Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma

2 Tebrik Teşrifleri ile müşerref olacağımız bu mübarek günler vesilesi ile Âlem-i İslâm ın Regaib Kandili ni tebrik eder, insanlık ailesine hayırlar getirmesini niyaz ederiz. İslam Toplumu Millî Görüş Merkez Yürütme Kurulu

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR HAZ RAN / JUNI 2008 Y l/jg.: 14, Say /Nr.: 162 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT lhan B LGÜ BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Özgürlük karfl tl!! 31 Mayıs ta, Belçika nın Hasselt kentinde gerçeklefltirdi imiz Kardefllik ve Dayanıflma Günü müzde bir araya gelerek bizleri yaln z b rakmad n z için teflekkür ediyoruz. Dünyan n çeflitli yerlerinden gelen ve özellikle Bosna- Hersek Bafl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çeriç in teflrif etti- i programla, kardefllik ve dayan flma duygular m z bir kez daha pekiflti. Bu programla birlikte güzel geliflmeler yaflan rken, Avrupa, Türkiye ve dünyan n di er yerlerinde ise üzücü ve endifle verici geliflmeler devam ediyordu. Örne in, Almanya da Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, Almanya n n anayasal temel düzeninin kabullenemeyece i bir kararla Müslümanlar n din özgürlü üne müdahele edilebilece ine hükmederken, Türkiye de de Anayasa Mahkemesi, Meclis in çok büyük ço unlukla kabul etti i ve üniversitelerde uygulanan baflörtüsü yasa n kald ran anayasa de iflikli- ini iptal etti. Türkiye Anayasa Mahkemesi, karar na gerekçe olarak, baflörtüsünün laiklik ilkesi ve cumhuriyetin niteliklerine karfl bir hareket oldu u iddias n gösteriyor. Her iki karar birbirinden farkl gibi görünse de, Müslümanlar n din özgürlü ünü k s tlamaya yönelik. Hakimlerin, anayasan n aç k özgürlükçü hükümlerini, verdikleri kararlarla geçersiz saymalar, hukuk devletini, hakimler devleti flekline dönüfltürme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Türkiye deki kimi hakimlerin kararlar n n, uluslararas hukuk camias nda tart flmal olarak kabul edilmesi bir yana, Türkiye, kendi insan na zulmü anayasallaflt rmas yla gündemdeki yerini koruyacakt r. Bu arada, yaz dönemi yaklafl yor. Kimimiz izin haz rl klar yaparken, kimimiz de tatilini burada geçirecek. Bu yüzden, E itim Baflkanl m z n organize etti i, çocuklar - m z n e timinde ve kimlik gelifliminde önemli bir rolu olan Yaz Okullar n hat rlatmak istiyoruz. Gelecek sayımızda buluflmak üzere, Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Zihniyet de iflimi 5 5 yorum gündem 8 gündem Yüzme dersi Asimilasyon ve göç aras nda bir tercih mi? 6 Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma 8 teşkilat Anayasa Mahkemesi karar özgürllükçü de il 10 Zihniyet de iflimi Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma Gençlik Kollar 17. Bilgi Yar flmas 11 IGMG Yaz Okullar haz r teşkilat teşkilat 14 Gazze ve Bangladefl e yard m 13 Onbinler Kardefllik ve Dayan flma Günü nde bulufltu 14 irşad Hazreti Nuh (a.s.) 20 Kur an- Kerim ve tabiat 22 Gazze ve Bangladefl e yard m Onbinler Kardefllik ve Dayan flma Günü nde bulufltu islam coğrafyası Almanya n n Ortado u politikas 24 M s r islam coğrafyası kültür 30 kültür Taberî 28 Kütüphaneler Müslümanlar n günlük yaflama katk lar 30 M s r Kütüphaneler kultur Der Islam im 3. Jahrtausend 32 irschad Der Koran und die Natur irschad kommentar 38 aktuell Der unbelehrbare Geist des Militarismus: Birma 36 kommentar Sinneswandel 38 Der Koran und die Natur Sinneswandel

5 yorum Zihniyet de iflimi O uz ÜÇÜNCÜ S fat, SPD Federal Milletvekili ve ayn partinin slam sözcüsü olan bayan Dr. Lale Akgün ün son aç klamalar na kulak kabart ld nda, kaç - n lmaz olarak insan, eski baflbakanlardan Konrad Adenauer in, "Beni, dünkü z rvalamalar m ilgilendirmiyor" fleklindeki tarihî sözünü hat rl yor. Öyle görünüyor ki, bu durufl, Bayan Akgün ün yeni siyasal davran fl biçimini oluflturuyor. Akgün ün, en son Alman medyas arac l ile kamuoyuna yans yan Ankara daki Diyanet flleri Baflkanl ve k saca D T B diye bilinen Diyanet flleri Türk slam Birli- i ile olan hesaplaflmas, daha baflka nas l izah edilebilir ki? flte, Kölner Stadtanzeiger gazetesinde tarihinde yay nlanan makalesinden bir kaç tad ml k cümle: Makalede flöyle deniliyor: "Türkçe okuyanlar n bir avantaj var: Sol liberal bir gazete olan "Radikal" flimdi "Diyanet"in internet makalelerinden al nt lar yap yor. Bu al ntlar ile Radikal, resmî din kurumu ve Almanya daki uzant s Köln Merkezli Ditib in gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Ditib, Ankara dan idare edildi i için, oradaki her kelime Köln için de bir yönlendirici oluyor. Kat muhafazakar slamist metinler bireyselli e, özgürlü e ve ço ulculu a çok az yer b rak yor." Metin ilerledikçe, Bayan Akgün ün gazab da art yor: Diyanetin, flu anda internetten ç kar lm fl olan "iyi ve örnek bir Müslüman Kad n" ile ilgili rehberindeki ifadeler zarars z bir flekilde bafll yor: Burada, zina ve fahiflelik günah olarak ifade ediliyor. Gerçi, ayn görüflleri pek çok kilise ve düflünce öncüleri de savunuyor. Ancak bunu daha sonra, Amerika daki Evanjelik lerle Suudî Arabistan daki Vahhabhi lerin kaba teorilerini hat rlatan bir mant k takip ediyor: Parfüm ve filört gibi zarars z gündelik uygulamalar, zina ve fuhfla at - lan ilk ad m olarak takdim ediliyor. fiimdi dahas geliyor: Bu ahlâk vaazc lar için asl nda din önemli de il, as l mesele, topluma hükmetme meselesi. Kendi hayat flekillerini, fikirlerin bir yar flmas olarak de il de, bunlar bir dogma olarak alg l yorlar. Hedefleri iktidara konmak. Ki bu iktidar, küçük bir grubun büyük bir gruba olan tahakkümünün iktidar. Burada tehlikeli olan ise, gerek Türkiye de Diyanet, gerekse Almanya da Ditib, kendi ahlakî tesirlerini insanlar üzerinde kullanarak, Türkiye de de epey zamandan beri günlük hayat tan mlayan modern norm ve davran fl biçimlerini, tamam yla ortadan kald rmaya çabal yorlar y l nda D T B ile el-ele Can al c son nokta ile bitiriyor: "Di er dernekler kötülenirken, Ditib burada nereyese hep "iyi slam derne i" rolünü oynuyor. Ama, Diyanet in internetteki makalesi, bu genel yarg lar n do ru olmad n gösteriyor. " nternet ve arama motorlar ça- nda çok rahat ortaya ç kan zihniyet de iflimi iflte buna denilir Daha 2004 y l nda, ilginçtir ki Köln Yeni Camii Jüri Heyeti nde de bulunan bayan Akgün, Ditib ve üyelerini "özgürlük Müslümanlar " olarak tan mlay p flu aç klamay yap yordu: " slam, hiç bir zaman geri kalm fll n flifresi de ildir." Akgün, slam n modernite ile ba daflmayaca n söylemeye müsade edilemeyece ine de vurgu yap yordu. Dahas bayan Akgün, 2007 y l nda, kamuoyunda, yaflanan bir din olarak slam ile, dini siyasal amaçlar için araç olarak kullanan slamizm aras nda yeteri kadar aç k bir ay r m yap lamad hat rlatmas nda bulunuyordu. Akgün, ayn zamanda alt n çizerek, Müslümanlar n genel olarak slamizm suçlamas na maruz kalmamas uyar s nda da bulunuyordu. Ne var ki muhteviyat olarak da iyice mesnetsiz argümanlar üzerine kurulu bu denli büyük bir zihniyet de iflimi elbette sebepsiz de il. Zira, yak ndan bak ld nda, bayan Akgün ün D T B ile ilgili görüfllerinin, D T B in Müslümanlar Koordinasyon Konseyi ndeki üyeli i ve bunun neticesinde "organize olmufl Müslümanlar" n etkin bir flekilde kamuoyu önüne ç kmas ile 180 derece de iflmifl olmas göze çarp yor. Yine, bir " slam uzman " olarak, bay Schäuble nin slam Konferans na davet edilmeyiflini hâlâ hazmedemedi i gözleniyor. Siyasal güvenililirli in kaybedilmesi bir yana as l üzücü olan hazimsizli i her halinden belli olan bayan Akgünün, Müslümanlar n toplumsal eflitlik için yapt klar hakl isteklerini kösteklemek için slamî kurulufllar aleyhine bafllat lan düzenli karalama kampanyalar n yürüten u ursuz Koro ya kat lm fl olmas. lgili kurulufllar n, bayan Akgün gibi sürekli fikir de ifltiren birini ciddîye almamalar n tavsiye ediyoruz. Ama slamî kurulufllar, bu ve buna benzer kampanyalar vesile bilerek, karfl l kl dayan flmay güçlendirmeli ve Federal Almanya da Müslümanlar temsil edecek alt yap n n kuvvetlendirilmesi için daha da samimî bir flekilde çal flmal lar. IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Yüzme dersi Asimilasyon ve göç aras nda bir tercih mi? Mustafa YENERO LU Düsseldorf dare Mahkemesi, Müslüman bir ö rencinin karma yüzme dersine kat l m ile ilgili uzun süredir beklenen karar n aç klad. Mahkeme, k z ö rencinin erkeklerle beraber yüzme dersine kat lmas gerekti ine karar verdi. Mahkemenin bas n bildirisinde, bu derse kat lma mecburiyetinin, din özgürlü ünün ihlali anlam na geldi i, ancak vücut hatlar n belirginlefltirmeyen yüzme k yafeti ile bu ihlalin en aza indirgenebilece i belirtiliyor. Buna göre, son tahlilde, devletin e itim sorumlulu unun, ö rencinin din özgürlü üne müdahele edilimesinden ve ailenin çocuklar n kendi dinî düflüncelerine göre e itmesinden daha öncelikli oldu u kanaati tercih ediliyor. Karar, hukukî aç dan de erlendirildi inde yanl fl ve kabul edilemez olmas na ra men, sürpriz de say lmaz. Nitekim karar bu haliyle, devlet politikalar nda son y llarda gözlemlenen bir olguyu, yani Müslümanlar n din özgürlü ünü mümkün oldu unca s n rland rmay ve çarp k bir entegrasyon anlay fl ndan hareketle asimilasyonun hedeflendi ini do rulamaktad r. Zaten, davac n n avukatlar da bu tesbitten hareketle karara itiraz edeceklerini aç klad lar. Zira karar n bu flekilde anayasaya ayk r oldu u flüphe götürmüyor. Bununla beraber uzun y llar sürecek ve belki de Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne kadar gidebilecek bir hukuk mücadelesini maalesef hesaba katmak durumunday z. Müslümanlar için din özgürlü ü ile ilgili tart flmalar n etraf nda, belli ki, bugüne kadar oldu u gibi, bu süreç içerisinde de Müslümanlar n kendilerini toplumdan d fllad klar varsay m yla yürütülecek polemik dolu tart flmalar müflahade edece iz. Tart flmalar n temelinde ne anayasal de erler, ne de özgürlükçü, ço ulcu toplum kriteri olacak; aksine, benmerkezci kültürel yaklafl mlar ve sekülarist dünya görüflünün dayat ld bir retorik, nesnel bir tart flmay gölgeleyecek. Karar bu haliyle, devlet politikalar nda son y llarda gözlemlenen bir olguyu, yani Müslümanlar n din özgürlüğünü mümkün olduğunca s n rland rmay ve çarp k bir entegrasyon anlay ş ndan hareketle asimilasyonun hedeflendiğini doğrulamaktad r. Devletin bünyesindeki birçok stratejistin son mahkeme karar ile, Federal dare Mahkemesi nin 1993 y l ndaki yanl fl karar n da bertaraf etme gibi bir niyetinin oldu u anlafl l yor. Federal dare Mahkemesi, slam n tesettür ile ilgili kurallar aç - s ndan bak ld nda, karma olmayan spor dersi imkan n n sunulamamas ve bu nedenle ö rencinin vicdanî ikilemde kalmas dolay s yla, 12 yafl ndaki Müslüman bir k z ö rencinin bu dersten muaf tutulmas gerekti ine karar vermifl ve karar n da ayr nt l bir flekilde gerekçelendirmiflti. Bugün birçok kifli, bu karar n entegrasyon politikalar aç s ndan sorunlu oldu unu ve devletin menfaatinin, ailenin e itim hakk ve ma dur ö rencinin vicdanî ikileminden daha öncelikli olmas gerekti ini düflünüyor. Ancak mesele gerçekten Müslümanlar n toplumsal hayata kat l m n n art r lmas hususu mu? Yüzme dersi hususu, insanlar dikkate almadan, dünya görüfllerini savaflt rmak amac na yönelik kullan lmaya uygun bir konu mu? Devlet, anayasal yap ya göre bir temel hak olan ailenin e itim hakk n bu flekilde ihlal ederek, çocuklar n n dinî e itim hakk yla alakal olarak, olmad k yere, ailelerin özgürlük alanlar na kar flabilir mi? Bu haliyle devletin, e itim yükümlülü ünü ve denetleyici vasf n aflarak, ailelerin çocuklar n nas l yetifltireceklerine dair yön vermeye çal flmas, do rudan anayasan n ihlali anlam na gelmiyor mu? Herhangi bir dinî veya dünyevî görüflü benimseyen ve bu görüfllerin tezahürlerini devlet marifetiyle topluma dayatmaya çal flan bir anlay fl, özgürlükçü demokrasiye ters düflmüyormu? Tüm bu sorular, Almanya n n, anayasal hukuka dayanan yap s n temelden de ifltirme teflebbüslerinin Müslümanlar üzerinden yürütülmeye çal fl ld n aç kça gözler önüne sermektedir. Ancak tart flmalar n Müslümanlar üzerinden yürütülmesi, sürecin uzun vadede tüm vatandaflla- 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem r n özgürlük haklar n n s n rland r lmas na do ru yönelece i gerçe ini gölgelemektedir. Bununla beraber bu durum, toplumun büyük kesimince gözard edilmekte ve hatta ortaya ç - kan temel hak ihlalleri, potansiyel bir tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik önlemler olarak alg land klar için de desteklenmektedir. Hâlbuki, yüzme dersi konusunda yap lan tart flmalar n ne entegrasyon ne de yüzmenin ö renilmesi ile ilgili oldu unu afla daki rakamlar aç kça göstermektedir: Bavyera Eyaleti nde ö rencilerin yüzde 93,2 si spor ve yüzme derslerini ayr ayr yaparken, ayn rakam Baden- Württemberg de yüzde 88,3, Saksonya Eyaleti nde ise yüzde 73,8 dir. Hamburg, Schleswig- Holstein ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletleri nde karma dersleri tercih ederken, Kuzey Ren Vestfalya da yüzde 65,8 karma, yüzde 17,1 bazen karma, bazen ayr ayr ve yüzde 17,1 i de k z ve erkek ö renciler ayr ayr ders görmektedirler. 1 Konu gerçekten entegrasyon ise, Müslümanlar biryana, as l, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde spor ve yüzme derslerinin, niçin, neredeyse tamamen k z-erkek ayr olarak gerçeklefltirildi i sorulmal d r. Madem yüzme dersi, entegrasyon için olmazsa olmaz bir flartt r, o zaman, sadece Müslümanlar n de il, ayn zamanda Müslüman olmayan çok büyük bir kesimin de entegre olmay fl gibi büyük bir sorun ortaya ç kmaktad r! Birçok bilim adam eflitlik nedeniyle ki bu husus sürekli Müslümanlara karfl öne sürülmekte derslerin cinsiyetlere göre ayr yap lmas gerekti ini düflünüyorlar. 2 Bunun nedeni olarak da, erkeklerin fizik ve hareket üstünlükleri ile k zlara karfl kendi isteklerini kabul ettirmeleri ve onlar n isteklerine az hassasiyet göstermeleri ve böylece spor dersinde k zlar n erkeklere uyma durumunda kal p, ikinci plana at lmalar gösterilmektedir. Böylece k zlar, karma spor dersindeki hareket ve sosyal davran fllar noktas nda geri planda ve pasif kalmaktad rlar. Buna karfl n, karma olmayan spor derslerinde k zlar n serbest oyun ve hareketlerde daha rahat olduklar belirtilmektedir. Sonuçta, okulda spor derslerinin k z erkek ayr gruplar halinde tercih edilmesi gerekti i ifade edilmektedir. 3 Nitekim E itim Bakanlar Konferans da, karma yüzme ve spor dersine mesafeli duran aç klamalarda bulunup, karma spor ve yüzme dersinin sadece pedagojik, spor uzmanl ve okul organizasyonu aç lar ndan kabul edilebilece i durumlarda mümkün olabilece ini belirtmiflti y l nda, Spor Bakanlar Konferans eski Baflkan da karma derse karfl görüfl bildirmifl ve belli bir yafltan itibaren spor dersinin karma yap lmaktan vazgeçilip vazgeçilemeyece ini sormufltu. 5 Yüzme dersi, entegrasyon için olmazsa olmaz bir şart ise, o zaman, sadece Müslümanlar n değil, ayn zamanda Müslüman olmayan çok büyük bir kesimin de entegre olmay ş gibi büyük bir sorun ortaya ç kmaktad r! Verdi imiz bu bilgiler ve karma ders etraf nda Müslümanlarla ba lant l olmaks z n yürütülen bu tart flmalar, meselenin devletin e itim yükümlülü ü ile ilgili olmad n göstermektedir. Aksine, bu durumun Müslümanlara karfl yürütülen politikalara destekleyici ek önlemler olarak ortaya ç kt n ve maalesef hakimlerin de bu kararlar yla Kültür savafl atmosferinden ne kadar etkilendiklerini göstermektedir. Nitekim devlet, insanlar n aç kca beyan edilmifl isteklerinin tersine ilgililerin üzerinde bask kurup, buna ayk r bir menfaat dayatmaya kalk fl rsa, bu durum, temel insan haklar na ters düfltü ü gibi, devletin kendi denetleyici konumunu zay flatmakta ve e itim yükümlülü ünü dünya görüflü aç s ndan tarafs z olarak yerine getirme yükümlülü ünü zora sokmaktad r. Okul yönetiminin, dayatma gerekçesinde iddia edildi i gibi, ö renciyi d fllayan eylem, haftada iki saat olan bir derse kat lmama tercihi de il, tam aksine, devletin vicdanî ikilemi gözard ederek, ailelerin e itim hakk - n k s tlayan zorlamas d r. Hâl böyleyken, tehditlerden de çekinilmemektedir: Son çare olarak, çocu un ailenin elinden al nmas anlam na gelen çocu un menfaatlerinin tehlike alt nda olmas ndan bahsedilmektedir. Hatta Okul Müdürü Christian Henkelmann daha da ileri giderek, Müslümanlar ya entegre olurlar, ya da, sonuçlar na katlan r ve ülkelerine geri dönerler sözleriyle küstahlaflmaktad r. Böyle bir anlay fl n varl, maalesef, "Almanya daki Müslümanlar n buray çoktan beri yurt edindikleri" gerçe ini anlamakta ciddî sorunlar yaflayan insanlar n var oldu unu göstermektedir. Bu sebeplerden dolay bizim ç kard m z sonuç, anavatanlar m za geri dönmek de ildir Bay Henkelmann! Tam aksine, özgürlükçü demokratik düzenin korunmas için mücadele vermek olacakt r! 1 Die SPRINT-Studie - Eine Untersuchung zur Situation des Schulsports in Deutschland, Deutscher Sport Bund (fand aus Kostengründen in nur sieben Bundesländern statt), S. 94 Abbildung 14 2 Gender Mainstreaming in der Schul(sport)- entwicklung - Eine Genderanalyse an Schulen Diss. vorgelegt von Elke Gramespacher, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, WS 06/07, S. 72, Anlage Sport 7 3 Gender Mainstreaming, S. 78, Anlage Sport 7 4 Perspektiven des Schulsports vor dem Hintergrund der allgemeinen Schulent-wicklung (Beschluss der Kultusministerkon-ferenz vom Auf die andauernde Gültigkeit dieses Aktionsprogramms hat die KMK in einem Beschluss von 2004 hin-gewiesen 5 Insofern sei auch einmal die Frage gestattet, ob es zumindest ab einem bestimmten Alter auch denkbar wäre, dass wir die Koedu-kation sozusagen im Sport einmal aufheben, denn hier gibt es Interessen von Mädchen, die gravierend anders sind als die von Jungen. (Aus der Rede von Annegret Kramp- Karrenbauer, Vorsitzende der Sport-ministerkonferenz, S. 19, Anlage Sport 3 IGMG PERSPEKTIVE 7

8 gündem Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma lhan B LGÜ Nergiz kas rgas evleri y kt Dünya, 2 May s ta Burma da Nergiz kas rgas sonras nda meydana gelen tabiî afetin sonuçlar na odaklanm fl noktada. Afet sonucunda ne kadar insan n hayat n kaybetti i, ne kadar n n kayboldu u ise tesbit edilemiyor. nsanlar, kaybettikleri yak nlar n ölü ya da diri aramakla meflgul; açl k, susuzluk ve yaral lar yla can havliyle u rafl rken, kendilerine gelecek olan yard mlar n ne zaman ulaflaca umuduyla bekliyor. Çaresizlik, yeni salg n hastal klar n yayg nlaflmas ile giderek daha da art yor. ktidar elinde bulunduran askerî cunta ise, hiç bir fley olmam flcas na, dünyan n yard m taleblerini, içifllerine müdahele gerekçesiyle reddederken, kendince oluflturdu u ve askerî iktidar n meflruiyetini onaylatt rd bir referandumla meflgul. Askerî cuntan n, yard m önerilerini geri çevirmesi yetmiyormufl gibi, binlerce ma duru, afet bölgesine zorla geri göndermesi de bir baflka can al c nokta. Afetten bir ay sonras nda, tahminlere göre, yard mlar n ulaflmamas sebebiyle 20 bini aflk n kiflinin hayat n kaybetti i bildiriliyor. Yürek parçalayan duruma ra men Burma askerî cuntas, böylece Militarizmin menfur ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Militarizmin ruhu nedir? K saca, askerî s n f n ilke ve de erlerinin iktidar olmas anlam na gelen Militarizm, silahl kuvvetlerin bir ülkenin idare ve siyasetine el koymas olarak tarif ediliyor. Bu anlamda Burma yönetimi, Militarizm i de aflarak, sadece idare ve siyasete el koymakla kalm - yor, ülkenin varl klar na ve do rudan insanlar na da sahip bulunuyor. Dünya, Nergiz kas rgas ile Burma Militarizmi nin gerçek yüzünü daha da iyi görebilme imkan na kavufltu. Askerî idarenin sadece bir idare olmad n, aksine, bir ülkenin toptan askerlerin mülkiyetine geçmifl oldu unu gördü. Burma Militarizmi, kendi insanlar çaresizlik içinde k vran rken, d fl yard mlar bile ülkenin namusuna müdahele olarak alg layor. En s radan bir insanî dayan flmay dahi kendisine tehdit olarak de erlendiriyor, kas rgan n geçti i yerlerde, ne kadar insan n kay p oldu unu, ne kadar insan n acil yard ma ihtiyaç oldu unu araflt rma ihtiyac bile görmüyor. Militarizmin tipik bir uygulamas - n yaflayan Burma gerçe i, asl nda yer yüzünde kendisini tek kurtar c ve koruyucu olarak gören klanlar n, kliklerin, gruplar n ve juntalar n son örneklerinden biri. Ayn ruhu, geçen yüzy lda, Mussolini, Hitler, Stalin, Franco, Pinochet, Suharto, Marcos ve Saddam dönemlerinde görmüfltü dünya. Bu diktatörlerin, kendilerinde vehmettikleri, insanlar kurtar c l k, koruyuculuk ve en önemlisi denetleyicilik hakk, ülke savunma ve korumas nda önemli bir meflru araç olan askerî müesseselerin kullan lmas yla tam bir felaketle sonuçland. Burma yönetimi bu durumdan, hâlâ ders alm fl görünmüyor. Bir felaket karfl s nda, yard m yap lacaksa bile, ancak kendi adlar ve elleri ile yap labilece i inanc yla, kendi kurtar c l k egolar n tatmin etmek isteyen bu zihniyeti, zaman zaman baflka yerlerde de görmek mümkün. Nitekim ayn zihniyetle, 1999 A ustos unda Marmara bölgesinde meydana gelen depremde, slamî kimlikli insanlar n kurdu u yerli ve uluslararas kurulufllar n yard mlar n n engellenme giriflimlerinde oldu u gibi, 2005 y l nda New Orleans ve çevre kentleri tahrib eden Katrina kas rgas esnas nda da karfl laflm flt k. Nas l olurdu da, Bush zihniyeti öncülü ündeki bir süper gücün, uluslararas yard ma ihtiyac olabilirdi? Mant k, ayn mant k oldu una göre, Militarizmin menfur ruhunun illa da, askerî bir idarede hayata geçirilmifl olmas gerekmiyor. Burma Militarizmi nde, ayn zamanda bir utanmazl k da söz konusu. 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 gündem Ma durlar hâlâ yard m bekliyor General Shwe B rak n Burma gibi yoksul ve teknik imkans zl k içinde bulunan bir ülkeyi, böylesine büyük bir felaketin üzerinden, hiç bir ülke gelemez. Bu yard mlar, felaket ma durlar n n en tabiî hakk. Bunun yan s ra, ma durlar bir an bile olsa teselli etmeyi, bir insanl k vazifesi olarak gören insanlar n yard laflma duygusunun böylesine ayaklar alt na al nmas n, ancak militarizm ruhu hakl görebilir. Burma Militarizmi nin ruhunu kavrayabilmek için, ülke ile ilgili olarak baz bilgileri de aktarmakta fayda görüyoruz. Bunlardan birincisi, maafllar ve fiyatlar; di eri ise vatandafll k yasas. Ülkedeki askerî cunta, mal ve hizmet ücretlerini halka karfl bir silah olarak kullan yor ve fiyatlar özel olarak yüksek tutuyor. Böylece, halk n al m gücü otomatik olarak düflüyor. ktidardaki cunta ve yandafllar ise ald klar maafl, rüflvet, tabiî kaynaklardan al nan paylar ve uyuflturucu dahil kaçakç l ktan elde ettikileri gelirlerle lüks bir hayat yafl yor. Resmî olarak bir Amerikan Dolar 6.9 Kyat iken, bu oran kara borsa da 1600 Kyat a kadar ç kabiliyor. Maafllara gelince. Ülkede, en yüksek maafl askerî cunta lideri General Than Shwe al yor Kyat. Ancak, iyi bir özel flirketteki ücretler ise K yat tan bafll - yor. Ö retmen maafllar ise Kyat aras nda de ifliyor. S radan bir televizyon Kyat tan bafllarken, s radan bir bilgisayar Kyat ve bir bilgisayar monitörü ise Kyat. Ülke, Devlet Bar fl ve Kalk nma Konseyi (Naingngandaw Ayechan Thaya Yay Hnin Phwanphyo Yay Kaungsi) taraf ndan idare ediliyor ve baflkanl n da, 15 Kas m 1997 tarihinde iktidara gelen ve ayn zamanda Savunma Bakan ve Genel Kurmay Baflkan olan General Than Shwe yap yor. General Than Shwe, bir kaç sene önce k z na yapm fl oldu u dü ün ve verdi i dü ün hediyesi olarak da efsaneleflmifl durumda. K z n n sadece dü ün hediyesinin toplam de eri, 50 Milyon dolardan olufluyor. Hükümetin, Nergiz kas rgas ma durlar için ay rd yard m miktar ise sadece 5 Milyon dolar. Ülkeye yabanc lar n turist olarak ziyaretlerine çok k s tl olarak müsade ediliyor. Gazeteciler ise sadece belirli kutlama törenlerini izlemek için müsade alabiliyor. Askerî cuntan n 1982 y l nda ç - kartt yeni vatandafll k yasas, 300 bine yak n Müslüman n vatandafll - n n kaybetmesine yol açm fl durumda deki askerî sald r lardan kaçarak mülteci durumuna düflen Müslümanlar n, fiilen vatandafll ktan ç kt klar kabul ediliyor. IGMG Perspektive dergisinin 2007 fiubat say s nda da belirtildi i gibi, ülkede özellikle Müslümanlara karfl bir etnik temizleme söz konusu. Kuzey deki Müslümanlar n yan s ra, Arakan Müslümanlar n n önemli bir bölümü Bangladefl, Pakistan, Suudî Arabistan ve Hindistan da Mülteci olarak bulunuyor. Askerî cunta, Müslümanlar n mülklerine elk koyuyor, evlilik ve vatandafll k için gerekli olan do um kay tlar n yapm - yor. Askerî cunta, her f rsatta Müslümanlara karfl sald r lar da yönlendiriyor. Nitekim 2002 y l nda, bafl nda Budist rahiplerin bulundu u organizeli bir grub, kuzey bölgelerinde yaflayan Müslümanlara karfl sald rm fl ve sald r lar sonras nda 30 a yak n cami tahrip edilmifl, evleri yak lm fl ve kad nlara tecavüz edilmiflti. Yeni vatandafll k yasas, tüm vatandafllar n sahibinin ayn zamanda askerî cunta oldu unu gösteriyor. Milad dan önce 1185 ve Milad dan sonra 1832 tarihine kadar Burma topraklar nda bulunduklar n ispat edenler, otomatik vatandafll k hakk elde ediyor. kinci s n f vatandafll k ise, 4 Ocak 1948 tarihinden önce Burma da yaflad n ve 1982 yasas na göre vatandafl olmak istedi ini bildirenlere verilen vatandafll k. Ancak, yine Müslümanlarla birlikte pek çok etnik grubun, resmî kay tlara ulaflmas engellendi i için, askerî cuntan n istemedi- i kiflilerin vatandafll klar iptal ediliyor y l ndan önce atalar n n Burmal oldu unu isbat edenlerin vatandafll hariç, Devlet Bar fl ve Kalk nma Konseyi, ülke ç kar n gerekçe göstererek, istedi i kiflinin vatandafll n istedi i zaman iptal edebiliyor. Vatandafll iptal edilenlerin ise bir daha vatandafll a dönmek için müracaatta bulunma hakk bulunmuyor. Nergiz kas rgas n n, vatandafllar - n n en tabiî haklar n n bile sahibi oldu unu vurgulayan Burma Militarizmi ne, nas l bir ders verece ini önümüzdeki dönemde görece iz. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat IGMG Genel Baflkan Karahan: Anayasa Mahkemesi nin karar özgürlükçü bir demokratik anlay flla ba daflt r lamaz IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan, Türkiye de Anayasa Mahkemesi nin, üniversitelerde baflörtüsü yasa n kald ran anayasa de iflikli ini iptal etmesini elefltirdi. Anayasa Mahkemesi nin karar özgürlükçü bir demokratik anlay flla ba daflt r lamaz diyen Yavuz Çelik Karahan, bu karar n hukukî olmaktan çok ideolojik ve siyasî karar oldu unu belirtti. IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan; demokratik bir ülkede yarg n n, temel insan haklar n ve millî egemenli i gözard ederek, inanç özgürlü üyle ilgili anayasal düzenlemeyi iptal etmesinin özgürlükçü bir demokrasiyle ba daflt r - lamayaca n belirtti. Karahan, ayr ca, Anayasa Mahkemesi nin millet egemenli i ilkesini de ihlal etti ini ifade etti. Yavuz Çelik Karahan, Anayasa mahkemesinin inanç özgürlü üyle ilgili düzenlemeyi iptal etmesi sebebiyle yapt aç klamada flunlar söyledi: Mahkeme karar n n sa l kl bir de erlendirmesini yapabilmek için, Yavuz Çelik Karahan gerekçeli karar beklememiz gerekir. Ancak iptal gerekçeleri olarak gösterilen Anayasa n n 2. ve 4. maddelerini dikkate ald m zda, Cumhuriyet in de ifltirilemez ve de ifltirilmesi dahi teklif edilemez niteli i olan laiklik ilkesine at fta bulundu unu görüyoruz. Anlafl lan o ki baflörtüsü, laiklik ilkesi ve Cumhuriyet in niteliklerine karfl bir hareket olarak de erlendiriliyor. Bu anlay fla sahip olan yarg çlar anlayabilmekte güçlük çekiyorum. Böyle kararlar Türkiye ye yak flmayan ideolojik bir anlay fl n ürünüdür ve toplum vicdan n derinden yaralamaktad r. Baflörtüsü bir özgürlük meselesidir. Hiç kimse baflörtüsünü Cumhuriyet e karfl ç kmak amac yla örtmemektedir. Baflörtüsünün tek sebebi, dinî bir vecibenin özgür iradeyle yerine getirilmesidir. Türkiye halk n n ezici ço unlu u baflörtüsüne getirilen yasaklar reddetmektedir. Sözkonusu düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde emsali görülmemifl bir oy ço unlu- u ile kabul edilmifl olmas bu durumun apaç k bir göstergesidir. Dolay s yla bu tür kararlar milletin egemenli ine ters düfltü ü gibi, özgürlükçü bir demokratik anlay flla da ba daflmaz. Biz; kendi ayd n, siyasetcisi, ö rencisi ve vatandafl yla bar fl k demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye istiyoruz! 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 teşkilat Gençler Bilgi Yar flmas nda Gençlik Kollar 17. Bilgi Yar flmas slam Toplumu Millî Görüfl Gençlik Kollar taraf ndan geleneksel olarak her y l organize edilen ve bu y l 17.si gerçeklefltirilen Bilgi Yar flmas finali, 27 Nisan 2008 de Kerpen, Hannover, Strasbourg, Güney Bavyera, talya ve sviçre olmak üzere alt ayr yerde düzenlendi ve yafl gruplar olmak üzere 20 bölgeden toplam 95 genç yar flmaya kat ld. Yar flmac - lardan; Kur an- Kerim den hadise, akaidden siyere, tarihten güncel konulara kadar bir çok farkl konudan oluflan toplam 45 soru soruldu. YIGMG Gençlik Teflkilat n n gerçeklefltirdi i bilgi yar flmas n n sonuçlar flu flekilde belirlendi: a) yafl grubu ferdî s ralama: 1. Emre Çal flkan (Stuttgart) 2. Burak Altafl (Düsseldorf), Furkan Çak r (Belçika), Hüseyin Uzuner (Kuzey Hollanda) 3. Mürsel Demir (Berlin), Habib Alt n (Ruhr-A), Abdurrahman fiahan (Danimarka), Adil Çil (Kuzey Hollanda) yafl grubu Bölge s ralamas 1. Kuzey Hollanda 2. Düsseldorf 3. Belçika b) yafl grubu ferdî s ralama 1. Nihat Çetin (Stuttgart) 2. Osman Sar tafl (Kuzey Hollanda) 3. Arda Bulama (Kuzey Ruhr), Kemal Kaya (Kuyez Hollanda) yafl gubu Bölge s ralamas 1. Stuttgart 2. Belçika ve Kuzey Hollanda 3. Köln Bilgi yar flmas n de erlendiren, IGMG Gençlik Teflkilat Baflkan Mesud Gülbahar, çal flma y l nda 17. gerçeklefltirilen Bilgi Yar flmas nda eme i geçen, baflta IGMG GT E itim Baflkan ve komisyonuna, Bölge ve fiube E itim Baflkanlar na, yar flmac lara ve eme i geçen herkese teflekkür ederek, yar flmaya kat - lan ve dereceye giren gençleri tebrik etti. IGMG PERSPEKTIVE 11

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı