BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007

2 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) Birlik Mah. 2. Cadde, No:11 Çankaya, 06610, Ankara Tel.: (0312) Fax: (0312) web:

3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ FONU NUN TANITIMI Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Projesi Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu nun Amacı ve Kapsamı Yürütme Düzenlemeleri Kimler Katılabilir? Hangi projeler değerlendirmeye alınmaz? Projelerin Süresi Öncelikli Konular Öncelikli Konu 1: Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması Öncelikli Konu 2: Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Öncelikli Konu 3: Herkesin Temel Eğitim Almasını Sağlamak Öncelikli Konu 4: Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamak Diğer konular PROJE BAŞVURULARI Proje Başvurusunun Yapılması Proje Teklifi Formu PROJE SEÇİM SÜRECİ BKH Fonu Proje Seçim Kurulu Projelerin Değerlendirilmesi Desteklenmesi Uygun Görülmeyen Projeler Desteklenmesi Uygun Görülen Projeler PROJELERİN UYGULANMASI Proje Yöneticisi Proje Fonlarının Kullanımı

4 4.2.1 Fonların Tahsisi Harcamaların Yapılması KDV Muafiyeti Proje Uzmanları Görev Gezileri Mal ve Hizmet Alımları Basılı Malzeme Hibenin Devri ve Kullanılmayan Fonlar Bütçe Revizyonları Proje kapsamındaki Raporlama Gelişme Raporu Sonuç Raporu İzleme ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Projelerin Tanıtımı ve Çıktıların Paylaşımı Mali Denetim (Audit) EKLER

5 1. BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU NUN TANITIMI 1.1 Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Projesi Bu Proje; yılları arasında UNDP nin şemsiyesi altında yürütülen ve T.C. Bakanlar Kurulu nun ilgili kararlarıyla desteklenen, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir dizi demokratik yönetişim projesini içeren Türkiye Yerel Gündem 21 (YG 21) Programı nın sağladığı ivmeden yararlanmaktadır. Türkiye YG 21 Programı kapsamındaki deneyime dayalı olarak, bu Proje, yerel düzeyde, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ne (BKH) en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki yoluyla, merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje stratejisi, sivil toplumun ve vatandaşların yerel düzeyde, BKH nin gerçekleştirilmesine ve bu konudaki yetersizliklerin belirlenmesine yönelik harekete geçmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin oynadığı önemli rolün vurgulanması ve merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesine, özel sektör dahil, toplumun daha geniş kesimlerinin dahil edilmesindeki temel araç olarak, katılımcı yerel yönetişime dayanmaktadır. Bu bağlamda, Proje nin öngörülen hedefleri şunlardır: (1) Ulusal ve yerel düzeylerde Binyıl Kalkınma Hedefleri nin (BKH) yerelleştirilmesi ve bu hedeflere ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması; (2) Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi; (3) BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi; (4) BHK nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi konusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi odalar (ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları) ve ticaret borsaları ile bunların üyeleri ve diğer özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki ve bu amaçla uluslararsı ve yerel düzeyde potansiyel ortaklar ile işbirliği yapılması. Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması ve BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulamalar konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, TOBB üyesi yerel odalar ve ticaret borsaları ile bunların üyeleri tarafından temsil edilen özel sektörle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar yoluyla, belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerine destek sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 3

6 1.2 Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Türkiye de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1997 yılından bu yana, IULA-EMME Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (dünya teşkilatındaki yeni yapılanma sonucu, yeni adıyla UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı) tarafından koordine edilen Yerel Gündem 21 Programı kapsamında, yerel yönetişim alanında ulusal ve yerel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Yerel Gündem 21 Programı, eşit ortaklar arasında geliştirilen iletişim ağına ve birlikte çalışmaya dayalı, yerinden yönetimci ve yapabilir kılan bir yaklaşım sergilemektedir. Başlıca yerel yönetişim mekanizması, Kent Konseyleri adıyla oluşturulan ve çalışma grupları, kadın ve gençlik konseyleri, çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarınca desteklenen katılımcı yapılardır. Bu katılımcı yapılarla Program ın koordinatör birimleri arasındaki temel bağlantı, Program ortağı kentlerde oluşturulan YG-21 Genel Sekreterlikleri tarafından sürdürülmektedir. Bu Program, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları üçgeninde yerel karar alma süreçlerini oluşturarak, Türkiye de yeni bir yerel yönetişim modelinin gelişmesini sağlamıştır. Program ın geride kalan uygulama süreci, yerinden yönetimci yapıyı ve demokratikleşme sürecini hızlandırmanın yanısıra, ülkenin AB ye giriş sürecini de hızlandıran bir sosyal dönüşümü tetikleyecek güçte olduğunu ortaya koymuştur. Yerel Gündem 21 Programı nın yeni aşaması olarak, Eylül 2006 içerisinde başlatılan Türkiye de Yerel Gündem 21 YönetiĢim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin YerelleĢtirilmesi başlıklı projenin temel ortakları arasında, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yer almaktadır. TOBB nin temel amacı, odalar ve ticaret borsaları arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumak olarak özetlenebilir. TOBB, özel sektörün BKH ni ve YG 21 süreçlerini destekleme potansiyelinin geliştirilmesi konusunda, geniş ulusal temsil ağıyla ve yerel ve bölgesel düzeylerde, üyesi olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları (Türkiye genelindeki toplam 364 oda ve ticaret borsası) kanalıyla, kilit bir konuma ve role sahiptir Kent Konseyler inin Kurulmasının TeĢvik Edilmesi tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 76 ncı maddesinde öngörülerek kanuni dayanağa sahip olan ve kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlayan Kent Konseylerinin kurulmasının da bu çalıģmayla teģvik edilmesi öngörülmüģtür. 4

7 1.3 Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu nun Amacı ve Kapsamı Adı geçen Türkiye de YG 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) katkılarıyla, Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (BKH Fonu) oluşturulmuştur. BKH Fonu, YG-21 Programı nın 2006 yılında tamamlanan üçüncü aşama projesi çerçevesinde uygulanan YPDP Yerel Projelere Destek Programı nda elde edilen deneyime dayalı olarak, yeni bir içerik ve kapsamda geliştirilmiştir. BKH Fonu, Binyıl Kalkınma Hedefleri nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi konusunda özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. BKH Fonu kapsamında desteklenmesi uygun görülen yerel projelere, proje başına 20,000 ABD Doları nı aşmayacak şekilde, hibe katkı sağlanacaktır Yürütme Düzenlemeleri TOBB tarafından Türkiye de YG 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında oluşturulan BKH Fonu, BKH ne doğrudan yönelen küçük ölçekli uygulama projelerine hibe kaynak sağlayacaktır. Bu kapsamda, münhasıran yerel odalar ve ticaret borsalarından gelen ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları ve Özel İlgi Grupları ile birlikte, katılım ve ortaklık ilkelerine dayalı olduğunu gösteren küçük ölçekli uygulama projelerine destek verilecektir. Küçük ölçekli uygulama projeleri için sağlanacak TOBB hibesi, odalar veya ticaret borsalarının birbiriyle veya kendi üyeleri ile yürütecekleri ve Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında oluşturulmuş yukarıda belirtilen katılımcı yapılarla ortaklık içerisinde hazırlanan projelere verilecektir. BKH Fonu Proje Seçim Kurulu (UNDP-Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB, Habitat İçin Gençlik Derneği ve UCLG-MEWA ile Kurul tarafından davet edilmesi uygun görülen YG 21 Programı kapsamında işbirliği yapılan diğer kuruluşların temsilcileri BKH Fonunun idaresi, UNDP-Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve UCLG-MEWA ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülecektir. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı nın danışma organı olarak işlev gören ve Başbakanlık Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve diğer davetli kamu kuruluşları ile Habitat için Gençlik Derneği, UNDP ve UCLG-MEWA dan oluşan Yerel Gündem Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu, BKH Fonu kapsamındaki uygulamaları yakından izleyecek ve yönlendirecektir. 5

8 1.3.2 Kimler Katılabilir? BKH FONU, Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi başlıklı yeni dönem projesinin onaylı proje dokümanının III.B: YG-21 Programı Ortaklığı bölümünde belirtilen şekilde Türkiye YG-21 Programı nın ortağı olan ve bu kapsamda, Kentimiz Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! kampanyasına katılan kentlerde TOBB üyesi Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsalarına ve üyelerine bu oluşumlarla ortaklık kuran katılımcı yapılara (Kent Konseyi, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri v.b.) açıktır. BKH Fonu kapsamında sunulacak projelerin, münhasıran yerel odalar ve ticaret borsalarından doğrudan gelen, yerel odalar ve ticaret borsaları ile ortaklık içinde geliştirilen ve ilgili Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında oluşturulan Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri ve özel ilgi gruplarına yönelik katılımcı yapılarca hazırlanan veya sahip çıkılan çok-ortaklı projeler olması gerekmektedir. YG 21 sürecindeki iki veya daha çok kenti kapsayacak şekilde, kentler arasında işbirliğine dayalı olan ve özellikle, kurumsal kapasiteleri yeterli olmayan YG 21 kentlerine, Program ın öncelikli konularında destek verilmesini içeren ortak projeler oluşturulması özel tercih nedeni olacaktır. Başvuru sahiplerinin, proje tekliflerini ilgili kentin Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve/veya Ticaret Borsası kanalıyla ve YG 21 Genel Sekreterliği ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde hazırlamaları gerekmektedir. İlgili yerel oda ve/veya ticaret borsası ve YG 21 Genel Sekreterliği, kendi kentlerine ilişkin proje başvurularını inceleyerek, bunların BKH Fonu Rehberi ile uyum sağlamayan yönlerinin geliştirilmesi amacıyla, gerektiğinde başvuru sahiplerine teknik destek sağlayacaklardır. İlgili kentin oda ve/veya ticaret borsası ve YG 21 Genel Sekreteri tarafından BKH Fonu na gönderilmek üzere, hangi proje tekliflerine onay yazısı ve başvuru yazısı (Bölüm 2.1) verileceği konusunun, kentlerin Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında oluşturdukları katılımcı yapılar ile karara bağlanması gerekmektedir. Oda ve/veya Borsa nın kendisi tarafından, katılımcı yapılar ile yürüteceği projeler de aynı prosedüre tabidir. İlgili yerel oda ve/veya ticaret borsası ve YG 21 Genel Sekreterleri tarafından her başvuru dönemi için, kendilerine iletilen projeler arasından en çok 3 proje teklifine, aşağıdaki Bölüm 2.1 de belirtilen şekilde onay yazısı ve başvuru yazısı verecek ve bu çerçevede uygun görülen projeler, proje sahipleri tarafından, UNDP Proje Sorumlusu na gönderilecektir. Birden çok kentin ortaklığında bir proje sunulması durumunda, ilgili tüm kentlerin oda ve/veya ticaret borsasının ve YG 21 Genel Sekreterleri nin imzaları aranacaktır. 6

9 İlgili kentin oda ve/veya ticaret borsasının ve YG-21 Genel Sekreteri nin imzasını taşımayan proje başvuruları, değerlendirilmeye alınmadan, başvuru sahiplerine iade edilecektir Hangi projeler değerlendirmeye alınmaz? Yukarıdaki Bölüm ye uygun olarak sunulmuş olsa bile, aşağıda belirtilen kapsamdaki proje başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır: Bir başka program altında finanse edilen projelere ilave kaynak sağlanmasını içeren projeler. BKH Fonu önceliklerine uygun bir proje olmaktan çok, belirli bir etkinlik için sponsorluk arayışını yansıtan projeler (konferans organizasyonu, yurtdışı gezileri, spor karşılaşmaları, burslar, vb.) Uygulama özelliği olmayan, mevcut durumun tespitine veya sorun analizine yönelik çalışmalara (her türlü anket, kamuoyu yoklaması, araştırma, vb.) dayalı projeler. Aşağıdaki Bölüm 1.4 te belirtilen çerçevenin dışında kalan, BKH ile doğrudan bağlantısı kurulamamış ve belirli bir hedefin veya alt-hedefin yerelleştirilmesine yönelik olmayan projeler Projelerin Süresi BKH Fonu kapsamında sunulacak projelerin, başlangıcından bitimine kadar, en az 3 en fazla 8 aylık bir uygulama süresini aşmaması öngörülmektedir. 1.4 Öncelikli Konular BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin yerelleştirilmesi doğrultusunda, BKH Fonu kapsamında desteklenmek üzere, dört öncelikli konu başlığı belirlenmiştir: Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması ; Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Herkesin Temel Eğitim Almasının Sağlanması Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Adı geçen öncelikli konu başlıkları altında sunulması beklenen proje konuları, aşağıda belirtilmektedir Öncelikli Konu 1: Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaģam kalitesinin arttırılması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) 7

10 a) Kentlerde yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen bütünleşik politikalar, stratejiler ve eylem önerileri geliştirilmesini hedefleyen projeler. b) BM Habitat Gecekondusuz Kentler girişimi doğrultusunda, sağlıksız kentsel alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam/gelir yaratılmasına yönelik projeler. c) Kadınların işgücüne katılımını destekleyen ve özellikle Binyıl Kalkınma Hedefi 3 Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması ve 11. gösterge bağlamında kadınların tarım dışı işgücüne katılım oranında artışı teşvik eden yaratıcı girişimlere yol açan projeler. d) Gençler için iş edindirmeye yönelik mesleki eğitim projeleri (özel sektör kuruluşları ile işbirliği kapsamında, bu projelerin belirli ölçüde istihdam garantisi sağlaması veya yeni istihdam alanları yaratması, tercih nedeni olacaktır). e) YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nun ve/veya ilgili YG-21 Gençlik Meclisleri nin yönlendiriciliğinde, BKH kampanyaları ile bağlantılı olacak şekilde, gençliğin yapabilir kılınması ve her düzeydeki karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanması konusunda örnek uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler. f) Özel ilgi gruplarının (çocuklar, yaşlılar ve engelliler), kentsel yaşama aktif katılımının sağlanmasına yönelik projeler (Sokakta çalıģan ve/veya yaģayan çocukların topluma kazandırılması, kuşaklararası diyalog, engelli dostu kent, vb.) g) Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı yoluyla, katılım, şeffaflık ve hesap verme mekanizmalarını içerecek şekilde, e-yönetişim projeleri (BHK 8. hedef ve 18. alt-hedef doğrultusunda, özel sektör ortaklığı tercih nedeni olacaktır.) h) Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler Öncelikli Konu 2: Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) a) YG-21 Kadın Meclisleri ve iş camiası arasında yenilikçi ortaklıklar yoluyla, yerel düzeyde kadınların yönetim mekanizmalarına erişimini destekleyen projeler. b) YG-21 Kadın Meclisleri nin yönlendiriciliğinde, BKH kampanyaları ile bağlantılı olacak şekilde, YG-21 Kadın Zirveleri nde kabul edilen bildirgelerin ve eylem planlarının yerel düzeyde yaşama geçirilmesi konusunda örnek uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler. c) Belediye Kanunu nun, kadınlar için koruma evleri açılmasını içeren 14. Maddesi ile başta olmak üzere, yerel yönetim yasalarındaki ilgili 8

11 hükümlerin yaşama geçirilmesi konusunda örnek uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler (mekan temini ve döşenmesi gibi giderler, bu kapsamdaki projelerin dışında tutulmalıdır.) d) Kız ve erkek çocukların, eğitimin her aşamasında fırsat eşitliğine sahip olmalarının sağlanmasına yönelik projeler. e) Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler Öncelikli Konu 3: Herkesin Temel Eğitim Almasının Sağlanması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) a) YG-21 oluşumları ( Kent Konseyi, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri vb.) ile iş camiasının yerel sorunlarının ortak çözümüne yönelik olarak, uzun vadede ekonomik gelişme boyutlarını de göz önüne alan, kız ve erkek çocukların ilköğretimi eksiksiz olarak tamamlamalarını hedefleyen projeler b) 1. sınıfa başlayan kız çocuklarının 5.sınıf sonrası mecburi temel eğitimlerinin özel sektör tarafından özendirileceği, yerel yönetim ve sivil toplum tarafından uygulanabilecek, yerel toplumsal ve kültürel engellerin aşılmasına yönelik projeler. c) yaş grubunda okur-yazarlık oranında artışı teşvik eden, Kent Konseyleri ve Yerel Yönetim ile özel sektör işbirliğini ve yaratıcı girişimleri teşvik eden projeler Öncelikli Konu 4: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlaması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) a) YG 21 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Meclis veya oluşumları ile yerel iş camiasının ortak olarak benimsediği BYKH 8 genel hedefi çerçevesinde, ısı etkinliğini, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik projeler. b) YG 21 Çevre veya Sürdürülebilir Kalkınma meclis veya oluşumlarının, gerek BYKH 1 gerekse 2 çerçevesinde, kent yönetimi ve yerel iş camiası ile ortak hazırladıkları alternatif enerji ve teknoloji kullanımını teşvik eden projeler. 9

12 c) Tüketimde sürdürülebilirliğin özendirilmesini hedefleyen projeler (Enerji kullanımında verimliliğin arttırılması, atıkların azaltılması, tüketimde çevresel duyarlılığın desteklenmesi, vb.) d) BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin yerel düzeyde yaşama geçirilmesine yönelik olarak, zengin biyolojik çeşitlilik alanlarının korunması, yönetimi ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen projeler. e) Deniz kıyıları ve tatlı su havzalarının bütünleşik/katılımcı yönetimini ve sürdürülebilir gelişmesini hedefleyen projeler. f) Sürdürülebilir tarım konusunda halk katılımının sağlanmasını, bilgi/bilinç düzeyinin arttırılmasını ve yerel kapasite geliştirilmesini hedefleyen projeler. g) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler Diğer konular BKH Fonu kapsamında, BKH ile doğrudan bağlantılı başka konularda da proje sunulabilecektir. Bununla birlikte, desteklenecek projelerin seçiminde, yukarıda belirtilen öncelikli konularda sunulan projelere ağırlık verilecektir. BKH Fonu altında desteklenebilecek (daha az öncelikli) diğer konulardaki alt başlıklar, aşağıda belirtilmektedir: a) Halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik projeler (Beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin azaltılması; gebelik, doğum ve loğusalık sırasında meydana gelen anne ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV-AIDS, sıtma, tüberküloz, vb. salgın hastalıkların yayılmasının durdurulması ve geriletilmesi; madde bağımlığı ile mücadele edilmesi, vb.) b) BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nden herhangi biri veya alt-hedefi ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler. 2. PROJE BAġVURULARI BKH Fonu kapsamında desteklenecek projelere ilişkin başvuru işlemleri aşağıda yer almaktadır. Proje teklifi ile birlikte, ekte verilen Proje Teklif Formu nun da doldurulması gerekmektedir. Proje sahipleri tarafından, Projenin yürütülmesi, takibi ve ilgili belgelerin düzenlenmesi ile finansal işlemleri yürütmek üzere bir Proje Yöneticisi belirlenecektir. 10

13 2.1 Proje BaĢvurusunun Yapılması A) Projenin Oda/Borsa ya Sunulması ve Onay Yazısı Alınması:YG 21 Programı ortağı kentlerdeki odalar ve/veya ticaret borsaları ve katılımcı yapılar tarafından, usulüne uygun olarak hazırlanmış ve değerlendirmeye esas oluşturacak Proje Teklifinin (veya teklifleri), ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları tarafından incelenmesi ve anılan oda ve borsalardan sözkonusu projeler için onay yazısı alınması gerekmektedir. B)YG 21 Genel Sekreterinin BaĢvuru Yazısı: Oda/borsa tarafından verilen Onay Yazısı ile birlikte proje teklifi, Proje Yöneticisi tarafından başvuru yazısı alınmak üzere, YG 21 Genel Sekreteri ne sunulmalıdır. Proje başvurularının UNDP Proje sorumlusuna iletilmesi işleminin, ilgili YG 21 Genel Sekreteri nin başvuru yazısıyla yapılması gerekmektedir. YG 21 Genel Sekreteri nin Başvuru Yazısı nda, önerilen projenin kısa bir özeti ile birlikte, proje teklifinin ilgili oda ve/veya ticaret borsalarıyla ortaklık prensiplerini esas alan bir süreç sonucu hazırlandığını tespit eden, desteklenme gerekçesinin de belirtilmesi beklenmektedir. İlgili YG 21 Genel Sekreteri nin uygun görüşü ve destekleyici başvuru yazısı olmaksızın yapılan proje başvuruları, dikkate alınmayacaktır. C) Proje Teklif Formlarının iletilmesi: Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları nın onay yazısı ile birlikte YG 21 Genel Sekreteri nin başvuru yazısı, ilgili başvuru dönemi için belirlenecek son başvuru tarihi öncesinde bu Rehber de belirtilen BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu nun iletişim adresine, proje sahibi tarafından iletilecektir. BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu, proje başvurusunun ulaştığını, en kısa zamanda, yazılı olarak bildirecektir. BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından yapılacak inceleme sonrasında, Proje Teklifi Formu nda eksik veya düzeltilmesi gereken bölümler olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili proje sahiplerinden, makul süre içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılması istenebilecektir. (Bu düzeltmelerin yapılması, ilgili proje teklifinin BKH Fonu Proje Seçim Kurulu nca eksik görülerek değerlendirme dışında bırakılmaması açısından gereklidir. Söz konusu düzeltmelerin yapılmış olması, hiçbir şekilde, ilgili projeye seçilme garantisi verileceği şeklinde yorumlanmamalıdır.) Proje başvurularında yer alan bilgilerin paylaşımı, değerlendirme süreci boyunca, yalnızca değerlendirmeden sorumlu kişilerle sınırlı tutulacaktır. Projelerin değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sonuçların açıklanması sonrasında ise tüm projeler, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 2.2 Proje Teklifi Formu BKH Fonu kapsamında desteklenecek projelere ilişkin başvuruların, uygun formatta hazırlanmış proje teklifi şeklinde yapılması gerekmektedir. Proje teklifleri, başvuru sahiplerince PROJE TEKLĠFĠ FORMU na uygun olarak hazırlanacaktır. (Proje Teklif Formu, EK-1 de verilmektedir.) 11

14 3. PROJE SEÇĠM SÜRECĠ 3.1 BKH Fonu Proje Seçim Kurulu Belirtilen süre içerisinde sunulan ve (varsa) eksiklikleri proje sahipleri tarafından giderilen projeler, BKH Fonu Proje Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye uygun olanlar seçilecektir. BKH Fonu Proje Seçim Kurulu, UNDP-Türkiye, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat için Gençlik Derneği ve UCLG-MEWA ile Kurul tarafından davet edilmesi uygun görülen YG 21 Programı kapsamında işbirliği yapılan diğer kuruluşların temsilcilerinden oluşur. 3.2 Projelerin Değerlendirilmesi BKH Fonu Proje Seçim Kurulu tarafından yapılacak proje değerlendirmesi ve seçimi süreci, DEĞERLENDĠRME VE SEÇĠM KRĠTERLERĠ esas alınarak yapılacaktır. (Değerlendirme ve Seçim Kriterleri, EK-2 de verilmektedir.) Desteklenmesi Uygun Görülmeyen Projeler Gerek proje başvurularına açık olmayan bir kapsamda (Madde ve 1.2.4) hazırlanmış olan projelerin ve gerekse BKH Fonu Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede kapsamı ve içeriği açısından yetersiz bulunarak desteklenmesi uygun görülmeyen projelerin sahiplerine, değerlendirmenin yapıldığı tarihin ardından 10 (on) takvim günü içerisinde BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından, ilgili projenin desteklenmesinin uygun görülmeme nedenlerini gerekçeli olarak ortaya koyan ve eksikliklerin giderilmesine yönelik önerileri içeren bir Proje Seçimi Sonuç Raporu gönderilecektir. Proje başvurularına açık olmayan bir kapsamda hazırlanmış olan projeler dışında kalan ve yapılan değerlendirme sonucunda kapsam ve içerik açısından yetersiz bulunarak, desteklenmesi uygun görülmeyen projeler, adı geçen Rapor da belirtilen eksikliklerin giderilmesinin ardından, bir sonraki başvuru döneminde yeniden sunulabilecektir. BKH FONU Seçim Kurulu tarafından ikinci kez (ve yine gerekçeli olarak) kabul edilmeyen projeler, aynı veya benzer kapsam ve içerikte, yeniden sunulamayacaktır Desteklenmesi Uygun Görülen Projeler Değerlendirme sonucunda bütünüyle veya kısmen desteklenmesi uygun görülen projelerin başvuru sahiplerine, değerlendirmenin yapıldığı tarihin ardından 10 (on) takvim günü içerisinde BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından, gerekçeli bir Proje Seçimi Sonuç Raporu gönderilecektir. Kurul tarafından seçilen proje teklifinin kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olması ve bu bağlamda, bütünüyle ve herhangi bir değişiklik 12

15 istenmeksizin desteklenmesinin kararlaştırılması durumunda, adı geçen Rapor, Nihai Bildirim niteliğini taşıyacak şekilde düzenlenecektir. Nihai Bildirim ile birlikte başvuru sahibine, ilgili projenin uygulanmasına ilişkin konuları düzenleyen Proje Sözleşmesi de gönderilecektir. Gerekli görüldüğünde, tarafların mutabakatı ile değiştirilerek son halini alacak olan Proje Sözleşmesi nin, Proje Yöneticisi tarafından 15 (onbeş) takvim günü içerisinde imzalanarak, BKH Fonu adına onaylanmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve UNDP ye gönderilmesi gerekmektedir. Desteklenmesi Kurul tarafından uygun görülmekle birlikte, bütçesinde veya faaliyetlerinde gözden geçirilmesi gereken belirli yönler olduğu belirlenen projelerin sahiplerinden, belirli bir süre içerisinde, gerekli düzeltmelerin yapılması veya belirtilen eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Bir anlamda Şartlı Kabul niteliğindeki bu ön kabul kapsamında proje sahibinden istenen değişiklikler ve düzeltmeler, değerlendirmenin yapıldığı tarihin ardından 10 (on) takvim günü içerisinde BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından gönderilecek olan Proje Seçimi Sonuç Raporu nda gerekçeli ve ayrıntılı olarak belirtilir. Belirtilen süre içerisinde proje sahibi tarafından, BKH Fonu Proje Seçim Kurulu nun önerileri doğrultusunda gözden geçirilerek, BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu na gönderilen projeler, Kurul un bir sonraki toplantısında ele alınarak yeniden değerlendirilir. İlgili düzeltmelerin Kurul tarafından yetersiz bulunması ve bu kapsamda, projenin desteklenmesinin uygun görülmemesi durumunda, yukarıdaki Madde in hükümleri uygulanacaktır. İlgili düzeltmelerin Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda ise, proje sahibine BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından yapılacak duyuru, Nihai Bildirim niteliğini taşıyacak şekilde düzenlenecek ve bu madde altında yer alan hükümler uyarınca, taraflar arasında Proje Sözleşmesi imzalanacaktır. Proje Yöneticisi tarafından imzalanan Proje Sözleşmesi nin BKH Fonu adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve UNDP tarafından onaylandığı tarihten itibaren uygulama süreci başlamış kabul edilir. 4. PROJELERĠN UYGULANMASI 4.1 Proje Yöneticisi BKH Fonu kapsamında desteklenen projeler, ilgili proje teklifinde ismen belirtilen Proje Yöneticisi tarafından yürütülecektir. İlgili Proje Sözleşmesi ni imzalamaya ve proje kapsamındaki harcama belgelerinin düzenlenmesinde münhasıran Proje Yöneticisi yetkili olacaktır. Desteklenen projenin ortaklarınca, gerektiğinde Proje Yöneticisi nin nasıl değiştirileceğine ilişkin hükümler, ilgili Proje Sözleşmesi nde yer alacaktır. 13

16 4.2 Proje Fonlarının Kullanımı Fonların Tahsisi BKH Fonu kapsamında desteklenen projelerin yürütülmesi amacıyla, Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi projenin genel bütçesi altında, ilgili projelerin onaylı toplam bütçeleri tutarında bir fon tahsis edilecektir. İlgili küçük ölçekli uygulama projelerine tahsis edilen fon, projeleri onaylanma takvimine uygun olarak, TOBB tarafından UNDP hesaplarına aktarılacaktır. UNDP, küçük ölçekli uygulama proje sözleşmesine ait ilgili bedelleri TOBB tarafından UNDP hesabına aktarılan kaynaktan, de belirtilen ödeme talep yazısını esas alarak, karşılayacaktır. Bu finansal hareketler de belirtilen Gelişme Raporu çerçevesinde takip edilebilecektir Harcamaların Yapılması. BKH Fonu kapsamında desteklenen proje için yapılacak her türlü harcamaya, Proje Yöneticisi tarafından doldurulup onaylanan Doğrudan Ödeme Formu esas olacaktır. Doğrudan Ödeme Formu nda (Request for Direct Payment) ilgili harcamanın ait olduğu bütçe kalemi, harcamanın konusu ve gerekçesi gibi bilgiler ile harcamaların ekli belgeler itibariyle dökümü yer alacaktır. Ödemeler fatura fiş vs. üzerinde yer alan para birimi üzerinden hesaplanacaktır. Kur kullanımı gereken yerlerde, UNDP nin aylık olarak tespit edilen kurları esas alınarak, YTL olarak ödenecektir. Doğrudan Ödeme Formu ile Birlikte, yapılan harcamanın içeriği ile proje çerçevesindeki kullanım gerekçesi ve projenin gelişiminin takibi hakkında fikir sunabilmesi amacıyla, ekte yer alan Gelişme Raporu Formu nun da doldurularak, Doğrudan Ödeme Formu na eklenmesi gerekmektedir. Doğrudan Ödeme Formu na, ödemenin niteliğine göre, fatura, irsaliye belgesi, alınan teklifler (gerekli olduğu durumlarda), biletler, proje uzmanları ile yapılan sözleşmeler ve diğer destekleyici belgeler de eklenecektir. (Proje kapsamında yapılan tüm harcamalara ilişkin belgelerin asılları, UNDP Proje Sorumlusuna teslim edilecektir.) Doğrudan Ödeme Formu nda, ekli belgeler karşılığında ödeme yapılacak kişi veya kuruluşlara ait banka hesap numaraları da belirtilecektir. Ödemeler, UNDP Proje sorumlusu tarafından, Proje Yöneticisi nin Ödeme Talep Yazısı nda belirttiği banka hesaplarına havale edilmek suretiyle yapılacaktır KDV Muafiyeti UNDP nin vergi muafiyetine dayanılarak, proje fonlarından yapılan tüm harcamalar KDV den muaf tutulacaktır. Proje kapsamındaki harcamalara ilişkin faturalar, Diplomatik İstisna Belgesi nin numarası, YG-21 yeni dönem proje numarası ve diğer ilgili bilgileri içerecek şekilde, UNDP adına düzenlenecektir. 14

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı