Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak"

Transkript

1 Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu hızla büyüyor Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

2 içindekiler 01 Editör 02 Baflkan n Sesi 03 Dal ndan Dimes 04 Dünyada Dimes 10 Dimes ten Taze Haber 14 Dünya Trendleri 16 Türkiye den Taze Haber 18 Bizden Biri 20 Özel Dosya 24 Tan d k Bir Yüz 26 Sporda Beslenme editörden Sevgili Dimes Life Okurlar ; Yine yaz karfl layan; yenilenme, dinamizm, coflku ve enerjinin mevsimi bahar say s yla karfl n zday z. Tüm dünyada yaflanan bu duygu ile biz de Dimes Life Bülten in yeni say s nda enerji dolu konular sayfalar m za tafl d k. Keyifle okuyaca n z ve Dimes in faaliyetleri hakk nda bilgi alabilece iniz bu say n n kapak konusu da tahmin edebilece iniz gibi baharda yenilenme üzerine. K fl n rehavetini ve yorgunlu unu nas l ataca z? Yaza dopdolu, c v l c v l ve formda girmenin yollar neler? Tüm bu sorular n cevaplar kapak konumuzda... lerleyen sayfalarda sizleri bekleyen bir di er bölüm ise bildi iniz gibi Dünyada Dimes. Ülkemizin bayra n gururla tafl yan Dimes in dünyan n dört bir yan ndaki ülkelerde sergiledi i üstün baflar n n örnekleri ç kacak karfl n za. ngiltere Bayimiz in röportaj, Orta Amerika ülkelerindeki faaliyetler, Balkanlar daki Dimes at l mlar ve daha fazlas Dünyada Dimes in konular aras nda yer al yor. G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü pek Yosun Yaflar Tasar m Tanzer Ercanpolat Nisan - May s - Haziran 2010 Y l: 10 - Say : Uzman Görüflü 28 Tüketicinin Sesi 29 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: Her zaman oldu u gibi tüketicilerimizden ald m z memnuniyet mesajlar ndan baz lar n dergimizin sayfalar na tafl yabildik. Bizlere daha fazla çal flma ve daha çok insana ulaflma azmi veren bu mesajlar için hepinize sonsuz teflekkürler. Duydu umuzda bizi çok mutlu eden ve sizlere geçen y l haber vermekten çok keyif ald m z bir haber, önümüzdeki aylarda gerçeklefliyor. MEYED in evsahipli inde gerçekleflecek Uluslararas Meyve Suyu Kongresi, May s ay nda stanbul da düzenleniyor. Bu konferansa dair detayl bilgiyi de Türkiye den Taze Haber bölümünde bulabilirsiniz. Ve tabii her zaman oldu u gibi Dimes ten, dünyadan ve Türkiye den birçok haber ve bilgi Dimes Life Bülten in bu say s nda da sizleri bekliyor. Keyifle okuyaca n z umuyor, hepinize enerji dolu bir bahar mevsimi diliyoruz. Editör: fiafak fiahin 3

3 baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Dal ndan Dimes S cak Günlerin Serin Dostu! Sevgili Dimes dostlar, Geçti imiz y l n ayn döneminde sizlere bu sayfadan seslenirken, Dimes in enerjisini kaybetmeden krize ra men var gücüyle çal flmaya devam edece ini yazm flt m. Ne mutlu bize ki; hedeflerimizden flaflmadan, standartlar m z gelifltirerek, dünyaya daha fazla aç larak ve en önemlisi daha fazla tüketiciyi mutlu ederek bir yaz mevsimine daha giriyoruz. Dünyaya daha fazla aç larak diyorum çünkü Dimes bayra bugün 75 ülkede dalgalan yor ve öyle san yorum ki bizim oldu u kadar Türkiye nin de gurur kayna olmaya devam ediyor. Dimes Ailesi olarak küreselleflen dünyan n ve zaman n gerisinde, takipçi olmaktan çok, lider ve at l mc olman n gereklili ine inanm fl olman n mutlulu unu yafl yoruz. Türkiye de bu vizyon ve hedeflere sahip, ülkemizin de erlerini dünya arenas nda lay k yla tan tan, sahip oldu umuz potansiyeli ülke s n rlar na tafl yan her türlü giriflim ve organizasyon, bizleri biraz daha motive ediyor. Bildi iniz gibi böyle bir organizasyon May s ay n n ilk haftas nda bizim de üyesi oldu umuz Meyve Suyu Endüstrisi Derne i nin (MEYED) ev sahipli inde ülkemizde gerçeklefliyor. Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu nun her y l organize etti i Dünya Meyve Suyu Kongresi nin 16. s, Türkiye den ve özellikle dünyadan birçok önemli sektörel kurulufl üyesini, akademisyeni ve uzman bir araya getirecek. Dimes olarak bu organizasyona ilgimiz büyük çünkü farkl görüfllerin inovasyonun kayna oldu una inan yoruz. Geçti imiz y ldaki say lar m zda da bu organizasyonun duyurular n yapm fl, siz de erli dostlar m z da bu konuda bilgilendirmifltik. Biliyoruz ki bu kongre, sektörün sorunlar na fl k tutaca gibi, yeni aç l mlara ve yat r mlara da vesile olacakt r. De erli dostlar; Bahar aylar n n getirdi i dinamizm ve yenilenme, her zaman geliflim ilkesini benimsemifl olan Dimes in enerjisine de enerji katt. Bu enerjiyle ç k lan yolda yar m yüzy ldan fazla zamand r, Türkiye nin ilklerine imza atan bir dünya markas olduk. Bu motivasyonu bize kazand ran ise, her zaman söyledi im gibi, öncelikle tüketicilerimizin mutluluk ve memnuniyet dolu geribildirimleri oldu. Bu say da da örneklerini görece iniz gibi Türkiye den ve dünyan n dört bir köflesinden bizlere ulaflan tüketicilerimiz, Dimes ten ald keyfi bizimle paylaflmak istemifller. flte bizim de baflar s rr m z bu geribildirimler. Dilerim nice yar m yüzy llar boyunca, bu duygu paylafl mlar eksik olmaz. fiahs m ve Dimes Ailesi nin gö sünü kabartan, bizlere çal flma azmi veren bir di er geliflmeye de inmeden edemeyece im. Bildi iniz gibi kuruldu umuz günden beri sofralar n za lezzetli ve do al oldu u kadar, sa l kl olmas yla da ön plana ç kan meyve sular n getirmek için çal flan bir markay z. Bu eme imizin gerek siz de- erli dostlar m z, gerekse uzman kurum ve kurulufllar taraf ndan de erlendirilip takdir edilmesi, bizler için bü- yük k vanç kayna olmaktad r. Türkiye nin en önemli sa l k kurulufllar ndan biri olan Türk Kalp Vakf n n, insan sa l na ve özellikle kalp sa l na uygun ürünlerimiz dolay s yla Dimes e verdi i destek ve karfl l kl yap lan iflbirli i, sözünü etti im takdire iyi bir örnek teflkil etmektedir. Biliyorum ki, üretti imiz ve üretece imiz tüm ürünlerle benzer destekler ve takdirlere yenileri eklenmeye devam edecektir. Hep söyledi imiz gibi, sofram za koymayaca m z meyveyi ifllemeyiz. Bu düsturla geldi imiz nokta, hem siz de erli Dimes dostlar, hem de dünya pazarlar taraf ndan be eni ve takdirle karfl lanmaktad r. Bu baflar m z n alt nda imzas olan herkese; bayisinden, da t c s na, üreticisinden, tedarikçisine, k sacas tüm çal flan ve ifl ortaklar m za sonsuz teflekkürlerimi iletmek istiyorum. Siz de erli Dimes dostlar için de baflar l, keyifli, sa l kl ve kazançl bir dönem olmas dileklerimi iletiyor, esenlikler diliyorum. Serinlik, ferahl k ve lezzet bir arada: Dimes Buzz Limonata 1 litre Tetra Pak prizma ambalaj ve 330 ml. teneke ambalajlar yla büyük be eni toplayan Dimes Buzz Limonata, aromal içecek olmayan gerçek limon içeri iyle özlenen ev yap m tad nda limonata keyfi yaflat yor. Kavurucu yaz s - caklar nda Dimes Buzz Limonata tüketicilerin hayat na lezzet ve serinlik kat yor. Özellikle son y llarda artan do al ve serinletici içecek alternatiflerinden limonata, her ne kadar geleneksel olsa da, tekrar canlanan bir trendle talep gördü. Dimes de meyve suyundaki tecrübesiyle, geçti imiz y l bu nostaljik lezzeti do al ve katk s z bir flekilde Dimes Buzz markas yla portföyüne katt. Sofralara özenle seçilmifl limonlar n tazeli ini getiren, özlenen tad yla limonata keyfini yaflatan Dimes Buzz Limonata, 1 litre Tetra Pak ambalajla aileye yönelik ev tüketimine ve 330 ml. teneke ambalajla ise bireysel tüketime sunuldu. Tüketici tat araflt rmalar nda Dimes Buzz Limonata, özlenen pastane, ev yap m limonata tatlar yla özdefllefliyor. 2 * For English look for page 32. 3

4 Dünyada Dimes Dimes in bulundu u marketlerden baz lar. Somerfield Market, Londra Costcutter Market, Londra Dimes in ngiltere deki yükselifli Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Kaç çal flan var, kaç arac n z var, kaç y ld r bu sektördesiniz, kaç noktaya ulafl yor ve kaç bayi ile çal fl - yorsunuz? Gama firmas 1991 y l nda kuruldu. Londra ve çevresindeki küçük ölçekli g da iflletmelerine turflu, peynir gibi bir kaç ürün da tarak bafllad m z ticarette bugün yüzlerce ürünü, Britanya n n her yerinde 1500 ün üzerinde noktaya kendi da t m a m z ile ulaflt r yoruz. skoçya dan rlanda ya 15 alt bayi ile çal fl yoruz. Bunun yan s ra Asda, Morrison s, Budgens ve Somerfield gibi ülke genelinde yayg n olan süpermarket zincirlerinin etnik g dalardaki en önemli tedarikçilerinden birisi durumunday z. Dimes ile çal flmaya ne zaman bafllad n z? Dimes ürünlerini pazarlamaya 1994 y - l nda bafllad k. O dönemde ngiltere de baflka bir Türk meyve suyu markas bulunuyordu. Ancak o da tamam yla bu ülkede yaflayan Türkiye ve K br sl gurbetçilerin tüketimine yönelik olarak sat l yordu. Biz Dimes markas ile pazara girene kadar Türk meyve sular, sadece iç pazar hedefleyen, d flar da dar bir müflteri profilini hedefleyen bir anlay flla pazarlan yordu. ASDA Market teflhir çal flmas 4 ngiltere ye girdi i günden beri yükselen bir grafik yakalayan Dimes in uluslararas arenadaki en eski bayilerinden olan GAMA Mediterranean Foods Ltd i yak ndan tan yal m. Dimes bayra n ngiltere ve çevresinde her dönem daha da yukar lara tafl yan flirketin sahibi ve Genel Müdürü Ali Sancak la samimi bir sohbet gerçeklefltirdik. Firmalar Türkiye de üretimden daha çok mahsul fazlas ürünlerini de erlendirmek amac yla meyve suyu üretimi yap yorlard. Bu yüzden yerel kal yorlard. ngiltere ve di er Avrupa ülkelerine meyve sular n n ihraç edilebilmesi için ambalajlamadan nakliyeye kadar her alanda yeni standartlar uygulanmas gerekiyordu. Zaman içerisinde bunlar sa lamada önemli aflamalar kaydettik. Bugün ngiltere de Dimes le birlikte Türk meyve sular na yönelik olumlu bir alg yaratt k ve kaliteli içecekler aras nda yer al yoruz. ngiltere deki meyve suyu pazar ndan bahsedebilir misiniz? Nas l de erlendiriyorsunuz? ngiltere de beslenme tarz ve yemek kültüründe alkol ve di er içeceklerin önemli bir yeri var. Akflam yemeklerinde flarap, sabah kahvalt lar nda meyve suyu ve süt gibi içeceklerin tüketimi oldukça yayg n. Meyve suyu her yafl gelir grubundan tüketicinin en çok sat n ald ürünlerden birisi. Bat dünyas nda pazarlama çal flmalar ürünün niteli i kadar önemli bir faktör. nsanlarda marka ba ml l yaratmak pazarlama aç - s ndan önemli. Tüketicinin sadece damak tad na de il gözüne ve akl na da hitap etmek gerekiyor. * For English look for page 29. Ali Sancak Etnik Market, Londra Bu yüzden genel olarak ürünler firmaya ve markaya ba l bir büyüme yafl yorlar. Üreticipazarlamac -sat c aras ndaki dengenin do ru kurulmas gerekiyor. Genel olarak ülkede %100 meyve suyu ve nektarlarda en çok hangi meyveler tercih ediliyor? ngilizlerin meyve suyu tercihlerinde ilk s ray portakal ve elma al yor. Bunlar s ras yla mango gibi tropikal meyveler, bö ürtlen, yabanmersini gibi berried fruit olarak adland r lan meyveler ile ananas al yor. Ülkedeki her iki tüketiciden birinin meyve suyu tercihi portakal oluyor. Portakal suyu genel olarak marketin %53 üne hakim. Elma suyu tüketimi ise %14 dolay nda. ngiltere de kifli bafl na düflen meyve suyu tüketim miktar yaklafl k ne kadar, bilginiz var m? ngiltere de son 5 y ll k verilere bakt m zda meyve suyu tüketiminin ciddi oranda artt n görüyoruz. Kifli bafl na y lda 21 litre meyve suyu tüketiliyor. Bu rakam n 2002 y l nda 17,3 litre dolay nda oldu unu göz önüne al rsan z tüketimin ne denli artt n gözlemleyebiliriz. Buna karfl n 2007 y l ndan bu yana etkisini art ran Sainsbury s Market,Londra ekonomik kriz, süt-ekmek gibi temel g da maddeleri d fl ndaki ürünlerin tamam nda bir düflüfl yaflanmas na yol açt. Meyve suyu tüketiminde de ekonomik koflullar n etkisini gözlemleyebiliriz döneminde 21,9 litre olan kifli bafl na tüketim bir sonraki y l 21,1 litreye düflmüfl. Toplamda flu anda milyar litre olan y ll k meyve suyu tüketimi, bir y l önce milyar litre seviyesindeydi. ngiltere meyve suyu tüketicisinin profilini tarif edebilir misiniz? Meyve suyu çocuklar ve gençler aras nda daha popüler olan bir içecek. Ancak baflta da söyledi im gibi beslenme ve yemek kültüründen dolay her yafl grubuna hitap ediyor ve bu profilde marka ba ml l n n rolü çok belirleyici. Dimes markas ve Dimes flirketi hakk ndaki görüfllerinizi bizimle paylafl r m s n z? ngiltere tüketicisinin Dimes ürünleri ile ilgili görüflleri nas l? Hangi çeflitleri daha çok tercih ediyorlar? Dimes hem Türkiye de hem ngiltere de en kaliteli meyve sular n n bafl nda geliyor. Dimes 5

5 Dünyada Dimes ürünlerini Avrupa da pazarlarken ürün çeflitlili i, sunumu ve kalitesine her zaman güvenerek sat fla sunduk ve hiç olumsuz bir tepki ile karfl laflmad k. Bugün Britanya genelinde ulaflt m z her noktada Dimes ürünlerini bulmak mümkün ve bu ürünü art k etnik pazarla s n rlamak mümkün de il. Etnik pazar aflt Dimes ürünleri; viflne, kay s, fleftali gibi çeflitleri ile ngilizlerin de tercih etti i bir ürün haline geldi. Örne in Kuzey ve Orta ngiltere de, etnik az nl klar n bulunmad bölgelerde sadece ngilizlere sat fl yapan toptanc ve iflletmelerde Dimes meyve sular n bulabiliyorsunuz. Tabi bu noktada yeniden pazarlama çal flmalar n n önemine de inmek istiyorum. fiunu gönül rahatl ile söyleyebilirim ki, Dimes bugün ngiltere pazar ndaki en kaliteli ve içimi en güzel meyve sular ndan birisi. Ürünleri tüketenlerde kesinlikle bir al flkanl k yarat yor. Dimes in ngiltere pazar nda en çok sat lan ürünü viflne suyu. Yan s ra kay s, fleftali ve mango gibi ürünler oldukça popüler. Dünyada Dimes Tutkusu H zla Büyüyor Afrika da bu sene Dimes rüzgarlar esiyor Dimes, Afrika k tas nda ucuz meyve suyu kategorisine girmemesine ve Kara Afrika n n al m gücünün di er k talara göre düflük olmas na ra men, sat fllar n büyük bir h zla art r yor. Afrikal tüketiciler taraf ndan sa l k ve do all ile büyük ra bet gören Dimes, özellikle Gana, Liberya, Gabon, Nijer olmak üzere Afrika ülkelerindeki pazarlarda be eniyle tüketiliyor. Afrika ülkelerinde rekabet çok büyük olmas na ra men Dimes, ulusal kanallarda yer alma baflar s n gösteriyor ve birçok firman n yer almakta zorland önemli perakende noktalar nda temsil ediliyor. Dimes meyve sular ile ilgili hiç ilginç bir olay yaflad n z m? Bir süre önce Dimes ürünlerini verdi imiz bir süpermarketin yöneticisi ile görüflürken Kuflburnu nun ilgi görmedi ini belirtiyor, ürünü geri almam z talep ediyordu. Tabi ngilizlerin bilmedi i, al flk n olmad bir tat. Bu s rada bir müflteri yanaflt ve Kuflburnu içece inin hangi reyonda bulundu unu sordu. O bölgede barlar bulunan bir Asda Market, Londra iflyeri sahibiymifl. Bütün sto u sat n ald. Kuflburnu nu bir kokteyl kar fl m nda kullan yormufl ve sadece kendi iflletmesinde sat lmas n istedi i bu kokteylin çok ilgi gördü ünü söyledi. Asda Market, Londra Gana, Melcom Market Tunus, Fas gibi ülkelerin bulundu u Kuzey Afrika bölgesinde ise Dimes, Monoprix, Geant gibi Avrupa kökenli büyük süpermarket zincirlerinde bulunuyor ve yüksek sirkülasyonlu ürünler aras nda yer al yor. Dimes hracat Müdürü Vedat Doruk un ifadesiyle Afrika da bu sene Dimes rüzgarlar esiyor. Gana Gana, Melcom Market Dimes in forma sponsoru oldu u Londra Üniversitesi futbol tak m n n Bo aziçi Üniversitesi futbol tak m ile olan karfl laflmas öncesindeki seremoni. Sousse, Tunus. Géant Market Sfax, Tunus. Monoprix Market Sfax, Tunus. Monoprix Market in bir insert çal flmas. Sousse, Tunus. Géant Market 6 * For English look for page 30. 7

6 Dünyada Dimes Dimes Balkanlar a Ayak Bast Uzun zamandan beri Balkanlar bölgesinde yerini almaya çal flan Dimes meyve sular, geçen senenin sonunda Makedonya, Kosova ve Arnavutluk ta süpermarket raflar nda yerini ald. Özellikle Makedonya da sat fl hacmini büyük oranda art - ran Dimes, Makedon tüketicilerinin gözdesi haline geldi. Meyve suyu tüketiminin çok yüksek oldu u ve meyve suyu konusunda son derece bilinçli olan Makedon halk Dimes meyve sular n do all ve katk s zl sayesinde çok k sa bir sürede benimsedi ve günlük hayat na dahil etti. Tropik Cennetin Tercihleri De ifliyor Orta Amerika ve Karayipler bölgesi, Dimes meyve sular n n sat fl hacmini çok büyük miktarlarda art rm fl oldu u di er bir co rafya Bu bölgede Trinidad Tobago, Barbados ve St. Vincent adalar nda son derece güçlü bir konuma gelen Dimes, rakipleriyle aras ndaki do all k fark sayesinde, dünyan n en büyük ve en önemli tatil merkezlerinden biri olan Karayipler bölgesinde büyük bir be eni ile tüketiliyor. hracat Müdürü Vedat Doruk un tabiriyle Daha önce Karayip Korsanlar filmi ile hat rlanan bölge bizde Dimesland olarak adland r l yor. Birbirinden farkl co rafyalarda ve birbirinden tamamen de iflik tüketim al flkanl klar olan bu bölgelerde neden Dimes bu kadar baflar l? sorusuna Vedat Doruk un verdi i cevap flu flekilde: Dimes in baflar s, Dimes in do all nda, tazeli inde, katk s zl nda yatmaktad r. Çünkü meyve her yerde meyvedir, meyve suyu Sadece Meyve oldu u sürece baflar da kendili inden gelmektedir. Makedonya Makedonya Dubai de Türkiye Rüzgar Esti GULFOOD 2010 a Türk Firmalar Damga Vurdu Dünyan n en önemli fuarlar ndan olan Gulfood un 15. si fiubat tarihleri aras nda Dubai Internatioanal Convention and Exhibition Center da gerçekleflti. Ortado u ve civar ndaki ülkelere aç l m anlam nda stratejik bir platform oluflturan GULFOOD Fuar nda Türkiye 102 firmayla en çok kat l mc s olan ülkeydi. Bu Y l da Dimes e lgi Büyük Oldu Dimes stand sahip oldu u ürün çeflitlili i ve kalitesiyle yüksek ziyaretçi say s na ulaflt. Özellikle %100 do al ürünlere ilgi büyük oldu. Ziyaretçiler aras nda bulunan yerel bas n mensuplar da ürünlerle ilgili sorular sordu, Dimes hracat Müdürü Vedat Doruk cevaplad. Fuar boyunca ziyaretçilere ve bas n mensuplar na meyve suyu ve nektarlar tatt r ld. Fuara Türk Damgas Türkiye nin zirai ürünler ticaretindeki cirosu 24 milyar USD. Bu rakamla Türkiye zirai ekonomide tüm dünyada 8. en büyük ekonomi konumda daki krize ra men Türkiye, Dubai ye yapt ihracat art rd da Birleflik Arap Emirlikleri ne Türkiye nin g da ihracat da %28 artt. Bu nedenlerden ötürü gerek Türkiye deki g da firmalar gerekse Dimes için dünyan n 2. büyük g da fuar olan Gulfood un da önemi artmaktad r. Fuara kaliteli ve lezzetli ürünler sunan birçok Türk firmas kat ld. The Best Taste The Best Quality from Turkey slogan yla Türkiye pavyonu 2519 m 2 ile genifl bir alanda temsil edildi. Buna ek olarak, Gulfood 2010 daki en genifl ulusal kat l mc say s 102 firma ile yine Türkiye oldu. Çünkü Dimes = Meyve = Tüm Dünyada Tüketici Memnuniyeti. St. Vincent, Karayipler Gana, Melcom Market Gana Gana Tunus Çin de kat ld m z bir fuar 8 9

7 Dimes ten Taze Haber Ozan Diren Ekonomi de Kariyer Yolculu u nda Konufltu zmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü ö renci organizasyonu olan Endüstri Sistemleri Toplulu u nun 22 fiubat - 12 Mart tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i aktivitede Dimes Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren de konuflmac lar aras ndayd. Ekonomi de Kariyer Yolculu u ad alt nda her y l Türkiye nin ulusal ve uluslararas alanda baflar l olan yöneticilerini farkl konular dahilinde buluflturan Endüstri Sistemleri Toplulu- u nun 2 Mart taki organizasyonunda 2010 y l n n ilk konuflmac s olarak Aile fiirketlerinde Kurumsallaflma bafll kl bir konuflma yapan Ozan Diren, deneyimlerini ö rencilerle paylaflt. Ö rencilerin ilgi ve dikkatle takip etti i toplant sonras nda, kat l mc lara ve ziyaretçilere Dimes meyve sular ikram edildi. Y l n letiflimcileri ne Dimes Deste i Türk Kalp Vakf Gençlik Kurulu ndan Gençlikte Sa l k Konferans Türk Kalp Vakf Gençlik Kurulu taraf ndan 6 fiubat 2010 Cumartesi günü Türk Kalp Vakf Rag p Enbiyao lu Konferans Salonu nda Gençlikte Sa l k konulu bir konferans düzenlendi. TKV kardiyologlar ndan Doç. Dr. Emrah Binak Kolesterol ve kalp hastal klar, TKV Diyetisyeni Dr. Sumru Özbay da Gençlerde sa l kl beslenme ve kalp damar hastal klar konular nda davetlileri ayd nlatt lar. Doç. Dr. Emrah Binak ve Diyetisyen Dr. Sumru Özbay n birlikte verdikleri konferans tüm TKV yetkilileri ve dostlar taraf ndan ilgiyle dinlendi. Karfl l kl Destek Devam Ediyor Halk sa l n ilgilendiren bu ve bunun gibi çal flmalarda TKV nin yan nda yer almaya devam eden Dimes, toplant sonras zengin meyve içeri iyle, do al ve katk s z olufluyla, Türk Kalp Vakf n n da onaylad ve destekledi i meyve suyu çeflitlerini, kat l mc lara ikram etti. Zengin C vitamini içeri i ile Dimes Life %100 Üzüm-Kuflburnu Suyu en çok ilgi gören çeflitlerden biri oldu. 35 y ll k mazisiyle Türkiye nin önemli kurulufllar ndan biri olan Türk Kalp Vakf, Dimes i kalp sa l aç s ndan tüketicilere öneriyor TKV Dimes i destekliyor ve Türkiye nin ilk fonksiyonel meyve suyu markas olan %100 katk s z ve %100 do al Dimes ürünlerini, sa l kl beslenme bilincine sahip tüm tüketicilere öneriyor. stanbul Üniversitesi letiflim Fakültesi nin 60. y l, bir dizi etkinlikle kutland. 22 Mart 2010 da etkinlik kapsam nda gerçekleflen Y l n letiflimcileri Ödül Töreni nde Dimes stand da vard. Beyaz t taki stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu nda düzenlenen aktivitede kat l mc olarak yer alan akademisyen, ö renci ve sektör çal flanlar na Dimes stand nda ürünler ikram edildi. Özellikle Dimes Life ürünleri büyük ilgi gördü. Dimes, Mavi Derinliklerde Uzun zamand r dal fl ve sualt etkinlikleriyle u raflan Dimes Do u Akdeniz Bayi Yöneticisi Sad k Bayar, Dimes flamas n derin maviliklere tafl d. Dalg ç arkadafllar yla Mersin in Bo sak ilçesi aç klar nda 27 metre derinlikte gerçeklefltirdikleri dal flta, Dimes logolu vinili de yanlar na ald lar ve dipte foto raf çektiler. Dal fl tutkusunu Dimes le birlefltiren Sad k Bayar; Biz profesyonel dal fl grubu olarak, Dünya da aç lan Dimes bayra n Akdeniz in derin sular nda da açabilece imizi düflündük. Böylece havada, karada ve denizde var olan Dimes i sualt na da tafl m fl olduk. Amac m z Akdeniz in derin sular na da bayra m z açarak kendimizi ve bal klar mutlu etmekti fleklinde bir aç klama yapt. Sad k Bayar (büyük foto raf, sa dan ikinci) dal fl ekibi ile birlikte 10 11

8 Dimes ten Taze Haber Elbistanl larla Dimes fienli i fiubat ve Mart aylar boyunca Dimes, Kahramanmarafl n Elbistan ilçesindeki tüketicilerle bulufltu. lçedeki Kent Park ve Proma marketlerinde gerçekleflen aktivitelerde yaklafl k 2000 tüketiciye ulaflan Dimes, Elbistanl lar taraf ndan büyük ilgi gördü. Dimes Do u Akdeniz ve Güneydo u bayi yöneticisi Veysel Kebiro lu (ayakta soldan 2.), market ekibi ile birlikte. Ayr ca çocuk grubu olarak yap lan özel etkinliklerde de 200 çocuk, e lenceli saatler geçirdi. Çocuklar; palyaçolar eflli inde oynanan oyunlar, çocuk flark lar ve hep birlikte söylenen Dimes jingle ile coflku dolu anlar yaflad. Tüm çocuklara meyve suyu ve süt ikram edildi. Dimes i çok be endiklerini söyleyen çocuklar n içeceklere ilgisi büyük oldu. Tüketicilerin be eniyle takip etti i market aktiviteleri, civar iller olan Ad yaman, Elaz, Bingöl ve Malatya da da devam edecek. Halk Sa l Kongresine Dimes Deste i Ege Üniversitesi taraf ndan fiubat tarihleri aras nda zmir Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen 8. Halk Sa l Kongresi nde toplumda en s k görülen hastal klar hakk nda bilgilendirici oturumlar gerçeklefltirildi. Dimes in de destek verdi i kongrenin oturumlar internetten canl olarak izlenebildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande er Y lmaz, önceki kongrelerde oldu- u gibi bu kongrenin de kitap olarak yay nlanaca n belirtti. Görevlerinin sa l kl bireyler yetifltirmek oldu unu belirten Cande er Y lmaz, "bizim burada amac m z sa l kl insanlar yetifltirmek, ö rendiklerimizi baflkalar na iletmek, üniversite sorumlulu umuzu yerine getirmek" dedi. Kapan fl sonras Obezite Okulu'nda baflar l olan kiflilere sertifikalar verildi. Dimes kongreye Dimes Life fonksiyonel meyve suyu ve nektarlar n ikram ile destek verdi. Kat l mc lar n ikram stantlar na ilgisi büyük oldu. Özellikle sa l kl beslenme ve sa l kl beslenmede meyve suyunun önemini bilen bilinçli tüketicilerin yo un ilgisi mutluluk verici oldu. Dimes yetkilileri taraf ndan bilgilendirici broflürler da t ld. Tüketicilerin fonksiyonel meyve suyu ve nektarlar ile ilgili sorular na cevaplar verildi. Diyabetiklerin kullan m na uygun Dimes Life meyve sular ve nektarlar da ayr ca ilgi gördü. 12

9 Dimes te Süt Sa m nda Bir Dünya Trendi: Rotary Sistemi Yüksek verimli süt ineklerinin verimlerini etkileyen en önemli faktörler yaflad klar ortam, hava flartlar (s - cakl k, nem, rüzgâr, vb), bar nak flartlar, gürültü, fl k, zemin vb. dir. Bunlar n d fl nda en önemli faktör sa m sistemidir. Sa m sistemi de hayvanlar n en üst düzeyde rahat edecekleri, strese maruz kalmayacaklar, en k sa sürede sa m yap labilecekleri ve kendilerini rahat hissedecekleri bir sistem olmal d r. Ayr ca iflletme olarak bakt m zda en az personel ile en fazla verimi alabilece imiz sistem olmal d r. Tüm bu durumlar iflletmemiz taraf ndan incelenmifl ve 40 bafll k rotary sistem sa m makinesi tercih edilmifltir. Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi olarak kuruluflumuzdan bugüne, Türkiye de ilk olarak kurulan bu sistemi kullanmaktay z. Sistem bilgisayar destekli tam sürü takip program yla entegre komplike bir sistemdir. Hayvanlar do du unda kulak numaras haricinde program her hayvana ait bir numara verir. Yaflam süresince hayvana ait tüm bilgi ve kay tlar bu numara vas tas yla hayvan üzerine kay t edilir. Difli hayvan do um yaparak sa m sistemi ile ilk tan flaca- nda aya na elektronik tasma tak l r. Bu sayede hayvan ilk giriflinde makine taraf ndan tan n r ve sa m bilgileri otomatik olarak kay t edilmeye bafllan r. Sa m için gruplar bekleme bölümüne al n r ve tutuklan r. S ra ile rotary üzerindeki duraklara sa m için girerler. Sa mc personel taraf ndan meme bafllar dezenfektanla y kan r, ön sa m yap l r ve sa m bafll klar tak l r. Bu süre içerisinde rotary döner böylece zaman kayb, iflgücü kayb olmaz. Sa m bitti inde makine otomatik olarak bafll b rak r ve sa mc taraf ndan meme tekrar dezenfekte edilir. Sa m tamamlanan hayvan rotary üzerinden ç kar ve kendi ah r na gider. Sa m makinesi sa m süresince hayvandan sa lan süt miktar n ölçer ve bilgisayara online olarak iletir. Ayr ca hayvan n gün içerisindeki yürüyüfl ad mlar n online olarak bilgisayara iletir. Hayvanda meme problemi, süt düflüklü ü, k zg nl k vb. durumlar bulunuyor ise ikaz verir ve istenirse veteriner kontrolü için ay r r. Veteriner Hekim gerekli müdahalelerini yaparak tekrar bar na na gönderir. Sütün sa m bafllang c ndan sonuna kadarki serüveni ise flöyle: Sa lan süt, bafll klardan paslanmaz boru hatlar yla kapal ortamda kesinlikle hava ile temas olmadan so utma tank na gelir. So utma tank nda +4 C ye kadar h zla so utulur. So utulan süt izolasyonlu tank n bulundu u tankerlerle D MES üretim firmas na nakledilir. Sa m bittikten sonra makine otomatik olarak kendini y kamaktad r. Y kama kalitesi de süt ak fl gibi ölçülmektedir. E er problem bulunuyor ise müdahale edilmekte veya y kama tekrar yap lmaktad r. fiu an çiftli imizde yaklafl k olarak 700 hayvan günde 3 defa sa maktay z. Sa m sistemimiz hayvan bir günde 3 defa sa abilmektedir. Sa m sistemimizin di er sistemlere göre avantajlar : neklerin sa m duraklar na yürüme mesafesi çok k sad r. Sistem sürekli döndü ünden dolay inekler sa mc ya gelir, sa mc inekten ine e yürüyerek zaman harcamaz. Sabit bir h zda devaml olarak çal flan platform sa mc lar n h z n kontrol eder. Platformun h z grubun sa m yetene ine göre ayarlanabilir. Her ine e eflit süt ç k fl süresi verilir. Grup büyüklü ü önemli de ildir. Fazladan inek veya ayn dura a girifl konusunda problem yoktur. Her ine in kendi dura vard r. Bu durak her sa mda ayn görünür. nek yan ndaki duraktaki ine in hareketlerinden ve tedirginli inden etkilenmez. Yeni inekler ne yap laca n kolayca ö renir. Basit bir flekilde platformda önlerindeki ine i takip ederler. Rotary sa mhaneler çiftlik plan na çok iyi uyarlar. nek trafi i yönetimi, tek girifl ve ç k fl koridorlar ile çok kolayd r. Tek girifl koridoru, tedavi bölgesine ay rma iflleminin çok kolay olmas n sa lar

10 Türkiye den Taze Haber Kapak Konusu Dünya Meyve Suyu Pazar n n Kalbi stanbul da Atacak Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), 16. Dünya Kongresi için stanbul u seçti. Meyve Suyu Endüstrisi Derne i nin (MEYED) ev sahipli inde, Meyve Suyu ile Sa l k, Bilim ve Teknoloji Aras nda Köprü Kurmak ad alt nda düzenlenecek olan Kongre, dünyan n dört bir yan ndan alan nda uzman yaklafl k 400 kiflinin kat l m yla, 4-5 May s 2010 tarihleri aras nda, Swissotel, stanbul da gerçekleflecek. Meyve suyuna farkl alanlarda yaklafl mlar n masaya yat r laca bu bilimsel içerikli kongrede yaklafl k 25 tebli sunulacak. Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), iki y lda bir geleneksel olarak düzenledi i, çeflitli ülkelerden gelen sektörün profesyonelleri ve üreticilerini buluflturdu u Meyve Suyu Kongresi nin 16.s n 2010 y l nda stanbul da düzenleyecek. MEYED in ev sahipli inde gerçekleflecek olan kongrede; meyve suyu, teknoloji ve inovasyon boyutu, güvenli ve sa l kl g da iliflkisi, kalite konusunda düzenleyici ve yasal geliflmeler ile ticari ve pazarlama boyutu olmak üzere birçok konu etrafl ca masaya yat r lacak. Kongreye, dünya çap nda hammadde/meyve üreticileri ve tedarikçileri, meyve suyu üreticileri, ambalaj firmalar, ulusal devlet yetkilileri, sivil toplum örgütleri, enstitüler, üniversiteler ve yay nc lardan oluflan genifl bir kat l m bekleniyor. Dimes lgiyle Takip Ediyor Türkiye nin ilk meyve suyu üreticisi ve ayn zamanda MEYED üyesi olan Dimes, May s ay nda düzenlenecek kongreyle ilgili tüm geliflmeleri yak ndan takip ediyor. Gerek Türkiye de, gerekse dünyada sektöre dair hayata geçen tüm geliflmeleri yak ndan izleyen Dimes, kongrenin kat - l mc lar aras nda çoktan yerini ald. Dimes Life n geçti imiz y lki sayfalar nda da kongreyle ilgili ilk haberler ayr nt l bir flekilde yay nlanm flt. Türkiye Avrupa n n Yükselen Y ld z Türkiye de toplam meyve suyu tüketiminin son 9 y lda 2.8 kat artarak, 780 milyonun üzerine ç kt n, kifli bafl na tüketimin son 5 y lda 2 ye katlanarak 11 litreyi aflt n ve Türk meyve suyu üreticilerinin 150 den fazla ülkeye 131 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirdi ini vurgulayan ME- YED Baflkan Alaaddin Güç, Parma da gerçekleflen IFU çal fltay n n ard ndan Türkiye nin, Avrupa n n yeni y ld z olarak IFU 2010 Kongresi için seçilen en uygun ülke oldu unu ifade etti. Bir tar m ülkesi olan ve say s z meyve çeflidi yetifltiren Türkiye nin, yurtd fl ndaki potansiyelinin art r lmas için MEYED in çeflitli faaliyetler yürüttü ünü söyleyen Güç, teknolojiden yönetmeli e her türlü konuda AB standartlar n n yakalanmas için çaba gösterdiklerine dikkat çekti. MEYED ev sahipli inde gerçekleflecek söz konusu kongrenin ise bu u urda yap lan çal flmalar n önemli ve somut ad mlar ndan biri oldu una de indi. Jud: Türkiye sektörde öncü olacak Kongre için stanbul a gelece i için mutlu oldu unu belirten IFU Baflkan Bruno Jud, Türkiye meyve suyu pazar n n artan tüketim trendleri ve ihracat rakamlar ile yak n bir gelecekte Avrupa n n g da sepeti olma yolundaki en önemli adaylardan olaca n öngördüklerini vurgulad. Reel ekonominin kendini toparlamaya bafllamas yla, 2000 y l ndan bu yana özellikle %100 meyve suyu ve nektar tüketiminde gözlenen etkileyici art fl n tüm h z yla devam edece i kan s nda oldu unu ifade eden Jud, kaliteye verdi i önemi her geçen gün artt ran Türkiye nin çok k sa bir zamanda küresel meyve suyu sektöründe öncü konuma gelece ini de dile getirdi kongresi için stanbul un seçilmesinin nedenini ise flöyle aç klad : Bo az Köprüsü ve konumuyla iki k tay birlefltirmesi özelli i nedeni ile de stanbul efli benzeri olmayan bir flehir. Köprü ayn zamanda IFU yu da simgeliyor, çünkü biz de meyve suyu dünyas n bilim, sa l k ve teknoloji ile birlefltirme görevini üstleniyoruz. Di er bir deyiflle stanbul, IFU nun vizyonunu yans t yor. Türkiye meyve suyu sektörünün baflar s n da hesaba katarak, ME- YED in IFU Kongresi ni stanbul da gerçeklefltirme talebine hemen evet yan t - n verdik. Bu sektör için çal flan uzmanlar ile stanbul da bir araya gelmek için sab rs zlan yoruz. ki gün süreyle, g da uzmanlar n n araflt rma sunumlar n gerçeklefltirece i, dünya çap nda sektör temsilcileri taraf ndan takip edilen kongrede yaklafl k 25 tebli yay nlanacak. Etkinlik detaylar ile ilgili bilgiye ve baflvuru formlar na adresinden ulafl labiliyor. MEYED 1993 y l nda kurulan Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) bünyesinde 43 üye firma bulunmaktad r. Sektördeki firmalar n tümünü ayn çat alt nda birlefltiren ME- YED, 1997 y l ndan bu yana Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU) ve 2005 y l ndan bu yana Avrupa Meyve Suyu Birli- i nin (AIJN) üyesi. Derne in bafll ca amaçlar ; meyve suyu kavram n kamuoyuna do ru tan tmak, sektör içi iflbirli ini gelifltirmek, firmalar aras ndaki bilgi de iflimini h zland rmak, konu ile ilgili araflt rmalar desteklemek, kamuoyunu ve ilgili kurulufllar meyve suyunun faydalar konusunda bilgilendirmektir. * For English look for page

11 Bizden Biri Dimes in Bursa daki Güçlü Temsilcisi E retli G da Dedelerden gelen ticaret gelene ini günümüze lay k yla tafl yan Dimes in Bursa bayisi E retli G da n n kurucular ndan fiükrü E retli ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bursa ya uluslararas veya ulusal zincir marketlerin aç lmas sizi nas l etkiliyor? Aç kças bizim iflimizi zorlaflt r yor. Biz büyük marketlere mal veremeyiz. Biz daha çok yerel zincirlere mal veriyoruz. Büyük marketler direkt olarak fabrikadan al yorlar. Ama ilerleyen zamanlarda o büyük marketlerden baz lar na biz verece iz. Bu yönde çal flmalar m z ve at l mlar m z var. Hatta halihaz rda baz mamülleri bizden alan büyük marketler de yok de il. Zaten en kötü, lojistik hizmeti vererek buralarla iflbirli i yapmak mümkün. Ama zaten Bursa da yerel zincirler çok daha kuvvetli. Bursa tüketicisi Dimes in çok kaliteli bir marka oldu unun fark nda Piyasan n % 90 dan fazlas yerel zincir. O aç dan biz çok daha avantajl y z. Bize biraz E retli nin öyküsünden bahseder misiniz? Bizim geçmiflimiz 150 seneden fazla. Babalar, dedeler hepsi ticaretle u rafl yor. Biz esas nda Afyonluyuz te Bursa ya geldik. ki kardeflimiz daha var. Onlar o dönemde Afyon Kütahya n n Pepsi bayisiydi. Biz de Bursa Pepsi bayili- ini ald k. Öyle bafllad k. Ondan sonra pek Ka t, Lezzo, Filiz Makarna y ald k. 100 m 2 bir dükkan, 2 arabayla bafllad k; flimdi 146 araç 200 personel 10 bin m 2 toplam bir alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayr ca 2010 da tamamlanmak üzere 12 bin m 2 lik de depomuz inflaat halinde yap l yor. Biz flirket olarak kendi içimizde yeni nesile iyi yat r m yapt k. Celal Bey in büyük o lu Bilkent mezunu, Amerika da yüksek lisans yapt. Onun küçü ü de yine Amerika da MBA yapt. Mehmet d fl iliflkiler ve uluslar aras ticaret, benim büyük o lum da endüstri mühendisi. Bir de küçük ye enimiz var, Koç Üniversitesi Makina Mühendisli i nde okuyor. Dimes gibi büyük firmalar n son dönemdeki iletiflim çal flmalar ve salg n hastal klara karfl duyarl l n artmas ndan sonra fonksiyonel ürünlere talep artmaya bafllad Kuruldu unuzdan bu yana farkl kategorilere yönelmiflsiniz. Bu kadar çeflitle ifl yapman n art lar veya eksileri neler? Bizim neredeyse tüm markalar m z distribütörlük fleklinde. Mesela flimdi biz büyük bir bisküvi firmas n n bayisiyiz. Bursa da bir paket bisküvi varsa rafta, bizim depodan ç km flt r. Mesela makarnay biz toptanc lara, marketlere veriyoruz. Distribütörlükler ne kadar ço al rsa, market kanallar na etkiniz de o kadar art yor. Yerel zincire söz geçirme flans n z art yor, elinizi güçlendiriyor. Tabii farkl markalar bünyemizde bar nd rd m zda hem cirolar m z art yor, hem de marketlerde E retli nin gücü art yor. Bu durumun da faydas oluyor. Yani markalar n sinerjisini sat fl ve pazarlamada kullanm fl oluyoruz. Bursa pazar n nas l de- erlendiriyorsunuz? Bursa flu an için zor pazar. Biliyorsunuz Bursa Mehmet E retli, Ahmet Çetiner ve Galip E retli sanayi flehri. Son krizde fabrika ve iflletmelerden çok iflçi ç kar ld. Afla yukar 100 bine yak n iflçi ç kar ld. Tabii bu insanlar bu kentte yafl yor. Öyle olunca Bursa n n da al m gücü düfltü. Onun için piyasa oldukça zor. Ama bizim flikayetimiz yok. Çal fl yoruz. Çocuklar n maafllar - n veriyoruz, eve de bir ekmek götürüyoruz, Allah m za flükürler olsun. Peki piyasan n bu durumuna yönelik öngörüleriniz ne yönde? Yavafl yavafl iflçi almaya bafllad lar. fiimdi burada otomobil fabrikalar var, tekstil var, bir de otomobil yan sanayisi var. Otomobilde 3 bin kifli çal fl yorsa, yan sanayisinde 5-6 bin kifli çal fl yor. Tabii otomobil sanayisi canlanmaya bafllay nca son dönemde, yan sanayisi daha da canlanmaya bafllad. Yani bir toparlanma sürecine girildi. yi olacak sizin anlayaca n z. Bursa tüketicisinin meyve suyu tercihleri nas l? Türkiye genelinde fleftali çok ön planda. Hele bir de burada yetiflen bir meyve oldu u için, buran n halk da fleftaliyi sevdi i için fleftali nektar n da bolca tüketiyorlar. Ancak son dönemde Bursa n n bat s na do ru bir geliflme var ve belli bir gelir seviyesinin üzerindeki kesimin tercihleri de de iflmeye bafllad. Özellikle bilinçli tüketicilerin %100 ürün gruplar na karfl ilgisi çok artt. Hele de Dimes gibi büyük firmalar n son dönemdeki iletiflim çal flmalar ve salg n hastal klara karfl duyarl l n artmas ndan sonra fonksiyonel ürünlere talep artmaya bafllad. Dimes marka alg s n ve iletiflim faaliyetlerini nas l de- erlendiriyorsunuz? Bir kere Bursa tüketicisi Dimes in çok kaliteli bir marka oldu unun fark nda. Ancak bir Türk markas olarak Dimes in dünyaya ihracat yapt ndan haberdar de iller. Bizler Dimes in bayisi olarak bu at l mlarla iftihar ediyoruz. Böyle bir markan n distribütörü olmak bizi mutlu eder. Bakt n zda medyada Dimes haricinde baflka meyve suyu reklam na pek fazla rastlamak mümkün de- il. O sayede insanlar n beyinlerine olumlu anlamda yer etmifl bir firma. fiükrü ve CELAL E RETL Bursa'da 1973 y l nda g da sektöründe hizmet vermeye bafllayan E retli G da, bugün bünyesinde ev tekstiline yönelik üretim yapan E retli Tekstil'in de bulundu u flirketler grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Afyonlu fiükrü ve Celal E retli kardefller taraf ndan temelleri at lan E retli Grup, y llar içinde istikrarl büyümesini sürdürerek sektörün lider firmalar ndan biri haline gelmifltir. Bursa ve Yalova da in üzerinde noktaya sat fl ve da t m hizmeti veren E retli, bünyesinde Dimes, Hayat Kimya, Eti A.fi, Barilla-Filiz Makarna, Colgate Palmolive Hac fiakir, Duru Bakliyat, Koska, Olin, Kemal Kükrer, Ofçay, Söke Un, Cook, Öncü Salça, Günefl Niflasta, Saray Tuz, pek Pamuk, Swedish Match A.fi, Samsung ve JTI Tobacco A.fi gibi seçkin ürünlerin distribütörlüklerini bulundurmaktad r. Toplam 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren E retli, 2009 y l nda bafllanan yat r mla Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekarelik yeni deposunda faaliyet gösterecek olup, bugün 146 araç ve 200 personelle g da ve temizlik ürünleri da- t m ve sat fl nda teknolojik altyap s ve organizasyon planlamas ile ifl ortaklar n n en büyük destekçisi olarak sektördeki yerini almaktad r

12 Özel Dosya Bu Bahar Siz de Yenilenin Sağlıklı Yaşam Tarzının Etkileri ve Püf Noktaları Sa l kl beslenme, egzersiz, diyet, kilo verme, antiaging, form, fit... Bu listeyi uzatmak mümkün. Gündelik hayatta neredeyse tüm mecralarda, tüm ortamlarda karfl m za ç kan bu kavramlarla nedense bahar aylar nda daha fazla hafl r neflir oluyoruz. Kimilerine göre fiziksel ve ruhsal olarak yaza haz rl k, kimilerine göre ise dünya ile eflzamanl olarak yenilenme iste i. Evet, e er siz de bu baharda yenilenmenin, ferahlaman n ve yaflam stilinizi kontrol alt na alman n gereklili ine inan yorsan z, kapak konumuzda kendinize dair birfleyler bulacaks n z demektir

13 Özel Dosya Mutlu Olman n 1. Koflulu Sa l kl Olmak Bilkent Üniversitesi Sa l k Merkezi ne göre sa l kl olmak, insan mutlulu unun öncelik tafl yan bir ö esi. Sa l k genellikle kendili inden var olan bir durum olarak alg lan r. Oysa sa l kl olma u runda çaba gösterilmesi gerekir. Sa l kl bir yaflam için al nmas gereken önlemlerin pek ço u günlük yaflam m zda uygulamam z gereken küçük ve kolay çabalardan olufluyor. Nerede olursa olsun günlük yaflam düzenleyen baz temel kurallar n bilinerek uygulanmas, sa l n korunmas n ve di er bireylerle paylaflt m z yaflam kolaylaflt r yor. Bu kurallardan en önemli baz lar temizlik, sa l kl beslenme, bedensel ve zihinsel çal flma, düzenli yaflam, sigara, alkol, uyar c ve uyuflturucu maddelerden uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla bafla ç kmada do ru ve uygun yöntemler kullanma. Sa l n 1. Koflulu ise yi ve Dikkatli Beslenme Hepimizin bildi i gibi sa l kl bir vücuda sahip olman n temel koflulu, beslenmemize dikkat etmekten geçiyor. K fl aylar nda al nan fazla kilolar vermek için ise ekstra efor sarf etmek gerekecek gibi gözüküyor. Önce gelin, k fl mevsiminde neden daha fazla kilo ald m za bir bakal m. K fl Aylar nda Neden Kilo Al r z? Kad köy fiifa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman Rabia Yurdagül e göre; k fl mevsiminde artan so uklarla metabolik uyum sonucu düflen s s n, normal s düzeyine ç karmaya çal flan vücudumuz, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor ve organizmada yemek yeme iste i art yor. Sindirim sistemi dahilindeki iç organlarda artan kan seviyesi bu organlar n daha hareketli olmalar na neden olaca ndan ifltah da art yor. Kolesistokinin hormonu seviyelerindeki de iflim biyolojik olarak yemek yeme üzerine etki gösteren bir di- er durum. Normalde kolesistokinin hormonu vücutta toklu un oluflmas nda etki gösterirken so- uk havada bask lan yor ve sonuçta daha fazla yeme iste i ortaya ç k yor. Daha ya l, daha karbonhidratl, basit flekerden zengin yiyecekler tüketiliyor. Ayr ca hava koflullar ndaki de iflim ve günlerin daha k sa olmas yap lan fiziksel aktiviteyi de azalt yor. Yetersiz fiziksel aktivite ise metabolizman n yavafllamas na, vücudun daha az enerji harcamas na neden oluyor. Sonuçta ifltah art fl na hareketsizlik ve egzersiz yetersizli i de eklenince k fl aylar nda kilo almak kaç n lmaz hale geliyor. Peki Bu Bahar Nas l Kilo Verece iz? Dünyaca ünlü Daily Science dergisine göre ne yiyece imiz kadar, nas l yiyece imiz de ideal kiloya ulaflmada çok önemli bir faktör. Yemeklerinizin zaman n ayarlay n: Kronometrenizi 20 dakikaya ayarlay n. Bu, kendinizi 'yavafl yiyenler' den olmak için e itmenizin ilk ad m olacak. Bu karmafl k bir diyet plan n n,en temel parças d r. 20 dakikadan erken bitirmek yasak! Bu yüzden yeme i küçük lokmalara ay r n ve çok defa çi neyin. Böylelikle hem çabuk doyacaks n z, yani sofradan tok kalkacaks n z hem de sindiriminize a zdan bafllayacaks n z. Sofran zda çeflit çeflit sebzeler, büyük tabaklar: Sizi doyurmayan küçük, yetersiz ve kalori dolu bir porsiyon yerine sofran z doyana kadar yiyebilece iniz birkaç çeflit sebzeyle donat n. Buharda, f r nda, çi, soslu olarak tüketebilece iniz çeflitli sebze tabaklar 1 porsiyon baflka türden yemekten daha göz ve kar n doyurur. Çorba gelir, kilo gider: Yeme e bafllamadan önce içece- iniz 1 kase çorba, sofraya çok aç oturman z engelleyecektir. Ayr ca çeflitli sebze ve baklagillerden oluflan bir çorba hem çok besleyici hem de düflük kalorili olacakt r. Yaln z, krema, un ve niflasta katk l çorba türlerinden bu anlamda kaç nmak gerekir. olmal d r. Daha önceden hiç egzersiz yapmam fl bir kifli hareketli yaflama geçerken sorun yaflayabilir, ancak bu geçifl döneminin ard ndan kendi bedenindeki de ifliklikleri ve bunun önemini kavrayarak egzersizi hayat n n bir parças haline getirecektir. Egzersiz yapmak için zaman ya da baflka koflullar nedeniyle olanak olmad düflünüldü ünde, gün içindeki zorunlu hareket egzersize dönüfltürülebilir. Özel araç yerine toplu tafl tlar tercih etmek, gidilecek yere varmadan bir kaç durak önce inip yola hedefe kadar h zl bir yürüyüfl eklemek, asansöre binmek yerine merdivenleri kullanmak, dans etmek hatta h zl yürüyüflle al flverifl yapmak dahi hafif formda egzersiz yerine geçebilir. Kaynaklar: K sa tombul bardak yerine, ince uzun bardak: Bu sayede yüzde 25 ile yüzde 30 daha az flekerli içecek tüketip daha çok doyum elde edebilirsiniz. Form Tutmanun En Ucuz ve En Sa l kl Yolu: Egzersiz Yaflam boyu egzersiz yapmak, kalp ve damar hastal klar, tansiyon yüksekli i ve ileri yafllarda kemik yo unlu unun azalmas gibi sorunlar azalt r. Baflka türlü spor yapma olana olmasa bile her gün, hiç de ilse gün afl r en az 30 dakika h zl tempoda yürüyüfl yapmak da iyi bir egzersizdir. Ancak egzersiz yapmak bir yaflam biçimi olmal d r. Birey günlük hayat n programlarken temel gereksinimleri aras nda egzersize de yer açm fl 22 23

14 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin Y llar n nsanlar n Sa l na Adam fl Bir Uzman Türk Kalp Vakf Diyetisyeni Dr.Sumru Özbay Türkiye nin televizyon programlar ndan, konferanslardan, yay nlardan tan d Sumru Han m la beslenme, diyet, TKV ve Dimes e dair keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize biraz TKV den ve biraz da kendinizden bahseder misiniz? Türk Kalp Vakf, yaklafl k 35 y l önce doktorlar ve baz sivil toplum kuruluflu üyeleri taraf ndan kurulmufltur ve bu zamana kadar aral ks z hizmet vermektedir. Daha önce Niflantafl Topa ac nda bir dairede bafll yor hizmetlerine, sonra burada, fiiflli deki merkezinde devam ediyor. Burada yatakl tedavi yok, buras tan ve teflhis klini i. Bütün laboratuvar bulgular, elektrolar, eforlar, ekolar, nükleer t plar, röntgen görüntüleme, k sacas bütün tahlil ve tetkiklerin hepsi dahildir. Yani kap dan giren dört dörtlük olarak hizmetini al r. Ben de bu kuruma 1994 y l n n bafl nda dahil oldum. 17 senedir aral ks z bu kurumda çal fl yorum. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bir süre Hacettepe Üniversitesi nde çal flt m, daha sonra yurtd fl nda ihtisas m tamamlad m. Sonra stanbul a geldim ve flimdi bu kurumday m. Biliyorsunuz ki kalp damar hastal klar nda kilo çok önemlidir. Özellikle kalp damar hastal klar nda kolesterol lipid yükseklikleri, bazen buna efllik eden fleker yükseklikleri sa l son derece tehdit etmektedir. O nedenle burada ben özellikle zay flama, fliflmanlama ve hastal klarda diyet tedavisi program n götürüyorum. Beslenme ve diyetle ilgili bütün hizmetleri burada sunuyoruz. Burada TKV kilo kontrol merkezi, sadece kendi hastalar na hizmet vermiyor. Üstelik % 90 d flar dan gelen hastalar. Son y llarda, özellikle bayanlarda zay flama furyas var. Bu furyada ço u zaman bilinçsiz diyetler uygulan yor. Bu durum nas l engellenir? Afla yukar son 10 y ld r t bbi zay flama programlar n n, doktor kontrolünde diye yap lan programlar n çivisi ç km fl vaziyette. Çünkü doktor olarak görülüp spor hocas olan kifliler de diyet uzmanl yap yor, bunun d fl nda t bbiyeyi bitirmifl ama ihtisas vermemifl pratisyen olarak kalm fl, Avrupa daki, Amerika veya Afrika daki bir iki sertifka program dedi imiz bir haftal k programlara, seminerlere kat lanlar da diyet uzmanl yap yor. Evet t p mezunudur, evet doktordur ama pratisyen hekimdir, direkt olarak kendisini diyet uzman olarak piyasaya atm fl vaziyettedir. Maalesef bu insanlara da daha çok stanbul da ra bet ediliyor. Zaten eskilerin çok güzel bir laf var; bu kadar büyük yanl fl da okumufl cahil yapar. Hakikaten entelektüel düzeyi oldu unu tahmin etti iniz, çok güvendi iniz insanlar bile abuk subuk diyetlere ra bet ediyor. Ya hakikaten zay fl yorum diyerek sa l n riske atacak flekilde ne insan metabolizmas yla uyuflan, ne doku ve organ yap s yla uyuflan diyetleri kulaktan dolma tavsiyelerle uyguluyorlar. Bunun önüne geçilmesi için bizlerin sesinin, öbürlerinden daha çok ç kmas laz m. Fakat maalesef medya bu ifli yapm yor. Bütün televizyon kanallar n seyretti imde otla çöple u raflanlara çok büyük prim veriyorlar. Medya hep rating getirecek fleyler üzerine, yani flok diyetler üzerine daha çok yay n yap yor. Art k bizlerin bilimsel kitap yay nlamam za gerek kalmad. Mankenler de zay flama kitab yaz yor, berber de diyet ve beslenme kitab yaz yor. Bizlerin köflelerimize çekilmekten çok, sesimizi daha çok ç kar p, yanl fl uygulamalara dur dememiz gerekiyor. Medyan n da bu konuda daha hassas ve duyarl davranmas gerekir tabii... Zay f olmak sa l kl olmak m demektir? Zaten biz ona sa l kl yaflam diyelim. Sa l kl yaflam dedi- imiz zaman akla ilk gelen sa l kl beslenmedir. Beslenme, insan hayat n n en önemli parças, günde 3 defa yemek yiyoruz. Ama sa l kl yaflam dedi imiz zaman bunun içine kiflinin günlük hareket ve aktivitesi de giriyor. Fakat günlük hareket ve aktivite, o kiflinin ifli icab oturdu u kalkt, gitti i geldi i, yatt kalkt miktarlarda zaman yeterli olabiliyor. Sa l kl yaflam hergün iki buçuk, üç saat spor yapmak de ildir. Hergün böyle spor yap yorsa, lütfen ömrünün sonuna kadar yaps n. Kilo veriyorum diye vücudu hergün 2 saatlik kondüsyona al flt ran bir bünye, onu b - rakt zaman aynen kilo alacakt r. Yine sa l kl yaflam diyince uyku düzeni akl m za gelmeli. Eriflkin bir insan n 7 saat civar nda uykuya ihtiyac vard r. Stresi, s k nt y, heyecan minimuma indirmek de sa l kl yaflam n bir parças - d r. Yani sadece zay flamak, zay f olmak, sa l kl olundu u anlam na asla gelmemelidir. Diyet yapmak sanki hep ofislerde, iflyerlerinde çal flanlar için gerekliymifl gibi lanse ediliyor. Oysa ülkemizde çok say da kilolu ve sa l ks z beslenen ev han m var. Onlar için özel beslenme formülleri yok mu? fiimdi toplumsal yaflam içinde çal flan han mlar bir miktar daha giyim kuflamlar na dikkat, özen göstermek zorunda oldu undan ifltahlar n kesmek zorunda kal yorlar. Belli bir beden etek giymek zorunda hissediyorlar, küçük beden pantolon ceket giymeliyim diye düflünüyorlar. Kilo ald zaman hem iflini kaybedece ini düflünüyor, hem etrafta be enilmeyece ini düflünüyor, hem ifl hayat nda çok dikkate al nmayaca ndan, kendine sayg s olmayan insan imaj n vermekten endifle ediyor. E er erkekse kad nlar n be enmemesinden, kad nsa erkeklerin be enmemesinden çekindikleri için çal flan kesim buna daha çok dikkat ediyor. Oysa ev han mlar gün içerisinde baflka sorunlarla ve meflgalelerle u raflt ndan, endifleleri ve kayg lar bu dikkati gerektirmeyebiliyor. Üstelik gerek misafir a rlad ndan, gerekse kendisi gitti inden, ikramlar geri çeviremiyorlar. Böylece ifltahlar ve kilolar da art yor. Bu tür durumlarda yafla, kiloya, sa l k durumuna göre farkl l k gösteren beslenme uygulamalar na ihtiyaç duyuluyor. Dolay s yla ev han mlar n n da, özellikle kilo problemi olan ev han mlar n n da, bizleri ziyaret etmeleri gerekmektedir. Çünkü hangi hastal ktan dolay doktora giderseniz gidin, doktorun size söylece i ilk fley, fazla kilolar ndan bir an evvel kurtulmas oluyor. Hatta baz hastal klar n tedavisi önce kilo vermeyi gerektiriyor. Y llard r do al, kaliteli, güvenilir ve sa l kl ürünler sunmas itibariyle TKV, Dimes i desteklemektedir. Çocuklar m z sa l kl ve do al beslenmeye nas l yönlendirebiliriz? Çok önemli bir konu. Bak n Nisan ay n n ikinci Pazartesi Dünya Sa l k Günü dür. stanbul daki birçok okulda ben konferans ve e itim vermeye giderim. Ben y llar öncesinden fast food dedi imiz beslenme türünün zararl oldu unu söyledim. O zamanlar tepki de ald m. Hatta eflim o dönemlerde söyleme bunlar, büyük flirketler var, bari canl yay nlarda söyleyip belli bir kesimi karfl na alma dedi i zaman, ben bildi imi söylerim diyordum. Nitekim art k zararlar n bütün dünya biliyor. Bugün ben e er bir okulun idarecisi olsam, kantini bafltan afla de ifltiririm. Çünkü bol ya l, nereden geldi i belli olmayan etler, dürümler, nereden üretildi i belli olmayan içecekler, bol kremal bisküviler... Çocuklar ondan sonra evde de ayn fleyleri talep ediyor. Dolay s yla sadece anne-babalar n çabalar de il, okullar n da bu konuda özverili ve dikkatli olmas gerekir. TKV nin kalp sa l için ülkemizde sergiledi i çabalar biliyoruz. Peki vakf n insanlara daha iyi hizmet verebilmesi için insanlara ne gibi görevler düflüyor? Bunun gibi röportaj ve haberlerin daha s k yap lmas gerekiyor bir kere. Çünkü daha fazla tan nmak demek, daha fazla faaliyet ve çal flmak demektir. Bunun yan s ra TKV ba fllara da aç k bir vak f. Yani gerek bireysel, gerek kurumsal olarak vakf desteklemek isteyenleri cesaretlendirmek gerekiyor. Çünkü çok ulvi bir ifl için hizmet veren bir kurum bakt n zda. Ayr ca sizler gibi kurumlar n iflbirlikleri de TKV yi güçlendiriyor, bilinirlik bak m ndan yayg nlaflt r yor. TKV nin kalp sa l aç s ndan destekledi i firmalar aras nda Dimes de var. Bir uzman olarak siz bu konuda ne düflünüyorsunuz? Son dönemdeki konferanslar m zda Dimes hep yan m zdayd. Bize destek oldu. lanlar, tan t mlar, iletiflim faaliyetleri, tad mlar gibi aktiviteler kamuoyunun bilinçlenmesi konusunda oldukça faydal oluyor. Öyle tahmin ediyorum ki biz de onlara destek olduk. Ayr ca y llard r do- al, kaliteli, güvenilir ve sa l kl ürünler sunmas itibariyle TKV olarak, Dimes i gönül rahatl yla desteklemekten memnunuz

15 Sporda Beslenme Uzman Görüflü Yaza Haz r Bir Vücut çin Do ru Spor ve Sa l kl Beslenme Uzmanlar, fazla kilolardan kurtulmak ve formda kalmak için diyetin yan nda spor da yapman n flart oldu unu belirtiyorlar. Bu nedenle vücuttan kas ve su yerine ya kaybederek kilo vermek için sporla birlikte, beslenme program n n düzenlenmesi önem tafl yor. Uzmanlar, günlük al nmas gereken enerjinin 3 ana, 3 ara ö ün olmak üzere toplam 6 ö üne bölünmesi gerekti ini belirtiyor. Spor yaparken özellikle ana ö ünde karbonhidrat yönünden zengin tah l ürünleri, light kek ve kurabiye, ekmek, pilav, makarna, meyve, hafllanm fl patates tüketilmesi gerekti ine dikkat çeken beslenme uzmanlar, egzersiz yapan kifliler için demir, kalsiyum ve C vitamini tüketiminin önemli oldu unu kaydediyor. Baz egzersizlerin, do al laksatif (müshil-ishal) etkisi yapt n ifade eden uzmanlar, bu durumdaki kiflilerin günlük ya tüketimine dikkat etmesi tavsiyesinde bulunuyor. Kilo vermek amac yla spor yap l rken ana ilkenin h zl kilo kaybetmek de il, haftada kg olacak flekilde yavafl kilo vermek oldu unu vurgulayan beslenme uzmanlar, "Bu durumda beslenme program m z haz rlarken karbonhidrat de il, ya s n rlamak gerekir. H zl verilen kilo ile ya dokusu de il, su ve kas dokusu kayba u rar" uyar s n yap yor. Spor yaparken özellikle bahar ve yaz aylar nda yeterli miktarda s v tüketmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Egzersiz ile oluflan su kayb na ba l olarak geliflen dehidrasyon, performans düflmesine neden oluyor. Vücudun susuz kald n gösteren en temel belirti ise saman sar s idrar rengi. Bunu önlemek için, s cak havada günde en az bardak su içilmesi gerekiyor. Ayr ca bu mevsimler d flar da yap lan sporlarda dikkat edilmesi gereken bir nokta da spor saatleri... Günefle maruz kalmamak için kaç n lmas gereken en zararl saatler aras d r. Sabah erken saatler ve akflam saatleri tercih edilebilir. S cak saatler, spor s ras nda afl r s v kayb yaratmas nedeniyle risklidir. Egzersiz s ras nda, vücut s s n azaltmada en önemli yol terlemedir. Yüksek rutubet terin buharlaflmas n ve vücudun so umas n engeller. Rüzgar n h zl oldu u zamanlarda ise terin buharlaflmas ve vücudun so umas kolaylafl r. Tüm bunlar n ötesinde, kifli s cak iklime al fl k de ilse, antrenman süresi ve zorlu unu 3-5 gün boyunca art rarak al flmay sa lamak gerekir. Spora bafllamadan 1 saat önce hafif bir yeme i tavsiye eden uzmanlar, spor s ras nda s v al nmas, spordan sonra ise a r yemeklerden uzak durulmas gerekti ini belirtiyor. Spor yaparken karbonhidrat gereksiniminin meyve, sebze gibi kompleks karbonhidrat içeren g dalardan al nmas gerekti inin alt n çizen beslenme uzmanlar, ya l yiyeceklerden ve k zartmalardan uzak durulmas tavsiyesinde bulunuyor. S nav Öncesi Baflar n n Artt r lmas ve Beslenme liflkisi Üniversite s nav na say l günler kala oluflan s nav stresi beraberinde bir çok yeme davran fl bozuklu unu getirebiliyor. Ayr ca hangi besinlerin tüketilmesi s nav baflar s n artt rmaktad r? Stres ile geliflen yeme davran fl bozuklu u beraberinde kilo kay plar veya afl r kilo alma, mide bulant s, kab zl k, bafl dönmeleri gibi birçok sa l k problemine sebep olabiliyor. Bu dönemde do ru, yeterli ve dengeli bir beslenme program uygulan rsa hem sa l k problemlerinden korunma, hem de do ru besin seçimi ile baflar y artt rmak mümkün. Her zaman oldu u gibi yeterli ve dengeli beslenme, her grup besinden yeterli miktarda tüketmek baflar n n anahtar olacakt r. S nava haz rlanan kifliler gerek zaman bulamamaktan gerekse al flkanl k olmad ndan günün en önemli ö ünü olan sabah kahvalt s n atl yor. Oysa beyin kan flekeriyle çal fl yor ve sabah kalkt m zda kan flekerimiz düflüktür. Ayr ca yap lan araflt rmalarda sabah kahvalt eden kiflilerin baflar oranlar n n ve dikkat düzeylerinin yüksek oldu u görülmüfltür. Bu yüzden mutlaka güne süt, kepekli ekmek, peynir, yumurta, pekmez, yulaf ezmesi gibi besleyici de eri yüksek g dalarla kahvalt ederek bafllamak önemlidir. Yine kan flekerinin düflmemesi ve bir sonraki ö ünde fazla besin al nmamas için mutlaka ara ö ünler yap lmal d r. Özellikle bu dönemde çok fazla çay, kahve ve kola içmek kalp çarp nt s na, huzursuzlu a, geç saatlerde de uykusuzlu a, korku ve endifleye neden olur. Kolal içecekler bol miktarda kafein içerir. Bunlar n yerine C vitamini içeri i yüksek kuflburnu, papatya, adaçay gibi bitki çaylar tüketmek daha do rudur.bunun yan nda Diyetisyen Seçil Kenar beyin fonksiyon ifllevleri ve sinir sisteminde görev alan B grubu vitaminlerinin de bu dönemde düzenli tüketilmesi gerekmektedir. B vitaminleri ette, bal kta, kepek, çavdar ürünlerinde ve koyu yeflil sebzelerde bulunur. Ayr ca anti-stres özelli ine sahip kepek, çavdar, baklagiller, ayçiçe i çekirde inde bulunan magnezyumu da unutmamak gerekir. Stresin azalt lmas nda düzenli uyku saatleri, düzenli egzersiz programlar, yeterli ve dengeli bir beslenme program önerilmektedir. Özellikle rezene gibi sakinlefltirici etkisi olan çaylar n her gün tüketimi de stresin azalt lmas nda etkendir

16 Tüketici nin Sesi Dimes in motivasyon kayna : Tüketici e-postalar Her zaman geliflim ilkesiyle yar m as rdan fazla zamand r tüketicisiyle buluflan Dimes, yine tüketicilerinden ald geribildirimleri önemli bir motivasyon kayna olarak görüyor. flte birkaç örnek: stanbul'da yaflayan bir Tokatl olarak D MES ürünlerinin her markette sat lmas ndan duydu um memnuniyeti belirtmek istiyorum. D MES ürünlerinin kalitesi ile birlikte Tokat' n tan t m na sa lad katk dan dolay da tüm hizmeti geçenlere sonsuz teflekkürler. Bir Tokatl olarak D MES'in tüketicinin yan nda oldu una, yapt klar ürünlerin kalitesinden dolay inan yor ve inanarak hem içiyor hem de misafirlerime gururla ikram ediyorum. Varol Tokat, varolsun D MES. Kemal Dizelci Sayg de er Dimes! Bir Türk olarak mutluluk ile Malezya n n güneyinde yasayan birisi olarak Dimes in ürünleri ile tan flt m ve çok sevindim. Maalesef çok Türk ürünleri bulunmuyor burada. Avrupa ve Amerika, ürünlerini reklam ile tan t yor ve Malezyal lar da bu mallar al yorlar. Ben inan yorum ki e er Dimes olarak Malezya da insanlara Dimes ürünlerini tan t rsak, radyo gazete ve tv gibi, o zaman daha çok insan Dimes i seçer. Karar sizin. Sayg lar mla, Malezya dan selamlar. Harun Ak nc K z m dil, anne sütünden sonra inek sütüne, Dimes süt içerek al flt. Bu k z m n ilk inek sütü içti i foto raf. K z m n eski foto raflar na bakarken hofluma gitti ve sizinle paylaflmak istedim. (K z m flu anda 2.5 yafl nda ve süt içmeyi çok seviyor.) Sonay Özkan 28 Merhaba Dimes, Bir e itimci ve özellikle de bir anneyim. Çocuklu- umda a açtan kopard - m z meyveleri düflündükçe herfleyin yabanc - laflt dünyam zda çocuklar m z için endifleleniyorum. yi ki sen vars n Dimes. Do all n ve lezzetinle k z m pek için vazgeçilmezsin. Benim gönlüm rahat, k z m çok mutlu. Teflekkürler. Zeliha Yüzüak O uz Sn. Dimes, Ürün kalitesinden dolay kendi ülkemde de tercih etti im bir markas n z. Eflimin ifli dolay s yla bir süredir Çin Qindao da yafl yoruz. Bildi iniz gibi bu ülke çok uzun y llar yoksulluk içinde yaflam fl ve k sa bir süre önce ekonomisinde ciddi yükselifl sa lam flt r. Bu ülke insanlar açl ktan her fleyi yemeyi ö renmifl olmakla birlikte ekonomik refahla ithal ürünlere zafiyet artm flt r. Market raflar nda rastlad m tek Türk markas sizi gördü ümde sevincimi, ayn zamanda duydu um üzüntüyü anlatmam güç olur. Ülkemde onca iddial g da markas varken hiç birinin burada bir pazar yaratamam fl olmas can s k c. Ticaretten önce hizmeti ve kaliteyi hedef ald n düflündü üm Dimes'i ürün çeflitlili i ve bol kazanç ile uzun y llar dünya üzerinde insano lunun hayat sürdü ü her noktada görebilmek dile i ile. Baflar lar dilerim. Teflekkür ederim. Aysun ÜNAL Siz de erli Dimes ailesine sonsuz teflekkürlerimi borç biliyorum. Çünkü bizlere ve çocuklar m za dal ndan do al meyveleri sofram za sundu unuz için, çünkü Dimes özenle ve titizlikle müflterisine ulafl yor. Teflekkürler Dimes. Reklama gerek yok bence, Dimes in ad yeter, iflte tat iflte Dimes. Sayg ve sevgilerimle. Hüseyin Küçük Ethnic Market, London English The Rise of Dimes in the UK We made an interview with the head of Gama Mediterranean Foods Ltd., Mr. Ali Sancak, Dimes distributor in the UK. Would you please tell us about your company? Gama has started in commerce in We have started by distributing some food products like pickle, cheese to little food companies around London. Now we have reached over 1500 points all around Britain with our own distribution network and we work with 15 subdealers from Scotland to Ireland. Besides, we are one of the important suppliers of most popular supermarket chains like Asda, Morrison s, Budgens and Somerfield. When and how did you start making business with Dimes as a distributor? We have started to promote and sell Dimes products in In those years, there was another Turkish fruit juice brand in England but they were selling only to consumers from Turkey and Cyprus. They were distributing that brand to the ethnic market that has a narrow target group. Then we entered to the market with Dimes brand. Today, we have created a positive perception of Turkish fruit juices by Dimes. Would you please describe the fruit juice market in Britain? In England, alcohol and other drinks have an important role at their nutrition and food culture. Wine is very common at dinner, fruit juice and milk consumption is very common at breakfast. Fruit juice is a product category which is bought by every age and income group. In the west of the world, marketing is as important as the attributes of the product. To create brand loyalty is essential in terms of marketing. It needs to appeal not only by taste to the consumers but also by their eyes and minds. Therefore, in general, the growth of the products is depending on the company and the brand. The right balance should be established between producer, marketer and seller. Ali Sancak Which flavors are mostly preferred in nectars and 100% fruit juices in the UK? English people mostly prefer orange and apple juices, followed by tropical fruits like mango, berried fruits and pineapple. One of every two consumer in England prefers orange juice. Orange has 53% of the market in general. Apple juice consumption is around 14%. Would you please describe the consumer profile in fruit juice market in Britain? Fruit juice is more popular among children and young people. But, as I have mentioned before, because of the nutrition and food culture, it is proper for all ranges of age and the role of brand loyalty is so distinctive in this profile. Would you please express your ideas about Dimes brand and Dimes company? Dimes is one of the high quality fruit juice brands both in England and in Turkey. Whenever we promote Dimes products in Europe, we always trust in the product diversity, package design and quality. And we have never received a negative reaction to it. Today, it is possible to find Dimes products in markets all around Britain that we reach. Dimes products have already gone beyond the ethnic markets and have become one of the most popular fruit juice brands of English consumers. For example, you can find Dimes at North and Middle England where ethnic minorities do not exist. Have you ever experienced an interesting case about Dimes fruit juices? Recently, while I was talking with a manager of a supermarket where we distribute Dimes, he told me that rosehip juice doesn t get much interest and he requested us to take them back. Of course, English people aren t used to this flavor. Meanwhile, one customer came in and asked where the rosehip juice shelf is. I found out that he was the owner of a bar at that region. He bought all the stock. He was using Dimes Rosehip Juice in one of his special cocktails. He said that he wants to be selling this cocktail only in his own bar which is very popular among its customers. Somerfield Market, London Costcutter Market, London Sainsbury s Market,London 29

17 English The Dimes Passion Increasingly Grows Worldwide Dimes Winds Blew Through Africa This Year Although Dimes isn t at the market of cheap-line fruitjuices and the purchasing power in Africa is lower than the other continents, the sales are increasing fast. Dimes is consumed with pleasure for its healthiness and naturalness in many countries such as Ghana, Liberia, Gabon, Niger, etc. Although there is an intensive competition in African market, Dimes has succeeded to enter to local channels and it is represented in various important retail sales points, where most of the companies fail to enter. Ghana, Melcom Market Dimes also entered to European origin big supermarkets such as Monoprix in North Africa where there are countries such as Tunisia, Morocco, etc. It is one of the highly circulated brands in that national chain. Thus, as stated by Mr. Vedat Doruk, the Export Manager of Dimes, Dimes winds blew through Africa this year. Sousse, Tunisia. Géant Market Ghana, Melcom Market St. Vincent, Caribbean Ghana Sfax, Tunisia. Monoprix Market Sousse, Tunisia. Géant Market Dimes is at Balkans Trying hard to be in Balkans for a while, Dimes fruit juices have finally achieved to enter to supermarkets of Macedonia, Kosovo and Albania by the Macedonia end of last year. Increasing its sales volume in Macedonia where there is a high fruit juice consumption, Dimes, with its naturalness and additive-freeness has become a favorite brand in the eyes of Macedonian consumers, by entering to their daily lives. The Preferences are Changing at the Tropical Paradise Central America and Caribbean region are the other regions where the sales volume of Dimes has greatly risen. Gaining a very powerful market position in Trinidad, Tobago, Barbados and St. Vincent Islands, Dimes, with its distinctive feature of being natural, has been consumed with great pleasure at one the world s biggest and most important holiday centers, Caribbean region. Mr. Vedat Doruk states that once known by the famous film Pirates of the Caribbean, the region is now known as Dimesland by us. Mr Doruk answers to the question of how does Dimes achieve to success in all these different regions of the world, where there are different consumption behavior patterns?, as follows: Dimes success grows out of its naturalness, freshness and additive-freeness. Fruit is fruit everywhere, but as long as the fruit juice is Just Fruit, the success comes along on its own. That s also because we have a common vision which is Dimes = Just Fruit = Customer Satisfaction Worldwide. The World of Fruit Juice Will Meet in Istanbul Turkish Fruit Juice Association (MEYED) will be hosting the 16th IFU Congress Bridging juice with science, health and technology, at Swissotel Istanbul, from 2nd to 7th May This will be a special occasion for gathering in Turkey fruit juice professionals from five continents. Turkey, a bridge between Europe and Asia, is also a country with an expanding market and a juice industry which has a high potential. Around 400 people of a wide range of experts and professionals are expected to attend this congress. This will be a record breaking number for the history of IFU World Congress. As the European capital of culture and a city where two continents meet, Istanbul will witness the 16th IFU congress, one of the greatest world juice congresses, which will be hosted by Turkish Fruit Juice Industry Association (MEYED). High level of participation is expected from professionals of the fruit juice industry coming from all over the world. All eyes in world fruit juice industry will be on IFU Congress Being aware of the importance of this congress for the Global Juice Industry, as well as Turkish Juice Industry, MEYED has carried out a comprehensive plan to announce the event including press releases, mailings, exclusive meetings with media and press meetings. The international promotion teasers were and are still being sent to all over the world through mailing. Dimes following the congress with high interest Dimes, the first fruit juice producer of Turkey and the member of MEYED; is following the developments about congress closely. Dimes has already taken its seat in this great organization. The news about this congress had been published on the pages of Dimes Life last year. Bruno Jud: Turkish juice market has a great potential of growth in the near future A press meeting was held in Istanbul on 1st February, with the participations of The President of IFU, Bruno Jud, IFU Secretary-General, Elisabetta Romeo-Vareille, the President of MEYED, Alaaddin Güç and the Secretary- General of MEYED, Ebru Akda. At the press conference, Jud mentioned that the young population, the agricultural power, the energy resources and the spectacular development of the fruit juice industry with an average increase of 22 percent in the last five years, were among the reasons why Istanbul was chosen for this great event. Jud pointed out that European market is mature while Turkish juice market is still open to improvements. Over 400 participants are expected to come from all over the world The main topics of the congress will be: technology & innovation, juice & nutrition/health relation, quality, regulatory aspects & insurance and commercial and marketing aspects. Alaaddin Güç, the president of Meyed, emphasized the high level of participation expected for the congress. Through the great partnership between IFU, MEYED and SGF, the main actors of the global fruit juice markets will be given the opportunity to discuss new issues as well as the future of the industry. Participants profile will be raw material / fruit juice manufacturers, suppliers, packaging companies, government officials, NGOs, educational institutes and universities. Around 200 people are expected to attend from abroad while 150 are expected from Turkish fruit juice sector

18 English A cool friend in hot days Coolness, freshness, flavor and nature are all combined in one brand: Dimes Buzz Lemonade Dimes Buzz Lemonade gives you the feeling of drinking homemade lemonade, with its nonaromatic real natured lemon. Dimes Buzz is appreciated by its 1 liter Tetra Pak prism and 330 ml. tin can packages. It brings coolness and flavor to the customers lives during the long hot summer days. Even though lemonade is a traditional drink, it has been re-demanded and has become a popular alternative among natural and refreshing drinks for the past few years. Dimes with its 52-year-old fruit juice experience, added this nostalgic taste in its product range under the brand Dimes Buzz. Dimes Buzz Lemonade brings the freshness of carefully chosen lemons to meals, is supplied to customers by 1 liter family package for home consumption and 330 ml tin can for individual consumption. During the researches, Dimes Buzz Lemonade has matched with the desired taste of the patisserie and/or homemade flavored lemonade by the customers. Now you will no longer miss the lemonade of your childhood because now there is a cooling alternative that is as natural and tasty as the lemonade your mom used to make. Turkey Wind Blew in Dubai The Turkish Companies Stamped on GULFOOD th of Gulfood which is one of the most important exhibitions of the world took place in Dubai International Convention and Exhibition Center in between February. Turkey was the country having the most participants with its 102 companies in GULFOOD which formed a strategic platform in terms of expansion to the Middle East and surrounding countries. Dimes attracted great attention this year again Dimes stand reached a high number of visitors thanks to its product range and quality. In particular, 100% natural products drew considerable interest. Local press members included in visitors also asked questions about the products and Dimes Export Manager Vedat Doruk replied. Fruit juices and nectars are presented to the visitors and press members for their taste during the exhibiton. The Turkish Stamp on the Fair Turnover of Turkey in agricultural products trade is USD 24 billion. With this figure, Turkey is at the 8th greatest economy throughout the world in agricultural economy. Turkey increased its export to Dubai despite the crisis in Food export of Turkey to the United Arab Emirates also increased by 28% in So, significance of Gulfood which is the 2nd top food fair of the world increases both for the food companies in Turkey and Dimes. Many Turkish companies offering high quality and tasteful products participated in the exhibiton. Turkey pavilion was represented on a wide area of 2519 m2 with its slogan The Best Taste The Best Quality from Turkey. In addition, the country with the most participants became Turkey again with 102 companies in Gulfood

19 Yaza formda girmek icin hafifletici sebep.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı