TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 83 nolu kararı ile 41 nolu oturumunda kabul edilmiştir.

3 Unvan Merkezi İlgili Bakanl k Esas sermayesi Ödenmiş sermayesi Ödenmemiş sermaye : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ğ : TL : TL : TL Karar organ (Yönetim kurulu) Yönetim kurulu Ad ve soyad Temsil ettiği bakanl k veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Başlama tarihi Görevli bulunduğu süre Ayr lma tarihi 1- Başkan Mustafa Aktaş TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam ediyor 2 - Üye Ömer Sezgin TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard mc s Devam ediyor 3 -Üye Tuğrul Alper TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard mc s Devam ediyor 4- Üye Mehmet Tombul ETKB ETKB Daire Başkan Devam ediyor 5- Üye Yusuf Ziya Coşar ETKB MTA Genel Müdür Yard mc s Devam ediyor 6- Üye Arslan BAŞ Hazine Müsteşarl ğ İdari ve Mali İşler Daire Başkan Devam ediyor

4 RAPORDA YER ALAN KISALTMALAR BLİ: Bursa Linyitleri İşletmesi CIF: Mal bedeli + Sigorta + Navlun dahil teslim ÇLİ: Çan Linyitleri İşletmesi DMO: Devlet Malzeme Ofisi DSİ: Devlet Su İşleri EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi ELİ: Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ETİ MADEN: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ğ EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi GELİ: Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi GLİ: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi GSMH: Gayri Safi Milli Has la GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Has la GÜBRETAŞ: Gübre Fabrikalar TAŞ HÜ: Hacettepe Üniversitesi ILİ: Ilg n Linyitleri İşletmesi İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi İZTEK: İzmir Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ KAMAG: Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program KHK: Kamu Hükmünde Kararname KİAŞ: Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi KİK: Kamu İhale Kurumu / Kanunu KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsü MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğü MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanl ğ ÖTV: Özel Tüketim Vergisi

5 PTT: Türkiye Posta Telgraf Teşkilat Genel Müdürlüğü SLİ: Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi SYDV: Sosyal Yard mlaşma ve Dayan şma Vakf TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri TÜGEM: Tar msal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanl ğ TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ğ TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu TÜBİTAK MAM: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşt rma Kurumu Araşt rma Merkezi TÜBİTAK TÜSSİDE: Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi YKK: Yönetim Kurulu Karar YLİ: Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü YPK: Yüksek Planlama Kurulu Marmara

6 SÖZLÜKÇE Aç k işletme: Üzerindeki örtü tabakas n kald rarak, yer kabuğunda bulunan maden yatağ ndan üretim yapmak amac yla uygulanan maden işletme yöntemi.-aç k ocak Ağ r kamyon: Ekskavatör-kamyon örtü kaz yönteminde kullan lan nakil arac. Ağ r kamyon kasas :Ağ r iş koşullar nda kullan ld ğ ndan dayan kl ve özel biçimli olarak üretilir. Malzemenin yap şmamas için bir çok türlerinde taban yivli olup, kenarlar nda b rak lan özel kanallardan s cak egsos gazlar geçirilir. Ağ r mayi: Suya çok ince öğütülmüş manyetit, barit ve ferrosillisyum gibi yoğunluğu fazla maddeler kat larak elde edilen s v. Cevher veya kömürün zenginleştirilmesi amac ile yüzdürülecek cisme göre birim ağ rl k dengesi yap larak kullan l r. Ak şkan yatakl yakma yöntemi: Düşük kaliteli kömürleri, yüksek verimle yakabilen ve yanma s ras nda sisteme verilen kalker tozu ile kömür içindeki kükürdü tutarak hava kirliliğini önleyebilen yeni bir kömür yakma yöntemi. Amenajman: Üretim için haz rl k çal şmalar n n tümü, yeralt nda madene ulaşmak için yap lan yollar n tamam, aç k işletmede örtü kaz faaliyetleri, dekapaj ve üretim yollar n n haz rlanmas. Ana galeri: Yeralt nda ocak üretim birimlerini ihraç kuyusuna veya ocak ç k ş na bağlayan ana ulaş m ve havaland rma yolu. Anfo: % 94 oran nda teknik amunyum nitrat ile % 6 oran nda mazot kar ş m ndan elde edilen ve deliklerin patlat lmas nda kullan lan patlay c madde. Ara ürün: Kömürün zenginleştirilmesi s ras nda elde edilmesi öngörülen kalitede olmay p ana ürünle at k malzeme aras nda kalan orta kalitede ürün. Lavvarda elde edilen ara ürüne mikst denir. AR-GE: Araşt rma-geliştirme Ar tma: Lavvarda ç kan su gibi at k sular n çevreyi kirletmemesi için al nan önlem. Bu amaçla at k sular toprak döküm sahalar nda mevcut büyük çukurlara pompalanarak küçük göller oluşturulmak suretiyle kat maddelerin çökertilmesine terkedilir. At lan sudan duruma göre tekrar zenginleştirilme işinde yararlan l r. Asfaltit: Suda erimeyen ancak karbondisülfit, benzol, kloroform vb de az çok eriyen, zor ergiyen, kat, koyu renkli doğada bulunan hidrokarbon. Asfaltitin petrolden türüyerek oluştuğu fikri kabul edilmektedir. Yer kabuğundaki çatlak ve faylar boyunca yükselen petrolün uçucu birleşenlerini kaybederek asfaltite dönüşmesiyle asfaltit yataklar oluşabilmektedir. Ülkemizdeki en önemli yatak Ş rnak bölgesindedir. Ş rnak Asfaltit yataklar n n zengin k s mlar örtü kayac içinde filonlar şeklindedir. Ateşleme: Sert araziyi gevşetmek amac yla delinmiş ve patlay c madde ile doldurulmuş deliklerin patlat lmas işlemi. Ayak: Maden içerisinde iki galeri aras nda cephe halinde üretim yap lan yer.

7 Basamak: Aç k işletmelerde örtü kaz ve üretim işinin verimli ve güvenli yap labilmesi için oluşturulan kademeler aras düzlük. Birincil enerji kaynaklar : Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlüşist, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, odun, hayvan ve bitki art klar. Bitümlüşist: Bitki art klar yla kar ş k kat hidro karbonlar ihtiva eden şist. Buldozer: Kazma, küreme, itme, boşaltma ve yayma işlerinde, özellikle yol yap m nda ve aç k işletme madenciliğinde kullan lan iş makinas. Dekapaj: F rans zca terim. Örtü kaz. Aç k işletmelerde kömür tabakas n n veya cevherin üzerini açmak için yap lan kaz, yükleme, taş ma, boşaltma, kesme, düzeltme, araziyi gevşetme ve yol yap m işlemlerinin genel tan m. Üst örtü dekapaj ve ara kesme dekapaj olarak ikiye ayr l r. Dekapaj giderleri tükenme pay : 1 ton kömüre isabet eden dekapaj miktar ve maliyeti ile ilgili muhasebe değerlendirme yöntemi. Dekapaj oran : 1 ton cevher veya kömür üretebilmek için yerinde metre küp olarak yap lmas gereken örtü kaz miktar. Dragl ne:(draglayn) Çekme kepçeli kaz c. Kamyon nakliyat na gerek göstermediğinden, örtü kaz işinde ekskavatör kamyon yöntemine göre % 40 daha ekonomiktir. Belli kal nl k ve genişlikteki dilim üzerinde örtü kaz malzemesini kazarak, daha önce kömürü al nm ş olan bir önceki dilimin içine döker. Sis hariç her türlü iklim koşullar nda çal şabilir. Ekonomik cevher: Günün teknik ve ekonomik koşullar nda kârl olarak değerlendirile bilecek cevherler. Ekskavatör: Kaz c döner kepçeli, klasik kepçeli ve zincirli kaz c lar n genel tan m. Eski imalat: Madene üretilmiş veya çal ş lm ş pano. Filon: Kaya çatlaklar aras nda bulunan cevher damar. Genel rand man: Sat labilir üretim miktar n, üretimle ilgili tüm yevmiye adedine oran. ( Ton/yevmiye ) veya ( Kg/yevmiye ) olarak ifade edilir. Gurup: Bir ana ortakl k ve onun tüm müessese ve bağl ortakl klar d r. Heyelan: Arazinin veya bir y ğ n n, şev dayan m n n bozularak akmas durumu. İçeri rand man : Yer alt ocak rand man. Yer alt nda yap lan üretim miktar n n, yer alt nda üretim ve nakliyat işinde yap lan yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( ton/yevmiye) veya (Kg /yevmiye ) değeri. Bu rand mana ( İçeri_A_Rand man ) da denir. İhzarat: Haz rl k. İkincil enerji kaynaklar : Elektrik, kok, hava gaz vb. İşletme hakk : Bulunan maden devletindir. İşletme hakk Kamu ve tüzel kuruluşlara ve şah slara verilir. İşletme hakk, işletme ruhsat (İR veya işletme imtiyaz İİ şeklinde olur.)

8 İşletme kayb : Uygulanan işletme yöntemi gereği ve al namayan rezerv miktar n simgeler. % olarak ifade edilir ve üretilen miktar n yerinde mevcut rezerv miktar na tonaj olarak oran n gösterir. İşletme yöntemi: Doğal konumda bulunan madenin en az kay pla, en ekonomik şekilde ç kar lmas ve değerlendirilmesi için uygulanan çal şma yöntemi. Kaz rand man : Yap lan üretim miktar n n, bu üretimin yap lmas nda kullan lan işçi yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) oran. Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolar n n tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolard r. Krible kömür: Tuvönan kömürün zgara ve elekten geçirildikten ve triyaj band nda taşl k s mlara el ile ay kland ktan sonra elde edilen parça kömür. Lave kömür: ocakta üretilen kömür tuvönan n n lavvarda zenginleştirilmesi y kanmas sonucu sat labilir olarak elde edilen y kanm ş kömür. Lavvarda zenginleştirilmesi sonucu elde edilen sat labilir ara ürüne mikst, ayr lan ve at lan art ğa da lavvar şisti denir. Muhtemel rezerv: iki boyutuyla belirlenmiş olan ve devaml l ğ konusunda görünür rezerve nazaran daha büyük risk taş yan maden kitlesi. Pankobirlik: Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Rand man: yap lan işleri bir biriyle mukayese edebilmek veya bir tesis ve makinan n verimliliğini saptamak için kullan lan ölçme kavram. Rand man yap lan işe göre çeşitli şekilde ifade edilir. Yer alt işletmesinde, kaz mac ve bacac rand manlar tuvönan üretime, içeri rand man ve umumi rand man hem tuvönen hemde sat la bilir üretime, genel işletme rand man ise yaln z sat labilir üretime göre hesaplan r. Aç k işletmede ise, tuvönan üretime göre elde edilen rand mana A-Rand man, sat labilir üretime göre elde edilen rand mana B-Rand man denir. Bu rand manlar n birimi (Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) dir. Rantabilite: İşletme faaliyeti sonu elde edilen kâr n kullan lan kapitale oran. Rodövans: Bir berat, lisans hakk veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan ald ğ maddi karş l k. Sat labilir kömür:tuvönan kömürden, değerlendirilemeyen taş, şist gibi k s mlar ayr ld ktan sonra geri kalan iyileştirilmiş kömür. Tuvönan: ham maden, doğal yerinden üretilen ve zenginleştirmek için hiçbir işleme tabi tutulmam ş olan cevher veya kömür. Yevmiye adedi: Bir yerde çal şan işçilerin belirli bir dönemde yapt klar yevmiye say s.

9 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. TOPLU BAKIŞ. I A- Kömürün Dünya ekonomisindeki yeri... I B- Kuruluşun Tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi IV C- Öneriler... XI II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 6 C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE.. 27 A- Mali Durum B- Mali Sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI. 41 A- İşletme bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik İşleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme Sonuçlar I- Bağl ortakl k ve iştirakler J- Kalk nma Plan ve Y ll k Programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

10

11 I I. TOPLU BAKIŞ A- Kömürün dünya ekonomisindeki yeri: Enerji, tüketimi durmadan artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlar m zdan birisidir. Enerji kaynaklar, tükenebilir ve yenilenebilir olmak üzere iki ana grupta toplanmaktad r. Taşkömürü, linyit, bitümlü şist (kömür grubu) ile petrol, asfaltit, doğal gaz (petrol grubu) gibi fosil kaynaklar ve nükleer enerji birinci grup tükenebilir enerji kaynaklar n oluştururken, hidrolik, güneş, jeotermal, biomas, rüzgar ve dalga enerjisi ikinci grup yenilenebilir enerji kaynaklar n oluşturur. Kömür, termik santrallerde elektrik üretilmek üzere enerji sektörü nde, sanayi sektöründe ve s nma amaçl olarak teshinde, koklaşabilir nitelikli taş kömüründen elde edilen kok kömürleri ise demir-çelik sanayi (metalürji) sektöründe kullan l r. Taşkömürünün kok f r nlar nda yak lmas yla elde edilen maddeler ise boya, patlay c madde, asfalt, tecrit malzemesi, benzol, neft ve naftalin, gübre, kauçuk, tekstil, naylon, deterjan ve plastik imalat n n hammaddelerini oluştururlar. Kömür, dünya ekonomisindeki yerini 18 inci yüzy l ortalar nda özellikle İngiltere de sanayi devriminin başlamas ile alm ş, buhar gücünün ulaş m ve sanayide kullan lmaya başlan lmas ile bu gücü elde etmede başl ca tüketim maddesi olmuş, buna paralel olarak dünya nüfusunun artmas ile artan elektrik enerjisi ihtiyac n n karş lanmas ve s nmadaki rolü ile önemini giderek art rm şt r. Sanayi devriminin gerçekleşmesinde ana faktör olan ve önemini günümüzde de koruyan kömürü yeterince değerlendiren ülkeler bugünün gelişmiş ülkeleri konumundad r. Nitekim, Almanya da bulunan zengin kömür yataklar bu ülkenin sanayileşmesinde önemli rol oynam şt r. Güney Afrika %93, Polonya %92, Avustralya %77, Çin %79, Kazakistan %70 ve Hindistan %69 elektrik üretimlerini kömüre dayal santrallerden üretmekte olup, bu oran İsrail de %63, Çek Cumhuriyetin de %60, Yunanistan da %52, ABD de %49 ve Almanya da %46 iken Türkiye de %28 dir. International Energy Agency (IEA) verilerine göre dünyada kömür kullan m % 62 lik oranla en fazla enerji santrallerinde gerçekleşmektedir. Özellikle elektrik üretiminde kullan lan kömürün Dünya elektrik enerjisinin üretiminin % 42 sini sağlad ğ belirtilmektedir. 20 nci yüzy l başlar na kadar enerji üretiminde kömür başl ca hammadde iken, 20 nci yüzy l başlar ndan itibaren petrol tüketiminin h zla artmas sonucu, 1960 l y llardan itibaren dünya enerji tüketiminin büyük bölümü petrole dayal hale gelmiştir. Ancak, 1973 ve 1979 y llar nda yaşanan dünya petrol krizleri nedeniyle petrol rezervleri aç s ndan k s tl imkanlara sahip ülkeler petrole olan bağ ml l klar n azaltmak amac yla bir seri önlemler alm ş, bu çerçevede bir yandan rezerv aç s ndan yeterli ve yayg n olan kömürün üretimini art r rken, diğer yandan yeni enerji kaynaklar n n araşt r l p geliştirilmesine büyük önem vermişlerdir. Son y llarda nükleer enerji ve doğal gaz n dünya enerji tüketimindeki paylar önemli oranda artarken, akarsular bol olan ülkelerde hidrolik enerjinin pay kayda değer art şlar göstermiştir. Düşük kalorili kömürlerin yanmas yla oluşan karbondioksitin (CO 2) sera etkisi ve karbonmonoksitin (CO) hava kirliliği yaratmas nedeniyle özellikle gelişmiş I

12 II Sayıştay ülkelerde, güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklar n n kullan m yayg nlaşm şt r. Kömür madeni Dünya ölçeğinde kullan m en fazla artan birincil enerji kaynağ olma özelliğini bu y l da korumuştur. Mevcut tüketim seviyesi baz al nd ğ nda Dünya kömür rezervlerinin bu talebi 120 y l daha karş lamas, buna karş l k yeni bir rezerv bulunmad ğ taktirde yaklaş k doğal gaz rezervlerinin 60, petrol rezervlerinin ise 45 y l içinde tükenmesi beklenmektedir. Enerji kaynaklar n n kalan ömürleri dikkate al nd ğ nda, kömürün, özellikle 2030 y l ndan sonra çok daha büyük önem kazanacağ anlaş lmaktad r. Dünya birincil enerji tüketiminin türler baz nda dağ l m na bak ld ğ nda; %6 ile nükleer, %6 ile hidro-elektrik, %24 ile doğal gaz, %27 ile kömür ve %37 ile petrol yer almaktad r. Dünya fosil yak t rezervinin, petrol eşdeğeri olarak %74 ünü kömür, %13 ünü petrol ve %13 ünü doğal gaz oluşturmaktad r. Dünya görünür kömür rezervi 826 milyar ton olup, bunun %50 si taşkömürü, %50 si linyittir. 415 milyar ton olan dünya linyit rezervinin %41 i Avrupa ve Avrasya k tas nda, %34 ü Amerika k tas nda ve %25 i ise Asya-Pasifik k tas nda bulunmaktad r. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2012 y l na ilişkin enerji raporuna göre 2009 y l Dünya kömür rezervlerinin 405 milyar ton ile % 47 si antrasit ve taş kömürü, 261 milyar ton ile % 30 u alt bitümlü kömürler ve 195 milyar ton ile % 23 ü ise linyitlerden oluşmaktad r. Dünya kömür rezervleri 5 k taya dağ lm ş olmas na karş n en büyük pay Asya k tas ndad r. Ülkeler baz nda en fazla kömür rezervi 237 milyon tonla ABD de bulunmaktad r. ABD den sonra diğer ülkelerin kömür rezervleri Rusya n n 157, Çinin 115, Avusturalya n n 76, Hindistan n 61, Almanya n n 41, Ukrayna n n ve Kazakistan n 34, Güney Afrika n n 30 milyar tondur y l baş itibariyle 195 milyar ton olan Dünya ekonomik üretilebilir linyit rezervlerinin en önemli pay % 21 ve 41 milyar ton ile Almanya da bulunmaktad r. Avusturalya n n 37 milyar ton ile % 19, ABD nin 30 milyar ton ile % 16, Çin in 19 milyar ton ile % 9, S rbistan n 13 milyar ton ile % 7 Kazakistan n 12 milyar ton ile % 6, Rusya n n 10,4 milyar ton ile % 5 pay vard r. Türkiye de çok s n rl doğal gaz ve petrol rezervlerine karş 515 milyon tonu görünür olmak üzere, yaklaş k 1,3 milyar ton taş kömürü ve 12,2 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 13,4 milyar ton linyit rezervi bulunmaktad r. Ülkemizdeki linyit üretimi enerji sektörü, sanayii ve s nma sektörü olmak üzere 3 ana sektörün taleplerinin karş lanmas na yöneliktir y l itibar yla 72,6 milyon ton olan linyit üretiminin % 43 ü EÜAŞ, % 48 i TKİ ve % 9 u ise özel sektör taraf ndan yap lm şt r. Linyit üretiminin tamam na yak n o y l tüketilmektedir y l n da stoklarla birlikte 72,6 milyon ton olan toplam linyit arz n n en büyük tüketim pay ton olarak % 82 oran ile Termik Santrallara aittir. Ancak bu tüketim oran, ton eş değer petrol (TEP) olarak % 66 d r. II

13 III Kömür ithalat nda y llar aras ndaki son 11 y l incelendiğinde; 2001 d ş nda 2007 y l na kadar 9,4 milyon ton ile % 68 oran nda art şla kömür ithalat 23,4 milyon ton olmuştur. Dünyadaki ekonomik gelişmelere uygun olarak kömür ithalat 2008,2009 y llar nda azalm ş olsa da 2011 y l nda 24 milyon tonu aşm şt r. Son y llarda Elektrik santrallar nedeniyle buhar kömürünün ithalat miktar giderek artmaktad r. Türkiye nin enerjide d şa bağ ml son 20 y lda % 20 fazlalaşm şt r. Birincil enerji arz nda d şa bağ ml l k 1990 da % 52 düzeyinde iken 2011 y l nda ise % 72,4 olmuştur. Türkiye deki linyit rezervlerinin santral potansiyeli toplam MW olup mevcut kurulu güç MW inşaat başlayan kurulu güç 425 MW d r. Avrupa Birliği, temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü konumuna rağmen kömür üretiminin yap ld ğ sahalar n yap sal ve jeolojik zorluklar ndan dolay üretim maliyetlerinde dezavantajl bir konumdad r. Almanya ve İngiltere de çok kapsaml maliyet azaltma programlar uygulanarak maliyet azalt lm ş ve verimlilikler art r lm şsa da, uygulanan bu programlar üretim miktarlar nda önemli düşüşlere neden olmuştur. Benzer gelişmeler Fransa ve İspanya da da yaşanm ş olup, AB ülkeleri içerisinde en yüksek verimlilik rakamlar na İngiltere de ulaş lm şt r. ABD, Kanada ve Güney Afrika ile karş laşt r ld ğ nda AB ülkelerindeki kömür üretim verimliliği düşük kalmaktad r. AKÇT (ECSC) -Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşmas n n 23 Haziran 2002 de sona ermesinden sonra Avrupa Konseyi bir çerçeve oluşturmak üzere 1407 say l Kömür Endüstrisine Devlet Yard m tüzüğünü kabul etmiştir. An lan Tüzükle oluşturulan çerçevede, AB nin yerli enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kömürün en alt düzeyde korunmas, küçülme sürecinden kaynaklanan yeniden yap lanma ihtiyac n n giderilmesi ile oluşacak sosyal ve bölgesel sorunlar n hafifletilmesi temel al nmaktad r. AB bünyesindeki pek çok üye ülke elektrik üretiminde kömür kullan m na karş t bir tutum izlemişler ve Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler karbon ve enerji vergisi gibi vergi uygulamalar ile kömüre dayal elektrik santrallerinin fiyat avantajlar n büyük ölçüde ortadan kald rm şlard r. AB ile üyelik sürecindeki aday ülkelerde önemli miktarda kömür rezervi bulunmas na rağmen bu rezervlerin üretimi büyük ölçüde sektöre sağlanacak sübvansiyonlara bağl d r. Belçika bu nedenle yerli taşkömürü üretimini tamam ile durdurmuştur. Fransa bir çok kömür ocağ n kapatm şt r. AB ülkeleri içerisinde Avusturya, Fransa, Yunanistan, Almanya ve İspanya da linyit üretimi yap lmakta Almanya bu ülkeler içinde en büyük kömür üreticisi olma konumunu sürdürmektedir. Linyit, Almanya n n önemli bir enerji kaynağ olup, üretiminin tümü aç k ocaklardan elde edilmekte ve termik santrallerde tüketilmektedir. AB kömür talebi, demir çelik sektörünün yeniden yap land r lmas, teshin ve elektrik üretiminde kömürün gaz karş s nda önemli pazar kay plar nedeni ile azalan bir yönelim içerisindedir. Gelecekte beklenen en olas senaryoda, yeni üye olan ve giriş sürecindeki ülkelerin kömür sektörlerinde gerçekleşecek yeniden yap land rma çal şmalar ile kömür üretiminde talebi karş layamayacak kadar önemli düşüşlerin olacağ ve bunun da ithal kömüre olan bağ ml l ğ art racağ tahmin edilmektedir. Bir Avrupa birlikteliği olan EUR-ACOM, Avrupa k tas üzerindeki kömür madenciliği yapan kuruluşlar ve topluluklar bir araya getirmektedir. Bu toplulukta III

14 IV Sayıştay AB nin 7 üye ülkesi; Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve İngiltere, 2004 te üye olan 3 ülke; Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya ile 2 eski Sovyet bloğu ülkesi; Rusya ve Ukrayna bulunmaktad r. Bu topluluğun ana hedefleri aras nda s nma ve enerji üretimi sektörlerine yak t arz nda kömürün pay n n tart ş ld ğ platformlarda kömürden yana taraf olarak kömürün pay n n artt r lmas n sağlamak, güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir enerji arz sağlamak ve enerji politikalar nda kömürün yükleneceği dengeleyici rolün önemini vurgulamak, Avrupa n n ithal enerji bağ ml l ğ n azaltmak ve kömürün kullan m esnas nda çevre üzerinde yaratacağ olumsuz etkilerin azalt lmas n teminen temiz kömür teknolojilerinin yayg nlaşt r lmas n ve geliştirilmesini teşvik etmek bulunmaktad r. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: tarih ve 6974 say l Kanununla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, çal şmalar na Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Sat ş ve Tevzi Müessesesi ile başlam ş bu statüsüyle faaliyetlerini yurt çap nda yay larak 1983 y l na kadar sürdürmüştür tarih ve 60 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda KHK ile Kurum ikiye ayr lm ş, Linyit İşletmeleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda kalm ş, Taşkömürü İşletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur tarih ve 2929 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda Kanun ile de bu statü muhafaza edilmiştir tarih ve 233 say l KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri yeniden düzenlenmiş, 233 say l KHK uyar nca haz rlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü de tarihli say l Resmi Gazetede yay mlanm şt r tarih ve 6974 say l Kanunla Kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, faaliyetlerine 233 say l KHK gereğince İktisadi Devlet Teşekkülü olarak devam etmektedir. Türkiye nin kalk nmas, h zl nüfus art ş, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal sonucu olarak enerji talebi h zla artmakta olup, bu talebi karş lamada ana hedef, gereksinimimiz olan enerjinin zaman nda, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmas d r. Bu çerçevede, iç talebin mümkün olabildiği ölçüde yerli kaynaklar n değerlendirilmesi ile karş lanmas n n yan s ra, arz güvenliğinin sağlanmas için, ithal etmek zorunda kald ğ m z enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esaslar doğrultusunda politika oluşturulmas önem arz etmektedir. Kurumun son beş y ll k işletme faaliyetlerine ilişkin veriler ilişikteki tabloda gösterilmiştir. IV

15 V Art ş Toplu bilgiler Son iki veya y l azal ş Ölçü fark % Konsolide Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL Yabanc kaynaklar Bin TL Finansman giderleri Bin TL (8.649) (100) Maddi duran varl klar (edinme değeri) Bin TL ,7 Mad.dur.varl klar birikmiş amortisman Bin TL (66.056) (18) Yat r mlar için yap lan nakdi ödeme Bin TL Yat r mlar n gerçekleşme oran (nakdi) % İştiraklere ödenen sermaye Bin TL Tüm al m tutar : Bin TL Malzeme al mlar Bin TL Hizmet al mlar Bin TL Ticari kömür al mlar Bin TL (47.906) (6,5) Linyit üretim miktar (sat labilir) Bin ton (742) (2,5) Üretim maliyeti (sat labilir kömür) Bin ton ,3 Sat ş miktar : Bin ton (1.694) (5) -Mamul kömür Bin ton (1.168) (3,9) -Ticari kömür Bin ton (526) (9) Net sat ş tutar Bin TL Stoklar : - İlk madde ve malzeme Bin TL (1.566) (1,4) -Mamuller Bin TL ,3 -Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL (477) (16) Memur ( ortalama ) Kişi (10) (4) Sözleşmeli ( ortalama ) Kişi (100) (5) İşçi ( ortalama ) Kişi (757) (13) Personel için yap lan tüm giderler Bin TL Cari y la ilişkin : -Memurlar için yap lan giderler Bin TL Memur baş na ayl k ortalama gider TL Sözleşmeliler için yap lan giderler Bin TL Sözleşmeli baş na ayl k ortalama gider TL İşçiler için yap lan giderler Bin TL (26.641) 8 -İşçi baş na ayl k ortalama gider TL Dönem kar na ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYH' ya katk (üretici fiyatlar yla) Bin TL GSYH' ya katk (al c fiyatlar yla) Bin TL GSMH' ya katk (al c fiyatlar yla) Bin TL Faaliyet kârl l ğ (öz kaynaklar yönünden % 51,5 53,9 31, Mali kârl l k (öz kaynaklar yönünden) % 31,2 52,6 32,7 39,6 53,1 13,5 34 Ekonomik kârl l k % 18,2 25,4 18,4 22,1 29,4 7,3 33 Faaliyet kâr veya zarar Bin TL Dönem kâr veya zarar Bin TL ,3 Bilanço kâr veya zarar Bin TL ,9 TKİ Genel Müdürlüğü (Merkez) Faaliyet kâr veya zarar Bin TL (1.331) (581) Dönem kâr veya zarar Bin TL Bilanço kâr veya zarar Bin TL V

16 VI Sayıştay Devlet ad na linyit işletmeciliği tarihinde Etibank a bağl olarak kurulan, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile başlam ş, Müessese 1957 y l na kadar Etibank bünyesinde faaliyet göstermiştir tarihli 9621 say l Resmi Gazete de yay mlanan tarih ve 6974 say l Kanunla, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulmuş, linyit işletmeciliği yapan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, taş kömürü işletmeciliği yapan Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Sat ş ve Tevzii Müessesesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) müesseselerini oluşturmuştur. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bu yap s yla faaliyetlerini yurt sath na yayarak 1983 y l na kadar sürdürmüştür tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan tarih ve 60 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda KHK ile yap lan düzenleme sonucunda; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu linyit işletmeciliği yapmak üzere yap land r l rken, taş kömürü işletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. TKİ nin bu statüsü 2929 say l Kanun ve bu Kanunu yürürlükten kald ran 233 say l KHK ile de korunmuştur say l Devletçe İşletilecek Madenler Hakk nda Kanun tarihinde kabul edilmiş ve günlü Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde yay mlanan üç ayr kararname ile de hangi bölgelerdeki yataklar n devlet eliyle işletileceği saptanm şt r. Yine Kanunun, Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayan larak dört Kararname ç kar lm şt r. Bu Kararnamelerden tarih 7/16826 say l Kararname ile 11 bölgedeki kömür ve asfaltit sahalar n n Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu eliyle işletilmesi kararlaşt r lm şt r. Öte yandan tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Bor Tuzlar, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalar n n Baz lar n n İadesini düzenleyen Kanun un 3 üncü maddesinde ise: Bor tuzlar ve asfaltit sahalar ile bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir sahalar n n ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 say l Devletçe İşletilecek Madenler Hakk nda Kanunun devirle ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alt ay içinde tamamlan r hükmü uyar nca Muğla Yatağan, Milas, Manisa - Soma, Ankara - Beypazar - Nall han, Bursa - Orhaneli - Keles, Sivas - Kangal, Bingöl - Karl ova, Konya - Ilg n, Bolu - Göynük, Çanakkale - Çan, Çorum - Osmanc k daki toplam 62 saha TKİ Kurumuna devrolunmuştur. Ancak 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap lmas na Dair Kanun un 16 nc maddesi ile 3213 say l Maden Kanununa Geçici 20 nci madde eklenmiş olup, bu madde ile: 2840 say l Kanuna ekli listedeki linyit ruhsatlar ile daha sonra bu sahalarla birleştirilmek suretiyle 2840 say l Kanun kapsam na dahil olan linyit sahalar, VI

17 VII tarihli ve 4046 say l Özelleştirme Uygulamalar Hakk nda Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanl ğ taraf ndan özelleştirilir. hükmü getirilmiştir. TKİ Kurumu faaliyetlerini, - Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağl işletmesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağl işletmesi Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağl işletmesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağl işletmesi Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, ile yürütmekte iken: - Yüksek Planlama Kurulu nun gün ve 2012/T-14 say l karar uyar nca Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinin tarihi itibar yla tüzel kişiliği kald r larak EÜAŞ a bağlanm ş ve Özelleştirme Yüksek Kurulunca Seyitömer Termik Santral ile birlikte özelleştirme kapsam ve program na al narak, özelleştirilmiştir. - Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağl bulunan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ise TKİ Yönetim Kurulunun gün ve 25/325 say l karar ile merkezi Kütahya İli Tavşanl ilçesinde bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlanm şt r. - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağl bulunan ve üretim yapt ğ kömür sahas rodövansla TKİ nin iştiraki Yeni Çeltek AŞ ye devrolunan, Konya İli, Ilg n ilçesindeki, Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, işletme müdürlüğü statüsü kald r larak ve kontrol müdürlüğüne dönüştürülerek İşletmeler Dairesi Başkanl ğ na bağlanm şt r. - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve bağl işletmesi Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün taş n r ve taş nmazlar ile ruhsatlar n n kapsad ğ maden sahalar n n özelleştirme kapsam ve program na al nmas na ve 4046 say l özelleştirme uygulamalar hakk nda kanunun 2/i maddesine istinaden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ye (YEAŞ) bedelsiz olarak devredilmesine, Yüksek Planlama Kurulunun gün ve 2013/148 say l karar ile karar verildiğinden, Özelleştirme İdaresi Başkanl ğ, devrin tarihi itibar yla yap lmas gerektiğini TKİ Genel Müdürlüğüne bildirmiştir. Böylece Ekim-2013 tarihi itibar yla Kurum faaliyetini: - Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve bağl işletmesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve bağl işletmesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ile yürütmektedir. VII

18 VIII Sayıştay Faaliyet döneminde 8242 personelle çal ş lacağ öngörülmesine rağmen ortalama 7390 personelle çal ş lm ş olup, y l sonu personel say s ise bir önceki y la göre 1424 kişi azalarak 6539 kişiye gerilemiştir. Eylül-2013 ay itibariyle personel say s 4210 u işçi olmak üzere 6187 kişidir. İşçi say s n n her y l azalmas özellikle, nitelikli işçi istihdam n gerektiren sanat kollar nda kendini hissettirmekte olup, zaman zaman ana çal şma konusunu oluşturan, dekapaj ve üretim faaliyetlerinin aksamas na neden olmaktad r Mekanik atölyeler ile çoğu özel donan ml ya da özel imal ettirilmiş, iş makinalar ve kamyonlar n bak m onar m ve revizyonlar n n yap ld ğ atölyelerdeki tecrübeli işçilerin ve dekapaj ile kömür üretim panolar ndaki kullan lan ağ r iş kamyonu ve makinalar operatörlerinin ayr lmas, nitelikli iş gücü aç ğ n art rmakta, ayr ca bu tür sanatlarda çal şan işçilerin tecrübe kazanmas belirli bir süreyi de gerektirdiğinden ve gerek Genel Yat r m ve Finansman program Kararnamesindeki k s tlamalar, gerekse İş Kanununun ana faaliyet konusuna giren işlerin taşeronlara ihale edilemeyeceğine ilişkin hükmü kapsam nda, hizmet al m suretiyle de işçi eksiği giderilemediğinden, bu olgu üretimde önemli darboğazlar n oluşmas na neden olmaktad r y l nda TKİ topluluğunda çal şan personel için 496 milyon TL tutar nda harcama yap lm şt r. Faaliyet döneminde Kurumca, 35,8 milyon ton tuvönan kömür, 29,8 milyon ton sat labilir kömür üretim program na karş l k, program %102 oran nda gerçekleştirilerek 36,4 milyon ton tuvönan kömür, 29,1 milyon ton sat labilir nitelikte kömür üretilmiştir. Kömür üretimi için 1,3 milyar TL harcama yap lm şt r. TKİ nin toplam tuvönan kömür üretiminin %65 i aç k ocaklardan üretilmektedir. Bu nedenle kömür rezervi üzerindeki toprak örtüsünün kald r lmas büyük maliyet unsuru olduğu gibi, y lda ortalama 230 milyon m³ toprağ n kald r lmas gerekmektedir y l nda 236 milyon m³ dekapaj program na karş l k 153 milyon ton toprak örtüsü kald r lm ş ve dekapaj yüklenicilerine 244 milyon TL ödemede bulunulmuştur. Ayr ca müesseselerce yap lan dekapaj nedeniyle de 379 milyon TL tutar nda gider oluşmuştur. Kurumun işletmelerinde programlanan dekapaj gerçekleştirilememekte olup, özellikle Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü uhdesindeki aç k ocaklarda oluşan heyelanlar dekapaj ve üretim aç s ndan önemli darboğaz oluşturmaktad r. Ayr ca yeterli dekapaj n yap lamamas nedeniyle işletmeye haz r cevher rezervleri de çok yetersiz düzeydedir. TKİ de makine park n oluşturan ağ r iş makinelerinin büyük bir k sm oldukça yaşl ve ekonomik ve fiziki ömürlerinin sonuna gelmiş durumdad r. Her ne kadar bak m-onar m çal şmalar titizlikle yap larak bu makineler mümkün olabildiğince faal durumda tutulmaya çal ş lmakta ise de, an lan makinelerin yedek parça, yağ ve yak t tüketimleri yönünden değerlendirilmesi yap ld ğ nda belirgin bir biçimde ekonomik parametrelerin d ş na ç k ld ğ görülmektedir. VIII

19 IX Ortalama yaşlar 21 civar nda olan bu makinelerin yedek parçalar n n temininde güçlük çekilmekte, temini mümkün olmayan yedek parçalar daha yüksek maliyetle ve özel imalat siparişleri ile elde edilebilmektedir. Fiziki yap lar itibariyle oldukça y pranm ş durumda olan bu makinelerin performanslar ve çal şma saatleri program n oldukça gerisinde kalmakta ve iş verimleri de olmas gerekenden çok daha düşük gerçekleşmektedir. Bu itibarla ekonomik ve fiziki ömürlerini doldurmuş olan ve yüksek maliyetle çal şt r lan iş makinalar n n yapt ğ işlerin, ihale suretiyle yapt r lmas hususunun değerlendirilmesi gereklidir. Kurumun 1,6 milyon tonu mümkün, 219 milyon tonu muhtemel, 2,3 milyar tonu görünür, 26 milyon tonu haz r olmak üzere faaliyet dönemi sonu itibar yla toplam 2,5 milyar ton kömür rezervi bulunmaktad r. Kurumun rezerv aç s ndan en önemli darboğaz aç k ve yer alt üretim yöntemleriyle yap lmakta olan üretimlerin y llarca aç k işletme ağ rl kl yap lmas nedeniyle, yer alt işletmeciliğine oransal olarak daha fazla kömürün kalm ş olmas d r. Kurumun müessese ve işletmelerinde farkl verimlilik değerleri elde edilmekle birlikte işçi say s giderek azald ğ ndan ve üretimin büyük bir bölümü yüklenicilere yapt r ld ğ ndan, müessese işçisinin yapt ğ üretime göre hesaplanan verimlilik rakamlar pek anlam ifade etmemektedir. Faaliyet döneminde 685 milyon TL si üçüncü kişilerden al nan kömür, 268 milyon TL si malzeme olmak üzere 953 milyon TL tutar nda malzeme ve ticari kömür al m, ayr ca 482 milyon TL tutar nda da hizmet al m yap lm şt r. Önceki dönem 733 milyon TL olan kömür al mlar %6,5 oran nda azalarak 685 milyon TL ye gerilemiş olup, malzeme ve ticari kömür al mlar toplam da % 3,7 oran nda azalarak 990 milyon TL den 953 milyon TL ye düşmüştür. 685 milyon TL tutar ndaki kömür al mlar n n; 391 milyon TL si Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesince rodövans sözleşmeleri kapsam nda rüçhan hakk kullan m ve al m taahhütleri çerçevesinde rodövansç firmalardan sat n al nan tüvönan kömürden elde edilen sat labilir kömür bedelinden, 286 milyon TL si 233 say l KHK n n 35 inci maddesi kapsam nda ç kar lan Bakanlar Kurulu kararlar gereği bedelsiz olarak fakir ailelere dağ t lmak üzere sat n al nan torbalanm ş kömür ve 8,8 milyon TL si de diğer kömür al mlar bedelinden oluşmuştur. Bakanlar Kurulu kararlar gereği bedelsiz olarak fakir ailelere dağ t lmak üzere sat n al nan kömürlerin, ortalama birim sat n alma fiyatlar ile Hazine Müsteşarl ğ bütçesinden karş lanmak üzere fatura edilen fiyatlar, ayn kapsamda TKİ nin kendi mamullerinden yap lan dağ t m ve teslimlerin maliyetine göre oldukça yüksek seviyelerde oluşmaktad r. Bir önceki faaliyet döneminde 35,3 milyon ton kömür sat larak 2,9 milyar TL tutar nda net sat ş has lat sağlanm şken, 2012 y l nda 33,6 milyon ton kömür sat larak 3,2 milyar TL tutar nda net sat ş has lat sağlanm şt r. TKİ nin bir diğer önemli görevi de Bakanlar Kurulu Karar Uyar nca fakir ailelere kömür dağ t m işidir. Faaliyet döneminde 2,2 milyon ton kömür, Sosyal IX

20 X Sayıştay Yard mlaşma Vak flar na gönderilerek, bedeli 631,4 milyon TL Hazine hesab na borç kaydolunmuştur. Kurumca faaliyet döneminde konsolide olarak bir önceki y ldan: - % 9 oran nda 276 milyon TL fazlas yla 3,2 milyar TL tutar nda net sat ş has lat, kâr, - % 41 oran nda 246 milyon TL fazlas yla 842 milyon TL tutar nda faaliyet - % 67 oran nda 347 milyon TL fazlas yla 860 milyon TL tutar nda dönem kâr sağlanm şt r. Kurumun öz kaynaklara ise 1,4 milyar TL den 1,8 milyar TL ye yükselmiştir. Öte yandan ortalama öz kaynak birimi baş na sağlad ğ dönem kâr ve faaliyet kâr da önemle oranda artm şt r. Ancak Kurumun 2012 y l nda sağlad ğ net konsolide sat ş has lat n n % 19 oran nda 595 milyon TL sini, dönem kâr n n % 36 oran nda 307 milyon TL sini sağlayan Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesinin tarihi itibariyle tüzel kişiliğinin kald r larak Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ye (YEAŞ) bedelsiz olarak devredilmesi Kurumu finansman aç s ndan darboğaza sokacak bir olgudur. Zira Kurum Bakanlar Kurulu Karar uyar nca fakir ailelere dağ t lmak üzere ilgili Valiliklere gönderdiği kömürün bedelini Hazineden süresinde tahsil edememektedir. Geçmiş y llarda bu nedenle özel bankalardan kredi kullan ld ğ ndan önemli tutarda finansman gideri oluşmuştur. Faaliyet döneminde iyi bir nakit yönetimiyle kredi kullan lmamas na rağmen Kurum Hazineden olan alacağ n tahsil edemez ise, en kârl iki müessesesinin devredilmesi nedeniyle yürüttüğü faaliyetin finansman n sağlamas oldukça zor olacakt r. Ekim-2013 ay itibar yla Hazineden alacaklar n tutar 1,6 milyar TL dir. Kurumun bilanço günü itibar yla 999 milyon TL tutar ndaki k sa vadeli borçlar n n 629 milyon TL si Hazineye devrolunacak kâr paylar n n tutar, 75 milyon TL si ise ödenecek kurumlar vergisi ve diğer vergilerin tutar d r. Kurum borçlar n süresinde ödemekte olup, temerrüde düşmemektedir. Kurumun önemli gelir kaynaklar ndan birisi de rodövans geliridir. Kurumca farkl bölgelerde bulunan 16 adet saha üçüncü kişilere akdolunan rodövans sözleşmeleri ile devredilmiştir. Bu sahalar n 13 ünde ilgili yükleniciler taraf ndan üretim yap lmakta olup, üç saha ise termik santral yap m taahhütlü ve üretilecek elektrik enerjisine göre tahakkuk edecek rodövans tahsili esas na dayand ğ ndan termik santrallar üretime başlay ncaya kadar rodövans tahsil edilemeyecektir. Faaliyet döneminde 13 yükleniciden 72,2 milyon TL tutar nda rodövans tahsil olunmuş ayr ca Ağustos ay itibar yla da tahsil olunan rodövans n tutar 13,6 milyon TL dir, öte yandan rodövansla verilen 16 sahada 8 adet termik santral kurulacak olup, ŞIRNAK-Silopi ye kurulan birisi faal durumdad r. X

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. 1- Başkan Mustafa Aktaş TKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun Geçici 7. maddesi ne göre "2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer

(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu nun Geçici 7. maddesi ne göre 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer 5837 BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1) Kanun Numarası : 2840 Kabul Tarihi :

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEYY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte Makale www.madencilik-turkiye.com Mine Yılmaz İlkdoğan Deloitte Türkiye Müdür Yardımcısı miyilmaz@deloitte.com Türkiye de Linyit Kömürüne Genel Bir Bakış Berker Adıgüzel Deloitte Türkiye Danışman badiguzel@deloitte.com

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18076)

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18076) Bor Tuzlan, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13.6.1983 Sayı : 18076)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: (07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı