NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I Yazarlar Doç.Dr. Ayflen GÜRCAN (Ünite 1) Doç.Dr. Abdullah KUZU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN (Ünite 2) Dr. Kerem KILIÇER (Ünite 3) Prof.Dr. Hatice Ferhan ODABAfiI (Ünite 4) Ö r.gör. Abdullah ÇEV K (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Adile Aflk m KURT (Ünite 6) Editör Prof.Dr. Hatice Ferhan ODABAfiI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Arafl.Gör. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flmanlar Ö r.gör. brahim Gürgen Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Hülya Özgür Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... vii viii Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar... 1 E T M KAVRAMI... 3 Süreç... 3 De iflim... 3 Davran fl... 4 Hedef (Amaç)... 8 Ö renme... 8 Ö retme... 9 Yaflant... 9 Ortam... 9 TEKNOLOJ KAVRAMI Araç Gereç Ö retim Materyali LET fi M KAVRAMI letiflim Bir Etkileflimdir letiflim Bir Paylafl md r letiflim Bir Süreçtir letiflim Sürecinin Ö eleri Kaynak (Ö retmen) Mesaj ( çerik) Kanal (Materyal) Al c (Ö renci) Geribildirim (Dönüt) Ö RET M TEKNOLOJ S Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ö retim Teknolojilerinin Ö retim Sürecindeki Yeri ve Tasar m Ö RETEN VE Ö RENEN N DE fien ROLLER Davran flç Kuram Biliflsel Kuram Yap c Kuram Ö RET M VE TEKNOLOJ KAVRAMLARI Ö RET M TEKNOLOJ LER Ö RET M TEKNOLOJ LER N N GEREKL L Ö RET M TEKNOLOJ LER N N TASARIMI Hedef Kitlenin Çözümlenmesi Ö retim Amaçlar n n Belirlenmesi ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Yöntem, Teknoloji ve Materyallerin Seçilmesi Teknoloji ve Materyallerin Kullan ma Haz rlanmas Ö renci Kat l m n n Sa lanmas De erlendirme ve Gelifltirme Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Ö retimde Etkili Teknoloji Kullan m : Tekno-Pedagojik E itim TEKNOLOJ VE Ö RETMEN E T M TEKNO-PEDAGOJ K E T M N TANIMI TEKNO-PEDAGOJ K E T M N BOYUTLARI çerik (Konu Alan ) Bilgisi Pedagoji Bilgisi Teknoloji Bilgisi Pedagojik çerik Bilgisi Teknolojik Pedagoji Bilgisi Teknolojik çerik Bilgisi Teknolojik Pedagojik çerik Bilgisi TEKNO-PEDAGOJ K E T M ÖRNEKLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgisayar ve Bilgisayar Destekli Yabanc Dil Ö renimi B LG SAYAR Bilgisayar Donan m Bilgisayar Yaz l m B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M UYGULAMALARI Ö retim Amaçl Uygulamalar Tekrar ve Al flt rma Amaçl Uygulamalar Benzeflim Amaçl Uygulamalar Oyun Amaçl Uygulamalar Baflvuru Amaçl Uygulamalar Modelleme Amaçl Uygulamalar Bulufl Amaçl Uygulamalar Fikir Üretme Amaçl Uygulamalar Kelime fllemci Amaçl Uygulamalar B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M N N ÜSTÜNLÜKLER B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M N N SINIRLILIKLARI B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M NDE Ö RETMEN N TEL KLER... 86

5 çindekiler v NTERNET B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M NE YÖNEL K NTERNET ETK NL KLER B LG SAYAR DESTEKL YABANCI D L Ö REN M NDE... ÖRNEK ETK NL KLER Düzensiz Fiiller Özne Fiil Uyumu Ünlü Kifliler NG L ZCE Ö RENMEYE YÖNEL K WEB SAYFA ADRESLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ngilizce Ö retiminde Web 2.0 Teknolojileri YEN NES L NTERNET Web 1.0 ve Web Web 2.0 Araçlar Web 2.0 Araçlar n n E itim Amaçl Kullan labilirli i ÖNEML WEB 2.0 ARAÇLARI VE BU ARAÇLARIN NG L ZCE Ö RET M NDE KULLANILMASI Bloglar (Günlükler) Sosyal A Paylafl m Siteleri Dijital Ansiklopediler (Wikiler) Aç k Video Paylafl m Siteleri Anl k Mesajlaflma Programlar RSS ( çerik Beslemeleri) Podcasting ( nternet Radyoculu u) Sanal Dünya Programlar SONUÇ Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Dünyada ve Türkiye de Ö retim Teknolojilerinin Kullan m Ö RET M TEKNOLOJ S TÜRK YE DE Ö RET M TEKNOLOJ LER N N KULLANIMI M LL E T M BAKANLI I UYGULAMALARI Temel E itim Projesi ntel Ö retmen E itimi ntel Ö renci Program Microsoft E itimde flbirli i Uzaktan Ö retmen E itimi Program Di er Çal flmalar ANADOLU ÜN VERS TES UYGULAMALARI ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Aç kö retim Fakültesi e-ö renme Hizmetleri Elektronik Ders Kitaplar (e-kitap) Televizyon E itim Programlar (e-televizyon) Al flt rma Yaz l mlar (e-al flt rma) Deneme S navlar (e-s nav) Akademik Dan flmanl k Hizmetleri (e-dan flmanl k) Sesli Kitaplar (e-sesli Kitap) Radyo ve Televizyon Programlar Video Konferans Bilgi Yönetimi Program ngilizce Ö retmenli i Lisans Program ( ÖLP) E-Sertifika Programlar Yüksek Lisans Programlar SAKARYA ÜN VERS TES UYGULAMALARI Adapazar Meslek Yüksekokulu (AdaMYO) Üretim ve Servis Sistemleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Program (SAÜ e-mba) Milli E itim Bakanl Sakarya Üniversitesi Sertifika Programlar (MEB-SAÜ Sertifika Programlar ) Sakarya Üniversitesi nternet Destekli Kampüs Dersleri SAÜ ECDL Yetkili Test Merkezi ORTADO U TEKN K ÜN VERS TES UYGULAMALARI Dil Program DÜNYADA Ö RET M TEKNOLOJ LER N N KULLANIMI AMER KA B RLEfi K DEVLETLER Gelece in Ö retmenlerini Teknoloji Kullanmaya Haz rlama Program (Preparing Tomorrow s Teachers to Use Technology -PT3) Uluslararas E itim Teknolojileri Standartlar (National Educational Technology Standarts-NETS) NG LTERE Aç k Üniversite (Open University) Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

7 Önsöz vii Önsöz Sevgili Ö renciler; ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I bafll kl bu kitap, siz ö retmen adaylar n n kuram ve uygulamada karfl laflabilece iniz sorunlar çözmeye yönelik olarak haz rlanm flt r. Genelde tüm ö retim sorunlar nda, özellikle de derslerinizde bir çözüm olarak kullanabilece iniz ö retim teknolojileri, ça dafl e itim anlay fl nda daha da önem kazanmaktad r. Bu kitap ö retim teknolojilerini kuramdan yola ç karak, uygulamalarla aç klamaya çal flmakta, söz konusu teknolojilerin neler oldu u ve ö retimde etkili teknoloji kullan m için nas l bir yaklafl m ortaya konulmas gerekti i konusunda bilgiler içermektedir. Kitab m z, siz ngilizce ö retmen adaylar için özel olarak haz rland için tüm soru ve örnekler yabanc dil e itimine yönelik olarak düzenlenmifltir. Yabanc dil e itimi gibi dinamik ve aktif bir ö renme ortam, kuflkusuz yeni teknolojilerle desteklenme ihtiyac gösterecektir. Bu deste i sa layacak ö retmenlerimizin teknolojileri gelifltirme ve de erlendirme konular nda yeterli bilgilerle donanmas da bu ihtiyac karfl laman n ilk yoludur. Siz, ngilizce ö retmeni adaylar için haz rlanan bu kitap, yabanc dil ö retiminde ö retim teknolojilerini ve materyallerini etkili kullanabilmenizi sa lamak amac ile haz rlanm flt r. ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I dersinizin kitab olarak haz rlanan bu çal flma alt üniteden oluflmaktad r. Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar bafll kl birinci ünitede konuya genel bir girifl yaparak, ilgili kavramlarla birlikte iletiflimin ö elerini ve bu ö elerin birbirleriyle olan iliflkisi ile teknolojinin e itim-ö retim aç s ndan önemine iliflkin girifl düzeyinde bilgiye sahip olacaks n z. Kitab m z n ikinci ünitesi Ö retim Teknolojilerinin Ö retim Sürecindeki Yeri ve Tasar m bafll kl olup, bu üniteyle ö retim teknolojilerinin ö renme sürecindeki yeri ve ö retim teknolojilerinin tasar mlanmas aflamalar konusunda ayr nt l bilgiye sahip olacaks n z. Ö retimde Etkili Teknoloji Kullan m : Tekno-Pedagojik E itim bafll kl kitab n üçüncü ünitesinde teknoloji yard m yla etkili ö retim yapabilmeyi kuramsal boyutta ele alarak, Tekno-Pedagojik E itim yaklafl m n n tan m, Tekno-Pedagojik E itim yaklafl m n n boyutlar ve örnek etkinlikler yard m yla Tekno-Pedagojik E itim yaklafl m na uygun etkinlik tasarlama sürecinde yap lmas gerekenler gibi konular ayr nt l olarak inceleyeceksiniz. Kitab m z n dördüncü ünitesinde, bilgisayar n yabanc dil ö retiminde kullan m üzerinde durulmufltur. Bilgisayar ve Bilgisayar Destekli Yabanc Dil Ö renimi bafll kl bu ünitede, ilgili kavramlarla ilgili aç klamalardan sonra, Bilgisayar destekli yabanc dil ö renimi uygulamalar ve etkinlikleri konular nda bilgi sahibi olacaks n z. ngilizce Ö retiminde Web 2.0 Teknolojileri bafll kl kitab m z n beflinci ünitesinde, internetin de iflen yüzü, yeni nesil interneti oluflturan Web 2.0 teknolojilerinin neler oldu u ve bu teknolojilerin ngilizce ö retiminde kullan m konular nda ayr nt l bilgi edineceksiniz. Kitab n alt nc ve son ünitesi ise, Dünyada ve Türkiye de Ö retim Teknolojilerinin Kullan m bafll kl olup, bu ünite arac l yla Türkiye deki ve dünyadaki ö retim teknolojisi uygulamalar na iliflkin örnekler verilmifltir. Siz ngilizce ö retmeni adaylar n n, s n f ortam nda ö retim teknolojilerini ve materyallerini etkili kullanabilmenizi sa lamak amac ile haz rlanan bu kitab n meslek yaflam n za katk da bulunmas n diliyorum. Editör Prof.Dr. H. Ferhan ODABAfiI

8 viii Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Düflünelim: Metnin herhangi bir yerinde ve gerekti inde sizlerin düflünmesini, düflündüklerinizi DÜfiÜNEL M belirli bir konuya yo unlaflt rman z sa lamak amac yla sorulan sorular ya SORU da sizin yapman z beklenen davran fllard r. D KKAT çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konu- S ra Sizde: fllenen konular kavray p AMAÇLARIMIZ kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya amaçlayan, düflünlar n bafll klar n içerir. AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL M meye ve uygulamaya DÜfiÜNEL M yönlendiren sorulard r. K T A P K T A P SORU TELEV ZYON D KKAT SORU TELEV ZYON D KKAT

9 Kullan m K lavuzu ix Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : "Kendimizi S nayal m" bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad - n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : "S ra Sizde"lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

10

11 1 Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar 1 E itim, bir bak ma kavram oluflturma etkinli idir. Çünkü, e itim sadece belirli somut yaflant lar koleksiyonu olmaktan öte, bu yaflant lar n aralar nda s n fland r lmas, organize edilmesi, ay rt edilmesi ve iliflkilerinin saptanarak yönetilebilecek bir forma sokulmas d r. Bir baflka deyiflle bu yaflant lar e itimde, kavram olarak adland r lan genel fikirler halinde s n fland r larak yönetilir. Kavram; bir obje veya olgu üzerinde birçok alg lar içeren genel düflünce veya oluflan zihinsel imge olarak tan mlanabilir. Kavram, d fl görünüflüyle birbirinden farkl durum arz eden bir fenomen s n f n n bütünü hakk nda genelleme yapmay içerir. Bu, bir s - n f içinde genelleme ve s n flar aras ay rt etme olmak üzere iki süreci içerir. E itim konusundaki somut yaflant lar m z n belirli kavramlara dönüfltürülmesi e itimi daha iyi anlamak için gerekli olmaktad r. Ö retim teknolojisi alan yla ilgili temel kavramlar olarak; e itim, süreç, de iflim, davran fl, hedef, ö renme, ö retme, yaflant, ortam, materyal, teknoloji, iletiflim ve ö retim teknolojisi kavramlar ele al nacakt r. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra, e itim, süreç, de iflim, davran fl, hedef, yaflant, e itim ortam, ö renme ve ö retme kavramlar n aç klayabilecek, e itim teknolojisi ile ö retim teknolojisi kavramlar n aç klayabilecek, e itim teknolojisi ile ö retim teknolojisi aras ndaki iliflkiyi aç klayabilecek, iletiflimin ö elerini ve bu ö elerin birbirleriyle olan iliflkisini aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

12 2 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I Örnek Olay Sümer lkö retim Okulunda 2 y ld r yabanc dil ö retmenli i yapan Ifl l Ö retmen, derslerinde lisans e itimi s ras nda ald Ö retim Teknolojileri ve Materyal Gelifltirme dersinde ders ödevi olarak gelifltirdi i yabanc dil ö retimine yönelik materyalleri kullanmaktad r. Ö rencilerin Ifl l Ö retmenin derslerinden çok memnun olduklar n ve yabanc dil ö renmekten büyük keyif ald klar n gözleyen di er yabanc dil ö retmenleri Ifl l Ö retmen den ö retim teknolojilerini kullanarak derslerini daha etkili ve verimli hale getirmek için yard m isterler. Bunu büyük bir zevkle kabul eden Ifl l Ö retmen, lisans e itimi s ras nda ald bu dersi düflünerek, okuldaki ö retmenlere bir bilgilendirme program haz rlamay düflünür. lk aflama olarak teknoloji, iletiflim ve ö retim teknolojisi kavramlar ve bu kavramlar n önemini kapsayan bir program haz rlayarak ifle bafllamaya karar verir. Bu bilgilendirme program n n böyle bir giriflle bafllamas sonucunda, okuldaki ö retmenler, temelde iflin çok da kolay olmad n ve bu ifl için öncelikle göz önünde bulundurulmas gereken pek çok de iflken ve kavram oldu unu; bu materyallerin kullan lmas için nas l bir s n f ortam oluflturulmas gerekti ini ve nelere dikkat etmeleri gerekti ini fark ettiler. Anahtar Kavramlar E itim Ö renme Ö retme Ortam Teknoloji Araç - gereç Ö retim materyali E itim teknolojisi Ö retim teknolojisi letiflim çindekiler E T M KAVRAMI TEKNOLOJ KAVRAMI LET fi M KAVRAMI Ö RET M TEKNOLOJ S

13 1. Ünite - Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar 3 E T M KAVRAMI E itim; insan n kendi do as içinde, kendi gelifliminin daha örgütsel ve düzenli olarak oluflumunu sa layan kavram n genel ad d r. E itimin do al yap s n ve iflleyiflini daha iyi anlayabilmek için tan m nda yer alan kavramlardan yola ç kmak gerekir. Bu manada e itim, bir süreç tir. Süreç Süreç kavram en genel ifadesiyle zaman içinde oluflumlar endeksi olarak tan mlanabilir. Daha aç k bir ifadeyle, belli bir hedefe ulaflmak için yap lan her türlü ifllemdir. Süreç, içerisinde süreklilik, de iflim ve geliflimi bar nd ran ve k saca bir olay n düzenli olarak ve birbirini izleyen de iflimlerle geliflmesi, baflka bir olaya dönüflmesi olarak tan mlanabilen bir kavramd r. Süreklilik, de iflim ve geliflim; do al olay ve varl klarda oldu u gibi, kültürel varl klarda söz konusudur. E itim sistemi aç s ndan düflünüldü ünde, iletiflim de bir süreçtir. Süreç kavram, bafllang c ve sonu olmayan bir oluflumdur. Ancak, bu oluflum hem bir bafllang ç, hem de bir sonuç ifade eder. Her bafllang ç bir sonun devam - n, her bir son ise yeni bafllang çlar oluflturur. Kendi içinde oluflumlar içeren tüm kavramlar için bu süreçlilik geçerlidir. Ö re in, iletiflim kavram nda da bir süreçlilik söz konusudur. Süreç kavram n n en önemli özelli i anlam katt kavrama hareketlilik getirmesidir. Bu manada hangi kavram için kullan lm fl ise, o kavram statik de il aksine hareketli ve de iflkenli i içerir. E itimin süreç olmas, e itim iflleminin de böylesine hareketlilik içeren bir kavram oldu unu bize göstermektedir. Süreç: Bir olay n düzenli olarak ve birbirini izleyen de iflimlerle geliflmesi, bir baflka olaya dönüflmesidir. fiekil 1.1 A 1 Süreç Kavram A Do um Ölüm Ancak, süreç kavram n n getirdi i bu hareketlilik döngüsel de il, spiral bir hareketliliktir. Bir baflka deyiflle, hiçbir oluflum baflka bir oluflumun ayn s de ildir. fiekil 1.1 de görülen A ve A1 noktalar bu anlamda bir hareketlilik sonucu var lan yerleri ifade eder. Bu farkl l ktan dolay, e itim ayn zamanda bir de iflim sürecidir. De iflim Bir zaman dilimi içindeki de iflikliklerin bütünü olarak tan mlanan de iflim kavram, süreç kavram n pekifltiren ve yön veren bir anlam içerir. De iflim kavram ; fark, farkl l ifade etmesi bak m ndan insan zihni için önemli kavramlardan biridir. Süreç kavram yla birlikte ele al nd nda ise anlam kat lan kavrama yüklenilen hareketlilik, ayn zamanda farkl l oluflturur. Bu da bize, e itimin hareketlili i ve farkl l içeren bir eylem oldu unu göstermektedir.

14 4 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I E itimin de iflim süreci olmas kendine has bir özelli i de ildir. Çünkü de iflimin olufltu u noktan n yani özelli in belirtilmesine de ihtiyaç vard r. Bir baflka deyiflle, de iflimin olufltu u nokta, e itimin çal flma alan n oluflturur. De iflimin gerçekleflece i alan, e itimde bir baflka kavram daha gündeme getirir. Bu do rultudan bak ld nda e itim, davran fl de ifltirme sürecidir. Davran fllar biçimsel ve içerik aç s ndan üç grupta incelenir: - Biliflsel davran fllar - Devinsel davran fllar - Duyuflsal davran fllar fiekil 1.2 Davran fl Çeflitleri ve Alt Basamaklar Davran fl Davran fl kavram, davranmak ifli veya biçimi, tutum, muamele, hareket olarak tan mlanmaktad r. E itim kavram nda yer alan davran fl kavram ise, davran fl n de- iflim özelli inin ay rt edilebilmesi için ölçülebilir veya gözlenebilir olmas yla s - n rland r lm flt r. Bu do rultuda gözlenebilir, ölçülebilir etkinlikler bütünü olarak tan mlanabilir. Ancak, her gözlenebilen veya ölçülebilen etkinlik davran fl olsa bile, kendi içinde davran fllar n biçimsel ve içeriksel farkl l klar vard r. Bu flekilde bak ld nda davran fl üç biçimde ele al nabilir: 1. Biliflsel davran fllar 2. Devinsel davran fllar 3. Duyuflsal davran fllar Davran fl Biliflsel Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De erlendirme Devinsel Alg lama Kurulma K lavuzla yapma Mekanizma Karmafl k Etkinlik Duruma uyma Keflfetme Duyuflsal Alma Karfl l kta bulunma De er verme Bütünlefltirme Niteleme Biliflsel Davran fllar: Zihinsel yönü a r basan, ö renilmifl davran fllard r. Biliflsel Davran fllar: Kiflinin ö renilmifl davran fllar ndan olan zihinsel yönü a r basan davran fllar, bu alan n kapsam içindedir. Biliflsel davran fllar ayn düzeyde olmayabilir. Verilen bir kavram tan mlay p yazma, say sal verileri grafikle gösterme, bir problemin sonucunu bulup yazma, bir ürünün ekonomik olup olmad n araflt r p gerekçesiyle yazma gibi davran fllar n tümü, ayn yo unlukta zihinsel etkinli i içermez. Dolay s yla, biliflsel davran fllar n kendi içinde hiyerarflik s n flamas söz konusudur. Bu s n flamada en yayg n kullan lan Bloom un davran fl taksonomisidir. Bu taksonominin en temel özelli i, ö renmenin ilk basama n içeren basit, somut ve ö renilmesi kolay davran fllardan, daha karmafl k, soyut ve ö renilmesi daha zor davran fllara do ru gitmesidir. Biliflsel davran fllar n n hiyerarflik yap s 6 aflamal d r. Bunlar: 1. Bilgi 2. Kavrama 3. Uygulama 4. Analiz

15 1. Ünite - Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar 5 5. Sentez 6. De erlendirme olarak s ralanabilir. Bilgi düzeyindeki biliflsel davran fllar aras nda; terimlerin bilgisi, olgular n bilgisi, al fl lar n bilgisi, s n flamalar n ve kategorilerin bilgisi, ölçütlerin bilgisi, yöntemlerin bilgisi, ilke ve genellemelerin bilgisi, kuram ve yap lar n bilgisi gibi özellikler ya da davran fl gruplar yer al r. Örne in ngilizce etken bir tümcenin nas l edilgen yap ya dönüfltürülebilece ini bilmek bilgi düzeyinde bir davran flt r. Kavrama düzeyinde yer alan davran fllar olarak; çevirebilme (içeri i de ifltirmeden biçimi de ifltirme), yorumlama, öteleme (as l içerikte verilen koflullara ba l kalarak daha öteye gitmek ya da bir yerde kesilen içeri in devam n tahmin etmek) davran fllar yer al r. Örne in paragraflar karmafl k flekilde dizilmifl bir metnin paragraflar n do ru flekilde s ralayabilme (öteleme); okudu u ngilizce bir metni, ngilizce olarak özetleyebilme (yorumlama); okudu u metinde geçen yabanc sözcüklerin anlam n, bildi i sözcüklerle aç klayabilme (çevirme) kavrama düzeyindeki davran fllard r. Biliflsel davran fllar n üçüncü basama nda yer alan uygulama biliflsel davran - fl nda ise, e itimi yap lacak konuyla ilgili soyutlamalar n belli ve somut durumlarda kullan lmas özelli ini meydana getiren davran fllar yer al r. Örne in edilgen çat y kullanarak bir gazete haberi üretebilmek uygulama düzeyinde bir davran flt r. Analiz biliflsel davran fllar nda, bir içeri i parçalar na ay r p bunlar aras ndaki iliflkileri aç k seçik hale getirme özelli ini gösteren davran fllar yer al r. Bu özelli- in üç çeflidi olabilir: 1. Ö elere dönük analiz (ö eleri tan mlayabilme) özelli i 2. Ö eler aras iliflkilere dönük analiz (ö eler aras iliflkileri tan layabilme) özelli i, 3. Örgütleme ilkelerine dönük analiz (içerikteki biçim ve örüntüyü ve bunlarla ilgili genel teknikleri tan layabilme) özelli i ngilizce bir tümceyi ö elerini ayr flt rarak, bu tümcenin öznesini, fiilini, tümlecini ve zaman n aç klayabilmek analiz düzeyinde davran fla örnek olarak verilebilir. Sentez düzeyindeki biliflsel davran fllar; parçalar, bir bütün oluflturacak flekilde bir araya getirebilme özeli i gösterir. Bunun; * özdeflsiz bir içerik üretebilme, * bir plan ya da ifllemler tak m önerisi ortaya koyabilme, * bir soyut iliflkiler tak m gelifltirebilme gibi çeflitleri olabilir. Örne in, verilen bir konuda özgün kompozisyon yazabilmek sentez düzeyinde bir davran flt r. Biliflsel davran fl hiyerarflisinin son basama nda yer alan de erlendirme davran fllar ise araç, gereç, yöntem ya da içeri in belli bir amaca hizmet ya da belli ölçütlere uygunluklar yönünden incelenerek yarg ya var labilmesidir. ki çeflit de- erlendirme davran fl olabilir: 1. çeri in iç tutarl l k yönünden de erlendirilebilmesi, 2. çeri in d fl ölçütlere göre de erlendirilebilmesi. Okunan herhangi bir ngilizce metindeki kültürel ö eleri saptay p, kendi kültürüyle karfl laflt rarak, benzerlik ve farkl l klar konusunda sonuca varabilmek, de erlendirme düzeyinde bir davran fla örnek olarak gösterilebilir. Devinsel Davran fllar: Devinsel alan n kapsam na ö renilmifl fiziki davran fllar girer. Bu alandaki davran fllar n temelinde ö renilmifl olma koflulu vard r. Bu Devinsel Davran fllar: Ö renilmifl fiziki davran fllard r.

16 6 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I nedenle her devinsel davran fl, bir biliflsel içerik tafl yabilir. Organlar arac l yla ve kaslarla yap lan hareketlere devimsel beceri denir. Bisiklete binme, yüzme, top oynama, fliir okuma, flark söyleme, tamir etme devinsel davran fllara örnek olarak verilebilir. Devinsel davran fllar yedi basamaktan oluflur. Bunlar: 1. Alg lama 2. Kurulma 3. K lavuzla yapma 4. Mekanizma 5. Karmafl k etkinlik 6. Duruma uyma 7. Keflfetme Alg lama davran fl ; bir devimsel becerinin duyu organlar yoluyla ö renilmesidir. Bu basamakta davran fl modelleri ya da örnekleri kifliye sunulur. Bu basamak biliflsel alan n bilgi basama n içerir. Ö renci pasiftir, uyarma iflini yapan kiflinin davran fllar n gözler ve alg lar. Dinlenilen bir ngilizce tümcenin entonasyonunu (melodisini) ya da tümce içerisinde vurgu yap lan yerleri ve ö eleri alg layabilmek alg lama düzeyinde bir devinsel davran flt r. Kurulma davran fl ise, belli türde bir hareket için haz r oluflluktur. Üç flekilde olur. Bunlar; bedensel, zihinsel ve duygusal kurulmad r. Derste ngilizce konuflmak için istekli olma ve söz almak için sürekli parmak kald rmak kurulma düzeyinde bir devinsel davran fl na örnek olarak verilebilir. Rehberle yapmak; bir ö retmenin rehberli inde ya da modele bakarak ya da belli ölçütleri göz önünde bulundurarak yapmaya çal flmakt r. Örne in ö retmenin telaffuzuna dikkat ederek sözcükleri ayn flekilde telaffuz etmek, ö retmenin ngilizce konuflurken yapt jest ve mimiklere dikkat ederek bunlar kendi konuflmas esnas nda taklit etmek rehberle yapma düzeyinde devinsel davran fllar d r. Mekanizma davran fl ise, bir devimsel beceriyi belirli bir yeterlilik derecesinde ve güven gelifltirerek yapmakt r. Örne in telaffuzunu daha önceden ö rendi i sözcü ü, karfl laflt her yerde do ru olarak telaffuz etmek gibi. Karmafl k etkinlik ise, bir devimsel hareketi beceri durumuna getirmektir. Bu aflamada kifli otomatik olarak hareketi yapar. Basit yap daki ya da kal plaflm fl ngilizce tümceleri çok k sa zamanda ve hatas z olarak (otomatik) söylemek karmafl k etkinlik düzeyinde devinsel davran fl na bir örnektir. Duruma uyma; ö renilen beceriyi yeni durumlara yeni gereklere uydurmakt r. Örne in kuraca ngilizce tümcelerde vurguyu do ru yerde ve do ru sözcük üzerinde yapmak, tümcelerin entonasyonunu do ru biçimde oluflturmak, durma uyma düzeyinde devinsel davran fllard r. Keflfetme davran fl ise, yeniden ortaya koymad r. Benzersiz bir davran fl görüntüsünü oluflturmakt r. Benzeri olmayan yapmakt r. Örne in bir atletin yeni bir atlay fl bulmas vb. Duyuflsal Alan Davran fllar : Duyuflsal alan; ilgi, tutum, al flkanl k, de er yarg lar yla ilgili amaçlar kapsar. Bilgi, tutum, özgüven gibi de iflik güçlerdeki duygu ve davran fl e ilimleridir. Bu alan da biliflsel alan gibi kendi aras nda aflamal olarak s ralanm flt r. Fakat biliflsel alan n bilgi basama nda say labilecek baz ö eler olmadan, duyuflsal alandaki özellikler gerçekleflmeyebilir. Çünkü bilmedi imiz bir nesne ya da olguya karfl herhangi bir sevgi, nefret gibi duyuflsal bir yönelim gösteremeyiz.

17 1. Ünite - Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar Duyuflsal davran fllar, kiflinin yaflam boyu geçirdi i yaflant lar n n ürünüdür. Bundan dolay, bu alanla ilgili davran fllar, yaln z okul sistemi içinde oluflmayabilir. nsan haklar na sayg l olabilme, hayvan sevgisi, yard m sever olabilme, hofl görülü olabilme, güçlüklerden y lmama duyuflsal alan davran fllardan baz lar d r. Bunlar do rudan gözlenen davran fllar de ildir. Bu alan davran fllar toplumsal de- erlerle yak ndan ilgilidir. Zorlama olmaks z n kazan l r. Kazan lmas ve ölçülmesi çok zordur. De iflik düzeylerde kazan lmaktad r. Duyuflsal davran fllar alt basamaklar befl adettir. Bunlar: 1. Alma 2. Karfl l kta bulunma 3. De er verme 4. Bütünlefltirme 5. Niteleme Alma davran fl ; bir olay n, bir uyar c n n fark na var lmas d r. Bu basamakta, bir olay veya uyar c n n fark nda olmak, o olay ve uyar c ya aç k olmak söz konusudur. Örne in ngilizce bir metni dinlerken, metin içerisinde geçen yabanc sözcüklerin telaffuzlar na dikkat etmek alma düzeyinde bir duyuflsal davran flt r. Karfl l kta bulunma davran fl ise; ilgili olay veya uyar c yla u raflma ve ilgilenmedir. Kifli bu basamakta, uyar c lara bilinçli olarak ve isteyerek tepkide bulunur, ifli zevk alarak yapabilir. Örne in okunan ngilizce metinle ilgili soru sormaya ve sorulan sorulara cevap vermeye çal flmak ya da bu konuda istekli olmak karfl l kta bulunma düzeyinde bir duyuflsal davran flt r. De er verme davran fl ; uyar c yla ilgili belli de erleri benimseme ve duruma uygun tutarl l k göstermedir. Burada benimsenen de erler toplumca benimsenmifl de erlerdir. Örne in bofl zamanlar n ngilizce roman okuyarak, televizyonda ngilizce programlar izleyerek, ngilizceyle ilgili testler çözerek ya da nternet te ngilizce konuflan kiflilerle sohbet ederek geçirmek de er verme düzeyinde duyuflsal davran fllard r. Bütünlefltirme düzeyi davran fl ; kazan lm fl olan duyuflsal özelli i bir de er sistemine dönüfltürmedir. Bu basamakta, bir dizi de erleri davran fllarda düzenlemek ve sistemlefltirmek, de erler aras ndaki iliflkileri belirlemek de erlerin önemine inanmak söz konusudur. Örne in bireyin ngilizceye ilgi göstermesi ve de er vermesi nedeniyle lisede yabanc dil alan n seçmesi vb. Niteleme davran fl ise, oluflturulan de er sisteminin kiflili inin belirleyici bir özelli i olma düzeyidir. O duyuflsal özelli in kiflinin yaflam anlay fl na, dünya görüflüne dönüflmesidir. Bu basamakta kifliye özgü de erler; kurallaflm fl, bir karakter görünümü kazanm fl ve uyulmas zorunlu ilkeler haline gelmifltir. Davran fllar n tamam, özümlenen de erlerle tutarl ve istikrarl d r. Örne in üniversite s nav nda ngilizce Ö retmenli i program n tercih ederek ngilizce ö retmenli ini kendisine meslek olarak seçmek, niteleme düzeyinde duyuflsal davran flt r. E itim kavram e er davran fl de ifltirme süreci olarak ele al n rsa gözlenebilen veya ölçülebilen her etkinlik bir e itim etkinli i olarak de erlendirilecektir. Oysa öylesine davran fllar vard r ki, içinde bir de iflim sürecini akla getirebilir. Örne in, yalan söyleme gibi. Bu durumda, olumsuz davran fllar n oluflmas da bir e itim midir? sorusu akla gelebilir. stenilmeyen davran fllar n e itim süreci içine girmemesi için e itim, tan m na bir kavram daha eklenmesini gerekli k lar. Bu kavram, e itimin s n rlar n belirginlefltiren ve yönünü gösteren bir kavram olarak düflünüldü ünde e itim; istenilen yönde davran fl de ifltirme sürecidir. E itimde istenilen yönü tan mlamada hedef (amaç) kavram kullan lmaktad r. 7 Duyuflsal Davran fllar: Kiflinin yaflam boyu geçirdi i yaflant lar n n ürünü olan, do rudan gözlenemeyen, kazan lmas ve ölçülmesi çok zor olan davran fllard r.

18 8 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I Hedef: Ulafl lmak istenen noktad r. fiekil 1.3 Hedef S n rlamas Hedef (Amaç) E itimin rotas n, oluflturaca de iflimin noktas n, de iflim alan n öngörmede kullan lan kavram, hedef kavram d r. Hedef, süreç sonunda bireyde beklenilen davran fllar n öngörülmesiyle ortaya ç kar ve sürecin yönünü bir bak ma rotas n ortaya koyar. Hedef, var lmak istenen nokta olarak tan mlanabilir. Bulunan konumdan ç k p bir üst düzeye yükselmek için, hâlihaz rdaki davran fllardan kurtulup istenilen yani o konuma yükseltici davran fllarla donanmak gereklidir. fiekil 1.1 deki A dan hareketle A1 noktas hedefi, var lmak istenen yeri ifade eder. Hedefin istenilen yöndeki davran fllara yönelik olmas yeterli de ildir. Ayr ca, e itimle de kazand r labilir olmal d r. E itimle kazand r lamayacak davran fllardan oluflan bir hedef, hedef olamaz. Her hedef, hangi toplumda, hangi kifli ve konu alan için saptan yorsa toplumun gerçeklerinden, kiflilerin haz r bulunuflluk düzeylerinden ve konu alan ndaki ça dafl bilgi birikimlerinden hareket etmek zorundad r. E itimde hedef kavram n n kendi içerisinde hiyerarflisi vard r. (bkz fiekil 1.3) Hedefler Evrensel Hedefler Ulusal Hedefler Uzak Hedef Genel Hedef Özel Hedef Davran flsal Hedef E itimin yönünü ve bulunmas gereken yeri belirlemede kullan lan hedef kavram n n iki boyutu vard r. Bunlar; evrensel ve ulusal boyuttur. Evrensel boyut tüm insanl k ad na gerekli ve ancak e itimle kazand r labilecek hedeflerdir. Örne in Evrensel nsan Haklar Beyannamesi vb. Hedefler, bir topulumun politik felsefesini, anayasal do rultusunu, varmak istedi i konumu gösterir nitelikte oldu u zaman, uzak hedefler olarak adland r labilir. Uzak hedefler, yol gösterici niteliktedir. Milli E itim in ya da okulun varmak istedi i konumu belirleyen hedefler ise genel hedeflerdir. Her bir ders ya da konu alan nda bireye kazand r lacak davran fl örüntülerini gösteren hedefler, bu ders ya da konu alan n n özel hedefleri olarak adland r l r. Hangi düzeyde ele al n rsa al ns n, hedefler birbirlerini desteklemeli ve aralar nda çeliflkiler bulunmamal d r. E itim süreci, insana özgü nitelikler tafl r. Özellikle e itimin gerçekleflmesini ifade eden ö renme kavram tamamen insana ait bir zihinsel etkinliktir. Bireyde istenilen yönde davran fl de ifltirme sürecidir. Ö renme Çeflitli ö renme kuramlar na göre ö renme kavram ; zihinsel egzersiz, fikir kazanma, davran fl de ifltirme, güdülerin harekete geçirilmesi, al flkanl k kazanma, davran fllar n yeniden organizasyonu ve nörofizyolojik bir süreç olarak kabul edilmektedir.

19 1. Ünite - Ö retim Teknolojisinde Temel Kavramlar E itim aç s ndan bak ld nda ö renme, birey ile çevresi aras ndaki etkileflim sonucu meydana gelen, kal c iz b rakan yaflant ürünlerinin bireyde oluflturdu u davran fl de iflimi olarak tan mlanmaktad r. Ö renme kavram n bütünleyen, insan n ö renmesini gerçeklefltirmede yer alan etkinlikleri ifade etmede kullan lan bir di er kavram da ö retme kavram d r. Ö retme Ö retme kavram ; genellikle s n f ortam nda meydana gelen etkinlik, ö renci ile kaynak aras ndaki etkileflim, organizman n ö renmesine etki etme yöntemi, belirli koflullar alt nda belirli davran mda bulunmas için bireyin çevresini düzenleme, belirli bir ö renme durumunda saptanm fl hedeflere en etkin biçimde ulaflabilmek için uygun personel, araç, gereç, yöntem ve teknikler kullanma olarak kabul edilmektedir. Baflka bir deyiflle, ö retme ve ö renmenin k lavuzlanmas, sa lanmas iflidir. Bireyde istenilen yönde davran fl de ifltirme süreci, e itimi tan mlamay tam anlam yla karfl lamaz. Çünkü bir e itim etkinli inde her birey ayn performans göstermeyebilir. Bu durum e itim kavram na yeni bir kavram daha getirilmesini gerekli k lar. Bu anlamda e itim; bireyin kendi yaflant s yoluyla istenilen yönde davran fl de ifltirme sürecidir. Yaflant Yaflant kavram, bireyin çevresiyle etkilefliminin bireyde b rakt iz, içerik olarak tan mlanabilir. Bir baflka deyiflle yaflant, belirli bir etkileflim durumunda birey ve çevre aras nda meydana gelen etkinliktir. Yaflant kavram, e itsel yönden kazan lm fl yaflant ve yaflan lm fl yaflant olarak iki farkl grupta düflünülebilir. Yaflan lm fl yaflant, belirli bir etkileflim durumunda yer alan etkinliklerin tümünü içermektedir. Kazan lm fl yaflant ise, söz konusu etkileflim durumunda yer alan etkinliklerden sadece bireyde kal c iz b rakan ve bireyin davran fl nda de iflim oluflturan etkinliklerdir. Ö renme: Bireyin çevresiyle etkileflimi sonucu oluflan, istenilen yönde davran fl de ifltirme sürecidir. E itim: Bireyin kendi yaflant s yoluyla istenilen yönde davran fl de ifltirme sürecidir. Yaflant : Bireyin çevresiyle etkilefliminin bireyde b rakt iz ya da içeriktir. 9 Ortam Ortam kavram, içinde baz objelerin bulundu u veya bir gücün iletildi i alan, kanal ve araçlar ifade eder. Bireyin veya bireylerin yaflamlar n etkileyen etkinliklerin meydana geldi i mekând r. E itim ortam ise, e itim etkinliklerinin meydana geldi i alan; ö retme-ö renme süreçlerinde bilgi iletme iflleminin meydana geldi i ve ö rencinin konuyla etkileflimde bulundu u personel, araç, gereç, tesis ve organizasyon ö elerinden oluflan çevredir. Ortam n fiziksel, sosyal ve psikolojik altyap lar vard r. Fiziksel yap s ortam tan mlama, somutlaflt rma da dikkati çeken boyutudur. Fiziksel boyutun göstergesi de yerleflim biçimleridir. E itim Ortamlar nda Yerleflim Biçimleri: Ö retim ortam n n planlamas nda ve organizasyonunda dikkate al nmas gereken bir di er önemli konu da oluflturulan ortam n ne kadar süreyle kullan laca d r. Oluflturulan ortam n süreklili i amaca hizmetiyle s n rl d r. Bu süre gerekti inde bir ders saati gibi bir zaman dilimi içerisinde olabilece i gibi, bir ünite süresince de olabilir. Her ne flekilde oluflturulmufl olursa olsun bir ö retim y l süresince kullan labilecek tek bir ideal yerleflim flekli olamaz. Ö rencilerin s n f içindeki yerleflim biçimleri, gerçeklefltirecekleri SIRA etkinliklere S ZDE göre de- iflmekte midir? DÜfiÜNEL M 1 DÜfiÜNEL M SORU SORU

20 10 ngilizce Ö retmenli inde Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m -I fiekil 1.4 E itim ortamlar n n düzenlenmesinde birçok yerleflim biçimi vard r. Bunlar: 1. U fieklinde Yerleflim 2. Ekip Çal flmas Yerleflim fiekli 3. Konferans Masas Yerleflim fiekli 4. Daire fieklinde Yerleflim 5. Gruplar n Gruplanmas Yerleflim fiekli 6. Çal flma stasyonu Yerleflim fiekli 7. Proje veya Özel Çal flma Gruplar Yerleflim fiekli 8. Klasik S n f Yerleflim fiekli U fieklinde Yerleflim: Çok amaçl kullan labilecek bir yerleflim fleklidir. Ö rencilerin, üzerinde yaz yazacaklar ve kullanacaklar materyalleri yerlefltirecekleri bir çal flma alan bulunur. Ö renciler her masaya karfl l kl olarak oturduklar nda, ikifler kiflilik k sa süreli grup çal flmalar yap labilir. U fleklinin aç k bölümü kullan larak kolayl kla ve h zl bir flekilde çal flma ka d vb. ö retim materyalleri da t labilir. Gruplar n çal flmalar yine ayn flekilde yak ndan takip edilebilir. Perdeye yans t lan her türlü görüntü rahatl kla izlenebilir ve ö renciler birbirleriyle kolayl kla yüz yüze iletiflim kurabilirler. U fleklinde oturma düzeni, özellikle konuflma ve dinleyerek yazma etkinliklerinde tercih edilmelidir. S ralar ve masalar, s n f n boyutlar ve ö renci say s dikkate al narak genel olarak U fleklini koruyarak afla daki flekilde de yerlefltirilebilir. U fieklinde Yerleflim Ekip Çal flmas Yerleflim fiekli: Bu yerleflim flekli ekip çal flmas n kolaylaflt r r. Karfl l kl oturan ö renciler birbirleriyle kolayl kla iletiflim kurabilirler. Bu yerleflimde gerekti inde baz ö renciler sandalyelerinin yönünü de ifltirerek tahtay veya perdeye yans t lan görüntüyü rahatl kla izleyebilirler. Ekip çal flmas yerleflim flekli karfl l kl role-play etkinliklerinde kullan labilir. fiekil 1.5 Ekip Çal flmas Yerleflim fiekli Konferans Masas Yerleflim fiekli: Bu yerleflimde ö retmenin önemi minimuma inerken s n f n önemi ön plana ç kar. Ö retmenin masan n bir taraf nda oturdu u yerleflimde daha resmi bir iletiflim ortam yarat lm fl olur. Ö retmeninin masan n ortas nda oturdu u yerleflimde ise, ö renciler ö retmenle daha kolay iletiflim ku-

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI

Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1752 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 905 Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI Yazar Yard.Doç.Dr. Abdullah Kuzu (Ünite 1, 8) Yard.Doç.Dr. Ifl l Kabakç (Ünite 4, 10)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

E T M B L M NE G R fi

E T M B L M NE G R fi TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1825 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 948 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI E T M B L M NE G R fi Yazarlar Yard.Doç.Dr. Ays n fienel (Ünite 1) Yard.Doç.Dr.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI

OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1816 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI Yazarlar Prof.Dr.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r.

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r. (*) Do um i (Gün/Ay/Y l) : Okula Bafllama i : Amaç ve Amaç ve 116 PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı