BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)"

Transkript

1 NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur. İş planımın değerlendirmeye alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ĠĢ fikri sahibi Adı Soyadı : Tarih : Ġmzası : EKLER: 1

2 5746 SAYILI KANUN TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ Ġġ PLANI DOSYASI BaĢvuru Kodu ĠĢ Fikri Sahibi Adı-Soyadı ĠĢ Fikri Adı Tarih Not: Bu form, Teknogirişim Sermayesi Desteği Ön Başvuru Dosyası ve İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu okunarak doldurulmalıdır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. Ġġ FĠKRĠ VE GĠRĠġĠMCĠYE AĠT BĠLGĠLER İş Fikri Özeti İş Fikri İle İlgili Destekler İş Fikri ve Teknolojik Alanı 4 BÖLÜM 2. Ġġ FĠKRĠNĠN TEKNOLOJĠK VE YENĠLĠKÇĠ YÖNÜ Girişimci Bilgileri Amacı, Uygulanacak Yöntemler ve Aşamaları Yenilikçi ve Özgün Yönleri 7 BÖLÜM 3. Ġġ PLANI İş Zaman Çubuk Grafiği İş Paketi Tanımlama Formu 9 BÖLÜM 4. Ġġ FĠKRĠ BÜTÇESĠ Bütçe Detayı Bütçe Gerekçesi Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet 12 BÖLÜM 5. ĠġLETME, YÖNETĠM VE PAZARLAMA BĠLGĠLERĠ Kurulacak İşin Niteliği Yönetim Planı Finansal Plan Pazar Analizi Pazarlama Yöntemi 17 EKLER TEKNOLOJIK ALAN /ALT ALANLAR LĠSTESĠ 18 Sayfa No 3

4 BÖLÜM 1 Ġġ FĠKRĠ VE GĠRĠġĠMCĠYE AĠT BĠLGĠLER 1.1. GiriĢimci Bilgileri Adı ve Soyadı T.C. Kimlik Numarası Eğitim Durumu Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Lisans) Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Y.Lisans) Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Doktora) Diploma Tarihi Öğrenci ise Devam Ettiği Üniversite/Bölüm ĠletiĢim Bilgileri Adres Ev İş Telefon GSM Faks E-Posta Adresi 1.2. ĠĢ Fikri Ġle Ġlgili Destekler Başka kurumdan destek alınması planlanmıyor P. Kodu İlçe İl WEB Adresi Başka kurumdan destek alınması planlanıyor 1- Kullanılması planlanan desteğin adı : 2- Destek alınması planlanan kurumun adı : 3- Destek niteliği, miktarı : 1.3. ĠĢ Fikri Adı Teknolojik Alanı (Ekli Listeden Seçiniz) Kodu Teknolojik Alan Adı Alt Alan Kodu Teknoloji Alt Alan Adı 4

5 BÖLÜM 2 Ġġ FĠKRĠNĠN TEKNOLOJĠK VE YENĠLĠKÇĠ YÖNÜ 2.1. Ġġ FĠKRĠ ÖZETĠ Ġġ FĠKRĠNĠN ÖZETĠ FORM NO: 2.1 Anahtar Sözcükler: 5

6 2.2- AMACI, UYGULANACAK YÖNTEMLER VE AġAMALARI 1- İş fikrinizin ortaya çıkış nedenlerini açıklayınız. 2- İş fikri çıktılarını tanımlayıp, hedeflediğiniz başarı ölçütlerini belirtiniz. 3- İş fikrinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar hakkında bilgi veriniz. 4- Önerdiğiniz iş fikrinin gerçekleştirilmesinde takip edeceğiniz aşamaların aşağıdakilerden hangilerini kapsadığını belirtiniz. Kavram Geliştirme, Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları v.b. Çalışmalar, Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları, Prototip Üretimi. FORM NO: 2.2 6

7 2.3-YENĠLĠKÇĠ VE ÖZGÜN YÖNLERĠ T.C. İş fikrinin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak ürün ve/veya süreç yeniliğinin, benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini belirtiniz. FORM NO: 2.3 7

8 BÖLÜM 3 Ġġ PLANI 3.1-Ġġ ZAMAN ÇUBUK GRAFĠĞĠ Ġġ FĠKRĠ ADI: FORM ĠĢ Paketleri Faaliyetler N M H T A E E K A O ġ M 8

9 3.2 Ġġ PAKETĠ TANIMLAMA FORMU (Her iş paketi için ayrı doldurunuz) ĠĢ Paketi No/Adı FORM- 3.2 BaĢlama-BitiĢ Tarihi ve Süresi (ay) ĠĢ paketi kapsamında yürütülecek faaliyetleri ve izlenecek yöntemler hakkında bilgi veriniz. ĠĢ Paketi çıktılarını ve baģarı kriterlerini belirtiniz Bu iģ paketi çıktısının diğer iģ paketlerine etkisini açıklayınız. ĠĢ Paketi No/Adı FORM- 3.2 BaĢlama-BitiĢ Tarihi ve Süresi (ay) ĠĢ paketi kapsamında yürütülecek faaliyetleri ve izlenecek yöntemler hakkında bilgi veriniz. ĠĢ Paketi çıktılarını ve baģarı kriterlerini belirtiniz 9

10 Bu iģ paketi çıktısının diğer iģ paketlerine etkisini açıklayınız. ĠĢ Paketi No/Adı FORM- 3.2 BaĢlama-BitiĢ Tarihi ve Süresi (ay) ĠĢ paketi kapsamında yürütülecek faaliyetleri ve izlenecek yöntemler hakkında bilgi veriniz. ĠĢ Paketi çıktılarını ve baģarı kriterlerini belirtiniz Bu iģ paketi çıktısının diğer iģ paketlerine etkisini açıklayınız. 10

11 ĠĢ Paketi No/Adı FORM- 3.2 BaĢlama-BitiĢ Tarihi ve Süresi (ay) ĠĢ paketi kapsamında yürütülecek faaliyetleri ve izlenecek yöntemler hakkında bilgi veriniz. ĠĢ Paketi çıktılarını ve baģarı kriterlerini belirtiniz Bu iģ paketi çıktısının diğer iģ paketlerine etkisini açıklayınız. 11

12 BÖLÜM 4 Ġġ FĠKRĠ BÜTÇESĠ 4.1 BÜTÇE DETAYI T.C. BÜTÇE DETAYI FORMU FORM -4.1 BÜTÇE KALEMLERĠ Miktarı Talep Edilen (KDV Dahil) Onaylanan Makina - Donanım - Yazılım-Yayın Ara Toplam Sarf Malzemesi Ara Toplam Hizmet Alımı ve DanıĢmanlık Ara Toplam Personel Giderleri* Ara Toplam Genel ĠĢletme Giderleri 1. Elektrik 2. Su 3. Aidat 4. Muhasebe 5. Seyahat 6. Nakliye 7. Telefon ve internet 8. Firma/Şirket kuruluş giderleri 9. Demirbaş ** Ara Toplam GENEL TOPLAM * İşletmede çalışan her personel için ayrı ayrı hazırlanan onaylı bordro sureti dönem faaliyet raporu ekinde Bakanlığa verilecektir. ** İşletmenin kuruluşunda alınacak zorunlu masa-sandalye v.b. demirbaş malzemesi bu başlık altında gösterilecektir. 12

13 4.2 BÜTÇE GEREKÇESĠ Bütçe detayında belirtilen harcamaların kalem bazında alım gerekçelerini ve iş fikri kapsamında kullanım yerini detaylı bir şekilde açıklayınız. FORM NO:

14 4.3. DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMĠNĠ MALĠYET DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMĠNĠ MALĠYET FORMU FORM Maliyet Kalemi 2012 Yılı* I. Dönem II. Dönem III. Dönem Toplam (TL) Toplam Maliyet Ġçindeki Oranı (%) Makine-Donanım- Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Danışmanlık Genel İşletme Giderleri Personel TOPLAM MALĠYET TOPLAM * Tahmini maliyet planı 4 aylık üç dönem halinde yapılacaktır. 14

15 BÖLÜM 5. ĠġLETME, YÖNETĠM VE PAZARLAMA BĠLGĠLERĠ 5.1- KURULACAK ĠġLETMENĠN NĠTELĠĞĠ Kurmayı planladığınız işletmenin türü (Şahıs, Ltd. Şti, vs.) hakkında bilgi veriniz. Bu şirket türünü tercih etmenizin nedenini kısaca açıklayınız. FORM NO:

16 5.2- YÖNETĠM PLANI Kurmayı planladığınız işletmenin tahmini organizasyon şemasını veriniz. FORM NO:

17 5.3-FĠNANSAL PLAN FĠNANSAL PLAN FORMU FORM NO: BaĢlangıç yatırım sermayesi ihtiyacınızı planlayınız. 2- Finansman yapısını oluģturunuz. 3- Gelir-gider hesabını planlayınız. 4- Nakit akıģını planlayınız. 5- Karlılık analizini yapınız. 17

18 5.4. PAZAR ANALĠZĠ PAZAR ANALĠZĠ FORMU FORM NO: 5.4 ĠĢ Fikri Konusu Çıktının Hedef Kitlesi Yurt Ġçi MüĢteriler Müşteri Grupları Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Yurt DıĢı MüĢteriler Muhtemel Rakipler ve Özellikleri Yurt Ġçi Rakipler Rakip İşletme Özellikleri Ürün Satış Fiyatları Pazar Payı Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Yurt DıĢı Rakipler Rakip İşletme Özellikleri Ürün Satış Fiyatları Pazar Payı Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Tedarikçiler ve Özellikleri Yurt Ġçi Tedarikçiler Tedarikçi Grupları Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Yurt DıĢı Tedarikçiler Tedarikçi Grupları Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Ġzlenecek Rekabet Stratejisi Rakiplere KarĢı Alınacak Önlemler 18

19 5.5. PAZARLAMA YÖNTEMĠ PAZARLAMA YÖNTEMĠ FORMU FORM NO: 5.5 ĠĢ Fikri Çıktısı Ġçin Uygulanacak Tanıtım Yöntemi Yurt İçi Fuarlar Yurt Dışı Fuarlar Hem Yurt İçi Hem Yurt Dışı Fuarlar Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programları Çalıştay, Panel, Konferans vb. Organizasyonlar Yurtiçi ve Yurtdışında Yarışmalara Katılım Yazılı ve Görsel Medyada Reklâm Dış Ticaret Programları Broşür, Ürün Katalogu, CD vb. Diğer... ĠĢ Fikri Çıktısı Ġçin Uygulanacak Pazarlama Yöntemi Toptancıya Satış Perakendeciye Satış İhalelerle Satış Bayilik Müşteri Temsilcisiyle (Kişisel) Satış Doğrudan Satış E-Ticaret ile Satış Sadece Dış Pazara Yönelik Satış Sadece İç Pazara Yönelik Satış Hem İç hem Dış Pazara Yönelik Satış Akademik Çalışmalar için projeler geliştirme ve doğrudan destek Hedef Pazarlar ve Sebepleri Komşu Ülkeler AB Üyesi Ülkeler Avrupa Ülkeleri Amerika Ortadoğu Ülkeleri Uzakdoğu Ülkeleri Afrika Ülkeleri Orta Asya Ülkeleri (Rusya Dâhil) 19

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU TP/ Ar-Ge Proje Öneri Formu AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU PROJE ADI : KUYU BAŞI MALZEMELERİ KURULUŞ ADI : BAŞVURU TARİHİ : İçindekiler 1. KURULUŞ BİLGİLERİ...3 2. PROJE ÖZETİ...4 2.1 Projenin Tanımı... 4 2.2

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, daha önce KOSGEB e bu program kapsamında

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU (Yönetim Kurulunun 16/07/2012 tarih ve 23/278 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.)

Detaylı

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU ÖN BİLGİLER Bu kılavuz, San-Tez Ar-Ge destek programı ve programa başvuru

Detaylı

ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME, ĠNOVASYON VE ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME, ĠNOVASYON VE ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME, ĠNOVASYON VE ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

BÖLÜM A) FİRMA KÜNYESİ

BÖLÜM A) FİRMA KÜNYESİ 1 Firma Adı 2 Firma Adresi Kuruluş Yılı Ödenmiş Sermaye 5 Telefon Numarası İnternet Sayfası Genel E-Posta Adresi 8 Vergi Dairesi 9 Vergi Numarası 10 Ticaret Sicil Numarası 11 Firma Ortakları 11.1 Şahıs

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş...1 Proje Kavramı

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş... 1

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler GİRİŞ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 YATIRIMCI

Detaylı

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI Şirket Logosu Şirket Adı Başvuru No: Yetkili: Başvuru Teslim Tarihi: Firma Antetli Kağıdı Tarih DİLEKÇE İçeriği Şirket Yetkilisi İmzası ÖRNEK Başvuru Dekontu İÇERİK BÖLÜM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (TARİH) (YER) İÇİNDEKİLER 1. İŞ PLANI ÖZETİ... 4 1.1 İş Fikrinin Kısa Tarifi...4 2. GİRİŞİMCİNİN HEDEFLERİ... 4 2.1 Girişimcinin Kişisel Özellikleri...4 2.2 Girişimcinin İş

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.5 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı