Gecikmifl yollar hizmete girecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gecikmifl yollar hizmete girecek"

Transkript

1 ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne i nde flubat ay nda yap lacak olan seçimlerde ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak seçim yar fl nda yer al yor. Semiz Baflkentin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan olan ANG AD'a 22 y ldan bu yana hiçbir kad n n baflkanl k için aday olmamas n n Ankara ve Türkiye için önemli bir kay p oldu unu belirtti. Fatma Semiz seçti i ifl kolu ile de iddias n ortaya koyuyor. Semiz, erkek egemen bir yap n n hakim oldu u inflaat sektöründe y llard r yurt içi ve yurt d fl ndaki çal flmalar ile dikkat çekiyor. S n r ötesinde Afganistan, M s r, Fas, Irak gibi zor çal flma koflullar na sahip ülkelerde faaliyetlerini sürdüren Fatma Semiz ANG - AD Baflkanl k seçimleri için oldukça iddial. HABER 16. SAYFADA GÜNCEL Han mlara ücretsiz cilt bak m yap l yor 13 TE 16 DA Faz l Say, Naz m Hikmet te konser verdi 20 OCAK 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) 1970'li y llarda yat r m programlar na al nan ancak yap m bir türlü tamamlanamayan baz karayollar bu y l tamamlanacak ÇUBUK GÜNCEL Samanyolu nda k fl çay etkinli i Özel Samanyolu Bat kent Ortaokulu k fl aylar n n daha sa l kl ve s cak geçmesi için ö renci ve velilere yönelik k fl çay etkinli i düzenledi. Ö rencilerin vücut direncini artt rmak ve fark ndal k oluflturmak amac yla, çaylar demlenerek ö renci ve velilerine ikram edildi. HABER 4. SAYFADA Çubuk Zab tas ndan ölçü-tart hat rlatmas Çubuk Belediyesi Zab ta Müdürlü ü, ilçe s n rlar içinde ticaret amac yla kullan lan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tart aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalar n n yap lmas, beyanname verme iflleminin 2 Ocak'ta bafllad n bildirdi. HABER 4. SAYFADA ET MESGUT Etimesgut a 10 yeni park yap ld Etimesgut Belediyesi, tamamlad 10 parka daha isim verdi. Baflkan Enver Demirel baflkanl nda toplanan Etimesgut Belediye Meclisi, parklara isim verdi. Yeni parklarla Etimesgut y l n ilk ay nda 64 bin metrekare daha yeflil alan kazand. HABER 3. SAYFADA Tamer Karahan Bugün 13 te Gecikmifl yollar hizmete girecek Bulafl c hastal klara karfl ELLER N Z YIKAYIN So uk hava ve kapal alanlarda vakit geçirilmesi nedeni ile grip h zla yay l yor. Ac badem Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Nefle Göl, bulafl - c hastal klardan korunma yollar ile ilgili bilgilendirdi. Asl nda hastal klardan korunmak hiçte san ld kadar zor olmad n belirten Dr. Nefle Göl, Basit önlemlerle bulafl c hastal k etkenlerinin, kifliler aras nda dolafl m n n önüne geçerek salg nlar n artmas -yay lmas n önlemek olas d r. Düzenli bir flekilde el y kama ile ellerimize bulaflan etkenlerden kaç nmam z ve ortamlara da ellerimizle etkenleri bulaflt rmam za sebep olabiliriz. diye konufltu. Süleyman Göksu Karayollar nda 1970'li y llar n yat r m programlar nda yer alan ancak çeflitli sorunlar nedeniyle yap m halen devam eden baz karayollar n n bu y l hizmete girmesi öngörülüyor. Bugün 4 te Memur adaylar na ücretsiz kurs Etimesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi kapsam nda Özürlü Memur Seçme S nav na Haz rl k Kursu aç l - yor. Kurslar, etisem Merkez Bina, Kent Konseyi veya Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezleri nde düzenlenecek. 3 TE Yalç n ÇYER Bugün 13 te 2014 Y l Yat r m Program na göre, bu y l karayollar nda yeni birçok proje gerçeklefltirilece i gibi önceki yat r m programlar nda yer alan ve yap m devam eden önemli projeler de tamamlanacak. Yap - m 1974 y l ndan bu yana süren Antalya'daki Elmal ayr m -Finike yolu, 1979 y l ndan beri devam eden Mu la-antalya aras ndaki Kalkan-Fethiye yolu, 1986 y - l ndan beri inflas süren Ankara'daki Elmada -K r kkale ayr m -Kalecik yolunun bu y l hizmete girmesi bekleniyor YILLARI Çal flmalar 1990'l y llardan itibaren bafllayan Antalya-Alanya yolu, Konya-Isparta aras ndaki Akflehir-(Yalvaç-fiarkikaragaç ayr m ) yolu, Sakarya-Bilecik aras ndaki Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazar yolu, Sakarya'daki Mekece-Adapazar yolu ile Zonguldak'taki Dorukhan Tünelinin de bu y l trafi e aç lmas planlan yor. Karayollar Genel Müdürlü ünün, yap m na 2006 y l nda bafllayan Tekirda - stanbul aras ndaki K nal ayr - m -Çorlu yolu, Diyarbak r'daki Ergani yolu ve fianl urfa flehir geçiflini, ayr ca 1977 y l nda yap m na bafllanan Artvin'deki Hopa-Kemalpafla-Sarp, 1983 y - l nda inflas na bafllanan Rize-Artvin aras nda yer alan Çayeli-Ardeflen-Hopa, Trabzon-Rize aras ndaki Arakl - yidere ve 1987 y l nda yap m bafllat lan Çarfl - bafl -Trabzon-Arakl yollar n n bu y l devreye girmesi öngörülüyor. (AA) Baflkan Odabafl muhtarlarla bulufltu Mahalle muhtarlar ile yemekli toplant da buluflan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl na sahip ç kma ça r s nda bulundu. HABER 4. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 ANKARA Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i ve OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi nin birlikte düzenledi i programda, sanayide ve üretimde endüstriyel tasar m n önemine dikkat çekildi. BUGÜN /2 Aktif ten Endüstriyel Tasar m Semineri E ndüstriyel tasar m n üretimdeki önemi Baflkentli sanayicilere anlat ld. TUSKON a ba l OST M merkezli Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi ile birlikte düzenledi i e itim program nda üretimde tasar m n önemine vurgu yapt. OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi Direktörü Berna Dalaman ve Makine Mühendisi Kadir Aras n bilgilendirme yapt programda konuflan Dalaman, endüstriyel tasar m n bir fikri ürüne tafl ma süreci oldu unu ifade etti. Dalaman, tasar m n öneminden söz ederken, Bir ürün fonksiyon özellikleri bak m ndan rakiplerinden üstün olsa da tasar m sayesinde belki de piyasada daha iyi bir noktaya gelebilir. Daha pahal ya sat labilir dedi. Bu anlamda tansiyon aletini örnekleyen Dalaman, flöyle devam etti: Klasik bir tansiyon aleti belki de tansiyonu en do ru ölçen, mekanik fonksiyonlu bir üründür. Ama di er taraftan çok daha estetik, daha kullan c ya yak n bir tasar m söz konusu ise tüketici onu tercih edebilir. Yani çok nitelikli bir ürün tasar m iyi olmad için sat n al c taraf ndan tercih edilmeyebilir. Pazarda hak etti i yeri alamayabilir. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 19 Rebi-ül Evvel 7 Kanun-i Sani E er ürün tasar m ile farkl laflmazsa di er ürünlerle ay rt edilemez, görülmez hale gelir. Estetikte, teknolojide fark yaratm yorsan z geride kal rs n z. Dalaman tasar mda nas l fark yarat ld n ise flöyle dile getirdi: Ürün kullan fll, daha güvenli ve daha estetik oluyor. Hem ergonomik hem göze de hitap eden ürünlerden söz edilebilir. Yenilik, teknoloji endüstriyel mühendisli in ürüne sa lad katk d r. Tasar m ürünün kullan c n n güvenli ve en rahat kullan m n sa l yor. Endüstriyel tasar m n verimlilikle de ilgisi söz konusu. Tasar m ve mühendislikle yoluyla ekonomi yapm fl oluyorsunuz. Ayn zamanda efektif ürünler de tasar m ve mühendislikle sa lan yor. Programda mühendisli in üretimindeki önemi konusunda konuflan Makine Mühendisi Kadir Aras ise flu de erlendirmelerde bulundu: Mühendislik, müflteri talebi ya da bir gereksinim nedeniyle yap lmas gereken bir ürün ile ilgili kayg lar n, problemlerin çözülmesi anlam n tafl r. Ürün emniyeti, ekonomisi, tasar m gibi oldukça zordur. Mühendis dedi imiz kifli, kabaca modern bilim insanlar n n teorik olarak sahip olduklar bilgileri veya elindeki sonuçlar teknisyen, tekniker veya usta gibi personellerle pratik bir uygulamaya çevirir. Yani teorik bir bilgiyi al r, pratik bir hale çevirir. Asl nda bir nevi köprü niteli i tafl r fikir ile ürün aras nda. Bir fikrin ürüne dönüflmesi belirli süreçlerden geçer. Bu sürece Ar-Ge veya Ür-Ge diyoruz. Ar-Ge genellikle varolmayan bir ürünün, yeni bir fikrin ortaya at lmas nda karfl lafl lacak problemlerin çözüm süreci olarak karfl m za ç k yor. Temel araflt rma dedi imiz bir süreçle bafllar. Öncelikle mühendis veya tasar mc üretece i ürünle veya fikirle alakal bir araflt rma içerisine girer. Araflt rmas n yapar akabinde uygulamal araflt rma gelir. Mühendis yapaca ürüne yönelik çeflitli protatip çal flmalar, tasar m çal flmalar ortaya ç kartmaya çal fl r. Bu süreç deneyimsel gelifltirme yani Ar-Ge dir. Devam nda ortaya ç kar lan ürün protatipleri çeflitli deneylerle gelifltirilmeye çal fl l r ve nihai ürüne ulafl l r. Ar-Ge dedi imiz kavram kabaca budur. Bir de Ür-Ge var ki, genellikle Türkiye deki birçok firma taraf ndan Ar-Ge ve Ür-Ge birbirine kar flt r l yor. Ar-Ge kabaca flöyle tan mlanabilir; var olmayan bir ürünün, yeni bir fikrin ortaya at lmas. Ür-Ge ise, mevcut bir ürün veya benzer bir ürünün gelifltirilerek yeni bir ürün haline getirilmesidir. Her ikisinde de tasar m ve süreç mant birbirine çok yak nd r. Mühendisin çözmesi gereken temel sorun zamand r. Çünkü mühendise çok fazla problem gelir. Fikri ne kadar h zl bir ürün haline getirirseniz o kadar h zl pazara girme gibi flans n z olur. Bir di eri ekonomidir, ne kadar uygun maliyetli, ne kadar ucuz ürün üretirseniz yine son kullan c s n o kadar mutlu edersiniz. Mühendisin çözmesi gereken bir di er problem ise üretim yöntemleridir. Bunlar n d fl nda belki onlarca problemle karfl lafl r mühendis. Mühendisin yapmas gereken optimizasyondur. En uygun zamanda, en uygun kaynakla, en verimli bir flekilde fikri ürün haline getirmek. Mühendis problemi do ru anlay p do ru çözüme gitmelidir. Do ru tecrübe, do ru insanlarla çal flmak gerekir. Aras, iyi mühendisli in teknolojiyi yak ndan takip ederek olaca na dikkat çeken Aras, do ru sonuca ulaflman n yolunun do ru mühendislik hizmeti ile olaca n kaydetti. Programla ilgili de erlendirme yapan Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tolga Bülent Erdo an, kendi bünyesinde Ar-Ge ve Ür-Ge birimi olmayan, bunun için bütçe ay ramayan firmalar n OST M Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik Merkezi gibi kurulufllardan yard m alabilece ini belirtti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 30 Günefl :07 00 Ö le :12 06 YARIN kindi :14 35 Akflam :16 59 Yats :18 22 ESDER den Bakan Güllüce ye ziyaret E snaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Çevre ve fiehircilik Bakan olarak yeni kabinede göreve bafllayan AK Parti stanbul Milletvekili dris Güllüce yi makam nda ziyaret ederek yeni görev dönemi için tebriklerini iletti. Ziyarette konuflan ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus, Bakan dris Güllüce nin yeni kabinedeki görevinin hay rl olmas n dile getirerek baflar lar diledi. Çelikus konuflmas nda, Bakanl k olarak esnaf m za ve çevreye duyarl l k ad na yap lacak çal flmalarda birlikte hareket edilmesi ve yap lacak sosyal sorumluluk projelerinde destek olunmas yönünde temennisini dile getirdi. Bakan Güllüce ise esnaf camias ndan gelen tebrik ziyaretinin kendisini çok memnun etti ini söyleyip, Esnaf ve Sanatkar n toplumun omurgas oldu unu belirterek, esnaf m z n her zaman yan nda olacaklar n dile getirdi. Ziyaret, Esder heyetinin Bakan Güllüce ye hediye takdimi ve günün an s na çekilen toplu foto raf ile sona erdi. Çankaya da Evde Temizlik Çal flmalar Ç ankaya da yüzlerce eve ulaflan Çankaya Belediyesi, Evde Temizlik Hizmeti kapsam nda 2013 y l nda 583 haneyi temizledi. Toplumcu Belediyecili in önemli örneklerini birçok alanda gösteren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yafll ve engelli yüzlerce vatandafl n evini temizledi. htiyaç sahiplerinin telefonla baflvurarak ald klar evde temizlik hizmeti, öncelikli olarak engelli, kimsesi olmayan ve maddi yetersizli i bulunan kiflilere veriliyor. Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü nce yerine getirilen hizmet, kimi hanelere periyodik olarak veriliyor. Dini bayramlar öncesi yo un mesaide bulunan Evde Temizlik Hizmeti ekipleri, ulaflt klar her haneden teflekkürle ayr l yorlar. Belediyenin art k as l hizmetleri aras nda yer alan Evde Temizlik Hizmeti, Çankaya Belediyesi kad n temizlik iflçilerinden oluflan bir ekiple veriliyor. Baflvuran ihtiyaç sahibi vatandafllar n evine ulaflan temizlik ekibi, evin kap, cam, hal silme, süpürme, toz alma gibi komple temizli ini gerçeklefltiriyor. Belediye tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak yerine getiriyor.

3 Han mlar Lokali nde e lence program A nkara Büyükflehir Belediyesi Planet Han mlar Lokali taraf ndan, 2014 e Merhaba Çay etkinli i düzenlendi. Planet Aile Yaflam Merkezi nde düzenlenen e lence program na; Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek de kat ld. Han m Lokalleri üyelerinin tan flmas na yönelik düzenlenen etkinlikte, Sanatç Ezgi ve Muzaffer Türk Halk Müzi i ve fantezi müziklerden örnekler sunarak, han mlar coflturdu. Krefl ö rencilerinin gösterileri ve spor hocalar taraf ndan düzenlenen dans gösterisi de ilgiyle izlendi. Nevin Gökçek, gösterilerin ard ndan yapt konuflmada, ö retmenlere teflekkür ederek, Baflkentli han mlar han m lokallerinin etkinliklerine kat lmaya davet etti. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen BELMEK kurslar ndan da söz eden Nevin Gökçek, burada han mlar n meslek ö rendiklerini ve yararl ifller yapt klar n anlatt. ANKARA /3 Kurslar, etisem Merkez Bina, Kent Konseyi veya Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezleri nde düzenlenecek. KPSS ön lisans ve KPSS-lisans mezunlar na yönelik üç ayr grupta haz rlanan h zland r lm fl kurs program, toplam 96 saat sürecek. Memur adaylar na ÜCRETS Z KURS Tamer Karahan AfiK-I EFSUN GÜZEL GÖZLÜ KADIN Gözlerinde s cak bir mevsim, Gülüflünde papatyalar, Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... Okyanus mavisine çalan gözleri, Gün do umu fliiri gibi,saçlar Gözlerine bak nca, K yamet kopard oysa... Mutlulu u ve huzuru ararken, Ac lar saklard. Her derde gülümserdi,gül misali... Teni papatya beyaz... Sana mutluluk satmak istiyorum. Ac lar n ver karfl l nda, Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... Sen beni,ben seni tamamlayabilir miyiz..? Ömrün sonu gelmifl üstüne, Geçmiflte an lar m var...? Bir busene bir can veririm... Kimden ö rendin sen a lamay Bedenin unutmufl, Nevruz ateflinin s ca n, Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... Belki unutursun zamanla, Sen fark nda m s n..? Ben sana, Ruhumu verece im, Bir ömrün son nefesinde... Güzel gözlü bir kad n,ismi gibi... T MMOB Makina Mühendisleri Odas ve Yenimahalle Belediyesi aras ndaki asansör bak m protokolü 1 y ll na yenilendi. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n makam nda imzalanan protokole Baflkan Yard mc s Gürol Karahisarl o lu, mar ve fiehircilik Müdürü Mehmet Ali Topuz, TMMOB Makina Mühendisleri E timesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi (etisem ) kapsam nda Özürlü Memur Seçme S nav na (ÖMSS) Haz rl k Kursu aç l - yor. Kurslar, etisem Merkez Bina, Kent Konseyi veya Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezleri nde düzenlenecek. KPSS ön lisans ve KPSS-lisans mezunlar na yönelik üç ayr grupta haz rlanan h zland r lm fl kurs program, toplam 96 saat sürecek. Kurs e itimleri haftada 2 gün, günde 4 saat olarak verilecek. Kurslar 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren bafllayacak. Kurs program, ÖSYM taraf ndan yap lacak s nav n içeri ine uygun olarak belirlendi. Özürlü Memur Seçme S nav (ÖMSS) kurs program n n içerikleri MEB Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü çal flmalar dikkate al narak tasarland. ÖMSS kurs program na baflvurmak isteyen adaylar Ocak 2014 tarihleri aras nda etisem in resmi internet sayfas ndan kurs kay t (http://etisem.kurskur.net/registration/step1/) menüsüne girerek kay t ifllemlerini yapt rabilecekler. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, ilçedeki engellilerin her alanda hayatlar n kolaylaflt racak hizmet ve projeler gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Engellilerimizin e itim ve ö retimlerini devam ettirmeleri ve mezun olduklar nda ifl hayat na bafllamalar noktas nda da deste imiz sürüyor. Bu kapsamda engelli gençlerimizin memur olmalar n sa layacak, ÖMSS de baflar kazanmalar için kurslar düzenliyoruz. Kurslar n ard ndan do ru tercih yaparak meslek hayat na bafllamalar için de rehberlik hizmeti veriyoruz. Bu önemli hizmetimizden tüm engelli ve ailelerimizin haberdar olmalar n ve en üst seviyede yararlanmalar n istiyorum dedi. Asansör bak m protokolü yenilendi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar, Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender, Ankara fiube Müdürü Hüseyin Dinçer ve üyeler kat ld. Yenilenen protokole göre bina yöneticisi, kullan - c lar n can ve mal güvenli inin tam olarak sa lanmas amac yla gerek kullan m hatalar ndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri y lda en az bir kere kontrolünü yapt rmaktan sorumlu olacak. Vatandafl n can ve mal güvenli ine önem verdiklerini dile getiren Baflkan Yaflar, 1 y lda yaklafl k 6 bin asansörün bak m n n yap laca n kaydetti. Bölge s n rlar içerisindeki asansörlerin y lda bir kez A tipi Muayene Kuruluflu taraf ndan kontrol edilmesini sa lamaktan ve y ll k kontrolün yap l p yap lmad n denetlemekten sorumlu olduklar n belirten Yaflar, Asansörler, odalar n tespit etti i elektrik ve makine mühendisleri taraf ndan her y l bak m ve onar mdan geçecek. Kontroller s ras nda güvenlik sistemlerinde uygunsuzluk görülmesi halinde ise, eksiklik ve hatalar n giderilmesi için saptanacak belirli süreler ikinci kontrolü de yap larak belediyeye bildirilecek dedi. Amaçlar n n hem esnaf m z korumak hem de denetimleri standart hale getirmek oldu unu dile getiren Yaflar, Vatandafl m z n sa l kl ve güvenilir koflullarda yaflamas n sa lamak görevlerimiz aras nda yer al yor. Yenilenen protokol sayesinde asansörlere güvenle binmeye devam edeceksiniz. flin ehli olan insanlarla çal fl yoruz. Protokolümüz herkese hay rl olsun dedi.

4 muhtarlarla bulufltu G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, mahalle muhtarlar ile bir araya geldi i yemekli toplant da Gölbafl na sahip ç kma ça r s nda bulunarak Zaman Gölbafl 'n kalk nd rma zaman. Gelin el ele verelim dedi. Belediye Baflkan Yakup Odabafl, mahalle muhtarlar ile Gölbafl Belediyesi nin Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde yemekli toplant da bulufltu. Baflkan Odabafl, göreve geldikleri günden bu yana tüm mahallelerin eksiklerini gidermek için seferber olduklar n bildirdi. Baflkan Odabafl, görev süresi boyunca 47 mahallenin hepsine hizmet yar fl n n içinde oldu unu ifade etti. Baflkan Yakup Odabafl, yemekte yapt konuflmada, göreve geldi inde mahallelerin eksikliklerine acil çözümler getirdiklerini ifade ederek flunlar söyledi: lk günden itibaren eksiklikleri tamamlayarak vatandafllar m z ma dur etmemek için seferber olduk. 47 mahallemizin hepsine de hizmet götürdük. fiimdi zaman Gölbafl n kalk nd rma zaman d r. Gölbafl m za sahip ç karak birlikte ilçemizi kalk nd rmal y z. Göreve geldi im günden bu yana bir Gölbafl sevdal s olarak sizlere hizmet için yar flt m. lçemize hizmetkarl k yolunda gelin el ele verelim ve omuz omuza hizmet edelim. Bu arada muhtarlar da, mahallelerine yap lan hizmetlerden dolay Baflkan Odabafl 'na teflekkür ettiler. ANKARA Mahalle muhtarlar ile yemekli toplant da buluflan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl na sahip ç kma ça r s nda bulunarak Gelin el ele verelim dedi. Baflkan Odabafl Ç ubuk Belediyesi Zab ta Müdürlü ü, esnafa ölçü ve tart muayenesi baflvuru beyanlar için son günün 28 fiubat oldu unu hat rlatt. Zab ta Müdürlü ünden yap lan aç klamada, ilçe s n rlar içinde ticaret amac yla kullan lan veya 4 Çubuk Zab tas ndan esnafa ölçü ve tart hat rlatmas Samanyolu nda k fl çay etkinli i Ö zel Samanyolu Bat kent Ortaokulu k fl aylar n n daha sa l kl ve s cak geçmesi için ö renci ve velilere yönelik k fl çay etkinli i düzenledi. Hastal klar n ve enfeksiyonlar n ço ald k fl aylar nda ö rencilerin vücut direncini artt rmak ve fark ndal k oluflturmak amac yla, farkl bitkilerden oluflan çaylar demlenerek ö renci ve velilerine ikram edildi. Ö rencilerin ve mevcut bulunan her türlü ölçü, tart aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalar n n yap lmas, beyanname verme iflleminin 2 Ocak'ta bafllad belirtildi. Beyanname verilmesi için son tarihin 28 fiubat oldu u ifade edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 14. maddesinin (d) bendine göre; 'Damgas kopmufl, bozulmufl, periyodik muayene zaman nda müracaat edilmemifl veya damga süresi geçirilmifl veya damgalar iptal edilmifl ölçü ve ölçü aletlerinin kullan lmas, sat fla arz veya sat lmas, al m sat m yerlerinde bulundurulmas, damgalar iptal edilmifl ölçü ve ölçü aletlerinin, tamirlerinden sonra tekrar muayene ve damga yapt r lmas gerekti i' belirtilmifltir. Ayr ca ayn kanunun 15. maddesinin (c) bendinde; 'Damgas kopmufl, bozulmufl, damga süresi dolmufl ölçü aletlerini kullanan kifliye bin 521 lira idari para cezas verilir. Ayr ca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir' denilmektedir. Bu bilgiler dahilinde esnaf m z n ma dur duruma düflmemesi için Zab ta Müdürlü ümüz Ölçü ve Ayar Birimi'ne müracaat ederek muayene randevusu almalar gerekmektedir. Ölçü tart aleti beyannamesi için gerekli olan belgeler aras nda müracaat sahibinin telefon numaras, kimlik ve adres bilgileri, terazinin cinsi, çekeri, markas, seri numaras yer almaktad r. velilerin keyif alarak yudumlad çaylar aras nda Papatya, Ihlamur, Adaçay, Gülhatmi gibi birçok çeflit çay demlenerek haz r tutuldu. Ö renciler farkl çaylar n tad na bakarken çok keyif ald da gözlemlendi. Velilerin çok faydal buldu u etkinlik, gençlerin k fl aylar nda korunmalar n ve dirençlerini artt rmay hedeflemekte olup, ö rencilerin evlerinde de aileleri ile yapmalar n sa layarak, kültür haline getirip yayg nlaflt r lmas amaçlanmaktad r. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÇK N N KÖTÜLÜ Ü çki haramd r. Bir damlas na bile yaklaflmamak laz md r. Fakih Ebu'l- Leys Semerkandî merhum flöyle buyurdu: Sak n içkiye yaklaflma, zira onu içmekte on kötü hal vard r; 1- çki içen deli seviyesine düfler ve çocuklar n bile maskaras olur. Ak ll insanlar nezdinde de kötü olarak bilinir. 2- çki içmek akl giderir ve mal telef eder. 3- Dostlar ve kardefller aras nda düflmanl a sebep olur. 4- Allâhü Teâlâ'y zikirden ve namazdan al koyar. 5- Zinaya sebep olur. Zira içen kifli sarhoflken bilmeyip han m n boflayabilir. 6- çki her kötülü ün anahtar d r. Zira içene bütün günahlar pek hafif ve kolay gösterir. 7- çki içen fâs klar ve günahkârlar aras - na girdi inden Hafaza meleklerine eziyet etmifl olur. 8- çki içmenin cezas n bu dünyada çekmezse ahrette, bütün insanlar n, ana babas, akrabas ve dostlar n n gözü önünde çeker. 9- çen kimseye gök kap lar kapan r, dua ve iyilikleri k rk gün kabul olmaz Allah saklas n- son nefeste iman tehlikeye düflürür. Bu fena ak betler içki içenin ölümünden önce dünyadaki cezalar d r. Ak ll kifliye yak flan az bir dünya zevkini ahretteki ebedî nimetlere tercih etmemektir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) günlerden bir gün Cennette bir ses iflitir ve "bu ses nedir?", diye sorarlar. "Bu senin dünyada iken içki içip de tövbe etmeden ölen ümmetlerinin sesleridir, onlar Cehennemde de sarhofltur" denir. Bundan ibret almak laz md r ki Peygamberlerin en üstünü cehennemde olan ümmetinin halinden hayâ etti. Mümin olan kendi Peygamberini bütün Peygamberler aras nda mahcup etmemelidir. Cenâb- Hak flefaatine nail buyursun. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Enflasyon korkusu yaflayan Brezilya, yedinci kez faiz art rd SAO PAULO (CHA) B rezilya'da enflasyon bask s n n artmas üzerine Merkez Bankas, faiz oranlar n yar m puan yükselterek yüzde 10,5 seviyesine ç kard. Geçti imiz Nisan ay ndan bu yana arka arkaya yap lan 7. art flla birlikte ülkedeki faiz oranlar 2012 y l ndan bu yana en üst seviyeye ç kt. Emlak Konut GYO dan 4 milyar liral k ihale STANBUL (CHA) E mlak Konut GYO portföyünde bulunan Zeytinburnu Kazl çeflme de 111 bin 262 metrekarelik arsa ihalesine Özak Gayrimenkul, Yenigün nflaat ve Delta Proje nflaat ifl ortakl en yüksek teklifi verdi. Arsa sat fl karfl l gelir paylafl m yöntemi ile düzenlenen ihalede 4 milyar 240 milyon liral k bir teklif sunan ifl ortakl, flirket pay olarak Emlak Konut GYO'ya yüzde 37 oran na tekabül eden 1 milyar 568 milyon 800 bin lira verecek. Zeytinburnu Kazl çeflmen arsas n n stanbul da proje gelifltirilebilecek en büyük metrekareli arsa oldu undan bahseden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum Kazl çeflme ihalesi için Aral k ay nda yapt - m z ilk oturum büyük ilgi gördü. Pek çok büyük firman nkat ld ihaleye 8 teklif ald k. halenin ikinci oturumuna 7 firma kat ld, üç firma çekilme karar ald. Oldukça çekiflmeli geçen bir oturum oldu. 111 bin metrekarelik arsa için en yüksek teklifi Özak, Yenigün ve Delta nflaat ifl ortakl yapt. Emlak Konut tarihinde en yüksek teklif al - nan ihale oldu unu söyleyebiliriz. Bu ihale ülke ekonomisi, istikrar ve inflaat sektörüne yat r mc lar n güveninin en büyük göstergesidir te Türk inflaat sektörünün büyüyerek yoluna devam edece ine inan yoruz. dedi. Ticaret+konut, turizm+ticaret, dini ve e itim tesis alanlar n kapsayan tafl nmazlar n inflaat alan 225 bin 906 metrekare. Projenin konut alanlar nda emsal 2, turizm alan nda 2,5, dini tesis alanlar nda ise 1,5 olarak belirlendi. Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) EtkileyenAlanlarda Olumsuz Yap laflma Koflullar n n Engellenmesine Yönelik 1/5.000 Ölçekli Naz m mar Plan stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi taraf ndan onaylan ve 70 metre olarak belirlenen proje, stanbul siluetine olumsuz bir etkisi olmayacak flekilde planland. Projenin ticaret+konut olarak belirlenen arsa alan nda ifl ve al flverifl merkezleri, toptan ve perakende ticaret, ofis, büro, konut, rezidans, özel sosyal ve kültürel tesisler yer alabilecek. Turizm+ticaret alan nda otel, motel, apart otel, ifl ve al flverifl merkezleri, toptan ve perakende ticaret, ofis, büro, sosyal ve kültürel tesisler, sinema, özel e itim tesis alan, özel sa l k tesis alan infla edilecek. E itim alan nda ise krefl, ilkö retim ve ortaö retim kurumlar yer alacak. STANBUL (AA) A BD de aral k ay tar m d fl istihdam verilerinin aç klanmas n n ard ndan, AA muhabirlerinin yapt hesaplamaya göre, ülkede 2013 y l nda toplamda 2 milyon 186 bin kisi istihdam edildi. Böylece, ABD de geçen y l ay bafl na ortalama 182 bin 166 kifliye yeni ifl imkan sa land. Dünyan n en büyük ekonomisi olan ABD de, Merkez Bankas (Fed) politikalar na yön vermesi aç s ndan önem tafl yan tar m d fl istihdam verisi, geçen y l boyunca piyasalar n oda nda oldu. Ülkenin ekonomik gidiflat na iliflkin bilgiler sunan bu veri, piyasa kat l mc lar - n n gelecek yat r mlar için öngörüler oluflturabilmesine verdi i destek ile önemli bir konumda yer al yor. Tar m alan nda yaz aylar nda çal flan mevsimlik iflçi say s, ülke ekonomisindeki iyileflmeyi tahmin etmek aç s ndan yan lt c sonuçlar do urabiliyor. Bu nedenle tar m sektörünün hesaplaman n d fl na ç - kar lmas yla elde edilen tar m d fl istihdam verisi, istihdamdaki geliflmenin analizinde daha sa l kl sonuçlar ortaya koyuyor. Analistler, 2008 krizinden sonra toparlanmaya çal flan ABD ekonomisi için ifl gücü piyasas n n normale dönmeye bafllamas n n, tar m d fl istihdam de iflimi rakamlar n n önemini art rd n belirtirken, ekonomik aktörlerin ayl k daha fazla kifliye ifl sa lamas n ekonominin bir çok alanda do ru yolda oldu unun göstergesi olarak de erlendiriyor. ABD de tar m d fl istihdam art - fl ocak ay nda 157 bin ile beklentilere yak n gerçekleflirken, bu art fl ilk olarak 119 bine, son olarak da 148 bine revize edildi. fiubat ay nda ise söz konusu rakamdaki art fl bir önceki aya göre h zl yükseliflle, beklentilerin oldukça üzerinde 236 Merkez Bankas Baflkan Alexadre Tombini, ülkedeki enflasyon bask s n n son günlerde yaflanan kur art fl ndan ve ulafl m sektörüne yap lan zamlardan kaynakland belirtti. Brezilya Real'inin USD karfl s nda afl r de er kaybetmesinden yola ç karak böyle bir art fl olaca n önceden tahmin eden ekonomistler, y l ortas nda enerji fiyatlar na yap lmas beklenen zamlarla birlikte faiz art fl n n y l sonuna kadar sürebilece ini düflünüyor. Ülkenin sanayi otoritelerinden yap lan aç klamada faizlerin sabit ve düfley bir seviyeye indirilmesinin kamu harcamalar n n k - s tlanmas ve kontrol alt nda tutulmas yla do ru orant l olaca belirtildi. bin aç kland. 160 bin yükselece i tahmin edilen flubat ay tar m d fl istihdam art fl, son olarak 332 bine revize edildi ve y l içindeki en yüksek aç klanan rakam oldu. Tar m d fl istihdamdaki art fl, mart ay nda 88 bin ile 190 bin olan beklentilerin oldukça alt nda gerçeklefltirken, iflsizlik oran yüzde 7,6 ile Aral k 2008 den beri en düflük seviyeye geriledi. Ülkede, tar m d fl istihdam may s ay nda nihai 176 bin artt. Bu dönemde tar m d fl istihdam raporunda, Fed in harcamalar k smas ve yükselen fiyatlara ra men, ifl piyasas n n istikrarl bir flekilde büyüdü ü kaydedildi. Analistler, ilk befl aydaki geliflmelere bak ld nda tar m d fl istihdamdaki art fl n ana kayna hizmet sektörü oldu unu belirtirken, bu sektörde siparifllerin artmas n n ekonomiye olumlu katk sa lad n kaydetti. Bu geliflmelerin ard ndan, ekonomik verilerdeki iyileflme e iliminden güç bulan Fed Baflkan Ben Bernanke, may s ay nda tahvil al mlar n n azalt m na bafllanabilece ini ilk kez dile getirdi. Haziran ay na gelindi inde, ABD de tar m d fl istihdam verisi ilk haliyle 165 bin beklentinin üzerinde gerçekleflerek, 195 bin olarak aç kland. Bu dönemde verilerin ABD ekonomisinde iyileflmeye net olarak iflaret etmesi, Bernanke nin söylemini eyleme geçirmesine yönelik endifleleri art rd. Temmuz ay nda ülkede tar m d - fl istihdam verisindeki art fl, mevsimsel etki nedeniyle ilk olarak 162 bin olarak aç klansa da son olarak 89 bine revize edildi. Söz konusu rakamdaki de iflim a ustos ay nda 238 bin art fl yönünde nihai sonuca EKONOM /5 ABD, 2013 te 2,2 milyon kifliye istihdam yaratt ABD de geçen y l ortalama her ay 182 bin 166 kifliye istihdam sa lan rken, y l boyunca toplamda 2 milyon 186 bin kifli istihdam edildi. ulaflt. ABD de eylül ay tar m d fl istihdam 148 bin artarken, 180 bin olan piyasa beklentisinin uza nda kald. Bu dönemdeki rakam, hükümetin kapal olmas nedeniyle yaklafl k 3 haftal k gecikmenin ard ndan aç klanm flt. Analistler, yaflanan bu geliflme nedeniyle, eylül ay istihdam verilerinin ABD hükümetinin kapand dönemi yans tmad n ve buna ba l olarak etkisinin s n rl olaca görüflünü dile getirmiflti. Ekim ay na gelindi inde, ABD de 175 bin yeni istihdam yarat l rken, bu rakam piyasa tahminin oldukça üzerinde geldi. Aç klanan bu rakam, söz konusu dönemde ülke ekonomisinin bir kez daha yaz rehavetinin üstesinden geldi ini kan tlad. Ekim ay istihdam ndaki art fl son olarak da 200 bine revize edildi. Kas mda ise söz konusu verideki ilk revize rakama göre, 241 bin art fl yafland. Tar m d fl istihdam verisi, aral k ay nda Fed in ayl k 85 milyar dolarl k tahvil al mlar n 75 milyar dolara düflürmesinin ard ndan, piyasalar n oda nda oldu. Söz konusu veri ise bu dönemde 74 bin yükseliflle hayal k r kl yaratt ve 200 bin olan beklentilerin alt nda kald. Böylece, tar m d fl istihdamdaki art fl n en düflük gerçekleflti i ay aral k oldu. So uk havalar nedeniyle aral k ay nda kötü geldi i ifade edilen tar m d fl istihdam verisi, piyasalarda Fed in ocak ay nda tahvil al mlar na ayl k 75 milyar dolarla devam edece i beklentisini art rd. Ancak, baz ekonomistlerin dikkati çekti i bir di er faktör, aral kta iflsizlik oran - n n uzun bir dönemden sonra ilk kez Fed in yüzde 6,5 hedefine yaklaflt noktas oldu te do um ücretleri artt ANKARA (AA) S a l k hizmetlerinde geçen y l yaflanan fiyat de iflimleriyle normal do um ücreti yüzde 114, sezaryen ücreti yüzde 45 artt. Böylece normal do um için ödenmesi gereken ortalama bedel 393 liradan 843, sezaryen için 710 liradan 1032 liraya ç kt. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, geçen y l sa l k hizmetlerinde dikkat çeken ücret art fllar gerçekleflti. Sa l kta fiyat n en fazla artt alan laboratuvar tahlil ücretleri oldu. Laboratuvar tahlil ücretleri 2013 y l nda yaklafl k yüzde 220 artt. Böylece 2012 sonunda ortalama 4,8 lira olan laboratuvar tahlil ücretleri 15,4 liraya yükseldi. Ultrason, fiyat en fazla artan ikinci sa l k hizmeti oldu. Ultrason ücretindeki art fl yaklafl k yüzde 146 y buldu. Bu art flla birlikte 1 y ll k dönemde ortalama ultrason ücreti 44,6 liradan 109,6 liraya ç kt. Röntgen ücreti de sa l k hizmetlerindeki art fllardan nasibini ald. Röntgen hizmeti için 2012 sonunda yaklafl k 17 lira ödenirken, bu miktar geçen y l sonunda 40,4 liraya ulaflt. Röntgen ücretlerindeki 1 y ll k art fl yaklafl k yüzde 136 yi buldu. Difl dolgusu için diflçinin kap s - n çalanlar n cebinden ç kan para da 1 y ll k dönemde artt. Difl dolgusu için ödenen ücret 1 y ll k dönemde yaklafl k yüzde 135 yükseldi. Böylece difl dolgusunun bedeli 35,6 liradan 83,7 liraya ç kt. Difl dolgusundaki ücret art fl 48 liraya karfl l k geldi. Hastane yatak ücreti ise 1 y lda yüzde 124 lük art fl yaflad. Böylece bu hizmet için 1 y l önce ödenen 56,5 lira, 126,7 liraya yükseldi. Emar ücreti de yüzde 100 ün üzerinde artt. Bu kapsamda yaflanan ücret art fl yaklafl k yüzde 113 e karfl l k geldi. Ultrason ücreti, söz konusu dönemde 165,7 liradan 352,4 liraya ç kt. Normal do um ve sezaryen ücretlerinde de geçen y l önemli bir art fl yafland. Özellikle normal do- um ücretindeki art fl dikkati çekti. Normal do um ücretinde y ll k ücret art fl yüzde 114 ü buldu. Böylece 1 y l önce 393 lira olan normal do um ücreti, 2013 sonu itibariyle 843 liraya ç kt. Sezaryen ücretindeki art fl ise normal do uma k yasla daha s n rl oldu. Söz konusu dönemde sezaryen ücretindeki art fl yüzde 45 e karfl l k geldi. Bu art fl, 710 lira olan ortalama sezaryen ücretini yaklafl k 1032 liraya yükseltti. Ameliyat ücretindeki yüzde 38, ilaçlardaki yüzde 25,4, ilk yard m aletlerindeki yüzde 9,3 lük art fllar 2013 y l ndaki yüzde 7,4 lük enflasyonu geride b rakan di er sa l k hizmet ve ürünleri oldu. Buna karfl n kontak lens, yüzde 4; derece, yüzde 3,4; tansiyon aleti, yüzde 3; numaral gözlük cam ve çerçevesi yüzde 0,6 l k fiyat art fllar yla enflasyonun gerisinde kald. Sa l kta 1 y ll k dönemde ücret art fl anlam nda tek gerileme uzman doktor muayene ücretinde yafland. Uzman doktor muayene ücreti 1 y ll k dönemde yaklafl k yüzde 60 geriledi. Sa l ktaki ücret art fllar diflini kaybetti i için üzülenleri ikinci kez üzdü. Difl çekme ücretindeki 1 y ll k art fl yaklafl k yüzde 111 oldu. Bu art fl 25 liral k ortalama difl çektirme ücretini 53 liraya çekti. Cumhurbaflkan Gül: Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik s k nt ç kmamal ANKARA (CHA) C umhurbaflkan Abdullah Gül, Türkiye nin son 10 y lda çok köklü reformlara imza att na iflaret ederek, Hele hele dünyadaki k r lganl klar devam ederken, dünyada büyük ekonomik problemler yaflan rken, Avrupa ekonomisinin özellikle toparlanmad bir dönem içerisinde, d flar dan gelen bu olumsuz dalgalanmalara, içeriden her hangi bir olumsuz dalga eklememiz gerekiyor. Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik s k nt ç kmamas gerekiyor. dedi. Cumhurbaflkan Gül, Türkiye Müteahhitler Birli i yeni genel merkez binas n n aç l fl törenine kat ld. Gül, burada yapt konuflmada son günlerde yaflanan olaylara at fta bulunarak, istikrar uyar s nda bulundu. Gül, stikrar önemli. stikrar olmazsa böyle kaynaklar ç kmaz ortaya, özellikle son 10 y lda yap lan köklü reformlar; siyasi, demokratik ve hukuk reformlar el ele yap lm flt r. Bunlar n getirdi i çok köklü siyasi istikrar oldu u gibi ekonomik göstergelerde de çok güven verici bir ortam vard r. diye konufltu. Bunlar n en çok k ymetini bilenlerin bafl nda müteahhitler oldu unu belirten Gül, flu ifadeleri kulland : Çünkü olumsuzluklar en sizlerde hissedilir. O bak mdan bütün Türkiye olarak bunun k ymetini bilmemiz gerekir. Hele hele dünyadaki k r lganl klar devam ederken, dünyada büyük ekonomik problemler yaflan rken, Avrupa ekonomisinin özellikle toparlanmad bir dönem içerisinde d flar dan gelen bu olumsuz dalgalanmalara, içeriden her hangi bir olumsuz dalga eklememiz gerekiyor. Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik s k nt ç kmamas gerekiyor. Asl nda hiçbir sebep yok. Ama bazen birden bire sanki ihtiyaç varm fl gibi bu tür davran fllar maalesef oluyor. Bugün de karfl laflt - m z durum bunlar asl nda.

6 /6 DIfi HABERLER MENAF ALICI, SMA L ÇITAK, Z VER ERM fi KÖLN(CHA) - Alman halk nda toplam 5,5 milyon ruhsatl silah var MURAT DURDU BERL N (CHA)- A lman halk nda toplam 5,5 milyon ruhsatl silah oldu u bildirildi. Die Zeit gazetesinin konuyla ilgili bir haberine göre, bu silahlar bir milyon 450 bin kiflide bulunuyor. Almanya da vatandafllarda bulunan silah say s n n çoklu unun ülkede avc kulüplerinin fazla olmas yla paralel oldu u ifade ediliyor. Ancak silahlar n ruhsatl olmas baz sak ncalar ortadan kald rm yor. Freiburg dan Kriminolog Dietrich Oberwittler in bulgular na göre bir evde silah n bulunmas cinnet anlar nda bunlar n kullan lmas na ve ço unun ölümcül bitmesine yol aç yor. Almanya da geçen y l ruhsatl silahlarla 70 cinayetin ifllendi ini ifade edildi. Silah ile intihar edenlerin say s ise 750. Uzmanlar silahlar n fazla oldu u bölgelerde ölümcül olaylar n daha yüksek oldu una dikkat çekiyor. Yolsuzluk operasyonlar sonras Avrupa ya ç karma yapan AK Partili 10 milletvekili, birçok flehirde milli iradeye sayg konferanslar verdi. Ancak hem kat l m hem de konu olarak beklenen ilgiyi göremeyen organizasyonda vatandafllar vekillere genellikle askerlik, mavi kart, emeklilik gibi meselelerini sormay tercih etti. Avrupa ya yolsuzluk ç karmas yapan iktidar vekilleri, beklenen ilgiyi görmedi S tockholm deki konferansta Mehmet Metiner in ölen Ergenekon tutuklusu Kaflif Kozino lu nu örnek göstererek Hizmet Hareketi ni elefltirmesi dikkat çekerken, milletvekilleri Avrupa da birçok sivil toplum kuruluflu (STK) ile de temasta bulundu. AK Partili vekillere tepki gösteren Avrupa Türk slam Birli i (AT B) Genel Baflkan hsan Öner, STK lara adil davranmayanlar, darbo aza düflünce kap m z t kl yor dedi. Hükümetin Avrupa daki sivil toplum uzant s Avrupal Türk Demokratlar Birli i (UETD) taraf ndan organize edilen konferanslar, hem kat l m hem de konu ve içerik olarak beklenen ilgiyi görmezken, icraatlara a rl k veren vekiller, yolsuzluklar konusunda ise genel de erlendirmeler yapmay tercih etti. Avrupa da Türklerin en yo un yaflad ülke olan Almanya n n Köln flehrinde düzenlenen ve AK Parti Grup Baflkan Vekili Mahir Ünal n konufltu u konferansa çevre iller, hatta Hollanda ve Belçika dan kat l m oldu. Fakat buna ra men kat - l mc say s ancak 250 civar nda oldu. Ad yaman Milletvekili Salih F rat n kat ld Offenbach taki konferansa kat l m 150 civar nda kal rken, Münih te Ordu Milletvekili hsan fiener in konufltu u toplant ya sadece civar nda vatandafl ifltirak etti. Mehmet Metiner in sveç-stockholm deki konferans na ise en fazla kifli kat l rken Fransa daki toplant lara da düflük kat l m oldu. AK Parti Milletvekili Ertu rul Soysal n Lyon, Valence, Macon ve Saint Etienne flehirlerinde düzenlenen konferanslar na ortalama 100 er kiflinin kat ld gözlemlendi. Soysal, Lyon daki konuflmas nda son operasyonlar komplo diye niteledi. Yolsuzluklar n üzerine en çok gidenin AK Parti hükümeti oldu unu iddia eden Soysal, Yolsuzlu u örtenin Allah belas n versin! dedi. Çin, ünlü Uygur akademisyeni kanunu ihlalinden tutuklad OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in de ünlü Uygur akademisyen lham Tohti, Pekin in, fiincan (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi ne yönelik siyasetini elefltirmekten gözalt na al nd. Medyaya yans yan haberlere göre, ünlü ekonomist Tohti nin dün Pekin de yasalar çi nemekten gözalt na al nd kaydedildi. Reuters in haberine göre, Uygurlar n haklar n savunan Tohti nin efli ve yak nlar, evinde gözalt na al nan ünlü ekonomistin nerede oldu unu bilmediklerini söyledi. Tohti'in efli Guzailai Nu'er, fiincan ve Pekin den gelen yaklafl k 30 polisin, evlerine gelerek Tohti yi sebep belirtmeksizin gözalt na ald, ayr ca bilgisayar ve kitaplar na da el koydu unu aktard. Habere göre, yaflad evin polis taraf ndan çevrildi i Guzailai n, telefonla "Kocama güveniyorum. Kendisi kanunsuz ifl yapmad. Kocam fiincan daki nüfusla ilgili detayl araflt rma makaleleri yazd. Bundan baflka da bir fley yok." dedi i belirtildi. Çin D fliflleri Bakanl Sözcüsü Hong Lei ise Pekin deki ola an bas n toplant s nda yapt konuflmada, Tohti nin, güvenlik görevlileri taraf ndan hukuka uygun olarak kanunu çi neme flüphesiyle tutuklad n söyledi. Hong, yetkililerin, olay kanunlara göre ele almakta oldu unu da ifade etti. Tohti, Kas m ay nda Reuters'e verdi i demeçte, yabanc gazetecilerle konufltu u gerekçesiyle devlet güvenlik ajanlar taraf ndan fiziksel tehdit gördü ünü söylemiflti. Haberde, Tohti nin en fazla ömür boyu hapis cezas na karfl l k gelen bölücülü ü tahrik suçuyla yarg lanabilece- i kaydedildi. Haberde ayr ca Tohti nin, Pekin e gerçe i anlatmak iste i, yazd klar ve yapt klar yla devletin güvenli ini tehdit etmedi i de ifade edildi y l nda fiincan n Artux bölgesinde do an Tohti, yüksek ö renimini gördü ü Pekin deki Merkezi Milliyetler Üniversitesi nde (Minzu Üniversitesi) etnik az nl k çal flmalar nda uzmanlaflm fl bir ekonomi profesörü olarak görev yap yordu. Tohti, 2006 da Çince ve Uygurca yay m yapan ve sosyal meselelerin tart fl ld bir internet sitesi kurmufl, ancak 2008 in ortalar nda yetkililer taraf ndan kapat lm flt. Tohti, 5 Temmuz 2009 da fiincan n merkezi Urumçi de ç kan ve resmi rakamlara göre yüzlerce kiflinin öldü ü Uygur-Han Çinlisi çat flmas ndan hemen sonra yapt elefltirilerden dolay tutuklanm fl, daha sonra serbest b rak lm flt. Rusya, ABD ye 200 bin adet silah satacak E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya n n ünlü otomatik silah üretim yapan flirketi Kalaflnikov, Las Vegas Shot Show 2014 fuar çerçevesinde RWC flirketi ile silah sat fl anlaflmas imzalad. Anlaflmaya göre Kalaflnikov un jevsk fabrikas nda üretilen silahlardan y ll k bin civar nda ABD ve Kanada ya sat fl gerçekleflecek. 5 y l süre ile devam Katalan Parlamentosu referandum için yetki istedi ATACAN CUMAYEV MADR D (CHA)- K atalonya özerk yönetim parlamentosu, spanya dan ba ms zl k için referandum düzenleme yetkisinin Kongre den talep edilmesi yönündeki karar onaylad. Karar tasar s, ayr l kç partiler CiU, ERC ve ICV- EuiA n n yan s ra Katalan Sosyalist Partisi nden (PSC) 3 vekilin deste i ve CUP un çekimser kalmas yla 87 evet, 43 hay r ve 3 çekimser oyla kabul edildi. edecek sat fl n dünyan n en büyük av ve spor silah sat fl anlaflmas oldu u belirtiliyor. Kalaflnikov sözcüsü Yelena Filatova bas na yapt de erlendirmede, Anlaflmaya göre av ve spor silahlar n n ABD ve Kanada sat fllar ile igili RWC flirketi özel da t m hakk elde etti. Y ll k sat fl bin aras nda olacak. dedi. Kalaflnkov la 2 y ldan bu yana görüflmelerini sürdüren RWC, ABD ve Kanada sat fllar ve ürünlerin geliflimi konusunda destek sa layacak. 135 sandalyeli Katalan Meclisi nde PPC, Ciutadans ve PSC den 16 vekil hay r oyu kulland. Tart flmal karar spanya Meclisi nden 9 Kas m da ba ms zl k için halk oylamas düzenleme yetkisi talep ediyor. Ancak bu karar n spanyol Meclisi nde kabul edilme ihtimali neredeyse s f r olarak görülüyor. Baflbakan Mariano Rajoy un bafl nda bulundu u spanyol hükümeti, Katalonya'da bu tür bir halk oylamas olmamas için elinden geleni yapaca n aç klam flt. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

7 DURAN SAVAfi SAKARYA (CHA)- S akarya ve Kocaeli nin içme suyu ihtiyac n karfl layan Sapanca Gölü, tarihinin en düflük seviyesine ulaflt. Sakarya Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürü Rüstem Kelefl, Sapanca n n ekolojik dengesini olumsuz etki yapacak duruma flu an için yar m metre kald n söyledi.kelefl, kurakl n ciddi boyutta oldu unu, sanayi amaçl su çekimi sebebiyle gölün büyük bir risk alt nda oldu unu vurgulad. Sapanca Gölü nün flu anda son 8 y l n en düflük Sapanca Gölü nde tehkileye 50 santimetre kald Hassa da muz hasat flenli i düzenlendi FAZ LET CANDAN HATAY (CHA) - M uz Hasad fienli i'ne eski Adalet Bakan ve AK Parti Hatay Büyükflehir Belediye baflkan aday Sadullah Ergin, Vali KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Günlük rutinlerin a rl karfl nda daha önlemci olmal s n z. S k bir tempo içinde eldeki iflleri tamamlamak üzere harekete geçmeye çal fl n. Kenara itilen ifller, detaylar karfl s nda etkinli inizi ortaya koyabilirsiniz. Önceden bafllatt n z ifllerin sonuçlar n almak ad na olumlu bir dönem. Bedensel yorgunluklar ise sa l n za yönelik konular yeniden gündeme gelebilir. Pek çok aç dan huzursuzlu unuz art yor. Evde al nan sorumluluklar, organize edilmesi gereken konular üzerinizde bask kurabilir. Özellikle bir yere yerleflmekle ilgili karars zl klar n yafland görünüyor. Özel hayat n zda daha esnek olman z, tamamlanmas gereken ifllere odaklanman z gerek. Parasal alanda önemli ad mlar att n z. fiimdi Daha s k bir çal flma temposu içinde olacaks n z. Kaynaklar n z korumaya ve nakit durumunuzu sa lamlaflt rmaya yönelik kararlar aflamas nda olabilirsiniz. Bu nedenle baflkalar n n deste ine aç k durmal s n z. Ancak bir yandan da ortak giderlerin dalgalanma gösterdi i zamanlar iyi izlenmeli. Celalettin Lekesiz, Hassa Kaymakam Bülent Tekb y ko lu, l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ayd n Tüfekçi ile çok say da davetli kat ld. Sadullah Ergin ve Vali Lekesiz seraya girerek yeni y l n ilk hasad n, muz a ac ndan GÜNLÜK BURÇLAR Pek çok konuda sizi huzursuz k lan geliflmeler var. Özellikle geçmifle ait konular n ayd nland bu dönem bilinçli bir çaba içinde olun. Elde olmayan nedenlerin getirece i sonuçlar ruhsal aç dan olgunluk kazanaca n z dönemlere iflaret etmekte. Daha ziyade baflkalar na destek ve yard mc olaca n z bu dönem yorucu etkiler alt nda bulunuyorsunuz. fle ait hedeflere daha fazla önem vermeye bafllad n z. Ancak uzun vadeli planlar n z n hayata geçmesi konusunda sab rl olmal s n z. Kariyerde ald n z sorumluluklar daha ziyade sizi baflkalar na destek olaca n z flartlar n içinde olmaya zorlayacakt r. Evde yaflanan de ifliklikler de sizi k s tlayabilir. Bu günlerde eve fazladan yap lacak harcamalar olabilir. Borç alacak konular yan nda baflkalar ndan bekledi iniz parasal desteklere odakl s n z. flbirli i içinde olman z gereken özellikle bugün olumlu sonuçlar almaya yak ns n z. Kiflisel kaynaklar n zla ilgili kararlar ve yat r m planlar n za odaklanma zaman. Bir yandan da duygusal aç dan sizi zorlayan yak n iliflkilerin y prat c sonuçlar olabilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Yarat c l n z daha belirgin biçimde ortaya koymaktas n z. Önceden üzerinde çal flt n z konular n getirdi i sonuçlar sizi motive etmekte. Yapt klar n zla göz doldurma becerisi göstereceksiniz. Çocuklarla ilgili konularda ise daha tutarl ve dingin olmaya bak n. flle ilgili ortak çal flmalar n h zland bu dönem baflkalar n n ihtiyaçlar na karfl duyarl olunmal. letiflim, haberleflme ve hareket günlük hayat n z yak ndan etkiliyor. Yak nlar ve komflularla iliflkiler, düflündü ünüz yolculuklar aç s ndan sizi hareket YENGEÇ 22 Haziran geçiren geliflmeler var. E itsel 22 Temmuz çal flmalar n h zland bu dönem zihnen yorgun olabilirsiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım Ay burcunuzda yerini korurken kiflisel isteklerinizi ön plana ç kar yorsunuz Kendi yolunuzda gitti iniz bu dönem sizi ba layan temalar da yok de il. Yak n iliflkiler ve ortakl klar cephesinde çok fley olmakta. Objektif hareket etmeniz gereken bu süreci lehinize çevirebilirsiniz. Ak lc ad mlar baflkalar ndan destek görece iniz geliflmeleri h zland racakt r. Yap lacak olan ifller aç s ndan yeni hedefler söz konusu. Ortak çal flmalar n hareket kazand bugün çok ifl ç karacaks n z. Yeni destekler sayesinde yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Duygusal aç dan sizi etkileyen olumlu geliflmeler de var. Sosyal paylafl mlar, aflka dair hikayeler sizi motive edecektir. Ufkunuzu geniflletmek ve sizi ileriye tafl yacak geliflmelere yak n olmak gerek. Deneyimlerinizi art racak kifliler ve yerler oldukça O LAK önemli ba lant lara iflaret edebilir. 22 Aralık Ayn zamanda iflle ilgili yeni 20 Ocak yap lanmalar ve önceden att n z ad mlar n sonuçlar üzerinde durabilirsiniz. Akademik aç dan aflama kaydedilecek bu dönem s n rlar zorlamaktas n z. BALIK 19 Şubat 20 Mart Pek çok plan n z ve önemli projelerinizi h zl ilerletmeye bafllad n z. Kendinize olan güvenini artarken iliflkilerde öne ç kacak karfl tl klar iyi yönetilmeli Daha önceden bafllanan ortak hedeflerde ise sonuç alma dönemi. Yeni önerileri de erlendirmeye bak n. seviyesinde oldu unu dile getiren Kelefl En önemli neden kurakl k. Gölün ekolojik dengesini olumsuz etki yapacak duruma flu an için yar m metre kalm fl durumda. Bir taraftan kurakl k devam ediyor. Di er taraftan da gölün endüstriyel kullan m da söz konusu. Biz Sakarya olarak Sapanca gölünden istifade ediyoruz. Bunun yan nda komflumuz Kocaeli de Yuvac k Baraj 'n n boflalm fl olmas nedeniyle Sapanca Gölü ne yüklenmifl durumda. Dolay s yla her iki ilin de içme ihtiyac Sapanca Gölü nden kaynaklanm fl durumda. fleklinde konufltu.göl için en önemli konunun, özellikle komflu il Kocaeli s n rlar ndan yap lan endüstriyel amaçl su çekimi oldu unun alt n n çizen Kelefl, flunlar kaydetti: Endüstriyel amaçl kullan m da bunun üzerine ekledi imiz zaman ortaya bu manzara ç k yor. fiu anda maalesef Sapanca Gölü nde su bütçesi zorlanmaktad r. fiu an göle bak p, gölde su var ve bu su bitmez diyemeyiz. Su kayna n n uzun vadeli bir flekilde ekolojik sürdürülebilirli ini devam ettirmesi için su bütçesine riayet edilmelidir. Hatay n Hassa ilçesinde ifladam Nuri Gündo du taraf ndan 16 bin metrekarelik serada üretilen muzlar n hasad yap ld. kestikleri ilk ürünlerle gerçeklefltirdi. Törende konuflan Sadullah Ergin, bundan birkaç y l öncesine kadar Hassa da böyle bir ihtimali hayal bile edemediklerini, ancak giriflimci ifladam Nuri Gündo du sayesinde burada yetiflen muzlar yiyebildiklerini söyledi. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ise Hatay Tar m ve K rsal Kalk nma Stratejik Plan kapsam nda yap lan araflt rmalar n sonuçlar n yavafl yavafl ald klar n, bu plan kapsam nda Hatay da 851 bahçe oluflturularak ihracat gerçeklefltirildi ini ifade etti. Tar m sektörünün, hem istihdam ndaki yeri hem de flehrin toplam zenginli ine yapt katk aç s ndan önemli oldu unu kaydeden Vali Lekesiz, plan kapsam nda 376 bin adet meyve fidan n n çiftçilere da t ld n kaydetti. Lekesiz, fiuanda 2 milyon lira bedeli tamamen ihracata yönelik olmak üzere 851 yeni bahçe oluflturuldu. 750 dönüm büyüklü ünde olan bu bahçelere dikilmek üzere ihracata dayal 376 bin meyve fidan da t ld. dedi. Do algaz faturas n ödeyemediler evlerini buz kaplad ORHAN YILDIRIM ERZURUM (CHA)- /7 GÜNCEL YAfiAM Rengi de iflen derede bal k ölümleri yaflan yor S NAN KABATEPE ZONGULDAK (CHA)- Z onguldak' n Ere li ilçesine ba l Hamzafak ll Mahallesi'nde dere içerisinde bal k ölümleri yaflan yor. Mahalle sakinleri bal klar n Organize Sanayi Bölgesi'nden at lan at klar nedeniyle öldü ünü iddia ediyor. Organize Sanayi Bölgesinin hemen alt nda bulunan Ere li'ye ba l Hamzafak ll Mahallesi'nde deredeki bal klar n sabahtan itibaren öldü ü bildirildi. Sabah saatlerinde ölü bal klar fark eden köylüler, bal klar n fabrikalardan at lan asit ve at klardan dolay öldü ünü iddia etti. Mahalle sakinlerinden Engin Karatafl, sabah evden ç kt ktan sonra derenin renginin de iflti ini ve bal klar n can çekiflerek öldüklerini gördüklerini söyledi. Mahalleden geçen dereye fabrikan n asit at at ld n ve bal klar n bundan dolay öldüklerini iddia eden Karatafl, dere suyuyla seralar n da sulad klar n anlatt. Bal k ölümlerinin nedeninin bir an önce bulunmas n isteyen Engin Karatafl, derede bulunan bal klar n üremelerinin çok güzel oldu unu, kasma, tahta ve sazan bal klar n n ço ald n, zaman zaman bal klar olta ile tuttuklar n anlatt. Karatafl flunlar söyledi: "Bu fabrikan n at klar ndan ileri geliyor. Asit bu. Asit olmasa bu fabrikalar böyle olmaz. Bu su ile biz sulama yap yoruz. Seralar suluyoruz. Gidiyoruz Ere li'de pazarda sat yoruz. Satt m z zaman bal klar nas l ölüyorsa bunlar alan vatandafl da ölecek. O nedenle bunun bir an önce önleminin al nmas gerekiyor. Organize Sanayi Müdürünü arad m. Ulaflamad m. Özel dare Müdürü Cevdet Bey'i arad m. Bana Zonguldak l Özel darenin numaras n verdi. Onlar arayaca m. Daha sonra ne oldu unu ö renece iz. Derenin suyu bizim için içilecek flekildeydi, yemyeflil oldu. Ama flimdi bütün bal klar n öldü ünü gördüm." E rzurum'da yaflanan fliddetli so uklar nedeniyle yoksul vatandafllar, oturduklar konutlar n do- algaz ücretini ödeyemeyince s nmayan evlerde su borular patlad. Patlayan borudan s zan sular n donmas yla evleri buz kaplad. Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki TOK 'ye ait 1+ 1 konutlarda oturan dar gelirli aileler do al gaz faturalar n ödeyemeyince, yak nlar n n yan nda k fl geçirmeye bafllad. Bofl kalan ve s nmayan dairelerde fliddetli so uklar nedeniyle su borular patlad. Patlamayla birlikte konutlar n içini basan su dondu. Site yöneticileri, borusu patlayan ve s nmak amaçl yak n akrabalar - n n evine yerleflen konut sakinlerinin kap s n k rarak içeri girdi. Konutlar n içerisi ve pencere camlar n n buz tuttu u evlerde ayr ca do algaz borular, kombiler, kap pervazlar, lavabolar, klozetler de buzlarla kapland. Site yöneticilerinden Burhan Karatafl, ma dur olduklar n söyledi. Karatafl, geçen y l yap m tamamlanan 5'er katl 456 konutun Mart 2013'te hak sahiplerine teslim edildi ini, do algaz ile merkezi sistem s cak su ve s nma sistemi olan siteye, ço u daire sakinin tafl nmad için bofl oldu unu ifade etti. Merkezi do algazlar n n Haziran 2013'te ödenmeyen borç nedeniyle kesilmesinden dolay, söz konusu ma duriyetin yafland n belirten Karatafl, "So uk nedeniyle su borular patlad. Dairelerin ço u bofl. Dilekçe ile yetkililere durumumuzu bildirdik. Kimse sahip ç kmad." dedi. Karatafl, gidecek yeri olmayan ve konutta kalanlar ise elektrikli s t c lar ve katalitik soba ile s nmaya çal flt n aktard. Yine site yöneticilerinden Enver Çalbay ise do algaz n kesik olmas ndan ve patlayan su borular ndan dolay ma dur olduklar n anlatt. Çalbay, "Eksi 27 dereceye varan so uklarda su borular patlad. Bu binada oturuyoruz, ma duruz." fleklinde konufltu.

8 SA LIK /8 TTB: Pratisyen hekimlere, uzmanl k s nav na girme flart ANKARA (CHA) T ürkiye Tabipler Birli i (TTB) Aile Hekimli i taraf ndan aile hekimlerine yönelik acil nöbetleri, uzmanl k e itimi zorlanmalar ve hak kay plar na iliflkin bas n toplant s düzenledi. Aile Hekimli i Kolu Baflkan Handan Yüksel, bilgi, beceri, deneyim kazanm fl pratisyen hekimlere uzmanl k s nav na girme flart - n n getirildi ini söyledi. TTB binas ndaki etkinlikte konuflan Hande Yüksel, ''Sa l k Bakanl 'n n T pta Uzmanl k Kurulu arac l yla y llard r birinci basamak birimlerinde bilgi, beceri, deneyim kazanm fl bu birimlerde hizmetler yürütmüfl ve halen yürütmekte olan pratisyen hekimlere uzmanl k s nav na girme flart getirildi." dedi. Yüksel, uzmanl k e itimi alabilmek için s navlara giren, zorlu bir asistanl k e itimi sonras mecburi hizmet yapan aile hekimi uzmanlar - n n, emeklerinin göz önünde bulundurulmayaca kayg s Kök hücre nakli 13 y lda 10 kat artt Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye de 2000 y l nda kök hücre nakli say s 293 iken, bu rakam 2013 y l nda 10 kat art fl göstererek 3 bini buldu dedi. KAYSER (AA) E rciyes Üniversitesi (ERÜ) T p Fakültesi Kulak Burun Bo az Hastal klar Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan, kurak ve kirli havan n solunum yolu enfeksiyonlar n n tetikleyicisi oldu unu belirterek, Ya fllar, havada as l kalan ve insanlar n hastalanmas na neden olan partikül madde ile alerjenlerin inmesini sa lar. Kurak havalarda alerjenler solunum yoluyla vücuda girdi i için alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlar s kl kla görülür ve salg n riski artar dedi. Erkan, AA muhabirine yapt aç klamada, k fl döneminde araçlar n egzoz gaz ve s nmak için kullan lan yak tlar n hava kirlili ini ciddi oranda art rd - n, birçok hastal a davetiye ç kard - n söyledi. Kirlili in, havada as l kalan partikül madde ve alerjenlerin ancak ya mur veya kar gibi ya fllarla inebilece ini vurgulayan Erkan, flunlar kaydetti: Havadaki bütün tozu, emisyonla sal nm fl her türlü pisli i ya fl temizler. Türkiye de flu anda kurak hava hakim olmas nedeniyle özellikle grip vakalar ve salg nlar s kl kla görülüyor. Çünkü ya fllar, havada as l kalan ve insanlar n hastalanmas na neden olan partikül madde ile alerjenlerin inmesini sa lar. Kurak havalarda alerjenler solunum yoluyla vücuda girdi i için alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlar s kl kla görülür ve salg n riski artar. Bu dönemde özellikle ast m, alerji, KOAH, kronikleflmifl akci er hastal klar, faranjit, sinüzit ve kalp rahats zl bulunanlar n çok dikkatli olmas gerekiyor. Kurak ve kirli havada mümkün oldu unca d flar ç k lmamas ve uzun süre kapal ortamlarda, kalabal k mekanlarda durulmamas gerekti ine dikkati çeken Erkan, insanlar n grip mikrobunu bir yerden baflka yere tafl mas sonucu salg n olufltu unu ifade etti. ANKARA (AA) A vrupa Bilimler Akademisi ile Türkiye Bilimler Akademisi üyesi de olan Prof. Dr. Demirer, Türkiye deki kök hücre çal flma ve uygulamalar na iliflkin, AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Sa l k Bakanl na kay tl 59 kök hücre nakil merkezi oldu unu bildiren Demirer, Türkiye de kök hücre çal flma ve uygulamalar n n büyük k sm n n, eriflkin ve pediatrik kök hücre nakillerinin oluflturdu unu söyledi. Türkiye de 2000 y l nda kök hücre nakli say s 293 iken, bu rakam n 2013 y l nda 10 kat yükselerek 3 bine ç kt na dikkati çeken Prof. Dr. Demirer, art fla ra men Almanya, Fransa, ngiltere gibi benzer nüfuslu Avrupa ülkeleriyle k yasland nda allojeneik (kardefl ya da akrabadan), otolog (kiflinin kendinden olan) nakil ortalamalar - n n ancak yüzde 40 kadar gerçekleflti ini kaydetti. Akraba d fl allojeneik ve haploidentik (yar uyumlu) gibi akademik kapsaml nakillerin özel hastanelerde yap lmas n n güvenli olmad n savunan Demirer, bu nakillerde SGK paketi içerisindeki nakil sonras bak m sürelerinin 100 günden 200 güne ç kar lmas gerekti ini vurgulad. Özel hastane ve merkezlerde yap lacak kök hücre nakillerinin kapsam ve endikasyonlar - n n çok iyi belirlenmesinin önemine iflaret eden Prof. Dr. Demirer, buralarda gerçeklefltirilecek kök hücre nakil faaliyetlerinin Sa l k Bakanl nca periyodik olarak denetlenmesi gerekti inin alt n çizdi. Prof. Dr. Taner Demirer, kordon kan bankalar n n yüzde 40 n n Kuzey Amerika da, yüzde 35 inin Avrupa da ve yüzde 20 sinin Asya ülkelerinde bulundu unu ifade etti. Türkiye de 2 si kamu, 4 ü özel sektör bünyesinde, ruhsatl 6 kordon kan bankas oldu unu ve say - n n yetersiz kald n anlatan Demirer, mevcut bankalar n ülkenin allojenik amaçl saklanan kordon kan ihtiyaçlar n karfl layamad için yurt d fl ndan kordon kan temin edildi ini söyledi. Türk Pediatri Derne i verilerine göre akraba d fl kordon kan nakillerinin, çocuklarda yap lan nakillerin yüzde 3 ünü oluflturdu una de- inen Demirer, sorunun giderilmesi amac yla sadece allojenik amaçl ulusal kordon kan bankas kurulmas gerekti ini dile getirdi. Dünya doku bilgi bankas veritaban nda 22 milyon 51 bin 386 kay tl gönüllü, Dünya kordon kan bankalar nda 597 bin 190 kordon kan bulundu unu kaydeden Demirer, Ankara ve stanbul T p Fakültelerinde ise 35 bin civar nda gönüllü verici kayd bulundu unu bildirdi. Hastalarda kullan m flans n n yüzbinde 1 olmas nedeniyle Avrupa Birli i Sa l k Bakanlar Konseyi nin, kordon kan n n otolog amaçl saklanmas n tavsiye etmedi ini belirten Demirer, otolog kordon kan saklanan hastan n ileride lösemi olmas halinde en uygun yöntemin kardeflinden veya yabanc dan allojeneik kök hücre veya kordon kan nakli oldu unu dolay - s yla da özendirilmesi gerekti ini savundu. Türkiye de gönüllü verici merkezi bulunmad na dikkati çeken Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Kemik ili i nakli bekleyen, ancak verici ve merkez yetersizli i gibi nedenlerle bu imkan bulamayan hastalar n tedavisine çözüm bulmak için Sa l k Bakanl nca oluflturulan TÜRKKÖK Projesi yle K z lay ile iflbirli i içinde ulusal doku bilgi bankas n n oluflturulmas amaçlan - yor diye konufltu. Doku bilgi bankalar ndaki kay tl gönüllü vericilerin, Türkiye nin ihtiyac n karfl layamad n vurgulayan Demirer, bankalar n bu amaç için ayr lan ödenekleri k s tl oldu- u için bütün baflvurular n de erlendirilmedi ini ifade etti. Gönüllü vericilerin e itilmesi amac yla kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gönüllü verici merkezi aç lmas ve verici olma ifllemleri s ras ndaki tüm masraflar n n karfl lanmas gerekti ine iflaret eden Demirer, TÜRKKÖK Projesi kapsam nda verici merkezlerinin hayata geçirilmesiyle gönüllü verici say s n n en az 1 milyona ç kar lmas n n hedeflendi ini kaydetti. Sa l k Bakanl Doku ve kök Hücre Bilim Kurulu nun; GA- TA dan 10, Erciyes ve Ankara üniversitelerinden 4 er, Ac badem Üniversitesi nden 3, stanbul Üniversitesi nden 2, di er üniversitelerden 16 olmak üzere 36 projeye onay verdi ini hat rlatan Demirer, say lar n beklenenin alt nda kald - n, etik kurullardaki bürokratik engellerin azalt lmas yla proje say lar n n artaca n dile getirdi. Kurak hava grip salg n n tetikliyor içinde oldu una iflaret etti. Aile Sa l k Merkezi'nde (ASM) ayn koflullarda ayn ifli yapan hekimlerin aras nda eflitsizliklerin devam etti ini söyleyen Yüksel, " ASM'de çal - flan pratisyen hekimlere uzmanl k e itimi dayat lmaktad r. 'Anne ve babalar n çocuk üzerinde ortak etkileri olmal ' STANBUL (CHA) P rof. Dr. Sefa Sayg l, "Günümüzde babalar çocuklar ndan uzak kal yor. Geleneksel ailelerin kaybolmas ile baba evden çekilmifl durumda. Çocuklar e itmek annenin göreviymifl gibi alg lanmas do ru de il. Anne ve baban n çocuk üzerinde ortak etkileri olmal." tavsiyesinde bulundu. Moral FM de yay nlanan Kad nca Karar nca program na konuk olan Sayg l, anne ve babalara tavisyelerde bulunarak, Zafer Yay nlar ndan ç kan 'Anne Olma Sanat ve Baba Olma Sanat ' kitaplar n anlatt. Çocuklar n do duklar andan 3 yafl na kadar anneye ba ml olarak yaflamas n n aileleri yan ltmamas gerekti ini savunan Sayg l, özellikle ilerideki yafllarda baban n daha etkin olmas gerekti ini söyledi. Dan flanlar ndan sorun yaflayan çocuklar n babalar ile ilgili s k nt lar n n ço unlukta oldu unu ifade eden Sayg l, ayn evin içinde anne ve baban n rol modelli inin ortak ilerlemesi gerekti ini belirtti. Çocuk e itimdeki en önemli kural n anne ve baban n birbirine sevgi ve sayg duymas oldu unu vurgulayan Sayg l, "Anne ve baban n birbirini sayd ve sevdi i bir ortamda büyüyen çocuklar en uygun flartlarda yetiflmifl olur." dedi. Çocuklar n babalar ndan ayr olmalar durumunda annelerin ayr ld klar eflleri hakk nda kötü konuflmamas gerekti ini ifade eden Sayg l, özellikle erkek çocuklar n n babalar n n vefat etti i durumlarda mutlaka yak n bir akraba ile vakit geçirmesini önerdi. Özellikle çocuklar, hamileler, yafll - lar, akci er ve kalp rahats zl, yüksek tansiyonu olanlar n, i ne veya organ nakli yapt rm fl kiflilerin, kemoterapi tedavisi görenlerin, gribal enfeksiyonlara yakalanma riskinin yüksek oldu unu belirten Erkan, flu uyar larda bulundu: H3N2 virüsü, H1N1 virüsünden çok daha tehlikeli. Çünkü hastal k süresi daha uzun, semptomlar daha a r. Adale a r lar, yüksek atefl daha fazla görülüyor. O nedenle dikkat edilmesi gereken bir hastal k. Ayr ca vücut direncinin iyice düflmesi durumunda beyin iltihab görülebilir ve bu da öldürücü olur. nsanlar atefllendi i zaman antibiyotik kullan l yor. Hem antibiyoti in kendi özelli inden dolay hem de vücudun mukavemet sisteminden dolay bu dönemde antibiyotik kullanmak son derece zararl diye konufltu. Gribin en önemli tedavisinin istirahat oldu unu ifade eden Erkan, bu dönemde C vitamini aç s ndan zengin besinler tüketilmesi ve bol miktarda s v al nmas gerekti ini söyledi. Özellikle günde bir portakal ve birkaç mandalinan n hem vücudun s v al - m na destek oldu unu hem de C vitamini ihtiyac n karfl lad n belirten Erkan, K rm z biber de C vitamini ve antioksidan bak m ndan çok zengindir. Akyurt fiahin Yefliltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A Akyurt(Jandarma Karfl s ) Akyurt Bora Anafartalar Cad. No: 5/31 Ulus Alt nda Tolganur Güneflevler Mah Sok. No:11/A-B Alt nda Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Murat Belediye fl Han rfan Gümüflel Cad. No: 52 Beypazar Beypazar Köflk Hofldere Cad. No:183/A Çankaya Çankaya Demircio lu S. Mehmet Pafla Cad. No:47/D Sokullu Çankaya Alt nkan Bahçelievler Mah. 3.Cad. No:36/F Bahçelievler Çankaya Balgat Ziyabey Cad. No:47/B Balgat Çankaya Yeni Oyak Birlik Mah Sok. No:4/A Çankaya Çankaya AR FO LU Mutlukent Mah.2432.Cad(8.Cad) No:39/A Ümitköy Çankaya Tepe zmir 1. Cad. Menekfle 1 Sok. A Blok No:10/27 K z lay Çankaya Aktan Barbaros Mah. Karagöl Cad. No:32 Çubuk Çubuk Elmada smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:61/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada EZG ALTUNTAfi AYYILDIZ MAH.1624.SOK.TREND L - FE ÇARfiISI NO:3-B/15 Etimesgut Yeni Eren Alsancak Mah Sok. No:20/A Etimesgut Etimesgut Burcum Güzelkent Mah Sok. Arya Çarfl s No:5/25 Eryaman Etimesgut Sa l k Bahçelievler Cad Sok. No:4/C Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Cankara Cumhuriyet Cad. No:38 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik fiirin Atatürk Mah. GMK Cad. No:62 Kazan Kazan Ça layan Sa l k Atapark Mah. Günsazak Cad. No:169/C Keçiören Damla Uyan fl Mah. Anavatan Cad. No:15 Keçiören Keçiören Cihan GATA Acil Karfl s No:7/D Etlik Keçiören rem Ayval Mah. Ayval Cad. No:134/B Etlik Keçiören Alp Akçay Mah. Ankara Cad. No:19 K z lcahamam K z lcahamam Uzun Türközü Mah Sok. No:8/A Mamak Mamak Karahan Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:31/D Mamak Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall han Nall han An ttepe fiehitlik Mah. An ttepe Cad. No:101/B Polatl Polatl Güven Pursaklar Ülker Sitesi G-Blok No: 24 Pursaklar Pursaklar Berk Atatürk Mah. Vatan Cad. No:73/24 Sincan Sincan Çoker Selçuklu Mah. Ahi Mesud Bulvar No:166/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Cangül Ulubatl Hasan Mah. Candan Sok. No: 1/1 Sincan Sincan

9 Türkiye ve Almanya aras nda bilim köprüleri kurulacak TEKNOLOJ /9 Çinli zenginler gözünü uzaya dikti Türkiye ile Almanya aras nda iletiflim, bilgi, nano ve bio-teknolojileri alan nda iflbirliklerinin hayata geçirilece i "Türk-Alman Bilim Y l " bafll yor. 014'te Almanya da birçok üniversitede Türkiye Haftas düzenlenirken Alman-Türk araflt rma kurulufllar n n, iflletmelerin, e itim kurumlar n n nas l ve hangi alanlarda iflbirli i yapabilecekleri konusunda yeni fikirler gelifltirilecek TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI BERL N (CHA) Federal Bilim Bakan Prof. Dr. Johanna Wanka ve Türk meslektafl Bilim ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k n kat l m yla 23 Ocak'ta baflkent Berlin de aç l fl yap lacak Türk-Alman Bilim Y l nda bilgi, iletiflim, nano ve bio teknoloji alan nda ortak projeler hayata geçirilecek. Türk-Alman Bilim Y l dolay s yla aç klama yapan Federal Bilim Bakan Prof. Wanka Türkiye ile Almanya n n iflbirli i potansiyelinin çok yüksek oldu una dikkat çekerek, Almanya da üç milyon Türk yafl yor. Türkiye de de befl binden fazla Alman firmas yat r m yapm fl durumda. ki ülke aras ndaki iflbirli i yo un ve geleneksel. Bilim Y l ile iflbirliklerimizin ç tas n biraz daha yükseltece iz. dedi Türk- Alman Bilim Y l n n kendileri için büyük bir hedefleri olan bir y l oldu unu söyleyen Bakan Wanka, ki ülke aras nda yeni köprüler kuracak. ki ülke üniversiteleri aras nda iflbirli ine ilgi büyük. Türkiye ile Almanya aras ndaki bilimsel iflbirli inin en önemli temelini 1930 larda Nazi bask s ndan kaçan profesörler att. Türkiye ve Almanya aras nda flu an 848 farkl alanda yürüyen iflbirli i var." aç klamas n yapt. Bio, nano, bilgi ve iletiflim teknolojileri alan ndaki projelerin yan nda Alman- Türk araflt rma kurulufllar n n, iflletmelerin, e itim kurumlar n n nas l ve hangi alanlarda iflbirli i yapabilecekleri konusunda yeni fikirler gelifltirilecek. Türk ve Alman bilim insanlar n kat laca konferanslar, çal fltaylar gerçeklefltirilip birçok üniversitede Türkiye Haftas düzenlenecek. stanbul da ö retim hayat na bafllayan Türk-Alman Üniversitesi ni En BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA heyecan verici proje olarak nitelendiren Federal Bilim Bakan Wanka, Türk ve Alman bilim bakanl klar n n ortak finansa etti i Türk- Alman Üniversitesi, iflbirli imizi farkl bir boyuta tafl yor. fiuan üniversiteye 130 dan fazla ö renci kay t yapt rd. dedi. Wanka, üniversitenin d fl nda iki ülke hükümetinin 2+2 Proje slogan yla bir iflletme ve iki ülkede akademik orta olan yat r m alan nda çal flmalar yapan projeyi desteklediklerini merkezi Berlin ve stanbul da olan Türk-Alman Bilgi ve letiflim Teknolojileri Merkezi nin buna örnek oldu unu söyledi. Uluslararas bilim y llar yla Almanya n n bilimi ve araflt rmay uluslararas alana tafl may hedefledi ini belirten Federal Bilim Bakan Wanka, Bu defa biraz daha farkl. Türk-Alman Bilim Y l sadece bilim dünyas için de il ayn zamanda Almanya da yaflayan üç milyon Türk kökenli içinde önemli bir mesaj içeriyor. Almanya daki Türk kökenliler kendilerini burada evlerinde hissediyorlar ve huzurlular. Ülkemiz için bir zenginlik oluflturuyorlar. Birço u bilimde ve ekonomide baflar lara imza att lar. Tabi ki zorluklarda var. Uzun zamand r iki kültürde kendilerini huzurlu hisseden ve birçok dili konuflan insanlar n yeteneklerinin fark nday z. Özellikle gençlerin ülkemiz için önemli bir flans oldu u konusunda flüphem yok. ifadeleriyle Bilim Y l n n Almanya daki Türk toplumuna önemli bir mesaj verdi ini kaydetti. Ayn zamanda Türkiye de befl binden fazla Alman firmas n n yat r m yapt - n hat rlatan Prof. Wanka, Türkiye nin dinamik ve ekonomik olarak güçlü oldu unu ve milyonlarca Alman n Türkiye de tatil yapt n n unutulmamas gerekti ini söyledi. PEK N (CHA) Ç inli zenginler art k gözünü uzaya dikmifl durumda. Her fleyin yolunda gitmesi halinde ilk Çinli turist y l sonunda uzaya gidecek. Çin medyas na göre, Hollanda merkezli uzay turizmi flirketi Space Expedition Corporation veya SXC, zengin Çinlileri uzaya götürmesi için Çin in Dexo Travel flirketiyle anlaflma imzalad. Dexo Travel CEO'su Zhang Yong, 27 Aral k'tan kay tlar n bafllamas ndan buyana 100 den fazla Çinlinin uzay gezisi için kay t yapt rd n söyledi. Kay tlar n 2014 y l sonunda sefere bafllayacak ve 60 kilometre yukar ya ç kacak Lynx Mark I uzay arac ile 2015 y - l nda seferlerine bafllayacak 103 kilometre yukar ya ç kacak Lynx Mark II uzay arac için oldu u kaydedildi. Ancak baz zengin Çinliler 103 kilometre yükseklikte uzay n gerçek derinli ini hissedemeyeceklerini söylüyor. 5 DAK KA Ç N 95 B N DOLAR Zhang, 2 Çinli ifladam n n 2015 gezisi için bilet ald n aç klad ve paran n zenginler için sorun olmad n ifade etti. Zhang, uzay n sadece milyonerler için olmad n vurgulayarak, bir turistin en az 95 bin dolar ödeyerek, ABD özel havac - l k flirketi XCOR Aerospace taraf ndan üretilen Lynx Mark I uzay arac yla uzaya gidebilece- ini söyledi. Uzaya giden 500 kifliden sadece birkaç n n özel astronot oldu unu aktaran Çinli yetkili, uzay arac n n sadece iki kifli tafl yabildi ini ve bunlardan birinin astronotla birlikte pilot kabinine oturan turist oldu unu dile getirdi. Turistlerin kalk fltan 5 dakika sonra uzaya ulaflt ve arac n uzayda 5-6 dakika kalarak turistin uzay ve dünyan n üçte bir manzaras n görmesinin sa land kaydedildi. Tüm seyahatin ise toplamda bir saat sürdü ü ifade edildi. SXC Asia CEO su Alex Tang ise Asya pazar ndan son derece umutlu olduklar n ve Çin in son y llarda uzay alan nda elde etti i baflar lar n Çinlileri uzaya karfl ilgilerinin artmas na neden oldu unu kaydetti. Çin Günlü ü gazetesinin haberine göre, 200 kilometreden fazla seyahat etmek isteyen turistler, normalin 20 yada 50 kat daha fazlas n ödemesi gerekiyor. Öte yandan kat kurallar n, potansiyel müflterilerin yüzde n n eleyebilece i de belirtiliyor. Soldan sa a 1. Ana yola aç lan ikinci derecedeki sokak... Yerine koyma, yerine kullanma (eski) Su samuru... Göndermek ran dan geçerek Kuzey Hindistan a yerleflen halk veya bu halktan olan kimse... Tah l yetifltirip satan kimse (halk a z )... Kedi, köpek vb. hayvanlar n ön aya (halk a z ) Do al kalsiyum ve demir fosfat... Bir fleyin temel tutulan yüzünün tam ters yan, ön karfl t... Köpek Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanlar n ödememesi durumunda üçüncü bir kiflinin alacakl lara senet bedelini ödeyece ine iliflkin verdi i güvence... Yemek, yiyecek (eski)... Kal nt ki kelime veya iki cümle aras na girerek aralar nda bir ba oldu unu anlatan bir söz... Deveyi çöktürmek için ç kar lan ses... Akla uygun, akl n kurallar na dayanan, ölçülü, ussal, hesapl çinde nane ruhu olmayan... Canl lardaki rahats zl klar n bozukluklar n ve çeflitli hastal klar n tan s, önlenmesi veya tedavisi için yararlan lan do al veya sentez yoluyla haz rlanm fl madde tici güç, ilham verici... nmeli, felçli... Birine karfl be enilmeyen veya öfke duyulan bir durumda hayk r lan söz, yuha Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder... Uyarmak amac yla kullan lan bir söz... Gemilerde çal flan küçük yafltaki tayfa yama, muço Uyan, sayg gösteren, riayet eden (eski)... Atefle tapanlar n ba l olduklar din Prens ve prenseslere verilen fleref unvan... O gösterme s fat (eski)... Seven Sodyum elementinin simgesi... Gönül eri (eski)... Dostu olmayan Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve d flk n n at lmas na yarayan ç k fl deli i, makat, flerç... Arac l yla, marifetiyle, taraf ndan... Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas Boylam... Ey C l z, zay f, güçsüz (halk a z )... Borazanla "ti" sesi ç kararak verilen iflaret... Yukar dan afla ya 1.. Az tavl, yar yafl yar kuru olan (toprak) (halk a z )... Aklama belgesi Karabu daygillerden, 1-2 metre yüksekli inde, büyük yaprakl, beyaz çiçekli, çok y ll k ve otsu bir bitki... Duyuru yoluyla (eski) So uk veya s cak hava vererek kapal bir yerin havas n de ifltiren elektrikli araç, iklimleme cihaz... Dernek, kurulufl, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti... Azotlu besinlerin vücutta yanmas yla oluflan, erimifl bir durumda idrarla d flar at lan azotlu madde Alt n elementinin simgesi... Yüzün, kafllarla saçlar aras ndaki bölümü... Eyer vurulmam fl, s rt na eyer konulmam fl (hayvan) Çap 9 milimetre olan, ngiliz yap s, hafif, kullan fl kolay bir tür makineli tüfek... Geometrik (eski)... Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu Er bezlerinin iltihaplan p fliflmesi... Yumuflak, yüzü ince havl bir tür deri, podösüet... Klasik Türk müzi inde ve özellikle tekke müzi inde yer alan, kaval biçiminde, yan k sesli, kam fltan bir üflemeli çalg Verme, ödeme (eski)... Bir fleyin geçti i veya önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet, emare... Pirzola Göz (eskimifl)... Dilekçe, istida... Kay nbirader (halk a z ) Kocamak ifli... Bir tür taze, yumuflak ve tuzsuz beyaz peynir... Disprosyum elementinin simgesi Kayna mitolojik ça lara dayanan kiriflli bir çalg... Zorla alma, kapma (eski)... Solma ifli Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Köy sorunlar n kendine ifl edinen, köylerin ve köylülerin kalk nmas yolunda çal flan kimse... Söz gelifli Yolsuzca veya zorla elde edilen mal (argo)... Ölüm (eski)... Utanma, utanç duyma Çeliflkili ve tutars z iki cümleyi birbirine ba lamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Enayice Gündüz gösterimi... Deniz, göl, rmak vb. su k y lar nda veya karada dik yer, yar Vücuda herhangi bir ifllevi yerine getirmesi için yerlefltirilen doku parças, alet vb., implant... Hanigillerden, Akdeniz ve Ege'de yaflayan lezzetli bir bal k, kaya hanisi... Kaybolma, yitme...

10 YAfiAM MEHMET OKAY, HAKAN OKAY B TL S (CHA)- /10 K ad n Destek Merkezi (KADEM) bünyesinde aç lan kursa ilçede kad nlar oldukça ilgi gösteriyor. Henüz 3 haftad r bafllayan kurslara de iflik nedenlerden dolay okula gidemeyen ve yafllar 30 ila 60 aras nda de iflen 40 kad n kat l yor. Okuma yazmaya oldukça hevesli kursiyerler, okuma yazma ö renebilmek için büyük bir azim örne i sergiliyor. Azimleriyle örnek teflkil eden kad nlar okuman n yafl n n olmad n bir kez daha ortaya koydu. Kursiyerlerin her gün ücretsiz olarak evlerinden al n p, ders bitiminde evlerine b rak ld n belirten Kad n Destek Merkezi dari Sorumlusu Zerrin Baygeldi, kursun Unkapan Köprüsü'ndeki aç kl k korkutuyor BAYRAM EM R STANBUL (CHA)- B eyo lu ile Eminönü nü birlefltiren Unkapan Köprüsü nün birleflme derzindeki aç kl k vatandafllar korkutuyor. Yaklafl k 30 santimetreye kadar ç kan aç k bölüm, araçlar n geçiflinde de tehlike arz ediyor. Unkapan Köprüsü nü ay ran derzde oluflan aç kl k sürücüleri pani e sevk as l amac n n kad nlar n ifl hayatlar na at lmalar, toplum hayat nda daha aktif rol oynamalar ve daha iyi bir gelecek yetifltirmelerini sa lamak oldu unu söyledi. Kurs sayesinde okuma yazma bilmeyen genç k zlar n annelerin, ve hatta ninelerin ilerleyen yafllar na ra men engel tan madan okuma yazma ö rendiklerini kaydeden Baygeldi, gençlerimize, kursun kad nlar taraf ndan oldukça ilgi gördü ünü kaydetti. Kursun yaklafl k 3 haftad r bafllad n ve dönüflümlü olarak 3 ay devam edece ini dile getiren Baygeldi, "fiu anda okuma yazma kursumuzda yafllar 60 ila 25 aras nda de iflen 40 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin hepse okumaya çok hevesliler. Ayr ca kursa gelen kursiyerlerimizin çocuklar için de ayr ca ücretsiz krefllerimiz bulunuyor. Annelerimiz okuma yazma ö renirken, BULMACANIN ÇÖZÜMÜ etti. Yaklafl k 30 santime ulaflan aç kl k nedeniyle araçlar ilerlemekte zorland. Köprü kald r m nda yürüyen vatandafllar da zaman zaman zor anlar yaflad. Vatandafllar, aç lman n hem yayalar hem de araçlar için tehlikeli oldu unu söyledi. Daha önce böyle bir aç kl n olmad n belirten vatandafllar, ayaklar n n tak lmas ndan ve sakatlanmaktan korktuklar n ifade etti. FAT H KARAKILIÇ BURSA (CHA)- Bitlis in Tatvan ilçesinde Kaymakaml k Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf taraf ndan Sosyal Destek Program (SODES) kapsam nda kad nlara yönelik okuma - yazma kursu aç ld. çocuklar da krefllerde hocalar m z taraf ndan e itiliyor." diye konufltu. Ö retmen Özlem Bozkurt ise "Yaklafl k 3 haftad r KADEM kapsam nda okuma yazma kurslar n veriyorum. lk geldi im zaman aç kças biraz tedirgindim. Olur mu olmaz m?, s k nt yaflan r m yaflanmaz m? Ama o kadar hevesliler ki okumak yazmak için yani benden daha da heyecanl daha da hevesli daha da istekli onlar n bu iste i bu hevesi zaten beni daha bir canland r yor. Ve gerçekten de çok baflar l lar. Onlara bakt m zaman biliyorum ki gerçekten zaman nda hepsi okumay çok istemifl ama imkans zl klar yüzünden okuyamam fl. Çok çabuk bir flekilde kavr yorlar. Bu h zla giderse her halde 2 aya kalmaz çok rahat bir flekilde okuma yazmaya geçeriz inflallah." dedi. B ursa Büyükflehir Belediyesi öncülü ünde Bursa da üretilen ilk yerli tramvay pekböce i, Atatürk Caddesi ile Garaj aras ndaki T1 hatt nda seferlerine bafllad 12 Ekim den bu yana yaklafl k 750 bin yolcu tafl d. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, bugüne dek yaklafl k 750 bin yolcunun tafl nd tramvay n ulafl m sistemine dahil olmas yla birçok arac n flehir içi trafikten çekildi ini ve bu sayede hava kalitesine ciddi katk lar sa land n söyledi. Altepe, Burulafl n tramvay iflletmesinden yüzünün ak yla ç kt n belirterek, T1 in ard ndan Terminal ve Siteler hatlar n n da en k sa zamanda devreye al naca n ve kentin tüm caddelerinin hafif rayl sisteme entegre olaca n belirtti. Bursal lar n tramvaya çok h zl adapte oldu unu ifade eden Altepe, trafikle iç içe seyreden tramvay hatt na kesinlikle araç b rak lmamas gerekti ini bir Hatay Havaalan 'nda nesli koruma alt ndaki 4 lekeli semender ele geçirildi FAZ LET CANDAN HATAY(CHA) - N esli koruma alt nda bulunan 4 Türk semenderi (Salamandra infraimmaculata) yurt d fl na ç kar lmak istenirken Hatay Havaalan 'nda ele geçirildi. Hayvanlar görevliler taraf nda do aya sal nd. Havaalan yetkilileri taraf ndan ismi aç klanmayan bir yolcunun bagaj nda plastik kutu içerisinde nesli koruma alt nda bulunan lekeli semender bulundu unu aç klad. Lekeli semenderler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Erol Atay'a tutanak karfl l teslim edildi. Bu türün endemik ve koruma alt nda bulundu u bilgisini veren Yrd. Doç. Dr. Erol Atay, lekeli semenderlerin koruma alt nda bulundu unu ve farkl bölgelere götürülmelerinin yasak oldu unu söyledi. Lekeli semenderlerin özellikle Hatay, Adana, Kahramanmarafl bölgesinde 300 metre ile bin 200 metre aras nda ormanl k ve nemli alanlarda su ortam olan canl lar oldu unu söyleyen Atay, "Özellikle Hatay bölgesinde endemik türlerdir. Bu hayvanlar besin seçimleri toprak solucan, tafllar ve yapraklar Tatvanl kad nlar, "okuman n yafl yok" diyor flitme ve konuflma engelliler ihbarlar n 155 SMS servisine yapabilecek MEL H GASGAR BALIKES R (CHA) - B al kesir l Emniyet Müdürlü ü, vatandafllar n polise daha h zl ve kolay eriflimini sa lamak için "Engelsiz Türkiye" projesini uygulamaya al yor. Proje kapsam nda telefonla ihbar veya flikâyette bulunmak istemeyen ve oldu u ortamda konuflamayanlar, 155 SMS servisine k sa mesaj gönderebilecek. 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren kullan ma aç lacak uygulama sayesinde, iflitme ve konuflma engellilerin de polise ulaflmas daha kolay olacak. Konu hakk nda yap lan aç klamada, Türkiye'de iflitme engelli 156 bin 573, dil ve konuflma gibi engeli 37 bin 494, di er engelli vatandafllarla beraber toplam 1 milyon 559 bin 222 engelli bulundu u belirtilerek, 155 SMS servisinin faaliyete geçmesiyle bu hizmeti rahatl kla kullanabilecekleri vurguland. Bu sayede engelli vatandafllar n, polisin kendilerine bir SMS kadar yak n oldu unu bilerek, güvenlik hizmetini her flartta alman n ve de erli bir birey olman n özgüvenini yaflayacaklar ifade edildi. Aç klamada flunlar kaydedildi: "Türk Emniyet Teflkilat, kendisine duyulan güven ve sayg y artt rman n yan nda, vatandafla verdi i önemle de 'Engelsiz Türkiye' projesi kapsam nda engellerden bir tanesini daha kald rm fl olacakt r. Telefon görüflmesi yapmak suretiyle ihbar veya flikâyette bulunmak istemeyen ve bulundu u ortam itibar yla sesli konuflmas n n can ve mal kayb na neden olaca bir birey de ihbar ve flikâyetini SMS vas tas yla bildirebilecektir. Vatandafllar m z n acil durumlarda ihbar veya flikâyette bulunabilmesi amac yla ücretsiz mesaj gönderebilecekleri 155 SMS servisi, 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren kullan ma aç lacakt r." Türkiye'nin ilk yerli tramvay pekböce i 750 bin yolcu tafl d kez daha hat rlatt. Kamu hizmeti yapan yolcu tafl tlar n n güzergah nda ve duraklarda duraklama yap lmamas gerekti ini ifade eden Baflkan Altepe, kurallara uymayan araçlara Karayollar Trafik Kanunu nun 61/1-a maddesinden cezai ifllem uygulanaca n kaydederek, vatandafllara duyarl l k ça r s nda bulundu. Trafi e nefes ald rmay hedeflediklerini belirten Altepe, "Bursa da flehir içi trafik kilitlendi inde bütün Bursa halk zarar görüyor. Ö rencilerin okuluna, çal flanlar n iflyerlerine, hastalar n sa l k kurulufllar na rahatça ulaflmalar gerekiyor. Bu noktada bizler gereken çal flmay yap yoruz ancak bu konuda vatandafllar n da dikkatli ve duyarl olmalar gerekiyor. Bilinçli her vatandafl n, di er vatandafllar n ulafl m hakk na sayg l olmalar, tramvay hatt nda kesinlikle duraklama ve parklama yapmamalar ve yapanlar da uyarmalar gerekiyor. Bu konuda vatandafllar m zdan daha duyarl olmalar n bekliyoruz." fleklinde konufltu. alt nda bulduklar yumuflak vücutlu küçük böcekleridir." dedi. Avrupa Yaban Hayat ve Yaflama Ortamlar n Koruma sözleflmesi kapsam nda da koruma alt nda olan türlerin yakalanmas ve toplanmas n n yasak oldu unu belirten Atay, yakalan lmas durumunda yüksek para cezalar n n bulundu unu vurgulad. Atay, 4 lekeli semenderi kendi kay tlar nda bulunan ve do al yaflam alan olan bölgede serbest b rakt klar n aktard.

11 Sömestirde tercih kayak merkezlerinden yana ZM R (AA) - AHMET BAYRAM - T ürkiye de yaklafl k 17 milyon ö renci, 800 bin ö retmen ve 5 milyon üniversiteli tatile haz rland sömestir için en çok kayak merkezleri tercih edildi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polato lu, AA muhabirine yapt de erlendirmede, sömestirde tatil talebinin yurt içinde yo unlaflt n kaydederek, Uluda, Kartalkaya, Palandöken, Ilgaz, Erciyes ve Sar kam fl talebin yo un oldu u yerler dedi. Polato lu, yurt içinde bir kayak merkezinde bir haftal k yar m pansiyon tatilin bin 500 lira ile 3 bin lira aras nda de iflti ini belirtirken, yurt içinde en pahal kayak merkezinin ise Uluda oldu una iflaret etti. Polato lu, uygun fiyata tatil yapmak isteyenlerin ise Palandöken, Sar kam fl, Erciyes ve Ilgaz tercih etti ini söyledi. Kayak merkezlerinin hemen hemen doldu una de inen Polato lu, Uluda da çok az yer kald, o da en pahal otellerde. Uluda da bir haftal k yar m pansiyon fiyatlar 2 bin 500 liradan bafll yor, 3 bin liraya kadar ç k yor diye konufltu. Polato lu, kayak merkezlerinde fiyatlar n çok artt na dikkati çekerek, Özellikle Uluda da sömestir rezervasyonlar bafllamadan önce günlük oda fiyatlar 150 lira. Ancak sömestr bafllad ktan sonra günlük oda fiyat bir anda liraya kadar ç k yor. Bu da TUR ZM /11 talepten kaynaklan yor, yerli turisti ve turizmciyi s k nt ya sokuyor dedi. Fiyatlar n bir anda bu flekilde artmas n Türkiye de e itim gören yaklafl k 17 milyon örgün ö retim ile 5 milyon üniversite ö rencisinin tatile ayn anda ç kmas na ba layan Polato lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Biz Tur Operatörleri Platformu olarak diyoruz ki, dünyada oldu u gibi yaz ve sömestir tatili dönemleri bölgesel koflullara göre de iflsin. 15 KALEM YAfi SEBZE ALIMI ÇANKAYA BELED YES SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü Vektörel Altl k Harita Güncelleme hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Haberleflme Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Selimiye Cad. No: A.Ayranc Çankaya/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : -- ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Teknik fiartnamesinde belirtilmifltir. (1) Adet Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Teknik fiartnamenin maddesinde belirtilen yerler. c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 12 ayd r. (Ancak iflin süresi tarihini geçemez) ayd r. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl hale Salonu Ayranc Mahallesi Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat: 2 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. EKMEK SATIN ALINACAKTIR ÇANKAYA BELED YES SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar VEKTÖREL ALTLIK HAR TA GÜNCELLEME EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar Resmi lanlar 15 KALEM YAfi SEBZE ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Z YA GÖKALP CADDES ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 15 kalem yafl sebze al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m iflleri Müdürlü ü Dostluk Çocuk Merkezi Çi dem Mh Sk No:1 Karakusunlar ANKARA c) Teslim tarihi : Al nan g da maddesine göre günlük veya haftal k olarak teslim al nacak 3- halenin a) Yap laca yer : Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Mali fller Birimi Ziya Gökalp Cd. No:11 A1 Blok 5. Kat Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Mali fller Birimi Ziya Gökalp Cd. No:11 A1 Blok 5. Kat Çankaya ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Mali fller Birimi Ziya Gökalp Cd. No:11 A1 Blok 5. Kat Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n - 536) (www.bik.gov.tr) Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu- unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya Özel Sektörde tek sözleflme ile yap lan Harita Güncelleme hizmeti benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 1 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat Ayranc Mahallesi Dikmen Caddesi No: Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 1 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat Ayranc Mahallesi Dikmen Caddesi No: Çankaya/AN- KARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n - 621) (www.bik.gov.tr) Ekmek al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Z YA GÖKALP CADDES ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Ekmek Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : Çankaya ilçesi s n rlar içerisinde 12 birime teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Kurumun belirledi i birimlere her gün teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Mali fller Birimi Ziya Gökalp Cd. No:11 A1 Blok 5. Kat Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Mali fller Birimi Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok 5. Kat Çankaya AN- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Mali fller Birimi Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok 5. Kat Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-542) (www.bik.gov.tr)

12 KÜLTÜR/SANAT Okay Temiz Budapeflte'de caz severlerle bulufltu BUDAPEfiTE (AA) konuyla ilgili konferans gerçeklefltirildi. da gerçeklefltirilen Uluslararas Yo un ilgi gören Caz Günleri'nin gelece i ve caz T ürk caz sanatç s Okay Temiz, Budapeflte'de caz se- caz gruplar n n yan s ra Uraz ferans kat l mc lar ndan Türk program n ilk gününde Macar müzi ine katk s tart fl ld. Konverlerle bir araya geldi. Kivaner Quartet, Orkut & Musluo lu caz sanatç s Ça layan Y ld z & kiz Trio ve ünlü Türk ve stanbul Caz Festivali eski Macaristan' n baflkenti Budapeflte'deki Sanat Saray 'nda caz sanatç s Okay Temiz konser verdi. Program kapsam nda Martinelli, Türkiye'deki caz sanat yönetmeni Francesco bu y l 7'ncisi düzenlenen Jazz Showcase 2014 sanat etkinli i ikinci gün düzenlenen konferansta UNESCO sponsorlu unrumu ve Uluslararas Caz Gün- müzi inin geliflimi, flimdiki du- /12 çerçevesinde caz konserleri ve ÇOCUK OYUNLARI leri organizasyonunun Türkiye'deki caz müzi ine katk s hakk nda bilgi verdi. Konferans bitiminde Macaristan' n Kayseri Fahri Konsolosu Osman fiahbaz, Türk-Macar iliflkilerinin sadece ekonomik ve siyasi olarak de il ayn zamanda sanatsal faaliyetlerle de pekifltirilmesi gerekti ini vurgulad. yeniden hayat buluyor GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Çocuk Oyunlar Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Baflkan Oktay Yerlikaya, Türkiye'nin yan s ra Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Kafkaslar'da yapt klar derleme çal flmas neticesinde 3 binin üzerinde oyuna ulafl ld n belirterek, bu oyunlar n tasniflerinin yap l p günümüzün alg s do rultusunda topluma arz edecek niteli e getirildi ini söyledi. BALIKES R (AA) sinem Sen fiark lar n Söyle Coen Kardefller in yine bir dönem dramas na imza att klar Inside Llewyn Davis, 1960 l y llar n New York unda geçiyor l y llar n bafl nda Greenwich Village, folk müzi in devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatç s Dave Van Ronk un hayat ndan ilhamla yola ç karak, dönemin müzik piyasas nda yaflananlar ünlü sanatç lar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eflli inde beyazperdeye tafl - makta.son dura m olacakt r? A V ZYONA YEN G REN F LMLER American Hustle Silver Linings Playbook (Umut Ifl m) filminin baflar l yönetmeni David O. Russell yine muhteflem bir kadroyla karfl m - za ç k yor. Doland r c Melvin Weinberg FBI ajan Jimmy Boyle taraf ndan yakalan nca onlar için muhbirlik yapmay kabul eder. Melvin ve FBI departman n yöneten beyinler baflka doland r c lar yakalamak için birlikte Arap fieyhi'nin yönetti i Atlantic City'de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar n kat laca zekice bir oyun kurarlar. K onfederasyon taraf ndan Edremit ilçesinde yap lan Tombik Liderli i ve Oyun Hakemli i Semineri, devam ediyor. Dün Edremit Endüstri Meslek Lisesinde bafllayan seminer kapsam nda bugün, üçtafl, dokuztafl ve tombik oyunlar uygulamal gösterildi. Seminerin sonunda s nava tabi tutulan 60 kat l mc dan baflar l olanlara belgeleri, törenle verilecek. Konfederasyonun Genel Baflkan Oktay Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Edremit'te Birdirbir Federasyonu baflkanl nda ve Mendil Kapmaca Federasyonu Edremit lçe Baflkanl sorumlulu unda tombik, üçtafl ve dokuztafl oyunlar n n seminerinin yap ld n bildirdi. Çocuk oyunlar nda unutulmaya yüz tutmufl toplumun de- erlerinin bulundu unu anlatan Yerlikaya, flunlar söyledi; "Bu ba lamda Çocuk Oyunlar Spor Kulüpleri Konfederasyonu Türk cumhuriyetleri, Türkiye ve Balkanlar, Kafkaslar gibi bölgelerde yapt derleme çal flmas neticesinde 3 binin üzerinde oyuna ulaflt ve bu oyunlar n tasniflerini yap p daha sonra da tekrar günümüzün alg s do rultusunda topluma arz edecek niteli e getirdi. fiu anda bu oyunlar mendil kapmacan n alt nda seksek, çelik çomak ve tombik oyununun alt nda da üçtafl, dokuztafl oyunlar topluma arz ediliyor. Bu oyunlara gerçekten de çok yo un bir ilgi var. fiu anda Türkiye'de 81 ilde, 250 ilçede, yurt d fl nda 18 ülkede temsilcilik kurarak çal flmalar m z dünya genelinde yapmaktay z." Çocuklar n günümüzde sanal alemin kurban olduklar n n alt n çizen konfederasyonun Bal kesir l Temsilcisi Mustafa Demirbafl ise "Çocuklar m z n gelecek nesillere sa l kl bireyler olarak yetiflmeleri engelleniyor. Biz de bu oyunlarla çocuklar m z kazanmay hedefliyoruz. Unutulmaya yüz tutmufl çocuk oyunlar üzerinde hassasiyetle duruyoruz" diye konufltu. Birdirbir Federasyonu Edremit lçe Temsilcisi lkay Demirbafl ise her fleyin çocuklar için oldu unu vurgulayarak, çocuklar gelece e güçlü haz rlayacaklar n kaydetti. nkara Jack Ryan: Gölge Ajan Harrison Ford ile 3 tane, sonra Ben Affleck ile (y l 2002) 1 tane çekildikten sonra Tom Clancy'nin yaratt Jack Ryan 5. film ile geri dönüyor. Ryan, arkadafllar n n ve onu sevenlerinin gözünde s radan bir New York lu yöneticidir. Ama ayn zamanda global verileri iflleyen, doktora sahibi olan, zeki bir olarak olarak y llar önce CIA taraf ndan göreve getirilmifltir. ABD ekonomisini çökertmek ve global bir kargafla yaratmak için dikkatle yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kifli de Ryan' n kendisi olur. Karlar Ülkesi 2010 y l n n 'Karmakar fl k (Tangled)' filminin ve bu y l vizyona giren 'Oyunbozan Ralph' filminin ard ndaki Walt Disney Animation Studios, beyazperdedeki en haval komedi-macera filmi 'Karlar Ülkesi'ni sunar. Bir kehanet, bir krall sonsuza dek k fla mahkum edince korkusuz ve iyimser Anna, cesur da adam Kristoff ve onun sa kolu olan ren geyi i Sven ile iflbirli i yap p k z kardefli Kar Kraliçesi Elsa'y bulmak ve buz büyüsünü bozmak için uzun bir yolculu a ç kar.

13 Çorumlulardan Demirel e ziyaret ANKARA/13 PUSULAMIZ Etimesgut Çorumlular Derne- i yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel i ziyaret ettiler. Demirel, dernek yönetiminin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. D ünyaca ünlü besteci ve piyanist Faz l Say, Yenimahalle Belediyesi Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde Ankaral hayranlar yla bulufltu. Konseri Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da efli Azize Yaflar la izledi. Say dinlemek için saatler önce salonu dolduran binlerce müzikseverin yan s ra konsere CHP Genel Baflkan Yard mc s fiafak Pavey, CHP Milletvekilleri Aylin Nazl aka E timesgut ta 5 y ll k hizmet sürecinde yaflanan de iflime vurgu yapan Demirel, flunlar söyledi: 5 y l önceki Etimesgut la bugünkü Etimesgut aras nda büyük fark var. lçemiz art k taflra de il, baflkentin en modern ilçelerinden biridir. Bu büyük de iflim öyle kolay olmad. Türkiye nin en h zl büyüyen ve geliflen ilçesi Etimesgut a 5 y ll k hizmet süremizde büyük yat r mlar kazand rd k. 5 y l önce toplant salonu bile bulunmayan bir ve R za Türmen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen ile TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak da kat ld. Befl k tada sürdürdü ü konserleri ve yank uyand ran CD leriyle tüm dünyada aranan bir piyanist olan ve derinlikli yorum kavray fl ile günümüze kadar çok say da uluslararas ödülle onurland r lan Say Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaflatt. lk fiark lar adl albümünü ilk kez Yenimahalle de sahneleyen Say, konsere Yenimahalle Belediyesi taraf ndan ad yaflat lan Usta flair Naz m Hikmet in 112. Do um gününde yine E timesgut Belediyesi, tamamlad 10 parka daha isim verdi. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel baflkanl nda toplanan Etimesgut Belediye Meclisi, parklara isim verdi. Yeni yap lan parklarla Etimesgut y l n ilk ay nda 64 bin metrekare daha yeflil alan kazand. Baflkan Demirel, 5 y l içinde ilçeye 110 yeni park kazand rd klar n vurgulayarak, 5 y lda yapt m z toplam yeflil alan miktar 715 bin metrekaredir. Bu miktar 23 y ll k ilçe tarihimizde bir rekordur dedi y llar aras ndaki 19 y ll k süreçte 104 adet park ve 777 bin 622 metrekare yeflil alan yap ld n hat rlatan Demirel, Bu parklar n büyük ço- unlu u da yine bizim y llar aras ndaki hizmet dönemimizde yap lan park ve yeflil alanlard r. Belediyemize ait toplam yeflil alan miktar n 1.5 milyon metrekareye ç kard k. nflallah önümüzdeki süreçte bu rakamlar daha da yukar lara Hikmet e ait Memleketim adl fliire yapt bestesiyle bafllad. Say, albümünde yer alan, Metin Alt ok, Cemal Süreyya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Pir Sultan Abdal, Orhan Veli ve Muhyiddin Abdal n fliirlerine yapt birbirinden de erli yükseltmek istiyoruz diye konufltu. Demirel, ilçe nüfusunun çok h zl art fl göstermesi nedeniyle yo un park çal flmas na ra men yeflil alanda Avrupa standartlar na ulaflmakta zorland klar n söyledi. Belediye Meclisi nin yeflil alan çal flmalar na verdi i isimler flöyle: Ahimesut Mahallesi ndeki m2 alana Sultan Sencer Park, Bahçekap Mahallesi ndeki m2 alana Oto Sanayi Park, Altay Mahallesi ndeki m2 alana Aymettin Geleri Park, Eryaman Mahallesi ndeki 3 ayr parka Sultan Park, Bilge Park, Dadalo lu Park, Tunahan Mahallesi ndeki m2 ilçeyken flu anda Korkut Ata gibi toplam 6 bin kiflinin ayn anda hizmet alabildi i büyük bir kongre ve kültür merkezimiz; Atakent Sosyal Tesislerimiz, Kent Konseyi Binam z, Ziya Gökalp Tesislerimiz var. Meydan bile olmayan ilçeyken Türkiye nin en modern ve kapsaml meydan olan Türk Beyleri Kent Meydan na sahip olduk. Modern havuzumuzu, emekli kona - m z, Etisem alanlar m z, krefllerimizi hizmete açt k. lçemize 715 bin mç yeni yeflil alan kazand rd k. Toplumun tüm kesimlerinin yararlanabildi i sosyal, kültürel ve sanatsal onlarca hizmeti halk - m z n hizmetine sunduk. Tüm bunlar mevcut imkanlar m z en verimli flekilde de erlendirerek, gayrimenkul bat fl yapmadan gerçeklefltirdik. Yapt k, yapmaya devam ediyoruz. Elbette bunlar yeterli de il, hemflehrilerimizle el ele vererek, birlikte daha güzel hizmetler gerçeklefltirmek arzusunday z. Dernek yönetim kurulu üyeleri de Baflkan Enver Demirel in yapt hizmetlerden çok memnun olduklar n vurgulayarak desteklerini teyit ettiler. Faz l Say, Naz m da konser verdi Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz besteleri ard ard na çald. Say a vokalist Serenad Ba can efllik etti. Yaklafl k iki saat süren konserin ard ndan lk fiark lar adl albümünü imzalayan Faz l Say, hayranlar yla sohbet edip hat ra foto raf çektirmeyi de ihmal etmedi. Etimesgut a 10 yeni park alana fiehit Abdulkadir Yüzbafl o lu Park, Ahimesut Mahallesi ndeki m2 alana Adliye Park. Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar UNUTULMAMASI GEREKEN GERÇEK HAK GÜN K yamet ilk üç ayette tan t l yor: lk üç ayet öyle muciz bir edebiyatla o gerçekleflek olay anlat yor ki onu okuyan teslim olmak mecburiyetinde kal yor. Yaz m n sonunda Hz. Ömer'in k ssas n anlataca m. Mekke'nin en büyük flairlerini dize getirmifl ve iman etmedikleri halde ilahi vahyin icaz - na karfl teslimiyetlerini ilan etmifller. Hem anlam hem edebiyat hem de insana kazand rd kopmaz iman enerjisi ile muciz bir üçlü. Ama insan çok inatç d r. Dünyay çok seviyor. nad nda devam ediyor. Allah(celle celaluhu) yine merhamet ediyor ve onu ikna etmek için delil getiriyor. flte birinci delil tarihtir. Surede tarihi kan t okuyoruz. Tarihten iki toplumun sonunu anlat yor: ki tarihi kavim. Yafld klar flüphesiz olan iki kavim. nanan inanmayan herkesin kabul etti i bir gerçek. Ve yine yaflad klar kesin olan Firavunlar ve flehirlerin halklar. nsan ikna için delil getiriliyor. Semûd kavmi korkunç bir sars nt ile helâk edildi.( 69/4) Âd kavmine gelince, onlar da u ultulu ve dondurucu fliddetli bir rüzgârla helâk edildi. Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onlar n üzerine musallat etti. Öyle ki (e er orada olsayd n), o kavmi, içi bofl hurma kütükleri gibi orac kta yere serilmifl hâlde görürdün. fiimdi onlardan geri kalan bir fley görüyor musun? 69/7 fiemud kavminden sonra Firavun anlat l yor. Ve Firavun ve ondan önce flehirleri altüst olanlar da suçlar ifllemifllerdi. 69/8 Öyle ki Rablerinin elçilerine karfl geldiler. Bunun üzerine Allah da onlar gittikçe artan bir azap ile yakalad.69/9 Tekrar kan t getiriliyor: Allah insan n inatç l n bidi i için onu bu sefer aklen ikna ediyor. Kevni ayetlerden örnek veriyor. fiüphe yok ki ak p giden gemide tafl d k sizi sular köpürüp coflunca (69/10) Bu, size bir ö üt ve ibret olsun ve belleyip unutmayan kulaklarda kals n diye.69/11 Tekrar k yamet anlat l yor: Bu gerçeklerden sonra Rabbimiz tekrar canl bir flekilde k yametin geliflin bir surla bafllad n anlat yor. 69/13-17 Sura üflenmesi, gö ün parçalanmas ve Allah' n izni ile meleklerin herfleye hakim olmas. Bu ayetlerde çok veciz bir flekilde anlat l yor. K yamet günü insanlar n iki hali anlat l yor: O gün hiçbir fley gizli kalmayacakt r.(69/18) Ve amel kitaplar, yaz lar insan sunulacakt r.(69/199 Ve ogün insan iki gurup olacakt r. fiimdi o iki gurubun akibetini anlatal m. Yaz m n hedeflerinden birisi de sizlere bu hakikati sunmakt r. a)-muminlerin hali mutlu olanlar n hali ve sonuçlar : Kimisine kitab sa ndan verilecek ve kendisine oku kitab n denecektir.(69/20-21) O zaten bunu bekliyordu ve ona haz rd. Ve onun mukafat flunlar olacakt r. Art k o, hoflnut bir hayat içindedir. (69/21) Yüksek bahçededir.meyveleri pek yak nd r. Yiyin için, âfiyetler olsun, geçmifl günlerdeki yapt klar n z n karfl l olarak. (69/21-24) Kim bu ebedi hayata itiraz edebilir? çinde yaflad m z geçici dünyay ve güzelliklerini tercih etmek ne kadar ak ll l k olur? b)-hakkay unutan ve kitab soldan verilenlerin ac hali Kitab sol taraf ndan verilen flöyle diyecektir Ve ama kimin kitab sol yan ndan verilirse art k der ki: Keflke verilmeseydi kitab m.hesab m n ne oldu unu da bilmeseydim.keflke ölümle olup bitseydi her iflim Bir fayda vermedi bana mallar m.helak oldu gitti gücüm ve kuvvetim Tutun onu da zincirlerle ba lay n. Sonra onu k zk n cehime(cehennem e) at n. Sonra uzunlu u yetmifl arfl n olan zincire vurun onu. (69/25-32) III- SONUÇ çinde yaflad m z ça dafl hayat bize hep bu günü unutturman n çabas içindedir. Rabbimiz ise bize hep hat rlat yor. Bu hak yani gelmesi kesin olan gün için ne kadar haz rl kl y z? Kendi kendimizi sorguluyal m dostlar. Ömer b. Hattab' n cahiliyedeki kalbinin yumflanmas na sebep olan bu suredir. O an flöyle anlat r. Müslüman olmadan önce Resulullah'a karfl gelmek için ç kt m. Beni geçti ve mescide gitti. Ben de arkas nda gittim. Arkas nda durdum. Hakka suresini sonuna kadar okudu. Onu dinledim Kur'an' n sesleninifli ben etkiledi ve slam kalbime girdi. bni Kesir bu Ömer in müslüman olmas n n sebebi oldu. Ölü bir Ömer'den diri bir ömer ç karan ilahi ayetler bizden de diri kiflilikler ve sonrada diri bir ümmet ç kars n. Allaha emanet olun. Essen/Almanya

14 KARS (AA) A rpaçay ilçesinde s n f ö retmeni olarak görev yapan Baykal Yavuz, kas hastal dolay s yla hiç okula gitmeyen 11 yafl ndaki Metehan Kazak'a evinde gönüllü olarak okuma yazma ö retiyor. lçeye ba l Tomarl köyünde yaflayan ve hastal n n etkilerini 7 yafl ndan itibaren hissetmeye bafllayan Kazak' n okula gitmedi i ilçe milli e itim müdürlü ünün çal flmalar s ras nda tespit edildi. Elini dahi hareket ettirmekte zorlanan küçük Metehan' n e itimine devam etmesi için müdürlük yetkilileri çal flma bafllatt. fiehit Ayhan K z lkaya lkö retim Okulu'nda görev yapan s n f ö retmeni Burak Yavuz, çal flma kapsam nda kas hastas ö rencisi Kazak'a evinde okuma yazma ö retmeye bafllad. Tahtas, kalemi ve silgisini alarak ö rencisinin evine giden Yavuz, AA muhabirine yapt aç klamada, görev yapt okulda 4'üncü s n f ö rencilerine e itim verdi ini belirtti. Okulda devams zl k yapan ö rencileri araflt r rken Metehan' n okula gelmedi ini tespit ettiklerini anlatan Yavuz, ailesiyle yapt klar görüflmede Kazak' n hastal dolay s yla okula gelemedi inin belirlendi ini söyledi. Konuyu ilçe milli e itim müdürlü üne bildirdiklerini vurgulayan Yavuz, "Kaymakaml k da harekete geçti. Metehan için kurs aç laca söylendi. Bana 'Böyle bir kurs düflünüyoruz, verebilir misiniz?" denildi. Gönüllü olarak kabul ettik. Metehan'a ders vermeye bafllad k" diye konufltu. Yavuz, okul haricinde pazartesi, sal ve perflembe günleri hasta ö rencisinin evine giderek okuma yazma ö retmeye çal flt n söyledi. Haftada 5 saat ders verdi ini ifade AA Hacettepe Teknokenti'nde Ar-Ge birimi açt ANKARA (AA) A nadolu Ajans (AA) Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, AA'n n Hacettepe Teknokenti'nde Ar-Ge birimi açmas n n medya sektöründe bir ilk oldu unu belirtti. Anadolu Ajans n n Hacettepe Teknokenti'ndeki Ar-Ge biriminin E T M /14 Kas hastas ö rencisine evinde ders veriyor eden Yavuz, "Okuma, yazma ve say larla basit ifllemleri anlat yorum. fiimdiye kadar okuma yazmayla ilgili bir bilgisi yoktu. En bafltan ald k ve 2 haftal k bir süreç geçti. fiu anda say larla basit toplama ve ç karma ifllemleri yap yor. 5-6 harfle oluflabilen kelime ve cümleleri okuyabiliyor. Metehan' n gayreti çok iyi. 2 haftal k bir süreçte bu kadar çabuk ilerlemesi çabalar n n gayretidir. Metehan ile aram z çok iyi. Ben yan na geldi im zaman seviniyor. Ben de onun yan na geldi im zaman mutlu oluyorum. Halk E itim Merkezi Müdürlü ü taraf ndan kurs aç larak bu ifli ücretli yapabilece im de söylendi. Ben de 'gerek yok' dedim. Gönüllü olarak bu ifli yapabilece imi söyledim." Kas hastas Metehan Kazak da önceden okuma yazma bilmedi ini, gönüllü ö retmeni sayesinde baz harfleri ö rendi ini, toplama ç karma yapabildi ini söyledi. aç l fl n yapan Öztürk, buradaki konuflmas nda Ar-Ge departman n n medya ve kitle iletiflim alanlar nda Türkiye'deki sektöre önemli katk lar yapaca na inand n ifade etti. Medya sektöründe ilk defa bir Ar-Ge departman n n aç ld na iflaret eden Öztürk, "Eminim Türkiye'de ve dünyada önemli katk lar sa layaca m z önemli bir departman m z olacak. Bunun ilk iflaretlerini de al yoruz zaten. Allah hay rl u urlu etsin, mahcup etmesin. Baflar lar daim olsun inflallah" diyerek aç l fl kurdelesini kesti. Daha sonra Ar-Ge merkezini gezerek, merkez çal flanlar ndan bilgi alan Öztürk, AA'n n 100. y l hedeflerine ulaflmada iki tane ciddi s k nt lar n n bulundu unu anlatt. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA (AA) A tletizm Federasyonu taraf ndan 2016 Rio Olimpiyatlar için milli tak m aday kadrosunu oluflturmak amac yla zmir'de düzenlenecek Performans Ölçümleri Antrenman ve Sa l k De erlendirme Semineri'nde birçok önemli konu ele al nacak. Atletizm Federasyonu E itim Bu seminerde "yok" yok ve Bilim Kurulu Bafldan flman Prof. Dr. Caner Aç kada, AA muhabirine, 25 Ocak-8 fiubat tarihlerinde düzenlenecek, aralar nda Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut, Ramil Guliyev, Kemal Koyuncu gibi üst düzey atletlerin de yer ald 111 sporcunun davet edildi i seminerle ilgili aç klamalarda bulundu. Seminerin belirli aral klarla yap lmas halinde çok faydal olaca na inand n kaydeden Aç kada, "Dopingte son uluslararas geliflmelerden antrenman programlar na, cinsel istismardan motivasyon tekniklerine kadar birçok konuda e itim verece iz. Baz e itimlerde sporcularla antrenörler birarada bulunacak, baz lar ise ayr ayr verilecek" dedi. SPOR /15 Roberto Carlos'tan Alex Telles'e övgü Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Galatasaray' n transferi için u rafl verdi i Brezilyal oyuncu Alex Telles'den övgüyle bahsetti. BURSA (AA) C arlos, AA muhabirine yapt aç klamada, Fenerbahçe'de forma giydi i dönemde Türkiye'ye Brezilya'dan çok fazla oyuncu transfer edildi ini, daha sonra Brezilyal oyuncu transferlerin biraz duraklad n söyledi. Türk kulüplerinin flu an yeniden Brezilyal oyuncu transferine yöneldi ini anlatan Roberto Carlos, "Brezilyal oyuncular yeniden Türkiye'ye gelmeye bafllad. Son olarak Galatasasaray' n Alex Telles ile ilgilendi ini görüyoruz. Kendisi gerçekten iyi bir oyuncu. Alex Telles bekte, aç kta ve di er birçok pozisyonda oynatabilece iniz iyi bir oyuncu. Bu yüzden Galatasaray'a çok fazla faydal olabilece- ine inan yorum" dedi. Roberto Carlos, FIFA kokartl hakem Cüneyt Çak r' n Dünya Kupas 'nda görev alacak olmas na iliflkin ise deneyimli hakemin bunu hak etti ini belirtti. Cüneyt Çak r' n UEFA fiampiyonlar Ligi maçlar nda da görev ald n hat rlatan Roberto Carlos, "Kendisi Dünya Kupas 'nda görev almay kesinlikle hak etti. Dünya Kupas 'nda her zaman dünyan n en iyi hakemleri maçlar yönetir. Türkiye'de de Cüneyt Çak r' n haricinde çok çok iyi hakem var ama Cüneyt Çak r' n bu baflar s hak edilmifl bir baflar d r" diye konufltu. Bolt, s ra d fl bir sporcu Atletizmde 110 metre engelli yar fl nda dünya flampiyonu ve olimpiyat madalyal Galli eski atlet Colin Jackson, dopinge karfl mücadelede sporculara küçük yafllarda verilen e itimin önemli oldu unu söyledi. STANBUL - (AA) B ir etkinli i kat lmak için geldi i stanbul'da AA muhabirinin sorular n yan tlayan Colin Jackson, dopingin atletizmin u raflt en önemli konu oldu unu belirterek, "Sporda doping yap lmas n önlemek için genç sporcular küçük yafllardan itibaren bu konuda e itilmeli. Sporda hile yapmak asla baflar için do ru bir yol de il. Doping kullanmak yerine s k çal flmak, bu s rada e lenmek, o spora ba l l k hissetmek ve kendinizi adamak gibi de erler ön planda tutuldu unda her fleyin daha güzel olaca n göreceksiniz" ifadelerini kulland. Devflirme atletlerin durumuyla ilgili de konuflan Jackson, "Farkl milletlerden sporcular n baflka ülkeler ad na yar flmas n n o ülke sporuna olumlu katk sa lad n düflünüyorum. Bu durum spora olan ilgiyi art rmakla birlikte o sporu yapmak isteyenleri de teflvik ediyor. Di er yandan bu sayede o spordaki kaliteniz yükseliyorsa halk n z n kat l m da o derece artacakt r" yorumunda bulundu. Jamaikal rekortmen atlet Usain Bolt'un tüm zamanlar n en baflar l atleti oldu unu savunan Jackson, "Bolt, ço u yönden s ra d fl bir sporcu. Sadece atletik özellikleriyle de il, kiflili iyle de tüm dünyada sevilen bir isim. Kimsenin k rmay baflaramad rekorlar k rd. Atletizmin önemli yüzlerinden biri, genç omuzlar nda a r bir yük var ama bununla bafla ç kabilece ini biliyorum" fleklinde konufltu. Dünya Salon Atletizm fiampiyonas 'nda 60 metre engelli yar fl nda halen elinde bulundurdu u rekora dair de yorum yapan baflar l eski atlet, "Sprint yar fllar nda do ru zamanda ve do ru yerde olmak, ayr ca her koflulun rekor için mükemmel olmas gerekir ile bana ait rekoru 1994 y l nda k rd m hat rlarsak, bu kadar eski bir rekorun art k yenilenme zaman n n geldi ini düflünüyorum" Babacan'dan Çak r'a tam destek STANBUL - (AA) F IFA Dünya Kupas finallerinde maç yöneten ilk Türk hakem Do an Babacan, 2014 Dünya Kupas 'nda görev alaca aç klanan Cüneyt Çak r' n, bu turnuva için yeterli kapasiteye sahip oldu unu söyledi. AA muhabirine konuflan Babacan, Çak r' n Dünya Kupas atmosferini rahatl kla kald rabilecek bir hakem oldu unu belirterek, "Milli tak m m z n olmad bir dünya kupas nda düdük çalm flt m. Dünyan n en büyük futbol organizasyonu için davet almak beni fazlas yla memnun etmiflti. Cüneyt Çak r da yine milli tak m m z n olmad bir turnuvada düdük çalacak. fiu an çok heyecanl oldu unu tahmin ediyorum. Birkaç gün geçip durumu idrak ettikçe, ça r lman n sevincini daha fazla yaflayacakt r. Kendisi bu kupada, her kademede rahatl kla maç yönetebilecek tecrübe ve birikimine sahiptir" ifadelerini kulland. Türkiye'de istenmeyen olaylar n içinde yer alan ve tepkilere hedef olan hakemlik müessesinin, FIFA nezdinde ödüllendirildi ini vurgulayan Babacan, "Biz ülke olarak hakemlik camias na sayg göstermiyoruz ama dünya bizim gibi de il. Bir Türk hakemini, en büyük futbol organizasyonunda görevlendirdiler. flte onlarla bizim aram zdaki anlay fl fark bu. Türkiye olarak biz, futbolun hatalar oyunu oldu unu anlayamad k. Ülkemizde elefltiri çok, çünkü futbolun kurallar bilinmiyor. En iyi hakem s f r hata yapan de il, en az hata yapan hakemdir" diye konufltu. Babacan, Dünya Kupas 'nda düdük çalman n bir hakem için çok büyük onur oldu unu kaydederek, flöyle devam etti: "Dünya Kupas 'nda görev yapan hakemin itibar artar, daha fazla sayg görür. Cüneyt Çak r, bundan sonra Türkiye'de yönetece i maçlara da büyük avantajla ç kacak. Çünkü kimse Dünya Kupas 'nda maç yönetmifl bir hakeme ac mas z davranamaz. nsanlar bundan böyle Cüneyt'i protesto ederken de biraz düflünecektir. Sonuçta FIFA taraf ndan seçildi, demek ki belli bir seviyenin üzerinde." Türk hakemli inin art k Avrupa ve dünyada söz sahibi oldu unu belirten Do an Babacan, sözlerini flöyle sürdürdü: "Yurt d fl na aç lan hakem say m z yeterli. Cüneyt Çak r' takip eden isimler de olacakt r. Bu durum tabii ki kendisinin sergileyece i performansla da alakal. Yeter ki kendi gibi maç yönetsin, çok baflar l olacakt r. Kararl olmak çok önemli. Ben gösterdi im k rm z kart pozisyonunda çok kararl yd m ve tereddüt etmemifltim." Dünya Kupalar tarihinde düdük çalan ilk Türk hakemi olan Do an Babacan, 1974 FIFA Dünya Kupas 'nda 3 maçta görev yapt. Eski Bat Almanya'da düzenlenen kupada, Bat Almanya-fiili maç nda orta hakem olarak görev yapan Babacan' n fiilili futbolcu Carlos Caszely'e gösterdi i k rm z kart, dünya kupalar tarihinin ilk k rm z kart olarak tarihe geçti. Babacan, bu turnuvada ayr ca Bulgaristan-Uruguay ve Brezilya- Do u Almanya maçlar nda yard mc hakem olarak görev ald.

16 20 OCAK 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay A nkara Genç fladamlar Derne- i nde flubat ay nda yap lacak olan seçimlerde ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak seçim yar fl nda yer al yor. Semiz Baflkentin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan olan ANG - AD'a 22 y ldan bu yana hiçbir kad n n baflkanl k için aday olmamas n n Ankara ve Türkiye için önemli bir kay p oldu unu belirtti. Fatma Semiz seçti i ifl kolu ile de iddias n ortaya koyuyor. Semiz, erkek egemen bir yap n n hakim oldu u inflaat sektöründe y llard r yurt içi ve yurt d fl ndaki çal flmalar ile dikkat çekiyor. S n r ötesinde Afganistan, M s r, Fas, Irak gibi zor çal flma koflullar na sahip ülkelerde faaliyetlerini sürdüren Fatma Semiz ANG AD Baflkanl k seçimleri için oldukça iddial. Fatma Semiz, Ankara'n n Anadolu'ya aç lan kap oldu una dikkat çekerek, AN- G AD'a kad n bir baflkan seçilmesinin Anadolu'daki kad n giriflimci birlikleri için örnek ve lokomotif olaca n söyledi. Fatma Semiz, OECD'nin " FACTBO- OK 2013 " bafll kl çal flmas nda Türkiye ile ilgili çarp c sonuçlar n göze çarpt n belirtti. Semiz, P ursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde kad nlara cilt analizi ile cilt bak mlar yap ld. Pursaklar Belediyesi Han m Evleri nde düzenlenen programlarda han mlara yönelik faaliyetler her geçen rapora göre Türkiye kad n istihdam nda en alt s ralarda iken, kendi iflinin patronu olan kad n oran nda yüzde 48 buçuk ile ilk s rada yer ald n kaydetti. Fatma Semiz Türkiye'de kad nlar n istihdama kat lma sürecinde ve çal flma hayat nda karfl karfl ya kald klar engel ve zorluklar aflma çabalar ile kad n giriflimcili ini teflvik eden politikalar n bu sonuçta etkili olabilece ini bildirdi. Fatma Semiz ifl hayat nda önemli olan n vizyon ve baflar oldu una dikkat çekerek burada kad n n pozitif bile olsa ayr mc l a tabi tutulmas n do ru bulmad n belirtti. 13 y ld r ANG - AD üyesi olarak üstlendi i tüm görevlerde derne i en iyi flekilde temsil etti ine inanan Semiz, ANG AD'da kiflilerin de- il ilkelerin hakim olmas için çaba harcayaca - n sözlerine ekledi. FATMA SEMIZ HAKKINDA Fatma Semiz Do u Akdeniz Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü'nden 1999 y l nda mezun oldu y llar nda Los Angeles'ta American ntercontinental University'de flletme Master ( MBA) n tamamlad. Ayr ca, ayn y llarda UCLA ( University of California Los Angeles)'da International Business ve JAVA Script üzerine Extension program n tamamlad. nflaat Sektöründe,38 y ld r faaliyet gösteren aile flirketlerinde 13 y ld r yönetim kurulu üyesi,ayr ca,tan t m ve medya sektöründe de faaliyet göstermektedir. Afganistan, M s r, Fas, Irak gibi ülkelerde, strateji planlama ve flirket yönetimi de dahil olmak üzere, inflaat artarak devam ediyor. Bu hafta da Nezaket Han mevi nde kad nlara yönelik Cilt bak m ve sa l kl cildin özellikleri uygulamal olarak anlat ld. Güzellik Uzman Gülflen Genç in kat l m yla gerçeklefltirilen programda han mlara sa l kl cilt bak m konusunda bilgiler verilerek uygulama yap ld. Cildi koruman n yollar, herhangi bir olumsuzluk karfl s nda al nmas gereken önlemler ve at lmas gerek ad mlar konusunda han mlar bilgilendi. Saç ve cilt konusunda kad nlar n karfl laflacaklar problemleri ve izlemeleri ifllerini yürüterek, bölgelerdeki operasyonlarda bizzat yer ald. Ankara Genç fladamlar Derne i 8. Dönem Yönetin Kurulu, dönem Kad n Platform Baflkanl ve son dönem de Baflkan Yard mc l görevlerini tamamlad. American Society of Civil Engineers ( ASCE), Türk-Amerikan Ifladamlar Derne i ( TA- BA), American Finance Association ( AFA), Türk- Fas fladamlar ( DE K ) üyelikleri bulunmaktad r. Türkiye Müteahhitler Birli i'nde (TMB) finans komisyonunda görev ald. Avrupa Birli i Projeleri, KOBI ve Kalk nma Bakanl - n n ifladamlar n destekleyici hibe ve sosyal içerik projelerinde e itim ald. ki dönemdir Baflkanl k görevini sürdürmekte oldu u Kad n Platformu'nda önemli projelere imza att. Bu çal flmalar aras nda, Türkiye'de flu ana kadar hiç ele al nmam fl " do al Afet ve sonras nda kad - n n durumu " panelini gündeme getirerek ilgili mercilerde bir fark ndal k yaratt. fiubat ay nda yap lacak olan 12. Dönem ANG AD Baflkanl - seçimlerine 22 y ldan bu yana ilk defa kad n aday olarak kat lan Fatma Semiz evli olup, ngilizce ve Frans zca bilmektedir. Han mlara ücretsiz cilt bak m gereken yollar anlatan Gülflen Genç, Cilt ve saç konusunda karfl lafl lan problemlerde ilk baflvuraca m z yer doktorlar olmal. Ondan sonra da kozmetik ürünler yerine bitkisel ürünler tercih edilmelidir. Saç m z ve cildimizi kozmetik ürünlerle bozmamak gerekir.dedi. Baflkan Veysel Tiryaki deneyimlerini paylaflt Alt nda l vatandafllar n hayatlar n de ifltirecek projelere imza atan ve uygulad baflar - l politikalarla yaflam kalitesini art ran Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, s k s k davet edildi i toplant larda, çal flmalar n ve deneyimlerini anlat yor. K sa ad ADAM Vakf olan Ankara Düflünce ve Araflt rma Merkezi taraf ndan düzenlenen Cuma Konferanslar na davet edilen Baflkan Tiryaki, Kent ve Yerel Yönetimler konulu sunumunda, çal flmalar n kat l mc lara aktard. Konuflmas na Türkiye de yerel yönetimlerin k sa tarihçesini anlatarak bafllayan Tiryaki, yerel idarelerin kurumsal yap ya ve iyi bir yöneticiye sahip olmalar gerekti inin alt n çizdi. Günümüzde yerel yönetimlerin içinde bulundu u durum hakk nda bilgi veren Baflkan Tiryaki, Türkiye de ne yaz k ki belediyeler, personel maafl ve cari giderlerini ödedikten sonra yat r ma ay racak kaynak bulam yorlar. Y lsonunda görüyoruz ki bütçelerinin yüzde 5 ini, yüzde 10 unu bile yat r ma harcayamayan belediyeler var. Biz Alt nda Belediyesi olarak bütçemizin neredeyse yar s n yat - r ma harc yoruz. diyerek Alt nda Belediyesi nin ekonomisi çok güçlü ve iyi yönetilen bir belediye oldu unun vurgulad. Bütçesini iyi yönetemeyen belediyelerin baflar l olamayacaklar n belirten Baflkan Tiryaki, y lsonu itibari ile gelecek y l ne kadar gelir elde edilece i ve bu paran n hangi zamanda hangi yat r mlara harcanaca - n n planlanmas gerekti ini belirtti. Toplant da ço unlu u akademisyen ve üniversite ö rencisi olan bir kitleye hitap eden Baflkan Tiryaki, Alt nda da uygulad de iflim yönetimi modelini, kentsel dönüflüm çal flmalar n, Alt nda genelinde uygulad klar kültürel ve sosyal çal flmalar da foto raflar eflli- inde kat l mc larla paylaflt. Baflkan Tiryaki nin slayt ve foto raflar eflli inde gerçeklefltirdi i sunumu ilgiyle izleyen kat l mc lar, Tiryaki yi tebrik etti. Tiryaki, sunumun sonunda kat - l mc lar n sorular na da cevap verdi. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı