Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Goodyear Lastikleri T.A.fi."

Transkript

1 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli stanbul Tel:(212) Faks: (212)

2 2010 FAAL YET RAPORU Ellinci Hesap Y l Ortaklar Genel Kurul Toplant s 27 Nisan, 2011 Gündem Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Raporu Faaliyetler Mali Sonuçlar Goodyear Lastikleri T.A.fi. 31 Aral k 2010 ve 2009 Tarihli Bilançolar 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren döneme ait Gelir Tablolar 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren y la ait Mali Tablolara liflkin Aç klay c Notlar Özsermaye De iflim Tablosu Ba ms z Denetim Raporu Denetçiler Raporu Zorunlu Bilgiler Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu GÜNDEM 1. Baflkanl k Divan 'n n teflkili. 2. Toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan 'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Ba ms z Denetçi Raporlar n n okunmas y l nda yap lan ba fllar hakk nda Genel Kurul a bilgi verilmesi. 5. fiirketin 2010 y l Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun görüflülmesi ve onaylanmas y l içerisinde kar da t lmas ile ilgili Yönetim Kurulu Karar n n onaylanmas. 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmas. 8. Yönetim Kurulu ve Denetçi say s n n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine ait huzur haklar ve Denetçi ücretlerinin belirlenmesi. 10.Ba ms z Denetim Kuruluflu tayininin onaylanmas y l hesap dönemi ve izleyen y llara iliflkin kar da t m politikalar n n ortaklar n bilgilerine sunulmas. 12.Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde zikredilen müsaadenin verilmesi. 13.Dilekler. 02 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

3 YÖNET M KURULU ÜYELER Harish Khosla Andreas Niegsch Ralf Marx Cabrera Ersin Özkan Dominikus Golsong Can Kurtulufl Ahmet Eren Erbabacan Atok lhan Mehmet Tuluy Ergörül DENETÇ LER Mehmet Tanju Polatkan Haflim Onat Y ld r m Baflkan Murahhas Üye Genel Müdür (31 Mart 2010 tarihine kadar Genel Müdür) Üye Genel Müdür (1 Nisan 2010 tarihinden itibaren) Baflkan Yard mc s Mali fller Direktörü Üye Üye Üye (31 Mart 2010 tarihine kadar) Üye Üye Üye Denetçi Denetçi 2010 YILI FAAL YETLER HAKKINDA YÖNET M KURULU RAPORU Sayg de er Hissedarlar m z, 31 Aral k 2010 itibariyle sona eren mali y la iliflkin düzenlenen Y ll k Faaliyet Raporu ekte de erlendirmenize sunulmaktad r. Son birkaç y lda, dünyan n tamam n etkileyen bir dizi iniflli ç k fll olaylar yafland. Mali ve ekonomik krizden sonra, 2010 y l n n neler getirece i konusunda hiç kimsenin net bir fikri yoktu. Dolay s yla, birçok flirket 2010 y l için planlar n yaparken çok dikkatli davrand y l nda Türkiye ekonomisi çok daha iyi bir performans sergiledi ve yo un müflteri talebiyle desteklenerek Avrupa pazarlar n n ço undan çok daha h zl bir flekilde toparland. Sonuç olarak; 2010 y l nda en güçlü büyüyen ekonomilerden biri haline geldi. Türkiye pazar, güçlü ekonomik iyileflme h z ve artan müflteri güveniyle birlikte, geçen y l Avrupa ülkeleri ve komflu ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi. Ancak lastik sektörü, baflta do al ve sentetik kauçuk olmak üzere, hammadde fiyatlar ndaki art fl ve yerel enflasyon ve istikrars z döviz hareketlerinden önemli bir darbe ald. Goodyear Türkiye; 2010 y l ndaki zorlu ekonomik ortama ra men, tüm ifl alanlar m zda çok güçlü bir adetsel büyümeden yararlanarak, malzeme/girdi maliyetlerindeki art fllar aktif bir flekilde yönetti. Bununla birlikte; hammadde d fl ndaki unsurlar n maliyet yap s n iyilefltirerek ve bunlar sonucunda faaliyet kâr n art rarak, bu durumun üstesinden gelmeyi baflard. En çok otomotiv sektöründe hissedilen talep art fl ; üretim program m z y l n ikinci yar s nda haftada 6 günden 7 güne ç karmak suretiyle, hem Adapazar hem de zmit fabrikalar m zda elde edilen tonaj ç kt s n art r p uygun maliyet sa layarak, kurulu kapasitemizden daha iyi bir flekilde yararlanmam z sa lad. Biz, Goodyear Türkiye olarak; organizasyonumuza yeni üyeler ekleyerek ve e itim ve geliflim imkanlar sunarak, Sürekli Geliflim Sistemleri (Continuous Improvement Systems CIS) ve verimlilik projeleri ile iflletme sermayemizi ve tüm faaliyet alanlar ndaki maliyetimizi özenli bir flekilde yöneterek, proje ve programlar m z dikkatle de erlendirerek, kurumsal kabiliyetlerimizi gelifltirmeye devam ettik. Güçlü ve yenilikçi ürün portföyümüz, mevcut ve yeni da t m ortaklar m z ve çal flanlar m z n gayreti ve özverili tak m çal flmalar yla, hedeflerimize ulaflmaya, hatta aflmaya ve böylece Goodyear, Türkiye deki lider marka ve flirketlerden biri haline getirmeye haz r z. Sözlerimi bitirirken; müflterilerimize, tedarikçilerimize ve ifl arkadafllar m za verdikleri güçlü destekleri için ve sizlere de flirketimize duydu unuz güvenden ötürü en içten teflekkürlerimi sunmak isterim. Sayg lar mla, Ralf Marx Cabrera Baflkan Yard mc s ve Mali fller Direktörü 04 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

4 FAAL YETLER M Z Goodyear, 4x4 Lastiklerinde F1 Performans Sunuyor... Goodyear n efsanevi Eagle F1 ailesinin yeni üyesi; Eagle F1 Asymmetric SUV Active CornerGrip (Viraj Kavrama) Teknolojisi ile gelifltirildi. Bu teknoloji sayesinde lastik iç duvar nda güçlendirilmifl damak ünitesi, yol temas alan n art r yor. Böylece; Eagle F1 Asymmetric SUV, virajlarda yüksek h zda dahi mükemmel ve konforlu bir sürüfl performans sunuyor. Viraj Kavrama Teknolojisi; lasti in yola daha dengeli ve düzgün flekilde temas etmesini sa l yor. Böylece lastik, virajlarda yolu daha iyi kavrayabiliyor. Özel yar fl lasti i s rt hamur bileflimiyle desteklenen Eagle F1 Asymmetric SUV, ya fll havalarda yola tutunmay da en üst düzeye ç kar yor. Bu özelli i sayesinde, sürücülerine, slak sürüfl koflullar dahil olmak üzere tüm zeminlerde ultra yüksek performans sürüfl keyfini yaflat yor. Eagle F1 Asymmetric SUV lasti inin s rt deseni, lasti in geniflli i boyunca de iflir. ç taraftaki aç k s rt deseni su boflalt m n en üst düzeye ç kar r, ortadaki kesintisiz merkez blo u ise yüksek h zda daha yüksek denge sa lar. D fl taraftaki genifl s rt bloklar virajda maksimum yol tutuflu sa lar. Bu s rt özellikleri, slak zeminde tutunmay daha da art ran özel bir yar fl lasti i hamur bileflimi ile desteklenir. K fl Uzman Goodyear, 35 Bin Tüketicisini Daha K fl Lastikleri Hakk nda Bilgilendirdi Goodyear, 25 bin araçta difl derinli i ölçümü gerçeklefltirerek, k fl aylar nda yol güvenli i için tüketicileri bilgilendirdi... Goodyear; hava ve yol koflullar n n h zl ve beklenmedik bir flekilde de iflti i k fl aylar nda, k fl lastiklerindeki uzmanl n ve güçlü k fl serisini tüketicileriyle paylaflt. Goodyear k fl serisi UltraGrip ailesi ve k fl lastiklerinin kullan m hakk ndaki bilgiler, yurt çap nda seçilmifl al flverifl merkezlerinde (AVM) tüketicilere aktar ld. Goodyear standlar n n ziyaret eden tüketiciler; k fl serisi UltraGrip lastikleri hakk nda bilgi al rken, Goodyear ekibi al flverifl merkezlerindeki 25 bin arac n difl derinli i ölçümünü gerçeklefltirerek, sürücüleri bilgilendirdi. Tüketicileri bilgilendiren Goodyear yetkilileri; bir k fl lasti inin difl derinli i ne kadar fazla olursa, k fl koflullar nda, karl ve buzlu zeminlerde çok daha iyi yol tutuflu sa lad n ve bunun da çok daha güvenli sürüfl performans anlam na geldi ini vurgulad lar. stanbul da Kanyon, Capacity, Palladium gibi büyük al flverifl merkezlerinde gerçeklefltirilen aktiviteler, Türkiye çap nda ise Ankara, Erzurum, Kayseri, Konya, Trabzon, Samsun, Bursa, zmit, Van ve Malatya illerinde seçilen al flverifl merkezlerinde devam etti. Goodyear, 50 Bin Tüketicisini Lastik Seçimi ve Güvenli Sürüfl Hakk nda Bilgilendirdi Goodyear, Türkiye nin dört bir yan ndaki al flverifl merkezlerinde ve benzin istasyonlar nda, 50 bin tüketicisini do ru lastik seçimi ve güvenli sürüfl hakk nda bilgilendirdi. 25 binden fazla araçta difl derinli i ölçümü gerçeklefltirdi... Goodyear; sahip oldu u zengin yaz serisi lastikleri ve güvenli sürüfl hakk ndaki bilgileri, yurt çap nda seçilmifl al flverifl merkezlerinde ve benzin istasyonlar nda tüketicilerine aktard... Ankara Anka Mall, Istanbul çerenköy ve Izmir Çi li Kipa da bafllayan aktiviteler, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Bursa, Eskiflehir, Mu la, Antalya ve Diyarbak r illerinde seçilen al flverifl merkezlerinde ve benzin istasyonlar nda gerçeklefltirildi. Aktiviteler kapsam nda Goodyear standlar n ziyaret edenler, baflta Yak t Tasarrufu Teknolojisi ile gelifltirilen EfficientGrip olmak üzere tüm Goodyear yaz ürün gam hakk nda bilgiler edindi. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear le Yollarda Beraber, Y llarca Beraber... Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear, Yollarda Beraber, Y llarca Beraber diyerek tüm Türkiye yi dolafl p, kamyoncu müflterileriyle bir araya geldi. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear, Nisan 2010 tarihinden bafllayarak Türkiye çap nda kooperatifleri ziyaret etti. Bu ziyaretlerinde kamyoncularla bir araya gelen Goodyear yetkilileri, kamyon lasti i segmentinde sunduklar yenilikleri Yol Arkadafl m aktivitesine kat lan tüm kamyoncularla paylaflt. Goodyear; hem ürünleri ve sat fl sonras hizmetleri hem uygulad klar kampanyalar hakk nda kat l mc lar bilgilendirirken, kamyoncular aras nda ödüllü yar flmalar da düzenledi. Goodyear dan Para ade Garantili Kamyon Lastikleri Kampanyas Ülkenin her bir yerine da lm fl kamyon kooperatiflerinde gerçekleflecek olan Yol Arkadafl Goodyear aktivitelerinde, Goodyear markal kamyon lastiklerinde geçerli olan Para ade Garantili Kamyon Lastikleri kampanyas kat l mc lara aktar ld. Goodyear Nöbetçi Bayi, Kaptanlar m z çin Türkiye nin Her Yerinde... Goodyear "Yol Arkadafl m" aktivitelerinde tan t m yap lan bir di er hizmet ise Nöbetçi Bayi uygulamas oldu YOL (965) numaral Goodyear Destek Hatt n arayan kamyoncular; ülkenin dört bir yan na da lm fl, uzman kadrolu Goodyear Nöbetçi Bayi lerinden 7/24 hizmet alabiliyor. Böylece Goodyear, kamyoncular n yolda kalmadan yüklerini, kolayca ve zaman nda ulaflt rmalar na destek oluyor. Avrupa n n Seçkin Otomotiv Dergileri Güvenlik çin Goodyear Diyor... Goodyear, yol güvenli i için k fl lastiklerinin kullan m n n önem kazand k fl mevsiminde, Avrupa n n önde gelen otomotiv dergileri taraf ndan yap lan testlerde ilk s ralara yerleflti. Goodyear, k fl mevsiminin zorlu koflullar n n yaflanmas yla birlikte k fl lastiklerinin sürücü ve yolcu güvenli i için önemine dikkat çekiyor. Avrupa n n önemli otomobil kurumlar ve dergilerinin gerçeklefltirdi i 2010 k fl sezonu lastik testlerinde ilk s raya yerleflen Goodyear k fl lastikleri; Alman Auto Motor & Sport, Auto Express, Auto Bild, Auto Zeitung gibi uluslararas otomobil dergileri taraf ndan yap lan 27 testin 17 sinde birinci olarak de erlendirildi. K fl Uzman Goodyear le Tüm K fl fiartlar na Meydan Okuyun! Goodyear UltraGrip k fl lastikleri; slak zeminde, karda ve buzda daha k sa fren mesafesi ile bir çok rakibine göre daha üstün performans gösterdi ini, Avrupa n n önde gelen otomotiv otoriteleri taraf ndan gerçeklefltirilen testlerde ald baflar l sonuçlarla kan tlad. Goodyear UltraGrip7+, Auto Motor & Sport taraf ndan Eylül 2010 da 06 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

5 FAAL YETLER M Z yap lan k fl lasti i testinde En yi K fl Lasti i seçildi. Ayr ca; UltraGrip 7+, Almanya n n güvenilir otomobil kuruluflu ADAC taraf ndan 2010 da yap lan k fl lasti i testinde özellikle tavsiye edildi. Goodyear UltraGrip Performance 2 yüksek performans k fl lasti i Yolla Uyumlu Kavrama Teknolojisi ile gelifltirildi. UltraGrip Performance 2 nin önde gelen rakiplerine göre karda %8, buzda %13 daha k sa fren mesafesi sa lad TÜV SÜD Automotive taraf ndan yap lan test sonuçlar yla kan tland. Yak t Tasarrufu Sa layan Goodyear EfficientGrip Al n, Tasarrufu Evinize De Tafl y n... Daha az yak tla, daha fazla kilometre giderek önde gelen rakiplerine göre y lda 30,6 litre yak t tasarrufu sa layan Goodyear EfficientGrip lastiklerinden 4 adet alan sürücüler, enerji tasarruflu 4 adet Philips ampulü kazand. Böylece tüketiciler, hem yolda hem de evlerinde tasarruf ederek, bütçelerine katk sa lad lar... Goodyear EfficientGrip lastiklerinden 4 adet alan sürücüler, Philips in enerji tasarruflu 4 adet ampulünü kazanarak, evde de y lda 80 TL ye varan tasarruf elde ettiler. FuelSaving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi ile gelifltirilen Goodyear EfficientGrip lastikleri daha iyi yuvarlanma direnci sayesinde yak t miktar n azalt yor ve yak t tasarrufu sa l yor. Böylece tüketiciler; lastiklerin performans ndan ödün vermeden yak t tüketimlerini azaltarak kendi bütçelerinde tasarrufu elde ediyor. Ayr ca tüketiciler, düflük karbondioksit emisyonu sayesinde çevrenin korunmas na katk da bulunuyorlar. Premio Express ler Türkiye ye Yay l yor Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli markas Premio, yeni konsepti Premio Express ile hizmet a n geniflletiyor... Goodyear Lastiklerinin Tescilli H zl Otomobil Servisi Markas olan Premio nun s n rl metrekarelerde uygulad Premio Express konseptinin ilk ma azalar Aral k ve Ocak ay nda Türkiye de aç ld. zmir de 3 adet (Bölasko(2), Oto Ertan), Ordu da fiükrü Eren Otomotiv olmak üzere toplam 4 adet Premio Express ma azas 2010 un ilk aylar nda hizmete girdi. Premio Türkiye deki Büyümesini Sürdürüyor Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, Türkiye çap nda büyümeye devam ediyor. Tüketicilerine; lastik de ifliminden akü de iflimine, ya de ifliminden jant ihtiyac na, fren bak m na kadar, çok çeflitli ürün ve hizmetler sunan Premio nun en yeni bayisinin aç l fl, Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch, Goodyear Türkiye Sat fl Direktörü Kemal Ergen, Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan As m Güzel ve fiehit Kamil Belediye Baflkan R dvan Fad lo lu nun kat l mlar ile Gaziantep te gerçekleflti. Gaziantep i, Keflan daki bayi aç l fl takip etti. Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, en yeni ma azas n Marmara Bölgesi nin en önemli kavflak noktalar ndan biri olan Keflan da açt. Böylece Türkiye de 2007 y l ndan itibaren faaliyet gösteren Premio ma azalar n n say s 50 yi aflt. Renault un Elektrikli Fluence Modeli çin Tercihi Goodyear Efficientgrip Yeni Renault Elektrikli Fluence lar; FuelSaving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi sayesinde, önde gelen rakiplerine göre y lda 30,6 litre daha fazla yak t tasarrufu sa layan, Goodyear EfficientGrip ile donan ml olarak piyasaya ç k yor. Mercedes E s n f, Renault Megane 3, Audi A3, Lancia Delta, Alfa Romeo 159 ve Fiat Bravo dan sonra Renault, Yeni Elektrikli Fluence modeli için tercihini Goodyear EfficientGrip lasti inden yana kulland. Elektrikli Renault Fluence, gelece in elektrikli araçlar n n ihtiyac olan daha düflük sürtünme katsay s sayesinde daha fazla enerji tasarrufu sa layan Goodyear EfficientGrip lastikleri ile donan ml olarak 2010 Cenevre Fuar nda otomobil merakl lar na sunuldu. Goodyear, Yeni Kaplama Desenleri le Yeni Avantajlar Sunuyor GOODYEAR, yeni lastikte sahip oldu u Max Teknoloji ile gelifltirdi i kaplama desenleri ile yeni lasti e benzer performans sunuyor. GOODYEAR; 110 y l aflk n tecrübesi ve sahip oldu u teknolojisiyle gelifltirdi i lastikleri ve yüksek performas garantileyen servisleri ile tüketicilerin tercihi olmaya devam ediyor. Goodyear, gelifltirdi i yeni kaplama desenleri sayesinde kaplanm fl lastiklerle güvenlikten ödün vermeden kaplamada da yüksek bir performans sunuyor. Goodyear Kaplama Lastikleri Çevre Dostu Çevre üzerinde olumlu etkiye sahip kaplama lastikler, sosyal sorumluluk bilinci de afl l yor. Artan çevrecilik kayg lar na en iyi çözüm olan kaplama lastikler, daha az hammadde kullan m ile üretilirken, hurda lastik da lar n n oluflmas n da geciktiriyor. Kaplama uygun teknoloji ile yap ld nda son derece güvenlidir ve günümüzde tüm ticari ve askeri uçaklarda kaplama lastik kullan lmaktad r. 08 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

6 FAAL YETLER M Z Yeni UYP ve 4x4 Program n Bayilerimiz le Birlikte Oluflturduk... UYP ile 4x4 ürün gruplar sat fllar n n bayi kanal ndaki da l m n geniflletmek ve ürün hatt ile orijinal ekipman gücünün daha etkin kullan lmas n sa lamak amac yla 16 Ekim 2010 da gerçeklefltirilen Güç Birli i toplant s baflar yla tamamland. Güçlü ve gelifltirilmesi gereken yönlerimizin tart fl ld toplant da beyin f rt nas yöntemi ile UYP ve 4x4 ürün gruplar ndaki performans m z Bir üst basama a s çratmak için at lmas gereken ad mlar birlikte belirlendi. Toplant lar sonras nda gelifltirilmesi gereken yönlerimiz; müflteri beklentileri ve stratejilerimiz gözününde bulundurularak projelendirildi; Uzman bayilerin kat l m ile bulunabilirli i art rmaya ve stok yönetimine yönelik ayl k talep planlanmas na, Uzman bayilere yönelik internet tabanl iletiflim platformu oluflturulmas na, YP ve 4x4 broflürleri haz rlanmas na, Uzman bayi e itim program haz rlanmas na, Son kullan c lara yönelik tavsiye mekanizmas n art racak pazarlama aktiviteleri planlanmas na, Uzman bayilere özel UYP ve 4x4 teflhir standlar, özel proje ismi ve logo tasar m oluflturulmas na, Uzman bayi standartlar n n oluflturulmas na yönelik aksiyonlar al nmas kararlaflt r ld. Goodyear Kamyon ve Kamyonet Lastiklerinde Kampanya... Goodyear Kamyon ve Kamyonet Lastikleri alanlar, sevdikleri ile doya doya konufltular. 15 fiubat - 30 Nisan 2010 tarihleri aras nda geçerli olan kampanya, tüm cep telefonu operatörlerini kapsad. Tüm Goodyear bayilerinde 15 fiubat tarihinde bafllayan kampanyaya kat lan tüketiciler; hem Goodyear kamyon ve kamyonet lastiklerine sahip oldu, hem de tüm cep telefonu operatörlerinde hediye kazand lar. Goodyear K fl Lastikleri, 50 TL Bonus Kazand rd GOODYEAR ile Bonus Card n iflbirli inde gerçekleflen kampanya kapsam nda kart sahipleri, anlaflmal Goodyear bayilerinden yapt klar al flverifllerde 50 TL Bonus kazand lar Ekim 31 Aral k 2010 tarihleri aras nda geçerli olan kampanya ile, Bonus Card sahipleri, yetkili Goodyear bayilerinden yapt klar al flverifllerinde 50 TL Bonus kazand lar ve ilave 5 taksit f rsat na sahip oldular. Goodyear dan 4 AL, 3 ÖDE Kampanyas 1 Nisan - 30 Haziran 2010 tarihleri aras nda tüketiciler, kampanyaya kat lan Goodyear bayilerinde, dört adet Goodyear lasti ini, üç adet fiyat na sat n ald lar. Tüm lastik ebat ve çeflitleri için geçerli olan bu kampanya ile Goodyear EfficientGrip lastiklerini tercih eden tüketiciler ilave olarak rakiplerine göre y lda 30.6 litre yak t tasarrufu sa lad lar. Yeni Fuel Saving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi ile gelifltirilen Goodyear EfficientGrip lastikleri; çok düflük yuvarlanma direnci ve daha fazla kilometre performans sunuyor. Goodyear, Yol Güvenli i çin K fl Lastiklerinin Önemine Dikkat Çekiyor Goodyear fiirketi, EMEA ülkelerinden çok say da gazetecinin kat ld Yol Güvenli i Günleri aktivitesini Ekim tarihlerinde Lüksemburg da düzenledi Ekim tarihlerinde gerçekleflen Goodyear Yol Güvenli i Günleri nde, aktiviteye kat lan gazeteciler, lastik seçiminin hem sürücüler hem de sevdiklerinin yol güvenli indeki önemine iliflkin bilgi edindiler. Gazetecilere yap lan sunumlarda, yol güvenli i için mevsim ve yol koflullar na göre do ru lasti in seçiminin, güvenlikleri için önemini vurgulayan bilgiler aktar ld ve test sürüflleri yap ld. Gazeteciler, k fl koflullar nda, araçlar nda yaz lasti i kullan lmas durumunda güvenliklerini nas l tehlikeye att klar n bizzat kendileri tecrübe ettikleri sürüfllere kat ld lar. Goodyear Lüksemburg Uzman Sürücü ve E itmenlerin gözetiminde ve %100 kontrollü test alan nda yap lan sürüfllerde, kat l mc lar, difl derinli i yeterli olmayan lastik ile do ru difl derinli ine sahip lasti in fren mesafelerindeki fark görme f rsat n yakalad lar. Goodyear Türkiye Çal flanlar, Önce nsan Ödüllerini EMEA Baflkan Arthur de Bok dan Ald 21 Ocak 2010 tarihinde Goodyear Türkiye ziyareti s ras nda, EMEA Baflkan Arthur de Bok Goodyear Türkiye çal flanlar yla bir araya geldi ve kendi sorumluluk alanlar nda 2009 y l nda göstermifl olduklar üstün performanslardan ötürü Önce nsan (First With People) ödülünü kazanan 11 çal flan m za plaketlerini sundu gibi zorlu bir y lda fiirket in hem bölgesel hem de global baflar lar n n alt n çizen EMEA Baflkan Arthur de Bok, Böylesine zorlay c koflullar n, pekçok f rsat beraberinde getirdi ine inan yorum. Goodyear Türkiye nin bu f rsatlar gördü ünü ve bunlar, büyümelerinde etkin flekilde kulland klar n belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi. Goodyear Çal flanlar, Aile Günü nde Bulufltu 110 y l aflk n süredir dünyadaki en büyük lastik üreticilerinden biri olan Goodyear, Türkiye deki tüm çal flanlar n n ve ailelerinin kat ld 3000 kiflilik Aile Günü nü Sakarya da gerçeklefltirdi. Goodyear Türkiye Organizasyonu ndaki tüm çal flanlar n ve ailelerinin keyifli zaman geçirdikleri Aile Günü nde biraraya gelen Goodyear Türkiye Ailesi, Tak m çal flmas ile baflar ya devam! dedi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. Genel Müdürü Andreas Niegsch, Adapazar Fabrika Direktörü Güven Lo o lu, zmit Fabrika Direktörü Andrzej Depowski ile fabrikalar n nsan Kaynaklar Müdürleri karfl lama heyetinde yer ald. Goodyear Türkiye nin düzenledi i Aile Günü ne, Lastik- fl Sendikas Genel Baflkan Abdullah Karacan ile Sakarya fiube Baflkan Suat Güzel, zmit fiube Baflkan smail Kandaz ve fabrikalar m z n sendika temsilcileri de kat larak, gün boyu süren aktivitelerde yer ald lar. 10 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

7 FAAL YETLER M Z Goodyear Türkiye Müflteri Hizmetleri Haftas n Kutlad Goodyear Türkiye, fiirketin elde etti i sonuçlar üzerinde Müflteri Hizmetleri fonksiyonuna ait performans n önemini vurgulamak amac yla, Müflteri Hizmetleri haftas n çeflitli aktiviteler düzenleyerek kutlad Ekim tarihleri aras nda düzenlenen aktiviteler, Müflteri Hizmetleri ve S&OP Müdürü Akif Kaya liderli inde gerçekleflti. Müflteri Hizmetleri Haftas kutlamalar n n de erlendirildi i yar flmada, Goodyear Türkiye, Güney Afrika ve skandinavya ile birlikte EMEA nin en baflar l ülkesi seçildi. Hafta, Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch in Müflteri Hizmetleri Tak m na ithafen yapt konuflma ile bafllad. Müflteri Hizmetleri Tak m na özverili ve yo un çal flmalar için teflekkürlerini sunarak konuflmas na bafllayan Niegsch, Müflteri odakl yaklafl m m zda tan mland üzere, Müflteri Hizmetleri Tak m, bayilerimiz ve müflterilerimizle olan iletiflimimizin ve iliflkilerimizin omurgas n oluflturuyor. Tak m n her bir üyesinin performans, departman n toplam baflar s n da kuflkusuz etkiliyor. Müflteri Hizmetleri, fiirketimiz ve bayilerimiz aras nda köprü olmas itibariyle, bu ekibimizin performans, do rudan fiirketimizin toplam baflar lar n ve elde etti i sonuçlar üzerinde de önemli bir etkiye sahip dedi. Goodyear Türkiye, Yeni Nesil E itim Program n n lk Bölümünü Gerçeklefltirdi Goodyear Türkiye, Yeni Nesil E itim Program n n ilk bölümünü 26 Temmuz 6 A ustos tarihlerinde Istanbul da gerçeklefltirdi. Yeni Nesil E itim Program, Goodyear bayilerinin gelecekte lastik ifllerini üstlenecek ve bayilerin ma azalar n iflletecek olan çocuklar için tasarland. Goodyear, bu program ile, bayileri ve bayilerinin aileleriyle gelecekteki ifl iliflkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte Goodyear; gelecekteki olas ifl ortaklar n lastik sektörü hakk nda e itmeyi ve markalar m za karfl sadakat yaratmay hedefliyor. Araç Bayileri ve Filolarda Yeni Anlaflmalar 2010 y l na h zl bir girifl yapan Goodyear; araç bayileri ve filolarla yeni anlaflmalar gerçeklefltirdi un bafl nda aram za kat lan Abdi brahim laç ve Euorpcar takiben, fiubat ve Mart aylar nda yeni filolar bünyemize katt k. fiubat ta TEB Arval Filo yu, Mart ay nda Dokay Filo ve Vitesse Filo takip etti. Goodyear Türkiye den Bir Yenilik Daha: Goodyear Club Goodyear, 2010 y l nda hem de erli ifl ortaklar hem de tüketicileri için kazankazan f rsatlar sunan Goodyear Club yenili ini sundu. Goodyear Club üyesi olan ifl ortaklar, bundan böyle Goodyear ürünlerinden yapacaklar al mlarda puanlar kazanacak. Bu kazan lan puanlar ile internet sitesinden inceleyebilece iniz katalogda bulunan pek çok de erli hediyelerin sahibi olabilecekler. 12 FAAL YET RAPORU

8 Dünya Çevre Günü Etkinli imiz Dünya Çevre Günü ne yönelik olarak, 11 Haziran 2010 tarihinde, fabrikam z n bahçesini a açland rd k. Geçti imiz y l 25 Sedir Çam a ac yla bafllad m z etkinli e, bu y l da 25 Sedir Çam a ac dikerek devam ettik. Fabrika çal flanlar m z n kat l m yla gerçekleflen etkinlikte, çal flanlar m z, kendi a açlar n kendileri diktiler. Bentley Üniversitesi ö rencileri, Goodyear Türkiye yi Ziyaret Etti Bentley Üniversitesi ö rencilerinin Goodyear Türkiye ziyareti, Amerika Birleflik Devletleri Baflkonsoluslu u ve ABD nin önde gelen e itim dan flmanl firmas Accent Group taraf ndan organize edildi. Bentley Üniversitesi McCallum flletme bölümünde MBA lerini tamamlayacak olan 18 üniversite ö rencisi, Prof.Hoffman ve Prof.Van Steenberg LaFarge önderli inde Goodyear Türkiye yi merkez ofiste ziyaret etti. Delegasyon, Goodyear Lastikleri T.A.fi. d fl nda Türkiye nin finans, h zl tüketim mallar, g da, ilaç, otomotiv ve tekstil sektörlerinin lider firmalar yla da bir araya geldi. Türkiye lastik sektörü ve organizasyonumuz hakk nda genel bilgilerin paylafl ld sunumlarda, markalar m z, tedarik zincirimiz ve K politikalar m z hakk nda kat l mc lara bilgi verildi. Delegasyon lideri, Goodyear Türkiye taraf ndan yap lan sunumun, ziyaret ettikleri tüm firmalar aras nda en profesyoneli oldu una de inerek, Goodyear tak m n n göstermifl oldu u misafirperverlikten ötürü teflekkürlerini sundu. Adapazar Fabrikam zda Beyaz Kuflak E itimleri Sürekli Geliflim Sistemleri çal flmalar kapsam nda bölgemizde bir ilki gerçeklefltirerek Adapazar fabrikam zda 6 Sigma Beyaz Kuflak E itimleri ne 2010 y l nda bafllad k. E itim sonunda Beyaz Kuflak olan çal flanlar m z, fabrikam z içerisinde maliyet düflürme ve kalite iyilefltirme projelerinde görev almaya bafllad lar. Bayi Ziyaretleri 2010 y l boyunca her ay düzenli olarak gerçeklefltirilen bayi ziyaretleri ile çal flanlar m z n sahada lastiklerimizn performans hakk nda bilgilendirilmelerini sa lad k. Her iki fabrikam zda düzenlenen gezilerde 100 ün üzerinde çal flan m z bu gezilere kat larak müflteri beklentilerini ve ihtiyaçlar n ilk a zdan ö renmifl oldular. Ergonomi Yar flmas nda Bölge Birincili i Adapazar Fabrikas na Bölgemizde 2010 y l nda elde etti imiz baflar lara Global Ergonomi Yar flmas ile devam ettik. Her bölgenin kendi içinde de erlendirildi i Global Ergonomi Yar flmas Bul ve Düzelt te Adapazar fabrikam z Segment Silindiri De iflimi projesiyle bölgemizin birincisi oldu. 14 FAAL YET RAPORU

9 FAAL YETLER M Z Adapazar Fabrikas fl Güvenli i ve Çevre Resim Yar flmas Adapazar fabrikam zda 2010 da üçüncüsü düzenlenen, fl Güvenli i ve Çevre konulu Resim Yar flmas n n ödül töreni, 1 Aral k Perflembe günü fabrikam z n kafeteryas nda düzenlendi. Çocuklar m z, çizdikleri 89 resim ile yar flmaya kat larak, ifl güvenli ine verdikleri de eri bir kez daha göstermifl oldular. Fabrikalar m zda Kan Ba fl 2010 y l n n Aral k ay nda Goodyear Türkiye malat Organizasyonu olarak, düzenledi imiz Kan Ba fl etkinli i ile çok önemli bir sosyal sorumluluk çal flmas na K z lay ile birlikte imza att k. Çal flanlar m z n kat l m yla toplanan kanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmak üzere K z lay yetkililerine teslim edildi. Kitap Ba fl Kampanyas Goodyear Türkiye malat Organizasyonu olarak, 2010 y l n n Eylül ay içerisinde sosyal sorumluluk projelerimiz kapsam nda düzenledi imiz Kitap Ba fl Kampanyas nda çal flanlar m z n kat l m yla toplad m z kitaplar, Adapazar nda bulunan fiehit Fatih Kemal Yarar lkö retim Okulu na ba flland. Goodyear Türkiye, Ö rencileri Çevre Konusunda E itiyor... Sosyal sorumluluk bilincinin bir parças olarak, Goodyear Türkiye Çevre Koruma Bilinci yaratmak amac yla, ilkokul ö rencilerine e itimler düzenlemeye 2010 da da devam etti. Geçti imiz y l bafllayan bu e itimler, zmit ve Adapazar bölgesi nde yer alan ilkokullar kapsamaktayd y l nda düzenlenen seminerde, Adapazar nda bulunan bir ilkokul ziyaret edilerek, ö rencilere suyun etkin kullan m ve tasarrufu hakk nda bilgiler verildi. Yaklafl k 150 ö renci ö retmenleriyle birlikte seminere kat larak, bu önemli konuya ne kadar ilgili olduklar n göstermifl oldular. Seminer sonunda Okul Müdürü Özlem Mecit, Goodyear Türkiye ye teflekkür ederek, sosyal sorumluluk bilincine sahip tüm kurulufllar n benzer etkinliklerde bulunmalar n n gereklili inin alt n çizdi. Yüksek Performans Tak mlar Geliflim Program 2009 y l n n sonunda hem zmit hem de Adapazar fabrikalar n n lider kadrolar ile bafllayan Yüksek Performansl Organizasyon E itimleri, 2010 y l nda fabrikalar m zdaki tüm çal flanlar m z n kat l m ile sürdürüldü. Belirlenen takvim do rultusunda 2011 y l n n Temmuz ay itibariyle fabrikalar m zdaki tüm çal flanlar m z n e itimlerinin tamamlanmas planlan yor. Goodyear Global Ürün Süreç Kalite Denetimi Ürün, Süreç Kalite (PPQ) Denetimi, Kas m ay n n ilk haftas nda her iki fabrikam zda da gerçeklefltirildi. Bir hafta süren denetim sonucunda, her iki fabrikam z da baflar l sonuçlar elde ederek bölgemizde PPQ denetimlerinden flu ana kadar, en iyi de erlendirme puan alan fabrikalar konumuna geldiler. Adapazar fabrikam z % 99,76 puan al rken, zmit fabrikam z % 99,61 lik puan elde etti. MAL SONUÇLAR Goodyear Lastikleri T.A.fi. 31 Aral k 2010 ve 2009 Tarihli Bilançolar 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren döneme ait Gelir Tablolar 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren y la ait Mali Tablolara liflkin Aç klay c Notlar Özsermaye De iflim Tablosu Ba ms z Denetim Raporu Denetçiler Raporu 16 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

10 31 ARALIK 2010 TAR H T BAR YLE F NANSAL DURUM TABLOSU 31 ARALIK TAR H NDE SONA EREN YILA A T KAPSAMLI GEL R TABLOSU Ba ms z denetimden geçmifl Dipnot Referanslar VARLIKLAR Dönen Varl klar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar liflkili Taraflardan Alacaklar Di er Ticari Alacaklar Stoklar Di er Dönen Varl klar Duran Varl klar Finansal Yat r mlar Di er Alacaklar Maddi Duran Varl klar Di er Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar liflkili Taraflara Borçlar Di er Ticari Borçlar Di er Borçlar Borç Karfl l klar Dönem Kar Vergi Yükümlülü ü Di er K sa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Referanslar Ba ms z Denetimden Geçmifl SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat fl Gelirleri Sat fllar n Maliyeti (-) 14 ( ) ( ) BRÜT KAR Faaliyet Giderleri (-) 15 ( ) ( ) Di er Faaliyet Gelirleri Di er Faaliyet Giderleri (-) 17 ( ) ( ) FAAL YET KARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 19 ( ) ( ) VERG ÖNCES KAR Vergi Gideri ( ) ( ) Dönem Vergi Gideri 20 ( ) - Ertelenmifl Vergi Geliri/(Gideri) ( ) DÖNEM KARI Di er Kapsaml Gelir - - Di er Kapsaml Gelir - - Toplam Kapsaml Gelir Hisse Bafl na Kazanç (Kr) 21 0,0578 0,0046 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Di er Borçlar liflkili Taraflara Borçlar Çal flanlara Sa lanan Faydalara liflkin Karfl l klar Ertelenmifl Vergi Yükümlülü ü ÖZKAYNAKLAR Ödenmifl Sermaye Sermaye Düzeltme Farklar Hisse Senedi hraç Primleri Kardan Ayr lan K s tlanm fl Yedekler Geçmifl Y llar Kar Net Dönem Kar TOPLAM KAYNAKLAR FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

11 31 ARALIK 2010 TAR H T BAR YLE ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU 31 ARALIK TAR H NDE SONA EREN YILA A T NAK T AKIfi TABLOSU Sermaye Hisse Kardan enflasyon senetleri ayr lm fl Geçmifl Dipnot düzeltmesi ihraç k s tlanm fl y llar Net dönem Toplam Referanslar Sermaye farklar primi yedekler karlar kar özsermaye 1 Ocak 2009 tarihinde önceden raporlanan Düzeltme etkisi ( ) - ( ) 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle bakiyeler (yeniden düzenlenmifl) Toplam kapsaml gelir Dönem kar Yedeklere transfer ( ) - Di er kapsaml gelir Kapsaml gelir toplam ( ) Özsermayede kaydedilen ortaklar ile yap lan ifllemler Ödenen temettü ( ) - ( ) Ortaklarla yap lan toplam ifllemler ( ) - ( ) 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle bakiyeler Ocak 2010 tarihi itibariyle bakiyeler Toplam kapsaml gelir Net dönem kar Yedeklere transfer ( ) - Di er kapsaml gelir Kapsaml gelir toplam Özsermayede kaydedilen ortaklar ile yap lan ifllemler Ödenen temettü Ortaklarla yap lan toplam ifllemler Aral k 2010 tarihi itibariyle bakiyeler Ba ms z Denetimden Geçmifl Dipnot Referanslar flletme faaliyetlerinden sa lanan net nakit: Net dönem kar Net kara yap lan düzeltmeler: Amortisman K dem tazminat karfl l Stok de er düflüklü ü karfl l ( ) Faiz geliri 18 ( ) ( ) Faiz gideri Sabit k ymet sat fl zarar, net fiüpheli alacak karfl l Vergi gideri Borç karfl l klar ve iliflkili taraflara uzun vadeli borçlardaki de iflim 10 ( ) Varl k ve yükümlülüklerdeki de iflimler Ticari ve iliflkili taraflardan alacaklardaki de iflim 6,22 ( ) Stoklardaki de iflim 8 ( ) Di er dönen varl klardaki de iflim 12 ( ) Di er duran varl k ve uzun vadeli alacaklardaki de iflim 7,12 ( ) ( ) Ticari ve iliflkili taraflara borçlardaki de iflim 6, ( ) Di er k sa vadeli yükümlülüklerdeki de iflim 12 ( ) ( ) Di er borçlardaki de iflim ( ) Uzun vadeli di er borçlardaki de iflim 7 (48.991) (46.962) Ödenen k dem tazminatlar 11 ( ) ( ) Ödenen vergiler 20 ( ) ( ) Tahsil edilen flüpheli alacaklar 6 ( ) (80.048) flletme faaliyetlerden sa lanan/(kullan lan) net nakit ( ) Yat r m faaliyetleri: Maddi duran varl k al mlar 9 ( ) ( ) Maddi duran varl k sat fllar ndan elde edilen nakit Maddi duran varl klar için verilen avanslardaki de iflim ( ) Al nan faiz Yat r m faaliyetlerinde kullan lan net nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetleri: K sa vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlardaki de iflim 5 (62.829) ( ) Uzun vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlardaki de iflim 5 (56.755) ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Al nan kredilerden sa lanan nakit Kredi ödemeleri 5 ( ) ( ) Ödenen temettü 13 - ( ) Finansman faaliyetlerinden sa lanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net azal fl ( ) Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri Aral k itibariyle nakit ve nakit benzerleri FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

12 NOT 1 - fi RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Goodyear Lastikleri T.Afi. ( fiirket ), radyal binek oto, radyal ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radyal ve konvansiyonel kamyon/ otobüs, ön traktör, arka traktör, ifl makinalar d fl lastikleri ile s rt kauçu u üretimi ve bu ürünler ile birlikte iç lastik ve kolon sat fl faaliyetlerini yürütmektedir. fiirket hisselerinin %49,25 i ( adet hisse) stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) ifllem görebilir. 31 Aral k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle söz konusu hisselerin %25,40 MKB de ifllem görmekte, %23,85 i Goodyear Tire & Rubber Company taraf ndan tutulmaktad r (Not 13) y l ortalama çal flan say s dur. (2009: 1.131). fiirket in ticari sicile kay tl adresi afla daki gibidir: Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No: 37 Maslak STANBUL NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR 2.1. Sunuma liflkin Temel Esaslar a) Uygunluk beyan fiirket, muhasebe kay tlar n Tek Düzen Hesap Plan, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunlar na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolar n da buna uygun olarak Türk Liras ( TL ) baz nda haz rlamaktad r. fiirket'in finansal tablolar, SPK taraf ndan yay mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartlar ) uygun olarak haz rlanm flt r. SPK, Seri: XI, No: 29 say l Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya liflkin Esaslar Tebli ( Seri XI 29 numaral Tebli ) ile iflletmeler taraf ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar n haz rlanmas ve ilgililere sunulmas na iliflkin ilke, usul ve esaslar belirlemifltir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmifltir ve bu Tebli ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli " ( Seri XI 25 numaral Tebli ) yürürlükten kald r lm flt r. Bu tebli e istinaden, iflletmelerin finansal tablolar n Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na ( UMS/UFRS ) göre haz rlamalar gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu ( UMSK ) taraf ndan yay mlananlardan farklar Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacakt r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk r olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) esas al nacakt r. fiirket, 9 Nisan 2008 tarihli Seri XI 29 numaral Tebli ile yürürlükten kald r lan Seri XI 25 ve 27 numaral tebli ler uyar nca alternatif olarak UMSK taraf ndan ç kar lm fl uluslararas muhasebe standartlar ( UMS ) uygulamas n n da, SPK muhasebe standartlar na uyulmufl say laca na istinaden önceki dönem finansal tablolar n Seri XI 25 ve 27 numaral tebli ler çerçevesinde UMS ye uygun olarak haz rlam flt r. Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK taraf ndan yay mlananlardan farklar TMSK taraf ndan henüz ilan edilmedi inden, iliflikteki finansal tablolar Seri XI 29 numaral Tebli çerçevesinde TMS/TFRS esas al narak haz rlanm fl olup; finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan 9 Nisan 2008 tarihli Tebli ile uygulanmas tavsiye edilen formata uygun olarak sunulmufltur. NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) 2.1. Sunuma liflkin Temel Esaslar (Devam ) a) Uygunluk beyan (Devam ) fiirket in iliflikteki finansal tablolar, 10 Mart 2011 tarihinde fiirket yönetim kurulu taraf ndan onaylanm fl ve Yönetim Kurulu ad na Andreas Niegsch, Genel Müdür ve Ralf Marx Cabrera, Mali fller Direktörü taraf ndan imzalanm flt r. liflikteki finansal tablolar de ifltirme yetkisine, fiirket in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. b) Finansal Tablolar n Haz rlan fl fiekli SPK n n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say l karar uyar nca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar 'na (UMS/UFRS uygulamas n benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo haz rlayan fiirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas na son verilmifltir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TMSK taraf ndan yay mlanm fl 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard ( TMS 29 ) uygulanmam flt r. Özsermaye kalemlerinden, hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ve özel yedekler finansal durum tablosunda Türk Ticaret Kanunu na göre belirlenen de erleri ile yans t lm fl olup, bu kalemlere iliflkin 31 Aral k 2004 tarihi itibar yla yap lm fl enflasyon düzeltmesi farklar geçmifl y l karlar içinde gösterilmifltir. Finansal tablolar, makul de erleri ile gösterilen finansal varl k ve yükümlülüklerin d fl nda, tarihi maliyet esas temel al narak TL olarak haz rlanm flt r. 2.2 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ndaki (UFRS) de ifliklikler ve yorumlar 1 Ocak 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal dönemler için geçerli olan standart ve yorumlar: (a)2010 y l nda yürürlü e giren ancak ve fiirket in finansal tablolar üzerinde etkisi olmayan standartlar, de ifliklikler ve yorumlar: 2009 da yay nlanan UFRS deki Y ll k yilefltirmeler: UFRS 8 Faaliyet Bölümleri standard hariç standartlarda ve yorumlarda yap lan de ifliklikler. UFRS 1, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n lk Kez Uygulanmas ve UMS 27, Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (UFRS lerin lk Kez Uygulanmas nda Yat r m Maliyetlerine liflkin De ifliklik) UFRS 2, Hisse Bazl Ödemeler (Hakedifl Koflullar ve ptallerine liflkin De ifliklik) UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme (Finansal Araçlar n S n flamas nda Sakl Türevlerle ilgili De ifliklikler) UFRS 3, flletme Birleflmeleri, UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, UFRYK 17, Gayri-nakdi Varl klar n Ortaklara Da t lmas 22 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

13 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) 2.2 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ndaki (UFRS) de ifliklikler ve yorumlar (Devam ) (b) Henüz yürürlü e girmemifl ve erken uygulanmas fiirket taraf ndan benimsenmemifl standartlar, de ifliklikler ve yorumlar: UFRS 9, Finansal Araçlar: S n fland rma ve Ölçme UMS 32 (De ifliklik), Hisse Araçlar n n S n fland r lmas UMS 24 (2009) (Revize), liflkili Taraf Aç klamalar UFRYK 14 (De ifliklik), Asgari Fonlama Koflullar n n Geri Ödenmesi UFRYK Yorum 9 Sakl Türev Ürünlerinin Yeniden De erlendirilmesi. UFRYK 19, Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçlar Kullan larak Ödenmesi UFRS 1, Karfl laflt rmal UFRS 7 Dipnotlar için S n rl Muafiyet UFRS 7, Finansal Araçlar: Aç klamalar UMS 12, Gelir Vergisi Bu yeni standartlar, standartlardaki de ifliklikler ve yorumlar 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren dönemde henüz geçerli ya da uygulanmas zorunlu olmay p bu finansal tablolar n haz rlanmas nda uygulanmam flt r. Bu yeni standart ve yorumlar n fiirket in finansal tablolar na bir etkisi olmas beklenmemektedir Bölümlere göre raporlama Türkiye'de kurulmufl olan fiirket in faaliyet konusu radyal binek oto, radyal ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radyal ve konvansiyonel kamyon/otobüs, ön traktör, arka traktör, ifl makinalar d fl lastikleri ile s rt kauçu u üretimi ve bu ürünler ile birlikte iç lastik ve kolon sat fl d r. fiirket'in faaliyet alan, ürünlerin niteli i ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müflterilerin risklerine gore s n fland r lmas ve ürünlerin da t m nda kullan lan yöntemler benzerdir. Bu sebeplerden dolay, yönetimsel yaklafl m ile de uyumlu olarak fiirket in operasyonlar tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve fiirket'in faaliyet sonuçlar, bu faaliyete tahsis edilecek kaynaklar n tespiti ve bu faaliyetlerin performanslar n n incelenmesi bu çerçevede de erlendirilmektedir Önemli muhasebe politikalar n n özeti Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit, banka mevduatlar ve tutar belirli, nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de iflim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir (Not 3). fiirket in, ödenmesi gereken mebla lar tahsil edemeyecek oldu unu gösteren bir durumun söz konusu olmas halinde ticari alacaklar için bir de er düflüklü ü karfl l oluflturur. Söz konusu bu karfl l n tutar, alaca n kay tl de eri ile tahsili mümkün tutar aras ndaki farkt r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla larda dahil olmak üzere tüm nakit ak fllar n n, oluflan ticari alaca n orijinal etkin faiz oran esas al narak iskonto edilen de eridir. De er düflüklü ü tutar, zarar yaz lmas ndan sonra oluflacak bir durum dolay s yla azal rsa, söz konusu tutar, cari dönemde di er faaliyet gelirlerine yans t l r (Not 17). Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir de erin düflük olan yla finansal tablolarda yans t l r. Maliyet, hareketli ortalama metodu ile hesaplanmaktad r. Mamul ve yar mamul maliyeti hammadde, do rudan iflçilik, di er do rudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken, borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleflebilir de er, iflin normal ak fl içinde tahmini sat fl fiyat ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat fl gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat fl maliyeti toplam n n indirilmesi ile elde edilen tutard r (Not 8). Yedek parçalar Yedek parçalar üretimde kullan lan makine ve ekipmanlar n parçalar ndan oluflmaktad r. Yedek parçalar maliyetleriyle de erlenirler. Maliyet de eri yedek parçan n tüm al m maliyetleri ve bu yedek parçalar n bulunduklar yere ve konuma getirilmesi için yap lan bütün harcamalar kapsar. Yedek parçalar kullan m ömürleri de göz önünde bulundurularak bu finansal tablolarda di er duran varl klarda s n fland r lm fllard r. Yedek parçalar için, kay tl de eri net gerçekleflebilir de erden yüksekse, de er düflüklü ü karfl l hesaplan r. Çal flmayan k s m giderleri Sabit genel üretim giderlerinin üretim maliyetine da t m nda normal kapasite esas al n r. Normal kapasite, planlanan bak m-onar m çal flmalar ndan kaynaklanacak kapasite düflüklü ü de dikkate al narak, normal koflullarda elde edilmesi beklenen üretim miktar d r. Gerçekleflen üretim düzeyi normal kapasiteye yak nsa bu normal kabul edilir. Her bir ürüne da t lan sabit genel üretim gideri tutar, düflük veya at l kapasite nedeniyle, artt r lmaz. Da t lmayan genel üretim gideri gerçekleflti i dönemde sat lan mal n maliyeti hesab nda muhasebelefltirilmek üzere gider olarak finansal tablolara yans t l r. Maddi duran varl klar Maddi duran varl klar, birikmifl amortisman ve birikmifl de er düflüklü ü düflüldükten sonraki net de eri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri baz al narak do rusal amortisman yöntemi kullan larak ayr lmaktad r. Söz konusu varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri afla da belirtilmifltir. Ticari alacaklar ve de er düflüklü ü karfl l Do rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan fiirket kaynakl vadeli sat fllardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden de erlendirilmifltir. Belirtilmifl bir faiz oran bulunmayan k sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas durumunda fatura tutar baz al narak de erlendirilmifltir. Binalar Makina, tesis ve cihazlar Tas t araç ve gereçleri Döfleme ve demirbaslar Arazi ve arsalar için s n rs z ömürleri olmas sebebiyle amortisman ayr lmamaktad r. Ekonomik ömür 8-40 y l 1-30 y l 4-8 y l 3-20 y l 24 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

14 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) fiirket, her bir raporlama döneminde maddi duran varl klarda de er düflüklü üne dair herhangi bir gösterge olup olmad n de erlendirir. Gösterge olmas halinde, maddi duran varl klar olas bir de er düflüklü ünün tespiti amac yla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varl n kay tl de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, karfl l k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri kazan labilir de erine indirilir. Geri kazan labilir de er, ilgili maddi duran varl n mevcut kullan m ndan gelecek net nakit ak fllar ile sat fl için gerekli maliyetler sonras makul de erden yüksek olan olarak kabuledilir. Maddi duran varl klar n sat fl dolay s yla oluflan kar ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarlar n karfl laflt r lmas sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar na yans t l r. Bak m ve onar m giderleri olufltuklar dönemin kapsaml gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Aktiflefltirilmeden sonraki harcamalar, gelecekte yenilemeden önceki durumdan daha iyi bir performans ile ekonomik fayda sa lanmas n n kuvvetle muhtemel olmas ve ilgili harcaman n maliyetinin güvenilir bir flekilde ölçülmesi durumunda ilgili varl n maliyetine eklenirler (Not 9). Finansal Yat r mlar Finansal yat r mlar sat lmaya haz r finansal varl klardan oluflmaktad r ve maliyet tutarlar üzerinden gösterilmektedir. Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler Dönemin kar veya zarar üzerindeki vergi yükümlülü ü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülü ü, dönem kar n n vergiye tabi olan k sm üzerinden ve raporlama dönemi itibariyle geçerli olan vergi oranlar ile yürürlükteki vergi mevzuat uyar nca hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmifl y llardaki vergi yükümlülü ü ile ilgili düzeltme kay tlar n içermektedir. Ertelenen vergi, yükümlülük metodu kullan larak, varl klar n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah ile bunlar n finansal tablolardaki kay tl tutar aras nda oluflan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad r. Ertelenen verginin hesaplanmas nda yürürlükte olan vergi oranlar kullan lmaktad r. Bafll ca geçici farklar, gelir ve giderlerin Not 2 de belirtilen finansal tablo haz rlama esaslar çerçevesinde haz rlanan bu finansal tablolara göre ve vergi kanunlar na göre de iflik raporlama dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad r. Ertelenen vergi yükümlülü ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan rken, indirilecek geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl klar, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas flart yla hesaplanmaktad r. Ayn vergi otoritesi taraf ndan belirlenen gelir vergileri ile ilgili olan ertelenen vergi varl klar ve yükümlülükleri, karfl l kl olarak birbirinden mahsup edilir. Gelirlerin kaydedilmesi Has lat Gelir, mal ve hizmet sat fllar n n faturalanm fl de erlerini içerir. Sat fllar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalar n transferlerinin yap lm fl olmas, gelir tutar n n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar n fiirket e akmas n n muhtemel olmas üzerine al nan veya al nabilecek bedelin makul de eri üzerinden tahakkuk esas na göre kay tlara al n r. Sat fllarda önemli riskler ve faydalar mallar al c ya teslim edildi inde ya da yasal sahiplik al c ya geçti inde devredilir. Net sat fllar, teslim edilmifl mallar n fatura edilmifl bedelinin, sat fl iadelerinden ar nd r lm fl halidir. Sat fl ifllemi bir finansman ifllemini de içeriyorsa, sat fl bedelinin makul de eri, alacaklar n izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlar n n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplan r. skonto iflleminde kullan lan faiz oran, alaca n nominal de erini ilgili mal veya hizmetin peflin sat fl fiyat na indirgeyen faiz oran d r. Sat fl bedelinin nominal de eri ile makul de er aras ndaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Not 14). Finansal Gelir/Gider Finansal gelirler vadeli mevduat faiz gelirleri, vadeli sat fllardan faiz gelirleri ve kur fark gelirlerinden oluflmaktad r. Finansal giderler kredilerin faiz giderlerinden, vadeli al mlardan faiz giderleri ve kur fark giderlerinden oluflmaktad r. Vade fark finansman gelir/giderleri vadeli al fl ve sat fllardan dolay yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çesit gelir/giderler dönem içindeki vadeli al m ve sat mlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dâhil edilirler. Yabanc para cinsinden ifllemler Yabanc para cinsinden olan ifllemler, ifllemin yap ld tarihte geçerli olan kurdan, yabanc para cinsinden olan parasal varl klar ve yükümlülükler ise dönem sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas al fl kurundan TL ye çevrilmifltir. Yabanc para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya ç kan gelir ve giderler ilgili y l n gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dâhil edilmifltir. Finansal borçlar Finansal borçlar, al nd klar tarihlerde, al nan kredi tutar ndan ifllem masraflar ç kart ld ktan sonraki de erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmifl maliyet de eri üzerinden gösterilir. fllem masraflar düflüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de eri aras ndaki fark, kapsaml gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans t l r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olufltu unda kapsaml gelir tablosuna yans t l r (Not 5). K dem tazminat karfl l Yürürlükteki kanunlara göre; fiirket, emeklilik dolay s yla veya istifa ve fl Kanunu nda belirtilen davran fllar d fl ndaki sebeplerle istihdam sona eren çal flanlar na belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K dem tazminat karfl l, tüm çal flanlar n emeklilik dolay s yla ileride do acak yükümlülük tutarlar n n aktüer varsay mlar uyar nca net bugünkü de erine göre indirgenmifl tutar üzerinden hesaplanm fl ve finansal tablolara yans t lm flt r. 26 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

15 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Karfl l klar, koflullu varl k ve yükümlülükler Karfl l klar, fiirket'in raporlama dönemi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap sal bir yükümlülü ün bulunmas, yükümlülü ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa layan kaynaklar n ç k fl n n gerçekleflme olas l n n olmas ve yükümlülük tutar konusunda güvenilir bir tahminin yap labildi i durumlarda muhasebelefltirilmektedir. Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler finansal tablolara dâhil edilmemekte ve koflullu yükümlülükler olarak de erlendirilmektedir. Koflullu varl klar, genellikle, ekonomik yararlar n iflletmeye girifli olas l n do uran, planlanmam fl veya di er beklenmeyen olaylardan oluflmaktad r. Koflullu varl klar n finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebelefltirilmesi sonucunu do urabilece inden, sözü edilen varl klar finansal tablolarda yer almamaktad r. Koflullu varl klar, ekonomik faydalar n iflletmeye giriflleri olas ise finansal tablo dipnotlar nda aç klanmaktad r. Koflullu varl klar ilgili geliflmelerin finansal tablolarda do ru olarak yans t lmalar n teminen sürekli olarak de erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydan n fiirket e girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varl k ve buna iliflkin gelir, de iflikli in olufltu u dönemin finansal tablolar na yans t l r. Finansal kiralama ifllemleri Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl k, varl n kiralama döneminin bafl ndaki vergi avantaj veya teflvikleri düflüldükten sonraki rayiç de erinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmifl de erinden düflük olan üzerinden aktiflefltirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt l r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderlefltirilir. Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi varl klar, varl n faydal ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminlerinde de ifliklik ve hatalar Muhasebe politikalar nda de ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de ifliklikler, yaln zca bir döneme iliflkin ise, de iflikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem de iflikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan r. Raporlama döneminden sonraki olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara iliflkin herhangi bir duyuru veya di er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km fl olsalar bile, raporlama dönemi ile finansal durum tablosunun yay m için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. fiirket, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun flekilde düzeltir. Raporlama döneminden sonra ortaya ç kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullan c lar n n ekonomik kararlar n etkileyen hususlar olmalar halinde finansal tablo dipnotlar nda aç klan r. NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Nakit ak fllar n n raporlanmas Nakit ak fl tablosunda, döneme iliflkin nakit ak fllar iflletme, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s n fland r larak raporlan r. flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak fllar, fiirket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak fllar n gösterir. Yat r m faaliyetleriyle ilgili nakit ak fllar, fiirket in yat r m faaliyetlerinde (varl k yat r mlar ve finansal yat r mlar) kulland ve elde etti i nakit ak fllar n gösterir. Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak fllar, fiirket in finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar Finansal tablolar n haz rlanmas, raporlama dönemi itibariyle raporlanan varl klar ve yükümlülüklerin tutarlar n, flarta ba l varl klar n ve yükümlülüklerin aç klamas n ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar n etkileyebilecek tahmin ve varsay mlar n kullan lmas n gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay mlar, fiirket yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas na ra men, fiili sonuçlar varsay mlardan farkl l k gösterebilir. fiirket in önemli muhasebe varsay m ve tahmini maddi duran varl klar n tafl nan degerleri ve garanti karfl l na iliflkindir ve detaylar afla da belirtilmifltir. Maddi duran varl klar n tafl nan de erleri fiirket muhasebe politikas gere ince, her bir raporlama döneminde maddi duran varl klarda de er düflüklü üne dair herhangi bir gösterge olup olmad n de erlendirir. Gösterge olmas halinde, maddi duran varl klar olas bir de er düflüklü ünün tespiti amac yla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varl n kay tl de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, karfl l k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri kazan labilir de erine indirilir. fiirket 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle kullan m de eri yöntemini kullanarak de er düflüklü ü testi yapm fl ve herhangi bir de er düflüklü ü tespit etmemifltir. Kullan m de eri hesaplamalar nda iskonto oran olarak %13 (vergi sonras ) kullan lm flt r. 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle de er düflüklü üne neden olabilecek herhangi bir gösterge bulunmad ndan, de er düflüklü ü testi yap lmam flt r. Garanti karfl l fiirket, raporlama dönemi itibariyle garanti kapsam nda olan ürünler için garanti karfl l hesaplamaktad r. Garanti süresi iki y ld r. Garanti karfl l, geçmifl dönemlerde gerçekleflen garanti giderleri esas al narak hesaplan r. liflkili taraflar Bu finansal tablolar aç s ndan, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba l flirketler, ifltirak ve ortakl klar iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir (Not 22). 28 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

16 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Hisse bas na kazanç Kapsaml gelir tablosunda belirtilen hisse bas na kazanç, dönem net kar n n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a rl kl ortalama say s na bölünmesi ile bulunmufltur. Türkiye de flirketler, sermayelerini halihaz rda bulunan hissedarlar na, geçmifl y l kazançlar ndan ve yeniden de erleme fonlar ndan da tt klar bedelsiz hisse yolu ile art rabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse da t mlar, hisse bafl na kazanç hesaplamalar nda, finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmifl hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan lan a rl kl ortalama hisse say s, hisse senedi da t mlar n n geçmifle dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmufltur. Sermaye ve hisse senedi ihraç primi Adi hisseler sermaye olarak s n fland r l r. Hisse senedi ihraç primi ise fiirket in halka arz edilen hisselerinin nominal tutar ile sat fl tutar aras ndaki fark temsil etmektedir. Netlefltirme/mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyet olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilirler flletmenin Süreklili i fiirket finansal tablolar n iflletmenin süreklili i ilkesine göre haz rlam flt r Karfl laflt rmal bilgiler Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere fiirket in finansal tablosu önceki dönemle karfl laflt rmal haz rlanmaktad r. fiirket, 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle haz rlanm fl finansal durum tablosu 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle haz rlanm fl finansal durum tablosu ile, 1 Ocak - 31 Aral k 2010 hesap dönemine ait kapsaml gelir tablosu, nakit ak fl tablosu ve özkaynak de iflim tablosu da 1 Ocak Aral k 2009 hesap dönemine ait kapsaml gelir tablosu, nakit ak fl tablosu ve özkaynak de iflim tablosu ile karfl laflt rmal olarak düzenlenmifltir. Cari dönem finansal tablolar n sunumu ile uygunluk sa lamas aç s ndan karfl laflt rmal bilgiler gerekli görüldü ünde yeniden s n fland r lm flt r. Borç karfl l klar : Daha önce yay mlanan 31 Aral k 2009 tarihinde sona eren y la ait finansal durum tablosunda Di er k sa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilen TL tutar ndaki kullan lmam fl izin karfl l, TL tutar ndaki dava karfl l, TL tutar ndaki personel masraf karfl l ve TL tutar ndaki performans prim karfl l ; 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren y la ait finansal durum tablosu ile karfl laflt rmal sunulan finansal bilgiler içerisinde Borç karfl l klar kalemi içerisinde gösterilmifltir (Not 10). K dem tazminat karfl l : Daha önce yay mlanan 31 Aral k 2009 tarihinde sona eren y la ait finansal durum tablosunda Sat fllar n maliyeti içerisinde gösterilen TL tutar ndaki, Pazarlama, sat fl ve da t m giderleri içerisinde gösterilen TL tutar ndaki ve Genel yönetim giderleri içerisinde gösterilen TL tutar ndaki k dem tazminat faiz maliyeti, 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren y la ait finansal durum tablosu ile karfl laflt rmal sunulan finansal bilgiler içerisinde Finansal giderler kalemi içerisinde gösterilmifltir (Not 19). Yukar da belirtilen düzeltmelerin etkileri 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle sona eren y la ait nakit ak fl tablosu üzerine de yans t lm flt r. NOT 3 - NAK T VE NAK T BENZERLER 31 Aral k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzerlerinin dökümü afla daki gibidir: Kasa Bankalar - TL repo TL vadesiz mevduat Yabanc para vadesiz mevduat Toplam Aral k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktad r. Nakit ve nakit benzerlerinin kur riskine iliflkin aç klamalar Not 23 te verilmifltir. NOT 4 - F NANSAL YATIRIMLAR 31 Aral k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, sat lmaya haz r finansal varl k olarak s n flanan finansal yat r mlar afla daki gibidir: Pay oran (%) Defter de eri Pay oran (%) Defter de eri Kosbafl- Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve flleticisi A.fi. %1 den az %1 den az NOT 5 - F NANSAL BORÇLAR K sa vadeli finansal borçlar: K sa vadeli banka kredileri K sa vadeli finansal kiralama borçlar Uzun vadeli finansal borçlar: Uzun vadeli finansal kiralama borçlar Finansal borçlar toplam FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

17 NOT 5 - F NANSAL BORÇLAR (Devam ) Banka kredileri ve finansal kiralama borçlar n n detay afla da gösterilmifltir. Banka Kredileri Faiz oran (%) Tutar Faiz oran (%) Tutar K sa vadeli krediler: Avro krediler 2,9-3, , ABD Dolar krediler 2,9-3, , Türk Liras krediler 7,5-8, Türk Liras faizsiz krediler (*) Toplam (*) 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle fiirket in TL tutar ndaki faizsiz kredi toplam n n geri ödemesi 3 Ocak 2011 tarihinde yap lm flt r. 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle fiirket in TL kredilerinin tamam faizsizdir ve sigorta primi ödemesi ile ilgili olup 4 Ocak 2010 tarihinde geri ödemesi yap lm flt r. fiirket in, raporlama dönemi itibariyle kredilerinin faiz oranlar sabit oldu u için, de iflim riski ve yeniden fiyatlama tarihleri yoktur. Finansal kiralama borçlar Minimum Minimum finansal finansal kiralama Toplam kiralama Toplam ödemesi Faiz yükümlülük ödemesi Faiz yükümlülük Bir y ldan k sa vadeli k s m Bir y ldan uzun vadeli k s m Toplam NOT 6 - T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR K sa Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Vadeli sat fllardan kaynaklanan tahakkuk etmemifl finansman geliri (-) ( ) ( ) fiüpheli alacak karfl l (-) ( ) ( ) Toplam Ticari alacaklar genel olarak üç aydan k sa (31 Aral k 2009: üç aydan k sa) vadeye sahiptir ve 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle y ll k ortalama %6 (31 Aral k 2009: %7) oran kullan larak iskonto edilmifltir. 31 Aral k 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren y llar için flüpheli alacak karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içerisinde ayr lan karfl l klar Konusu kalmayan karfl l k tutar ( ) (80.048) 31 Aral k bakiyesi K sa Vadeli Ticari Borçlar Sat c lar Vadeli sat fllardan kaynaklanan tahakkuk etmemifl finansman gideri (-) ( ) (80.963) Toplam Ticari borçlar genel olarak üç aydan k sa vadeye sahiptir ve 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle y ll k ortalama %4 (31 Aral k 2009: %9) oran kullan larak iskonto edilmifltir. NOT 7 - D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR Di er uzun vadeli alacaklar Verilen avanslar Toplam FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

18 NOT 7 - D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam ) Di er K sa Vadeli Borçlar Ödenecek vergi, harç ve di er kesintiler Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Ödenecek ücretler Ödenecek maafllar Ödenecek di er yükümlülükler Toplam Di er Uzun Vadeli Borçlar Al nan avanslar Toplam NOT 8 - STOKLAR Hammaddeler Yar mamül Mamüller Ticari mallar Di er stoklar Stok de er düflüklü ü karfl l (-) ( ) ( ) Toplam Aral k 2010 tarihi itibariyle stoklar maliyet de erleri üzerinden gösterilmekte olup, maliyet de eri ile sat lamayacak olan stoklar için TL de er düflüklü ü karfl l ayr lm flt r. De er düflüklü ü karfl l n n TL si di er stoklar, TL si mamüller için ayr lm flt r. 31 Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki stok de er düflüklü ü karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Y l içindeki art fl/(azal fl), net ( ) 31 Aral k bakiyesi Aral k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona eren y llar içerisinde sat lan mal n maliyetinde giderlefltirilen stok tutarlar Not 16 da gösterilmifltir. NOT 9 - MADD DURAN VARLIKLAR 31 Aral k 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren y llara ait maddi duran varl k ve ilgili birikmifl amortisman hareketleri afla daki gibidir: Yerüstü Makina ve Demirbafl ve Özel Yap lmakta Arazi düzenleri Binalar Ekipmanlar mefruflatlar Tafl tlar maliyetler olan yat r mlar Toplam 31 Aral k 2009 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Aral k 2010 da sona eren y l için Aç l fl net defter de eri Girifller Transferler ( ) - Ç k fllar - (24.635) ( ) ( ) ( ) - (44.358) - ( ) Cari dönem amortisman - (72.210) ( ) ( ) ( ) (6.254) (15.000) - ( ) Birikmifl amortismanlardan ç k fllar Kapan fl net defter de eri Aral k 2010 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Aral k 2008 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Aral k 2009 da sona eren y l için Aç l fl net defter de eri Girifller Transferler ( ) - Ç k fllar - ( ) ( ) ( ) ( ) (16.139) - - ( ) Cari dönem amortisman - (34.055) ( ) ( ) ( ) (13.122) (60.519) - ( ) Birikmifl amortismanlardan ç k fllar Kapan fl net defter de eri Aral k 2009 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Cari dönem amortisman giderlerinin TL si (2009: TL) sat lan mal n maliyetine TL si (2009: TL) genel yönetim giderlerine TL si (2009: TL) sat fl ve pazarlama giderlerine dahil edilmifltir ve TL tutar ndaki k sm (2009: TL) stoklarda aktiflefltirilmifltir. fiirket 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle net defter de eri TL (31 Aral k 2009: TL) olan finansal kiralama yolu ile elde etti i maddi duran varl klar demirbafl ve mefruflatlar n alt nda s n fland rm flt r. 34 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

19 NOT 10 - KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Borç Karfl l klar Kullan lmam fl izin karfl l Garanti karfl l klar Fabrika binalar ek maliyet karfl l Performans prim karfl l Dava karfl l Personel masraf karfl l Toplam Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki kullan lmam fl izin karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içindeki de iflim, net (43.915) 31 Aral k bakiyesi Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki garanti karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içinde de iflim, net ( ) (65.495) 31 Aral k bakiyesi Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki fabrika binalar ek maliyet karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içindeki art fl Dönem içinde gerçekleflen ( ) ( ) 31 Aral k bakiyesi NOT 10 - KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam ) 31 Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki performans prim karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içindeki de iflim,net Aral k bakiyesi Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki dava karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içindeki art fl Dönem içinde gerçekleflen ( ) ( ) 31 Aral k bakiyesi Aral k tarihlerinde sona eren y llar içindeki personel masraf karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: 1 Ocak bakiyesi Dönem içindeki de iflim,net ( ) ( ) 31 Aral k bakiyesi Al nan teminatlar Al nan teminat mektuplar Al nan ipotekler Alacaklar üzerindeki sigortalar Toplam fiirket, bayilere sat fllar ndan do an alacaklar n teminat mektubu ve ipotekler ile garanti alt na almaktad r. 36 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

20 NOT 10 - KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam ) Verilen teminatlar/rehin/ipotek fiirket in 31 Aral k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, teminat/rehin/ipotek ( TR ) pozisyonuna iliflkin tablolar afla daki gibidir: 31 Aral k 2010 Orijinal Orijinal Orijinal Toplam para birimi para birimi para birimi TL karfl l TL USD EUR A.Kendi tüzel kiflili i ad na vermifl oldu u TR lerin toplam tutar B.Konsolidasyon kapsam na dahil edilen ortakl klar lehine vermifl oldu u TR lerin toplam tutar C.Ola an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla di er 3. kiflilerin borcunu temin amac yla vermifl oldu u TR lerin toplam tutar D.Di er verilen TR lerin toplam tutar i.ana ortak lehine vermifl oldu u TR lerin ii.b ve C maddeleri kapsam na girmeyen di er grup flirketleri lehine vermifl oldu u TR lerin toplam tutar iii.c maddesi kapsam na girmeyen 3. Kifliler lehine vermifl oldu u TR lerin toplam tutar Toplam TR Di er verilen TR 'lerin özkaynaklara oran Aral k 2009 Orijinal Orijinal Orijinal Toplam para birimi para birimi para birimi TL karfl l TL USD EUR A.Kendi tüzel kiflili i ad na vermifl oldu u TR lerin toplam tutar B.Konsolidasyon kapsam na dahil edilen ortakl klar lehine vermifl oldu u TR lerin toplam tutar C.Ola an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla di er 3. kiflilerin borcunu temin amac yla vermifl oldu u TR lerin toplam tutar D.Di er verilen TR lerin toplam tutar i.ana ortak lehine vermifl oldu u TR lerin ii.b ve C maddeleri kapsam na girmeyen di er grup flirketleri lehine vermifl oldu u TR lerin toplam tutar iii.c maddesi kapsam na girmeyen 3. Kifliler lehine vermifl oldu u TR lerin toplam tutar Toplam TR Di er verilen TR 'lerin özkaynaklara oran NOT 10 - KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam ) fiirket in 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle vermifl oldu u TR ler ana olarak T.C. Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl na ( TL (31 Aral k 2009: TL)), Alemdar Vergi Dairesi ne ( TL (31 Aral k 2009: TL)) ve Sakarya Elektrik Da t m A.fi. ye ( TL (31 Aral k 2009: TL)) verilen teminatlardan oluflmaktad r. fiirket in, kendi tüzel kiflili i ad na vermifl oldu u TR ler d fl nda, üçüncü kifli lehine vermifl oldu u TR bulunmamaktad r. NOT 11 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Uzun Vadeli Karfl l klar K dem tazminat karfl l Toplam K dem tazminat karfl l afla daki aç klamalar çerçevesinde ayr lmaktad r. fiirket bir senesini doldurmufl olan ve fiirket le iliflkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kad nlarda 20) y l n dolduran ve emeklili ini kazanan (1970 den önce do an kad nlar için 52 yafl nda, erkekler için 54 yafl nda; 1970 den sonra do an kad nlar için 56 yafl nda, erkekler için 58 yafl nda), askere ça r lan veya vefat eden personeli için k dem tazminat karfl l ay rmaktad r. Ödenecek tazminat her hizmet y l için bir ayl k maafl kadard r ve bu tutar 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle 2.517,01 TL (31 Aral k 2009: 2.365,16 TL) ile s n rland r lm flt r. K dem tazminat yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir ve herhangi bir fonlama flart bulunmamaktad r. K dem tazminat karfl l çal flanlar n emeklili i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü ün bugünkü de erinin tahminiyle hesaplan r. fiirket in k sa vadede ödeyece i k dem tazminatlar için iskonto ifllemi yap lmam flt r. Not 2 de belirtilen finansal tablolar n haz rlanma ilkeleri, fiirket in k dem tazminat karfl l n tahmin etmek için aktüeryal de erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülü ün hesaplanmas nda afla da yer alan temel aktüeryal varsay mlar kullan lm flt r: skonto oran (%) 4,66 5,92 Emeklilik olas l na iliflkin sirkülasyon oran (%) 98,9 99,3 38 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı