ÖRNEK OLAY. BEŞERT ilişkiler EGiTiMiNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK OLAY. BEŞERT ilişkiler EGiTiMiNDE"

Transkript

1 BEŞERT ilişkiler EGiTiMiNDE ÖRNEK OLAY ÖRNEK OLAY Ülker KÖKSAL Bugün idarecilik eğitiminde geniş ölçüde kullanılan örnek olay yöntetemi, idaredeki gelişmeye uygun olarak gerek kapsadıkları konular gerekse kullanılış alanları itibarıyla gitgide yaygınlaşma ve daha etkili olma yolundadır. İdarecilik özellikle yüzyılımızda, iktisadi, siyası, toplumsal ve hukuki alanları ve sorunları kapsayan bir gelişme göstermektedir. Artık idarecinin karar vermesi yalnızca belirli bazı dayanaklardan yararlanarak ve kararının belirli etki alanını sezinleyerek yapılabilen bir işlem olmaktan çıkmıştır. Idareci için danışma, gerekli bir idari yöntem olmuştur. İdari kararların, katılma dediğimiz ve gerek icra gerek danışma birimlerinin de işe karıştığı bir karma kurulca alınması, giderek idari yöntemler olarak yerleşmektedir. kontrol, haberleşme, Politika tespiti, planlama, koordinasyon sağlama, personel idaresi, beşeri ilişkiler gibi idari fonksiyonların her biri, idare eğitiminde kullanılan örnek olaylara konu teşkil edebilmektedir. Bu nedenle idarecilik eğitiminde kullanılan örnek olaylar, gerek konu çeşidi gerekse sayı bakımından gittikçe artma eğilimi güstermektedirler. BEŞERİ İLİşKİLER EGİTİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR Beşeri ilişkiler eğitiminde en çok kullanılan eğitim metodu olarak örnek olaylar, idari konularla ilgili örnek olayların çeşitliliği ve sayısal artışına paralelolarak konu ve nicelik olarak artmaktadır. Beşeri ilişkiler eğitiminde kullanılan örnek olaylar, idari yapı, teşkilat özellikleri, personel politikası ve uygulanması ile geniş ölçüde ilgilidir. Daha doğru bir deyimle, teşkilftt ve personel idaresine ilişkin sorunların ve özelliklerin etkisi beşeri ilişkilerde de geniş ölçüde kendini hissettirir. Bu nedenle, beşeri ilişkiler eğitiminde kullanılan örnek olaylarda da bu etki kendisini hissettirecektir. Bu itibarla beşeri ilişkiler eğitimindeki örnek olayların idari yapı ve metotlardaki, personel idaresindeki ilke ve yöntemlerdeki gelişmeleri İzlemesi ve zaman zaman bu açıdan gözden geçirilmesi gerekli olacaktır. 222

2 Bu konuda ayrıntıya girmeden önce örnek olayın tanımı üzerinde duralım: Örnek olay, daha önce belirli koşullar göz önünde tutularak hazırlanmış olan bir olayın, eğitime tabi tutulacak bir gruba sunulması ve yine belirli koşullara uyması gereken bir tartışmanın bir yönetici idaresinde yapılması ve grubun genel eğilimini ortaya çıkaracak bir değerlendirmeye gidilmesidir. Bu yöntemden yararlanılarak yapılan eğitimin amacı, eğitime katılanların kendi kendilerini tanımalarını, kendilerini başkaları ile karşılaştırabilmelerini, eleştirici bir gözle kendilerini değerlendirebilmelerini sağlayarak ferdin kendisini değiştirebilmesi için gerekli uyarmaları sağlayabilmektir. Bu yolla insanların birbiriyle ilişkilerini daha iyileştirmek için fikirlerin geliştirilmesi ve insanların bu yeteneklerinin daha iyiye götürülmesi amaç edinilmektedir. Örnek olaydaki kişilerde eksik olan yeteneklerin saptanması ile eğitime katılanların kendi içlerinde bu anlayışı geliştirmek isteğini uyandırarak örnek olay yöntemi bu amaca varmağı sağlar. Örnek olay yönteminin daha ilerde belirteceğimiz diğer özel amaçları da vardır. ÖRNEK OLAYıN HAZıRLANMASı Örnek olayın bir eğitim yöntemi olarak başarısı geniş ölçüde iyi hazırlanması ile ilgilidir. Örnek olayda ele alınan olay, çoğunlukla idari hayatta sık sık rastlanılan kişileri ve işlemleri konu alan bir hikayenin anlatımıdır. Ancak örnek olayın yalnızca bazı kişileri ve olayları anlatan basit bir hikayeden öte çok önemli bazı özellikleri vardır. Bunları sırasıyla ele almağa çalışalım: a) Örnek oıayda sözü edilen kişiler ve olaylar gerçekçi, inandırıcı olmalı ve dinleyene hiçbir şekilde hayali ve uydurma gelmemelidir. Örnek olay üzerinde daha sonra yapılacak tartışmaların ciddiyetini ve başarısını sağlamak için bu nokta çok önemlidir. Bu nedenle örnek olay hazırlayıcıları, gerek kendi idari tecrübelerinden gerekse zengin idari tecrübeleri olan idarecilerden ve gerçekten idari hayatta mevcut olaylardan yararlanarak örnek olay hazırlamalıdırlar. Şüphesiz, bunu yaparken kişi ve teşkilat adlarını değiştirmek ve olayı örnek olay tekniğine göre değerlendirmek gerekecektir. b) Örnek olaylar, eğitimin yapıldığı ülkenin ve örgütün özelliklerine uygun olmalıdır. Ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapı ve özellikleri, idarede raslanan sorunlar ve çalışanların kişilikleri üzerinde etkili olacaktır. Bu nedenle örnek olayların tercüme edilerek aynen uygulanması ve beşeri ilişkiler eğitiminde kullanılması mümkün değildir. Farklı ortamda çalışanların davranışları, moralleri, intibak sorunları ve liderlik özellikleri, bir kelime ile beşeri ilişkileri farklı olacaktır. Bu farklılığın ülkeler arasında belirlenmesi yanında, aynı ülkede çeşitli örgütler arasında ortaya çıkışları da önemlidir. Kamu sektöründe çalışanların beşeri ilişkileri eğitiminde kullanılan örnek olaylar ile özel sektörde çalışanların aynı konuda eğitimi söz konusu olduğunda kullanılacak örnek olaylar birbirinden farklı olacaktır. Gene memurların beşeri ilişkiler eğitiminde kullanılacak örnek olaylar ile işçilerin eğitiminde kullanılacak olanlar bazı farklılıklar taşıyacaktır. Bu farkların nedenleri, örgüt yapısmdaki özelliklere, idari işlemlerin değişik

3 masına, personelin statüsündeki ve personel politikasının uygulanışındaki çalışma yöntem ve tekniklerinin değişik oluşuna ve nihayet örf, adet ve alışkanlıklar bakımından ortaya çıkan çeşitliliklere dayanmaktadır. c) Örnek olayın daha sonraki tartışma safhasında başarıyı sağlayacak bazı unsurlara sahip olması gereklidir. İlk olarak, üzerinde tartışma yapılabilecek beşeri bir ihtilaf ve bunun ortaya çıkış nedenlerinin örnek olayda yer alması gerektir. Böyle olmazsa, örnek olay, eğitimi yapılacak olan gruba sunulur; fakat grupta, üzerinde tartışmaya yönelecek hiçbir etki meydana getirmez. İkinci olarak örnek olay, sonunda bir çözüm yolu empoze edilecek şekilde ele alınmamalıdır. Daha açık bir deyimle, grubu, tartışmaya dahi girmeden peşin bir çözüm yoluyla karşı karşıya bırakmamalıdır. Grup, tartışma noktalarını örnek olaydan kendisi çıkarabilmeli ve örnek olaya dayanarak görüşlerini, düşüncelerini belirtebilecek durumda olmalıdır. Ancak, hiçbir çözum yolunu empoze etmemek kaygısı ile örnek olayda, grubun muhakeme yeteneğini kullanarak tartışabilmesini imkansızlaştırabilecek boşluklara yer vermek de hatalı olacaktır. Tartışma noktaları yeteri açıklıkla, fakat gruba empoze edilmeden, örnek olay içinde sağduyuya dayanan bir biçim ve sıra içinde sunulmuş olmalıdır. Üçüncü olarak, örnek olayın ortaya koymak istediği beşeri ihtilaf, gerek olay kişilerinin sözleri, davranışları gerekse olayın geçtiği örgüt yapı ve işleyişinin özellikleri ile beslenmelidir. Daha doğru bir deyimle, bu ihtilaf yönetici tarafından belirtilmemeli, örnek olayın kişilerinin söz ve davranışlarından, teşkilat yapı ve işleyişinin özelliklerinden çıkarılmalıdır. Dördüncü olarak, örnek olayın gruba sunulmasından sonra grubun bir iki alternatif çözüm yolunu örnek olaydan çıkarabilmesi sağlanmalıdır. Grubun genel eğilimini tespit edebilmek için birbirinden farklı çözüm yollarının, yine yönetici tarafından belirtilmeden, olayın akışından, olaydaki kişilerin söz ve davranışlarının incelenmesinden ortaya çıkması gereklidir. Bu unsurların örnek olayda yeterince belirtilmiş olması ve mantıld bir silsile içinde yerleştirilmiş bulunması şarttır. d) Örnek olayın, olay kişilerinin davranışları, sözleri ve kişilikleri ile ilgili olarak gayet objektif ve nötür olması gerekir. Olaydaki kişilerle ilgili olarak sübjektif yargıların örnek olayda yer almaması, bunun grupça tartışma sırasında ortaya çıkarılması yerinde olacaktır. Daha örnek olayın başında örnek olay kişilerinin «geçimsizliği», «asabiliği», «kabalığı» hakkında açıklamalarda bulunmak yersizdir. Bunu gruba empoze etmemeli ve grubun keşfetmesine yardım edecek bazı ipuçlarına örnek olayda yer vermek suretiyle grupça belirtilmesine çalışılmalıdır. e) Örnek olay, eğitimin uygulanacağı grubun özelliklerine göre seçilmiş olmalıdır. Grupça üzerinde ortak bir tartışmanın yürütülece#i örnek olay, grubun ilgisini çekebilmeli ve grup üyelerinin genel kültür seviyesi ne, yaş durumuna, statülerine ve tartışma yeteneklerine uygun olmalıdır. Örnek olay bu koşullara uymazsa, daha başından grubun ilgisini kaybeder ve amacına erişemez. f) Örnek olay konusu ve kişileri itibarıyla uygulanacak grupta duygusal polemiğe ve kişisel plandaki gereksiz tartışmalara yol açmayacak şekil de hazırlanmış olmalıdır. Grubun çok yakın bir zamanda içinde bulunduğu 224

4 örgütte ortaya çıkmış çok tipik olayların eğitimde örnek olayolarak kullanılmasında bazı sakıncalar vardır. Böyle bir örnek olayda tartışmaların, örnek olay uygulamasının amacından uzaklaşmasına, duygusal planda gereksiz konuşmalara, heyecanlı sözlere, hatta kişisel çekişmelere ve kırgınlıklara yol açması gibi tehlikeler ortaya çıkabilir. Yine kolaylıkla grubu, siyasi görüşlerini ortaya koyarak, tartışma zemininden uzaklaştıracak, ya da felsefi ve soyut planda bir tartışmaya götürecek unsurlara örnek olay da yer verilmemesi gereklidir. g) Örnek olayın dil olarak idari hayatta yadırganmayacak bir dili olmalı, edebi tasvir, benzetme ve anlatımlardan uzak nötür bir uslcıbu olmalıdır. Yukarda sayılan bu koşullar gösteriyor ki, örnek olayın hazırlanması geniş bir idare ve eğitim tecrübesine, örnek olay teknikleri hakkında bilgi ve tecrübeye, ayrıca titiz bir çalışmaya ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle örnek olayların zaman zaman denemeye tabi tutulması, yeniden gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve uygulama sonuçlarına göre düzeltilmeleri gereklidir. Örnek olay hazırlanmasında uzmanlardan teşekkül eden kurullardan yararlanılması, idareciler, personelciler, eğitimciler ve beşeri ilişkiler konularında uzman olan kimselerin bir arada çalışmaları sağlanabilmelidir. ÖRNEK OLAYıN UYGULANMASI Örnek olayın uygulanmasında tartışmayı yönetecek yönetici ile tartış yapacak grubun önemi çoktur. mayı Örnek olay tartışması, belli bir noktada toplanmalı ve örnek olayın belli bir parçası, belli bir veçhesi, belli bir sorunu üzerine tartışma oturtulmalıdır. Tartışma yeterince spesifik olmalı, bu suretle herkes diğerlerini tam izleyebilmelidir. Tartışma kapsamı geniş olmalı ve tartışma sonunda grubun ortak bir kanıya, sonuca varabilmesi sağlanmalıdır. Örnek olayın başarı ile uygulanabilmesi için tartışmayı yönetecek olan kişinin, yani yöneticinin - ki bu kimse eğitimi yapan uzman ya da öğretim görevlisidir - belli bazı niteliklere sahip olması ve tartışmaları yönetirken bazı koşulları yerine getirmesi gerekir. Bunları sıra ile ele almaya çalışalım: a) Yöneticinin ilk önce örnek olayın sunuluşu, açıklanması, örnek olayla ilgili soruları cevaplandırması ve tartışmayı zaman ve grubun nicelik ve niteliklerine göre planlaması gerekecektir. b) Tartışmaya başladıktan sonra yönetici, imkan ölçüsünde bütün grubun tartışmaya katılmasını sağlamalıdır. Bunu yaparken, grupta çok konuşup başkalarına fırsat vermeyen kimseler olursa, uygun şekilde onların konuşmalarını sınırlamak ve çekingenlik nedeni ile başkalarının önünde fikirlerini ifadeden çekinen varsa onların da tartışmaya katılmalarını sağınmak zorundadır. c) Yönetici, tartışma sırasında otoriter davranışlardan ve tartışmayı kendi görüş ve düşüncelerine uygun yöne sevketmekten kaçınmalıdır. 225

5 d) Yönetici tartışmaları yönettiği sürece, grubu gözlem altmda bulun~ durmalı, kendisi tartışmaya bilfiil katılmamakla birlikte, tartışmalann seviyesinden ve başarısından sorumlu olduğunu unutmamalıdır. e) Yönetici, grubun bir parçası olacak, grup üyeleri ile arasmda içten ve yapıcı bir işbirliği doğmasını sağlıyacaktır. Grup yöneticiye güven duy~ malı ve onun tartışmayı başarı ile yürütmek konusundaki müdahalelerine uymak hususunda tereddüt göstennemelidir. Bu suretle karşılıklı anlayış, hoşgörü ve güven duygusu altında grupla yönetici arasında gayri resmi bir ilişki meydana gelmelidir. f) Tartışma sırasında zaman zaman amaçtan uzaklaşıldığı, grupta psikolojik gerginlik ya da yorgunluk belirtileri görüldüğünde yönetici, tartışmalara yeniden yön verici ya da canlandırıcı bazı sorularla dikkatleri yeniden örnek olay üzerine çekebilmelidir. Yine gerektiğinde daha önce konuşulanları toparlayıp özet şeklinde gruba sunmalı, yeterince aydınlık olmayan bazı konuşmaları da yeniden ele alıp özetlemelidir. h) Yönetici, kişiliğini ve kişisel görüşlerini gruba empoze etmekten kaçınmalı, hatta görüş ve düşünceleri ile grupta beliren eğilimlere yakın olduğunu belirtecek söz ve davranışlardan kaçınmabdır. Grubun yapısı ve özellikleri ile ilgili olarak örnek olay uygulanmasında göz önünde tutulması gereken koşullar İse aşağıda kısaca belirtilmeye çalışılmıştır ; a) Grup üyelerinin, örnek olayı tahlil edip üzerinde tartışabilecek kadar asgari bir teorik bilgiye sahip olmaları gerektir. b) Grup üyelerinin, örnek olayı izleyip değerlendirebilmeleri ve üzerinde görüş ve düşüncelerini belirtebilmeleri için asgari bir çalışma tecrübesine sahip olmaları gerektir. c) Grup üyelerinin, gruba uyabilmek, gerek fikri gerek beşeri açıdan grupla gerekli ve seviyeli ilişkileri kurabilmek için, grup çalışmaları hakkında az çok bir bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerektir. d) Grup üyelerinin, eleştinneleri ve fikir çatışmalarını hoşgörü ile karşılayacak fikri ve ruhi bir olgunluk seviyesinde olmaları ve tartışmaların başarı ile yürütülmesini sağlıyacak bir hoşgörü ve yatkınlığa sahip olmaları gereklidir. e) Öğrenim seviyeleri yüksek ve çalışma heyetlerindeki tecrübeleri faz la ise, grup üyelerinin sayısımn küçük tutulması, eğer tersine olarak öfre~ nim seviyeleri orta ve tecrübeleri de fazla değilse, sayılannın büyük tutul ması gerekir. Bu suretle her iki durumda da gerekli tartışma ortamı yaratılmış olacaktır. f) Grup üyelerinin, başarılı bir tartışmayı yürütebilmek için birbirlerini yeterince tanımaları gerektir. g) Eğitime katılan üyelere bizzat yöneticilik yapmak fırsatı zaman zaman verilerek, onların liderlik yeteneklerini geliştirmek ve grubun örnek olaya daha etkili bir şekilde katılmalarını sağlamak ta yararlıdır. 226

6 ÖRNEK OLAYıN DEGERLENDİRİLMESİ Örnek olay, gerek örnek olayın gerekse grubun özellik ve niteliklerine göre de~işen süre içinde tartışıldıktan sonra beliren bazı sonuçların gün ışığına çıkarılması ve grubun genel e~iliminin saptanması safhası gelmektedir. Tartışma sırasında beliren görüşler, bellibaşlı noktalarda toplandıktan sonra yönetici tarafından gruba tekrar özet şeklinde sunulur. Bu, hem tartışmada belirtilen fikirlerin hatırlatılması hem de tartışmanın bir özetinin yapılmasıdır. Bu safhada, grup ço~nlu~nun ortaya çıkan belli başlı çözüm yollarından hangisini benimsedi~i tesbit edilir. Şüphesiz bu çözüm yolu, kesin ve yegane çare değildir ve grupça saptanan eğilimin en doğru ve en gerçek oldu~ da söylenemez; fakat grubun belli başlı bir tartışma sonunda kendi tarafından benimsedi~ bir sonuçtur. Bu sonuca varabilmek için grup üyeleri şu safhalardan geçmişlerdir: savunmuşlardır. a) Belirli sorunlar üzerinde kendi görüş ve düşüncelerini belirtmiş ve Bunu yaparken kendi bilgi ve tecrübelerinden yararlanmışlardır. b) Aynı sorunlar üzerinde di~er grup üyelerinin görüş ve düşüncelerini dinlemişlerdir. c) Kendi görüş ve düşünceleri ile başkalarının görüş ve düşüncelerini karşılaştırmış, ya bir otokriti~e ya da başkalarını kritik etmeye yönelmişlerdir. d) Grubun ortak e~liminin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuşlardır. Tartışma sırasında grubun di~er üyelerinin kendisine yöneltti~i tenkitleri kabul ederken, söz konusu grup üyesi kendisinin tenkide u~adı~ kanısında değildir. Kendisi örnek olaydaki kişi ya da olayla ilgili görüş ve dü şüncelerini bildirirken ve bunlarla ilgili olarak kendisine yöneltilen tenkitleri de~erlendirirken, ön planda kendisi değil örnek olaydaki kişiler vardır. Yani tenkitlerin kendisine de~l örnek olaydaki kişilere yöneltildiğini kabul eder. Bu açı~a vurulmayan inanç, bütün grup üyeleri için de geçerli oldu ~ndan tartışma rahat ortamda yürütülebilir. Aslında ortaya çıkan de~er yargıları, tartışmaya katılan kişilerin fikri ve beşeri yapı ve özelliklerinin yansımasından başka bir şey değildir. Tartışma sırasında savunulan ya da eleştirilen fikirler, sahiplerinin kişiliklerinin, görüş ve de~er yargılarının ifadesidir. İnsan uzun süre kendini kaptırdığı heyecanlı bir tartışma sırasında kendi kendinden başkası olamıyaca~ına göre, ortaya attı~ı görüşler ve eleştiriler de, kendisinin kendisi tarafından ifadesi olacaktır. Örnek olay uygulaması sırasında bunun farkına varmayaca~ı için, gerek fikirlerini savunurken gerekse eleştirileri kabul ederken hiç bir tedirginlik duymayacak, kendini ortaya koydu~nun farkına varmaksızın rahat bir tartışma sürdürecektir. Bu psikolojik gerçekte örnek olayın başarısı ve yararı saklıdır. Kendisinin doğrudan do~ya tenkit edilmesinden hoşlanmayan insanın dolaylı yoldan tenkit edilmesi ve bu tenkit noktaları üzerinde düşünmeye sevkedilmesi, do~rudan doğruya örnek olay e~tim yönteminin başarısını teşkil etmektedir. 227

7 ÖRNEK OLAYıN EGİTiM YÖNTEMİ OLARAK ÖNEMİ VE YARARLARI Örnek olaylar yolu ile yapılan eğitim sırasında grup üyelerinin birbirlerini devamlı etkilemeleri, kişilerin kendi görüş ve düşüncelerinin doğruluğu üzerinde kendi kendilerine soru sormaları ve çoğu zaman da bir otokritiğe gitmeleri söz konusudur. Eğitim sonunda kendi örgütlerine döndükleri zaman, örnek olay tartışmaları, grup arkadaşlarının eleştirileri, tartışma sırasındaki kendisinin ve diğer grup üyelerinin davranışları, hep birlikte varılan çözüm yolu, çalışma hayatında rasladığı sorunların çözümünde kendisine ışık tutacaktır. Bu tecrübelerin etkisi ile bazı davranışlarını eleştirid bir gözle yeniden değerlendirmesi ve bazı hallerde değiştirmesi söz konusu olacaktır. Şüphesiz, davranışların değiştirilmesi kolay değildir. Ancak kişi, kendisi bu değişikliği isterse ve buna karar verirse davranışlarını değiştirebilir. Örnek olaylar yöntemiyle yapılan eğitim bunu sağlarsa, önemli bir başarı kaydetmiş demektir. Beşeri ilişkiler eğitiminin değerlendirilmesi, diğer eğitimlerin değerlendirilmesi gibi belli teknikler uygulanarak kolaylıkla ve kesin şekilde yapılamaz. Bununla birlikte, beşeri ilişkiler eğitiminin uygulandığı örgütte beşeri ilişkilerde belirli bir iyileşme ve beşeri ilişkilerle ilgili sorunlarda, ihtilaf ve çatışmalarda belli bir azalma görülürse, eğitimin başarılı olduğu söylenebilir. Beşeri ilişkiler eğitiminin amacı, hiç bir zaman bazı bilgileri eğitime katılanlar~ aktarmaktan ibaret olmadığına göre, yaparak, yaşayarak, karşılaştırarak ve kendi kendini eleştirerek yapı1an eğitim, eğitime katılanların kendi istekleri ile bazı davranışlarını değiştirmeleri ile amacına ulaşmış olur. Şimdi örnek olay yönteminden yararlanarak yapılan beşeri ilişkiler eğitiminin yararlarını ve amaçlarını daha spesifik bir planda ele almağa çalışalım: a) Örnek olay uygulaması sırasında örnek olaydaki kişilerin çeşitli sözlerinden ve davranışlarından bazı beşeri zaaflar, hatalar belirlenir. Bunlar çok kuvvetle muhtemeldir ki, eğitime katılan kimselerin de yaşadığı, tanık olduğu ve o kimselerde bulunan zaaf ve hatalardır. Bunların tartışma sırasında ele alınması ve eleştirilmesi, eğitime katılanların kendi zaaf ve hataları ile bunları karşılaştırmak olanağını kendilerine verir. Bu karşılaştırma, fertlerin kendi zaaf ve hatalarının üzerinde durmak ve onları değiştirmek isteğini onlara verir. b) Örnek olay uygulamasında, örnek olaydaki kişilerin işleri ile olan ilişkileri üzerinde durulur, bunlar tartı~lır ve fert, bu tartışmalar sırasında kendisinin işiyle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve onları eleştirici bir gözle incelemek olanağına sahip olur. Yani fert, gerek beşeri ilişkileri ve gerekse işiyle olan ilişkilerinde kendi kendine, özgürce ve hiç tedirginlik duymadan bakabilir. c) Örnek olay tartışmaları sırasında, eğitime katılanların, sorunları ele alıp inceleme, kavrayış ve muhakeme yetenekleri ortaya çıkar. Eğitim süresince fertler, bunları düzeltme ve geliştirme için gayret sarfetme olanağına sahiptirler. 228

8 d) Yine eğitime katılanların, o zamana kadar elde ettikleri bilgileri fiiliyata dökebilmek, grup içindeki eğilime ve grup ortamına katılarak bil gilerini daha somut ve canlı hale getirebilmek olanakları vardır. Bu yolla nazari eğitimin kısır ve dar etkili koşulları değiştirilerek, daha canlı, dinamjk ve daha etkili bir eğitim ortamı yaratılmış olmaktadır. Eğitim sırasın da, eğitime katılanların dikkat ve ilgilerinin uyanık kalması, eğitimin gücünü artırmaktadır. e) Örnek olay tartışması sırasında bağımsız konuşmalar değil birbiri ile ilişkili, birbirlerini etkileyen, değerlendiren ve eleştiren karşılıklı konuşmalar söz konusudur. Yöntemin bu özelliği ise, eğitime katılanları, fikrini açıkça belirtmeye teşvik eder, açık düşünmeye ve fikrini en anlaşılır ve en etkili şekilde belirtmeye yöneltir. Grup içinde dostane bir fikir alışverişinde bulunulması, grup üyelerinin iyi anlatıcı ve iyi dinleyici olma yeteneklerini geliştirir. f) Grup üyeleri grup tartışması yapmak sureti ile tartışma tekniğini öğı enir, benimser ve bu konudaki bilgi ve tecrübelerini arttırırlar. gl Bir sorunu birlikte inceleyebilmek, ortak bir çözüme varabitmek, birlikte öğrenmek, doğruyu birlikte araştırmak sureti ilc çalışma hayatlarında çok kullanacakları bir yöntemi benimsemiş olacak olan grup üyeleri, bunları çalışma hayatlarında da uygulayabilmek olanaklarına sahip olacaklardır. lı) Grup üyelerinin karar verme yeteneklerinin gelişmesi ve belli bir süre sonunda kendine daha fazla güven duyması da, örnek olayların yararlarındandır. Bütün bunlar eğitime katılan fertte, kendini değerlendirmek, başkaları ile karşılaştırmak, eleştirmek ve değiştirmek konusunda uyarıcı olmakta ve böylece de eğitim amacına ulaşmaktadır. Eğitime katılanların, yalnız örnek olay yöntemi ile yapılan eğitim süresinde değil, örnek olay dışında da araştırıcı, karşılaştırıcı, çevresini ve çevresindeki İnsanları gözleme tabi tutucu yeteneklerini geliştirmesi gerekeceği tabiidir. ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİNİN sınırları Ornek olay incelemelerinin, eğitim yöntemi olarak bütün etki ve yararlarma rağmen bazı sınırları vardır ve bazan örnek olaydan beklenen ile örnek olay uygulandıktan sonra elde edilen sonuç her zaman aynı olmayabilir. Bu fark 1 şu faktörlerle açıklanabilir: a) Eğitime katılan kimseler her zaman uzun sürecek analiz ve sentezlere yatkın ve istekli olmayabilir. b) Fert böyle bir eğitimin yararlı olacağına inanmıyorsa, böyle bir uygulamayla yeterince ilgili değilse, bunu kendi ihtiyaçları için yapmaya ve 1 Paul Pigors ve Faith Pıgor5. Case Method in Human Relatlons: The lncideııt Process, New Jerscyı McGraw Hill,

9 bunun için örnek olay uygulamasına istekli değilse, örnek olay kendisi için yeterince yararlı olmayacaktır. Örnek olay dışında kalan kişilerin sayısı grupta çoksa, bu durum gru~ bu da etkileyecektir. Böylece örnek olaya katılsalar dahi, örnek olay uygu~ lamasında ortaya çıkan bulgular, saptanan genel eğilimler, varılan sonuç~ lar, eğitim süresi ile bağlı kalacak ve eğitimin yapıldığı yerden dışarıya çıkma olanağı ortadan kalkacaktır. c) Bazan grubu teşkil edenlerin önemli bir kısmında bazı sonuçlara, değerlendirmelere varmayı sağlayacak düşünce yeteneği yoktur ya da bunu sevmezler. Bu da olumlu bir grup tartışmasını engelleyecek önemli bir unsurdur. d) Bazı kişilerin saplantıları, değiştirilmeleri çok güç alışkanlıkları ve başka türlü düşünmelerini imkansızlaştıran katı ön yargıları vardır. O zaman örnek incelenmesi, katı görüşlere, gereksiz tartışmalara ve karşıhklı fikir ve davranış alışverişi şeklinde yürütülemeyen amaçsız monologlara sahne olur. e) Bazan yöneticinin, daha önce belirtilen koşulları yerine getirernemesi ve tartışmanın gerekli şekilde gelişmesini engellemesi de örnek olayın başarısızlığına yol açabilir. Şimdiye kadar belirtilmeye çalışılan örnek olayın mahiyeti, uygulanması ve örnek olaylardan yararlanılması üzerinde söylenenleri somut bir örnek üzerinde görmeye çalışalım. 2 Burada çeşitli inceleme yöntemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılırken şu sıra izlenecektir: A) Örnek olay B) Örnek olayın analizi ve karara varma C) İdari kararın birinci aşaması D) İdari kararın ikinci aşaması ÖRNEK OLAY (Memur Ahmet Olayı) Zaman: 30 Aralık 1968, Saat 8:45, Yılbaşından bir gün önce. Mesai saati: 9:00. Yer:... Genel Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğü flgili kişiler : Bay İsmet : Bilanço Servisi Şefi Bay Nadir:»» Şef Muavini Bay Ahmet : Memur 2 Paul Pıgors ve Paith Pıgors, Ca~e Method in Human Relatians: The Incident Process adlı kitapta söz konusu edilen örnek olay ve analizinden esinlenerek bir örnek olay analizi yapılmaya çalışılmıştır. 230

10 Nadir - İsmet bey, sızı görmesı ıçın Ahmet beyi gönderdim. Osman bey bu gün izinli olduğu için size yollamayı uygun gördüm. İsmet Evet, mesele nedir? Nadir - Efendim, Ahmet beyle epeydir konuşuyorduk. Yann izinli gi. decek; ama o, iznini alıp cuma, cumartesi ve pazar günleri de izinli olmak ta israr ediyor. değil İsmet - Bir dakika, yanılmıyorsam onun üç günlük İzin hakkı vardı mi? Nadir - Evet efendim var. Personel izin cetvelin İ inceledim; ama bu hafta sonu için zamanın çok geç olduğunu ve bir şey yapamayacağımızı Ahmet'e söyledim. Biliyorsunuz, bu ara işler biraz sıkışık. Aynca kendisine, aniden üç günlük bir İzin almasını gerektiren bir sebebin olup olmadığını sordum. masın? İsmet - Evet? Ne dedi? Var mıymış? Ailesinden biri hasta falan ol Nadir - Hayır efendim. Ama geçen hazirandan beri ailesini görmemiş. Ailesi Konya'da. Bir günde gidip bir günde dönebilir. Bu durumda eğer bir ;;,:ksilik çıkmazsa hafta sonunda izinli çıkması için birşeyler yapabileceğimi zi söyledim. Fakat... İsmet - Hah.. Ş:mdi kendisi de geldi. Ben konuşur sonra sana telefon ederim. (Ahmet'e) Gelin bakalım Ahmet bey. Derdiniz nedir? Ahmet - (acele ve heyecanla) İsmet bey, yarın izinliyim. Cumartesi günü de çalışılacak, biliyorum; ama üç günlük kullanılmamış izin hakkım var. Onun için cuma, cumartesi ve pazar da dahil üç günlük izin istiyorum. İsmet - Fakat, Ahmet bey, bu ara bilanço devresi. Çok sıkışığız, bili yorsunuz. Hafta sonu için de size güveniyorduk. Ahmet Vallahi, bilemiyeceğim İsmet bey. Benim mutlaka ailemle birlikte olmam gerek. Bunun için de üç günlük bir izne ihtiyacım var. ÖRNEK OLAYıN ANALİZİ VE KARAR VERME Karar vermek için gerekli olan noktaları aşağıdaki şekilde şıklara ayı rabihdz: 1) Şu anda neye karar vermek ya da ne yapmak gereklidir? tık önce şu sorunun sorulm.:ısı gerekir: Amİrin en önemli ve acil sorumluluğu nedir? 2) Hemen ilk anda karara bağlanmayacak hususlar nelerdir? Bunlann sonraya bırakılmalarının avantajları nelerdir? 3) Ahmet'in isteği ile ilgili olarak sorulması gereken sorular: - Kim kararı vererek bunu Ahmet'e bildirecek? - Ahmet'e izin vermeden önce, servisin çalışmasındaki ne gibi özelliklerin dikkate alınması gereklidir? - Karar ne olmalıdır? 231

11 İdari karann birinci aşaması ilk yapılması gereken şey, Ahmet'in isteğinin anlaşıldığınııı ve izin ihtiyacının takdir edildiğinin Ahmet'e bildirilmesidir. Zaman ve yer şartları: 1) Ahmet uzun süredir ailesini görmemiştir. Onun için kendisinin yılbaşını ailesi ile birarada geçirmesi isteği önemlidir. 2) Otobüsle Konya'ya gitme, bir gün gidiş ve bir gün dönüş olmak üzere iki güne ihtiyaç gösterir. 3) Ucuz olduğu için Ahmet otobüsle yolculuk etmek zorundadır. Dikkate alınması gerekli diğer hususlar: 1) Personelin çalışmasını değerlendirme raporlarına göre Ahmet genelllkle çok iyi bir memurdur. Bazan unutkan ve işini başkalarına devretme eğiliminde olmasına rağmen Ahmet'in şu yeteneklere sahip olduğu anlaşılımıktadır: - Kendisine güvenilir. - İşini ciddiye alır. - İş arkadaşları ile iyi geçinir. - Gelişme kapasitesi vardır. - Akıllıdır. 2) Serviste bir memur yetersizliği vardır. Özellikle son günlerde bu yetersizuk daha da belirgin hale gelmiştir. Kişiselolmayan hususlar : 1) Ahmet memurdur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 2) Genel Müdürlükte, izin taleplerinin izinin başlayacağı günden en az bir gün önce yapılması konusunda tamim vardır. Bunu Ahmet'in bilmedi#i anlaşılmaktadır. '.3) Aynı tamimde, kendi yerine birini bulduğu takdirde izin talebinin karşılanabileceği yolunda da bir kural vardır. Ahmet'in bu kuralı da bilmediği anlaşılmaktadır. Servİste uygulanan politika: 1) Genellikle bilanço servisinde u}'gulanan politika, personel lehine bir izin politikasıdır. Daha önceki olaylarda da personel lehine yapılan uygulama örnekleri çoktur. 2) Özel izin taleplerinin, zamanında bildirilmesi şartıyla personel lehine çözümlendiği, ailevi vc kişisel nedenlerden son dakikada bildirilen izin taleplerinin de personel lehine çözümlendiw. olaylar çoktur. Bu nevı ızın talepleri hakkndaki personellehiııe uygulamalar, adeta yeni bir personel politikası 232 haline gelmiştir.

12 3) Bu politikanın Ahmet olayında da uygulanabilmesini gerektirecek iki vnsur vardır: - Ahmet'in hakkı olan üç günlük izni vardır. Bu izni vermemek haksızlık olmaz mı? - Ahmet'in yerine birisi bulunabilir mi? 4) Ahmet ile kim konuşacaktır? Eğer Ahmet'in yerine birisini bulmak gerekiyorsa, bu hemen halledilecek bir mesele olmadığına göre, Ahmet'in bir sonuç alınıncaya kadar beklemesi gerekecektir. Tabil hemen cevap isterse kendisine verilecek cevabın olumsuz olması çok mümkündür. Ahmet'in sonucu öğrenmesi için mutlaka Nadir beyin odasına gitmesi gerekecektir; çünkü aslında bu meseleyi Nadir beyin çözmesi gerekirdi. Örnek olayın başındaki aciz tutum, bu suretle giderilmiş olacaktır. İdari karann ikinci aşaması 1) Müdür İsmet beyin Nadir beyle konuşması, 2) Ahmet'in üç gün izin alışı, 3) Ahmet'in baştaki aksi davranışı ve bunun tutarsızlığı konusw1da kendisini;' hatırlatma yapılması, 4) Kararın Nadir beye bırakılması. Örgütün görüşünün belirtilmesinde dikkate alınması gereken hususlar: J) En önemli ihtiyaç, hizmetin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesidir. 2) İş dağıtımı durumu yeniden gözden geçirilmelidir. 3) İzin kuralları gözden geçirilmelidir. 4) Ahmet'in görevleri, hakları ve özel durumu üstünde durulmalıdır. 5) Diğer memurların durumu incelenmelidir. 6) Nadir beyin durumu ve bu olaydaki davranışları göz önünde tutu] malıdır. 7) Örgütün personel politikası üzerinde durulmalıdır. Bu hususların gözden geçirilmesi sonunda örgütün verebileceği dört karar alternatifi ortaya çıkar. A Durumu Ahmet'in talebi kabul edilecektir. B Durumu Teşkiıa.t Ahmet'in yerine birini bulursa Ahmet'in İzin ta lebi kabul edilecektir. C Durumu Ahmet'in talebi reddedilecektir. D Dununu Ahmet kendi yerine birini bulursaı Ahmet'in İzin talebi kabul edilecektir. Şimdi bu alternatiflerin kabul edilmesini gerektirecek nedenleri ele alırsak her durum için ayrı bazı sorunların ortaya çıktığını görürüz. 233

13 A Durumu: Ahmet'in talebinin şartsız olarak kabul edildiği bu durumda kararın verilmesi sırasında şunlar düşünebilir: 1 ) Kişisel durum - Beşeri ilişkilerin iyi bir ortamda gelişmesi için, teşkilat personel lehine bir davranışta bulunmalıdır. - Ahmet, genç ve nispeten tecrübesizdir. - Ahmet uzun süredir yalnızdır ve evinden uzaktır. Ahmet ve ailesi için yılbaşını birlikte geçirmek çok önemlidir. Esasen Ahmet'in üç günlük izin hakkı vardır. Ahmet daha önce pek çok kereler mesai dışı çalışmalar yapmıştır. 1şlerin durumu : 1) Bilanço çıkanlması işlerini di~er memurlar ile tamamlatmak müm kuildür. 2) Esasen söz konusu olan günler cuma ve cumartesidir. 3) Daha önce böyle durumlar olduğunda idare edilmişti. Personel politikası : Ahmet'in talebinin kabul edilmemesi bir politika de~işikli~i demektir. Bir olay dolayısıyja böyle bir politika de~işikliğine gitmek doğru olacak mıdır? D Durumu Ahmet'in talebinin şartsız olarak reddedilmesi ile ilgili bir kararın alınmasıııd.a şu hususlar düşünülebilir: İdarecinin sorumluluğu : 1) Bir idarecinin ilk sorumluluğu, hizmetin eksiksiz ve zamanında yerhıe getirilmesidir. Ahmet'in talebini reddetmekle hizmetin devamlılığı sağlanmış olacaktır. Bu suretle indi ve kötü bir uygulama yerine belli bir pren sip ortaya konulmuş olacaktır. 2) Ahmet'in talebi zaten usule uygun olarak yapılmamıştır. 3) Amirler idarenin otoritesini devam ettirmekten sorumludurlar. 4) Ahmet/jn durumunda acil bir durum yoktur. 5) Ahmet'in üç günlük izin hakkı olması, bilançonun çıkması çalışma larının en yoğun olduğu günlerde izin almasını haklı göstermez. 6) Ahmet bu iznini, iş programı imkan verince alabilir. 7) Ahmet'i reddetmek Servjse Ahmet'i kaybettirmez. Zaten Ahmet lidc\lerine bu kadar bağlı olsaydı bu sıkışık zamanda izin diye tutturmazdı. 234

14 B Durumu: Servis, Ahmet'in yerine birini bulduktan sonra Ahmet'e izin verilecektir. Böyle bir karar verilmesinin nedenleri, A durumundaki nedenlerin aynıdır; fakat teşkilatın Ahmet yerine başka birini kolaylıkla bulabilece~i fik. rinden hareket edilmektedir. C Durumu = Ahmet'in bizzat kendisinin, kendi yerine birini bulması halinde izin talebinin kabul edileceği durumdur. Bu durumda şu hususlar akla gelebilir: ]) Böyle bir karara varmayı gerektiren nedenler D durumunda belirtilen nedenlerdir. Aynca yazılı kuralların (İzin gününden en aşağı bir gün önce İzin talebinde bulunmak zaruretini koyan tamim) korunması da sa~ Janmış olacaktır. 2) Böylece personel politikası da ihhu edilmiş olmayacaktır. 3) Böyle bir karar vermekle, başka bir memura fazla bir görev ver mek mecburiyetinde kalmaksızın idare, teşkihit gereklerine de uymuş ola caktır. 4) Ahmet kendisi yerine çalışacak birini ararken durumu daha iyi görecek ve takdir edecektir. Ayrıca daha serinkanlılıkla düşünme olanağına da sahip o'lacaktır. Şimdi farredelim ki, bu dört alternatiften C Durumu tartışma grubunun genel eğilimini yansıtmış olsun. Yani tartışma sonunda grup, C Durumunu en iyi çözüm yolu olarak benimsemiş bulunsun. Grup bu sonuca gelinceye kadar diğer üç alternatifin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tartışmış ve :,>ıaptığı mukayese sonucu bu muhtemel kararlar içinde en uygun olarak C Durumu seçmiştir. Bundan sonra alınması gereken diğer kararlann neler olması ve bunlann nasıl uygulanması gerekeceği konusunda grubun yeniden düşünmeye başlaması gerekecektir: 1) Bay ısmet ile Bay Nadir arasında nasıl bir görüşme yapılacaktır? - Bay Nadir'in kararı Şef İsmet'in kararından farklı ise ne yapı hraktır? - Şef İsmet, kararını Şef Muavini Nadir'e kabul ettirmeli midir? - Şef Muavini Nadir'in kendi kararını kendisinin vermesi mi daha iyidir? - Şef Muavini Nadir, memur Ahmet'le konuşarak mı karar vermelidir? Şef Muavini Nadir, Şef İsmetle konuşarak mı kararını vermelidir? 2) Memur Ahmet izin almadan Cuma günü çıkar gider ve Pazartesi dö nerse nc yapılacaktır? 235

15 - Tekdir edilecek, hatta cezalandırılacak mıdır? Bu olay üzerinde hiç durulmayıp unutulmağa çalışılacak mıdır? Hafifçe ihtar mı edilecektir? Servisteki çalışmasının sona erdiği kendisine bildirilecek midir? 3) Uygulanan personel politikasının tutarsız yerleri var mıdır? Bu politikayı yeniden yorumlama zorunluluğu var mıdır? 4) Şef Muavini Nadir'in idarecilik yeteneklerini geliştirmek gerekli midir? Görülüyor ki, bu çeşit analiz oldukça uzun zaman alan, fakat beşeri ilişkiler lwnusunun kapsadığı pek çok tartışma sorunlarından bir çözüme ulaşmayı sağlayan ve grupça karara varmayı gerçekleştiren bir yöntemdir. 236

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla Kekemelik Nedir? Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu durum

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 A N K A R A KONU : Korunmakta Olan Çocuklar Hakkında Düzenlenen 07 HAZİRAN 2000 Raporlar.

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse;

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse; Soruna yol açan temel nedenleri belirlemek için bir yöntem: Hata Ağacı Sorun hayatta olmanın, sorunu çözmeye çalışmak daha iyiye ulaşma çabalarının göstergesi. Sorunu sıkıntı veren, olumsuz olay ya da

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi Eğitim İçeriği ve Detayları KONU BAŞLIKLARI 1. Neden davranış odaklı iş güvenliği yönetimi gereklidir? 2. ABC yaklaşımı 3. Davranış

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME Öğrenci tanıma tekniklerinin en yaygın olanlarından biridir. Görüşme, ya problemli kişi ile ya da onun bir yakını ile, bu konuda deneyimi olan bir yetişkinin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA Sıra No :GMKA/Yönerge/19 Revizyon No : 2 Tarih : 30/01/2012 USUL VE ESASLARI 1. Amaç Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı nda (GMKA)

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Koçluk prensiplerini ve satış yöntemlerini bir arada kullanmak, yaratıcı sorularla ikna yöntemleri geliştirmek, satışı hedeflenen ölçüde ve istikrarlı bir biçimde arttırmak, doğru sorularla

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Karşınızdaki olası müşteri

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 31/12/2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ Slayt 1 Slayt 2 İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1 Slayt 3 KALİTE TETKİKİ KALİTE İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VE SONUÇLARIN, PLANLANAN DÜZENLEMELERE

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 18.02.2016 Perşembe Saat: 12.00 YER: 6-B Sınıfı VELİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ Yoklama Velilerin görevleri,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

Konu II Yatırım m Projelerinin Hazırlanmas. rlanması

Konu II Yatırım m Projelerinin Hazırlanmas. rlanması Konu II Yatırım m Projelerinin Hazırlanmas rlanması Yatırım m Projesi Sabit Yatırım Önerisidir Genel olarak yatırım projeleri sabit sermaye yatırım önerileri olarak görülmektedir. Yeni bir girişimin başlatılmasına

Detaylı

Yetersiz Şifre Politikasının Sonuçları

Yetersiz Şifre Politikasının Sonuçları Yetersiz Şifre Politikasının Sonuçları Bünyamin Demir, Aralık 2009, WGT E-Dergi 3. Sayı Yazıya başlamadan önce değerli okura amacımı -iyi anlatmak- maksadıyla şu notları düşmek istiyorum; Aşağıda göreceğiniz

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER Sınava sayılı günlerin kaldığı bu süreçte öğrencilerimizde ve velilerimizde kaygıyla heyecanın iç içe olduğunu biliyoruz.bu nedenle TEOG öncesinde

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MUHASEBE DENETĐMĐ SORULAR

4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MUHASEBE DENETĐMĐ SORULAR 4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MUHASEBE DENETĐMĐ SORULAR 1) Denetim sırasında aşağıdaki işlemlere rastlanılmıştır. Söz konusu işlemlerin doğruluğu tartışınız. a) Şirket,

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Liderlik S*lleri ve Durumsallık. C. S. Şahin Tulga

Liderlik S*lleri ve Durumsallık. C. S. Şahin Tulga Liderlik S*lleri ve Durumsallık C. S. Şahin Tulga Orkestra Şeflerinin Liderlik S*lleri Itay Talgam 20.52 dk h/p://www.ted.com/talks/itay_talgam_lead_like_the_great_conductors.html 2 Liderlik S*lini Etkileyen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM ve GELİŞTİRME

EĞİTİM ve GELİŞTİRME EĞİTİM ve GELİŞTİRME Doç. Dr. Ersin KAVİ Eğitim ve Geliştirmenin Önemi Yeni işgörenin, işine, mesleğine, kuruma, iş arkadaşlarına, hatta işini gerçekleştireceği şehre uyumunu sağlamak. İşgörenlerin, kurumdaki

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme İşletmeler çalışanlarının iş performanslarını değerlendirmek ister. Bu ne sağlar?.. A) İşletmeye, B) Çalışana Neden her çalışanın yüksek performans göstermesi beklenir?. İK Bölümleri

Detaylı

Danışman Olarak Hemşire

Danışman Olarak Hemşire ÜNİTE 6 Danışman Olarak Hemşire Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Danışmanın ne olduğunu, Danışmanın yararlarını, Danışmanın kimlere yapılabileceğini? Danışmanın tekniklerini, öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İşletmelerde vergi yönetimi; muhasebe ve kayıtlarını inceleyen, bunların doğruluk ve düzenliliğini araştıran, yapılmış olan hata ve hileleri ortaya çıkaran işlemlerle birlikte,

Detaylı

V IP. Professional Security Company

V IP. Professional Security Company V IP Professional Security Company Değerli Müşterimiz; G ünümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan

Detaylı

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI?

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? Öncelikle başarıp, başaramadıklarına karar vermek için hedefimiz belli olmalı. Yabancı dil öğreniminde çocuğunuz için nasıl bir hedef düşünüyorsunuz, o, kendisi için ne düşünüyor?

Detaylı

Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır.

Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır. İİş Hayattıında İİlliişkii ve İİlliişkii Yönettiimiiniin Arrttan Önemii ZZeyynnep TTuur ra vve Mehhmet t SSoyyer r Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır.

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ 5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ Giriş: Bilindiği üzere, 5520 sayılı

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

DOÇ.DR. NİMET HAŞIL KORKMAZ ANKARA 2013

DOÇ.DR. NİMET HAŞIL KORKMAZ ANKARA 2013 DOÇ.DR. NİMET HAŞIL KORKMAZ ANKARA 2013 ANTRENÖR KİMDİR? Antrenör teknisyen olarak gerekli bilgileri, bilimin ışığında sporcunun başarısı için kullanan, daha sonra bu bilgileri spor becerileri ve stratejiler

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

( Yeniden Yapılanma)

( Yeniden Yapılanma) REORGANİZASYON ( Yeniden Yapılanma) ÇAĞDAŞ YÖNETİM İLKELERİ DERSİ 2013 Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN DEĞİŞİM -Yönetim Felsefesi -Organizasyon Yapısı -Çalışanların Tam Katılımı Bu Organizasyon niçin var? (MİSYON)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHSEBE DENETİMİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Soru 1: (Not Değeri 30 Puan) Genel kabul görmüş denetim standartlarından; Çalışma

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ MUHTARLIK ASKI SÜRECİ ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kayıt bürosu

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EV ZİYARETİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EV ZİYARETİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE EV ZİYARETİ Ev ziyareti, sağlık hizmetlerinin amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir yer tutar. Sağlığın devam ettirilmesi kişinin fizik, biyolojik, sosyal çevresi ve hastalık etkenleri

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ

DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ 1 DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Denizciliğin devlet politikası olarak belirlenmesi öncelikle ülkenin içinde bulunduğu şartlar, coğrafi konum

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum...

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI A. Banu Demirbaş Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... Enerji sektöründe serbestleşme ve özelleştirme uygulamaları gereği yeniden yapılanma sürecinde sektörün yönetim yapısı

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı