Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma

2 Tebrik Teşrifleri ile müşerref olacağımız bu mübarek günler vesilesi ile Âlem-i İslâm ın Regaib Kandili ni tebrik eder, insanlık ailesine hayırlar getirmesini niyaz ederiz. İslam Toplumu Millî Görüş Merkez Yürütme Kurulu

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR HAZ RAN / JUNI 2008 Y l/jg.: 14, Say /Nr.: 162 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT lhan B LGÜ BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Özgürlük karfl tl!! 31 Mayıs ta, Belçika nın Hasselt kentinde gerçeklefltirdi imiz Kardefllik ve Dayanıflma Günü müzde bir araya gelerek bizleri yaln z b rakmad n z için teflekkür ediyoruz. Dünyan n çeflitli yerlerinden gelen ve özellikle Bosna- Hersek Bafl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çeriç in teflrif etti- i programla, kardefllik ve dayan flma duygular m z bir kez daha pekiflti. Bu programla birlikte güzel geliflmeler yaflan rken, Avrupa, Türkiye ve dünyan n di er yerlerinde ise üzücü ve endifle verici geliflmeler devam ediyordu. Örne in, Almanya da Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, Almanya n n anayasal temel düzeninin kabullenemeyece i bir kararla Müslümanlar n din özgürlü üne müdahele edilebilece ine hükmederken, Türkiye de de Anayasa Mahkemesi, Meclis in çok büyük ço unlukla kabul etti i ve üniversitelerde uygulanan baflörtüsü yasa n kald ran anayasa de iflikli- ini iptal etti. Türkiye Anayasa Mahkemesi, karar na gerekçe olarak, baflörtüsünün laiklik ilkesi ve cumhuriyetin niteliklerine karfl bir hareket oldu u iddias n gösteriyor. Her iki karar birbirinden farkl gibi görünse de, Müslümanlar n din özgürlü ünü k s tlamaya yönelik. Hakimlerin, anayasan n aç k özgürlükçü hükümlerini, verdikleri kararlarla geçersiz saymalar, hukuk devletini, hakimler devleti flekline dönüfltürme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Türkiye deki kimi hakimlerin kararlar n n, uluslararas hukuk camias nda tart flmal olarak kabul edilmesi bir yana, Türkiye, kendi insan na zulmü anayasallaflt rmas yla gündemdeki yerini koruyacakt r. Bu arada, yaz dönemi yaklafl yor. Kimimiz izin haz rl klar yaparken, kimimiz de tatilini burada geçirecek. Bu yüzden, E itim Baflkanl m z n organize etti i, çocuklar - m z n e timinde ve kimlik gelifliminde önemli bir rolu olan Yaz Okullar n hat rlatmak istiyoruz. Gelecek sayımızda buluflmak üzere, Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Zihniyet de iflimi 5 5 yorum gündem 8 gündem Yüzme dersi Asimilasyon ve göç aras nda bir tercih mi? 6 Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma 8 teşkilat Anayasa Mahkemesi karar özgürllükçü de il 10 Zihniyet de iflimi Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma Gençlik Kollar 17. Bilgi Yar flmas 11 IGMG Yaz Okullar haz r teşkilat teşkilat 14 Gazze ve Bangladefl e yard m 13 Onbinler Kardefllik ve Dayan flma Günü nde bulufltu 14 irşad Hazreti Nuh (a.s.) 20 Kur an- Kerim ve tabiat 22 Gazze ve Bangladefl e yard m Onbinler Kardefllik ve Dayan flma Günü nde bulufltu islam coğrafyası Almanya n n Ortado u politikas 24 M s r islam coğrafyası kültür 30 kültür Taberî 28 Kütüphaneler Müslümanlar n günlük yaflama katk lar 30 M s r Kütüphaneler kultur Der Islam im 3. Jahrtausend 32 irschad Der Koran und die Natur irschad kommentar 38 aktuell Der unbelehrbare Geist des Militarismus: Birma 36 kommentar Sinneswandel 38 Der Koran und die Natur Sinneswandel

5 yorum Zihniyet de iflimi O uz ÜÇÜNCÜ S fat, SPD Federal Milletvekili ve ayn partinin slam sözcüsü olan bayan Dr. Lale Akgün ün son aç klamalar na kulak kabart ld nda, kaç - n lmaz olarak insan, eski baflbakanlardan Konrad Adenauer in, "Beni, dünkü z rvalamalar m ilgilendirmiyor" fleklindeki tarihî sözünü hat rl yor. Öyle görünüyor ki, bu durufl, Bayan Akgün ün yeni siyasal davran fl biçimini oluflturuyor. Akgün ün, en son Alman medyas arac l ile kamuoyuna yans yan Ankara daki Diyanet flleri Baflkanl ve k saca D T B diye bilinen Diyanet flleri Türk slam Birli- i ile olan hesaplaflmas, daha baflka nas l izah edilebilir ki? flte, Kölner Stadtanzeiger gazetesinde tarihinde yay nlanan makalesinden bir kaç tad ml k cümle: Makalede flöyle deniliyor: "Türkçe okuyanlar n bir avantaj var: Sol liberal bir gazete olan "Radikal" flimdi "Diyanet"in internet makalelerinden al nt lar yap yor. Bu al ntlar ile Radikal, resmî din kurumu ve Almanya daki uzant s Köln Merkezli Ditib in gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Ditib, Ankara dan idare edildi i için, oradaki her kelime Köln için de bir yönlendirici oluyor. Kat muhafazakar slamist metinler bireyselli e, özgürlü e ve ço ulculu a çok az yer b rak yor." Metin ilerledikçe, Bayan Akgün ün gazab da art yor: Diyanetin, flu anda internetten ç kar lm fl olan "iyi ve örnek bir Müslüman Kad n" ile ilgili rehberindeki ifadeler zarars z bir flekilde bafll yor: Burada, zina ve fahiflelik günah olarak ifade ediliyor. Gerçi, ayn görüflleri pek çok kilise ve düflünce öncüleri de savunuyor. Ancak bunu daha sonra, Amerika daki Evanjelik lerle Suudî Arabistan daki Vahhabhi lerin kaba teorilerini hat rlatan bir mant k takip ediyor: Parfüm ve filört gibi zarars z gündelik uygulamalar, zina ve fuhfla at - lan ilk ad m olarak takdim ediliyor. fiimdi dahas geliyor: Bu ahlâk vaazc lar için asl nda din önemli de il, as l mesele, topluma hükmetme meselesi. Kendi hayat flekillerini, fikirlerin bir yar flmas olarak de il de, bunlar bir dogma olarak alg l yorlar. Hedefleri iktidara konmak. Ki bu iktidar, küçük bir grubun büyük bir gruba olan tahakkümünün iktidar. Burada tehlikeli olan ise, gerek Türkiye de Diyanet, gerekse Almanya da Ditib, kendi ahlakî tesirlerini insanlar üzerinde kullanarak, Türkiye de de epey zamandan beri günlük hayat tan mlayan modern norm ve davran fl biçimlerini, tamam yla ortadan kald rmaya çabal yorlar y l nda D T B ile el-ele Can al c son nokta ile bitiriyor: "Di er dernekler kötülenirken, Ditib burada nereyese hep "iyi slam derne i" rolünü oynuyor. Ama, Diyanet in internetteki makalesi, bu genel yarg lar n do ru olmad n gösteriyor. " nternet ve arama motorlar ça- nda çok rahat ortaya ç kan zihniyet de iflimi iflte buna denilir Daha 2004 y l nda, ilginçtir ki Köln Yeni Camii Jüri Heyeti nde de bulunan bayan Akgün, Ditib ve üyelerini "özgürlük Müslümanlar " olarak tan mlay p flu aç klamay yap yordu: " slam, hiç bir zaman geri kalm fll n flifresi de ildir." Akgün, slam n modernite ile ba daflmayaca n söylemeye müsade edilemeyece ine de vurgu yap yordu. Dahas bayan Akgün, 2007 y l nda, kamuoyunda, yaflanan bir din olarak slam ile, dini siyasal amaçlar için araç olarak kullanan slamizm aras nda yeteri kadar aç k bir ay r m yap lamad hat rlatmas nda bulunuyordu. Akgün, ayn zamanda alt n çizerek, Müslümanlar n genel olarak slamizm suçlamas na maruz kalmamas uyar s nda da bulunuyordu. Ne var ki muhteviyat olarak da iyice mesnetsiz argümanlar üzerine kurulu bu denli büyük bir zihniyet de iflimi elbette sebepsiz de il. Zira, yak ndan bak ld nda, bayan Akgün ün D T B ile ilgili görüfllerinin, D T B in Müslümanlar Koordinasyon Konseyi ndeki üyeli i ve bunun neticesinde "organize olmufl Müslümanlar" n etkin bir flekilde kamuoyu önüne ç kmas ile 180 derece de iflmifl olmas göze çarp yor. Yine, bir " slam uzman " olarak, bay Schäuble nin slam Konferans na davet edilmeyiflini hâlâ hazmedemedi i gözleniyor. Siyasal güvenililirli in kaybedilmesi bir yana as l üzücü olan hazimsizli i her halinden belli olan bayan Akgünün, Müslümanlar n toplumsal eflitlik için yapt klar hakl isteklerini kösteklemek için slamî kurulufllar aleyhine bafllat lan düzenli karalama kampanyalar n yürüten u ursuz Koro ya kat lm fl olmas. lgili kurulufllar n, bayan Akgün gibi sürekli fikir de ifltiren birini ciddîye almamalar n tavsiye ediyoruz. Ama slamî kurulufllar, bu ve buna benzer kampanyalar vesile bilerek, karfl l kl dayan flmay güçlendirmeli ve Federal Almanya da Müslümanlar temsil edecek alt yap n n kuvvetlendirilmesi için daha da samimî bir flekilde çal flmal lar. IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Yüzme dersi Asimilasyon ve göç aras nda bir tercih mi? Mustafa YENERO LU Düsseldorf dare Mahkemesi, Müslüman bir ö rencinin karma yüzme dersine kat l m ile ilgili uzun süredir beklenen karar n aç klad. Mahkeme, k z ö rencinin erkeklerle beraber yüzme dersine kat lmas gerekti ine karar verdi. Mahkemenin bas n bildirisinde, bu derse kat lma mecburiyetinin, din özgürlü ünün ihlali anlam na geldi i, ancak vücut hatlar n belirginlefltirmeyen yüzme k yafeti ile bu ihlalin en aza indirgenebilece i belirtiliyor. Buna göre, son tahlilde, devletin e itim sorumlulu unun, ö rencinin din özgürlü üne müdahele edilimesinden ve ailenin çocuklar n kendi dinî düflüncelerine göre e itmesinden daha öncelikli oldu u kanaati tercih ediliyor. Karar, hukukî aç dan de erlendirildi inde yanl fl ve kabul edilemez olmas na ra men, sürpriz de say lmaz. Nitekim karar bu haliyle, devlet politikalar nda son y llarda gözlemlenen bir olguyu, yani Müslümanlar n din özgürlü ünü mümkün oldu unca s n rland rmay ve çarp k bir entegrasyon anlay fl ndan hareketle asimilasyonun hedeflendi ini do rulamaktad r. Zaten, davac n n avukatlar da bu tesbitten hareketle karara itiraz edeceklerini aç klad lar. Zira karar n bu flekilde anayasaya ayk r oldu u flüphe götürmüyor. Bununla beraber uzun y llar sürecek ve belki de Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne kadar gidebilecek bir hukuk mücadelesini maalesef hesaba katmak durumunday z. Müslümanlar için din özgürlü ü ile ilgili tart flmalar n etraf nda, belli ki, bugüne kadar oldu u gibi, bu süreç içerisinde de Müslümanlar n kendilerini toplumdan d fllad klar varsay m yla yürütülecek polemik dolu tart flmalar müflahade edece iz. Tart flmalar n temelinde ne anayasal de erler, ne de özgürlükçü, ço ulcu toplum kriteri olacak; aksine, benmerkezci kültürel yaklafl mlar ve sekülarist dünya görüflünün dayat ld bir retorik, nesnel bir tart flmay gölgeleyecek. Karar bu haliyle, devlet politikalar nda son y llarda gözlemlenen bir olguyu, yani Müslümanlar n din özgürlüğünü mümkün olduğunca s n rland rmay ve çarp k bir entegrasyon anlay ş ndan hareketle asimilasyonun hedeflendiğini doğrulamaktad r. Devletin bünyesindeki birçok stratejistin son mahkeme karar ile, Federal dare Mahkemesi nin 1993 y l ndaki yanl fl karar n da bertaraf etme gibi bir niyetinin oldu u anlafl l yor. Federal dare Mahkemesi, slam n tesettür ile ilgili kurallar aç - s ndan bak ld nda, karma olmayan spor dersi imkan n n sunulamamas ve bu nedenle ö rencinin vicdanî ikilemde kalmas dolay s yla, 12 yafl ndaki Müslüman bir k z ö rencinin bu dersten muaf tutulmas gerekti ine karar vermifl ve karar n da ayr nt l bir flekilde gerekçelendirmiflti. Bugün birçok kifli, bu karar n entegrasyon politikalar aç s ndan sorunlu oldu unu ve devletin menfaatinin, ailenin e itim hakk ve ma dur ö rencinin vicdanî ikileminden daha öncelikli olmas gerekti ini düflünüyor. Ancak mesele gerçekten Müslümanlar n toplumsal hayata kat l m n n art r lmas hususu mu? Yüzme dersi hususu, insanlar dikkate almadan, dünya görüfllerini savaflt rmak amac na yönelik kullan lmaya uygun bir konu mu? Devlet, anayasal yap ya göre bir temel hak olan ailenin e itim hakk n bu flekilde ihlal ederek, çocuklar n n dinî e itim hakk yla alakal olarak, olmad k yere, ailelerin özgürlük alanlar na kar flabilir mi? Bu haliyle devletin, e itim yükümlülü ünü ve denetleyici vasf n aflarak, ailelerin çocuklar n nas l yetifltireceklerine dair yön vermeye çal flmas, do rudan anayasan n ihlali anlam na gelmiyor mu? Herhangi bir dinî veya dünyevî görüflü benimseyen ve bu görüfllerin tezahürlerini devlet marifetiyle topluma dayatmaya çal flan bir anlay fl, özgürlükçü demokrasiye ters düflmüyormu? Tüm bu sorular, Almanya n n, anayasal hukuka dayanan yap s n temelden de ifltirme teflebbüslerinin Müslümanlar üzerinden yürütülmeye çal fl ld n aç kça gözler önüne sermektedir. Ancak tart flmalar n Müslümanlar üzerinden yürütülmesi, sürecin uzun vadede tüm vatandaflla- 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem r n özgürlük haklar n n s n rland r lmas na do ru yönelece i gerçe ini gölgelemektedir. Bununla beraber bu durum, toplumun büyük kesimince gözard edilmekte ve hatta ortaya ç - kan temel hak ihlalleri, potansiyel bir tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik önlemler olarak alg land klar için de desteklenmektedir. Hâlbuki, yüzme dersi konusunda yap lan tart flmalar n ne entegrasyon ne de yüzmenin ö renilmesi ile ilgili oldu unu afla daki rakamlar aç kça göstermektedir: Bavyera Eyaleti nde ö rencilerin yüzde 93,2 si spor ve yüzme derslerini ayr ayr yaparken, ayn rakam Baden- Württemberg de yüzde 88,3, Saksonya Eyaleti nde ise yüzde 73,8 dir. Hamburg, Schleswig- Holstein ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletleri nde karma dersleri tercih ederken, Kuzey Ren Vestfalya da yüzde 65,8 karma, yüzde 17,1 bazen karma, bazen ayr ayr ve yüzde 17,1 i de k z ve erkek ö renciler ayr ayr ders görmektedirler. 1 Konu gerçekten entegrasyon ise, Müslümanlar biryana, as l, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde spor ve yüzme derslerinin, niçin, neredeyse tamamen k z-erkek ayr olarak gerçeklefltirildi i sorulmal d r. Madem yüzme dersi, entegrasyon için olmazsa olmaz bir flartt r, o zaman, sadece Müslümanlar n de il, ayn zamanda Müslüman olmayan çok büyük bir kesimin de entegre olmay fl gibi büyük bir sorun ortaya ç kmaktad r! Birçok bilim adam eflitlik nedeniyle ki bu husus sürekli Müslümanlara karfl öne sürülmekte derslerin cinsiyetlere göre ayr yap lmas gerekti ini düflünüyorlar. 2 Bunun nedeni olarak da, erkeklerin fizik ve hareket üstünlükleri ile k zlara karfl kendi isteklerini kabul ettirmeleri ve onlar n isteklerine az hassasiyet göstermeleri ve böylece spor dersinde k zlar n erkeklere uyma durumunda kal p, ikinci plana at lmalar gösterilmektedir. Böylece k zlar, karma spor dersindeki hareket ve sosyal davran fllar noktas nda geri planda ve pasif kalmaktad rlar. Buna karfl n, karma olmayan spor derslerinde k zlar n serbest oyun ve hareketlerde daha rahat olduklar belirtilmektedir. Sonuçta, okulda spor derslerinin k z erkek ayr gruplar halinde tercih edilmesi gerekti i ifade edilmektedir. 3 Nitekim E itim Bakanlar Konferans da, karma yüzme ve spor dersine mesafeli duran aç klamalarda bulunup, karma spor ve yüzme dersinin sadece pedagojik, spor uzmanl ve okul organizasyonu aç lar ndan kabul edilebilece i durumlarda mümkün olabilece ini belirtmiflti y l nda, Spor Bakanlar Konferans eski Baflkan da karma derse karfl görüfl bildirmifl ve belli bir yafltan itibaren spor dersinin karma yap lmaktan vazgeçilip vazgeçilemeyece ini sormufltu. 5 Yüzme dersi, entegrasyon için olmazsa olmaz bir şart ise, o zaman, sadece Müslümanlar n değil, ayn zamanda Müslüman olmayan çok büyük bir kesimin de entegre olmay ş gibi büyük bir sorun ortaya ç kmaktad r! Verdi imiz bu bilgiler ve karma ders etraf nda Müslümanlarla ba lant l olmaks z n yürütülen bu tart flmalar, meselenin devletin e itim yükümlülü ü ile ilgili olmad n göstermektedir. Aksine, bu durumun Müslümanlara karfl yürütülen politikalara destekleyici ek önlemler olarak ortaya ç kt n ve maalesef hakimlerin de bu kararlar yla Kültür savafl atmosferinden ne kadar etkilendiklerini göstermektedir. Nitekim devlet, insanlar n aç kca beyan edilmifl isteklerinin tersine ilgililerin üzerinde bask kurup, buna ayk r bir menfaat dayatmaya kalk fl rsa, bu durum, temel insan haklar na ters düfltü ü gibi, devletin kendi denetleyici konumunu zay flatmakta ve e itim yükümlülü ünü dünya görüflü aç s ndan tarafs z olarak yerine getirme yükümlülü ünü zora sokmaktad r. Okul yönetiminin, dayatma gerekçesinde iddia edildi i gibi, ö renciyi d fllayan eylem, haftada iki saat olan bir derse kat lmama tercihi de il, tam aksine, devletin vicdanî ikilemi gözard ederek, ailelerin e itim hakk - n k s tlayan zorlamas d r. Hâl böyleyken, tehditlerden de çekinilmemektedir: Son çare olarak, çocu un ailenin elinden al nmas anlam na gelen çocu un menfaatlerinin tehlike alt nda olmas ndan bahsedilmektedir. Hatta Okul Müdürü Christian Henkelmann daha da ileri giderek, Müslümanlar ya entegre olurlar, ya da, sonuçlar na katlan r ve ülkelerine geri dönerler sözleriyle küstahlaflmaktad r. Böyle bir anlay fl n varl, maalesef, "Almanya daki Müslümanlar n buray çoktan beri yurt edindikleri" gerçe ini anlamakta ciddî sorunlar yaflayan insanlar n var oldu unu göstermektedir. Bu sebeplerden dolay bizim ç kard m z sonuç, anavatanlar m za geri dönmek de ildir Bay Henkelmann! Tam aksine, özgürlükçü demokratik düzenin korunmas için mücadele vermek olacakt r! 1 Die SPRINT-Studie - Eine Untersuchung zur Situation des Schulsports in Deutschland, Deutscher Sport Bund (fand aus Kostengründen in nur sieben Bundesländern statt), S. 94 Abbildung 14 2 Gender Mainstreaming in der Schul(sport)- entwicklung - Eine Genderanalyse an Schulen Diss. vorgelegt von Elke Gramespacher, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, WS 06/07, S. 72, Anlage Sport 7 3 Gender Mainstreaming, S. 78, Anlage Sport 7 4 Perspektiven des Schulsports vor dem Hintergrund der allgemeinen Schulent-wicklung (Beschluss der Kultusministerkon-ferenz vom Auf die andauernde Gültigkeit dieses Aktionsprogramms hat die KMK in einem Beschluss von 2004 hin-gewiesen 5 Insofern sei auch einmal die Frage gestattet, ob es zumindest ab einem bestimmten Alter auch denkbar wäre, dass wir die Koedu-kation sozusagen im Sport einmal aufheben, denn hier gibt es Interessen von Mädchen, die gravierend anders sind als die von Jungen. (Aus der Rede von Annegret Kramp- Karrenbauer, Vorsitzende der Sport-ministerkonferenz, S. 19, Anlage Sport 3 IGMG PERSPEKTIVE 7

8 gündem Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma lhan B LGÜ Nergiz kas rgas evleri y kt Dünya, 2 May s ta Burma da Nergiz kas rgas sonras nda meydana gelen tabiî afetin sonuçlar na odaklanm fl noktada. Afet sonucunda ne kadar insan n hayat n kaybetti i, ne kadar n n kayboldu u ise tesbit edilemiyor. nsanlar, kaybettikleri yak nlar n ölü ya da diri aramakla meflgul; açl k, susuzluk ve yaral lar yla can havliyle u rafl rken, kendilerine gelecek olan yard mlar n ne zaman ulaflaca umuduyla bekliyor. Çaresizlik, yeni salg n hastal klar n yayg nlaflmas ile giderek daha da art yor. ktidar elinde bulunduran askerî cunta ise, hiç bir fley olmam flcas na, dünyan n yard m taleblerini, içifllerine müdahele gerekçesiyle reddederken, kendince oluflturdu u ve askerî iktidar n meflruiyetini onaylatt rd bir referandumla meflgul. Askerî cuntan n, yard m önerilerini geri çevirmesi yetmiyormufl gibi, binlerce ma duru, afet bölgesine zorla geri göndermesi de bir baflka can al c nokta. Afetten bir ay sonras nda, tahminlere göre, yard mlar n ulaflmamas sebebiyle 20 bini aflk n kiflinin hayat n kaybetti i bildiriliyor. Yürek parçalayan duruma ra men Burma askerî cuntas, böylece Militarizmin menfur ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Militarizmin ruhu nedir? K saca, askerî s n f n ilke ve de erlerinin iktidar olmas anlam na gelen Militarizm, silahl kuvvetlerin bir ülkenin idare ve siyasetine el koymas olarak tarif ediliyor. Bu anlamda Burma yönetimi, Militarizm i de aflarak, sadece idare ve siyasete el koymakla kalm - yor, ülkenin varl klar na ve do rudan insanlar na da sahip bulunuyor. Dünya, Nergiz kas rgas ile Burma Militarizmi nin gerçek yüzünü daha da iyi görebilme imkan na kavufltu. Askerî idarenin sadece bir idare olmad n, aksine, bir ülkenin toptan askerlerin mülkiyetine geçmifl oldu unu gördü. Burma Militarizmi, kendi insanlar çaresizlik içinde k vran rken, d fl yard mlar bile ülkenin namusuna müdahele olarak alg layor. En s radan bir insanî dayan flmay dahi kendisine tehdit olarak de erlendiriyor, kas rgan n geçti i yerlerde, ne kadar insan n kay p oldu unu, ne kadar insan n acil yard ma ihtiyaç oldu unu araflt rma ihtiyac bile görmüyor. Militarizmin tipik bir uygulamas - n yaflayan Burma gerçe i, asl nda yer yüzünde kendisini tek kurtar c ve koruyucu olarak gören klanlar n, kliklerin, gruplar n ve juntalar n son örneklerinden biri. Ayn ruhu, geçen yüzy lda, Mussolini, Hitler, Stalin, Franco, Pinochet, Suharto, Marcos ve Saddam dönemlerinde görmüfltü dünya. Bu diktatörlerin, kendilerinde vehmettikleri, insanlar kurtar c l k, koruyuculuk ve en önemlisi denetleyicilik hakk, ülke savunma ve korumas nda önemli bir meflru araç olan askerî müesseselerin kullan lmas yla tam bir felaketle sonuçland. Burma yönetimi bu durumdan, hâlâ ders alm fl görünmüyor. Bir felaket karfl s nda, yard m yap lacaksa bile, ancak kendi adlar ve elleri ile yap labilece i inanc yla, kendi kurtar c l k egolar n tatmin etmek isteyen bu zihniyeti, zaman zaman baflka yerlerde de görmek mümkün. Nitekim ayn zihniyetle, 1999 A ustos unda Marmara bölgesinde meydana gelen depremde, slamî kimlikli insanlar n kurdu u yerli ve uluslararas kurulufllar n yard mlar n n engellenme giriflimlerinde oldu u gibi, 2005 y l nda New Orleans ve çevre kentleri tahrib eden Katrina kas rgas esnas nda da karfl laflm flt k. Nas l olurdu da, Bush zihniyeti öncülü ündeki bir süper gücün, uluslararas yard ma ihtiyac olabilirdi? Mant k, ayn mant k oldu una göre, Militarizmin menfur ruhunun illa da, askerî bir idarede hayata geçirilmifl olmas gerekmiyor. Burma Militarizmi nde, ayn zamanda bir utanmazl k da söz konusu. 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 gündem Ma durlar hâlâ yard m bekliyor General Shwe B rak n Burma gibi yoksul ve teknik imkans zl k içinde bulunan bir ülkeyi, böylesine büyük bir felaketin üzerinden, hiç bir ülke gelemez. Bu yard mlar, felaket ma durlar n n en tabiî hakk. Bunun yan s ra, ma durlar bir an bile olsa teselli etmeyi, bir insanl k vazifesi olarak gören insanlar n yard laflma duygusunun böylesine ayaklar alt na al nmas n, ancak militarizm ruhu hakl görebilir. Burma Militarizmi nin ruhunu kavrayabilmek için, ülke ile ilgili olarak baz bilgileri de aktarmakta fayda görüyoruz. Bunlardan birincisi, maafllar ve fiyatlar; di eri ise vatandafll k yasas. Ülkedeki askerî cunta, mal ve hizmet ücretlerini halka karfl bir silah olarak kullan yor ve fiyatlar özel olarak yüksek tutuyor. Böylece, halk n al m gücü otomatik olarak düflüyor. ktidardaki cunta ve yandafllar ise ald klar maafl, rüflvet, tabiî kaynaklardan al nan paylar ve uyuflturucu dahil kaçakç l ktan elde ettikileri gelirlerle lüks bir hayat yafl yor. Resmî olarak bir Amerikan Dolar 6.9 Kyat iken, bu oran kara borsa da 1600 Kyat a kadar ç kabiliyor. Maafllara gelince. Ülkede, en yüksek maafl askerî cunta lideri General Than Shwe al yor Kyat. Ancak, iyi bir özel flirketteki ücretler ise K yat tan bafll - yor. Ö retmen maafllar ise Kyat aras nda de ifliyor. S radan bir televizyon Kyat tan bafllarken, s radan bir bilgisayar Kyat ve bir bilgisayar monitörü ise Kyat. Ülke, Devlet Bar fl ve Kalk nma Konseyi (Naingngandaw Ayechan Thaya Yay Hnin Phwanphyo Yay Kaungsi) taraf ndan idare ediliyor ve baflkanl n da, 15 Kas m 1997 tarihinde iktidara gelen ve ayn zamanda Savunma Bakan ve Genel Kurmay Baflkan olan General Than Shwe yap yor. General Than Shwe, bir kaç sene önce k z na yapm fl oldu u dü ün ve verdi i dü ün hediyesi olarak da efsaneleflmifl durumda. K z n n sadece dü ün hediyesinin toplam de eri, 50 Milyon dolardan olufluyor. Hükümetin, Nergiz kas rgas ma durlar için ay rd yard m miktar ise sadece 5 Milyon dolar. Ülkeye yabanc lar n turist olarak ziyaretlerine çok k s tl olarak müsade ediliyor. Gazeteciler ise sadece belirli kutlama törenlerini izlemek için müsade alabiliyor. Askerî cuntan n 1982 y l nda ç - kartt yeni vatandafll k yasas, 300 bine yak n Müslüman n vatandafll - n n kaybetmesine yol açm fl durumda deki askerî sald r lardan kaçarak mülteci durumuna düflen Müslümanlar n, fiilen vatandafll ktan ç kt klar kabul ediliyor. IGMG Perspektive dergisinin 2007 fiubat say s nda da belirtildi i gibi, ülkede özellikle Müslümanlara karfl bir etnik temizleme söz konusu. Kuzey deki Müslümanlar n yan s ra, Arakan Müslümanlar n n önemli bir bölümü Bangladefl, Pakistan, Suudî Arabistan ve Hindistan da Mülteci olarak bulunuyor. Askerî cunta, Müslümanlar n mülklerine elk koyuyor, evlilik ve vatandafll k için gerekli olan do um kay tlar n yapm - yor. Askerî cunta, her f rsatta Müslümanlara karfl sald r lar da yönlendiriyor. Nitekim 2002 y l nda, bafl nda Budist rahiplerin bulundu u organizeli bir grub, kuzey bölgelerinde yaflayan Müslümanlara karfl sald rm fl ve sald r lar sonras nda 30 a yak n cami tahrip edilmifl, evleri yak lm fl ve kad nlara tecavüz edilmiflti. Yeni vatandafll k yasas, tüm vatandafllar n sahibinin ayn zamanda askerî cunta oldu unu gösteriyor. Milad dan önce 1185 ve Milad dan sonra 1832 tarihine kadar Burma topraklar nda bulunduklar n ispat edenler, otomatik vatandafll k hakk elde ediyor. kinci s n f vatandafll k ise, 4 Ocak 1948 tarihinden önce Burma da yaflad n ve 1982 yasas na göre vatandafl olmak istedi ini bildirenlere verilen vatandafll k. Ancak, yine Müslümanlarla birlikte pek çok etnik grubun, resmî kay tlara ulaflmas engellendi i için, askerî cuntan n istemedi- i kiflilerin vatandafll klar iptal ediliyor y l ndan önce atalar n n Burmal oldu unu isbat edenlerin vatandafll hariç, Devlet Bar fl ve Kalk nma Konseyi, ülke ç kar n gerekçe göstererek, istedi i kiflinin vatandafll n istedi i zaman iptal edebiliyor. Vatandafll iptal edilenlerin ise bir daha vatandafll a dönmek için müracaatta bulunma hakk bulunmuyor. Nergiz kas rgas n n, vatandafllar - n n en tabiî haklar n n bile sahibi oldu unu vurgulayan Burma Militarizmi ne, nas l bir ders verece ini önümüzdeki dönemde görece iz. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat IGMG Genel Baflkan Karahan: Anayasa Mahkemesi nin karar özgürlükçü bir demokratik anlay flla ba daflt r lamaz IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan, Türkiye de Anayasa Mahkemesi nin, üniversitelerde baflörtüsü yasa n kald ran anayasa de iflikli ini iptal etmesini elefltirdi. Anayasa Mahkemesi nin karar özgürlükçü bir demokratik anlay flla ba daflt r lamaz diyen Yavuz Çelik Karahan, bu karar n hukukî olmaktan çok ideolojik ve siyasî karar oldu unu belirtti. IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan; demokratik bir ülkede yarg n n, temel insan haklar n ve millî egemenli i gözard ederek, inanç özgürlü üyle ilgili anayasal düzenlemeyi iptal etmesinin özgürlükçü bir demokrasiyle ba daflt r - lamayaca n belirtti. Karahan, ayr ca, Anayasa Mahkemesi nin millet egemenli i ilkesini de ihlal etti ini ifade etti. Yavuz Çelik Karahan, Anayasa mahkemesinin inanç özgürlü üyle ilgili düzenlemeyi iptal etmesi sebebiyle yapt aç klamada flunlar söyledi: Mahkeme karar n n sa l kl bir de erlendirmesini yapabilmek için, Yavuz Çelik Karahan gerekçeli karar beklememiz gerekir. Ancak iptal gerekçeleri olarak gösterilen Anayasa n n 2. ve 4. maddelerini dikkate ald m zda, Cumhuriyet in de ifltirilemez ve de ifltirilmesi dahi teklif edilemez niteli i olan laiklik ilkesine at fta bulundu unu görüyoruz. Anlafl lan o ki baflörtüsü, laiklik ilkesi ve Cumhuriyet in niteliklerine karfl bir hareket olarak de erlendiriliyor. Bu anlay fla sahip olan yarg çlar anlayabilmekte güçlük çekiyorum. Böyle kararlar Türkiye ye yak flmayan ideolojik bir anlay fl n ürünüdür ve toplum vicdan n derinden yaralamaktad r. Baflörtüsü bir özgürlük meselesidir. Hiç kimse baflörtüsünü Cumhuriyet e karfl ç kmak amac yla örtmemektedir. Baflörtüsünün tek sebebi, dinî bir vecibenin özgür iradeyle yerine getirilmesidir. Türkiye halk n n ezici ço unlu u baflörtüsüne getirilen yasaklar reddetmektedir. Sözkonusu düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde emsali görülmemifl bir oy ço unlu- u ile kabul edilmifl olmas bu durumun apaç k bir göstergesidir. Dolay s yla bu tür kararlar milletin egemenli ine ters düfltü ü gibi, özgürlükçü bir demokratik anlay flla da ba daflmaz. Biz; kendi ayd n, siyasetcisi, ö rencisi ve vatandafl yla bar fl k demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye istiyoruz! 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 teşkilat Gençler Bilgi Yar flmas nda Gençlik Kollar 17. Bilgi Yar flmas slam Toplumu Millî Görüfl Gençlik Kollar taraf ndan geleneksel olarak her y l organize edilen ve bu y l 17.si gerçeklefltirilen Bilgi Yar flmas finali, 27 Nisan 2008 de Kerpen, Hannover, Strasbourg, Güney Bavyera, talya ve sviçre olmak üzere alt ayr yerde düzenlendi ve yafl gruplar olmak üzere 20 bölgeden toplam 95 genç yar flmaya kat ld. Yar flmac - lardan; Kur an- Kerim den hadise, akaidden siyere, tarihten güncel konulara kadar bir çok farkl konudan oluflan toplam 45 soru soruldu. YIGMG Gençlik Teflkilat n n gerçeklefltirdi i bilgi yar flmas n n sonuçlar flu flekilde belirlendi: a) yafl grubu ferdî s ralama: 1. Emre Çal flkan (Stuttgart) 2. Burak Altafl (Düsseldorf), Furkan Çak r (Belçika), Hüseyin Uzuner (Kuzey Hollanda) 3. Mürsel Demir (Berlin), Habib Alt n (Ruhr-A), Abdurrahman fiahan (Danimarka), Adil Çil (Kuzey Hollanda) yafl grubu Bölge s ralamas 1. Kuzey Hollanda 2. Düsseldorf 3. Belçika b) yafl grubu ferdî s ralama 1. Nihat Çetin (Stuttgart) 2. Osman Sar tafl (Kuzey Hollanda) 3. Arda Bulama (Kuzey Ruhr), Kemal Kaya (Kuyez Hollanda) yafl gubu Bölge s ralamas 1. Stuttgart 2. Belçika ve Kuzey Hollanda 3. Köln Bilgi yar flmas n de erlendiren, IGMG Gençlik Teflkilat Baflkan Mesud Gülbahar, çal flma y l nda 17. gerçeklefltirilen Bilgi Yar flmas nda eme i geçen, baflta IGMG GT E itim Baflkan ve komisyonuna, Bölge ve fiube E itim Baflkanlar na, yar flmac lara ve eme i geçen herkese teflekkür ederek, yar flmaya kat - lan ve dereceye giren gençleri tebrik etti. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 teşkilat Hem tatil... IGMG Yaz Okullar haz r IGMG E itim Baflkanl, çocuklar m z n yaz tatillerini de erlendirmeleri için düzenledi i Yaz Okullar n n haz rl k çal flmalar n n tamamland n bildirdi. IGMG ye ba l bölge ve cemiyetlerde gerçeklefltirilecek olan Yaz Okullar n n bafllang ç tarihleri, eyalet ve ülkelerin yaz tatiline göre de- ifliklik arzediyor. Yaz Okullar, çocuklar m z n yaz tatillerini ö renerek ve e lenerek geçirmelerini hedefliyor. Bunun için, Yaz Okullar n n müfredat nda, dinî e itim ve ö retim programlar n n yan s ra pek çok gezi ve e lence programlar da yer al yor. IGMG Yaz okullar projesinin ana gayelerinden birisi de, ö rencilerin uygun ortamlarda dinlenmeleri ve e lenmelerinin sa lanmas - d r. Ö rencilere, kendi örf, adet ve kültürüne dayal e lenme ve dinlenme sanat kurs dönemi içerisinde ö retilmektedir. Dinlenme ve e lenme programlar nda IGMG Bölge Gençlik Teflkilat ve Kad n Kollar birimlerinden görevlendirilen arkadafllar m z n yard m ve destekleriyle yap l yor. Hem de e itim 12 IGMG PERSPEKTIVE

13 teşkilat Bangladefl ten selâm ve muhabbetlerle Gazze ve Bangladefl e yard m slam Toplumu Millî Görüfl, abluka alt nda bulunan Gazze ye yapt yard mlar sürdürüyor. Ocak ay nda yap lan yard mlar ulaflt r lmas s ras nda Filistinlilerin acil ihtiyaçlar n tesbit eden IGMG yard m heyeti, g da, ilaç ve t bbî malzeme yard m nda bulundu. IGMG yard m heyetinde bulunan Avusturya Bölge baflkan Muhammet Turhan Güney Hollanda dan Bölge Baflkan Mehmet Yaram fl ve Bas n Yay n Baflkan Adnan fiahin Gazze ye gitmeden önce, stanbul da tedavi görmekte olan Filistinli yaral lar ziyaret ederek yard mda bulundular. Daha sonra Kahire ye giderek Arab Doktorlar Birli i ile hangi tür t bbî malzeme, ilaç ve g dalar n acilen ulaflt r lmas gerekti i müzakere edildi ve gerekli malzemeler al narak Filistinlilere gönderildi. Kahire deki Filistinli yaral lara da ayr ca yard m yap ld. Öte yandan, Bangladefl te kas rga dolay s yla ma dur olanlar için yap lan yard mlar da yerine ulaflt r ld. G da paketi, battaniye ve elbise yard m nda bulanan ve yard mlar götüren Sosyal Hizmetler Baflkan Yard mc s Süleyman Y lmaz ve Nihat Köse ayr ca, Shatkira, Khulna, Bagerhat ve Dakka flehirlerinde yap lmas planan ce içinde mescit de bulunan hastane ile yetimhanelerin de temel atma törenlerine kat ld. Bangladefl yard m projelerindeki tüm binalar n tarihinde bitirelerek, Kurban Bayram nda hizmete aç lmas planland. Türkiye de ve Gazze de hastanede yatan yaral lara da yard m edildi Bangladefl yetimhane temel atma töreni IGMG PERSPEKTIVE 13

14 teşkilat Kardefllik ve Daya n flma Günü Onbinler Kardefllik ve Dayan flma Günü nde bulufltu IGMG taraf ndan Belçika n n Hasselt kentinde düzenlenen Kardefllik ve Dayan flma Günü ne 25 bini aflk n kifli kat ld. Günün konuflmac - lar aras nda Bosna-Hersek Baflmüftü sü Prof. Dr. Mustafa Çeriç ve Almanya slam Konseyi Baflkan ve Almanya Müslümanlar Kordinasyon Konseyi Dönem Sözcüsü Ali K z lkaya bulunuyordu. Kardefllik ve Dayan flma Günü nde, dünyan n çeflitli yerlerinde, IGMG nin Kurban Kampanyas ile insanî yard m hizmetlerinde iflbirli i yapt çeflitli resmî ve sivil kurulufllar n temsilcileri de misafir konuflmac olarak bulundu. slam Konferans Teflkilat Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ise, kat l mc lar tebrik ederken toplant ya kat lamad için üzüntüsünü belirten bir mesaj gönderdi. Kardefllik ve Dayan flma Günü, Avrupa 20. Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas birincisi Fatih Çiçek in Kur an- Kerim okuyuflunu müteakiben, IGMG Teflkilatlanma Baflkan Sami Ganio lu nun selamlama konuflmas ile bafllad. Ganio lu, bu büyük organizenin gerçeklefltirilme sebebini anlatt ktan sonra, dünyan n çeflitli yerlerinden kat lma zahmetinde bulunan misafirlere teflekkür etti. Bölge ve Bölge Baflkanlar n n tan t - m ndan sonra ise IGMG nin geçmiflte yapt hizmet ve faaliyetleri anlatan video klib sunuldu. Daha sonra kürsüye gelen IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan Müslümanlar n Avrupa da toplumsal hayata yapt klar olumlu katk lara de- indi. Yavuz Çelik Karahan flunlar söyledi: fiahsiyetli bir Müslüman olarak toplumsal hayat n içinde yer almal y z! Yer almal y z ki, yerimizi baflkalar taraf ndan oluflturulan imajlar almas n. Zorlaflt rmay de il, kolaylaflt rmay emreden bir dinin mensuplar y z. Efemdimizin ifadesiyle, iman n en üst derecesi Lâ ilâhe illallah ve en afla derecesi de yol üzerinde insanlara eziyet verecek bir fleyi kald rmak oldu unu hat rdan ç karmamal y z! Toplumsal hayat, bizler için ifrat ve tefrit aras nda gel-gitlerin de il, itidalin yafland verimli bir alan olmal d r! Bugün, içinde yaflad m z toplumlarda, Müslüman ferdin hayat n her alan nda kendini görünür k lmas sorumlulu umuz var. Müslüman ailenin mahallede tan n r bir dost olma sorumlulu u var. Bugün, içinde yaflad m z toplumlar n kültür dünyalar na, Müslüman flahsiyetler olarak sanat eserleri hediye etme sorumlulu umuz var. Bugün, slam içinde yaflad m z toplumlar n dillerinde misafir de il, ev sahibi yapma sorumlulu umuz var. 14 IGMG PERSPEKTIVE

15 teşkilat Genel Baflkan m z Yavuz Çelik Karahan Bugün, gelir da l m ndaki adaletsizli inin vahflet derecesine ulaflt dünyada, madde ile kurulacak iliflkinin tekrar insanca olmas için alternatif üretme sorumlulu umuz var. Bugün, içinde yaflad m z toplumlar, içinden geldi imiz medeniyetle tan flt rma sorumlulu umuz var. Ve bunu en güzel flekilde söyleme ödevimiz var Tan flt - r rken tan flma, tart flma ve yeniden anlama sorumlulu umuz var. Hikmeti hikmetlice aktarma sorumlu umuz var. Geçen 47 y ll k süreçte, göçün ilk y llar, göç eden Müslümanlar n temel dinî ihtiyaçlar n karfl lamalar için çal flmalar yla flekillendi. fiimdilerde ise, bu ihtiyaçlar n karfl lanmas n n yan s ra yeni görevlerimiz var. Bunun için de baflta, slam Avrupa daki Müslüman nesillere aktar p, onlar n slamî kimlikleriyle, bu toplumlarda yerlerini almalar n temin etme sorumlulu umuz var. Hiç bir Müslüman n bask ya ve haks zl klara karfl kay ts z kalamayaca na vurgu yapan IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan Türkiye den de baz isteklerde bulundu: Kendi ayd n na, siyasetçisine, ö rencisine hatta vatandafl na düflman olan bir Türkiye istemiyoruz! Kendisiyle bar fl k, vatandafl yla bar fl k, tarihiyle bar fl k, adâlet ve özgürlükleri kendine temel ilke edinmifl bir hukuk devleti anlay fl yla sorunu olmayan bir Türkiye arzu ediyoruz! Karahan, eski Baflbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan n ev hapsinde tutulmas n da k nad : Ve yine ömrünü Türkiye ye adam fl, hizmetleriyle insan m z n gönlüne taht kurmufl, büyük bir devlet adam, baflbakan m z ve muhterem hocam z, Prof. Dr. Necmettin Erbakan n 83 yafl nda olmas na ra men ev hapsine maruz b rak lmas na vesile olan çarp k adalet anlay fl n k n yoruz. Karahan flöyle devam etti: Bu utanç tablosunun bir an önce son bulmas n arzuluyoruz! Ve özellikle hat rlat yoruz! Ancak demokrasi s nav n geçmifl bir Türkiye, Avrupa daki insan na karfl sorumluluklar n arzu edilen nitelikte yerine getirebilir! De erli kardefllerim, 47 y l bir insan ömrü için uzun bir süre. Avrupa daki Müslümanlar n bir ç nar gibi bu topraklara kök salmas için, önümüzde inançla besledi imiz bereketli bir süreç var Teflkilatlar - m z n günün gerekleri do rultusunda yenilenmeye ve yap lar n geliflen ve de iflen flartlar do rultusunda sürekli gelifltirmeye ihtiyaçlar var. Temel ilkelerimizi esas alarak yenilenmeyi canl tutmak önemli vazifelerimizdendir. Bizim temel esas m z slamî kimli- imizdir. slamî kimli i ön plana ç - karmayan bir hareket, Müslümanlar temsil edemeyece i gibi, her esen rüzgârda yalpalamaya mahkûmdur. Kardefllerim, bizler, slam temel kaynaklar m zdan ö renmeli ve ö retmeliyiz. Bunu yaparken gelenekten gelece e sa lam köprüler olmal y z. Bunu sadece bir zihni faaliyet olarak de il, hayat n ta kendisi olarak kavramal y z. Kendimizi insanlara insanlar n de il, Allah ve Resulü nün raz olaca flekilde anlatmal y z. Yeryüzü ile ba lar m z kurarken, ümmet bilinciyle bunu yapmal y z. Müslüman olman n en önemli özelli inin ibadet eden insan oldu unun bilincini gelifltirmeliyiz. Zaten Müslüman olarak hayat m z n tamam ibadete göre ayarl d r. Bunun için kulluk bilincini yerlefltirmek zorunday z. Avrupa daki Müslüman toplumun tarihini iflçi göçüyle bafllatmak büyük bir yan lg olur. Bizim Endülüs ü, Sicilya y, Osmanl n n Avrupa daki varl n hat rdan ç karmayarak, tarihi köklerimizle buluflma sorumlulu umuz vard r. Ama bunu yaparken, gelece e dünden de il, bugünden bakmal y z. Tarihi köklerimizi bir asabiyet alan olarak de il, gelece e olan borcumuzu ödemek için bir esin alan olarak görmeliyiz. Geçmifli de erlendirme biçimimiz, ufkumuzun s n rlar - n belirler. Geçmiflle kuraca m z sa l kl bir iliflki, gelece in bizim ellerimizde en güzel bir biçimde flekillenmesi anlam na gelir. Kardefllik ve Dayan flma Günü nde, IGMG Genel Sekreteri O uz Üçünçü, geçen seneden bu tarafa yap lan hizmetleri de erlendirdi- i bir konuflma yapt. Konuflmas na kardefllik, bar fl ve IGMG PERSPEKTIVE 15

16 teşkilat Prof. Dr. Çeriç IGMG Çocuk Korosu adalet için dua ederek bafllayan Üçüncü, teflkilat n yapt çal flmalar sadece Allah r zas n n göz önünde bulundurarak yapt n belirtti. Her türlü çabaya ra men IGMG mensublar n n fundamentalist, ekstremist veya en az ndan muhafazarkar olarak haks z bir tan mlamaya maruz kald n belirten Üçüncü, bu tan mlamalara karfl ç kt. Bizim ad m z Avrupa n n her taraf ndan geldiler Kur an da Allah koymufl: Müslümanlar, diye. Dolay s yla bunun d fl ndaki tüm tan mlamalar reddediyoruz diyen Üçüncü konuflmas na flöyle devam etti: Dinî bir kurulufl olarak hedefimiz, Kur an ve Sünnet e dayal bir hayat sürmek ve bu anlay fl m z da baflkalar na tebli etmektir. Bunun içindir ki, slam n emirlerine göre bir hayat, ne demokratik hukuk devleti ilkesi ile çeliflir ne de, paralel toplumu teflvik eder. Bu sebeble, IGMG hak ndaki önyarg lar n temelsiz oldu unu vurgulayan Üçüncü, aksine teflkilat olarak entegrasyona büyük bir katk yapt klar n belirtti. Bu anlamda, Kurban Kampanyas, Kur an yar flmalar, imamlar n e itimleri, çocuklar n ve gençlerin e itimi, dergiler ve internet sayfalar gibi hizmetlerin hepsinin bu amaca yönelik olarak gerçeklefltirildi ini söyleyen Üçüncü, dünyan n en büyük aç k hava hapishanesine çevrilen Gazze deki insanlara yap lan yard mlar n da bu aç dan de erlendirilmesi gerekti ini ifade etti. Üçüncü özetle flunlar söyledi: Bugün bizleri bir araya getiren geleneksel Kardefllik ve Dayan flma günümüzün hay rlara vesile olmas n, yani dinimiz slam a ve Allah n elçisi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) e hakk yla sahip ç kmam za, kiflisel ve toplumsal sorumlulu umuzun idrakindeki fertler ve teflkilat olarak, gayretlerimizi art rmam za, ve dolays yla Allah n r zas n kazanmam za, slam Ümmeti ile olan kardefllik ba lar m z n geliflmesine, akan kan ve gözyafllar n n dinmesine, yeryüzünde tan kl k etti imiz zülüm ve haks zl klar n bitmesine, ve nihayet adaletin, bar fl n ve eflitli in yeryüzünde tesisine vesile olmas n Cenab- Allah tan niyaz ediyorum. Biraz sonra paylaflacak oldu umuz bütün faaliyetlerimizi niçin yapt m z apaç k ortaya koydu umuz gibi, slam dinini de ne flekilde yorumlad m z da kamuoyuna bir kez daha beyan etmifl 16 IGMG PERSPEKTIVE

17 teşkilat Genel Sekreterimiz O uz Üçüncü Islamrat Baflkan ve KRM dönem sözcüsü Ali K z lkaya oluyoruz. Zira, bizim anlay fl m za göre, dinimiz ferdi hareketlerimizi ve Yarat c - m za karfl olan sorumluluklar m z tanzim etti i gibi, ayn zamanda toplumsal meselere kar flmam z, sorumluluk üstlenmemizi ve toplumun menfaatleri için takad m z n sonuna kadar çal flmam z emrediyor. Ancak dinî ve toplumsal meselelerle ilgili bu hassasiyetlerimiz sebebiyle teflkilat m za ve mensublar na yönelik, ferdî ve toplumsal müeyyideler uygulan yor. Ve ondan da öte bu hassasiyetlerimizden dolay bizlere bazen radikal, gerici, bazen de fundamentalist, ektremist veya en iyimser olarak ortodoks deniliyor. fiu hususun öncelikle tekrar alt n çizmek istiyorum: ster yok says nlar, ister boykot etsinler, ister saf d fl b rakmaya çal fls nlar. Birilerine yaranmak veya baz dünyal k menfaatlar n temini için, bizler ne din anlay fl m z, ne de toplumsal meselere yönelik hassasiyetimizi de ifltiriz!!! Tan mlamalara gelince: Ne radikali, ne ekstremisti, ne fundamentalisti... Bizim ad m z Cenab Allah Kur an- Kerim in Hac Sûresi nin 78. ayetinde vermifltir: Bizler Müslüman z, elhamdülillah!!! Bundan dolay d r ki bunun d fl ndaki tüm tan mlamalar ve yak flt rmalar red ediyoruz!!! Müslümanlar n oluflturmufl oldu u bir dinî cemaat olarak kurulufl amac m z dinimizi Kur an ve Sünnet in fl nda hakk yla anlamaya çal flmak ve hayat - m zda tatbik ederek etraf m zla paylaflmakt r. Bu manada slam dininin gereklerini yerine getirmek, ne yaflam fl ülkelerin hukuk düzenlerine ayk r d r, ne de paralel topluluklar n oluflmas n körükler; tam tersine dinimizi yaflamak için göstermifl oldu umuz gayret anayasalarda teminat alt na al nm fl olan din özgürlü ün en bariz tezahürüdür. Ve halen yaflam fl oldu umuz toplumlar flüphe ile baksa bile, topluluk olarak bizler bir yandan Müslüman bir kimli in oluflmas ve muhafazas için çabalarken öbür yandan da Müslümanlar n toplumsal hayatta kendi kimlikleriyle Sanatç Mehmet Akça ve Grub Tevazu eflitlerin aras nda bir eflit olarak yer almalar n teflvik ederek entegrasyona en ciddi katk y sa l yoruz. Sizlerin ve toplumumuzun hizmetine sunmufl oldu umuz her bir faaliyet, bizi biz yapan din anlay fl m zla, yani zaman ve mekan dikkate alan Kur an ve Sünnet yorumumuzla, Ümmet bilincimizle ve evrensel adalet arzumuzla anlam kazan yor. IGMG PERSPEKTIVE 17

18 teşkilat Teflkilatlanma Baflkan Sami Ganio lu Bundan dolay camiler aç yoruz, mimarl k hizmetleri sunuyoruz, camilerde görev yapacak olan imamlar yetifltiriyoruz. Bu nedenle Din stiflare Kurulu - muzu topluyoruz. flte bu sebeble hafta içi, hafta sonu ve tatillerde bütün yafl gruplar na yönelik din e itimi müfredat uyguluyoruz. Bu yüzden Kur an bülbüllerini yar flt r yoruz, ilahî mesaj n genifl halk kitlelerine ulaflmas için Maide-i Kur an programlar tertipliyoruz. Yine bu sebeble Peygamber efendimizin yeryüzüne teflrifini Kutlu Do um etkinlikleri çerçevesinde kutluyoruz. slam dinine hizmet etmifl olan büyüklerimizi ve kanaat önderlerini bu gerekce ile hay rla yad ediyoruz. flte bundan dolay üye kampanyalar m z, Kad n Kollar, Gençlik Teflkilat, Üniversiteliler ve Çocuk Kulübü çal flmalar n önemsiyor; ev sohbetlerine, yat l e itim seminerlerine, tan t m ve diyalog faaliyetlerimize ehemmiyet veriyoruz. Hatta ve hatta, bu sebeble insanî yard m kampanyalar tertipliyor, Hac ve Umre seyahatlar organize ediyor, Cenaze Fonu hizmetleri veriyoruz. Ulusal ve uluslararas kurulufllarda yerimizi al yor, dergiler, raporlar, kitaplar, internet sayfalar neflrediyor, internet radyosu çal flt r yor, sempozyumlar düzenliyor ve hukuk çal flmalar m z yürütüyoruz. Dolays yla hiç bir faaliyetimiz kendi bafl na bir amaç de- ildir. cra etmifl oldu umuz bütün faaliyetlerin, ortaya koymufl oldu umuz emek ve gayretlerin bir bütün olarak de erlendirildi inde tek amac vard r: O da insanl a faydal olmak suretiyle Allah n r zas n kazanmakt r!!! Halen Ne olmad m z anlatmakla meflgulüz. Oysa as l yapmam z gereken Ne oldu umuzu anlatmak, yani medeni, kültürel ve dini birikimimizle bu topluluklar için gerçek bir zenginlik teflkil etti imizi anlatmak olmal d r. Örne in, haber bültenlerinde izlemifl oldu umuz geçim ve gelecek korkusuyla do an çocuklar n öldüren kad nlardan hareketle bu topluma En-am süresinin 151 nci ayetini (Fakirlik korkusuyla çocuklar n z öldürmeyin, sizin de onlar n da r zk n biz veririz), hayk rmak durumunday z. Yafll insanlara huzur evlerinde fliddet uygulayanlara veya seksen yafl ndan sonra maliyet sebebiyle tibbi müdahaleleri k s tlamak isteyenlere sra süresinin 23 üncü ayeti mutlaka hat rlatmal y z. Ne buyuruyor Cenab Allah: Onlardan biri veya ikisi senin yan nda yafllan rsa kendilerine öf bile deme, onlar azarlama, güzel söz söyle. flte kardefllerim misallerini istedi imiz kadar ço altabilece imiz bu ilahî mesajlara kimin itiraz olabilir ki? Bunlara uyulsa, toplumsal huzur geliflmez mi. Elbette geliflir. Bizim gayretimiz de zaten bunun içindir. Yaflanan say s z olumsuzluklar n yan nda zikretti imiz bu güzelliklerimizin fark na varm fl olan insaf sahibi insanlarla ilgili bir misal verip sözlerimi noktalamak istiyorum. 18 IGMG PERSPEKTIVE

19 teşkilat Dünyan n çeflitli yerlerinden gelen misafirler Evet de erli büyüklerim, k ymetli bac lar m, sevgili gençler hem bu topluluklar için ve özellikle bu teflkilat için çok de erli hazinerlersiniz!! yi ki vars n z!! Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi Allah a emanet ediyor, salondaki hazirunu hürmet ve muhabbetle selaml yorum. Programda söz alan Almanya slam Konseyi Baflkan ve Almanya Müslümanlar Kordinasyon Konseyi Dönem Sözcüsü Ali K z lkaya, Avrupa daki ço unluk toplumlar n n Müslümanlar tam olarak kabullenmekte zorland na iflaret etti ve slamî kurulufllar n yapacaklar ortak çal flman n bu olumsuzlu un ortadan kalkmas na yard mc olaca n belirtti. Kardefllik ve Dayan flma Günü nde, programa dünyan n çeflitli yerlerinden kat lan misafir davetliler ad na Pakistan dan gelen El-Hizmet Vakf Baflkan hsanullah Waqas ve Endonezya Milletvekili Suryama Majana Sastra de birer konuflma yaparak IGMG camias n n Kurban Kampanyas ve özellikle de, deprem ve Tsunami gibi tabiî afetler sonras nda ümmet için yapt çal flmalara teflekkür ettiler. Misafirler aras nda bulunan ve kat l mc lara hitap eden Bosna-Hersek Baflmüftü sü Prof. Dr. Mustafa Çeriç yapt konuflmada, her türlü asimilasyon ve öz de erlerden uzaklaflmaya karfl ç kt. Çeriç, buna karfl - l k farkl kültür ve din mensuplar aras ndaki diyalog ve iflbirli inin gerekli oldu unu söyledi. Çeriç, zor günlerde kardeflli in önemine de de indikten sonra, slam n Avrupa daki tarihine iflaretle, Müslümanlar n Avrupa toplumlar na olumlu katk larda bulunabilece ini söyledi. Kardefllik ve Dayan flma Günü nün birinci bölümü sona ererken, programa çeflitli ülkelerden kat lan misafirlere birer teflekkür plaketi de takdim edildi. Program n ikinci bölümünde ise musikî a rl kl kültür program yer ald. IGMG Çocuk Korosu nun flark - lar yla bafllayan program, Hollanda dan Grup Tevazu nun ilahileri ve Mehmet Akça n n Tasavvuf musîkisi örnekleri ile devam etti. Daha sonra ise Mesut Kurtis ve Bayram Bilge Tokel çeflitli eserleri seslendirdiler. Kardefllik ve Dayan flma Günü nde pek çok cemiyetin standlar - n n yan s ra baflta E tim Baflkanl olmak üzere, Sosyal Hizmetler Baflkanl ile Çocuk Klübü nün özel hizmet tan t m programlar yer ald. Sosyal Hizmetler Baflkanl organize etti i Kurban Kampanyas ile di er insanî yard m ve sosyal hizmetlere iliflkin olarak genifl bilgi verirken, E itim Baflkanl da e itim materyalleri ile pek çok okul ve e itim merkezi hakk nda bilgilendirmelerde bulundu. Program akflam saat da sona erdi. IGMG PERSPEKTIVE 19

20 irşad Hazreti Nuh (a.s.) M. Hulusi ÜNYE Nuh (as) bir rivayette Hz. Adem (as) n vefat ndan 126 sene sonra dünyaya gelmifltir. 1 Di er bir rivayette ise Hz. Adem (as) ile Nuh (as) aras nda on kuflak var ve her kufla n aras da yüzer sene olarak kabul edilirse en az bin senelik bir zaman söz konusudur. 2 Hz. Adem ile Hz. Nuh aras nda binlerce senelik bir zaman vard da denilmektir. 3 nsanlar Allah n d fl nda put ve tagutlara inanmaya ve ibadet etmeye bafllay nca Cenab- Hak peygamber olarak Nuh (as) gönderdi. Nuh (as) yeryüzüne gönderilen ilk Rasul idi. Nuh (as) n kavminin ad n n Benu Rasib (Rasib O ullar ) oldu u söylenmifltir. 4 Kendisine peygmberlik görevinin verildi i yafl n, 50, 350 veya 480 yafl nda oldu u söylenmifl; bn Cerir et-taberi, son rakam bn Abbas (ra) n söyledi ini beyan etmifltir. 5 Kur an- Kerim de Nuh (as) n zor flartlarda vermifl oldu u mücadele ve Tufan olay genifl olarak izah edilir. dris (as) dan sonra insanlar do ru yoldan ayr ld lar. Dediler ki: Sak n tanr lar n z b rakmay n, ne Vedd i, ne Suva ve ne de Ye us u, Yeûk u ve Nesr i. [71:23] ayetinin tefsirinde Peygamberimiz (sav) flöyle izah buyuruyor: Bu ayette bildirilen isimler, Nuh (as) n kavminden salih insanlar n isimleri idi. Bu insanlar vefat edince onlar n hat ralar n yaflatmak ve onlara olan sevgilerini izhar etmek için heykellerini diktiler ve bu heykellere o insanlar n ad n verdiler. Bu durum bir müddet böyle devam etti. Önceleri bu heykellere ibadet etmediler. Ancak uzunca bir zaman geçtikten ve o heykeller hakk ndaki bilgiler yok olup, gerçek inanç sistemini içeren malumat ta ortadan kaybolunca, bu defa onlara ibadet etmeye bafllad lar. 6 Gün geçtikçe insanlar n aralar nda, zulüm, zorbal k, fitne, ahlâks zl k gibi kötülükler artmaya ve yay lmaya bafllad. Allaha ibâdet eden sâlih, çok flükreden bir kul olarak Kur an da tavsif edilen ([71:23]) Hz. Nuh (as), ilk rasul 7 olarak gönderildi. Nuh (as), kavmine kendilerine peygamber olarak gönderildi ini, yaln zca Allah a ibadet etmelerini bildirdi: (Nûh) dedi ki: Ey kavmim! Bende herhangi bir sap kl k yok, ben âlemlerin Rabbi taraf ndan gönderilmifl bir elçiyim... [7:61-62] İnsanlar, Hz. Nuh a tabi olanlar küçük gördüler. Fakat Nuh (as), onlar ikna için çok uğraşt ve diller döktü Fakat onlar Nuh (as) n bu davetlerini kabul etmediler: Buna karfl l k, kavminin ileri gelen kâfirlerinden bir k sm dediler ki: Biz seni bizim gibi insanlardan biri olarak görüyoruz, baflka de il. lk bak flta bizim ayak tak m m zdan baflkas n n senin arkana düfltü ünü görmüyoruz. Sizin bizden fazla bir meziyetinizi de görmüyoruz. Aksine sizi yalanc lar san yoruz.?[11:27] nsanlar, Hz. Nuh a tabi olanlar küçük gördüler. Fakat Nuh (as), onlar ikna için çok u raflt ve diller döktü: Nuh dedi ki; Ey kavmim! Peki flu söyleyece ime ne diyeceksiniz? Ben Rabbimden apaç k bir delil üzere isem ve O, bana kendi taraf ndan bir rahmet bahfletmiflse, size de onu görecek göz verilmemiflse biz, istemedi iniz halde onu size zorla m kabul ettirece iz? Ey kavmim! Ben sizden herhangi bir mal mülk istemiyorum. Benim mükafat m ancak Allah a aittir. [11:28-29] Nuh (as) la kavmi aras ndaki bu mücadele uzun bir zaman devam etti:... Dokuz yüz elli y l onlar n aras nda kald. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalay verdi. [29:14] Ancak, Nuh (as) n kavminden çok az insan iman etme flerefine ulaflabildi. Hatta kendileri iman etmedikleri gibi çocuklar na da iman etmemeleri, O na muhalefet ederek gerekirse harbetmelerini vasiyet ediyorlard. Kavminin iman etmesinden umudunu kesen Nuh (as), onlara beddua etti. Hz. Nuh, bu dokuzyüzelli sene gece-gündüz demeden tebli ini sürdürdü. Kavmi O na: Dediler ki: Ey Nuh! E er vazgeçmezsen, iyi bil ki, tafla tutulanlardan olacaks n!? [26:116]; Ey Nuh! Bizimle didiflip durdun, didiflmende de çok ileri gittin. E er do ru söylüyorsan, bizi tehdit etti in flu azab getir de görelim. [11:32] diye mukabelede bulununca, Nuh (as) art k yapacak fazla bir fleyin kalmad n gördü ve biraz daha afla dan alarak, mu ber bir ruh haleti içinde onlara flunlar söyledi:... Onu ancak Allah dilerse getirir. Ve siz O nu y ld racak de ilsiniz... [11:33-34] Bunun üzerine Cenab- Hak, rasulü Nuh (as) flöylece teselli buyurdu:... Bil ki kavminden flimdiye kadar iman etmifl olanlardan baflka art k kimse iman etmeyecektir. Onun için yapt klar fleylerden dolay kederlenme. [11:36] Nuh (as) kavmini Cenab- Hakka havale etti: Nuh: Rabbim! dedi, 20 IGMG PERSPEKTIVE

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı