T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ ya Katılımı ile Ġlgili AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında 6458 Sayılı Karar (R.G. 17 Haziran ) - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği (R.G. 17 Haziran ) - Tüketici SözleĢmelerindeki Haksız ġartlar Hakkında Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - Türkiye Bursları Yönetmeliği (R.G. 17 Haziran ) - Alkol ve Alkollü Ġçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik ġartlar, Kurulmaları, ĠĢletilmeleri ve Denetlenmelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/5) (R.G. 17 Haziran ) Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde Ġstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair 6400 Sayılı Karar (R.G. 18 Haziran ) - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair 6401 Sayılı Karar (R.G. 18 Haziran ) - Artvin Ġlinde Tesis Edilecek Ġskale Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin

2 Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G. 18 Haziran ) - BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 6457 Sayılı Karar (R.G. 18 Haziran ) - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin 2014/6459 Sayılı Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sınav Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı GiriĢ ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, YetiĢtirilme, Görev, Yetki ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Ġthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere ĠliĢkin Tebliğ (Ġthalat: 2014/6) in Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 18 Haziran ) - Ġthalatta Korunma Önlemlerine ĠliĢkin Tebliğ(Tebliğ No: 2014/7) (R.G. 18 Haziran ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 18 Haziran ) - Adıyaman Ġlinde Tesis Edilecek Kaleköy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6402 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) kv (Karacabey TM-Akçalar TM) BrĢ.N-Harmanlık RES (Girdi-Çıktı) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6409 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Bazı Mahalli Ġdare Birliklerinin Kurulmasına Ġzin Verilmesi Hakkında 6411 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Hakkari Ġlinde Tesis Edilecek Geçitli Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6433 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Erzurum Ġlinde Kurulacak Mert Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6435 Sayılı Karar (R.G. 19 Haziran ) - Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 6449 Sayılı Yönetmelik

3 (R.G. 19 Haziran ) - Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6455 Sayılı Yönetmelik (R.G. 19 Haziran ) - DıĢ Ticaret Sermaye ġirketlerine ĠliĢkin Karar (R.G. 19 Haziran ) - Sektörel DıĢ Ticaret ġirketi Statüsünün Geri Alınmasına ĠliĢkin Karar (R.G. 19 Haziran ) kv Denizli I-Denizli IV TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6408 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Ġzmir Ġlinde Tesis Edilecek Tire Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6431 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Ankara Ġlinde Kurulacak Kalecik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Ġlgili TaĢınmazın Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6434 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Ġzmir Ġlinde Tesis Edilecek Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 6448 Sayılı Karar (R.G. 20 Haziran ) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (R.G. 20 Haziran ) - Mali Suçları AraĢtırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12) (R.G. 21 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 21 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Noterlik Ġlanları (R.G. 22 Haziran ) - Adalet Bakanlığında Atama Kararları (R.G. 24 Haziran ) - Adalet bakanlığı Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesinde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Eyüp Özdemir in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 24 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 Tarihli ve 3003 Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Genelge (R.G. 24 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 22/6/2014 Tarihli ve 3057 Kararı (R.G. 26 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġlan (R.G. 26 Haziran )

4 - DanıĢtay Üyeliğine, Devlet Denetleme Kurulu BaĢkanı Cemal BOYALI seçilmesine Dair Karar (2014/11) (R.G. 27 Haziran ) - CumhurbaĢkanlığı Seçimi ile Ġlgili 2014/11 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 27 Haziran ) - Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6545 Sayılı Kanun (R.G. 28 Haziran ) - Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında 6546 Sayılı Kanun (R.G. 28 Haziran ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ġzinsiz Ġkamet Eden KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6547 Sayılı Kanun (R.G. 28 Haziran ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (R.G. 28 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) (R.G. 28 Haziran ) - Adalet Bakanlığı ĠĢyurtları Kurumu Dairesi BaĢkanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 28 Haziran ) - Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No :2014/53) (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 20/6/2014 Tarihli ve 3002 Sayılı Kararı (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 Tarihli ve 3006 Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Genelge (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3060 Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanlığı Seçiminde Ġl, Ġlçe ve Geçici Ġlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge R.G. 29 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġlanlar (R.G. 29 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 29/6/2014 Tarihli ve 3092 Sayılı Kararı (R.G. 30 Haziran ) - Yüksek Seçim Kurulunun 29/6/2014 Tarihli ve 3093 Sayılı Kararı (R.G. 30 Haziran ) Haziran Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste

5 MĠLLETLERARASI ANDLAġMA Karar Sayısı : 2014/ Mayıs 2014 tarihinde Brüksel de imzalanan ekli Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ ya Katılımı ile Ġlgili AnlaĢma nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 3/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı L. ELVAN C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı V. Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı AndlaĢma metni için tıklayınız [R.G. 17 Haziran ] YÖNETMELĠKLER BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 25/10/2011 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, (f) bendinden sonra gelmek üzere aģağıdaki bent eklenmiģ ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiģtir.

6 f) Ġhtisas kursu: Temel Ġslam Bilimleri alanında uzmanlaģmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüģ personele yönelik açılan kursu, g) Ġhtisas kursu belgesi: Temel Ġslam Bilimleri alanında uzmanlaģmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüģ personele yönelik açılan kursu baģarıyla bitirenlere verilen belgeyi, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aģağıdaki özel Ģartlar aranır: a) BaĢkan olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalıģmıģ olmak, 3) Kırk yaģını tamamlamıģ olmak, b) BaĢkan Yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiģ olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beģ yıl veya ilahiyat fakültelerinde beģ yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmıģ olmak, c) Din ĠĢleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen Ģartları taģımak, ç) Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu BaĢkanı olarak atanabilmek için; 1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Üç yılı BaĢkanlık teģkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, 3) Hafız olmak, 4) AĢere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği BaĢkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiģ veya tefsir alanında doktora yapmıģ olmak, d) Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için; 1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlıkta en az üç yıl görev yapmıģ olmak, 3) Hafız olmak, 4) AĢere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği BaĢkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiģ veya tefsir alanında doktora yapmıģ olmak, 5) BaĢkanlıkça yapılacak sınavda baģarılı olmak, e) Genel Müdür olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beģ yılı öğretim üyesi olmak Ģartıyla kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on iki yıl görev yapmıģ olmak, 3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup BaĢkanlık teģkilatında beģ yılını müdürlük veya üstü görevlerde olmak üzere toplam on iki yıl görev yapmıģ olmak, f) Strateji GeliĢtirme BaĢkanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yılını müdürlük veya üstü görevlerde geçirmiģ olmak kaydıyla on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beģ yılı öğretim üyesi olmak Ģartıyla kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on iki yıl görev yapmıģ olmak, g) Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanı, baģmüfettiģ, müfettiģ ve müfettiģ yardımcısı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen Ģartları taģımak, ğ) I. Hukuk MüĢaviri olarak atanabilmek için;

7 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarında en az beģ yıl hukuk müģavirliği yapmıģ olmak, h) Hukuk müģaviri olarak atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluģlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beģ yıl veya BaĢkanlık hukuk müģavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalıģmıģ olmak, ı) Daire BaĢkanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak (Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire baģkanlıklarına dört yıllık yüksek okul mezunu olanlar da atanabilir), 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, 3) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire BaĢkanlığına atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, i) Özel Kalem Müdürü ile Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, j) BaĢkanlık MüĢaviri olarak atanabilmek için (4 adet hariç); 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluģlarında çalıģıyor olmak, k) BaĢkanlık müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında il müftülüğü veya üstü görevlerde çalıģmıģ olmak, l) BaĢkanlık vaizi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmıģ olmak, m) Diyanet ĠĢleri Uzman Yardımcısı, Diyanet ĠĢleri Uzmanı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen Ģartları taģımak, n) Döner Sermaye ĠĢletme Müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı Ģube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında toplam on yıl görev yapmıģ olmak, o) Yayınevi satıģ müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında Ģef olarak en az beģ yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev yapmıģ olmak, ö) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aģçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak, 3) Yapılacak sözlü sınavda baģarılı olmak, p) Ġl müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında, en az beģ yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiģ olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beģ yıl görev yapmıģ olmak, r) Ġl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

8 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalıģmıģ olmak, 3) Ġl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için BaĢkanlık teģkilatında Kur an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmıģ olmak, yapılacak sınavda baģarılı olmak, s) Ġlçe müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmıģ olmak, 3) Kamu kurum ve kuruluģlarında toplam beģ yıl görev yapmıģ olmak, 4) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, Ģ) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beģ yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beģ yıl görev yapmıģ olmak, 3) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmıģ olmak, t) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beģ yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmıģ olmak, 3) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmıģ olmak, u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Ġhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmıģ olmak, 4) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, ü) Öğretmen olarak atanabilmek için; 1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, v) Murakıp olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yıl çalıģmıģ olmak, 3) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, y) Cami rehberi olarak atanabilmek için; 1) En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenim görmüģ olmak, 2) Türü ve seviyesi BaĢkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almıģ olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 3) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, gerekir. (2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel Ģartlar: a) ĠĢletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yıl çalıģmıģ olmak Ģartıyla kamu kurum ve kuruluģlarında toplam beģ yıl görev yapmıģ olmak, b) ġube müdürü olarak atanabilmek için; 1) Ġl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre iģleri Ģube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki Ģube müdürlükleri için

9 en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali iģlerle ilgili Ģube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az sekiz yıl görev yapmıģ olmak, c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Son üç yılı BaĢkanlık teģkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarında en az on yıl süre ile çalıģmıģ olmak, ç) ġef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalıģmıģ olmak Ģartıyla BaĢkanlık teģkilatında en az beģ yıl görev yapmıģ olmak, d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Ġlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmıģ olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yıl çalıģmıģ olmak, e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Ġlahiyat alanında yüksek lisans yapmıģ olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak, 3) Kamu kurum ve kuruluģlarında çalıģıyor olmak, 4) Yapılacak sınavda baģarılı olmak, f) Vakit hesaplama uzmanı ve araģtırmacı olarak atanabilmek için; 1) Alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az üç yıl çalıģmıģ olmak, g) Çözümleyici olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek, 3) Programcı kadrosunda iki yıl çalıģmıģ olmak, 4) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, ğ) Bilgisayar iģletmeni olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almıģ olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, 3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar iģletmenlik sertifikasına sahip olmak, 4) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, h) Musahhih olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, ı) Veri hazırlama ve kontrol iģletmeni olarak atanabilmek için; 1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, 3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar iģletmenlik sertifikasına sahip olmak, i) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, j) ġoför olarak atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

10 2) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında en az iki yıl görev yapmıģ olmak, gerekir. (3) Unvan değiģikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel Ģartlar: a) Avukat olarak atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, c) Mütercim olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için; 1) Alanıyla ilgili dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biolog olarak atanabilmek için; 1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokuldan mezun olmak, 2) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, e) Programcı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, 3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, 4) BaĢkanlık teģkilatında bilgisayar iģletmeni veya veri hazırlama ve kontrol iģletmeni olarak iki yıl çalıģmıģ olmak, f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ıģıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almıģ olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemģire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda baģarılı olmak, 3) BaĢkanlık teģkilatında iki yıl çalıģmıģ olmak, gerekir. (4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, görevde yükselme ve unvan değiģikliği suretiyle ataması yapılacak olanlar hakkında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında baģarılı olanlar bir yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirmeleri alınarak BaĢkanlıkça oluģturulacak bir komisyon tarafından yapılacak sınavda baģarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.

11 MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Ġlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve Ģube müdürlerinin atama ve yer değiģtirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört sınıfa ayrılmıģ ve EK-2 sayılı listede gösterilmiģtir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beģ yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl uzatılabilir. Vaizlerde bu süre üç yıl uzatılabilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve beģinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün sınıflarda çalıģması esastır. (2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalıģmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan tekrar aynı ilin ilçelerine atanamazlar. Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayanlar, sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı ilçelere atanabilirler. (3) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin atama ve nakil iģlemleri aģağıdaki usule göre yapılır: a) Ġl müftüsü; 1) Ġlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir. 2) Ġl müftüsü, bulunduğu yerdeki asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın hizmet gereği, aynı veya baģka gruptaki illere veya BaĢkanlık vaizliğine, BaĢkanlık müftülüğüne veya BaĢkanlık müģavirliğine atanabilir. b) Ġl müftü yardımcısı; 1) Ġlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir. 2) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir. 3) BeĢ yıl ilçe müftülüğü yapmıģ olanlar, grup Ģartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir. c) Ġlçe müftüsü; 1) Ġlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir. 2) Ġlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmıģ olması esastır. 3) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı ilçelere atanabilir. ç) TaĢra teģkilatında Ģube müdürü; 1) Ġlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan Ģube müdürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. 2) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan Ģube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın

12 daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin Ģube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir. d) Vaiz; 1) Ġlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dıģındaki ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Cezaevi vaizi atamasında bu hükümler uygulanmaz. 2) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir. (4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görevleri süresince 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci paragrafında yer alan, eģ durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmek için ayrıca eģlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine iliģkin hüküm uygulanmaz. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler, personelin asaleten görev yaptığı unvandaki grup veya sınıf hizmetinden; diğer bentlerde belirtilen süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden; yurt dıģında geçirilen doksan günden fazla süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiģ sayılır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. c) (C) Grubu camiler: Ġl, ilçe, belde merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde bulunan ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir. (2) Ġmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dıģındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beģ yıl görev yapmıģ olmak Ģarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmıģ olmak ve aģere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiģ olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. ç) BaĢkanlık vaizi, Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri, BaĢkanlık müģaviri, Diyanet ĠĢleri uzman ve yardımcısı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu uzman ve yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim merkezi müdürü, döner sermaye iģletme müdürü kadrolarına Ġnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine BaĢkan onayı ile, d) Döner Sermaye iģletme müdür yardımcısı, Ģube müdürü, yayınevi satıģ müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve BaĢkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara ilgili Daire BaĢkanının teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile atanır. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Değerlendirme ve ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ, aynı maddenin dördüncü ve beģinci

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ocak 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28533 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı