ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö"

Transkript

1 G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay, iken ulaç eki için bugüne kadar yap lan çal malardan ayr olarak yeni bir s n fland rma getirmekti. Geleneksel dilbilgisi kitaplar nda iken, genelde biçimsel olarak ele al nm ; i levlerine hemen hemen hiç de inilmemi tir.tüm ulaç yapan eklerin biçimsel olarak birbirine az ya da çok benzedi ini göz önünde bulundurursak, bu yolun iken ulaç ekini, di er ulaç yapan eklerden ay rmada ve ö retmede ne kadar yetersiz kald aç kt r. Özellikle Türkçe ö renen yabanc ö renciler bu ulaç ekleri aras ndaki ayr m yapmakta oldukça zorlanmakta, iken ekini neredeyse benzer bütün ulaç ekleriyle kar t rmaktad rlar. Bu sorunun, iken ekini biçimsel aç dan de il, i levsel aç dan ele al n p yeniden s n fland rarak çözülebilece i inanc nday z. Bu nedenle çal mam zda iken ulaç ekini i levsel aç dan ele ald k. Bu tip bir çal ma hiç ku kusuz Türk ö rencilerin de iken ulaç ekini ve di er ulaç yapan ekleri anlamas nda ve ö renmesinde kolayl k sa layacakt r. Bu çal ma konusunda seçmemizin ikinci sebebi ise iken ekinin neden büyük ünlü uyumu d nda kal n bulmakt. Anca bu ikinci sebep tamamen Türkoloji formasyonu almam zdan kaynaklanan bir merakt. Bu konu hakk nda yapt m z etimolojik ve 5

2 fonetik ara t rma sonucunda maalesef varsay mlardan öteye geçemedik. Birçok varsay m aras nda bizce do ruya en yak n olana iken ekinin, yaln zca imek fiiline do rudan eklenebildi inden (imek fiilinin, -mak ekli bulunmad için) iken ekinin de ince sesli olmas gerekmektedir. Fiil ve adlarla biti ik kullan ld nda da birle ik isimlerde oldu u gibi ünlü uyumu d nda kalmaktad r. Nas l ki ilkokul kelimesi biti ik yaz ld nda ünlü uyumuna ayk r l k aram yorsak iken için de ayn eyin söz konusu oldu unu dü ünüyoruz. 6

3 1. KONUNUN TANITILMASI Bu çal mada Türkçe deki iken biçimi üzerinde durulacakt r. Türkçe dilbilgisi kitaplar nda iken ulaçlar konusu alt nda ele al nmaktad r. Biz de ara t rmam zda Türkçe dilbilgisi kitaplar nda verilen bu aç klamalardan ve kullan lan terimlerden yararlanaca z. Bu kitaplarda iken ulaç ekine biçimsel aç dan yakla lmaktad r. Bu biçimsel yakla mlara biz de ba l kalaca z: yani iken ekinin fiil ve adlarla ne tür bir ili ki içinde oldu u aç s ndan Türkçe dilbilgileri bize yol gösterici olacak. Gene Türkçe dilbilgisi kitaplar bu ekin zaman aç s ndan ta d özellikler üzerinde durmaktad rlar. Çe itli zamanlarla nas l kullan ld n göstermektedirler (Bkz. Bölüm: 2.2.). Türkçe dilbilgilerinde bu biçimsel aç klamalar örneklerle desteklenmektedir. Oysa 1970 li y llardan bu yana yap lan dilbilgisi çal malar nda Türkçe deki ulaç ekleri özellikle söz dizimsel aç dan ele al nmaktad r. Nuri Yüce nin 1973 teki Gerundien im Türkischen Eine morphologische und syntaktiche Untersuchung adl çal mas ve T. Baran n 1978 deki The Syntax of Turkish Adverb Clauses adl yüksek lisans tezi, bu söz dizimsel çal malara örnek olarak verilebilir. Ancak 1970 li ve daha sonras y llarda Türkçe deki ulaç kuran ekler üstüne yap lan bu çal malar genellikle yabanc dillerde yaz lm t r. Ayn zamanda çal malar, ço unlukla yüksek lisans ve doktora tezi gibi akademik çal malard r. Dolay s yla hem yabanc dil 7

4 olarak Türkçe hem de ana dili olarak Türkçe sahas nda çal anlar n uza nda kalmaktad rlar. Bu nedenle biz de çal mam zda kitap halinde Türkiye de bulanabilen (kolay eri ilebilen) Türkçe dilbilgilerini kullanaca z ve bu dilbilgilerindeki terimlere de ba l kalaca z. ken biçimini Türkçe dilbilgileri do rultusunda tan tt ktan sonra i levlerine göre bir s n fland rmaya gidece iz. Böyle bir s n fland rman n hem ana dili ö retimine hem de yabanc dil olarak Türkçe ö retimine yararl olaca n dü ünüyoruz. ken ekinin ünlü uyumu d nda kalmas ilk bak ta dikkati çeken en önemli özelli i gibi görülür. Oysa iyice incelendi inde dilbilgisel ve i levsel taraflar n n çok daha ilginç oldu u hemen fark edilir. ken ya da ken ekilleri bulunan bu ek adlara, s fatlara ve fiillere getirilerek yayg n olarak kullan l r. Ayr ca kip olarak sadece gereklilik kipiyle kullan m mevcuttur. Öte yandan kal pla m biçimleri de oldukça i lektir. Çal ma konumuzun ç k noktas, Türkçe ö renmekte olana yabanc ö rencilerin iken ekinin kullan m nda yapt klar ilginç yanl lard r. Yabanc ö rencilerin iken ekini neredeyse benzer bütün ulaç yapan eklerle kar t rmalar bu konuyu her yönüyle ele almam za neden olmu tur. 8

5 5. SONUÇ Çal mam zda öncelikli olarak iken ekinin i levsel bir s n fland rmas n yapmaya çal t k. Ara t rmam z n ba nda iken ulaç ekini tan tt ktan sonra, iken i biçimsel aç dan ele ald k. Bu bölümde iken in ünlü uyumu d nda kald n belirttik. Ayr ca bu ekin fiillere, adlara ve s fatlara nas l eklendi ini inceledik. ken in adlara ve s fatlara do rudan eklenebildi ini buna kar l k fiillere ise ancak imdiki, sürerli, belirsiz geçmi, geni ve gelecek zaman ve de gereklilik kipinden sonra getirilebildi ini gördük.sözdizimsel aç dan iken i inceledi imiz bölümde ise iken in iki ayr cümleyi birle tirdi ini ve ki i eklerinden sadece üçüncü ço ul ki i üzerine geldi ini belirttik. ken biçimini inceledi imiz ikinci bölümde, iken ekini önce etimolojik aç dan ele ald k. Bu bölümde iken in neden ünlü uyumu d nda kald n bulmaya çal t k. Fakat maalesef bu konuda birkaç varsay mdan öteye geçemedik. Daha sonra iken in Türkçe dilbilgilerinde hangi konu ba l alt nda ve nas l verildi ini ara t rd k. Türkçe dilbilgisi kitaplar nda iken ulaçlar konusu alt nda verilmektedir. Dilbilgiciler, iken ekini biçimsel aç dan ele al p ço unlukla sadece zaman i levini vermektedirler. Türkçe dilbilgisi kitaplar ndaki biçimsel yakla mlara biz de ba l kald k. Yabanc dil olarak Türkçe kitaplar nda iken biçiminin ö retimi bölümünde, bu konuda en yayg n olarak kullan lan, Nurettin Koç ve Mehmet Hengirmen in birlikte haz rlad klar Türkçe 75

6 Ö reniyoruz 2 adl kitab n ele ald k. Bu kitapta da iken, biçimsel ve sözdizimsel aç dan ele al n p sadece zaman i leviyle verilmektedir. Türkçe dilbilgilerindeki bilgilerden yararlanarak ve yine bu kitaplardaki terimleri kullanarak iken in i levsel aç dan bir s n fland rmas n yapt k. Bu bölümde, inceledi imiz kitaplarda rastlamad m z, iken ekinin nas ll k i levini de örnekleriyle verdik. Ayr ca iken eki ile kullan lan zaman eklerinin de önemli oldu unu ortaya koyduk. Örne in, iken in ko ul i levi, belirsiz geçmi zamanda, gereklilik i levi ise sadece gelecek zaman ekiyle kullan ld nda mümkündür. Öte yandan iken eki; imdiki, geni ve sürerli imdiki zaman ekleri üstüne geldi i durumlarda, temel cümlenin eylemiyle e zamanl l k göstermektedir. Buna kar l k iken, belirsiz geçmi zaman eki üzerine getirildi i durumlarda yan tümcenin eylemi, temel tümcenin eyleminden önce gerçekle mektedir. Gelecek zamanla kullan m nda ise yan tümcenin eylemi gerçekle memektedir. ken in zaman i levinin her cümlede bulunmas, dikkatimizi çeken bir ba ka özelliktir. Ara t rmam z n son bölümünde ise yabanc ö rencilerin, iken ekinin kullan m nda yapt yanl lar ele al nm t r. Yabanc ö renciler, iken ekini hemen hemen benzer bütün ulaç yapan eklerle kar t rmaktad rlar. Ancak biz çal mam zda iken in en çok kar t r ld -erek ve -di i zaman ekleriyle kar la t r lmas na yer verdik. Bu ulaç yapan eklerle haz rlanm testler, Ankara 76

7 Üniversitesi Türkçe Ö retim Merkezi Taksim ubesi ö rencilerine uygulanm t r. ki ayr s n ftan toplam 25 ö renci taraf ndan cevaplanan dört test sonucunda yap lan yanl lar n nedenleri belirtilmi tir. Ö rencilerin ev ödevlerindeki yanl lar da daha sonra yine nedenleriyle birlikte verilmi tir. Bu tür kar la t rmal çal ma sonucunda ö renciler ulaç yapan ekleri, neredeyse yanl s z kullanmaya ba lam lard r. Sonuç olarak unu diyebiliriz: Bize iken eki, bu tür bir ay r mdan, yani i levlerden yola ç k larak ö retilirse elde edilecek sonuçlar çok daha olumlu olacakt r. Böylece zaman ya da sebep gösteren di er biçimlerle de kar la t r labilir ve bu ekilde farklar ortaya konunca ö retim daha ba ar l olabilir. 77

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN *

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN * TAKVÎM- TATAR MA A-ACEM ÜZER NE B R D L NCELEMES Seyfullah TÜRKMEN * Özet: Takvîm-i Tatar ma a-acem 6 varaktan olu an risaledir. Risale 12 hayvanl Türk takvimi konusunda kaleme al nm t r. Bu risalenin

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı