YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠ VE TAġIYICI ANNELĠK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠ VE TAġIYICI ANNELĠK"

Transkript

1 T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠ VE TAġIYICI ANNELĠK YASEMĠN EROL DOKTORA TEZĠ DANIġMAN PROF. DR. MEHMET AYAN KONYA 2011

2 Öğrencinin I T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI Adı Soyadı Yasemin EROL Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı ÖZEL HUKUK Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı Yapay Döllenme Yöntemleri ve TaĢıyıcı Annelik Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranıģ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıģmada baģkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Yasemin EROL

3 II

4 III ÖNSÖZ Yapay Döllenme Yöntemleri ve TaĢıyıcı Annelik, Türk Hukukunda konu ile ilgili olarak yazılmıģ olan ilk doktora tezidir. Gerek konunun önemi ve güncelliği gerekse yasal bir düzenlemeye kavuģma ihtiyacının olması bu alanla ilgili olarak çalıģma yapmayı gerektirmiģtir. Yapay döllenme yöntemleri ile ilgili olarak çok az sayıda çalıģma yapıldığı için, tezin bilimsel çalıģmalara katkı sağlayacağı inancındayım. Ayrıca, bundan sonra da bu konuyla ilgili çalıģmalar yapılarak tezimde ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderileceğini umut ediyorum. Bu tez tarihinde Prof. Dr. Mehmet AYAN baģkanlığında Prof. Dr. KürĢad N. TURANBOY, Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Prof. Dr. Mustafa AVCI ve Doç. Dr. Süleyman YALMAN tarafından oybirliği ile kabul edilmiģtir. Bana bu çalıģmamda sabırla tahammül gösterip, tezimi yönlendiren, takip eden ve tezime katkılarda bulunan, asistanı olmaktan büyük gurur duyduğum, her zaman kendisini örnek aldığım değerli hocam Prof. Dr. Mehmet AYAN a teģekkürü bir borç bilirim. Mesleğe ilk baģladığım günden beri asistanlığını yaptığım, desteğini hep yanımda hissettiğim, her sıkıntımda yanımda olan hocam Prof. Dr. Kürşad N. TURANBOY a tezim ile ilgili destekleri için teģekkür ederim. Ayrıca asistanı ve doktora öğrencisi olmaktan onur duyduğum, bilimsel çalıģmalarımda ve hayatımda desteğini her zaman hissettiğim hocam Yrd. Doç. Dr. Nurşen AYAN a minnetlerimi sunarım. Almanca öğrenimim konusunda bana çok büyük emeği geçen hocam Erdem KARABULUT a teģekkür ederim. Tez kaynaklarına ulaģmamda emeği geçen arkadaģım Av. Selin Sert CANPOLAT a, Almanya da bulunan kaynaklara ulaģmamı sağlayan Hilal ÜNAL a, tezimin konusu itibariyle tıp bilgilerinden yararlandığım Özel Konya Kızılay Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Doktoru Mustafa ULUSOY a ve Özel Konya Farabi Hasta-

5 IV nesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Aynur BACAK a verdiği bilgilerden dolayı teģekkür ederim. Son olarak sevgilerini ve desteklerini bana her zaman hissettiren canım anne babama ve canım ağabeyime sonsuz Ģükranlarımı bildiririm. Bu konu ile ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle Selçuklu, 2011 Yasemin EROL

6 Öğrencinin V T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Yasemin EROL Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı ÖZEL HUKUK Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez DanıĢmanı Prof. Dr. Mehmet AYAN Tezin Adı Yapay Döllenme Yöntemleri ve TaĢıyıcı Annelik ÖZET Yapay döllenme yöntemleri de teknolojinin geliģmesine paralel olarak hızla geliģmektedir. Türkiye de yapay döllenme yöntemleri sadece eģler arasında gerçekleģmekte ve aynı zamanda sadece eģlerin üreme hücreleri kullanılmaktadır. Ancak Türk vatandaģı olup da yurt dıģında farklı yapay döllenme yöntemlerine baģvuran insanlar da bulunmaktadır. Bu durumda da dünyaya gelen çocuk ile anne ve baba arasında soybağı hukuku alanında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerle bir çocuğun birden fazla anne ya da babası olabilmektedir. Medeni Kanun a göre bir çocuğun annesi onu doğuran kadındır. Ancak yapay döllenme yöntemleri ile bir çocuğu doğuran kadın o çocuğun genetik annesi olmayabilir. Türkiye deki en büyük eksiklik bu konuya iliģkin yasal bir düzenlemenin olmamasıdır. Yapay döllenme yöntemleri çocuksuz çiftlerin çocuk arzularını giderirken istenmeyerek de olsa kötü sonuçlara yol açabilecektir. Evli bir çiftin yapay döllenmeye yönelik bir merkeze gittikten sonra döllenen embriyoların karıģması ya da spermin

7 VI yanlıģ kadının rahmine enjekte edilmiģ olması veya evli olmayan kiģilere ait sperm ve yumurtaların döllendirilmiģ olması ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Bu durum dahi yapay döllenme tekniklerinin hukuki açıdan ne kadar önemli olduğunun büyük bir göstergesidir. Bu yöntemler sadece soybağı hukuku alanında değil kiģilik hukuku, ceza hukuku ve miras hukuku alanında da yeni sorunlar ortaya çıkarmıģtır.

8 Öğrencinin VII T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Yasemin EROL Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı ÖZEL HUKUK Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez DanıĢmanı Prof. Dr. Mehmet AYAN Tezin Almanca Adı Künstliche Befruchtungsmethoden und Tragemutterschaft INHALTSANGABE Auch die künstliche Befruchtungsmethoden entwickeln sich parallel mit der technologischen Entwicklungen. In der Türkei werden die künstliche Befruchtungsmethoden nur zwischen den Ehepaaren verwirklicht und es wird auch nur die Keimzellen der Ehepaaren benutzt. Aber es gibt auch Personen, die zur türkische Staatsbürgerschaft gehören und die sich in einem fremden Land zu einer anderen künstlichen Befruchtungsmethode bewerben. Auch in diesem Fall kommen, zwischen dem Kind und seinem Mutter und Vater, im Abstammungsrecht Bereich Probleme vor. Mit diesen Methoden kann ein Kind, mehrere Mütter oder Väter haben. Laut Zivilgesetzbuch ist die Mutter eines Kindes, die Frau, die es auf die Welt gebracht hat. Aber mit den künstlichen Befruchtungsmethoden, kann eine Frau, die das Kind geboren hat, nicht die genetische Mutter sein. In der Türkei ist der größte Mangel, dass keine rechtliche Regelung zu dieser Thema gibt. Methoden der künstlichen Befruchtung erfüllt einerseits die Willen der Ehepaare ohne Kinder, andererseits verursachen sie wiederwillig schlechte Folgen. Nachdem die Ehepaare ins Befruchtungszentrum gehen, soll nicht außer Acht gelas-

9 VIII sen werden, dass die befruchtete Embryo vermischt werden oder dass das Sperma in die Gebärmutter der falschen Frau injiziert wird oder die Möglichkeit dass die Eizellen und Spermen, die zu unverheiratete Personen gehören, befruchtet werden. Auch dieser Situation ist ein großes Zeichen dafür, wie wichtig der Befruchtungstechnik im Hinblick aufs Recht ist. Diese Methoden verursachen, nicht nur in der Bereich der Abstammungsrecht, sondern auch in der Persönlichkeitsrecht, Strafrecht und Erbrecht Bereichen neue Probleme.

10 IX ĠÇĠNDEKĠLER BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI... I DOKTORA TEZĠ KABUL FORMU... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. ÖN SÖZ... II ÖZET... V INHALTSANGABE... VII ĠÇĠNDEKĠLER... IX KISALTMALAR... XX GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TEMEL KAVRAMLAR, YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN TARĠHÎ GELĠġĠMĠ, TÜRK HUKUKUNDAKĠ VE DĠĞER HUKUKLARDAKĠ DURUMU, TERCĠH NEDENLERĠ 1. GENEL OLARAK YAPAY DÖLLENME (AġILAMA) I- KAVRAM II- YAPAY DÖLLENMENĠN ÇEġĠTLERĠ A) HOMOLOG DÖLLENME Kavram Ölümden Sonra Döllenme a) Kavram b) Ölen KiĢinin ġahısvarlığı Hakları c) Malvarlığı ve Miras Hukukundaki Haklar YaĢam Ortaklığında Homolog Döllenme... 20

11 X B) HETEROLOG DÖLLENME Kavram Heterolog Döllenmenin ÇeĢitleri a) KarıĢık Döllenme b) Ölümden Sonra Heterolog Döllenme c) YaĢam Ortaklığında Heterolog Döllenme YUMURTA NAKLĠ I- KAVRAM II- YUMURTA NAKLĠNDE ANNELĠK ÇÖZÜMLERĠ III- YUMURTA VERĠCĠSĠNDE VE YUMURTA ALICISINDA ARANAN ġartlar A) YUMURTA VERĠCĠSĠNDE ARANAN ġartlar B) YUMURTA ALICISINDA ARANAN ġartlar IV- YUMURTA PAYLAġIMI in vivo EMBRĠYO NAKLĠ I- KAVRAM II- in vivo EMBRĠYO NAKLĠNĠN ORTAYA ÇIKIġ ġekġllerġ A) KOCANIN SPERMLERĠNĠN YABANCI KADIN RAHMĠNE NAKLĠ ĠLE OLUġAN EMBRĠYONUN EVLĠ KADINA NAKLĠ B) EVLĠ KARI KOCA ĠLĠġKĠSĠNDEN OLUġAN EMBRĠYONUN EVLĠ OLMAYAN BĠR KADINA NAKLĠ C) EVLĠ KARI KOCA ĠLĠġKĠSĠNDEN OLUġAN EMBRĠYONUN EVLĠ BAġKA BĠR KADINA NAKLĠ III- DONDURULMUġ EMBRĠYO in vitro EMBRĠYO NAKLĠ (TÜP BEBEK) I- KAVRAM VE TÜRKĠYE DEKĠ YASAL DÜZENLEME II- in vitro EMBRĠYO NAKLĠNĠN ORTAYA ÇIKIġ ġekġllerġ... 40

12 XI A) DÖLLENDĠRĠLEN ÜREME HÜCRELERĠNĠN EVLĠLĠK BĠRLĠĞĠ ĠÇĠNDE OLANLARA AĠT OLMASI B) DÖLLENDĠRĠLEN ÜREME HÜCRELERĠNĠN EVLĠLĠK BĠRLĠĞĠ ĠÇĠNDE OLMAYANLARA AĠT OLMASI TAġIYICI ANNELĠK I- KAVRAM II- TAġIYICI ANNELĠĞĠN ÇEġĠTLERĠ A) YEDEK ANNELĠK B) ÖDÜNÇ VE KĠRALIK ANNELĠK III- TAġIYICI ANNELĠKTE ANNELĠK ÇÖZÜMLERĠ YENĠ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠ I- GIFT YÖNTEMĠ II- ZIFT YÖNTEMĠ III- MĠKROENJEKSĠYON YÖNTEMĠ KLONLAMA (KOPYALAMA) I- KAVRAM II- KLONLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER III- KLONLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ YARGILAR YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN TARĠHÎ GELĠġĠMĠ I- HAYVANLARDA YAPAY DÖLLENME II- ĠNSANLARDA YAPAY DÖLLENME TÜRK HUKUKUNDAKĠ DURUM DĠĞER HUKUKLARDAKĠ DURUM I- GENEL OLARAK II- ĠSVĠÇRE III- ALMANYA IV- AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ V- ĠNGĠLTERE... 79

13 XII VI- FRANSA VII- AVUSTURYA VIII- YUNANĠSTAN IX- AVRUPA KONSEYĠ TAVSĠYE KARARLARI A) AVRUPA KONSEYĠ PARLAMENTERLER MECLĠSĠNĠN GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ HAKKINDA 934 SAYILI TAVSĠYE KARARI B) AVRUPA KONSEYĠ PARLAMENTERLER MECLĠSĠNĠN ĠNSAN EMBRĠYOSU VE CENĠNLERĠNĠN TANI, TEDAVĠ ĠLE BĠLĠMSEL, SINAĠ VE TĠCARĠ AMAÇLAR ĠÇĠN KULLANILMASI HAKKINDAKĠ 1046 SAYILI TAVSĠYE KARARI C) AVRUPA KONSEYĠ PARLAMENTERLER MECLĠSĠNĠN BĠLĠMSEL ARAġTIRMADA ĠNSAN EMBRĠYOSU VE CENĠNLERĠNĠN KULLANILMASINA ĠLĠġKĠN 1100 SAYILI TAVSĠYE KARARI X- DÜNYA TABĠPLER BĠRLĠĞĠ ĠN VĠTRO DÖLLENME VE EMBRĠYO NAKLĠ BĠLDĠRĠSĠ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN TERCĠH NEDENLERĠ I- KISIRLIK A) KAVRAM B) KISIRLIK NEDENLERĠ Kadınlarda Kısırlık Nedenleri Erkeklerde Kısırlık Nedenleri C) YAPAY DÖLLENME TEKNĠKLERĠNĠ GEREKTĠREN NEDENLER in vivo ve in vitro Döllenmeyi Gerektiren Nedenler a) in vivo Döllenmeyi Gerektiren Nedenler b) in vitro Döllenmeyi Gerektiren Nedenler Homolog ve Heterolog Döllenmeyi Gerektiren Nedenler... 95

14 XIII a) Homolog Döllenmeyi Gerektiren Nedenler b) Heterolog Döllenmeyi Gerektiren Nedenler II- DĠĞER NEDENLER ĠKĠNCĠ BÖLÜM YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN DEĞĠġĠK GÖRÜNÜMLERĠ, SPERM VE YUMURTA VERĠCĠSĠNĠN ANONĠM OLMASI, ÇOCUĞUN SOYBAĞINI BĠLME HAKKI, YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN KĠġĠLĠK HAKLARI, BOġANMA, MĠRAS VE CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMĠ 13. GENEL OLARAK ANNENĠN EVLĠ OLMAMASININ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ I- BAġKASININ YUMURTASI ĠLE SPERMĠNĠN KULLANILMASI II- BAġKASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI ANNENĠN EVLĠ OLMASININ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ I- KENDĠ YUMURTASI ĠLE BAġKASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI II- III- BAġKASININ YUMURTASI ĠLE KENDĠ KOCASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI BAġKASININ YUMURTASI ĠLE BAġKASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI TAġIYICI ANNELĠK SÖZLEġMESĠ I- TAġIYICI ANNELĠĞĠN GÖRÜNÜM ġekġllerġ A) ANNE OLMAK ĠSTEYEN KĠġĠNĠN KENDĠ YUMURTASI ĠLE KENDĠ KOCASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI B) EVLĠ OLMAYAN ANNENĠN KENDĠ YUMURTASI ĠLE BAġKASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI

15 XIV C) ANNE OLMAK ĠSTEYEN KĠġĠNĠN KENDĠ YUMURTASI ĠLE BAġKASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI D) BAġKASININ YUMURTASI ĠLE KENDĠ KOCASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI E) BAġKASININ YUMURTASI ĠLE BAġKASININ SPERMĠNĠN KULLANILMASI II- III- IV- TAġIYICI ANNELĠK SÖZLEġMESĠNĠN ġeklġ VE HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ TAġIYICI ANNELĠK SÖZLEġMESĠNĠN HUKUKĠ GEÇERLĠLĠĞĠ VE SONUÇLARI TAġIYICI ANNELĠK SÖZLEġMESĠNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ A) TAġIYICI ANNENĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ TaĢıyıcı Annenin Yapay Döllenmenin GerçekleĢtirilmesine Ġzin Vermesi TaĢıyıcı Annenin Sağlığına Özen Göstermesi TaĢıyıcı Annenin Çocuğu Teslim Etmesi B) ÇOCUĞU ĠSTEYEN ANNE VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Ücret Ödenmesi Masrafların KarĢılanması Çocuğun Teslim Alınması V- TAġIYICI ANNELĠK SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠ A) SÖZLEġMENĠN ĠFASI B) DÖNME C) SÖZLEġMENĠN GERĠ ALINMASI D) FESĠH E) GEBELĠĞĠN SONLANDIRILMASI F) CENĠNĠN ÖLÜMÜ

16 XV G) TARAFLARIN ÖLÜMÜ TaĢıyıcı Annenin Ölümü Anne Baba Olmak Ġsteyen KiĢilerin Ölümü EġLERĠN ĠSTEĞĠ DIġINDA YAPAY DÖLLENME TEKNĠKLERĠNĠN GERÇEKLEġMESĠ I- DÖLLENMĠġ YUMURTANIN YANLIġ KĠġĠNĠN RAHMĠNE YERLEġTĠRĠLMESĠ II- EġLERE AĠT OLMAYAN YUMURTA VE SPERMĠN DÖLLENMĠġ OLMASI A) DÖLLENMĠġ YUMURTANIN, YUMURTA SAHĠBĠ OLAN KADININ RAHMĠNE YERLEġTĠRĠLMESĠ B) DÖLLENMĠġ YUMURTANIN YUMURTA SAHĠBĠ DIġINDA BĠR KADININ RAHMĠNE YERLEġTĠRĠLMESĠ SPERM VE YUMURTA VERĠCĠSĠNĠN ANONĠM OLMASI VE ÇOCUĞUN SOYBAĞINI BĠLME HAKKI YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN KĠġĠLĠK HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMĠ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN BOġANMA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMĠ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN MĠRAS HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMĠ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN HEKĠMĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞU AÇISINDAN ÖNEMĠ YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMĠ I- YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN KĠġĠYE KARġI ĠġLENEN SUÇLAR AÇISINDAN ÖNEMĠ II- YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN AĠLE ĠLE ĠLGĠLĠ SUÇLAR AÇISINDAN ÖNEMĠ

17 XVI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠYLE DÜNYAYA GELEN ÇOCUĞUN SOYBAĞININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 24. GENEL OLARAK HOMOLOG DÖLLENMEDE SOYBAĞI I- MEDENĠ KANUN DAKĠ DÜZENLEMEYE GÖRE SOYBAĞI A) ANNE YÖNÜNDEN SOYBAĞI B) BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI II- ÖLÜM SONRASI HOMOLOG DÖLLENMEDE SOYBAĞI HETEROLOG DÖLLENMEDE SOYBAĞI I- HETEROLOG DÖLLENMEYE EġĠN RIZASININ BULUNMASI DURUMUNDA SOYBAĞI II- HETEROLOG DÖLLENMEYE EġĠN RIZASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA SOYBAĞI YUMURTA NAKLĠNDE SOYBAĞI in vivo EMBRĠYO NAKLĠNDE SOYBAĞI I- DONDURULMUġ EMBRĠYOLARDA SOYBAĞI II- ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERE AĠT EMBRĠYOLARDA SOYBAĞI in vitro EMBRĠYO NAKLĠNDE SOYBAĞI TAġIYICI ANNELĠKTE SOYBAĞI I- EġLERĠN YUMURTA VE SPERMĠNĠN KULLANILMASINDA SOYBAĞI II- KOCAYA AĠT SPERM KULLANILMASINDA SOYBAĞI III- KADINA AĠT YUMURTA KULLANILMASINDA SOYBAĞI IV- EġLERE AĠT OLMAYAN SPERM VE YUMURTA KULLANILMASINDA SOYBAĞI ANNENĠN TESPĠTĠ

18 XVII I- ANNENĠN TESPĠTĠNĠ SAĞLAYAN GÖRÜġLER A) DOĞUMU ÜSTÜN KABUL EDEN GÖRÜġ B) KAN BAĞINI ÜSTÜN KABUL EDEN GÖRÜġ II- ANNE TARAFINDAN SOYBAĞININ REDDĠ A) SOYBAĞININ REDDĠ DAVASI B) SOYBAĞININ REDDĠ DAVASININ TARAFLARI Davacı a) Biyolojik Anne b) Genetik Anne c) Çocuk d) Biyolojik Annenin Kocası e) Genetik Annenin Kocası ve Genetik Baba f) Diğer Ġlgililer Davalı C) YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ MAHKEME D) DAVADA ĠSPAT E) DAVANIN AÇILABĠLECEĞĠ SÜRE F) HÜKMÜ III- TANIMA IV- ANNELĠK DAVASI BABANIN TESPĠTĠ I- BABA TARAFINDAN SOYBAĞININ REDDĠ A) SOYBAĞININ REDDĠ DAVASI Kocanın Rızasının Bulunmaması Durumunda Soybağının Reddi Kocanın Rızasının Bulunması Durumunda Soybağının Reddi a) Sperm BağıĢına Rıza

19 XVIII b) TaĢıyıcı Anneliğe Rıza c) Yapay Döllenmeye, Kendisinden Alınacak Spermlerin Kullanılması ġartıyla Rıza B) SOYBAĞININ REDDĠ DAVASININ TARAFLARI Davacı a) TaĢıyıcı Annenin Kocası b) Genetik Annenin Kocası c) Genetik Baba d) Çocuk e) TaĢıyıcı Anne ve Genetik Anne f) Diğer Ġlgililer Davalı C) YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ MAHKEME D) DAVADA ĠSPAT E) DAVANIN AÇILABĠLECEĞĠ SÜRE F) HÜKMÜ II- TANIMA A) KAVRAM B) HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ C) ġartlari Esasa ĠliĢkin ġartlar a) Tanıyanın Baba Olması b) Çocuğun Tanınmasına Engel Bulunmaması ġekle ĠliĢkin ġartlar a) Nüfus Memuruna Yazılı BaĢvuru b) Mahkemeye Yazılı BaĢvuru c) Resmi Senet d) Vasiyetname

20 XIX D) TANIMANIN BUTLANI E) TANIMANIN ĠPTALĠ DAVASI Davanın Tarafları a) Davacı b) Davalı Yetkili ve Görevli Mahkeme Davanın Açılabileceği Süre Davada Ġspat Hükmü III- BABALIK DAVASI A) DAVANIN KONUSU B) DAVANIN TARAFLARI Davacı Davalı C) YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ MAHKEME D) DAVADA ĠSPAT E) DAVANIN AÇILABĠLECEĞĠ SÜRE F) HÜKMÜ SONUÇ BĠBLĠYOGRAFYA

21 XX KISALTMALAR ABD. ABGB. Abs. AcP. AD. AĠHS. Anh. Art. AÜHFD. AÜEHFD. AÜSBFD. AY. AYMK. BGB. BGE. BGHZ. BVerG. BK. : Ankara Barosu Dergisi : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Avusturya Medeni Kanunu) : Absatz : Archiv für die civilistische Praxis : Adalet Dergisi : Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi : Anhang : Artikel : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Anayasa : Anayasa Mahkemesi Kararı : Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medeni Kanunu) : Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Ġsviçre Federal Mahkemesi Kararları) : Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Alman Federal Mahkemesi Kararları) : Bundesverfassungsgericht : Borçlar Kanunu

22 XXI bkz. BV. : bakınız : Bundesverfassung C. : Cilt Cc. dn. DNA. DÜHFD. : Code civil (Fransız Medeni Kanunu) : dipnot : Deoksirübo Nükleik Asit : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi E. : Esas EBD. Einf. ET. EÜHFD. : EskiĢehir Barosu Dergisi : Einführung : Embriyo Transferi : Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi f. : fıkra FamRZ. FMEdG. GIFT. GÜHFD. HD. HGK. HIV. HPD. : Zeitschrift für das gesamte Familienrecht : Fortpflanzungsmedizingesetz : Gamet Ġntrafallopian Transfer : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Hukuk Dairesi : Hukuk Genel Kurulu : Human Immunodeficiency Virus : Hukuki Perspektifler Dergisi

23 XXII ICSI. ĠBD. ĠMK. ĠÜHFM. ĠVF. ĠzBD. JA. JZ. : Intra Cytoplazmatik Sperm Enjeksiyonu : Ġstanbul Barosu Dergisi : Ġsviçre Medeni Kanunu : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : Ġn Vitro Fertilizasyon : Ġzmir Barosu Dergisi : Juristische Arbeitsblätter : Juristenzeitung K. : Karar KHukA. krģ. LpartG. : Kamu Hukuku ArĢivi : karģılaģtırınız : Lebenspartnerschaftgesetz m. : madde MDR. MedR. MK. NJW. : Monatsschrift für deutsches Recht : Medizin Recht : Medeni Kanun : Neue Juristische Wochenschrift N. : Numara/ Nummer NHK. NK. NVwZ. : Nüfus Hizmetleri Kanunu : Noterlik Kanunu : Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

24 XXIII PartG. PROST. PStG. Rn. Rd. Rz. : Partnerschaftsgesetz : Pronuclear Stage Transfer : Personenstandsgesetz : Randnummer : Rand : Randziffer S. : Sayı s. : sayfa/seite sec. SJZ. SPR. SÜHFD. TCK. TET. TNBD. UPA. ÜYTE. vb. vd. VersR. : section : Schweizerische Juristen Zeitung : Schweizerisches Privatrecht : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Türk Ceza Kanunu : Tubal Embriyo Transfer : Türkiye Noterler Birliği Dergisi : Uniform Parentage Act (Ebeveyne ĠliĢkin Yeknesak Kanun) : Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri : ve benzeri : ve devamı : Versicherungsrecht Y. : Yıl

25 XXIV YD. YKD. ylt. ZBJV. ZGB. ZIFT. Ziff. ZPO. ZRP. ZStV. : Yargıtay Dergisi : Yargıtay Kararları Dergisi : yüksek lisans tezi : Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins : Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Ġsviçre Medeni Kanunu) : Zigot Intrafallopian Transfer : Ziffer : Zivil Prozess Ordnung (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu) : Zeitschrift für Rechtspolitik : Zivilstandsverordnung

26 GĠRĠġ Teknolojinin geliģmesi ile yapay döllenme yöntemleri de hızla geliģmektedir. Ülkeden ülkeye değiģen toplumların temel yapısı ahlak anlayıģıyla birlikte bu yöntemlere ıģık tutmaktadır. Türkiye deki yasal düzenlemeye göre yapay döllenme yöntemleri sadece eģler arasında gerçekleģmekte ve aynı zamanda sadece eģlerin üreme hücreleri kullanılmaktadır. Ancak Türk vatandaģı olup yurt dıģında farklı yapay döllenme yöntemleri deneyen insanlar da bulunmaktadır. Örneğin bazı kadınlar Amerika BirleĢik Devletleri ndeki sperm bankalarına baģvurarak buradan elde edilen spermler yoluyla babası belli olmayan çocuklar dünyaya getirmektedirler. Bu durumda dünyaya gelen çocuğun ileride yaģayacağı sorunlarla topluma ne kadar faydalı olabileceği de tartıģılmaya değerdir. Ayrıca toplumun bu bireye olan bakıģı sorunları daha da artırabilir. BaĢka bir örnek verilecek olursa, çocuk doğurma yeteneğinden yoksun kadınların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne giderek yumurta nakli yoluyla çocuk sahibi olduğu da bir gerçektir. Burada da ortaya çıkacak olan sonuç verilen ilk örnekten farklı olmayacaktır. Bu tip olaylar sonucu bir çocuk hem genetik anneye, hem de onu doğuran biyolojik anneye sahip olacaktır. Yine bir örnek daha verilecek olursa, Türkiye de maddi sıkıntılar nedeniyle taģıyıcı anne olmak istediğini belirten kadınlarla da karģılaģılmıģtır. Bazen de sadece fiziksel değiģime uğramamak adına (!) taģıyıcı annelik yöntemlerine baģvurulabilmektedir. Verilen örnekler yapay döllenme yöntemlerinin sadece tıbbi bir zorunluluğun ortaya çıkması durumunda uygulanması gerektiğini göstermektedir. Farklı yapay döllenme yöntemleri neticesinde bir çocuğun birden fazla anne ve babası ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kiģiler hukuku, soybağı hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku açısından sorunları da beraberinde getirmektedir. Sperm bankalarında ya da yumurta nakillerinde uygulanan kurallardan biri olan vericinin anonimliği de gündeme gelen bir diğer sorundur. Bir taraftan anonimlik kuralı iģlerken, diğer taraftan dünyaya gelen bir çocuğun soybağını bilme hakkının var olduğu kuralının nasıl iģleyeceği tartıģılabilir. Çocuğun soybağını bilme hakkı en

27 2 temel Ģahsiyet hakları içerisinde yer almaktadır. Öyleyse kimsenin soybağını öğrenme hakkı elinden alınamamalıdır. Ġnsanların çocuk sahibi olmak adına gerek kanunlara uymayan gerekse etik olmayan yöntemlere baģvurmak yerine evlat edinmenin özendirilmesi de toplumsal bir görev olarak düģünülebilir. Yapay döllenme yöntemleri çocuksuz eģlerin çocuk arzularını giderirken istenmeyerek de olsa kötü sonuçlara yol açabilecektir. Örneğin evli bir çiftin yapay döllenme tedavisine yönelik bir merkeze gittikten sonra döllenen embriyoların karıģması ya da spermin yanlıģ kadının rahmine enjekte edilmiģ olması veya evli olmayan kiģilere ait sperm ve yumurtaların döllendirilmiģ olma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Ġhtimal düģük gibi görünse de böyle bir sonucun olmayacağı anlamına gelmez. Bu durum dahi yapay döllenme tekniklerinin hukuki açıdan ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. GeliĢen bu yapay döllenme yöntemleri, soybağının tespit edilmesinde yeni kuralları gündeme getirebilir. Hatta hukuki çevrelerce anne açısından dahi soybağının tespiti konuģulmaya baģlanmıģtır. GerçekleĢen bu olaylar ilerleyen yıllarda yeni yapay döllenme yöntemlerinin ortaya çıkacağına iģaret etmektedir. Bu da toplumların yeni hukuki sorunlara gebe olacağının bir göstergesidir. DüĢünülecek olursa bundan yüz sene önce kimse heterolog döllenme, yumurta nakli ya da taģıyıcı annelik kavramlarını belki duymamıģtı. Belki bir yüz sene sonra da bugün adı hiç duyulmamıģ yeni yöntemler ortaya atılacaktır. Ortaya çıkan bu teknik geliģmeler ve hukuki sorunlar artık Türkiye de de kendini göstermeye baģlamıģtır. Dolayısıyla bu konunun baģlı baģına incelenmesi zorunluluğu doğmuģtur. Gelecekte de yeni yeni hukuki sorunlar ortaya çıkmaya devam edecek ve bu durum yeni çalıģmaları beraberinde getirecektir. Bu çalıģma üç bölümden oluģmaktadır. Birinci bölümde öncelikle yapay döllenme yöntemlerinin neler olduğu ve ne Ģekilde ortaya çıktıkları, tarihî geliģimi Türkiye de ve diğer ülkelerde konuya iliģkin ne tür geliģmeler olduğu ve son olarak da bu yöntemlere baģvurulma nedenleri ele alınacaktır.

28 3 Tezin ikinci bölümünde ise heterolog döllenme, yumurta nakli, bir kadından diğer kadına embriyo nakli ve tüpte döllenme yöntemlerine bağlı olarak ne tür soybağı olasılıklarının oluģacağı anlatılacaktır. Daha sonra bir üst kavram olan taģıyıcı annelik ve çeģitleri olan yedek annelik, ödünç annelik ve kiralık annelik ele alınacaktır. Burada sperm ve yumurta vericilerinin anonimliği kuralı ele alındıktan sonra bu kuralla birlikte çocuğun soybağını bilme hakkının nasıl birlikte iģleyeceği incelenecektir. TaĢıyıcı annelik de bir yapay döllenme yöntemidir. Ancak, önemi ve güncelliği nedeniyle taģıyıcı anneliği ayrı bir baģlık altında incelemek daha uygun olacaktır. Ayrıca yapay döllenme yöntemleri kiģilik hakkı, boģanma hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku boyutlarıyla da ele alınacaktır. Bu yöntemler karģısında bir çocuğun genetik annesi, doğuran annesi, taģıyıcı annesi vb. olmak üzere birden fazla anne ve buna bağlı olarak da baba figürleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da bir hayli karıģık soybağı ve buna paralel olarak miras hukuku problemleri ortaya çıkacaktır. Bu sorunları netliğe kavuģturmanın yolları olan anne ve babanın soybağını reddetme, tanıma ve anneliğe ve babalığa hüküm olasılıkları üzerinde durmak gerekmektedir. Son bölümde özetle bunlar anlatılacaktır.

29 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TEMEL KAVRAMLAR, YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERĠNĠN TARĠHÎ GELĠġĠMĠ, TÜRK HUKUKUNDAKĠ VE DĠĞER HUKUKLARDAKĠ DURUMU, TERCĠH NEDENLERĠ 1. GENEL OLARAK Tıp alanındaki yeni geliģmeler, kiģiler, aile ve soybağı hukukuna iliģkin bu güne kadar oluģan görüģleri değiģtirmiģ; hukuk, tıp ve din adamlarını yeni ve çok boyutlu sorunlarla karģı karģıya getirmiģtir 1. Yapay döllenmenin çeģitli görünümleri, sperm bankaları, embriyonun annesinden baģka bir kadının rahminde geliģtirilebilmesi, tıbben yardım edilen üreme teknikleri, üreme amaçlı klonlama hukuki açıdan sorun olmaya baģlamıģtır 2. Yapay döllenme yöntemleri ile hukuk ilkeleri değiģim göstermiģtir. Örneğin bir tüp bebek olayı, çocuğun sağ doğmak Ģartıyla anne rahmine düģtüğü anda, hak ehliyetinden yararlanabileceği kuralını değiģtirmiģtir. Çünkü tüp bebek tekniğinde, döllenme, kadının rahminde değil (in vivo), tüp içinde (in vitro) gerçekleģmiģtir 3. Burada farklı çözüm yolları ortaya atılmıģtır. Ġlk olarak MK. m. 27 f. 2 nin sözüne bağlı kalarak, henüz ana rahmine düģmemiģ olan embriyoların hak ehliyetinden yararlanamaması gerekir. Ġkinci olarak, Medeni Kanun un anılan hükmünü geniģ yorumlayarak ve hak ehliyetinden, henüz ana rahmine nakledilmemiģ olan embriyoların da yararlanmasını kabul etmek, son olarak da Medeni Kanun da bir boģluk bulunduğunu ve bunun hâkim tarafından doldurulmasını kabul etmek mümkün olacaktır Özsunay, Ergun, Hayatın BaĢlangıcı ve Sonuna ĠliĢkin En Önemli Hukuksal Sorunlar, Bülent Davran a Armağan, Ġstanbul 1998, s. 4; Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2004, s Özsunay, Armağan, s. 4. Özsunay, Armağan, s. 4, dn. 1. Arpacı, Abdülkadir, KiĢiler Hukuku, 2. Baskı, Ġstanbul 2000, s. 9. Aynı fikir için bkz., Aytaç, Ġsmail, Yardımcı Üreme Tekniklerinin Hukuk ve Adli Tıp Açısından Ġncelenmesi, Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, ylt., Ġstanbul 2002, s. 26.

30 5 Doktrinde, Medeni Kanun da boģluk bulunduğunun kabul edilmesine gerek olmayıp, anılan hükmün geniģ yorumlanmasının yeterli olacağı ileri sürülmüģtür. Zira Medeni Kanun un açık hükmüne rağmen, hak ehliyetinin, sağ ve tam doğmak Ģartı ile embriyonun anne rahmine yerleģtirilmesinden önceki bir dönemde, in vitro (tüpte) aģamasından itibaren baģlatılması gerekir 5. KarĢı fikre göre, Medeni Kanun un açık hükmü karģısında, hak ehliyetinin embriyonun anne rahmine yerleģtirilmesinden önceki bir dönemde baģlatılması mümkün olmamalıdır. Çünkü yapay döllenme aģamasında, onlarca embriyo elde edilmekte ve bunlardan sadece bir veya birkaç tanesi anne rahmine yerleģtirilmektedir. Çok sayıda oluģturulan embriyoların, anne rahmine nakledilip edilmeyeceği veya hangilerinin nakledileceği henüz belli olmadığı için bu aģamada hak ehliyetinin söz konusu olmaması gerekir. Bu nedenle bu embriyolar sadece tam ve sağ doğmak Ģartıyla anne rahmine yerleģtirildikten sonra hak ehliyetine sahip olmalıdır 6. Kanaatimce de son görüģ isabetli bulunmaktadır. Zira henüz anne rahmine nakledilmemiģ bir embriyo için dünyaya gelme ihtimali gözükmemektedir. Babalık davasında MK. m. 302 f. 1 e göre Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel iliģkide bulunmuģ olması, babalığa karinedir. Yapay döllenme yöntemi neticesinde ortaya çıkan gebeliklerde bu karine ortadan kalkmaktadır 7. Yine MK. m. 288 f. 2 ye göre Ancak gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel iliģkide bulunduğu konusunda inan Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe, KiĢiler Hukuku, 9. Baskı, Ġstanbul 2009, s. 15. Böylelikle embriyo anne karnına yerleģtirilmeden önceki dönemde basit bir eģya veya anne ve babanın vücudu veya kiģiliklerine ait bir obje olmak durumundan kurtulmuģ olacaktır. Bkz., Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 15, dn. 15; Zevkliler, Aydın/Acabey, M. BeĢir/Gökyayla, K. Emre, Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2000, s. 203; Yıldırım, Hülya Günel, Tıpta Yapay Döllenme ve Hukuki Sorunlar, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ylt., Ġstanbul 1996, s. 45. Ayan, Mehmet, Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991, s. 196; Büyükay, Yusuf, Hekimlerin Embriyon Nakillerinde Hukuki Sorumluluğu, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2009, s. 130; Büyükay, Yusuf, Ġstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim ve Tedavi Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu, Ġstanbul 2006, s. 15. Kamacı, Mahmut, Embriyon Nakillerinde OluĢan Nesep (Soybağı) Sorunları, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2009, s. 94; Kamacı, Mahmut, Embriyo Transferi (Aktarımı) ve Ortaya Çıkan Soybağı Sorunları, YD, 2010, C: 36, S: 1 2, s. 62.

Işıl Tüzün Arpacıoğlu Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi i_tuzun@hotmail.com

Işıl Tüzün Arpacıoğlu Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi i_tuzun@hotmail.com YAPAY DÖLLENMENİN SOYBAĞINA ETKİLERİ Işıl Tüzün Arpacıoğlu Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi i_tuzun@hotmail.com Özet Üremeye yardımcı tekniklerden biri olan yapay döllenme;

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 12/11/2009

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 12/11/2009 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 1 12/11/2009 Yardımcı üreme teknikleri bir açıdan kadının infertilite problemine ışık tutarken diğer yandan birçok riski ve problemi beraberinde getirmektedir.

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

4. OTURUM/SEKTION BAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN

4. OTURUM/SEKTION BAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN 28 ŞUBAT 2008 PERŞEMBE / DONNERSTAG, 28 Februar 2008 09.00-09.30 AÇILIŞ/ERÖFFNUNG TBB BAŞKANI AV. ÖZDEMİR ÖZOK ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ (katıldığı takdirde) PROF. DR. KÖKSAL BAYRAKTAR PROF. DR. HENNING ROSENAU

Detaylı

ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı)

ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı) Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi & Av. Ahmet Cemal RUHİ ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI ÖNSÖZ Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması isimli bu çalışmanın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

EVLATLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)

EVLATLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) EVLATLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN * I. KARAR METNĠ T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAĠRESĠ ESAS NO : 2003/9116 KARAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4.

ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk 1.4. Eğitim 1989 1993 : Ankara Üniversitesi 1995 1996 : Hukuk Master (LL.M.) Heidelberg

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 3-4 Yıl : 2004 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (DEKAN) Editör

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

İNŞAATÇI İPOTEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER

İNŞAATÇI İPOTEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER İNŞAATÇI İPOTEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER Dr. Roland PFÄFFLI / Daniela BYLAND Çeviren: Fahri Erdem KAŞAK 1 Ocak 2012 de taşınmaz eşya hukukuna ilişkin kısmi değişiklik yürürlüğe girecektir. Bununla

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEVTAP METİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUK

Yard. Doç. Dr. SEVTAP METİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUK Yard. Doç. Dr. SEVTAP METİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER...ix GİRİŞ...1 A. Temel Kavramlar: Biyo-Etik, Biyo-Tıp Etiği...1

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

MEMURİYET GÖREVİNİ İHLALDEN DOLAYI AÇILAN VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEVCUT OLUDUĞU DAVADA KISMİ HÜKMÜN VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ MESELESİ

MEMURİYET GÖREVİNİ İHLALDEN DOLAYI AÇILAN VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEVCUT OLUDUĞU DAVADA KISMİ HÜKMÜN VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ MESELESİ MEMURİYET GÖREVİNİ İHLALDEN DOLAYI AÇILAN VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEVCUT OLUDUĞU DAVADA KISMİ HÜKMÜN VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ MESELESİ HAKKINDA ALMAN FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ NİN

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

T.C ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KÜÇÜKLERĠN EVLAT EDĠNĠLMESĠ. ONUR ġahġn

T.C ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KÜÇÜKLERĠN EVLAT EDĠNĠLMESĠ. ONUR ġahġn T.C ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KÜÇÜKLERĠN EVLAT EDĠNĠLMESĠ ONUR ġahġn KASIM 2013 T.C ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

ÇOCUK HUKUKU ve ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUK HUKUKU ve ÇOCUK HAKLARI Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi & Av. Ahmet Cemal RUHİ ÇOCUK HUKUKU ve ÇOCUK HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

EVLĠLĠK BĠRLĠĞĠNDE EġLERDEN BĠRĠSĠNĠN BAZI MALVARLIĞI DEĞERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ TASARRUF YETKĠSĠNĠN SINIRLANDIRILMASI

EVLĠLĠK BĠRLĠĞĠNDE EġLERDEN BĠRĠSĠNĠN BAZI MALVARLIĞI DEĞERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ TASARRUF YETKĠSĠNĠN SINIRLANDIRILMASI EVLĠLĠK BĠRLĠĞĠNDE EġLERDEN BĠRĠSĠNĠN BAZI MALVARLIĞI DEĞERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ TASARRUF YETKĠSĠNĠN SINIRLANDIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE * I. GĠRĠġ Medeni Kanun da evlilik birliğini korumak amacıyla

Detaylı

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : PROF. DR. VEYSEL BAġPINAR (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı :Pervin Somer 2. Doğum Tarihi : 12.10.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI :

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI : PASAPORT NUMARASI VERİLDİĞİ YER/ŞEHİR ÜLKE ĠL/BÖLGE VEREN ÜLKE VERİLDİĞİ TARİH(GUN.AY.YIL) GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ(GÜN.AY.YIL) SOYADI (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : ĠLK VE ORTA ADLAR (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : DĠĞER

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No.: 3214/05 Zikriye YILDIZ ve diğerleri / TÜRKĠYE ve diğer 11 baģvuru (bk. belge ekindeki liste) T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Prof. Dr. Vecdi ARAL HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Wenn wir die Menschen behandeln wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln wie sie sein sollten, so machen wir sie zu dem, was

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ

Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ ÖZET 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4857 sayılı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 46

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 46 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03 / 366 08/06/2011 Konu : Yurt dıģı tedavi iģlemleri GENELGE 2011/ 46 Bilindiği üzere yurt dıģı tedavi iģlemleri değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile düzenlenmiģtir.

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı