TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 83 nolu kararı ile 41 nolu oturumunda kabul edilmiştir.

3 Unvan Merkezi İlgili Bakanl k Esas sermayesi Ödenmiş sermayesi Ödenmemiş sermaye : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ğ : TL : TL : TL Karar organ (Yönetim kurulu) Yönetim kurulu Ad ve soyad Temsil ettiği bakanl k veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Başlama tarihi Görevli bulunduğu süre Ayr lma tarihi 1- Başkan Mustafa Aktaş TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam ediyor 2 - Üye Ömer Sezgin TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard mc s Devam ediyor 3 -Üye Tuğrul Alper TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard mc s Devam ediyor 4- Üye Mehmet Tombul ETKB ETKB Daire Başkan Devam ediyor 5- Üye Yusuf Ziya Coşar ETKB MTA Genel Müdür Yard mc s Devam ediyor 6- Üye Arslan BAŞ Hazine Müsteşarl ğ İdari ve Mali İşler Daire Başkan Devam ediyor

4 RAPORDA YER ALAN KISALTMALAR BLİ: Bursa Linyitleri İşletmesi CIF: Mal bedeli + Sigorta + Navlun dahil teslim ÇLİ: Çan Linyitleri İşletmesi DMO: Devlet Malzeme Ofisi DSİ: Devlet Su İşleri EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi ELİ: Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ETİ MADEN: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ğ EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi GELİ: Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi GLİ: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi GSMH: Gayri Safi Milli Has la GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Has la GÜBRETAŞ: Gübre Fabrikalar TAŞ HÜ: Hacettepe Üniversitesi ILİ: Ilg n Linyitleri İşletmesi İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi İZTEK: İzmir Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ KAMAG: Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program KHK: Kamu Hükmünde Kararname KİAŞ: Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi KİK: Kamu İhale Kurumu / Kanunu KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsü MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğü MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanl ğ ÖTV: Özel Tüketim Vergisi

5 PTT: Türkiye Posta Telgraf Teşkilat Genel Müdürlüğü SLİ: Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi SYDV: Sosyal Yard mlaşma ve Dayan şma Vakf TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri TÜGEM: Tar msal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanl ğ TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ğ TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu TÜBİTAK MAM: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşt rma Kurumu Araşt rma Merkezi TÜBİTAK TÜSSİDE: Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi YKK: Yönetim Kurulu Karar YLİ: Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü YPK: Yüksek Planlama Kurulu Marmara

6 SÖZLÜKÇE Aç k işletme: Üzerindeki örtü tabakas n kald rarak, yer kabuğunda bulunan maden yatağ ndan üretim yapmak amac yla uygulanan maden işletme yöntemi.-aç k ocak Ağ r kamyon: Ekskavatör-kamyon örtü kaz yönteminde kullan lan nakil arac. Ağ r kamyon kasas :Ağ r iş koşullar nda kullan ld ğ ndan dayan kl ve özel biçimli olarak üretilir. Malzemenin yap şmamas için bir çok türlerinde taban yivli olup, kenarlar nda b rak lan özel kanallardan s cak egsos gazlar geçirilir. Ağ r mayi: Suya çok ince öğütülmüş manyetit, barit ve ferrosillisyum gibi yoğunluğu fazla maddeler kat larak elde edilen s v. Cevher veya kömürün zenginleştirilmesi amac ile yüzdürülecek cisme göre birim ağ rl k dengesi yap larak kullan l r. Ak şkan yatakl yakma yöntemi: Düşük kaliteli kömürleri, yüksek verimle yakabilen ve yanma s ras nda sisteme verilen kalker tozu ile kömür içindeki kükürdü tutarak hava kirliliğini önleyebilen yeni bir kömür yakma yöntemi. Amenajman: Üretim için haz rl k çal şmalar n n tümü, yeralt nda madene ulaşmak için yap lan yollar n tamam, aç k işletmede örtü kaz faaliyetleri, dekapaj ve üretim yollar n n haz rlanmas. Ana galeri: Yeralt nda ocak üretim birimlerini ihraç kuyusuna veya ocak ç k ş na bağlayan ana ulaş m ve havaland rma yolu. Anfo: % 94 oran nda teknik amunyum nitrat ile % 6 oran nda mazot kar ş m ndan elde edilen ve deliklerin patlat lmas nda kullan lan patlay c madde. Ara ürün: Kömürün zenginleştirilmesi s ras nda elde edilmesi öngörülen kalitede olmay p ana ürünle at k malzeme aras nda kalan orta kalitede ürün. Lavvarda elde edilen ara ürüne mikst denir. AR-GE: Araşt rma-geliştirme Ar tma: Lavvarda ç kan su gibi at k sular n çevreyi kirletmemesi için al nan önlem. Bu amaçla at k sular toprak döküm sahalar nda mevcut büyük çukurlara pompalanarak küçük göller oluşturulmak suretiyle kat maddelerin çökertilmesine terkedilir. At lan sudan duruma göre tekrar zenginleştirilme işinde yararlan l r. Asfaltit: Suda erimeyen ancak karbondisülfit, benzol, kloroform vb de az çok eriyen, zor ergiyen, kat, koyu renkli doğada bulunan hidrokarbon. Asfaltitin petrolden türüyerek oluştuğu fikri kabul edilmektedir. Yer kabuğundaki çatlak ve faylar boyunca yükselen petrolün uçucu birleşenlerini kaybederek asfaltite dönüşmesiyle asfaltit yataklar oluşabilmektedir. Ülkemizdeki en önemli yatak Ş rnak bölgesindedir. Ş rnak Asfaltit yataklar n n zengin k s mlar örtü kayac içinde filonlar şeklindedir. Ateşleme: Sert araziyi gevşetmek amac yla delinmiş ve patlay c madde ile doldurulmuş deliklerin patlat lmas işlemi. Ayak: Maden içerisinde iki galeri aras nda cephe halinde üretim yap lan yer.

7 Basamak: Aç k işletmelerde örtü kaz ve üretim işinin verimli ve güvenli yap labilmesi için oluşturulan kademeler aras düzlük. Birincil enerji kaynaklar : Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlüşist, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, odun, hayvan ve bitki art klar. Bitümlüşist: Bitki art klar yla kar ş k kat hidro karbonlar ihtiva eden şist. Buldozer: Kazma, küreme, itme, boşaltma ve yayma işlerinde, özellikle yol yap m nda ve aç k işletme madenciliğinde kullan lan iş makinas. Dekapaj: F rans zca terim. Örtü kaz. Aç k işletmelerde kömür tabakas n n veya cevherin üzerini açmak için yap lan kaz, yükleme, taş ma, boşaltma, kesme, düzeltme, araziyi gevşetme ve yol yap m işlemlerinin genel tan m. Üst örtü dekapaj ve ara kesme dekapaj olarak ikiye ayr l r. Dekapaj giderleri tükenme pay : 1 ton kömüre isabet eden dekapaj miktar ve maliyeti ile ilgili muhasebe değerlendirme yöntemi. Dekapaj oran : 1 ton cevher veya kömür üretebilmek için yerinde metre küp olarak yap lmas gereken örtü kaz miktar. Dragl ne:(draglayn) Çekme kepçeli kaz c. Kamyon nakliyat na gerek göstermediğinden, örtü kaz işinde ekskavatör kamyon yöntemine göre % 40 daha ekonomiktir. Belli kal nl k ve genişlikteki dilim üzerinde örtü kaz malzemesini kazarak, daha önce kömürü al nm ş olan bir önceki dilimin içine döker. Sis hariç her türlü iklim koşullar nda çal şabilir. Ekonomik cevher: Günün teknik ve ekonomik koşullar nda kârl olarak değerlendirile bilecek cevherler. Ekskavatör: Kaz c döner kepçeli, klasik kepçeli ve zincirli kaz c lar n genel tan m. Eski imalat: Madene üretilmiş veya çal ş lm ş pano. Filon: Kaya çatlaklar aras nda bulunan cevher damar. Genel rand man: Sat labilir üretim miktar n, üretimle ilgili tüm yevmiye adedine oran. ( Ton/yevmiye ) veya ( Kg/yevmiye ) olarak ifade edilir. Gurup: Bir ana ortakl k ve onun tüm müessese ve bağl ortakl klar d r. Heyelan: Arazinin veya bir y ğ n n, şev dayan m n n bozularak akmas durumu. İçeri rand man : Yer alt ocak rand man. Yer alt nda yap lan üretim miktar n n, yer alt nda üretim ve nakliyat işinde yap lan yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( ton/yevmiye) veya (Kg /yevmiye ) değeri. Bu rand mana ( İçeri_A_Rand man ) da denir. İhzarat: Haz rl k. İkincil enerji kaynaklar : Elektrik, kok, hava gaz vb. İşletme hakk : Bulunan maden devletindir. İşletme hakk Kamu ve tüzel kuruluşlara ve şah slara verilir. İşletme hakk, işletme ruhsat (İR veya işletme imtiyaz İİ şeklinde olur.)

8 İşletme kayb : Uygulanan işletme yöntemi gereği ve al namayan rezerv miktar n simgeler. % olarak ifade edilir ve üretilen miktar n yerinde mevcut rezerv miktar na tonaj olarak oran n gösterir. İşletme yöntemi: Doğal konumda bulunan madenin en az kay pla, en ekonomik şekilde ç kar lmas ve değerlendirilmesi için uygulanan çal şma yöntemi. Kaz rand man : Yap lan üretim miktar n n, bu üretimin yap lmas nda kullan lan işçi yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) oran. Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolar n n tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolard r. Krible kömür: Tuvönan kömürün zgara ve elekten geçirildikten ve triyaj band nda taşl k s mlara el ile ay kland ktan sonra elde edilen parça kömür. Lave kömür: ocakta üretilen kömür tuvönan n n lavvarda zenginleştirilmesi y kanmas sonucu sat labilir olarak elde edilen y kanm ş kömür. Lavvarda zenginleştirilmesi sonucu elde edilen sat labilir ara ürüne mikst, ayr lan ve at lan art ğa da lavvar şisti denir. Muhtemel rezerv: iki boyutuyla belirlenmiş olan ve devaml l ğ konusunda görünür rezerve nazaran daha büyük risk taş yan maden kitlesi. Pankobirlik: Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Rand man: yap lan işleri bir biriyle mukayese edebilmek veya bir tesis ve makinan n verimliliğini saptamak için kullan lan ölçme kavram. Rand man yap lan işe göre çeşitli şekilde ifade edilir. Yer alt işletmesinde, kaz mac ve bacac rand manlar tuvönan üretime, içeri rand man ve umumi rand man hem tuvönen hemde sat la bilir üretime, genel işletme rand man ise yaln z sat labilir üretime göre hesaplan r. Aç k işletmede ise, tuvönan üretime göre elde edilen rand mana A-Rand man, sat labilir üretime göre elde edilen rand mana B-Rand man denir. Bu rand manlar n birimi (Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) dir. Rantabilite: İşletme faaliyeti sonu elde edilen kâr n kullan lan kapitale oran. Rodövans: Bir berat, lisans hakk veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan ald ğ maddi karş l k. Sat labilir kömür:tuvönan kömürden, değerlendirilemeyen taş, şist gibi k s mlar ayr ld ktan sonra geri kalan iyileştirilmiş kömür. Tuvönan: ham maden, doğal yerinden üretilen ve zenginleştirmek için hiçbir işleme tabi tutulmam ş olan cevher veya kömür. Yevmiye adedi: Bir yerde çal şan işçilerin belirli bir dönemde yapt klar yevmiye say s.

9 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. TOPLU BAKIŞ. I A- Kömürün Dünya ekonomisindeki yeri... I B- Kuruluşun Tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi IV C- Öneriler... XI II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 6 C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE.. 27 A- Mali Durum B- Mali Sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI. 41 A- İşletme bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik İşleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme Sonuçlar I- Bağl ortakl k ve iştirakler J- Kalk nma Plan ve Y ll k Programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

10

11 I I. TOPLU BAKIŞ A- Kömürün dünya ekonomisindeki yeri: Enerji, tüketimi durmadan artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlar m zdan birisidir. Enerji kaynaklar, tükenebilir ve yenilenebilir olmak üzere iki ana grupta toplanmaktad r. Taşkömürü, linyit, bitümlü şist (kömür grubu) ile petrol, asfaltit, doğal gaz (petrol grubu) gibi fosil kaynaklar ve nükleer enerji birinci grup tükenebilir enerji kaynaklar n oluştururken, hidrolik, güneş, jeotermal, biomas, rüzgar ve dalga enerjisi ikinci grup yenilenebilir enerji kaynaklar n oluşturur. Kömür, termik santrallerde elektrik üretilmek üzere enerji sektörü nde, sanayi sektöründe ve s nma amaçl olarak teshinde, koklaşabilir nitelikli taş kömüründen elde edilen kok kömürleri ise demir-çelik sanayi (metalürji) sektöründe kullan l r. Taşkömürünün kok f r nlar nda yak lmas yla elde edilen maddeler ise boya, patlay c madde, asfalt, tecrit malzemesi, benzol, neft ve naftalin, gübre, kauçuk, tekstil, naylon, deterjan ve plastik imalat n n hammaddelerini oluştururlar. Kömür, dünya ekonomisindeki yerini 18 inci yüzy l ortalar nda özellikle İngiltere de sanayi devriminin başlamas ile alm ş, buhar gücünün ulaş m ve sanayide kullan lmaya başlan lmas ile bu gücü elde etmede başl ca tüketim maddesi olmuş, buna paralel olarak dünya nüfusunun artmas ile artan elektrik enerjisi ihtiyac n n karş lanmas ve s nmadaki rolü ile önemini giderek art rm şt r. Sanayi devriminin gerçekleşmesinde ana faktör olan ve önemini günümüzde de koruyan kömürü yeterince değerlendiren ülkeler bugünün gelişmiş ülkeleri konumundad r. Nitekim, Almanya da bulunan zengin kömür yataklar bu ülkenin sanayileşmesinde önemli rol oynam şt r. Güney Afrika %93, Polonya %92, Avustralya %77, Çin %79, Kazakistan %70 ve Hindistan %69 elektrik üretimlerini kömüre dayal santrallerden üretmekte olup, bu oran İsrail de %63, Çek Cumhuriyetin de %60, Yunanistan da %52, ABD de %49 ve Almanya da %46 iken Türkiye de %28 dir. International Energy Agency (IEA) verilerine göre dünyada kömür kullan m % 62 lik oranla en fazla enerji santrallerinde gerçekleşmektedir. Özellikle elektrik üretiminde kullan lan kömürün Dünya elektrik enerjisinin üretiminin % 42 sini sağlad ğ belirtilmektedir. 20 nci yüzy l başlar na kadar enerji üretiminde kömür başl ca hammadde iken, 20 nci yüzy l başlar ndan itibaren petrol tüketiminin h zla artmas sonucu, 1960 l y llardan itibaren dünya enerji tüketiminin büyük bölümü petrole dayal hale gelmiştir. Ancak, 1973 ve 1979 y llar nda yaşanan dünya petrol krizleri nedeniyle petrol rezervleri aç s ndan k s tl imkanlara sahip ülkeler petrole olan bağ ml l klar n azaltmak amac yla bir seri önlemler alm ş, bu çerçevede bir yandan rezerv aç s ndan yeterli ve yayg n olan kömürün üretimini art r rken, diğer yandan yeni enerji kaynaklar n n araşt r l p geliştirilmesine büyük önem vermişlerdir. Son y llarda nükleer enerji ve doğal gaz n dünya enerji tüketimindeki paylar önemli oranda artarken, akarsular bol olan ülkelerde hidrolik enerjinin pay kayda değer art şlar göstermiştir. Düşük kalorili kömürlerin yanmas yla oluşan karbondioksitin (CO 2) sera etkisi ve karbonmonoksitin (CO) hava kirliliği yaratmas nedeniyle özellikle gelişmiş I

12 II Sayıştay ülkelerde, güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklar n n kullan m yayg nlaşm şt r. Kömür madeni Dünya ölçeğinde kullan m en fazla artan birincil enerji kaynağ olma özelliğini bu y l da korumuştur. Mevcut tüketim seviyesi baz al nd ğ nda Dünya kömür rezervlerinin bu talebi 120 y l daha karş lamas, buna karş l k yeni bir rezerv bulunmad ğ taktirde yaklaş k doğal gaz rezervlerinin 60, petrol rezervlerinin ise 45 y l içinde tükenmesi beklenmektedir. Enerji kaynaklar n n kalan ömürleri dikkate al nd ğ nda, kömürün, özellikle 2030 y l ndan sonra çok daha büyük önem kazanacağ anlaş lmaktad r. Dünya birincil enerji tüketiminin türler baz nda dağ l m na bak ld ğ nda; %6 ile nükleer, %6 ile hidro-elektrik, %24 ile doğal gaz, %27 ile kömür ve %37 ile petrol yer almaktad r. Dünya fosil yak t rezervinin, petrol eşdeğeri olarak %74 ünü kömür, %13 ünü petrol ve %13 ünü doğal gaz oluşturmaktad r. Dünya görünür kömür rezervi 826 milyar ton olup, bunun %50 si taşkömürü, %50 si linyittir. 415 milyar ton olan dünya linyit rezervinin %41 i Avrupa ve Avrasya k tas nda, %34 ü Amerika k tas nda ve %25 i ise Asya-Pasifik k tas nda bulunmaktad r. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2012 y l na ilişkin enerji raporuna göre 2009 y l Dünya kömür rezervlerinin 405 milyar ton ile % 47 si antrasit ve taş kömürü, 261 milyar ton ile % 30 u alt bitümlü kömürler ve 195 milyar ton ile % 23 ü ise linyitlerden oluşmaktad r. Dünya kömür rezervleri 5 k taya dağ lm ş olmas na karş n en büyük pay Asya k tas ndad r. Ülkeler baz nda en fazla kömür rezervi 237 milyon tonla ABD de bulunmaktad r. ABD den sonra diğer ülkelerin kömür rezervleri Rusya n n 157, Çinin 115, Avusturalya n n 76, Hindistan n 61, Almanya n n 41, Ukrayna n n ve Kazakistan n 34, Güney Afrika n n 30 milyar tondur y l baş itibariyle 195 milyar ton olan Dünya ekonomik üretilebilir linyit rezervlerinin en önemli pay % 21 ve 41 milyar ton ile Almanya da bulunmaktad r. Avusturalya n n 37 milyar ton ile % 19, ABD nin 30 milyar ton ile % 16, Çin in 19 milyar ton ile % 9, S rbistan n 13 milyar ton ile % 7 Kazakistan n 12 milyar ton ile % 6, Rusya n n 10,4 milyar ton ile % 5 pay vard r. Türkiye de çok s n rl doğal gaz ve petrol rezervlerine karş 515 milyon tonu görünür olmak üzere, yaklaş k 1,3 milyar ton taş kömürü ve 12,2 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 13,4 milyar ton linyit rezervi bulunmaktad r. Ülkemizdeki linyit üretimi enerji sektörü, sanayii ve s nma sektörü olmak üzere 3 ana sektörün taleplerinin karş lanmas na yöneliktir y l itibar yla 72,6 milyon ton olan linyit üretiminin % 43 ü EÜAŞ, % 48 i TKİ ve % 9 u ise özel sektör taraf ndan yap lm şt r. Linyit üretiminin tamam na yak n o y l tüketilmektedir y l n da stoklarla birlikte 72,6 milyon ton olan toplam linyit arz n n en büyük tüketim pay ton olarak % 82 oran ile Termik Santrallara aittir. Ancak bu tüketim oran, ton eş değer petrol (TEP) olarak % 66 d r. II

13 III Kömür ithalat nda y llar aras ndaki son 11 y l incelendiğinde; 2001 d ş nda 2007 y l na kadar 9,4 milyon ton ile % 68 oran nda art şla kömür ithalat 23,4 milyon ton olmuştur. Dünyadaki ekonomik gelişmelere uygun olarak kömür ithalat 2008,2009 y llar nda azalm ş olsa da 2011 y l nda 24 milyon tonu aşm şt r. Son y llarda Elektrik santrallar nedeniyle buhar kömürünün ithalat miktar giderek artmaktad r. Türkiye nin enerjide d şa bağ ml son 20 y lda % 20 fazlalaşm şt r. Birincil enerji arz nda d şa bağ ml l k 1990 da % 52 düzeyinde iken 2011 y l nda ise % 72,4 olmuştur. Türkiye deki linyit rezervlerinin santral potansiyeli toplam MW olup mevcut kurulu güç MW inşaat başlayan kurulu güç 425 MW d r. Avrupa Birliği, temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü konumuna rağmen kömür üretiminin yap ld ğ sahalar n yap sal ve jeolojik zorluklar ndan dolay üretim maliyetlerinde dezavantajl bir konumdad r. Almanya ve İngiltere de çok kapsaml maliyet azaltma programlar uygulanarak maliyet azalt lm ş ve verimlilikler art r lm şsa da, uygulanan bu programlar üretim miktarlar nda önemli düşüşlere neden olmuştur. Benzer gelişmeler Fransa ve İspanya da da yaşanm ş olup, AB ülkeleri içerisinde en yüksek verimlilik rakamlar na İngiltere de ulaş lm şt r. ABD, Kanada ve Güney Afrika ile karş laşt r ld ğ nda AB ülkelerindeki kömür üretim verimliliği düşük kalmaktad r. AKÇT (ECSC) -Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşmas n n 23 Haziran 2002 de sona ermesinden sonra Avrupa Konseyi bir çerçeve oluşturmak üzere 1407 say l Kömür Endüstrisine Devlet Yard m tüzüğünü kabul etmiştir. An lan Tüzükle oluşturulan çerçevede, AB nin yerli enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kömürün en alt düzeyde korunmas, küçülme sürecinden kaynaklanan yeniden yap lanma ihtiyac n n giderilmesi ile oluşacak sosyal ve bölgesel sorunlar n hafifletilmesi temel al nmaktad r. AB bünyesindeki pek çok üye ülke elektrik üretiminde kömür kullan m na karş t bir tutum izlemişler ve Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler karbon ve enerji vergisi gibi vergi uygulamalar ile kömüre dayal elektrik santrallerinin fiyat avantajlar n büyük ölçüde ortadan kald rm şlard r. AB ile üyelik sürecindeki aday ülkelerde önemli miktarda kömür rezervi bulunmas na rağmen bu rezervlerin üretimi büyük ölçüde sektöre sağlanacak sübvansiyonlara bağl d r. Belçika bu nedenle yerli taşkömürü üretimini tamam ile durdurmuştur. Fransa bir çok kömür ocağ n kapatm şt r. AB ülkeleri içerisinde Avusturya, Fransa, Yunanistan, Almanya ve İspanya da linyit üretimi yap lmakta Almanya bu ülkeler içinde en büyük kömür üreticisi olma konumunu sürdürmektedir. Linyit, Almanya n n önemli bir enerji kaynağ olup, üretiminin tümü aç k ocaklardan elde edilmekte ve termik santrallerde tüketilmektedir. AB kömür talebi, demir çelik sektörünün yeniden yap land r lmas, teshin ve elektrik üretiminde kömürün gaz karş s nda önemli pazar kay plar nedeni ile azalan bir yönelim içerisindedir. Gelecekte beklenen en olas senaryoda, yeni üye olan ve giriş sürecindeki ülkelerin kömür sektörlerinde gerçekleşecek yeniden yap land rma çal şmalar ile kömür üretiminde talebi karş layamayacak kadar önemli düşüşlerin olacağ ve bunun da ithal kömüre olan bağ ml l ğ art racağ tahmin edilmektedir. Bir Avrupa birlikteliği olan EUR-ACOM, Avrupa k tas üzerindeki kömür madenciliği yapan kuruluşlar ve topluluklar bir araya getirmektedir. Bu toplulukta III

14 IV Sayıştay AB nin 7 üye ülkesi; Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve İngiltere, 2004 te üye olan 3 ülke; Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya ile 2 eski Sovyet bloğu ülkesi; Rusya ve Ukrayna bulunmaktad r. Bu topluluğun ana hedefleri aras nda s nma ve enerji üretimi sektörlerine yak t arz nda kömürün pay n n tart ş ld ğ platformlarda kömürden yana taraf olarak kömürün pay n n artt r lmas n sağlamak, güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir enerji arz sağlamak ve enerji politikalar nda kömürün yükleneceği dengeleyici rolün önemini vurgulamak, Avrupa n n ithal enerji bağ ml l ğ n azaltmak ve kömürün kullan m esnas nda çevre üzerinde yaratacağ olumsuz etkilerin azalt lmas n teminen temiz kömür teknolojilerinin yayg nlaşt r lmas n ve geliştirilmesini teşvik etmek bulunmaktad r. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: tarih ve 6974 say l Kanununla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, çal şmalar na Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Sat ş ve Tevzi Müessesesi ile başlam ş bu statüsüyle faaliyetlerini yurt çap nda yay larak 1983 y l na kadar sürdürmüştür tarih ve 60 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda KHK ile Kurum ikiye ayr lm ş, Linyit İşletmeleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda kalm ş, Taşkömürü İşletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur tarih ve 2929 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda Kanun ile de bu statü muhafaza edilmiştir tarih ve 233 say l KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri yeniden düzenlenmiş, 233 say l KHK uyar nca haz rlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü de tarihli say l Resmi Gazetede yay mlanm şt r tarih ve 6974 say l Kanunla Kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, faaliyetlerine 233 say l KHK gereğince İktisadi Devlet Teşekkülü olarak devam etmektedir. Türkiye nin kalk nmas, h zl nüfus art ş, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal sonucu olarak enerji talebi h zla artmakta olup, bu talebi karş lamada ana hedef, gereksinimimiz olan enerjinin zaman nda, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmas d r. Bu çerçevede, iç talebin mümkün olabildiği ölçüde yerli kaynaklar n değerlendirilmesi ile karş lanmas n n yan s ra, arz güvenliğinin sağlanmas için, ithal etmek zorunda kald ğ m z enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esaslar doğrultusunda politika oluşturulmas önem arz etmektedir. Kurumun son beş y ll k işletme faaliyetlerine ilişkin veriler ilişikteki tabloda gösterilmiştir. IV

15 V Art ş Toplu bilgiler Son iki veya y l azal ş Ölçü fark % Konsolide Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL Yabanc kaynaklar Bin TL Finansman giderleri Bin TL (8.649) (100) Maddi duran varl klar (edinme değeri) Bin TL ,7 Mad.dur.varl klar birikmiş amortisman Bin TL (66.056) (18) Yat r mlar için yap lan nakdi ödeme Bin TL Yat r mlar n gerçekleşme oran (nakdi) % İştiraklere ödenen sermaye Bin TL Tüm al m tutar : Bin TL Malzeme al mlar Bin TL Hizmet al mlar Bin TL Ticari kömür al mlar Bin TL (47.906) (6,5) Linyit üretim miktar (sat labilir) Bin ton (742) (2,5) Üretim maliyeti (sat labilir kömür) Bin ton ,3 Sat ş miktar : Bin ton (1.694) (5) -Mamul kömür Bin ton (1.168) (3,9) -Ticari kömür Bin ton (526) (9) Net sat ş tutar Bin TL Stoklar : - İlk madde ve malzeme Bin TL (1.566) (1,4) -Mamuller Bin TL ,3 -Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL (477) (16) Memur ( ortalama ) Kişi (10) (4) Sözleşmeli ( ortalama ) Kişi (100) (5) İşçi ( ortalama ) Kişi (757) (13) Personel için yap lan tüm giderler Bin TL Cari y la ilişkin : -Memurlar için yap lan giderler Bin TL Memur baş na ayl k ortalama gider TL Sözleşmeliler için yap lan giderler Bin TL Sözleşmeli baş na ayl k ortalama gider TL İşçiler için yap lan giderler Bin TL (26.641) 8 -İşçi baş na ayl k ortalama gider TL Dönem kar na ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYH' ya katk (üretici fiyatlar yla) Bin TL GSYH' ya katk (al c fiyatlar yla) Bin TL GSMH' ya katk (al c fiyatlar yla) Bin TL Faaliyet kârl l ğ (öz kaynaklar yönünden % 51,5 53,9 31, Mali kârl l k (öz kaynaklar yönünden) % 31,2 52,6 32,7 39,6 53,1 13,5 34 Ekonomik kârl l k % 18,2 25,4 18,4 22,1 29,4 7,3 33 Faaliyet kâr veya zarar Bin TL Dönem kâr veya zarar Bin TL ,3 Bilanço kâr veya zarar Bin TL ,9 TKİ Genel Müdürlüğü (Merkez) Faaliyet kâr veya zarar Bin TL (1.331) (581) Dönem kâr veya zarar Bin TL Bilanço kâr veya zarar Bin TL V

16 VI Sayıştay Devlet ad na linyit işletmeciliği tarihinde Etibank a bağl olarak kurulan, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile başlam ş, Müessese 1957 y l na kadar Etibank bünyesinde faaliyet göstermiştir tarihli 9621 say l Resmi Gazete de yay mlanan tarih ve 6974 say l Kanunla, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulmuş, linyit işletmeciliği yapan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, taş kömürü işletmeciliği yapan Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Sat ş ve Tevzii Müessesesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) müesseselerini oluşturmuştur. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bu yap s yla faaliyetlerini yurt sath na yayarak 1983 y l na kadar sürdürmüştür tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan tarih ve 60 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda KHK ile yap lan düzenleme sonucunda; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu linyit işletmeciliği yapmak üzere yap land r l rken, taş kömürü işletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. TKİ nin bu statüsü 2929 say l Kanun ve bu Kanunu yürürlükten kald ran 233 say l KHK ile de korunmuştur say l Devletçe İşletilecek Madenler Hakk nda Kanun tarihinde kabul edilmiş ve günlü Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde yay mlanan üç ayr kararname ile de hangi bölgelerdeki yataklar n devlet eliyle işletileceği saptanm şt r. Yine Kanunun, Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayan larak dört Kararname ç kar lm şt r. Bu Kararnamelerden tarih 7/16826 say l Kararname ile 11 bölgedeki kömür ve asfaltit sahalar n n Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu eliyle işletilmesi kararlaşt r lm şt r. Öte yandan tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Bor Tuzlar, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalar n n Baz lar n n İadesini düzenleyen Kanun un 3 üncü maddesinde ise: Bor tuzlar ve asfaltit sahalar ile bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir sahalar n n ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 say l Devletçe İşletilecek Madenler Hakk nda Kanunun devirle ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alt ay içinde tamamlan r hükmü uyar nca Muğla Yatağan, Milas, Manisa - Soma, Ankara - Beypazar - Nall han, Bursa - Orhaneli - Keles, Sivas - Kangal, Bingöl - Karl ova, Konya - Ilg n, Bolu - Göynük, Çanakkale - Çan, Çorum - Osmanc k daki toplam 62 saha TKİ Kurumuna devrolunmuştur. Ancak 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap lmas na Dair Kanun un 16 nc maddesi ile 3213 say l Maden Kanununa Geçici 20 nci madde eklenmiş olup, bu madde ile: 2840 say l Kanuna ekli listedeki linyit ruhsatlar ile daha sonra bu sahalarla birleştirilmek suretiyle 2840 say l Kanun kapsam na dahil olan linyit sahalar, VI

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı