Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z."

Transkript

1 L ING 1a Ed :00 Sayfa 1 Bu ilave kitap, Dualogic elektronik kontrollü vites kutusunun kullan lmas ile ilgili talimatlar aç klamaktad r. Şanz man n doğru kullan m için bu kitab tamam yla okuyunuz. Bu, sizin başlang çtan itibaren doğru işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayacakt r. Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z.

2 L ING 1a Ed :00 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER DUAL FUNCTION SİSTEMİ VİTES KUTUSU... 3 OTOMOBİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ... 3 ÇALIŞMA ŞEKLİ... 5 EKRANDAKİ BİLGİLER... 8 UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ SİGORTA DEĞİŞİMİ PERİYODİK BAKIM TABLOSU SEVİYE KONTROLLERİ MOTOR KODU - ŞASİ VERSİYONLARI AKTARMA ORGANLARI PERFORMANS AĞIRLIKLAR KAPASİTELER YAKIT TÜKETİMİ CO2 EMİSYONLARI... 21

3 L ING 1a Ed :00 Sayfa 3 VİTES KUTUSU Otomobil, iki işletim modunda (MANUAL ve AUTO) çal şabilen Dualogic olarak adland r lan elektronik kontrollü bir vites kutusu ile donat lm şt r. Vites kutusu, debriyaj ve vites değişimini otomatik olarak kontrol eden, elektronik kontrollü elektro hidrolik cihaz olan, geleneksel manuel aktarma organ ndan oluşmaktad r. OTOMOBİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ MANUEL MOD DİKKAT Bu sistemin doğru kullan lmas için, pedallara sadece sağ ayağ n z ile basman z tavsiye edilir. Aşağ daki işlemleri yap n z: Fren pedal na bas n z. Motoru çal şt r n z. Ekranda AUTO yaz s görünürse MANUAL moda geçmek için vites kolunu (şekil 1) A/M konumuna (şekil 2) getiriniz. Birinci vitese takmak için vites kolunu + (YUKARI) yönünde hareket ettiriniz (eğer vites kolu N veya R konumunda ise sadece ortaya al n z) veya geri vitese takmak istiyorsan z vites kolunu R konumuna getiriniz. Fren pedal n serbest b rak n z ve gaz pedal na bas n z. şekil 1 F0Y0313 3

4 L ING 1a Ed :00 Sayfa 4 Sürüş s ras nda vites kolunu (şekil 1), vites yükseltmek için +, vites küçültmek için yönlerinde hareket ettiriniz. OTOMATİK MOD DİKKAT Bu sistemin doğru kullan lmas için, pedallara sadece sağ ayağ n z ile basman z tavsiye edilir. Aşağ daki işlemleri yap n z: Fren pedal na bas n z. Motoru çal şt r n z. Ekranda AUTO yaz s görünmezse AUTOMATIC moda geçmek için vites kolunu (şekil 1) A/M konumuna (şekil 2) getiriniz. Birinci vitese takmak için vites kolunu + yönünde hareket ettiriniz (eğer vites kolu N veya R konumunda ise sadece ortaya al n z) veya geri vitese takmak istiyorsan z vites kolunu R konumuna getiriniz. Fren pedal n serbest b rak n z ve gaz pedal na bas n z. Sistem araç h z na uygun vites konumuna geçiş yapar. 4 şekil 2 F0Y0323

5 L ING 1a Ed :00 Sayfa 5 ÇALIŞMA ŞEKLİ Vites kutusu iki farkl modda çal şt r labilir: Birinci mod manuel çal şma (MANUAL): Sürücü direkt olarak vites değişimi yapabilir. İkinci mod otomatik çal şma (AUTO): Sistemin kendisi direkt olarak vites değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini belirler. Vites ve çal şma modu (MANUAL veya AUTO) seçimi vites kolu (A-şekil 3) ile sağlan r. VİTES KOLU Vites kolu değişen multi-stable position (birden fazla konumda durabilen) tiptir. Örneğin üç sabit, üç hareketli konum. Üç sabit konum boş (N), geri (R) ve (+) ve ( ) sabit olmayan konumlara ayarlanm şt r. Hareketli konumlar (vites kolu serbest b rak ld ğ nda devreye al n r) yüksek konum (+), düşük konum ( ) ve otomatik mod konumu (A/M). Otomatik vites konumuna dönmek için vites kolunu tekrar A/M konumuna getiriniz. Otomobil duruyor iken ve kontak anahtar yerinden ç kart lm ş iken, fren pedal na bas l /bas l değilken vites kolunu hareket ettirmek mümkündür. Sistem vites kolu hareket ettirilirken harekete geçmeyecek, kontak anahtar yerinden ç kart lmadan önceki vites konumu kay tl kalacakt r. DİKKAT Otomobili çal şt rd ğ n zda, kumanda kolu konumu ile bulunulan vites aras nda pozisyon hatas olursa, fren pedal serbest b rak ld ğ nda tutars zl k giderilinceye kadar sesli bir sinyal duyulacakt r. şekil 3 F0Y0313 5

6 L ING 1a Ed :00 Sayfa 6 MANUEL ÇALIŞMA (MANUAL) Bu çal şma modunda, otomobilin durumuna göre sürücü vitesi en iyi oranda seçip değiştirmekten sorumludur. Manuel modda vites değiştirmek için aşağ daki işlemleri uygulay n z: Vites kolunu + yönünde hareket ettirerek bir yüksek vitese tak n z. ya da Vites kolunu yönünde hareket ettirerek bir düşük vitese tak n z. Eğer vites değişimi motorun ve aktarma organlar n n normal çal şmas n engelleyecek ise sistem vites değişimini gerçekleştirmez. Sistem sürücüyü, istenen vites değişiminin yap lmad ğ na dair bir uyar sesi ile bilgilendirir. Sistem, motor rölanti h z na erişince vitesi otomatik olarak değiştirecektir (örneğin otomobil yavaşlad ğ nda). DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde, direksiyon üzerinde ard arda kullan larak değişim yap labilen kumandalar mevcuttur (şekil 4). Kumandalar kullanabilmek için vites kolu orta konumda, + ve aras nda olmal d r. Vites kolunun + konumuna getirilmesi: Vitesin yükseltilmesi. Vites kolunun konumuna getirilmesi: Vitesin küçültülmesi. Vitesin yükseltilmesi ve küçültülmesi, motor h z izin verdiği sürece gerçekleşir. Vites değişimi işlemi haricinde veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu üzerinde bulundurmay n z. 6 şekil 4 F0Y0312

7 L ING 1a Ed :00 Sayfa 7 OTOMATİK ÇALIŞMA (AUTO) Otomatik çal şma modunu (AUTO) devreye almak/devreden ç kartmak için, kumanda kolunu A/M konumuna getiriniz. Devreye al nd ğ nda göstergede bulunan vites ve AUTO (şekil 5-şekil 6) yaz s görüntülenecektir ( H z S n rlay c ya sahip tipler - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). AUTO modu aktif olduğunda, sistem otomobilin h z na, motor devrine ve gaza nas l bas ld ğ na bağl olarak vitesin değiştirilmesine karar verir. Bununla birlikte, otomatik çal şma konumunu değiştirmeden vites kolu kullan larak vites değiştirilebilir. K lavuz vites olarak adland r lan bu fonksiyon vites kolu kullan larak vites değişimi istendiğinde otomatik çal şma durumunu erteler. Vites değişimi işlemi haricinde veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu üzerinde bulundurmay n z. Otomatik çal şma (AUTO-ECO) ECO fonksiyonu sadece otomatik konum devrede iken çal ş r. ECO fonksiyonu devrede iken, sistem yak t tüketimini s n rlamak için, araç h z, motor devri ve gaz pedal n n bas lma şiddetine bağl olarak en uygun vitesi seçecektir. ECO fonksiyonunu devreye almak için, ön panel üzerindeki ECO butonuna bas n z (şekil 7). şekil 5 F0Y1140 şekil 6 F0Y1141 7

8 L ING 1a Ed :00 Sayfa 8 Kick Down (ani h zlanma) fonksiyonu Kick Down (ani h zlanma) fonksiyonu sürücünün ivmelenmek için uygun güç ve devri sağlamas amac yla gaz pedal n n son kursuna kadar h zl bir şekilde bas lmas durumunda (motor devir say s max. alt nda ise) bir ya da birden fazla vites küçültmesini sağlamaktad r. Bu şekilde motor h z ve gücü aniden artmakta ve sonras nda önceden belirlenmiş şartlara tekrar dönüldüğünde otomatik olarak eski halini almaktad r. DİKKAT Kick Down (ani h zlanma) fonksiyonunun, yak t tüketimini artt rmamak ad na, yaln zca sollama yaparken veya h zl bir şekilde ivme kazan rken kullan lmas tavsiye edilmektedir. EKRANDAKİ BİLGİLER Kontak anahtar n MAR-ON konumuna çevirdikten bir saniye sonra, bulunulan vites (şekil 8-şekil 9) ( H z S n rlay c ya sahip tipler - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve çal şma modu (AUTO veya MANUAL) göstergede görüntülenir: N = Boş 1 = Birinci vites 2 = İkinci vites 3 = Üçüncü vites 4 = Dördüncü vites 5 = Beşinci vites R = Geri vites. 8 şekil 7 F0Y0311 şekil 8 F0Y1140

9 L ING 1a Ed :00 Sayfa 9 DİKKAT Eğer 10 saniye sonra (kontak anahtar MAR-ON konumunda) ekranda bulunulan vites görüntülenmez ise, kontak anahtar n STOP konumuna çeviriniz ve göstergenin kapanmas için bekleyiniz, daha sonra sistemi tekrar aç n z. Eğer bir problem olursa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI Motor, vites tak l ya da boştayken (N) çal şt r labilir. Bir vitese tak l iken daima önce fren pedal na bas n z. Motoru çal şt rmadan önce, vitesi (N) konumuna alman z tavsiye edilir. Çal şt rma işleminden sonra: Vites otomatik olarak boş (N) konuma geçer. Vites kolu çal şt rma öncesindeki konumunu muhafaza eder. Eğer vites kolu konumu ile seçilen vites ayn değil ise, göstergede (N) (boşta) görüntülenir ve sürücü sesli bir şekilde uyar l r. Tak labilecek vitesler: Fren pedal bas l iken, 1., 2. veya geri vites (R). DİKKAT Eğer motorun çal şt r lmas esnas nda vites kolu boş konumda değilse (boş konum N haricinde başka bir konumdaysa) ve fren pedal na bas lmaz ise göstergede ilgili bir mesaj görüntülenir ( Uyar Lambalar ve Mesajlar bölümüne bak n z). Bu durumda motoru çal şt rmak için işlemi tekrarlay n ve fren pedal n bas l tutunuz. DİKKAT Vitesi çal şt rmaya uygun olmad ğ bir konumda kalmas durumunda, Ertelenmiş Çal şma prosedürünü yürütünüz ( Uyar lambalar ve mesajlar k sm na bak n z). En az 7 saniye süreyle, fren pedal na bas l haldeyken kontak anahtar n AVV konumuna getiriniz, motor çal şacakt r. Sistem recovery modunda kalacakt r (izin verilen en yüksek vites 3 tür, otomatik mod çal şmamaktad r). Motorun çal şmamas durumunda, yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. DİKKAT Motor çal şmaz iken sürücü kap s n n aç lmas motorun bir sonraki çal şmas na haz rl k amac ile sistemin hidrolik bölümünün çal şt rmas n sağlayacakt r. şekil 9 F0Y1141 9

10 L ING 1a Ed :00 Sayfa 10 UYARI Eğer bir vitese tak l iken motor çal şmaz ise, sürücü vitesin otomatik olarak boşa geçmesi nedeni ile olas bir tehlikeli durum için sesli olarak uyar l r. OTOMOBİLİN İLK HAREKETİ Motor hem 1., hem 2. (zay f yol tutuşunda önerilir) hem de geri (R) viteste çal şt r labilir. 1. viteste Fren pedal na bas n z. Boşta (N) veya geri (R) viteste iken, vites kolunu orta konuma getiriniz ya da vites kolu orta konuma gelir gelmez, kolu + yönünde getiriniz. Fren pedal n serbest b rak n z ve gaz pedal na bas n z (daha iyi bir çal şt rma için h zl bir şekilde gaz pedal na sonuna kadar bas n z ve ön panel üzerindeki buton ile ASR (mevcutsa) fonksiyonunu devreden ç kart n z). 2. viteste Fren pedal na bas n z. Vites kolu (N) veya (R) konumunda iken kolu orta konuma ve sonra + konumuna hareket ettiriniz ya da vites kolu orta konuma gelir gelmez, kolu + yönünde hareket ettiriniz. Fren pedal n serbest b rak n z ve gaz pedal na bas n z. 1. ve 2. viteste yokuş yukar kalk ş 1. ve 2. viteste orta seviye bir yokuş yukar kalk şta el freninin de kullan lmas tavsiye edilir. Eğimi % 5'ten daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çal ş yor, debriyaj ve fren pedallar bas l, vites kutusu boşta veya geri vites hariç herhangi bir viteste iken arac n kalk ş n desteklemek için Hill Holder sistemi otomatik olarak devreye girer. Daha fazla bilgi için kullan m k lavuzunda "Otomobilin Tan t m " başl ğ alt nda bulunan "ESC Sistemi" paragraf na bak n z. Geri viteste (R) Fren pedal na bas n z (Otomobil tamamen hareketsiz). Vites kolunu (R) konumuna getiriniz. Fren pedal n serbest b rak n z ve gaz pedal na bas n z. 10

11 L ING 1a Ed :00 Sayfa 11 DİKKAT Otomobil hareket halinde iken, eğer h z 3 km/saatten daha düşük ise, geri vites konumuna 1,5 saniye içinde geçecektir. Eğer geri vitese geçmez ise, sistem bulunulan viteste kalacak veya eğer otomobilin h z 10 km/saatten daha düşük ise sistem vitesi boşa (N) alacakt r. Bu durumda hareket tekrar edilmelidir. SESLİ UYARI Güvenlik nedeni ile otomobil vites boşta (N) b rak larak park edildiğinde sesli uyar devreye girer (kontak anahtar STOP konumuna çevrilirken duyulacak ses). Motor çal ş yor ve vites (1.), (2.) veya geri (R) iken, sistem sesli uyar y devreye al r ve vitesi otomatik olarak boş (N) konumuna aşağ daki durumlarda al r: En az 3 dakika içerisinde gaz pedal nda ve/veya fren pedal nda herhangi bir çal şma yap lmam şsa. Fren 10 dakikay aşk n bir süredir bas l duruyorsa. Sürücü kap s aç lm ş ve gaz pedal ile frene en az ndan 1,5 saniyedir dokunulmuyorsa. Bir vites kutusu hatas tespit edilmişse. OTOMOBİLİN PARK EDİLMESİ Otomobili, güvenli bir şekilde park edebilmek için birinci vitese veya geri (R) vitese takmak kesinlikle gereklidir ve bir yokuşta ise el freni çekilmelidir, ayr ca kesinlikle fren pedal serbest b rak lmadan önce göstergenin kapanmas beklenmelidir. Motor durdurulduğunda ve kontak anahtar STOP konumuna çevrildikten sonra fren pedal n b rakmadan önce ekrandaki vites göstergesinin sönmesini beklemeniz gereklidir. DİKKAT Otomobilden ayr l rken ASLA vitesi boşta (N) b rakmay n z. ÖNEMLİ NOTLAR Otomobil duruyor ve bir vites seçili iken hareket edinceye kadar daima fren pedal n bas l tutunuz, daha sonra serbest b rak n z ve yavaşça gaz pedal na bas n z. Motoru çal ş r durumda uzun süreli duraklamalar yaparken vitesi boşa (N) alman z tavsiye edilir. Etkin debriyaj korumas sağlamak amac yla, debriyaj n aş r s nmas hasara neden olabileceği için gaz pedal n otomobili hareketsiz tutmak için kullanmay n z (otomobil yokuş yukar park edildiği zaman). Fren pedal n kullan n z ve gaz pedal na sadece hareket etmek istediğiniz zaman bas n z. 11

12 L ING 1a Ed :00 Sayfa 12 İkinci vitesi sadece düşük h zl manevralarda daha iyi kalk ş kontrolü elde etmek için kullan n z. Geri vites (R) seçili iken birinci vitesi seçmek isterseniz ya da tam tersi bir durum söz konusuysa, otomobil tamamen durduktan sonra fren pedal na basarak işlemi gerçekleştiriniz. Asl nda hiç tavsiye edilmiyor olsa da eğer vites boşta iken (N) beklenmedik bir nedenle yokuş aşağ sürüş yap l yor ise herhangi bir vitese tak lmak istendiğinde sistem otomatik olarak otomobilin h z na en uygun olan vitesi seçerek, tekerleklere doğru torkun iletilmesine izin verir. Gerekirse, motor çal şm yor, kontak anahtar MAR-ON konumunda ve fren bas l iken vitesi 1 e veya geri vitese almak mümkündür. Bu durumda, hidrolik sistem ve özellikle pompan n korunmas için bir sonraki vites değişimi için en az 5 dakika geçmesi beklenmelidir. Motorun daha iyi çal şt r lmas için gaz pedal na h zl bir şekilde sonuna kadar bas n ve eğer varsa ASR fonksiyonunu ilgili tuşu kullanarak devre d ş b rak n z. Arac yokuş yukar bir konumda çal şt r rken el freni indirildikten veya fren pedal n serbest b rakt ktan sonra gaz pedal na tamamen basarak motor devrinin h zl ca artmas ile gerekli kalk ş sağlanabilir. UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR VİTES KUTUSU ARIZASI (k rm z ) Vites kutusu ar zas n belirtmek için ekranda sembolü görüntülenir (bir mesaj ve sesli uyar ile birlikte). Vites kutusu ar zas durumunda, sistemin kontrol edilmesi için, mümkün olan en k sa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. VİTES KÜÇÜLTME MESAJI Vites kutusunun yanl ş kullan lmas durumunda göstergede mesaj gösterilir. Bu durumda, sistem otomatik olarak koruma işlemini başlat r. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. MANUEL VİTES KULLANILAMAZ MESAJI Motor çal ş yor iken, MANUAL modun seçilemeyeceği durumda göstergede bu mesaj görüntülenir. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 12

13 L ING 1a Ed :00 Sayfa 13 OTOMATİK VİTES KULLANILAMAZ MESAJI Motor çal ş yor iken, AUTO modun seçilemeyeceği durumda göstergede bu mesaj görüntülenir. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DEBRİYAJIN AŞIRI ISINMASI MESAJI Debriyaj n aş r s nd ğ n belirtmek için göstergede ilgili mesaj, sesli bir uyar ile görüntülenir. Bu durumda, normal koşullar sağlan ncaya kadar vitesi küçültünüz ve arac durdurunuz (motoru kapat n z). Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Debriyajn etkinliğini korumak, otomobili hareketsiz tutmak için gaz pedal n kullanmay n z (örneğin otomobil yokuş yukar park edildiği zaman). Zira debriyaj n aş r s nmas otomobile zarar verebilir. Fren pedal n kullan n z ve gaz pedal na sadece hareket etmek istediğiniz zaman bas n z. FREN PEDALINA BASINIZ MESAJI Otomobil, fren pedal bas l konumda değilken çal şt r lmak istenirse bu mesaj göstergede görüntülenir ve bir uyar sesi duyulur. FREN PEDALINA BASINIZ - ERTELENMİŞ ÇALIŞMA MESAJI Otomobil fren pedal bas l konumda değilken çal şt r lmak istenirse ilgili mesajlar göstergede ard arda görüntülenir ve eşzamanl olarak bir uyar sesi duyulur. Bu durumda, fren pedal bas l haldeyken en az 7 saniye süreliğine anahtar AVV konumunda tutunuz. Motor çal şacakt r. Sistem recovery modundad r (izin verilen vites 3 tür). DİKKAT Vitesin çal şt rmaya uygun olmad ğ bir konumda kalmas durumunda, Ertelenmiş Çal şma prosedürünü yürütünüz (ilgili mesajlara bak n z). En az 7 saniye süreyle, fren pedal na bas l haldeyken kontak anahtar n AVV konumuna getiriniz, motor çal şacakt r. Sistem recovery modunda kalacakt r (izin verilen en yüksek vites 3 tür, otomatik mod çal şmamaktad r). Motorun çal şmamas durumunda, yetkili bir Fiat servisiyle irtibata geçiniz. DİKKAT Mesajlar sadece, boş (N) vites d ş ndaki herhangi bir konumdayken marş bas ld ğ nda gösterilmektedir. 13

14 L ING 1a Ed :00 Sayfa 14 Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. VİTES KULLANILAMAZ MESAJI Göstergede mesaj, sesli uyar ile birlikte aşağ daki durumlarda devreye girer: Vites değişimini engelleyen sistem ar zas. veya Sadece birinci (1), ikinci (2), üçüncü (3) veya geri vitese (R) geçmesine izin veren sistem ar zas. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. HAREKETE İZİN VERİLMEDİ MESAJI Baz şartlarda sistem vites değişimine izin vermediği durumda sesli uyar ile birlikte göstergede uyar mesaj görüntülenir. FRENE PEDALINA BASIN VE HAREKETİ TEKRAR EDİN MESAJI Fren pedal na basmadan önce vites değiştirme girişiminizin olmas durumunda, güvenlik sebebiyle sesli uyar yla birlikte ekranda mesaj belirecektir. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. VİTESİN BOŞ KONUMA (N) ALINMASI MESAJI Sürücünün vitesi boşa almas gerektiğine dair sesli uyar ile birlikte göstergede bir mesaj gösterilir. Vites boşa (N) al nd ğ nda göstergede mesaj görüntülenmez. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 14

15 L ING 1a Ed :00 Sayfa 15 OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ Vitesin boşta olduğundan (N) (otomobilin itildiğinde ileri doğru gidip gitmediğini kontrol ederek) emin olunuz ve çekme işlemini manuel vites kutulu otomobilin çekilmesi yöntemine göre yap n z (Kullan c El Kitab na bak n z). Vitesin boş konuma al namamas durumunda otomobili çekmeyiniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. SİGORTA DEĞİŞİMİ Dualogic sistemi bileşenleri özel sigortalar ile korunmaktad r. Bir sigorta değişmesi gerektiğinde yetkili Fiat servisine başvurunuz. 15

16 L ING 1a Ed :00 Sayfa 16 PERİYODİK BAKIM TABLOSU Dualogic vites kutusu yaðý seviyesini her km de kontrol ettiriniz. SEVİYE KONTROLLERİ VİTES KUTUSU HİDROLİK İŞLETİM SİSTEMİ SIVISI Seviye kontrolü için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. At k vites kutusu yağ, çevre için zararl maddeler içermektedir. Yağ değişimi için çevreyi ve yasalar da dikkate alan ve at k yağ tasfiyesi için gerekli donan ma sahip yetkili Fiat servisleri ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz. 16

17 L ING 1a Ed :00 Sayfa 17 (*) Trekking tipleri (**) 500L LIVING tipi (5 koltuklu) (***) 500L LIVING tipi (7 koltuklu) 199B LXY11 L3H 199LXY11 L3D (*) 199LXY11 L3E (**) 199LXY11 L3F (***) Vites kutusu hidrolik sistem Ön 17

18 L ING 1a Ed :00 Sayfa 18 Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz

19 L ING 1a Ed :00 Sayfa T

20 L ING 1a Ed :00 Sayfa 20 Dualogic kutusu hidrolik sistemi litre kg TUTELA CS SPEED tam 20

21 L ING 1a Ed :00 Sayfa 21 4,5 / 4,7 3,7 / 3,9 4,0 / 4,2 (* T 4,5 3,7 4, / 109 (* T

22 L ING 1a Ed :00 Sayfa 22

23 L ING 1a Ed :00 Sayfa 23

24 L ING 1a Ed :00 Sayfa 24 Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, Volvera - Torino (Italia) Bask no / Bask

603.95.598 Punto Dualogic My TR 09.01.2012 14:45 Sayfa 1

603.95.598 Punto Dualogic My TR 09.01.2012 14:45 Sayfa 1 603.95.598 Punto Dualogic My TR 09.01.2012 14:45 Sayfa 1 Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Fiat Punto Dualogic mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamala r içermektedir. Vites kutusunun

Detaylı

Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru

Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru kullan m ve doğru ve izin verilen işlemlerin uygulanabilmesini

Detaylı

603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed :28 Page 1

603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed :28 Page 1 603_97_321 Punto FL Dual GB 1ed 02.02.2010 09:28 Page 1 Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Fiat Punto Dualogic mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Bu kitabın kapsamadığı diğer bilgiler için kitap ile birlikte verilen Kullanıcı El Kitabı'na bakınız.

Bu kitabın kapsamadığı diğer bilgiler için kitap ile birlikte verilen Kullanıcı El Kitabı'na bakınız. Bu ilave kitap, Fiat Linea'da mevcut olan Dualogic elektronik kontrollü mekanik vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. Vitesin doğru kullanımı için bu kitabı tamamıyla okuyunuz.

Detaylı

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır.

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. 603_83_947 Fiorino Comf GB 7-02-2008 15:43 Pagina 1 Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. Vitesin doğru kullanımı için bu

Detaylı

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır.

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. Vitesin doğru kullanımı için bu kitabı tamamıyla okuyunuz. Bu sizin başlangıçtan itibaren

Detaylı

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır.

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır. Vitesin doğru kullanımı için bu kitabı tamamıyla okuyunuz. Bu sizin başlangıçtan itibaren

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir. 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA F I 2-09-2011 A S t a r t & S t o p T 9:24 Pagina 1 D s i s t e m i n e O s a h i p B o l m a y a n L t i p l e r Ó 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA 2-09-2011 9:24

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

1. EMNİYET TALİMATLARI

1. EMNİYET TALİMATLARI ÖNSÖZ KAMA by REİS KLB serisi projektörlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 1. Bu kullanım kılavuzu kullanım yöntemleri ve dikkat gerektiren hususlara ait bilgiler içermektedir. Kullanmadan önce

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

ÖZET 1. ALFA TCT Vites Kutusu. ALFA MiTo

ÖZET 1. ALFA TCT Vites Kutusu. ALFA MiTo 604_38_250 Alfa Mito Cambio TCT 3ed ING 28-01-2011 10:18 Pagina 1 ÖZET 1 Bu ekte aracın üzerindeki 6 vitesli kuru tip çift kavramalı Alfa TCT otomatik vites kutusunun tüm belli başlı özellikleri tarif

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Seçime bağlı çıkış sinyalleri (UF 356) Seçime bağlı çıkış sinyalleri. Ters sinyal

Seçime bağlı çıkış sinyalleri (UF 356) Seçime bağlı çıkış sinyalleri. Ters sinyal Seçime bağlı çıkış sinyalleri Seçime bağlı çıkış sinyalleri Bu belge C493 konektörü pim 8-12 için opsiyonel çıkış sinyallerini açıklamaktadır (uzatılmış fonksiyonelliğe sahip konektör). Bu sinyaller SDP3

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

ÖZET. ALFA TCT Vites Kutusu

ÖZET. ALFA TCT Vites Kutusu 604_38_386_Alfa_Giulietta_Cambio_TCT_2ed_GB 30-03-2011 9:57 Pagina 1 ÖZET Bu ekte aracın üzerindeki 6 vitesli kuru tip çift kavramalı Alfa TCT otomatik vites kutusunun tüm belli başlı özellikleri tarif

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

KAMYONDAN ÇEKİCİYE DÖNÜŞÜM AİTM

KAMYONDAN ÇEKİCİYE DÖNÜŞÜM AİTM KAMYONDAN ÇEKİCİYE DÖNÜŞÜM AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen araç tadilatları için, Sanayi

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Aktarma organları OTOMATİK VİTES KUTUSU HAZİRAN 2001 EDITION TURQUE. RenaulT 2001

Aktarma organları OTOMATİK VİTES KUTUSU HAZİRAN 2001 EDITION TURQUE. RenaulT 2001 Aktarma organları 77 11 304 388 HAZİRAN 2001 EDITION TURQUE "İşbu dokümanda, üretici tarafından öngörülen Onarım Metodları, dokümanın düzenlenme tarihinde yürürlükte olan teknik spesifikasyonlar doğrultusunda

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karlı havalarda prensip Yumuşak düşün, yumuşak davran olmalı. Gaz pedalına aniden basma ktan ya da bırakmaktan, sert direksiyon hareketlerinden

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir.

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. FG250D FG250S KONVEYÖRLÜ FRTÖZ 4. MAKNANIN KULLANIMI Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. 4.0 FRTÖZ KONVEYÖRÜNÜN ÇALIMASI Fritözün

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) -Akademik Takvim -Ders Programı (Sunulan Dersler) -Sınav Programları Verdiğim Dersler -Ders İzleme Formu (Syllabus) -Ders Öğrenci Listesi -Ders Devam Durum Girişi Not İşlemleri

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Boşaltma sırasında motor devri kontrolü. Arkaplan

Boşaltma sırasında motor devri kontrolü. Arkaplan Arkaplan Arkaplan Kanca kaldıraç dişlisi veya damper gövdesi kullanıldığında, araç sabit iken gövdenin çalışmasını kolaylaştırmak için motor devrinin geçici olarak arttırılması önerilebilir. Sürüş modu

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

KONFOR SİSTEMLERİ. Öğr.Gör.Adem UĞURLU

KONFOR SİSTEMLERİ. Öğr.Gör.Adem UĞURLU KONFOR SİSTEMLERİ Öğr.Gör.Adem UĞURLU Konfor nedir? Konfor; hayatı kolaylaştıran, rahatlık sağlayan etkenlerdir. Otomobillerde Konfor Sistemleri hangileridir? Merkezi kilit sistemi Otomobillerde Konfor

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı