Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği"

Transkript

1 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerine entegre olarak veya Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişiliklerince kurulmuş bulunan ve kurulacak Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinin açılış, kuruluş ve çalışma esaslarının belirlenmesi ve kurulu olduğu il sınırları içinde erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve mortalitesinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam: Madde 2-Bu yönetmelik, Hastanelere entegre olarak kurulan "Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri" ile resmi ve özel kurumlarca kurulan ve kurulacak olan Merkezlerin açılışı, idari yapısı, yerleşimi, çalışmaları, hizmetlerin planlama ve denetlenmesi konusundaki ilkeleri kapsar. Dayanak: Madde 3- Bu yönetmelik 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönetmelikte a) Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı nı, b) Başkanlık : Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı nı, c) Merkez : "Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezini, d) Personel Eğitimi: Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, katılımcıların çalıştıkları alanla ilgili teorik ve uygulamalı olarak bilgi edindikleri eğitim programlarını, e) Merkez Sorumlusu: Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinden sorumlu olan Hekimi tanımlar. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Açılışı, İdari yapı, Yerleşimi, Görevler Merkezin Açılışı Madde 5-Başkanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu veya özel sağlık işletmelerinin başvurusu üzerine 9/3/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1

2 Ayakta teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getiren yerlerde Tedavi Hizmetlerinin Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınarak Başkanlık tarafından açılış izni verilir. İdari Yapı: Madde 6-Merkezler; Hastaneye entegre olarak kurulur. Başkanlıkça düzenlenen eğitimden geçmiş, bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen nitelik ve sayıda personel çalışır. Eğitimden geçmiş Hekimlerden biri, Bakanlığa bağlı Hastanelere entegre olan merkezlerde Başhekimlikçe, diğer Merkezlerde ise yetkililerince Merkez Sorumlusu olarak görevlendirilir. Kurulu Merkezler bu yönetmeliğin yayımlanmasını izleyen ilk iki ay içinde eğitilecek personelin isim ve ünvanlarını bildirerek Başkanlıktan Personel Eğitimi talebinde bulunurlar. Merkezin Yerleşimi: Madde 7-Merkez en az üç muayene, kayıt arşiv ve personel, mamografi, ultrasonografi laboratuvar, bekleme salonu ve eğitim salonu olmak üzere sekiz oda ile bay-bayan tuvaletlerinden oluşur. Merkez Sorumlusunun Görevleri: Madde 8- a)merkez çalışmalarının, mevzuata ve bu yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak, b)başkanlık tarafından yapılan planlara uygun olarak, tanımlanmış risk gruplarına yönelik, yılda en az bir defa tarama programı hazırlayarak, uygulamak, hasta takiplerini ve değerlendirmelerini yapmak, c)merkezin yıllık çalışma planını hazırlayarak, Başkanlığa gönderilmesini sağlamak, d)merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak, Başkanlığa gönderilmesini sağlamak, e)merkez personelinin, sağlık riskleri yönünden korunma önlemlerini almak ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, f)kanser ile ilgili olarak Başkanlık tarafından onaylanmış eğitim materyallerinin dağıtılmasını sağlamak, bu konuda hazırlanacak materyallerle ilgili öneriler hazırlamak, hazırlatmak ve Başkanlığa gönderilmesini sağlamak, g)gerektiğinde, çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi için, Merkez içinde, Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesi ile Başkanlığın "uygundur" görüşü alınarak alt birimler oluşturmak, h)merkezin kurulu olduğu il sınırları içindeki gönüllü kuruluşlar, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak ve Başkanlığı bilgilendirmek ı)hizmet içi Eğitim ve Halk Eğitimi programı hazırlamak ve uygulamak i)merkezde çalışan personelin çalışmalarını organize etmek ve denetlemek, Merkezde görev yapacak personeller ve nitelikleri; Madde 9- a)merkezde, Başkanlık tarafından düzenlenen Personel Eğitiminden geçirilmiş en az bir patoloji, kadın-doğum, radyodiagnostik ve genel cerrahi uzmanı, üç pratisyen hekim, bir tıbbi teknolog, iki hemşire, bir ebe, röntgen teknisyeni, laboratuar teknisyeni ile bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni bulunur. b)merkezde görevlendirilen uzman hekimlerin çalışma saatleri ve çalışma düzenleri; çalışma programına göre merkez sorumlusu ve başhekim tarafından ortaklaşa düzenlenir. 2

3 c)diğer merkezlerde uzman hekimlerin çalışma saatleri ve çalışma düzenleri Merkez Sorumlusu tarafından düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışma İlkeleri Erken Teşhis: Madde 10-Çeşitli sağlık birimlerinden sevkli olarak gelen ve/veya kendiliğinden başvuran bireylerin genel muayenelerinin yapılarak, kanser yönünden riskli vakaların teşhis için ileri merkezlere sevkinin yapılması sağlanır. Tarama Hizmetleri: Madde 11- a)riskli gruplara yönelik Başkanlığın hazırladığı yıllık planlara uygun yılda en az bir tarama programı yapmak ve uygulamak, b)yerel nedenlerle Bakanlığa yapılan başvurular, gerek ise kanser yönünden riskli bölge ve gruplara yönelik olarak "Kanser Tarama" hizmetlerinin sunulması, c)taramalar sonucunda şüpheli olguların ileri tetkik ve tedavi yapacak tedavi merkezlerine sevklerinin yapılması, son durumları hakkında bilgi sahibi olunması, d) Tarama çalışması ile belirlenen hedef grupların taranmasıdır. Takip ve Destek Çalışmaları: Madde 12- Merkez kanser şüphesi olan hastalar ile zamanında başvurmayan bireylerin takiplerini yaparak kanser tanısı alan hastalara olanaklar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlar. Sosyal Dayanışma Çalışmaları: Madde 13- Merkez kanser konusunda halkın gönüllü katılımı ve yardımını sağlayarak, bu konuda gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar ve olanaklar ölçüsünde bunlara yardımda bulunarak yol gösterir. Hizmet içi Eğitimi : Madde 14-Merkez birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan hekimler başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanları için kanser konusunda korunma ve erken tanı öncelikli olmak üzere, eğitim çalışmalarını, il Sağlık Müdürlüğü eğitim ekipleri, Üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlar ile ortaklaşa oluşturarak uygular ve Sağlık personelinin kanser konusundaki bilgilerinin güncellenmesini ve sürdürülmesini sağlar. Halk Eğitimi: Madde 15-Kanser konusunda halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, davranış geliştirilmesi, kanserden korunma ve erken tanı amacıyla Merkezde gerekli eğitim ortamının oluşturulması, halkı aydınlatacak eğitim materyallerinin hazırlanması, ve eğitim çalışmalarında kullanılması merkez tarafından sağlanır. 3

4 Vaka Kayıtların Tutulması Madde 16- Tüm başvurular için hastane dosyalarının dışında ayrı dosyalar açılır ve bunlar merkezde arşivlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma Programları, Denetleme Yıllık Çalışma Planı Madde 17- Merkezin üçüncü bölümde belirtilen çalışma ilkeleri doğrultusunda hazırlayacağı yıllık çalışma planı her yıl Aralık ayı ilk haftası içerisinde Başkanlığa gönderilerek ve alınan onayı takiben uygulamaya konulur. Faaliyet Raporu: Madde 18-Merkez faaliyet raporları her yıl Ocak ayı ilk haftası içinde Başkanlığa gönderilir. Merkezin Denetlenmesi: Madde 19- En az yılda bir defa olmak üzere gerekli olan durumlarda Bakanlık merkezi ve alt birimlerini işleyiş yönünden denetler. Madde 20-Yapılan denetimlerde Merkezlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı halleriyle gerekli teşhis araç ve gereçlerin bulundurulmadığının tespiti halinde eksikliklerini tamamlaması için ilk seferinde altı ay, ikinci seferinde üç aya kadar süre verilir. Madde 21-Gerekli uyarılara ve yirminci maddede sayılan önlemlere rağmen denetim raporlarında belirtilen eksiğini tamamlamayan Bakanlığa bağlı Merkezlerin açılış izinleri iptal edilerek, araştırma için kullanılan araç ve gereçlerin Başkanlık tarafından uygun görülen bir başka Merkeze aktarılması sağlanır. Madde 22-Gerekli uyarılara ve yirminci maddede sayılan önlemlere rağmen denetim raporlarında belirtilen eksiklerini tamamlamayan özel işletmelere bağlı Merkezlerin açılış izinleri iptal edilerek, sorumluları hakkında yasal işlemler başlatılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici Hükümler,Yürürlük ve Yürütme Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce kurulmuş bulunan Merkezler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar eksiklerini tamamlama süresi tanınır. Süresi içinde eksiğini tamamlamayan kuruluşlar hakkında 21 ve 22 nci maddelerde sayılan hükümler uygulanır. 4

5 Yürürlük Madde 23-Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24-Bu yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 5

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ağır

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2000 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406 Sağlık Bakanlığından İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-22/05/2002

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı