Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim."

Transkript

1 Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU RAPORU Kurumsal Yönetim Denetim Raporu

2 2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 53 yıllık bir tarihe sahip Tekfen Grubu bu uzun dönem içerisinde oluşturduğu köklü ve sağlam kurumsal temellere bağlı olarak, halka açıldığı 2007 yılından önce de kurumsal yönetim anlayışının temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurduğu yönetim anlayışı çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemekte, Şirketin pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşlarının menfaatlerini hepsine eşit mesafede koruyarak Şirketin değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. İyi kurumsal yönetimin Şirketler açısından büyük yararları olduğunun bilinciyle, Tekfen Grubu nun sahip olduğu kurumsal yönetim anlayışına ilave olarak, 2007 yılı sonlarında gerçekleşen halka açılma süreci içerisinde, henüz SPK tarafından bir zorunluluk olarak öngörülmemiş iken, Holding bünyesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü kurulmuş, ayrıca, Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumunun mümkün olan en üst düzeyde sağlanması için değerlendirme ve çalışmalar yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Raporun devamında yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirketimiz aşağıda yer alan hususlar dışında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymaktadır: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan, Şirket Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas Sözleşmede azınlık paylarının Yönetim Kurulu nda temsiline veya birikimli oy kullanma yönteminin kullanılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu nda yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere atanan bir temsilci bulunmamaktadır. Çalışanlarımızla ilişkileri yürütmek üzere Grup şirketlerimizde İnsan Kaynakları ve Personel Birimleri aktif bir rol üstlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddelerinde sayılan yasak ve tahditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul ca karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali hakların tespitinde performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi uygulanmamaktadır. Ancak Şirketimiz Esas Sözleşmesine göre, mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılması gereken karşılıklar ile dağıtılması gereken tutarlardan sonra kalan kârın % 2 sini aşmayacak oranda kâr payı, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek nispet ve esaslar dahilinde üyelere dağıtılabilmektedir. Tam olarak uyum sağlayamadığımız SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum konusunda gerekli değerlendirme ve çalışmalar yapılmakta olup, mevcut durum itibariyle söz konusu uyumsuzlukların önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir. Bölüm 1 Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2.1 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ne ve ayrıca Kurumsal İşlerden Sorumlu Holding Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Reha Yolalan a bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Biriminin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü: Çağlar Gülveren, CFA Tel: Faks: veya Yatırımcı İlişkileri Birimimize ayrıca Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) yer alan iletişim formu ile de ulaşılması mümkündür. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Çağlar Gülveren, SPK tarafından verilen tüm lisans belgelerine sahip olup, Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir. 2.2 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi nin Görevleri Yatırımcı İlişkileri Birimi nin mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak ve Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak; Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların Şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak; Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak; Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Yatırımcı İlişkileri Birimi bu görevlere ilave olarak aşağıda yer alan faaliyetleri de yürütmektedir: Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gözetmek ve takip etmek; İnternet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek;

3 Holding ve Grup şirketlerinin tanıtımına yönelik olarak yatırımcı ve analistlerden gelen talepleri değerlendirmek, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak; Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek; Analistler tarafından hazırlanacak olan araştırma raporları için analistlerin ihtiyaç duyduğu finansal ve operasyonel verileri daha önce kamuya açıklanan bilgiler kapsamında ve ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla temin etmek, araştırma raporlarının tam, doğru ve güncel verilerden hareketle hazırlanmasını sağlamak, bu kapsamda hazırlanan analist raporlarını incelemek ve takip etmek; Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek; Üçer aylık dönemler itibariyle kamuya açıklanan Finansal Raporların ilanını takiben yatırımcı ve analistlere yönelik olarak Şirket üst yönetiminin katılımının da olduğu telekonferans ve toplantıları organize etmek, İlgili birimlerin de desteği ile üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle Şirket in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin detaylı sunumlar hazırlamak, Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bilgilerin takibini yapmak. 2.3 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi nin 2009 Yılı Faaliyetleri Şirketimiz sermayesinin halka açık kısmının önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıların elindedir. Bu çerçevede, birçok mevcut ve potansiyel yabancı kurumsal yatırımcı ile bu tür yatırımcılara raporlama hizmeti veren aracı kurum analistlerinden Şirketimiz hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret talepleri ulaşmakta, bu tür taleplerin Şirket üst yönetiminin de katılımı sağlanarak olumlu karşılanmasına çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda, 2009 yılı içerisinde, katılınan konferanslar hariç, analist ve yabancı kurumsal yatırımcılarla 75 adet bire bir görüşme ve ayrıca 6 adet telekonferans gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, yıl içerisinde yurtiçinde ve yurtdışında 3 konferansa katılınmış, toplam 6 gün süren toplantılarda 51 kurumsal yatırımcının temsilcileri ile bire bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin üçer aylık faaliyetleri ve finansal sonuçlarına ilişkin olarak tüm yatırımcı ve analistlerin katılımına açık 4 adet telekonferans düzenlenmiş, dönemsel faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Yatırımcı Sunumları na Şirketimizin internet sitesinde yer verilmiştir. Üçer aylık mali sonuçların değerlendirildiği telekonferanslara katılım bilgileri şirketimizin en az iki hafta öncesinden internet sitesinde ilan edilmekte ve ayrıca dağıtım listemizde yer almak istediğini belirten herkese e-posta yoluyla gönderilmektedir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 3.1 Bilgi Edinme Talepleri Pay Sahibi ile İlişkiler Birimi ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır yılında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne ağırlıklı olarak dönemsel finansal sonuçlar ve Şirketin bağlı ortaklarının faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmelere ilişkin olmak üzere, yatırımcı ve analistlerden yoluyla ulaşan 250, telefon ile ulaşan 500 den fazla bilgi talebi cevaplandırılmıştır. Bunun yanında, Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan Yatırımcı İlişkileri üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. 3.2 Özel Denetçi Talep Hakkı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan, Şirket Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi bir talep olmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri 4.1 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin holding niteliğinde bir şirket olması ve halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olması sebebiyle, finansal raporlarımız Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak konsolide bazda hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince konsolide bazda hazırlanan yıllık finansal raporların ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının hesap döneminin bitimini izleyen 14 hafta içinde SPK ve İMKB ye gönderilmesi gerekmektedir. Genel Kurul toplantı daveti ve davete ilişkin dokümanların toplantı öncesinde ortakların incelemesine açık tutulması ile ilgili yasal süreler de dikkate alındığında, Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizin 21 inci maddesine uygun olarak hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içerisinde değil, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun sınırlar dahilinde ve mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Şirketimizin 2008 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin finansal raporlar 8 Nisan 2009 tarihinde ilan edilmiş, buna bağlı olarak da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2009 tarihinde saat te Büyükdere Cad. No. 209, 4. Levent-İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı nın tarihi, yeri, gündemi, kâr dağıtım tablosu ve Yönetim Kurulu nca onaylanan kâr dağıtım politikası 8 Nisan 2009 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş, ayrıca toplantının gündemi, yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi ve vekâletname örneği Şirket merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) aynı tarihten itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Bunların dışında, Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine ilişkin bilgilendirici açıklamaların yer aldığı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı internet sitemizde yayımlanmıştır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydileştirilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve Türkiye çapında yayın yapan gazetelerden birinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin bu tarihte geçerli olan toplam TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen adet hisseden toplam hissenin katılımı ile %72,24 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri veya medyanın katılımı olmamıştır

4 Şirketimizin esas sözleşmesinin 24 üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanıldığını belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin talep etmesi halinde gizli oya da başvurulabilmekle birlikte bugüne kadar bu yönde bir talep olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmakta olup, yapılan toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır. Diğer taraftan, Genel Kurul Toplantısı nda pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul Toplantısı na ilişkin gündem, hazirun cetveli ve toplantı tutanakları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de (www.tekfen.com.tr) ulaşılabilmektedir. 4.2 Önemli Nitelikteki Kararlar Holding niteliğinde olan Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Gaye ve Konu başlıklı 3 üncü maddesinde Şirketin gerçekleştirebileceği iş ve işlemler sayılmıştır. Aynı maddede, ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyetin Genel Kurul un tasvibine sunulacağı ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirketin dilediği işleri yapabileceği belirtilmiştir. Şirketimiz, Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini de yerine getirecektir. Esas Sözleşmemizin son hali Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 5.1 Oy Hakları Şirketimiz hisse senetlerinin halka arz işlemlerinden önce, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Ana Sözleşmemizde yapılan değişikliklerle imtiyazlı paylar kaldırılmış olup, son durum itibariyle imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Bu çerçevede her payın bir oy hakkı bulunmakta olup, bu husus Şirketimizin Esas Sözleşmesinde de açıkça yer almaktadır. Şirketimizde oy hakkına haiz olan pay sahipleri bu haklarını kendileri doğrudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay sahibi olmayan üçüncü şahıslara verdikleri vekâlet ile de kullanabilirler. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirketimizin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008 tarihli toplantısında onaylanarak, 8 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı nda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası Faaliyet Raporumuzda ve Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Ana sözleşmemiz gereği, ayrılması gereken yasal yükümlülüklerden sonra ortaya çıkan dağıtılabilir kârımızın %30 unun ortaklarımıza birinci temettü olarak dağıtılması gerekmektedir. Bu kapsamda, SPK tarafından 2009 yılı için Borsa şirketlerine temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen, esas sözleşmemiz gereği Şirketimizin en az %30 oranında birinci temettü dağıtım zorunluluğu devam etmektedir. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimiz, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece net dağıtılabilir kâr tutarını, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda yer alan net dönem kârı üzerinden hesaplayabilmekte, aksi takdirde yasal kayıtlarda yer alan kaynaklarla sınırlı olarak kâr dağıtımı yapılması mümkün olmaktadır. Kâr dağıtım önerisi, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben yasal süreler dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu nun konuya ilişkin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin genel esaslar Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 8 Mayıs 2009 tarihinden gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı nda 2008 yılı faaliyet dönemine ilişkin kârın TL lik bölümünün sermayeye ilavesine karar verilmiş, bu karara ilişkin işlemler Esas Sözleşme hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Haziran ayı sonuna kadar tamamlanarak Şirket sermayesi TL ye yükseltilmiştir. 7. Payların Devri Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta olup, Ana Sözleşmenin 6 ncı maddesinde de pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına dair hüküm yer almaktadır. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 5.2 Azınlık Hakları Şirketimiz Ana Sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline veya birikimli oy kullanma yönteminin kullanılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır

5 Bölüm 2 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan Bilgilendirme Politikası, 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile ilan edilerek Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Tekfen Holding Bilgilendirme Politikası nda ana başlıklar itibariyle; Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Şirketimiz tarafından kullanılan yöntem ve araçlara, İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasına veya ertelenmesine, bunların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına ilişkin esaslara, Özel durum açıklamalarını yapmaya yetkili kişilere, Finansal raporların kamuya açıklanma esaslarına, Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslara, Haber ve söylentilerin ne şekilde takip edileceğine, İdari sorumluluğu bulunan kişilere, Basına ve kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilere, Analist raporlarının takibine ilişkin esaslara, Yatırımcıların bilgilendirilmesinde Şirketimizin internet sitesinin kullanımına ilişkin esaslara, Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin toplantı tutanakları, bu tür kararların özel durum açıklamaları vasıtasıyla kamuya duyurulması sebebiyle ayrıca bir tutanak olarak internet sitesinde yer almamaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimiz hisse senetlerinin halka arzında %34,5 olan halka açıklık oranı, Borsa da işlem görmeyen hisselere sahip ortaklarımızdan Sn. Mehmet Necdet Bozdoğan, Sn. Naim Özkazanç ve Erktin Ailesinin hisselerini Borsa da satışa hazır hale getirmeleri ile beraber artmış ve %37,87 ye yükselmiştir. Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: HİSSEDARIN ADI Feyyaz Berker Alev Berker Berker - Toplam Necati Akçağlılar HİSSE ADEDİ HİSSE ORANI (%) , , , ,14 16,87 2,43 19,30 16,87 yer verilmiştir. Cansevil Akçağlılar ,53 2,43 Bilgilendirme Politikası nın gözetiminden ve takibinden Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü sorumludur. Akçağlılar - Toplam Ali Nihat Gökyiğit , ,49 19,30 8,72 9. Özel Durum Açıklamaları A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.N.Gökyiğit Eğ. Sağl. Kült. San , ,73 8,68 1, yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca toplam 22 adet özel durum açıklaması yapılmış, bu açıklamalarla ilgili olarak SPK tarafından bir ek açıklama talebi olmamıştır. Gökyiğit - Toplam Erhan Öner , ,75 19,30 2,16 SPK düzenlemeleri uyarınca, 2010 yılından itibaren yaptığımız özel durum açıklamaları sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Öner Yatırım İç ve Dış Tic. A.Ş. Öner - Toplam , ,32 0,75 2,92 Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri bakımından SPK Mevzuatı gereği yapılanlar dışında ilave bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Günay Ünlüsoy Halka Açık Kısım , ,78 1,30 37, yılı içerisinde özel durum açıklamalarına ilişkin mevzuat kapsamında SPK tarafından bir yaptırım uygulamasına sebebiyet verecek bir gelişme olmamıştır. GENEL TOPLAM ,00 100,00 Şirketimizde özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi nin sorumluluğunda olup, konuya ilişkin her türlü işlemin takibi bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi adresi dir. Şirket internet sitemizde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde te sayılan bilgilerden, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin toplantı tutanakları dışındaki bütün bilgiler yer almaktadır

6 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizin hisse senetlerinin değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilere (içsel bilgi) erişimi olan kişilerin listesi ilk defa 2007 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz ile kamuya duyurulmuştur. İçsel bilgi kapsamına birçok işlem ve olayın girmesi sebebiyle potansiyel olarak, Şirketimizde önemli kararların alınmasına ve raporlamaların yapılmasına ilişkin çalışmalarda yer alan tüm Holding ve diğer Grup şirketleri çalışanları ile Şirketimize dışarıdan hizmet veren şirketlerin bazı çalışanları da içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler kapsamına girmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, şirketimiz içinden ve dışından içsel bilgiye erişimi olanlara ilişkin bir liste tutulmakta ve herhangi bir değişiklik olduğunda güncellenmektedir. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin tamamı talep edildiği takdirde SPK ve İMKB ye gönderilir. Rapor tarihi itibariyle, görevleri gereği içsel bilgiye öncelikli olarak ulaşabilecek konumda bulunan, grup şirketleri çalışanları ve dışarıdan hizmet verenler hariç olmak üzere, Holding üst düzey yöneticileri ile diğer Holding çalışanlarının listesi aşağıda yer almaktadır. Diğer taraftan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak, Şirketimizin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan Grup Şirketler Başkanı ve Başkan Yardımcıları olarak belirlenmiştir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamına giren şahıslar ile mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin, işlemi gerçekleştirenler tarafından İMKB ye bildirilmesi yasal bir zorunluluk olup, bu açıklamalarla ilgili her türlü yükümlülük ve sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir. Bölüm 3 Menfaat Sahipleri 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, Şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında iç yazışmalar, toplantılar, intranet ve internet yoluyla, ayrıca düzenlenen basın toplantılarıyla ve verilen demeçlerle, yazılı ve görsel basın ile diğer medya iletişim araçları yoluyla bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer sunum ve bilgilere Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir. ADI SOYADI Ali Nihat Gökyiğit Feyyaz Berker Cansevil Akçağlılar Murat Gigin Işık Zeynep Defne Akçağlılar Dr. M. Ercan Kumcu Dr. Rüşdü Saracoğlu Hasan S. Subaşı Şefika Pekin Cengiz Yaman Erhan Öner Dr. Ahmet İpekçi Ümit Özdemir Esin Mete Mehmet Erktin Dr. Osman Reha Yolalan Ali Şevket Tursan Burçin Kuzgun Dr. Ahmet Burak Emel Dorottya Maria Kiss Kalafat Çağlar Gülveren Hakan Dündar Toca Tonya Arzu Dodurga Atila Purut Nahit Akarkarasu GÖREVİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Denetçi Grup Şirketler Başkanı Başkan Yardımcısı - Hizmet ve Yatırım Grubu Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu Başkan Yardımcısı - Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı - Emlak Geliştirme Grubu, Denetçi Başkan Yardımcısı - Kurumsal İşler Mali ve İdari İşler Direktörü Finansman Koordinatörü Stratejik Planlama ve Raporlama Koordinatörü Kurumsal İletişim Koordinatörü Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Denetim Müdürü Mali İşler Müdürü Muhasebe Şefi Baş Hukuk Müşaviri / Avukat Hukuk Müşaviri Şirketimiz bir holding şirketi olması sebebiyle doğrudan ticari faaliyetlerde bulunmamaktadır. Ancak Şirkete bağlı grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alana göre, şirketlerle ilişkisi bulunan müşteriler, bayiler ve tedarikçiler gibi menfaat sahipleri, yapılan bayi ve eğitim toplantıları ile kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Çalışanlara bilgi aktarımı, çeşitli organizasyonlar ile bir araya gelinerek, yöneticiler ile periyodik toplantılar düzenlenerek ve intranet vasıtasıyla yapılmaktadır. Bazı önemli duyuru ve mesajlar, elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Ayrıca Tekfen Grubu, yönetici ve çalışanları arasında çift taraflı bilgi akışına önem vermekte ve bu akışın sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir. 15. İnsan Kaynakları Politikası Tekfen Holding ve grup şirketleri olarak İnsan Kaynakları Politikamızın temelini, aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır: Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak, bir şirketin yalnızca bugünkü değil, gelecekteki kazançlarının da güvencesidir. Tekfen Grubu bütün faaliyetlerini, çalışanlarına, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek her türlü zararı en aza indirmek üzere aşağıdaki çalışma ilkelerine göre düzenlemektedir: Tüm yönetici ve çalışanlar olarak Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite den sorumlu olmak; ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uymak. Standart ve müşteri şartnamelerine uymak; müşteri şikâyetlerini, tekrar ve tamir oranlarını en aza indirmek ve maliyetleri azaltmak. Yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak; uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek. Ramazan İbrahim Eker İç Denetim ve Vergi Danışmanı

7 Tekfen Holding, kendi insan kaynakları politikasını en etkin şekilde yürütürken Türkiye nin geleceğine yönelik yatırımlar da yapmaktadır. Bu çerçevede, Tekfen Vakfı aracılığıyla eğitim için maddi desteğe muhtaç, başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar, kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetlerimiz, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya yönelik çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Yönetim anlayışımız, insana ve insanın başarabileceklerinin sınırsızlığına inanmak, aydınlık bir geleceğe teknoloji ve bilimin ışığında ulaşılabileceğinin ve bunun için de öncelikle insan zekâsına ve becerisine yatırım yapma gerekliliğinin bilincinde olmak şeklinde özetlenebilir yılı içerisinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet gelmemesi, Tekfen Grubu nun çalışanlarına karşı objektif tutumunun bir göstergesidir. Çalışanlarımız en değerli kaynağımız, çalışanlarımızın kalitesi de ürün ve hizmet kalitemizin en büyük güvencesidir. Onları seçerken gösterdiğimiz özen gelişim programlarında da sürdürülmektedir. Bu programlar çalışanlarımızın takım anlayışı içinde eşgüdümlü hareket edebilme, öneriler geliştirme ve gerçekçi karar verebilme becerilerini geliştirmektedir. Çalışanlarımızla ilişkileri yürütmek üzere şirketlerimizde İnsan Kaynakları ve Personel Birimleri aktif bir rol üstlenmektedir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz bir holding şirketi olması sebebiyle doğrudan ticari faaliyetlerde bulunmamaktadır. Ancak Şirketimize bağlı grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alana göre, şirketlerle ilişkisi bulunan müşteriler, bayiler ve tedarikçiler gibi menfaat sahipleri ile iletişimine ve onların memnuniyetine önem verilmektedir. Tarım Grubumuzda, müşteri olsun olmasın, internet üzerinden gelen tüm elektronik postaların yanıtlanmasına büyük özen gösterilmektedir. Müşterilerden elektronik posta veya telefonla gelebilecek şikâyet, öneri veya teknik bilgi ihtiyaçları en kısa zamanda yanıtlanarak çözüm üretilmektedir. Bayilerle bilgi akışını sağlamak ve ilişkileri en iyi şekilde yürütmek üzere periyodik olarak üst yönetimin de katıldığı bayi toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmakta ve bayilerin karşılaştıkları sorun ve sıkıntılara çözüm yolları aranmaktadır. Toplantı esnasında yanıtlanamayan sorular var ise toplantı sonrasında değerlendirilerek kendilerine bilgi verilmekte ve beklentileri karşılanmaktadır. Bayi toplantılarının yanı sıra, yıl içerisinde başta bölge müdürlüğü satış ekibi olmak üzere, üst yönetimin bayileri yerinde ziyaret etmesi yoluyla ilişkilerin sıcak tutulmasına önem verilmektedir. Ayrıca, nihai tüketiciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere yılda ortalama 30 adet eğitim toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Şirketin akademik kökenli eğitim danışmanları muhtelif tarım uygulamaları hakkında eğitim vermektedir. Bu toplantılara ve eğitimlere ek olarak, şirketin web sitesinde sürekli geliştirilen ve çeşitlendirilen kapsamlı gübreleme önerileri bölümü hazırlanarak çiftçinin hizmetine sunulmaktadır. Tarım Grubumuz yurtdışında bulunan tedarikçileri ile uzun yıllardır süren güvenilir ve sağlam ilişkilere sahiptir. Tedarikçiler ile sürekli olarak güncel ve ileriye yönelik piyasa şartları ve beklentiler konusunda fikir alışverişi yapılmaktadır. Taahhüt Grubumuzda, müşteri ve tedarikçilerin memnuniyetinin sağlanması için ürün, insan ve çevrenin sağlığına maksimum derecede önem verilmektedir. Ürünün kalitesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile; çalışanların, malın ve üçüncü şahısların güvenliği OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile; çevrenin korunması ise ISO Çevre Yönetim Sistemi ile etkin olarak sağlanmakta ve sürekli olarak iyileştirilmektedir. Sürekli iyileştirme çerçevesinde beraber çalışılan tedarikçilerin de uygulanan yönetim sistemlerine göre çalışması ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri istenmektedir. 17. Sosyal Sorumluluk Toplumun sorumlu bir üyesi olarak, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetleri Tekfen kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Tekfen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkısını daha da ileriye götürmek ve doğal çevreyle uyum içinde, yaşanılır bir geleceğin kurulmasına yardımcı olmak üzere 1999 yılında kısaca Tekfen Vakfı olarak da bilinen Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı nı (Vakıf) kurmuştur. Tekfen Vakfı Her yıl maddi desteğe ihtiyaç duyan 180 başarılı lise, üniversite ve lisansüstü seviyesindeki öğrenciye karşılıksız eğitim bursu vermekte olup, bugüne kadar binin üzerinde öğrencinin mezun olmasına katkı sağlamıştır. Aralarında TEMA, Türkiye Aile Planlaması Vakfı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı nın da bulunduğu pek çok sivil toplum örgütünü desteklemenin yanı sıra, 1992 yılında kurulan Tekfen Filarmoni Orkestrasını da geliştirerek yaşatmaya devam etmektedir. Türkiye nin doğal, tarihsel, kültürel mirasını korumak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Fatih Orbay ın Anadolu nun Çiçekleri kitabında olduğu gibi çeşitli çalışmalara destek sağlamakta ve yayınlar yapmaktadır. Çeşitli ihtiyaçlar için sosyal yardımlar yapmaktadır. Tekfen in topluma katkı sağlayan faaliyetleri Vakıf ın etkinlikleri ile sınırlı değildir. Tekfen Grup Şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörler ve coğrafi bölgelerde, korumaya ve geliştirmeye ihtiyaç duyulan konularda üzerine düşeni yapmakta, yerel halk ve yönetimlerle işbirliği halinde çalışmalarını yürütmektedir. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş (Tekfen İnşaat), Sağlık, Emniyet ve Çevre ye (SEÇ) verdiği önem, sahip olduğu know-how ve deneyim, üstlendiği projeleri zamanında teslim etme yeteneği, etik iş değerleri ve Avrupa Birliği ne uyumlu standartlarıyla uluslararası şirketlerin müteahhitlik projelerinde güvenilir iş ortağı konumundadır. Tekfen İnşaat ın iş yapma anlayışı, aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde yıllardır korunmakta ve geliştirilmektedir: Genel faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmeyi hedefler. Faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder; çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket eder ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır. Yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır. Faaliyetlerine doğal çevre olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri de korumaya yönelik tüm önlemleri alır. Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutar. Bünyesinde bulunan tüm işyerleri ve yürütülen tüm projelerde, çevresel unsurlar ve çevresel etkileri tespit eder, risk seviyelerini belirler. Belirlenen risk seviyelerini, uygulanan düzeltici ve önleyici faaliyetler ile minimize eder. Topluma olan sorumlulukları çerçevesinde eğitime, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir. Tekfen İnşaat, SEÇ performansı ile müşterilerinin, hissedarlarının ve genel olarak toplumun güvenini kazanmak, üst seviyedeki sosyal sorumluluk bilinci ile işbirliğini destekleyen iyi bir komşu olmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak hedefindedir. Tekfen İnşaat, çalışmalarında eğitime büyük önem vermektedir yılında toplam çalışılan adam-saatin, adam-saati SEÇ eğitim amaçlı kullanılmıştır. Bir diğer ifade ile 2009 yılında toplam çalışılan zamanın %0,98 i SEÇ eğitimine harcanmıştır

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. (USAŞ)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. (USAŞ) UÇAK SERVİSİ A.Ş. (USAŞ) 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi... 1 1.2 Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz... 1 1.3 Ortaklık Yapımız... 2 1.4

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 29 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012 1. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2003 yılından bu yana uygulamaya aldığı Kurumsal Yönetim Đlkeleri kapsamında pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık,

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Akfen Holding A.Ş. ( Şirket ), 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Raporumuz 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı