T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ ya Katılımı ile Ġlgili AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında 6458 Sayılı Karar (R.G. 17 Haziran ) - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği (R.G. 17 Haziran ) - Tüketici SözleĢmelerindeki Haksız ġartlar Hakkında Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - Türkiye Bursları Yönetmeliği (R.G. 17 Haziran ) - Alkol ve Alkollü Ġçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik ġartlar, Kurulmaları, ĠĢletilmeleri ve Denetlenmelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/5) (R.G. 17 Haziran ) Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde Ġstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair 6400 Sayılı Karar (R.G. 18 Haziran ) - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair 6401 Sayılı Karar (R.G. 18 Haziran ) - Artvin Ġlinde Tesis Edilecek Ġskale Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin

2 Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G. 18 Haziran ) - BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 6457 Sayılı Karar (R.G. 18 Haziran ) - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin 2014/6459 Sayılı Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sınav Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı GiriĢ ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, YetiĢtirilme, Görev, Yetki ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Ġthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere ĠliĢkin Tebliğ (Ġthalat: 2014/6) in Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 18 Haziran ) - Ġthalatta Korunma Önlemlerine ĠliĢkin Tebliğ(Tebliğ No: 2014/7) (R.G. 18 Haziran ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 18 Haziran ) - Adıyaman Ġlinde Tesis Edilecek Kaleköy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6402 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) kv (Karacabey TM-Akçalar TM) BrĢ.N-Harmanlık RES (Girdi-Çıktı) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6409 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Bazı Mahalli Ġdare Birliklerinin Kurulmasına Ġzin Verilmesi Hakkında 6411 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Hakkari Ġlinde Tesis Edilecek Geçitli Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6433 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Erzurum Ġlinde Kurulacak Mert Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6435 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 6449 Sayılı Yönetmelik

3 (R.G. 19 Haziran ) - Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6455 Sayılı Yönetmelik (R.G. 19 Haziran ) - DıĢ Ticaret Sermaye ġirketlerine ĠliĢkin Karar (R.G. 19 Haziran ) - Sektörel DıĢ Ticaret ġirketi Statüsünün Geri Alınmasına ĠliĢkin Karar (R.G. 19 Haziran ) kv Denizli I-Denizli IV TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6408 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Ġzmir Ġlinde Tesis Edilecek Tire Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6431 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Ankara Ġlinde Kurulacak Kalecik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Ġlgili TaĢınmazın Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6434 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Ġzmir Ġlinde Tesis Edilecek Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6448 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (R.G. 20 Haziran ) - Mali Suçları AraĢtırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12) (R.G. 21 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 21 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Noterlik Ġlanları (R.G. 22 Haziran ) - Adalet Bakanlığında Atama Kararları (R.G. 24 Haziran ) - Adalet bakanlığı Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesinde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Eyüp Özdemir in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 24 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 Tarihli ve 3003 Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Genelge (R.G. 24 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 22/6/2014 Tarihli ve 3057 Kararı (R.G. 26 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġlan (R.G. 26 Haziran )

4 - DanıĢtay Üyeliğine, Devlet Denetleme Kurulu BaĢkanı Cemal BOYALI seçilmesine Dair Karar (2014/11) (R.G. 27 Haziran ) - CumhurbaĢkanlığı Seçimi ile Ġlgili 2014/11 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 27 Haziran ) - Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6545 Sayılı Kanun (R.G. 28 Haziran ) - Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında 6546 Sayılı Kanun (R.G. 28 Haziran ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ġzinsiz Ġkamet Eden KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6547 Sayılı Kanun (R.G. 28 Haziran ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (R.G. 28 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) (R.G. 28 Haziran ) - Adalet Bakanlığı ĠĢyurtları Kurumu Dairesi BaĢkanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 28 Haziran ) - Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No :2014/53) (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 20/6/2014 Tarihli ve 3002 Sayılı Kararı (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 Tarihli ve 3006 Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genelge (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3060 Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanlığı Seçiminde Ġl, Ġlçe ve Geçici Ġlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge R.G. 29 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġlanlar (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 29/6/2014 Tarihli ve 3092 Sayılı Kararı (R.G. 30 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 29/6/2014 Tarihli ve 3093 Sayılı Kararı (R.G. 30 Haziran ) Haziran Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste

5 MĠLLETLERARASI ANDLAġMA Karar Sayısı : 2014/ Mayıs 2014 tarihinde Brüksel de imzalanan ekli Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ ya Katılımı ile Ġlgili AnlaĢma nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 3/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı L. ELVAN C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı V. Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı AndlaĢma metni için tıklayınız [R.G. 17 Haziran ] YÖNETMELĠKLER BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 25/10/2011 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, (f) bendinden sonra gelmek üzere aģağıdaki bent eklenmiģ ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiģtir.

6 f) Ġhtisas kursu: Temel Ġslam Bilimleri alanında uzmanlaģmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüģ personele yönelik açılan kursu, g) Ġhtisas kursu belgesi: Temel Ġslam Bilimleri alanında uzmanlaģmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüģ personele yönelik açılan kursu baģarıyla bitirenlere verilen belgeyi, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aģağıdaki özel Ģartlar aranır: a) BaĢkan olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalıģmıģ olmak, 3) Kırk yaģını tamamlamıģ olmak, b) BaĢkan Yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiģ olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beģ yıl veya ilahiyat fakültelerinde beģ yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmıģ olmak, c) Din ĠĢleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen Ģartları taģımak, ç) Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu BaĢkanı olarak atanabilmek için; 1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Üç yılı BaĢkanlık teģkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, 3) Hafız olmak, 4) AĢere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği BaĢkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiģ veya tefsir alanında doktora yapmıģ olmak, d) Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için; 1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlıkta en az üç yıl görev yapmıģ olmak, 3) Hafız olmak, 4) AĢere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği BaĢkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiģ veya tefsir alanında doktora yapmıģ olmak, 5) BaĢkanlıkça yapılacak sınavda baģarılı olmak, e) Genel Müdür olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beģ yılı öğretim üyesi olmak Ģartıyla kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on iki yıl görev yapmıģ olmak, 3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup BaĢkanlık teģkilatında beģ yılını müdürlük veya üstü görevlerde olmak üzere toplam on iki yıl görev yapmıģ olmak, f) Strateji GeliĢtirme BaĢkanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yılını müdürlük veya üstü görevlerde geçirmiģ olmak kaydıyla on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beģ yılı öğretim üyesi olmak Ģartıyla kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on iki yıl görev yapmıģ olmak, g) Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanı, baģmüfettiģ, müfettiģ ve müfettiģ yardımcısı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen Ģartları taģımak, ğ) I. Hukuk MüĢaviri olarak atanabilmek için;

7 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarında en az beģ yıl hukuk müģavirliği yapmıģ olmak, h) Hukuk müģaviri olarak atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluģlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beģ yıl veya BaĢkanlık hukuk müģavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalıģmıģ olmak, ı) Daire BaĢkanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak (Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire baģkanlıklarına dört yıllık yüksek okul mezunu olanlar da atanabilir), 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, 3) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire BaĢkanlığına atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, i) Özel Kalem Müdürü ile Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, j) BaĢkanlık MüĢaviri olarak atanabilmek için (4 adet hariç); 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluģlarında çalıģıyor olmak, k) BaĢkanlık müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında il müftülüğü veya üstü görevlerde çalıģmıģ olmak, l) BaĢkanlık vaizi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmıģ olmak, m) Diyanet ĠĢleri Uzman Yardımcısı, Diyanet ĠĢleri Uzmanı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen Ģartları taģımak, n) Döner Sermaye ĠĢletme Müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı Ģube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, o) Yayınevi satıģ müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında Ģef olarak en az beģ yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev yapmıģ olmak, ö) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aģçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak, 3) Yapılacak sözlü sınavda baģarılı olmak, p) Ġl müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında, en az beģ yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiģ olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beģ yıl görev yapmıģ olmak, r) Ġl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

8 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalıģmıģ olmak, 3) Ġl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için BaĢkanlık teģkilatında Kur an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmıģ olmak, yapılacak sınavda baģarılı olmak, s) Ġlçe müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmıģ olmak, 3) Kamu kurum ve kuruluģlarında toplam beģ yıl görev yapmıģ olmak, 4) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, Ģ) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beģ yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beģ yıl görev yapmıģ olmak, 3) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmıģ olmak, t) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beģ yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmıģ olmak, 3) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmıģ olmak, u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmıģ olmak, 4) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, ü) Öğretmen olarak atanabilmek için; 1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, v) Murakıp olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yıl çalıģmıģ olmak, 3) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, y) Cami rehberi olarak atanabilmek için; 1) En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenim görmüģ olmak, 2) Türü ve seviyesi BaĢkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almıģ olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 3) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, gerekir. (2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel Ģartlar: a) ĠĢletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yıl çalıģmıģ olmak Ģartıyla kamu kurum ve kuruluģlarında toplam beģ yıl görev yapmıģ olmak, b) ġube müdürü olarak atanabilmek için; 1) Ġl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre iģleri Ģube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki Ģube müdürlükleri için

9 en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali iģlerle ilgili Ģube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az sekiz yıl görev yapmıģ olmak, c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Son üç yılı BaĢkanlık teģkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında en az on yıl süre ile çalıģmıģ olmak, ç) ġef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalıģmıģ olmak Ģartıyla BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yıl görev yapmıģ olmak, d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Ġlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmıģ olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yıl çalıģmıģ olmak, e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Ġlahiyat alanında yüksek lisans yapmıģ olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak, 3) Kamu kurum ve kuruluģlarında çalıģıyor olmak, 4) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, f) Vakit hesaplama uzmanı ve araģtırmacı olarak atanabilmek için; 1) Alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yıl çalıģmıģ olmak, g) Çözümleyici olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek, 3) Programcı kadrosunda iki yıl çalıģmıģ olmak, 4) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, ğ) Bilgisayar iģletmeni olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almıģ olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, 3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar iģletmenlik sertifikasına sahip olmak, 4) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, h) Musahhih olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, ı) Veri hazırlama ve kontrol iģletmeni olarak atanabilmek için; 1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, 3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar iģletmenlik sertifikasına sahip olmak, i) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, j) ġoför olarak atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

10 2) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, gerekir. (3) Unvan değiģikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel Ģartlar: a) Avukat olarak atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, c) Mütercim olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için; 1) Alanıyla ilgili dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biolog olarak atanabilmek için; 1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokuldan mezun olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, e) Programcı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, 3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, 4) BaĢkanlık teģkilatında bilgisayar iģletmeni veya veri hazırlama ve kontrol iģletmeni olarak iki yıl çalıģmıģ olmak, f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ıģıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almıģ olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemģire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda baģarılı olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, gerekir. (4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, görevde yükselme ve unvan değiģikliği suretiyle ataması yapılacak olanlar hakkında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında baģarılı olanlar bir yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirmeleri alınarak BaĢkanlıkça oluģturulacak bir komisyon tarafından yapılacak sınavda baģarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.

11 MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Ġlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve Ģube müdürlerinin atama ve yer değiģtirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört sınıfa ayrılmıģ ve EK-2 sayılı listede gösterilmiģtir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beģ yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl uzatılabilir. Vaizlerde bu süre üç yıl uzatılabilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve beģinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün sınıflarda çalıģması esastır. (2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalıģmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan tekrar aynı ilin ilçelerine atanamazlar. Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayanlar, sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı ilçelere atanabilirler. (3) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin atama ve nakil iģlemleri aģağıdaki usule göre yapılır: a) Ġl müftüsü; 1) Ġlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir. 2) Ġl müftüsü, bulunduğu yerdeki asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın hizmet gereği, aynı veya baģka gruptaki illere veya BaĢkanlık vaizliğine, BaĢkanlık müftülüğüne veya BaĢkanlık müģavirliğine atanabilir. b) Ġl müftü yardımcısı; 1) Ġlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir. 2) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir. 3) BeĢ yıl ilçe müftülüğü yapmıģ olanlar, grup Ģartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir. c) Ġlçe müftüsü; 1) Ġlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir. 2) Ġlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmıģ olması esastır. 3) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı ilçelere atanabilir. ç) TaĢra teģkilatında Ģube müdürü; 1) Ġlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan Ģube müdürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. 2) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan Ģube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın

12 daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir. d) Vaiz; 1) Ġlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dıģındaki ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Cezaevi vaizi atamasında bu hükümler uygulanmaz. 2) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir. (4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görevleri süresince 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci paragrafında yer alan, eģ durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmek için ayrıca eģlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine iliģkin hüküm uygulanmaz. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler, personelin asaleten görev yaptığı unvandaki grup veya sınıf hizmetinden; diğer bentlerde belirtilen süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden; yurt dıģında geçirilen doksan günden fazla süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiģ sayılır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. c) (C) Grubu camiler: Ġl, ilçe, belde merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde bulunan ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir. (2) Ġmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dıģındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beģ yıl görev yapmıģ olmak Ģarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmıģ olmak ve aģere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiģ olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. ç) BaĢkanlık vaizi, Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri, BaĢkanlık müģaviri, Diyanet ĠĢleri uzman ve yardımcısı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu uzman ve yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim merkezi müdürü, döner sermaye iģletme müdürü kadrolarına Ġnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine BaĢkan onayı ile, d) Döner Sermaye iģletme müdür yardımcısı, Ģube müdürü, yayınevi satıģ müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve BaĢkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara ilgili Daire BaĢkanının teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile atanır. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Değerlendirme ve ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ, aynı maddenin dördüncü ve beģinci

13 fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddenin sonuna aģağıdaki fıkralar eklenmiģtir. (4) Bu maddede belirtilen sebepler dıģında, cami görevlilerinin yer değiģtirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün baģkanlığında, durumu görüģülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beģ kiģiden oluģan bir Değerlendirme ve Yer DeğiĢtirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değiģikliğini her yıl Haziran ayında toplanarak aģağıdaki kıstaslara göre gerçekleģtirir: a) Yer değiģiklikleri aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır. b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değiģikliği yapılabilir. c) Ġl içi yer değiģiklikleri bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; il dıģı yer değiģiklikleri ise BaĢkanlık tarafından yapılır. Ġl içi yer değiģikliklerinden önce internet ortamında BaĢkanlıktan görüģ alınır. (5) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın BaĢkan onayı ile naklen Kur an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir. (7) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiģtirmeleri de herhangi bir Ģarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. (8) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer değiģikliği talebinde bulunabilirler. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 20 (1) Ġstek üzerine yer değiģikliği; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karģılıklı yer değiģtirme talepleri üzerine yapılan yer değiģtirme iģlemleridir. a) Mazeret sebebiyle yer değiģikliği: AĢağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmıģ olmaları Ģartıyla yer değiģtirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir. 1) Sağlık durumu: Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eģ, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değiģmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araģtırma veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye atanabilir. 2) EĢ durumu: Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin, eģ durumu sebebiyle yer değiģtirme isteğinde bulunabilmesi için eģinin, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluģlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleģmeli statüsünde çalıģtığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eģinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi; müftü, müftü yardımcısı ve Ģube müdürlerinin eģ durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için ayrıca eģlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir. Grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan personelin eģ durumu sebebiyle yer değiģtirme isteğinde bulunabilmesi için eģinin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluģlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleģmeli statüsünde çalıģtığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eģinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi veya

14 eģinin halen sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak en az iki yıl süreyle kesintisiz çalıģıyor olması gerekir. b) Süre sebebiyle yer değiģtirme: 1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dıģı yer değiģtirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dıģı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır. 2) Kendi istekleri üzerine unvan değiģikliği ile baģka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yıl çalıģmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bulunamazlar. c) KarĢılıklı yer değiģtirme: Personelin karģılıklı yer değiģtirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taģrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine BaĢkanlığın izni ile yerine getirilir. (2) Cami görevlilerinin birinci fıkra dıģında kalan isteğe bağlı atanmaları aģağıdaki Ģekilde yapılır. a) Cami görevlilerinin birinci fıkra dıģında kalan isteğe bağlı atanmaları Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. b) (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilere, Ģartlarını taģıyanlar arasından BaĢkanlıkça yapılacak sınav neticesinde atama yapılır. (3) Kur an kursu öğreticilerinin birinci fıkra dıģında kalan isteğe bağlı atanmaları aģağıdaki Ģekilde yapılır. a) Kur an kursu öğreticilerinin birinci fıkra dıģında kalan isteğe bağlı atanmalarında, EK-6 formda yer alan puanlama esas alınır. Mazerete binaen yapılacak nakillerde de EK-6 formdaki puanlama esas alınabilir. b) Ġl müftülükleri tarafından münhal Kur an kursu öğreticisi kadroları her yıl Temmuz ayında Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (ĠKYS) üzerinden sisteme girilir. Nakil talebinde bulunacaklar için Ağustos tarihleri arasında on tercih yaptırılır. c) Nakiller her yıl Ağustos tarihleri arasında gerçekleģtirilir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 21 (1) Ġl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, Ģube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve Ģeflerin hizmet gereği mazeret ve karģılıklı yer değiģtirme dıģında istekleri üzerine görev veya yer değiģtirme taleplerini BaĢkanlığa 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında ulaģtırmaları Ģartıyla 1 Haziran-31 Temmuz arasında yapılır. Diğer görevliler için bu Ģart aranmaz. (2) Yer değiģikliği müracaatları BaĢkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer DeğiĢtirme Kurulunda durumu değerlendirilecek personelin görev veya görev yerlerinin değiģtirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu BaĢkan Yardımcısının baģkanlığında, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanı, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Ġnsan Kaynakları Genel Müdürleri ile 1. Hukuk MüĢavirinden müteģekkil Atama ve Yer DeğiĢtirme Kurulu oluģturulur. Gündem konularına göre ilgili daire baģkanı da Kurul toplantılarına katılır. Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiģtirilmesi gerekenlerin durumlarının görüģülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımı sağlanır. (2) Atama ve Yer DeğiĢtirme Kurulu; a) Daha önce görevine son verilmiģ olanlardan eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

15 b) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin, c) Dosyaları BaĢkanlıkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair Eğitim AraĢtırma veya Üniversite hastanelerinden alınan heyet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiģtirmek isteyenlerin, ç) BaĢkanlıkça değerlendirilmek üzere kurula sevkedilenlerin, durumlarını görüģür ve gereken kararları alır. (3) Atama ve Yer DeğiĢtirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. EĢitlik halinde Kurul BaĢkanının tarafı çoğunluk sayılır. (4) Atama ve Yer DeğiĢtirme Kurulunun kararları BaĢkanın onayı ile yürürlüğe girer. (5) Atama ve Yer DeğiĢtirme Kurulunun yazıģma iģ ve iģlemleri Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan daha önce ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ ve beģinci sınıf ibaresi dördüncü olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma memuru, santral memuru, daktilograf, Ģoför. f) Yedinci kademe: Yardımcı hizmetler sınıfı personeli. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğe aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Cami görevlilerinin yer değiģikliği GEÇĠCĠ MADDE 7 (1) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi beģ yılını tamamlamıģ olanların yer değiģiklikleri, 2014 yılı Haziran-Eylül döneminde; yirmi yılını tamamlayanların yer değiģiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beģ yılını tamamlayanların yer değiģiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki süreye göre zorunlu yer değiģiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya baģlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ve EK-6 ekteki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 19 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 20 Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 25/10/ (Mükerrer) Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-19/1/ /4/ /11/ /2/ Ek-2 Ek-6

16 [R.G. 17 Haziran ] BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilatının görevleri ile çalıģma usul ve esaslarını belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilatına iliģkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Amir: BaĢkan, BaĢkan yardımcısı ve birimlerin en üst yöneticisini, b) BaĢkanlık: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını, c) BaĢkan: Diyanet ĠĢleri BaĢkanını, ç) Birim: Bu Yönetmelikte sayılan görevleri yerine getiren BaĢkanlık merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilatında yer alan birimleri, d) Birim amiri: BaĢkanlık merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilatlarındaki birimlerin en üst yöneticilerini, e) Cami görevlileri: BaĢimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip ile baģmüezzin ve müezzin-kayyımlarını, f) Din görevlileri: BaĢvaiz, uzman vaiz, vaiz, murakıp, Kur an kursu baģöğreticisi, Kur an kursu uzman öğreticisi, Kur an kursu öğreticisi ve cami görevlilerini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Amirlerin Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları Amirlerin ortak görevleri MADDE 4 (1) BaĢkan, baģkan yardımcısı, kurul baģkanı, birim amiri ve daire baģkanı, amiri bulunduğu kurum, birim veya daire için tespit edilen görevlerin zamanında ve tam olarak yapılmasını sağlamanın yanında, aģağıdaki görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. a) Amiri bulunduğu kurum, birim veya dairenin iģ süreçlerini belirleyerek görevlerin etkili, verimli, amacına ve mevzuata uygun bir Ģekilde yürütülmesini ve gerekli eģgüdümü sağlamak. b) Harcama yetkilisi olarak yapması gereken iģlemleri yürütmek. c) Yönetiminde bulunan personel arasında görev dağılımı yapmak ve onların uyum içerisinde çalıģmasını sağlayacak tedbirleri almak. ç) BaĢkanlığın stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda çalıģmalar yapmak. d) Amiri bulunduğu kurum ve birimin görev alanı ile ilgili performans ölçütlerini belirlemek, plan, program ve projeler yapmak, teklifler hazırlamak.

17 e) Hizmetlerin amacına uygun bir Ģekilde ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve her çeģit imkanı temin etmek. f) Yönetiminde bulunan personele eģitlik ve adalet ölçüleri içinde davranmak, personelin performansını ölçmek. g) Yönetiminde bulunan personelin çalıģmalarını ve yürütülen hizmetleri denetlemek, görevleri ile ilgili konularda rehberlik etmek, kusur ve noksanlıkların tespiti halinde gereğini yapmak. ğ) Biriminde görevli kariyer kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcılarının uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları, temsil kabiliyetlerini ve tecrübelerini artırmaları için gerekli çalıģmaları yapmak. h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Amirlerin yetki ve sorumlulukları MADDE 5 (1) BaĢkanlık merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilatlarının her kademesinde görev yapan amirler; yükümlü bulunduğu hizmet ve görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten sorumludur. (2) Birim amirleri, sorumlulukları devam etmek kaydıyla sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak Ģartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelerinde bulunan personele devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BaĢkanlık Makamı Merkez teģkilatı MADDE 6 (1) BaĢkanlık merkez teģkilatı; 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde sayılmıģtır. BaĢkanlık makamı MADDE 7 (1) BaĢkanlık Makamı; BaĢkan ve baģkan yardımcılarından oluģur. BaĢkan MADDE 8 (1) BaĢkanın görevleri Ģunlardır: a) BaĢkanlığı temsil etmek. b) BaĢkanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde sunulması için gerekli tedbirleri almak. c) BaĢkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen geliģmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev vermek ve bunların çalıģmalarını denetlemek. ç) BaĢkanlık hizmetleri ve BaĢkanlığın faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yapmak. d) Hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli eģgüdümü sağlamak ve bunları denetlemek. e) Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak. f) BaĢkanlığın strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyerek uygulanmasını sağlamak. BaĢkan yardımcıları MADDE 9 (1) BaĢkan yardımcılarının görevleri Ģunlardır: a) BaĢkanlığın görevlerini yürütmede BaĢkana yardımcı olmak. b) Gerektiğinde BaĢkana vekalet etmek. c) BaĢkanın vereceği diğer görevleri yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sürekli Kurullar Din iģleri yüksek kurulu baģkanlığı MADDE 10 (1) Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanlığı, 29/5/2013 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din ĠĢleri Yüksek Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir.

18 Mushafları inceleme ve kıraat kurulu baģkanlığı MADDE 11 (1) Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: a) Bütün kıraat imamlarının okuyuģlarını esas alan, Resm-i Osmani ve Aliyyü l Kari ya da diğer hat tarzlarında hattat tarafından veya bilgisayar ortamında yazılan, hat güzelliği ve insicam özelliği taģıyan Mushaf, cüz, mealli Mushaf ve Kur an-ı Kerim metinlerinin, sesli veya görüntülü Kur an-ı Kerim yayınlarının hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol etmek, uygun görülenleri onaylamak, mühürlemek veya rapor etmek. b) Hatalı ve noksan olarak basılan veya Ġnternet, TV, radyo ve benzeri ortamlarda yayımlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur an-ı Kerim yayınlarını tespit etmek ve bunların hatasız olması konusunda çalıģmalar yapmak. c) Mühür güvenliğini sağlamaya yönelik çalıģmalar yapmak. ç) Kıraat ilmi ile ilgili çalıģmalar yapmak ve arģiv oluģturmak, bu hususta eğitim merkezleri ve bünyesinde kıraat anabilim dalı bulunan ilahiyat fakülteleriyle iģbirliği yapmak. d) Kur an-ı Kerim in imlası ve kıraati ile ilgili soruları cevaplandırmak. e) Reisü l-kurralığın etkin hale getirilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak. f) Hafızlık tespit, tashih-i huruf, aģere, takrib ve tayyibe sınavları ve Kur an yarıģmalarında görev almak. g) Ġlgili birimlerle iģbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası Kur an-ı Kerim okuma yarıģmaları düzenlemek. ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak. BEġĠNCĠ BÖLÜM Hizmet Birimleri Din hizmetleri genel müdürlüğü MADDE 12 (1) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır: a) Cami ve mescitlerdeki irģat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iģ ve iģlemleri takip etmek. b) Cami ve mescit dıģındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dini programlar ile ilmi toplantılar düzenlemek ve müftülüklerce düzenlenen söz konusu etkinliklere iliģkin rapor hazırlamak. c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluģları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere iliģkin iģ ve iģlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak. ç) BaĢkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irģat ekipleri göndermek, bununla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. d) BaĢkanlık vaizlerinin, vaaz ve irģat programlarını hazırlamak ve iģlemlerini yürütmek. e) Müftülüklerce hazırlanarak BaĢkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek. f) Gerektiğinde örnek vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak. g) Ġhtida edenlerle ilgili iģlemleri takip etmek ve kayıtlarını tutmak. ğ) Kutlu Doğum Haftasıyla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. h) Ġlgili birimlerle iģbirliği içerisinde vaizlerin kariyer sistemine göre yetiģmeleri konusunda çalıģmalar yapmak. ı) ĠrĢat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliğini artırmaya yönelik çalıģmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iģ ve iģlemleri takip etmek. i) ĠrĢat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiğinde ilgili birim, kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yapmak. j) Cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi ve cami hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iģ ve iģlemleri takip etmek.

19 k) Dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. l) Olağanüstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili çalıģmaları planlamak ve yürütmek. m) Ġhtiyaç duyulan camilerde dini danıģmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalıģma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iģ ve iģlemleri takip etmek. n) Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. o) Ġlgili birimlerle iģbirliği içerisinde cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetiģmeleri konusunda çalıģmalar yapmak. ö) Belediye cenaze teģkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin iģlerini yapmak. p) Aile, kadın, gençlik ve çocukla ilgili dini konularda toplumu aydınlatmaya yönelik çalıģmalar yapmak. r) Ġhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların koordineli olarak çalıģmasını sağlamak. s) Aile ve dini rehberlik bürolarında görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı kazandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak. Ģ) Ġlgili kurumlarla iģbirliği yaparak sevgi evleri, yetiģtirme yurtları, kadın konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak. t) Ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluģturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak. u) Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danıģmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak. ü) Aile konulu yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak. v) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yaparak ortak çalıģmalar yürütmek. y) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalıģmalar yapılmasını sağlamak. z) Ġslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teģekküller ve geleneksel dini-kültürel oluģumlarla ilgili çalıģmalar yapmak. aa) Dini bayramlar ile Ramazan ayında çeģitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek. bb) Ġlgili birim, kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalıģmaları yürütmek. cc) Kurban ibadetinin usulüne uygun Ģekilde yerine getirilmesi için gerekli çalıģmaların yapılmasını sağlamak. çç) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluģları ile yürütülecek iģ ve iģlemleri koordine ve takip etmek. dd) Kıble tespiti ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, müftülüklerce belirlenen personele kıble tespiti konusunda eğitim desteği vermek. ee) Engellilere yönelik din hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak. ff) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evi, huzurevi, sağlık kuruluģları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaģlara din hizmeti sunulmasını sağlamak. gg) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye yönelik çalıģmalar yapmak. ğğ) Ġhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açılmasını sağlamak, bununla ilgili iģleri yürütmek. hh) Toplumsal huzuru tehdit eden terör, Ģiddet, madde bağımlılığı gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluģlarla ortak çalıģmalar yapmak.

20 ıı) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaģtırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla çalıģmalar yapmak, gerektiğinde üniversiteler, ilgili birim, kurum ve kuruluģlarla iģbirliğine gitmek. ii) BaĢkanlık Tasavvuf Musikisi Korosu ile ilgili iģleri yürütmek. jj) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak. Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü MADDE 13 (1) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır: a) Kur an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar açmak ve açılmasını sağlamak, buralarda yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek. b) Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaģe ve ibate giderlerinin karģılanmasını sağlamak ve yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. c) Kur an kurslarının açılıģ, eğitime ara verme ve kapanıģlarıyla ilgili iģ ve iģlemleri yapmak. ç) Ġlgili birimlerle iģbirliği içerisinde Kur an kursu öğreticilerinin kariyer sistemine göre yetiģmeleri konusunda çalıģmalar yapmak. d) Yaygın din eğitiminde uygulanacak eğitim programlarını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile iģbirliği yapmak. e) Yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen gündüzlü ve yatılı Kur an kursları, yaz Kur an kursları ve camilerde Kur an öğretimi kursları ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. f) Yaygın din eğitiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek, uygulanmasını sağlamak, istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek. g) Hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavları ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. ğ) Öğrenciler arasında Kur an-ı Kerim i güzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafızlık ve benzeri yarıģmalar düzenlemek. h) Kur an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalıģmaları yapmak. ı) Yurt dıģından gelen öğrencilerin Kur an kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. i) BaĢkanlık personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak için hizmet içi eğitim kursları düzenlemek. j) Ġlgili birimlerle iģbirliği yaparak BaĢkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek. k) Kariyer kadrolarında bulunan BaĢkanlık personelinin ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına göre yetiģtirilmelerine yönelik eğitim vermek. l) Personelin adaylık, görevde yükselme, yabancı dil ve benzeri eğitiminde uygulanacak programların hazırlanması hususunda ilgili daire ile iģbirliği yapmak. m) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak. n) BaĢkanlık personeli için hizmet içi eğitim stratejilerini ve eğitime öncelikle alınacak personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek, yılsonu hizmet içi eğitim faaliyet raporlarını hazırlamak. o) BaĢkanlık merkez ve taģra teģkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim planını hazırlamak. ö) Eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılıģı ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. p) Eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçları ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalıģmaları yapmak.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: YÖNETMELİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 4.3.2006/26098 Ek ve DeğiĢiklikler: 1) 12.12.2008/27078 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

22. bölüm DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

22. bölüm DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 22. bölüm DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29327 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: 07.06.2006 tarih

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29252 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 25 Mart 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27885 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 17 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28057 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-7.htm Page 1 of 6 3 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28253 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/666 Kamu görevlilerinin bazı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

YÖNETMELĠK. SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELĠK. SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELĠK Ulaştırma Bakanlığından: SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 28 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29219 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Eylül 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29134 YÖNETMELİK Türkiye Taşkömürü Kurumundan: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği R.G. Tarihi:01.12.1999 R.G. Sayısı:23893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez,

Detaylı

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27807

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27807 Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27807 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı