DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR"

Transkript

1 DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

2 Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey Altlık FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A TS EN EN IEC Montaj pozisyonu : Dikey Rak m : 0 m (max) Ba l Nem : % (40 o C), %90 (20 o C) Çevre s cakl : -5 o C ile +40 o C aras Kirlilik derecesi : III Koruma s n f : IP20 Kullan m s n f : AC22-B Afl r gerilim s n f : IV (IEC 60664)

3 Federal Elektrik dikey tip sigortal yük ay r c lar TS EN , ye uygun olarak; IEC standard na göre, AC 22-B s n f nda üretilir. Federal FVS tip dikey sigortal yük ay r c lar elektrik da t m nda, k sa devreye ve afl r yüklere karfl korumada kullan l r. Özellikler: - Her bir kutup di er kutuplardan ba ms z olarak açma-kapama yapabildi i gibi istenildi inde tek bir kol ile bütün kutuplar birlikte de aç l p kapat labilir. - Yatay baralara dikey olarak monte edilecek flekilde dizayn edilmifltir. - Ark seperatörlerinin kullan lmas sayesinde yük alt nda yap lan açma kapamalar sonucu kontaklar n y pranmas önlenmifltir. - Yüksek k sa devre kesme kapasitesine sahiptirler. - Kolay montaj edilebilirler. - Yüksek elektrik ve mekanik dayan ma sahiptirler. - Modern teknoloji ve kompakt tasar m. - Düflük güç kayb. - Sigorta telinin eridi i d flar dan ç plak gözle görülebilir. - Normal devre koflullar nda yük ak mlar n kapama ve açmaya uygun olup, k sa devre üzerine de kapat labilir. - Aç k konumdayken, her bir kutubun her iki terminal taraf nda da ay r c lar için belirtilen ay rma koflulunu yerine getirir. - Yal tkan bölümleri gerilimli bölümlerden anma yal t m düzeyinde yal t lm flt r. - Sigorta tutucular ; ola an d fl s ya ve atefle karfl dayan kl yal tkan bir malzemeden imal edilir ve gerilim alt ndaki bölümler anma yal t m düzeyinde yal t lm flt r. - Sigorta tutucular mahfazaya kolayl kla tak labilir ve ayr labilir. Bu ifllemler için herhangi bir yard mc aparata gerek yoktur. - Sigorta tutucular, cihaz n ön taraf nda mahfaza üzerinde bulunur ve NH buflonlar n tafl maktad r. - Gerilim alt nda, panonun ön taraf ndan izole teçhizat kullan larak tek bir personel taraf ndan montaj yap labilir. - Yük ay r c lar n yap m nda kullan lan tüm plastik parçalar; kendi kendine sönen (self-extinguishing) ve halojen-free özellikte olup, a r metaller içermezler. - Mahfaza ola an d fl s ya ve atefle karfl dayan kl yal tkan bir malzemeden imal edilmifl ve gerilimli bölümlerden anma yal t m düzeyinde yal t lm flt r. - Kontaklar elektrolitik bak rdan imal edilmifl olup, gümüfl ile kaplanm flt r. FVS160 FVS2/FVS400/FVS60 Üç Faz Birlikte Açılabilen Üç Faz Ayrı Ayrı Açılabilen Gövde Mahfaza Üç Faz Birlikte Açılabilen Üç Faz Ayrı Ayrı Açılabilen Gövde Mahfaza Sigorta Tutucu Terminal Kapağı Sigorta Tutucu Terminal Kapağı 4/1

4 Gövde 1 2- Mahfaza - Sigorta tutucu 4- Terminal kapa 5- Civata Mx20 6- Köprü kelepçe (opsiyonel) Daire dilimli kelepçe (opsiyonel) - Kanca kelepçe (opsiyonel) 9- Micro switch (opsiyonel) Aksesuar Aç klamalar Miktar (Adet) Köprü kelepçe ki adet M5 civatayla 4 - mm 2 aras kesitli telleri ba lamak için kullan l r. FVS160 / 00 BE-A Daire dilimli kelepçe ki adet M5 civatayla daire dilimli fleklindeki iletkenin 1,5 - mm 2 aras kesitli ve ç plak uçlu telleri ba lamak için kullan l r. FVS160 / 00 BE-A Kanca kelepçe Gövdenin baralara direkt montaj için kullan l r. FVS160 / 00 BE-A Micro switch Sigorta tutucular n aç k ve kapal pozisyonunu kontrol etmek için kullan l r. FVS160 / 00 FVS2 / 1 FVS400 / 2 FVS60 / veya 6 BE-A /2

5 160A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 Anma Ak m (A) 160A Ürün Yap s Üç faz ayr ayr aç labilen NH Sigorta i / Boy NH-00 / 00 9BE-E , , A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Üç Faz Birlikte Aç labilen FVS160 Anma Ak m (A) 160A Ürün Yap s Üç faz birlikte aç labilen NH Sigorta i / Boy NH-00 / 00 9BE-E , , /

6 2A - 400A - 60A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS2 FVS400 FVS60 Anma Ak m (A) Ürün Yap s Üç faz ayr ayr aç labilen 99 NH Sigorta i / Boy NH-1 / 1 NH-2 / 2 NH- / BE-E BE-E BE-E , , A - 400A - 60A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Üç Faz Birlikte Aç labilen FVS2 FVS400 FVS60 Anma Ak m (A) Ürün Yap s Üç faz birlikte aç labilen 99 NH Sigorta i / Boy NH-1 / 1 NH-2 / 2 NH- / BE-E BE-E BE-E , , /4

7 2A - 400A - 60A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Sol Yandan Ç k fll Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen Anma Ak m (A) Ürün Yap s FVS2-LS 2 FVS400-LS 400 Sol yandan ç k fll FVS60-LS 60 üç faz ayr ayr aç labilen NH Sigorta i / Boy NH-1 / 1 NH-2 / 2 NH- / 9BE-E BE-E BE-E ,5 L L2 L ø , A - 400A - 60A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Sol Yandan Ç k fll Üç Faz Birlikte Aç labilen FVS2-LS FVS400-LS FVS60-LS Anma Ak m (A) Ürün Yap s Sol yandan ç k fll üç faz birlikte aç labilen NH Sigorta i / Boy NH-1 / 1 NH-2 / 2 NH- / 9BE-E BE-E BE-E L1 1 99,5 L2 ø L 190, /5 1 99

8 2A - 400A - 60A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Sa Yandan Ç k fll Tek Faz Ayr Aç labilen Anma Ak m (A) Ürün Yap s FVS2-RS 2 Sa yandan ç k fll FVS400-RS 400 üç faz ayr ayr aç labilen FVS60-RS 60 6 NH Sigorta i / Boy NH-1 / 1 NH-2 / 2 NH- / BE-E BE-E BE-E ,5 40 L1 L2 L , ø A - 400A - 60A Dikey Sigortal Yük Ay r c s Sa Yandan Ç k fll Üç Faz Birlikte Aç labilen FVS2-RS FVS400-RS FVS60-RS Anma Ak m (A) Ürün Yap s Sa yandan ç k fll üç faz birlikte aç labilen 6 NH Sigorta i / Boy NH-1 / 1 NH-2 / 2 NH- / BE-E2-02 9BE-E BE-E , L1 ø L2 190,5 L /6

9 D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Simetrik Tasar m Dikey Sigortal Yük Ay r c lar, kablo girifli üstten oldu u durumlarda gövde 10 o çevrilmeye uygun olarak simetrik olarak dizayn edilmifltir. Yandan Ç k fll Dikey Sigortal Yük Ay r c lar n n Montaj fiekli: Ana Girifl Baralar Da t m Baralar Yandan Ç k fl Baras Ana Girifl Baras 100 Da t m Baras /7 Ana fialter

10 Micro Switch Mühürleme mkan Sigorta tutucular n aç lmamas n garanti alt na al nmas amac yla mühürleme imkan bulunmaktad r. lave Ç k fl Aparat Sigorta tutucular n n ön taraf nda bulunan aç l p kapanan pencere vas tas yla opsiyonel olarak temin edilebilen ilave ç k fl aparat yla gerekli durumlarda Boy 00 olarak ilave ç k fl alabilme imkan bulunmaktad r. Sigorta tutucular n aç k ve kapal pozisyonunu kontrol etmek için her faza 1 veya 2 adet micro switch tak labilme imkan bulunmaktad r Gerilim Alt nda Ölçüm Yapabilme mkan Bulunmaktad r Sigorta tutucular nda bulunan delikler sayesinde gerilim alt nda ölçüm yapabilme imkan bulunmaktad r. Etiket Yuvas Cihaz üzerinde monte edildi inde rahat görülebilir büyük etiket yuvas bulunmaktad r. Ayırıcı kapal iken asma kilit ile kilitlenebilir. Ayırıcı aç k iken asma kilit ile kilitlenebilir. 4/

11 Dikey Sigortal Yük Ay r c lar : Teknik Özellikler : T P Kutup Say s Anma Is l Ak m (lth) Anma Yal t m Gerilimi (Ui) Anma Darbe Dayan m Gerilimi (Uimp) Anma Frekans Kondansatör Gücü 0V Anma Kesme Kapasitesi AC 22-B Anma Kapama Kapasitesi AC 22-B Sigortal K sa Devre Kesme Kapasitesi Sigorta i (Sigortas z olarak sevkedilir) Mekanik Ömür Elektriksel Ömür A rl k Ba lant letken Kesiti Kutup Bafl na Güç Kay plar Ana Bara Terminalleri Aras Mesafe Min. Max. S kma Torku Delik Çap Çal flma durumu Ad. A V kv Hz kvar A A karms NH Operasyon Operasyon kg. mm 2 W mm Nm Ø FVS160 FVS2 FVS400 FVS >0000 >00 >00 >100 2,4 5,6 5,6 6, x M -20 M M M12 Sürekli çal flma 4/9

12 Dikey Sigorta Altl klar : Federal Elektrik Dikey Sigorta Altl klar mm aral kl yatay baralara dikey olarak kolay ve h zl monte edilebilecek flekilde dizayn edilmifltir. Gövde malzemesi termoset malzeme grubundan cam elyafl polyester reçineden (BMC) imal edilmifl olup dielektrik ve mekanik özellikleri çok yüksektir. Aleve ve s ya karfl dayan kl d r. Sigorta altl klar nda kullan lan kontaklar elektrolitik bak rdan imal edilmifl olup gümüfl ile kaplanm fllard r. Ön k s mda yer alan ve kontaklara temas engelleyen kapaklar, cam fiberle takviye edilmifl olan d fl s ve atefle dayan kl poliamit malzemeden imal edilmifltir. Teknik Özellikler : T P Kutup Say s Anma Is l Ak m (lth) Anma Yal t m Gerilimi Anma Darbe Dayan m Gerilimi Anma Frekans Kondansatör Gücü (Ui) (Uimp) 0V Sigortal K sa Devre Kesme Kapasitesi Sigorta i (Sigortas z olarak sevkedilir) Elektriksel Ömür A rl k Ba lant letken Kesiti Kutup Bafl na Güç Kay plar Ana Bara Terminalleri Aras Mesafe Min. Max. S kma Torku Delik Çap Çal flma durumu Ad. A V kv Hz kvar karms NH Operasyon kg. mm 2 W mm Nm Ø FVS2 FVS400 FVS M10 Sürekli çal flma 4. 2x M10 M12 4/10

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama EFEN markası EFEN NH Sigortalar ve Sigorta ile ilgili sistem komponentlerinde uzmanlaşmış bir firmadır.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Elemanter Yük ve Millikan deneyi rencinin Föyü

Elemanter Yük ve Millikan deneyi rencinin Föyü Görevler Bu deney, iki kondansatör plakas aras nda h zland lm yüklü ya damlac klar n gözlemlenmesinden olu maktad r. 1. De ik voltaj de erlerinde ya damlac klar n yükselme ve dü me sürelerini ölçün. 2.

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 60 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER 60 A E KADAR GENİŞLETİLMİŞ SERİ Her türlü koşulda çalışmak için tasarlandı! DRX

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı