T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Zekeriya BATMAZO LU Milli Kütüphane Baflkan V. III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Zekeriya BATMAZO LU President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA TAL K D LLER LAT NCE DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...81 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer...128

8 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...175

9 000 GENEL KONULAR Belgelendirme Merkezleri. Mimar ve Mühendis (63) , 000 (1) Al c, Mustafa. Single Window veya Tek Pencere Sistemi. Gümrük Dergisi 20(77) , ss SA , 380 Bilgi Toplumunda Devlet ve Yaz l m Sektörü. Mimar ve Mühendis (63) , ss SB SA , , ss SB , B BL YOGRAFYA Aydeniz, Hediyetullah. Medya Ahlak Literatürü Aras nda Bir Gezinti. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. 000 (2) Güngör, Gözde. Hüseyinzade Ali Ege, Göknur - Nicholas Koullapis. Turan' n Arflivindeki Belgeler-3 The Social Context of Online Gaming: Hakk nda Yaz lanlar-kendi Eserleri- Not Defterleri. Türk Dili ve an Analysis on the Social Relations Edebiyat Araflt rmalar Dergisi Among "Warcraft" Players. Sosyoloji (21) , ss. Türkçe Dergisi (25) 2011, ss. ng. ve ve ng. özet. Türkçe özet SA SA , 410, , (3) Whitaker, Ian. Bîrûnî Çal flmalar n n Ortafl, brahim. Bilimsel Kurulufllar Bugünkü Durumu: Bir nceleme ve Özerk Olmadan Ça Yakalayamay z.. Çeviren: Fatma K z l, Türk Dili Dergisi 25(147) Uluda Üniversitesi lahiyat , ss. Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, 1989 SA ss SA , 500, 010 Önder, Mehmet. "Türk Yaz l m Sektörünün, Bölgesel Güç Olmak için Ciddi Potansiyeli Bulunuyor" Mimar ve Mühendis (63) , ss SB , (4) Özkan, Memet. Veri H rs zl. Standard 50(594) , 105. s SB Saral, Niyazi. Mesleki Beceriler, Bilgi, Yetkinlik ve TÜB DER Mesleki Bilgi ve Beceri, S nav ve KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) De irmenci, Tülün. Bir Kitab Kaç Kifli Okur?Osmanl 'da Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Baz Gözlemler. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (13) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300

10 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Nizamo lu, Yüksel. 10 Temmuz nk lâb n n Birinci Y ldönümünde Neyyir-i Hakikat Gazetesinin Yay nlad Mecmua Üzerine. OTAM (30) , ss. Türkçe ve ng. özet SA HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Çanak, Erdem. Cumhuriyet Dönemi Türk Yahudi Bas n na Bir Örnek: "La Boz de Türkiye Dergisi-Türkiye'nin Sesi Gazetesi" Türk Yurdu 31(291) , ss SB (2) Ç, Ünsal - Eylem Çamuro lu Ç. Haber Endüstrisi ve Gazetecilik Eti i. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Demir, Gökhan Yavuz. "Medya," "Ve," Etik": Bir Oksimoron Analizi. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Dursun, Çiler. Türkiye'de Bilim Haberleri Nas l Sunuluyor? Nas l Sunulmal? Bilim ve Ütopya 17(209) , ss SC , (3) Genceli, Mehdi. revan'da Yay nlanan lk Türkçe Mecmua: Leylek Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Girgin, Atilla. Medya Ahlak Üzerine [Söylefli] Konuflan: Recep Yeter, fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss SA , 070 Gürler, Ayfle Mentefl - Ali Yi it. Dr. Abdullah Cevdet'in çtihad Dergisinde Yay nlanm fl Makalesi: stanbul'da Köpekler. Toplumsal Tarih (215) , ss SB , (4) Karab çak, Yusuf Ziya. Angeliaforos Çocuklar için ve Osmanl Devleti'nde Yay nlanan Di er Çocuk Gazeteleri: Modern Çocukluk Söyleminin Oluflumu. Toplumsal Tarih (215) , ss SB , (5) Kellner, Douglas. The Murdoch Media Empire, Ethics, and Democracy: Some Critical Reflections. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 170 Khelifa, Samiha. Ethics and Journalism [Karen Sanders'in Ayn Adl Eseri Üzerine] fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss SA , 070 2

11 Odabafl,. Arda. Selanik Sosyalist flçi Federasyonu'nun Beynelmilel Amele E lencesi, Rasim Haflmet Bey ve Amele Gazetesi. Toplumsal Tarih (201) , ss SB , 070, Özçelik, Mücahit. Ziya Gökalp'in Ard ndan Türk Bas n na Yans yanlar. Türk Yurdu 31(291) , ss. 100 (1) 1960 SB , 070 Özk r, Yusuf. 27 May s'tan 27 Nisan'a Asker-Gazete/ci liflkisi. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet. Adl Eseri Üzerine] Çeviren: Seyfi Say, fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ Bele, Tansu. Soyut Somutla Bütünleflmelidir. Türk Dili Dergisi 25(147) , ss SA SA (2) 320, 070 Örs, Yaman. Felsefe Godot Poyraz, Hakan. Medyada "Ahlak" Aramak. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 070 Çeflitlemeleri ve Felsefecilerin "Godotsal" fllevleri. ktisat ve Toplum 2(15) 2012, ss. 070 (6) 100 (3) Seyitvaniyeva, Gülnar. XX. Yüzy l n Tando an, Cüneyd. Felsefenin lk Çeyre indeki K r m-tatar "Çocuk", Çocu un "Felsefe" Bas n n n Araflt r lma Meselesi. Olgusundaki Konumu. Türk Dili Aktaran: Mehmet Yasin Kaya, Türk Dergisi 25(147) , Dili ve Edebiyat Araflt rmalar ss. Dergisi (21) , 1989 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 100, SA (7) fienorkyan, Aren. nk lâp Kitabevi ile Bir Ömür Yay nc l k [Söylefli] Ayraç (25) , ss SB (8) 1994 SB 96 Toklucuo lu, Ahmet. Kimin Haberi 130 Kimin Demokrasisi [W. Lonce Bennett'in "Politik llüzyon ve Medya" NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Uyar, Mustafa. Ortaça Mo ol Saraylar nda "Cad Av " Toplumsal Tarih (215) , ss.

12 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Çelik, rfan. Kuvvetler Ayr l : Bir ndirgeme ve Dönüflüm. Liberal Düflünce 16(64) 2011, ss SB (3) Çetin, Özer. mgelem Yetisi ve Baz Dinî Olgularla liflkisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Çetinkaya, Hakan. Standart Sosyal Bilim Modeli'nin Elefltirisi: Evrimsel 140 (2) Psikolojik Katk. Bilim ve Ütopya Tan, Turan. Ça dafl nsanc l k 17(209) , ss. (Hümanizma) Türk Dili Dergisi 25(147) , ss SC SA , (5) Dikmetafl, Elif - Mehmet Top PS KOLOJ Avc, Umut - Ufuk Kaya. Y ld rma (Mobbing) ve Kiflilik liflkisi: Hizmet Sektörü Çal flanlar Üzerinde Bir Araflt rma. Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Bahçekap l, Hasan G. Evrimsel Psikolojinin Temel Kavramlar na Elefltirel Bir Bak fl. Bilim ve Ütopya 17(209) , ss SC (2) Bugay, Asl - Ayhan Demir. Psychometric Properties of the Turkish Version of Trait Shame and Guilt Scale. E itim Araflt rmalar 11(45) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA Gülpembe Ergin. Asistan Hekimlerin Tükenmifllik ve Mobbing Düzeylerinin ncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 22(3) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Haque, Amber. slâmî Bir Perspektiften Psikoloji ve Din Aras ndaki liflki ve Bütünleflme. Çeviren: Mustafa Koç, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Koç, Mustafa. Türk Din Psikologlar ( ) Üzerine Biyografik Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, 920 Ören, Kenan - Mehmet Biçkes. Kiflilik Özelliklerinin Giriflimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevflehir'deki Yüksek Ö renim

13 Ö rencileri Üzerinde Yap lan Bir Araflt rma) Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(3) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (7) Teközel, Mert. Evrimsel Psikoloji Aç s ndan Cinsiyet- çi Rekabet ve K skançl k. Bilim ve Ütopya 17(209) , ss. 170 (3) Aydeniz, Hediyetullah. Medya Ahlak Literatürü Aras nda Bir Gezinti. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss SA 50 Ç, Ünsal - Eylem Çamuro lu Ç. Haber Endüstrisi ve Gazetecilik Eti i. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (4) 150 Demir, Gökhan Yavuz. "Medya," "Ve," Etik": Bir Oksimoron Analizi. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat 160 MANTIK Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(21) , ss. Türkçe ve ng. özet. 160 (1) 2002 SA 53 Topdemir, Hüseyin Gazi. John 170, 070 Stuart Mill ve Tümevar m Kurallar. Bilim ve Teknik 45(528) , ss SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 1994 SB (1) Aktafl, Demet - lknur Münevver Gönenç. Sezaryen ve Etik. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 19(3) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Elçigil, Ayfer. Pediatrik Palyatif Bak m Hemfliresinin Karfl laflabilece i Etik kilemler. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 19(3) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 170 (6) Girgin, Atilla. Medya Ahlak Üzerine [Söylefli] Konuflan: Recep Yeter, fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss SA , (2) Altun, Fahrettin. Medya Eti i ve Tarafs zl k Söylemi. Media Ethics and Discourse of Impartiality. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Kellner, Douglas. The Murdoch Media Empire, Ethics, and Democracy: Some Critical Reflections. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 170 5

14 170 (7) 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Khelifa, Samiha. Ethics and Journalism [Karen Sanders'in Ayn Adl Eseri Üzerine] fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss SA , 070 Anl, Ömer Faik. Aristoteles ve Fizik. Bilim ve Ütopya 17(209) , ss SC , (8) Kök, Sabahat Bayrak. Siyaset- Ahlâk liflkisi. Türk Yurdu 31(291) , ss SB (1) 170, 320 Demir, Remzi. Osmanl Dönemi Türk Düflüncesi'nin Temelleri Üzerine Notlar. Bilim ve Ütopya 17(209) , ss. 170 (9) Önal, Sema. Kutadgu Bilig ve Mutluluk Ahlâk. Türk Kültürü 49(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SC , SA (2) 170 (10) Örs, Yaman. Etik Konusunda Tepkisel Bir "Felsefi" De erlendirme Üzerine. Bilim ve Ütopya 17(209) , ss SC SA , 500, 010 Whitaker, Ian. Bîrûnî Çal flmalar n n Bugünkü Durumu: Bir nceleme ve. Çeviren: Fatma K z l, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. 170 (11) Poyraz, Hakan. Medyada "Ahlak" 190 MODERN BATI Aramak. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. FELSEFES özet SA (1) 170, 070 Do an, Necmettin. Patrimonyalizm Seçkin, Levent. Sömürü Ahlâks zl k m d r, De il midir? Bilim ve Ütopya 17(209) , 4-6. ss SC , (12) Üzen, Cemil. Ahlaki Kötülükten Etik Kötülü e Geçifl Üzerine. Ayraç (25) Kavram nda Elefltirel Bir Yaklafl m. Liberal Düflünce 16(64) 2011, ss SB , ss SB SB , Rifat, Mehmet. Elefltiri Defterinden: Benjamin'in Proust'u ve Ricceur'e Göre Yap sal nceleme. Varl k 79(1250) , ss. 6

15 200 D N ncelemeleri Dergisi 11(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Korsak, Mary Phil. Havva, Kötü mü Yoksa ftiraya m U rad? Çeviren: Cengiz Batuk, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA fierif Mardin'in Gözüyle Türkiye'de slam ve Siyaset. Ayraç (25) , ss SB , HIR ST YAN D NB L M 1996 SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Afacan, Ayd n. Aç k Bir ntihal Örne i: "fiiir ve Mitologya'dan, Bir Profesörün 'Mitolojiye Girifl'ine' Aktarmalar" Varl k 79(1250) , ss SB Çetin, Özer. mgelem Yetisi ve Baz Dinî Olgularla liflkisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Kuflçu, Emir. Gnostik H ristiyan Bir Ak m Olarak Valentinyanizm. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 297 slâm ve slâm'dan 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. kaynaklanan dinler 1991 SA (1) 230 Akdo an, Özkan. Kurban Trajediden Kutsala. National Geographic Türkiye (127) , ss. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 2001 SB (1) Gezgin, Deniz. K fl Dönencesi Kas m- Aral k Yortular. Metro Gastro (59) , ss SB K l ç, Davut. Evliya Çelebi Seyhatnamesi'nde Ermeniler ve Kutsal Mekânlar. Türk Dünyas 297 (2) Akman, Mustafa. Efl'arîlerin Nedensellik Anlay fl Üzerinden Ehl-i Hadis'in Vard Sonuçlar. slâmî Araflt rmalar 22(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB

16 297 (3) 297 (9) Akyüz, Hüseyin. El-Câh z' n Sünnet/Hadis Hakk ndaki Görüflleri. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. Arkoun, Muhammed. slâm, Tarihsellik ve lerleme. slâmî Araflt rmalar 22(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (10) 297 (4) Arslan, Durmufl. Marafll Âlim Akyüz, Vecdi. slami Aç dan Bilgi veya Olgunun Bildirilmesi ve Aç klanmas. fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (5) Altaie, M. B. Modern Kozmoloji ve slam Kelâm nda Yaratma ve Kiflisel Yarat c. Çeviren: brahim Çetintafl, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Aydeniz, 297 (6) Alt ntafl, Ramazan. Hacda Yaflanan Baz Örnek Olaylar. Diyanet (251) , ss SC (13) 297 (7) Altuntafl, Halil. Eflitlik Bilinci ve Hac badeti. Diyanet (251) , ss SC Menzio lu Ahmet Efendi'nin Sûre Tefsir Yöntemi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(18) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (11) Ateflyürek, Remzi. Kur'ân Tilâvetinde Yayg n Hatalar (Sâd, Dâd, Tâ ve Zâ Örne i) Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ve Türkçe özet SA ng. Tuba. Osmanl 'da Surre Alay. Diyanet (251) , ss SC Ayd n, Muhammet fievki. Güzel Ahlak n Kayb m Kazan lmad n n Aç a Ç kmas m? Diyanet (251) , ss SC (8) 297 (14) Arif, Arif Ali. F k h Kültürümüz ve Ayd n, Nevzat. Hadislerin lk Dönem Ça n Gerçe i Aç s ndan Kad n n Tasnif Süreci Üzerine Bir Yarg Makam na Atanmas. slâmî De erlendirme. Ondokuz May s Araflt rmalar 22(2) 2011, Üniversitesi lahiyat Fakültesi ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SB SA

17 297 (15) Atatürk Üniversitesi lahiyat Bakkal, Ali. Bin'i Bir Yapan Hareket Fakültesi Dergisi (36) 2011, ve Amaç Birli i: Hac. Diyanet (251) ss. Türkçe ve ng. özet , ss 1969 SC SA (16) 297 (21) Balc, srafil. Hz. Peygamber'in Demirli, Ekrem. [ bn Arabi'nin Cebrail'i Görmesinin Allah' Gördü ü "Fütühatt- Mekkiye" Adl Eseri Üzerine ddialar na Dönüfltürülmesi. Söylefli] Konuflan: dil Önemli, Ondokuz May s Üniversitesi Varl k 79(1250) , lahiyat Fakültesi Dergisi (31) ss. 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SB SA (22) Deniz, Gürbüz. Kur'an'a Göre Hz. 297 (17) Adem (a.s.)'in Serüveni. slâmî El-Câbiri, Muhammed Âbid. Araflt rmalar 22(2) 2011, Kur'ân'a Girifl, (Medhal ile'l-kur'âni'l ss. Türkçe ve ng. özet. Kerîm, el-cüz'ü'l-evvel, fi't-ta'rif bi'l- Kur'ân) [Kitap Tan t m ] Tan tan: 1986 SB 156 Nihat Uzun, Uluda Üniversitesi 297 lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss SA (18) Coflkun, Selçuk. Kitap Tan t m ve De erlendirmeleri [Kitap Tan t m ] Tan tan: Ayhan Çak ro lu, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss SA (19) Çelik, Hüseyin. Kur'an- Kerim'de Cariyelerle Evlilik Meselesi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) Demir, Halis. 'Hayat Kitab Kur'an- Gerekçeli Meal-Tefsir' Üzerine. 9 Dumlu, Emrullah. Kamu Harcamalar Aç s ndan Zekât. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Ekinci, Abdullah. Toluno ullar n n Heterodoks Hareketlerle ( sma'ilî- Karmatî) Mücadelesi. Türk Dünyas Araflt rmalar 95(189) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (24) Eyüpo lu, Osman. Her Türlü fiiddetin Sebebi Olarak Maneviyat/Merhamet Eksikli i. Diyanet (251) , ss SC 6 297

18 297 (25) 297 (29) Görmez, Mehmet. Yaflanan Afetler ve Kanaqi, Behlül. M. Tayyib Okiç ve Musibetleri Okuma Adab Üzerine Mevzu Hadisler Hakk nda [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Tamamlanmam fl Bir Çal flmas. Diyanet (251) , ss. Uluda Üniversitesi lahiyat 1969 SC 6 Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (26) 1988 SA 76 Güldal, Fatih. Evliya Çelebi'nin Hac 297 Yolculu u. Diyanet (251) , ss. 297 (30) 1969 SC Günefl, Mehmet. fiiir Bahçemizde Açan Solmayan Güller: Na't- fierîfler. Türk Yurdu 31(291) , ss SA SB , (31) 297 (27) El-Hakim, Muhammed Bak r. Oryantalistler ve Kuran Hakk ndaki fiüpheleri. Tan tan: Tamer Y ld r m, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss SA Haque, Amber. slâmî Bir Perspektiften Psikoloji ve Din Aras ndaki liflki ve Bütünleflme. Çeviren: Mustafa Koç, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (28) Jong, Frederick De. XX. Yüzy l M s r' nda Tasavvuf Aleyhtarl ( ): Bir Ön Araflt rma. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss SA , Karaman, Abdullah. F k h Usûlü [Kitap Tan tma] Tan tan: Ümit Koca, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(18) , ss. Karatafl, Ali. Kur'ân' Kur'ân ile Anlama. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA Karsl, brahim Hilmi. Önce Kad nla lgili Yanl fl Tasavvurlar De iflmeli. Diyanet (251) , ss SC 6 300, (32) Kiraz, Celil. Suyûtî'nin Beyzâvî Hâfliyesi, fiâmî, Hocazâde ve Zebîdî'nin Risâleleri Ba lam nda Hz. Peygamber'in smeti, Fazileti ve fiefaati Tart flmalar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Koç, Mustafa. Türk Din Psikologlar ( ) Üzerine Biyografik Bir

19 Araflt rma. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, SA (34) 297 Köylü, Mustafa. Kur'an'da Ruh Sa l. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. Türkçe özet SA ng. ve Kraus, Werner. Kelantan/Malezya'daki Sûfiler ve Muhalifleri 20. Yüzy l n Bafl nda Ahmediye Karfl t Tart flmalar. Çeviren: Yusuf Öztel, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss SA , 297, 950 Kurt, Abdurrahman. slam' n Ortaya Ç k fl nda Sosyo-Kültürel Ba lam. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (35) Maydaer, Saadet. XVI. Yüzy lda Bir Osmanl Müderrisi: Mevlana Muslihuddin Efendi ve Miras. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Müftüo lu, Ömer. Yunus Emre'nin nsanla lgili Dizelerine Yans yan Kur'an Kültürü. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (36) Parlad r, Halil Saim. Heterodoksi, Türk Halk slam ve Evliya Kültü. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (37) Sakar, Ekrem. Türk- slâm Medeniyetinin Temel Tafllar : Tekkeler ve Zaviyeler [Mustafa Kara'n n "Din Hayat Sanat Aç s ndan Tekkeler ve Zaviyeler" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (25) , ss SB , (38) Schoeler, Gregor. Mûsâ b. Ukbe'nin Me âzîsi. Çeviren: Hüseyin Akgün, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(18) , ss SA (39) fiahin, Hanifi. lk Dönem Kader Tart flmalar nda Siyasetin Rolü. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (40) fiener, Mümin. Hacla Hayat Bulanlar n Can Verdi i Bir Edebî Türk: Hacnameler. Diyanet (251) , ss SC (41) 1983 SA 18 Telkenaro lu, M. Rahmi. slam 810, 297 Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk 11

20 Nedeni Olarak "Spor Faaliyetleri" Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (42) 1983 SA 18 Tokur, Behlül. Kur'an'da Soru 297 Kal plar ve Metaforlar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (43) 297 Turan, brahim. AB Sürecinde Diyanet flleri Baflkanl : Özerklik ve Temsil Sorunu Ba lam nda Bir De erlendirme. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (50) 297 (44) Ulu, Arif. "Önceleri snaddan Sormazlard..." Rivâyetinin Senedi Üzerinde Bir nceleme. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (47) Vural, Muammer. Yasama Kavram ve Yetkisi Aç s ndan Pozitif Hukuk ile slâm Hukuku Aras nda Bir Mukayese. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (48) Yals zuçanlar, Sad k. Varl n Merkezine Yolculuk. Diyanet (251) , ss. 297 (49) Yaman, Ahmet. Hayvan Kesiminin F khi Boyutu. Diyanet (251) , ss SC Yaman, Ertu rul. Aile çi letiflimde Temel De erler V: Di erkâml k. Diyanet (251) , ss SC 6 297, (51) Yavuz, Ömer Faruk. Gazâlî ve lmî Tefsir. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 297 (45) 1991 SA 67 Ünal,. Hakk. Sab r ve Teslimiyet. 297 Diyanet (251) , ss SC (52) 297 Yavuzer, Hasan. Amerika'daki 297 (46) Ürkmez, Ahmed. E itim Boyutuyla Hac. Diyanet (251) , ss SC SA Türkler ve Kendilerine Götürülen Din Hizmetleri. Türk Dünyas Araflt rmalar 95(189) , ss. Türkçe ve ng. özet. 12

21 297 (53) Bali, R fat. Gayrimüslim Yaz c, Ahmet. Süleyman Atefl'in Mehmetçikler Üzerine. Söylefli: Rita Görüflleri Ba lam nda Kur'an Ender, Toplumsal Tarih (215) K ssalar. slâmî Araflt rmalar , ss. 22(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , (5) 297 (54) Balk z, Neval O an. Kad n n Y lmaz, H. Kâmil. Mana ve Ruhu ile 'Edebiyat Cumhuriyeti'nden Kovuluflu Küresel Bir E itim: Hac. Diyanet Bir Korkunun Anatomisi. Evrensel (251) , 4-7. ss SC Kültür (239) , ss SB TOPLUM B L MLER 300 (6) Bafler, Alper. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Nogaylar. Türk 300 (1) Dünyas ncelemeleri Dergisi 11(2) Adaba, Necdet. Kültür Sömürüsü. 2011, ss. Türkçe ve ng. ktisat ve Toplum 2(15) 2012, özet ss SA SB , (7) 300 (2) B çk, Do an. Gelece in Kentte Arg t, Betül pflirli. 18. Yüzy lda nflas : Çanakkale K rsal nda Göç Harem-i Hümâyun'dan Ç ra Edilen E ilimleri. Süleyman Demirel Cariyeler. Türk Kültürü Üniversitesi ktisadi ve dari ncelemeleri Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Bilimler Fakültesi Dergisi 16(3) 2011, ss. Türkçe ve ng SA 36 özet. 300, SA (3) Ayd n, Olgu. CBS Temelli Hücresel Otomata Yöntemiyle Kentsel Büyüme Modeli: Ankara Örne i. Co rafi Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , Bozkurt, Fuat. Dil-Kimlik liflkisi Üzerine. Türk Dili Dergisi 25(147) , ss SA , (8) Can, Burhanettin. stanbul'un Siluetini De ifltirmek Bir Avrupa Birli i Projesi mi? Mimar ve Mühendis (63) , ss SB (4) Aydo muflo lu, Cihat. fiah Abbas ( ) Devrinde ran'da Sosyal ve Kültürel Hayat. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 11(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 49 Çankaya, Erol. 'Bizim Köy'ün , 910 Y l nda Köy Edebiyat nda 13

22 Toplumsallaflma. Hürriyet Gösteri Gözlemler. Tarih ve Toplum Yeni (305) , ss. Yaklafl mlar (13) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB , (9) Çetin, hsan. Gecekondunun Kentle Bütünleflme Sürecinde Alan-Mekân Faktörü: zmir Örne i. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss SA (12) Duman, Betül - Osman Alacahan. Getto Tart flmas na Bir Metropolden Bakmak. Türkiye Günlü ü (108) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (10) Çetin, hsan. Kentiçin Bir Çöküntü Alan Örne i Kadifekale'de Mekan Sosyoloji Denemesi. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (11) Çetin, Önder. 20. Yüzy l Bosna's nda Bir Tart flma Türkiye'ye Göç Hicret Say l r m? Toplumsal Tarih (201) , ss SB Çetinkaya, Hakan. Standart Sosyal Bilim Modeli'nin Elefltirisi: Evrimsel Psikolojik Katk. Bilim ve Ütopya 17(209) , ss SC , 300 Çubukçu, Ebru - Gizem Erdo an - Ceyda Sar ca. Alt ve Orta Gelir Grubuna Yönelik Toplu Konut Alanlar nda Yaflayanlar n Sesi (Duyuluyor mu?) Yap (360) , ss. ng. özet SA SB , , (13) Dura, Cihan. Bugünün Geliflmifl Ülkeleri Serbest Piyasa Yoluyla De il Devletçi Politikalarla Kalk nd. Türk Yurdu 31(291) , ss. Ege, Göknur - Nicholas Koullapis. The Social Context of Online Gaming: an Analysis on the Social Relations Among "Warcraft" Players. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe özet SA , 300 ng. ve 300 (14) Eken, Ahmet. Yoksa Bir Fincan Kahvenin K rk Türlü Yan m Var. Hürriyet Gösteri (305) , ss SB , (15) Ekfli, A. Güleser. De iflen stanbul'un Esas De erleri: Ahi Teflkilat, Pefltemal Kuflatma. Mimar ve Mühendis (63) , ss. De irmenci, Tülün. Bir Kitab Kaç Kifli Okur?Osmanl 'da Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Baz Erol, Pelin Önder. Sosyolojik Perspektiften Demografik Yafllanma: Toplumsal, Ekonomik ve Politik 14

23 Alanlarda Yafll Failli i. Sosyoloji Denemesi. Dilbilim 1(25) 2011, Dergisi (25) 2011, ss ss. ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , 300 Ertafl, Mehmet Akif. Türkiye'ye Özgü "Protest" ve "Muhalif" Müzi in S ms k Saramad Beden: "Ütopya" Varl k 79(1250) , ss SB , SB , 070 Etil, Hüseyin - Alper K l ç. Spekülatif Akl n Tahakkümünü Y kmak "Kuramdan Sonra" [Sezgin K z lçelik'in "Küreselleflme ve Sosyal Bilimler" Adl Kitab Üzerine] Ayraç (25) , ss SB , 300 Freeman, Samuel. lliberal Liberteryenler: Liberteryenizm Niçin Liberal Bir Görüfl De ildir? Çeviren: Atilla Yayla, Liberal Düflünce 16(64) 2012, ss SB , (18) Gürler, Ayfle Mentefl - Ali Yi it. Dr. Abdullah Cevdet'in çtihad Dergisinde Yay nlanm fl Makalesi: stanbul'da Köpekler. Toplumsal Tarih (215) , ss. 300 (19) Hocao lu, Durmufl. Türk Ayd n nda Felsefî Zaafiyetin Temelleri. Türkiye Günlü ü (108) 2011, ss SB flci, Mehmet. Siluet Bir fiehrin Amentüsüdür! Mimar ve Mühendis (63) , ss SB , 300 Kahraman, Yavuz - M. Kayhan Mutlu - S dd k Arslan. Giriflimcili in Oluflumu ve Kültürle liflkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(3) 2011, ss. Gelekçi, Cahit. Küreselci Yaklafl m n Ulus Devlete Yönelik De erlendirmeleri ve Günümüzdeki Durum. Türk Yurdu 31(291) Türkçe ve ng. özet , ss SA SB , , (20) 300 (16) Kahramanyol, Mustafa. Türklerin Gültekin, Mehmet Nuri. Köylülük, Toplumsal De iflme ve Piyasa liflkilerinde Farkl laflma Olgusu: Gaziantep'te ki Köy Örne i. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Günay, Do an - Utkan Boyaco lu - Ürün Perçin. Türk Toplumunda ntikam Alg s Bir Saha Araflt rmas 15 Bugünkü Ruh Hâli. Türk Yurdu 31(291) , ss SB Karab çak, Yusuf Ziya. Angeliaforos Çocuklar için ve Osmanl Devleti'nde Yay nlanan Di er Çocuk Gazeteleri: Modern Çocukluk Söyleminin Oluflumu. Toplumsal Tarih (215) , ss SB , 300

24 300 (21) 300 (25) Karaca, Yasemin - Nurhan Papatya. Kechriotis, Reklamlardaki Kad n mgesi: Ulusal Televizyon Reklamlar na liflkin Bir De erlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(3) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Vangelis Rum Cemaati Nizamnamesi 20. Yüzy l n Bafl nda Antalya'daki Rumlar. Toplumsal Tarih (201) , ss SB , SA (26) 300, 650 K l ç, Davut. Evliya Çelebi 300 (22) Karatay, Osman. Türklerin Kökeni [Adl Eserin Tan t m ] Tan tan: Mehmet Temizkan, Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 11(2) 2011, ss SA SA , (23) Karsl, brahim Hilmi. Önce Kad nla lgili Yanl fl Tasavvurlar De iflmeli. Diyanet (251) , ss SC 6 300, (24) Kaya, Ali. Televizyon Üzerine [Pierre Bourdieu'nun Gözden Geçirilmifl Konuflma Metni] fl Ahlak Dergisi 4(8) , ss SA Kaya, Burhanettin. Koruyucu Ruh Sa l n n hmal Edilen De iflkenleri: Sosyoekonomik ve Kültürel Etkenler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(4/Özel say : Koruyucu Psikiyatri) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB 436, 300 Kaya, fiehriban fiahin. Televizyon, Tarih ve Toplumsal Bellek. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Seyhatnamesi'nde Ermeniler ve Kutsal Mekânlar. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 11(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. K l ç, Latife K rbaflo lu. Dede Korkut Hikâyeleri'nde Aile, Kad n ve Kiflilik E itimi. Türk Yurdu 31(291) , ss SB , 300 Kocabafl, Ayfer - Zeynep Sever. The Analysis of the Learning Strategies Utilized by Students in Music Class in Terms of Some Psychosocial Variables. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(4) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (27) Korkmaz, Ender. Mondros Mütarekesi Döneminde Sansür. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 10(19-20) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (28) Köktürk, Gökhan V. Küresel Sosyoloji Ça r s ve Türk Sosyolojisinin Tav r Belirleme

25 Zorunlulu u. Türk Yurdu 31(291) , ss SB (29) Kurt, Abdurrahman. slam' n Ortaya Ç k fl nda Sosyo-Kültürel Ba lam. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (30) Kutlu, Münir Günefl. Al flmadan Kültüre Ö renmenin Evrimi. Bilim ve Ütopya 17(209) , SC ss. Kad nlar. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (33) Ongur, Hakan Övünç. renme, Kurgu, Gerçeklik. Evrensel Kültür (239) , ss. 300 (34) Önder, Mehmet. "Türk Yaz l m Sektörünün, Bölgesel Güç Olmak için Ciddi Potansiyeli Bulunuyor" Mimar ve Mühendis (63) , ss SB , (31) Laçiner, Ömer. Modern/Reel Sosyalizmin Élan Vital'i. Birikim (271) , ss. 300 (35) 1975 SB 50 Özburun, Nazl. Çocuklar n z n 300, 320 Ayarlar n Bozmay n. Diyanet (251) , ss. Mergen, Filiz. Anadilden Sonra 1969 SC 6 Ö renilen Dilde Dilbilgisel fllemleme: 300 Geç kidillili in Beyindilbilimi Aç s ndan De erlendirilmesi. Dokuz 300 (36) Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Özcan, Selim. XIX. Yüzy l n Enstitüsü Dergisi 13(4) Ortalar nda Sinop'taki , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (32) 300, Odabafl,. Arda. Selanik Sosyalist flçi Federasyonu'nun Beynelmilel Amele E lencesi, Rasim Haflmet Bey ve Amele Gazetesi. Toplumsal Tarih (201) , ss SB , 070, Gayrimüslimlerin Sosyal ve Ekonomik Yap s. OTAM (30) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (37) Özdemir, Eylem. Kimlik Kavram ve Teorik Yaklafl mlar. E itim Bilim Toplum 8(32) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB Okudan, Muhammet. Osmanl 'n n Son Yüzy lda Samsun'da Vak f Kuran Parlak, Erdinç - A. Gökhan Biçer. Pam Gems'in Queen Christina 17

26 Oyununda Kimlik Sorunu. Sanat Dergisi (20) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (38) 300, 320 Poyraz, Emel. Tanzimat'tan Önce Osmanl Modernleflmesi. Türk Dünyas Araflt rmalar 95(189) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Sakar, Ekrem. Türk- slâm Medeniyetinin Temel Tafllar : Tekkeler ve Zaviyeler [Mustafa Kara'n n "Din Hayat Sanat Aç s ndan Tekkeler ve Zaviyeler" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (25) , ss. 300 (42) fien, Hasan. Jürgen Habermas' n Yöntem Anlay fl. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (43) fierif Mardin'in Gözüyle Türkiye'de slam ve Siyaset. Ayraç (25) , ss SB , 210 Taner, Yasemen Ifl k - Ali Evren Tufan. Koruyucu Psikiyatri Aç s ndan Çocuk Yetifltirme, Aile ve Toplum. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(4/Özel say : Koruyucu Psikiyatri) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB 436, SB , (44) 300 (39) Sami, Kamuran. Koçerler/Göçerler: Lâmekân ve Bir Yaflam fiekline Karfl Zaman n Dayan lmaz Ars zl. Mimarl k (362) , Tafl, Bar fl - lker Yi it. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Beyflehir Kazas 'nda Nüfus. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 27(81) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. özet SA SB , , (45) 300 (40) Temizkan, Abdullah. Evliya Seçkin, Levent. Sömürü Ahlâks zl k m d r, De il midir? Bilim ve Ütopya 17(209) , 4-6. ss SC SA , , Çelebi'nin Kimlik Alg s. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 11(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (41) Turan, brahim. AB Sürecinde Diyanet flleri Baflkanl : Özerklik ve Temsil Sorunu Ba lam nda Bir De erlendirme. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi S r, Aytekin - Mehmet Cemal Kaya - Yasin Bez. Toplum, Aile ve fiiddet. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(4/Özel say : Koruyucu Psikiyatri) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , Dergisi (31) 2011, ss. ve Türkçe özet. ng.

27 300 (46) 320 S YASAL B L MLER Uygun, Süleyman. Denizafl r Dilencili e Bir Örnek: Marûni Dilenciler. OTAM (30) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yaman, Ertu rul. Aile çi letiflimde Temel De erler V: Di erkâml k. Diyanet (251) , ss SC 6 297, (1) Abdibaitova, Burulkan. Özgür K rg zistan 20 Yafl nda. 21. Yüzy l (35) , ss SA Adaba, Necdet. Kültür Sömürüsü. ktisat ve Toplum 2(15) 2012, ss SB , 320 Yaz c, Betül. Gülseli nal' n fiiirini Feminist Okuma. Hürriyet Gösteri (305) , ss SB , (2) Akbal, Özdemir. Arap Bahar n n Dönüm Noktas Yemen. 21. Yüzy l (35) , ss SA Y lmaz, Cevdet. Anadolu Kentlerinin Ö rencileflmesi: Baflka Bir Kentleflme Deneyimi. Sosyoloji Dergisi (25) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 320 Y lmaz, Koray R. De erler ve De er Yaratma Süreci: flletme Tarihi Ba lam nda Bir Deneme ya da Politik ktisad n Sosyolojik Elefltirisine Elefltiri. Praksis (27) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Akçay, Ümit Krizinin Gölgesinde Yeni Sanayi Politikalar Üzerine Bir Not. Praksis (27) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (3) Akkoç, Dervifl Ayd n. Da Kavminden Sokak Halk na Kürtler: Ev, Sokak ve Hapishane Aras nda. Birikim (271) , ss SB (4) 300 (47) Aksu, Cemil - Meryem Özçep. Yüceflahin, M. Murat - Suat Tuysuz. Laurence McKeown'la IRA ve Ankara Kentinde Sosyo-Mekânsal rlanda'da Bar fl Süreci Üzerine Farkl laflman n Örüntüleri: Ampirik "Duygusal Olmamay Baflarabilmek..." Bir Analiz. Co rafi Bilimler Dergisi Birikim (271) , ss. 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (5) Aksu, Ömer Alparslan. Avrasya'da Üstünlük Mücadelesi ve Türkler. Türk

28 Yurdu 31(291) , ss SB (6) 2001 SB 121 Alper, Emin. Silahl Mücadelelerin 320, Ortaya Ç k fl, Yükselifli ve Bitifli Üzerine. Birikim (271) , ss. 320 (13) 1975 SB (7) Altu, Seda. Suriye'de Halk Ayaklanmas, Siyaset ve Toplum. Birikim (271) , ss. 320 (12) Attar, Aygün. Ulus Devlete Geçifl Süreci ve Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Yap s (128) , ss. Ayd n, Aysun. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Ulusalc deolojinin Yeniden Üretilifli. Mimarl k & Dekorasyon (212) , ss SB SB (14) Aydo du, Cengiz. Bir 12 Eylül De erlendirmesi; Görünen Y ld z De il Yer Yer Delinmifltir Felek. Türkiye 320 (8) Altuntafl, Zeynep. Yar Ulemadan Bir Jön Türk Hoca Muhyiddin'in Günlü ü (108) 2011, ss. Hayat ve Eserleri. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (13) 2011, 1989 SB ss. Türkçe ve ng. özet SB , (15) Ayhan, Berkay - Seher Sa ro lu. 320 (9) Arslan, Esat. Libyalaflt r lmaya slami Burjuvazinin Siyasal ktisad : MÜS AD Örne i. Praksis (27) 2011, Sürüklenen Suriye (128) ss. Türkçe ve ng. özet , ss SB (10) Asker, Ali. Ba ms zl n n 20. Y l nda Azerbaycan. 21. Yüzy l (35) , 2-9. ss SA (11) Atm fl, Erdo an - Hikmet Batuhan Günflen Genel Seçimlerinde Siyasi Partiler ve Ormanc l k liflkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (16) Beden, Ayd n Irak Savafl Sonras Musul-Kerkük'te lk Yerel dari Düzenin Oluflturulmas ve Türkiye. Türk Yurdu 31(291) , ss SB (17) Bird, Colin. Refahç Liberallerin Liberteryenizm Elefltirisi. Çeviren: Atilla Yayla, Liberal Düflünce 16(64) 2011, ss SB 150

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Bologna Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) Koordinatörü. scerci@adiyaman.edu.tr

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Bologna Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) Koordinatörü. scerci@adiyaman.edu.tr FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Salim ÇERÇİ scerci@adiyaman.edu.tr Türk Dili ve Edeb. Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL nozerol@adiyaman.edu.tr Sosyoloji Arş. Gör. Rezzan ALAGÖZ rezzanalagoz@gmail.com Sanat

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Toplumsal Temsil PR 437 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI sıra şube AD- SOYAD: ÜNİVERSİTE: BÖLÜM: no: adı: 1 11A ALİ İBRAHİM BOSTANCIOĞLU ODTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 11A KENAN BARIŞ BİNGÜL

Detaylı