sahneye taþtý Þehitler için saf tutup dua ettiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sahneye taþtý Þehitler için saf tutup dua ettiler"

Transkript

1 Yeni bölümlere destek sözü Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Doç. Dr. Asým Balcý, Hitit Üniversitesi nin yeni açýlacak bölümlerine destek sözü verdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Asým Balcý yý ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE Kampüslerde tahsise teþekkür Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu ziyaret edilerek destek istendi. Kampüs için destek istediler * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça yý ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça yý ziyaret Sungurlu ya müjde verdi 24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, 300 yatak kapasiteli Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunun Kalkýnma Bakanlýðýnca önümüzdeki günlerde revizyonunun onaylanacaðýný bildirdi. orum'dan dünyaya Rabia selamý * HABERÝ 3 DE Zalime lanet, mazluma dua Kur an coþkusu Sahneye çýkan öðrenciler, Kur an ve dini bilgiler öðrenmenin coþkusunu baþarýyla yansýtýrken, ortaya çýkan tablo gurur Mýsýrlý Müslümanlar'la Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protesto eyleminde, Mýsýr ve Suriye'de yaþanan vahþet lanetlendi. * HABERÝ 7 DE sahneye taþtý Þehitler için saf tutup dua ettiler orum Müftülüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün gözetiminde öðrencilere Yaz Kur an Kursu düzenleyen Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, aðrý Eðitim Vakfý ve Anadolu Gençlik Derneði, örnek bir programa imza atarak, kapanýþ programýný birlikte organize etti. * HABERÝ 4 DE Mýsýr ve Suriye de katledilen þehitler için dün Cuma Namazý na müteakip Ulu Camii de gýyabi cenaze namazý kýlýndý. * HABERÝ 6 DA Türk Yýldýzlarý yla gurur duyuyoruz * HABERÝ 9 DA Ulu Camii'nde kýlýnan gýyabi cenaze namazýndan sonra, Hürriyet Parký önünde toplanan grup, zulme baþkaldýrýnýn simgesi haline gelen Rabia iþareti ile mesaj Mýsýr ve Suriye de katledilen þehitler için gýyabi cename namazý kýlýndý. Sungurlu Kaymakamý göreve baþladý Vali yardýmcýsý ve kaymakamlar kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðý na atanan Osman Beyazyýldýz görevine baþladý. Osman Beyazyýldýz * HABERÝ 8 DE 13 yaþýnda hayata veda etti orum'un Kargý Ýlçesi'nde ortaokul öðrencisi 13 yaþýndaki Esra Gül Yelken odasýnda ölü bulundu. Yelken'in kalp krizi sonucu öldüðü sanýlýyor. * HABERÝ 8 DE Ýþitme engellileri Kur an la buluþturdular Gülesin Aðbal DEMÝRER Ýl Müftülüðü mutlaka pek çok hayýrlý iþe imza atýyor; ancak son icraatý mevcutlar içinde en hayýrlýsý desek abartmýþ olmayýz. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk destek verdi, yol gösterdi ve orum da iþitme engelliler Kur an la tanýþtý. Ýþitme engellilere Kur an öðretmek için iþaret dilini öðrenen Eda Uslu, Esra Ateþ, Büþra Budak ve Latif Aslan bu buluþmaya vesile olanlar. Ulucami de yaz Kur an Kursu na devam eden engelliler önceden sadece Allah diyordu, þimdi sureleri okuyorlar, Kur an hatmediyorlar, yakýnlarýnýn mezarýnda gözyaþlarý içinde Kur an okuyorlar. Ýnþaallah bir gün Kur an ýn ne dediðini de anlayacaklar. Yol uzun, iþ çok vesselam. Vali Sabri Baþköy, ziyaret anýsýna Türk Yýldýzý ekibiyle fotoðraf çektirdi. Muhteþem gösteri bugün * HABERÝ 9 DA * SAYFA DE Cep Group Ýnönü Caddesi numara 2 de hizmete açýldý. * SAYFA DE Cep Group hizmete açýldý * HABERÝ 12 DE

2 2 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Kampüsün tabelalarý dikildi, maliyeti de belli oldu H itit Üniversitesi Kuzey Kampüs'te laboratuvar inþaatý devam ederken, bir süre önce evre Yolu'nun bir kaç noktasýna kampüs tabelasý dikildi. orum'un yýllardýr yapýlmasýný beklediði kampüsün toplam maliyeti ise 114 milyon lira olduðunu duydum. Kampüsün resmileþtiðinin sembolü olan tabelalarýn dýþýnda yeni geliþmeler de var. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs'te mevcut alan dýþýnda yeni 1000 dönüm daha alan üzerinde çalýþma yapýlýyor. Güney Kampüs'te ise, Küçük Sanayi Sitesi yamaçlarýnýn yer aldýðý yeþil iþaretli 256 dönüm alan kampüsün sýnýrlarý içine dahil ediliyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan göreve baþladýktan sonra üniversiteye ait alan 196 dönümdü. Ýki yýlý evre Yolu nun bazý noktalarýna bir süre önce Kuzey Kampüs tabelasý asýldý. aþkýn süredir Rektör, milletvekilleri ve belediyenin desteðiyle devam eden çalýþmalar neticesinde üniversite yerleþkesinin toplam alaný yaklaþýk 2 bin dönüme ulaþýyor. Bu arada kampüsün tamamlanmasý için hesaplanan toplam maliyet 114 milyon lira. Bu kaynaðýn yerelde eðitim gönüllülerinin yapacaðý fakülteler ile genel bütçeden tahsis edilmesi hedefleniyor. Dolayýsýyla milletvekillerine çok iþ düþüyor. Kampüsün tabelasý dikildi, binalar kaldý. orum'un yýllardýr yapýlmasýný beklediði kampüsün toplam maliyeti ise 114 milyon lira. Su kesintilerinin nedeni E lektrik ve su kesintileri ile haþeratlar artýnca þikâyetler de artýyor. Sabah gazeteye ulaþtýðýmda gelen ilk telefonda, Gülabibey Mahallesi Ýlahiyat Fakültesi karþýsýnda ikamet eden mahalle sakinlerinin iki gündür yaþadýklarý kesintiden duyduklarý rahatsýzlýk dile getiriliyordu. Buharevler ile Üçtutlar Mahallesi Stad Sokak'tan benzer þikâyetler gelince yazmak Su kesintileri þikayet konusu olunca nedenini yazmak vazifemiz oldu. Müdürlüðü'ne baðlý çok sayýda birimin yaný sýra doðalgaz, telefon ve elektrikle ilgili alt yapý çalýþmalarý yapýlýyor. Hal böyle olunca ani kesintiler yaþanabiliyor. Su Teknisyenliði Amirliði kýsa sürede arýzalarý gidermeye çalýþýyor. Ýçme suyu hattýnda yapýlacak yenileme çalýþmalarýnda ise, su kesintisi yapýlacaðý vatandaþlara önceden Sorun Belediye deðil, bakiye yetersizliði orum Belediyesi nden yapýlan açýklamada, Aydýn Koçak isimli vatandaþýn Belediye su iþlerinde yaþadýðý sorunun Belediye birimlerinden deðil, vatandaþýn otomatik ödeme hesabýndaki bakiye yetersizliðinden kaynaklandýðý ifade edildi. Açýklamada, 2Vatandaþýmýz; yaþadýðý sorunu, su aboneliðini iptal ettirememek ve ödediði borcun kendisinden tekrar talep edilmesi þeklinde beyan etmiþtir. Vatandaþýmýzýn dile getirdiði abonelik iptali tarihinde gerçekleþmiþ, ayný aboneliði tarihinde baþka bir mükellef devralmýþtýr. Vatandaþýmýzýn aboneliðinin iptal edilemediðine dair gazete beyaný tarihli gazetelerde yer almýþtýr. Diðer yandan Mükellefimizin son ödeme tarihli borcunun banka tarafýndan tarihinde ödediðini iddia etmekte son ödeme tarihli borcu ile ilgili ödeme evraký beyan edememektedir. Konuyu Türkiye Vakýflar bankasýna resmi yazý ile sormak suretiyle mükellefin o tarihte hesap bakiyesinin yetersiz olduðu borcunun bu sebeple ödenemediði cevabý "resmi yazý" ile alýnmýþtýr. Mükellefin iddia ettiði tarihli banka dekontu 7. Ay borcuna istinaden bankanýn yapmýþ olduðu ödemedir. Bankalar güncel borcu ödemekte olup, "son ödeme tarihi geçmiþ borcu" ödeyememektedir. 6. ve 7. Ayda, su faturasý tutarlarýnýn her iki ayda da TL olmasý, mükellefimizin, 6. Ay borcunu 7. Ayda ödediðini iddia etmesine sebep olmaktadýr. Mükellefimizin, Belediyemize defalarca gelmesinin sebebi kendisinin bankaya giderek ödemediði borcunu ödediðini ispatlamaya çalýþmasýndan kaynaklanmýþtýr. Biz kurum olarak kendisinden sadece son ödeme tarihli borcunu ödediði konusunda ýsrar etmesi sebebiyle tarihli ödeme dekontunu talep ettik. Bankadan bize getirdiði dekont son ödeme tarihlidir. Mükellefimizin yaþadýðý abonelik iptali ve fatura ile ilgili sorunu, belediyemizden deðil, otomatik ödeme hesabýndaki bakiye yetersizliðinden kaynaklanmaktadýr. denildi. orum, Ýzmir Fuarý nda T vazifemiz oldu. Su Ýþleri Teknisyenliði biriminin gece-gündüz canhýraþ, fedakârca çalýþma yaptýðýný bildiðimden, kesintilerin nedenini sordum. Anlatýlanlara göre; yaz sezonunda bazý yatýrýmcý kuruluþlarýn alt ve üst yapý çalýþmalarý en yüksek seviyesine ulaþýyor. orum Belediyesi Fen Ýþleri ürkiye nin uluslararasý nitelikteki ilk fuar organizasyonu Ýzmir Enternasyonal Fuarý (ÝEF) 82'nci kez kapýlarýný aça- cak. CHP'li Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, 82'inci ÝEF'de yapýlacak etkinlik- leri Swissotel Büyük Efes'te düzenlendiði basýn toplantýsýyla açýkladý. Kocaoðlu, fuarýn 30 Aðustos'u da içine alacak þekilde 11 gün süreceðini, bu yýl ilk kez uluslararasý katýlým süresinin 5 güne indirildiðini belirtti. Partner ülkenin Sri Lanka, CERÝTLER HALI PAZARLAMA Duvardan duvara halý, kesme yolluklar, her metrekare ve her kalitede ev halýlarý, paspas çeþitleriyle teþhir maðazamýza bekliyoruz. Fabrikadan duvardan duvara cami halýlarý, yurt halýlarý, otel halýlarý deneyimli personelimizle serilmekte olup Ýç Anadolu ve Orta Karadeniz de geniþleyen müþteri aðýmýzla hizmetinizdeyiz. yle teþhir Tüm banka kartlarýna ödeme kolaylýðý Yenilenenýzyühizüzm etinizde am maðaz Ulukavak Mahallesi iftlik Caddesi No: 38-1 (iftlik Mezarlýðý altý) onur konuðu ilin ise Sinop olduðunu belirten Kocaoðlu, 2014 yýlýnda onur konuðu ilin ise Diyarbakýr olacaðýný Fuar'ýn konusunun saðlýk olduðunu belirten Kocaoðlu, Bunun nedenlerinden birinin EXPO 2020 adaylýðýnda Ýzmir'in temasýnýn saðlýk olmasýdýr. Saðlýk konusuna dikkat çekeceðiz. Paneller ve seminerler düzenlenecek. Bu yýl katýlýmcý sayýsýnda geçen yýla göre bir miktar artýþ var olan katýlýmcý sayýsý 1125'e yükseldi. 60 ayrý ülkeden katýlým olacak. Türkiye'den ise 34 kent katýlacak dedi. Fuarýn özel bölümlerinde Trabzon, Samsun, Kastamonu, Bartýn, Tokat, orum illeri ile bu illerin valilik, belediye, oda ve borsalar ile üniversiteleri ve tüm Karadeniz bölgesini kapsayan ürün ve el sanatlarý firmalarý yer alacak. Gökyüzünde görsel þölen Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Akrobasi Ekibi Türk Yýldýzlarý, dün de orum'da prova uçuþu gerçekleþtirdi. orum Valiliði ve orum Belediyesi tarafýn dan orum'a davet edilen Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Akrobasi Ekibi Türk Yýldýzlarý, dün de orum'da prova uçuþu gerçekleþtirdi. Havadaki görüntüleri heyecan ve ilgiyle izleyen orumlular, ortaya çýkan manzaraya hayran kaldý. Prova uçuþlarýna gösterilen ilginin bugün Fuar Alaný Kültür Park ta saat da baþlayacak gösteri uçuþlarýna yansýmasý bekleniyor.

3 Yeni bölümlere destek sözü Sungurlu ya müjde verdi Enise Aðbal ungurlu Meslek Yüksek Okulu Yerleþkesi için uzun zamandýr Ssürdürülen çalýþmalar sonuçlanmaya baþladý. AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, 300 yatak kapasiteli Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunun Kalkýnma Bakanlýðýnca önümüzdeki günlerde revizyonunun onaylanacaðýný açýkladý. Arsasý Sungurlu Belediyesi ve Milli Emlak tarafýndan saðlanan yerleþke planý üzerinde, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn giriþimleri ve çalýþmalarý ile yerleþim planý ve projesi yapýlacak alanda ayný zamanda bir Yüksek Öðrenim Mustafa Demirer itit Üniversitesi Rektörü Prof. HDr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça yý ziyaret etti. Rektör Alkan, kampüslerde bakanlýða baðlý arazilerin tahsislerinde B Mustafa Demirer u yýl üçüncüsü gerçekleþecek olan ANKOS (Anadolu Mustafa Demirer itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa bir süre önce Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý görevine atanan hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Üniversitede yaþanan geliþmeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, Bakanlýða baðlý tüm kurumlarla her türlü iþbirliðini yap- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Asým Balcý yý ziyaret etti. maya her zaman istekli ve hazýr olduklarýný ifade etti. Rektör Alkan, üniversitemizde yeni açýlmasý planlanan ve YÖK tarafýn- gösterdiði yakýn ilgi ve verdiði desteklerden dolayý Prof. Dr. Lütfü Akça ya ya teþekkür etti. Müsteþar Akça da, Güney Kampüsü nde Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý na tahsisli m2 lik arazinin en kýsa zamanda Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaþým Yurdunun yapýlmasý da amaçlanýyordu. Cahit Baðcý, yerleþke alanýnda yapýlmasý amaçlanan yükseköðrenim yurdu için KYK Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ve Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu ile sürdürdüðü görüþmeler neticesinde 300 yatak kapasiteli Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunun 2013 yýlý ek programýna alýnmasý için görüþtüðünü ve Kalkýnma Bakanlýðýnca önümüzdeki günlerde revizyonun onaylanacaðýný belirterek Sungurlu'ya ilk müjdeyi verdi. üniversiteye tahsisinin yapýlacaðýný, Kuzey Kampüsü için üniversite tarafýndan talep edilen yaklaþýk m2 lik arazinin de en kýsa zamanda tahsisi için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný ifade etti. alýþtayýný nýn temasý "Elektronik Kaynaklarýn Paylaþýmý: Haklar ve Kýsýtlar" olarak belirlendi.r. ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaþým alýþtayý Elektronik Kaynaklarýn Paylaþýmý: Haklar ve Kýsýtlar temasý ile Eylül 2013 tarihlerinde ANKOS alýþma Grubu iþbirliði ile Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek. alýþtayýn amacý þöyle açýklandý; Kütüphane bütçe ve dermelerinde oldukça önemli bir payý alan e-kaynaklarýn kütüphaneler arasý kaynak paylaþýmý iþlemlerinin nasýl yürütüldüðü/yürütüleceði, lisans anlaþmalarýnda bu konuya nasýl yer verildiði, haklar ve kýsýtlarýn ne olduðu ve mevcut uygulamalar konusunu gündeme getirmek, ortak çözümler aramaktýr. Ülkemizdeki tüm Üniversite Kütüphanelerindeki, kaynak paylaþým hizmetlerini yürüten kütüphane çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaþým alýþtayý, güncel konularýn tartýþýlarak ortak kararlar alýnmasýna ve politikalar oluþturulmasýna imkân saðlamanýn yaný sýra, kurumlarýnda ayný hizmetleri yürüten meslektaþlarýn tanýþmalarýna da vesile olacaktýr. alýþtaya; Akademik kurumlardan, kaynak paylaþým hizmetlerini yürüten kütüphane çalýþanlarý adresinden kayýt yaptýrarak katýlým saðlayabileceklerdir. dan onaylandýktan sonra Bakanlýða iletilecek olan yeni fakülte tekliflerinin deðerlendirilmesi noktasýnda da desteklerini beklediklerini belirterek Doç. Dr. Asým Balcý ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Doç. Dr. Balcý da ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hitit Üniversitesi ne yardým ve desteklerinin her zaman süreceðinin altýný çizdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça yý ziyaret etti. Kampüslerde tahsise teþekkür Hitit te ulusal çalýþtay alýþtay Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek. ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMLERÝ ORUM'DA BAKANLIK TARAFINDAN YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ TEK KURUMDUR. KESÝN KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. MÜHENDÝSLER-MÝMARLAR-Ý MÝMARLAR TEKNÝK ÖÐRETMENLER-FÝZÝK-KÝMYA-BÝYOLOJÝ MEZUNLARI. KONTENJANLARIMIZ SINIRLIDIR. CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu ziyaret edilerek destek istendi üniversitede atýlým yýlý olacak Enise Aðbal BMM nin tatile girmesi Tile orum da çalýþmalarýný sürdüren AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, ayný zamanda da 2014 yýlý öncesi yatýrýmlarý ile ilgili olarak Ankara'da çeþitli kurumlarla görüþmelerine devam ediyor. Baðcý, TBMM deki çalýþma ofisinde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan dan 2014 yýlý yatýrým programý hedefleri ve Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler Genel Müdürlüðü Eðitim nce verilen sunum hakkýnda bilgi aldý. Görüþmede Hitit Üniversitesi Kuzey Yerleþkesi olarak belirtilen alana yapýlacak çalýþmalar, projeler ve planlamalar deðerlendirilerek 2014 yýlý yatýrým programý çerçevesinde öncelikli baþlatýlmasý gereken projeler ele alýnarak istiþare edildi. Baðcý ve Rektör Alkan daha sonra Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu nu ziyaret ettiler. Rektör Alkan, öncelikle yürütülen çalýþmalar, yeni bölüm ve fakülteler hakkýnda Müsteþar Madenoðlu'na bilgi verdi. 2 yýldýr orum'un bütün taraflarýnýn çaba ve destekleri ile sürdürülen çalýþmalar neticesinde gelinen noktaya vurgu yapan Rektör, 2 yýl sonunda orum'un Kuzeyde metrekare ve Güneyde metrekare olarak 2 yerleþkesini Milletvekillerimizin, Valimizin, Belediye Baþkanýmýzýn ve diðer kurum ve kuruluþlarýmýzýn çalýþmalarý, çabalarý ve destekleri ile çözüme kavuþturduk. dedi. Alkan, Üniversite Kuzey Kampüsü'nün Masterplanýn tamamlanarak inþaatlara baþlanýlacak aþamaya geldiðini, yapýlmasý planlanan inþaatlarýn ihale aþamasýna bir kaç ay içerisinde geleceðini belirtti. Güney Kampüsü'nde ise orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de destekleri ile önemli bir aþama katedildiðini ve yakýn bir zamanda tüm hukuki sorunlarýnýn çözülerek üniversiteye tahsis edileceðini ifade eden Rektör, tüm bu süreçte verdikleri desteklerden dolayý baþta Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz olmak üzere Müsteþar Kemal Madenoðlu na, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Baðcý ise, Hitit Üniversitemizin kaybettiði zamaný telafi etmek için el birliði içinde çalýþýyoruz. Rektörümüz ve ekibi 2 yýl gibi kýsa bir süre içinde büyük mesafe kat ettiler. orum'da üniversitemizin biri giriþte biri çýkýþta olmak üzere 2 yerleþkesinin olmasýný, geliþme açýsýndan da avantaja çevireceðiz. Sayýn Rektörümüz bize Kuzey Yerleþkesinin her þeyiyle hazýr olduðunu Biz de üniversitemizin yerleþkesinin tamamlanmasý için Kalkýnma Bakanlýðý nýn desteðini bekliyoruz. diye konuþtu. Hitit Üniversitesi'nin yerleþke sorununun sonunda çözülmesine sevindiðini söyleyen Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Madenoðlu da, durumun deðerlendirileceðini, sunulan plan ve projelerin incelenerek gerekli desteðin saðlanacaðýný Baðcý, 2014 yýlý bütçesinden maksimum pay almak için çalýþmalarýna önümüzdeki aylarda da devam edeceðini ve ziyaretlerini tekrarlayarak sürdüreceðini belirterek, Hedefimiz 2014 yýlýnýn üniversitemizin atýlým yýlý olmasýdýr. dedi. Üçtutlar Mah. Murat Evler 14.sk. No:3/21 Büyük Kurt Apt.( Eþref Hoca Carrefour Arkasý evre Yolu) Tel: Gsm:

4 4 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Hayrettin Karaman Arttýrmanýn peþinde geçen ömürler orum Müftülüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün gözetiminde öðrencilere Yaz Kur an Kursu düzenleyen Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, aðrý Eðitim Vakfý ve Anadolu Gençlik Derneði, örnek bir programa imza attý. STK larýn ortak kapanýþ programý göz doldurdu Kur an öðrenmenin coþkusu sahneye taþýndý Erol Taþkan orum Müftülüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün gözetiminde öðrencilere Yaz Kur an Kursu düzenleyen Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, aðrý Eðitim Vakfý ve Anadolu Gençlik Derneði, örnek bir programa imza atarak, kapanýþ programýný birlikte organize etti.sahneye çýkan öðrenciler, Kur an ve dini bilgiler öðrenmenin coþkusunu baþarýyla yansýtýrken, ortaya çýkan tablo gurur verdi. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen etkinliðe Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkanvekili Zeki Gül, Müftü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, STK yöneticileri, davetliler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Salonu tamamen dolduran davetli- ler, Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile baþlayan programý ilgiyle takip etti. Saffet alýþ ýn okuduðu Kur an-ý Kerim le baþlayan gecede, sivil toplum kuruluþlarý adýna açýlýþ konuþmasýný Mahmut Yabacýoðlu yaptý. Grup Sada nýn da mini bir konserle destek renk kattýðý gecede, öðrencilerden oluþan Kelebekler Korosu, birbirinden güzel ilahiler seslendirirken, Müftü Mehmet Aþýk ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de birer selamlama konuþmasý yaptý. Skeçler, þiirler ev ilahilerle dopdolu bir program haline gelen kapanýþ gecesinde, kurslar arasý yapýlan bilgi yarýþmalarýnda birinci olan Mihriban Hekim e IPAD, ikinci Mutlu kökten e tablet hediye edilirken, üçüncülüðü paylaþan Nisanur Þahin ve Ýbrahim Alar a da bisiiklet hediye edildi. Sahneye çýkan öðrenciler, Kur an ve dini bilgiler öðrenmenin coþkusunu baþarýyla yansýtýrken, ortaya çýkan tablo gurur verdi. Tekâsür sûresinde Allah Teâlâ buyuruyor ki: 'okluk peþinde koþup yarýþma sizi kabirlere varýncaya kadar oyaladý'. Hadi dünya hayatýnda, olabildiðince çoðu elde etmekten ve alabildiðine haz peþinde koþmaktan baþka amacý olmayan imansýzlar, kapitalistler, aç gözlüler bütün ömürlerini çoðaltmanýn peþinde harcýyorlar, peki bu dünyayý ahiretin tarlasý, imtihan yeri, emanet, gelip geçici bilen, böyle inanan (inandýklarýný söyleyen) müminlere ne demeli; onlar da çoðaltmanýn peþinde koþma bakýmýndan ötekilerden geri kalmýyorlar! Müminler fert ve cemiyet olarak bütün imkanlarýný, Allah'a makbul bir kul olmanýn, bu kullarýn kurduðu bir cemiyeti, bir medeniyeti, bir dünya düzenini insanlýða sunmanýn peþinde olmalý deðiller mi? Bir karýþ toprak için insan öldürenler, biraz daha fazla kazanmak için insanlarý yoksullaþtýranlar veya yoksullarý süründürenler, alýrken süzgeci geniþ tutup verirken kýlý kýrk yaranlar nasýl Müslüman oluyorlar! Birileri normal bir hayat için gerekli olan ihtiyaç maddelerini temin edemiyor, diðerleri fazlayý daha da artýrmanýn peþinde koþarken yokluk ve yoksulluk içinde harama el uzatmaya mecbur kalanlarýn halini görmüyorlar. Bu durumda fýkýhçýlar elbette 'zaruret kaidesine göre' fetva verecek, çaresiz kalanlar için ihtiyaç miktarý nesnenin -normal durumlarda meþru olmayan yollardan- temin edilebileceðini söyleyecekler; ama þurasý unutulmamalýdýr ki, insanlarý bu duruma düþürenlerden mutlaka hesap sorulacaktýr! Evet, zarurete düþen, ihtiyacýný karþýlamazsa sýkýntý çeken, hayatý normal olmaktan çýkan insanlar baþka kapý kalmayýnca faizli krediye de baþvururlar; ama bunun günahý, servetlerindeki yoksul haklarýný ödemeyenlerin boynundadýr. Bir kimsenin meskene, yiyeceðe, giyeceðe, taþýta, tedaviye vs ihtiyacý bulunduðunda elinde fazlasý olanlar ona karþýlýksýz yardým etmelidirler. Bunlarla alýþveriþ yapanlar müsamahalý davranmalý, ucuz ve gerekirse mümkün olduðu kadar az kâr ile vadeli vermelidirler. Katýlým bankalarý darlýk içinde olanlara mesken, araba vb. alýp sattýklarýnda, mümkün olan en az kâr ile iþlem yapmalýdýrlar. Bütün bunlar yapýldýðýnda hiçbir mümin, faizci bankanýn kapýsýný çalmaz. Elinde imkan olanlar vazifelerini yapmazlar da yoksullar, zaruret icabý faize veya baþka bir mahzura el uzatýrlarsa bunun da günahý, yoksulun halini görmezden gelerek 'servetine servet katma peþinde ömür geçirenlere' ait olacaktýr. AÖ orta ve lise kayýtlarý baþladý Bilgide yarýþtýlar altýnla ödüllendiler A Grup Sada mini bir konserle programa renk kattý. çýk Öðretim Ortaokulu ile Açýk Öðretim Lisesi Batý Avrupa Programlarý kayýtlarý baþladý ve kayýtlar 20 Eylül 2013 tarihinde sona erecek. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Anadolu Üniversitesi iþbirliði ile yürütülen Açýk Öðretim Ortaokulu ve Açýk Öðretim Lisesi Batý Avrupa Programlarý kayýt baþvurularý baþladý. Programa kayýt yaptýrmak isteyen adaylarýn kayýt için gereken belgeleri 20 Eylül 2013 günü mesai saati sonuna kadar Anadolu Üniversitesi' nin Köln'de bulunan bürosuna göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekiyor. Açýk Öðretim Programlarý çeþitli nedenlerle öðrenimlerini yarýda býrakmak zorunda kalmýþ, kiþilerin yarýda býraktýklarý öðrenimlerini tamamlama ve bir üst okula gitme olanaðý saðlýyor. rer M Kimler baþvurabilecek? Skeçler, þiirler ev ilahilerle dopdolu bir program gerçekleþtirildi. Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Programlarý Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Atilla Doðan, programlar hakkýnda bilgi vererek þunlarý söyledi: Batý Avrupa'da bulunduklarý ülkelerde lise dengi bir okulu mezun olmayan dolayýsýyla üniversiteye gitmeye hak kazanamamýþ gençlerimiz için Açýk Öðretim Lisesi Batý Avrupa Programý önemli bir hizmettir. Programlarýmýza kayýt olmak için Batý Avrupa'da yerleþik olmak, en az ortaokul mezunu olmak veya genel liselerin ara sýnýflarýna denk gelen bir eðitim almýþ olmak gerekmektedir. Açýk Öðretim Ortaokulu'na ise dört yýllýk temel eðitimi tamamladýðýný gösterir belgesi olanlar, Yurtdýþýnda öðrenim görüp, aldýklarý eðitimin Türkiye'deki karþýlýðý olarak en az dördüncü sýnýfý bitirenler düzeyinde denklik yaptýranlar, en az beþ yýllýk ilkokul mezunu olanlar ile ortaokullarýn ara sýnýflarýnda öðrenciyken öðrenimlerini yarýda býrakanlar baþvurabilmektedir. Mustafa Demi- Melikgazi Camii cemaati programa katýldý. elikgazi Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na katýlan öðrenciler arasýnda dün temel dini bilgiler yarýþmasý düzenlendi. Yaz süresince öðrendikleri bilgilerle, birbirileriyle yarýþan öðrenciler ödüllendirildi. Yarýþmada ilk üçe giren öðrencilere gram altýn hediye edilirken, diðer öðrencilerin baþarýsý da karþýlýksýz býrakýlmadý. Belgeler postayla gönderilecek Öðrencilerin sahne performansý alkýþ topladý. Yaþý, mesleði ve uyruðu fark etmeksizin Türkçe bilen ve eðitim düzeyini belgeleyen herkesin evinden ve iþinden ayrýlmadan bu programlara katýlabileceðini belirten Atilla Doðan, Açýk Öðretim Ortaokulu ve Açýk Öðretim Lisesi Batý Avrupa Programlarýna öðretim yýlý için kayýt olmak isteyen öðrenci adaylarýnýn adresine ad, soyad, mektup adresi ve telefon numaralarýný hangi bölüme kayýt olacaklarýný da belirterek istek yapmalarý halinde kayýt baþvurusu için bilgi ve belgeler posta yoluyla adreslerine gönderilmektedir. Öðrenci adaylarý gönderdikleri belgelerin Büroya ulaþtýðýný sorgulamak üzere çalýþma günlerinde saatleri arasýnda numaralý telefon üzerinden irtibat kurulabilir dedi.(dha) Melikgazi Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na katýlan öðrenciler arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi.

5 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Hastane yerini beðenmedi B ursa nýn Ýnegöl ilçesinde yapým çalýþmalarý devam eden 300 yataklý Ýnegöl Devlet Hastanesi binasý inþaatýnda incelemelerde bulunan Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Eski AK Parti orum Milletvekili Agah Kafkas, yeni hastanenin yerini beðenmezken, 200 araçlýk otopark alanýnýn yetersiz olduðunu, bu nedenle Kapalý Spor Salonunun yýktýrýlmasý gerektiðini Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý orum Milletvekili Agah Kafkas, Bursa Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Yavuz Baþtuð, Belediye Baþkaný Alinur Aktaþ, AK Parti Ýl Genel Meclis Baþkanvekili Murat Gültekin, AK Parti Ýlçe Baþkaný Bülent Temelli ve bazý yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte, devam etmekte olan yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulundu. taneyi istiyorsan o hastaneye gidip, hangi doktoru istiyorsan o doktorda muayene olma seçeneðin var" diye konuþtu. BU MÝLLET SAÐLIK ALIÞANINA SAHÝP IKMALI Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas, Bursa da hastane yatýrýmlarýný inceledi. HASTANE YERÝNÝ BEÐENMEDÝ Bakan Yardýmcýsý Kafkas, öncelikle þantiyenin içerisinde müteahhit firmanýn Proje Müdürü Ali Kocaman'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Hastane maketi üzerinde gerekli bilgileri alan Bakan Yardýmcýsý Kafkas, hastane yerini beðenmediðini ifade etti. Agah Kafkas, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýrdý. SPOR SALONUNU YIKIN ÖNERÝSÝ Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Hastane için planlanan 200 araçlýk otoparkýn geniþletilmesini isteyerek, hastane çevresinde yaptýðý inceleme sýrasýnda, Kapalý Spor Salonunun yýkýlarak otopark alanýna çevrilmesini önerisinde bulundu. CELAL BAYAR'I ANDIK Ýncelemelerin ardýndan basýn açýklamasý yapan Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý orum Milletvekili Agah Kafkas, "Üçüncü Cumhurbaþkanýmýz merhum Celal Bayar'ýn ölümünün 27'nci senesi nedeniyle anma merasimine katýlmak için Bursa ya geldim. Cumhuriyet tarihi ile Celal Bayar'ýn tarihine baktýðýnýz zaman önemli þahsiyeti, Türkiye'nin sivil cumhurbaþkaný, Atatürk'ün son Baþbakaný, Türkiye'nin iktisadi geliþmesinde önemli rolleri olan, büyük devlet adamý. Ama biz Atatürk'ün son baþbakanýný idamla yargýlayan bir ülkeyiz. Müebbet hapse mahkum etmiþiz. Saðlýk nedeniyle tahliye ettiðimiz, özürlü bir demokrasiden geliyoruz. Bu ülkeye bir ömür vermiþ bir devlet adamýný idamla yargýladýk, alaþaðý ettik. Bu ülke, alaþaðý edilmesini çok aðýr ödemiþtir. Bu ülke demokrasinin, özgürlüklerin geliþmesi konusunda büyük yaralar alýnmýþtýr. Celal Bayar'a þükranlarýmýzý sunuyoruz. Artýk Türkiye özgürleþmiþtir. Artýk Türkiye darbeleri geride býrakmýþtýr" dedi. HASTANE ÝNÞAATI 31 OCAKTA TESLÝM EDÝLECEK Bursa'da gerekli incelemelerde bulun- 5 Kafkas, saðlýk kompleksinin temelini atacaklarýný belirtti. duklarýný kaydeden Bakan Yardýmcýsý Kafkas, "Bursa'nýn saðlýk yatýrýmlarýný deðerlendirdik. Hangi yatýrýmlarý daha çabuk hýzlandýrabiliriz, hangi yatýrýmlarýmýzýn temelini daha kýsa sürede atabiliriz, diye görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bursa Þehir hastanesi ile ilgili bütün hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Ýnþallah en kýsa sürede düðmeye basmýþ olacaðýz. AK Parti Ýnegöl Ýlçe Baþkanýmýz ve Belediye Baþkanýmýz benim eski dostlarým. Hem kendilerini ziyaret ettim, hem de Ýnegöl'ün Cumhuriyet tarihinde en büyük yatýrýmýný ziyaret ettik. Müteahhit firmamýz Ekol Yapý Ýnþaat firmasýnýn yetkilisi 31 Ocak 2014 tarihinde burayý bize teslim edeceklerini söylediler. Bizde kendilerine bütün desteði vereceðimizi söyledik. HASTA ODALARINA REVÝZE TEKLÝFÝ Hastane odalarýnýn sistemi ile alakalý planda küçük bir revize yaptýklarýný kaydeden Bakan Yardýmcýsý Kafkas, bütün odalarda ihtiyaç olduðunda iki kiþi yatacak þekilde yatak sistemi ile alakalý ricada bulunduklarýný MÝLLET, SAÐLIK ALIÞANINA SAHÝP IKMALI Bu Beyaz Kod uygulamasý amacýna ulaþabildi mi? Soruya yanýt veren Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý orum Milletvekili Agah Kafkas, Beyaz Kod uygulamamýz var. Onun ötesinde çok tedbirler aldýk. En önemlisi bir kanun teklifimiz var. Meclis kapanmadan çýksýn istiyorduk, olmadý. Meclis açýlýr açýlmaz çýkacak. Kamuda ya da özelde çalýþan saðlýk çalýþanlarýna yapýlan þiddetin cezasýnýn arttýrýlmasý ve hemen uygulanmasý konusunda bir düzenleme yaptýk. Þunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu ülkede canýmýzý emanet ettiðimiz insanlarýn canýna kasteden insanlarý seyrediyoruz. Bu ülkede çok deðil 10 yýl önce, biz her vatandaþýmýz yýlda 5-6 defa hastaneye gidiyorduk, þimdi yaklaþýk 9 defa hastaneye gidiyoruz. Yani saðlýða ulaþýmý kolaylaþtýrdýk. Saðlýkta öyle bir model geliþtirdik ki, dünyada Türk modeli deniyor artýk. Batýlý ülkelerin medeniyet seviyesi falan diye bize bir gün Türkiye ulaþýr mý diyerek muasýr medeniyet seviyesini Kaf Daðý nýn arkasýnda gibi anlatýrlardý ya, þimdi biz batýnýn saðlýkta muasýr medeniyet seviyesi olduk. Siz bu iþi nasýl baþardýnýz? diye gelip bize soruyorlar. Bu iþi nasýl baþardýk? Saðlýk çalýþanlarý ile baþardýk. Ýnsanýmýzýn canýna can kattýk dedi. 24 SAAT ÖZVERÝ ÝLE ALIÞIYORLAR Yapýlan çalýþmalarla son 10 yýlda Türkiye nin hayatta kalma süresi 5 yýl uzadýðýný aktaran Bakan Yardýmcýsý Kafkas, "Ömüre ömür kattýk saðlýk çalýþanlarý ile. Biz bu saðlýk çalýþanlarýnýn 3 kat hizmet üretmelerini arttýrdýk ama 3 kat sayýlarýný arttýrmadýk. Bu insanlar gece gündüz 24 saat özveri ile çalýþýyorlar. Biz her birimiz, her yurttaþ, her insan canýmýzýn istediði zaman Saðlýk Bakanlýðý nýn tabelasýný gördüðümüz her yere gönül huzuru ile 7 gün 24 saat kesintisiz gidebiliyoruz ve hizmeti satýn alýyoruz. Satýn aldýðýmýz bu hizmeti, bu standartlarý yürütmek için bu insanlar büyük özveri ile çalýþýyorlar. Merkezi randevu sistemi ile artýk eskisi gibi sabah kuyruktan randevu alýrsan aldýn, öðlene kadar muayene olursan oldun deðil, artýk akþam 5 e kadar muayenemiz devam ediyor. Randevu sistemi var, doktor seçme hakkýn var, hangi has- Hasta olmadýðý halde acil servisi meþgul eden vatandaþlara yönelik deðerlendirme yapan Kafkas, "Özellikle akþam hasta olmadýðýmýz halde acillere gidiyoruz. Hasta olmadýðýmýz halde, ayakta tedavi olabilecek halde iken, dükkâný kapatýp eve giderken uðrayýveriyoruz. Kardeþim, gündüz mesai saatinde bunu yapsana. Acildeki görevli acil hasta ile uðraþýrken, beyefendi biraz bekledi diye bu sefer de þiddet uygulamaya kalkýyor. Bir defa canýmýzý emanet ettiðimiz insanlarýn canýný biz bu millete emanet ediyoruz. Bu millet saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkmalý. Geçenlerde Ankara Yeni Mahalle Devlet Hastanesi nde bir psikopat adam elinde býçakla doktoru 10 dakika hastanenin içerisinde kovalýyor, bir sürü insan da seyrediyor. Allah tan korkmak lazým. Sonunda bu bizim insanýmýz, hayatýmýzý emanet ettiðimiz insan. Seyrettiðimiz insan bizim canýmýzý kurtaran, canýmýzýn muhtaç olduðu insan. Doktorlarýmýz kolay yetiþmiyor. Bir uzman hekim 10 yýl eðitim görüyor, ömrünün 10 yýlýný eðitime harcýyor. Ve bunlarýn tatili yok, tatile gitse de doktor, otobüse binse de doktor, uçaða binse de doktor, evinin doktoru, apartmanýnýn doktoru. 24 saat milletin hizmetinde olan insanlara karþý daha özenli olmalýyýz, daha özverili olmalýyýz, daha sevecen olmalýyýz. Böyle bir haksýzlýk olamaz. Onun için biz bakanlýk olarak bir arkadaþýmýza kalkan el tümüyle bize kalkmýþ diyoruz. Her türlü tedbiri alarak, arkadaþlarýmýzýn her türlü yanýndayýz. Bu iþi kýnýyoruz ve milletin de kendi çocuklarýna, kendi evlatlarýna, kendi canýný emanet ettiði insanlara sahip çýkmasýný rica ediyoruz. Acil e de acil olmayanlarýn gelmesini istemiyoruz. Acil de bizim acil olanlara daha kaliteli hizmet sunabilmemizin yolu sadece acil olanlarýn acillere gelmesinden geçiyor. Bir tek dünyada bizde var. Geçen Almanya da bir hastane geziyorum. Beni acile götürmelerini istedim. Acil olmadan gelen var mý dedim. Dediler ki var, sadece Türkler geliyor. Orada da gidiyoruz, burada da gidiyoruz. Bunu yapmamamýz lazým. Halbuki artýk bizim dünyaya örnek olacak gündüz mesai saatler içerisinde saðlýk hizmeti veren müesseselerimiz var, yapýlarýmýz var, organizasyonlarýmýz var. Buna ihtiyacýmýz yok. Saðlýk çalýþanlarýna bir kez daha milletimizin sahip çýkmasýný diliyorum ve son þiddet olayý sonda kalsýn istiyorum þeklinde konuþtu.(ýha) Vali Sabri Baþköy Mecitözü ye 4 kilometre mesafede bulunan Geykoca zirai sulama göleti inþaatýnda inceleme yaptý. 310 dekar suya kavuþacak rer Mustafa Demi- V ali Sabri Baþköy OKA toplantýsýndan dönerken Mecitözü ye 4 kilometre mesafede bulunan Geykoca zirai sulama göleti inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Hattuþþa Ýnþaat Þefi Osman Anlýaçýk ile Kontrol Müdendisi Murat Kabakçý da hazýr bulundu. Yapýmýna 18 Temmuz 2013 de baþlanan ve 420 bin m³ homojen dolguya sahip Geykoca zirai sulama göletinin gövde dolgusu yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Baþköy, Ýlçe Kaymakamý Cüneyt Epcim ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan dan bilgi aldý. Mecitözü topraklarýnýn yýllardan beri hasretini çektiði suya nihayet kavuþacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy; Ýnþa edilen her barajýn veya göletin tarýmsal ürün çeþitliliði, verimliliði ve niteliðine katkýsý var. Bunu yanýnda tarým ürünlerinin miktarýný ve kalitesini de arttýracaktýr. Dolayýsýyla ilimiz sanayisi ve turizminin yanýnda tarým da ön plana çýkarak, ilimiz ekonomisine ciddi katký yapacaktýr. dedi. 831 bin m³ su tutma kapasitesine sahip olacak Geykoca zirai sulama göletinin devreye girmesi ile 12 bin 310 dekar arazinin suya kavuþturacaðýný ifade eden Vali Baþköy, gölet inþaatýnýn 18 Temmuz 2015 de tamamlanacaðýný belirterek, bu kapsamda sulama kanallarý için Eylül ayý içerisinde ihaleye çýkýlacaðýný vurguladý. Geykoca zirai sulama göletinin gövde dolgusu yapým çalýþmalarý sürüyor. Vali Baþköy, Ýlçe Kaymakamý Cüneyt Epcim ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan dan bilgi aldý Gölet 831 bin m³ su tutma kapasitesine sahip olacak. Gölet tamamlandýðýnda 310 dekar arazi suya kavuþacak. Ýþte egzersizi unutmayýn zmanlar, uzun süre bilu gisayar baþýnda çalýþan kiþilerin, küçük molalar ve- rerek, oturduklarý yerde basit egzersizler yapmasý gerektiðini belirtiyor. Bilgisayar baþýnda saatlerce çalýþan kiþiler, çeþitli hastalýklarla karþýlaþýyor. Boyun ve bel fýtýðýndan, tüm aðrý sendromlarýný yaþama riski daha yüksek olan bu kiþiler, basit önemler alarak daha konforlu çalýþma imkaný yakalayabilirler. Uzmanlar, bilgisayar baþýnda saatlerce sabit kalmadan, küçük molalar vererek, ofis egzersizleri yapmanýn önemini vurguluyor. Gün içinde aðrýsýz ve daha saðlýklý çalýþabilmek için verilen öneriler þu þekilde sýralanýyor: "- Bilgisayarýnýzýn monitörünü tam karþýnýzda, göz hizanýzda ayarlayýn. - Klavye ve mouse kullanýlýrken el bileðinin düz olmasýna dikkat edin. - Bel, sýrt ve kol destekli olan bir sandalye seçin. - Omuzlarýnýzý öne eðmeden, duruþ pozisyonunuzu sýk sýk deðiþtirerek, dik oturun. - Gün içinde küçük molalar verin. - Telefon konuþmalarýnýzý masa baþýnda deðil, dolaþarak yapýn. Kan dolaþýmýnýz ve bacaklarýnýz için bu çok iyi olacaktýr. Uzmanlar, uzun süre bilgisayar baþýnda çalýþan kiþileri uyardý.

6 6 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Cuma hutbesinde katliamlar vardý iyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve dün Cuma nama- okunan hutbede yine Ýslam coðrafyasýnda meydana gelen Dzýnda katliamlar iþlendi. Öldürme ve katletme günahýna en çok Ýslam coðrafyasýnda þahit olunduðunun belirtildiði hutbede, "Bu sebeple bugün Ýslâm coðrafyasýnýn hemen her tarafýnda kan ve gözyaþý akmaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir kan ve gözyaþý haberi duymayalým. Yüreklerimiz kan aðlýyor. Yangýnlarla kasýp kavruluyoruz. Dua etmekten baþka bir þey gelmiyor elimizden. Yere düþen her damla kan, mazlumun gözünden dökülen her damla gözyaþý, zihin ve gönül dünyamýzý param parça ediyor. Duygularýmýz köreliyor. Hislerimiz ölüyor. Aklýmýz tutuluyor. Ýnsanlýðýmýzdan utanýyoruz." denildi. Hutbe, "Kim, bir cana kýymamýþ ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamýþ olan bir insaný öldürürse, sanki bütün insanlarý öldürmüþ gibidir." ve "Kim bir mümini kasten öldürürse cezasý, içinde ebedî kalacaðý cehennemdir. Allah ona gazap etmiþ, lânet etmiþ ve onun için büyük bir azap hazýrlamýþtýr." ayetleri ile baþlýyor. Bu günah en çok Ýslam coðrafyasýnda Hz. Peygamber'in (sav) "Allah katýnda dünyanýn yok olmasý, bir Müslümanýn öldürülmesinden daha hafiftir." Hadis-i Þerifi'nin hatýrlatýldýðý hutbede, "Kuran-ý Kerim'in ve Sevgili Peygamberimizin (sav) bu mesaj ve uyarýlarýna raðmen ne yazýk ki öldürme ve katletme günahýna bugün en çok Ýslâm coðrafyasýnda þahit olmaktayýz. Bütün dinler öldürmeyi lanetlerken, cana kýymayý en büyük cürüm ilan ederken yine de bütün dinlerin mensuplarý kendilerine öldürmek için bahaneler bulmuþlardýr. Ne yazýk ki bu biz Müslümanlar için de böyle olmuþtur. Bir çiçeðe, bir karýncaya, bir kediye bile þefkat ve merhametle emredilen Müslümanlar dahi öldürmek için bahaneler uydurdular. Bu sebeple bugün Ýslâm coðrafyasýnýn hemen her tarafýnda kan ve gözyaþý akmaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir kan ve gözyaþý haberi duymayalým. Saltanat ve hükümranlýk ihtirasý, güç ve iktidar tutkusu, baský, zorbalýk ve zulüm, þiddet, terör ve çatýþma, ölüm, öldürme ve katliam hadiseleri her tarafta dehþet saçýyor. Yüreklerimiz kan aðlýyor. Yangýnlarla kasýp kavruluyoruz. Dua etmekten baþka bir þey gelmiyor elimizden. Yere düþen her damla kan, mazlumun gözünden dökülen her damla gözyaþý, zihin ve gönül dünyamýzý param parça ediyor. Duygularýmýz köreliyor. Hislerimiz ölüyor. Aklýmýz tutuluyor. Ýnsanlýðýmýzdan utanýyoruz." ifadeleri kullanýldý. Kabil in yolunu takip ediyorlar Yeryüzünde ilk cinayeti, Hazreti Âdem'in (as) oðlu Kabil'in iþlediðinin hatýrlatýldýðý hutbe, "Hem de yaný baþýmýzda Þam'da, Dýmeþk'ta Kasyun Tepesi'nde. Kabil'in, kardeþi Habil'i öldürdüðü günden bugüne Kabil'in yolunu takip edenler hiç azalmadý. Hep ayný suç iþlendi. Hep ayný günahla kirlendi insanlýk. Katiller ve zalimler hiçbir zaman kana doymadýlar. Hep en temel insan hakký olan hayat hakkýna kastettiler. Sürekli cana kýydýlar. Kadýn, bebek, çocuk, yaþlý demeden mazlumlarý ve masumlarý katlettiler. Vahþetleriyle dünyayý kan gölüne çevirdiler. Sadece geçtiðimiz yüzyýl boyunca milyonlarca insan katledildi. Ýnsanlýk, iki büyük dünya savaþý gördü. Nice iþgaller, nice sürgünler, nice katliamlar yaþandý. Ýnsanlar, ne yazýk ki kardeþ olduklarýný, Hz. Âdem ile Esed e lanet emur-sen Ýl MTemsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Suriye de kimyasal silah kullanarak vatandaþlarýný katleden Esed e lanet okudu. Konuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Saatçi, 1982 de Hama da on binlerce insaný kimyasal gaz kullanarak katleden Hafýz Esed in mirasýný devralan eli kanlý Beþþar Esed, Þam ýn Doðu Ðuta, Ain Tarma, Suriye de insanlýk suçu iþleniyor H alkalarýn Demokratik Kongresi Eþ Sözcüsü Meliha Üþütür, Suriye'de iç savaþ yüzünden bir çok masumun hayatýný kaybettiðini ve insanlýk suçu iþlendiðini belirtti. Yaþanýlan iç savaþýn bir çok masum çocuðun canýný aldýðýný belirten Üþütür, Yüzlerce çocuk, kadýn, erkek, korumasýz sivil insan katledildi. Suriye'deki vahþi iç savaþ bir kez daha insanlarýn canýný aldý. Kimyasal kullanýlan bu katliamý kim gerçekleþtirmiþ olursa Cobar, Muaddamiye, Zamalka ve Batý Ðuta bölgelerinde kimyasal silah kullanarak, ilk belirlemelere göre 1300 den fazla insaný, çocuk, yaþlý, kadýn demeden katletmiþtir. Saldýrýlarda yaklaþýk 3 bin 500 kiþi ise yaralanmýþtýr. Yoðun roket, havan ve topçu bombardýmanýnýn yaþandýðý bölgede çok sayýda saðlýk personeli ve gönüllünün de katledildiði ifade ediliyor. Sârin gazýnýn olsun, onlarý lanetliyoruz. Bu insanlýk suçunu iþlemiþ olanlar kimlerse, er geç ortaya çýkarýlmalý, uluslararasý mahkemede yargýlanmalýdýr. Ortadoðu'da kimyasal ilk kez kullanýlmýyor. Yýllar önce Halepçe'de Saddam Kürt halkýna karþý kimyasalla saldýrmýþtý. O zaman da Saddam'a kimyasal silahlarý verenler yargýlanmadý. Halbuki kimyasal kullanmak da, üretmek de, satmak da, stoklamak da suçtur. O dönemde Saddam'a kimyasallarý satanlar veya verenler, Suriye'ye Ahmet Saatçi kullanýldýðý bilgisinin kamuoyuna yansýdýðý katliamda; kimyasal maddeye maruz kalan de satmýþ veya vermiþ olanlardýr. Suriye'de süren iç savaþýn ardýndaki emperyal güçler, hangi tarafta yer alýrlarsa alsýnlar, bu durumun sorumlusudur. Suriye'deki vahþi iç savaþtan sivil halk, kadýnlar, çocuklar acý çekiyor. Yüzbinlerce insan yerini yurdunu terk etti. On binlerce insan öldü. Bu kanlý iç savaþýn kazananý olmayacak; kaybedeni ise Suriye'nin mazlum halklarý oluyor. Daha dün, Suriye Kürdistaný'nda, Rojava'da El Kaide ve El Nusra çetelerinin Hz. Havva'nýn çocuklarý olduklarýný, caný verenin de alanýn da Allah olduðunu unuttular. Ýnsan insanýn kurdudur anlayýþýna yenik düþtüler. Rabbimizin bahþettiði akýl nimetini, teknolojiyi, ilmi, fenni daha fazla can alabilmek ve toplu bir þekilde kitleleri imha edebilmek için fýrsat bildiler. Biyolojik, kimyasal ve nükleer her türlü silahý ürettiler. Acýmasýzca bu silahlarý kullandýlar. Silah tüccarlarý, silah satabilmek için nice çatýþmalar çýkarttý. Nice düþmanlýklar üretti. Irkçýlýk uðruna nice hayatlar soldu. Sömürgecilik uðruna nice canlar yok oldu. Ýþgallerle nice hayatlar son buldu. Saltanat ve hükümranlýk uðruna nice masum insanlarýn üzerine kurþun yaðdýrýldý. Dizginlenemeyen ihtiraslar, kin ve nefret yüzünden nice katliamlar yaþandý. Terör sebebiyle nice analarýn yürekleri daðlandý. Töreler uðruna nice ocaklar söndü. Kan davalarýnda nice aileler yok oldu. Mafyalar haksýz yere nice canlara kýydý. Nice büyük insanlar faili meçhul cinayetlerle katledildi. Yeryüzünde hep can pazarý yaþandý." ifadeleriyle devam etti. Ýnsanlýðýmýzý unutturma Dünya can pazarý yaþandýðýnýn belirtildiði hutbede, "Bir yanda kana susamýþ Kabiller, diðer yanda masum Habiller. Ancak unutmayalým ki onlarýn yanýnda 'Öldürmeyeceksin!' diye emreden Musalar, cana kýymayý yasaklayan Ýsalar da var. Masum bir insaný öldürmenin bütün insanlýðý öldürmeye eþdeðer olduðunu duyuran Ýslam Peygamberi (sav) var. Bir insaný yaþatmanýn bütün bir insanlýða can vermek olduðunu müjdeleyen, insanlarý öldürmekle deðil, yaþatmakla mükellef kýlan dinimiz var. Yaþatmak, aðlayanýn gözünün yaþýný silmektir. Aç olaný doyurmak, susuzlarý suya kandýrmak, olmayana vermektir. Düþene el uzatmaktýr yaþatmak. Ýnsanlarýn haliyle hâllenmek, derdiyle dertlenmek, yaralarýna merhem olmaktýr. Mazlumlarýn yanýnda yer almak, zalimin zulmüne karþý koymaktýr. Þüphesiz insan, öldürerek deðil, yaþattýkça insanlýðýnýn farkýna varýr." ifadeleri kullanýldý. Can taþýyan her varlýða merhamet etmekle sorumluluðunun vurgulandý- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve dün Cuma namazýnda okunan hutbede yine Ýslam coðrafyasýnda meydana gelen katliamlar iþlendi. ðý hutbe þöyle sona erdi: "Bizler, merhametlilerin en merhametlisinin kuluyuz. Bizler, hayvanlara dahi merhameti cennete girmeye vesile sayan bir peygamberin ümmetiyiz. Dinimiz insanýn arkasýndan konuþmayý bile yasaklamýþken, Müslümaným diyen Müslümaný, insaný arkasýndan nasýl vurabilir? Onun üzerine nasýl kurþun yaðdýrabilir? Canýna nasýl kastedebilir? Ellerine en mukaddes varlýðýn kanýný nasýl bulaþtýrabilir? Akan kanlara, yanan yüreklere, dünyanýn dört bir yanýndan yükselen mazlumlarýn ahýna nasýl sessiz kalabilir? Bu aðýr yükü taþýmaya nasýl cesaret gösterebilir? Bu günaha nasýl ortak olabilir? Bizler, yapýlan zerre kadar iyiliðin de kötülüðün de karþýlýksýz kalmayacaðý ahiret gününe inanan müminleriz. Ýnanýyoruz ki, insanlarý öldürenler de muhakkak bir gün ölümü tadacaklardýr. Habillerle birlikte Kabiller de huzura varýp hesap vereceklerdir. Ýþte o günün þiddetinden bu mübarek günde bu mübarek mekânda bizler Rabbimize sýðýnýyoruz. O'na el açýp diyoruz ki, 'Rabbimiz bizleri Ýslâm'ý doðru anlayýp doðru yaþayanlardan eyle. Bizleri öldürenlerden deðil, yaþatanlardan eyle, can alanlardan deðil, cana can katanlardan eyle. Bizleri birbirimize can yoldaþý eyle. Bizleri insanlýðýný unutanlardan deðil, insanca yaþayanlardan eyle, þu anda dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþama savaþý veren kardeþlerimize rahmetinle, nusretinle muamele eyle. Þu mübarek vaktin hürmetine dualarýmýzý kabul eyle."(cýhan) insanlarda nefes darlýðý, kusma, göz bebeklerinde küçülme gibi belirtilerin görüldüðü, gaza maruz kalanlarýn çok kýsa sürede öldüðü belirtiliyor. Devlet terörü ile dünyanýn gözü önünde kimyasal gazlarla katledilen Suriye halkýna karþý duyarsýz kalan bütün devletleri ve uluslararasý örgütleri kýnýyor; babasýnýn ve Hama katliamýný bizzat yöneten Amcasý Rýfat sivil Kürt halkýna yönelik saldýrýlarýna ve katliam yapmasýna sessiz kalan, hatta onlara lojistik destek veren AKP Hükümeti'nin tutumu samimi deðildir. etelere sýnýrlarý açan, týbbi ve insani yardýma ise sýnýrlarý kapatan bu siyasi iktidar, yanlýþ ve çýkarcý bölge politikalarý ile Suriye'de yaþananlara ortak oluyor. Suriye'de barýþ olmasý için demokrasiye, demokrasi olmasý için eþitliðe ihtiyaç var. Olmasý gereken, farklý Esed in izinde olan eli kanlý Beþþar Esed in, mazlum Suriye halkýna ve masum çocuklara karþý ölüm kusmasýný lanetliyoruz. Kimyasal silah bizim kýrmýzý çizgimizdir diye açýklama yapan çizgisiz ve ilkesiz ABD baþta olmak üzere, katliama sessiz kalan bütün devletleri ve Suriye de devlet terörüne yardým eden Ýran ý kýnýyoruz. þeklinde konuþtu. kültürlerin, inançlarýn, halklarýn ve dillerin eþit þekilde temsil edilmesini saðlayacak çoðulcu bir demokrasidir. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak, dün olduðu gibi bugün de Suriye'ye yönelik her türlü askeri müdahalenin karþýsýndayýz. Kardeþ Suriye halklarýnýn barýþ ve eþitlik içinde yaþamalarý için onlarla dayanýþma içindeyiz. Desteðimiz sadece ve sadece demokrasi, özgürlük, eþitlik, barýþ ve adalet isteyenleredir. diye konuþtu. Þehitler için saf tutup dua ettiler Erol Taþkan- Mustafa Demirer ýsýr ve Suriye de Mkatledilen þehitler için dün Cuma Namazý na müteakip Ulu Camii de gýyabi cenaze namazý kýlýndý. AK Parti Teþkilâtlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, bazý parti yöneticileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile cemaatin katýldýðý gýyabi cenaze namazýndan sonra sloganlar eþliðinde Hürriyet Meydaný na yürüyüþ yapýldý. Mýsýrlý Müslümanlarla Dayanýþma Platformu tarafýndan organize edilen gýyabi cenaze manazýnýn ardýndan, topluluk Hürriyet Meydaný na kadar sloganlar eþliðinde yürüdü. Hürriyet Meydaný na gelen gurup, burada Mýsýr Cuntasý ve Suriye'de Katil Esed Mýsýr ve Suriye de katledilen þehitler için gýyabi cename namazý kýlýndý. Ulu Camii de kýlýnan namaza AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem de katýldý. Gýyabi cenaze namazý ve eylem Mýsýrlý Müslümanlarla Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlendi. açýklamasý yaptý. Rejimi tarafýndan kimyasal silahlarla katledilen Müslümanlar için kitlesel basýn Cuma Namazý ndan çýkan kalabalýk grup Hürriyet Meydaný na kadar tekbir getirerek ve sloganlar atarak yürüdü.

7 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Mýsýrlý Müslümanlar'la Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protesto eyleminde, Mýsýr ve Suriye'de yaþanan vahþet lanetlendi. orum'dan dünyaya Rabia selamý Zalime lanet, mazluma dua Erol Taþkan M Hürriyet Meydaný nda toplanan vatandaþlar katliamý protesto etti. Özgür-Der yöneticisi Murat Ýslam, kýsa bir açýþ konuþmasý yaptý. Ellerde taþýnan dövizlerle katliama tepki gösterildi. Yoðun katýlýmýn yaþandýðý tepki eyleminde Mýsýr ve Suriye de yaþanan vahþete dikkat çekildi. ýsýrlý Müslümanlar'la Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protesto eyleminde, Mýsýr ve Suriye'de yaþanan vahþet lanetlendi. Dünyanýn gözü önünde binlerce insaný öldüren Darbeci Mýsýr yönetimi, Suriye Baas Rejimi ve eli kanlý katil Esed baþta olmak üzere, katliama destek veren Ýsrail, ABD ve suskun Ýslam ülke yöneticilerini lanetleyen protestocular, katliamlarda hayatýný kaybeden þehitler için de dua etti. Ulu Camii'nde kýlýnan gýyabi cenaze namazýndan sonra, Hürriyet Parký önünde toplanan grup, zulme baþkaldýrýnýn simgesi haline gelen Rabia iþareti ile mesaj verirken, taþýdýklarý döviz, pankart ve sloganlarýyla tepkilerini ortaya koydu. orum ÝHH, Ýlkeder, Özgürder ve Eðitim Bir Sen tarafýndan oluþturulan platforma, çok sayýda orumlu destek verirken, yaþanan zulüm insanlarý çileden çýkardý. Platform adýna Murat Ýslam açýlýþ konuþmasýný yaulu Camii'nde kýlýnan gýyabi cenaze namazýndan sonra, Hürriyet Parký önünde toplanan grup, zulme baþkaldýrýnýn simgesi haline gelen Rabia iþareti ile mesaj verdi. parken, platformu oluþturan Özgürder adýna Mustafa ÝLKE-DER ve orum ÝHH-Cemal AK; Bizler Müslüman'ýz ve anýn þahitleriyiz. Üngör, orum ÝHH ve Ýlkeder adýna Cemal Ak ve Eðitim Bir Sen adýna da Tahir Eþkil aðýmýzda nerde bir katliam olursa, nerde bir Müslüman haksýz yere katledilirse biz katbirer konuþma yaparak, katýlýmcýlarýn gönüllerine tercüman oldular. ledilen Müslümanýn ve haksýz yere katledilen herkesin yanýnda yer alýrýz. Bu bizim dinimizin öðretisidir. Müslüman müstekbirlerden yana olamaz. Müslüman zalimlerden yaprotesto eylemi, Yusuf Demirel'in okuduðu dua ile son bulurken, kadýn-erkek, na olamaz. Müslüman Firavunlardan, katillerden, sapýklardan yana olamaz. Müslüman genç-yaþlý ve çoluk-çocuk demeden protestoyu destekleyerek, zulme sessiz kalmayan hem madden hem manen elinden geldiðince tüm gücüyle mazlumlarý desteklemek zoorumlular, dualarýnda mazlum milletlere Allah'tan yardým talep ederken, zalimlerin rundadýr. Müslüman, Mýsýr'ý karýþtýran Amerika, Ýsrail, Ýngiltere ve benzeri kafir müþrik kahrolmasý için de Allah'tan yardým istedi. þeytanlarý lanetlediði gibi Müslüman geçinen þeyh, kral ve diðerlerini de lanetlemek zoplatformu oluþturan STK'lar adýna yapýlan konuþmalarda þunlar dile getirildi; rundadýr. Kimi Arap þeyhleri Mýsýr'daki darbeci katilleri dolara boðarken birileri de SuÖzgür-Der orum Þubesi Mustafa Kerim Üngör: Dünyanýn Mýsýr'daki geliþmele- riye'deki zalim Esat'a yardým ediyor. Ya da birçoklarý susarak zulme rýza gösteriyorlar. re kilitlendiði bir süreçte, Esed rejiminin kimyasal gaz bombalarýyla can veren yüzlerce Biz Hak'tan yanayýz. Biz öldürülen, sürülen, yerinden yurdundan edilen Suriye halmasum insan, gözleri bir kez daha Suriye'ye çevirdi. Baas rejiminin dün gece 03:30 cikýndan yanayýz. Esed'i de lanetliyoruz, Esed'in destekçilerini de lanetliyoruz. varýnda Þam'ýn Doðu Ðuta, Cobar, Ain Tarma, Zamalkar, Batý Ðuta ve Muaddamiye böltarih mazlumlara mazlum, zalimlere zalim diyemeyenler yüzünden kanla doludur. gelerinde gerçekleþtirdiði kimyasal gaz destekli katliamýn acý sonuçlarý ve bilançosu gieðer Müslümanlar zamanýnda mazlumdan yana taraf olsalardý Kerbela faciasý olmaz, derek derinleþmektedir. Yezid gibi zalimlere imkân doðmazdý. O zamanlar da birileri susuyordu. O zamanlar da Suriye halkýna 2,5 yýldýr an be an Hama'larý yaþatmaktan geri durmayan zalim Esed birileri bazý menfaatlerden dolayý zalim ve katilleri destekliyordu. O zamanlar da birilerejiminin son saldýrýyý ve daha da aðýrýný yaþatmasý elbette ki sürpriz sayýlmayacaktýr. ri öldürülen birçok kadýn ve çocuðun katlediliþini görmüyordu. Ne yazýk ki katillik, zanasýl olsa sözde "medeni dünya" ne onun ne de muadili Sissi cuntasýnýn katliamlarýna limlik, sapýklýk, devletlerin mesleði haline geldi. Bu meslek iþini dün de icra etti bugün ses etmemektedir. Ses ediyor gibi görünenler ise tam 2,5 yýldýr Suriye halkýný oyalamakde icra ediyor. Bazen Mýsýr'da bazen Suriye'de; kim bilir belki de yakýnda Türkiye'de icta, adeta "Daha fazla ölsünler ki emperyal taleplerimize mecbur hale gelsinler!" demekra edilecek bu meslek. tedir. Üç beþ aðaç kesildi diyerek sokaklara dökülen park devrimcileri Suriye'de kimyasuriye'de direnen kardeþlerimizin her fýrsatta haykýrdýðý gibi "Allah'ým senden baþsal silahlarla öldürülen binlerce çocuk, kadýn için neden sesini çýkarmaz? Aðaç haklarýkasýndan yardým ummuyoruz" þiarý emperyalist Batý ve yerli kuklalarý olan zalimler karný bahane eden bu zavallýlar insan haklarýný hiç mi düþünmezler? Aðaçlarla empati kuþýsýnda umudumuzu ve direncimizi canlý tutmaktadýr. Keza biz bu "medeni" maskenin ran insancýklar Mýsýr'da kurþunlanan insanlarla neden empati kurmazlar? Oysa yüzlerce arkasýndaki "canavar" yüzü Bosna'dan, eçenistan'dan, Afganistan'dan, Irak'tan ve daha çocuk anneleri ile birlikte annelerinin kucaklarýnda katledildiler. Bu manzara onlarý hiç birçok bölgeden tanýmaktayýz. Son örnek olarak bu "medeni dünya" deðil midir Mýsýr'mi rahatsýz etmiyor. Yoksa bu zavallýlar Müslümanlarý insandan mý saymýyorlar? Kör, da cuntaya toz kondurtmayarak kendisini nispet ettiði deðerleri alaþaðý eden? Bu nedensaðýr, dilsiz kesilen basýn ne zaman bu katliamlarý görecek? Gezi olaylarýný mercekle inle Cuntacý Sissi'nin canlý yayýnda katliam yapmasýna, Mübarek gibi bir diktatörün sercelemeye kalkanlar þimdi neredeler? best býrakýlmasýna tepkisiz kalan sözde "medeni" özde ise "canavar" dünyanýn Suriye'deEðitim Bir Sen orum Þube Baþkaný Tahir Eþkil; Bugün Suriye ve Mýsýr'da yapýki katliamlara yönelik aþaðýlýk tutumu da hiç þaþýrtýcý deðildir. lan katliamlara ve vahþete karþý Ümmeti tavýr almaya davet ediyoruz. Müslüman ÜmÞaþýrtýcý, incitici ve hatta kahredici olan daha düne kadar kendisiyle övündüðümüz, meti'nin ayaða kalkmasýný, kendisine gelmesini ve ses vermesini istiyoruz. Zulüm karþýmuasýr dönem Ýslami hareketlerin nadide kazanýmlarý diye sahiplendiðimiz Ýran ve Hizsýnda susan dilsiz þeytan olmamak için, zalime karþý hakký ve adaleti haykýrmak için bullah gibi ülke ve hareketlerin takýndýðý aktif iþbirlikçi tutumdur. Esed rejiminin imza Ümmeti 'Vahdet'e davet ediyoruz. Ümmetin içindeki tefrika zalimlere cesaret vermekattýðý son cinayetin de suç ortaklýðýný yapan Ýran ve Hizbullah altýna girdiði bu vebalin tedir. Bizim birliðimiz vahdetimiz, zalime korku salacaktýr. Onun için buradayýz, biriz ve hesabýný müminlere, Rasulullah'a ve daha önemlisi Yüce Allah'a nasýl verecektir? Zalimberaberiz. Suriye ve Mýsýr'daki kardeþlerimiz bilsinler ki asla yalnýz deðiller Türkiye lerle açýk ya da dolaylý iþbirliði yapanlar, kardeþlerimizin katledilmesine zemin hazýrlamüslümanlarý onlarýn yanlarýndadýr. yan, ortak olanlar asla insanlýktan, adaletten, erdemden söz edemezler. Allah yüce kitabýnda; "Sakýn zulme edenlere meyletmeyin yoksa sizi ateþ çarpar" Peki, ya Suriye'ye yaklaþýmda körlüðü temel tutum edinip Mýsýr'a duyarlý kesilen demektedir. Bu ilahi prensibi tüm dünya Müslümanlarýna tekrar hatýrlatýyoruz. Mýsýr ve suskun ve komplocu "Ýslamcýlar"a ne demeli? Günlerdir Mýsýr'daki geliþmeler karþýsýnsuriye'de katledilen masum yaþlý, genç, kadýn, erkek ve çocuklarýn günahý ne idi? Acýda sokak merkezli eylem-etkinliklerde yolumuzun bir kez daha kesiþtiðine tanýk olduðumasýzca kimyasal silah kullanarak, toplu katliam yapan zalim Esed'e destek olmak arka muz duyarlýlýk sahibi bu kiþi-kesimler için hala Suriye için ayaða kalkma zamaný gelmeçýkmak ve yanýnda savaþmak için, Kur'an-ýn hangi prensibine dayanýyorsunuz ve destek di mi? Artýk özeleþtiri yapmayacaklar mý? Mýsýr'da dökülen Müslüman kaný paha biçilveriyorsunuz. Ýran'da ve Suudi Arabistan'daki Ýslam alimlerine sesleniyoruz! Bu zulme mez de Suriye'de dökülen Müslüman kaný çok mu ucuz? Mýsýr'daki geliþmeler karþýsýnve zalimlere karþý niçin susuyorsunuz? Bu gün hakikati halkýnýza söylemeyecekseniz ne da duyarlý davranýp alanlara dökülen bu insanlar ayný duyarlýlýðý neden Suriyeli masumzaman söyleyeceksiniz. lara çok görmektedirler? Bu ne akýl tutulmasý, bu nasýl bir basiret baðlanmasýdýr? SuriÞu bilinsin ki ölen masum insanlarýn ve özellikle çocuklarýn azameti, deðeri Allah ye'de 2,5 yýldýr yaþananlar kafanýzýn netleþmesine yetmediyse Hama'yý, Halepçe'yi çaðkatýnda "Mescid-i Aksa"'dan daha üstündür, daha deðerlidir. Ne hazindir ki bu gün ümrýþtýran son katliamda yerde yatan yüzlerce kadýn ve çocuðun cansýz bedeni de mi size met olarak AB'den, ABD'den ve BM'den medet umuyoruz. Ýzzet ve þerefi onlarýn yanýnbir þey anlatmýyor? da arýyoruz."

8 8 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Sungurlu Kaymakamý göreve baþladý V ali yardýmcýsý ve kaymakamlar kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðý na atanan Osman Beyazyýldýz görevine baþladý. Kaymakam Beyazyýldýz, Sungurlu da Kaymakamlýk yapacak olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti. Kaymakam Beyazyýldýz 1969 yýlýnda Adýyaman Ýlinin Gerger Ýlçesi'nde doðdu. Ýlk, Orta ve Lise öðrenimini Kahta'da tamamladýktan sonra, 1993 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Sungurlu Kaymakamlýðý na atanan Osman Beyazyýldýz görevine baþladý. mezun oldu yýlýnda Gaziantep Kaymakam Adayý olarak atandý. 3 yýllýk stajýný tamamladýktan sonra Kayseri-Özvatan, Kars-Digor Ýlçelerinde Kaymakamlýk yaptý. Ardýndan Þirnak Vali Yardýmcýlýðý görevin- de bulundu. Daha sonra Adana Ýli Pozantý Ýlçesi'nde, Kahramanmaraþ'ýn Pazarcýk ilçesinde kaymakamlýk yaptý. 1 yýl Giresun Vali Yardýmcýlýðý görevinde ve 3 yýl Karapýnar kaymakamlýðý yaptýktan sonra 29 Aðustos 2011 tarihli müþterek kararla Ýslahiye kaymakamlýðýna, buradan da 2013 yýlý vali yardýmcýsý ve kaymakamlar kararnamesi ile de Sungurlu Kaymakamlýðýna atandý. Beyazyýldýz ayrýca Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslar Arasý Ýliþkiler Bölümünde Yüksek Lisansýný yaptý.(ýha) Sungurlu da kesintisiz ilaçlama orum un Sungurlu Belediyesi, mevsimin serin geçmesine raðmen sinekle mücadele edebilmek için geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýlda ilaçlama çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Her gün öðleden sonra baþlayarak gece geç saatlere kadar þehrin her cadde ve sokaðýný ilaçlamaya devam eden Sungurlu Belediyesi ilaçlamanýn etkili olmasý için U.V.L sistemli ilaçlama tekniðini kullanýyor. Konuyla ilgili bir açýklamada yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýlçemizde karasinek ve sivrisineklere karþý ve park bahçe alanlarýný da keneye karþý ilaçlama faaliyetleri aralýksýz yapýlýyor. Belediye Baþkanlýðýmýz halk saðlýðýný korumak için elinden gelen çabayý gösteriyor. Ýlaçlama çalýþmalarýmýz sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haþerelere karþý mücadelemiz devam ediyor. Halkýmýzýn rahat bir yaþam sürdürebilmesi için Veteriner Ýþleri Müdürlüðümüz tarafýndan gerekli tedbirleri alýnarak düzenli bir ilaçlama programý ile çalýþmalarýmýz devam ediyor dedi.(ýha) Sungurlu Belediyesi haþeratla mücadele ediyor. Osmancýk ta kaza, 1 yaralý orum un Osmancýk ilçesinde bir otomobilin bisiklete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, þehir merkezinde seyir halinde olan Okan Topuz (25) yönetimindeki 06 KVG 43 plakalý otomobil, Osmancýk Ortaokulu yanýna geldiði sýrada ara sokaktan çýktýðý iddia edilen motosiklete çarpmamak ani manevra yapmasý sonucu karþý yönden gelen Burak elik (19) yönetimindeki bisiklete çarptý. Kazada bisiklet sürücüsü Burak elik yaralandý. Bisiklet sürücüsü olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. elik, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) 13 yaþýnda hayata veda etti Bir otomobilin bisiklete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. orum'un Kargý Ýlçesi'nde ortaokul öðrencisi 13 yaþýndaki Esra Gül Yelken odasýnda ölü bulundu. Yelken'in kalp krizi sonucu öldüðü sanýlýyor. Olay, dün akþam Kargý Ýlçesi'nde meydana geldi. Esra Gül Yelken, ailesi, evin bahçesinde otururken odasýnda bilgisiyarda oynamaya baþladý. Yakýnlarý, bir süre sonra kýzý yemeðe çaðýrmak için odasýna girdiðinde onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Ailesi tarafýndan Kargý Devlet Hastanesine kaldýrýlan Yelken, buradaki ilk müdahale sonrasý Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Esra Gül Yelken, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Kalp krizi sonucu öldüðü sanýlan Esra Gül Yelken'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek. Kýzýn cenazesi otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. (DHA) Kazada bisiklet sürücüsü Burak elik yaralandý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, temizlik çalýþmalarýný denetledi. Temizlik çalýþmalarýný denetledi orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, temizlik iþçilerinin yanýna giderek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Temizlik iþlerinde çalýþan personelin görevini layýkýyla yaptýðýný ifade eden Baþkan zunkaya, çalýþanlarýmýzýn þehrimizde çok önemli bir yeri var. Temizlik iþçilerimiz çok güzel bir iþ yapýyorlar, hayýrlý bir iþ yapýyorlar. Mutlaka birilerinden dua alýyorlardýr'' ifadelerini kullandý. Temizlik çalýþanlarýný gece saat civarý ziyaret eden Baþkan Selahaddin Uzunkaya, konuþmasýnda kent temizliði ve çevre kirliliðinin önlenmesi için gerçekleþtirilen çalýþmalarýn mahallelere özgü ekipler oluþturularak tüm sokaklarda titizlikle gerçekleþtirileceðini Sungurlu Belediye Baþkaný Uzunkaya Göreve baþladýðýmýz günden beri hep birlikte canla baþla çalýþarak mahallerimizin temizliðine büyük önem veriyoruz. öplerin süpürülmesi, toplanmasý ve kaldýrýlmasýnda görevli araçlarýmýzý her gün düzenli olarak tüm mahallerimize sevk ediyoruz. Gece gündüz vardiyalý þekilde özveriyle çalýþarak 7 gün 24 saat aralýksýz sürdürdüðümüz temizlik çalýþmalarýmýzýn halk saðlýðý için çok önemli olduðunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Bu sebeple hayatý kolaylaþtýran, kentin çehresini deðiþtiren hizmet ve projelerimizle birlikte temiz ve saðlýklý sokaklarýyla daha yaþanabilir bir Sungurlu için tüm gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz dedi. Baþkan Uzunkaya ayrýca, iþçilere temizlik faaliyetlerinde daha titiz þekilde çalýþýlmasý konusunda uyarýlarda bulunarak yeni talimatlar verdi.(ýha) Uðurludað da yaz Kur an kurslarý sona erdi orum un Uðurludað Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Yaz Kuran Kurslarý sona erdi. Yaz Kuran Kurslarý nýn sona ermesi nedeniyle Uðurludað Ortakolu nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliðe Ýlçe Müftüsü Fatih Güzel, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Deðirmenci ve vatandaþlar katýldý. Ýlçe Müftüsü Fatih Güzel, kurslara 480 öðrenci katýldýðýný açýkladý. Kurslar boyunca Kuran-ý Kerim, ibadet ve ahlak dersleri eðitimlerinin yaný sýra öðrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiðini kaydeden Güzel, kurslarda görev alan tüm personele özverili çalýþmalarýndan dolayý Program Kur'an-ý Kerim tilaveti, ilahiler ve þiirlerin okunmasý ve kurslara katýlan öðrencilere çeþitli hediyeler verilmesinin ardýndan sona erdi.(ýha) Uðurludað Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Yaz Kuran Kurslarý sona erdi. Minik öðrenciler alkýþ topladý. Ýþyerinde düþtü B ahçelievler Mahallesi amlýk Caddesi ndeki iþyerinde düþen vatandaþ aðýr yaralandý. M.B. iþyerinde çalýþýrken, dengesini kaybedip düþtü. Aðýr yaralanan M.B. hastanede tedavi altýna alýndý. Ýskilip te ise Hastane Caddesi nde düþen Ý.K. isimli yaþlý adam aðýr yaralandý. Ý.K. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Yine Ýskilip te Bahabey Mahallesi nde kanalizasyon çukuruna düþen S.A. yaralandý. Alkollü sürücü hakkýnda iþlem Mahallesi 1. Cadde de trafik kontrolü sýrasýnb ahçelievler da alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Yaralý Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Trafik ekiplerinin kontrolü sýrasýnda araç sürücüsü F.K. in 148 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Program Kur'an-ý Kerim tilaveti, ilahiler ve þiirlerin okunmasý ile devam etti.

9 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Türk Yýldýzlarý yla gurur duyuyoruz Türk Yýldýzlarý akrobasi timi üyelerini makamlarýnda kabul eden Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Bu millet sizinle gurur duyuyor diye konuþtular. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür ediyorum. GÜL: GURUR KAYNAÐIMIZSINIZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Türk Yýldýzlarý, milletimizin gurur kaynaðý deorum da gösteri di. uçuþu yapacak olan pilotorum da gösteri larla görüþen Sabri Baþuçuþu yapacak olan akroköy, Türk Yýldýzlarý ný basi timi üyelerini kabul aðýrlamaktan mutluluk eden Zeki Gül, 5 yýllýk duyduðunu ifade etti. bir mücadelenin ardýndan orum Belediyesi ile göklerin hakimi Türk Yýlbirlikte ciddi bir organidýzlarý ný orum da aðýrzasyon gerçekleþtirdiklelamaktan mutluyuz diye rini belirten Baþköy, okonuþtu. rumlular ýn 5 yýllýk özle orum halký prova mi son bulacak dedi. uçuþlarýnýzý gözyaþlarýy Milletin yüz akýsýla, dualarla izledi diyen nýz dediði Türk YýldýzlaGül, Türk Yýldýzlarý nýn rý pilotlarýna övgü dolu baþarýsýnda milletin dufilo Komutaný Zeki Koltukoðlu, Vali Baþköy e gösteri uçuþu fotoðrafý hediye etti. sözlerle hitap eden Baþalarýndan oluþan manevi köy, Üstün performansýdesteðe dikkat çekti. nýz milletimizin göðsünü AK Parti Genel Baþkabartýyor diye konuþtu. kan Yardýmcýsý Ekrem ErTürk Yýldýzlarý nýn dem in baþkanlýðýndaki bugün saat te Kültoplantý nedeniyle ziyaretür Park semalarýnda sute katýlamayan Belediye nacaðý gösteriye tüm obaþkaný Muzaffer Külrum halkýný davet eden cü nün selamlarýný ileten Vali Baþköy, þunlarý söygül, sözlerini þöyle sürledi: dürdü: Ülkemizin ve Türk Ýnanýn sizleri metsilahlý Kuvvetleri nin göz hedecek kelime bulmakta bebeði ve gurur kaynaðý güçlük çekiyorum. ünkü Türk Yýldýzlarý nýn osizler bu milletin medar-ý rum da hava gösterisi icra iftiharýsýnýz. Allah sizleri edecek olmasýndan memkaza, bela ve her türlü nuniyet duyuyoruz. Türk musibetlerden korusun. Yýldýzlarý ekibi, PeygamBu milletin huzur içinde ber ocaðý olan ordumuyaþamasýnda katkýlarýnýz zun, disiplin ve özgüvenibüyük. Yurtta ve dünyada nin sembolü. Onlar mille- Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Türk Yýldýzlarý ile gurur duyduklarýný barýþý savunan bir ülke timizin yüz aký. olarak Türk ordusunun sembollerindensiniz. Sahip olduðunuz caydýrýcý güç önemli. Dile30 Aðustos Zafer Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Türk Yýlriz hep gösteri için havalanýrsýnýz. dýzlarý bugün saat te Kültür Park ta düzenlenecek olan organizasyonda muhteþem bir gösteri sunacak. Tüm orum halkýný bugün saat te Kültür Park ta düzenlenecek olan organizasyona davet ediyor, iyi seyirler diliyogiriþimlerine 5 yýl önce baþlanan gösteri uçuþunu heyecanla rum. bekleyen orumlular, doyumsuz bir gösteri izleyecek. Bu organizasyona katkýlarýndan dolayý baþta Genel Kurmay Baþkanlýðý ve BAÞKÖY: MÝLLETÝN YÜZ AKISINIZ Bu milletin evlatlarýyýz T ürk Yýldýzlarý Filo Komutaný Hava Pilot Yarbay Zeki Koltukoðlu, orum halkýna iyi bir gösteri izletmek istediklerini Türk milletinin içinden gelen subaylar olarak bu milletin evlatlarýyýz diyen Zeki Koltukoðlu, orum da gördükleri yakýn ilgi ve misafirperverlikten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. orum da sunulacak gösteri hakkýnda basýn mensuplarýna bilgiler verildi. orum da gösteri uçuþu yapacak olmaktan dolayý sevinçli olduklarýný vurgulayan Koltukoðlu, Havada çizdiðimiz figürlerle Türk milletini temsil ediyoruz dedi. Türk Yýldýzlarý akrobasi timinin bugüne kadar yurt içinde ve yurt dýþýnda 100 ün üzerinde gösteri uçuþu yaptýðýný anlatan Koltukoðlu, þöyle konuþtu: Dünyanýn en iyi süpersonik timi ünvanýný taþýyan Türk Yýldýzlarý olarak milletimizi temsil etme onuruyla Türk Yýldýzlarý Filo Komutaný Hava Pilot Yarbay Zeki Koltukoðlu, Bu milletin evlatlarýyýz dedi. çalýþýyoruz. Konya daki üssümüzden gelen ekibimizde 10 pilot ve 9 yer ekibi üyesi bulunuyor. orum da 7 adet NF tipi askeri uçaklarla gösteri uçuþu yapacaðýz. TÜRK YILDIZLARI DÜNYA APINDA MARKA Uçaklarýn teknik özellikleri ve uçuþ ekibiden bahseden Tim Lideri Binbaþý Evren Ayna ise Türkiye nin kendi pilotunu yetiþtirebilen ender ülkeler arasýnda yer aldýðýna dikkat çekti. Sesten hýzlý uçan gösteri uçaklarýyla diðer ülkeler tarafýndan model alýnan figürler sergileyeceklerini belirten Evren Ayna, yer ekibinde yer alacak Binbaþý Bülent Savaþ ýn izleyenlere gösteri ile ilgili ayrýntýlarý anlatacaðýný Türk Yýldýzlarý dünya çapýnda bir marka diyen Ayna, orum da bulunmaktan duyduðu mutluluðu dile getirerek herkesi gösteriyi izlemeye davet etti. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Türk Yýldýzlarý akrobasi timi bugün orum semalarýný þenlendirecek. Türk Yýldýzlarý ndan makam ziyaretleri Muhteþem gösteri bugün H Recep Mebet ava Kuvvetleri Komutanlýðý Türk Yýldýzlarý akrobasi timi üyeleri dün orum Valiliði ve Belediye Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Filo Komutaný Hava Pilot Yarbay Zeki Koltukoðlu liderliðindeki ziyaretlerde Tim Lideri Binbaþý Evren Ayna ve pilotlar ile yer ekibi üyeleri de hazýr bulundu. Ýlk olarak Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret eden Türk Yýldýzlarý pilotlarý ardýndan orum Belediyesi ne geçerek Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül le görüþtü. Valilik ve Belediye önünde ziyaret anýsýna fotoðraf çektiren Türk Yýldýzlarý ekibi, istirahat edecekleri Anitta Otel e geçtiler. Vali Baþköy tarafýndan otelde onurlarýna verilecek akþam yemeðine katýlan olan pilotlar, bugün saat te Kültür Park ta düzenlenecek gösteri uçuþuyla orum halkýný selamlayacaklar. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle düzenlenecek programda Uður Iþýlak ýn da sahne alacaðýný anlatan yetkililer, Türk Yýldýzlarý nýn gösterisine tüm orum halkýný davet ettiler. Türk Yýldýzlarý akrobasi timinin gösterisi bugün saat te Kültür Park ta gerçekleþecek. 30 Aðustos Zafer Bayramý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösteriye tüm orum halký davet edildi. Programda saat ten itibaren THK Yamaç Paraþütü gösterileri de sunulacak. Vali Sabri Baþköy, ziyaret anýsýna Türk Yýldýzý ekibiyle fotoðraf çektirdi. Türk Yýldýzlarý, Taþ Bina giriþinde Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül le de fotoðraf çektirdi. Yerel basýn mensuplarý ve ajans temsilcileri Türk Yýldýzlarý ekibiyle hatýra fotoðrafý çektirdiler.

10 10 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 C U M A R T E S I Baþladýðýmýz iþi bitirme orum dan gitmeyeceð 4 gencin hiçbiri de orumlu deðil. Ama iþitme engellilere Kur an öðretmek için bu yaz hiçbiri memleketine gitmemiþ. Bayan hocalar Eda, Esra ve Büþra orum Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi. Ýþaret dilinde en tecrübeli Latif Aslan ise ÝÝBF mezunu. Ýþitme engellilere Kur an öðretmeye çalýþarak geçirdikleri kurs bu hafta sona erdi. Ama onlar engellilerle o kadar bütünleþmiþ ki, bazan konuþmayý unutup, elleriyle iþaret ediyorlar. Siz gidince ne olacak sorusuna, cevaplarý Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Baþladýðýmýz iþi bitirmemiz lazým oluyor. Gülesin Aðbal DEMÝRER orumlu musun Eda? Eda Uslu: Deðilim. Ýstanbul da yaþýyorum. Bu yazý burada geçirdik iþitme engellilerle birlikte. O nedenle mi burada kaldýn? Evet. Bu sene böyle çalýþma yaptýðýmýz için Ramazan ý burada geçirdik. Güzel geçti mi? Beklediðimizin üzerinde bir verimlilikte geçti. Esra sen? Esra Ateþ: Ýlahiyat son sýnýf öðrencisiyim. Bu yýl bitecek okul. Yaz boyunca buradaydýk. Sen de orumlu deðilsin yani? Samsunlu yum. Büþra ya gelelim. Büþra Budak: orum Ýlahiyat öðrencisiyim. Biz de orum da bu iþ için kaldýk. Ramazan baþladý ve bitti. Aslen Trabzonluyum. Ýþitme engellilerin çabasý örnek oldu Turan Yalçýn Esra Ateþ Büþra Budak Latif Aslan Eda Uslu Ýþitme engellilerin Kur an öðrenme çabasý ve azmi, Ulucamii deki yaz Kur an Kursu na gelen çocuklara da güzel örnek olmuþ. Biz söyleþi yaparken çocuklarý idare eden Ulucamii Müezzini Turan Yalçýn, iþitme engellilerin Kur an öðrenmedeki heyecanýnýn çocuklarý nasýl etkilediðini aktarýyor. Kendisinin de çocuklara iþitme engellilerden örnek almalarýný istediðini ifade eden Yalçýn, þunlarý anlatýyor: Ýlk defa sayýn müftümüz böyle bir uygulamayý baþlattý. Latif hoca ve hoca hanýmlarý gören çocuklara þunu söyledi: Siz duyuyorsunuz, konuþuyorsunuz, ama bu kardeþlerimiz hiçbir þekilde konuþamýyor. Buna raðmen Kur an a teveccüh gösteriyorlar. Biz onlardan ders alacaðýz. Neticede talebelerimiz onlardan çok güzel etkilendiler. Sahip olduklarý nimetlerin farkýna vardýlar, daha çok çalýþmalarý gerektiðini düþündüler. Bizim çocuklar da verimli olmaya baþladýlar. Hocalarýmýzla diyalog içinde olduk. Onlarýn ihtiyaçlarýný Müftü bey bize Her konuda yardýmcý olmaya çalýþtýk. ok bereketli, feyzli bir Ramazan geçirdik hep birlikte. Allah hepsinden razý olsun. Müftü Bey ve Ahmet Süzen hocamýz çok üzerinde durdular projenin. Bize elimizden gelen yardýmý yapmamýz için talimat verdiler. Sonuçta bu güzellik ortaya çýktý. Latif Hocam siz? Latif Aslan: Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümünden 2 yýl önce mezun oldum. Yaklaþýk 4 yýldýr iþitme engellilerle ilgili yurt içi ve yurt dýþýnda faaliyetlerimiz var. 2 yýldýr Müftülükle ortak gönüllü çalýþmalarýmýz var. Bu iþte en tecrübeli sizsiniz o halde. Evet. Üniversite 3. sýnýftayken Ankara dan yine böyle konuþamayan insanlar orum a misafir geldiler. Biz onlarý gezdirdik. Yýllar önce ilkokulu ve ortaokulu birlikte okuduklarý arkadaþlarý var orum da. Onlarla yaklaþýk 3 yýldýr birlikteydik zaten. Ýlk baþta ben bu dili hiç bilmiyordum. Bana yavaþ yavaþ öðrettiler. Hiç kursa gitmeden öðrendim. Yaklaþýk 1-2 yýldýr da cuma günleri hutbeleri, Ramazanda vaazlarý çeviriyoruz. Dini günlerde konferanslarý aktarýyoruz. Sizin çevirinizden sonra cemaatte iþitme engellilerin sayýsý arttý mý? Bizden önce hiç yoktu. Biz bu iþe baþladýktan sonra iþitme engellilerle tanýþtýk. Cuma namazlarýndaki çeviriden sonra daha geniþ kitlelere ulaþtýk. Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði ile sýk sýk görüþmelerimiz oldu. Bizim derslerimizde yýl boyunca 18 kiþiden aþaðý düþmedik hiç. (Bayan hocalara) Siz nasýl dahil oldunuz? Esra: Ýlahiyat ta 4 ay iþaret dili eðitimi aldýk. Büþra arkadaþýmýz hoca buldu. Büþra nereden geldi aklýna böyle bir þey? Büþra: Diyanet in böyle bir þey yaptýðýna zaten vakýftým. Bu uygulama neden orum da olmasýn diye düþündüm. Latif Hocamýzdan haberimiz yoktu. Bu iþe baþladýktan sonra tanýþtýk. Ben bir operasyon geçirmek zorunda kaldým. Bunun sonucunda konuþamadým. O zaman iþitme engellilerin sorunlarýný daha iyi anladým. Operasyon neydi? ift çene operasyonu. Geçici bir konuþma rahatsýzlýðýydý. Ýþitme engellilerle ilgili uygulamayý baþlatmadan önce orum da bir çok yere gittim, araþtýrma yaptým. Neden böyle bir eðitim verilmiyor, varsa alabilir miyiz diye. Baktýk yok. Ýþitme Engelliler Okulu nda çalýþan bir din dersi öðretmeni vardý. Kendisinin iþaret dili bildiðini öðrendim ve yardýmcý olmasýný istedim. O da kendi çabalarý ile öðrenmiþ. Ýþaret dili kursuna baþladýk. Arkadaþlarýmýz da dahil oldular. Yavaþ yavaþ öðrenmeye baþladýk. 4 ay sonrasýnda da insanlara nasýl yardým edebiliriz diye düþündük. Allah-u Teala bildiðinizi teblið edin diyor çünkü. Kendim de geçici de olsa bu derdi yaþadýðým için... Ne kadar konuþamadýn? ay. Nasýl bir duygu konuþamamak? Hep söylediðim bir þey; su isteyemediðinizi düþünebilir misiniz? Ailemle iletiþim kurarken çok zorluk yaþadým. Ýþaret dilini ben bilsem bile karþýmdakiler bilmiyor. Onlar bilmeyince bir anlam ifade etmiyor, yazarak anlaþýyorduk onlarla, derdimi böyle dile getiriyordum. Sonra Ýlahiyat Fakültesi nde okuyoruz. Belli bir misyona sahibiz. Dinimizi teblið etmekle mükellefiz. Bu insanlar duyamýyor, konuþamýyor, bu insanlar dinden nasýl haberdar olacaklar? Onlara Kur an öðretmeye baþladýðýnýzda karþýlaþtýðýnýz manzara nasýldý? Esra: Ýþitme engelliler hayatýmýzda hep vardý, ama varlýðýnýn farkýnda deðildik. Ýçlerine girdiðimizde öyle farklý bir ortamla karþýlaþtýk ki. Meselâ dil bilgileri bizimki gibi deðil. ok farklý. Konuþtuðumuz gibi yazdýðýmýzda anlamýyorlar. Zannediyoruz ki onlar için de hayat güzel, devlet onlara bakýyor. Devlet maddi anlamda bakýyor ama maneviyata da ihtiyaçlarý var. Kurs hocalarý ve kursiyerler söyleþi sonrasýnda iþaret dili ile he Dini bilgileri ne düzeyde? Latif hocamýz ve diðer hocalarýmýzýn çalýþmalarý ile belirli bir boyuta gelmiþler. Ama hiç hocamýzla tanýþmayan grup sýfýr düzeyde. Sadece Allah Allah diyerek namaz kýlý yorlar. Subhaneke, Fatiha yok. Engellilerin manevi ihtiyaçlarý daha yeni yeni farkediliyor diyebilir miyiz? Latif Aslan: Son yýllarda yeni yeni ulaþýlmaya çalýþýlý yor. Sayýlarý çok fazla. Türkiye de 3.5 milyon iþitme engelli insan var. Geçen Almanya ya gitmiþtik. Orada konuþma en gellilere dini eðitim veren Papazla görüþtük. Bize þunu anlat tý: Bir müslüman Türk geldi, elinde Kur an var anlatýr mýsýn dedi. Papaz da, sen çok yanlýþ geldin, senin camiye gitmen lazým. demiþ. Vatandaþýmýz, Ben camiye gittim, kimse benimle ilgilenmedi diye cevap vermiþ. Ýþitme engelliler Allah ý biliyorlar, ama peygamber nedir dir, Kur an-ý Kerim neden indirilmiþ, bunlarý hiç bilmiyorlar Bunlarý yavaþ yavaþ anlattýk. orum da ne kadar iþitme engelli var? Biz 40 kiþiye ulaþtýk. Ulaþamadýðýnýz? Ulaþamadýðýmýz çok. orum da engelli sayýsý 16 bin 200. Bunun en azýndan 4 te 1 i iþitme engelli olabilir Size tepkileri nasýl? Tepkileri çok güzel oldu. Abi-kardeþ muhabbetine gir dik. Onlarýn her türlü sýkýntýlarýný gidermeye çalýþtýk. Mesela Halk Eðitimden belge alýnacak, birlikte gittik. Diþ doktoruna birlikte gittik. ünkü hayatýn her alanýnda sýkýntý yaþýyorlar, sadece dini alanda deðil. Kendilerini anlayacak kiþiler olmadýðý için yardýma muhtaçlar. Nasýl bir çözüm öneriyorsunuz? Ýþitme engelliler ilk baþta ortaokulda iþaret dili ile eði tim alýyorlar. Liseye gittiklerinde normal öðretmenler eðitim veriyor. Öðretmen tahtayý dolduruyor, onlar sadece yazýyor lar. Anlamýyorlar. Bu hiç doðru deðil. Öðretmenin iþaret dili bilmesi, engelli psikolojisinden anlamasý lazým. Ondan son ra eðitim gelir. Merkezi atamayla gönderilen eðitimci çocuk larla kontak dahi kuramýyor. Türkiye de sadece Eskiþehir Entegre Yüksek Okullarý var. Baþka hiç fakülte yok. Lisede yeterli eðitim almadýklarý için zaten yüksek okula devam et mek istemiyorlar. Avrupa da çok ileri eðitim olduðu için, iþit me engelli doktor, mühendis var. Onlar kendilerine güveni yor çünkü her türlü sorunlarýný çözebiliyorlar okullarýndaki dersleri iþitme engelli öðretmenler veriyor Derslerde ne aþamalardan geçtiniz? Büþra: Ýlk baþta tedirgindik. Öðrendiðimiz iþaret dili on larý anlamamýza yetecek mi düþüncesine sahiptik. Onlarla ta nýþtýktan sonra Allah ýn da bir lütfu ellerimiz çözüldü. Bazý zorluklar yaþadýk ama bizi anladýlar. Biz de onlarý anladýk. Bazý þeyleri defalarca tekrar etmemiz gerekti, ama bir öðren cimiz 15 günde Kur an a geçti. 21 kiþilik kursta kýsa zaman da büyük yol katettik. Bu iyi bir süre deðil mi? Bu çok iyi bir süre. Bu insanlar Kur an ý hiç bilmiyorlar. Sonra bir baþladýk, hýzlý bir süreç içinde hemen öðrenmeye baþladýlar. Bu onlarýn ne kadar ze ki olduklarýný ve gösterilen herþeyi kavradýklarýný gösteriyor Maneviyata duyulan susuzluðun giderilmesi de olabilir mi? Eda: Dini konularda çok fazla bir þey bilmiyorlar diðimizi hemen alýyorlar. evre illerde de var mý bu uygulama? Esra: orum bu uygulama ile Türkiye de ikinci. daha çok burasý ses getirdi diyebiliriz. Dini eðitim anlamýn da ikinciyiz. Birinci Ýzmir Buca. Taþrada ilk oluyorsunuz o halde? Gelecek deceksiniz. (Hep bir Aa çok Büþra: Latif: Siz ne ö Büþra: Esra: Büþra: Latif: Kur an Esra: Büþra: Latif:

11 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS leþi sonrasýnda iþaret dili ile hep birlikte alkýþ yaptýlar. iç hocamýzla tanýþmayan llah diyerek namaz kýlýlarý daha yeni yeni fari yeni ulaþýlmaya çalýþýlý- 3.5 milyon iþitme engelli iþtik. Orada konuþma enörüþtük. Bize þunu anlat- Kur an var. Bana bunu çok yanlýþ geldin, senin tandaþýmýz, Ben camiye diye cevap vermiþ. Ýþitme ygamber nedir, melek neiþ, bunlarý hiç bilmiyorlar. ngelli var? da engelli sayýsý 16 bin me engelli olabilir. -kardeþ muhabbetine giridermeye çalýþtýk. Mesela likte gittik. Diþ doktoruna a sýkýntý yaþýyorlar, saolmadýðý için yardýma nuz? okulda iþaret dili ile eðiormal öðretmenler eðitim, onlar sadece yazýyoril. Öðretmenin iþaret dili amasý lazým. Ondan sonönderilen eðitimci çocuke de sadece Eskiþehir de a hiç fakülte yok. Lisede yüksek okula devam etri eðitim olduðu için, iþitnlar kendilerine güvenizebiliyorlar. Hatta kendi i öðretmenler veriyor. eçtiniz? ðrendiðimiz iþaret dili onesine sahiptik. Onlarla tau ellerimiz çözüldü. Bazý. Biz de onlarý anladýk. iz gerekti, ama bir öðrenkiþilik kursta kýsa zamannsanlar Arap alfabesini, r baþladýk, hýzlý bir süreç. Bu onlarýn ne kadar zekavradýklarýný gösteriyor. zluðun giderilmesi de a bir þey bilmiyorlar, veruygulama? Türkiye de ikinci. Ama riz. Dini eðitim anlamýnhalde? rmeden ceðiz Müftülüðümüz bizi çok destekledi. Yanýmýzda oldu. Bu sebeple iyi sonuçlar aldýk. 23 Aðustos ta kursumuz bitecek. Gelecek yýl ne olacak? Siz hepiniz orum dan gideceksiniz. (Hep bir aðýzdan): Gitmeyeceðiz. Aa çok iyi. Büþra: Baþladýðýmýz iþi daha bitirmedik. Latif: Kýþ döneminde Ýþitme Engelliler için Kur an Kursu nu nisan ayý sonuna kadar devam ettirmeyi düþünüyoruz. Ýnþaallah Müftümüzün desteði ile yapacaðýz. Biz 4 kiþiyiz ama bizim sayýmýzýn artmasý lazým. Bu insanlar özel ilgiye muhtaç insanlar. Bazen 1 sayfayý dakikada geçiyoruz. Meselâ burada 40 kiþi olsa biz dördümüz yetiþemeyiz. Bizim isteðimiz bu dili bilen insanlarýn sayýsýnýn artmasý. Müftülük de Saðlýk Müdürlüðü ile ortak bir kurs baþlatacak. Ýþaret dilini bilenlerin sayýsý ne kadar artarsa o kadar iyi. Bu insanlarýn kitaptan okuyup anlamalarý mümkün deðil. Biz anlattýðýmýz sürece anlarlar. ok zeki insanlar. Bir kiþi bir günde Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena dualarýný ezberledi. Hiç temeli olmadýðý halde. Ancak bu uygulamalarýn duyurusunun iyi yapýlmasý gerekiyor. ünkü çoðu gazete okumuyor. Televizyonda görsel materyallerle yapmak lazým. Afiþ asmak, tv de ilan etmek lazým. Sadece gazete haberi ile olmuyor. Siz ne öðrendiniz bu tecrübeden? Büþra: Bu kursu biz sadece Kur an-ý Kerim ve temel bilgiler olarak baþlattýk, ama iþitme engelliler sadece bu kanaldan beslenmedi. Kendilerine özgüvenleri geldi öncelikle. Bayan belki 28 yýldýr evinden hiç çýkmýyordu, eþiyle temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için çýkýyordu.kurs baþladýktan sonra her gün bir aktivite oldu burada. Evinden kalktý buraya geldi. Diðer engellilerle tanýþtý, diðer insanlarla tanýþtý, yolda birilerini gördü, onlarla iletiþim kurmaya çalýþtý. Psikososyal durumlarýný iyi etkiledi. Dýþarý çýkabilirmiþim, iletiþim kurabilirmiþim demeye baþladý. Ýlk gün tedirgin gelenler, sonraki gün özgüvenle kapýdan girmeye baþladýlar. Bize de hayat dersi oldu. Temel amacýmýz sadece orum için deðil, tüm Türkiye için o perdenin sýyrýlmasý, bu insanlarýn bizle beraber olduðunu göstermek. Biz de iþitme engelli gibi yaþýyoruz demek yalan olmaz. Normalde seri konuþan insanlar olarak yaþarken, iþitme engellilerle bu kadar haþir neþir olunca cümleleri bazen kuramýyoruz. Esra: Geçenlerde sabahleyin kalktým seslenmek aklýma gelmiyor. Ýþaret diliyle anlatýyormuþum. Burada öyle duygulu anlar yaþadýk ki, olgunlaþtýk yaþadýklarýmýzla. Herþeyi tahmin edemeyeceðiniz kadar farklý yaþýyorlar. ünkü kimse onlarýn farkýnda deðil. Büþra: Meselâ aile iþitme engelli, çocuklar normal. ocuk hiçbir ses duymadýðý için normal bir birey gibi yetiþmiyor. ünkü hayatýnda ses yok. Okula gittiklerinde diðer çocuklardan geri baþlayacaklar. Aslýnda zekalarý geri deðil, çok iyi, ama dýþardan öyle algýlanýyorlar. Latif: Bizim Kur an öðrettiðimiz abilerimizden biri Ramazan ayý içinde Kur an ý hatmetti. Biz ona inþaallah burada bir tören yapacaðýz. Televizyon izlemiyorlar, gazete okumuyorlar. Kur an öðrendikten sonra günde sayfa Kur an okuyan insanlar var. Bir abimiz bayramda anne-babasýnýn mezarýnda Kur an okumuþ aðlayarak. Bunu ilk defa yapabildiði için. Kur an ýn ne dediðini nasýl anlayacaklar peki? Esra: Biz anlatýrsak anlarlar. Meali açýp okuduklarýnda anlayamýyorlar. Türkçe bir cümleyi anlamýyorlar çünkü. Ben eve gidiyorum cümlesini onlar, ben gidiyor eve þeklinde kuruyorlar. Büþra: Bizim onlarý anlamamýz kadar onlarýn da bizi anlamasý gerekiyor. Sadece iþitme engelli alfabesini öðrenelim, bu yeterli deðil. Ýþitme engellilerin de Türkçe alfabeyi öðrenmesi gerekiyor. Latif: Buraya gelenler 40 yaþýn üzerinde insanlar olduðu için yeni bir Türkçe öðrenmeleri zor, ama çocuklar öðrenebilir. Kur an eðitimi yaný sýra Türkçe bilgilerini, kelime bilgilerini güçlendirecek faaliyetler yapýlabilir. Biz de bunu en azýndan çocuklar için yapacaðýz. ugün hiç komik olasý gelmiyor Biçimden.. Biraz daha edebi ve edepli yazý yazmak istiyorum.. Caným sýkýlýyor.. Eskiden aðzý olan konuþurdu. Þimdi eline klavye alan yazýp duruyor Allahým! Ben beni býraktýðýmda sen beni býrakma.. Bugün en çok satanlar listesinde, yine insanlar var.. Hayvanlardan böyle bir þey beklemiyordum zaten. Olaðan satmalar.. Hayvanlarýn günahýný almayýn. Ýnsanlar hayvanlaþtý Oðlum bak git diyenlere kafa tutmak mýdýr insan... Biri birisini gýdýklarken "Gýdý gýdý gýdý gýdý" demelerine anlam veremiyorum. Gýdý gýdý demeyince gýdýklanmýyor mý hacý insan.. Eþim diyor ki; "Erkek milletine susuzluktan öldüm bir bardak su ver desen kalkmaz, halý saha maçý var desen kýta deðiþtirir.." Arkasýndan; "Sen hariç" demeyi de unutmuyor Oðullarýný kastediyormuþ Geçenlerde yine bizimkisi; "Tencere tava alacaðým ama ruhsat istiyorlar mý" diye sordu. Ben de emniyete gönderdim emniyetli olsun diye. Kýzlar, bi erkek size " kaç kardeþsiniz" diyorsa, merak ettiði kardeþ sayýnýz deðil; abiniz olup olmadýðýdýr Valla ben hep öyle yapýyordum Baktým kýzýn abisi çok hemen oradan ýrýyordum Topuk Topuk yaylasýný iþte ben taa o zaman keyfetmiþtim Birileri daha yeni gidiyor Ýnsanýn yorgan gibi sarýlabileceði hayalleri olmalý. Ama duvarlarýn dili olsa bile arkamdan konuþur gibi hissediyorum.. Geçenlerde bankada 17 lira havale ücreti kestiler, ben de bankacýya sizi Allah'a havale ediyorum dedim Onlar gibi 17 lira havale ücreti almadým Kýymet kýymetsizliðin içine gizlenmiþ. Adi bir kelimedir. Kazanýlmasýnýn yolu, insanlarýn ayýrt edilmeden üzülmesinden geçmektir... Bazý erkelerin mezar taþýna ömür yarýda, aklý karýda kaldý yazýlmalý Ýki gün önce Valilik kavþaðýnda "Neden kýrmýzý ýþýkta durmuyorsun?" diyen polis abiye, "Türk'e durmak yaraþmaz, Türk önde, Türk ileri" ir ramazan ayý daha geldi geçti. B Ne yaptýk bu ay. Aslýný asabildik mi? Kurallara uyabildik mi? Sað elle verdiðimizi sol ele bildirmedik mi? Yoksa reklamlara mý karýþtýk Müslüman'ýn orijinali mi yoksa çakmasý mýydýk. Borç var mý borç.. Borç dedim de aklýma geldi. Bakýn size ne anlatacaðým. Maksat çakallýk olsun! dedim, bastým gaza. Bakalým n'olacak! Unutma dokunamadýðýn þey hiçbir zaman senin olmamýþtýr Düþtüyse taþ yere düþmüþtür.. Uydurduðum yalanlara baktým bulduðum gerçeði anladým, herkes palyaçoymuþ hüznünü makyaja gömen.. Nasrettin Hoca pazarda zeytin satýyormuþ Ýki üç sokak ileride oturan yarý buçuk tanýdýðý bir Öteki Hayallerinizin peþinden koþun, merak etmeyin bi halt olduðu yok. Ben deyim maksat spor olsun siz deyin maksat çakallýk olsun K imse bana doðru yanýtý verdiðini düþünmesin bildiðiniz yerden sormuyorum bugün. Merhaba nefesinde aðýr kokular taþýmak zorunda olan, adam suratlý maskelerle yüzleri örtülmüþ çocuklar.. Sokaklarda kaybolmadan dolaþmayý öðrenir öðrenmez, boyundan büyük, kilosundan aðýr sorumluluklarýn boynuna asýldýðý, büyümüþte küçülmüþ bedenler merhaba.. Merhaba hayatý doðduðu coðrafyayla þekillenmiþ ve sonrasýnda o coðrafyanýn gereði mecburi sýfatlarla donatýlmýþ þanslýlar/þanssýzlar Zengin ve sýcak bir sofranýn kokusunu hiçbir zaman içine çekemeyecek olanlar merhaba... Merhaba herhangi bir yerde kaderin aðýna düþürülmüþler Asalý aslýnda var olmakla bozulmamýþ, varlýðý hep var olmak olarak algýlayan, sesi gür ve efsunlu yalanlar söyleyenler tarafýndan hiç edilmiþ yeryüzü merhaba. Öfkeli insanlar tarafýndan sahiplenilmiþ kaldýrýmlarda öksürerek, burnu akarak ve aç halde ayak direyen kediler, köpekler, kuþlar merhaba.. (Acaba insanlarý da bunlarýn arasýna katsam mýydý. Þimdi eþeklik etmiþ mi oldum) Merhaba birinin uykusu, Duran Durmuþ Not: Bazý kýzlar, 3-5 günde bir iliþki durumunu baþkasýyla deðiþtiriyor. Ýnþallah Temmuz ayý motorlu taþýtlar vergisini ödemiþlerdir. Ceza çok büyük çünkü Merhaba lan insan Hacý ne iþ? bir baþkasýnýn huzursuzluðu, ötekinin yalnýzlýðý.. Ha gayretle yaþayanlar merhaba.. Merhaba üþüyenler, üþümüþler, üþütülmüþler! Peþkeþ çekilmiþ arzular yalanlar önyargýlar merhaba! Merhaba beþ kuruþluk sabahlar, üç kuruþluk sevgiler, bedelsiz acýlar! Kursaðýnda sevginin posasý kalmýþ insanlar merhaba Merhaba boþ verdiklerine boþ gözle bakanlar. Merhaba gösteripte vermeyen güneþ.. Gittiði yerde kendisiyle buluþanlar merhaba Lan, insan bir merhabayý al ötekini býrak.. Merhaba eþitliði eþit daðýtamamýþ insan sürüsü Not: Birden aklýma düþtü. Acaba Ýskoç kadýnlarý erkeklerinin etek boyuna karýþýyor mudur? kadýn tezgahýna gelmiþ. Kadýn: Zeytin iyi mi? Hoca: Tadýna bak. Kadýn: Ben orucum. Hoca: Madem oruçlusun zeytini al git parasýný sonra ver. Hocanýn birdenbire aklýna düþmüþ; Ramazanlýk deðilmiþ çünkü Hoca: Tuttuðun oruç ne orucu ki? Kadýn: Üç sene önceden borcum vardý da onlarý tutuyorum.. Hoca tam zeytini verecekken birden vazgeçmiþ. Kadýn : Biraz önce al git dedin n'oldu da vazgeçtin Hoca? Hoca : Get anam get Allah'a olan borcunu üç senede veriyorsan bizim borcu ne zaman getirirsin kim bilir P A Z A R

12 12 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Cep Group hizmete açýldý T Cep Group Ýnönü Caddesi numara 2 de hizmete açýldý. Düzenlenen açýlýþa çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþa katýlan davetliler, Cep Group hakkýnda bilgi aldý. Davetlilere açýlýþ nedeniyle çeþitli ikramlarda bulunuldu. Recep Mebet urizm, sigorta ve gayrimenkul alanýnda üç ayrý þirketi çatýsý altýnda toplayan Cep Group dün dualarla hizmete açýldý. Ýnönü Caddesi numara 2 de gerçekleþen açýlýþa orum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Faruk Özkader, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Müftü Mehmet Aþýk, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, orum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný etin Baþaranhýncal, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Müftü Mehmet Aþýk ýn yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kestiler. Cep Turizm, Cep Sigorta ve Cep Gayrimenkul isimlerini taþýyan þirketleri ve hizmetleri hakkýnda misafirlerine bilgiler veren Cep Group Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih içek, Profesyonel kadro ve ferah mekanýmýzda benzersiz bir hizmet modeli oluþturduk dedi. Denenmemiþ bir hizmet anlayýþýyla orum baþta olmak üzere bölgenin hizmetinde olduklarýnýn altýný çizen Fatih içek, Hitit Holding deki 20 yýlý aþan bilgi ve iþ tecrübemi kendi iþyerimde hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþýyorum diye konuþtu. Cep Group bünyesindeki þirketlerin faaliyetleri ile ilgili açýklamalarýný sürdüren içek, þunlarý söyledi: Cep Gayrimenkul Turizm, sigorta ve gayrimenkul alanýnda üç ayrý þirketi çatýsý altýnda toplayan Cep Group dün dualarla hizmete açýldý. olarak Eskidji Gayrimenkul Bölge Ortaklýðý ný yürütüyoruz. Bu çerçevede gayrimenkul danýþmanlýðý hizmeti sunuyoruz. Cep Sigorta adlý þirketimiz, Türkiye ve dünyanýn seçkin sigorta firmalarýnýn acentesi olarak orum halkýnýn hizmetinde. Bu kapsamda geniþ bir yelpazede sigorta aracýlýk hizmetleri sunuyoruz. Cep Turizm isimli þirketimiz ise umre, tatil paketleri, kültür turizmi, doða turizmi ve kýþ turizmi organizasyonlarýnýn yaný sýra Türk Hava Yollarý ve Pegasus baþta olmak üzere pek çok yabancý havayolu þirketinin uçak bileti satýþýný gerçekleþtiriyor. Turizm alanýndaki hizmetlerimizi Yudum Turizm markamýzla sunuyoruz. Üstelik yurt dýþý gezileri de düzenliyoruz. Cep Group çatýsý altýnda birleþen þirketlerimizle orum da benzersiz bir hizmet modeli sunuyoruz. Profesyonel kadro ve ferah mekanýmýzda denenmemiþ hizmet anlayýþýmýzla orum halkýnýn ve bölgenin hizmetindeyiz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi Sarar Maðazasý üstünde faaliyet gösteren Cep Group a bekliyoruz. Öz Þenliði baþlýyor Ö rencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen 2. Geleneksel Öz Þenliði bugün baþlýyor. Dernek Baþkaný Mustafa Uysal la birlikte program hakkýnda bilgi veren Organizatör Hasan Filiz, þenlikle ilgili hazýrlýklarýn tamamlandýðýný Þenlik programýnýn bugün saat de Aþýk Mahsuni Þerif Parký nda gerçekleþecek fotoðraf sergisi ve sinevizyon gösterisiyle baþlayacaðýný belirten Hasan Filiz, yarýn saatleri arasýnda gerçekleþecek programda ise Oðuz Aksaç, Nergiz Ay, Ercan Aygün, Yaðýz Kamsýz, Sürmelican, Rýza Taþ ve Reha Örencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði nin düzenlediði 2. Geleneksel Öz Þenliði bugün baþlýyor. Palabýyýk gibi isimlerin sahne alacaðýný Ahmetoðlan, Sazak, Karagöz, Gökçepýnar, Hýmýroðlu, Koyunaðlý, ýkrýk, Ýbek, Kýþlacýk, Doðla, Emirbað, Buðse, Karacuma, Totali, Yeþilova, Kargý, Söðütönü ve ayköy dahil toplam 19 köyün katýlýmýyla düzenlenen þenliðin Örencik Köyü Öz mevkiinde gerçekleþeceði bildirildi. Þenliðe tüm orum halkýnýn davetli olduðu ifade edildi. PÝRAMÝD Güvenli internete ilgi bugün açýlýyor G eynep Memiþ in sahibi olduðu Piramid Z Güzellik Merkezi bugün saat te açýlacak. Ýnönü Caddesi Sarar Giyim Maðazasý üzerinde faaliyet gösteren Cep Group orum halkýnýn hizmetinde. Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Mevlana Otoparký yaný Kaynak Ýþ Merkezi 1. kat numara 36/6 da gerçekleþecek açýlýþa davetliler katýlacak. üvenli Ýnternet Hizmeti'nin bireysel abone sayýsý 1 yýlda 1 milyonu geçti. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), tarafýndan çocuklarýn ve gençlerin Ýnternet dünyasýndaki zararlý içeriklerden korunmasý ve Ýnterneti daha güvenli kullanabilmelerine imkan saðlanmasý amacýyla 22 Kasým 2011'de baþlatýlan Güvenli Ýnternet Hizmeti uy- gulamasý 1 yýlýný doldurdu. BTK Baþkaný Tayfun Acarer, Güvenli Ýnternet Hizmeti'nin, Ýnternet servis saðlayýcýlarý tarafýndan kullanýcýlarýn tercihine sunulan ücretsiz, talebe baðlý ve alternatif bir hizmet olduðunu hatýrlatarak, bu hizmetten yararlanan bireysel abonelerin sayýsýnýn 1 yýl içinde 1 milyon 300 bini aþtýðýný

13 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 17 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:11 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Evlenen kimse, dîninin yarýsýný korumuþ olur. Artýk diðer yarýsýnda da Allaha karþý gelmekten sakýnsýn! Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye VEFAT EDENLER 1- Kuyumcu Köyü' nden gelme, Lokantacý Kör Sefer' in aðabeyi; Ýsmail TIRHIÞ. 2- Kayýkývýrcýk Köyü' nden gelme, Hüseyin KIYIKLIK. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Boðul - ma Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Düðün bayram Üç tarafýmýz denizle çevrili bununla beraber ýrmaklarýmýz, barajlarýmýz, göletlerimiz, kanallarýmýz var ama buna raðmen bilinçli þekilde yüzmeden çocuðumuz yoksunuz. Diðer taraftan birazcýk yüzme bilenler de fazla cesaretli. Durum böyle olunca her yýl yaz aylarýnda boðulma haberleri tekerrür ediyor. Basýndan: 'Serinlemek için denize, baraja, ýrmaða giren, balýk avlayan, çevresinde yürüyüþ yapan, top oynayan Boðuldu. Onu kurtarmaya çalýþan kardeþi, arkadaþý, annesi, babasý da ayný kaderi paylaþtý' türü üzücü haberlerin ardý arkasý kesilmiyor. Yanýlmýyorsam ilimizde ilçeleriyle beraber 100 civarýnda irili ufaklý gölet, baraj, ýrmak var. Toplum olarak bilinçli olunmadýðýnda bunlarýn her biri kendi çapýnda tehlike arz ediyor. Bu tehlikeyi en aza indirebilmek adýna Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ''BURADA GÖLETE - BARAJA - IRMAÐA GÝR- MEK TEHLÝKELÝDÝR'' türü uyarýcý levhalar yerleþtirildi. O bölgede yaþayan vatandaþlarýmýz tarafýndan bu uyarýlarýn mutlaka ve mutlaka dikkate alýnmasý lazýmdýr. Diðer taraftan bu levhalara zarar verilmemesi gerekir. Þunu üzülerek ifade edeyim ki köy yol ayrýmlarýnda, piknik alanlarýnda veya farklý yerlerde bulunan uyarýcý, bilgilendirici levhalara zaman zaman zarar verildiðini, yazýlarýn üzerinin silindiðini, kurþunlandýðýný olmadý sökülüp hurdaya satýldýðýný görüyoruz veya basýndan duyuyoruz.(ankara'da her yýl tane rögar kapaðý çalýnýyor/m. Gökçek) ''Kötü örnek örnek deðildir'' ama yine de bilerek veya bilmeyerek bu tür kamu malýna zarar verecek konumda olan çocuklarýmýzý, gençlerimizi, büyüklerimizi eðitmek lazýmdýr diye düþünüyorum. Bunun için özellikle köylerdeki imamlarýmýza, öðretmenlerimize çok görev düþüyor. Kýrmadan dökmeden ikili sohbetlerde bu konularý da iþleyebilirler. Bilmeden bir levhaya verilen zararýn belki de bir kiþinin boðulmasýna, kaza yapmasýna sebep olunabileceðini hayatýn içinden örneklerle anlatabilirler. Düzenli eðitimle çözülemeyecek sorun yoktur. Ayrýca Ýlimiz sýnýrlarý içerisinden geçen Kýzýlýrmak nehri de her yýl birkaç tane çocuðumuzu, gencimizi hayatýnýn baharýnda alýp götürmekte ve geriye gözü yaþlý aileler býrakmaktadýr. Bunun sebebine bakýldýðýnda ya bilinçsizce balýk avlarken ya serinlemek için tehlikeli alanda suya girildiðinde ve onu kurtarmak için peþinden atlayanlar ya da Osmancýk- D-100 karayolunda trafik kazasý akabinde aracýn ýrmaða düþmesiyle boðulmalarýn meydana geldiði görülmektedir. Günümüz Türkiye'sinde artýk eften püften tedbirsizlik sebebiyle boðulmalar gündemimizden çýkmalýdýr. Âcizane BE- NÝM ÖNERÝM, genel tedbirlerin yanýnda göletlerin, barajlarýn yanýndaki veya ýrmak boylarýndaki köylerden yaz sezonunda geçici olarak 3-4 aylýk 'gölet, baraj, ýrmak kontrol görevlisi-bekçi' görevlendirilmesi. Bu görevlinin, sorumluluk alanýnda sürekli gezmesi ve güvenli olmayan alanlarda suya girilmesini engellemesi. Görevlinin çevre köyden olmasý nedeniyle nerelerin tehlike arz ettiðini hem iyi bilir hem de yasak olan alanlarda suya giren çocuklarýn, gençlerin haberini çevresinden öðrenir. Gerekli engellemeyi kolayca yapar. Maddi külfeti olsa da, bir can kurtulmasýna vesile oluna bilinirse ne âla. Ýsterseniz bir deneyelim. oðu þeyleri deneyerek öðrenmiyor muyuz? Diðer taraftan þunu unutmayalým ki, UYARI LEVHALARI BÝLÝNLÝ TOPLUMLARDA FAY- DASAÐLAR. Bunun en bariz örneðini trafikte gözlemliyoruz. Þehir içinde bölünmüþ yolda, aracýyla evine giderken kestirme diye ters yola giren sürücüye polis memuru ceza yazarken: 'Beyefendi ters yoldan gitmenin hem suç, hem de kazaya sebep olabileceðinizi bilmiyor musunuz?' sorusu karþýsýnda 'memur bey biliyorum ama sizi görmedim' cevabý her þeyi açýklýyor Netice olarak; topyekûn bilinçli olalým ki, 'Eyvah yine yaz geldi. Her akþam eften püften sebeplerle boðulma haberleri duyacaðýz. Analarýn-babalarýn yürek yakan aðýtlarýna ortak olacaðýz' diye korkmayalým * Irmakta, denizde, barajda Sahiller çekicidir her yazda Girenler bazen çýkamaz da Aman dikkat et kardeþim Kimi dalgalarda kaybolur Kimi akýntýlarda yok olur Kimi de Ýki girip tek olur Aman dikkat et kardeþim Serinlemek için suya girdiðinde Cesaretli olursun yüzme bildiðinde Dibe vurursun dönek geldiðinde Aman dikkat et kardeþim Her yýl onlarca insan boðulur Arkalarýndan gözyaþý sel olur Biraz duyarlý olun ne olur Aman dikkat et kardeþim Denizi olan þehirde severiz gezmeyi Kaçýmýz biliyor doðru-dürüst yüzmeyi Suya girince aþýyorsa çizmeyi Aman dikkat et kardeþim ODABAÞI der tedbiri elden býrakma Güvensiz alanda sakýn suya dalma Pisipisine boðulanlardan olma Aman dikkat et kardeþim Sosyal yönü aðýr basar düðün ve bayramlarýn. neþeli ve hareketlidir. Bu, hayatýn enerjik yönünü DEÐÝNMELER Mübarek ramazan bayramýný yeni idrak ettik. gösterir elbette. Diðer yandan anneler, babalar, dedeler, ninelerde de tatlý bir telaþ, hoþ bir heyecan yan- O günlerde bir kez daha anladýk ki, bayramýn ruhuna uygun bir sosyal rahatlýk var hayatýmýzda. Biz sýr. millet olarak, gelenek ve göreneklerimizle, inanýþlarýmýzla, kültürel deðerlerimizle hayatýn sosyal tara- Düðünler sosyal deðiþimi, canlýlýðý nasýl da gös- * fýný fazlasýyla geliþtirmiþ bir milletiz. Ýnsanlar hakikaten içten, hakikaten can-ý gönülden kaynaþýyor bir dolduran þarkýlar türkülerden insanlarýn iletiþim biteriyor kiþiye. Giyim kuþamdan oyunlara, salonlarý biriyle. Tanýdýk tanýmadýk hemen herkes bayramlaþarak, çaðýmýzda modernitenin yaþama kattýðýna çimde deðiþiyor, yenileniyor, farklý boyutlar kazanýçimlerine deðin hayatýn içinde ne varsa, hepsi bir bi- Þahin ERTÜRK inanýlan soðukluðu kendinden uzak tutmaya çalýþýyoryor. Her þey bir yana, insani öz içerik zenginliðiyle hayata * güzel anlamlar katýyor. Bunu görüyoruz. ocuklar ve gençler Sosyal hayat denilince düðünler de gelir aklýmýza. aileleriyle katýldýklarý düðünlerde kýsa zamanda ortamýn aktif Düðünler de yoðunlaþtý hani bu günlerde. Peþi peþine birer üyesi oluveriyor. Oynuyorlar gülüyorlar, konuþuyorlar, geldi mevsim gereði. Sokaklarýmýz davul zurna sesiyle doldu. Doðrusu bu ses bizim ezeli kalp sesimizdir. O ses kulaðý- kazalarý, orman yangýnlarý, köylerde hissedilen yaðýþsýzlýk, þakalaþýyorlar. Sosyal duyarlýlýklarýný geliþtiriyorlar. Trafik mýzý doldurmasa, eksik kalýr bir þeyler. bazý akraba ve tanýdýklarýnýn yaþadýðý hastalýklar sohbet konularý arasýnda. O konularý sosyal anlamda; duasýyla, temennisiyle, moral desteðiyle, samimi tavýrlarýyla içselleþtirirken, Düðünleri seviyorum. Hoþ ortamlar oluþuveriyor kýsa sürede. Uzak yakýn akrabalar, eski yeni tanýdýklar, hýsýmlar düðün havasýna katýlabiliyor. buluþuyor. Sanki bir hayat tazelemesi gibi. Zamanýn hýzla geçip gittiðini düðünler en etkin haliyle insana hatýrlatýyor. Ýster Düðüne katýlmak güzel. Ýnsanlarýn arasýnda bulunmak, sünnet düðünleri olsun, ister dünya evine giren gençlerin düðünü olsun yaþamýn basamaklarýný anlatýr bu yollardan ev- aðustos sýcaðýnýn ardýndan yaz gecesinin mehtaplý serinliði onlarla kaynaþmak hoþ. Bu faaliyetlerin içinde bulunmak, velce geçmiþlere. Düðünlerde çocuklar heyecanlýdýr, gençler gibi insana ferahlýk veriyor düðün ortamlarý. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Vesilenin Mahiyeti 2 "Kýzým bu hallerden neden rahatsýz olunur?" "Valla ben bu iþlere akýl erdiremiyorum" "Kýzým ben senin düþündüðün gibi bakmýyorum meselelere. Evet benim Dünyamda da dini meselelere yer vermedim hayat boyunca. Bu ailem ve çevremin tesiri ile bu hallerden uzak kaldým. Ama, okuduðum makaleler beni oldukça etkiledi. Ben bu gazeteyi devamlý almak niyetindeyim. "Sen bilirsin baba, ama bu gazetenin marjinal bir gazete olduðunu unutma." "Bir bakacaðým kýzým, bakalým nasýl olacak?" Ahmet bey ikinci gün gazeteyi temin etmek için mahalledeki gazete bayiine gittiðinde gazetenin olmadýðýný söyledi arþý merkezinde birkaç gazete bayiinde de olmadýðýný görünce asabý bozundu Ahmet beyin. Evet geldi. Dünki gazeteden, gazetenin merkezini aradý. Abone servisine baðladýlar, Ahmet bey baþladý söze: "Beyefendi dün bana hediye bir gazete verdi delikanlý.okudum beðendim ama, gazeteyi bayilerde bulamýyorum, gazetenizi nasýl temin edebilirim?" Daðýtýmdaki sorumlu görevli Ahmet beyi tebrik etti ve: "Ahmet bey, bizim gazetemizin daðýtýmý genelde elden daðýtýlýr, ben size oradaki arkadaþlarýn adresini vereceðim ve onlar sizi arayacaklar ve yarýndan itibaren gazete günlük olarak eve gelecek. Bir sýkýntý olursa beni tekrar arayabilirsiniz, tekrar sizi gönülden tebrik ediyorum." (Sürecek) 24 ayar Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,92 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI BAÞAK ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ BANKASI YANI ) CUMARTESÝ DAMLA GÜMÜÞAÐA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI ÖZETÝN GARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI PAZAR GÖKGÖZ MÝMARSÝNAN MAH. 5.CAD.NO:1/D (METROPOL YANI) ,80 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Emniyet Müdürlüðü ne kutlama Parti orum AK Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý orum Emniyet Müdürlüðü nü kutladý. Uslu, Ýlimizde Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðümüzün yapmýþ olduðu baþarýlý operasyon sonucu yüklü miktarda uyuþturucu ele geçirmiþtir. Gençlerimizin ve toplumumuzun yapýsýný bozmaya yönelik kötü niyetli suç odaklarý tarafýndan vatandaþlarýmýz zehirlenmek istenmiþ ancak Emniyet Müdürlüðümüz bu kötü niyetli odaklara geçit vermemiþtir. Salim Uslu Ýlimiz ve Türkiye genelinde huzurun bozulmamasýnda emeði geçen baþta, Valimiz Sabri Baþköy'ü, Ýl Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim Doðan'ý, operasyonu bizzat yürüten Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdür Vekili Hasan Aydýn'ý ve tüm ekip çalýþanlarýný baþarýlarýndan dolayý kutluyorum. orum'un en huzurlu kent olmasýnda güvenlik güçlerimizin yoðun emeði ve duyarlýlýðýnýn olduðunu bir kez daha belirtir, tüm güvenlik güçlerimize saðlýk ve esenlikler dilerim. dedi. sinde yapacaklarý gösteri ile Zafer Bayramýmýzý kutlayacaklar. Bu heyecaný ve mutluluðu ilimize yaþatan orum Valimiz Sabri Baþköy'e, Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve mesai arkadaþlarýna, Türk Hava Kuvvetlerine teþekkür ediyoruz. dedi. Türk Yýldýzlarý na övgü orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 30 Aðustos Zafer Bayramý öncesinde orum da gösteri yapacak olan Türk Yýldýz- larý ndan övgüyle bahsetti. Uslu, Cesaretleriyle bütün dünyayý kendilerine hayran býrakan, dosta güven, itit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer, gençlerin saðlýðýný, toplumun huzurunu bozan zehir tacirlerine geçit vermeyen Ýl Emniyet Teþkilatýna teþekkür etti. orum un konumu itibariyle oldukça önemli stratejik bir noktada olduðunu söyleyen Ölçer, Gerek demografik yapýsý itibariyle gerekse, coðrafi konumu nedeniyle hassas bir il olduðunu çok defa ifade etmiþizdir. Ýç Anadolu ile Orta Karedeniz arasýnda geçiþ noktasýnda olmasý sebebiyle avantajlarýnýn yaný sýra bazý dezavantajlara da H sahip bir ildir. Allah muhafaza orum'da yaþanabilecek muhtemel bir olumsuzluk tüm ülkeyi etkileyebilir. O anlamda hayli dikkatli olmamýz gerektiðini söylemeye gerek olmadýðý inancýndayým. Bu anlamda Emniyet güçlerimizin üzerindeki yükün hayli büyük olduðunun da farkýndayýz. Geçtiðimiz gün orum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan, titiz bir takiple Osmancýk'ta yürüttükleri esrar operasyonunda, piyasa deðeri 4,5 milyon TL olan 187 kilo 104 gram eroin yakaladýðý haberini, polisimizle gurur duyarak B faizli kredi kullandýrýlmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu Kararlarý kapsamýndaki kredi borçlarýnýn ertelenmesine iliþkin usul ve esaslarý belirlendi. Karara göre, söz konusu üreticilerden ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri veya seralarý en az yüzde 30 oranýnda zarar gören ve bu durumlarý il veya ilçe hasar tespit komisyonlarýnca belirlenen gerçek veya tüzel kiþi üreticilerin, Ziraat Bankasý ve TKK tarafýndan kullandýrýlan ve bugün itibarýyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiþ olmakla birlikte bir yýl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan tarýmsal kredi borçlarý, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatýna göre, faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden düþmana korku salan kahraman Türk yýldýzlarý orum da. Türk halkýnýn moral ve gurur kaynaðý olan Türk Yýldýzlarý, 30 Aðustos Zafer Bayramý önce- HÜMÖD polisin yanýnda Ahmet Ölçer okuduk. dedi. HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer, orum un Türkiye'nin en güvenli illeri arasýnda ilk sýrada olduðunu belirttiði açýklamasýnda þunlarý kaydetti, orum'un bulunduðu bu baþarýlý yeri korumak ve daha fazla güven içerisinde olmasýný saðlamak için ilimizin güvenliðinden sorumlu tüm birimler ellerinden gelen çalýþmalarý da yapmaktadýrlar. Bu huzur ortamýný saðlamaya yönelik yapýlan operasyonlar yalnýzca orum'u deðil tüm Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Bunu da son operasyonda bir kez daha görmüþ olduk. Emniyet Müdürlüðümüze baðlý ekipler, hedef kitlesi baþta gençlerimiz olan, toplumumuzun huzurunu ve saðlýðýný bozmaya yönelik hareket eden zehir tacirlerine izin vermemiþtir ve inanýyorum ki bundan sonra da vermeyecektir. Vatandaþlar olarak bizlere de görevler düþmektedir. Toplumunun huzurunun saðlanmasý ve bu huzurun devamý için gece gündüz görev yapan emniyet güçlerinin yanýnda olmamýz gerekmektedir. HÜMÖD olarak her zaman polisimizin yanýnda olduðumuzu ve olmaya da devam edeceðimizi daha önce ifade etmiþtik. Bunu bir kez daha belirtmekten gurur duyarýz. Bu anlamda ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi deðerlere baðlý bir vatandaþ olarak, emniyet güçlerimizi, düzenledikleri son operasyondaki baþarýlarýndan ötürü tebrik eder, tüm güvenlik güçlerimize saðlýk mutluluk ve esenlikler dilerim. müracaat edebilecek. da, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararlarý üzerine Bakanlýk ile ve ilçe müdürlüklerince KS'ye göre oluþturulacak icmallerin onaylý birer sureti, Banka ve TKK'ya gönderilecek. Erteleme iþlemleri, bu icmaller esas alýnarak gerçekleþtirilecek. Ertelenen krediler nedeniyle; bugünden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip iþlemi baþlatýlmayacak. Erteleme iþlemi, borcun mevcut maddi ve þahsi teminatýnýn, sukutunu icap ettirmediði gibi borçlunun müþterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakký vermeyecek. Bu karar çerçevesinde yapýlan ödemeler ve diðer iþlemlere iliþkin incelemelerde 27 Aralýk 2006 tarihli ve 5570 sayýlý Kanunun ilgili maddesi ile 28 Ocak 2013 tarihli ve 2013/4271 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan "T.C Ziraat Bankasý A.Þ ve Tarým Kredi Kooperatifleri'nce Tarýmsal Üretime Dair Düþük Faizle Yatýrým ve Ýþletme Kredisi Kullandýrýlmasýna Ýliþkin Karar"ýn ilgili maddesinin hükümleri esas alýnacak. Bu kararda yer almayan ertelemeye iliþkin hususlar hakkýnda Banka ve TKK'nýn tarýmsal kredilere iliþkin usul ve mevzuatý uygulanacak. Karar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüðe girdi.(aa) Afetzede çiftçinin borçlarý ertelenecek akanlar Kurulu, çeþitli afetlerden zarar gören üreticilerin Ziraat Bankasý ile Tarým Kredi Kooperatiflerine olan tarýmsal kredi borçlarýný 1 yýl erteledi.konuya iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý, Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, kararla, 1 Ocak 2013 tarihinden bugüne kadar Türkiye genelinde meydana gelen yangýn, aþýrý sýcak zararý, samyeli, çýð, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskýný, fýrtýna, aþýrý yaðýþ, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri veya seralarý zarar gören iftçi Kayýt Sistemine (KS) kayýtlý, kamu kurum ve kuruluþlarý hariç gerçek veya tüzel kiþi üreticilerin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düþük itibaren 1 yýl süreyle ertelenecek. Öte yandan, Ziraat Bankasý ve TKK'nýn 1 Ocak 2013 tarihinden sonra Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarýna aktarýlmýþ bulunan tarýmsal kredi borçlarý ise 2 Eylül itibarýyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin, bu tarihten itibaren bir yýl süreyle ertelenecek. Bugün itibarýyla borçlarý vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarýna aktarýlmýþ bulunan gerçek veya tüzel kiþi üreticiler, bugünden itibaren 1 ay içiresinde; kredi borçlarýnýn vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiþ olmakla birlikte bugünden itibaren 1 yýllýk süre içerisinde dolacak olan gerçek veya tüzel kiþi üreticiler ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde Ziraat Bankasý veya TKK'ya yazýlý olarak Ziraat Bankasý ile Tarým Kredi Kooperatiflerine olan tarýmsal kredi borçlarý ertelendi. faiz Ertelenen borçlara Banka ve TKK tarafýndan ertelenen tarýmsal kredi borçlarýna, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren ve 2 Eylül itibarýyla ertelemeye konu olacak Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabýna kayýtlý tarýmsal kredi borçlarýna da erteleme dönemi müddetince yüzde 5 faiz uygulanacak. Ziraat Bankasý ve TKK'nýn bu karar kapsamýnda ertelenen kredilerden dolayý doðacak gelir kayýplarý, Banka tarafýndan uygulanan cari tarýmsal kredi faiz oraný ile yüzde 5 erteleme faiz oraný arasýndaki fark esas alýnarak hesaplanacak. Banka ve TKK, bu karar kapsamýnda ertelenen kredilere iliþkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmýþ tahmini gelir kaybý tutarlarýný, projeksiyon yapýlabilmesini teminen aylýk olarak Hazine Müsteþarlýðý'na iletecek. Banka ve TKK'nýn, bu karar bazýnda ertelenen kredilere iliþkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayýtlarýna göre kesinleþmiþ gelir kaybý tutarlarýný, ilgili formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Müsteþarlýk tarafýndan ilgili yýl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karþýlanacak. Bu karar kapsamýn- Ortaköy de yollar geniþliyor Ortaköy Belediyesi, ilçe merkezi giriþ ve çýkýþlarda yol geniþletme çalýþmalarý yapýyor. O rtaköy Belediyesi, ilçe merkezi giriþ ve çýkýþlarda yol geniþletme çalýþmalarý yapýyor. Ýlçe merkezi orum giriþi ve AmasyaGöynücek giriþinde yolun dar olamasý nedeni ile sýkýntýlar yaþanýyordu. Vatandaþlarýn yola býrakýlan kýsýmlarda bir ücret talep etmemeleri sonucu anlaþýlarak yol geniþletme çalýþmalarýna baþlandý. Konuyla ilgili bilgi veren Ortaköy Belediye Baþkan Vekili Muzaffer Tüzün, Ýlçe merkezine giriþ ve çýkýþlarda yolun dar olmasý sebebi ile sýkýntý yaþanýyordu. Vatandaþlarýmýzýn gönüllü müsadeleri sonucunda anlaþtýk. Bizler de yol geniþletme çalýþmalarýna baþladýk. Bir hafta içerisinde tamamlayacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn bu olumlu tutumlarýndan dolayý kendilerine teþþekkür ediyorum. Açýlan bu yeni yollarýn ilçemize hayýrlý ve uðurlu olasýný temenni ediyorum. dedi. Ýlçe merkezi orum giriþi ve Amasya-Göynücek giriþinde yolunda çalýþma yapýlýyor. Ortaköy Belediye Baþkan Vekili Muzaffer Tüzün, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Vatandaþlar yol geniþletme çalýþmalarýna teþekkür etti. Eski görev yerine ziyaret Ý çiþleri Bakanlýðý Baþmüfettiþi Özcan Bademci, eski görev yeri olan Ortaköy'ü ziyaret etti yýlýnda Ortaköy Kaymakamlýðý yapan ve þu an Ýçiþleri Bakanlýðý Baþmüfettiþi görevini yürüten Özcan Bademci, Ortaköy'ü ziyaret ederek eski anýlarýný tazeledi. Öncelikle Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel'i makamýnda ziyaret eden Bademci, Güzel le bir süre sohbet ettikten sonra Þapinuva Ören Ýçiþleri Bakanlýðý Baþmüfettiþi Özcan Bademci, eski görev yeri olan Ortaköy'ü ziyaret etti. yerini gezip Prof. Dr. Aygül Süel'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Buradan Ýncesu Köyü Piknik alanýný ve Kanyonu nu da gezdi. Bademci, Ortaköy'e gelerek geçmiþ anýlarýmý tazeledim. Tanýdýklarla eski günleri yad etmek çok güzel. dedi.

15 Alnýmýz ak, baþýmýz dik orum Ýli Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Aksungur, birlik yönetiminden iki kiþinin istifasýný deðerlendirerek, kendilerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak görevlerini sürdürdüklerini, herkesin de bu çerçevede görev yapmasýný istediklerini açýkladý. Geçtiðimiz Perþembe günü basýn toplantýsý düzenleyerek, birlik bütçesi ve hesap içeriði hakkýnda saðlýklý bilgi alamadýklarý gerekçesiyle Birlik Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiklerini açýklayan Muharrem Eker ve Yaþar elikbaþ'ýn eleþtirilerine yanýt veren Ýhsan Aksungur, istifalarýn bir yýl önceki hesaplaþmalarýn sonucuna dayandýðýný kaydetti. Aksungur, Birliðimizde þaibe, haksýzlýk, üstü kapalý iþ yoktur. Yaptýðýmýz her iþ þeffaftýr ve denetime açýktýr. Birlik evraklarýnýn denetimini de bizzat kendimiz istedik. Hesabýný veremeyeceðimiz bir durum yoktur. diye konuþtu. ZÝRAAT ODASI OLAYA NÝÝN KA- RIÞTI? Ýstifa edenlerin orum Ziraat Odasý'nda basýn toplantýsý düzenlemesinin manidar olduðunu dile getiren Aksungur, Basýn toplantýsý Ziraat Odasý'nýn toplantý salonunda yapýlmýþtýr. Oda Baþkaný Mehmet Sayan, odanýn toplantý salonunu istifacýlara açarken, kendi amcaoðlu da birliðimizde Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadýr. Onu niçin istifa ettirmemiþtir? Ziraat Odasý, çiftçinin, üreticinin ortak kuruluþudur. Bu tür ayak oyunlarýna alet edilmesi yanlýþtýr. dedi. Ziraat Odasý'nda bir buçuk yýl boyunca þaibeli bir þekilde görev yapanlarýn, mahkeme kararlarýný tanýmayanlarýn, koltuða yapýþýp görevi bir türlü býrakma- orum Ýli Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Aksungur yanlarýn, çeþitli oyunlarla görevde kalmaya devam edenlerin baþka birliklerin iç iþlerine karýþmaya ne karýþmasýndan ve Valilik telefonlarýný böyle bir iþte kullanmasýndan dolayý da kýnadý. haklarýnýn bulunne madýðýný ifade eden Aksungur, Oda Baþkaný Mehmet Sayan'ý kýnayarak, Kendine gel çaðrýsý yaptý. ÖNCE ETTÝLER, ÝSTÝFA SONRA MEHMET E- LÝK'E KINAMA Basýn toplantýsýnýn basýn yayýn kuruluþlarýna orum Valiliði Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet elik tarafýndan bildirildiðine dikkati çeken Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Aksungur, Bu toplantýnýn Valilikle ne alakasý vardýr, anlamakta güçlük çekiyorum. Böyle bir toplantýyý basýna haber vermek, Valilik Basýn Müdürünün görevi midir? Yoksa bizim bilmediðimiz þekilde vali tarafýndan basýn müdürüne özel görevler de verilmiþ midir? Ya da Karacaköy Muhtarý Yaþar elikbaþ ile Karacaköy'deki eski bað komþuluðu, basýn müdürünün böyle bir iliþki içerisine girmesinde etkili mi olmuþtur? Karacaköy Muhtarý Yaþar elikbaþ ile Mehmet elik arasýndaki iliþkinin detayýnda neler vardýr merak ediyoruz. Mehmet elik öncelikle kendi görevini yapsýn" þeklinde açýklamada bulundu. Aksungur, Valilik Basýn Müdürü Mehmet elik'i Manda Yetiþtiricileri Birliði'nin iç iþleri- PÝÞMAN OLDULAR Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Eker ve Yaþar elikbaþ'ýn 16 Aðustos 2013 tarihli yönetim kurulu toplantýsýnda kendisi için güvensizlik istediðini ve Muharrem Eker'in Birlik Baþkanlýðýný ele geçirmek için aday olduðunu, ancak yönetim kurulu üyeleri arasýnda yapýlan oylamada sadece 2 oy alabildiðini, dolaysýyla baþkan seçilemediðini, sonra da Muharrem Eker ve Yaþar elikbaþ'ýn istifa dilekçesi yazarak altýný imzalayýp birliði terk ettiklerini anlatan Ýhsan Aksungur, Aradan 20 dakika sonra tekrar gelip, istifa dilekçelerini geri almak istediler. Bizler de iade etmedik, 17 Aðustos tarihinde olaðanüstü toplanarak istifa dilekçelerini kabul ettik. Eker ve elikbaþ, böylelikle birlik yönetiminden istifa etmiþ oldu. Bunlarýn istifasý birlik bütçesi veya hesaplarýn içeriði ile ilgili deðil, bir yýl önce yapýlan bir seçimden dolayý hesaplaþma istifasýdýr. Yönetim kuruluna yedeklerden Halil Gedik ve Sedat Bilge'yi aldýk. Birlik olarak yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yolumuza devam ediyoruz. Temel amacýmýz üyelerimize, üreticilerimize faydalý hizmetler sunmaktýr dedi. EVRAKLARIN ÝNCELENMESÝNÝ BÝZ ÝSTEDÝK Ýhsan Aksungur, iki yönetim kurulu üyesinin istifasýnýn ardýndan bizzat yönetim olarak birlik defterlerinin ve evraklarýnýn incelenmesini talep ettiklerini, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden de denetçi istediklerini, amaçlarýnýn herhangi bir þaibeli duruma meydan verememek olduðunu KIRMIZI ET ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝ- ÐÝ NE OLDU? Muharrem Eker'in Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði'nin kurulduðu tarihlerde Kýrmýzý Et Üreticileri Birliði adý altýnda bir birlik kurduðunu hatýrlatan Aksungur, "orum Manda Üreticileri Birliði, bugün gerek Türkiye genelinde, gerekse orum genelinde ses getiren, önemli bir birlik konumuna gelmiþtir. Peki, Kýrmýzý Et Üreticileri Birliði'ne ne oldu, bu birliðin akýbeti nedir? Bu birlik neden ortadan kaybolmuþtur? Kurduklarý birliði ellerine yüzlerine bulaþtýrdýlar, þimdi çýkmýþ bizden hesap soruyorlar" diye konuþtu. Yaþar elikbaþ'ý da bazý tutum ve davranýþlarýndan dolayý eleþtiren Aksungur, "Karacaköy'e nasýl muhtar seçildiði kamuoyunun malumudur. Bize o dosyalarý açtýrmaya mecbur býrakmasýnlar" ifadesini kullandý. PROJEYÝ TAR- GEM'ÝN SORUMLU- LUÐUNDA YÜRÜTÜ- YORUZ, ÝFTÝRALAR ASILSIZ orum Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur, Halk Elinde Manda Islah Projesi'nin devam ettiðini Halk Elinde Manda Islah Projesi'nin Ziraat Mühendisi Özlem Tepe tarafýndan yürütüldüðünü hatýrlatan Aksungur, Birlik olarak proje faaliyetlerini tamamen Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü'nün (TAR- GEM) yönetiminde ve denetiminde sürdürdüklerini belirterek, bazý haksýz eleþtirilerle karþý karþýya kaldýklarýný Birlik yönetim kurulundan istifa eden bazý kiþilerin eleþtirilerine cevap veren Aksungur, "Proje, Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü'nün idare ve yönetimi altýndadýr. 5 yýl süreli projenin tüm iþ ve iþlemleri, TAR- GEM'in belirlediði proje lideri tarafýndan yürütülür. Projenin iþ ve iþlemleri proje yönetmeliði ve uygulama esaslarýnda belirtilen kýstaslar çerçevesinde yapýlýr. Projenin harcama kalemleri (canlý hayvan kantarý, süt analiz cihazý gibi) uygulama esaslarýnda belirtildiði gibi yapýlýr. Proje uygulanmakta iken 6 aylýk dönemler halinde TARGEM'in belirlemiþ olduðu proje yürütücüsü tarafýndan rapor tespitine gidilir. Buradaki esas amaç, projeye ayrýlan tutarýn yerinde ve zamanýnda uygulanýp uygulanmadýðýnýn tespitidir. Yani projenin gidiþatý, verimliliði, yetiþtiricinin bilgilendirilmesi adýna yapýlan tüm çalýþmalarýn maddi ve manevi denetimi TARGEM'in sorumluluðundadýr. Birlik, proje bütçesini ayrý bir hesapta tutar ve harcamalarý da proje liderinin bilgisi dahilinde yapar. Projenin uygulamasýndan sorumlu olan TAR- GEM, projenin amacýna uygun yürümediðini tespit ettiðinde kamu zararýna meydan vermemek için projeyi askýya alabilir veya sonlandýrabilir. dedi. Aksungur, projenin her adýmýný TAR- GEM'in bilgisi, sorumluluðu ve yönetiminde yaptýklarýný belirterek, yönetmeliðin dýþýna çýkmanýn veya usulsüz iþ yapmanýn sadece iftiradan ibaret olduðunu açýkladý. Parlak ve renkli giysiler tehlikeli umhuriyet Üniver- (CÜ) Týp Fa- Csitesi kültesi Týbbi Onkoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin Þeker, giysilerde kök boyalarýn yerini alan "azo bileþiklerinin" belirlenen yasal sýnýrlarýn üzerinde kullanýlmasýnýn kansere neden olabileceðini Þeker, azo bileþiklerinin sadece giysilerde deðil, otomotiv sanayi ve inþaat sektöründe de kullanýldýðýný belirtti. Azo bileþiklerindeki 7 maddenin kanserojen etkiye sahip olduðunu ifade eden Þeker, giysilerde kullanýlan azo bileþiklerinde ise kanserojen etkiye sahip "arilamin" maddesinin bulunduðunu dile getirdi. Saðlýksýz ürünler Temasýn fazla olmasý nedeniyle bu maddenin giysilerde kullanýmýnýn insan saðlýðýný ilgilendirdiðini vurgulayan Þeker, "Giysilerde eskiden kök boyasý kullanýlýrdý. Kök boyalarýnýn yerini son yýllarda sentetik fabrikasyon ürünü olan azo bileþikleri aldý. Azo bileþikleri, yasal sýnýrý aþtýðýnda kanserojen etkiye sahiptir. Azo bileþiklerinin mesane kanserine yol açtýðý kanýtlandý. Akciðer ve meme kanserine de yol açtýðý ileri sürülüyor ancak bunlar henüz ispatlanamadý" diye konuþtu. Uzakdoðu dan gelenler tehlikeli Azo bileþiklerinin 1960'lardan itibaren bilindiðini dile getiren Þeker, Türkiye'de 1995 yýlýnda içerisinde azo bileþiklerinin olduðu boya maddelerinin kullanýmýna yasal sýnýr konulduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Normal þartlarda azo bileþiklerinin saðlýða zararlý olmayan miktarý 20 ppm, yani 1 gram maddede 20 mikron civarýnda bulunabilir. Ýzin verilen üst sýnýr ise 30 ppm. 30'a kadar devlet izin veriyor ama 30'un üzeri kesinlikle yasak. Bu nedenle 30 ppm'den yüksek miktarda azo bileþeni içeren boyalara denetime açýk firmalarda rastlanmasý zor ama kaçak üretimler her zaman olabilir. Burada en büyük risk, yurt dýþýndan gelen ürünler yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan denetimlerde yasal sýnýrýndan 300 kata varan yüksekliklerde azo bileþeni içeren ithal giysilere rastlandý. Bu giysiler toplanýp, imha edildi ancak denetim dýþý birçok giysinin halka satýldýðýný biliyoruz. En büyük risk, Uzakdoðu'dan gelen ürünlerde. Markasý ne olursa olsun Uzakdoðu'da maliyet düþük olduðu için bu boya maddeleri daha sýk kullanýlýyor. Özellikle Hindistan, in ve Bangladeþ gibi ülkelerden gelen giysilerde risk daha fazla. Bu ülkelerdeki denetimlerde sýkýntý var." Parlak ve renkli giysilere dikkat! Giysilerde kök boyalarýn yerini alan kimyasal maddelerin kansere neden olduðu belirtildi. Uzakdoðu ülkelerinde üretilen kýyafetlere karþý dikkatli olunmasýný öneren Þeker, "Daha çok parlak ve renkli giysilere dikkat edilmeli. Parlak renk, azo maddesinin fazlalýðýndan kaynaklanýyor ama her parlak renkli giyside de 'azo bileþikleri var' demek yanlýþ olur. Genellikle kadýn giysilerinde kullanýlýyor" dedi. Giysilerdeki "arilamin" maddesinin dokunmakla geçmeyeceðini vurgulayan Þeker, "Ýnsan derisi bu tür maddelerin geçiþine izin vermez. Bu boya maddesinin olduðu elbise, tiþört, þort veya herhangi bir giysi terlediðinizde cildinize direkt temas ediyorsa o zaman risk ortaya çýkar" þeklinde konuþtu. Yrd. Doç. Dr. Þeker, arilaminin sadece boyalarda deðil, sigaranýn dumanýnda da bulunduðunu belirterek, bu maddenin, sigara içen ve ayný ortamdaki kiþinin saðlýðýný tehdit ettiðini sözlerine ekledi.(hürriyet) ndokuz Mayýs OÜniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý tarafýndan ikincisi düzenlenen Ýþyeri Hekimliði Yenileme Eðitim Kursu'nda baþarýlý olanlara sertifikalarý verildi. OMÜ Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý tarafýndan, Ýþyeri Hekimliði Yenileme Eðitim Kursu nun ikincisi, Aðustos tarihleri arasýnda, Halk Saðlýðý Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kursa Samsun'un yaný sýra orum ve CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Ýþyeri Hekimliði Yenileme Eðitim Kursu'nda baþarýlý olanlara sertifikalarý verildi. Eðitim kursuna katýlým Kurs OMÜ Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý tarafýndan düzenlendi. Gümüþhane'den toplam 19 kiþi katýldý. OMÜ Týp tamamlayan katýlýmcýlara belgeleri verildi. iþyeri hekimi olmak isteyen hekimlere mesleki becerilerini Fakültesi Halk OMÜ Týp iþyerlerinde Saðlýðý Anabilim Fakültesi Halk uygulayabilmeleri Dalý Baþkaný Prof. Saðlýðý Anabilim için gerekli iþ saðlýðý Dr. Yýldýz Pekþen Dalý Baþkaný Prof. ve güvenliði bilgisini baþkanlýðýnda Dr.Yýldýz Pekþen, kazandýrmak düzenlenen kursu kursun amacýnýn olduðunu baþarýyla belirtti.(ýha) Yastýk altýndan ekonomiye uveyt Türk Korum Þubesi, Aðustos tarihlerinde Altýn Günleri gerçekleþtirecek. Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, altýn konusundaki öncülüðünü devam ettirerek ve birçok müþterisinden gelen Kuveyt Türk orum Þubesi, Aðustos tarihlerinde Altýn Günleri gerçekleþtirecek. Medipol Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Muhsin Türkmen, düzenli yaþam tarzýnýn kalp krizi riskini büyük oranda düþürdüðünü Türkmen, yaptýðý açýklamada, günlük fiziksel aktivitelerin, saðlýklý ve dengeli beslenme ile zararlý alýþkanlýklardan uzak durmanýn kalp dostu olduðunu vurguladý. Bilimsel çalýþmalarýn, günde 7 saatten fazla uyuyan kiþilerin kalp rahatsýzlýðý geçirme riskini azalttýðýný gösterdiðini belirten Türkmen, "alýþmalarda yaþantýsýný düzenli bir þekilde sürdüren bireylerin, kalp damar sistemini ilgilendiren bir hastalýk geçirme riskinin yüzde oranýnda azaldýðý tespit edilmiþtir" diye konuþtu. "Kahvaltý, kalp krizi riskini azaltýyor" Türkmen, kahvaltýyý atlamanýn yüzde 25, gece yiyecek atýþtýrmanýn da yüzde 55 oranýnda kalp krizi talebi de göz önünde bulundurarak, altýn hesaplarý için Altýn Günleri kampanyasýna devam ediyor. Kuveyt Türk orum Þubesi Ticari Satýþ Yönetmeni Gökhan Esenyel, Bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn gibi vb. takýlarýnýzý 24 ayar riskini arttýrdýðýnýn tespit edildiðini aktardý. Türkiye'de tüketimi pek yaygýn olmayan kahvaltý gevreklerinin, kalori yükünü arttýrmayan besin çeþitlerinin, mineral ve lif bakýmýndan zengin yiyeceklerin kalp yetersizliðinden koruduðuna dair çalýþmalarýn bulunduðuna dikkati çeken Türkmen, sebze, balýk tüketimi, yað seçiminin ve tam tahýllýlarýn tercih edilmesinin kalp krizi riskini azalttýðý cinsinden hesaplarýnýza gram olarak yatýrmaktayýz. Herhangi bir alým satým yapýlmadýðýndan fiziki altýnlarýnýz deðer kaybý olmaksýzýn aynen hesabýnýzda olacaktýr. Altýn en iyi Kuveyt Türk te büyür sloganýyla altýn hesaplarýnýzý isteðiniz vurguladý. Türkmen, þeker hastalýðý, kontrolsüz hipertansiyon, kötü kolesterol yüksekliði, aþýrý kilosu bulunan ve sigara ile alkol tüketen kiþilerin kalp krizi riski taþýdýðýnýn altýný çizerek, þöyle devam etti: "Erkeklerin, kadýnlara oranla 10 yaþ daha erken kalp damar hastalýklarýyla tanýþtýðýný belirtmek gerekir. Kadýnlarda da özellikle menopoz sonrasý östrojenin koruyucu etkisi ortadan kalktýðýnda, bariz bir doðrultusunda katýlým hesaplarýnda deðerlendirmekteyiz bu sayede altýnýnýz ayrýca deðer kazanmaktadýr. diyerek Aðustos tarihlerinde yapacaklarý Altýn Toplama Günü ne tüm orum halkýný davet etti. Düzenli yaþam kalp krizi riskini azaltýyor risk artýþýndan söz edilmektedir. Yiyecek tüketiminden ilaç kullanýma kadar, kalp krizini tetikleyen birçok etken vardýr. Bunlara her geçen gün yenileri de eklenmektedir." Türkmen, stresin kalp krizini tetiklediðine dair bilimsel verilerin sýnýrlý olduðunu, buna karþýn afetler, sportif faaliyetler, yaþ durumu ve duygusal uyaranlarýn kalp krizine neden olabileceðine dair bilgilerin bulunduðunu sözlerine ekledi.(aa) Düzenli yaþam tarzý kalp krizi riskini büyük oranda düþürüyor.

16 16 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Suriye de katliama HAYIR Av sezonu bugün baþlýyor av sezonu 2bugün baþlýyor. Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Merkez Av Komisyonu nun yeni sezon kararlarýna iliþkin bir açýklama yaptý. Yeni Av Sezonu yla ilgili olarak Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Merkez Av Komisyonu'nun 16 Mayýs 2013 tarihinde toplandýðý ve alýnan kararlarýn 26 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, Karar gereði Av Dönemi'nde avlanma; Batý Akdeniz, Marmara, Güney Doðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Batý Karadeniz bölgelerinde 17 Aðustos 2013, ilimizinde içinde bulunduðu Ýç Anadolu ve diðer bölgelerde ise 24 Aðustos tarihinde býldýrcýn, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargasý, kara leþ kargasý, leþkargasý, saksaðan, yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaktýr Av Döneminde avýna izin verilen diðer av hayvanlarýnýn avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre olup bu süreler içinde arþamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanmak serbest býrakýlmýþtýr. Ancak yaban domuzu, býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak Salý günü de yapýlabilecektir. denildi. ÝZÝN VERÝLEN AV HAYVANLARI Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nün açýklamasýna göre avýna izin verilen av hayvanlarýndan bazýlarý için avcý baþýna bir günlük avlanma limitleri þöyle: Kuþlar için; býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuk 3, çulluk-sakarmeke 4, tahtalý-sakarca kazý ankalarýn yüksek ko- ve ücretlerini Bmisyon týrpanlayacak paketten hesap baþýna ücrete son verecek düzenleme de çýktý. BDDK'nýn yürürlüðe girecek tebliðine göre bankalar müþteri baþýna ücret alabilecek. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçen hafta tüketici kredileri ve kredi kartý limitleriyle ilgili yönetmelik taslaðýnýn ardýndan gözler ücret ve komisyonlara yönelik tebliðe çevrildi. Türkiye Bankalar Birliði (TBB) ve BDDK'nýn bankalarla yaklaþýk 3 aydýr yürüttüðü pazarlýkta sona gelin- uriye halkýnýn uzun Ssüredir büyük bir trajediyle karþý karþýya kaldýðýný ifade eden Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Bu vahþetin sorumlularý insan olamaz. dedi. Vahþeti ortaya çýkaranlarýn Suriye savaþýndan sorumlu olanlar olduðunu iddia eden Öztürk, Bu vahþetin sorumlularý Ortadoðu'yu onlarca yýldýr petrol için savaþ bataklýðýna gömen emperyalistler ve onlarýn yerel ve uluslararasý iþbirlikçileridir. Orada hayatý çalýnan çocuklarýn ölümünden sorumlu olanlar Irak'ta 1 milyon insaný katleden ABD emperyalizmidir. Artýk ne Emperyalist güçlerin kýþkýrtmasý ve AKP hükümetinin de lojistik ve siyasi desteðiyle Suriye de yaþanan ve giderek aðýrlaþan iç savaþ ve çatýþmalar, son dönemde sivil halka yönelik saldýrýlara ve toplu katliamlara dönüþmüþ durumdadýr. diye konuþtu. Suriye'de iç savaþýn bedelini, tüm savaþlarda olduðu gibi yine kadýn ve çocuklar ödemektedir. diyen Saatçi, açýklamasýný þöyle sür- 3'er, suçulluðu (bekasin) 1, kýnalý, kum, kaya ve çil kekliði toplamda 2, (bu av sezonunda çil keklik sadece Aðrý, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazýð, Erzincan, Iðdýr, Kars, Ankara, ankýrý, Eskiþehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktýr), yeþilbaþ, kirik (çamurcun), elmabaþ patka, çýkrýkçýn toplamda 6 Memeliler için: yaban tavþan 1, Adatavþaný, yaban domuzu (bek ve yürüyüþ avýnda avcý baþýna) 2' þer, yaban domuzu (sürek avýnda avcý baþýna), (sürekçiler av yapamaz) 2, çakal 1, tilki 2 olarak belirlendi. AVCILARIN GÜNLÜK LÝMÝTLERÝ Merkez Av Komisyonu'nun kararýna göre; birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamaz. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dâhil), av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler. KOTA BÝTÝNCE AV YASAK Ýlan edilmiþ genel ve devlet avlaklarýnda belirlenen kotalar; Bakanlýðýn belirleyeceði kurallar doðrultusunda, kararda belirtilen avlanma süreleri ve günlük avlanma limitlerine uyulmak koþuluyla, ilgili avlak bölgesinde avlanma izin belgesi alýnarak her gün av yapýlabilecek. Genel ve devlet avlaðýnda herhangi bir türe ait kota bitince o türün o av- di. BDDK, bankalar ile TBB'nin hazýrladýðý bankalarýn maliyet listesini dikkate alarak taleplerini güncelledi. Yürütülen görüþmelerde, 10'a yakýn kalemde ücret ve komisyonun kalkmasý, bazýlarýnýn da sadeleþmesi konusunda anlaþma saðlandý. BDDK, hesaptan para çekerken ya da yatýrýrken ücret alýnmamasýný istedi. Þu ana kadar yaklaþýk 10 kalemde ücret ve komisyonun kalkmasý konusunda uzlaþý saðlandýðýný anlatan yetkililer, nakit avans ücreti, faiz dýþýnda kesilen dosya masrafý konusunda ise orta yol arandýðýný ifade etti.bddk bankalardan kaldýrmasýný Mehmet Öztürk dürdü; Gazete ve televizyonlara yansýyan görüntüler ve fotoðraflar bizlere Halepçe katliamýný hatýrlattý. Bu vahþet insanlýk tarihinin lakta avlanmasý yasak. Avlattýrýlan tüm türlere ait kotalar bittiðinde o avlak ava kapanýyor Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu ve Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararý uyarýnca; MAK tarafýndan sýnýrlarý belirtilen sahalarda, Orman Genel Müdürlüðü (OGM) ve/veya diðer kurumlar tarafýndan aðaçlandýrýlmýþ veya erozyon kontrol çalýþmasý yapýlan etrafý çitle çevrilmiþ ikaz ve iþaret tabelalarýyla belirtilmiþ sahalar ile çitle çevrilmiþ olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda, Tabii gençleþtirme çalýþmasý yapýlmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarýnda, Arboretumlarda Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarýnda, þehir ormanlarýnda, Karayollarý Genel Müdürlüðü haritasýnda belirtilen yollarda, Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük þehir belediyeleri ve DSÝ tarafýndan yapýlan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Iþýklý Gölleri hariç) Yaban Hayatý Geliþtirme Sahalarý, Yaban Hayatý Koruma Sahalarý, Milli Parklar, Tabiat Parklarý, Tabiat Koruma Alanlarý, Yaban Hayvaný Üretme Yerleri ve Ýstasyonlarý, Yaban Hayvaný Yerleþtirme Sahalarý, 6831 sayýlý Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamýnda muhafaza ormaný olarak ayrýlan alanlarda, MAK kararýnda belirlenen sahalar hariç olmak üzere özel çevre koruma bölgelerinde, Bakanlýkça av dö- trajedilerle dolu sayfalarýna Hiroþima gibi, Bosna gibi, Halepçe gibi kazýnacaktýr. Emperyalizmin ve onun uzantýsý olan tüm yerel hükümetlerin halklar arasýnda oluþturmaya çalýþtýðý düþmanlýk politikalarýna karþý sadece yaþanan katliamlarý kýnamak bir çözüm getirmemektedir. Bu katliamlara somut tutum almak, bugün en acil görev haline gelmiþtir. Suriye de yaþayan halklarýn geleceðine, masa baþýnda Ortadoðu`yu biçimlendirmek isteyen emperyalist güçler deðil, Suriye`de nemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarýda belirtilen sahalarda, Etrafý hendek veya herhangi bir þekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalýk, çayýrlýk, muhafaza iþareti konmuþ çayýrlýk, bað, bahçe ve fidanlýklarda sahibinin rýzasý olmadan avlanmak yasak. Ancak bu sahalarda, mevzuat doðrultusunda izin verilen avcýlýk ve av turizmi faaliyetlerine iliþkin hükümler saklý. YASAK ARA GERELER BELÝR- LENDÝ Avlanmada kullanýlmasý ve bulundurulmasý yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esaslarý; Namlu hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, Canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý (gece niþan alma ve görüþ dürbünleri) Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler, Yivli av tüfekleri kuþ avýnda Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, Kiþilerin yakýn mesafeyi görme amacýyla kullandýklarý el fenerleri hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaklý araç gereçler, avlanma araç ve gereci yaþayan halklar kendi özgür iradeleri ile karar vermelidir. Halklarýn bir arada, kardeþçe, özgürce bir arada yaþamasý için ülkede, bölgede, dünyada barýþ þiarýnýn temel ilkemiz olduðunu bir kez daha dile getiriyoruz. Suriye`de emperyalist müdahale sonucunda bugüne dek yaþanan tüm katliamlarý kýnýyoruz. ocuklarýn özgürce yaþadýðý demokratik bir Ortadoðu istiyoruz. Savaþa karþý barýþý, öleme karþý yaþamý savunmaya bütün dünya halklarýný davet ediyoruz. olarak kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Yaban domuzu avlarýnda tek kurþunlu fiþekler dýþýnda, baþka fiþek bulundurulmasý ve kullanýlmasý yasak. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, "Av ve Yaban Hayvanlarýnýn ve Yaþam Alanlarýnýn Korunmasý, Zararlýlarýyla Mücadele Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik"in 57. maddesi kapsamýnda, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Yetkisiz av yasaðý konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve avlanma izin ücretini Ýl Þube Müdürlüklerinin Ziraat Bankasý þubelerindeki döner sermaye iþletmesine ait hesaplarýna yatýrmalarý gerekiyor. Bankalarýn ek gelirleri kalkýyor Bankalarýn yüksek komisyon ve ücretlerini týrpanlayacak paketten hesap baþýna ücrete son verecek düzenleme de çýktý. istediði ücret ve komisyon ücret deðiþikliðini müþtedan vazgeçme hakkýna listesini sundu. Yeni riye önceden bildirecek. sahip olacak. (Tak- düzenleme ile bankalar Müþteri bildirimin ardýnvim) Türkiye Öðrenci Meclisleri Baþkanlarý 5. alýþtayý ilk gün toplantýsý Safranbolu da Yapýldý. Öðrenci Meclisi alýþtayý yapýldý ürkiye'de saðlýklý Tbeslenme konusunda farklý görüþleriyle bilinen, 'Karatay Diyeti'nin yaratýcýsý Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, Muðla'nýn Datça Ýlçesi'nde çarpýcý açýklamalarda bulundu. Ýnsanlarýn kalp krizleri sonucu hayatlarýný kaybedince yaðlarýn suçlandýðýný belirten Prof. Dr. Karatay, ok yaðlý yiyordu, kalp krizi geçirdi diyorlar. Aslýnda, yaðlar yenilmedi. Keþke yenilseydi, yaðlar koruyucudur. ok karbonhidrat yenildiði unutuluyor. Kimse karbonhidratý suçlamýyor dedi. Konferansa katýlan Yüksek Mimar Okan aðlar da 'Karatay Diyeti' sayesinde iki yýlda 50 kilo verdiðini Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, saðlýklý beslenme prensiplerini, Datça'nýn doðallýðýyla buluþturmayý planlayan, 'Saðlýklý Yaþam Kasabasý Projesi' kapsamýnda My Marina Select Otel'de konferans düzenledi. Konferansý aralarýnda Datça Belediye Baþkaný CHP'li Þener Tokcan, Hürriyet Gazetesi'ndeki 'Güzin Abla' köþesinin yazarý Feyza Algan'ýn da yer aldýðý çok sayýda kiþi izledi. Yaðlar koruyor Prof. Dr. Karatay konuþmasýnda þeker ve karbonhidratlarýn insan saðlýðý için büyük tehlike oluþturduðuna dikkat çekti. Yaþ ilerledikçe hareketsizliðin fazla kilolara neden olduðunu ifade eden Prof. Dr. Karatay, spor yapmayý önerdi, þeker ve insülinin obeziteyi baþlatan temel ikili olduðunu Ýnsanlarýn kalp krizleri sonucu hayatlarýný kaybedince yaðlarýn suçlandýðýný, oysa gerçeðin çok farklý olduðunu belirten Prof. Dr. Karatay, ok yaðlý yiyordu, kalp krizi geçirdi diyorlar. Aslýnda, yaðlar yenilmedi. Keþke yenilseydi, yaðlar koruyucudur. ok karbonhidrat yenildiði unutuluyor. Kimse karbonhidratý suçlamýyor. ünkü düþünmüyorlar, kafalarý yaða takýlmýþ. Herkes yað vagonuna binmiþ, inemiyor. Yaðsýz et, yaðsýz peynir, yaðsýz yoðurt peþinde koþuyorlar. Size soruyorum. Eskimolar neyle besleniyor? Yalnýz yað maddesi tüketir. Hayvansal yað tüketirler. Balina yaðý, fok yaðý yani hayvansal yað yerler. Bizim kuyruk yaðý örneði gibi. Eskimolar bir günlük kalorilerinin yüzde 75'ini yaðdan karþýlýyor ve kalp hastalýðý illi Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Büyük Mil- Meclisi nin Ortak Projesi olan Demok- Mlet rasi Eðitimi ve Okul Meclisleri Projesi Kapsamýnda Türkiye Öðrenci Meclisleri Baþkanlarý 5. alýþtayý ilk gün toplantýsý Safranbolu da Yapýldý. Safranbolu Kaymakamý Gökhan Azcan ile Safranbolu Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy unda katýldýðý toplantýda Karabük ün yaný sýra Konya, Ýstanbul, Adýyaman, Gaziantep, Mardin, Burdur, Tekirdað, orum, Samsun, Kütahya, Tokat, Bayburt, Aðrý, Sakarya, Kocaeli, Gümüþhane ve Muðla Ýl Öðrenci Meclisleri Baþkanlarý hazýr bulundu. Safranbolu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Baþkaný Hasbi Ünal ýn ev sahipliðinde baþlayan toplantý Safranbolu Belediyesine baðlý bulunan Safranbolu Kültür ve Eðitim Merkezinde (SAKEM) gerçekleþti. Safranbolu Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy ve Kaymakam Gökhan Azcan a gösterdikleri ilgiden ötürü teþekkürlerini sunan gençler, Safranbolu ya hayran kaldýklarýný da dile getirdiler. Öðlen ve öðleden sonra olmak üzere iki oturumun gerçekleþtiði toplantýlarýn arasýnda verilen öðle yemeðinde konuþan Safranbolu Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy, Öðrenci Meclisleri Baþkanlarýna Safranbolu ile ilgili bilgiler verirken, Deðerli gençler eminim ki ileride mutlak ülkemizin yönetiminde çok önemli yerlerde olacaksýnýz. Bu yaptýðýnýz toplantýlar birer sorumluluk göstergesidir. Bunun için sizleri ayrýca tebrik ediyorum. Burada yapacaðýnýz çalýþmalardan güzel sonuçlar çýkacaðýna inanýyor sizlere gerek okul hayatlarýnýzda gerekse proje kapsamýnda baþarýlar diliyorum dedi. Baþkan Aksoy ve Kaymakam Azcan ile harta fotoðrafý çektiren Öðrenci Meclisleri Baþkanlarý toplantýnýn ardýndan Safranbolu gezisi yaptýlar.(ýha) Asýl suçlu karbonhidrat 'Karatay Diyeti'nin yaratýcýsý Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, yok. Eskimolarda kalp, tansiyon, obezite, diyabet hastalýklarý yok. Neden? Saðlýklý hayvansal yað yedikleri için diye konuþtu. Yaðlý yemekler yenmediðinde A-B- E-K vitaminlerinin vücuda girmeyeceðini vurgulayan Prof. Dr. Karatay þunlarý söyledi: Dört vitamin de hayatta kalmamýz, saðlýklý olmamýz için en elzem, en gerekli vitaminlerdir. Fransýzlar'ýn hayatý yað yemekle geçer. Fransýzlar'da da kalp krizi yoktur. Yaða karþý olanlar bunu nasýl izah ediyor? Adý Fransýz paradoksu oldu. Yað yedikleri için kalp krizi geçirmiyorlar diyemediler. Fransýz paradoksu, Akdenizdelermiþ, þarap içiyorlarmýþ, yok bilmem neymiþ. Aslýnda yað yedikleri için kalp krizi yok. Þiþmanlýða bakalým. Yað yemeyen ABD'de þiþmanlýk oraný yüzde 31. Fransa'da bu oran yüzde 9 civarýndadýr. ABD'de kalp krizleri, kanser, felç çok fazladýr. Kola ya dikkat! Konuþmasýnda nelerin yenilmesi gerektiðine de deðinen Prof. Dr. Karatay, Doðal karbonhidrat, köy tereyaðý ve doðal protein yemeliyiz. Datça da bunun için ideal bir yer. Datça çok güzel saðlýk kasabasý olacak, buna yürekten inanýyorum. Doðal protein, doðal yað ve doðal karbonhidrat en çok çekirdeklerde bulunur. Fýndýk, fýstýk badem, ceviz mineral deposudur. Yýllarca fýndýk-fýstýk yemedik. ünkü yaðý çok fazla dediler. Oysa yaðý çok önemli. Omega 3 var içinde. Yumurta yenmesi lazým. Yumurta yiyin dedikçe kýyametler koptu. 'Kolesterolü yükseltir, aman ölürsünüz' dediler. 'Karatay Diyeti öldürür' diyenler bile oldu. Bilimsel çalýþmalar gösterdi ki haftada bir iki tane yumurta yiyen, haftada beþ tane, haftada 24 tane yiyen karþýlaþtýrýlmýþ, kolesterollerinde hiçbir fark yok. Ýþlem görmemiþ bütün proteinleri rahatlýkla yiyebilirsiniz. Meyve suyu, kola, ekmek göbeði kalp krizi nedenidir dedi.(dha)

17 Teþekkürler Mustafa Eren Serbest Kürsü Nuri KÖREKOÐLU Birkaç gün önce annem rahatsýzlandý, göðüs hastalýklarý hastanesine götürdüm. Randevulu sistem olduðu için bir doktor seçip sýramýzý bekledik. ok kýsa zamanda sýramýz geldi, doktorun odasýna girdik. Güler yüzlü ilgili bir doktor var karþýmýzda. Teyzeciðim rahatsýzlýðýn ne diye soruyor, sen hiç üzülme þimdi ciðerlerinin filmini isteriz, solunum ölçüm cihazýna sokarýz ona göre tedavi uygularýz diyor. Bizler seviniyoruz hani devlet hastanesinde böyle kibar ilgili hastaya hasta gibi davranan hekimlerimiz olduðu için gurur duyuyoruz. Bu arada içimden de geçiriyorum acaba doktor bey annemi veya beni tanýyor da^ondan mý ilgileniyor diye düþünmeden edemiyorum. Akciðer filmini çektiriyoruz, solunumu ölçtürüyoruz. Bu olanlarda kýsa zamanda yapýlýyor her þey bilgisayar ortamýnda çabuk ve düzenli sistemde. Allah razý olsun bizlere bu kolaylýklarý yansýtanlara. Doktor beyin karþýsýna çýkýyoruz kontrol olduðu için 3 tane daha hasta var. Doktor hastasýnýn teþhisini koyuyor ilacýný yazýyor tek tek ilacýn kullanýmýný teyit ediyor, hasta soruyor doktor cevaplýyor. Hasta uzatýyor hastalýðýyla hiç ilgisi olmayan soru soruyor doktor ona da dilinin döndüðünce anlayacaðý biçimde anlatýyor. O hasta gidiyor diðer hastaya da ayný þekilde ilgileniyor diðer hastaya da yine kibar ilgili tek tek anlatýyor. O zaman anlýyorum doktor bütün hastalarla ilgileniyor. Biz gelince de anneme diðer hastalara olduðu gibi ilgileniyor. Ýlacýný yazýyor, ne zaman içeceðini anlatýyor. Nefesini açmak için cihaz yazýyor, önünde yazdýðý cihaz var eline alýyor ilacý nasýl koyacaðýný aðýz yoluyla nasýl alacaðýný gösteriyor. 15 gün sonra kontrole çaðýrýyor. Bizde hastalýðýmýzý unutmuþ mutlu ve sevinçli ayrýlýyoruz. Doktoru merak ederseniz ismi Mustafa EREN göðüs hastanesinde görevli. Mustafa EREN Hocam seni Allah baþýmýzdan eksik etmesin hastalarýnýz adýna çok teþekkür ederiz. Aldýðýn ücret sana helal olsun. Enerji içecekleri yasaklanmalý D Kanada Týp Derneði üyesi doktorlar, enerji içiceklerine yasak getirilmesini istedi. anada Týp Derneði üyesi doktorlar, enerji içe- ayný alkollü içkilerde olduðu gibi 18 Kceklerinin yaþýndan küçüklere satýlmasýna yasak getirilmesini istedi. Kanada'nýn Calgary kentinde toplanan Kanada Týp Derneði yýllýk genel kurulundan konuyla ilgili yapýlan yazýlý çaðrýda, federal ve eyalet hükümetlerinden, enerji içeceklerinin 18 yaþýndan küçüklere satýlmasýný önleyecek yasal düzenlemeler getirmeleri istendi. Enerji içeceklerinin, genç bedenlerde diðer kafeinli içeceklerden daha fazla zarara yol açtýðýný belirten Kanadalý doktorlar, bu tür içeceklerin alkollü içkilerle karýþtýrýlmasý, içeriðindeki taurin baþta olmak üzere deðiþik uyarýcýlarýn bulunmasýnýn yeni saðlýk sorunlarýna ve baðýmlýlýklara neden olabileceðine iþaret ettiler. Sadece kafeinin bile, tek baþýna fazla tüketilmesinin kusma, bulantý, kalp rahatsýzlýklarý ve anksiyete neden olduðunu ortaya koyan birçok bilimsel araþtýrma olduðunu hatýrlatan Kanada Týp Derneði Genel Kurulu, tüm eyaletlerdeki üyelerinden bu konuda, Nova Scotia eyaletindeki doktorlar gibi hükümetlere baský uygulamalarýný istedi. Gençlerin enerji içeceklerini, derslere motive olmak veya sýnavlarda uyanýk kalabilmek için tükettiklerini belirten Kanadalý doktorlar, bunun için daha saðlýklý yollar olduðunu ifade ederek bunlarýn denenmesini tavsiye ettiler.(aa) Sinir el titremesi yapýyor Doktor Mustafa am, sinir ve stresin el titremesini artýrdýðýný ve kiþinin yaþam kalitesini düþürdüðünü oktor Mustafa am, sinir ve stresin el titremesini artýrdýðýný ve kiþinin yaþam kalitesini düþürdüðünü Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmaný Doktor Mustafa am, sinir ve stresin el titremesini artýrdýðýný ve kiþinin yaþam kalitesini düþürdüðünü Nöroloji Uzmaný Doktor Mustafa am, bu rahatsýzlýðýn genellikle birbirine zýt etkili kaslarýn istemsiz kasýlmasýna baðlý olarak geliþtiðini Rahatsýzlýðýn istemsiz, nispeten ritmik, amaçsýz dalgalanma hareketleri olarak göze çarptýðýna dikkat çeken Dr. am, "Þiddeti fizyolojik ve psikolojik faktörlere baðlý deðiþkenlik gösterir. eþitli þekillerde sýnýflandýrýlabilir. Bunlar arasýnda titremeye yol açan bölge, titremenin sýklýk ve þiddeti, ritmik olup olmadýðý, hareket ve istirahatla iliþkisi ve altta yatan hastalýk gibi nedenler sayýlabilir. Bunlarýn yanýnda yorgunluk, özgüven, sýcak, soðuk, ilaç, alkol, madde kullanýmý da dikkate alýnmalýdýr. Tremor tek ve iki yanlý olabilir. Sýklýkla elleri etkilemekle birlikte kol, bacak, dil, göz kapaklarý, çene, baþ ve nadiren tüm vücut tremora katýlabilir" dedi.ýstirahat ve hareket halinde ortaya çýkan titremenin tremorun iki ana grubunu oluþturduðunu bunlarýn dýþýnda beyin ve vücudu etkileyen çeþitli hastalýklara baðlý olarak da titreme þikayetlerinin görülebileceðini dile getiren Dr. Mustafa am, "Ýstirahat tremoru genellikle gevþeme veya vücut parçasýnýn istirahatta olduðu durumlarda görülür. Bu titreme, hareket ile sýklýkla azalýr veya tamamen kaybolur. Esas olarak Parkinson hastalýðý veya Parkinsonien sendromlarýnda görülür. Zaman geçtikçe hareket halindeyken de olabilir. Erken dönemlerde genellikle aralýklarla meydana gelir. oðu öncelikle kollarda ve tek taraflý olarak baþlar. Dudak ve çeneyi de etkileyebilir. Diþlerde týkýrdama da hissedilebilir. Ciddi durumlarda tüm vücudun sallanmasýna neden olur. Hareket halinde ortaya çýkan tremor ise aksiyon ve postür tremoru olarak adlandýrýlabilir. Aktif hareket boyunca devamlýlýk gösterir" dedi. Hareket halinde ortaya çýkan titremenin de aksiyon tremoru olarak adlandýrýldýðýný açýklayan Dr. Mustafa am, "Aksiyon tremoru bir iþ yaparken ortaya çýkar. Bu durumdaki çoðu hasta sinirli zannedilir. Elleri ile hassas iþ yapanlar bu hastalýðýný daha önceden fark eder. oðu kiþi ilk kez yemek yeme, yazý yazma, dolu bir fincaný taþýrken, kaþýkla çorbayý içerken titremeyi fark eder. Bu durumlarda yazý titrek ve düzensizdir. Ses etkilenebilir. Gerginlik ve stres þikayetleri artabilir. Toplum içinde yiyecek servisi yapmak, çorba içmek gibi iþlerden kaçýnýlabilir. Yazý yazma gibi iþlevlerde daha az etkilenmiþ el kullanýlýr. Sývý gýdalar içilirken baþta her iki el birlikte kullanýlýrken zamanla pipet gerekebilir. Yazýlar da daha aðýr ve kalýn yazýlmaya baþlar" dedi. Nöroloji Uzmaný Dr. Mustafa am, nörolojinin en karýþýk konularýndan biri olan titreme þikayetlerinin dikkatli bir nörolojik muayene gerektirdiðini, böylece titremenin tipi ve varsa buna neden olabilecek hastalýklarýn belirlenmesi için bu tür hastalarýn nöroloji uzmanýna baþvurmasý gerektiðini sözlerine ekledi.(ýha) Edep, tek baþýna mekteptir. Edep, iyilik, güzelliktir. Edep, erdemin en kalýcý þeklidir. Edep, ilim meclisinin baþköþesidir. Edep, kâmil insanýn iç ve dýþ güzelliðidir. Edep, yürek güzelliðidir. Edep, ahlak, maneviyat ve akýl çeþmesidir. Edep, edepsizliði en kýsa zamanda tesirsiz kýlacak en faydalý ilaçtýr. Edep, insaný insan kýlar, insaný insana yaklaþtýrýr, insaný merhametli eyler. Edep yoksa edepsize bayram olmuþ demektir. Edepsiz insanlar edebe düþmandýr; çünkü edepsizliklerini deþifre eyler edep. Edebe ihtiyaç vardýr her zaman. Edep, eskimeyen, her devirde deðerini koruyan erdemli bir taçtýr. abancý Dil Bilgisi YSeviye Tespit Sýnavý (YDS) sonbahar dönemi giriþ belgeleri internet üzerinden eriþime açýldý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, YDS sonbahar dönemi 1 Eylül 2013 Pazar günü yapýlacak. Sýnava baþvuran adaylarýn, sýnavlara girecekleri bina ve salonlarýna atanma iþlemleri tamamlandý. Adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren YDS sonbahar dönemi sýnava giriþ belgelerini, TC kimlik numaralarý ve aday þifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Belge üzerinde adayýn fotoðrafý bulunmasý gerekiyor. Adaylar, bu belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraf olmasýna özen göstermesi, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyahbeyaz çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret bulunmayacak. Giriþ belgesini yanýnda bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adýn Hastalýklarý ve KDoðum Uzmaný Jinekolog Op. Dr. Nazan Aydoðdu Soy, gebeliklerin ilk 12 haftasýnda ardarda ve kendiliðinden oluþan düþüklerin tekrarlayan gebelik kaybý olduðunu ve araþtýrýlmasý gerektiðini Üç düþükten sonra düþük nedenini belirlemek için ayrýntýlý bir inceleme baþlatmak gerektiðini belirten Medical Park Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Jin. Op. Dr. Nazan Aydoðdu Soy, 'Yapýlan araþtýrmalara raðmen belirgin bir neden bulunamama ihtimalinin yüksek olduðu akýlda bulundurulmalýdýr. Belirgin bir neden bulunmadýðý takdirde mümkün olduðunca sýk gebe kalmaya çalýþýlmalýdýr. Herhangi bir sebep yoksa üç düþükten sonra normal bir gebelik oluþmasý ihtimali yüzde 70 civarýndadýr. Dolayýsý ile bu sorunu olan kadýnlar kesinlikle umutsuzluða kapýlmamalýdýr." bilgisini verdi. Tekrarlayan düþüklerde en önemli nedenlerin annenin yaþý, genetik faktörler, hormonal nedenler, enfeksiyonlar, rahmin þekil bozukluklarý veya rahimdeki kitleler olabileceðini ifade eden Op. Dr. Nazan Aydoðdu Soy konuþmasýna þöyle devam etti: 'Bu hastalýklara yönelik olarak bir sonraki hamilelik öncesinde ultrason muayenesi, kanda hormon tetkikleri, enfeksiyon araþtýrmasý, rahim filmi çekilmesi, histeroskopi gibi tetkikler yapýlýr. Bu tetkiklerin sonucuna göre takibinizi yapan doktorunuz ne zaman gebe kalmanýzýn uygun olacaðýný ve gebelik öncesi veya sýrasýnda dikkat edilecek konularý size söyleyecektir. Uygun bir yaklaþýmla baþarýlý bir gebelik olasýlýðýnýn çok yüksek olacaðýný unutmayýnýz. Ýyi bir tedavi ile ard arda 8-10 düþükten sonra bile gebe kalma þanýsýnýz mevcuttur.'' ifadelerini kullandý.(cýhan) Erdemli Taç: EDEP Durdu ÞAHÝN CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Edepsiz insanýn karný doysa bile ruhu açtýr. Edep, bitmeyen bir aydýnlýktýr. Edep, libasýný giyene pislik bulaþmaz, bulaþamaz Edep, yerini, yurdunu bilmektir. Edep, her türlü kötülüklerden sakýnmaktýr. Edep, dilini tutmak, yalaný býrakmak, adaleti gözetmek, ihlâsý korumaktýr. Edepli insanýn sözü tesirlidir. Öðüdü tutulur, kendisine her þartta güvenilir. Edepli insan nazik, anlayýþlý, saygýlýdýr. Edepsizlik illetinden kurtulamayanlar edep mektebinde aramalýdýr kurtuluþ reçetesini Edep, gönül güzelliðinin istiklâli, istikbali ve istikrarýdýr. Edepli olalým. Edepli kalalým. YDS ye giriþ belgeleri eriþime açýldý adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az 1 saat önce hazýr bulunmalarý gerekiyor. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacak. Adaylara sýnava giriþ belgesi gönderilmeyecek. Adaylarýn sýnava girebilmeleri için YDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ Belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaþlar ile askeri öðrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deðil), Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecek. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olacak, adayýn güncel bir fotoðrafý ve TC kimlik numarasý bulunacak, pasaportun süresi geçerli olacak. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya TC kimlik numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak. Nüfus cüzdaný olmayan veya nüfus cüzdanýnda TC kimlik numarasý, soðuk damga veya fotoðrafý bulunmayan adaylarýn, kimlik belgesi nedeniyle sýnavda bir hak kaybýna uðramamalarý, maðduriyet yaþamamalarý için sýnav kurallarýna uygun kimlik belgelerini edinerek sýnava girmeleri gerekiyor.(aa) Tekrarlayan düþükler araþtýrýlmalý Düþüklerin tekrarlayan gebelik kaybý olduðu ve araþtýrýlmasý gerektiði belirtildi.

18 18 CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 B Miniklere temel basketbol çalýþmasý Basketbol Akademi ile Oyun Bahçesi iþbirliði ile yapýlan basketbol çalýþmasýna katýlan minikler toplu halde orum Basketbol Akademi ile Oyun Bahçesi Kreþ ve Gündüz Bakýmevi ortaklaþa bir çalýþma yaparak miniklere basketbol temel eðitimi veriyorlar. 5-7 yaþ grubundaki çocuklarýn katýldýðý Temel Basketbol Eðitimi verilen çocuklarýn sporu sevmeleri amaçlanýyor. Oyun Bahçesi Kreþ ve Gündüz Bakýmevi ndeki çocuklara yönelik bu çalýþmalarda çocuklarýn bedensel ve ruhsal geliþimlerine destek verilmesi ve u sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsilcilerimiz orumspor ve Ýskilip Belediyespor ile ayný grupta mücadele edecek olan Kastamonuspor Kulübü nün Ýstanbul da yer alan 4 yöneticisi, kulübün önünü açmak adýna istifa ettiklerini duyurdu. Baþkan Vekili Nusret Demir, kulübün genel kurula getirilmesi halinde 15 kiþilik iþadamý arkadaþlarýyla göreve talip olduklarýný açýkladý. Kastamonuspor Sosyal Ýþler Sorumlusu Ýbrahim Torak, Kastamonuspor Mali Ýþer Sorumlusu Ali Güler, Kastamonuspor Baþkan Yardýmcýsý Bayram Al ve Baþkan Vekili Nusret Demir, ortak bir basýn açýklamasý yaparak kulübün önünü açmak için istifa ettiklerini açýkladýlar. Kastamonuspor Kulübü nün 29 Haziran 2013 tarihinde yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulda çok kýymetli ve saygýdeðer delegelerin teveccühü ile yönetim kuruluna seçildiklerinin anýmsatýldýðýný açýklamada, þunlarý yer aldý: Aradan geçen zaman zarfý içinde mevcut yönetimde çok kýymetli bunlarýn yanýnda çocuklarýn sporla buluþmasaný saðlamak amaçlanýyor. Basketbol antrenörü Ahmet Faruk Özen gözetiminde yapýlan bu çalýþmalardan istenilen sonuçlar alýnýyor. Bu çalýþmalarýn çocuklarýn tertipli ve düzenli olmalarý planlý ve programlý çalýþmalarýnýn yaný sýra spor disiplini içinde beslenme programý ile bütünleþerek temel basketbol eðitimi verildiðini belirten Özen, velilerden çocuklarýný spora yönlendirmelerini istedi. arkadaþlarýmýzýn olmasýna karþýn bazý yöneticilerle doku uyuþmazlýðý yaþandýðýnýn farkýna vardýk ve maalesef kulübü ileriye götürecek birlikteliði saðlayamadýk. Kastamonuspor Kulübü sadece Kastamonu da yaþayan ve tribünlerden destekleyen hemþehrilerimizin gönül verdiði bir kulübün ötesinde Kastamonu dýþýnda yaþayan ve 1 milyona yakýn hemþehrilerimizin gönülden desteklediði ve her hafta sonu basýn yayýn ve iletiþim araçlarýndan takip ettikleri kocaman bir kulüp olduðunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kocaman kulübün mazisinde þampiyonluklar ve büyük baþarýlar olmasa da 1966 yýlýna kadar yeþil-siyah renklerle, 1966 yýlýndan sonrada kýrmýzý-siyah renklerle sürekli mücadele edilmiþ ve tarihi þan ve þereflerle dolu memletimizi yeþil sahalarda temsil etmiþtir. Kulübümüz bugüne kadar gönül veren hemþehrilerimizin desteðiyle bugünlere kadar gelmekle birlikte maalesef geçtiðimiz sezon baþarýsýz olarak profesyonel ligden amatör lige düþmüþtür. Yönetimin Ýstanbul kanadýnda yer alan özel iþlerinde en üst seviyede baþarýlý olmuþ çok kýymetli arkadaþlarýmýz vardýr. Kulübü sahipsiz býrakmak gibi bir düþüncemizde yoktur. Ancak biz kulübün önünü aç- orum Tekerlekli Basketbol Takýmý Bölgesel Lig de mücadele edecek. Konuyu arþamba Tekerlekli Basketbol Takýmý Baþkaný Kerim Deniz yaptýðý açýklamada belirtti. Bölgesel Lig de orum dan Giresun a kadar takýmlar bulunacaðýný AK Parti arþamba Ýlçe Baþkaný Mehmet Köse, arþamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ABES) Basketbol Takýmý antrenmanýný izleyerek sporculara destek verdi. Kastamonuspor da imza þoku! Masa Tenisi nde Zafer Kupasý bugün baþlýyor mak için istifa ediyoruz. Temennimiz odur ki diðer yönetici arkadaþlarýmýz kendi çýkarlarýný deðil kulübün çýkarlarýný düþünerek onlarda istifa eder ve yapýlacak ilk gene kuruluda da çok daha güçlü bir yönetim oluþturabiliriz. Tekrar söylemek gerekirse niyetimiz kulübü kaosa sokmak deðil, kulübün önünü açmaktýr. Baþkan ve diðer yöneticilerde bizim gibi hareket edebilirse kulübümüzü Kastamonu dan ve Ýstanbul dan çok daha güçlü bir yönetimle layýk olduðu üst liglere taþýyabiliriz. Görevden kaçmýyoruz, kaçmayacaðýz. ok daha büyük baþarýlara yelken açmak ve kulübün önünü açmak adýna istifa ettiðimizi camiamýza ve çok kýymetli hemþehrilerimize duyu- Mustafa Daðýstanlý Kapalý Spor Salonu na yapýlan antrenmaný izleyen Mehmet Köse týcýlýk Ýl Temsilcili- tarafýndan dü- Aði zenlenen Zafer Kupasý Trap yarýþmalarý yarýn yapýlacak. Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin, her yýl düzenledikleri Zafer Kupasý trap yarýþmalarýnýn yarýn saat da antrenman atýþlarý ile baþlayacaðýný Zafer Kupasý Trap atýþlarýnýn gençler ve büyükler bay-bayan kategorilerinde yapýlacaðýný belirten Ýl Temsilcisi Fikret Sin, atýþlarda sporcularýn kendi tüfekleri ile yarýþacaklarýný ve 24 gr orijinal trap fiþeðinin kullanýlacaðýný Ýki kategoride yapýlacak olan yarýþmalar asa Tenisi Ýl Temsilciliði tarafýndan geleneksel Molarak düzenlenen Zafer Kupasý Masa Tenisi turnuvasý bugün baþlýyor. Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör ün verdiði bilgiye göre turnuva bugün ve yarýn Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak. Her yaþ kategorisinde bay ve bayan ferdi masa tenisi severlerin katýlacaðý müsabakalarda bugün küçükler ve yýldýzlar yarýn ise gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapýlacak. Bugün saat da baþlayacak müsabakalarda küçükler kategorisinde 2000 ve daha kücük doðumlu kýz ve erkek sporcular mücadele edecekler. Ayný gün saat de ise yýldýzlar kategorisinde 1998 ve daha küçük doðumlu sporcularýn mücadele edeceði maçlar baþlayacak. Pazar günü ise sabah seansýnda saat da gençler kategorisinde 1995 ve daha küçük doðumlular ayný gün saat de ise yaþ sýnýrlamasý olmayan büyükler kategorilesinde maçlar yapýlacak. Turnuvada mücadele etmek isteyenler maçlarýn baþlama saatinden önce baþ hakeme kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Maçlar eleme sistemine göre oynanacak ve beþ setten üçünü alan galip sayýlacak. Maçlar sonunda ilk dört sýrayý alan sporculara madalyalarý verilecek. Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör, Zafer Turnuvasý Masa Tenisi turnuvasýna tüm yaþ kategorisindeki masa tenisi severleri davet etti. orum a Tekerlekli Basketbol takýmý! yaptýðý açýklamada, "Bedensel engelli kardeþlerimiz antrenmanlarýna davet ettiler, biz de bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Bizlerin de kendimizi engelli kardeþlerimizin yerine koyarak empati yapmamýz gerekiyor. ünkü hepimiz aslýnda birer engelli adayýyýz dedi. A-BES Yönetim Kurulu Baþkaný Kerim Deniz ise yaklaþýk bir sonunda dereceye girenlere ödüllerinin verileceðini belirten Atýcýlýk Ýl Trap ta Zafer Kupasý heyecaný u sezon amatör fut- ilk düdüðün Bbolda çalacaðý maçlar U 17 kategorisinde. Ýki grupta toplam on takýmýn mücadele edeceði U 17 liginde maçlar tek devreli olarak oynanacak. ekilen kura sonucunda A grubunda Ýskilip Belediyespor, Alaca Belediyespor, Gençlerbirliði, Ulukavakspor ve HE Kültürspor takýmlarý yer alýrken B grubunda ise orumspor, Osmancýk Belediyespor, imentospor, orum Belediyespor ve Hitit Gençlikspor takýmlarý yer almýþtý. Ligde mücadele 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Maçlar 1 ve 2 nolu sentetik çim sahada oynanacak. 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek grup müsabakalarý sonunda ilk iki sý- yýldýr arþamba Mustafa Daðýstanlý Spor Salonu'nda aralýksýz olarak antrenmanlarýný sürdürdüklerini belirterek, Kulübümüzün kuruluþ evraklarýný tamamladýk ve inþallah bu yýl mutlaka Bölgesel Lig'e katýlacaðýz. Bölgesel Lig, orum'dan Giresun'a kadar olan takýmlardan oluþuyor ve inþallah Samsun'u temsil eden 4 takýmdan biri de biz olacaðýz. Hedefimiz, Bölgesel Lig'de þampiyon olmak ve kýsa sürede Süper Lige çýkmak" diye konuþtu. Temsilcisi Fikret Sin, tüm atýcýlarý ve atýþ severleri mangal ve semaverleri ile Melik Gazi Atýþ Poligonu na davet etti. Ýlk düdük U 17 de çalacak rayý alan dört takým final grubuna yükselecek. Final Grubunda dört takým çift devreli lig statüsünde mücadele edecek. 9 Kasým cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan final grubunda mücadele 30 Kasým cumartesi günü oynanan karþýlaþmalarla sona erecek ve þampiyon takým belli olacak. Kastamonuspor Yönetimi sezon baþlamadan istifalarla sarsýldý Aksaray, Kayseri Þeker e ilk yarýda teslim oldu: 0-2 orum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan 68 Yeni Aksarayspor hazýrlýk maçýnda Kayseri Þekerspor a 2-0 maðlup olmaktan kurtulamadý. Kayseri de oynanan hazýrlýk maçýna etkili baþlayan Kayseri Þekerspor 25. dakikada Ahmet Poyraz ýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. 34. dakikada Mustafa Serkan Güleç in golüyle farký ikiye çýkaran Kayseri Þekerspor ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda 68 Yeni Aksarayspor un çabasý sonuç vermedi ve lig öncesi hazýrlýk maçýnda Kayseri Þekerspor a 2-0 maðlup olmaktan kurtulamadý. 68 Yeni Aksarayspor hazýrlýk maçýnda Kayseri Þekerspor a maðlup oldu Dodurga Güreþleri bugün D Dodurga Belediyesi kültür þenlikleri bünyesinde düzenlenen güreþler bugün saat da baþlayacak odurga Belediyesi tarafýndan düzenlenen güreþler bugün yapýlacak. Dodurga Belediyesi tarafýndan bu yýl 7. si düzenlenecek olan 7. Kaynaþma, Dayanýþma ve Kültür þenlikleri kapsamýnda düzenlenecek olan güreþler bugün saat da Ardýçlýk Mevkiinde yapýlacak. Güreþlerde Tertip Komitesi Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Kulüp Baþkaný Fazli Gökþen, Belediye Meclis üyeleri Mustafa Akman, Mustafa Sakarya ve Niyazi Öz ile Kütüphane Müdürü Bilal Yalçýn dan oluþtu. Güreþlerde baþ pelhivanlýk için lira, baþaltý için 800, büyük orta 700, küçük orta 600, deste 500, tozkoparan 400, teþvik 300 minik 2 boy 250, minik 1 boy 150 ve sembol ise 100 lira olarak belirlendi. Toplam ödülün 5000 lira olduðu Dodurga Belediyesi güreþlerine orum ile birlikte çevre illerden çok sayýda pehlivanýnda katýlmasý bekleniyor. Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, tüm orumlu güreþ severleri güreþleri izlemeye davet etti. ÖZÜR: Dodurga Güreþlerini geçtiðimiz hafta yayýnladýðýmýz haberde yanlýþlýklý cumartesi günü olarak çýkmýþtýr. Güreþler bugün yapýlacaktýr okurlarýmýzdan özür dileriz. 21 Eylül Cumartesi : 1 Nolu Saha: Saat Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor. Saat Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor. Saat orumspor - orum Belediyespor. II Nolu Saha : Saat imentospor - Osmancýk Belediye. 28 Eylül Cumartesi : 1 Nolu Saha: Saat Hitit Gençlik-imentospor. Saat Osm. Belediye- orumspor Saat HE Kültürspor-Gençlerbirliði. II Nolu Saha : Saat Alaca Belediye-Ýskilip Belediye.. 5 Ekim Cumartesi : 1 Nolu Saha: Saat Ulukavakspor-Alaca Belediyespor. Saat Ýskilip Belediye-HE Kültürspor. Saat orumspor - Hitit Gençlikspor. II Nolu Saha : Saat orum Bele. - Osmancýk Belediye. 12 Ekim Cumartesi : 1 Nolu Saha: Saat imentospor - orumspor. Saat Hitit Gençlik-orum Belediye. Saat HE Kültürspor - Ulukavakspor. II Nolu Saha : Saat Gençlerbirliði- Ýskilip Belediyespor. 26 Ekim Cumartesi : 1 Nolu Saha: Saat Ulukavakspor-Gençlerbirliði. Saat Alaca Belediye-HE Kültürspor. Saat orum Belediye-imentospor. II Nolu Saha : Saat Osmancýk Belediye-Hitit Gençlik.

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 26 AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra 19 ES 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: epni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yedieminli Otoparký orum Saat: Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü orum ili Kargý ilçesi Obruk Mahallesi Ova mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 2 adet arsanýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS orum Belediye Baþkanlýðý Akýllý kavþak kontrol sistemi alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Yükseköðretim Kurumlarý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Üçdutlar Mah., evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Kanada'nýn Toronto da þehrinde, Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 orum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Saat: Hitit Üniversitesi Yükseköðretim Kurumlarý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý 49 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Üçdutlar Mah., evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: EYLÜL orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe Büðet köyünde 197 ada, 2 parseldeki tarla vasfýndaki taþýnmazlarýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Ryerson Üniversitesi fizikçilerinden Dr. Michael Kolios, kandaki kanserli hücrelerin ultrasonla fotoðrafýný çekmeyi baþararak, hastalýðýn erken teþhisi için önemli bir adým attý. Michael Kolios un "Fotoakustik Ultrason RF Spektroskopi Kullanarak Hareket Halindeki Tümörlü Hücrelerin Tespiti" isimli projesi, Kanada Kanser Derneði tarafýndan giderleri karþýlanan 37 bilimsel projeden biri oldu. Lazer teknolojisi ile son sistem ultrasonun birleþtirildiði bir mikrokop geliþtiren Kolios, ultrason sayesinde elde ettiði yüksek frekanstaki seslerle laser ýþýnlarýný birleþtirip, kandaki farklý orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde bulunan 2 adet kafeteryakantin kiralam iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve araþtýrma Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2 kalem týbbi demirbaþ alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 1. Ýcra orum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim ayýrý Mah. Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, Tapecik Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: hücrelerin fotoðraflarýný çekti. Hücrelerin ses ve ýþýn yansýmalarýný analiz etmede saðlanan geliþme, özellikle kan kanserinin erken teþhisinde önemli bir Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM 18 EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum merkez Üçdutlar Mahallesi, Albayrak 2. Sokak Uður Apt. 4. kattaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez epni Mahallesi, 4025 ada no, tarla konumunda olan arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 1. Ýcra orum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL adým olarak nitelendirildi. Araþtýrmasýnýn henüz baþlangýç aþamasýnda olduðunu açýklayan Kolios, söz T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri 1. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim ayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Kanserli hücrelerin fotoðrafýný çekti YÝTÝK Þirketimize ait 5 nolu ciltten A seri nolu irsaliyeli fatura nüshamý boþ olarak kaybettim. Hükümsüzdür. Bayramlar Motorlu Araçlar Ltd. Þti. Ýskilip Mal Müdürlüðü V.No: (.HAK:2456) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa IPLAK Ýhsan oðlu 1989 orum Doðumlu (.HAK:2458) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Göksel OSMANCIKLI Rýdvan oðlu 25/10/1996 orum Doðumlu (.HAK:2452) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nafiye YAÞKAYA Süleyman kýzý 1957 Kargý Doðumlu (.HAK:2451) konusu tekniðin 5 yýl içinde hastanelerde, 15 yýl içinde de tüm laboratuvarlarda kullanýlmasýnýn mümkün olabileceðini kaydetti. Sahibinden Satýlýk Toyota Corolla D-4D 2010 model gri km de Fiyatý: 42,500,00 TL pazarlýklý (.HAK:2449) (.HAK:1993) KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: (.HAK:3429) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (.HAK:2395) (.HAK:2445) (.HAK:2455) ELEMANLAR ALINACAKTIR (.HAK:2110) satýlýktýr. Mür. Tel: PERSONELLER ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakci, Tornacý ve Makina imalatý konusunda tecrübeli personeller alýnacaktýr. KKS. 37. Sok. No: 5 Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Motor Ustasý ve Kalfalarý, Ýþ makinasý sektöründe yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gereklidir. K.S.S 3. Cad 31/B Cami Karþýsý orum DEVREN SATILIK orba ve kahvaltý, döner, ýzgara salonu halen faal durumda, mükemmel temiz, yurt dýþý iþim nedeniyle satýlýk veya kiralýktýr. Altýn Simit (.HAK:2453) (.HAK:2454) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacýlar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sinteks Endüstri San. Tic. Ltd. Þti Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 62 Tel: K.S.S. 14. Cad. No: 16 Tel: KAT KARÞILIÐI PARSELLER SAHÝBÝNDEN *Binevler Kavþaðýna yakýn, Ýlhan Gürel Caddesi'ne cepheli, yan yana 2 PARSEL *Ayrýca KAT KARÞILIÐI ya da SATILIK Samsun Yoluna cepheli 1 PARSEL Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: (.HAK:2024) iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) MÜZE TAKSÝDE SATILIK TAKSÝ DURAÐI Not: Araçlý araçsýz satýlabilir 2011 model dizel Renault Symbol km de sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:2425) Satýlýk Besi Ahýrý Ýskilip Karlýk Köyü nde Pafta: G33, Ada: D1130 Parsel: 33 de m2 alanlý cins tahsisi yapýlmýþ içinde 2 adet kuyusu, 2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130 baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan tarla sahibinden acilen satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:2448) SAHÝBÝNDEN Carrefour arkasý Murat evler 12. Sk. Erdem Apt. Kat: 1 Daire: boþ daire mantolamalý ful yapýlý TL+pazarlýk Mür. Tel: (.HAK:2426) SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, (.HAK:2355) 120 m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Hitit Üniversitesi Dünya Þampiyonasý na aday 2016 yýlýnda yapýlacak olan Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý na Hitit Üniversitesi resmen aday oldu. Rektör Reha Metin Alkan BESYO Müdürü Faruk Yamaner ile birlikte Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer i ziyaret ederek adaylýk dosyasýný verdiler. CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013 Son provaya takým bulunamýyor! orum Belediyespor sezonun ilk maçýnýn provasýný yapacaðý hazýrlýk maçýnda ortada kaldý. ankýrýspor un son anda sahasýnýn bakýmda olduðunu belirterek hazýrlýk maçýný iptal etmesi üzerine Belediyespor yeni arayýþlara girdi. Son hafta olmasý ve takýmlarýn programlarýnýn dolu olmasý nedeniyle olumlu cevap alamayan Belediyespor dün gece ve bugün takým bulursa son hazýrlýk maçý yapacak. orum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný dün akþam Mimar Sinan sahasýnda yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sentetik çim sahada adeleleri sertleþtiðini belirten üç futbolcu Buðra, Vedat ve Nedim yine takýmdan ayrý olarak parkun koþu parkurunda koþu yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra kontrol pas ve son bölümde de dört takýmlý turnuva düzenlendi. Minyatür kalede yapýlan dörtlü turnuvada ortaya iddaada konulunca oldukça iddialý maçlar oynandý. Tartýþmalarýn ve þakalaþmalarýn oldukça fazla olduðu turnuvada futbolcularýn mücadelesi Teknik Heyeti memnun etti. Belediyespor bugünde tek antrenman yapacak. Yarýn ise hazýrlýk maçý olmamasý halinde antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek. orum Belediyespor sezonun ilk maçýnýn son provasýnýn yapýlacaðý hazýrlýk maçý yapacaðý takým bulamýyor. Topuk Yaylasý Tesislerinde birlikte kamp yaptýðý ankýrýspor ile yarýn için hazýrlýk maçý yapmak üzere anlaþan orum Belediyespor, ankýrý temsilcisinin son anda saha sorununu gerekçe göstererek maçtan vazgeçmesi üzerine ortada kaldý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, ankýrýspor un Taktik çalýþmaya devam orumspor yeni sezon hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah Yunus Emre parkýnda ak- þam ise 1 nolu sentetik çim sahada yaptýklarý antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný devam ettirdi. Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Ýlk bölümde antrenör Gökhan Karakuþ eþli kuvvet hareketleri ile baþlatýlan çalýþmanýn ardýndan onar dakikalýk üç seri koþu ve son bölümde de yer hareketleri ile günün ilk antrenmanýný tamamladý, Kýrmýzý Siyahlýlar günün ikinci çalýþmasý ise akþam saat da 1 nolu sentetik çim sahada yaptýlar. Osman Seçkin in takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýðý antrenmanda gruplar halinde yapýlan koþunun ardýndan ilk bölümde orta saha etrafýna konuan üç minyatür kaleye kontrol pas çalýþmasý ile devam etti. Sahanýn kale direklerinin yenilenmesi nedeniyle çalýþmanýn son bölümünde yarý sahada çift kale maç yapan orumspor da Teknik Direktör Sunay Güneþ futbolculara ayaklarýnda top tutmamalarý ve pas yapmalarý konularýnda uyarýlarda bulundu. sahasýnýn bakýmda olmasý nedeniyle vazgeçmesi üzerine maçý Merzifon sahasýnda oynamak için teklif yaptýklarýný bununda kabul edilmediðini Iþýk, bunun üzerine Yozgatspor, Tokatspor ve Kayseri Þekerspor ile görüþtüklerini ancak lig öncesi son hafta olmasý ve programlarýnda önceden belirlenmesi nedeniyle takým bulamadýklarýný Dün akþam saatlerinde hazýrlýk maçý yapacak takým arayýþlarýný sürdüren orum Belediyespor Ankara, Kayseri veya çevre illerden bir takým bulmasý halinde pazar günü sezonun ilk maçýnda Orhangazispor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn son provasýný yapacak. orum da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnýn bakýmda olmasý, Nazmi Avluca sahasýnda ise güreþler olmasý nedeniyle hazýrlýk maçý yapma imkaný bulunmayan Belediyespor dýþarda saha bulamadýðý takdirde hafta sonunu normal çalýþma programý ile sezon öncesi son hafta sonunu geçirecek. Rektör Reha Metin Altan, Federasyon Baþkaný na þampiyona adaylýk dosyasýný verdi itit Üniversitesi nedeniyle Hitit Üniverya dan bir çok ülkenin Rektörü Prof. Dr. sitesi plaketini verdi. bu organizeyi almak Reha Metin Alkan, ÜniBaþkan Kemal Tamer, için mücadele verdiðini versiteler Dünya Güreþ orum a verdikleri orbelirterek Biz bu orgaþampiyonasý nýn oganizelerin baþarýyla tanizeyi ülkemizi ve orum da yapýlmasý için mamlandýðýný belirterek rum a kazandýrmak için hazýrlanan dosyayý Ünibu nedenle Rektör Alelimizden geleni yapaversite Sporlarý Fedekan a teþekkür etti. caðýz. orum un bu karasyonu Baþkaný Kemal dar çok istekli olmasý ve Baþkan Kemal TaTamer e verdi. gerekli dosyayý hazýrlamer, Üniversiteler DünAlkan beraberinde masý önemli bir konu ya Güreþ ÞampiyonaBeden Eðitimi ve Spor dedi. sý nýn büyük bir organiyüksek Okulu Müdürü ze olduðunu ve DünDoç. Dr. Faruk Yamaner ile birlikte ziyaret ettiði Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer i makamýnda ziyaerince Belediyesret ederek 12. ülkemizpor ile anlaþan M. de ise 3. sü yapýlacak Yasin Özkarslý dün yeni olan Üniversiteler Düntakýmýyla ilk antrenmaya Güreþ Þampiyonanýný çýktý. Geçtiðimiz sý na talip olduklarýný sezon kýrmýzý siyahlý tabelirten dosyayý verdi. kýmda en fazla forma gikabulde konuþan yen isimlerden olan M. Üniversite Sporlarý FeYasin Özkarslý yapýlan derasyonu Baþkaný Kegörüþmeler sonunda anmal Tamer, Rektör Allaþma saðladýðý Derince kan ýn göreve geldiði Belediyespor ile dün sagünden itibaren obah kesin anlaþmaya rum da yapýlan spor faaliyetlerine verdiði desvardý ve akþam saatletekten dolayý teþekkür rinde yeni takýmý ile ilk etti. antrenmanýna çýktý. Hitit Üniversitesi Derince BelediyesRektörü Reha Metin Alpor un Grand Körfez kan da ziyaret sýrasýnda Otel in sahasýnda yaptýfederasyon Baþkaný na ðý antrenmanda Yasin orum a verdikleri orözkarslý takýmdan ayrý ganizelerdeki katkýsý olarak düz koþu yaptý. H Yasin Özkarslý Derince ile ilk antrenmanýna çýktý D orum Kýrkpýnar ý aratmayacak Sallanan kale direkleri yenilendi 1 nolu sentetik çim sahanýn oynanan kale direkleri yenilendi. Sentetik çim yapýldýðý yýldan bu yana kullanýlan kale direkleri maçlarda atýlan þutlarda veya kalecilerin müdahelesi sýrasýnda düþecek kadar oynuyordu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bu sýkýntýyý yeni sezon öncesinde çözmek için dün akþam saatlerinde eski kale direklerini söktü yenilerini dikdi. Ýki kale direðininde yenilenmesiyle futbol sahalarý yeni sezona hazýr hale getirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü kale direklerini yeniledi orum Belediyesi Yaðlý Güreþleri yarýn Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak. Bu yýl Kýrkpýnar da yapýlan güreþlerde Baþ pehlivanlýk için mücadele eden ceza almayan tüm pehlivanlar orum da mücadele edecekler. Güreþlerin diðer ilgi çekici yaný ise Türkiye de ilk olarak yýllarý arasýnda Kýrkpýnar da altýn madalya kazanmýþ sekiz eski pehlivanýnda orum da kýspet giyerek peþrev ve gösteri maçý yapacaklarýný orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Yaðlý Güreþler yarýn. Bu yýl Kýrkpýnar da yaþanan doping nedeniyle ceza alan 19 pehlivan dýþýnda Er Meydaný nda Baþ kategorisinde mücadele eden 40 civarýnda ismin tamamýnýn mücadele edeceði orum güreþlerine ilginin hayli yüksek olmasý bekleniyor. Yarýn saat da Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý nda baþlayacak olan orum Belediyesi güreþlerinde baþ pehlivanlýk için Recep Kara, Serhat Balcý, Abdullah Güngör, Salih Eriç, Þaban Yýlmaz, Mehmet Yeþilyeþil, Vedat Ergin, Kenan Þimþek, Savaþ Yýldýrým, Murat Gençtürk, Ýsmail Güzel, Nuri Zengin, Fatih akýroðlu, Ahmet Kavakçý, Mahmut Kavakçý, Fatih Koyuncu, Ünal Kahraman, Murat Hikmet, Bayram Ertan, Fatih Atlý, Osman Özgün, Mustafa Baþdemir, Faruk Akkoyun, Onur Balcý, Kadir Ergin, Ali Rýza Kaya, Ümit Balta, Þükrü Kazan, Hasan Cengiz, Hüseyin Demir, Ahmet Doðu, Fatih Bakýr, Hüseyin Þahinal, Güngör Ekin, Arif Akýn, Kaan Kaya, Erkan Ertan, Enver Eriþti ve Ali Gökþen mücadele edecek. Baþaltý ve Büyük orta boylarýnda da katý- lýmýn yüksek olmasý beklenen güreþlerde 500 civarýnda güreþçinin mücadele etmesi bekleniyor. Türkiye de bilk ilkide orum Belediyesi güreþlerinde yaþanacak yýllarý arasýnda Kýrkpýnar da baþ pehlivan olmuþ altýn kemer kazanmýþ isimlerden sekizide ilerlemiþ yaþlarýna raðmen bu güreþlerde kýspet giyecekler ve gösteri maçý yapacaklar. Baþpehlivanlardan Mehmet Güçlü, Recep Kýlýç, Ahmet Taþçý, Ýbrahim Gümüþ, Saffet Kayalý, Kadir Birlik, Erdem Özyiðit ve Bekir Þahin'in de aralarýnda bulunduðu efsane isimler orum da yýllar sonra kýsbet giyecekler. orum Belediyesi güreþleri TRT 3 den canlý olarak yayýnlanacak. Güreþlerin baþ pehlivanlýklýk bölümü ile diðer önemli bölümlerinin canlý yayýnlanacaðý- ný belirten Belediyespor Baþkaný ve Güreþ Komitesi Sorumlusu Zeki Gül, Kýrkpýnar ýn orum da yaþanacaðýný belirterek tüm orumlu güreþ severleri pazar günki müsabakalarý izlemeye davet etti. orum Belediyesi nin geçtiðimiz yýl yapýlan güreþlerinde baþ pehlivan adaylarý protokol üyeleriyle birlikte toplu halde görülüyor

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı