla zamana ihtiyacým var veya 2027 ye kadar görevde kalabilirim þeklinde konuþtu. Chavez in sözünü ettiði reformun, iki-üç hafta içinde, parlamento tarafýndan kabul edilmesinin ardýndan halkýn oyuna sunulmasý bekleniyor. Muhalifler tarafýndan þiddetle karþý çýkýlan reform, devlet baþkanlýðý görevinin ayný kiþiye tekrar verilebilmesinin yaný sýra, görev süresinin 6 yýldan, 7 yýla çýkarýlmasýný öngörüyor. Kopenhag savaþ alanýna döndü Danimarka nýn baþkenti Kopenhag, otonom olarak adlandýrýlan anarþist görüþlü gençlerle polisin saatler süren çatýþmalarý sonucunda savaþ alanýna döndü. Kopenhag da yabancýlarýn yoðunlukta oturduðu Nörrebro semtinde bulunan Gençlik Evi nin bundan 6 ay önce yýkýlmasýný anmak ve yýkýmý protesto etmek amacýyla burada toplanan 1000 den fazla genç, polise kaldýrým taþlarý ve molotofkokteyleri attý. Bölgede bulunan birçok dükkânýn ve bankalarýn camlarý da kaldýrým taþlarýyla kýrýlarak yaðmalandý. Gece boyunca süren çatýþmalar sonunda 63 gencin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Dünya Yanýyor Kazakistan da perþembe günü öðleden sonra baþlayan yangýn, 4 bin hektar ormanlýk alanda devam ediyor. Yangýn söndürme çalýþmalarýna 2 bin 200 kiþi, bir helikopter ve 125 yangýn söndürme aracýnýn katýlmasýna karþýn, bölgedeki aþýrý sýcak ve zaman zaman çýkan rüzgar, yangýnýn denetimini güçleþtiriyor. Yangýnlarýn büyük zarara ve can kaybýna yol açtýðý Yunanistan da ise ölü sayýsý, Eðriboz adasýnda alevler arasýnda kalan bir kiþinin daha hastanede ölmesiyle 65 e çýktý. Üç büyük yerdeki yangýnýn kontrol altýna alýndýðý ülkede Peloponese bölgesinde küçük yeni yangýnlarýn çýktýðý haber veriliyor. ABD de ise Idaho ve Kalifornia eyaletlerinde çýkan çalýlýk ve orman yangýnlarý ise yüzbin hektardan fazla bir alanda etkili oluyor. Afganistan da Patlama Afganistan da yol kenarýna yerleþtirilen iki bombanýn patlamasý sonucu 7 güvenlik görevlisi öldü. Ülkenin doðusundaki Kunar bölgesinde meydana gelen olayda yol kenarýna yerleþtirilen bombalarýn patlamasý sonucu, NATO kuvvetlerine askeri malzeme taþýyan iki kamyon da havaya uçtu. Taliban ve El Kaide militanlarýnýn kalesi durumundaki Kunar bölgesinde, sýk sýk NATO kuvvetlerine ve Afgan birliklerine saldýrýlar düzenleniyor. Karayipler de Feliks Endişesi Orta Amerika da Granada da çok sayýda yerleþim birimine zarar veren ve enerji hatlarýný kullanýlamaz hale getiren Felix, Karayip ülkelerini tehdit etmeye devam ediyor. Honduras ve Belize ye doðru yönelen kasýrganýn saatteki hýzý 270 kilometreye ulaþtý. Kasýrganýn, felaket düzeyi olarak nitelenen 5. alarm seviyesine çýktýðý bildirildi. Amerikan Kasýrga Dairesi, havayolu þirketlerini uyararak bölgede uçaklarýn sefer yapmamasýný istedi. Feliks in geçen haftalarda Dean Kasýrgasý ndan aðýr zarara uðrayan Meksika sahillerine yönelerek, bölgeye ikinci bir darbe vurmasýndan endiþe ediliyor. Dünya Turu

11 11 Türkiye kısa kısa Sezer, Hükümet Programýný Eleþtirdi Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Baþkaný Zeki Sezer, hükümet programýnda hiçbir ciddi iddiaya yer verilmediðini söyledi. Parlamento da basýn toplantýsý düzenleyen Sezer, yeni hükümet programýnda birçok konunun yasak savma ile geçiþtirildiðini iddia etti. Sezer, Program, yapýlacak iþlerden çok, yapýlan iþleri, yani icraatý anlatan bir metne benziyor. Programda 5 yýllýk yeni bir hükümet dönemi için ciddi bir iddiada bulunulmuyor dedi. Üniversite Kayýtlarý Baþladý Üniversitelerde kayýtlar baþladý. Bir yükseköðretim programýna girmeye hak kazanan öðrenciler, 10 Eylül e kadar kayýtlarýný yaptýrabilecek. Bir yükseköðretim programýna girmeye hak kazanan adaylar kayýtlarýný yaptýrabilecek. Yükseköðretim programlarýna kayýtlar 10 Eylül e kadar sürecek. Öðrenci yurtlarýnda kayýt iþlemlerine de baþlandý. Yurtlara asýl listeden girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarý 14 Eylül e kadar yapýlacak. Yurtlara yedek listeden öðrenci alýmýna ise 17 Eylül Pazartesi günü baþlanacak. Dünya Barýþ Günü 1 Eylül, insanlýk tarihinin en kanlý ve kirli savaþlarýndan biri olan 2 nci Dünya Savaþý nýn baþladýðý gün. O dönemde yaþanan vahþetin ve trajedinin tüm insanlýða ders olmasý için Birleþmiþ Milletler; bu tarihi Dünya Barýþ Günü olarak ilan etti. Soykýrýmla anýlacak, ülkelerin ekonomilerini çökertecek ve insanlýðýn atom bombasýyla tanýþacaðý kirli ve acýmasýz 5 buçuk yýllýk bir sürecin baþlangýcýydý 1 Eylül Bir süre sonra bu acýlarýn tekrarlanmamasý ve unutulmamasý için, 1 Eylül, Dünya Barýş Günü ilan edildi. T ü r k i y e AB take off bekliyor Avrupa Birliði, Temel hedefimiz Türkiye yi take-off a, kalkýþa geçirmek diyen Baþbakan Erdoðan liderliðindeki yeni hükümetin, AB reformlarýnda da ataða geçmesini bekliyor. Seçim sürecinin gerginlik dozunu yükseltmemek amacýyla aylardýr Türkiye nin üzerine gelmeme politikasý izleyen Avrupa Birliði (AB), Ankara nýn iç siyaset dinamikleri gerekçesiyle ertelediði reform adýmlarýný hayata geçirmesini bekliyor. Seçim sonuçlarý sonrasýnda sürecin canlandýrýlmasýný engelleyecek bir bahane kalmadýðý görüþünde olan Brüksel, Ýlerleme Raporu nun yayýmlanmasýnýn öngörüldüðü 7 Kasým a kadar kararlýlýk göstergesi olarak birkaç adým atýlmasýný istiyor. Hükümetin seçildikten sonra AB vurgusunu güçlü bir þekilde yapmasý, Türkiye açýsýndan önemli alanlarda atýlacak adýmlarýn AB yle iliþkilendirilmesi ve 2013 e kadar uygulanacak uyum programýnýn altýnýn bir kez daha çizilmesi Brüksel i, özellikle de süreçte Ankara nýn en önemli destekçisi olan Komisyon u memnun etti. Bununla birlikte sözün eyleme dönüþmesi yönünde önemli bir beklenti hâkim. Bu, Fransa ve onun arkasýna gizlenerek Türkiye ye yönelik nokta atýþlarý yapan çevrelerin elinin zayýflatýlmasý için de gerekli görülüyor. AB nin beklentileri Türkiye açýsýndan sürpriz içermiyor. Konuyu deðerlendiren bir AB yetkilisi, Geçen yýldan bu yana reform alanýnda adým atýlmadý. Son Ýlerleme Raporu na bakýldýðýnda ne istediðimiz rahatlýkla görülür. Ekstra bir talep söz konusu deðil dedi. Baþmüzakereci olarak atandýðýnda düþük bir profil çizen ve ekonomi konularý dýþýnda zorlanacaðý yorumlarýnýn yapýlmasýna neden olan Ali Babacan ýn yeni hükümette Dýþiþleri Bakaný olarak görev yapacak olmasý Brüksel de, Yerinde bir seçim yorumuyla deðerlendiriliyor. Babacan ýn, Dýþiþleri Bakaný olmasýnýn yaný sýra Baþmüzakereci etiketini korumasý da Türk hükümetinin Avrupa Birliði (AB) sürecine verdiði önemin göstergesi olarak algýlanýyor. Babacan ýn AB kurumlarýnda yaptýðý ilk konuþmayý hatýrlarsýnýz. Son derece sýkýcý ve rutindi. Ancak kýsa sürede doysa hâkimiyetini en üst düzeye çýkardý ve baþarýlý bir performans sergiledi diyen Birlik yetkilileri, Babacan ýn Dýþiþleri Bakaný olarak süreci teknik olarak olduðu kadar siyasi anlamda da olumlu yönde etkileyeceðini düþünüyorlar. Yeni Anayasa Taslaðý Açýklanýyor Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti), yeni Anayasa taslaðýný kamuoyuna açýklamaya hazýrlanýyor. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dengir Mir Mehmet Fýrat, parti genel merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Anayasa taslaðý çalýþmalarýna iliþkin bilgi verdi. Buna göre, parti bünyesinde oluþturulan komisyon ile Bilim Kurulu, gelecek hafta içinde, taslak üzerinde düþünülen deðiþiklik, yeni madde önerileri ya da açýklýða kavuþturulmasý istenen konularý ele alacak. Bunun ardýndan taslak kamuoyuna açýklanacak ve üniversiteler ile sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþleri alýnacak. Fýrat: Yeni Anayasa Mutlaka Referanduma Sunulmalý Anayasa taslaðýnýn, bu sürecin ardýndan tasarý haline getirilerek Meclis e sunulacaðýný anlatan Dengir Mir Mehmet Fýrat, Hangi sayýyla geçerse geçsin mutlaka bu Anayasa nýn referanduma sunulmasý gerektiði kanýsýndayýz dedi. Fýrat, Sivil bir anayasa olacak. Halkýn yapmýþ olduðu bir anayasa olacak, bence en önemli özelliði bu. Ýkincisi, özgürlükleri çok net ve açýk þekilde tarif eden bir anayasa olacak. Sýnýrlamalarý, mümkün olduðu kadar katý kurallara baðlayan bir anaysa olacak diye konuþtu. AKP Baþkaný milletvekillerine iyi uyarýlar yapýyor! TBMM deki grup toplantýlarý salý günleri yapýlýyor. Bu AKPmilletvekillerinin toplantýlar Genel Baþkaný nýn konuþmasýyla açýlýyor. Grup toplantýlarýný bazý TV kanallarý ve radyolar naklen yayýmlýyor. Geçen dönemin sonuna doðru bu toplantýlar meydan mitingi havasý görünümü vermeye baþlamýþtý. Toplantýyý izleyen çok sayýda partililer sloganlar atýyor, baðýrýp çaðýrýyor, pankart açýyor, alkýþ tutuyordu. Seçimlerden sonra ilk grup toplantýsý dün TBMM de yapýldý. AKP Genel Baþkaný Sayýn R. T. Erdoðan ýn konuþmasýný radyodan izledim. Sayýn R. T. Erdoðan milletvekillerine uyarýlarda bulundu. Dünkü uyarýlar Sayýn R. T. Erdoðan ýn ilk uyarýsý deðil. Daha önce 4 Eylül de seçimlerden hemen sonran AKP Genel Merkezi nde bir araya gelen milletvekillerine uymalarý gerekli kurallarý sýraladý. Uyarýnýn ötesinde, talimat verdi. Dedi ki, Cep telefonlarýnýzý 24 saat açýk tutun. En fazla 15 günde bir seçim bölgelerinize gidin. Teþkilatla, birbirinizle ve mülki idari amirlerle çatýþmaya girmeyin. Valiler ve kaymakamlarýn amiri deðilsiniz. Buna göre hareket edin. Hepinizin rolü ayrý. Sorunlarýn takipçisi olun Ýllerde sýkýntý istemiyorum. Birbirinizle ve teþkilatla çatýþmayýn. Uyumlu olun. Ýlinize ve ilçenize sahip çýkýn. Ýlinizdeki bir sorunun takipçisi olun. Bulunduðunuz bölgedeki bir sorunu ilk sizler duymalýsýnýz. Bireysel talepleri boþ verin. Gücenenler olabilir, boþ verin. Halk ve hak gücenmesin yeter. Hortumcular öyle iþini biliyor, manevralar yapýyorlar ki þaþýrýp kalýrsýnýz. Sizi nerede olursanýz olun bulurlar. Geçmiþ dönemde TBMM ndeki çalýþmalarda karar yeter sayýsý bulmakta bazý sýkýntýlar yaþandý. Yeni dönemde böyle sýkýntýlar olmasýn. Meclis çalýþmalarýna mutlaka katýlýn. Halk boþ koltuk görmek istemiyor, hoþlanmýyor. Bunu da seçimlerde gösterdi. Sayýn R. T. Erdoðan seçimden sonra yaptýðý bu uyarýlara dün yenilerini ekledi. TBMM de AKP Grup Salonu nda toplanan AKP milletvekillerine dedi ki, Milletvekilleri arasýnda, milletin sesine saðýr, insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýna duyarsýz, ülkemizin gerçeklerine yabancý tek bir arkadaþýmýz olduðuna ihtimal vermiyorum. Biz asla milletimizi hayal kýrýklýðýna uðratamayýz. Milletle aramýza duvar öremeyiz, perde çekemeyiz. Bizim vicdanýmýzýn baþ köþesinde taþýmamýz gereken hakikat budur. Halkýn sorunu sizin sorununuz... Sizlerden Ankara siyasetçisi olmanýzý deðil, Türkiye büyüklüðünde bir siyasetin temsilcileri olmanýzý özellikle istiyorum. Sizlerden Ankara nýn, Türkiye nin her köþesine eþit yakýnlýkta duran, duyarlý bir baþkent haline gelmesine katkýda bulunmanýzý bekliyorum. Bu ülkenin çözülmesi gereken daha pek çok problemi var. Bu problemlerden her biri kiþisel gündeminizin en aðýrlýklý maddeleri arasýnda olmalýdýr. Hepimiz, Türkiye nin meseleleri, milletimizin beklentileri ve gelecek hedeflerimiz noktasýnda, ilgili, bilgili, donanýmlý, etkin ve yetkin siyasetçiler olmak durumundayýz AKP Genel Baþkaný nýn uyarýlarý sadece kendi partisinin milletvekilleri için deðil, tüm milletvekilleri için önem taþýyordu. Milletvekilleri bu uyarýlara uyarlarsa, TBMM daha iyi çalýþýr. (Güngör URAS imzalý bu yazý Milliyet gazetesinden alýnmýþtýr)

12 Sayýn Bedrettin Koro bu hafta yeni öðretim yýlý baþladý. Yeni öðretim yýlý ile ilgili ne gibi hazýrlýklar yapýldý? Yeni 2007/08 öðretim yýlý ile ilgili baþta Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý olmak üzere Bakanlýðýn Kosova daki yedi Bölge Eðitim Daireleri ile 30 Belediye Eðitim Müdürlükleri gereken hazýrlýklarý yaptýlar. Kosova da daha 2002/03 öðretim yýlýnda eðitimde raformdan geçirildi. Bu reform çerçevesinde ilköðretimde zorunlu eðitimi 8 yýldan 9 yýla çýkarýldý. Bunun yanýnda eðitim sistemi yerine eðitim sistemi uygulanmaya baþlandý. Bu yeni eðitim ve öðretim yýlýnda ilk ve orta eðitimde bu reformun uygulanmasýna aðýrlýk verilecek. Baþka bir deyiþle bu yeni öðretim yýlýnda ilköðretimin 5. sýnýflarý için yeni plan ve program uygulanacak. Öðretim yýlý baþlamazdan önce beþinci sýnýflarda çalýþan öðretmenlere tanýtým seminerleri düzenledik. Bu seminerler çerçevesinde 5. sýnýflarda çalýþan Türk öðretmenlere 30 Aðustos tarihinde Mati Logoretsi ilköðretim okulunda Türk eðitim uzmanlarý tarafýndan tanýtým semineri düzenlenmiþtir. Yeni eðitim yýlý ile ilgili Belediye Eðitim Müdürlükleri öðretmen kadrosu için iþ ilanlarý (Konkur) yayýnladý. Ýþ ilanlarýna katýlan adaylara aðustos tarihlerinde mülakat yapýlarak, bu iþ yerleri ile ilgili öðretmen alýmý yapýldý. Yaz döneminde ilk ve orta okullarýmýzda badana, temizlik gibi alt yapý çalýþmalarý da yapýldý. Con Buzuku lisesi ile Lusiano Matroni saðlýk lisesinde (birincisi onarýlýyor, ikincisinde ek bina inþa ediliyor) çalýþmalar devem etmektedir. Bu adý geçen okullar tamiratlar ekim ayýnda tamamlanacaktýr. Sayýn Bedrettin bey bu yeni öðretim yýlýnda Türkçe eðitimin son durumuna, özellikle de kadro sorununa deðinirmisinin. Bu sorunlarýn çözümleri için ne tür çalýþmalar yürütülüyor? Bilindiði gibi Kosova da Türkçe eðitim Prizren, Mamuþa, Priþtine, Gilan ve Mitroviça belediyelerinde yapýlmaktadýr. Son 15 yýl zarfýnda Türk toplumu, özellikle KDTP, Öðretmenler Derneði, Belediye Müdürlük ve Eðitim Bakanlýðý nda çalýþan Türk uzmanlarýnýn titiz ve planlý çalýþmalarý sonucu, özellikle Prizren ve Mamuþa belediyelerinde kadro sorunu çözülme aþamasýna gelmiþtir. Prizren ve Mamuþa da kadro sorununun % lik bir diliminin çözüldüðünü söyleyebiliriz. Prizren ve Mamuþa da aðustos ayýnda yapýlan mülakatlar sonucu 7. üniversite mezunu sýnýf öðretmeni yaný sýra Yurttaþlýk dersi için iki Sosyal Bilgiler üniversite mezununu iþe alýnmýþtýr. Bunlarýn yaný sýra ayrýca Teknoloji dersi için bir Bilgisayar mühendisi ile çeþitli dersler için de öðretmenler iþe alýnmýþtýr. Prizren ve Mamuþa daki liselere Fizik, Beden Eðitimi ile Mamuþa ya matematik dersi için iki öðretmen, coðrafya dersi için bir öðretmen, resim ve müzik dersi için de birer öðretmen kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadýr. Baþka bir deyiþle öðretmenlerimizin büyük bir bölümü kalifiyeli eðitimcilerdir. Biz bu memnun edici duruma 1992 yýlýnda baþlayan Büyük öðrenci projesi sayesinde ulaþmýþ bulunuyoruz. Bundan dolayý da Türkiye Cumhuriyeti yönetim organlarýna ve 15 yýl bu uðurda çalýþan Kosovalý Türk aydýnlarýmýza müteþekkiriz. S ö y l e ş i 12 Kosova Eðitim Bakanlýðý Prizren Eðitim Dairesi..Topluluklar Uzmaný Sayýn BEDRETTÝN KORO ÝLE SÖYLEÞÝ 7 öðrenci ile de bir sýnýf eðitime devam edebilir Yeni eðitim öðretim yýlýnda okullar kapýlarýný öðrencilere açtýlar. 3 Eylül sabahý çalan zil ile sýralarýný dolduran öðrenciler, öðretmenlerini ayakta karþýlayarak özlem giderdiler. Türkçe eðitim ile ilgili sorun ve geliþmeleri Kosova Eðitim Bakanlýðý Prizren Eðitim Dairesi Topluluklar Uzmaný Sayýn Bedrettin Koro dan aldýk. Koro ya ayrýca Tarih 8 ders kitabý ve Kosova da Yaþayan Türkçe Eðitim kitaplarý ile ilgili sorular yönelttik. Kitap konusuna gelince; Kosova da 2002/03 yýlýnda ilk ve orta eðitimde yeni eðitim sistemi ile yeni öðretim programlarýnýn basamak basamak uygulanmaya konulmasý ile önceden kullanýlan ders kitaplarý kullaným deðerini kaybetti. Yeni eðitim sistemi ile öðretim programlarýnýn uygulanmasý için yeni kitaplara ihtiyaç duyulmaktadýr. Yürürlükteki mevcut yasaya göre, Kosova da ders kitaplarý, Eðitim Bakanlýðýn denetiminde, belli prosedürden geçirildikten sonra yayýn evleri tarafýndan hazýrlanýp basýlmasý gerekir. Ama Kosova da Türkçe öðrenci sayýsýnýn az olmasý ve buna paralel olarak da bunun kazançsýz bir iþ olmasýndan dolayý Türkçe ders kitaplarýn basýmýna yayýnevleri ilgi göstermemektedir. Milli ayrým yapýlmaksýzýn eðitimde eþitliðin saðlanýlmasý için, yasalar Türkçe öðrenim gören çocuklar için de ders kitaplarýnýn temin edilmesi için olanaklar yaratmaktadýr. Eðitimde eþitliðin saðlanmasý için Kosova Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý 2005 ve 2006 yýllarýnda Türkçe ve Boþnakça ilköðretimin I, II, VI, ve VII. sýnýflarý için ders kitaplarý yayýnlamýþtýr. Belirttiðim yýllarda ister özgün Türk yazarlarýndan, ister de Arnavutça dan tercüme olarak belirttiðim sýnýflar için kitaplar (toplam 24 ders kitabý) yayýmlanmýþtýr. 2007/08 öðretim yýlý ile ilgili Bakanlýk olarak ilköðretimin III., IV. ve VIII. sýnýflarý için ders kitaplarýnýn yayýnlanmasýný planladýk. Bu hedef ile Türkçe, Tarih, Resim ve Müzik dersleri için özgün ders kitaplarýnýn yanýnda Matematik, Doða ve Ýnsan, Yurttaþlýk Eðitimi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coðrafya, Teknoloji gibi dersler için Arnavutça dan ders kitaplarý tercüme edilmiþtir. Bu kitaplarýn bir bölümü þu anda basýmdan çýkmýþken, bir kýsmý da yayýndan çýkmak üzeredir. Bir kýsým kitapta ilk yarý yýlýn sonuna kadar öðrencilerin ellerine ulaþacaktýr. Bu projenin gerçekleþmesinden sonra ilköðretim çerçevesinde sadece V. ve IX. sýnýflar için ders kitaplarýna ihtiyaç duyulmaktadýr. V. ve IX. sýnýflar için gerekli olan ders kitaplarýn yayýmlanmasý için TÝKA ya bir proje sunulmuþtur. Ancak, bu güne kadar TÝKA dan bu konu ile ilgili bizlere hiçbir bilgi verilmemiþtir. Ders kitap sorunumuz olduðundan sürekli dert yanýyoruz. Ama yayýndan çýkmýþ olan kitaplar,

13 13 ebeveyninler tarafýndan satýn alýnmýyor. Bu özellikle Mamuþa da görülmektedir. Ebeveyninler ile öðretmenlerin bu konuda daha duyarlý olmaya davet ediyoruz. Prizren de Türkçe eðitimin ne durumda. Bu yýl Prizren genelinde geçen yýllara oranla öðrenci sayýsýnda bir azalmadan söz ediliyor. Sizin bu konuyla ilgili düþüncelerinizi alabilir miyim? Yeni öðretim yýlý bu hafta yeni baþladýðýndan dolayý Türkçe I. sýnýflara kaç öðrencinin kayýt yaptýðý ile ilgili kesin bir bilgi elimizde bulunmamaktadýr. Prizren de eskiden de þahit olduðumuz gibi ebeveynlerin bazýlarý öðretim yýlý baþladýktan sonra çocuklarýný I. sýnýfa kaydetmektedir. Öðrenci sayýsý ile ilgili kesin bilgiler, 15 Eylülden sonra elimize geçecektir. Abdül Fraþeri ilköðretim okulunda IX sýnýflar ile ilgili bir mekan sorunu yaþandý. Bu olayla ilgili herhangi baþka bir geliþme var mý? Bu sorunu Belediye Eðitim Müdürlüðü nde ve Bölge Eðitim Dairesi nde çalýþan topluluk uzmanlarý araþtýrýp, okul yöneticileri ile görüþüldükten sonra soruna çözüm bulunmuþtur. Daha doðrusu Belediye Eðitim Müdürlüðü, Türkçe öðrenim gören öðrencilerin ara devirlerde, boþ olan bir derslikte, öðrenime devam etmeleri ile ilgili karar almýþtýr. Aldýðýmýz bilgilere göre ayný okulda 7 öðrenci kaydýný yapmýþ. Kaydýný yaptýrmak için gelen velilere, yeterli öðrenci olmadýðý için, adý geçen okul bünyesinde bu yýl Türkçe eðitimin açýlmamasý dile getirilmiþ. Böyle bir olayýn varlýðýndan haberdar mýsýnýz? Bu soruya baðlý olarak Türkçe eðitimin kapanmamasý için baþka okullardan takviye söz konusu olabilir mi? Abdül Fraþeri ilköðretim okulunda kaç öðrenci kayýt yaptýðýna dair ve buna baðlý söylentiler hakkýnda hiçbir bilgim olmadýðýný söyleyebilirim. Açýkça bu Türkçe eðitime karþý yapýlan bir propagandadýr. Abdül Fraþeri ilkokulunda I. sýnýfýn kapanmasý söz konusu olamaz. Çünkü, Abdül Fraþeri ilköðretim okulunda Boþnakça, bizden daha az öðrenci ile eðitime devam etmektedir. Dolayýsýyla 7 öðrenci ile de bir sýnýf eðitime devam edebilir. Takviye konusuna gelince; her büyük belediyelerde okullar ayrý bölgelere ayrýdýr. Öyle ki öðrenciler kendi bölgesinde (yakýn çevresinde) bulunan okullara kayýtlarýný yapmaktadýr. Kurila semtinde yaþayan altý yaþýnda bir öðrenciyi, Ortakol okuluna nasýl takviye edebilirsiniz. Bu mümkün deðildir. Bu takviye daha çok Priþtine de karþýmýza çýkmaktadýr. Bildiðimiz üzere Priþtine de sadece Elena Cika ilköðretim okulunda Türkçe eðitim verilmektedir. Öyle ki Elena Cika ilköðretim okulunda uzak S ö y l e ş i semtelerde yaþayan velilerin büyük bir bölümü çocuklarýný bu okulun ne anaokuluna ne de I. sýnýfýna kaydetmemektedir. Ben, Öðretmenler Derneði nin son kurultayýnda Priþtine da yaþayan Türk öðrencilerin okula Türkçe kaydolmalarý için belediye yada vakýflarýn maddi desteðiyle bir okul taþýtýnýn temin edilesi fikrini ortaya attým. Yýllardýr bu soruna çözüm bulunamamasýndan dolayý Priþtine de öðrenci sayýsý gün geçtikçe daha da azalmaktadýr. Buna baðlý bir þey daha ilave etmek istiyorum. Daha temmuz ayýnda, Prizren de I. sýnýflarla ilgili öðrencilerin kayýt sorunu, dernekler ve KDTP ile görüþüldü. Bu toplantýda her okulda kayýtlar esnasýnda kayýt iþleri ile uðraþacak çalýþma guruplarýnýn kurulmasý kararlaþtýrýldý. Özellikle Abdül Fraþeri ilkokulu çalýþma gurubunun bu yýlki kayýtlar esnasýnda neler yaptýðýný sormamýz gerekiyor. Açýkça belirtmek gerekirse, bu gurup üstüne düþen görevleri yerine getirmekte etkisiz kalmýþtýr yýlýnýn Aðustos ayýnda Libri Þkolor yayýmevinde Tarih alt seviye ortaöðretim 8. sýnýflar için ders kitabýnýz yayýmlandý. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Daha önceden belirttiðim gibi Kosova Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý 2007/08 öðretim yýlý için ilköðretim III., IV. ve VIII. sýnýflar için Türkçe ve Boþnakça ders kitaplarýný yayýnlama kararý almýþtý. Ben diðer yazarlardan daha önce Tarih 8 ders kitabýný hazýrladýðým için, benim bu kitabýmýn basýlmasýna karar verildi. Belirtmem gerekirse bu kitabý deðerlendiren komisyon arasýnda Kosova da misafir öðretim üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti tarih uzmaný Dr. Ebubekir Sofuoðlu ile kitabýn yayým sorumlusu, lektör ve düzeltmeni Dr. Cem Topsakal bulunmuþtur. Benim yýllardan beri arzuladýðým, Kosova ve Türkiye uzmanlar arasýnda iþbirliði bu kitap ile gerçekleþmiþtir. Yayýndan yeni çýkan Tarih 8 ders kitabý yýllarý arasýndaki dönemi kapsayan 10 üniteden oluþmaktadýr. Ders kitabýnda Dünya, Balkan uluslarý, Arnavut ulusu ile ulusal Türk tarihi ile ilgili bölümler yer almaktadýr. Sayýn Bedrettin bey, birkaç gün önce elime Kosova da Yaþam Türkçe Eðitim isimli yeni kitabýnýz elime geçti. Kitap nerede ve ne zaman yayýmlandý? Kitap, temmuz ayýnda Bay yayýnlarýndan çýktý. Kitabý ben ve Dr. Cem Topsakal birlikte hazýrladýk. Bu kitabý Kosova literatürüne kazandýrmýþ olmaktan çok mutluyum. Çünkü, ben 1983 yýlýndan beri Prizren Pedagoji Kurumu nda Türkçe eðitim danýþmaný olarak çalýþtýðým. Bugüne kadar devamlý Türkçe eðitimi ile ilgili bilgi, belge ve araþtýrmalar yaptým. Bunlardan bazýlarýný makale halinde çeþitli dergi ve gazetelerde yayýmladým. Bazý yazýlarým Yeni Dönem de de yayýmlandý. Bu kitabý çok saydýðým ve deðer verdiðim arkadaþým Sayýn Dr. Cem Topsakal ile yoðun bir yýl çalýþmanýn ardýndan çýkarmayý baþardýk. Kitap 11 bölümden oluþmaktadýr. Kitapta; Kosova da Türkçe eðitimin kýsa tarihçesi, Kosova da bugünkü eðitim yönetim ve sistemi, öðrencilerin durumu, T.C. nin öðrenci getirme projesi, eðitim plan ve programlarý, ders kitaplarý ile yardýmcý araç ve gereçleri, kadro, hizmetçi eðitim, Kosova Türk toplumunun eðitim sorunlarýna yaklaþýmý ve çözüm önerileri, eðitimin on yýllýk stratejisi ile Kosova da Türkçe eðitim-öðretimin geleceði ile ilgili konular irdelenmiþ ve bugünkü eðitimöðretim sorunlarýna bilimsel çözüm önerileri sunulmuþtur. Deðerli zamanýnýzý Yeni Dönem okurlarýna ayýrdýðýnýz için size teþekkür ediyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz. Asýl ben, sizlere teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Sencar Karamuço

14 K ü l t ü r 14 ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Mevlana nýn Sarayova da Yayýnlanan Mesnevi sine Çeviri Açýsýndan Genel Bir Bakýþ - IV Ýstanbul da Mevlana yý Yaþamak UNESCO nun 2007 yýlýný Dünyada Mevlana Hoþgörü Yýlý olarak kutlama kararý Mevlana nýn, dolayýsýyla Türk kültürünün dünyada tanýtýlmasý için bir fýrsattýr. Hoþgörüye muhtaç dünyamýzda Mevlana hoþgörüsünün Mevlana felsefesinden yayýlan huzur verici aydýnlýðýn paslanmýþ kalplere, hýrslý beyinlere yeni, 21. yüzyýla özgü bir biçimde hitap etmesinin çok yönlü yararlarý olacaktýr. Kosova Türk aydýnlarý, dernekleri ve kuruluþlarý olarak bu Mevlana Hoþgörü Yýlý nda etkinliklerimizi Mevlana nýn kendi aramýzda olduðu gibi, iç içe yaþadýðýmýz diðer toplumlar arasýnda da tanýtýlmasý alanýnda çalýþmalýyýz Haziranýnýn sonu. Ýstanbul da sýcaklýk derecesi kýrk ýn üstünde. Palmiyeler adeta gülüyor bu sýcaklýða. Ana ülkelerinden buraya geldiklerinden beri belki ilk gülüþü bu palmiyelerin Anlaþalým, bu bir þiir deðil, bu bir izlenim. Ýstanbul a her geliþimde bir baþka duyguya sözle anlatýlamaz bir duyguya kapýlýrým; düþüncelere dalar, esinlenir, birkaç mýsra yazarým. Bu mýsralar benim en kýymetli Ýstanbul hatýralarýmdýr: Benim Topkapý Günlüðüm, Ýstanbul Çeþitlemelerim bu türden hatýralarýmdýr. Bu kez Ýstanbul da, bu haziran sonu sýcaklarýnda ben her adýmda Mevlana ile adeta karþýlaþýyordum. Yeraltý Çarþýsý na inerken, Eminönü nde Kadýköy vapuruna binerken kalabalýklarýn geçtiði yerlerde gençlerin Mevlana Mercan Dede Konseri davetiyelerini büyük bir sevgi ve ilgi ile gelene geçene vermesi bende bir baþka duyguyu uyandýrýyordu. Ve ben Ýstanbul da Mevlana yý yaþarken hatýralarýmda onlarca yýl önceye gittim, 80 li yýllarýn baþlangýcýndan itibaren Mevlana nýn sevgi ve hoþgörü ile þiirimize girdiðini, yýllar boyunca Mevlana konulu þiir saatlerini büyük bir titizlikle hazýrladýðýmýzý hatýrladým. Her þeyden önce þairimiz Necati Zekeriya yý hatýrladým. Necati Zekeriya ya göre Mevlana bugün her ülkede, bizde de, ortaya koyduðu ebedi erdemleri yüzünden her mevsim meyve veren bir aðaç gibidir. Sabah onunla uyanmalýyýz, yamalýyýz onunla Sonra 1987 de bana Mevlana konulu þiirlerini gönderen þairlerimizi (Necati Zekeriya, Ýlhami Emin, Hasan Mercan, Avni Engüllü, Zeynel Beksaç, Fahri Mermer, Osman Baymak, A.R. Yeþeren i) teker teker saygýyla hatýrladým. Hatýralar beni neden sonra 1997 de Prizren de Ve Sanat Sanatçýlar Kulübünde düzenlediðimiz Mevlana konulu toplantýya götürdü: O yýllarda Ve Sanat Prizren in kültür etkinliklerinin dallanýp budaklandýðý önemli merkezlerimizden biriydi. Mevlana gecesi nde Mevlana hakkýnda konuþanlar arasýnda benden baþka Türkiyeli konuðumuz hoca efendi Orhan Genç de vardý, sanatçý dostumuz Aluþ Nuþ da. Konuðumuz Orhan Genç Mevlana da Allah Sevgisi, Aluþ Nuþ kardeþimiz de Mevlana ve Müziðimiz konusunda birer konuþma yapmýþlardýr. Malumunuz, aradan yýllar geçti. Mevlana belki giderek daha çok girdi içimize ama bizde Mevlana konulu bildirili toplantýlar pek düzenli yapýlmadý. Yine de önemli olan, Mevlana þiirinin, Mevlana felsefesinin hayatýmýza girmesidir. Artýk rahatça þu gerçeðin altýný çizmek mümkün: Mevlana sesi ulu bir sestir. Doðudan yüzyýllarca gelen bu ses bizi hem sosyal hem de bireysel olarak etkilemektedir, esinlendirmektedir. Doðu ya kulak vermeliyiz. Çünkü Doðu ya kulak verirsek, þimdi, þu anda bile Mevlana nýn gel, gene gel burasý ümitsizlik kapýsý deðildir gibi güçlü sesini iþitebiliriz. Mevlana nýn o okþayýcý, o huzur verici sesi aramýzdadýr, içimizdedir. Bu ses okþayýcý olduðu kadar birleþtirici de olmalýdýr. Yeter ki biz bu sese hem topluluk olarak hem de bireyler olarak kulak verelim, gönülden baðlanalým. Ben, bu haziran ayý sonunda 40 derecenin üstünde bir sýcaklýðýn yakýp kavurduðu Ýstanbul da Mevlana yý kendime göre yaþadým. Mevlana yý ve bizi yaþayarak birkaç yeni dize yazabildim. Bir baþka fýrsatta bu dizelerimi de sizlerle paylaþacaðým. Ýstanbul dan Mevlanaca selamlar sunar, hoþgörülü günler dilerim. Kosova da Osmanlı Mimari Şaheserlerinden... (5) SÝNAN PAÞA CAMÝÝ Raif VIRMÝÇA Sinan Paþa Camiinde uzun yýllar ibadet yapýlmamýþtýr yýlýndan baþlayarak bu camide iki yýl yalnýz Ramazan aylarýnda ibadetler ve teravi namazlarý kýlýnmaktaydý. Çünkü sýralý olarak ibadetlerin yapýlmasý için þartlar yoktu, onarým yýllarýndan cami içinde kalan inþaat çatýlarý buna engel oluyordu. Bura Türk halkýnýn ýsrarý üzere 1993 ve 1994 yýllarýnda bu camide uzun yýllardan sonra ilk olarak Türkçe vaazlar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu yýlda Türk Demokratik Birliði talebi üzere, TC Diyanet Baþkanlýðý aracýlýðýyla Prizren e, Ramazan boyunca Türkçe vaaz yapmak üzere Türkiye den bir dini görevli tayin edilmiþti. Cami Ramazan öncesi Türk cemaati ve öðrencileri tarafýndan temizlenip ibadet için hazýrlanmýþtýr. Böyle durum birkaç yýl sürmüþtür. Daha sonraki yýllarda Ramazan için Türkiye den hocalar bu camide deðil, Emin Paþa Camiinde görev yapmýþlardýr. Savaþ Sonrasý Kosova Ýslam Birliði ile T.C. Diyanet Baþkanlýðýnýn yapmýþ olduklarý bir anlaþmaya göre, Prizren de Türkiye Kosova Diyanet Dairesi açýlýyor ve kýsa bir zaman sonra, Prizren e bir ve Mamuþa ya bir olmak üzere uzun vadeli iki dini görevlin tayin edilmiþtir. Öyle ki bu camide 2000 yýlýndan baþlayarak günümüze kadar sýralý olarak namazlar Türkiye den gelen dini görevli tarafýndan kýldýrýlmaktadýr. Vaazlar ise Türkçe yapýlmaktadýr. Toplam olarak cami 800 kiþiyi cemaat olarak kabul etme durumundadýr. Cemaatin çoðunu Türk, Arnavut, Müslüman ve Romlar teþkil etmektedir. Türkiye dini görevlisinin gelmesinden önce bu camiin çok az bir cemaati vardý. Fakat Türk hocasýnýn gelmesiyle bu camide cemaat sayýsý çok artmýþtýr, öyle ki Cuma namazlarýnda kýlýnacak yer yoktur. Bu özelliklere sahip olmasýna raðmen Sinan Paþa Camiinin tuvaleti ve aptes çeþmeleri yoktur. Toplam olarak camiin büyüklüðü m2 (cami 671, avlu m2). Cami avlusu moloz taþ duvarla sarýlýdýr ve uzun zaman çok bakýmsýzdýr. Lakin cami cemaatinin talebi üzere, Prizren de görev yapan KTTGKK - Mehmetçikler tarafýndan avluda uzun yýllar mevcut olan çimenler ve diðer çöplükler temizlenerek cami avlusu temizlenmiþtir. Sinan Paþa Camiin Kitabesi Tarihi bina Misal i cennet Sene 1024 Kitabe mihrap eyvaný üzerindeki sol tarafta bir çiçek süslemesi içinde, kare biçiminde çevrelenmiþ bir alan içinde yazýlmýþtýr. Bu kitabe yaný sýra camii banisini belirten daha bir kitabenin de zamanýnda mevcut olduðu anlaþýlmaktadýr. Birinci kitabe karþýsýnda ve ayný süs örneðinin merkezinde yer alan kare içinde Sâhib... sözcüðün yazýldýðý ve diðer harflerin silindiði görülmektedir. Oysa gelenek halini almýþ bu tür kelimenin devamýnda Sâhibu l-hayrât Sinân Pâþâ kelimesinin yazýldýðý açýkça anlaþýlmaktadýr. Her iki kitabe sülüs ile yazýlmýþtýr. Kitabe neþredilmiþtir. (Sürecek)

15 15 Ýþlenen cinayetler protesto edildi Priştine de sokaklara dökülen binlerce kiþi, iþlenen cinayet ve artan suç olaylarýný kýnadý. Geçtiðimiz günlerde Kosova Polisi Özel Tim Amiri Triumf Rýza nýn öldürülmesi üzerine bir gösteri düzenleyen Kosovalýlar, ülkede her geçen gün artan faili meçhul cinayetlere dur denmesini istedi. Cinayetleri kýnamak için bir araya gelen vatandaþlar, yetkili devlet organlarýný göreve çaðýrdý. 28 yaþýndaki polis mensubu Rýza ve diðer faili meçhul cinayetlerin aydýnlatýlmasý ve faillerin bir an önce adalet önüne çýkarýlmasýný isteyen vatandaþlar, Kosova nýn adým baþý insanlarýn cinayetlere kurban gittiði bir ülkeye dönüþmemesi için tedbir alýnmasýný talep Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Soldan Sağa 1. Birinci ligde oynayan Konya futbol takımı 2. Yönden kalın ve kabakumaş - kadın ismi 3. nanadiyum um kısaltması - Düşüncesizce herişe atılan - Hakan 4. Argon - El işinin veya bir anat yapmaya yarayan araç - International Boks 5. Dil, Zeban - Türkiye nin denizi 6. Adana futbol takımı Yukarıdan Aşağıya 1. Yunanistan da bir tatil yeri 2. Göçebelerin konak yeri, çadırı - Bulmaca No: 18 Internat of demaographic 3. Natriyumun kısaltması - Baston yerine kllandıkları sopa 4. Yılan - Orman içinde düz ve ağaçsız yer, meydan 5. Elektromanyetik dalgaları nı yükselten cihaz, duyarga, alıcı 6. Vakit, zaman - Sinem 7. Kalın demir veya dokme boru, maça - Electro Progon 8. Gösterme sıfatı, Gerçeklenme imkanı - Rus yazar viktor. 9. Kılavuz, birinin doğruya bulmasına yardımcı olan. Geçen haftaki bulmacanın çözümü : 17 Banu Alkan, üst, balta, la, sade, d, e, diba, mi, nokta, vud, telemetre. G ü n c e l etti. Kosova Baþbakaný Agim Çeku, Ýçiþleri Bakaný Blerim Kuqi ve diðer yetkililerin katýldýðý protesto yürüyüþü, Rýza nýn öldürüldüðü Dardanya semtimde vatandaþlarýn toplanmasýyla baþladý. Daha sonra Priþtine caddelerinde yürüyen protestocular, ellerinde suç olaylarýna son, cinayetlere son gibi pankartlar taþýdý. Kosova Polisi merkez binalarýnýn bulunduðu caddede ise öldürülen Rýza nýn anýsýna meslektaþlarý ile amirler selam duruþunda bulundu. Binlerce protestocu daha sonra Priþtine Ýl Mahkemesi binasýna yöneldi. Bina önünde duran protestocular, Kosova da adaletin iþlemediði gerekçesiyle sýrtlarýný binaya döndü. Bu sýrada protesto yürüyüþüne katýlanlarýn taþýdýðý 30 Aðustos ta Kosova da adalet ölmüþtür pankartý dikkat çekti. Daha sonra protestocular olaysýz daðýldý. Kosova da son yýllar içinde 18 emniyet mensubu, faili meçhul cinayetlerin kurbaný oldu. Türkçenin Kosova sý DÝL VE AÝLESÝ Miladýn çok çok öncesinde... Bundan binlerce yýl önce... Ben diyeyim 5000, siz deyin 8000 yýl önce. Dünyanýn dört bir yanýna yayýlacak olan ve çok sayýda kola bölünecek olan büyük bir dil vardý. Daha yazýdan söz edilmemiþken; sözün ölümsüzleþmesi için resimler kullanýlýrken bir konuþma aracý vardý. Yýllar geçti, hanedanlar geldi geçti. Dönemler deðiþti; coðrafyalar deðiþti. Karýþýklýklar da oldu, müreffeh dönemler de. O dil deðiþerek, evirilerek ve geliþerek dönemleri aþtý ve bugüne geldi. Bugün dünyada Ural-Altay dil grubu olarak adlandýrýlan dil grubu kabaca iki kola ayrýlýr. Ural ve Altay olarak iki kola ayrýlan bu grubun Ural kolu da yine Fin- Ogur ve Samoyed olmak üzere ikiye ayrýlýr. Fin-Ogur kolunda ise dallarý ile Fince, Macarcayý da içine alan Ugurca ve Permce vardýr. Samoyed koluna ise çeþitli kollarý ile Samoyedce girer. Altay kolunda ise þu diller vardýr: Mançuca, Moðolca, Korece, Japonca ve kolun en büyük dili Türkçe. Bu diller içinde Türkçeye en yakýn olaný Moðolcadýr. Gruplamayla ilgili bir teoriye göreyse Türkçe kendi baþýna bir kol olabilecek kadar büyük bir dildir. Tarihten itibaren Türkçe merkezli bir yapýlanmanýn olduðu düþünülür. Bu tarz düþüncelerin sebebi Türkçenin derin tarihi ve yapýsýdýr. Yukarýdan da anlaþýlabileceði gibi, bugün birçok kiþi tarafýndan hayal dahi edilemeyen bazý dil ve topluluklarla Türkçenin akrabalýk irtibatý olmuþtur. Macarca, Fince bunlardandýr. Son araþtýrmalarla ispatlanan Kore ve Japon dilleri de bunlardandýr. Bu yapýlanma ve daðýlým bugünkü yaþayan diller cephesine göredir. Tarihten günümüze gelemeyen dillerle Türkçenin iliþkisi konusunda çeþitli düþünceler vardýr. Birçok dil Türkçenin içinde tarih boyunca erimiþ gitmiþtir. Yukarýda bahsettiðim sýnýflandýrmayý daha yakýndan da yapabiliriz. Burada da bu sefer Türkçenin daha yakýn dönemde geliþen dallanma durumlarýna rastlarýz. Bildiðiniz gibi, diðer akrabalarýný devre dýþý býraksak bile Türkçenin coðrafyasý oldukça geniþtir. Tarihte bu coðrafya daha da geniþti. Günümüzde Türkçenin aleyhine bazý geliþmeler olmuþ; coðrafya daralmýþtýr. Siyasî, kültürel ve coðrafi sebeplerden ötürü bugün birçok Türkçeden söz etmek durumundayýz. Balkanlar ve Türkiye coðrafyasýný düþününce birbirinden çok küçük farklarla ayrýlan bir Türkçe bölgesi görülmektedir. Azeri Türkçesi ve Türkmen Türkçesi, bu ilk coðrafi kýsmýn yanýnda onlara en yakýn öbeklerdendir. Doðuya doðru ilerledikçe Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kýrgýz Türkçesi, Uygur Türkçesi, Yakut Türkçesi, Altay Türkçesi, Tuva Türkçesi, Hakas Türkçesi, Þor Türkçesi ve daha birkaç Türkçe kýsmýyla karþýlaþabiliriz. Karadeniz in kuzeyinde de Gagavuz Türkçesi, Kýrým Türkçesi, Tatar Türkçesi, Baþkýrt Türkçesi, Çuvaþ Türkçesini bulacaðýz. Kabaca düþünüp saydýðýmýzda bile bu kadar çok Türkçe bölgesiyle karþýlaþtýk. Saymadýðým daha Alpay ÝÐCÝ birkaç bölge de var. Saysam da saymasam da durum ortaya çýkýyor. Türkçe denilen dünya koskocaman bir dünyadýr ve bugün için maalesef tek parça deðildir. Mitroviça dan yola çýkan bir Türk, Bakü ye hatta Aþkabat a kadar anlaþarak geçer. Taþkent te de aþinalýk duyar ama sonrasýnda sýkýntýlar baþlar. Türkçe eski; coðrafya büyük... Türkçenin bu hâli bir bakýma doðaldýr ama bir yere kadar doðaldýr. Haritayý önünüze alýn ve Kosova nýn herhangi bir þehrini parmaðýnýzýn biriyle tutun. Diðer parmaðýnýzla da mesela Kazakistan ýn Astana sýný tutun. Ki Kazakistan ýn ötesinde de bir sürü Türkçe bölgesi vardýr. Aradaki mesafe basit bir haritada bile epeycedir. Türkçenin bu kadar çeþitli olmasýnýn sebeplerini kýsmetse baþka bir yazýmda belirtirim. Þimdilik durumu üstten üstten anlatmakla yetineceðim. Türkçenin durumu bize birçok þeyi gösteriyor. Ben her Türk Dünyasý coðrafyasýna baktýðýmda binlerce þeyi görüyorum. Ýnsanlýk adýna çok þeyi içinde barýndýrýyor bu topraklar. Dil adýna da çok þey var. Mesela tarihte Soðutça diye bir dil vardý. Bu dil Ýran ýn hemen doðusunda ve Türkmenistan, Tacikistan civarýnda konuþulurdu ve bu dili konuþan Soðutlar, ticaretle ünlü bir Ýran halkýydý. Bugün kendileri yok; dilleri de. Dilleri varken Türkçe de vardý. Soðutça gitti Türkçe hâlen konuþuluyor. Soðutlar da zaten Türklerin içinde benzeþip tarihe karýþtýlar. Kosova ya ve bugünümüze gelelim. Kosova da sular durulmuyor zira yapýlmasý gereken çok þey var. Türklerde sular durulmuyor çünkü yapýlmasý gereken çok þey var. Arkadaþlarýmla konuþuyorum. Kosova Türklerinin, bizim durumumuzdan bahsediyoruz. Nüfusumuz ne iken ne oldu. Ne kadar azaldýk ama hâlen fire vermeye devam ediyoruz. Þimdi, yazýmýn baþýný düþünme zamaný. Ural-Altay dil grubu vardý. Bu grup kocamandý ama bu grup içinde sadece Türkçeyi alýnca bile muazzam bir coðrafya göz önünde oluyordu. Bugünse Türkçe tek parça deðil. Dünyada kabul gören Ýngilizce, ada dili iken bugün hemen her taþýn altýnda; yabani ot misali. Bizimse 200 milyondan fazla konuþuru olan Türkçemiz var. Peki, Türkçeyi dünya dili yapabildik mi? Yapamadýk çünkü biz tek parça olup dünya sahnesine çýkamadýk. Çýktýðýmýz zamanlar oldu. O zamanlarda da zaten Türkçe, dünyanýn merkezindeydi. Umarým bundan sonra da yeniden ayný þey olur. Artýk, birbirimizi daha iyi tanýmaya baþladýk. Ýrtibatlarýmýz arttý. Çalýþmalarýmýz arttý. Meyvelerini toplamaya baþlamalýyýz. Bir de Kosova daki biz akýllansak... Kimseye söylenecek bir sözüm yok. Hem Kosova Türkleri olarak hem de Kosova geneli olarak sýkýntýlarýmýz var. Bunlar çözmek lazým ama bizde hâlâ birlik yok. Hiç kimseyle alýp veremediðim yok. Derdim mantýkla. Daha epeyce çýrpýnacaðým bizi tek parça yapmak için ama býrakmayacaðým! Çünkü artýk bu iþ sýrtýmýzda kamburdur. Çoktandýr bu böyle. Ýsimler deðil cisimlerle daha güçlü günlere...

16 K ü l t ü r 16 Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (18) Doðumla ilgili adet, inanma ve gelenekler - 3 Dünyaya gelen bebeðin raðbetli ve kýymetli olmasý için annenin RAÝF VIRMÝÇA sað memesinden altýn yüzük içinden süt emzirilir. Doðumdan üç gün sonra yapýlan ziyafette sofraya oturan misafirler çocuðu elden ele taþýr ve sonunda rafa kaldýrýrlar. Bu davranýþla erkek çocuðun kýymetli ve raðbetli, kýz çocuðun da uðurlu olacaðýna inanýlýr. Çok daha önceleri haþlama ziyafeti olarak adlandýrýlan bu olayýn gerçekleþmesi, bir annenin çok çocuk sahibi olacaðýna da inanýlmaktadýr. Doðan çocuðun nafakalý olmasý için ilk yýkandýðýnda teknenin kenarýna para konulur, yýkanacak suya ise metal para atýlýr ve bebe yýkanmaktan sonra bu paralarla ekmek satýn alýnýr. Çocuða ilk süt verildiði anda, anne bu ekmeði çocuðun baþýna sürdürür. Çocuðun ezilmesin ve öksüz kalmamasý için ana ve baba arasýnda yatýrýlmaz. Bunun için önceleri doðacak olan çocuk için beþik yaptýrýlýr ya da satýn alýnýr ve çocuk beþikte uyutulur. Çocuðun sevda1ý, hoþ ve sempati olmasý için ilk üç gün yýkandýðý suya bir avuç tuz ve bir avuç þeker, yumurta da atýlýr. Doðan çocuðun adsýz ölmesinden korkulduðundan dolayý, çocuða üç gün içinde isim konulur, çünkü adsýz ölen çocuk imansýzdýr. Anne-baba, çocuðuna adýný kendileri koymaz, aile büyüklerine býrakýrlar. Ad, ailenin en yaþlý kiþisi tarafýndan, üç tekbirden sonra koyulur. Erkek çocuða ilkin peygamberin adý, kýz çocuða ise Fatime ananýn adý verilir. Bundan sonra ise çocuða hayat boyunca taþýyacaðý isim verilir. Ýsim çocuðun kulaðýna söylenerek verilir. Doðan ilk erkek çocuða büyük atasýnýn yani dedesinin, kýz çocuða ise büyük annesinin yani ninesinin adý koyulur. Daha önceleri ölmüþ atalarýn adlarý verilirken günümüzde yeni adlar verilmektedir: Özlem, Özgür, Sevgi, Barýþ, Umut, Yeþim, Pýnar, Irmak, Deniz, Hülya vb. gibi adlar konmaktadýr. Eski ve geleneksel Osman, Murat, Ali, Fatma, Veli, Gülsüm, Emine, Zeynep, Hasan, Hüseyin gibi isimler daha az konmaktadýr. Daha önce çocuklarý ölen annenin yeni doðan çocuðuna dayanýklýlýk, güçlülük, yiðitlik anlamýna gelen ve bunlarý belirleyecek olan isimler konulur nice ki: Yaþar, Durmuþ, Kurtiþ, Dursun, Arslan gibi isimler koyulur. Arife gününde doðan erkek çocuða Arif, kýz çocuða Arife adý koyulur. Bayram gününde doðan erkek çocuða Bayram, Ramazan da doðan çocuða Ramadan veya Ramazan, kadir gecesinde ise doðan çocuða Kadir veya Abdülkadýr vb. isimler takýlýr. Önceki çocuklarý kýz olan anneler, oðlan doðursun diye kýzlarýna, Yeter, Soner, Songül gibi adlar verir. Yeniden kýz doðarsa Kýsmet adý verilir. Aynýca hep kýz doðuran bir anne çocuk doðursun diye son doðan kýzýn göbeðini (düþtükten sonra) pazar günü, pazarda buðdaylar içine satýlmak için sokar. Satýlsýn diye þöyle niyet eder: Kýzlarý satýyorum oðlanlarý satýn alýyorum. Ýlk defa doðum yapan ve kýz çocuðu doðuran annenin, ikinci çocuðunun erkek olmasý için, doðumdan kýrk gün sonra armut aðacý altýnda yýkanýr ve doðan çocuðu koruyan göbek baðýnýn bir parçasýný ekmekle birlikte yer. Çocuðu yaþamayanlar ise doðan çocuklarýna, Durmuþ, Dursun adý verirler. Ölü doðan çocuða da imansýz gitmesin diye ad verilir ve yýkandýktan sonra topraða defnolur. Vakitsiz doðan çocuk evin temeline gömülür ki genç annenin vücudunda yeni bir çocuk temelinin tutulacaðýna veya kýsa zamanda gebe kalacaðýna inanýlmaktadýr. Önceleri yapýlan doðumlardan hemen sonra doðan çocuða sarýlýk hastalýðý belirir, öyle ki bebeðin ilk günlerde geliþmesi için bu hastalýk onu sýkar. Bu hastalýðýn ortadan kaldýrýlmasý için çocuk, soðan kabuklarýnýn atýldýðý su ile bir dönem yýkanýlýr. Sarýlýk hastalýðý daha geniþ çapta ve aðýr ise, o zaman ölen bir kadýndan kalan miras küpeleri suya atýlýr ve bu su ile yýkanan çocuktan sarýlýðýn çekileceðine inanýlmaktadýr. Aynýca yeni doðan çocuðun sarýlýða kapýlmamasý yönünde, anne, kýrk gün sýrtýný çocuða çevirmez. Önceki doðumlarda bazen normal olmayan çocuklar da doðardý. Fakat bunlar uzun yaþamazdý. Bu ab normal doðumlardan kanat veya kâinat çocuðu örnek olarak gösterilebilir. Normal doðmayan bu bebeðin özellikle kollarý yerine kanat biçiminde bir vücut kýsmý vardýr. Bu çocuðun vücudu annesi ve nunasýndan baþka hiç kimseye gösterilmez, çünkü bu doðan çocuðun vücudunu gören diðer kiþilerin ölümle karþýlaþacaklarýna inanýlýr. Bu çocuk kanatlarý olduðuna kadar yaþar, öðrendiðinde hemen ölür fakat yaþadýðý zaman diliminde korku nedir bilmez ve üstün bir güce sahiptir. Prizren de yeni bebek doðuran kadýna loðusa denir. Doðumdan önce loðusa yataðý özel olarak hazýrlanýr. Bu yatak genelde doðuran kadýnýn evlilikte getirmiþ olduðu çeyizleriyle el iþiyle yapýlan tentene, nakýþ, yelpaze, çarþaf, yastýk örtüsü, yorgan ve yorgan örtüsü gibi süslerle donatýlýr. Loðusanýn gebelikten önceki durumuna veya vaziyetine gelmesi için, üç gün sonra pirinç ve kantar topuzunun batýrýldýðý su ile yýkanýr. Doðumdan sonra loðusaya karný büyümesin diye çok su verilmez, artý karný bir çarþafla sýkýlýr ve baðlanýr. Loðusa bu bað ile birkaç gün kalýr. Eðer loðusanýn karnýnda aðrý olursa ona arpa unu, soðan, kepek yoðurarak yaký edilir ve karnýna baðlanýr. Prizren de loðusa annesi için 40 gün mezarý açýktýr diye denilir, bu yüzden loðusa annenin bu kýrk günde hastalanmamasýna, bilhassa, loðusa döneminde uðramasýna yani cinlere çarpýlmasýna çok dikkat edilir. Bu yüzden Prizren Türk toplumunda doðum sonrasý gelecek devreye büyük önem verilir. Bu dönemde yeni doðum yapmýþ kadýný ve çocuðunu çevreden gelebilecek her türlü zararlý etkilerden korumak için birtakým tedbirler alýnýr. Özellikle doðumdan sonraki kýrk gün içerisinde; anne ve çocuk için çeþitli dinsel ve büyüsel adetler uygulanýr. Sütü kaçmasýn diye loðusa kýrk gün evden ve evin eþiðinden dýþarý çýkmaz, aðýr kaldýrmaz, ayrýca 40 günlük süre içerisinde eþiyle yatmaz, odada yalnýz býrakýlmaz. Deneyimli bir kadýn görümce, kaynana, anne gibi kiþiler hep yanýnda bulunurlar. Çünkü bunlar Çocuðun beslenmesi, temizliði, saðlýðý ve annenin saðlýðýyla ilgilenirler. Eðer dýþarýya mutlak çýkmasý gerekirse baþýný baþlýkla örter. Kýrk gün uzaklara ve daðlara bakmaz, yüzüne makyaj yapmaz, ayna önüne çýkmaz. Ziyaretçilere ve misafirleri güle güle diyerek uðurlamaz, þahsen eþyasý da baþka bir kimseye verilmez. Çünkü bu durumlar karþýsýnda loðusanýn sütünün kaçacaðýna inanýlmaktadýr. Aynýca sütün kaçmamasý için, ilk kere gittiði evlerde loðusaya tuz, þeker, soðan, yumurta ve bir parça ekmek verilir. Eðer süt kaçmýþsa, sütünün gelmesi için loðusaya mýsýr ve buðday kaynatýlýp yedirilir. Bu da yeterli deðilse Kýrkpýnar a gidilir ve oradaki 40 pýnardan en azýndan yedi pýnar suyuna simit batýrýlýr ve bu batýrýlan simit loðusaya yedirilir, buradan alýnan su da içirilir. Aynýca bir parça ekmek akþamleyin dere köprüsü altýna konulur ve bütün gece burada kaldýktan sonra sabahleyin buradan alýnýr ve loðusaya yedirilir. Loðusanýn sütü çok geliyorsa, sütünün kaçmamasý için fazlalýk veya artan süt bir meyve gövdesine veya saksýya saðýlýr. Loðusa anneyi ve bebeði kutlamak için galen misafirlere loðusa lokumu ve þerbeti verilir. Doðum yapan loðusa anneyi kurtulduðu ve dünyaya yeni bir çocuk getirdiði için yakýn akrabalarý, komþularý, arkadaþlarý, meslektaþlarý ve hatýrýný sayan kiþiler ziyaretine gelirler. Gelen misafirler loðusaya ve bebeðe hediyelik getirir, yataðýn bir kenarýna saçýlýk yani para atar. Saçýlýk parasýndan uzun ömürlülüðün simgesi olan bakýrdan, gümüþten veya altýndan bir kap veya süs eþyasý satýn alýnýr. En büyük bahþiþi ve saçýlýðý nuna verir. Bu bahþiþte en çok loðusaya ve bebeðe akabinde de bebeðin babasýna, dedelerine, anneannelerine, teyzelerine, halalarýna, dayýlarýna, amcalarýna hediyeler yer alýr. Kýrk gün sonra loðusa bebekle ve aile üyeleriyle birlikte Nunanýn daveti üzere ilk ziyaretine ve ziyafetine giderler. Kýrk günlük bebek, ilk kere gittiði nuna evinin un sandýðýna götürülür ve ellerle baþ üstüne kaldýrýlýr, arkasýna da yumurta, tuz, seker, soðan ve bir parça ekmek verilir. Nunadan sonra loðusa kýz çocuðu doðurmuþsa bebekle ve ailesiyle birlikte koca soyundan gelen akrabalara ziyafete çaðýrýlýr ve gider. Erkek evlat doðurmuþsa kendi yani ana-babasý akrabalarýna ziyafete çaðýrýlýr. Daha sonra bu tür ziyafetler diðer aile yakýnlarý tarafýndan da gerçekleþir. (Sürecek)

17 17 T o p l u m Azablardan Din ve kurtulmak için M. Tevfik Yücesoy Toplum Yüksek Ýslam Ahlakı ndan Maddeler Bazý kimseler birtakým hatalarý yapýyor, günahlarý iþliyor, sonra da bilmiyordum diyerek kendilerini mazur göstermek istiyorlar. Gerçekten de insanlar günah iþledikten sonra bilmiyordum diyerek sorumluluktan kurtulabilirler mi? Yani bilmemek günah iþlemek için özür sayýlýr mý? Ayrýca sarhoþluk da mazeret olarak kabul edilir mi? Sarhoþ adam, ayýk deðildim diyerek iþlediði suçun vebalinden kurtulabilir mi? Gelin yüksek Ýslam ahlakýndan bazý maddeleri Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi den dinleyelim. Madde bir: -Ýslam ülkesinde yaþayan hiçbir mümin dinî, ahlakî vazifelerini bilmemekten dolayý mazur sayýlamaz!.. -Neden mazur sayýlamaz? Çünkü Ýslam memleketinde bunlarý sorarak, okuyarak, çevresinde görerek öðrenmesi çok kolay ve pek mümkündür. Nitekim iþlediði suçlardan dolayý kanun karþýsýna çýkan suçlu da, suç olduðunu bilmiyordum diyerek cezadan kurtulamadýðý gibi... Yani bilmemek, suç iþleme imtiyazý saðlamaz, cahil kalmayý tercih eden insana. Madde iki: -Sarhoþluk da suç iþleme imtiyazý saðlamaz sarhoþ adama. -Neden sarhoþluk da suç iþleme imtiyazý saðlamaz sarhoþ adama? Çünkü sarhoþ olmak irade ile olur. Ýradesiyle sarhoþ olan adam, isteðiyle suç iþlemeye yönelen adam demektir. Bu sebeple sarhoþluk hali, iþlediði suçun cezasýný kaldýrmak þöyle dursun, azaltmaz bile. Ancak cinnet halinde iþlenen suçun durumu ayný deðildir. Çünkü cinnet hali, irade ile elde edilen bir hal deðildir. Onda istek ve irade devre dýþýdýr. Madde üç: -Ýçtiði ilaçtan haberi olmadan sarhoþ olmak, isteðiyle sarhoþ olmak gibi sayýlmaz. Ýrade dýþýnda (bayýlma) gibi kabul edildiðinden bir sorumluluk yüklenmez... Madde dört: -Bir kimse iþlediði günahtan dolayý sadece kendisi sorumlu olur, anne-baba gibi yakýnlarýna sorumluluk yüklenemez. Ayette, Herkes kendi günahýndan sorumlu tutulur, birinin günahýndan ötekine sorumluluk yüklenemez. burulmuþtur. Yani günahlar þahsidir, ama sevaplar þahsi kalmaz, sirayet edebilir. Bundan dolayýdýr ki, bir kimse yaptýðý iyilik ve hayýrlarýn sevaplarýný anne-baba gibi yakýnlarýna baðýþlayabilir. Evlatlar geçmiþlerine okuduklarý Kur an larýn, iþledikleri hayýr hasenat sevaplarýný baðýþlayabilirler. Onlar da bu baðýþtan faydalanýr, varsa azaplarý azalýr, yahut kalkar, yoksa dereceleri yükselir. Madde beþ: -Bir iyiliðin iþlenmesine sebep olan, o iyiliði bizzat kendisi yapmýþ gibi sevap alýr. Bir kötülüðün iþlenmesine sebep olan da o kötülüðü bizzat kendisi iþlemiþ gibi vebale girer. Öyle ise hep iyiliklere sebep olmaya çalýþmalý, kötülüklere sebebiyet vermekten ciddi þekilde kaçýnmalýdýr ki, sebep olduðu iyilikleri iþlemiþ gibi sevaplar alsýn, kötülüðü de kendisi iþlemiþ gibi günaha girmesin. Ýran ýn Þirvan þehrinde yaþayýp orada vefat eden evliyâdan Þeyh Amr Rabbânî hazretleri, bir gün cemaatine; - Âhirette azablardan kurtulmak, ancak ve yalnýz Muhammed aleyhisselâm a tâbi olmaya baðlýdýr, buyurdu. Onun gösterdiði yolda giden, Allahü teâlânýn sevgisine kavuþur. Ona tâbi olan, Allaha sâdýk kul olmak saadetine erer. Şöyle devam etti: - Dünyâya gelmiþ olan yüzyirmidört binden ziyâde Peygamberin en büyükleri, Ona tâbi olmayý istemiþtir. Mûsâ aleyhisselam bile!.. Þaþýrdýlar. - Öyle mi efendim? - Evet. Meselâ Mûsâ aleyhisselâm Onun zamanýnda bulunsaydý, O büyüklüðü ile berâber Ona tâbi olmayý severdi. Ve ekledi: - Îsâ aleyhisselâm ýn gökten inip, Onun Ýslâmiyeti yolunda yürüyeceðini herkes bilir. Şöyle bitirdi: - Onun ümmeti olan Müslümanlar, Ona tâbi olduklarý için, bütün insanlarýn hayýrlýsý ve en iyileri oldu. Cennete gireceklerin çoðu bunlar oldu ve Cennete herkesten önce gireceklerdir. Ne dua ederdiniz? Bir gün de þunu anlattý sevdiklerine: Büyük velîlerden biri, bir gün talebelerine: - Cuma günü, duâlarýn kabul edildiði bir an vardýr ki, o anda yapýlan dualarý Allahü teala kabul eder, buyurdu. Gençler; - O an hangi vakittir? dediler. - Belli deðil, ama bazý büyükler, Kardeþe aðýt 25 yaþýný görmeden gitmek niyedir? 25 gülün goncasý sevgine hasret duymaktýr Acýnýn böylesi bize çiledir Destanlar kaderini dillendirse çare var mýdýr? Özlemin diner dediler, bitmek bilmedi Yolunu gözler olduk, dönüþün olmadý Eylüllerin altýsý yasta, hüznü dinmedi ikindi vakti olabileceðini söylemiþlerdir, buyurdu. Ve sordu onlara: - Siz bu âný yakalamýþ olsanýz Allahü tealadan ne isterdiniz? Kimi; - Evlenmek isterdim, dedi. Kimi zengin olmayý, Kimi þehit olmayý, Kimi de, son nefeste îmanla ölmeyi isterdim, dediler. Bu arada bir talebe; - Hocam siz ne isterdiniz? diye sordu. Cevabýnda; - Allah dostlarýyla sohbet etmeyi isterdim, buyurdu. Hased edenin ömrü kýsa olur! Süfyân-ý Sevrî hazretleri, hased etmeyenin zihni açýk olur, demiþtir. Hiçbir hasedçi murâdýna kavuþmamýþtýr. Kimseden hürmet görmemiþtir. Hased, sinirleri bozar. Hased edenin ömrü kýsa olur. Esma î hazretleri buyurdu ki: Bir köylüye rastladým. Yüzyirmi yaþýnda idi. Çok yaþamasýnýn sýrrýný sordum. Çünkü, hiç hased etmedim dedi. Ebülleys-i Semerkandî hazretleri buyurdu ki: Üç kimsenin duâsý kabûl olmaz: Harâm yiyenin, gýybet edenin, hased edenin. Peygamber efendimiz buyurdu ki: Müslümanlar hayýrlý olur. Hased edince hayýr kalmaz Hased, nemîme ve kehânet sahipleri benden deðildir. Nemîme, fitne çýkarmak için, ara açmak için, insanlar arasýnda söz taþýmaktýr. Bilinmeyen þeyleri haber veren falcýlara (Kâhin) denir. Kâhine inanmamalýdýr. Bu hadîs-i þerîften, hased edenin þefâ atten mahrûm Hazýrlayan: Prof. Ahmed YARDIM kalacaðý anlaþýlmaktadýr. Yanî þefâ at istemeðe hakký olmayacaktýr. Hadîs-i þerîfte, Altý kimse, altý þeyden hesâba çekilip, mahþer yerinde azâb gördükten sonra, Cehenneme gireceklerdir: Devlet reîsleri zulümden, Arablar kavmiyyet gayretinden, köy muhtarlarý kibirden, tüccâr hýyânetten, köylüler cehâletten, âlimler hasedden buyuruldu. Fahreddîn-i Râzî hazretleri buyurdu ki: Hased on kýsýmdýr. Bunlarýn dokuzu din adamlarýnda bulunur. Dünya sýkýntýlarý on çeþittir. Bunlarýn dokuzu sâlihlerde bulunur. Þehvet on kýsýmdýr. Dokuzu kadýnlarda, biri erkeklerdedir. Kalbin bozulmasý altý þeydendir: 1) Allahü teâlânýn rahmetine güvenerek tevbeyi terk etmek. 2) Ýlmi ile amel etmemek. 3) Amelinde ihlâs sâhibi olmamak. 4) Allahü teâlânýn ihsân buyurduðu rýzký yiyip, þükretmemek. 5) Allahü teâlânýn taksimine râzý olmamak. 6) Vefât edenleri kabrine defnedip, onlardan ibret almamak. Mâlik bin Dînâr hazretlerinin vecîz sözleri çoktur. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Amellerin en güzeli, ihlâsla yapýlandýr., Ýlmiyle amel etmeyen âlimin nasîhatleri, yalçýn kayalara yaðan yaðmur gibi akýp gider, gönüllere te sîr etmez. Biricik oðlumuz ve kardeþim Tamer Güçlütürk ü Doðumunun 25. yýldönümünde rahmetle anýyoruz. Ruhun þad, mekanýn Cennet olsun. Babasý Cemil, annesi Meseret, kardeþi Taner. Doðum günün bugün sensiz kutlanýr. Ardýndan aðlarsa anam aðlar durur Babam acýný sineye gömüp üzülür Kardeþin sensizliðe eser sürünür Yaþanmayan sevdan yalnýza mahkumdur. Kutlu olsun evlat, kutlu olsun yirmi beþin Baharýný görmeden vedasý zordur bu iþin Servi boyuna, mavi gözüne yoktur eþin Cennet olsun kardeþ, Cennet olsun gidiþin.

18 G e n ç l i k Erkekleri mutlu eden 10 özellik Erkeklerin beðenilerinin karmaþýk olduðunu düþünenler çok yanýlýyorlar. Klasik erkek davranýþlarý göz önünde tutularak oluþturulan Onlarý mutlu eden 10 özellik listesi, standart erkek profili hakkýnda size daha çok bilgi verecek ve belki de artýk Niye beni deðil de onu seçti demekten kurtulacaksýnýz! Çekicilik Bir erkeðin sizi fark etmesini saðlayan ilk nokta dýþ görünüþünüzdür. Onu etkilemeniz için gereken ilk þey de haliyle biraz çekiciliktir! Bunun için olaðanüstü bir çabaya gerek yok. Bakýmlý ve kendinden emin bir ifadeye sahip olmanýz, siziyeteri kadar çekici kýlacaktýr çünkü... Kendinden emin tanýmýný kesinlikle ukalalýk ya da havalý davranmak olarak algýlamayýn. Mesela aranýzda kendinizi ifade etmenizi engellemeyecek kadar mesafe býrakýn. Gizemli durmanýzda ve her þeyi apaçýk konuþmamanýzda yarar var. Ýdeal vücut Karþýnýzdaki erkeðin sizde ikinci olarak dikkat edeceði þey vücut hatlarýnýzdýr. Göðüsleriniz, kalçanýz ya da boyunuzun uzunluðu onu cezbedebilir. Ýdeal vücut hatlarý olarak yorumladýklarý a yaklaþabiliyorsanýz, zaten birçok rakibinizi geride býraktýnýz demektir. Ancak unutmayýn ki bazý erkeklerde ideal vücut anlayýþý deðiþir. Kýsa boylu, küçük göðüslü ya da çok uzun boylu olmanýz tercih sebebi olabilir; o da sizin þansýnýza kalmýþ! Güzel bir yüz Sýra geldi yüzünüze... Tanýþtýðýnýz erkeðin yavaþ yavaþ incelemeye baþladýðý yüzünüzün doðal bir güzelliðinin olmasý, gözlerinizin, kulaklarýnýzýn ve burnunuzun yüzünüzle orantýlý olmasý, sizi bu elemeden geçirecektir. Gözlerinizin ve dudaklarýnýzýn güzelliði, bu aþamada ayrý bir önem taþýr. Dudak kalýnlýðýnýz, konuþurken kullandýðýnýz mimikler, gözlerinizin iri ya da ufak olmasý yine tercihleri etkileyecektir. Tutku Bunca adýmdan sonra partneriniz sizden tutku ve þehvet de bekleyecektir. Kendisine pozitif yaklaþmanýz, birlikte olduðunuzun her aný keyifli kýlmanýz iyi olur. Bu þartlar altýnda yanýnýzdaki erkek, en mutlu erkek sayýlabilir. Saygý Diðer hemcinslerinin yanýnda onu küçük düþürecek þakalar Bir bardak kahve olmadan güne baþlayamýyor musunuz? Gözünüzü açar açmaz su ýsýtýcýsýný çalýþtýrýyor ve kahve aromasýný mý hayal ediyorsunuz veya iþe giderken en yakýn kahve dükkanýndan en büyük boy kahve mi satýn alýyorsunuz?ülkemizde sabah çay tüketimi hala birinci sýrada olmasýna raðmen kahve severlerin sayýsý da pek az deðil. Bazý Avrupa ülkeleri ve Amerika da kahvaltýda tüketilen en popüler içecek kahve. Uyarýcý olarak kafein dünyada en fazla kullanýlan maddelerden biri. Kafein yüzyýllardýr günlük yaþamýn bir parçasýolmuþtur. Kahve kafeinin esas kaynaðýdýr ama bazý meþrubatlarda içerdiði miktar ikinci sýrada yer alýr. Bazý kiþiler için ölçülü miktarlarda kafein fiziksel bir rahatsýzlýða neden olmuyor. Ama bazýlarý için aþýrý kafein sinirliliðe, baþ aðrýsýna, bulantýya, mide tahriþine yol açabilir. Kafeinli içecek içmenin bir riski var mý? Birçok çalýþmada kafeinle bazý saðlýk problemleri arasýnda bir baðlantý bulunmuþtur. Kanser, kalp yapmanýz büyük dezajantaj! Erkekler böyle bir hareketi saygýsýzlýk olarak yorumlar. Gözündeki deðerinizin azalmasýný istemiyorsanýz, ona baþkalarýnýn yanýnda saygýlý davranmalý, hatta arada bir pohpohlamalýsýnýz. Espri anlayýþý Karþýnýzdaki erkeðin yüzünü güldüren her þeye iyi bir tepki vermelisiniz. Eðer çok þakacý bir insan deðilse, zaten bu kadar gülümsemesine saygý göstererek sizin de gülmeniz bir jesttir. Hele de yaptýðý kötü esprilerde bile ona iyi tepkiler vermeniz, kendisini yanýnýzda rahat hissetmesini saðlayacaktýr. Eðer güldüren kiþi sizseniz, arkadaþlarýnýn en sevdiði insan olabileceðinizden sizi asla yanýndan ayýrmayacaktýr. Zeka ve kendine güven Zeki kadýn genellikle erkekler için problemdir, ama bu sadece kýsa süreli iliþkiler için geçerlidir. Eðer karþýnýzdaki erkek uzun süreli bir iliþki arayýþýndaysa, zeki olmanýz ve kendinize güvenmeniz sizi daha çekici kýlacaktýr. Dürüstlük ve güven Kafein melek mi yoksa þeytan mý? hastalýklarý ve osteoporozla iliþkilendirilme yapýlan bu çalýþmalarýn hiçbiri kesin kanýt denilebilecek çalýþmalar deðildir. Kafein bir diüretik (idrar söktürücü) gibi etki gösterir. Ama kahve içerisindeki su, diüretik etkisini dengelemeye çalýþýr. Kafein sinir sistemini hafif uyaran bir uyarýcý gibi davranýr ve kafeinsiz kahveler mideyi irrite edebilirler. Kafein yorgunlukla baþ edebilen, durum ve performansý artýran bir uyarýcýdýr. Ama saðlýk üzerine ne gibi etkileri olduðu konusunda sürekli araþtýrmalar farklý sonuç verebiliyor. Kafein ayrýca aðrý kesici olarak da görev yapar ve tip 2 diabete, parkinson hastalýðýna karþý koruyucu olabilir. Ama kafeinin hastalýk önleyici olduðunu ileri sürmek için daha fazla çalýþma gerekiyor. Ne kadar kahve ve kafein? Kahve duyarlýlýðýnýz, ne kadar kahve içtiðinize, içme sýklýðýnýza, aðýrlýðýnýza, fiziksel kondisyonunuza, ve diðer faktörlere baðlýdýr. Saðlýklý kiþiler için günde mg. kafein yeterlidir. Bu da 2-3 kupa kahveye denk gelir. Karþýnýzdaki adamýn uzun süre yanýnýzda olmasýný istiyorsanýz, önce ona güvenmeli ve kademeli olarak dürüst olmalýsýnýz. Bu kelimeden kasýt, eskide kalan iliþkilerinizi ve kötü anlarýnýzý ilk günlerde anlatmamak, birbirinizi tanýyýp ne kadar güvenebileceðinizi anladýktan sonra aþama aþama paylaþmaktýr. Erkek kendine güvenen ve dürüst bir kadýnla birlikte olmaktan mutlu olacak, hatta size söylemese de sizinle gurur duyacaktýr. Altýn gibi bir kalp Erkeklerin kötü günlerinde kadýnlar genellikle gündelik planlarýný uygulamaya devam ederler. Ne, neden, niçin, neyin var gibi sorularý kullanmadan kendilerini anlayacak bir kadýna ihtiyaç duyan erkekler, böyle birini bulduklarýnda ise asla býrakmak istemezler. Ve tabii ki aşk! Bazý erkekler ilk üç maddede 21 Mart - 20 Nisan 23 Eylül - 22 Ekim 22 Kasým - 20 Aralýk Bugünlerde aşırı hassaslığınız yüzünüzden okunuyor. Yoğun duygularınızla başınız dertte. Neden herşeyi biraz oluruna bırakmıyorsunuz? Yaşadığınız anlardan keyif alın. Etrafınızda zevk alacağınız çokşey var. İşte problem yaşayabilirsiniz. Bu da sizin yeterince çalışmamanızdan. Kendinizi tümüyle işinize veremiyorsunuz. Yoksa işinizi mi sevmiyorsunuz? Öyleyse hiç durmayın işinizi değiştirin Ekim - 21 Kasým Yakında kendinizi zirvede bulacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Şu günlerde sevgilinizden size karşı daha tutkulu davranmasını bekleyeceksiniz. Yalnızsanız artık utangaçlığı bırakın. Biraz cesaret çok işinize yarayacak. Herşey yolunda gidecek. Yeni bir insan hayatınıza girebilir. Ve yaşamınızı değiştirebilir. Agresif tavırlardan vazgeçip uyumlu olmaya çalışmalısınız. Aşk, sizi derinden etkileyen bu olguyla karşılaşmak, dengenizi bozuyor. 20 Ocak - 18 Þubat mutluluðu yakalarken, çoðu erkek ise aþk arar. Kendisine sadýk, çekici, tutkulu, güzel, güvenilir, þefkatli ve en önemlisi kendisine aþýk bir kadýn bulduklarýnda, aradýklarý mutluluðu bulmuþ olurlar. Ancak bunlarýn hepsinin bir arada bulunduðu bir kadýn bulmak oldukça zor olduðundan, genellikle karma 5 þýk ile uzun süre hayatlarýna devam ederler! Bir an önce işlerinizi bir düzene koymalısınız. Çevreniz sizden bir cevap bekliyor. Onlar her konuda yardımınıza hazır. Parasal konularınızın çözümü de vereceğiniz kararlara bağlı. 21 Mayýs - 21 Haziran Çalışıyorsanız bugün sizin için olumlu anlaşmalar yapmak için en uygun zaman. Bu anlaşma sayesinde başarıya gideceksiniz.para konusunda akılcı olmalısınız. Çünkü beklenmedik harcamalar çıkacak. 23 Temmuz - 22 Aðustos Yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Süpriz gelişmeler olabilir. Birkaç işi birarada yapmak zorunda kalabilirsiniz. Zaman zaman karamsarlığa kapılsanız da sizi üzen ve düşündüren olaylar iyi bir şekilde noktalanacak. Canınız şu sıralar çok sıkılıyor. Bunun nedeni sizin karamsarlığınız. Moralinizi yüksek tutun. Maddi durumunuzu sorun etmeyin. Birazcık çaba ile bunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu günlerde sizi yeni ve özel bir arkadaşlık bekliyor. Bu arkadaşlık önceden hiç olmadığı kadar iyi olacak. İlişkinizde şüphe ve kıskançlığa yer vermediğiniz müddetçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bu günlerde sizi yeni ve özel bir arkadaşlık bekliyor. Bu arkadaşlık önceden hiç olmadığı kadar iyi olacak. Fakat karşınızdaki insanı iyice tanımadan özel hayatınıza ortak etmeyin. Kafanızda birtakım yatırım planları var. 21 Nisan - 20 Mayýs 22 Haziran - 22 Temmuz Bugün sizin için melankolik bir gün. Siz zaman zaman böyle zamanlar geçiriyorsunuz. Düşünceleriniz karmakarışık. Önünüze gelene akıl danışmanız işinizi kolaylaştırmaktan çok zorlaştırabilir. 23 Aðustos - 22 Eylül 21 Aralýk - 19 Ocak Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Ekip çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bunun sonucunda maddi ve manevi açıdan rahatlık kazanacaksınız. Uzak bir yerden gelen biriyle tanışacaksınız.

19 19 Kaç Çeþit Gül Vardýr? Gül, yüzyýllardýr herkesin en gözde çiçeðidir. Bütün ülkelerde ve bütün yaþlarda yazýlan þiirlerde baþka hiçbir çiçek onun verdiði anlamý verememiþtir. Gül, her zaman tarihte yer almýþtýr. Ýngiltere de York ve Lancaster meclisleri güç için savaþtýklarý zaman, beyaz ve kýrmýzý gülleri amblemleri olarak seçtiler. Çiçekler yüzünden bu savaþýn adý Güller Savaþý diye tarihe geçti. Güller yüzyýllardýr yetiþtirilmektedir. Sayýlamayacak kadar çok çeþidi vardýr. Tahminen 30 ile 20 den fazla çeþidi vardýr. Gül herhangi bir ülke ile sýnýrlý deðildir. Güllerin renkleri beyazdan, pembenin tüm tonlarýna, sarý, kavuniçi, en koyu kýrmýzý ve kýzýla Kirpilerin kafasýnýn ve vücudunun daha üst bölümleri kýsa sarýmsý dikenlerle kaplýdýr. Yetiþkinlerin 5000 den fazla dikeni olabilir. Diðer kýsýmlarý kahverengi kürk ile kaplýdýr ve kýsa bir kuyruklarý vardýr. Tüm Avrupa da bulunurlar ve çoðunlukla bahçelerde yaþarlar. Ormanlýk, bodur çalýlýk yada iþlenmiþ alanlarý tercih ederler. Kirpiler yalnýz yaþayan hayvanlardýr. Yiyecek aradýklarýnda, sümüklü böcek, salyangoz, iri böcekler ve solucanlarýn daha bol bulunduðu çok yaðýþlý gecelerde hareketli olurlar. Bazen de kuþ yumurtalarý ve yerde yuva yapmýþ kuþlarýn yavrularýyla beslenirler. Yazýn, kirpiler gün boyu geçici olarak yapraklardan, yosun ve çimenlerden yaptýklarý sýðýnaklarýnda kalýrlar. Kasýma kadar çoðu kýþ uykusuna yatar. Yapraklardan ve yosundan yol kadar deðiþir. Küçük düðme þeklindeki güllerden, özel olarak yetiþtirilmiþ olanlarýna kadar birçok çeþidi vardýr. Hemen hepsi, sýký çalýlýk veya sarmaþýk þeklindedir. Gövdeleri genellikle dikenlidir. Bu dikenler gülü lezzetli bir yiyecek olarak gören çeþitli hayvanlardan korumak içindir. Özel yetiþtirilen gülleri iki kýsýmda toplayabiliriz. Yaz gülleri genellikle yazýn baþýnda bir kere açarlar ve kalýcý güllerdir. Bunlar sezon boyunca, sonbaharýn sonuna kadar birçok defa açarlar. Yaz gülleri dayanýklý, eski tarzda güllerdir. Damasklar, yosun gülleri, sarmaþýklar ve yaban gülleri gibi. Kalýcý güller genellikle daha az dayanýklýdýr. Çin gülü, misk, yaprak dökmeyen güller de bunlardan bazýlarýdýr. Kirpileri Tanýyalým... kenarlarýnýn aþaðýsýnda, eski tavþan çukurlarýnda ve çürümüþ organik maddelerin altýna yuva yaparlar. Seçtikleri yere yuva yapacaklarý gereçleri aðýzlarýnda taþýrlar ve gerekli büyüklükte bir yýðýn yaptýklarýnda, içeri doðru bir çukur kazarlar ve rahat bir barýnak yapýncaya dek çevresinde dönerler. Gelecek mart yada nisana kadar kýþ uykusuna yatarlar ve bu süre içinde kalp atýþlarý dakikada 190 dan 20 ye kadar düþer ve vücut ýsýlarý yaklaþýk 10 derece azalýr. Kirpilerin çoðu kýþ uykusu sýrasýnda ölür. Görüþü zayýftýr, fakat koku alma ve iþitme duyularý çok iyidir. Ýyi týrmanýr ve yüzebilirler. Dikenlerinin sýklýðý, rahatsýz edildiðinde ona yardýmcý olur. Top gibi yuvarlanarak baþýný ve yumuþak kýsýmlarýný korur. Ne yazýk ki, dikenleri onlarý insanlardan gelen tehlikelerden korumaz. Çoðunlukla bahçelerdeki su çukurlarýna düþerler, ezilirler, çim biçme makineleri yada böcek zehirleri veya çöpler yüzünden ölürler. Büyük Mercan Resifi Büyük Mercan Resifi Avustralya nýn en önemli güzelliklerinden birisi olmakla beraber dünyanýn yedi harikasýndan da bir tanesidir. Ayný zamanda en geniþ resif sistemi ve yaþayan organizmalar tarafýndan yapýlmýþ en büyük yapýdýr. Nedir? Avustralya nýn kuzeybatý kýyýsýnda 2000 km den daha büyük bir mesafe boyunca uzanan Büyük Mercan Resifi dünyadaki en büyük mercan kayalýðýdýr. Mercan kayalýðý aþýnmaya karþý dayanýklýdýr ve mercan, su yosunu, magnezyum ve kalsiyum karbonat gibi maddelerin birikerek tortu yaratmasýyla oluþmuþtur. Bu yapýsýyla binlerce hayvan ve bitkiye ev sahipliði yapmaktadýr. Nerededir? Avustralya da Queensland adý verilen sahile paralel olarak uzanmaktadýr ve Avustralya Hükümeti tarafýndan deniz parký olarak korunmaktadýr. Daha çok kuzey-güney yönünde akmaktadýr. Büyük Mercan Resifi uzaydan görünen tek doðal organizmadýr! Göç Eden Kuþlar Yönlerini Nasýl Buluyorlar? Yaz sonunda dünyanýn çeþitleri bölgelerindeki birçok kuþ evlerini býrakarak kýþ için güneye uçmaktadýr. Bazen binlerce kilometre uçarak baþka kýtalara göç ederler. Bir dahaki baharda ise ayný kýtaya geri gelmekle kalmayýp yuvalarýna kadar gelirler! Peki yollarýný nasýl buluyorlar? Bu duruma cevap bulmak için çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalardan birisinde bir grup leylek sonbaharda göç zamanýndan önce yuvalarýndan alýnýp baþka bir yere götürülmüþtür. Bu yeni yerden kýþýn beslenebilmek için baþka bir yere gitmeleri gerekirken eski yuvalarýna doðru yol alýrlar! Kýþ yaklaþtýðýnda uçacaklarý yönü bilmeleri doðuþtan gelen bir içgüdü olarak tanýmlanabilmektedir. Baþka bir çalýþmada da kuþlar uçakla yuvalarýndan alýnýp uzaða götürülmüþ ve serbest býrakýldýklarýnda yuvalarýna geri dönmüþlerdir. Yuvaya dönmenin içgüdü olduðunu söylemek bu gizemli durumu yeterince açýklamaya yetmiyor. Yavru kuþlara ailesi tarafýndan yollarýn öðretilmediðini biliyoruz çünkü yýllýk göçlerde ilk olarak aileler uçmaya baþlar. Yuvasýna uçan kuþlar genellikle geceleri uçarlar bu nedenle de onlara yolu hatýrlatacak herhangi bir þeyi göremezler. Baþka bir teoriye göre kuþlar dünyayý çevreleyen manyetik sahayý hissedebilirler. Manyetik sýnýrlar kuzeyden güneye doðru uzanýr. Belki de kuþlar bu sýnýrlarla yönlerini buluyorlardýr ama bu teori hiçbir zaman ispatlanmamýþtýr. Tarihte kuþ göçleriyle ilgili bir örnek vardýr. Colombus Amerika kýtasýna yaklaþýrken güneybatýya uçan bir kuþ sürüsünü görmüþtür. Bu karanýn yakýn olduðu anlamýna geldiði için Colombus yönünü deðiþtirerek güneybatýya doðru ilerlemiþtir. Ýþte bu yüzden Colombus Florida yerine Bahama kýyýlarýna varmýþtýr.

20 R e k l a m

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı