4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU"

Transkript

1 o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde 2- Bu Ti.iziikte gegen; Dernefiin Amacr Madde 3- : "Safhk Mensuplarr Dernefi"dir. : Ankara'drr. Dernek : Sa$rk Mensuplan Derne[ini, Tiiziik : SaShk Mensuplan DerneSi Ti.izi.i[tinii, ifade eder Yurdumuzda Salhlrn kalite ve standardrnr geligtirmek, 3.2. Dernek; Sa[hk, Efiitim, Ki.ilti.ir, Turizm, Tanrtrm, Sanat, Tarrm, Hayvancrlk, Qevre, Basm ve iletiqim ile Bastm ve Yaym, ARGE, Makine, Elektrik, Elektronik, Biligim, Sanayi, Ticaret ve Sosyal alanlar ile Danrgmanlk ve organizasyon alanlannda faaliyet gcistererek Ulkemize saflrk alanmda katkr saplamayl amag edinmigtir. Qahgma Konulan, Qahgma Bigimleri ve X'aaliyet Alanr Madde 4- Dernefiin Qalpma Konularl 4.1. Dernek, Saflrk ile ilgili yurt igi ve dtgrnda her tiirlii araqtrrma ve inceleme, konferans, sempozyum, gura, panel, kurs, e$itirn, seminer, toplantr, etkinlik ve organizasyonlar di.izenler, diizenletir. Danrgrnanlk hizmeti alr ve verir Dernek; Saflrk Merkezi, E[itim Merkezi, Kiiltiir Merkezi, Sanat Merkezi, Miizik Okulu, Spor Merkezi, Yagh Balam Merkezi, Genglik Merkezi, Qocuk Kuliibii, Okuma Salonu, Hanrm Dayanryma Merkezi, Bilim Merkezi, Anket Merkezi, Kiitiiphane ve Kitaphk, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Arge Merkezi, Lokal, Sosyal Tesis, Yaph (Geriatri) Bakrm Merkezi, Geriatri Turizmi, Yaz Okulu, Spor Okulu, Hafu Saha ve Spor Tesisleri, Dinlenme Tesisleri, E$itim ve Aragtrrma ve Geligtirme (ARGE) Merkezi, 6zel Okul, Dershane, (Elektronik ve Bilgisayar Ortamrnda ljzaktan Elitim Merkezi), Etiit Merkezi, Test Merkezi, yabancr Dil E[itim Merkezi, TUS Egitim Merkezi,- Rehabilitasyon Merkezi, ozirlfi E$itim Okulu, Anasrnrfi, Kreg, yurt vebzel Yuva, Yagh Bakrm Merkezi, Usttin Zekdlilar ve Olimpiyat Okulu, Internet cafe, v.b. gibi merkezleri kurar, kurdurur. Bu alanlan dernek olarak igletir ve/veya iglettirir Dernek faaliyetleri igin ihtiyag duyulan tagmr, tasnmaz mal satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taqrnmazlar i.izerinde ayni hak tesis etmek ve her ti.irlii dernek faaliyetlerini gergeklegtirmek igin, tagmr ve/veya tagtnmaz her ttirli.i mal, malzeme, arae) gereg, arsa,tarla, ev, di.ikk6n, bina, ofis ve her t1irli.i ofis malzemesi, her tiirlfi teknik arae ve gereci, demirbag ve krrtasiye malzemelerini temin etmek igin galgrr bu amagla dernek olarak her tiirlii hibe kabul eder ve/veya yine her tiirlii hibe verir Amacrn gergeklegtirilmesi igin gerekli olan her tiirlii bilgi, belge, dokiiman ve yayrnlarr ternin etmek, dokiimantasyon merkezi olugturmak, gahgmalannr duyurmak igin amaglarr do[rultusunda gazete, dergi, kitap gibi yaymlar ile iiyelerine da[rtmak iizere gahqma ve bilgilendirme biiltenleri grkanr Gerekli izinler ahnmak qartryla yardrm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt iginden ve yuft drgrndan bafrg kabul etmek, 4.6. Dernek amacrnr gergeklegtirilmesi igin ihtiyag duydu[u gelirleri temin etmek amacryla iktisadi, ticari ve sanayi igletmeler kurar, igletir ve/veya iglettirir Dernek; Yurt igi ve Yuft Drqrnda; Etkinlik, Spor Miisabakasr, Tiirk Giinii, Yiiriiyi.ig, Toplantr, panayr, Festival, Fuar, Konser, Balo, Tiyatro, Sergi, Agrhg v.b. her tiirli) gezi ve ellenceli etkinlik ve organizasyon dtizenler, diizenletir, dtizen lenen lere katrlarak destekler Dernek olarak ilmi, Mesleki, Teknik ve difier alanlarda ki gahqmalarr desteklemek igin Yurt iginde ve yurt drgrnda safhk ve e[itimle ilgili her tiirlii faaliyet ve aragtrmalarda bulunur. Bu amagla Yurt drgrna d$enci gonderir, okutur, okutturur. Yine Yurt drgrndan dprenci getirir, okutur, okutturur. Olrencilere her ttirlii deste[i sa$lar, Burs verir. Salhk ve E[itim ile bilimsel gahqmalar, aragtrrma ve incelemeler yapmak, iizere yugftigiirryq4rrt dtgtna dlrenci veya gdrevli eleman gonderir veya yurt drqrndan bu amagla d[rencileri yurdumuza *fasl 4.9. Amacrn gergekleqtirilmesigin gerek gdriilmesi durumunda vakrf kurmak, kurulu bir federasyona kattlmak, Gerekli izin ahnarak derneklerin izinle kurabilece[i tesisleri 4.l0.ul faaliyette bulunmak, yurt drgrndaki kuruluglara iiye olmak proje gahgmalar yapmak veya

2 SAGLIK MENSUPLARI DERNnci TUzUGU 4.ll.Amacrn gergeklegtirilmesi igin gerek gdriilmesi halinde, 5072 sayrh Dernek ve Vakrflarm Kamu Kurum ve Kuruluglan ile iligkilerine Dair Kanun hiiki.imleri sakh kahnak iizere, kamu kurum ve kuruluglan ile gdrev alanlarma giren konularda ortak projeler yilriitmek, 4.l2.Dernek iiyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyag maddelerini ve di$er mal ve hizmetlerle krsa vadeli kredi ihtiyaglarmr kargrlamak amacryla sandrk kurmak, Gerekli g<iri.ilen yerlerde dernek faaliyetlerini yi.iriitmek amacryla Yurt igi ve Yurt Drgrnda temsilcilik agmak, igletmek ve iglettirmek Ulkemizin geligmesine katkrda bulunacak her tiirli.i sosyal amagh gahgmalarda bulunur. Bu amagla, Yurt iginde ve yurt drgrnda faaliyet gcisteren tiim; Kamu, 6zel Sektrir, Yerel Ydnetimler, Sivil Toplum Kuruluglan, Universiteler ve Her ti.irlti Meslek Odasr Kuruluglarr ile ortak gahgmalar ve Projeler yapar ve uygular. Her tiirlti salhk, efitim, gevre, sanat, sosyal ve kiiltiirel gahgma ve faaliyet, proje yapar, yaptrr ve bu amagla her ti.irlii proj elere katrlarak destekler Dernek amacrnr gergeklegtirmek igin iktisadi igletmeler kurar, ticari faaliyette bulunur, bu amagla tagnr veya tagmmazmal edinir. Gayrimenkuller lizerinde dernek leh ve aleyhine her nevi itifak, kira, gufa ve ipotek gibi haklar intisap eder,veya verir, terkin ve fekt edebilir Dernek, kamu kurum ve kuruluglarr, Ozel Sektor, her ti.irlii Meslek Oda ve Kuruluqlarq Mi.iteqebbis ve gahrslaq ile Yurt igi ve drgrndan di[er iilkelerden, Avrupa Birli[i, Birleqmig Milletler gibi her ti.irlii Uluslararasr Kuruluq ve Organizasyonlardan, ayni ve nakdi olmak iizere her ti.irlii arag ve gereg malzeme ile tagrnrr tagmmaz mal veya gayrimenkul ve arsa hibe olarak kabul eder ve/veya hibe verir, Bu muameleler Ycjnetim Kurulu kararr ile yaprlrr Dernek amacr do[rultusunda her tiirlli anket, ara$trma ve bilimsel gahqma ile incelemeler yapar veya yapttrr, yaprlan gahgmalara katrlarak destekler. Ayrrca Saphk, e[itim, ki.ilflir, sanat, gevre, teknoloji, ve bilimsel alanlar ile di[er sosyal alanlarda her tiirlii Arge gahgmalanyapar veya yaptrr Safltk ve elitim alanrndaki her ttirli.i gahqrnalarr tegvik etmek igin, saflrk ve e[itimle ilgili mi.inferit veya kurum olarak baqanh gahgmalar yapan Kamu kurum ve kuruluglan, 6zel Sektdr, Sivil Toplum Kuruluglarr, Universiteler, Yerel Y<inetimler v.b difier kurulug ve pahrslan ddiillendirir, ilgili mercilerin dikkatini gekmek ve bilgilendirmek igin gerekli girigim ve her ti.irli.i gahgmalar yapar Do[al afet, salgm hastaltklar, savag ve ola[aniistii durumlarda insanlar arasmda hig bir ayrlm yapmakstzm, yurt igi ve yurt drgrnda gerekli gahgmalarr yapar veya destekler. Bu amagla Arama ve Kurtarma timi kurar veya kurulu bulunan Arama Kurtarma faaliyetlerine katrlarak destek olur Her tlirlii yazth, gorsel, sesli, elektronik vs. yayrnlann basrmr-yayrml veya satm almmasr ile ilgili ttim ig ve iglemleri yapar' yapttrr' ircixci noluu Uyelik Koqullarr, Uyelerin Hak ve Yiikiimliiliikleri Uyefik ve Koqullan Madde 5- Dernek kuruculanndan veya ydnetim kurulundan 3 asrl tiye tarafindan teklif edilmek suretiyle, imzalanmtg dernek tiye mtiracaat formunu dolduran, derneklerle ilgili mevzuatta belirtilen gartlara ve smulara uygun olan her gergek veya tiizel kiqi derne[e iiye olabilir. Uyelik baqvurusu, demek ycinetim kurulunca en geg otuz gi.in iginde karara ba[lanrr ve sonug yaztyla bagvuru sahibine bildirilir. Bagvurusu kabul edilen iiye bu amagla tutulan deftere kayrt edilir. Ayrtca, dernelin amaclna ydnelik konulannda de[erli gahqmalan olan, deme[in misyonunu tagryabilecek, deme[in amaglarrna aktif olarak katkrda bulunabilecek kigiler ile fiili veya karqrhksrz olarak dernele hizmet eden, maddi ve manevi yarar saglayan gergek ya dattizel kigilere, ydnetim kurulu kararr ile onursal iiyelik unvaru verilebilir. tiyelifin Sona Ermesi Madde 6- Uyeli$in sona ermesi aqalrdaki kogullarda gergekleqir. 1. Kendili[inden: Uyelik igin kanunda ve ti.izlikte aranrlan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek Yrd.

3 SAGLIK MENSUPLARI DERNnGI TUzUGU Uyelerin Haklarr Madde 7-Her iiyenin; 7.1. Dernek faaliyetlerine ve yonetime katrlma, 7.2. Genel kurulda bir oy kullanma hakkr vardrr. Uye oyunu gahsen kullanmak zorundadr Tizel kiginin i.iye olmasr halinde, tiizel kiginin ydnetim kumlu bagkanr veya temsille g6revlendirecepi kigi oy kullann. Bu kiginin baqkanhk veya temsil gdrevi sona erdifiinde, ti.izel kigi adrna oy kullaiacak kimse yeniden belirlenir. Onursal tiyelerin oy hakkr yoktur. Kimlikve Rozet Madde 8- Uyeler; 8.1. Unvanrna gdre, dernek ydnetim kurulunca hazrrlanmrg dernek rozetlerini takma, 8.2. istekleri halinde Dernek Genel Bagkanh[r'nca diizenlenmiq kimlik kartlannr kullanma haklalna sahiptirler. Uyelerin Yiiktimlti liikleri Madd e 9- Uyelerin yiikiimliiliikleri gunlardrr: Uyel erin Yiikiimliiltikl eri Madde 9- Uyelerin yiikiimliiltikleri qunlardrr: 1. Odenti Verme Borcu: Girig ve yrlhk iiye aidatr miktarlan ydnetim kurulu karan ile yeniden dtizenlenebilir. 2. Difer Yiikiimltiltikler: Uyeler, dernek tiizti[iine uymak ve demele bashhli gostermekle yiiktimltidiirler. Her iiye derne[in amacma uygun davranmak, dzellikle amacln gergeklegtirilmesini gtigle gtirici veya engelleyici davramql ardan kagrnmakla yiikiimliidiir. Dernek Organlarr Madde 10- Dernepin Zorunlu Organlarr; Genel kurul, Ycinetim kurulu, Denetim kuruludur. {icuncti eor,tirvr Organlar Zorunlu organlar dtgmda, genel kurul karanyla bagka organlar da olugturulabilir. Ancak kanunen olugturulan zorunlu organlarm gcirev, yetki ve sorumluluklan bu organlara devredilemez. Genel Kurulun Niteli[i ve Olugumu Madde 11- Genel kurul derne$in en yetkili karar organr olup, derne$e kayrth ve dernek tiizi.i$.ine gdre genel kurul toplantsma katrlma hakkr bulunan i.iyelerden olugur. Genel Kurulun Toplanma $ekli, Zamanr ve Yeri Madde 12- Genel kurul, iig yrtda bir Haziran ayrndao ydnetim kurulunca ahnmrg bagkaca bir karar yok ise, yonetim kurulunun ga$rrsryla, dernek merkezinin bulundu$u ilde toplanrr. Olafianiistii Genel Kurul; Yonetim kurulunun gerekli gordii[ii hallerde, L)enetim kurulunun gerekli gcirdii[ii hallerde, Dernek iiyelerinin begte birinin yazrh olarak bagvurusu iizerine, ydnetim kurulunca toplantrya gaprrlrr. Toplantrya Qa[n Usulii Madde 13- Yonetim kurulu, dernek ttizil$ine g<ire genel kurula katrlacak asrl i.iyelerin listesini dtizenler. Genel kurula katrlacak i.iyeler, en ^z onbeq giin iinceden, toplantmm giinii, saati, yeri ve giindemi belirtilmek suretiyle, yazrh olarak bildirilmek veya gazetede ilan vermek veya elektronik posta suretiyle toplantrya ga$rrda, go$unluk sa$lanamamasr sebebiyle toplantr yapiamazsa. ikinci toplantrnm hangi giin belirtilir. ilk toplantr giinti ile ikinci toplanfi arasmda brrakrlacak zaman bir haftadan az, iki aydan Toplantr go[unluk saflanamamasr drgrnda ir sebeple geri brrakrlrrsa, bu durum geri suliine olarak i.iyelere duyurulur.,,v,rbu iu&i.u, -- lligkan Yrtl. Osman YUKSEL \ / ",n{-iffr *;

4 SAGLIK MENSUPLARI DERNnGi TUzUcU geri brrakma tarihinden itibaren en geg alin ay iginde yaprlmasr zorunludur. Uyeler, ikinci toplanhya, birinci fikrada belirtilen esaslara gore yeniden ga$rrlrr. Genel kurul toplantrsr bir defadan fazla geri brakrlamaz. Toplantl Yeter Saysr ve Karar Alma Usul ve $ekilleri Madde 14- Genel kurul genel kurula katrlma hakkr bulunan dernek i.iyelerinin salt go[unlu[u ile derne[in feshine veya ti.iztik degigikli[ine karar verilebilmesi igin ise iigte ikisinin katrhmryla toplanr. QoSunlu[un sa[lanamamasr sebebiyle toplantrnm ertelenmesi durumunda ikinci toplantrda go$unluk ararrmaz. Ancak bu toplanhya katrlan i.iye sayrst ydnetim ve denetim kurullarr iiye tam sayrslnrn iki kahndan az olamaz. Genel kurul toplanttsr bir defadan fazla geri brakrlamaz. Genel kurul da kararlar salt go[unlukla ahnr. Genel kurulda altnacak kararlar toplantrda hazr bulunanlann salt go[unlu[u ile ahnrr. Ancak, derne[in feshi veya tiiztik degigikli[i kararlarmda ise toplantrdahazr bulunanlarm iigte ikisinin oy go[unlulu aranr. Genel Kurul Toplantrsrnrn Yaprhq Usulii Madde 15- Genel kurul toplanttlan, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gi.in ve saatte yapiln. Genel kurula katrlacak iiyeler ydnetim kurulunca diizenlenen listedeki isimlerinin karqrsmr imzalayarak toplantr yerine girerler. Toplantr igin yeter sayr sa$lanmrgsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplanh, ycinetim kurulu bagkanr ya da g<irevlendireceli ydnetim kurulu iiyesi tarafindan agrlarak, toplantryr yrinetmek tizere bir divan bagkanr ve yeterince bagkan vekili ile iki katip i.iye segilir ve toplantrya gtindem maddelerinin srraslna uyularak devam edilir. Toplantmm yiinetimi Divan Bagkarrt'nca yiiriitiiliir. Toplantr sonunda, alman kararlan da belirtecek gekilde bir tutanak di.izenlenir ve diizenlenen tutanak baqkan ve katip iiyeler tarafindan imzalanarak yeni segilen ydnetim kuruluna verilir. Genel kurul toplanttsmda yalnrz gi.indemde yer alan maddeler goriigi.iliir. Ancak toplantrda hazrr bulunan iiyelerin en az onda biri tarafindan, gorilgillmesi yazrh olarak istenen konulann gi.indeme ahnrp gdriigiilmesi zorunludur. Genel Kurulun Giirev ve Yetkileri Madde 16 - Aga[rdayazilt hususlar genel kurulca gciriiqiiliip karara ballanrr. L6.1. Dernek organlannr segmek, Dernekle ilgili tiim faaliyetleri goriigmek, Dernek ti.izi.i[i.inii de[igtirmek, Y<inetim ve denetim kurullannm raporlannr g<iriigiip yonetim kurulunu ibra etmek, Ydnetim kurulunca hazrlanan taslak btitgeyi gdrtigtip aynen veya deligtirerek kabul etmek, Dernek igin gerekli olan tagtnmaz mallann satrn alnmasl veya mevcut mallann safilmasr konulannda ydnetim kuruluna yetki vermek, Derne[in federasyona katrlmasr veya federasyondan aynlmasma karar vermek, Dernek gubelerinin agrlmasrna veya kapatrlmasrna karar vermek, Ycjnetim ve denetim kurulu bagkan ve liyelerine verilecek i.icreti tespit etmek, Mevzuatta genel kurulca yaptlmast belirtilen diper gdrevlerin yerine getirilmesine karar verrmektir. Yiinetim Kurulunun Olugumu, Giirev ve Yetkileri Madde Merkez ycinetim kurulu, genel kurulca gizli oyla iig yllhk siire igin segilen beg asrl ve beq yedek iiyeden olugur. Gdrev srasl sona eren ilye yonetim kuruluna yeniden segilebilir. Boqalan iiyelikler, sraslyla, yedek i.iyelerden tamamlanr. Yedek iiye, yerini aldr[r iiyenin siiresini tamamlar Yonetim kurulu iiye saysr, bogalmalar sebebiyle iiye tamsaysmm yarrsmm altrna di.igerse, kalan ydnetim kurulu iiyeleri veya denetim kurulu i.iyeleri genel kurulu bir ay iginde toplantrya ga[rnr Yonetim kuruluna segilen liyeler, ilk toplantrlarrnr yaparak kendi aralannda segimle gdrev boltimti yaparlar Yonetim kurulu salt go[unluk ile toplanrr. Toplantrya GenelBagkan bulunmadr[ r zamanlarda Bagkan Yardrmcrsr haqkanhk eder ve kararlar iiye salt go[unluk ile almrr Yonetim kurulu dernepin yi.iri.itme ve temsil organrdr. Bu gdrevini mevzuata uygun olarak yerine getirir. Derne$i temsil gorevi yonetim kurulu bagkanrna aittir. Temsil lunca iiyelerden birine veya birkagrna ya da iigtincii kigilere verilebilir Derne$in gelir ve gider hesaplanna iliqkin iglemleri yapar ve gelecek hazt genel kurula sunar. ek iiyelerinin odeyece[i yrlhk iiye r tesp ait yazrgmalann ve kayr Yrd. Uxsnl

5 SAGLIK MENSUPLARI DERNnGi TUzUGU Belirleyecefii giinlerde ve iiye tamsayrsmn yandan bir fazlasryla toplanarak dernek iqlerini giiriigiir. Karar almmasmt gerektiren igler hakkrnda karar ahr ve bu kararlann karar defterine yazrlarak ydnetim kurulu iiyelerince imzalanmasrnr sa[lar Derne$in amacma ydnelik ihtiyag duyulan konularda gahgma gruplarr olugturur. lt.ll.mevzuatta ydnetim kurulunca yaptlmasr gerekti[i belirtilen di[er konulardaki grirevleriyapar, yetkileri kullanrr. Genel Bagkanrn Giirev ve Yetkileri Madde L Derne$i temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez ydnetim kurulu toplantrlanna bagkanhk eder Genel kurulca yaprlan segimi izleyen otuz giin iginde, ydnetim ve denetim kurulu ile derne[in di$er organlanna segilen asrl ve yedek iiyeleri miilki idare amirlipine bildirilmesini sa[lar Dernek organlannda've yerleqim yerinde meydana gelen de[igiklikleri otuz giin iginde mi.ilki idare amirli[ine bildirilmesini sa$ar Dernele ait tutulmasr gereken defter ve kayrtlarrn tutulmasmr sa$lar Derne[in yrlsonu itibanyla faaliyetlerini, gelir ve gider iglemlerinin sonuglannr di.izenleyeceli beyannameyi her yrl nisan ayr sonuna kadar mi.ilki idare amirliline verilmesini sa[lar Yurt drgrndan yardtm almmasr halinde, bu yardrmlarrn bankalar aracrh[ryla almmasmr sallar Derne[in edindili tagrnmazlan, tapuya tescilinden itibaren bir ay iginde mtilki idare amirliline bildirilmesini sa[lar Derne[in temsilcilik agmasr halinde, temsilcili[in adresi ve gdrevlendirilecek kigi veya kigilerin miilki idare amirligine bildirilmesini saglar Onemli ve acele konularda yonetim kurulunu toplantrya ga[rrrr. Merkez ve gube gdrevlerinin etkin ve verimli yaprlmasmr tegvikle birlikte bu konuda dnctli.ik yapar. l8.l0.mevzuatta dernek baqkanrnca yaprlmasr gerekti[i belirtilen diler konulardaki gdrevleri yapar, yetkileri kullanrr. Genel Sekreterin Gtirev ve Yetkileri Madde 19- Yonetim kurulu gerekli giirdii$iinde, dernek iiyeleri arasmdan veya drqandan bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter, yonetim kurulunca verilen yetkiler gergevesinde derne[i temsil eder ve dernepin bilumum hizmetlerini, programlama ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sa$lar. Denetleme Kurulu Giirev ve Yetkileri Madde Genel kurulca gizli oyla segilen i)g asrl ve iig yedek i.iyeden olugmak iizere iig yrlhk siire igin segilirler. G<irev siiresi bitenin yeniden segilmesi miimkiindiir Derne[in ti.izi.ikte g<isterilen amag ve amacln gergeklegtirilmesi igin si.irdiiri.ilece$i belirtilen gahgma konulan doprultusunda faaliyet gdsterilip gdsterilmedi[ini, defter, hesap ve kayrtlann mevzuata ve dernek tiizii[iine uygun olarak tutulup tutulmadr$rnr, dernek tiizii[iinde tespit edilen esas ve usullere gdre ve bir yrh gegmeyen arahklarla denetler ve denetim sonuglarmr bir rapor halinde ydnetim kuruluna ve toplandr[rnda genel kurul a sunar. 20,3. Qahgma usultinii kendisi tespit eder. Denetleme kurulu bagkanr veya iiyelerden biri, davet tizerine ydnetim kurulu toplantrlanna katrlarak gdrtig bildirir veya teklifte bulunabilir Denetim kurulu iiyelerinin istemi iizerine, her tiirlii bilgi, belge ve kayrtlarm, dernek yetkilileri tarafindan giisterilmesi veya verilmesi, ydnetim yerleri, miiesseseler ve eklentilerine girme istelinin yerine getirilmesi zorunludur Mevzuatta denetleme kurulunca yaprlmasr gerektisi belirtilen di[er konulardaki gdrevleri yapar, vetkileri kullanrr. u0nniincii solum Derne[in Orgiitlenmesi Federasyon Kurulmasl Madde 21- Dernek, amaglannr gergeklegtirmek iizere, kuruluq amacrna uygun ola federasyon kurabilir, aynr amagh federasyonlara katrlabilir. Yrd. Uxsur-

6 1, , ".tr" ALAN ADI YONETIMI'ne Bllgileri agairda belirtilen alan adr'nrn tahsisi igin adresinden bagvuran kigi tarafindan yaprlmrg olan ve takip numarasr agairda belirtilen bagvuru iglemini ve alan adr idari sorumlusunun alan adrna ait her ttirlti de$igiklik ve silme iglemini yapabileceiini biliyor, kabul edip onayhyorum. Ad/Soyad: &1 Inrtza: Kurulus Kasesi: Alan Adrn Takip Numarasr Idari Sorumlu Kodun Odeme Sorumlu Kodu* Teknik Sorumlu Kodun E-posta" sameder.org.tr 2011t 21600CI601 fbd4-metu fbd4-metu fbd4-metu Telefon" Adres" Alparslan Turkeg Cad. S312 Begtepe ANKARA Not: Yamnda (*) igareti bulunan alanlarm doldurulmasr zorunludur.

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum TUNCELI Ulivnnsirnsi ocnnnci Kor.lssyi yoxrrcbsi eirixci edlum Arnag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Arnag Madde 1 - (1) Bu Yonergenin amact, Tunceli Universitesinde kayrth O$rencilerin egitim, sa$hk, spor

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek,

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek, EGELI TENIs VETERAN DERNEGI TÜZÜGÜ Dernegin Adi ve Merkezi Madde 1- Dernegin Adi: "Egeli Tenis Veteran Dernegi" dir. Dernegin merkezi Vali Hüseyin Ögütcen cad. No:53/1 Balçova-IZMIR'dir. Subesi yoktur..

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı