KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde Milletvekili adayý olarak Sn. Rifat Krasniç oy birliði ile seçilmiþtir. Milletvekili Sn. Rifat Krasniç in bu güne kadar çaslýþmalarý deðerlendirilerek (Mamuþa Pilot Belediye Birimi nin kurulmasýnda, Dil Yasasý nýn onaylanmasýnda, Mamuþa-Pirana yolunun yapýlmasýnda, Mamuþa Ýlköðretim okul binasýnýn inþaatýnda), bir çok alanda yapmýþ olduðu çalýþmalarla Kosova Türk Toplumuna ve Kosova nýn en güzel bir yere gelmesi için elinden geldiði mücadeleyi vermiþtir. KDTP Mamuþa Þubesi Yönetim Kurulu KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 393 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Bir Zafer Bayramý daha coþkuyla kutlandý Kosova da da 30 Aðustos Zafer Bayramý Sultan Murat Kýþlasýnda düzenlenen resmi tören ile akþam saatlerinde Prizren merkezi Þadýrvan da düzenlenen Halk Konseriyle görkemli bir þekilde kutlandý. Zafer Bayramý töreni sabah saatlerinde Sultan Murat kýþlasýnda Çok Uluslu Güney 30Aðustos Tugayý Kosova Barýþ Gücü bünyesinde görev yapan Türk KFOR u Prizren de yaz tatili süresince üç okulda gerçekleþtirdiði bakým ve onarým çalýþmalarýný baþarýyla tamamladý. Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn ve Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar tarafýndan Atatürk büstüne çelenk konmasý ve düzenlenen resmi törenle baþladý. Yerel ve uluslararasý çok sayýda davetlinin katýldýðý resmi tören Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla devam etti. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla yayýnladýðý mesajdan bölümler okundu. Okunan mesajda, Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlýðýnýn bir göstergesi olan 30 Aðustos Zaferi nin, ayný zamanda ulusal birlik ve beraberliðin ne kadar büyük ve zinde bir güç olduðunu da ortaya koyduðu belirtilen Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn mesajýnda Türk ulusunun zayýf zannedildiði dönemde kazanýlan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti nin temel dayanaklarýnýn ne derece saðlam ve sarsýlmaz olduðunun en açýk ifadesidir. dendi. devamý sayfa 7 de Mehmetçik ten eðitime destek 3 Eylül Pazartesi günü yeni eðitim yýlýnýn baþlangýcý nedeniyle onarým yapýlan okullarýn açýlýþý törenli bir þekilde gerçekleþtirildi. devamý sayfa 6 da Kosova da Türkçe Eðitime Iþýk Doðdu Kosovalý Türklerin uzun zamandýr beklediði Türkçe okul kitaplarý nihayet çýkmaya baþladý. Uzun dönem öðretmenlerin kitap sýkýntýsý olduðu için genelde öðrencilere ya dikte, ya da eski kitaplarla çalýþmak zorundaydýlar. Savaþtan sonra, Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlýðý Türkiye den yardýmcý ders kitaplarý getiridi. Bu da bizim öðrenciler için bir nebze olsa bile kiataplara kavuþmak demekti. Kosova Eðitim Bakanlýðýnýn Türkçe kitaplarý basmasý gerekiyordu ve nihayet bu da oldu. Yeni kitaplarýmýz bu eðitim yýlýna yetiþtirildi. Kosova Eðitim Bakanlýðý Türkçe Sorumlusu Nazan Safçi þunlarý söyledi. Ýlkokul için basýmdan çýkan kitaplarýn 1, 2, 6 ve 7 sýnýflarýn tüm kitaplar (alfabe hariç) çýktý. 3, 4 ve 8 sýnýflar için ise kitaplarýn basýmdan çýkmasý bekleniyor. Bu kitaplarý Libri Shkollor, Dukagjini ve Albas yayýn evlerinde basýlmýþtýr. Bu yayin evleri ile çalýþan tüm kýrtasiyelerde bu kitaplarý bulabilrsiniz dedi. Türkçe eðitimi için yeni bir ýþýk doðdu. Artýk çocuklarýmýz okullarýna sadece defterele deðil, kitaplarý ile birlikte gidecektir. Bu bizim eðitimimize büyük katký saðlayacak ve eðitimimiz çok daha saðlýklý bir þekilde yapýlacaktýr. Mevcut öðretmenlerimiz dýþýnda yeni öðretmen kadrolarý da yetiþti. Türkiye de mezun olan öðrencilerin çoðu eðitimde çalýþmaya baþladý. Bu da demektir ki Kosova da Türkçe Eðititmde hem kalite hem daha uzun dönem Türkçe Eðitimin ayakta kalmasý anlamýna gelir. Bununla birlikte de Türkçe Eðitimindee taleb artýkça, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine gidecek öðrencilerimizin kontenjanýn artýrýlmasý demektir. Türkçe eðitimde ne kadar daha fazla öðrenci olursa, Türkiye Üniversitelerine gidecek öðrenci kontenjaný da o kadar artýrýlacaktýr. Türkçe eðitimine kaydolan bir çocuk Türkiye Üniversitelerine gitme þansý daha fazla olacaktýr. Çünkü Arnavut öðrenciler için kýsýtlý kontenjan veriliyor, Oysa Türkçe eðitimde okuyan bir öðrencinin gitme þansý çok yüksektir. Türkçe sýnýflar artýkça da, Kontenjan da artacaktýr!türkçe eðitim Kosova da varoldukça, Türkçe de her zaman varolacaktýr! 17 Kasým da sandýk baþýnda buluþalým UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Kosova da yerel ve merkezi seçimlerin 17 Kasým da yapýlmasý için yeþil ýþýk yaktý. Danimarkalý UNMIK Yöneticisi Soren Yesen Petersen geçen yýl Kosova statüsünün belirlenmesini göz önünde bulundurarak seçimlerinin yapýlmasýna izin vermemiþti. Alman diplomatý Yoakim Rüker seçim kararýný verdi. Rüker, müzakere ekibi üyeleri ile bir araya gelerek bu kararý alýrken, Kosova statüsünün belirlenmesi yüzünden bu tarihi ilerideki bir döneme ertelenebileceði olasýlýðýný ortaya attý. Rüker ve Müzakere ekibi üyeleri yaptýklarý açýklamalarda bu tarihin kesin olmadýðýný, statü yüzünden deðiþebileceðini belirtiler. Toplantýda ayrýca partilerin talepleri göz önünde bulundurarak parti adaylarýn listeleri 7 Eylül den 12 Eylül tarihine ertelenmesi kararý alýndý. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Müzakere ekibi üyeleri ile toplantý iki buçuk saat sürdü. Rüker, Baþkan Seydiu ve PDK Baþkaný Haþim Thaçi nin yer aldýðý toplantý ardýndan yaptýklarý açýklamada, kararlarýn oy birliði ile alýndýðýný bildirdiler. Rüker, Müzakere ekibinin 15 Aðustos ta ortaya attýðý öneriyi göz önünde bulundurarak yerel ve merkezi seçimlerin 17 Kasým da yapýlmasýna kararlaþtýrdýk dedi. Rüker, Müzakere ekibi ile ayrýca Kosova da gerçekleþecek olan iki önemli süreçten, statü sürecine daha çok önem vermesi için anlaþtýklarýný söyledi.

2 Almanya, Fransa ve Ýsviçre Savunma Bakanlarý Kosova nýn parçalanmasýna karþý Almanya Savunma Bakaný Franc Jozef Yung ve Fransa Savunma Bakaný Herve Morin, Priþtine de Cuma günü düzenlenen KFOR birlikleri komutanlýðýnda yapýlan devir teslim törenine katýldýlar. Priþtine KFOR merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde Alman General Roland Kater görevini Fransýz General Kvasie Dý Marnaka devretti. Almanya ve Fransa Savunma Bakanlarý Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Agim Çeku ile de ayrý görüþmelerde bulundular. Alman Savunma Bakaný Frans Jozef Yung, Kosova üst düzey yetkilileriyle yaptýðý görüþme ardýndan Kosova da her tür þiddet olaylarýna karþý olduklarýný belirtirken, Kosova statüsünün 10 Aralýk yada daha öncesinde netleþeceðini söyledi. Yung, NATO ve AB tüm bakanlarý Kosova statüsünün Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan paket önerisi çerçevesinde çözülmesinden yanadýr. Kosova nýn parçalanmasý istikrarsýzlýða yol açacak dedi. Baþkan Seydiu Alman bakanýn ortaya attýðý fikri, Viyana görüþmeleri sýrasýnda üçlü heyette açýklandýðýný söyledi. Sýrbistan ile Kosova nýn baðýmsýzlýðý gibi konularý görüþmeyeceklerini belirten Baþkan Seydiu, iyi komþuluk iliþkilerini görüþmeye hazýr olduklarýný vurguladý. Baþbakan Agim Çeku da ayný tutumu ortaya atarak Kosova nýn 10 Aralýk sonrasýný beklemeyeceðini, baðýmsýzlýðý ilan edeceklerini söyledi. Baþbakan Çeku, bu yüzden Almanya dan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý için öncü olmasý isteminde bulundu. K o s o v a 2 Fransa Kosova nýn uluslararasý denetimli baðýmýsýzlýðý destekliyor. Fransa Dýþiþleri Bakaný Herve Morin ise Kosova üst düzey yetkilileriyle yaptýðý görüþme ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kosova nýn uluslararasý birliði denetimindeki bir baðýmsýzlýktan yana olduðunu söyledi. Herve, Biz Kosova nýn uluslararasý birliði denetiminde baðýmsýzlýðýný destekliyoruz. Bu baðýmsýzlýk yalnýz Kosova lý Sýrplarýn güvenliðinin saðlanmasý, dini eserlerinin korunmasý ve topluluklarýn güvenliðinin saðlanmasýyla gerçekleþebilir dedi. Fransa nýn Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðunu belirten Herve, bu sorunun çözülmesi için olanaklar aradýðýný söyledi. Herve, Fransýz hükümeti 10 Aralýk tan önce Kosova statüsünün belirlenmesi için çaba gösterecek dedi. Herve, Fransa nýn Kosovalýlarýn sabrýný anlamlý olarak nitelendirdiðini, Sürekli olarak onlardan sabýrlý olmalarýný istedik. Gayemiz AB üyeleri arasýnda ortaklaþa tutumu saðlamaktý dedi. Schmid: Ýsveç Kosova sorununun çözümünden yana Baþkan Fatmir Seydiu Priþtine ye gelen Ýsveç Savunma Bakaný Samuel Schmid i kabul etti. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilk günden destekleyen Ýsveç, bu tutumunu Priþtine de de sürdürdü. Ýsveç Savunma Bakaný Samuel Schmid, Ýsveç in önümüzdeki hafta ve aylarda Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn kazanmasý çözümünden yana olduðunu belirtirken, bu çözümün ileride barýþ ve istikrarý saðlayacaðýný ifade etti. Ýsviçre nüfusunun %10 nu Kosovalýlarýn oluþturduðunu belirten Bakan Schmid, bundan dolayý bu konuyla ilgilendiklerini söyledi. Kosova 10 Aralýkta baðýmsýz olacak mý? 10 Aralýk için geri sayým baþladý. Uluslararasý yetkililer konu ile ilgili farklý açýklamalarda bulunuyorlar. Kosovalýlar 10 Aralýk tarihini sabýrsýzlýkla beklerken, son günlerde konu ile ilgili yapýlan açýklamalar Kosova baðýmsýzlýðýna 10 Aralýk tan önce kavuþacaðý belirtiliyor. Kosova da KFOR komutanlýðý devri teslim törenine katýlan Almanya Savunma Bakaný Franz Jozef Yung Kosova nýn 10 Aralýktan önce baðýmsýzlýðýna kavuþabileceði açýkladý. Avusturya Dýþiþleri Bakaný Ursula Plasnik, 10 Aralýk Kosova statüsüsnün çözümü için son tarih olduðunu belirtirken, bu tarihten sonra görüþmelerin yapýlmayacaðýný söyledi. Plasnik, Ýki tarafýn durumun ciddiyetini anlamalarýný ve bunu gerekli þekilde kullanmalarý gerekir dedi. Plasnik açýklamasýnýn devamýnda, Kosova statüsünün Balkanlarýn AB ne üye olmasý için engel olmamasý gerektiðini söyledi. Plasnik, Kosova AB ortaklaþa diþ siyasettinin olgunluk testi deðil, ayný zamnanda AB nin Belgrad ve Priþtine için olgunluk testi olacaktýr dedi. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça hükümetinin 100 günlük etkinliði hakkýnda sunduðu raporda, BM Güvenlik konseyinde Kosova ile ilgili yeni bir düzenleminin kabulu için tehlikenin ortadan kaldýrýldýðýnýn altý çizildi. Sýrbistan Radikal Partisi Baþkaný Tomislav Nikoliç, gazetecilere yaptýðý açýklamada Kosova nýn baðýmsýzlýðý Aralýk ayýnda tanýnacaðýný söyledi. Nikoliç, Aralýk ayýna dek hiç bir þey beklemiyorum. Bu görüþmeler yeni birþey getirmeyecektir dedi. Sýrbistan ýn Kosova statüsü çözümünü beklemesi gerektiðini belirten Nikoliç, Arnavutlar Viyan ya özerkliði kabul etmeye gitmediler. Arnavutlar baðýmsýzlýk dýþýnda hiç bir çözümü kabul etmeyecekler. Bizim için her çözüm faciadýr dedi. Sýrbistan hükümeti Kosova dan sorumlu bakaný Slobodan Samarciç, 10 Aralýk ile Kosova görüþmeler süreci tamamlanmayacaðýný söyledi. Samarciç, Görüþmeler beklendiði bir þekilde sürmüyor. 10 Aralýktan sonra da devam edeceði bellidir. Bunu 10 Aralýkta görüþme sürecinin tamamlanacaðýna inanan bir çok ülke de farkýnda olacaktýr dedi. Kosova parçalanmayacak Viyana görüþmelerine katýlan Kosova Müzakere ekibi Perþembe öðleden sonra döndü. Öðleden önce üçlü heyet ile bir araya gelen Kosova Müzakere ekibi, Kosova ile ilgili tutumunu bir daha tekrarladý. Ü çlü heyet Kosova Müzakere ekibi ardýndan öðleden sonra Sýrbistan Müzakere ekibi ile ayrý ayrý bir araya geldi. Viyana da gerçekleþen görüþmeye müzakere ekibi tam heyet katýlýrken, Sýrbistan ise görüþmelere bakanlar seviyesinde katýldý. Taraflar önceleri ortaya attýklarý tutumlarýna sadýk kaldýlar. Kosova baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýný istedi, Sýrbistan ise özerklikten fazla bir adým atmadý. Kosova Müzakere Ekibi, üçlü heyet ile yaptýklarý görüþmede, Sýrbistan dan BM Kosova Özel temsilcisi Marthi Ahtisari nin hazýrladýðý Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý isteminde bulundu. Üçlü heyet ile yapýlan görüþme ardýndan Müzakere ekibi öðleden sonra Priþtine ye dönerek Priþtine hava limanýnda bir basýn toplantýsý düzenledi. Müzakere ekibi üyeleri yaptýklarý açýklamalarýnda, görüþmelerin devamýnda yapýcý olacaklarýný ve baðýmsýzlýk dýþýnda hiç bir çözüm þeklini kabul etmeyeceklerini belirttiler. Baþkan Seydiu açýklamasýnda Kosova nýn geleceði için kabul edilecek tek çözümün baðýmsýzlýk olduðunu vurguladý. Baþkan Seydiu, Kosova nýn baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak tanýnmasý için tutumumuzu ortaya attýk. Meclis toplantýlarýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðý, toprak bütünlüðü ve Marthi Ahtisari nin paket önerisinin tartýþýlmayacak tutumunu ortaya atmýþtýk dedi. Baþkan Seydiu açýklamasýnýn devamýnda Kosova tarafýnýn Sýrbistan ile iyi dostluk iliþkilerin kurulmasý için esas olacak bir doküman öneride bulunduklarýný söyledi. Baþbakan Çeku, Kosova Müzakere heyettinin Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan mada ek süreçten neller bekledikleri görüþünü ortaya attýklarýný dile getirdi. Çeku, Bu sürecin 10 Aralýk ta tamamlanmasýný bekliyoruz. Bu tarihten sonra baðýmsýzlýðýn tanýmasýný bekliyoruz dedi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi Kosova için tek çözüm baðýmsýzlýk olduðunu belirtirken, uluslararasý birliðinden Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý istedi. Kosova Müzakere heyeti üyeleri Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan bahsederken, Kosova nýn 2007 yýlýnda baðýmsýzlýðýna kavuþacak mý? sorusuna açýklama yapmadýlar. Baþkan Seydiu ve Baþbakan Çeku soruyu yanýtsýz býraktýlar. Baþkan Seydiu, taraflar arasýndaki yeni görüþmelerin Eylül ayýnýn sonunda yapýlacaðýný belirtirken, görüþme yeri ve tarihi hakkýnda hiç bir açýklama yapmadý. Baþbakan Çeku, üçlü heyet ile görüþme öncesi Kosova daki mevcut durumla ilgili bir malzeme daðýttýðý açýkladý. Belgrad Kosova ya yeniden özerklik önerdi Belgrad Viyana da Üçlü ile yaptýklarý görüþmede tutumunda hiç bir deðiþiklik olmadý. Belgrad medyasý tarafýndan yapýlan açýklamada Sýrbistan heyetti Kosova ya geniþ özerklik tanýmaya hazýr olduðunu bir daha tekrarladý. Viyana da Sýrbistan heyetti baþkaný ve Sýrbistan Hükümetinin Kosova sorumlusu Bakan Sobodan Samarciç, Sýrp tarafýnýn Kosova ile ilgili tutumunu dile getirdiklerini söyledi. Bakan Samarciç, Kosova ya tarihinde hiç bir zaman sahip olmadýðý geniþ özerklik tanýmaya hazýrýz dedi. Sýrbistan Dýþiþleri bakaný Vuk Yeremiç ise görüþmeyle ilgili yaptýðý açýklamada, Priþtine ile görüþmelerin bire bir yapýlmasý için üçlü heyetiyle anlaþtýklarýný söyledi.

3 3 Yeni eðitim yýlý grevsiz baþladý 3Eylül Pazartesi günü Kosova nýn tüm ilk ve orta okullarýnda 2007/2008 okul yýlý baþladý. 400 bin kadar ana, ilk ve orta okul öðrencisi üç aylýk bir aradan sonra sýnýf arkadaþlarýyla okullarýnda bir araya geldiler. Kosova Eðitim Bakaný Agim Veliu 2007/08 yeni okul yýlýnýn baþlanmasý için tüm öðrenciler, öðretmenlere ve velilere baþarýlar diledi. 2007/08 eðitim yýlýnda 959 okulda kadar öðrenci eðitim görecek. 36 bin öðrenci de birinci sýnýflara baþladý. 2007/08 okul yýlý öncesinde Kosova Eðitim Sendikasý eðitimcilerin maaþlarýna zam yapýlmasý talebinde bulundu. Uzun süren görüþmeler ardýndan çözüm bulundu. Kosova Eðitimciler Baðýmsýz Sendikasý, Kosova da statü görüþmelerini göz önünde bulundurarak hükümetin önerisini kabul etti. Kosova hükümeti %20 lik bir zammý önerirken, Kosova Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasý bu zamýn %50 olmasýný istedi. Sonunda Kosova eðitimcilerinin maaþlarýna 20 euro zam yapýldý. Ýki taraf arasýnda imzalanan anlaþmaya göre eðitimcilerin maaþý 200 euro olacak. Hükümet ile Baðýmsýz Eðitim Sendikasý arasýnda imzalanan anlaþmaya göre, ayrýca sosyal durumu aðýr olan öðrencilere 300 bin avro yardýmda bulunulmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Kosova da eðitim görülen ortamda bir öðrenci baþýna 2.5 metre kare düþüyor. Bu yetersiz rakam yanýnda okullarýn çoðunun onarýlmasý gerekiyor. Rusya Kosova nýn parçalanmasýndan yana Haftalardan beri gündemden bir türlü düþmeyen Kosova nýn parçalanma senaryolarý hala tartýþýlmaya devam ediliyor. Kosova nýn parçalanmasýný ilk defa Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard Kouchner dile getirmiþti. Zamanla Kouchner i, Ýþinger ile diðer siyasiler izledi. Bütün bu siyasiler bu konuda yaptýklarý açýklamalarýn çarpýtýldýðýný ifade ederek, kendilerini savunmaya çalýþtýlar. Kosova nýn parçalanmasý ile ilgili verilen demeç kervanýna Kosova ya geçen hafta gelen Hollanda Dýþiþleri bakaný da katýldý. Kosova Nýn parçalanma senaryolarý ile ilgili son geliþme Rusya dan geldi. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Güney Kore Dýþiþleri Bakaný ile yaptýðý görüþme ardýndan ilk defa Kosova nýn parçalanma olanaðýný dýþlamadý. Lavrov, Moskova da düzenlediði basýn toplantýsýnda Belgrat ile Priþtine arasýnda var olabilecek her tür anlaþmayý kabul etmeye hazýr olduklarýný ifade etti. Lavrov, Temas Artý gurubu Üçlüsünün esas amacý taraflar arasýnda bir anlaþmanýn varýlmasýna yardým etmektir. Bundan dolayý da biz taraflar arasýnda var olacak her tür anlaþmayý kabul etmeye hazýr olduðumuzu sürekli dile getiriyoruz. Bize göre Kosova nýn kaderini taraflarýn kendileri çözmelidir dedi. Üçlünün üslendiði görevi de deðerlendiren Lavrov, Üçlünün esas görevi, taraflara zoraki bir çözümde bulunmak deðil, onlar arasýnda anlaþmalarý için yardýmda bulunmaktýr. Bizim açýmýzdan Belgrat ile Priþtine arasýnda bir anlaþmaya varmak çok önemlidir dedi. K o s o v a Güzel sözler Boþ bir çuvalýn dik durmasý zordur. (BENJAMÝN FRANKLÝN) Partiler seçimlere ve koalisyonlara hazýrlanýyor UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Kosova da yerel ve merkezi seçim kararýný imzaladý. Rüker, ayný zamanda sertifikalarýn yapýlmasý ve partilerin seçim adaylarýn sunulmasý tarihini 7 Eylül den 12 Eylül e kadar uzattý. Rükerin kararý ardýndan Kosova siyasi partileri kollarýný sývayarak seçim çalýþmalarýna baþladýlar. Kasým ayýnda seçimlere katýlacak olan siyasi partiler bu hafta içinde seçimlerle ilgili çok sayýda kararýn almasý bekleniyor. Partiler özellikle seçim kampanyasý mekanizmalarýný, adaylarýn seçimi gibi çalýþmalarýný sürdürecekler. Bu güne dek hiç bir Kosova siyasi partisi sertifikasýný yapmazken aday listelerini de Seçim komisyonuna sunmadýlar. Kosova seçimlerine katýlacak olan büyük siyasi partiler seçimlerle ilgili yaptýklarý açýklamalarda seçimlere hazýr olduklarýný ve zamanýnda seçim çalýþmalarýný tamamlayacaklarýný belirttiler. LDK Basýn sözcüsü Vehbi Miftari, bu günlerde yapacaklarý Baþkanlýk divaný toplantýsýnda bu konuyu masaya yatýracaklarýný kaydetti. Sözcü Miftari, Seçim mekanizmalarýndan baþlayarak, sertifika teknik kriterleri ve aday listelerin yapýlmasý gibi konular görüþülecek. Sözcü Miftari ye göre, LDK önümüzdeki günlerde yerel ve merkezi seçimler için en kaliteli adaylarýnhý seçerek, seçim platformunu tamamlayacak. LDK nin birçok siyasi öznelerle iþbirliði yapmaya hazýr olduðunu belirten Sözcü Miftari, seçimlerde sonra koalisyonlarda bulunacaklarýný söyledi. Kosova nýn en büyük muhalefet partilerinden bir olan PDK seçimleri kazanacaðýna inanýyor. PDK yetkilileri seçimleri kazanacaklarý ve iktidarý ele alacaklarýna inanýyorlar. PDK Basýn Sözcüsü Vlora Çitaku, partisinin bir kaç ay önce yerel ve merkezi seçim hazýrlýklarýna baþladýðýný söyledi. Partisinin aday listelerinin daha önce sunmasý için hazýr olduðunu belirten Sözcü Çitaku, aday listelerinin 5 Eylül sonrasýna ertelenmesinin adaylarýn yeniden gözden geçirilmesi fýrsatýný yarattýðýný ifade etti. Cumartesi günü bir araya gelen AAK Baþkanlýk Divaný da seçim hazýrlýklarýný masaya yatýrdý. AAK Basýn sözcüsü Besnik Tahiri, partisinin merkezde ve sahada çök iyi örgütlü bir parti olduðunu belirtirken, seçimlere hazýrlýklý olarak katýlacaklarýný söyledi. Partisinin seçimlerden sonra koalisyona hazýr olduðunu belirten Sözcü Tahiri, görevde bulunan LDK+AAK+ ve 6+ en iyi bir koalisyon olduðunu söyledi. LDD partisi tarafýndan yapýlan açýklamada ise seçim hazýrlýklarýnýn bir yýldan fazla sürdüðü vurgulandý. LDD Basýn Sözcüsü Besa Gaceri, partisinin seçimlere hazýr olduðunu ve seçimlerle katýlacaðýný söyledi. Sertifika dönemi ve aday listelerin sunulmasý için zamanýn daraldýðýný belirten Sözcü Gaceri, partisinin seçimlere katýlacaðýný bildirdi. Becet Pacoli nin Kosova Yeni Birlik partisi de seçim hazýrlýklarýna hazýr olduðunu açýklamadý. Bu partinin de Kosova da üç büyük parti arasýnda yer almasýný bekleniyor.

4 K o s o v a 4 Kosova Emekliler ve Malûller Derneði, Kosova Türk Taburunu ziyaret etti Emekliler: Sadece Türk KFOR u bize sahip çýktý Saðlýk taramalarýyla ve ücretsiz ilaç yardýmýyla emeklinin umudu Türk askeri, haftada iki gün gerçekleþtirdiði taramalar zincirine Mitroviça, Výçýtýrýn ve Skenderay ý da ekledi. Kosova Emekliler ve Malûller Derneði, 31 Aðustos Cuma günü Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlýðýnýn konuþlandýðý Sultan Murat Kýþlasýný ziyaret etti. Dernek baþkaný Ýliyaz Kurteþi nin önderlik yaptýðý heyette dernek sekreteri Þaban Kaytazi, derneðin Priþtine þubesi baþkaný Hamit Haliti, Maliþova þubesi baþkaný Çerim Gaþi, Yakova þubesi baþkaný Tahir Hoca, Rahovça þubesi baþkaný Cemali Bayra, Gilan þubesi baþkaný Ramiz Blatsa, Výçýtýrýn þubesi baþkaný Samir Ýmeri, Mitroviça þubesi baþkaný Hamdi Ýbiþi, Prizren þubesi baþkaný Hüsni Rugova, Prizren þubesi sekreteri Musa Yorganciu, þube kadýnlar kolu temsilcisi Sebahat Kiseri ve Výçýtýrýn dan Agim Deva yer aldý. Tabur revirinde Tabip Yüzbaþý Mustafa Coþkun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen koordinasyon toplantýsýnda, Emekliler Derneði ile Kosova Türk Taburunun son üç ay içerisinde gerçekleþtirilen faaliyetler deðerlendirilirken, Eylül ayýndan itibaren tekrar Pazartesi ve Perþembe günü devam edecek saðlýk taramalarýnda izlenecek plan ve tarih programý düzenlendi. Dernek tarafýndan gelen istem üzerine saðlýk taramalarý zincirine Mitroviça, Výçýtýrýn ve Skenderay ý da eklendi. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Tabip Yüzbaþý Mustafa Coþkun, son üç ay içerisinde toplam 1380 emeklinin muayene edildiðini, 406 hastanýn revirde muayene gördüðünü, yardýma muhtaç ve þehit ailelerinden toplam 1709 çocuðun sünnet edildiðini, bu süre zarfýnda Türk askeri doktorlarý tarafýndan 3813 çocuðun saðlýk hizmeti verildiðini vurguladý. Yüzbaþý Coþkun, Kasým ayý sonuna kadar bu sayýyý ikiye katlamayý hedeflediklerini söyledi. Yüzbaþý Coþkun, Önümüzdeki dönemde bütün ihtiyaçlarýnýza daha iyi yanýt verebileceðimiz inanýyoruz dedi. Toplantý ardýndan Kosova Türk Tabur Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar ý makamýnda ziyaret eden Emekliler Derneði heyeti, bugüne kadar maddi, manevi ve saðlýk yönünden bütün katký ile desteklerinden dolayý Türk askerine teþekkür etti. Výçýtýrýnlý emekliler adýna konuþan Agim Deva, Türk Taburu doktorlarý tarafýndan 540 kadar çocuðun sünnet edildiðini, kendilerine gýda yardýmlarý yanýnda saðlýk taramalarý desteðinin sunulduðunu ifade etti. Bugüne kadar göstermiþ olduðunuz hassasiyet, destek ve yardýmlarýn deðeri çok büyüktür. Ýþbirliðimizin þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonra da devam edeceðini umuyoruz dien Kosova Emekliler ve Malûller Derneði Baþkaný Ýliyaz Kurteþi, Yarbay Kerim Acar ýn Kosova ve Türkiye deki görevleri sýrasýnda baþarýlar diledi. Emeklilerin aldýðý 40 euroluk sosyal yardýmýn kimi hasta emeklilerin ilaçlarýný bile tedarik etmeye yetmediðinin altýný çizen Kurteþi, Kosova nihai statüsüyle birlikte emekli maaþý sorunun da çözüleceðine inandýðýný vurguladý. Bugüne kadar sadece Türk KFOR u sahip çýktý diyen Kurteþi, Türk taburuna minnettar olduklarýný söyledi. Kurteþi, Bu, bir insanýn bir insana muamele etmesi gerektiði þeklin örneðidir. Bu da Türk insanýnýn baþlýca özelliðinin bir göstergesidir dedi. Emeklilerin Türk Taburunda kendi evlerindeymiþ gibi hissetmelerini isteyen Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar, Bilhassa çocuklar ve emekliler olmak üzere her iki kesime yönelik yürüttüðümüz faaliyetlerin baþlýca amacý, her iki kesimin de gerçekten yardýma ihtiyacý olduðu içindir dedi. Bu iki kesimden gelen taleplere hayýr dememeye çalýþtýklarýný ifade eden Yarbay Acar, Emekliler Derneðinden gelen saðlýk taramalarý talebine desteklerinin süreceðini vurguladý. Ýþinger: Kosova nýn parçalanmasý söz konusu deðil Ýþinger, Taraflardan hiç biri görüþmelerde bu konuyu ortaya atmadý. Bundan dolayý bu konunun ileride de görüþülmesi için gereksinim görmüyorum dedi. Ü çlü AB temsilcisi Alman Diplomatý Wolfgang Ýþinger, Der Standart gazetesine verdiði demeçte, Kosova ile ilgili son günlerde ortaya atýlan bazý sorularý yanýtladý. Kosova nýn parçalanmasýna deðinen Ýþinger, bu sorunun görüþmelerin temeli olmadýðýný söyledi. Ýþinger, Taraflardan hiç biri görüþmelerde bu konuyu ortaya atmadý. Bundan dolayý bu konunun ileride de görüþülmesi için gereksinim görmüyorum dedi. 10 Aralýk tarihinin taraflar arasýndaki görüþmelerin son günü olduðunu belirten Ýþinger, bu tarihten sonra Kosova statüsü ile ilgili karar alýnmasý gerektiðini söyledi. Üçlü üye arasýndaki iliþkilere deðinen Ýþinger, bu iliþkinin Marthi Ahtisari nin planý kabul edilmemesi üzerine zorunlu olarak ortaya çýktýðýný ve þimdiye kadarki görüþmelerin iyi gerçekleþtiðini söyledi. Ýþinger, Bana AB temsilcisi olarak üçlü heyette önemli bir rol düþüyor. Onun primus inter pares rolü vardýr. Çünkü bu Kosova nýn Avrupa sorunu olduðundan kaynaklanmaktadýr. Kosova için bir Avrupa çözümü gerekiyor. Bunun için AB bunu gerçekleþtirmelidir. Bu gerçeði iki taraf da kabul ediyor dedi. Ýþinger, Avrupa Birliði nin Kosova ya yardýmda bulunacaðýný söyledi. Avrupa Birliði nin Kosova statüsünün belirlenmesi için bir çözüm hazýrlanmasý gerektiðini kaydeden Ýþinger, aksi takdirde alternatif bir çözüme hazýrlanýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýþinger, Bu konunun Üçlü heyet arasýnda parçalanmasýna izin vermemeliyiz. Bu yönde yoðun çalýþmalar yapýyoruz. Bazý devletlerde konuyla ilgili sorunlarýn yaþandýðýný kabul ediyorum dedi. Sayý:393 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova gündemi Seçmen, 17 Kasýmda sandýk baþýna Sencar Karamuço Uzun zamandan beri alýnmasý beklenen seçim kararý nihayet alýndý. Alýnan karar gereði bu yýl genel ve yerel seçimler birlikte 17 Kasým günü yapýlacak. Bununla uzun zamanda beri tartýþýlan seçim ve statünün ayný anda yürüyüp yürümeyeceði karmaþasý da son bulmuþ oldu. UNMIK Yöneticisi, geç de olsa bu karmaþaya son veren kararý aldý. Rucker, bu karar ile topu siyasi partilere atmýþ oldu. Siyasi partiler, resmi seçim kararýnýn alýnmasýndan hemen sonra seçim çalýþmalarýna start verdiler. Partiler, bu kýsa zamaný en iyi þekilde deðerlendirmek için birbiri ile tatlý bir rekabete baþladýlar. Partiler, bir taraftan önümüzdeki haftaya kadar sunmalarý gereken listeler üzerinde çalýþýrken, diðer taraftan da seçim çalýþmalarýný yürütmek için mesai harcýyorlar. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerin seçim ile ilgili seçim programýný açýklamalarýndan sonra seçim arenasý daha da kýzýþacak. Demokrasinin vazgeçilmezi olarak kabul edilen seçimlerin, Kosova ya neler getireceðini 17 Kasým seçimleri sonrasýný beklememiz gerekecek. *** Taraflar arsýnda Viyana da gerçekleþen statü ek görüþmeleri beklendiði biçimde sonuçlandý. Taraflar görüþmelerin baþýndan beri çizmiþ olduklarý çizgide yürümeye devam etmeleri durumunda Kosova statüsü taraflarýn uzlaþacaðý bir anlaþma ile sonuçlanmasý hayalden baþka bir þey deðil. Taraflar görüþme sonrasýnda da yaptýklarý açýklamalarýnda görüþmeler sonuna kadar karþý tarafa hiçbir taviz verilemeyeceðini dile getirdiler. Bu açýklamalarý dikkate aldýðýmýz zaman taraflarýn yýllarca dahi sürse hiçbir þekilde bir analaþmaya varamayacaklarý gözlerden kaçmamaktadýr. Bu da Kosova statü sürecinin tatlý bir sonlar bitmeyeceðinin kesin bir kanýtý. Bu süreç sonucunda büyük bir ihtimalle bir taraf maçý kazanacak, diðer tarafta otomatik olarak kaybedecek. *** Görüþmelerin 10 Aralýkta sonuçlanmasýndan sonra Kosova statü süreci ile ilgili nasýl bir yol izleneceði hala muðlak. Priþtine, görüþmeler nasýl sonuçlanýrsa sonuçlansýn baðýmsýzlýk ilan etme taraftarý. Belgrat ise ortak bir çözüme kavuþana kadar görüþmelerin devam etmesinde ýsrar ediyor. Kosova nýn görüþmeler sonrasýnda baðýmsýzlýðýný ilan etme olasýlýðýný ABD ve AB nin lokomotif üyelerinin dýþlamadýðý gözlerden kaçmamaktadýr. Batýlý ülkeler, Kosova nýn süreç sonunda tek taraflý da olsa baðýmsýzlýðýný ilan etmesi gerektiðini, açýk bir þekilde dile getirmeseler de yaptýklarý dolaylý açýklamalarda bu gerekliliðe iþaret ediyorlar. Sorunun BM çerçevesinde çözümünün imkansýzlýðýnýn farkýnda olan Batýlý ülkeler, AB geleceði ile Balkanlarýn istikrarýný göz önünde bulundurarak, Kosova ya AB denetimi altýnda bir baðýmsýzlýk tanýma üzerinde çalýþýyorlar. Rusya ve Sýrbistan bu tür olasýlýðý düþünmek bile istemiyor. Rusya, Kosova nýn ancak Sýrbistan ýn kabul etmesi durumunda baðýmsýz olabileceðini diretmeye devam ediyor. Yani Kosova ile ilgili uluslararasý toplum açýk bir þekilde bölünmüþ durumda.

6 ar, ı Valserler kenti olarak bilinen Viyana yeniden taraflarý bir araya topladý. Uzun bir aradan sonra Priþtine ile Belgrad temsilcileri Viyana da bir araya geldiler. Ama Viyana valserleri ritminde yapýlan görüþmeler uzun sürmedi. Yine gündemde Kosova sorunu vardý. Ama bu defa görüþmeyi yönetecek ekipler deðiþti. Ahtisari nin yerini Üçlü heyet aldý. Dünyanýn en güçlü devlet ve birliklerini temsil eden üçlü Kosova sorununa çözüm bulmak için taraflarý yanlarýna çaðýrdýlar. BM Kosova Baþ Müzakerecisi Finlandya eski baþbakaný Marthi Ahtisari nin baþkanlýðýnda yapýlan16 ay süren görüþmeler Rusya veto tehdidi yüzünden baþarýsýz sonuçlandý. Kosova sorunun çözümünü üslenen Temas Artý gurubu taraflar arasýnda görüþmeleri Avusturya nýn baþkenti Viyana da yapýlmasýný kararlaþtýrdý. Ama geçen görüþmelere kýyasen bu defa taraflar Üçlü ekibi ile ayrý ayrý görüþtüler. Geçen görüþmelere kýyasen görüþmeler bir gün sürdü. Viyana yý gezme fýrsatý bulamayan taraflar kýsa bir süre sonra evlerine döndüler. Viyana yolculuðu uzun sürmedi. Pazar günü Viyana ya giden Müzakere heyetti pazartesi yaptýklarý kahvaltý ardýndan Üçlü önünde olgunluk sýnavýna çýktýlar. Ama taraflar sýnavý nasýl savundular kesin baþarý sonuçlarý yapýlmadý. Yapýlmýþ olsaydý da Üçlü önünde ödevlerini eskisi gibi ayný þekilde yanýtladýlar. Ahtisari ile ayný kentte süren16 ay görüþmelerde verdikleri yanýtlara kýyasen hiçbir deðiþme yoktu. Sorular ayný yanýtlar da aynýydý. Üçlü ekibi önünde sýnava çýkan taraflar bu güne dek ortaya attýklarý ödevlerini yeniden tekrarladýlar. Priþtine ne de Belgrad ileri bile bir adým atmadýlar. Kosova tarafý ilk olarak öðleden önce sýnava çýktý. Sýnav tamamlandýktan sonra, öðle yemeði yaptýktan sonra ilk uçakla Priþtine ye döndüler. Priþtine hava limanýnda gazetecilere düzenledikleri basýn toplantýsý ardýndan Viyana da günahlarý çýkarmak K o s o v a 6 Fevzi Karamuço akþam yemeðini Badovca yakýnlarýnda bir restoranda yaptýlar. Kosova tarafý sýnav hakkýnda hiçbir açýklama yapmazken eski sorulara ayný yanýt verdiler. Görüþmeye katýlan Müzakere heyetti Sýrbistan dan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý isteminde bulundu. Baþkan Seydiu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova tarafýnýn Sýrbistan ile dostluk iliþkileri anlaþmasý önerisinde bulunduklarýný söyledi. Baþkan Seydiu bununla ilgili hiçbir dokuman önerisinde bulunmadýk. Normal olarak diðerlerin yardýmý ile iki taraf arasýnda anlaþma imzalanmalýdýr. Bu görüþmelerin sonu ne olacaðýný tahmin edemem ama bir dokuman ile görüþlerimizi ortaya atacaðýz. Bunun dýþýnda þimdiye dek hiçbir þey yapmadýk dedi. Kosova tarafý önceleri ortaya atýðý tutumunu savundu. Kosova nýn baðýmsýzlýðý, toprak bütünlüðü ve Ahtisari nin planý için tartýþmayacaklarý ilkelerini bir daha ortaya attýlar. Sýrp tarafý da Kosova ile ilgili tutumunda bir adým bile ileri atmadý. Sýrplar Üçlüye Kosova tarihinde hiçbir zaman sahip olmadýðý bir özerkliði tanýmaya hazýr olduklarýný belirtiler. Onlar Kosovalýlara sosyalist Yugoslavya dan daha çok ve Miloþeviç rejiminin Arnavutlara verdiði özerklikten daha çok vermeye hazýr olduklarýný belirtiler. Kosova Müzakere ekibi Üçlü heyeti ile yaptýklarý görüþmelerde kurulacak olan yeni baðýmsýz Kosova için açýklamada bulunduklarýný belirtiler. Viyana görüþmelerinde Kosova nýn parçalanmayacaðý hakkýnda açýklýk yapýldý. Viyana dan dönem Kosova Müzakere ekibi üyeleri Priþtine hava limanýnda düzenledikleri basýn toplantýsýnda Kosova nýn parçalanmayacaðý hakkýnda açýklamada bulundular. Üçlü AB temsilcisi Ýþinger Kosova nýn parçalanmasý Kosovalýlara ne de Sýrbistan a bir çözüm olmadýðýný söyledi. Ýþinger Kosova nýn parçalanmasý Üçlünün gündemde hiçbir zaman deðildi. Bu sorun hiçbir taraftan ortaya atýlmadý dedi. Görüþme ile ilgili açýklamada bulunan Ýþinger Üçlü tarafýndan yönetilen süreç sýrasýnda süreci engelleyecek sert açýklamalar yapýlmamalarý içi taraflar anlaþtýlar dedi. Son görüþmeye komple Kosova Müzakere ekibi katýlýrken Sýrbistan görüþmelere bakanlar seviyesinde katýldý. Sýrbistan güçlü takýmla daha yüksek seviyede yapýlacak görüþmelere katýlmaya hazýrlanýyor. Baþbakan Agim Çeku kýsa süren Viyana görüþmeleri sýrasýnda boþ durmadý. Viyana da bulunan yabancý diplomatlara Kosova ile ilgili bir malzeme daðýttý. Malzemede Kosova statüsünün belirlenmesi, Kosova nýn kýsa tarihi, Sýrbistan tarafýndan Kosova nýn özerkliðinin alýnmasý bu güne dek yer olaylar yer almaktadýr. Üçlü tarafýndan baþlatýlan oyun 10 Aralýða dek sürecek. Üçlü taraflarý önümüzdeki yapýlacak görüþmeye bir getirmeye hazýrlanýyor. Yeni görüþmelerin bu ayýn sonunda yapýlmasý bekleniyor. Ama tutumlarýný bu güne dek deðiþtirmeyen taraflar bu ayýn sonuna dek deðiþtirecekler mi sorusu ortaya çýkýyor. Bunu önümüzdeki görüþmeler gösterecek. Mehmetçik ten eðitime destek Emin Durak Ýlkokulunda Türk KFOR u tarafýndan 16 derslik, spor salonu ve okul koridorlarýnýn bakýmý yapýldý. 16 adet dersliðin zemin döþemesi tamir edilirken, pencere ve kapýlarý dahil olmak üzere bakýmlarý yapýldý ve boyandý. Ayrýca okul koridorlarý, (okul müdürlüðünce temin edilen boyayla) ve Türk Taburunun desteðiyle boyandý. Çiryazi Kardeþler Ýlkokulunda 24 dersliðin duvarlarýnýn bakýmý,152 masa ve sýra tamiri ve okulun 4 tuvaleti, okul yönetimi Balkan Newco fabrikasýnýn baðýþlarý sayesinde tümüyle döþenmiþ ve bakýmý yapýlmýþtýr. Bu okulun da koridorlarý (Milli Eðitim Müdürlüðünce temin edilen boyayla) ve Türk Taburunun desteðiyle boyandý. Türk KFOR u çoðunluk olarak Boþnaklarýn yaþadýðý Restelica Ýlkokulu nda da 17 derslik ve okul bahçesindeki çocuk parkýnýn onarýmýný gerçekleþtirdi. Çiryazi Kardeþler ve Emin Durak Ýlkokullarýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar ve yeni eðitim yýlýnda hizmete veriliþleri nedeniyle düzenlenen törene öðrenciler, öðretmenler, veliler, Çokuluslu Güney Tugayý Komutanlýðý, Kosova Türk Taburu, KDTP, Türk Eþgüdüm Bürosu, Türkiye Diyanet Ýþleri Kosova Temsilciliði, Türk Sivil Toplum Kuruluþlarý ile yayýn basýn mensuplarý katýldý. Yeni eðitim yýlýnda öðrencilere baþarý dileklerini ileten Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, Bugün iki mutluluk bir arada yaþanýyor. Biri yeni eðitim yýlýnýn baþlangýcý, diðeri de onarýmý gerçekleþtirilen okullarýnýzýn açýlýþýdýr. Hepinizin yüzünden bu mutluluðu okuyorum. Bu mutluluðu sizlerle paylaþmaya geldim dedi. Önümüzdeki dönemde söz konusu okullarýn merkezi ýsýtma sistemi TÝKA tarafýndan yapýlmasý bekleniyor. Özerk Kosova Bağımsız Kosova

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı