Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada"

Transkript

1 TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz Seat Exeo Mercedes-Benz C 180 K Audi A4 Allroad Quattro Peugeot 206+

2

3 SEKTÖRDE HAREKETL GÜNLER... TOKKDER; geçti imiz ay içerisinde bizleri heyecanland ran ve bir ilke imza atan iki genifl kat l ml panel düzenledi. Hiç flüphesiz konu s k nt s çekilmeyecek bir dönemde, kriz i konu alan bu toplant oldukça büyük bir kat l ma ev sahipli i yapt.. Bunun en önemli bir di er nedeniyse, panelistlerin alanlar n n en ileri gelenlerinden olmas idi. Panelin tam içeri ini ilerideki sayfalarda okuyabilirsiniz. Ancak bir konu dikkat çekiciydi. Panelistler içerisinde krize ve genel ekonomik durumda daha yak n olanlar, krizin devam edece ini ve hatta daha kötüleflebilece ini ifade ettiler. editör ÖNDER ERDEM TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Dünyan n son yüzy lda yaflad belki de bu en kötü kriz içerisinde yurt d fl kaynakl gelirlerin çok fazla olmayaca n da hesaba katarak 2009 y l sonuna kadar devam edece ini görmek çok zor de il. Her gün yaflanan ifl kay plar maalesef tüketimde de düflüfller olarak karfl m za ç kacak. Ancak bunlar n sonlanmas bence krizin sonlanmas d r de b rakt m z seviyelere dönmek uzun sürecek olsa da; 2009 y l sonras nda mutlaka yukar do ru yükselme bafllayacakt r. Geçti imiz ay stanbul bir baflka önemli panele de ev sahipli i yapt. Avrupa daki günlük ve operasyonel araç kiralama ve finansal kiralama flirketlerinin ba l bulunduklar dernekleri bir araya getiren çok önemli bir kurum olan Leaseurope, y ll k Do u ve Güneydo u Avrupa konferans n stanbul da düzenledi. Böylesine önemli bir panelde TOKKDER e Türkiye araç kiralama sektörünü anlatmak üzere yer verilmesi bir di er ilkimiz olurken; sektör aç s ndan mutluluk verici idi. Leaseurope a TOKKDER olarak üye olmak için giriflimlerimiz devam etmektedir. De inmek istedi im bir baflka konu ise; operasyonel kiralama flirketlerinin günlük kiralama endüstrisinin özellikle bu dönemde ihtiyac olan araç tedarikinde esnekli i sa layabilecek olmas d r. Günlük kiralama endüstrisinin, önünü çok net görememesi nedeni ile k sa süreli araç tedarikine ihtiyac vard r. Operasyonel kiralama flirketleri KDV uygulamas nedeniyle bugün itibari ile satmalar halinde %18 KDV ödeyecekleri araçlar k sa dönemli olarak günlük kiralama kurulufllar na kiralayarak de erlendirebilirler. Ancak bu noktada günlük kiralama flirketleri operasyonel kiralama flirketleri için gerekli olan ticari flartlar sa lamal d rlar. Son olarak; ÖTV yasas n n sonucu olarak ikinci el piyasas nda beklenen düflüflün gerçekleflmedi ini ifade etmek istiyorum. Özellikle kriz dönemlerinde ikinci ele olan talebin artaca ekonomik bir gerçekliktir. Öte yandan üreticiler ve distribütörler bu dönem içerisinde araç kiralama endüstrisine araç vermekte yetersiz kalm fllard r. Araç kiralama endüstrisinin, iyi ve kötü günlerinde her zaman otomotiv endüstrisinin yan nda yer ald unutulmamal d r. Sayg lar mla...

4 Ç NDEK LER 24 Sahibi Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i ad na Önder ERDEM Genel Koordinatör (Sorumlu) Nora KARAKAfi PAfiALI Yay n Kurulu Önder ERDEM Nora KARAKAfi PAfiALI Osman Nuri AKSOY Müfit MET N O uz PETORAK brahim TAN Aytekinhan YILDIRICI lhan YILMAZ Yay n Haz rl k Yay n Koordinatörü Suat NAZARO LU Yaz flleri Burak YURDANUR Levent BALCI Foto raf Editörü Necat NAZARO LU 48 Grafik Tasar m Cüneyt KALKAN. Fatih BEKTAfi Reklam Grup Baflkan Nur ALTI Reklam Rezervasyon Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya - fiiflli / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Bask Umur Bas m ve K r. San. ve Tic. A. fi. Dudullu Org. San. Böl. 2. Cad. No:5 Ümraniye / stanbul Tel: 0 (216) Yay n Türü Ulusal Süreli Yay n. ki ayda bir yay mlan r. Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i Barbaros Bulvar Bahar Sok. Baras Han No: 4 D: 16 Balmumcu - Befliktafl / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Rent A Car Dergisi T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Foto raf ve bilgilerin kullan m hakk Rent A Car Dergisi ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz ARAÇ TANITIM Seat Exeo SÖYLEfi Cihan Diren: En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz ARAÇ TANITIM Mercedes-Benz C 180 K BlueEfficiency PANEL Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar ARAÇ TANITIM Peugeot GEZ Tekerlekler Üstünde 15 Gün ARAÇ TANITIM Audi A4 Allroad Quattro TEKNOLOJ KÜLTÜR SANAT AJANDA 54 Say : 44 / Nisan 2009

5 SEKTÖRDEN TOKKDER MAL GENEL KURULU YAPILDI Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i TOKKDER in Mali Genel Kurulu 21 Mart 2009 tarihinde TOKKDER Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem in baflkanl nda düzenlenen Mali Genel Kurul da, uzun y llar kiralama sektörüne hizmet etmifl olan Celal Alpay a TOKKDER Onur Üyeli i verilirken, Celal Alpay plaketini Baflaran Ulusoy un elinden ald. LEASEUROPE 2009 YILI TOPLANTISI STANBUL DA DÜZENLEND lerleyen günlerde TOKKDER in de üye olaca, Bat, Orta, Güney ve Güneydo u Avrupa ülkelerindeki finansal, operasyonel ve günlük kiralama flirketlerini bir çat alt nda toplayan Leaseurope un 2009 y l Orta, Do u ve Güneydo u Avrupa semineri 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirildi. Sheraton stanbul Maslak Hotel de düzenlenen ve TOKKDER i temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem in Türkiye de operasyonel kiralama sektörü ile ilgili olarak bir konuflma yapt seminerde; ülke ve kur riskleri, ürün ve servislerin geliflen pazarlara adaptasyonu, bölgede ifl gelifltirme, yeni ve ikinci el araç pazarlar ndaki trendler gibi konular ele al nd. FERRARI DEN UZAKDO U DA SATIfi BAfiARISI Ferrari nin Hong Kong pazar nda sat fl n gerçeklefltirdi i modeli olan Ferrari 612 Scaglietti, düzenlenen törenle sahibine teslim edildi. Hong Kong da Victoria Liman nda bir Çin yelkenli gemisinin güvertesinde düzenlenen tören, Ferrari nin Asya Pasifik bölgesindeki tüm önemli üst düzey yöneticilerinin kat l m yla gerçekleflti. Geçen y l içinde sadece Hong Kong ta 115 adet araç sat fl gerçeklefltiren Ferrari, Asya Pasifik bölgesinde bir y l içinde toplam adetlik sat fl baflar s elde ederek rakipleri karfl - s nda üstünlük sa lamay baflard y l na göre 2008 y l nda % 15 lik art flla Japonya da 433 adet ve Çin de ise 212 adet Ferrari sat fl gerçeklefltiren lüks spor otomobil üreticisi, 2009 y l nda da etkin sat fl gücünü korumay hedefliyor. 8>9

6 SEKTÖRDEN D-MAX IN YEN WEB S TES Türkiye deki macera tutkunlar n n gözbebe i olan Isuzu D-Max, Mart ay itibar yla hizmete giren yeni web sitesiyle art k hayranlar na daha da yak n. Pick-up severlerin adresinden ulaflabilecekleri yeni sitede, görselli in ön planda tutulmas hedeflenmifl ve buna uygun olarak site tamam yla flash yaz l m ile haz rlanm fl. Bu format yla Isuzu nun yeni mikro sitesi geleneksel internet sitelerinden ayr - larak; dinamik, renkli ve e lenceli bir yap da tasarlanm fl. Isuzu D- Max mikro sitesi dört ana menüden olufluyor: Keflfet, Kullan, Sat n Al ve Tad n Ç kar. Sitede kullan c lar n ilgisini en çok, Türkiye de benzerlerine s k rastlanmayan, nteraktif Aksesuar Katalo u ve Online Test Sürüfl Talebi bölümleri çekiyor. D-Max pickup lar ile ilgilenenler mikro sitede yer alan online formu doldurarak, kendilerine en yak n Isuzu bayisinde D-Max test sürüflü yapma imkan buluyor. Sitede ayn zamanda D-Max ile ilgili en son görsel ve tan t m filmlerine de ulaflmak mümkün. Önümüzdeki aylarda ise pick-up severler yeni web sitesi arac l yla kendilerine sunulacak D-Max Club avantajlar ndan yararlanabilecekler. NARYAZ VE OTOANAL Z DEN AKILCI TASARRUF ÇÖZÜMLER Naryaz ve Otoanaliz, y llard r kendi uzman olduklar alanlarda elde ettikleri birikimleri birlefltirerek, Operasyonel Kiralama firmalar na yönelik genifl kapsaml bir çal flma bafllatt lar. Operasyonel Kiralama ve Hasar ve Bak m Yönetim Sistemleri konular nda müflterilerine entegre çözüm üreterek maliyetleri afla çekmeyi hedefleyen Naryaz ve Otoanaliz, operasyonel kiralama firmalar na, teklif aflamas ndan otonun al m na, kiralanmas, hasar yönetimi ve sat fl na kadar uzanan tüm evrelerde her türlü ihtiyaçlar n web tabanl ve gerçek zamanl izleme ve yönetme olana sa layan sistem için güçlerini birlefltirdiler. Bütçesini düflünen firmalar n önceden entegre edilmifl sistemlerden kazanç sa layaca n çünkü hem tasarruf hem de etkinliklerini art rd klar n ifade eden Naryaz Genel Müdürü Aydeniz YILDIRIM ve Otoanaliz Genel Müdürü Cenk ERÖZER, yat r m maliyetlerini düflürmek için, yaz l m n kiralanmas seçene inin mevcut oldu unu da sözlerine eklediler. LPG ARTIK TÜM HYUNDAI LERDE lk kez Kas m 2008 de Accent Era n n 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli versiyonlar nda uygulanan garantili LPG sistemi, art k Hyundai nin ürün gam nda yer alan tüm benzinli modellerinde de sunulmaya baflland. Hyundai için BRC Türkiye distribütörü 2A taraf ndan özel olarak tasarlanan, en son LPG teknolojileri kullan larak gelifltirilen ve Avrupa Birli- i güvenlik standartlar na (ECE R ) uyumlu olan paket ile % 35 lere varan oranlarda yak t tasarrufu sa lanabiliyor. Benzinden yaklafl k % 45 ve mazottan da yaklafl k % 30 oran nda ucuz olan LPG, benzine göre daha temiz bir yanma sa lad için karbon ve kurumu nispeten daha az oluflturuyor ve zararl gaz sal n m n yaklafl k % 13 oran nda düflürüyor. Böylece konvansiyonel içten yanmal benzinli motorlara göre daha çevre dostu özelli iyle de ön plana ç k yor. 10>11

7

8 SEKTÖRDEN TRIO CAR RENTAL ANADOLU NUN BÜTÜN fieh RLER NE G D YOR Sundu u esnek kiralama modelleri ve yenilikçi hizmet ürünleriyle Türkiye de oto kiralama sektörünün genifllemesine katk sa layan ve kendine ayr cal kl bir yer edinen Trio Car Rental, flimdi bayileri vas tas yla Türkiye ye yay l yor. Bayilik sistemi ile bünyesine katt ifl ortaklar yla Anadolu ya yay lan Trio Car Rental, turizmin h zla yükseldi i Samsun, Trabzon, Konya, Kapadokya (Ürgüp), Kayseri, Erzurum gibi flehirlerin yan s ra Türkiye turizminin merkezi Antalya da da kendi markas yla hizmet verecek. Yine bayileri vas tas yla Türkiye nin yükselen ifl ve ticaret flehirleri olan Samsun, Kayseri ve Erzurum a da ulaflan Trio Car Rental, böylece üç büyük flehir ile birlikte Anadolu nun tüm flehirlerine ulaflm fl olacak. Ürün gam n ve hizmet kalitesini belirlerken müflteri beklentileri ve memnuniyetinden yola ç kan Trio Car Rental; k sa (günlük) ve uzun dönem araç kiralama, floförlü servis hizmetinin yan s ra, turizm sektöründe de transfer hizmetini tüm ofislerinde yenilenen araç filosuyla sürdürmeye devam edecek. VDF N N YEN NTERNET S TES ARTIK DAHA FONKS YONEL Vdf, yeni internet sitesi ile müflterilerine hizmet vermeye bafllad. Yönlendirici içerikler ile kredi kullan m ve çeflitleri hakk nda daha kolay bilgi sunman n ön plana ç - kart ld sitede, potansiyel müflteriler online kredi baflvurusunda bulunabiliyorlar. Mevcut müflteriler ise güncel taksit borçlar n ve o günkü kredi kapatma tutarlar - n ö renebiliyorlar. Ziyaretçilerin kredi ihtiyaçlar n karfl lamada kullanacaklar tüm bilgilere ayn yerden ulaflmalar hedefi ile oluflturulan sitede kredi hesap makinesi, güncel kurlar ile döviz hesaplama imkanlar sunuluyor. Kredi hesaplama arac ile kullan c lar Vdf'nin hizmetlerinden ba ms z, ne tür bir kredi kullanmay planl yor olurlarsa olsunlar, faizini ve tutar n yazarak prim, ayl k kredi tutar vb. gibi tüm bilgilere ulaflabiliyorlar. Ayn zamanda yetkili sat c arama sistemi ile Vdf kredi olanaklar n n sunuldu u tüm yetkili sat c lar n adreslerine ve Google Earth haritas ndan tam olarak yerlerine ulaflma avantaj da sunuluyor. TÜRK PIRELLI A.fi YE ÖDÜL Her y l dernek üyesi firmalar taraf ndan yap lan de erlendirme ile otomotiv sektörünün baflar l kurulufllar n ödüllendiren Otomotiv Sanayii Derne i, bu y l Otomotiv Yan Sanayi sektöründe Pirelli yi 2008 in en baflar l firmalar ndan biri olarak seçti. Türk Pirelli A.fi., kalite, teslimat güvenilirli i, teknoloji gelifltirmedeki ifl birli i ve uygun fiyat politikas konular ndaki baflar s ile bu ödüle lay k görüldü. 20 Mart 2009 günü stanbul Sanayi Odas nda düzenlenen OSD 35. Genel Kurul toplant s nda gerçeklefltirilen ödül töreninde Türk Pirelli A.fi. ad na ödülü flirketin Murahhas Azas Andrea Pirondini kabul etti. 14>15

9 YAKIN PLAN DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ Porsche 911 GT3 Porsche nin hem gelene e hem de gelece e odaklanan model yelpazesinin güçlü yönlerini, dinamik performans ve ola anüstü ekonomik çal flma özelliklerini simgelemesinin yan s ra performans ve sürüfl dinamikleri aç - s ndan geliflme kaydeden yeni 911 GT3, bir önceki modele göre daha güçlü, daha h zl, çevik ve dinamik. Kendini kan tlam fl bir motor olan normal emmeli alt silindirli ünitenin azami güç ç k fl, eski modele göre 20 HP art flla flimdi 435 HP ye ulaflt. Yol performans da uygun flekilde artan yeni GT3, 100km/s ye 4,1 saniyede h zlan yor ve 312 km/s lik azami h z sergiliyor. Yüksek teknoloji ürünü aerodinamik de ifliklikler GT3 ün yeni görünümüne katk da bulunurken, otomobilin bast rma kuvvetlerini de önceki modele göre iki kattan daha fazla art r yor. Porsche GT3 teki bir di er yenilik ise, sportif PSM Porsche Denge Yönetimi sisteminin ilk kez kullan l yor olmas. 16>17

10 HUKUK Yaz : Av. fiule TAfiKAN TOKKDER VE RENT A CAR SEKTÖRÜNÜN HUKUK STATÜSÜ 1996 y l nda kurulan derne imiz TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i) in amac ; yasalar ve kurumsal yap içerisinde tüketiciyi koruma bilinciyle, oto kiralama faaliyetinde bulunan kurulufllar n, oto kiralama sistemi ve standartlar n belirlemek, sosyal sorumluluklar n ve aralar ndaki dayan flmay gelifltirmek, uluslararas benzer kurulufllarla ifl birli ine gitmek ve bu sektörde AB normlar nda uyumlu hale gelmek, sektörün hukuki durumunu belirlenmesi için kaynak çal flmalar yapmak, sektördeki yasa ve standartlara uygun olmayan faaliyetlerin önüne geçilmesi için gerekli giriflimlerde bulunmak ve baflta ülke ekonomisi olmak üzere, ulafl m ve turizm sektörüne katk da bulunmakt r. Bugün itibar yla say s 120 ye ulaflan TOKKDER Derne i bünyesindeki üyelerimiz, araç say s ve toplam ciro olarak, oto kiralama pazar n n % 90 n temsil ve organize etmektedir. Oto kiralama sektörü, son zamanlardaki süratli geliflimi ile bugün hiç de küçümsenemeyecek bir boyuta gelmifltir. Önümüzdeki 5 y l için haz rlanan sektör projeksiyonu tablolar incelendi inde, sektörün boyutu ve bunun derne imiz bünyesinde yasalardan alaca- yetki ile tamamen tariflenmesi ve yönlendirilmesi gerekti inin önemi aç kça ortaya ç kmaktad r. Her fleyden önce TA- NIMLANMAMIZ gerekiyor. Bu gün itibar yla adet otomobil ile hizmet sunan bu sektör temsilcilerinin, sahibi oldu u ticari araç pazar nda araç say s e ulaflm flt r. Bu araçlar bafll ca; g da, ilaç, finans ve bankac l k, turizm, imalat sanayi, lojistik-da t m, inflaat, tekstil sektörlerinde kullan l yor olmas n n yan s ra kamu kurulufllar ve yerel yönetimlerce, ambulans, çöp ve temizlik hizmetleri için de ifl makineleri ve benzeri araçlar kiralanmaktad r. Özel ve tüzel amaçl çok genifl bir yelpazede hizmet veren bu sektör, bu uygulama ile gerek özel sektör, gerekse kamu kurulufllar nda da araç sat n alarak hizmete ayr lacak finansman kaynaklar n n azalmas n önlemekte, hem de do rudan araç sahibi olmak nedeniyle bofl yere istihdam edilmek zorunda kal nan personel ve bu personeli ve onar m giderlerini kontrol edecek personelden tasarruf sa lamaktad r. Zaten tasarruf tedbirleri bünyesinde kiralama yöntemine (Hizmet al m suretiyle tafl t edinilmesine iliflkin esas ve usulleri) geçilmesi, Bakanlar Kurulu Karar ile özellikle tercih edilmektedir. Öncelikle kanun, tüzük, yönetmelikle; oto kiralama faaliyeti ve oto kiralama kurulufllar n n iflleyifline iliflkin tan mlamalar ve düzenlemeler yap ld takdirde sektör olarak mevzuatta tan ml bir statüye geçmemiz gerekir. Mevzuat n içinde bir meslek grubu olarak ve bir ticari faaliyet olarak düzenlemeyle beraber al nmas gereken tüm yetki belgelerinin kirac flah s ve firmalar taraf ndan da edinebilece i fleklinde bir düzenlemenin yap lmas gerekir ancak bu flekilde oto kiralama faaliyetinin bir meslek ve bir ticari ifl kolu olarak olabilece i gibi ülke ekonomisine gerçek anlamda katk s mümkün olur. flletmelerin en önemli finans ihtiyac olan araç ve tafl mac l k giderlerini en aza indirgeyip, araç ve tafl mac l k finansman n do rudan üretime kayd rmalar n sa layan sektörümüzün desteklenmesini, mevzuatta bir ticari faaliyet olarak tan mlan p tüm yetki belgelerinin kiralayan kifli ve kurulufllar taraf ndan edinebilmesini diliyoruz. Hükümetimiz gibi biz de sektör içinde çal flan meslektafllar m z n kay tl çal flmas n, haks z rekabetin önlenmesini, serbest rekabetin geliflmesini, vergi gelirlerimizin artmas n istiyoruz. Hazinenin bu derece yüksek sermayelerle kurulan Rent A Car iflletmelerinden yeter miktar vergi tahsil edebilmesi gerekir. Sektör temsilcilerinin, iflletmeci s fat n kazanmas ; kullan lan araçlar n yetki belgesi kapsam na al nmas ; vergi kayb n n önlenmesi; kay t d fl l - n önüne geçilmesi; ihtiyac karfl layacak, sektörün önünü açacak, düzenlemeler ile mümkün olacakt r. Büyükada da bisiklet kiralayan en fazla TL sermayeli iflletmeci ile milyar USD sermaye sahibi olan Rent A Car flirketleri Türkiye de ayn kanun hükümlerine tabidir. Genel hükümlere göre kiralama yapan Rent A Car flirketlerinin flimdilik büyük ço unlu u Türk sermayelidir. Bu alanda ülkemizde açl k ve boflluk bulan yabanc sermaye en gözde sektör olarak Rent A Car sektörünü seçmifltir. Kanuni alt yap s eksik ve denetimsiz bir flekilde büyüyen bu yap ileride uluslar aras mecrada pazarl k konusu yap labilecek hale gelecektir. Henüz sektörel büyümenin bafl nda iken Rent A Car Kanunu nun düzenlenmesi, derne imizin bir meslek kuruluflu, bir oda olarak kabulünün sa lanmas, Rent A Car iflletmecili inin bir meslek olarak kabul edilip, meslek kurallar n n belirlenmesi, iflletmecilerin niteliklerinin tespit edilmesi gerekir. Tecrübeli ifl adam niteli indeki derne imizin üyesi bulunan de erli meslektafllar m n ifl ahlak ve çal flma prensipleri çerçevesinde Rent A Car iflletmesi anlay fl belirlenmeye çal fl lm flt r. Bu ifl anlay fl ve gelene i Osmanl daki lonca mant ile flimdilik sürmektedir. Bunu modern ça a uyarlan p, bir an önce dünya flartlar na ayak uydurabilecek flekilde düzenlemeye ihtiyaç vard r. Türkiye de kanunu olmadan büyüyen her sektör nihayetinde toplumsal sorun haline gelmifltir. Biz de büyüyen bu çocu umuza art k okula gidebilmesi için bir nüfus cüzdan istiyoruz. Aksi halde okula gidemeyen çocuk sokakta her türlü zararl tecrübe ile karfl karfl ya kalabilir. 18>19

11 SEM NER KARAYOLLARI TAfiIMA YETK BELGES SEM NER Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i TOKKDER, tafl ma yetki belgelerinin kullan m ndaki yanl fllar gidermek amac yla Karayollar Tafl ma Yetki Belgesi konulu bir seminer gerçeklefltirdi. Sunumunu Görsel Dan flmanl k firmas n n üstlendi i ve 05 Mart 2009 tarihinde TOKKDER Genel Merkezi nde düzenlenen seminer, gerek konunun önemi gerekse kat l m aç s ndan, 20>21 sektördeki öncülük görevini sürdüren TOKKDER in üyelerine sundu u hizmetlerin bir yenisi olmufl oldu. Gelen talepler neticesinde, tafl ma yetki belgelerinin kullan m nda bir tak m yanl fll klar yap ld n n belirlenmesi ve düzenlemelerdeki baz noktalara aç kl k getirilmesi nedeniyle organize edilen seminerde, belgelerin yanl fl kullan m sebebiyle ciddi cezalara maruz kal nd na ve sars c maddi kay plar n yafland na dikkat çekildi. Üyelerinin iflleyiflinde herhangi bir ceza ile karfl laflmamas n ve ifllerini kanunlara uygun ve verimli bir flekilde yapmas n hedefleyen TOKKDER, firmalar n parklar nda bulunan ticari araç say lar ndan elde edilecek istiap hadlerine göre, beraberce belirlenecek yetki belge türleri konusunda tüm üyelerini ayr ayr bilgilendirmeye karar verdi. Yap lacak tetkikler neticesinde Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i TOKK- DER e üye olan firmalar n her biri için gerekli olan yetki belgesi tespit edilecek ve firmaya bildirilecek. Böylelikle, Karayollar Tafl ma Yetki Belgesi konusunda herhangi bir karanl k nokta kalmayacak. Konuya iliflkin bilgi almak için, adresi üzerinden irtibata geçilebilir. FİLO YÖNETİMİ VE MALİYET KONTROL MERKEZİ YAZILIMI SON DERECE CAZİP VE BİLİNENİN ÖTESİNDE SAHİP OLMA VE KULLANIM MALİYETİ LEMMA YAZILIM AVANTAJLARINDAN AMATÖR RUH, PROFESYONEL ÇÖZÜM YARARLANMALISINIZ M aliyeti, oluşmadan kontrol edebilmek, doğru veriler ile gerçekçi projeksiyonlar yaparak fiyat rekabeti yaratacak teklifleri hızla, interaktif olarak hazırlamak ve müşterilere sunmak, müşteri tanımından 2. el satışa kadar operasyonel kiralamaya ait tüm süreci internet tabanlı tek bir platformda yönetmek için LEMMA yazılımın hazırladığı internet tabanlı yazılım FLEETBOX tamamlandı ve kullanılmaya başlandı. FLEETBOX ile filo ve operasyon yönetimi az sayıda personel ile yüksek verimlilikte gerçekleştirilebilmektedir. Filo yönetimi için gerekli olan fiyatlandırma, teklif oluşturma, satış destek, bayi yönetimi vs. gibi modüllerin yanında ayrıca, araç bakım ve onarımı yapılan servisler ile maliyetin oluşması aşamasında interaktif olarak çalışılmakta ve maliyet yönetimi sağlanabilmekte, yani servis ağı dinamik olarak kontrol edilebilmekte ve ayrıca tüm Türkiye genelinde araçlarınızın onarımı için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçanın yüksek tasarruf ile ve çok hızlı şekilde tedarik organizasyonunu yapabileceğiniz bir alt yapıyı kullanabilme imkanı sunulmaktadır. Lemma yazılım tarafından hazırlanan FLEETBOX yazılımı araçlara ait teknik verileri bünyesinde bulundurmakta ve bunun ile birlikte grafik ara yüzde araç hasar tespiti ve işçilik maliyet hesaplaması yapabilmektedir. Ayrıca 35 markaya ait yedek parça orijinal kodları ve fiyatları ile muadil parça marka ve fiyatlarını da bu maliyet hesabında kullanmaktadır. Sistem üzerinde satış destek modülü ile araç temin ve teslim sürecini hızla gerçekleştirme imkanı sağlayacak ortam yaratılmış olup, otomatik faturalama ve tüm gelir ve gider faturalarının otomatik olarak muhasebeleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca FLEETBOX bünyesinde araç kullanıcılarının ve kiracı kurumların da interaktif olarak kullanıma dahil edilmiş olması gibi yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan başka uygulamalar da bulunmaktadır. LEMMA YAZILIM GOSB Teknopark High-Tech binası 2. kat B Gebze /Kocaeli Tel: (0262) Bu bir iland r.

12 E T M PS KOLOJ K SERMAYE Küresel dünyam z zor zamanlardan geçiyor. Ülkemiz de bu yutulmas zor lokmadan pay n al - yor kuflkusuz. Global kriz canavar, flimdiden binlerce çal flana difllerini geçirdi bile. Böyle zamanlarda ortal k Biz demifltik! diyenlerden geçilmiyor. Krizin V tipi mi L tipi mi oldu u, krize mortgage kredilerinin yap s n n bozulmas n n m sebep oldu u, Marx n hakl m haks z m oldu u tart fl ladursun, olan yine ortalama vatandafla oluyor. Küresel kriz terörünün global anlamda 1 ayl k bilançosu bile içler ac s : Sadece bir ayda 100 bini aflk n yeni iflsiz... Geliflmekte olan güzel ülkemizde eski iflsizlerimizin derdine henüz derman olamam flken, Türkiye de de pek çok çal flan her yeni güne ipi boynunda uyan yor. Araflt rmac lar n bu konuda bize bir iyi bir de kötü haberi var. Önce kötü haber: flsizlik insan n ruh halini öyle derinden sars yor ki, yeniden bir ifle girebilme, yeniden üretebilme yetisini de zay flat yor. Ve iflte panzehir: Psikolojik sermaye! Araflt rmalara göre psikolojik sermaye, iflsizli in birey üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, yeniden üretkenlik kazanmas ve olumlu sonuçlar yaratmas sürecine h z kazand r yor. Nebraska-Lincoln Üniversitesi nden Profesör Fred Luthans, psikolojik sermayeyi bireyin pozitif psikolojik durumu olarak tan ml yor. Luthans a göre psikolojik sermayenin 4 önemli belirleyeni var: Zorluklar n üstesinden gelebilmek için gerekli çabay koymam z sa layan öz etkinlik (kendini yeterli bulma) fiimdi ve gelecekte baflar l olabilmek için olumlu tav r ve olumlu beklentiler (iyimserlik) 22>23 Yaz : Evrim KURAN Hedeflere ulaflmak için azmetmek ve gerekti inde hedeflere giden yollar yeniden gözden geçirmek (umut) Zorluklar ve s k nt lar dört bir yandan sald rd nda bile kendini toplamak ve devam etmek (direnç) Luthans ve bir grup araflt rmac n n 2007 y l nda yapt klar araflt rman n sonuçlar son derece çarp c. Özellikle son dönemlerde kriz sebepli bütçe k s tlamalar n yapt m z alanlar yeniden gözden geçirmek istersek, bu sonuçlar dikkate almakta fayda var. Luthans ve ekibi, bir grup yüksek teknoloji firmas mühendisi ve bir grup sigorta firmas çal flan üzerinde, psikolojik sermayenin ifl performans üzerindeki etkilerini ölçümleyen analizler yap - yorlar. Araflt rma sonuçlar na bak ld nda, psikolojik sermayesi yüksek çal flanlar n bugünün ifl dünyas n n tipik f rt nalar n n üstesinden gelmekte çok daha baflar l oldu u ortaya ç k yor. Bu önemli bilimsel analizin sonucunda, çal flanlar n psikolojik sermayelerine yap lan yat r - m n, çal flana yap lan di er geleneksel yat r m tiplerine k yasla çok daha fazla geri dönüflü oldu u belirleniyor. Luthans n bizlere verdi i ve asl nda hiç de flafl rt c olmayan iyi haber flu ki psikolojik sermayenin yukar da belirtti im bileflenleri, yani kendini yeterli bulma, iyimserlik, umut ve direnç, di er tüm performans kriterleri gibi ölçülebilir, sürdürülebilir ve iyilefltirilebilir. Bu basit tan mdan flunu anl yoruz: Geleneksel kaynaklar ve geleneksel yan tlar n yaraya merhem olmad apaç k ortadayken, zaman, çal flanlar m z n psikolojik sermayelerine yat r m yapma zaman d r. Bu zor dönemeçte, olumlu iklim yaratmak zorunda olan 21. yüzy l liderinin, organizasyonu, çal flanlar ve kendisi için yapabilece i en iyi yat r m kuflkusuz ki budur. HLD HLD OTOMOTİV operasyonel kiralama şirketleri ve bünyesinde araç barındıran kurumsal işletmeler için yönetim desteği sağlamakta ve maliyet kontrolünde çözümler üretmektedir. Araç operasyonlarına destek veren profesyonel kadrosu ile özel olarak geliştirilmiş internet tabanlı araç yönetimi ve maliyet kontrol sistemini kullanarak, filo operasyon destek hizmetleri (FODS) altında Türkiye genelinde 56 1 Oluşan araç hasarlarının tek nokta ile temas kurularak onarılması 2 EPTS den sağlanan orijinal ve eşdeğer parça seçenekleri nedeniyle daha ekonomik ve kaliteli hizmet 3 Elektronik platformda, merkezi hasar tespiti; 4 HLD OTOMOTİV FİLO OPERASYONU DESTEK SİSTEMİ (FODS) İLE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ noktada organize olmuş bulunan HO- MER hasarlı araç onarım merkezleri ve Türkiye'nin her noktasından, her noktasına cazip iskontolar ile ve çok hızlı bir şekilde yedek parça tedarik organizasyonu yaparak operasyonel kiralama şirketlerinin ve bünyesinde araç bulunduran kurumların operasyon yönetimlerine destek sağlamaktadır. HLD kendisi için özel olarak yazılmış bulunan ve operasyonel kiralama şirketinin de entegre olarak kullanabildiği internet tabanlı yazılım ile HOMER noktalarında sabit işçilik ücretlendirmesi ve HOMER garantisi altında hasar tespit yapılması, onarım onayı alınması ve onarımın yaptırılarak aracın kullanıcıya teslimi sağlanmaktadır. Diğer taraftan sistem altında entegre olarak çalışan Elektronik Parça Tedarik Parça kurtarma öncelikli hasar tespiti ve onarım anlayışı. Çekici hizmeti 6 verilmesi 7 8 Kaporta göçük, tampon, plastik, koltuk döşeme, deri, boya çizik, torpido ve cam tamiri Tüm faturalamaların takibi Onarım maliyetlerinin önceden belirlenmiş ücret seviyelerinde olma garantisi. 5 Küçük hasarlarda 24 saat içinde teslim taahhüdü Orta ve büyük hasarlarda 3 saat içinde hasar tespitinin ve parça talebinin yapılması. Tüketiciyi Koruma Yasaları çerçevesinde Parça ve İşçilik Garantili onarım. Sistemi (E.P.T.S.) ile Türkiye genelinde, tüm markalarda 400 yedek parça tedarikçisinden oluşan network ile tüm yedek parça ihtiyacınızın yüksek iskontolar ile ve büyük bir hızla temin edilmesini sağlar. HLD, sizin kullanımınıza da sunduğu internet tabanlı yazılım ortamında araç filonuzun / parkınızın bakım-arıza dahil olmak üzere, tüm teknik ve idari takibi ile her türlü operasyonel takibi detaylı olarak yapabilmenizi, detaylı maliyet raporlarını alabilmenizi ücretsiz olarak sağlamaktadır. HLD OTOMOTİV İnkılap Mah. Dr. Fazıl Küçük Cad. No: Ümraniye / İstanbul Tel: (0216) / ENTEGRE ÇÖZÜMLER Filo kiralama şirketleri, Birden fazla aracı olan kurumlar için, OPERASYON MERKEZİ YÖNETİMİ Bildirimin incelenmesi Aracın uygun onarım noktasına yönlendirilmesi HASAR TESPİTİ Kullanmakta olduğumuz î BOX Filo Maliyet Kontrol Merkezi ile aracın hasarının grafik ortamda oluşturulması. YEDEK PARÇA TEMİNİ Değişimi kararlaştırılan parçaların tamirat noktasına ulaşımı LASTİK TALEPLERİNİN İNCELENMESİ YÖNLENDİRİLMESİ İKAME ARAÇ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ KARŞILANMASI Bu bir iland r.

13 ARAÇ TANITIM SEAT IN SEDANI EXEO HAZ RAN DA TÜRK YE DE Seat n B segmentindeki ilk modeli olan Exeo ile lüks, konfor, genifl mekân ve Seat modellerini karakterize eden dinamik tasar m yla dikkat çekiyor. Seat Exeo, Haziran ay nda Türkiye yollar yla buluflacak. Üst segment araç sat n almak isteyen araç kullan c lar na ideal bir çözüm oluflturan Exeo, dinamik ve zarif tasar m, çevikli i, güvenli- i, performans özellikleri ve yüksek konforuyla filo kullan c lar n n ve araç kiralama firmalar n n da tercih edece i bir model olacak. Dört ba lant l mükemmel süspansiyon sistemi ile Exeo, sportif bir sürüfl ve çevik kullan m sa l yor. 1.6 lt 102 HP, 1.8 lt T 150 HP, 2.0 lt TSI 200 HP, olmak üzere 3 benzinli motor seçene i ve 2.0 lt CR 143 HP, 2.0 lt CR 170 HP DPF olmak üzere 2 yeni dizel teknolojili motor seçene i bulunan Exeo nun, Referans ve Style olarak iki farkl donan m seviyesi ile sat fla sunulmas planlan yor. Exeo da konfor ve güvenlik için her fley düflünülmüfl; yedi hava yast n n yan s ra opsiyonel olarak al nabilinen iki ilave arka koltuk gö üs hava yast, ABS, EBA, ESP, yol bilgisayar, elektrikli ön ve arka camlar, s tmal, elektrikli kap aynalar, sis lambalar, uzaktan kumandal merkezi kilitleme, MP3, aux-in ve dört hoparlörlü CD radyo ve ilave üst ba lant mekanizmas yla birlikte ön yolcu koltu u ve arka cam kenar koltuklarda Isofix tespit noktalar gibi birçok özellik mevcut. Yeni Ibiza, Yeni Ibiza SportCoupe, Cordoba, Leon ve Altea XL modellerinden sonra, Haziran ay nda Türk tüketicilerin be enisine sunulacak olan sedan karoserli Exeo modeli ile geniflleyen Seat model yelpazesinde herkese göre bir seçenek sunuluyor. 24>25

14 SÖYLEfi ALD Automotive Genel Müdürü Cihan Diren: EN BÜYÜK OLMAYI DE L EN KÂRLI OLMAYI HEDEFL YORUZ ALD Automotive olarak, Avustralya d fl nda dört k tada, 40 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve toplam araç say m z 800 bin. Biz, Türkiye ALD olarak en büyük olmay amaçlam yoruz. Olursak çok güzel olur ama biz elimizdeki araçlar en kârl flekilde kiralamay hedefliyoruz. Foto raflar: Murat ÖZBEY 26>27 Cihan Diren T ürkiye den 20 yafl ndayken ayr lan Cihan Diren in esas mesle- i bankac l k. Kendisi halen Société Générale Grubu nun bir ifltiraki olan ALD Automotive Turizm ve Tic. A.fi. nin Genel Müdürü. Üniversiteyi okumak için ngiltere ye giden Diren, iflletme tahsilinin ard ndan Fransa ya geçer ve 16 y l Fransa da çal fl r Haziran ay nda da Société Générale Grubu kendisini Türkiye ye tayin eder. Bu vesile ile Türkiye ye dönen Cihan Diren ile uzun dönem araç kiralama sektörünü konufltuk. Bir bankac olarak kiralama sektörüne adapte olmakta zorland n z m? Cihan Diren: Benim as l mesle im bankac l k. Asl nda bizim yapt m z ifl de müflterilere kredi vermekten farkl de il. Ama kulland m z araç otomobil. Biz müflterinin kredi ifllemleriyle u raflmas na gerek b rakmadan, alaca krediyi araba olarak kap lar na götürüyoruz. kisinin aras nda fazla bir fark yok, sadece biraz arabalar bilmek gerekiyor. O konuda da arkadafllar m bana yard mc oluyorlar. Benim için araba, dört tekerle i olan bir ulafl m arac. Benim araba tutkum yok. Baz insanlar vard r, bütün arabalar n özelliklerini bilirler. Ben küçüklü ümden beri öyle olmad m, olaca m da düflünmüyorum. Ben bir arabaya bakt mda onu finansal bir araç olarak görüyorum. ALD nin Türkiye deki oluflumundan bahsedebilir misiniz? Cihan Diren: Biz yaklafl k 4 sene önce yerel bir flirketin % 51 ini sat n alarak, ismini ALD Automotive Türkiye olarak de- ifltirdik ve Türkiye ye geldik. Geçti imiz Nisan ay nda geri kalan % 49 hisseyi de sat n ald ktan sonra, firma tamamen bünyemize geçti. ALD Automotive ayn zamanda, Société Générale in % 100 ifltiraki. Société Générale de Avrupa n n ilk on grubu içerisinde olan bir banka. ALD Automotive olarak, Avustralya d fl nda dört k tada, 40 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve toplam araç say m z 800 bin. Biz, Türkiye ALD olarak en büyük olmay amaçlam yoruz. Olursak çok güzel olur ama biz elimizdeki araçlar en kârl flekilde kiralamay hedefliyoruz. ALD dünyada en büyük firmalardan biri. Siz Türkiye olarak en büyük olmay amaçlam yoruz diyorsunuz. Bu hedefiniz krizden dolay verilmifl bir karar m yoksa bafltan itibaren böyle bir kararla m hareket ediyordunuz? Cihan Diren: Sermayenin getirisini hesap etti iniz zaman, minimum bir getirisi olmas gerekiyor. O nedenle bu kriz zaman nda, kiralad arac n paras n ödeyebilecek ve bize para kazand racak insanlarla çal flmak istiyoruz. Herkese araba verip, say m z art rmak gibi bir düflüncemiz yok. Para kazanmad ktan sonra say art rman n anlam yok. Ben Türkiye deki otomotiv sektörünü çok yak ndan tan - m yorum ama gördü üm kadar yla Türkiye deki firmalar, araç say s n art r p, portföy belli bir say ya ulafl nca, bu portföyü yabanc lara satmay düflünüyorlar. Ama biz zaten yabanc bir flirket oldu umuz için amac m z, verdi imiz araçlardan

15 SÖYLEfi kâr etmek. Bizim minimum hizmetimiz baz flirketlerin maksimum hizmetinden çok daha fazla. Mesela bizim araçlar m z kendi markas n n yetkili servislerine gitmek zorunda. Üçüncü sene sonunda müflteriden arac al rken, nas l kullan ld n bilemesek de, arac n bak m n n yetkili serviste ve gerekti i kadar iyi bak ld n biliyoruz. Bizim iflimizin önemli parças da araçlar 2. elde satabilmek. Araçlar n iyi bak lmas 2. elde di er araçlardan daha iyi fiyata satmam z sa l yor. Toplam çal flan say n z nedir? Cihan Diren: 55 kifliyiz. Sat fl pazarlama departman 10 kifli. fiirketimizin önemli bir k sm operasyon bölümünde çal fl yor. Arabalar n bak mlar, lastikleri, plakaland r lmas, yedek araç, trafik tescil bu gibi servisler yaklafl k 25 kifli orada çal fl yor. Yener Cenk Fad ll o lu: Dip noktaya bakt n zda müflteri memnuniyeti. Hepimiz gelip bu noktada odaklan yoruz. Çünkü ne kadar çok memnun müflteriniz varsa o kadar tavsiye ediliyorsunuz. Zaten tavsiye yolu ile gelen çok müflterimiz var. Müflterilerinize nas l ulafl yorsunuz, kendinizi nas l anlat yorsunuz? Cihan Diren: Üç yolla diyebiliriz. Birincisi; ALD ile ifl iliflkisi olan uluslararas flirketlerle çal fl yoruz. Diyorlar ki Biz ALD yi biliyoruz, onlarla çal flal m.. kinci tür müflterilerimiz ise Türkiye deki büyük flirketler. Onlar da arkadafllar m z ziyaret ediyorlar. halelere giriliyor. Mesela Aral k ay n n sonunda Türkiye nin büyük bir ilaç firmas na 384 tane araç verdik. Üçüncü tip müflteri grubuna flu anda eriflemiyoruz. Bunlar serbest meslek sahibi insanlar. Çünkü biz bir araba verirken bir kredi dosyas haz rl yoruz. Ve genelde serbest meslek sahibi olan insanlar n kredi dosyalar bir sürü nedenden dolay pek sa lam olmayabiliyor. Biz biliyoruz ki asl nda o insanlar n ödeme gücü var, fakat bilançolar zay f. Bunu biz ka t üzerinde gösteremedi imiz için o insanlara kredi ç - kart p araba veremiyoruz. fiimdi bir banka ile bu yönde çal flmam z var. Onu en geç 1 ay içerisinde tamamlayaca m z düflünüyoruz. O zaman serbest meslek sahibine de araba verebilece iz. Yener Cenk Fad ll o lu: Baz markalarla anlafl p özel kampanyalar yap yoruz. Yak nda bafllayaca m z yeni bir kampanya üzerinde çal fl yoruz. Özellikle do ru segmenti tutturdu umuz zaman inan lmaz sat fllar yakalayabilece imizi düflünüyoruz. Müflteriler hepimizin müflterisi. Do ru bilgiyi aktaral m, en önemlisi bu. Çünkü do ru aktar m yapmad n z zaman bir kere kiralayan bir daha kiralamaz. TOKK- DER bu konuda hakikaten iyi çal fl yor. Özellikle son panel daha önce sektörde yap lmam fl bir etkinlik oldu. A rl kl olarak hangi sektörlerde müflterileriniz var? Cihan Diren: fiu anda a rl kl çal flt m z sektörler, ilaç, h zl tüketim, biliflim ve finans sektörleri. Biz portföyümüzde finans sektörünü art rmak istiyoruz. Finans sektörü bizim için hedef sektör. Yener Cenk Fad ll o lu: Az kilometre yapan, arabalara iyi bakan ve bizim hedef portföyümüze uyan bir sektör finans sektörü. Kendimiz de finansç oldu umuzdan dolay, isteklerini çok iyi bilebiliyoruz. Di- er sektörlere de uzak de iliz. Kullan ma, y pranmaya göre fiyatland rmay ayarl - yoruz. Cihan Diren: Biz herkesle çal flmak istemiyoruz. Kendi kurallar m za ve kredi analizlerimize uyan firmalara çal fl yoruz. Bizim kafam zda belli bir say var, o say - ya ulaflmak istiyoruz. Ama biz para kazanarak büyümek istiyoruz, ne pahas na olursa olsun büyümek istemiyoruz. Müflteri portföyümüze bakt m zda 2. kontrat n yapanlar var hatta 24 ayl k kiralama yapt için 3. kontrat n yapanlar da var. Türk insan n n gönül ba vard r ama mutsuz olduklar yerde devam etmezler. Yener Cenk Fad ll o lu: Bu flirket zaman nda bir fleylerden geçerek büyümüfl ve ALD de flirketi sat n alm fl. Ondan sonras nda aradaki fark gösterebilmek ad na yurt d fl ndaki standard buraya uygulamak gerekiyor. Biz ilk evreyi geçerek ikinci evreye geldik. Sat fl n tamamlanmas ndan sonraki yeniden yap lanma, sistemlerin oturmas, fiyat politikalar n belirlenmesi gibi evreleri yafl yoruz. Cihan Diren: ALD nin birtak m kurumsal kurallar vard r. Amac m z buray sat n ald ktan sonra kurumsal bir hale getirmekti, bunu da baflard m z zannediyorum. Türkiye birçok ülkeden farkl bir yap ya sahip, ALD nin dünyada uygulam fl oldu- u kurallar burada uygulamak kolay m? Cihan Diren: Ben Türk üm fakat, sekiz aydan beri Türkiye de çal fl yorum. Üstesinden gelmemiz gereken zor konu fluydu: nsanlar üç ifli, befl ifli ayn anda yap - yorlar ve her ifli ayn anda yapt klar için hiçbir ifl tam anlam yla do ru olmuyor. Bu da insanlar n ifli bilmemesinden de il, karfl s ndakine hay r diyememesinden kaynaklan yor. Burada arkadafllara öncelikli olarak bunu ö rettik. lk zamanlarda gördü üm en büyük engel buydu, bunu da aflt m z söyleyebilirim. Siz kendi içinizde kurumsal yap ya kavufltunuz ama müflterileriniz bu yaklafl mlar n za adapte olabiliyorlar m? Cihan Diren: Biz kurumsal olduk ama piyasaya da adapte olmak zorunday z. Benim burada genel müdür olma nedenlerinden biri de bu. Ben, ALD nin kurumsal yap s n bilen bir Türk olarak yabanc bir flirketin genel müdürüyüm. Piyasan n d fl nda kal rsan z tek bafl n za kal rs n z. Size bir örnek vereyim, müflterilerimizden bir tanesi bize mektup yaz - yor; Sizden Euro ile araba kiralam flt m, çok devalüasyon oldu, acaba Euro kurunu düzenleyebilir misiniz?. Bu tamam yla bir Türk yaklafl m ama kendisi yabanc bir flirketin, yabanc bir genel müdürü. Onlar adapte olmufllar piyasaya, biz de adapte olmaya çal fl yoruz. Ayr ca uluslararas müflterilerimiz, yurt d fl nda ald klar servisin ayn s n Türkiye de de almak istiyorlar. Biz de bunu sa lamaya çal fl yoruz. Yener Cenk Fad ll o lu: Bu tip uluslararas flirketlerin belli kriterleri var. Belli segmentteki araçlar belli kiflilere veriliyor ve ALD Automotive Sat fl ve Pazarlama Direktörü Yener Cenk Fad ll o lu ayn yap y Türkiye de de devam ettiriyorlar. Ayr ca, 40 ülkedeki araçlar n n analizlerini tek bir raporla görebiliyorlar. flte bu da, bizim profesyonelli imizi Türkiye ye getirerek, bu flirketleri uluslararas seviyedeki noktalarda raporlama baz nda takip ederek, TCO (Total Cost of Ownership) dedi imiz, insanlar n 500 Euro kira ile bafllay p neden 450 Euro ya indi ini kan tl yor. Az kaza, az kullan m, yak t tüketiminin azalt lmas, sigorta oranlar n n düflmesi, kazas zl ktan dolay araçlar n ikinci ellerinin yüksek olmas hep art kat yor. Bu noktada da kira bedelleri afla ya iniyor. flte bu nedenle uluslararas firmalar, yeni girdikleri ülkelerde de ALD ile çal flmak istiyorlar. Bizim arkam zda Société Générale gibi güçlü bir banka olmas nedeniyle kriz ortam nda dahi, bir imza ile milyonlarca Euro hesaplar m za geçiyor. Bizim fiyatland rmam z çok özel bir sistemden ç k yor. Bu sistem 1980 li y llarda 40 ekonomistin (matematikçi, istatistikçi, vb) bir araya gelmesiyle oluflturulmufl bir sistem. Cihan Diren: Genellikle uluslararas flirketler bizim fiyatlama sistemimizi kullan yorlar. Ama birtak m firmalar var ki, girdi imiz ihalelerde görüyoruz; mesela 28>29

16 SÖYLEfi 100 Euro fiyat veriyoruz, karfl firma diyor ki ALD ne veriyorsa 10 Euro afla- s n veriyorum.. Bu bir fiyat verme mant de il. Belki ben müflteriye, portföyündeki arac alabilmek için 50 arac zarar na veriyorum. Benim 10 Euro alt na fiyat veren firma benim kâr edip etmedi imi bilmiyor, ben zarar ediyorsam ve bir de o 10 Euro alt na fiyat veriyorsa demek ki bu firma tamamen zarar na ifl yap yor. Bu firmalar n orta vadede de il sektörde, ticarette bile kalmalar na imkan yok. Türkiye deki yerli firmalar n ço u ve baz yabanc firmalar fiyat odakl. Siz bir arac n fiyat yla beraber verdi iniz servisi de öne ç kard n z zaman insanlar diyor ki Tamam ama baflka firma bana daha ucuza veriyor. Araç bozuldu u zaman yerine yenisini getiriyorlar, benim için önemli de il.. Biz böyle firmalarla çal flmak istemiyoruz. Bizim verdi imiz servisi ve fiyat arayan firmalarla çal fl yoruz. Bizim uluslararas müflterilerimizden dolay zaten belli bir hacmimiz var. Biz kârl olarak büyümek istiyoruz, yoksa kâr yapmadan büyümek çok kolay. Kontratlar n z yenilendi inde müflterileriniz sizi neden tercih ediyor? Yener Cenk Fad ll o lu: Müflteri portföyümüze bakt m zda 2. kontrat n yapanlar var hatta 24 ayl k kiralama yapt için 3. kontrat n yapanlar da var. Türk insan n n gönül ba vard r ama mutsuz olduklar yerde devam etmezler. Biz sözleflme ile bir evlili e ad m at yoruz. Önemli olan imzay att ktan sonra neler yapt - n z. mza att ktan sonra yaflad klar m z ve yaflatt klar m z hofl olsa gerek ki hâlâ bizimle devam eden müflterilerimiz var. Bizden kiralanan araçlarda herhangi temlik veya rehin olmamas sektörde bize avantaj sa lamaktad r.. Cihan Diren: Ve hepsinin önünde de ALD var. Benim ortalama 800 bin arabam varsa, her arabama 4 lastik alsam minimum 3,2 milyon adet lastik için konufluyorum y l nda Türkiye de bir kriz oldu, bu krizde çürük bankalar sistemden temizlendi. fiu anda görüyoruz ki Türkiye deki bankac l k sistemi gayet sa lam. Bence bu kriz de bu sektör için bir umut, bir olanak. Çürük olan firmalar temizlensin ve kalanlar sa lam bir flekilde yoluna devam etsin. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yapmak istedi imiz fley, yurtd fl nda oldu u gibi Türkiye de de ALD ismini 2. elde bir marka haline getirmek. Sektörün kendi içinde, birlikte hareket ederek yapabilece i neler var? Yener Cenk Fad ll o lu: Tüm sektördeki firmalar n sat fl ekiplerinin müflterileri birebir ziyaret ederek sektörü iyice anlatmalar gerekiyor. Sadece 100 TL fiyat verip, 100 TL nin arkas nda neler oldu unu göstermek ve beraberce ne yaparsak o 100 TL yi afla ya indiririz, bunlar konuflmak laz m. Cihan Diren: Baz müflterilerin bizim neler yapt m z çok iyi anlad klar n zannetmiyorum. Operasyonel leasing ile Rent A Car aras nda çok büyük fark var. Baz müflterilerimiz kontrat bitifl tarihinden önce arabay bize geri vermek istiyorlar. Biz de diyoruz ki Kontrata göre ceza ödemelisiniz.. Nas l olur, Rent A Car de il mi bu? diyorlar. Ayn fley de il. Biz bu arabay kiralayabilmek için gidip yenisini sat n al yoruz. Bizim de bir yat - r m maliyetimiz var. Ve 3 sene boyunca kiralay p, kazanaca m z paray hesaplayarak ticaret yap yoruz. Yener Cenk Fad ll o lu: Operasyonel leasing firmalar n n hiç birinin sto unda araba yok. Siz bana müflteri olarak geldi inizde ben size bir teklif veriyorum. Teklif kabul edildikten sonra, kredi, sözleflme ve kontrat süreçleri tamamland ktan sonra s f r arac al p size teslim ediyorum. Cihan Diren: Neden benden araba kiral - yorsunuz? Bu paray bir anda veremeyece iniz için. Ama siz o yat r m yapam - yorsan z o ifli de yapan benim. Ama sürekli sizin kazanman z diye bir fley söz konusu de il, bu bir ticaret. O servisi siz benden istiyorsunuz ve o servisin bir fiyat var. Ben de o fiyat size sunuyorum ve siz hür iradenizle benim fiyat m kabul edip araba kiral yorsunuz. 2. eli nas l de erlendiriyorsunuz? Cihan Diren: Biz 2. elleri birkaç yöntemle sat yoruz ama en büyük yöntemimiz kemikleflmifl al c lar m z var, onlar n da kemikleflmifl sat n al c lar var. Di er bir k - s msa bizim internet sitemizden, sat l k arabalar m z n listelerini görerek fiyat veren, aç k art rmalara kat lanlar. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yapmak istedi imiz fley, yurt d fl nda oldu u gibi Türkiye de de ALD ismini 2. elde bir marka haline getirmek. Ekonomik flartlar iyileflirse daha önce de olabilir. Bir bankac gözüyle ekonomiyi nas l görüyorsunuz? Ekonomik flartlarda iyileflme olacak m? Cihan Diren: Ben 6 ay önce arkadafllara diyordum ki Dikkat edin! Amerika, Avrupa çok kötü durumda. Kriz Türkiye ye geliyor.. Bana felaket tellâll yapt m söylediler. Ama ne oldu? Dünya ekonomisi hiç iyi bir yerde de il. Eskiden Türkiye krizleri nas l atlat yordu? hracatla. Ne ihracat m z var? Tekstil ve otomotiv. Bugün zaten Avrupa ve Amerika daki dev otomotiv flirketleri batma aflamas nda. Nereye mal satacaks n z? Herkes bir fleyden tasarruf etmeye çal fl - yor. Ben s k s k Fransa ya gidiyorum, gitti im zaman görüyorum insanlar n durumu hiç iyi de il ekonomik olarak. Onun için söylendi i gibi 2 ay sonra bu kriz Türkiye de bitmeyecek. 30>31

17 ARAÇ TANITIM Mercedes-Benz C 180 K BlueEfficiency Yüksek güvenlik, konfor ve çeviklik gibi karakteristik özelliklere sahip C-Serisi, mm lik boyu,1.770 mm lik eni ve mm lik aks mesafesi ile sürücü ve yolculara iç mekanda yüksek konfor sunuyor. 4 silindirli, cc hacimli yeni bir motorla donat lan araç, 115 kw/156 HP güce ve 230Nm/3000 dev/dk torka sahip. Daha önceki C 180 K n n 1.8 lt hacmindeki motoru ile ayn güç ve torku sa layan Yeni C180 K BlueEfficiency, s n f nda cc motorla bu gücü üretebilen tek araç. Tabandaki aerodinamik iyilefltirmeler, % 10 daha az sürtünme sa layan lastikler ve gerekmedi inde devreden ç kan direksiyon pompas sayesinde, yeni C180 K BlueEfficiency % 10 a varan yak t tüketimi avantaj sa l - yor, 0-100km h za 9,5 saniyede ulafl yor, azami h z ise 230 km/saat. Ayr ca km bafl na karbondioksit sal n m nda ise % 10 iyilefltirme bulunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi nin tüm model seçeneklerinde yer alan teknolojik yenilikler Agility Control (Çeviklik Kontrol Sistemi) bafll alt nda toplan yor. Standart olarak sunulan sistem, yolun durumu ve sürüfl tarz - na ba l olarak amortisör sertli ini kontrol eden, sakin ve dinamik sürüflte, her seyahati güvenli ve konforlu bir hale getiren sistemi ve arac n her yol koflulunda kolayl kla kontrol edilebilmesini sa layan direksiyon sistemini içeriyor. Bu özelliklere ilave olarak sürücünün bir tufl vas tas yla arac daha sportif bir kullan m tarz na uygun hale getirmesini sa layan opsiyonel Advanced Agility ( leri Çeviklik) sistemi bulunuyor. Bu sisteme sahip araçlar 15 mm daha alçak olmalar - n n yan s ra daha hassas direksiyonlara sahip ve vites de iflimleri daha seri bir flekilde yap labiliyor. Ayr ca tek bir tufl yard m ile süspansiyon sistemi Sport moduna al n p sertlefltirilebiliyor. C-Serisi nin di er bir özelli i ise S- Serisi nde bulunan teknolojinin gelifltirilmifl versiyonu olan ve yokufllarda kalk fl, acil durumlarda ve slak zeminde fren yapmay kolaylaflt ran çift zamanl hidrolik fren sistemi Adaptive Brake (Adaptif Fren) sistemi. Araçta standart olarak olarak 7 adet hava yast bulunuyor. Arac n standart donan m nda olan di er bir koruyucu sistem ise Neck- Pro. Otomobilin arka bölümden, belli bir güçle darbe almas durumunda devreye giren bu sistem, ön koltuklardaki bafl dayama yast klar n n hafif yükselerek ileriye do ru hareket etmesi ve bu flekilde sürücü ile ön koltukta oturan yolcunun boynunun çarp flma s ras nda daha iyi flekilde desteklenmesini sa l yor. Mercedes-Benz C-Serisi nin Euro- NCAP(New Car Assessment Programme) çarp flma testlerinden ald 5 y ld z da arac n üstün güvenlik konseptinin teyidi niteli ini tafl yor. 32>33

18 PANEL Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar TOKKDER, düzenledi i panelde otomotiv ve finans dünyas n, araç kiralama flirketleri ile buluflturdu. flünüyorum. fl ve etik kurallar m z ve özellikle finans konusunda dernek vas tas yla düzenlenecek e itimlerin, ekiplerimizi gelifltirmek ad na çok faydal olaca n düflünüyorum. Komite çal flmalar m z, sorunlar n gündeme al nmas ve sektörümüzü temsil etmek ad na gerekli bilgilerin toplanmas için tüm üyelerimizin daha fazla paylafl m na ihtiyac m z var. Bizi k rmayarak panelimize kat lan birbirinden de erli konuflmac lar m z var. Kendileri araç kiralama endüstrisine krizin yönetimi ile ilgili çok de erli bilgiler verecekler. Ben konuya daha farkl aç dan yaklaflmak istiyorum. Kriz gibi itici bir kelime kullanmamak ad na panelin ad n Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar koyduk. Krizi bahane edip oturarak hiçbir yere varamay z. Ve de bu süreci hükü- Otomotiv ve finans sektörünün önde gelen isimleri, Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne- i TOKKDER in 25 fiubat 2009 Çarflamba günü stanbul da düzenledi i Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar konulu panelde biraraya geldi. TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem in aç l fl konuflmas n yapt panele, Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen ve Hyundai Assan Genel Müdürü Kurthan Tarakç o lu nun yan s ra Prof. Dr. Arman K r m, Prof. Dr. Kerem Alkin ve Derindere Filo Kiralama Murahhas Üyesi ve TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Aytekinhan Y ld r c konuflmac olarak kat ld lar. Günümüz ekonomisinde yaflanan likidite s k nt s ve azalan talebin otomotiv sektörüne etkilerinin ve bunun araç kiralama firmalar na yans malar n n de- erlendirildi i panele operasyonel ve günlük kiralama firma temsilcilerinin yan s ra distribütör, yetkili sat c, finans ve sigorta flirketlerinden büyük kat l m gerçekleflti. Yaklafl k 400 kiflinin takip etti i panelin moderatörlü ünü yapan Central Car Rental Yönetici Direktörü ve TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Nora Karakafl Paflal n n sunuflunun ard ndan ilk sözü TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem ald : Önder Erdem: Sevgili dostlar m z, ifl ortaklar m z, üyelerimiz. Bu kadar seçkin bir toplulu un önünde olmak, hem TOKKDER ad na hem de araç kiralama endüstrisi ad na gerçekten gurur verici. Yönetim Kurulumuz ad na hepinize çok teflekkür ederim. Araç kiralama endüstrisini, 125 bin i operasyonel, 15 bin i günlük olmak üzere toplam 140 bin araç ve yaklafl k 3 milyar USD lik aktif büyüklükle tan mlayabiliriz. Operasyonel kiralama, son y llar n gözde endüstrisi ve bugün itibariyle kurumsal araç tedari inde en çok tercih edilen yöntem. Son 5 y l içerisinde ortalama y ll k % 42 lik bir oran ile büyüdü. Günlük kiralama ise, turizmde Türkiye nin son y llarda yapt at l mlar sonucu önemli bir geliflme gösterdi. 12. y l n içerisinde olan ve araç kiralama endüstrisini temsil eden tek kurulufl olan TOKKDER, Türkiye nin önde gelen günlük ve operasyonel kiralama flirketlerini bir çat alt nda toplam flt r. Sizlere bir parça TOKK- DER den bahsetmek istiyorum; 2008 y - l içerisinde ifl bafl yapan yeni yönetim olarak öncelikle dernek yap s n kurumsallaflt rmaya çal flt k. Bununla ilgili somut ad mlar atm fl bulunuyoruz. fl ortaklar m z n ba l bulundu u sivil toplum kurulufllar ile iliflkilerimizi gelifltirmeye çal flt k. Otomotiv endüstrisi dernekleriyle yak n iliflkide olduk y - Foto raflar: Murat ÖZBEY l sonunda yap lan KDV de iflikli inin haks z k sm n n geri al nmas nda bu iliflkilerin faydas n fazlas yla gördü ümüzü düflünüyorum. Yine bu vesile ile OSD, ODD ve OYDER e ve sorunlar m z dinleyen bürokratlar m za teflekkür etmek isterim. Geçti imiz dönemde operasyonel kiralama ve günlük kiralaman n önünde bulunan önemli sorunlar belirledik. Ve birer komite oluflturarak bu sorunlar n üzerine gitmeye bafllad k. Bu çal flmalardan bir tanesi olan operasyonel kiralama sözleflmelerinde olmazsa olmaz flartlarla ilgili çal flmam z geçti imiz ay içerisinde tamamland. Di er komitelerimiz de çal flmalar n sürdürmektedir. Bunun içerisinde moderatörümüz Say n Nora Karakafl Paflal n n liderli ini yapt e itim komitesinin ayr bir önemi oldu unu dü- Aytekinhan Y ld r c, Kurthan Tarakç o lu, Ergun Özen ve Prof. Dr. Kerem Alkin Nora Karakafl Paflal 34>35

19 PANEL Rekabetin çok ve ifl birli inin s f r oldu u noktada rakiplerle belli alanlarda ifl birli i modeline geçmelisiniz. metten beklentilerle geçiremeyiz. Tabi sektörel s k nt lar m z kamu nezdinde dile getiriyor ve çözüm ar yor olaca z. Öncelikle kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Operasyonel kiralama endüstrisinin süratli yükselifli ve günlük araç kiralamada ifl yapma kolayl birçok giriflimciyi bu ifl kollar na çekti. Ancak rekabeti sadece fiyat nezdinde yapan bir yap geliflti. Sadece fiyat ile yap lan rekabet kolayd r ancak y k c oldu u unutulmamal d r. Hiçbir zaman unutmamal y z ki iflletmenin birinci amac kâr etmektir ve kârs z büyüme eflyan n do as na ayk r d r. Bu anlamda kamudan beklentimiz, daha çok ifl kollar m - z regüle etmesi, gerekli kanun ve düzenlemeleriyle merdiven alt n ve haks z rekabeti engellemesi olmal d r. Geçmifl dönem baflkan m z Say n lhan Y lmaz yönetimindeki meslek kanunu komitesi bu konu ile ilgili çal flmalar na bafllam flt r. Afl r l klar dengeleyen böyle krizlerin bu anlamda da faydal olaca n eklemek isterim. Bizlerin ise ilgili kanunlar dahilinde çal flan, vergilerini ödeyen, k sa dönemli kârlardan ziyade uzun vadeli düflünen kurulufllar olmam z, kamudan taleplerimizi almam zda esast r. Sahnede bulunan de erli akademisyenlerimiz, finans ve otomotiv endüstrilerinin ileri gelenleri, kiralama endüstrisi ile de erli görüfllerini paylaflacaklar. Araç kiralama endüstrisi bu krizde otomotivin en büyük müflterisi olmaya devam edecektir hatta önemi daha da artacakt r. Ancak otomotivin, sadece araç sat fl yla de il sat fl sonras ve 2. el uygulamalar yla kiralamaya destek olmas gerekmektedir. Otomotiv endüstrisi bu anlamda en büyük müflterisine karfl sorumlu olup onu desteklemelidir ki karfl l nda onun da deste- ini alabilsin. Bugün itibar yla en büyük sorun 2. el gibi gözükmekte. Türkiye de araç sahipli i geliflmifl ülke ortalamalar - n n sadece % 25 i seviyesindedir. Böyle bir ülkede 2. elin neden s k nt da oldu unu kendi kendimize sormam z gerekir. Bunun nedeni 2. el ticaretinin ve yap lar n n operasyonel kiralamaya paralel geliflme göstermemifl, üretici ve distribütörlerin bu alana yeteri kadar e ilmemifl olmas d r. fiu da unutulmamal d r ki kriz dönemlerinde tüketici aç s ndan 2. el daha mant kl bir alternatiftir. Bankac l k siteminde likidite s - k fl kl sonras reel sektör s k nt yaflamaktad r. Finans sektörü nezdinde sorunlu kredilerin oluflmas kaç n lmazd r. Ancak bunu takiben finans kurulufllar kaliteli aktif yaratma aray fl na gireceklerdir. Ayn zamanda finansal bir fonksiyon icra eden operasyonel kiralama sa lam teminat ve nakit ak fl ile bunun en kuvvetli aday d r. Ayn flekilde bu sene içerisinde çok etkilenmemesi beklenen turizm sektörüne hizmet eden günlük araç kiralama güvenilir müflteri olacakt r. Buradan sayg de er panelistlerimize organizasyonda eme i geçen dernek çal flanlar m za, yönetim kurulumuza ve sponsorumuz Otokoç a teflekkür etmek isterim. Sektörümüze nice böyle paneller diliyorum. Arman K r m: Ben, flirketler bu kriz ortam nda ne yapabilirler, nas l para kazanabilirler, nas l büyüme f rsatlar yaratabilirler, onun üstüne birkaç tane fikir vermek istiyorum. fiu anda yaflanan 2 tane büyük problem var; bir tanesi finansal kredi, di eri de son birkaç hafta içinde kendisini çok ciddi olarak hissettirmeye bafllayan imalat sanayi. Bu kriz ortam nda karfl karfl ya kald m z riskler, stratejik risklerdir. O yüzden esas mesele, stratejik riskleri alg lay p bunlar nas l yönetece iniz meselesidir. Böyle bir dönemde müflterileriniz sizi üç kurufl için terk edebilir, buna müflteri riski diyoruz. kincisi, sektörünüz s f r kâr bölgesine dönüflebilir. Buna da s f r kâr riski diyoruz. Üçüncüsü de, flirketiniz büyüme süratini kaybedebilir buna da durgunluk riski diyoruz. fiunu unutmamak laz m, stratejik riskler ifl modelinizi öldürebilir. Mevcut ifl modeliniz, mevcut ifl yapma flekliniz bu riskler alt nda ezilip gidebilir. Durum bu kadar radikal flekilde de ifltiyse bizim de kendimizi de ifltirmemiz laz m. fiu anda derdimiz, çuvalla para kazanma de il, hayatta kalabilme derdi. Hayatta kal p kârl l n geri geldi i zamanlarda sa lam flekilde kâr yeniden yakalayabilecek duruma ulaflabilmek. H zl flekilde bu riskleri nas l yönetebiliriz? Bu 3 tanesini ele alarak bafllayay m. Bu risklerin korunma teknikleri var. Birincisi müflteri riski; müflteri riskini azaltman n bir tane yolu var; müflterinizin ne istedi ini tahmin etmek yerine müflterinizin ne istedi ini bileceksiniz. Müflterilerin davran fllar, tercihleri çok h zl flekilde de ifliyor. Müflteri yerinde durmaz sürekli de iflir. Bugün filo kiralar, yar n sat n almaya bakar, bugün 2. el önem kazan r, yar n önemini yitirir. Gideceksin müflteriyi anlayacaks n, dinleyeceksin ne istiyor, neyi bulam yor, nas l de iflmifl, ondan sonra gelip ofisine bu adamlar n arad, rekabetin sunamad fleyleri onlara nas l sunar m, bunun stratejisini yapacaks n. kinci temel konu; s f r kâr riski. S f r kâr riski ile nas l bafl edersiniz? Tüm sektör, tüm endüstri s f r kâr bölgesine girdi inde ne yapacaks n z? Birincisi, bakt n z hiçbir gelecek görmüyorsunuz, piyasadan ç kmak laz m. novasyonun en yüksek oldu- u elektronik, telefon, bilgisayar endüstrilerinde bile insanlar s f r kârla ifl yap yorlar. Türkiye deki turizm sektörü gibi. Oteller fiyat indiriyor, her fley dahil 40 Euro. Di er otel 35 Euro ya çekiyor fiyat. Kendileri zarar etti i gibi, ülkenin turizm sektörünü de afla çekiyorlar. S f r kâr; rekabetin artmas, tüketici bask s n n yükselmesi, perakende flirketlerinin gücünün yükselmesi fleklinde karfl m za ç k yor. S - f r kâr riskinden kurtulman n en önemli yollar ndan bir tanesi, flu anda yaflad - m z gibi derin krizlerde iflinizin zor oldu- unu bileceksiniz. kincisi, rekabetin çok ve ifl birli inin s f r oldu u noktada rakiplerle belli alanlarda ifl birli i modeline geçmelisiniz. Ben rakiple ifl birli i yap n demiyorum, rakiple daha güzel rekabet edebilmek için gereksiz alanlar rakiple ortaklafla yap n diyorum. Y k c ve gereksiz rekabettense farkl laflma getirecek alanlarda rekabet yapmak laz m. Bankalar senelerce ATM makinelerini kendileri ürettiler, kurye firmalar n kendi bünyelerinde tuttular. Ne farkl laflma getirdi? Hiçbir fley. Tam tersine maliyet getiren unsurlar bunlar. Bunu uygulayabilmek için flunu bilmek laz m, ezeli rakiple ortak olma becerisini acaba gösterebilecek miyiz? Çünkü siz, ezeli rakibi öldürmek üzerine e itildiniz. Sizden Prof. Dr. Arman K r m beklenen budur. Ezeli rakiple rekabet edin ama bir araya gelip y k c rekabet unsurlar n nas l ortak yap p da tasarruf edebilece inizi de düflünmeniz gerekiyor. HP ve Canon printer iflinde birbirine rakip ama HP, printer motorlar n Canon a sat yordu. Sony ile Samsung da birbirine rakip ama Güney Kore de ikisinin ortak 2 milyar dolara kurdu u TV fabrikas var. Türkiye nin % 4 büyüyece ini söylüyorlar, kim söylerse söylesin kesinlikle inanmay n. Böyle bir fley olamaz. hracat durmufl olan, d flardan sermaye ithalat kesilmifl olan bir ülkenin büyümesi söz konusu de il. Ülke küçülecek, sizin iflleriniz de küçülecek. Ve durgunluk riski karfl n zda dev gibi duran risk. Bu riski yönetmenin bir tane yolu var; talep inovasyonu. Daha önce hiç kimsenin düflünmedi i yepyeni talep alanlar oluflturaca z. Onun için de müflteriyi iyi tan yabilmek, müflterinin karfl lanmam fl ihtiyaçlar n anlayabilmek ve bunun karfl - s nda da müflteriye yepyeni de erler sunabilmek gerekir. 36>37

20 PANEL Kiralama sektörü, orta gelir düzeyindeki insanlar n artt bir dünyada önemi giderek artacak olan bir sektördür. Prof. Dr. Kerem Alkin Prof. Dr. Kerem Alkin: Ben, 2009 da Türkiye ekonomisinin % 4 büyümesini bekliyorum. Bu dönemin bizler için zor oldu- unu ifade etmek laz m. Sizler için hayli zor, iktisatç lar için de hayli zor. Bunu anlatan en klasik f kra iktisatç larla ilgili olarak fludur: Balonla uçmaya son derece merakl olan bir kifli yine balonunu fliflirmifl, havalanm fl, mutlu bir flekilde seyahatini gerçeklefltirirken korkunç bir f rt na patlam fl. Ve kendisini hiç tan mad co rafik bir alana sürüklenmifl bulmufl. Bir yandan da balon zarar görmüfl ve hava kaç r yor. Telaflla kum paketlerini at yor, a rl klar at yor, havada tutmaya çal fl - yor balonu. O s rada çay rdan bir adam n yürüdü ünü görmüfl ve Beyefendi! diye seslenmifl. Adamca z bir bakm fl yukar, balonda bir adam. Balondaki adam demifl Ben neredeyim?, yerdeki adam da Siz san r m hava kaç rmakta olan bir balonda yavafl yavafl bilinmeyen bir yere sürükleniyorsunuz.. Balondaki adam demifl ki Siz iktisatç s n z galiba.. Adam flafl rm fl, Nas l bildiniz? diye sormufl. Balondaki adam da demifl ki; Söyledi- iniz her fley do ru ama bir halta yaram - yor.. Bizim mesle in böyle bir sorunu oldu unu ifade etmek laz m. Bu krizin ç k fl nedenini belki Sovyetler Birli i nin da lmas na kadar tafl yabilmek mümkün. Bütün bu olaylar iki temel rakamdan dolay yaflad k, önümüzdeki dönemde de belki yaflamaya devam edece iz. Bunlardan bir tanesi; dünyan n toplam mal ve hizmet üretimi. Nisan ay nda IMF Dünya Bankas bahar toplant s için Washington da bir araya gelinecek. Bu toplant - da 2008 rakamlar n kabaca ö renmifl olaca z ama flimdilik dünya ekonomisinin 52 trilyon USD mal üreten bir büyüklü e sahip oldu unu gözümüzde canland r yoruz. Buraya kadar bir problem yok, problem flu andan itibaren bafll yor; 52 Trilyon USD civar ndaki dünya gayrisafi yurt içi has las n n 17 trilyon USD si bunu üreten ülke vatandafllar taraf ndan tüketilemiyor. Neden böyle diye bakt m zda iki kategori ülke ç k yor karfl m za. Birincisi, Almanya ve Japonya gibi üretimde art k en ileri seviyeye ulaflm fl, muhteflem bir teknoloji, korkunç bir üretim performans, ancak dönüp de demokratik olarak bu ülkelerin nüfus yap lar na bakt - n z zaman durum parlak de il. Bu ülkeler ürettikleri mal kendi toplumlar nda tüketebilme becerisini kaybediyorlar. Çünkü söz konusu ekonomilerde ciddi say da yafllanan nüfus var, do urganl k problemi var. Çin ve Hindistan a bakt m z zaman bunlar da ikinci kategori ülkeler. Bu ülkeler de yaflam standartlar itibar yla ürettikleri mal n birço unu henüz tüketebilecek durumda de iller. Dünya ekonomisinin büyümesi için bu 17 trilyon USD mal ve hizmetin baflka ülkelere sat lmas gerekiyor. Peki bu 17 trilyon USD lik mal ve hizmeti kim al r? Amerika her y l 2.2 trilyon USD mal ve hizmet ithalat yaparak dünya ekonomisini finanse ediyor. Kendisi de dünyaya 1,5 trilyon USD mal sat yor. Dolay s yla her y l vermekte oldu- u cari aç k 700 milyar USD. Buna 500 milyar USD civar nda bir bütçe aç n da katt n zda, 2009 mali y l nda Amerika n n verece i tahmini bütçe aç 1,2 ile 1,3 trilyon USD aras nda. Amerika böyle bir tabloyu ne kadar daha finanse edecek? Bir yandan da kendi bankac l k sektörünü de ayakta tutmaya çal flacak. Herhalde tarihimizde bat bankac l için ilk defa böyle bir çöküfl yafl yoruz. Dolay s yla dünya ekonomisinde mücadele edilmesi gereken sorunlardan bir tanesi küresel yoksullaflma ile mücadeledir. Kiralama sektörü, orta gelir düzeyindeki insanlar n artt bir dünyada önemi giderek artacak olan bir sektördür. Önümüzdeki dönemde bu küresel kriz e er baflar ile atlat l rsa, 2020 lere do ru, dünyada 1.6 milyar insan n daha orta gelir düzeyine ç kmas söz konusu. Dünya nüfusu 7.2 milyarlara ulaflacak 2020 lerde. Ve zaten var olan orta gelir seviyesindeki insanlara 1.6 milyar daha insan kat lacak. Benim ekonomik durumum ve gelece e bak fl aç m biraz daha farkl olsa belki ben bile araç kiralamay düflünebilirim. Dünya bankac l k sektörünün gayri nakdi krediler hariç, bütün dünyadaki reel sektör müflterilerine y lda 41 trilyon USD kredi satmas gerekiyor. Bunun 23 trilyon USD si kurumsal, 18 trilyon USD si bireysel kredi. Böyle bir kredi hacmini kulland rmaya devam edebilmek için, dünya ekonomisi ortalama % 4 büyümeye devam etmesinin yan s ra küresel yoksullukla daha iyi mücadele edilmesi ve bireysel bankac l k alan nda gelifltirmeye devam edilmesi gerekiyor. Bence dünya ekonomisinin büyüme performans önümüzdeki dönemde sektörümüzü ilgilendiren en önemli unsurlardan bir tanesi olma noktas nda bu yönü ile bak ld zaman çok parlak bir tabloya iflaret etmiyor ama 2010 dan itibaren IMF nin dünya ekonomisi için öngörüsü h zl bir toparlanman n olaca do rultusunda. Ancak bunun gerçekleflebilmesi için muhakkak bat l ekonomilerde bankac l k sektörü ile ilgili yeniden yap lanman n tamamlanmas laz m. Ve flu anda san yorum Türk bankac l k sektörü, ortaya koydu u baflar l yap lanma ile bütün dünyaya örnek teflkil edebilecek bir co rafik alan konumunda. fiu an için dünya ekonomisine yönelik olarak, 2010 y l ndan itibaren h zl bir toparlanma kendini gösteriyor. Ama bu yönü ile bak ld zaman sanayi üretimi boyutunda ve buna ba l olarak sanayi mal ihracat nda oldukça tats z bir tablo ile karfl karfl ya oldu umuzu ifade etmek laz m. Son dönemde 3 tane temel gösterge dünya ekonomisinde küresel krizin bitmesi ve sürecin toparlanmas anlam nda önemli bir gösterge olacak denilmekte. Birincisi, Balt k Denizi kuru yük tafl mac l ndaki navlun ücreti. Bu rakam aral k ay nda 774 puana kadar düfltü ama sonra Ocak ay nda yaklafl k % 70 in üzerinde artt. fiubat ta da artmaya devam etti. Dünya ticaretinde gemi talebi artt zaman bu fiyat n artmas söz konusu. Uluslararas finansal istikrar için di er gösterge, 3 ayl k Libor faiz oran seviyesi gelecekte son derece önemli olacak. ABD nin Merkez Bankas faiz oran ile bu rakam n birbirine mümkün oldu u kadar yak n olmas laz m. Bir de bu krizin bafllamas na neden teflkil eden ABD deki konut fiyat endeksinin de toparlanmas gerekiyor. Niflantafl l bir Musevi dostumuz olan Prof. Nouriel Rubini nin önlem olarak sundu u maddelerden, mevduata tam güvence verilmesi flu anda yap labilecek bir fley de il. Lehman Brothers n batt dönemde deniyordu ki mevduat n tümüne garanti verilirse bu, sektörü bütünü ile koruyan bir mekanizma olur. O s rada Yunanistan ile rlanda böyle bir karar ald - lar. fiimdi Türkiye de bu karar almaya kalkarsan z Ergün Bey in temsil etti i çok flubeli bankalarla küçük flubeli banklar aras nda, geçmiflte oldu u gibi haks z rekabet süreci do ar. Reel sektöre yönelik hacizlerin ask ya al nmas ve iflas na izin verilmemesi... Güzel bir laf ama bunun finansman nas l olacak? Türkiye bu finansman yapabilecek bir ekonomi mi? Sadece bankac l k sektörü de il, di er finansal kurumlar n deste i ne olacak? Rubini ayr ca, sektöre yönelik kredilerin art r lmas gerekti ini, bankalar n sermayesinin takviye edilmesi gerekti ini ve devletin altyap yat r mlar n n art r lmas gerekti ini söylüyor. Fakat flöyle bir endiflem var, diyoruz ki; Hükümet paket açmakta gecikti.. De- erli arkadafllar, paket açan ülkelere hiç bakt n z m, kim aç yor? ki tür ülke var; birincisi ABD ve AB. Çünkü adamlar USD ve Euro yu basan co rafi kavram. Adam diyor ki Kardeflim USD ile Euro bana ait, istedi im kadar basar m ve dolay s yla bu paketleri bast m para ile finanse ederim.. Bu konuda neye güveniyor, USD ve Euro nun hâlâ dünyada rezerv para olarak alg land n n ve bas lan paran n makul bir bölümünün dünya taraf ndan emilece inin fark ndalar. Di er gruba bak n, paket açabilenler ciddi Merkez Bankas rezervi olan ülkeler. Türkiye nas l paket açacak arkadafllar? Türkiye nin 70 milyar USD Merkez Bankas rezervi var. 70 milyar USD rezervin 20 milyar USD lik bölümünü paket açmak için mi kullanaca z yoksa baflka kötü günler için saklamak m durumunday z? Paket açmaya kalkt m zda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas na dönüp para bas dersek, geçmiflteki enflasyon dönemine döneriz. Zaten AB içerisinde flu anda en büyük kap flma Bu sorun bizi hiper enflasyona götürür. diyen Almanya ile Mal kurtaral m. diyen Fransa ile talya aras nda geçiyor. fiu anda iktisadi fraksiyon anlam nda AB içerisinde büyük kap flma var. 38>39

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı