Gecikmifl yollar hizmete girecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gecikmifl yollar hizmete girecek"

Transkript

1 ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne i nde flubat ay nda yap lacak olan seçimlerde ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak seçim yar fl nda yer al yor. Semiz Baflkentin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan olan ANG AD'a 22 y ldan bu yana hiçbir kad n n baflkanl k için aday olmamas n n Ankara ve Türkiye için önemli bir kay p oldu unu belirtti. Fatma Semiz seçti i ifl kolu ile de iddias n ortaya koyuyor. Semiz, erkek egemen bir yap n n hakim oldu u inflaat sektöründe y llard r yurt içi ve yurt d fl ndaki çal flmalar ile dikkat çekiyor. S n r ötesinde Afganistan, M s r, Fas, Irak gibi zor çal flma koflullar na sahip ülkelerde faaliyetlerini sürdüren Fatma Semiz ANG - AD Baflkanl k seçimleri için oldukça iddial. HABER 16. SAYFADA GÜNCEL Han mlara ücretsiz cilt bak m yap l yor 13 TE 16 DA Faz l Say, Naz m Hikmet te konser verdi 20 OCAK 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) 1970'li y llarda yat r m programlar na al nan ancak yap m bir türlü tamamlanamayan baz karayollar bu y l tamamlanacak ÇUBUK GÜNCEL Samanyolu nda k fl çay etkinli i Özel Samanyolu Bat kent Ortaokulu k fl aylar n n daha sa l kl ve s cak geçmesi için ö renci ve velilere yönelik k fl çay etkinli i düzenledi. Ö rencilerin vücut direncini artt rmak ve fark ndal k oluflturmak amac yla, çaylar demlenerek ö renci ve velilerine ikram edildi. HABER 4. SAYFADA Çubuk Zab tas ndan ölçü-tart hat rlatmas Çubuk Belediyesi Zab ta Müdürlü ü, ilçe s n rlar içinde ticaret amac yla kullan lan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tart aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalar n n yap lmas, beyanname verme iflleminin 2 Ocak'ta bafllad n bildirdi. HABER 4. SAYFADA ET MESGUT Etimesgut a 10 yeni park yap ld Etimesgut Belediyesi, tamamlad 10 parka daha isim verdi. Baflkan Enver Demirel baflkanl nda toplanan Etimesgut Belediye Meclisi, parklara isim verdi. Yeni parklarla Etimesgut y l n ilk ay nda 64 bin metrekare daha yeflil alan kazand. HABER 3. SAYFADA Tamer Karahan Bugün 13 te Gecikmifl yollar hizmete girecek Bulafl c hastal klara karfl ELLER N Z YIKAYIN So uk hava ve kapal alanlarda vakit geçirilmesi nedeni ile grip h zla yay l yor. Ac badem Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Nefle Göl, bulafl - c hastal klardan korunma yollar ile ilgili bilgilendirdi. Asl nda hastal klardan korunmak hiçte san ld kadar zor olmad n belirten Dr. Nefle Göl, Basit önlemlerle bulafl c hastal k etkenlerinin, kifliler aras nda dolafl m n n önüne geçerek salg nlar n artmas -yay lmas n önlemek olas d r. Düzenli bir flekilde el y kama ile ellerimize bulaflan etkenlerden kaç nmam z ve ortamlara da ellerimizle etkenleri bulaflt rmam za sebep olabiliriz. diye konufltu. Süleyman Göksu Karayollar nda 1970'li y llar n yat r m programlar nda yer alan ancak çeflitli sorunlar nedeniyle yap m halen devam eden baz karayollar n n bu y l hizmete girmesi öngörülüyor. Bugün 4 te Memur adaylar na ücretsiz kurs Etimesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi kapsam nda Özürlü Memur Seçme S nav na Haz rl k Kursu aç l - yor. Kurslar, etisem Merkez Bina, Kent Konseyi veya Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezleri nde düzenlenecek. 3 TE Yalç n ÇYER Bugün 13 te 2014 Y l Yat r m Program na göre, bu y l karayollar nda yeni birçok proje gerçeklefltirilece i gibi önceki yat r m programlar nda yer alan ve yap m devam eden önemli projeler de tamamlanacak. Yap - m 1974 y l ndan bu yana süren Antalya'daki Elmal ayr m -Finike yolu, 1979 y l ndan beri devam eden Mu la-antalya aras ndaki Kalkan-Fethiye yolu, 1986 y - l ndan beri inflas süren Ankara'daki Elmada -K r kkale ayr m -Kalecik yolunun bu y l hizmete girmesi bekleniyor YILLARI Çal flmalar 1990'l y llardan itibaren bafllayan Antalya-Alanya yolu, Konya-Isparta aras ndaki Akflehir-(Yalvaç-fiarkikaragaç ayr m ) yolu, Sakarya-Bilecik aras ndaki Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazar yolu, Sakarya'daki Mekece-Adapazar yolu ile Zonguldak'taki Dorukhan Tünelinin de bu y l trafi e aç lmas planlan yor. Karayollar Genel Müdürlü ünün, yap m na 2006 y l nda bafllayan Tekirda - stanbul aras ndaki K nal ayr - m -Çorlu yolu, Diyarbak r'daki Ergani yolu ve fianl urfa flehir geçiflini, ayr ca 1977 y l nda yap m na bafllanan Artvin'deki Hopa-Kemalpafla-Sarp, 1983 y - l nda inflas na bafllanan Rize-Artvin aras nda yer alan Çayeli-Ardeflen-Hopa, Trabzon-Rize aras ndaki Arakl - yidere ve 1987 y l nda yap m bafllat lan Çarfl - bafl -Trabzon-Arakl yollar n n bu y l devreye girmesi öngörülüyor. (AA) Baflkan Odabafl muhtarlarla bulufltu Mahalle muhtarlar ile yemekli toplant da buluflan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl na sahip ç kma ça r s nda bulundu. HABER 4. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 ANKARA Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i ve OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi nin birlikte düzenledi i programda, sanayide ve üretimde endüstriyel tasar m n önemine dikkat çekildi. BUGÜN /2 Aktif ten Endüstriyel Tasar m Semineri E ndüstriyel tasar m n üretimdeki önemi Baflkentli sanayicilere anlat ld. TUSKON a ba l OST M merkezli Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi ile birlikte düzenledi i e itim program nda üretimde tasar m n önemine vurgu yapt. OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi Direktörü Berna Dalaman ve Makine Mühendisi Kadir Aras n bilgilendirme yapt programda konuflan Dalaman, endüstriyel tasar m n bir fikri ürüne tafl ma süreci oldu unu ifade etti. Dalaman, tasar m n öneminden söz ederken, Bir ürün fonksiyon özellikleri bak m ndan rakiplerinden üstün olsa da tasar m sayesinde belki de piyasada daha iyi bir noktaya gelebilir. Daha pahal ya sat labilir dedi. Bu anlamda tansiyon aletini örnekleyen Dalaman, flöyle devam etti: Klasik bir tansiyon aleti belki de tansiyonu en do ru ölçen, mekanik fonksiyonlu bir üründür. Ama di er taraftan çok daha estetik, daha kullan c ya yak n bir tasar m söz konusu ise tüketici onu tercih edebilir. Yani çok nitelikli bir ürün tasar m iyi olmad için sat n al c taraf ndan tercih edilmeyebilir. Pazarda hak etti i yeri alamayabilir. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 19 Rebi-ül Evvel 7 Kanun-i Sani E er ürün tasar m ile farkl laflmazsa di er ürünlerle ay rt edilemez, görülmez hale gelir. Estetikte, teknolojide fark yaratm yorsan z geride kal rs n z. Dalaman tasar mda nas l fark yarat ld n ise flöyle dile getirdi: Ürün kullan fll, daha güvenli ve daha estetik oluyor. Hem ergonomik hem göze de hitap eden ürünlerden söz edilebilir. Yenilik, teknoloji endüstriyel mühendisli in ürüne sa lad katk d r. Tasar m ürünün kullan c n n güvenli ve en rahat kullan m n sa l yor. Endüstriyel tasar m n verimlilikle de ilgisi söz konusu. Tasar m ve mühendislikle yoluyla ekonomi yapm fl oluyorsunuz. Ayn zamanda efektif ürünler de tasar m ve mühendislikle sa lan yor. Programda mühendisli in üretimindeki önemi konusunda konuflan Makine Mühendisi Kadir Aras ise flu de erlendirmelerde bulundu: Mühendislik, müflteri talebi ya da bir gereksinim nedeniyle yap lmas gereken bir ürün ile ilgili kayg lar n, problemlerin çözülmesi anlam n tafl r. Ürün emniyeti, ekonomisi, tasar m gibi oldukça zordur. Mühendis dedi imiz kifli, kabaca modern bilim insanlar n n teorik olarak sahip olduklar bilgileri veya elindeki sonuçlar teknisyen, tekniker veya usta gibi personellerle pratik bir uygulamaya çevirir. Yani teorik bir bilgiyi al r, pratik bir hale çevirir. Asl nda bir nevi köprü niteli i tafl r fikir ile ürün aras nda. Bir fikrin ürüne dönüflmesi belirli süreçlerden geçer. Bu sürece Ar-Ge veya Ür-Ge diyoruz. Ar-Ge genellikle varolmayan bir ürünün, yeni bir fikrin ortaya at lmas nda karfl lafl lacak problemlerin çözüm süreci olarak karfl m za ç k yor. Temel araflt rma dedi imiz bir süreçle bafllar. Öncelikle mühendis veya tasar mc üretece i ürünle veya fikirle alakal bir araflt rma içerisine girer. Araflt rmas n yapar akabinde uygulamal araflt rma gelir. Mühendis yapaca ürüne yönelik çeflitli protatip çal flmalar, tasar m çal flmalar ortaya ç kartmaya çal fl r. Bu süreç deneyimsel gelifltirme yani Ar-Ge dir. Devam nda ortaya ç kar lan ürün protatipleri çeflitli deneylerle gelifltirilmeye çal fl l r ve nihai ürüne ulafl l r. Ar-Ge dedi imiz kavram kabaca budur. Bir de Ür-Ge var ki, genellikle Türkiye deki birçok firma taraf ndan Ar-Ge ve Ür-Ge birbirine kar flt r l yor. Ar-Ge kabaca flöyle tan mlanabilir; var olmayan bir ürünün, yeni bir fikrin ortaya at lmas. Ür-Ge ise, mevcut bir ürün veya benzer bir ürünün gelifltirilerek yeni bir ürün haline getirilmesidir. Her ikisinde de tasar m ve süreç mant birbirine çok yak nd r. Mühendisin çözmesi gereken temel sorun zamand r. Çünkü mühendise çok fazla problem gelir. Fikri ne kadar h zl bir ürün haline getirirseniz o kadar h zl pazara girme gibi flans n z olur. Bir di eri ekonomidir, ne kadar uygun maliyetli, ne kadar ucuz ürün üretirseniz yine son kullan c s n o kadar mutlu edersiniz. Mühendisin çözmesi gereken bir di er problem ise üretim yöntemleridir. Bunlar n d fl nda belki onlarca problemle karfl lafl r mühendis. Mühendisin yapmas gereken optimizasyondur. En uygun zamanda, en uygun kaynakla, en verimli bir flekilde fikri ürün haline getirmek. Mühendis problemi do ru anlay p do ru çözüme gitmelidir. Do ru tecrübe, do ru insanlarla çal flmak gerekir. Aras, iyi mühendisli in teknolojiyi yak ndan takip ederek olaca na dikkat çeken Aras, do ru sonuca ulaflman n yolunun do ru mühendislik hizmeti ile olaca n kaydetti. Programla ilgili de erlendirme yapan Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tolga Bülent Erdo an, kendi bünyesinde Ar-Ge ve Ür-Ge birimi olmayan, bunun için bütçe ay ramayan firmalar n OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi gibi kurulufllardan yard m alabilece ini belirtti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 30 Günefl :07 00 Ö le :12 06 YARIN kindi :14 35 Akflam :16 59 Yats :18 22 ESDER den Bakan Güllüce ye ziyaret E snaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Çevre ve fiehircilik Bakan olarak yeni kabinede göreve bafllayan AK Parti stanbul Milletvekili dris Güllüce yi makam nda ziyaret ederek yeni görev dönemi için tebriklerini iletti. Ziyarette konuflan ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus, Bakan dris Güllüce nin yeni kabinedeki görevinin hay rl olmas n dile getirerek baflar lar diledi. Çelikus konuflmas nda, Bakanl k olarak esnaf m za ve çevreye duyarl l k ad na yap lacak çal flmalarda birlikte hareket edilmesi ve yap lacak sosyal sorumluluk projelerinde destek olunmas yönünde temennisini dile getirdi. Bakan Güllüce ise esnaf camias ndan gelen tebrik ziyaretinin kendisini çok memnun etti ini söyleyip, Esnaf ve Sanatkar n toplumun omurgas oldu unu belirterek, esnaf m z n her zaman yan nda olacaklar n dile getirdi. Ziyaret, Esder heyetinin Bakan Güllüce ye hediye takdimi ve günün an s na çekilen toplu foto raf ile sona erdi. Çankaya da Evde Temizlik Çal flmalar Ç ankaya da yüzlerce eve ulaflan Çankaya Belediyesi, Evde Temizlik Hizmeti kapsam nda 2013 y l nda 583 haneyi temizledi. Toplumcu Belediyecili in önemli örneklerini birçok alanda gösteren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yafll ve engelli yüzlerce vatandafl n evini temizledi. htiyaç sahiplerinin telefonla baflvurarak ald klar evde temizlik hizmeti, öncelikli olarak engelli, kimsesi olmayan ve maddi yetersizli i bulunan kiflilere veriliyor. Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü nce yerine getirilen hizmet, kimi hanelere periyodik olarak veriliyor. Dini bayramlar öncesi yo un mesaide bulunan Evde Temizlik Hizmeti ekipleri, ulaflt klar her haneden teflekkürle ayr l yorlar. Belediyenin art k as l hizmetleri aras nda yer alan Evde Temizlik Hizmeti, Çankaya Belediyesi kad n temizlik iflçilerinden oluflan bir ekiple veriliyor. Baflvuran ihtiyaç sahibi vatandafllar n evine ulaflan temizlik ekibi, evin kap, cam, hal silme, süpürme, toz alma gibi komple temizli ini gerçeklefltiriyor. Belediye tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak yerine getiriyor.

3 Han mlar Lokali nde e lence program A nkara Büyükflehir Belediyesi Planet Han mlar Lokali taraf ndan, 2014 e Merhaba Çay etkinli i düzenlendi. Planet Aile Yaflam Merkezi nde düzenlenen e lence program na; Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek de kat ld. Han m Lokalleri üyelerinin tan flmas na yönelik düzenlenen etkinlikte, Sanatç Ezgi ve Muzaffer Türk Halk Müzi i ve fantezi müziklerden örnekler sunarak, han mlar coflturdu. Krefl ö rencilerinin gösterileri ve spor hocalar taraf ndan düzenlenen dans gösterisi de ilgiyle izlendi. Nevin Gökçek, gösterilerin ard ndan yapt konuflmada, ö retmenlere teflekkür ederek, Baflkentli han mlar han m lokallerinin etkinliklerine kat lmaya davet etti. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen BELMEK kurslar ndan da söz eden Nevin Gökçek, burada han mlar n meslek ö rendiklerini ve yararl ifller yapt klar n anlatt. ANKARA /3 Kurslar, etisem Merkez Bina, Kent Konseyi veya Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezleri nde düzenlenecek. KPSS ön lisans ve KPSS-lisans mezunlar na yönelik üç ayr grupta haz rlanan h zland r lm fl kurs program, toplam 96 saat sürecek. Memur adaylar na ÜCRETS Z KURS Tamer Karahan AfiK-I EFSUN GÜZEL GÖZLÜ KADIN Gözlerinde s cak bir mevsim, Gülüflünde papatyalar, Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... Okyanus mavisine çalan gözleri, Gün do umu fliiri gibi,saçlar Gözlerine bak nca, K yamet kopard oysa... Mutlulu u ve huzuru ararken, Ac lar saklard. Her derde gülümserdi,gül misali... Teni papatya beyaz... Sana mutluluk satmak istiyorum. Ac lar n ver karfl l nda, Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... Sen beni,ben seni tamamlayabilir miyiz..? Ömrün sonu gelmifl üstüne, Geçmiflte an lar m var...? Bir busene bir can veririm... Kimden ö rendin sen a lamay Bedenin unutmufl, Nevruz ateflinin s ca n, Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... Belki unutursun zamanla, Sen fark nda m s n..? Ben sana, Ruhumu verece im, Bir ömrün son nefesinde... Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... T MMOB Makina Mühendisleri Odas ve Yenimahalle Belediyesi aras ndaki asansör bak m protokolü 1 y ll na yenilendi. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n makam nda imzalanan protokole Baflkan Yard mc s Gürol Karahisarl o lu, mar ve fiehircilik Müdürü Mehmet Ali Topuz, TMMOB Makina Mühendisleri E timesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi (etisem ) kapsam nda Özürlü Memur Seçme S nav na (ÖMSS) Haz rl k Kursu aç l - yor. Kurslar, etisem Merkez Bina, Kent Konseyi veya Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezleri nde düzenlenecek. KPSS ön lisans ve KPSS-lisans mezunlar na yönelik üç ayr grupta haz rlanan h zland r lm fl kurs program, toplam 96 saat sürecek. Kurs e itimleri haftada 2 gün, günde 4 saat olarak verilecek. Kurslar 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren bafllayacak. Kurs program, ÖSYM taraf ndan yap lacak s nav n içeri ine uygun olarak belirlendi. Özürlü Memur Seçme S nav (ÖMSS) kurs program n n içerikleri MEB Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü çal flmalar dikkate al narak tasarland. ÖMSS kurs program na baflvurmak isteyen adaylar Ocak 2014 tarihleri aras nda etisem in resmi internet sayfas ndan kurs kay t (http://etisem.kurskur.net/registration/step1/) menüsüne girerek kay t ifllemlerini yapt rabilecekler. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, ilçedeki engellilerin her alanda hayatlar n kolaylaflt racak hizmet ve projeler gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Engellilerimizin e itim ve ö retimlerini devam ettirmeleri ve mezun olduklar nda ifl hayat na bafllamalar noktas nda da deste imiz sürüyor. Bu kapsamda engelli gençlerimizin memur olmalar n sa layacak, ÖMSS de baflar kazanmalar için kurslar düzenliyoruz. Kurslar n ard ndan do ru tercih yaparak meslek hayat na bafllamalar için de rehberlik hizmeti veriyoruz. Bu önemli hizmetimizden tüm engelli ve ailelerimizin haberdar olmalar n ve en üst seviyede yararlanmalar n istiyorum dedi. Asansör bak m protokolü yenilendi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar, Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender, Ankara fiube Müdürü Hüseyin Dinçer ve üyeler kat ld. Yenilenen protokole göre bina yöneticisi, kullan - c lar n can ve mal güvenli inin tam olarak sa lanmas amac yla gerek kullan m hatalar ndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri y lda en az bir kere kontrolünü yapt rmaktan sorumlu olacak. Vatandafl n can ve mal güvenli ine önem verdiklerini dile getiren Baflkan Yaflar, 1 y lda yaklafl k 6 bin asansörün bak m n n yap laca n kaydetti. Bölge s n rlar içerisindeki asansörlerin y lda bir kez A tipi Muayene Kuruluflu taraf ndan kontrol edilmesini sa lamaktan ve y ll k kontrolün yap l p yap lmad n denetlemekten sorumlu olduklar n belirten Yaflar, Asansörler, odalar n tespit etti i elektrik ve makine mühendisleri taraf ndan her y l bak m ve onar mdan geçecek. Kontroller s ras nda güvenlik sistemlerinde uygunsuzluk görülmesi halinde ise, eksiklik ve hatalar n giderilmesi için saptanacak belirli süreler ikinci kontrolü de yap larak belediyeye bildirilecek dedi. Amaçlar n n hem esnaf m z korumak hem de denetimleri standart hale getirmek oldu unu dile getiren Yaflar, Vatandafl m z n sa l kl ve güvenilir koflullarda yaflamas n sa lamak görevlerimiz aras nda yer al yor. Yenilenen protokol sayesinde asansörlere güvenle binmeye devam edeceksiniz. flin ehli olan insanlarla çal fl yoruz. Protokolümüz herkese hay rl olsun dedi.

4 muhtarlarla bulufltu G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, mahalle muhtarlar ile bir araya geldi i yemekli toplant da Gölbafl na sahip ç kma ça r s nda bulunarak Zaman Gölbafl 'n kalk nd rma zaman. Gelin el ele verelim dedi. Belediye Baflkan Yakup Odabafl, mahalle muhtarlar ile Gölbafl Belediyesi nin Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde yemekli toplant da bulufltu. Baflkan Odabafl, göreve geldikleri günden bu yana tüm mahallelerin eksiklerini gidermek için seferber olduklar n bildirdi. Baflkan Odabafl, görev süresi boyunca 47 mahallenin hepsine hizmet yar fl n n içinde oldu unu ifade etti. Baflkan Yakup Odabafl, yemekte yapt konuflmada, göreve geldi inde mahallelerin eksikliklerine acil çözümler getirdiklerini ifade ederek flunlar söyledi: lk günden itibaren eksiklikleri tamamlayarak vatandafllar m z ma dur etmemek için seferber olduk. 47 mahallemizin hepsine de hizmet götürdük. fiimdi zaman Gölbafl n kalk nd rma zaman d r. Gölbafl m za sahip ç karak birlikte ilçemizi kalk nd rmal y z. Göreve geldi im günden bu yana bir Gölbafl sevdal s olarak sizlere hizmet için yar flt m. lçemize hizmetkarl k yolunda gelin el ele verelim ve omuz omuza hizmet edelim. Bu arada muhtarlar da, mahallelerine yap lan hizmetlerden dolay Baflkan Odabafl 'na teflekkür ettiler. ANKARA Mahalle muhtarlar ile yemekli toplant da buluflan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl na sahip ç kma ça r s nda bulunarak Gelin el ele verelim dedi. Baflkan Odabafl Ç ubuk Belediyesi Zab ta Müdürlü ü, esnafa ölçü ve tart muayenesi baflvuru beyanlar için son günün 28 fiubat oldu unu hat rlatt. Zab ta Müdürlü ünden yap lan aç klamada, ilçe s n rlar içinde ticaret amac yla kullan lan veya 4 Çubuk Zab tas ndan esnafa ölçü ve tart hat rlatmas Samanyolu nda k fl çay etkinli i Ö zel Samanyolu Bat kent Ortaokulu k fl aylar n n daha sa l kl ve s cak geçmesi için ö renci ve velilere yönelik k fl çay etkinli i düzenledi. Hastal klar n ve enfeksiyonlar n ço ald k fl aylar nda ö rencilerin vücut direncini artt rmak ve fark ndal k oluflturmak amac yla, farkl bitkilerden oluflan çaylar demlenerek ö renci ve velilerine ikram edildi. Ö rencilerin ve mevcut bulunan her türlü ölçü, tart aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalar n n yap lmas, beyanname verme iflleminin 2 Ocak'ta bafllad belirtildi. Beyanname verilmesi için son tarihin 28 fiubat oldu u ifade edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 14. maddesinin (d) bendine göre; 'Damgas kopmufl, bozulmufl, periyodik muayene zaman nda müracaat edilmemifl veya damga süresi geçirilmifl veya damgalar iptal edilmifl ölçü ve ölçü aletlerinin kullan lmas, sat fla arz veya sat lmas, al m sat m yerlerinde bulundurulmas, damgalar iptal edilmifl ölçü ve ölçü aletlerinin, tamirlerinden sonra tekrar muayene ve damga yapt r lmas gerekti i' belirtilmifltir. Ayr ca ayn kanunun 15. maddesinin (c) bendinde; 'Damgas kopmufl, bozulmufl, damga süresi dolmufl ölçü aletlerini kullanan kifliye bin 521 lira idari para cezas verilir. Ayr ca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir' denilmektedir. Bu bilgiler dahilinde esnaf m z n ma dur duruma düflmemesi için Zab ta Müdürlü ümüz Ölçü ve Ayar Birimi'ne müracaat ederek muayene randevusu almalar gerekmektedir. Ölçü tart aleti beyannamesi için gerekli olan belgeler aras nda müracaat sahibinin telefon numaras, kimlik ve adres bilgileri, terazinin cinsi, çekeri, markas, seri numaras yer almaktad r. velilerin keyif alarak yudumlad çaylar aras nda Papatya, Ihlamur, Adaçay, Gülhatmi gibi birçok çeflit çay demlenerek haz r tutuldu. Ö renciler farkl çaylar n tad na bakarken çok keyif ald da gözlemlendi. Velilerin çok faydal buldu u etkinlik, gençlerin k fl aylar nda korunmalar n ve dirençlerini artt rmay hedeflemekte olup, ö rencilerin evlerinde de aileleri ile yapmalar n sa layarak, kültür haline getirip yayg nlaflt r lmas amaçlanmaktad r. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÇK N N KÖTÜLÜ Ü çki haramd r. Bir damlas na bile yaklaflmamak laz md r. Fakih Ebu'l- Leys Semerkandî merhum flöyle buyurdu: Sak n içkiye yaklaflma, zira onu içmekte on kötü hal vard r; 1- çki içen deli seviyesine düfler ve çocuklar n bile maskaras olur. Ak ll insanlar nezdinde de kötü olarak bilinir. 2- çki içmek akl giderir ve mal telef eder. 3- Dostlar ve kardefller aras nda düflmanl a sebep olur. 4- Allâhü Teâlâ'y zikirden ve namazdan al koyar. 5- Zinaya sebep olur. Zira içen kifli sarhoflken bilmeyip han m n boflayabilir. 6- çki her kötülü ün anahtar d r. Zira içene bütün günahlar pek hafif ve kolay gösterir. 7- çki içen fâs klar ve günahkârlar aras - na girdi inden Hafaza meleklerine eziyet etmifl olur. 8- çki içmenin cezas n bu dünyada çekmezse ahrette, bütün insanlar n, ana babas, akrabas ve dostlar n n gözü önünde çeker. 9- çen kimseye gök kap lar kapan r, dua ve iyilikleri k rk gün kabul olmaz Allah saklas n- son nefeste iman tehlikeye düflürür. Bu fena ak betler içki içenin ölümünden önce dünyadaki cezalar d r. Ak ll kifliye yak flan az bir dünya zevkini ahretteki ebedî nimetlere tercih etmemektir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) günlerden bir gün Cennette bir ses iflitir ve "bu ses nedir?", diye sorarlar. "Bu senin dünyada iken içki içip de tövbe etmeden ölen ümmetlerinin sesleridir, onlar Cehennemde de sarhofltur" denir. Bundan ibret almak laz md r ki Peygamberlerin en üstünü cehennemde olan ümmetinin halinden hayâ etti. Mümin olan kendi Peygamberini bütün Peygamberler aras nda mahcup etmemelidir. Cenâb- Hak flefaatine nail buyursun. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Enflasyon korkusu yaflayan Brezilya, yedinci kez faiz art rd SAO PAULO (CHA) B rezilya'da enflasyon bask s n n artmas üzerine Merkez Bankas, faiz oranlar n yar m puan yükselterek yüzde 10,5 seviyesine ç kard. Geçti imiz Nisan ay ndan bu yana arka arkaya yap lan 7. art flla birlikte ülkedeki faiz oranlar 2012 y l ndan bu yana en üst seviyeye ç kt. Emlak Konut GYO dan 4 milyar liral k ihale STANBUL (CHA) E mlak Konut GYO portföyünde bulunan Zeytinburnu Kazl çeflme de 111 bin 262 metrekarelik arsa ihalesine Özak Gayrimenkul, Yenigün nflaat ve Delta Proje nflaat ifl ortakl en yüksek teklifi verdi. Arsa sat fl karfl l gelir paylafl m yöntemi ile düzenlenen ihalede 4 milyar 240 milyon liral k bir teklif sunan ifl ortakl, flirket pay olarak Emlak Konut GYO'ya yüzde 37 oran na tekabül eden 1 milyar 568 milyon 800 bin lira verecek. Zeytinburnu Kazl çeflmen arsas n n stanbul da proje gelifltirilebilecek en büyük metrekareli arsa oldu undan bahseden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum Kazl çeflme ihalesi için Aral k ay nda yapt - m z ilk oturum büyük ilgi gördü. Pek çok büyük firman nkat ld ihaleye 8 teklif ald k. halenin ikinci oturumuna 7 firma kat ld, üç firma çekilme karar ald. Oldukça çekiflmeli geçen bir oturum oldu. 111 bin metrekarelik arsa için en yüksek teklifi Özak, Yenigün ve Delta nflaat ifl ortakl yapt. Emlak Konut tarihinde en yüksek teklif al - nan ihale oldu unu söyleyebiliriz. Bu ihale ülke ekonomisi, istikrar ve inflaat sektörüne yat r mc lar n güveninin en büyük göstergesidir te Türk inflaat sektörünün büyüyerek yoluna devam edece ine inan yoruz. dedi. Ticaret+konut, turizm+ticaret, dini ve e itim tesis alanlar n kapsayan tafl nmazlar n inflaat alan 225 bin 906 metrekare. Projenin konut alanlar nda emsal 2, turizm alan nda 2,5, dini tesis alanlar nda ise 1,5 olarak belirlendi. Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) EtkileyenAlanlarda Olumsuz Yap laflma Koflullar n n Engellenmesine Yönelik 1/5.000 Ölçekli Naz m mar Plan stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi taraf ndan onaylan ve 70 metre olarak belirlenen proje, stanbul siluetine olumsuz bir etkisi olmayacak flekilde planland. Projenin ticaret+konut olarak belirlenen arsa alan nda ifl ve al flverifl merkezleri, toptan ve perakende ticaret, ofis, büro, konut, rezidans, özel sosyal ve kültürel tesisler yer alabilecek. Turizm+ticaret alan nda otel, motel, apart otel, ifl ve al flverifl merkezleri, toptan ve perakende ticaret, ofis, büro, sosyal ve kültürel tesisler, sinema, özel e itim tesis alan, özel sa l k tesis alan infla edilecek. E itim alan nda ise krefl, ilkö retim ve ortaö retim kurumlar yer alacak. STANBUL (AA) A BD de aral k ay tar m d fl istihdam verilerinin aç klanmas n n ard ndan, AA muhabirlerinin yapt hesaplamaya göre, ülkede 2013 y l nda toplamda 2 milyon 186 bin kisi istihdam edildi. Böylece, ABD de geçen y l ay bafl na ortalama 182 bin 166 kifliye yeni ifl imkan sa land. Dünyan n en büyük ekonomisi olan ABD de, Merkez Bankas (Fed) politikalar na yön vermesi aç s ndan önem tafl yan tar m d fl istihdam verisi, geçen y l boyunca piyasalar n oda nda oldu. Ülkenin ekonomik gidiflat na iliflkin bilgiler sunan bu veri, piyasa kat l mc lar - n n gelecek yat r mlar için öngörüler oluflturabilmesine verdi i destek ile önemli bir konumda yer al yor. Tar m alan nda yaz aylar nda çal flan mevsimlik iflçi say s, ülke ekonomisindeki iyileflmeyi tahmin etmek aç s ndan yan lt c sonuçlar do urabiliyor. Bu nedenle tar m sektörünün hesaplaman n d fl na ç - kar lmas yla elde edilen tar m d fl istihdam verisi, istihdamdaki geliflmenin analizinde daha sa l kl sonuçlar ortaya koyuyor. Analistler, 2008 krizinden sonra toparlanmaya çal flan ABD ekonomisi için ifl gücü piyasas n n normale dönmeye bafllamas n n, tar m d fl istihdam de iflimi rakamlar n n önemini art rd n belirtirken, ekonomik aktörlerin ayl k daha fazla kifliye ifl sa lamas n ekonominin bir çok alanda do ru yolda oldu unun göstergesi olarak de erlendiriyor. ABD de tar m d fl istihdam art - fl ocak ay nda 157 bin ile beklentilere yak n gerçekleflirken, bu art fl ilk olarak 119 bine, son olarak da 148 bine revize edildi. fiubat ay nda ise söz konusu rakamdaki art fl bir önceki aya göre h zl yükseliflle, beklentilerin oldukça üzerinde 236 Merkez Bankas Baflkan Alexadre Tombini, ülkedeki enflasyon bask s n n son günlerde yaflanan kur art fl ndan ve ulafl m sektörüne yap lan zamlardan kaynakland belirtti. Brezilya Real'inin USD karfl s nda afl r de er kaybetmesinden yola ç karak böyle bir art fl olaca n önceden tahmin eden ekonomistler, y l ortas nda enerji fiyatlar na yap lmas beklenen zamlarla birlikte faiz art fl n n y l sonuna kadar sürebilece ini düflünüyor. Ülkenin sanayi otoritelerinden yap lan aç klamada faizlerin sabit ve düfley bir seviyeye indirilmesinin kamu harcamalar n n k - s tlanmas ve kontrol alt nda tutulmas yla do ru orant l olaca belirtildi. bin aç kland. 160 bin yükselece i tahmin edilen flubat ay tar m d fl istihdam art fl, son olarak 332 bine revize edildi ve y l içindeki en yüksek aç klanan rakam oldu. Tar m d fl istihdamdaki art fl, mart ay nda 88 bin ile 190 bin olan beklentilerin oldukça alt nda gerçeklefltirken, iflsizlik oran yüzde 7,6 ile Aral k 2008 den beri en düflük seviyeye geriledi. Ülkede, tar m d fl istihdam may s ay nda nihai 176 bin artt. Bu dönemde tar m d fl istihdam raporunda, Fed in harcamalar k smas ve yükselen fiyatlara ra men, ifl piyasas n n istikrarl bir flekilde büyüdü ü kaydedildi. Analistler, ilk befl aydaki geliflmelere bak ld nda tar m d fl istihdamdaki art fl n ana kayna hizmet sektörü oldu unu belirtirken, bu sektörde siparifllerin artmas n n ekonomiye olumlu katk sa lad n kaydetti. Bu geliflmelerin ard ndan, ekonomik verilerdeki iyileflme e iliminden güç bulan Fed Baflkan Ben Bernanke, may s ay nda tahvil al mlar n n azalt m na bafllanabilece ini ilk kez dile getirdi. Haziran ay na gelindi inde, ABD de tar m d fl istihdam verisi ilk haliyle 165 bin beklentinin üzerinde gerçekleflerek, 195 bin olarak aç kland. Bu dönemde verilerin ABD ekonomisinde iyileflmeye net olarak iflaret etmesi, Bernanke nin söylemini eyleme geçirmesine yönelik endifleleri art rd. Temmuz ay nda ülkede tar m d - fl istihdam verisindeki art fl, mevsimsel etki nedeniyle ilk olarak 162 bin olarak aç klansa da son olarak 89 bine revize edildi. Söz konusu rakamdaki de iflim a ustos ay nda 238 bin art fl yönünde nihai sonuca EKONOM /5 ABD, 2013 te 2,2 milyon kifliye istihdam yaratt ABD de geçen y l ortalama her ay 182 bin 166 kifliye istihdam sa lan rken, y l boyunca toplamda 2 milyon 186 bin kifli istihdam edildi. ulaflt. ABD de eylül ay tar m d fl istihdam 148 bin artarken, 180 bin olan piyasa beklentisinin uza nda kald. Bu dönemdeki rakam, hükümetin kapal olmas nedeniyle yaklafl k 3 haftal k gecikmenin ard ndan aç klanm flt. Analistler, yaflanan bu geliflme nedeniyle, eylül ay istihdam verilerinin ABD hükümetinin kapand dönemi yans tmad n ve buna ba l olarak etkisinin s n rl olaca görüflünü dile getirmiflti. Ekim ay na gelindi inde, ABD de 175 bin yeni istihdam yarat l rken, bu rakam piyasa tahminin oldukça üzerinde geldi. Aç klanan bu rakam, söz konusu dönemde ülke ekonomisinin bir kez daha yaz rehavetinin üstesinden geldi ini kan tlad. Ekim ay istihdam ndaki art fl son olarak da 200 bine revize edildi. Kas mda ise söz konusu verideki ilk revize rakama göre, 241 bin art fl yafland. Tar m d fl istihdam verisi, aral k ay nda Fed in ayl k 85 milyar dolarl k tahvil al mlar n 75 milyar dolara düflürmesinin ard ndan, piyasalar n oda nda oldu. Söz konusu veri ise bu dönemde 74 bin yükseliflle hayal k r kl yaratt ve 200 bin olan beklentilerin alt nda kald. Böylece, tar m d fl istihdamdaki art fl n en düflük gerçekleflti i ay aral k oldu. So uk havalar nedeniyle aral k ay nda kötü geldi i ifade edilen tar m d fl istihdam verisi, piyasalarda Fed in ocak ay nda tahvil al mlar na ayl k 75 milyar dolarla devam edece i beklentisini art rd. Ancak, baz ekonomistlerin dikkati çekti i bir di er faktör, aral kta iflsizlik oran - n n uzun bir dönemden sonra ilk kez Fed in yüzde 6,5 hedefine yaklaflt noktas oldu te do um ücretleri artt ANKARA (AA) S a l k hizmetlerinde geçen y l yaflanan fiyat de iflimleriyle normal do um ücreti yüzde 114, sezaryen ücreti yüzde 45 artt. Böylece normal do um için ödenmesi gereken ortalama bedel 393 liradan 843, sezaryen için 710 liradan 1032 liraya ç kt. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, geçen y l sa l k hizmetlerinde dikkat çeken ücret art fllar gerçekleflti. Sa l kta fiyat n en fazla artt alan laboratuvar tahlil ücretleri oldu. Laboratuvar tahlil ücretleri 2013 y l nda yaklafl k yüzde 220 artt. Böylece 2012 sonunda ortalama 4,8 lira olan laboratuvar tahlil ücretleri 15,4 liraya yükseldi. Ultrason, fiyat en fazla artan ikinci sa l k hizmeti oldu. Ultrason ücretindeki art fl yaklafl k yüzde 146 y buldu. Bu art flla birlikte 1 y ll k dönemde ortalama ultrason ücreti 44,6 liradan 109,6 liraya ç kt. Röntgen ücreti de sa l k hizmetlerindeki art fllardan nasibini ald. Röntgen hizmeti için 2012 sonunda yaklafl k 17 lira ödenirken, bu miktar geçen y l sonunda 40,4 liraya ulaflt. Röntgen ücretlerindeki 1 y ll k art fl yaklafl k yüzde 136 yi buldu. Difl dolgusu için diflçinin kap s - n çalanlar n cebinden ç kan para da 1 y ll k dönemde artt. Difl dolgusu için ödenen ücret 1 y ll k dönemde yaklafl k yüzde 135 yükseldi. Böylece difl dolgusunun bedeli 35,6 liradan 83,7 liraya ç kt. Difl dolgusundaki ücret art fl 48 liraya karfl l k geldi. Hastane yatak ücreti ise 1 y lda yüzde 124 lük art fl yaflad. Böylece bu hizmet için 1 y l önce ödenen 56,5 lira, 126,7 liraya yükseldi. Emar ücreti de yüzde 100 ün üzerinde artt. Bu kapsamda yaflanan ücret art fl yaklafl k yüzde 113 e karfl l k geldi. Ultrason ücreti, söz konusu dönemde 165,7 liradan 352,4 liraya ç kt. Normal do um ve sezaryen ücretlerinde de geçen y l önemli bir art fl yafland. Özellikle normal do- um ücretindeki art fl dikkati çekti. Normal do um ücretinde y ll k ücret art fl yüzde 114 ü buldu. Böylece 1 y l önce 393 lira olan normal do um ücreti, 2013 sonu itibariyle 843 liraya ç kt. Sezaryen ücretindeki art fl ise normal do uma k yasla daha s n rl oldu. Söz konusu dönemde sezaryen ücretindeki art fl yüzde 45 e karfl l k geldi. Bu art fl, 710 lira olan ortalama sezaryen ücretini yaklafl k 1032 liraya yükseltti. Ameliyat ücretindeki yüzde 38, ilaçlardaki yüzde 25,4, ilk yard m aletlerindeki yüzde 9,3 lük art fllar 2013 y l ndaki yüzde 7,4 lük enflasyonu geride b rakan di er sa l k hizmet ve ürünleri oldu. Buna karfl n kontak lens, yüzde 4; derece, yüzde 3,4; tansiyon aleti, yüzde 3; numaral gözlük cam ve çerçevesi yüzde 0,6 l k fiyat art fllar yla enflasyonun gerisinde kald. Sa l kta 1 y ll k dönemde ücret art fl anlam nda tek gerileme uzman doktor muayene ücretinde yafland. Uzman doktor muayene ücreti 1 y ll k dönemde yaklafl k yüzde 60 geriledi. Sa l ktaki ücret art fllar diflini kaybetti i için üzülenleri ikinci kez üzdü. Difl çekme ücretindeki 1 y ll k art fl yaklafl k yüzde 111 oldu. Bu art fl 25 liral k ortalama difl çektirme ücretini 53 liraya çekti. Cumhurbaflkan Gül: Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik s k nt ç kmamal ANKARA (CHA) C umhurbaflkan Abdullah Gül, Türkiye nin son 10 y lda çok köklü reformlara imza att na iflaret ederek, Hele hele dünyadaki k r lganl klar devam ederken, dünyada büyük ekonomik problemler yaflan rken, Avrupa ekonomisinin özellikle toparlanmad bir dönem içerisinde, d flar dan gelen bu olumsuz dalgalanmalara, içeriden her hangi bir olumsuz dalga eklememiz gerekiyor. Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik s k nt ç kmamas gerekiyor. dedi. Cumhurbaflkan Gül, Türkiye Müteahhitler Birli i yeni genel merkez binas n n aç l fl törenine kat ld. Gül, burada yapt konuflmada son günlerde yaflanan olaylara at fta bulunarak, istikrar uyar s nda bulundu. Gül, stikrar önemli. stikrar olmazsa böyle kaynaklar ç kmaz ortaya, özellikle son 10 y lda yap lan köklü reformlar; siyasi, demokratik ve hukuk reformlar el ele yap lm flt r. Bunlar n getirdi i çok köklü siyasi istikrar oldu u gibi ekonomik göstergelerde de çok güven verici bir ortam vard r. diye konufltu. Bunlar n en çok k ymetini bilenlerin bafl nda müteahhitler oldu unu belirten Gül, flu ifadeleri kulland : Çünkü olumsuzluklar en sizlerde hissedilir. O bak mdan bütün Türkiye olarak bunun k ymetini bilmemiz gerekir. Hele hele dünyadaki k r lganl klar devam ederken, dünyada büyük ekonomik problemler yaflan rken, Avrupa ekonomisinin özellikle toparlanmad bir dönem içerisinde d flar dan gelen bu olumsuz dalgalanmalara, içeriden her hangi bir olumsuz dalga eklememiz gerekiyor. Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik s k nt ç kmamas gerekiyor. Asl nda hiçbir sebep yok. Ama bazen birden bire sanki ihtiyaç varm fl gibi bu tür davran fllar maalesef oluyor. Bugün de karfl laflt - m z durum bunlar asl nda.

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı