ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)"

Transkript

1 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret Borsası Hizmet Binası Kat: 6 Efeler - AYDIN Tel: DENİZLİ MERKEZ Pamukkale Üniversitesi TEKNOKENT 3. Kat Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi No: DENİZLİ Tel: MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ Şeyh Mah. Turgutreis Cad. Belediye Kapalı Otoparkı Kat: 1 MUĞLA Tel: Bu Başvuru Rehberi para ile satılamaz. Denizli deki Ajans Merkezi ile Aydın ve Muğla daki Yatırım Destek Ofislerinden ücretsiz temin edilebilir. Ayrıca rehberin dijital haline Ajans Resmi web sayfasından ulaşılabilir. Son Başvuru Tarihi Saat: Başvuru Rehberi Referans No :

2 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No :

3 İÇİNDEKİLER TANIMLAR Başvuru Rehberlerinde kullanılan bazı kavramların bu program kapsamındaki karşılıkları aşağıdaki gibidir. TANIMLAR PROGRAMIN KÜNYESİ ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI GİRİŞ PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınması için Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak için BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi SÖZLEŞME İMZALANMASI VE UYGULAMA KOŞULLARI EKLER Ajans: T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, Proje Uygulama Rehberi nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan rapordur. Ayni Katkı: Başvuru sahipleri, ortağı/ortakları veya işbirliği yapılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine, ekipman gibi her türlü nakdi olmayan katkıdır. Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, bu rehberde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az (beş) yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlardır. Başvuru Rehberi: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belgedir. Başvuru Sahibi: Mali destek almak üzere Ajansa proje başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. Çalışma Programı: 449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili maddeleri ile Kalkınma Bakanlığının belirlediği esaslar referans alınarak hazırlanan bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, mali destek programlarını ve bunlara ayrılacak tahmini malî kaynakları ve bunların Ajans bütçesi içindeki tahmini oranı ile belirtilen faaliyetlerin gerekçelerini gösteren ajans tarafından Kalkınma Bakanlığı onayına sunulan programdır. Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak ve gerekli gördüğü durumlarda bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme yöntemi ile projeleri yeniden değerlendirerek görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az 7 (yedi) yıllık tecrübeye sahip, en az (beş) üyeden oluşan komitedir. Eş-finansman: Ajans tarafından desteklenen projelerdeharcanmak üzere, proje bütçesinin yararlanıcı tarafından ödenmesi taahhüt edilen kısmıdır. Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi belirli, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş projenin özel amacına ulaşmak için proje kapsamında yapılan işlerdir. Görünürlük: Projenin uygulama süresi boyunca Ajans tarafından sağlanan mali destek ile T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunun görünür kılınması amacıyla başvuru sahibi tarafından yapılması taahhüt edilen projenin tanıtımına yönelik tedbirlerdir. İştirakçi(ler): İşbu mali destek programı kapsamında desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan ayni ve 02 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizm Altyapısı / Mali Destek Programı 03

4 nakdi fayda veya menfaat elde etmeden başvuru sahibine projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı vb.), iştirakçi beyannamesini imzalayan tüzel kişilerdir. İzleme: Ajans ın desteklediği projenin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşması amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyetleridir. Kalkınma Ajansı: Ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici ve koordinatör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi): Ajans tarafından yürütülen mali ve teknik destek programları çerçevesinde sunulan projelere ilişkin bilgilerin alınması, başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması gibi süreçlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan modüler, bütünleşik ve merkezi bilgi sistemidir. Mali Destek: Desteklenecek başarılı proje bütçesinin belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödemelerdir Mali Destek Programı: TR32 Düzey II Bölge Planı nda tanımlanan gelişme eksenlerinin, amaçların ve stratejilerin uyum içinde gerçekleştirilmesi için hazırlanan, destek programıdır. Menfaat İlişkisi: Proje başvuru dosyasınınhazırlığı, projenin değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, başvuru sahibine ya da üçüncü kişilere maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durumdur. Nihai Rapor: Proje Uygulama Rehberi nde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Başvuru Sahibi tarafından proje uygulama süresinin sonunda ajansa sunulan rapordur. Ortak(lar): İşbu mali destek programı için uygun başvuru sahibi olan, proje başvuru dosyasının hazırlanması ve projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda, menfaat elde ederek bunun karşılığında Başvuru Sahibine projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve bu rehberde gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Paydaş Veri Tabanı: Değerlendirme komitesi üyeleri, bağımsız değerlendiriciler, teknik yardım firmaları ve uzmanları, yararlanıcılar, projelerde görevli elemanlar, proje kapsamında mal ve hizmet tedarik edilen veya yapım işlerini yüklenen gerçek ve tüzelkişiler, dış destek firmaları ve uzmanları, bilgilendirme ve eğitim toplantılarının katılımcıları ile T.C. Kalkınma Bakanlığınca uygun görülecek diğer gerçek ve tüzel kişilere ilişkin ihtiyaç duyulan bilgilerin yer aldığı ve ihtiyaçlara göre sürekli güncellenen, hizmete özel nitelikteki elektronik veri saklama ve işleme ortamıdır. Proje: İşbu mali destek programı kapsamında mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan, amacı, bütçesi, süresi, başvuru sahibi ile bütünlük arz eden, faaliyetler bütünüdür. Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan başvuru sahibi tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş-finansman da dâhil olmak üzere tüm ve sadece proje harcamalarının tamamının yapıldığı banka hesabıdır. Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından yürütülen belirli bir mali destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje Uygulama Rehberi: Başvuru sahibinin proje yürütülme süresince uymak zorunda olduğu satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleridir. Projede Görev Alan Kilit Personel: Projenin uygulanması ve yönetilmesini gerçekleştiren, koordinatörü, bunların yardımcıları, idari ve mali işlerden (teknik uzman, muhasebeci vb.) sorumlu personeli içeren kişilerdir. Proje Koordinatörü: Desteğe konu projenin yürütülmesinden ve ajansa raporlama yapılmasından sorumlu olan personeldir. (Başvuru sahibi veya proje ortağı olan kurumun yetkili kişisi olmak zorunda değildir.) Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Potansiyel başvuru sahiplerinin mali destek programı hakkında yaygın olarak bilgi talep ettikleri soruların cevaplarının yer aldığı ve Ajansın internet sayfasında yayınladığı soru ve cevaplar dizisidir. Sözleşme: Ajans ile başvuru sahibi arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleridir. Sözleşme Makamı: Desteğe konu projenin başvuru sahibi kurum ve T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansını ifade eder. Temsil ve İlzama Yetkili Kişi: Kurum, kuruluş ya da işletmeyi mali, hukuki, ticari ve idari konularda üçüncü kişilere karşı doğrudan tabi olunan mevzuat veya kuruluş/ana sözleşmesi veya bunların yetkili kıldığı organca alınan; tutar, süre, imza ve konu ile sınırlandırabilecek karar gereğince muteber bir yükümlülük, taahhüt ve borç altına sokabilecek hukuki tasarruf yetkisine sahip kişi/kişilerdir. Termal Kür Tesisleri: Bünyesinde konaklama yapılmadan kür programı çerçevesinde işletilip belgelendirilen termal tesislerdir. TR32 Düzey II Bölgesi: Aydın, Denizli Muğla illerinden oluşan bölgedir. Usulsüzlük: Proje uygulama sırasında veya öncesinde; gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, hile ve sahtecilik yapmak ve Kalkınma Ajanslarının tabi olduğu mevzuatta belirtilen ilke ve kurallara aykırılık teşkil edecek bir şekilde sözleşme ilişkisini ihlal eden eylem ve davranışlardır. 04 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizm Altyapısı / Mali Destek Programı 0

5 PROGRAMIN KÜNYESİ Programın Adı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) BU MALİ DESTEK PROGRAMINDA ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR Program Referans No Başvuru Süresi Programın Amacı Programın Öncelikleri Programın Bütçesi Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Miktarı Programın Süresi Uygun Başvuru Sahipleri KAYS Son Başvuru Tarihi Saat: Güney Ege Bölgesi nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir TL Asgari Tutar Azami Tutar : TL : TL Azami proje süresi 24 aydır. Matbu Son Teslim Tarihi Saat: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi 2. Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi 3. Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi 4. Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması Asgari Destek Oranı : %2 Azami destek Oranı : %7 Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversite Rektörlükleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.), Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.) Turizm Altyapı Birlikleri, Ajans, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında Programı iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahibi, Ajans tan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ajans, bu Program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ve değerlendirme sonuçlarına göre 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki Mali Destek Programları arasında kaynak aktarımı yapma haklarını saklı tutar. Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY) üzerinden yapılması ve başvuru belgelerinin son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans a sunulması gerekmektedir. Tüm başvurular KAYS-PFDY sistemi üzerinden doldurulup, ıslak imzalı şekilde bir asıl bir suret halinde ajansa matbu olarak sunulacaktır. Matbu olarak ajansa iletilen başvurular ile elektronik ortamda yapılan başvurular arasında farklılık olması halinde ve proje değerlendirmeleri elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirileceğinden elektronik ortamda yapılan başvurular esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir. Başvuru Sahiplerinin, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir. 2011/197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2009/1199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 maddesi ve 2012/330 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. maddesi gereğince 14/4/2011 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi ile sağlanan desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamamaktadır. Program kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yeri ve zamanı Ajans ın internet sitesi (www.geka.org.tr) üzerinden duyurulacak olup toplantılara tüm potansiyel başvuru sahiplerinin katılması tavsiye edilmektedir. Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, ya da faks ( ) ile Program Yönetimi Birimi ne gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde Ajansın internet sayfasında (www.geka.org.tr) yayınlanacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hususlar Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları da dahil olmak üzere sözlü sorulan sorulara anında cevap vermekle yükümlü değildir. Bir Başvuru Sahibi 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında, en fazla 4 (dört) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki) projesi için destek alabilir. Bir başvuru sahibinin bu Mali Destek Programına destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması ve ikiden fazla proje başvurusunun başarılı bulunması halinde destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan 2 (iki) projesine verilir. Toplam 4 başvuru yapma hakkı 201 yılı teklif çağrıları kapsamındaki Mali Destek Programlarının tamamı için geçerlidir. Tüm başvuru haklarının bu Mali destek Programında kullanılması halinde, diğer 201 yılı Mali Destek Programlarına başvuru yapılması mümkün değildir. 06 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizm Altyapısı / Mali Destek Programı 07

6 BÜTÇE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI Bu mali destek programı kapsamında KDV uygun maliyettir. İnsan Kaynakları ve Seyahat (yolculuk ve gündelik giderleri dâhil) bütçe kalemlerinin toplamı proje bütçesinin %10 unu aşamaz. Proje için yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler, projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla uygun maliyet olarak kabul edilebilmektedir. (Personel, proje ekibinde bulunmalı, özgeçmişi sunulmalı ve proses görevlisi, makine operatörü vb. gibi işçi vasfında olmamalıdır.) Proje için yeni istihdam edilecek kamu görevlilerinin maaşları, projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla eşfinansman olarak kabul edilebilmektedir. (Personel, proje ekibinde bulunmalı, özgeçmişi sunulmalı ve proses görevlisi, makine operatörü vb. gibi işçi vasfında olmamalıdır.) Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan maliyetlerin %3'ünü geçemez. Ajans tüm projelerden bağımsız mali denetim talep eder. Denetim giderleri uygun maliyettir ve bütçeye yazılmalıdır. Proje bütçesinde yer almadığı takdirde, zorunlu olan bu denetime ait maliyetler Yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Yurtiçi gündelik giderleri, 201 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/194 tarihli ve 624 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümlerini, ilgili meri mevzuat hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar GİRİŞ T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2/01/2006 tarihli 449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un üçüncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, 2/07/2009 tarih ve 2009/1236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR32 Düzey 2 Bölgesi nde (Aydın, Denizli, Muğla) kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın temel amacı, 449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği gibi; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, 08/11/2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, anılan Yönetmelik gereğince Kalkınma Bakanlığı nca 09/12/2009 da yayımlanan Destek Yönetim Kılavuzu ve her bir destek programı özelinde yayımlanan ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlayabilmektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı ile Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu na sunulmak üzere gönderilen Bölge Planı nda TR32 Düzey 2 Bölgesi nin (Aydın, Denizli, Muğla) vizyonu Kaliteli yaşam sunan, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege olarak belirlenmiştir. Gerekçe a. Türkiye de Turizm Sektörünün Büyüklüğü, Önemi ve Gelişmeler 20. yüzyılda hem ekonomik hem de sosyal olgu açısından dünyanın gelişimine en büyük katkı sağlayan sektörlerden birisi turizm sektörü olmuştur. 21. yüzyılda da sektörün katkısının artarak devam ettiği görülmektedir. 190 yılında dünya üzerinde turizm hareketine katılan kişi sayısı 2 milyon iken 2013 yılına geldiğimizde bu rakam 1,087 milyarın üzerine çıkmıştır. Türkiye ise bu sayının 37,79 milyonunu çekmeyi başararak dünyada en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında 6. sırayı almaya hak kazanmıştır. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye 2013 yılında elde ettiği yaklaşık 28 milyar $ turizm geliri ile dünya turizm gelirinin %7,8 ini elde etmiş ve dünya genelinde 2013 turizm geliri sıralamasında 12. sırada yer almıştır. Bu doğrultuda 2012 yılında 3,7 olan turist sayısını yılda %,9 luk; 2,04 milyar $ olan turizm gelirlerini de yaklaşık %10 luk bir yükselişle artırmayı başarmıştır yılında yürürlüğe konan Turizm Teşvik Yasası ile dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşan Türkiye turizmi günümüzde 2023 Türkiye Turizm Stratejisi doğrultusunda istikrarlı gelişimine devam etmektedir. Bu stratejik belgenin ortaya koyduğu sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile istihdamın artırılması ve bölgesel gelişmenin hızlandırılması politikalarının turizmin gösterdiği istikrarlı yükselişte payı oldukça yüksektir. Bu doğrultuda Türkiye 2023 yılında 0 milyon yabancı turist ve yaklaşık 0 08 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizm Altyapısı / Mali Destek Programı 09

7 milyar $ turizm geliri hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için bölgelerin kaynaklarına ve yapısına uygun şekilde tasarlanmış stratejik adımlar belirlenmiştir. Bu belgede ülkenin stratejik sektörlerinden olan turizmden elde edilen gelirin artırılması ile toplam 1,1 milyar olan Türkiye GSKD sinin içinde %63 payı bulunan hizmetler sektörünün payını artırmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle sağlık turizmi, termal turizm, eko turizm gibi alternatif alanlara yatırımlar yapılması; yerel kültürün turizme entegre edilmesi; kentlerin ve bölgelerin belirli temalarla markalaştırılması ve tanıtımlarının yapılması; turizm hizmetinde kalitenin artırılması gibi stratejilerin öne çıktığı görülmektedir. Bölgesel politikalar ve izlenen turizm stratejilerinde de bu ulusal stratejiler göz önüne alınmaktadır. b. Güney Ege Bölgesinde Turizm Sektörü Büyüklüğü ve Önemi 2023 Türkiye Turizm Stratejisi nde öne çıkan önemli turizm bölgelerinden birisi de Güney Ege Bölgesi olmuştur. Bölge turizminin özellikle 1982 Turizmi Teşvik Yasası ile Türkiye ile birlikte yükselişte olduğu görülmektedir yılında bölgeyi ziyaret eden toplam turist sayısı, milyon iken bu sayı 2012 yılında 8, milyona ulaşmış fakat Türkiye ye gelen turist dağılımındaki payı 2002 yılından bu yana azalış göstermiştir. Türkiye GSKD sinin yaklaşık %3, ini oluşturan Güney Ege Bölgesi 2012 yılında ülkeye gelen turist sayısının ise yaklaşık %14 ünü ağırlayabilmiş ve toplamda 29,7 milyon geceleme sayısına ulaşmıştır. Geceleme ve turist sayıları göz önüne alındığında bölge genelinde ortalama konaklama süresi turist başına 3,4 gece olmaktadır. Bu sayı turizm ilçelerine göre farklılık göstermekte; Ortaca ilçesinde 8 geceyi bulurken Pamukkale ve Karahayıt çevresinde 1 geceye kadar inmektedir. Bu noktada ülke ve bölge turizm gelirlerinin artması ve turizmin daha verimli bir sektör haline getirilmesi turistin geceleme sayısının artırılması ve alternatif turizm çeşitleri ile farklı gelir gruplarına ait hedef kitlelere yönelik turizm ürünlerinin geliştirilmesi gündeme gelmektedir. Turistlerin bölgeyi ziyaretleri mevsimlere göre incelendiğinde ise bahar ve yaz aylarındaki yoğunluk dikkat çekmektedir. Buna göre yaz aylarında bölgeyi ziyaret eden turistlerin Türkiye deki payı %14-1 dolayında olurken kış ve sonbahar dönemlerinde bu oran % dolaylarına kadar inmektedir. Bu noktada yazın ilgi gören deniz turizminin bölgede doygunluğa ulaştığı göze çarpmakta ve bölgenin turizmini dört mevsime yayması ve turizmden en verimli etkiyi elde etmesi için alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi gerekliliği öne çıkmaktadır. Kış aylarında cazibesini artıran ve diğer illerin önüne geçen Denizli, Pamukkale ve Karahayıt ta bulunan termal ve sağlık turizminin etkisiyle alternatif turizmin yaratabileceği etkiyi göz önüne sermektedir. Bu çerçevede Güney Ege Bölge Planı nda ayrıntıları ile ele alınan bölge turizmi için oluşturulan ve her ilden turizm paydaşlarının bir araya getirildiği katılımcı süreçlerle hazırlanan stratejilerde ve bölge vizyonunda da turizm sektörünün ağırlığı görülmektedir. Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege olarak belirlenen bölge vizyonunda da görüldüğü üzere bölgenin küresel bir turizm odağı olması hedeflenmektedir. Bölge Planı nın temelini oluşturan dört gelişme ekseninden birisi olan Dört Mevsim Turizm gelişme ekseni doğrultusunda bölge turizminin çeşitlendirilmesi, kalitesinin artırılması ve etkin tanıtımının yapılması amacıyla Turizmde tanıtım ve markalaşma ve Turizmde çeşitlilik ve kalite olmak üzere iki öncelik belirlenmiş ve bu önceliklerin altında gerekli stratejik adımlar ve tedbirler belirtilmiştir. c. Güney Ege Bölgesi için Alternatif Turizmin Geliştirilmesinin Önemi Turizm sektörünün bölgedeki birçok paydaşı Ajans tarafından birçok kez farklı platformlarda bir araya getirilmiş ve bölge turizminin sorunları, engelleri, çözüm önerileri ve olası yatırım önerileri tartışılmış ve raporlanmıştır Bölge Planı nda da değinilen ve ilgili tedbirlerin belirtildiği sorunların başında; Turizmin yaz aylarına sıkışması ve yaz mevsimi dışında turistlere hitap edecek alternatif turizm çeşitlerini üretilememesi, Sağlık ve termal turizminin amacına uygun belli sağlık paket turları dâhilinde pazarlanamaması ve başta Pamukkale de günübirlik sorununun ortaya çıkması, Turizm yoğun noktalardaki altyapı sorunları, yerel ve kültürel değerlerin turizme entegre edilememesi, Turizmin kıyı kesimden kırsal ve iç kesimlere doğru geliştirilememesi, Turizmin tanıtımında etkin ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilememesi, Turistik tesislerin belli kalite standartlarına sahip olmaması ile Turizm sektöründe istihdam edilen işgücünün niteliksiz olması konuları gelmektedir. Bölgede ve ülkede yaygın olan ve turist yoğunluğunu yaratarak ekonomiyi canlandıran deniz turizminin doygunluğa ulaşması ve dünyada gelişen turizm trendlerinin etkisi sonucu ortaya çıkan bu sorunların turizmin bölge ekonomisine katkısını sınırlamakta ve bölgeye daha çok turist gelmesini engellemekte olduğu birçok ortamda bölge paydaşları tarafından dile getirilmiştir. Bu sorunların çözümüne yönelik proje ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu çözüm önerilerinin ve projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli kıvılcımın çakılması ve hem kamu kurum kuruluşları hem de özel sektörün alternatif turizmin geliştirilmesi yönünde teşvik edilmesi için gerekli ilk adım Ajans tarafından 2013 yılı Alternatif Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programları aracılığı ile atılmıştır. Yürütülen ve yürütülmekte olan başarılı proje örnekleri ile Ajans desteğinin ve belirlenen program önceliklerinin alternatif turizmin geliştirilmesi için önemi ortaya çıkmış ve bu doğrultuda Ajans turizmi belirli öncelikler dâhilinde destekleme kararı almıştır. Ajans uzmanları ve paydaşlar tarafından belirlenen öncelikler, alternatif turizm alanları ve örnek projeler doğrultusunda ortaya konacak proje başvurularının çarpan etkileri ile birlikte başta belirtilen sorunların ve engellerin uzun vadede ortadan kalkmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır. d. Program Önceliklerinin Güney Ege de potansiyeli, önemi ve fırsatlar i. TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ Güney Ege Bölgesi, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi nde büyük bir yer kaplayan ve önemli bir ülke politikası haline gelen termal ve sağlık turizminde büyük bir potansiyel barındırmakta ve Denizli-Aydın ı içeren Aphrodisia Kültür ve Termal Turizm Gelişme Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Sahip olduğu termal kaynaklar, sağlık ve turizm altyapısı ile başta Pamukkale ve Karahayıt olmak üzere Aydın da Kuşadası kaplıcalarının ve Muğla da Dalaman, Sultaniye ve Girmeler kaplıcalarının gerekli alt ve üstyapı eksikliklerini tamamlayarak büyük bir avantaja sahip olması beklenmektedir. Bununla birlikte özellikle turizm yoğun bölgelerde ve ilçelerde sağlık turizmi kapsamında hastanelerin altyapılarını geliştirerek bölgenin sağlık ve termal tur paketlerinin tanıtılması büyük önem arz etmektedir. Bölge Planı nda Dört Mevsim Turizm gelişme ekseni altında ele alınan termal ve sağlık turizmi için Termal turizm sağlık odaklı geliştirilecek, diğer turizm alanları ile işbirliği artırılacak ve etkin tanıtımı yapılacaktır. tedbiri belirtilmiştir. ii. DOĞA TURİZMİ Kapsamı oldukça geniş olan ve agro-turizmden kuş gözlemciliğine birçok turizm çeşidini içeren doğa turizmi doğal zenginlikler açısından avantajlı olan bölge için önemli bir kaynak sağlamaktadır. Özellikle kıyı kesimlerde deniz dolayısıyla yoğunlaşan turizmin ekonomik etkilerinin iç kesimlere yaygınlaştırılması için öneminin büyük olduğu bilinmektedir. Kırsal alanda yerel kültürün en doğal hali ile yaşatılması ve Milli Parkların ve diğer doğal alanların endemik türler açısından zenginliği dünyada özellikle yüksek gelir düzeyine sahip turistler tarafından dikkat çekmekte ve önemli bir destinasyon olarak görülmektedir. Bölge Planı nda da buna yönelik Yayla turizmi potansiyeli yoğun olan alanlara yürüyüş, bisiklet ve doğa gözlemi aktiviteleri entegre edilerek 10 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizm Altyapısı / Mali Destek Programı 11

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı