KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU"

Transkript

1

2

3 KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve krizlerden kurtulamayan kapitalist sistem, çok kýsa sayýlabilecek bir sürede çöküþ sürecine girdi. Artýk kapitalizm çaðýnýn sonlarýnda bulunuyoruz. Ve son sömürü çaðý ömrünü tamamlarken, yerini devrimlerle, sýçramalarla yeni olana terk ediyor. Kapitalisti gereksiz yapan þey, o olmasa da toplumsal üretimin ve dolaþýmýn, ücretli görevliler tarafýndan denetleniyor olmasýdýr. Üretimin ve deðiþimin dünya çapýnda yürüdüðü böylesine karmaþýk bir iliþkiyi kapitalistin denetlemesi zaten o- lanaklý deðil. O,bu iþi uzmanlara býrakmýþtýr. Hatta kapitalistlerin çoðu, yaptýðý iþin bilgisine bile sahip deðil. Bu yüzden þirket yöneticileri, kapitalistin haberi bile olmadan çok büyük paralarý kendi hesabýna geçiriyor. Ýçlerinden þirketleri iflasa sürükleyenler bile var. Toplumsal üretimin denetimi öylesine karmaþýk hale geldi ki, zenginlik üretimi ve yönetimi öylesine çeþitlendi ki, hükümetler bile kapitalistlerin bu alandaki iþlerini takip etmeye yetmediði için, kapitalistler, hükümetlere kendi uzmanlarýný danýþman olarak veriyor. Bütün iþleri kapitalist adýna uzmanlar, yönetenler yapýyor. Burjuvazi gereksiz bir sýnýftýr. Kapitalist üretim biçiminin ömrün doldurduðunun en çarpýcý kanýtý, onun geliþmenin önünde engel olmasý; bilim, teknik ve benzeri alanlardaki geliþmeye karþý durarak tarihi görevine ihanet etmesidir. Kapitalist üretim, artýk tüm çaðdaþ geliþme ile çatýþma içindedir. Toplumsal üretim öylesine geliþti ve üretici güçlerin büyümesi o noktaya vardý ki, kapitalist kabuk artýk bu geliþmeye dar geliyor. Kapitalist biçimle toplumsal ü- retim arasýndaki uyumsuzluk, tekelci kapitalizm aþamasýna u- laþmasýyla, devlet-tekel bütünleþmeleriyle birlikte iyice büyüdü. Devlet tekel bütünleþmesiyle ortaya çýkan büyük çaplý toplumsal üretim, hiçbir þekilde kapitalizmin çitlerine sýðmýyor, uyumsuzluk çok belirgin ve elle tutulur halde. Çatlak kapanmayacak kadar büyümüþtür. Kapitalizm çaðýný sona erdiren 69. Sayý / 7-21 Haziran 2006 yol açýlmýþtýr bir kere. Emek sistemine dayanan çað kapanýyor. Çok büyük boyutlara u- laþmýþ devlet mülkiyetindeki toplumsal üretim dev iþletmeler, kapitalistler olmaksýzýn iþçiler tarafýndan denetleneceðini her yönüyle ortaya koymuþtur. Devlet ekonomisi sorunun çözümü deðildir. Fakat çözümü içinde taþýmaktadýr. Ýþçiler devlet iktidarýna el koyduklarýnda, hazýr bir temeli devralacaklardýr. Burada mülkiyet sorunu, kendisini güçlü olarak hissettirmektedir. Burjuva toplumda toplumsallýk, burjuvaziye hizmet eder. Mülkiyet biçimi meselesi, ivedi bir konu haline gelir. Mülkiyetin özel bir biçimi uyumsuzluðun temeli olduðu için, bunun devamý, üretici güçlerin yýkýmýyla sonuçlanýr. Üretici güçleri geliþtirmenin yolu, bu u- yumsuzluðu gidermektir. Üretim güçleriyle üretim iliþkileri a- rasýndaki uyumsuzluk, toplumdaki çatýþmalarýn kaynaðýdýr. Proletarya, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini toplumsal mülkiyete dönüþtürerek, toplumsal üretimle özel mülkiyet arasýndaki uyumsuzluða son verir. Buradan ileri gelen çeliþki, kriz ve çatýþma da ortadan kalkar. Bu sonucu tüm þiddetiyle toplumun gündemine getiren kapitalizmin kendisidir. Maddi koþullar, hem sorunun kaynaðýdýr, hem de çözümün. Ýnsanlar önlerine gelen sorunu çözebilirler; çünkü sorunun çözümü, maddi koþullarda oluþmuþtur. Burjuva toplum çözülüp daðýlmaya baþladý. Komünist Manifesto, kapitalizmin daðýlmasýný açýkça gösterdi. Bu toplumun yerine geçecek olan komünist toplumun ilkelerini ve hedeflerini tüm sýnýflara ilan etti. Burjuvazi ilk önce, bilimsel komünizmi teorik olarak mahkûm etmeye kalktý. Bu görevi her seferinde yeni bir teorisyen, yeni bir düþünce okulu üstlenmesine karþýn, ödevin tamamlanamadýðýný düþünerek yenikleri ortaya atýldý. Marksizmin devrimci teorisi ise, her geçen gün kitlelerce tartýþýlýyor ve kavranýyordu. Çok kýsa sürede kitleler içinde, maddi bir güce dönüþen devrimci teori, dönüþtürücü bir güce dönüþtü. Marksist teoriyi esas alan iþçi sýnýfý partileri oluþtu. Komünist hareket, giderek çaðýn en etkin politik hareketi haline geldi. Komünist hareketin ortaya çýkýþý ve güçlenmesi, insanýn insaný sömürdüðü, yabancýlaþmýþ bir tarihin yerini, insanýn insana baðýmlýlýðýnýn sona erdiði, insanýn kendi öz toplumsal güçlerini denetleyebildiði insani tarihin gelmekte olduðunun en çarpýcý iþareti ve kanýtýdýr. Baþka bir i- fadeyle, komünist hareket, kapitalizmden komünizme geçiþin baþlamasý demektir. Böyle bir geçiþin maddi þartlarý oluþmaksýzýn komünist hareket ortaya çýkma imkâný bulamaz. Komünist hareket, kapitalizm çaðýnýn sonlarýna gelindiðinin baþka 3

4 Baþyazý Yeni Evrede Mücadele Birliði bir kanýtýdýr ayný zamanda. Marksist teori, iþçi kitleleri arasýnda hýzla yayýlýnca ve hatta eðitim görmüþ kitleler arasýnda bile taraftar bulunca, burjuvazi bu defa da, komünizmin uygulanabilirliði ni tartýþmaya baþladý. Burjuvalara göre komünizm salt bir teori dir. Ve uygulanamaz. Gerçi Paris Komünü komünizmin uygulanabilirliðinin ilk örneðiydi, ancak kýsa süren varlýðý, hedefe ulaþmaktan uzaktý. Ama bu kýsa sürede bile, Komün, emeðin sonunda bulunmuþ kurtuluþunun bir biçimiydi. Onun etkinliði varlýðýndan ileri geliyordu; tüm Avrupa burjuvazisinin ittifak halinde saldýrýsýnýn nedeni de, emeðin kurtuluþunun bir biçimi olmasýydý. Komünizmin fiilen ilk uygulanabilir örneði, Rusya daki 1917 Ekim Devrimi dir. Ekim Devrimi yle kapitalizmden komünizme geçiþ çaðý da baþlamýþtýr. Bunun genel koþullarýný, kapitalizmin geliþimi, onun emperyalist aþamaya ulaþmasý hazýrlamýþtýr. Emperyalist savaþ da, dünyada devrimin objektif þartlarýný hazýrlamýþtýr. Rusya da proletaryanýn iktidara gelmesi, proletarya diktatörlüðü sisteminin kurulmasý. Kapitalizm çaðýnýn sonlarýna gelindiðinin uygulanabilir kanýtýydý. Kapitalizmin dünya sistemi, Ekim Devrimi yle ölümcül bir darbe aldý. Kapitalizmin dünya sistemi, kendi içinde parçalandý ve bir dünya sistemi olmaktan çýktý. Rusya gibi büyük bir ülke bu sistemin dýþýna çýkmýþtý. Bu, kapitalist sistemin tarihinin en þiddetli ve en büyük bunalýmýna girmesi demekti. Daha sonra, 40 lý yýllarýn sosyal devrimleriyle birlikte bir grup ülkenin daha sosyalizme geçmesiyle, sosyalizm bir dünya sistemi haline geldi. Sosyalist sistemin ortaya çýkýþý, kapitalizmin genel bunalýmýný iyice derinleþtirdi. Halen dünyanýn büyük bir bölümünde kapitalizmin egemenliði altýnda olmakla birlikte, oralarda burjuva egemenlik, proletaryanýn durmak bilmeyen saldýrýlarýyla karþý karþýya. Burjuvazi, artýk tarihsel inisiyatifini yitirmiþtir; tarihi inisiyatif yeni bir dünya kurmak için savaþan proletaryanýn eline geçmiþtir. Burjuvazinin yapmaya çalýþtýðý þey, kapanmakta olan bir dönemi biraz daha uzatmaktan ibaret. Hepsi bu. Ekim Devrimi yle birlikte, komünizmin uygulanabilirliði tartýþmasý bitmiþ, Sovyet örneðine, týpký Komün gibi, burjuvazinin ortak saldýrýsý baþlamýþtý. Sovyetlerin tüm iktidarý ele almasýyla baþlayan, sosyalist sistemle birlikte daha öne çýkan ve 20. yüzyýlý boydan boya etkileyen, iki dünyanýn savaþý oldu. Bu savaþ, kapitalizmden komünizme geçiþ çaðýnýn; kapitalimin çöküþ, sosyalizmin yükseliþ çaðýnýn durumunu yansýtýyor. Burjuvazi tüm olanaklarýyla bu çaðýn ilerlemesine engel olmaya çabalýyor, proletarya ise, çaðý geniþletiyor ve onu daha da derinleþtiriyor. Üretici güçlerin geliþmesinin önünde engel olmak, geçiþ çaðýnýn geniþlemesini önlemek, bundan sonra kapitalist sýnýfýn toplumsal davranýþýnýn, faaliyetinin özü oldu. Burjuvazi, artýk tamamen gerici bir konumdadýr. Burjuvazi, 90 lý yýllarda, kapitalizmin ebediliðini ilan e- derken, öte yandan sosyalist Küba ya karþý sürdürdüðü saldýrýlar, kendisi açýsýndan gerçek durumun böyle olmadýðýný gösteriyor. Sýrf emekçi kitlelerin moralini bozmak ve onlarý güçsüz düþürmek için, ideolojik planda sosyalizmin bittiðini söylerken, gerçek yaþamda ise bunun bu þekilde olmadýðýný biliyor ve bu yüzden dünya proletaryasýna, komünist harekete karþý yüzyýl savaþý baþlattý. Her yerde, týpký 20. yüzyýl boyunca hiç aralýksýz olarak sürdürdüðü kýzýl avý saldýrýsýnda olduðu gibi, bir saldýrýyý daha þiddetli biçimde uygulamaya sokuyor. Yine her kapitalist ülke, büyük bir telaþla, devlet egemenlik sistemini (burjuva diktatörlük sistemini) yetkinleþtirmekle meþgul. Bunca önlem ne içindir. Ancak, yerini alacak daha yüksek bir toplum biçiminin geliþinin kaçýnýlmaz olduðunu anlayan bir toplum, bunca tedbiri almaya baþlar. Burjuvazi, komünizm tehlikesi nin geçtiðini düþünüyorsa, komünistlere karþý bu denli hýnçlý saldýrý ve terör nedendir. Ve neden dünya proletarya hareketine karþý küresel saldýrý baþlatýldý ve sürdürülüyor. Tüm bunlarýn gerçek anlamý, tarihsel gidiþin komünizme doðru olmasýndan ötürüdür. Burjuvazi ideolojik ve politik alanda emekçi halk üzerinde hegemonya kurmaya çalýþýrken, kapitalizmin ekonomist iþleyiþi ise, bu çabalarý etkisizleþtirme yönünde iþliyor. Burjuva ekonomi yasalarý, sermaye sýnýfýnýn kitleler üzerindeki tüm etkisini kýrýcý bir yönde ilerliyor. Ekonomik temeldeki uzlaþmazlýk büyüdükçe, ideolojik alanda da sýnýflararasý çatýþma derinleþiyor. Burjuvazi, ekonomik temele baðlý olarak sýnýflar savaþýmýnýn þiddetlendiði bir toplumda, halk üzerinde bir politik etkinlik nasýl saðlayabilir. Sýnýflar savaþýmýnýn geliþmesi, mevcut iliþkilerin devamýnýn deðil, sýnýflarý ve buna dayanan iliþki tarzýnýn ortadan kaldýrmasýna zorunlu olarak varacaktýr. Burjuvazinin her ne yaparsa yapsýn sonunda yenileceði ve proletaryanýn ise zafere ulaþacaðý görüþü bu temelden açýklanabilir. Ýçinde bulunduðumuz tarihsel süreci tüm karmaþýklýðý ve bütünlüðü içinde ele almalýyýz. Çökmekte olan eski toplumsal sistemle, doðmakta olan toplumsal sistem; yeni ile eski; ileri i- le geri; ayný tarihsel süreçte bulunuyor. Önce kapitalizm çaðý kapanacak, sonra onun yerini komünizm çaðý alacak biçimde mekanik bir durum yoktur. Bu, toplumun evrimine de aykýrýdýr. Gerçek yaþamda, yýkýlmakta olanla, onun yerini alacak o- lan bir arada bulunurlar ve birbiriyle sürekli bire savaþým içindedir. Yani bir tarafta kapitalizm çaðýnýn sonlarý yaþanýrken, diðer taraftan kapitalizmden komünizme geçiþ çaðý dinamikleri iþliyor. Ýki dünya arasýndaki bu savaþ, çeþitli biçimler altýnda yürüyor. Bu savaþta özsel olarak, komünizm, kapitalizmin yýkýlýþýný hýzlandýrmak için tüm gücünü kullanýrken, kapitalizm de komünizmin ilerlemesini yavaþlatmak ve bozmak için eldeki tüm olanaklarý seferber ediyor. Ýnsanýn geleceði üzerinde etkide bulunan bu iki sýnýf arasýndaki savaþým, yirminci yüzyýlý tamamen doldurduðu gibi, yirmibirinci yüzyýlda da sürecektir. Burjuvazi, sýçramalý çöküþ sürecine girmiþken, saldýrýlarýn daha þiddetlendirecektir. Fakat bu, onun için umutsuz bir savaþtýr. Ne denli þiddetli ve zorlu geçerse geçsin bu savaþý proletarya kazanacaktýr. C. DAÐLI Sayý / 7-21 Haziran 2006

5 DAHA ÝLERÝYE GÝDEBÝLEN EYLEMLER 69. Sayý / 7-21 Haziran 2006 Tarihte sonu sonuna belirleyici etken ekonomik iliþkiler olduðundan, proletaryanýn kurtuluþu üzerine temel görüþlerimizi belirtirken daima ekonomik çözümlemeden yola çýkarýz. Marksist yöntem budur. Bu yöntem bizi her zaman doðru sonuçlara götürdü. Ekonomik iliþkiler ise sürekli bir deðiþim i- çindedir. O halde temeldeki bu deðiþiklikleri her seferinde yeniden irdelemek gerekir. Bir toplumun çözülüp-daðýlmasýný saðlayan geliþme, o toplumun içinde taþýdýðý çeliþkilerin olgunlaþmasýdýr. O zaman bu toplumdan kurtulmak çok kolay olur. Fakat bir toplumun bu noktaya gelebilmesi için uzun bir zaman ve bir dizi ekonomik geliþme gerekmiyor. Bir devrimin olmasý içinse, çeliþkilerin tamamen olgunlaþmasý gerekiyor. Çeliþkiler sonuna kadar geliþmeden de, devrimler gündeme gelir. Bir devrime yol açmasý için çeliþkilerin çeþitli etkenlerle keskinleþmesi yeterli. Bir toplumun önceki toplumun yerini almasý için, yeni toplumun üzerine dayanacaðý maddi ögelerin, eski toplumun yapýsýnda ortaya çýkmasý zorunludur. Çünkü daha yüksek toplum, önceden oluþmuþ olan bu ögelere dayanýr. Daha sonra kendine özgü temelleri oluþturur. Yeni topluma yol açan devrimler, eski toplumun zeminleri üzerinde meydana gelir. Ama bu noktada, yalnýzca ekonomik etkenler rol oynamaz, politik ve toplumsal etkenler de bir devrime neden olabilir. Devrime yol a- çan geliþmelerin somut olarak saptanmasý gerekir. Sadece e- konomik iliþkilerin gözlenmesi bizi yanlýþ sonuçlara götürebilir. Hele, devrimlerin ancak ekonomik olarak geliþmiþ ülkelerde olabileceðini ileri sürmek, kiþiyi mekanik düþünmeye iter. Bu anlayýþ, teorik olarak yanlýþ olduðu gibi, tarihsel gerçeklere de terstir. 20. yüzyýlýn tarihi gerçekleri baþka bir þey söylüyor. 20. yüzyýlýn toplumsal devrimleri geliþmiþ kapitalist ülkelerde deðil, az geliþmiþ kapitalist ülkelerde gerçekleþti. Buralarda gerçekleþen devrimlerin nedenlerini, tarihsel geliþimin yanýnda, 20. yüzyýlýn somut koþullarýnda da aramalýyýz. Devrime yol açan çeliþkileri keskinleþtiren etkenler çok yönlüdür. Geliþmiþ bir kapitalist toplumun varlýðý, yani ekonomik geliþmiþliðin yerini alacak daha ileri bir toplum biçiminin üzerine inþa edileceði maddi temelleri hazýr bulmasý demektir; fakat bu durum otomatik olarak devrim getirmez. Eðer böyle olsaydý, devrimlerin nerelerde olacaðýný saptamak i- çin fazla bir çabaya gerek kalmazdý. Geliþmiþ kapitalist bir toplum, proletarya iktidara geldikten sonra, daha kolay devam edeceði þartlarýn önceden oluþmasý anlamýna gelir, ama iktidara gelmenin de kolay olacaðý güvencesini vermez. Bilimsel sosyalizmin kurucularýnýn devrime somut yaklaþýmlarý bize bu konuda açýk bir fikir verir. Genel koþullar, önce Avrupa da bir devrimi gündeme getirmiþken ve sosyalizmin kurucularý Marx ve Engels bunun üzerinde dururken; daha sonra genel þartlarda deðiþme oldu ve devrim dalgasý Avrupa dan Doðuya, Rusya ya doðru kaydý. O zaman sosyalizmin bu seçkin temsilcileri, yeni geliþmelere dikkat çektiler. Farklý koþullarda, farklý politikalarý gündeme getirerek ve diyalektiði en iyi þekilde kullanarak bu konuda da proletaryayý eðittiler. Ekonomik koþullardan hareket ederken, ekonomik iliþkilerdeki deðiþimi de diyalektik olarak tahlil etmeliyiz. Proletarya devrimini hazýrlayan koþullar, kapitalizmin temelleri üzerinde oluþur. Yani bir devrim zorunluluðu için, kapitalist ekonominin belli bir geliþme düzeyine çýkmasý gerekiyor. Sýnýf mücadelesinin belli bir yoðunluk derecesi, kapitalist üretimin belli bir yoðunluk derecesine ve egemenliðine denk düþer. Marx, kapitalist üretim biçiminin tarihsel geliþimini a- çýklarken, ayný zamanda, iþçi sýnýfýnýn, kapitalist birikime baðlý olarak büyümesini ve militanlaþmasýný da anlatmýþ oluyor. Lenin de kapitalizmin en yüksek aþamasý olan emperyalizmi anlatýrken genel olarak sermayenin nasýl yoðunlaþtýðýný ve tekelci kapitalizme dönüþtüðünü açýklar ve tekelci kapitalizmin proletarya devriminin öngünü olduðunu ifade eder. Fakat, tekelci kapitalizm, ilk ortaya çýktýðý düzeyde deðildir; sermaye birikimine baðlý olarak, tekelci kapitalizmin ekonomik eðilimleri olarak, devletle bütünleþmiþ tekelci kapitalizm geliþti. Devlet-tekel bütünleþmesinde, üretimin ileri düzeyde toplumsallaþmasý ortaya çýktý. Böylece, kapitalizm çerçevesindeki maddi koþullar daha geliþkin hale geldi. Toplumsal devrimler de artýk bu geliþkin maddi þartlarda biçimlendi. Esasen biz, kapitalist ekonomik geliþmeyi anlatýrken, toplumsal devrimlerin oluþumunu da anlatmýþ oluyoruz. 19. yüzyýlda, proletarya burjuva egemenliðe karþý ayaklandýðýnda, ü- retici güçler, kendilerini kurtaracak kadar geliþmemiþti ve örgütlü düzeyi zayýftý. Toplumsal kurtuluþ koþullarý 20. yüzyýlla birlikte, tekelci kapitalizme geçilmesiyle olgunlaþmaya baþladý. Bu þartlarda bile proletarya toplumsal devrimden önce demokrasiyi ele geçirmek durumunda kaldý. Geliþmiþ kapitalist ülkelerde geri ekonomik ve toplumsal iliþkiler varlýðýný belli ölçüde korusa da, ekonomik düzey, yerini alacak daha ileri toplumun koþullarýný hazýrlamýþtýr. Ama devrimler buralarda deðil, ekonomik olarak daha geri ülkelerde gerçekleþti. Bugün kapitalist ülkelerin ekonomisi daha ileri düzeyde bulunuyor. Sermaye dünya düzeyinde merkezileþmiþtir. Üretimin ve emeðin toplumsal karakteri ileri düzeydedir. Kapitalizmin temel çeliþkisi olan toplumsal üretimle, el koymanýn özel biçimi arasýndaki uzlaþmaz çeliþkisi þiddetleniyor ve öne çýkýyor. Dev- 5

6 Eylemin Diyalektiði Mücadele Birliði rimler artýk keskinleþen bu çeliþki tarafýndan biçimleniyor. Maddi koþullara baðlý olarak çeliþkilerin yeterince olgunlaþmadýðý durumlarda, devrimler bu çeliþkilerin çatýþmaya yol açmasýyla da toplumun önüne gelebilir. Kapitalizmin daha sonraki evriliþi içinde, ekonomik durum çeliþkilerin olgunlaþmasýný saðlayacak denli geliþti. Bu þartlarda dahi, devrim yalnýzca ekonomik nedenlerle doðmaz, politik, toplumsal çok çeþitli etkenler her zaman vardýr. Bu defa bir farkla; çeliþkilerin geliþkinliði tüm toplumsal yaþamý etkisi altýna alýr. Sýnýf mücadelesi ve bunun devrime varmasý, emek-sermaye çeliþkisi ekseninde meydana gelir. Bu çeliþkinin her ülkede ortaya çýkýþý, geliþmesi ve olgunluk derecesi somut olarak ele alýnmalýdýr. Her ülkede devrimi doðuran toplumsal ve politik etkenler belirlenmelidir. Böylece hem dünya proletaryasýnýn komünizme geçiþ ortak programý ve hem de her ülke proletaryasýnýn kendi somutunda bu ortak amaca ulaþma yollarý bu temelde saptanmýþ olur. Devrimi bir zorunluluk yapan koþullar açýklanýrken, daha çok nesnel etkenler sýralanýr. Toplumlarýn kültür durumu genellikle gözardý edilir. Halbuki toplumun eðitim ve kültür düzeyi, toplumsal dönüþümde önemli bir yer tutar. Eðitimli ve kültürlü bir toplum, ayný zamanda örgütlü ve bilinçli bir toplumdur. Toplumun eðitim, kültür, örgütlülük ve bilinç düzeyi, devrimin gerçekleþmesinde ve komünizme geçiþte bir etkendir. Ýnsanlarýn bu düzeye gelmesi, uzun bir geliþmenin sonucudur. Toplumsal koþullar deðiþtikçe, insanlarýn düþünce biçimi de farklýlaþmýþtýr, ideolojisi ve bilinci deðiþime uðramýþtýr. Görüþleri bilimsel temellere dayanýyor. Bilimsel görüþlere dayanmada, marksizmin belirleyici etkisi var. Bilimsel sosyalizm toplumlarýn kültürünü derinden etkilemiþtir. Ýnsanlar artýk yaþadýklarý toplumsal koþullara proletaryanýn bilimsel dünya görüþü ile bakýyorlar. Özgür ve ortaklaþa emek koþullarýnýn kaçýnýlmaz olduðunun daha açýk olarak kavrayabiliyorlar. Devrime sadece olaylarýn etkisiyle deðil, daha bilinçli olarak yöneliyorlar. Emekçi halkýn eylemleri her zaman ayný düzeyde olmaz. Eylemler, kendisini doðuran olaylarýn durumuna baðlý olarak bir çizgi izler. Toplumsal olaylar ise, sýnýf çeliþkilerinin ve sýnýf çatýþmasýnýn ürünüdür. Her büyük eylemin toplum ve dünyadaki etki derecesi farklý olur. Ýþçi-halk, eylemini içinde meydana geldiði koþullar içinde deðerlendirmek gerekir. Büyük eylemler tarihte ne denli önemli rol oynarsa oynasýnlar; etkileri sonraki çaðlarda görülse bile, kendi þartlarý içinde ele a- lýnmalý... Eylemleri büyük eylem yapan kendi tarihsel koþullarýnda yol açtýklarý deðiþikliklerdir. Yoksa, tarihin ileriki aþamalarýnda, onlarý geçen daha güçlü eylemler gerçekleþir. Tarihin farklý aþamalarýnda gerçekleþen eylemleri kýyaslamak doðru sonuç vermeyebilir. Etkisi bir sonraki yüzyýlda da görülen Paris Komünü nün büyüklüðü Avrupa gericiliðinin orta yerinde, þartlarýn lehte olmadýðý bir zamanda komünal bir düzen kurma giriþimleriydi. Durgun bir havada aniden patlayan bir gök gürültüsü gibiydi. Etkisini geniþ bir alanda duyurdu. Komün bir daha tekrarlanamazdý, çünkü dünya þartlarý deðiþmiþti. Daha sonra kendisini aþan proleter devrimler gerçekleþmesine raðmen tarihteki yerini hep korudu. Büyük Ekim Devrimi de 20. yüzyýlda böyle bir Sayý / 7-21 Haziran 2006 etki yarattý. Ekim den sonra çok sayýda devrim oldu, ama hiçbiri Ekim Devrimi nin yarattýðý etkiyi yaratamadý. Oysaki bazýlarý 1917 Ekim Devrimi nden daha iyi örgütlenmiþti. E- kim in tarihteki yeri, proletarya devrimleri çaðýný, kapitalizmden sosyalizme geçiþ çaðýný baþlatmýþ olmasýdýr. Her devrimin dünya etkisi ayrý ayrý deðerlendirilmeli. Spartakist Devrimi nin Avrupa da yarattýðý etki ile Çin Devrimi nin yarattýðý etki kendi þartlarýnda irdelenmeli. Latin Amerika da Küba Devrimi nden sonra Nikaragua da devrim gerçekleþti. Þimdi Venezuela da halen sürüyor ve kýta halký eylemden eyleme koþuyor. Fakat hiçbiri Küba Devrimi nin yarattýðý etkiyi yaratamadý. Çünkü Küba Devrimi Latin Amerika da öncü rol oynadý. Tüm kýta onun etkisine girdi. Ýþte iki-üç daha fazla Vietnam dediðimiz Vietnam örneði ya da bugünkü eylemlerle kýyaslanan 68 eylemleri... Her biri, gerçekleþtiði koþullarý yarattýðý etkiler ve evrensel karakteriyle tarihte farklý bir yer tutmuþtur. Büyük eylemler deðerlendirilirken tüm bu özellikler bir bütünlük içinde ele alýnmalý. Fransa da, iþçi sýnýfýnýn da destek verdiði, öðrenci eylemleri gündeme gelince, bu eylemlerin 68 eylemleriyle kýyaslanmasý yapýldý. Oysa ki, hem þimdiki durum, hem de eylemlerin yönelimi 68 den farklýdýr. Sadece Fransa da deðil, tüm dünyada çok sayýda eylem gerçekleþiyor. Deyim yerindeyse tek gök gürültüsü deðil, arka arkaya çok sayýda gök gürültüsü birbirine karýþmýþ. Dünyadaki eylemlerin sýklýðý, yoðunluðu, yaygýnlýðý, sürekliliði ve yönelimleri 68 i aþmýþtýr. Bugünkü eylemler Yeni Evre eylemleridir. Ýçinde bulunduðumuz tarihsel koþullar nedeniyle çok daha köklü deðiþikliklere devrimci alt-üst oluþlara yol açacaklardýr. Þimdi yapýlan eylemler daha sýk meydana geliyor, daha yoðun ve sayýsýnda belirgin artýþ var. 68 eylemlerine gelene kadar Avrupa da, Amerika da belli bir durgunluk vardý. Böyle bir ortamda 68 büyük bir etki-patlama yarattý. Olaylarýn seyrek olduðu tarihsel dönemlerde bu tip eylemler kitleler üzerinde anýtsal etki yaratýr. Ama artýk o kadar eylem, arka arkaya oluyor ki, eylemlerin her birinin yanýnda, tümünün ortak etkisi daha öne çýkýyor. Yoðun eylem günümüzün bir özelliðidir. Daha derine giden ve mevcut sistemi daha sarsan eylemlerin yol vereceði geliþmeler dünya tarihi açýsýndan son derece devrimci olacaktýr. Bir birini zincirleme etkileyen emekçi halk eylemlerinin ilk sonuçlarý Latin Amerika devrimleri ve devrimci ayaklanmalarýdýr. Emperyalist ülkelerde henüz ayný sonuçlarý vermese de, bu denli sýk ve sürekli eylem dizisi buralarda da büyük deðiþiklikler yaratacaktýr. Daha þimdiden tüm yeryüzü devrimci eylem alanýna çevrilmiþ durumda. Emperyalist-kapitalist sistem yalnýzca ekonomik nedenlerle deðil, kitlelerin örgütlü devrimci eylemleriyle, devrimci ayaklanmalarý ve bilinçli çabalarýyla da kesin bir çöküþ içinde. Günümüzdeki emekçi halk eylemlerinin devrimci niteliði doðru deðerlendirilmeli. Bütün dünyada emekçi kitle eyleminde, eylemlerin sayýsýnda büyük bir artýþ var. Burada nicelik niteliðe dönüþür. Nitel bir sýçrama olur. Unutulmamalýdýr ki, çaðýmýz bir sýçramalý geliþim çaðýdýr. C. DAÐLI

7 ÖLÜM ORUCU SAVAÞÇILARININ SOLUÐU MECÝDÝYEKÖY DEYDÝ Türkiye ve Kürdistan da devrim, büyük bedellerle büyüyor. Yýllar yýlý üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrim için canýný verenler, büyük bir gelenek yarattýlar. Kahraman savaþçýlar sayesinde devrim yenilmez bir güce ulaþtý. Yýllara meydan okuyan Ölüm Orucu eylemi, 6 yýlý aþkýn bir süredir sürüyor. Ölümün üzerine yürüyen Ölüm Orucu Savaþçýlarý tarafýndan zindanda ve dýþarýda sürdürülen bu tarihsel eylem, gelecek güzel günlerin yaratýlmasý için devrim savaþçýlarýnýn neleri göðüsleyebildiklerinin en güzel örneði oldu. Onlarýn sesine ses katmak, eylemin sürdüðünü ve zafere ulaþana kadar da süreceðini duyurmak için, Mücadele Birliði Platformu tarafýndan 27 Mayýs günü Mecidiyeköy de bir eylem gerçekleþtirildi. Üzerinde Serpil Cabadan ýn resminin de olduðu Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Mücadele Birliði Platformu yazýlý 10 metre yüksekliðindeki pankartý Mecidiyeköy Meydaný nda bulunan otoyol köprüsüne asan Mücadele Birliði Platformu, meydanda bulunan ve otobüs duraklarýnda bekleyen herkesin ilgisini üzerine çekti. 69. Sayý / 7-21 Haziran 2006 Üstlerinde Ölüm Orucu Sürüyor yazýlý önlükleri ile, Zindanlarý Yýkacak Zaferi Biz Kazanacaðýz, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz ve Ölüm Orucu Sürüyor yazýlý kuþlarý köprüden atan Mücadele Birliði Platformu üyeleri, Ölüm Orucu Eyleminin sürdüðünü ve Gebze Zindaný nda Serpil Cabadan ýn Ölüm Orucu Eyleminin 336. gününde olduðunu herkesin duymasý için haykýrdýlar. Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar sloganlarýný atarak sesli ajitasyona devam eden eylemciler, bu eylemle bir kez daha, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrimin soluðunu temsil eden Ö- lüm Orucu Savaþçýlarýnýn güçlü sesini insanlara taþýmýþ oldular. Sloganlarýn ve ajitasyonun sona ermesinden sonra köprüden ayrýlan eylemcilerin ardýndan pankart, alana hakim bir konumda yaklaþýk 25 dakika daha kaldýktan sonra, gelen polis e- kipleri tarafýndan indirildi. ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! 7

8 KÜRT HALKI ÖZGÜRLÜÐÜNÜ SAVAÞARAK KAZANIYOR Özellikle son birkaç ayda K.Kürdistan da çatýþmalar yoðunluk kazandý. HPG Basýn Ýrtibat Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamada Türk ordu birliklerinin G.Kürdistan sýnýrý boyunca 3 aydan bu yana zýrhlý araçlarla ve toplarla birlikte yýðýnak yaptýðý bildiriliyor. Sadece Mayýs a- yý içinde Türk ordu birlikleri K.Kürdistan da 53 operasyonda bulunmuþ, buna karþýlýk gerilla, 169 karþý misilleme saldýrýsý yapmýþ ve içlerinde üst düzey subaylarýn da bulunduðu 165 asker öldürülmüþ. Yine ayný kaynaktan yapýlan 25 Mayýs tarihli açýklamaya göre, Türk ordu birliklerine ait bir grubun Uludere den G.Kürdistan a girdiði bildiriliyor; bütün bu geliþmeler, meþru savunma nýn dahi savaþmak anlamýna geldiðini gösteriyor. TC devletinin sýnýra asker yýðarak bir imha savaþýna hazýrlanýyor oluþu, tüm niyetlerden baðýmsýz olarak savaþmayý zorunlu kýlýyor. Bu aþamada savaþ artýk bir tercih sorunu olmaktan çýkmýþ, Ulusal Kurtuluþ Hareketi için bir varlýk-yokluk sorunu haline dönüþmüþtür. Bugün Ulusal Kurtuluþ Hareketine dayatýlan bir an önce silahlarý býrakmalarý ve gelip teslim olmalarýdýr. A.Öcalan, yaptýðý açýklamada, ben silahlarý býrakýn diyemem diyor. bunu söylersem ihanet etmekle suçlanýrým Sayý / 7-21 Haziran 2006 Bunun anlamý açýk, bugün Kürdistan da en önemli gerçeklik, savaþýn kendisidir ve bunun üzerinde hiçbir irade yoktur. Onyýllar boyunca, binlerce evladýný savaþýn içinde kaybetmiþ olan bir halký, hiç kimse özgürlüðü için savaþmaktan vazgeçiremez. En son Diyarbakýr ayaklanmasý da göstermiþtir ki, Kürt halký daha geriye deðil ama daha ileriye gitmeye hazýrdýr. Halkýn içinde biriktirdiði öfke ve sahip olduðu ayaklanmacý ruh hali, kendisini açýk bir þekilde bu süreçte ortaya koymuþtur. Bu derece politikleþmiþ, ani geliþen olaylar karþýsýnda bir ordu gibi davranan bir halký farklý bir düþünceye alýþtýrmak mümkün deðildir. Kürt halký, bugüne kadar özgürlük aðacýný ne kadar yeþertebildiyse, bunu savaþarak, kaný, caný pahasýna yaptýðýný biliyor. Eðer bu savaþ olmasaydý, özgürlük dað baþýnda kuruyan bir çalýdan farksýz olurdu. Onyýllar boyunca sürdürdüðü savaþýn Kürt halkýna öðrettiði en önemli gerçek budur. Ortadoðu nun þu an içinde bulunduðu durum, ABD nin Irak ta savaþ kaybediyor oluþu, diðer taraftan Geniþletilmiþ Ortadoðu Projesi ni hayata geçirmeksizin kaybettiði egemenliði bir daha asla yeniden elde edemeyeceði emperyalist-kapitalist sistemin sýçramalý çöküþünün hýzlanmasýna baðlý olarak kaybettiði her dakikanýn, onu tarihsel sona doðru hýzla yaklaþtýrdýðý gerçeði, Kürdistan ulusal sorununu da karmaþýk bir hale getiriyor. Bir yandan ABD, KDP ve YNK üzerinden Irak ta egemenliðini tesis etmeye çalýþýrken, bir yandan da yeni saldýrý hazýrlýklarý için Türk ordusunun desteðine ihtiyaç duyuyor. Ýþte bu her an deðiþebilir dengeler üzerinde Ortadoðu politikasýný belirginleþtirmeye çalýþýyor. Ancak burada altý kalýn çizgilerle çizilmesi gereken en önemli konu þudur: Emperyalizm hiçbir zaman ezilen halklara özgürlük getirmemiþtir; o, her zaman egemenlik peþinde olmuþtur. Kürt ulusunun özgürlüðü, ABD himayesinde saðlanamaz. Kürt ulusu özgürlüðüne halklarýn emperyalist-kapitalist sisteme karþý ortak mücadelesiyle, halklarýn mücadele birliðiyle ulaþacaktýr. Günümüz dün-

9 69. Sayý / 7-21 Haziran 2006 yasýnýn gerçekliði denilerek ABD emperyalizminin kadir-i mutlak olduðunu, Ortadoðu daki tüm geliþmeleri kontrol altýnda tuttuðunu ve geliþmelerin yönünü dilediðince belirlediðini düþünmek doðru deðildir. Askeri bir güç o- larak belki bugün dünyanýn bir çok bölgesine müdahale edebilir; ama yolun sonuna gelmiþ, çürümüþ bir kapitalist sistemi temsil ettiði için gittiði her yerde daha çok bataða saplanmakta ve çýkamamaktadýr. Bundan þüphe duyanlar Irak a bakabilirler. Sadece görünenden hareket etmek, toplumsal olaylarý yorumlarken bizi yanlýþ sonuçlara götürür. Olaylarý bütün yönleriyle analiz etmek ve sonu sonuna belirleyici olan ekonomik nedenleri ortaya koymak gerekir ki, olgu daha kolay anlaþýlýr hale gelsin. ABD nin Ortadoðu politikasý, geliþmelere göre biçim alýyor ve her an deðiþebiliyor. Bugüne kadar deðiþmeyen tek politikasý, burada kendine iþbirlikçi yönetimler oluþturmasýdýr. ABD, kendi egemenliðini tesis edebilmek için, þeytanla bile pazarlýða girebilir ve yine her an herþeyi feda edebilir. Elbette Kürdistan da savaþým yürütenler de bu gerçeði biliyorlar; ancak gerçekliði bilmek ayrý þeydir, onu diyalektiðin prizmasýndan geçirip ayaklarý üzerine oturtmak ayrý þey. K.Kürdistan ýn gerçekliði, özgürlüðünü kazanmak isteyen Kürt halkýnýn savaþmasýnýn, serhýldanlara yönelmesinin zorunluluðudur. Kürt halkýnýn bu savaþýmda en büyük müttefiki Türkiye proletaryasý olacaktýr. Halklarýmýzýn mücadele birliðinin kurulmasý ve estirilen þovenist rüzgarlarýn tersine çevrilmesi için iki ülkenin proletaryasýna çok iþ düþüyor. Bu konuda daha fazla çaba göstermesi gereken Türkiye iþçi ve emekçileridir. Türkiye iþçi ve emekçileri, kendi kurtuluþlarýnýn ezilen Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce tayin etmesiyle mümkün olacaðýný iyi görmelidir. Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce tayin edebilmesi için, var olan burjuva egemenlik sisteminin yýkýlmasý gerekiyor. Bu ayný zamanda, Türkiye proletaryasýnýn kurtuluþu anlamýna gelecektir. Bu demektir ki, Kürt iþçi ve emekçilerinin ulusal-sýnýfsal özgürlük mücadelesi Türkiye iþçi ve emekçilerin toplumsal kurtuluþ mücadelesiyle iç içe geçmiþtir. Birindeki geliþme, diðerini besleyecek ve büyütecektir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken, bu süreçte geliþebilecek sosyal-þoven eðilimlere, proletaryanýn müsamaha göstermemesidir. Þovenist politikalarýn reformist ve küçük burjuva devrimci saflara sosyal-þovenizm olarak yansýdýðý biliniyor. Bu tehlikeye karþý uyanýk olmak, iþçi sýnýfý ve emekçilerin bilincini enternasyonalist bir anlayýþla donatmak gerekiyor. Özellikle reformizmin ezilen Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný hiçe sayan, giderek kendi burjuvazisinin yanýnda yer alan tavrýný yýðýnlarýn içinde iyi teþhir etmek, onlarýn iþçi ve emekçi yýðýnlarýn bilincini zehirlemesine engel olmak gerekiyor. Sosyal-þovenizm tehlikesine karþý Kürt halkýyla mücadele birliðini güçlendirmek ve ortak bir devrim cephesi oluþturmak en önemli görevimiz durumunda. Kürdistan da çatýþmalarýn yoðunlaþtýðý bir sýrada, Türkiye de devrimci iç savaþýn geliþimi için mücadele etmek, Kürt halkýna verilecek en önemli destek olacaktýr. Kürdistan da yoðunlaþan çatýþmalar, etkisini Türkiye de mutlaka gösterecektir. Yeni bir evreye girmiþ olan iç savaþ, geliþimini büyük bir hýzla sürdürüyor. Önümüzdeki süreç, yýllarýný da aþacak geliþmelere gebe. Hazýrlýklarýn buna göre olmasý gerekiyor. Kürt ve Türk halklarýnýn mücadele birliðini güçlendirecek en önemli geliþme bu olacaktýr. Türkiye den savaþýmýn yükseltilmesi, baþta proletarya olmak üzere hepimizin görevidir. Devrim, zorlu ve içinde büyük geliþmeleri taþýyan bir sürece girmiþtir. Leninistler, bu süreci iyi deðerlendirdiklerinde devrim büyüyecek, Kürt ulusu, kendi kaderini özgürce tayin etmeye doðru hýzla ilerleyecektir. 9

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı