Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 CTD MODULAR STRAIGHT STEM CTD MODULAR STRAIGHT STEM The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ

2 CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Introduction 2 Giriþ Femoral Neck Osteotomy 3 Femoral Boynun Osteotomisi Accessing the Femoral Canal 3 Femoral Kanalý Açmak Contouring the Stem Envelope 4 Raspalama Aþamasý Trial Reduction 4 Test Ýmplantýnýn Denenmesi Stem Insertion 5 Stemin Yerleþtirilmesi Head Insertion 7 Kürenin Yerleþtirilmesi Instruments&Trays 8 El Aletleri ve Tavalar Combination Chart 10 Kombinasyon Çizelgesi

3 Introduction Giriþ The CTD Modular Straight Stem is a well proven implant. It consists of a complete set for primary total hip replacement: - The femoral stem is designed to guarantee an optimal metaphyseal filling. - The metaphyseal zone has a triangular section to avoid the generation of varus forces. - The triangular section in the metaphiseal zone guarantees an antirotational effect and the round section in the bottom stem part allows an optimal medullary canal filling. - The internal stem profile changes with the implant size in order to keep constant the head offset and avoid a valgisant effect for the smaller sizes. CTD Modular Straight Stem kesin olarak kanýtlanmýþ bir implanttýr. Primer total kalça yenilemesinde kullanýlmak üzere komple bir settir: - Femoral stem optimal metaphyseal doldurmayý garanti altýna alacak þekilde dizayn edilmiþtir. - Varus kuvvetinin oluþmasýndan sakýnmak için metaphyseal bölge üçgen bir kesite sahiptir. - Bu üçgen kesit dönme karþýtý bir etki gösterir ve stemin ucunda bulunan yuvarlatýlmýþ bölüm medular kanal içerisinde optimal tutunuma yardýmcý olur. - Küçük boylarda valgisant etkiden korunmak ve kafa çýkýntýsýnýn sabit olmasýný saðlamak için stem profili implant ebadýna göre deðiþebilir ölçülerdedir. Material Malzeme Certified CoCr alloy according to ASTM F 75 and ISO ASTM F 75 ve ISO e göre sertifikalý CoCr alaþýmdan imal edilmiþtir. Ref. Number Ref. Numarasý Co.Cr-alloy Co.Cr Alaþým Stem Size Stem Ebatý Cone Size (mm) Konik Ebatý (mm) Please Note : This document is intended as a guide for the surgeon only. There are multiple techniques for the insertion of CTD Modular Straight Stem Cemented and, as with any surgical procedure, a surgeon should be thoroughly trained and beware that this procedure is appropriate for the patient before proceeding. Not: Bu doküman cerrahlar için bir klavuz niteliðindedir. CTD Modular Straight Stem Sementli uygulanmasý için çoklu teknikler mevcuttur ve diðer cerrahi iþlemlerde olduðu gibi cerrah derinlemesine eðitimli olmalý ve iþlemin hastaya uygun olduðundan emin olmalýdýr. 2

4 Femoral Neck Osteotomy Femoral Boynun Osteotomisi Because of the normal anteversion of the femoral neck, the prosthesis can only be positioned in the correct axial direction if the lenght of neck stump is medially no more than 1 cm. Femoral boynun normal anteversionundan dolayý, protezin doðru bir þekilde eksenel pozisyonlanmasý için, boyunda kalan parçanýn medial olarak 1 cm den fazla olmamasý gereklidir. A very important step is the trapezoidal opening of the medullary cavity. This opening, which may be made with a Tuke saw, should reach the tip of the greater trochanter. Then the femoral head is removed using an Femoral Head Extractor (Ref: ). The resected cancellous bone is removed with a gouge to expose the medullary canal. Buradaki önemli nokta medular boþluðun trapezoidal þekilde açýlmasýdýr. Bu iþlemde motorlu testere kullanýnýz. Bu iþlemle büyük trokanterin ucuna kadar ulaþýlmalýdýr. Sonra Femoral kafa, Tirbiþon (Ref: ) kullanýlarak çýkarýlýr. Kesilmiþ olan spongioz kemik parçalarý küretler yardýmýyla çýkarýlarak, medular kanal açýða çýkarýlýr. Accessing the Femoral Canal Femoral Kanalý Açmak After appropriate resection of the femoral head, the medullary cavity is opened using the Awl (Ref: ), taking care to avoid damage to the cancellous structure. Femoral kafayý uygun bir þekilde kesip çýkardýktan sonra medular boþluk Awl yardýmýyla açýlýr (Ref: ), spongioz yapýya zarar vermemek için dikkatli olunmalýdýr. Check the axis and ensure cortical continuity. Ekseni kontrol ediniz ve kortikal devamlýlýktan emin olunuz. CTD Modular Straight Stem 3

5 Contouring the Stem Envelope Raspalama Aþamasý Widening of the medullary cavity with sized rasps (Ref: ) and Modular Rasp Handle (Ref: ) and Rasp Bar (Ref: ), anteversion from 10 to 15. Starting with the smallest rasp, they are inserted in ascending size until complete locking. Check the rasp anteversion. The rasps must be inserted to optimum level determined by the 45 cut. Uygun büyüklükteki raspalar (Ref: ) ve modüler raspa sapý (Ref: ) ve raspa pimi (Ref: ) ile oyuk, dýþarýya doðru açý yapacak þekilde geniþletilir. En küçük raspa ile baþlayarak, kilitleme olana kadar raspa büyütülerek devam edilir. Raspanýn anteversiyonu kontrol edilir. Raspa 45 kesimle belirlenmiþ olan optimum seviyeye kadar sokulur. 15). Attention/Dikkat Never force impaction when the rasp is blocked in the diaphysis. Raspa diaphysiste bloklandýðýnda çakmak için zorlamayýnýz. The final rasp should be rotationally stable to assure stability of the implant. Ýmplantýn sabit durabilmesi için son kullanýlan raspanýn rotasyonel hareket yapmamasý gerekir. After complete locking of the rasp in the diaphysis, the broach handle is removed. Raspanýn diaphysiste kilitlenmesi tamamlanýnca raspa sapýný çýkarabilirsiniz. Trial Reduction Test Ýmplantýnýn Denenmesi Positioning of the appropriate Test heads for THR S-M-L-XL-XXL (Ref: ). Uygun pozisyonlama için test küreleri S M L XL XXL ölçülerindedir. (Ref: The test head (Ref: ) is mounted. After trial reduction leg length, muscle tension, stability and extent of movement must be checked. Test küresini (Ref: ) monte ediniz. Deneme yerleþtirmesi yapýldýktan sonra bacak uzunluðu, kas gerilmesi, denge ve hareket alaný kontrol edilmelidir. A test head is fitted to the neck by pushing it onto the taper. To remove a test head, simply pull it. Test küresi konik üzerine bastýrýlarak takýlýr. Test küresi yerinden çekilerek çýkartýlýr. 4

6 The test head and rasp are removed. Daha sonra test küre ve raspa sökülür. Remove any loose, unsupportive, cancellous bone from the canal with a Curettes (Ref: ). Close the distal canal with a medullary plug at least at 1 cm distal to the tip of the stem. Pay attention in the choice of the distal plug, to ensure that it can resist to the cement pressure. Clean the intramedullary canal with pulse lavage and dry it. Keep the canal packed until cement is ready to be injected. Küretler (Ref: )yardýmýyla kanaldaki fazlalýk ve destek yapmayan spongioz kemik kalýntýlarýný temizleyiniz. Distal kanalý sement týkacý yardýmýyla stemin ucunun en az 1 cm altýnda olacak þekilde kapatýnýz. Distal sement týkacýný seçerken dikkat ediniz, onun sementin uygulayacaðý basýnca karþý koyabileceðinden emin olunuz. Medular kanalý temizleyiniz ve kurutunuz. Sement enjekte edene kadar kanalý hazýr bekletiniz. Introduce the cement into the canal retrograde using a cement gun. Pressurize the cement column to allow the cement to interdigitate into the cancellous bone. Sement tabancasý kullanarak sementi kanal içine gönderiniz. Sement kolonundaki basýnç, sementin spongioz kemik içine doðru kenetleme yapmasýný saðlar. Stem Insertion Stemin Yerleþtirilmesi Insert the implant into the femoral cavity, using the Impactor Pim (Ref: ) or to push it down. Introduce the femoral stem into the medullary canal until reaching the position judged as optimal during the trial step. Hold the stem securely in the correct position with the handle for setting device (Ref: ), until the cement has hardened in order to avoid any improper stem movement from its optimal position. Ýmplantý femoral boþluða, çakýcý pim (Ref: ) kullanarak veya aþaðý doðru bastýrarak yerleþtiriniz. Deneme aþamasýnda istenilen pozisyona ulaþana kadar stemi ittiriniz. Stemin uygunsuz durumda yerleþmesini engellemek için sement sertleþene kadar stemi þaft tutucuyla (Ref: ) uygun pozisyonda tutunuz. 5

7 Attention/Dikkat Use Impactor&Extractor (Ref: ) with inserting it in extracting hole below the stem neck to remove the stem. Stemi yerinden çýkarmak için boyun kýsmýnýn altýnda bulunan çýkartma deliðini ve Çakma ve Çýkarma Pimini (Ref: ) kullanýnýz. Attention/Dikkat Never use the Handle for setting device (Ref: ) for inserting stem operations. Only use it adjust the correct anteversion. Þaft Tutucu (Ref: ) stemin çakýlmasý iþleminde kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Þaft Tutucu sadece stemin yerleþtirilmesi sýrasýnda gereken anteversion un uygulanmasý için kullanýlmalýdýr. 6

8 Attention/Dikkat Head Insertion Kürenin Yerleþtirilmesi The stem taper must be thoroughly cleaned before placing the head. The definitive head is positioned with a slight rotational movement. Seat the head tightly with tap on the Femoral Head Impactor (Ref: ). Küre yerleþtirmeden önce stemin koniði iyi ce temizlenmelidir. Belirlenmiþ küre, hafif bir dairesel hareketle yerine yerleþtirilir. Küre, Femoral Çakýcýya (Ref: ) vurularak sýkýca yerine oturtulur. CTD Modular Straight Stem Take care not to damage the taper s micro-thread while placing the final implant. Ýmplantý yerleþtirirken implantýn koniðindeki mikro yivli yapýyý bozmamaya özen gösteriniz. Attention/Dikkat The head size XXL has a collar. This may decrease the Range of Motion in comparison to smaller sizes. Always perform trial reduction with the chosen head. XXL küre boyunludur. Bu durum küçük boylarla karþýlaþtýrýldýðýnda hareket aralýðýný kýsýtlayýcý bir etki yapar. Bundan dolayý denemeyi herzaman seçilen boydaki küre ile yapýnýz. Reduction and check of functioning. Oturmasýný ve iþleyiþini kontrol edin. 7

9 Instruments & Trays/El Aletleri & Tavalar tray 1 tava 1 tray 2 tava 2 tray 3 tava Handle for Setting Device Þaft Tutucu Bone Hook Blunt Küt Kemik Çengeli Hohmann Retractor - Type 1 Hohmann Ekartörü - Tip Hohmann Retractor - Type 2 Hohmann Ekartörü - Tip 2 Straight Chisel Düz Keski Spoon Curette Kaþýk Küret Spoon Curette with Swan Necked Kuðu Boyunlu Spatül Küret Guj Curette Kanallý Guj Küret Femoral Head Extractor Týrbiþon Impactor Pim Çakma Pimi 8 Femoral Head Impactor Femoral Protez Çakýcý

10 Instruments & Trays/El Aletleri & Tavalar CTD Modular Straight Stem Impactor & Extractor Çakma ve Çýkarma Pimi Gauge For Femoral Head Küre Çap Ölçer Rasp Bar Raspa Pimi Modular Rasp Handle Modüler Raspa Sap Medullary Awl Reamer - CLS & TMC-3 TMC-3 Reamer Awl Rasp Raspa Test Head for Modular Head Konik Ayarlý Modüler Test Küre SM L XL XXL 9

11 Combination Chart/Kombinasyon Çizelgesi Expansion Cup Uncemented (Sementsiz Expansion Cup) Insert for Expansion Cup Uncemented (Sementsiz Expansion Cup için Insert) Press fit Cup Uncemented (Sementsiz Press fit Cup) Insert for Press fit Cup Uncemented (Sementsiz Press fit Cup için Insert) Modular Head (Modüler Küre) Acetabular Reinforcement Cage (Acetabular Destek Kafesi) Acetabular Cup Cemented (Sementli Acetabular Cup) Acetabular Ring (Acetabular Destek Halka) Modular Bipolar Cup Uncemented (Sementsiz Modüler Bipolar Cup) Unipolar Head (Unipolar Küre) 10

12 Notes/Notlar CTD Modular Straight Stem 11

13 Notes/Notlar 12

14 Revision 03/ Printed in TURKEY - 09/11- TIPSAN Design The products being manufactured by TIPSAN A.S. has been certified from SZUTEST (Strojírensk Zkušební Ústav) for EC certificate (CE 1015) according to Annex II. 3 and II.4 of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices Kemalpasa Cd. 7404/1 Sk. No: 3 Pinarbasi - IZMIR - TURKEY Tel: Fax:

MODULAR STRAIGHT STEM MODULAR STRAIGHT STEM CEMENTED The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Modular Straight

Detaylı

CTPH MODULAR STRAIGHT STEM CTPH MODULAR STRAIGHT STEM The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Introduction

Detaylı

MODULAR STRAIGHT STEM MODULAR STRAIGHT STEM UNCEMENTED The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Introduction

Detaylı

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER TMC-3 Modular Hip Prosthesis Introduction 2 Giriþ Femoral Neck Osteotomy 6 Femoral Boynun Osteotomisi Accesing the Femoral Canal

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER TMC-3 Modular Hip Prosthesis Introduction 2 Giriþ Femoral Neck Osteotomy 6 Femoral Boynun Osteotomisi Accesing the Femoral Canal TMC 3 - TMC 4 MODULAR HIP PROSTHESIS TMC 3 - TMC 4 MODULAR HIP PROSTHESIS The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

T2 HIP PROSTHESIS UNCEMENTED T2 HIP PROSTHESIS The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER T2 Hip Prosthesis

Detaylı

REVISION STEM REVISION STEM The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Revision Stem Introduction 2 Giriþ Surgical

Detaylı

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER TMK1 Revision Stem Introduction 2 Giriþ Preparing the Proximal Femur 4 Proksimal Femurun Hazýrlanmasý Femoral Canal Preparation 5

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER TMK1 Revision Stem Introduction 2 Giriþ Preparing the Proximal Femur 4 Proksimal Femurun Hazýrlanmasý Femoral Canal Preparation 5 TMK 1 MODULAR REVISION STEM TMK 1 MODULAR REVISION STEM The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER TMK1 Revision

Detaylı

EXPANSION CUP EXPANSION CUP The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Expansion Cup Introduction 2 Giriþ Patient

Detaylı

DCS PLATE DCS PLAK The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER DCS PLATE Introduction 2 Giriþ DCS Plate 2 DHS

Detaylı

CERVICAL PEEK CAGE CERVICAL PEEK CAGE SERVÝKAL PEEK KAFES The key in orthopaedic sciences CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Cervical PEEK Cage Introduction 2 Giriþ Distraction 3 Distraksiyon Discectomy and Decompression

Detaylı

PRESS FIT CUP UNCEMENTED PRESS FIT CUP The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS/ÝÇÝNDEKÝLER Introduction 2 Giriþ Patient

Detaylı

TOTAL KNEE SYSTEM T TOTAL DÝZ SÝSTEMÝ TOTAL KNEE SYSTEM TOTAL DÝZ SÝSTEMÝ The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Acetabular Cup Introduction 2 Giriþ Acetabular Reaming 4 Acetabulumun Oyulmasý Acetabular Sizing 4 Acetabular Kap Ölçüsünün Belir

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Acetabular Cup Introduction 2 Giriþ Acetabular Reaming 4 Acetabulumun Oyulmasý Acetabular Sizing 4 Acetabular Kap Ölçüsünün Belir ACETABULAR CUP ACETABULAR CUP SEMENTLÝ KAP The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Acetabular Cup Introduction

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU ORTOPEDİ VE BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

FEMUR INTERLOCKING NAIL SYSTEM T2006 FEMUR INTERLOCKING NAIL SYSTEM The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/F-1 SUT KODU UYGULAMA CERRAHİ TASARIM ÖZELLİK MATERYAL ÜRÜN TANIMI YÖNTEM KAPLAMA FİYAT (TL) 100.100 KALÇA PRİMER ASETABULAR

Detaylı

ALPÝNENDO ITC. Tornadivalar, Ýticiler, Çakma ve Çýkarýcýlar Screwdrivers, Tampers, Impactors and Exractors

ALPÝNENDO ITC. Tornadivalar, Ýticiler, Çakma ve Çýkarýcýlar Screwdrivers, Tampers, Impactors and Exractors ALPÝNENDO Tornadivalar, Ýticiler, Çakma ve Çýkarýcýlar Screwdrivers, Tampers, Impactors and Exractors Ýticiler Tampers 100.02 2,5 mm 100.03 3,5 mm 102.03 Ø 3 mm 102.05 Ø 5 mm 102.07 Ø 7 mm 102.09 Ø 9 mm

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Operasyonda asistan sayısını azaltır. Operasyon bölgesinin, hekim çalışmasına elverişli olmasını sağlar.

Operasyonda asistan sayısını azaltır. Operasyon bölgesinin, hekim çalışmasına elverişli olmasını sağlar. - Genel amaçlı esnek ekartör sistemleri, genel cerrahide özellikle, karaciğer tranplastasyonunda efektif olarak kullanılmaktadır. (Sistem diğer cerrahi branşlar içinde geliştirilmektedir) Ameliyat masalarına

Detaylı

21. BÖLÜM. ORTOPİK CERRAHİ Orthophedic Surgery

21. BÖLÜM. ORTOPİK CERRAHİ Orthophedic Surgery 21. BÖLÜM ORTOPİK CERRAHİ Orthophedic Surgery 1 Bandaj, Bez ve Plaster Makasları Bandage, Cloth and Plaster Scissors BRUNS - 23.5 cm 23.5 cm ÜC.4882 ÜC.4883 SEUTIN 23 cm ÜC.4884 BERGMANN 23 cm ÜC.4885

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

DHS PLATE DHS PLAK The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER DHS PLATE Introduction 2 Giriþ DHS Plate 3 DHS

Detaylı

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Press Fit Cup Introduction 2 Giriþ Reaming 5 Oyma Cup Trialing 6 Test Cup ýn Uygulanmasý Impacting of the Acetabular Shell 8 Acet

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Press Fit Cup Introduction 2 Giriþ Reaming 5 Oyma Cup Trialing 6 Test Cup ýn Uygulanmasý Impacting of the Acetabular Shell 8 Acet PRESS FIT CUP UNCEMENTED NEW PRESS FIT CUP The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Press Fit Cup Introduction

Detaylı

Confidence in Stability

Confidence in Stability d+ d+ d+ www.shorterimplant.com www.shorterplusimplant.com www.hybriddentalimplant.com d+ Confidence in Stability Shorter implant Shorter PLUS implant Hybrıd implant 4.0 mm 5 x 4 5.5 x 4 6.0 x 4 5.0 mm

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER T2006 Introduction 2 Giriþ Accessing the Tibial Canal 4 Tibial Kanala Eriþim Reaming 4 Oyma Nail Selection 6 Çivi Seçimi Guide Fi

CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER T2006 Introduction 2 Giriþ Accessing the Tibial Canal 4 Tibial Kanala Eriþim Reaming 4 Oyma Nail Selection 6 Çivi Seçimi Guide Fi TIBIA INTERLOCKING NAIL SYSTEM T2006 TIBIA INTERLOCKING NAIL SYSTEM T2006 TIBA KÝLÝTLÝ ÇÝVÝ SÝSTEMÝ The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE

Detaylı

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık. english 1. Kinematic Pull up the

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

PROXIMAL FEMORAL SHORT NAIL PFSN PROKSÝMAL FEMUR KISA ÇÝVÝ The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS içýndekýler PFSN Introduction

Detaylı

POSTERIOR CERVICAL SYSTEM POSTERIOR CERVICAL SYSTEM POSTERÝOR SERVÝKAL SÝSTEM SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER Introduction 2 Giriþ

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Alloclassic Zweymüller Stem

Alloclassic Zweymüller Stem Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Kanıtlanmış bir konsept Yasal Uyarı Bu belge yalnızca hekimler içindir ve meslekten olmayan kişiler için amaçlanmamıştır. Bu belgede geçen ürün ve prosedürler

Detaylı

Mobil veri taşıyıcı TW-R10-M-B146

Mobil veri taşıyıcı TW-R10-M-B146 Doğrudan metal üzerine kurulum için veri taşıyıcı Maksimum okuma/yazma mesafesi sağlamak için, montaj konumu (ok) ve yanı sıra veri taşıyıcının okuma/yazma kafasına doğru hizası tüm koşullar altında gözlemlenmelidir

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

D22B Bilyal Burç Guide Bush with Ball Cage. Kolon Guide Pillar. D50 Konik Kilitleme Locating Unit D00. Kolon Guide Pillar 38-39 D05

D22B Bilyal Burç Guide Bush with Ball Cage. Kolon Guide Pillar. D50 Konik Kilitleme Locating Unit D00. Kolon Guide Pillar 38-39 D05 Ocak / January 14 çindekiler D02 Kademeli Kolon Guide Pillar 2-11 D Burç Guide Bush D22B Bilyal Burç Guide Bush with Ball Cage D Konik Kilitleme Locating Unit D15 Kolon Guide Pillar 49- D23 Burç Guide

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

Keman/Viyola Kullanım

Keman/Viyola Kullanım Keman/Viyola Kullanım Kılavuzu Bu güzel Yamaha aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Başlamadan Önce Her zaman performansı en üst seviyeye çıkarmak ve güvenliği sağlamak için, aleti çalmadan önce

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Sayı : 14650910-930/ Tarih: 15/06/2016 Konu : Fiyat Teklif İsteği.

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

Seri SZF Kartuşlu Çelik Filitreler Type SZF Cardridge Gas Filters

Seri SZF Kartuşlu Çelik Filitreler Type SZF Cardridge Gas Filters Data Sheet and Instruction Manual Cardridge Filters SZF series 1 Type SZF Seri SZF Kartuşlu Çelik Filitreler Type SZF Cardridge Gas Filters İÇİNDEKİLER / SUMMARY Teknik Tanımlamalar / Technical Specification

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

TOTAL KALÇA PROTEZİ REVİZYONUNDA KEMİK KAYBI: KEMİK DEFEKT SINIFLANDIRMASI

TOTAL KALÇA PROTEZİ REVİZYONUNDA KEMİK KAYBI: KEMİK DEFEKT SINIFLANDIRMASI VII. DERVİŞ MANİZADE GÜNLERİ 21-22 Kasım 2008 TOTAL KALÇA PROTEZİ REVİZYONUNDA KEMİK KAYBI: KEMİK DEFEKT SINIFLANDIRMASI Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

GGD ISO

GGD ISO GGD GGD GGD 160-400 160-400 A A 500-100 0 A GGD ISO 9001-14001-18001 ORTA GÜÇ BUSBAR KAAL S STEMLER GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar geni bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

İçerik. İmplant Özellikleri 2. 1. Endikasyonlar 3. 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3. 3. Hasta Pozisyonu 3. 4. İnsizyon 4. 5.

İçerik. İmplant Özellikleri 2. 1. Endikasyonlar 3. 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3. 3. Hasta Pozisyonu 3. 4. İnsizyon 4. 5. İçerik İmplant Özellikleri 2 1. Endikasyonlar 3 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3 3. Hasta Pozisyonu 3 4. İnsizyon 4 5. Giriş Noktası 4-5 6. Kılavuz Tel Girişi ve Redüksiyon 5 7. Çivi Seçimi 5 8. Çivi Yerleştirilmesi

Detaylı

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

D02 Kademeli Kolon / Guide Pillar

D02 Kademeli Kolon / Guide Pillar D02 Kademeli Kolon / Guide Pillar Malzeme - Material : Asil Çelik 1.13 (Cf 53) Sertlik - Hardness : 2± 2 HRC Isıl fllem - Heat Treatment : ndüksiyon (Induction) Sipariş Kodu d1 L1 L2 d2 d3 a D02_2 03 0

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Check Valves. Çekvalfler. Teknik Bilgiler. Products & Technical Data. Check Valves

Check Valves. Çekvalfler. Teknik Bilgiler. Products & Technical Data. Check Valves Chec Valves Çevalfler Chec Valves Products & Technical ata Teni Bilgiler w w w. v i s v a n a. c o m VBC- VABC- Nominal iameter / Anma çapı: 0 Nominal Pressure / Anma Basıncı: PN-0 Ends / Bağlantılar:

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

KİLİTLİ TEP KİLİTLİ TİTANYUM ELASTİK PİN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ

KİLİTLİ TEP KİLİTLİ TİTANYUM ELASTİK PİN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ KİLİTLİ TEP KİLİTLİ TİTANYUM ELASTİK PİN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ ... İçindekiler -3 3-8 8 9 9 0 7 Giriș Özellikler Endikasyonlar Cerrahi Teknik Femur Cerrahi Tekniği Tibia Cerrahi Tekniği Radius Ulna Cerrahi

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

TOTAL KNEE SYSTEM T TOTAL DÝZ SÝSTEMÝ TOTAL KNEE SYSTEM TOTAL DÝZ SÝSTEMÝ The key in orthopaedic sciences SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Theory of Dimensioning

Theory of Dimensioning Theory of Dimensioning In general, the description of shape and size together gives complete information for producing the object represented. The dimensions put on the drawing are those required for the

Detaylı

Torakoskopi. Thoracoscopy

Torakoskopi. Thoracoscopy Torakoskopi Thoracoscopy İçindekiler - Torakoskopi Table of contents - Thoracoscopy Sayfa Page Sabit ve Esnek Trokar Kılıfları 3 Rigid and flexible Trocar Sleeves Kanca Uçlu Elektrotlar,Vakum-Sulama Boruları

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00

BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00 BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

FRB ,5 138 M ,53-37,52 FRB ,5 143 M ,53-43,52 FRB ,5 150 M ,53-49,52

FRB ,5 138 M ,53-37,52 FRB ,5 143 M ,53-43,52 FRB ,5 150 M ,53-49,52 Ölçüler - Dimensions Dıştan Sıkmalı Düz Başlı Isıcam Rotili Routels for Insulated Glass and Installation From the Outside Isıcam Insulated Glass FRB - 33 59 45,38 M16 47 44 31,53-37,52 FRB - 34 59 50,43

Detaylı

Filter Media Filtre Yatak Malzemeleri. Dr. A. Saatci

Filter Media Filtre Yatak Malzemeleri. Dr. A. Saatci Filter Media Filtre Yatak Malzemeleri Dr. A. Saatci Filtre Malzemeleri 06/01/2010 Dr. A. Saatci 2 Filtre Tabanı (ABD Tipi) Nozül Sistemi Filtre Tabanı UC = d60/d10 < 1.42 20 % 10 % d10 d60 ABD Filtre Malzemesi

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Loft. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tanım. : 160x90. Size/Ebat (cm) : 2.5. Depth/Derinlik (cm) : Min. 94 Max.

Loft. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tanım. : 160x90. Size/Ebat (cm) : 2.5. Depth/Derinlik (cm) : Min. 94 Max. Loft Description Tanım Size/Ebat (cm) Depth/Derinlik (cm) Weight/Ağırlık (kg) Height/Yükseklik (cm) : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) : 160x90 : 2.5 : Min. 94 Max. 119 : 208 1 Plan 2 Section

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

VİDA ÇIKARTMA SETİ. Sağlam veya hasar görmüş kemik vidalarının çıkarılması için 51 farklı enstrüman. Tıbbi Aletler

VİDA ÇIKARTMA SETİ. Sağlam veya hasar görmüş kemik vidalarının çıkarılması için 51 farklı enstrüman. Tıbbi Aletler VİDA ÇIKARTMA SETİ Sağlam veya hasar görmüş kemik vidalarının çıkarılması için 5 farklı enstrüman. Tıbbi Aletler ISO 900:2008 ISO 3485:2003 Giriş İçindekiler Giriș 3 Kullanım Șekilleri 3 Hazırlık 4 Vida

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors.

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors. Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors POWER V 100 Serisi Fanlı Konvektör POWER V 100 Series Power Convector

Detaylı

SPINE MASTER HERO SPINE AEGEAN SPINE

SPINE MASTER HERO SPINE AEGEAN SPINE SPINE MASTER HERO SPINE AEGEAN SPINE HAYATA KALDIĞINIZ YERDEN DEVAM EDİN... CONTINUE WHERE YOU LEFT LIFE... KALİTE POLİTİKAMIZ Yasal şartlar çerçevesinde hasta, hasta yakınları ve çalışanlarımızın beklenti

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

BASKET SYSTEMS SEPET SİSTEMLERİ BASKET SYSTEMS INSTRUCTION FOR USE SEPET SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

BASKET SYSTEMS SEPET SİSTEMLERİ BASKET SYSTEMS INSTRUCTION FOR USE SEPET SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU BASKET SYSTEMS SEPET SİSTEMLERİ BASKET SYSTEMS INSTRUCTION FOR USE KK-007 01.2015 BASKET SYSTEMS SEPET SİSTEMLERİ SEPET BİLEŞENLERİ 3 4 6 5 2 1 1- Steel Plate Basket 1- Sac Sepet 2- Steel Plate Basket

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

Perinatal Care Accessories

Perinatal Care Accessories Perinatal are ccessories E F ThermoTrace ore, MX11000 5 pcs. Skin temperature probes (yellow) to measure the near-to-core skin temperature, angled. ThermoTrace Peripheral, MX11001 5 pcs. For peripheral

Detaylı

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient.

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient. www.neyzen.com NEY METODU SAYFA 033 NEY METHOD PAGE 033 Yücel Müzik İKİNCİ DEVRE SESLER Öğreneceğimiz NEVÂ, NÎM HİCÂZ, ÇÂRGÂH, SEGÂH, KÜRDÎ, DÜGÂH ve RAST seslerinin tümünü üflerken, aşîrân perdesinin

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

En geniş hareket aralığı sağlayan ayna görselliğinde eliptik boyun profil.

En geniş hareket aralığı sağlayan ayna görselliğinde eliptik boyun profil. 5 1 4 1 Kendinden kilitlenen dörtgen şeklinde uzu süreli ispatlanmış klinik uygulamaları. Opsiyonel bilezik sunan çimentosuz femoral stemlerin iki farklı çeşidi (TARGOS, PAVI) ve hem 100 hem de 150 servikodiyafizer

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı