Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi"

Transkript

1 Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde özel bir sağlık kuruluşu çalıştıran veya özel bir sağlık kuruluşunda çalışan serbest hekimlerin hak ve menfaatlerini savunmak 2- Serbest çalışan hekimler arasında yakınlaşma, yardımlaşma ve işbirliği sağlamak 3- Sosyal Sigortalar Yasası bağlamında halkın ve serbest çalışan hekimlerin haklarının korunması için çalışmak 4- Ulusal sağlık stratejilerinin oluşmasında katkıda bulunmak; Serbest çalışan hekimlerin ve/veya çalıştırdıkları özel sağlık kuruluşunun sosyal sağlık sistemi içerisinde yer alması için mücadele vermek 5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde hekimlerin eğitiminin ve hekimlik kavramının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu sayede hekimlik hizmetlerini toplum yararına geliştirmek 6- Serbest çalışan hekimlerin kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek, geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak, 7- Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanında çalışmalar yapmak 8- Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak Madde 3: Birlikçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 1- Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet organları, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temaslarda bulunmak b) Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve internet ortamı ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak c) Birliğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, özel kurum, kuruluş, dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak 2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek 3- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek 4- Gerekli izinlerin alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek 5- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

2 6- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak 7- Birlik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek 8- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak 9- Gerekli görülen yerlerde Birlik faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak Madde 4: Birliğin Faaliyet Alanı 1- Birlik, sosyal alanda faaliyet gösterir 2- Birlik, aktif politika yapmaz Madde 5: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 1- Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine asli üye her serbest çalışan hekim üye olma hakkına sahiptir. Kamu görevlisi hekimler ve/veya yasalarla serbest çalışmasına engel bulunan hekimler üye olamaz 2- Kamu görevlisi hekimler, kamudan her türlü ilişkileri kesildiği andan itibaren aidatlarını ödemek kaydı ile serbest çalışan hekimler birliğine üye olabilirler 3- Birlik başkanlığına yazılı veya resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak üyelik başvurusu, Birlik yönetim kurulunca gerekli inceleme yapıldıktan sonra en çok 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ve/veya elektronik posta ile başvuru sahibine bildirilir. Üye aidatını ödedikten sonra üyeliği başlamış olur 4- Birliğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir 5- Birliğin asıl üyeleri Genel kurul tarafından belirlenen aidat ücretini ödemekle yükümlüdürler 6- Birliğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir Madde 6: Üyelikten Çıkma 1- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, birlikten çıkma hakkına sahiptir 2- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez

3 3- Kamu görevine başlayanların üyelikleri düşer. Kamuya hizmet alımı şeklinde sözleşme yapan hekimler, yasalarla serbest çalışmasında herhangi bir engel olmaması halinde üyelikleri devam edebilir. Madde 7: Üyelikten Çıkarılma 1- Birlik tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak 2- Birlik aidatını yazılı ikazlara rağmen üç ay boyunca mazaret göstermeksizin ödememek. 3- Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak 4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak 5- Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun önerisi ve onur kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir 6- Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Birlik malvarlığında hak iddia edemez Madde 8: Birliğin Gelirleri 1- Aidat, üyelerden yıllık olarak alınır. Üyelik aidat miktarı Genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu yıllık aidatı 12 (on iki) eşit taksitle de tahsil edebilir. 2- Bağışlar, Herhangi bir kurum şahıs, birlik, dernek veya üye birliğimize makbuz karşılığında bağışta bulunabilir Madde 9: Birlik Organları Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir. 1- Genel kurul 2- Yönetim kurulu 3- Denetim Kurulu 4- Onur kurulu Madde 10: Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı Çağrı ve Toplantı Usulü 1- Genel kurul, Birliğin en yetkili karar organı olup, Birliğe kayıtlı üyelerden oluşur 2- Genel kurul; a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan b) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Birlik üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır

4 3- Olağan genel kurul, iki yılda bir, ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır 4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır Madde 11: Genel Kurulun Çağrı Usulü 1- Yönetim Kurulu, Birlik tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin listesini düzenler 2- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Uygun görülmesi halinde üyelere genel kurul çağrısı SMS veya elektronik posta yolu ile de yapılabilir 3- Toplantı, herhangi bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır 4- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz 5- Bir konunun gündeme alınması genel kurula katılan üyelerin çoğunluğu ile olur 6- İç tüzük değişiklikleri de genel kurula katılan üyelerin çoğunluğu ile olur Madde 12: Yönetim Kurulu 1- Genel kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Başkan tek dereceli olarak kapalı oy ile seçilir. Başkan seçiminden sonra 6 kişilik yönetim kurulu yine kapalı oy ile seçilir. Oyların tasnifi açık olarak yapılır. Bir üye 3 dönemden fazla başkanlık ve/veya yönetim kurulu üyeliğine aday olup seçilemez. 2- Başkan ve yönetim kuruluna aday olacak üyelerin adaylıkları sırasında ve seçilmiş olan üyelerin görev süreleri boyunca K.K.T.C deki herhangi bir siyasi parti içerisinde idari bir görevde yer alamazlar. Siyasi parti içerisinde idari göev alanların başkan ve yönetim kurulu üyelikleri düşer. 3- Birliğe aidat borcu olan üyeler yönetim kuruluna aday olamazlar Madde 13: Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri 1- Birlik işlerini yapmak ve tüzüğe uygun kararlar üretmek 2- Genel kurulu toplantıya çağırmak 3- Birliğin karar defterinin tutulması, yönetim kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak 4- Birliğin gelirlerini muhafaza etmek, bunları birlik adına bankaya yatırmak ve usulüne uygun olarak harcamak

5 Madde 14: Yönetim Kurulunun Toplanması 1- Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerek görüldüğü hallerde başkanın çağrısı veya yönetim kurulundaki üyelerin en az (2) ikisinin yazılı çağrısı üzerine de toplanabilir 2- Yönetim kurulu toplantılarının (5) beş tanesine mazaretsiz katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer yerine yedek üyelerden en çok oyu alan seçilir 3- Her toplantıda bir sonraki toplantı günü kararlaştırılır. Toplantıda 3 (üç) yönetim kurulu üyesi sayısı toplanmak için nisap olarak aranır. Oylamada başkan dahil herkesin (1) bir oy hakkı vardır Eşitlik durumunda nihayi karar başkanın oyu ile belirlenir. Madde 15: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri 1- Başkan: Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulu çalışmalarından sorumludur. Birliği temas ve görüşmelerde temsil eder. 2- Asbaşkan: Başkanın olmadığı hallerde başkanlık görevlerini ifa eder. 3- Genel Sekreter: Birliğin karar defterini düzenli olarak tutar, yazışmaları yapar yazılı müracaatları düzenler. 4- Mali sekreter: Birliğin mali durumunu kontrol eder. Gelir ve giderden sorumludur. Gerektiğinde başkanın da imzası ile bankadan para çeker. Birliğin hesaplarını tutar. 5- Faal üyeler: Günün koşullarına göre ihtiyaç duyulan görevleri üstlenirler Madde 16: Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri 1- Genel kurulda yönetim kuruluna seçilen üyelerden sonra en çok oyu alan 3 (üç) üye yedek üye kabul edilir. Yedek üyeler yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler fikir beyan ederler tartışmalarda bulunurlar ancak oy hakları yoktur 2- Yönetim kurulundan boşalan üyelerin yerine en çok oyu alan yedek üyeler sırası ile geçer Madde 17: Denetleme Kurulu 1- Genel kurulda seçilen (iki) 2 üyeden oluşur 2- Birliğin karar defterini ve banka hesaplarını gerekli gördüğü hallerde veya en az yılda (en az) 1 kez denetler. Bununla ilgili genel kurula yazılı rapor sunar

6 Madde18: Onur Kurulu 1- Genel kurul tarafından seçilen (üç) 3 üyeden oluşur 2- Görevi birlik disiplinini sağlamak. Birlik gayeleri dışında hareket eden başkan, yönetim kurulu ve üyeleri ikaz etmek ve gerekirse cezalandırmaktır 3- Cezalar ihtar, tedbir ve birlik üyeliğinden ihraçtır Madde19: Birliğin Feshi 1- Asıl üyelerin en az ¾ (üç bölü dört) ünün genel kurula katılımı ve birlik fesih oylamasında tümünün kapatma kararı onayı ile olur 2- Birliğin feshi halinde mal varlığı ve paraları genel kurulun seçeceği (üç) 3 kişilik bir komite ile yürütülür ve genel kurulun aldığı kararlar doğrultusunda hareket edilir Madde:20 Birliğin Kurucuları 1- Dr. Mustafa Erbilen: Kadın Doğum Uzmanı 2- Dr. Mustafa Hami: G.Cerrah 3- Dt. Hüsrev Dağseven: Diş Hekimi 4- Dr. Mehmet Uluğ: G.Cerrah 5- Dr.Ahmet Cavit: Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı 6- Dr. Hüseyin Debreli: Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı 7- Dr. Oskay Alp: Göz Hastalıkları Uzmanı 8- Dr. Altan Yavuz:Dahiliye Uzmanı

7 9- Dr.Turan Korun:Dahiliye Uzmanı 10- Dr.Zekai Ereş:Kadın Doğum Uzmanı 11- Dr. Raif Süleyman:Ruh Ve Sinir Hastalıkları Uzmanı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı