Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada"

Transkript

1 TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz Seat Exeo Mercedes-Benz C 180 K Audi A4 Allroad Quattro Peugeot 206+

2

3 SEKTÖRDE HAREKETL GÜNLER... TOKKDER; geçti imiz ay içerisinde bizleri heyecanland ran ve bir ilke imza atan iki genifl kat l ml panel düzenledi. Hiç flüphesiz konu s k nt s çekilmeyecek bir dönemde, kriz i konu alan bu toplant oldukça büyük bir kat l ma ev sahipli i yapt.. Bunun en önemli bir di er nedeniyse, panelistlerin alanlar n n en ileri gelenlerinden olmas idi. Panelin tam içeri ini ilerideki sayfalarda okuyabilirsiniz. Ancak bir konu dikkat çekiciydi. Panelistler içerisinde krize ve genel ekonomik durumda daha yak n olanlar, krizin devam edece ini ve hatta daha kötüleflebilece ini ifade ettiler. editör ÖNDER ERDEM TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Dünyan n son yüzy lda yaflad belki de bu en kötü kriz içerisinde yurt d fl kaynakl gelirlerin çok fazla olmayaca n da hesaba katarak 2009 y l sonuna kadar devam edece ini görmek çok zor de il. Her gün yaflanan ifl kay plar maalesef tüketimde de düflüfller olarak karfl m za ç kacak. Ancak bunlar n sonlanmas bence krizin sonlanmas d r de b rakt m z seviyelere dönmek uzun sürecek olsa da; 2009 y l sonras nda mutlaka yukar do ru yükselme bafllayacakt r. Geçti imiz ay stanbul bir baflka önemli panele de ev sahipli i yapt. Avrupa daki günlük ve operasyonel araç kiralama ve finansal kiralama flirketlerinin ba l bulunduklar dernekleri bir araya getiren çok önemli bir kurum olan Leaseurope, y ll k Do u ve Güneydo u Avrupa konferans n stanbul da düzenledi. Böylesine önemli bir panelde TOKKDER e Türkiye araç kiralama sektörünü anlatmak üzere yer verilmesi bir di er ilkimiz olurken; sektör aç s ndan mutluluk verici idi. Leaseurope a TOKKDER olarak üye olmak için giriflimlerimiz devam etmektedir. De inmek istedi im bir baflka konu ise; operasyonel kiralama flirketlerinin günlük kiralama endüstrisinin özellikle bu dönemde ihtiyac olan araç tedarikinde esnekli i sa layabilecek olmas d r. Günlük kiralama endüstrisinin, önünü çok net görememesi nedeni ile k sa süreli araç tedarikine ihtiyac vard r. Operasyonel kiralama flirketleri KDV uygulamas nedeniyle bugün itibari ile satmalar halinde %18 KDV ödeyecekleri araçlar k sa dönemli olarak günlük kiralama kurulufllar na kiralayarak de erlendirebilirler. Ancak bu noktada günlük kiralama flirketleri operasyonel kiralama flirketleri için gerekli olan ticari flartlar sa lamal d rlar. Son olarak; ÖTV yasas n n sonucu olarak ikinci el piyasas nda beklenen düflüflün gerçekleflmedi ini ifade etmek istiyorum. Özellikle kriz dönemlerinde ikinci ele olan talebin artaca ekonomik bir gerçekliktir. Öte yandan üreticiler ve distribütörler bu dönem içerisinde araç kiralama endüstrisine araç vermekte yetersiz kalm fllard r. Araç kiralama endüstrisinin, iyi ve kötü günlerinde her zaman otomotiv endüstrisinin yan nda yer ald unutulmamal d r. Sayg lar mla...

4 Ç NDEK LER 24 Sahibi Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i ad na Önder ERDEM Genel Koordinatör (Sorumlu) Nora KARAKAfi PAfiALI Yay n Kurulu Önder ERDEM Nora KARAKAfi PAfiALI Osman Nuri AKSOY Müfit MET N O uz PETORAK brahim TAN Aytekinhan YILDIRICI lhan YILMAZ Yay n Haz rl k Yay n Koordinatörü Suat NAZARO LU Yaz flleri Burak YURDANUR Levent BALCI Foto raf Editörü Necat NAZARO LU 48 Grafik Tasar m Cüneyt KALKAN. Fatih BEKTAfi Reklam Grup Baflkan Nur ALTI Reklam Rezervasyon Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya - fiiflli / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Bask Umur Bas m ve K r. San. ve Tic. A. fi. Dudullu Org. San. Böl. 2. Cad. No:5 Ümraniye / stanbul Tel: 0 (216) Yay n Türü Ulusal Süreli Yay n. ki ayda bir yay mlan r. Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i Barbaros Bulvar Bahar Sok. Baras Han No: 4 D: 16 Balmumcu - Befliktafl / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Rent A Car Dergisi T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Foto raf ve bilgilerin kullan m hakk Rent A Car Dergisi ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz ARAÇ TANITIM Seat Exeo SÖYLEfi Cihan Diren: En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz ARAÇ TANITIM Mercedes-Benz C 180 K BlueEfficiency PANEL Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar ARAÇ TANITIM Peugeot GEZ Tekerlekler Üstünde 15 Gün ARAÇ TANITIM Audi A4 Allroad Quattro TEKNOLOJ KÜLTÜR SANAT AJANDA 54 Say : 44 / Nisan 2009

5 SEKTÖRDEN TOKKDER MAL GENEL KURULU YAPILDI Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i TOKKDER in Mali Genel Kurulu 21 Mart 2009 tarihinde TOKKDER Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem in baflkanl nda düzenlenen Mali Genel Kurul da, uzun y llar kiralama sektörüne hizmet etmifl olan Celal Alpay a TOKKDER Onur Üyeli i verilirken, Celal Alpay plaketini Baflaran Ulusoy un elinden ald. LEASEUROPE 2009 YILI TOPLANTISI STANBUL DA DÜZENLEND lerleyen günlerde TOKKDER in de üye olaca, Bat, Orta, Güney ve Güneydo u Avrupa ülkelerindeki finansal, operasyonel ve günlük kiralama flirketlerini bir çat alt nda toplayan Leaseurope un 2009 y l Orta, Do u ve Güneydo u Avrupa semineri 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirildi. Sheraton stanbul Maslak Hotel de düzenlenen ve TOKKDER i temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem in Türkiye de operasyonel kiralama sektörü ile ilgili olarak bir konuflma yapt seminerde; ülke ve kur riskleri, ürün ve servislerin geliflen pazarlara adaptasyonu, bölgede ifl gelifltirme, yeni ve ikinci el araç pazarlar ndaki trendler gibi konular ele al nd. FERRARI DEN UZAKDO U DA SATIfi BAfiARISI Ferrari nin Hong Kong pazar nda sat fl n gerçeklefltirdi i modeli olan Ferrari 612 Scaglietti, düzenlenen törenle sahibine teslim edildi. Hong Kong da Victoria Liman nda bir Çin yelkenli gemisinin güvertesinde düzenlenen tören, Ferrari nin Asya Pasifik bölgesindeki tüm önemli üst düzey yöneticilerinin kat l m yla gerçekleflti. Geçen y l içinde sadece Hong Kong ta 115 adet araç sat fl gerçeklefltiren Ferrari, Asya Pasifik bölgesinde bir y l içinde toplam adetlik sat fl baflar s elde ederek rakipleri karfl - s nda üstünlük sa lamay baflard y l na göre 2008 y l nda % 15 lik art flla Japonya da 433 adet ve Çin de ise 212 adet Ferrari sat fl gerçeklefltiren lüks spor otomobil üreticisi, 2009 y l nda da etkin sat fl gücünü korumay hedefliyor. 8>9

6 SEKTÖRDEN D-MAX IN YEN WEB S TES Türkiye deki macera tutkunlar n n gözbebe i olan Isuzu D-Max, Mart ay itibar yla hizmete giren yeni web sitesiyle art k hayranlar na daha da yak n. Pick-up severlerin adresinden ulaflabilecekleri yeni sitede, görselli in ön planda tutulmas hedeflenmifl ve buna uygun olarak site tamam yla flash yaz l m ile haz rlanm fl. Bu format yla Isuzu nun yeni mikro sitesi geleneksel internet sitelerinden ayr - larak; dinamik, renkli ve e lenceli bir yap da tasarlanm fl. Isuzu D- Max mikro sitesi dört ana menüden olufluyor: Keflfet, Kullan, Sat n Al ve Tad n Ç kar. Sitede kullan c lar n ilgisini en çok, Türkiye de benzerlerine s k rastlanmayan, nteraktif Aksesuar Katalo u ve Online Test Sürüfl Talebi bölümleri çekiyor. D-Max pickup lar ile ilgilenenler mikro sitede yer alan online formu doldurarak, kendilerine en yak n Isuzu bayisinde D-Max test sürüflü yapma imkan buluyor. Sitede ayn zamanda D-Max ile ilgili en son görsel ve tan t m filmlerine de ulaflmak mümkün. Önümüzdeki aylarda ise pick-up severler yeni web sitesi arac l yla kendilerine sunulacak D-Max Club avantajlar ndan yararlanabilecekler. NARYAZ VE OTOANAL Z DEN AKILCI TASARRUF ÇÖZÜMLER Naryaz ve Otoanaliz, y llard r kendi uzman olduklar alanlarda elde ettikleri birikimleri birlefltirerek, Operasyonel Kiralama firmalar na yönelik genifl kapsaml bir çal flma bafllatt lar. Operasyonel Kiralama ve Hasar ve Bak m Yönetim Sistemleri konular nda müflterilerine entegre çözüm üreterek maliyetleri afla çekmeyi hedefleyen Naryaz ve Otoanaliz, operasyonel kiralama firmalar na, teklif aflamas ndan otonun al m na, kiralanmas, hasar yönetimi ve sat fl na kadar uzanan tüm evrelerde her türlü ihtiyaçlar n web tabanl ve gerçek zamanl izleme ve yönetme olana sa layan sistem için güçlerini birlefltirdiler. Bütçesini düflünen firmalar n önceden entegre edilmifl sistemlerden kazanç sa layaca n çünkü hem tasarruf hem de etkinliklerini art rd klar n ifade eden Naryaz Genel Müdürü Aydeniz YILDIRIM ve Otoanaliz Genel Müdürü Cenk ERÖZER, yat r m maliyetlerini düflürmek için, yaz l m n kiralanmas seçene inin mevcut oldu unu da sözlerine eklediler. LPG ARTIK TÜM HYUNDAI LERDE lk kez Kas m 2008 de Accent Era n n 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli versiyonlar nda uygulanan garantili LPG sistemi, art k Hyundai nin ürün gam nda yer alan tüm benzinli modellerinde de sunulmaya baflland. Hyundai için BRC Türkiye distribütörü 2A taraf ndan özel olarak tasarlanan, en son LPG teknolojileri kullan larak gelifltirilen ve Avrupa Birli- i güvenlik standartlar na (ECE R ) uyumlu olan paket ile % 35 lere varan oranlarda yak t tasarrufu sa lanabiliyor. Benzinden yaklafl k % 45 ve mazottan da yaklafl k % 30 oran nda ucuz olan LPG, benzine göre daha temiz bir yanma sa lad için karbon ve kurumu nispeten daha az oluflturuyor ve zararl gaz sal n m n yaklafl k % 13 oran nda düflürüyor. Böylece konvansiyonel içten yanmal benzinli motorlara göre daha çevre dostu özelli iyle de ön plana ç k yor. 10>11

7

8 SEKTÖRDEN TRIO CAR RENTAL ANADOLU NUN BÜTÜN fieh RLER NE G D YOR Sundu u esnek kiralama modelleri ve yenilikçi hizmet ürünleriyle Türkiye de oto kiralama sektörünün genifllemesine katk sa layan ve kendine ayr cal kl bir yer edinen Trio Car Rental, flimdi bayileri vas tas yla Türkiye ye yay l yor. Bayilik sistemi ile bünyesine katt ifl ortaklar yla Anadolu ya yay lan Trio Car Rental, turizmin h zla yükseldi i Samsun, Trabzon, Konya, Kapadokya (Ürgüp), Kayseri, Erzurum gibi flehirlerin yan s ra Türkiye turizminin merkezi Antalya da da kendi markas yla hizmet verecek. Yine bayileri vas tas yla Türkiye nin yükselen ifl ve ticaret flehirleri olan Samsun, Kayseri ve Erzurum a da ulaflan Trio Car Rental, böylece üç büyük flehir ile birlikte Anadolu nun tüm flehirlerine ulaflm fl olacak. Ürün gam n ve hizmet kalitesini belirlerken müflteri beklentileri ve memnuniyetinden yola ç kan Trio Car Rental; k sa (günlük) ve uzun dönem araç kiralama, floförlü servis hizmetinin yan s ra, turizm sektöründe de transfer hizmetini tüm ofislerinde yenilenen araç filosuyla sürdürmeye devam edecek. VDF N N YEN NTERNET S TES ARTIK DAHA FONKS YONEL Vdf, yeni internet sitesi ile müflterilerine hizmet vermeye bafllad. Yönlendirici içerikler ile kredi kullan m ve çeflitleri hakk nda daha kolay bilgi sunman n ön plana ç - kart ld sitede, potansiyel müflteriler online kredi baflvurusunda bulunabiliyorlar. Mevcut müflteriler ise güncel taksit borçlar n ve o günkü kredi kapatma tutarlar - n ö renebiliyorlar. Ziyaretçilerin kredi ihtiyaçlar n karfl lamada kullanacaklar tüm bilgilere ayn yerden ulaflmalar hedefi ile oluflturulan sitede kredi hesap makinesi, güncel kurlar ile döviz hesaplama imkanlar sunuluyor. Kredi hesaplama arac ile kullan c lar Vdf'nin hizmetlerinden ba ms z, ne tür bir kredi kullanmay planl yor olurlarsa olsunlar, faizini ve tutar n yazarak prim, ayl k kredi tutar vb. gibi tüm bilgilere ulaflabiliyorlar. Ayn zamanda yetkili sat c arama sistemi ile Vdf kredi olanaklar n n sunuldu u tüm yetkili sat c lar n adreslerine ve Google Earth haritas ndan tam olarak yerlerine ulaflma avantaj da sunuluyor. TÜRK PIRELLI A.fi YE ÖDÜL Her y l dernek üyesi firmalar taraf ndan yap lan de erlendirme ile otomotiv sektörünün baflar l kurulufllar n ödüllendiren Otomotiv Sanayii Derne i, bu y l Otomotiv Yan Sanayi sektöründe Pirelli yi 2008 in en baflar l firmalar ndan biri olarak seçti. Türk Pirelli A.fi., kalite, teslimat güvenilirli i, teknoloji gelifltirmedeki ifl birli i ve uygun fiyat politikas konular ndaki baflar s ile bu ödüle lay k görüldü. 20 Mart 2009 günü stanbul Sanayi Odas nda düzenlenen OSD 35. Genel Kurul toplant s nda gerçeklefltirilen ödül töreninde Türk Pirelli A.fi. ad na ödülü flirketin Murahhas Azas Andrea Pirondini kabul etti. 14>15

9 YAKIN PLAN DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ Porsche 911 GT3 Porsche nin hem gelene e hem de gelece e odaklanan model yelpazesinin güçlü yönlerini, dinamik performans ve ola anüstü ekonomik çal flma özelliklerini simgelemesinin yan s ra performans ve sürüfl dinamikleri aç - s ndan geliflme kaydeden yeni 911 GT3, bir önceki modele göre daha güçlü, daha h zl, çevik ve dinamik. Kendini kan tlam fl bir motor olan normal emmeli alt silindirli ünitenin azami güç ç k fl, eski modele göre 20 HP art flla flimdi 435 HP ye ulaflt. Yol performans da uygun flekilde artan yeni GT3, 100km/s ye 4,1 saniyede h zlan yor ve 312 km/s lik azami h z sergiliyor. Yüksek teknoloji ürünü aerodinamik de ifliklikler GT3 ün yeni görünümüne katk da bulunurken, otomobilin bast rma kuvvetlerini de önceki modele göre iki kattan daha fazla art r yor. Porsche GT3 teki bir di er yenilik ise, sportif PSM Porsche Denge Yönetimi sisteminin ilk kez kullan l yor olmas. 16>17

10 HUKUK Yaz : Av. fiule TAfiKAN TOKKDER VE RENT A CAR SEKTÖRÜNÜN HUKUK STATÜSÜ 1996 y l nda kurulan derne imiz TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i) in amac ; yasalar ve kurumsal yap içerisinde tüketiciyi koruma bilinciyle, oto kiralama faaliyetinde bulunan kurulufllar n, oto kiralama sistemi ve standartlar n belirlemek, sosyal sorumluluklar n ve aralar ndaki dayan flmay gelifltirmek, uluslararas benzer kurulufllarla ifl birli ine gitmek ve bu sektörde AB normlar nda uyumlu hale gelmek, sektörün hukuki durumunu belirlenmesi için kaynak çal flmalar yapmak, sektördeki yasa ve standartlara uygun olmayan faaliyetlerin önüne geçilmesi için gerekli giriflimlerde bulunmak ve baflta ülke ekonomisi olmak üzere, ulafl m ve turizm sektörüne katk da bulunmakt r. Bugün itibar yla say s 120 ye ulaflan TOKKDER Derne i bünyesindeki üyelerimiz, araç say s ve toplam ciro olarak, oto kiralama pazar n n % 90 n temsil ve organize etmektedir. Oto kiralama sektörü, son zamanlardaki süratli geliflimi ile bugün hiç de küçümsenemeyecek bir boyuta gelmifltir. Önümüzdeki 5 y l için haz rlanan sektör projeksiyonu tablolar incelendi inde, sektörün boyutu ve bunun derne imiz bünyesinde yasalardan alaca- yetki ile tamamen tariflenmesi ve yönlendirilmesi gerekti inin önemi aç kça ortaya ç kmaktad r. Her fleyden önce TA- NIMLANMAMIZ gerekiyor. Bu gün itibar yla adet otomobil ile hizmet sunan bu sektör temsilcilerinin, sahibi oldu u ticari araç pazar nda araç say s e ulaflm flt r. Bu araçlar bafll ca; g da, ilaç, finans ve bankac l k, turizm, imalat sanayi, lojistik-da t m, inflaat, tekstil sektörlerinde kullan l yor olmas n n yan s ra kamu kurulufllar ve yerel yönetimlerce, ambulans, çöp ve temizlik hizmetleri için de ifl makineleri ve benzeri araçlar kiralanmaktad r. Özel ve tüzel amaçl çok genifl bir yelpazede hizmet veren bu sektör, bu uygulama ile gerek özel sektör, gerekse kamu kurulufllar nda da araç sat n alarak hizmete ayr lacak finansman kaynaklar n n azalmas n önlemekte, hem de do rudan araç sahibi olmak nedeniyle bofl yere istihdam edilmek zorunda kal nan personel ve bu personeli ve onar m giderlerini kontrol edecek personelden tasarruf sa lamaktad r. Zaten tasarruf tedbirleri bünyesinde kiralama yöntemine (Hizmet al m suretiyle tafl t edinilmesine iliflkin esas ve usulleri) geçilmesi, Bakanlar Kurulu Karar ile özellikle tercih edilmektedir. Öncelikle kanun, tüzük, yönetmelikle; oto kiralama faaliyeti ve oto kiralama kurulufllar n n iflleyifline iliflkin tan mlamalar ve düzenlemeler yap ld takdirde sektör olarak mevzuatta tan ml bir statüye geçmemiz gerekir. Mevzuat n içinde bir meslek grubu olarak ve bir ticari faaliyet olarak düzenlemeyle beraber al nmas gereken tüm yetki belgelerinin kirac flah s ve firmalar taraf ndan da edinebilece i fleklinde bir düzenlemenin yap lmas gerekir ancak bu flekilde oto kiralama faaliyetinin bir meslek ve bir ticari ifl kolu olarak olabilece i gibi ülke ekonomisine gerçek anlamda katk s mümkün olur. flletmelerin en önemli finans ihtiyac olan araç ve tafl mac l k giderlerini en aza indirgeyip, araç ve tafl mac l k finansman n do rudan üretime kayd rmalar n sa layan sektörümüzün desteklenmesini, mevzuatta bir ticari faaliyet olarak tan mlan p tüm yetki belgelerinin kiralayan kifli ve kurulufllar taraf ndan edinebilmesini diliyoruz. Hükümetimiz gibi biz de sektör içinde çal flan meslektafllar m z n kay tl çal flmas n, haks z rekabetin önlenmesini, serbest rekabetin geliflmesini, vergi gelirlerimizin artmas n istiyoruz. Hazinenin bu derece yüksek sermayelerle kurulan Rent A Car iflletmelerinden yeter miktar vergi tahsil edebilmesi gerekir. Sektör temsilcilerinin, iflletmeci s fat n kazanmas ; kullan lan araçlar n yetki belgesi kapsam na al nmas ; vergi kayb n n önlenmesi; kay t d fl l - n önüne geçilmesi; ihtiyac karfl layacak, sektörün önünü açacak, düzenlemeler ile mümkün olacakt r. Büyükada da bisiklet kiralayan en fazla TL sermayeli iflletmeci ile milyar USD sermaye sahibi olan Rent A Car flirketleri Türkiye de ayn kanun hükümlerine tabidir. Genel hükümlere göre kiralama yapan Rent A Car flirketlerinin flimdilik büyük ço unlu u Türk sermayelidir. Bu alanda ülkemizde açl k ve boflluk bulan yabanc sermaye en gözde sektör olarak Rent A Car sektörünü seçmifltir. Kanuni alt yap s eksik ve denetimsiz bir flekilde büyüyen bu yap ileride uluslar aras mecrada pazarl k konusu yap labilecek hale gelecektir. Henüz sektörel büyümenin bafl nda iken Rent A Car Kanunu nun düzenlenmesi, derne imizin bir meslek kuruluflu, bir oda olarak kabulünün sa lanmas, Rent A Car iflletmecili inin bir meslek olarak kabul edilip, meslek kurallar n n belirlenmesi, iflletmecilerin niteliklerinin tespit edilmesi gerekir. Tecrübeli ifl adam niteli indeki derne imizin üyesi bulunan de erli meslektafllar m n ifl ahlak ve çal flma prensipleri çerçevesinde Rent A Car iflletmesi anlay fl belirlenmeye çal fl lm flt r. Bu ifl anlay fl ve gelene i Osmanl daki lonca mant ile flimdilik sürmektedir. Bunu modern ça a uyarlan p, bir an önce dünya flartlar na ayak uydurabilecek flekilde düzenlemeye ihtiyaç vard r. Türkiye de kanunu olmadan büyüyen her sektör nihayetinde toplumsal sorun haline gelmifltir. Biz de büyüyen bu çocu umuza art k okula gidebilmesi için bir nüfus cüzdan istiyoruz. Aksi halde okula gidemeyen çocuk sokakta her türlü zararl tecrübe ile karfl karfl ya kalabilir. 18>19

11 SEM NER KARAYOLLARI TAfiIMA YETK BELGES SEM NER Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i TOKKDER, tafl ma yetki belgelerinin kullan m ndaki yanl fllar gidermek amac yla Karayollar Tafl ma Yetki Belgesi konulu bir seminer gerçeklefltirdi. Sunumunu Görsel Dan flmanl k firmas n n üstlendi i ve 05 Mart 2009 tarihinde TOKKDER Genel Merkezi nde düzenlenen seminer, gerek konunun önemi gerekse kat l m aç s ndan, 20>21 sektördeki öncülük görevini sürdüren TOKKDER in üyelerine sundu u hizmetlerin bir yenisi olmufl oldu. Gelen talepler neticesinde, tafl ma yetki belgelerinin kullan m nda bir tak m yanl fll klar yap ld n n belirlenmesi ve düzenlemelerdeki baz noktalara aç kl k getirilmesi nedeniyle organize edilen seminerde, belgelerin yanl fl kullan m sebebiyle ciddi cezalara maruz kal nd na ve sars c maddi kay plar n yafland na dikkat çekildi. Üyelerinin iflleyiflinde herhangi bir ceza ile karfl laflmamas n ve ifllerini kanunlara uygun ve verimli bir flekilde yapmas n hedefleyen TOKKDER, firmalar n parklar nda bulunan ticari araç say lar ndan elde edilecek istiap hadlerine göre, beraberce belirlenecek yetki belge türleri konusunda tüm üyelerini ayr ayr bilgilendirmeye karar verdi. Yap lacak tetkikler neticesinde Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i TOKK- DER e üye olan firmalar n her biri için gerekli olan yetki belgesi tespit edilecek ve firmaya bildirilecek. Böylelikle, Karayollar Tafl ma Yetki Belgesi konusunda herhangi bir karanl k nokta kalmayacak. Konuya iliflkin bilgi almak için, adresi üzerinden irtibata geçilebilir. FİLO YÖNETİMİ VE MALİYET KONTROL MERKEZİ YAZILIMI SON DERECE CAZİP VE BİLİNENİN ÖTESİNDE SAHİP OLMA VE KULLANIM MALİYETİ LEMMA YAZILIM AVANTAJLARINDAN AMATÖR RUH, PROFESYONEL ÇÖZÜM YARARLANMALISINIZ M aliyeti, oluşmadan kontrol edebilmek, doğru veriler ile gerçekçi projeksiyonlar yaparak fiyat rekabeti yaratacak teklifleri hızla, interaktif olarak hazırlamak ve müşterilere sunmak, müşteri tanımından 2. el satışa kadar operasyonel kiralamaya ait tüm süreci internet tabanlı tek bir platformda yönetmek için LEMMA yazılımın hazırladığı internet tabanlı yazılım FLEETBOX tamamlandı ve kullanılmaya başlandı. FLEETBOX ile filo ve operasyon yönetimi az sayıda personel ile yüksek verimlilikte gerçekleştirilebilmektedir. Filo yönetimi için gerekli olan fiyatlandırma, teklif oluşturma, satış destek, bayi yönetimi vs. gibi modüllerin yanında ayrıca, araç bakım ve onarımı yapılan servisler ile maliyetin oluşması aşamasında interaktif olarak çalışılmakta ve maliyet yönetimi sağlanabilmekte, yani servis ağı dinamik olarak kontrol edilebilmekte ve ayrıca tüm Türkiye genelinde araçlarınızın onarımı için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçanın yüksek tasarruf ile ve çok hızlı şekilde tedarik organizasyonunu yapabileceğiniz bir alt yapıyı kullanabilme imkanı sunulmaktadır. Lemma yazılım tarafından hazırlanan FLEETBOX yazılımı araçlara ait teknik verileri bünyesinde bulundurmakta ve bunun ile birlikte grafik ara yüzde araç hasar tespiti ve işçilik maliyet hesaplaması yapabilmektedir. Ayrıca 35 markaya ait yedek parça orijinal kodları ve fiyatları ile muadil parça marka ve fiyatlarını da bu maliyet hesabında kullanmaktadır. Sistem üzerinde satış destek modülü ile araç temin ve teslim sürecini hızla gerçekleştirme imkanı sağlayacak ortam yaratılmış olup, otomatik faturalama ve tüm gelir ve gider faturalarının otomatik olarak muhasebeleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca FLEETBOX bünyesinde araç kullanıcılarının ve kiracı kurumların da interaktif olarak kullanıma dahil edilmiş olması gibi yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan başka uygulamalar da bulunmaktadır. LEMMA YAZILIM GOSB Teknopark High-Tech binası 2. kat B Gebze /Kocaeli Tel: (0262) Bu bir iland r.

12 E T M PS KOLOJ K SERMAYE Küresel dünyam z zor zamanlardan geçiyor. Ülkemiz de bu yutulmas zor lokmadan pay n al - yor kuflkusuz. Global kriz canavar, flimdiden binlerce çal flana difllerini geçirdi bile. Böyle zamanlarda ortal k Biz demifltik! diyenlerden geçilmiyor. Krizin V tipi mi L tipi mi oldu u, krize mortgage kredilerinin yap s n n bozulmas n n m sebep oldu u, Marx n hakl m haks z m oldu u tart fl ladursun, olan yine ortalama vatandafla oluyor. Küresel kriz terörünün global anlamda 1 ayl k bilançosu bile içler ac s : Sadece bir ayda 100 bini aflk n yeni iflsiz... Geliflmekte olan güzel ülkemizde eski iflsizlerimizin derdine henüz derman olamam flken, Türkiye de de pek çok çal flan her yeni güne ipi boynunda uyan yor. Araflt rmac lar n bu konuda bize bir iyi bir de kötü haberi var. Önce kötü haber: flsizlik insan n ruh halini öyle derinden sars yor ki, yeniden bir ifle girebilme, yeniden üretebilme yetisini de zay flat yor. Ve iflte panzehir: Psikolojik sermaye! Araflt rmalara göre psikolojik sermaye, iflsizli in birey üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, yeniden üretkenlik kazanmas ve olumlu sonuçlar yaratmas sürecine h z kazand r yor. Nebraska-Lincoln Üniversitesi nden Profesör Fred Luthans, psikolojik sermayeyi bireyin pozitif psikolojik durumu olarak tan ml yor. Luthans a göre psikolojik sermayenin 4 önemli belirleyeni var: Zorluklar n üstesinden gelebilmek için gerekli çabay koymam z sa layan öz etkinlik (kendini yeterli bulma) fiimdi ve gelecekte baflar l olabilmek için olumlu tav r ve olumlu beklentiler (iyimserlik) 22>23 Yaz : Evrim KURAN Hedeflere ulaflmak için azmetmek ve gerekti inde hedeflere giden yollar yeniden gözden geçirmek (umut) Zorluklar ve s k nt lar dört bir yandan sald rd nda bile kendini toplamak ve devam etmek (direnç) Luthans ve bir grup araflt rmac n n 2007 y l nda yapt klar araflt rman n sonuçlar son derece çarp c. Özellikle son dönemlerde kriz sebepli bütçe k s tlamalar n yapt m z alanlar yeniden gözden geçirmek istersek, bu sonuçlar dikkate almakta fayda var. Luthans ve ekibi, bir grup yüksek teknoloji firmas mühendisi ve bir grup sigorta firmas çal flan üzerinde, psikolojik sermayenin ifl performans üzerindeki etkilerini ölçümleyen analizler yap - yorlar. Araflt rma sonuçlar na bak ld nda, psikolojik sermayesi yüksek çal flanlar n bugünün ifl dünyas n n tipik f rt nalar n n üstesinden gelmekte çok daha baflar l oldu u ortaya ç k yor. Bu önemli bilimsel analizin sonucunda, çal flanlar n psikolojik sermayelerine yap lan yat r - m n, çal flana yap lan di er geleneksel yat r m tiplerine k yasla çok daha fazla geri dönüflü oldu u belirleniyor. Luthans n bizlere verdi i ve asl nda hiç de flafl rt c olmayan iyi haber flu ki psikolojik sermayenin yukar da belirtti im bileflenleri, yani kendini yeterli bulma, iyimserlik, umut ve direnç, di er tüm performans kriterleri gibi ölçülebilir, sürdürülebilir ve iyilefltirilebilir. Bu basit tan mdan flunu anl yoruz: Geleneksel kaynaklar ve geleneksel yan tlar n yaraya merhem olmad apaç k ortadayken, zaman, çal flanlar m z n psikolojik sermayelerine yat r m yapma zaman d r. Bu zor dönemeçte, olumlu iklim yaratmak zorunda olan 21. yüzy l liderinin, organizasyonu, çal flanlar ve kendisi için yapabilece i en iyi yat r m kuflkusuz ki budur. HLD HLD OTOMOTİV operasyonel kiralama şirketleri ve bünyesinde araç barındıran kurumsal işletmeler için yönetim desteği sağlamakta ve maliyet kontrolünde çözümler üretmektedir. Araç operasyonlarına destek veren profesyonel kadrosu ile özel olarak geliştirilmiş internet tabanlı araç yönetimi ve maliyet kontrol sistemini kullanarak, filo operasyon destek hizmetleri (FODS) altında Türkiye genelinde 56 1 Oluşan araç hasarlarının tek nokta ile temas kurularak onarılması 2 EPTS den sağlanan orijinal ve eşdeğer parça seçenekleri nedeniyle daha ekonomik ve kaliteli hizmet 3 Elektronik platformda, merkezi hasar tespiti; 4 HLD OTOMOTİV FİLO OPERASYONU DESTEK SİSTEMİ (FODS) İLE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ noktada organize olmuş bulunan HO- MER hasarlı araç onarım merkezleri ve Türkiye'nin her noktasından, her noktasına cazip iskontolar ile ve çok hızlı bir şekilde yedek parça tedarik organizasyonu yaparak operasyonel kiralama şirketlerinin ve bünyesinde araç bulunduran kurumların operasyon yönetimlerine destek sağlamaktadır. HLD kendisi için özel olarak yazılmış bulunan ve operasyonel kiralama şirketinin de entegre olarak kullanabildiği internet tabanlı yazılım ile HOMER noktalarında sabit işçilik ücretlendirmesi ve HOMER garantisi altında hasar tespit yapılması, onarım onayı alınması ve onarımın yaptırılarak aracın kullanıcıya teslimi sağlanmaktadır. Diğer taraftan sistem altında entegre olarak çalışan Elektronik Parça Tedarik Parça kurtarma öncelikli hasar tespiti ve onarım anlayışı. Çekici hizmeti 6 verilmesi 7 8 Kaporta göçük, tampon, plastik, koltuk döşeme, deri, boya çizik, torpido ve cam tamiri Tüm faturalamaların takibi Onarım maliyetlerinin önceden belirlenmiş ücret seviyelerinde olma garantisi. 5 Küçük hasarlarda 24 saat içinde teslim taahhüdü Orta ve büyük hasarlarda 3 saat içinde hasar tespitinin ve parça talebinin yapılması. Tüketiciyi Koruma Yasaları çerçevesinde Parça ve İşçilik Garantili onarım. Sistemi (E.P.T.S.) ile Türkiye genelinde, tüm markalarda 400 yedek parça tedarikçisinden oluşan network ile tüm yedek parça ihtiyacınızın yüksek iskontolar ile ve büyük bir hızla temin edilmesini sağlar. HLD, sizin kullanımınıza da sunduğu internet tabanlı yazılım ortamında araç filonuzun / parkınızın bakım-arıza dahil olmak üzere, tüm teknik ve idari takibi ile her türlü operasyonel takibi detaylı olarak yapabilmenizi, detaylı maliyet raporlarını alabilmenizi ücretsiz olarak sağlamaktadır. HLD OTOMOTİV İnkılap Mah. Dr. Fazıl Küçük Cad. No: Ümraniye / İstanbul Tel: (0216) / ENTEGRE ÇÖZÜMLER Filo kiralama şirketleri, Birden fazla aracı olan kurumlar için, OPERASYON MERKEZİ YÖNETİMİ Bildirimin incelenmesi Aracın uygun onarım noktasına yönlendirilmesi HASAR TESPİTİ Kullanmakta olduğumuz î BOX Filo Maliyet Kontrol Merkezi ile aracın hasarının grafik ortamda oluşturulması. YEDEK PARÇA TEMİNİ Değişimi kararlaştırılan parçaların tamirat noktasına ulaşımı LASTİK TALEPLERİNİN İNCELENMESİ YÖNLENDİRİLMESİ İKAME ARAÇ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ KARŞILANMASI Bu bir iland r.

13 ARAÇ TANITIM SEAT IN SEDANI EXEO HAZ RAN DA TÜRK YE DE Seat n B segmentindeki ilk modeli olan Exeo ile lüks, konfor, genifl mekân ve Seat modellerini karakterize eden dinamik tasar m yla dikkat çekiyor. Seat Exeo, Haziran ay nda Türkiye yollar yla buluflacak. Üst segment araç sat n almak isteyen araç kullan c lar na ideal bir çözüm oluflturan Exeo, dinamik ve zarif tasar m, çevikli i, güvenli- i, performans özellikleri ve yüksek konforuyla filo kullan c lar n n ve araç kiralama firmalar n n da tercih edece i bir model olacak. Dört ba lant l mükemmel süspansiyon sistemi ile Exeo, sportif bir sürüfl ve çevik kullan m sa l yor. 1.6 lt 102 HP, 1.8 lt T 150 HP, 2.0 lt TSI 200 HP, olmak üzere 3 benzinli motor seçene i ve 2.0 lt CR 143 HP, 2.0 lt CR 170 HP DPF olmak üzere 2 yeni dizel teknolojili motor seçene i bulunan Exeo nun, Referans ve Style olarak iki farkl donan m seviyesi ile sat fla sunulmas planlan yor. Exeo da konfor ve güvenlik için her fley düflünülmüfl; yedi hava yast n n yan s ra opsiyonel olarak al nabilinen iki ilave arka koltuk gö üs hava yast, ABS, EBA, ESP, yol bilgisayar, elektrikli ön ve arka camlar, s tmal, elektrikli kap aynalar, sis lambalar, uzaktan kumandal merkezi kilitleme, MP3, aux-in ve dört hoparlörlü CD radyo ve ilave üst ba lant mekanizmas yla birlikte ön yolcu koltu u ve arka cam kenar koltuklarda Isofix tespit noktalar gibi birçok özellik mevcut. Yeni Ibiza, Yeni Ibiza SportCoupe, Cordoba, Leon ve Altea XL modellerinden sonra, Haziran ay nda Türk tüketicilerin be enisine sunulacak olan sedan karoserli Exeo modeli ile geniflleyen Seat model yelpazesinde herkese göre bir seçenek sunuluyor. 24>25

14 SÖYLEfi ALD Automotive Genel Müdürü Cihan Diren: EN BÜYÜK OLMAYI DE L EN KÂRLI OLMAYI HEDEFL YORUZ ALD Automotive olarak, Avustralya d fl nda dört k tada, 40 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve toplam araç say m z 800 bin. Biz, Türkiye ALD olarak en büyük olmay amaçlam yoruz. Olursak çok güzel olur ama biz elimizdeki araçlar en kârl flekilde kiralamay hedefliyoruz. Foto raflar: Murat ÖZBEY 26>27 Cihan Diren T ürkiye den 20 yafl ndayken ayr lan Cihan Diren in esas mesle- i bankac l k. Kendisi halen Société Générale Grubu nun bir ifltiraki olan ALD Automotive Turizm ve Tic. A.fi. nin Genel Müdürü. Üniversiteyi okumak için ngiltere ye giden Diren, iflletme tahsilinin ard ndan Fransa ya geçer ve 16 y l Fransa da çal fl r Haziran ay nda da Société Générale Grubu kendisini Türkiye ye tayin eder. Bu vesile ile Türkiye ye dönen Cihan Diren ile uzun dönem araç kiralama sektörünü konufltuk. Bir bankac olarak kiralama sektörüne adapte olmakta zorland n z m? Cihan Diren: Benim as l mesle im bankac l k. Asl nda bizim yapt m z ifl de müflterilere kredi vermekten farkl de il. Ama kulland m z araç otomobil. Biz müflterinin kredi ifllemleriyle u raflmas na gerek b rakmadan, alaca krediyi araba olarak kap lar na götürüyoruz. kisinin aras nda fazla bir fark yok, sadece biraz arabalar bilmek gerekiyor. O konuda da arkadafllar m bana yard mc oluyorlar. Benim için araba, dört tekerle i olan bir ulafl m arac. Benim araba tutkum yok. Baz insanlar vard r, bütün arabalar n özelliklerini bilirler. Ben küçüklü ümden beri öyle olmad m, olaca m da düflünmüyorum. Ben bir arabaya bakt mda onu finansal bir araç olarak görüyorum. ALD nin Türkiye deki oluflumundan bahsedebilir misiniz? Cihan Diren: Biz yaklafl k 4 sene önce yerel bir flirketin % 51 ini sat n alarak, ismini ALD Automotive Türkiye olarak de- ifltirdik ve Türkiye ye geldik. Geçti imiz Nisan ay nda geri kalan % 49 hisseyi de sat n ald ktan sonra, firma tamamen bünyemize geçti. ALD Automotive ayn zamanda, Société Générale in % 100 ifltiraki. Société Générale de Avrupa n n ilk on grubu içerisinde olan bir banka. ALD Automotive olarak, Avustralya d fl nda dört k tada, 40 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve toplam araç say m z 800 bin. Biz, Türkiye ALD olarak en büyük olmay amaçlam yoruz. Olursak çok güzel olur ama biz elimizdeki araçlar en kârl flekilde kiralamay hedefliyoruz. ALD dünyada en büyük firmalardan biri. Siz Türkiye olarak en büyük olmay amaçlam yoruz diyorsunuz. Bu hedefiniz krizden dolay verilmifl bir karar m yoksa bafltan itibaren böyle bir kararla m hareket ediyordunuz? Cihan Diren: Sermayenin getirisini hesap etti iniz zaman, minimum bir getirisi olmas gerekiyor. O nedenle bu kriz zaman nda, kiralad arac n paras n ödeyebilecek ve bize para kazand racak insanlarla çal flmak istiyoruz. Herkese araba verip, say m z art rmak gibi bir düflüncemiz yok. Para kazanmad ktan sonra say art rman n anlam yok. Ben Türkiye deki otomotiv sektörünü çok yak ndan tan - m yorum ama gördü üm kadar yla Türkiye deki firmalar, araç say s n art r p, portföy belli bir say ya ulafl nca, bu portföyü yabanc lara satmay düflünüyorlar. Ama biz zaten yabanc bir flirket oldu umuz için amac m z, verdi imiz araçlardan

15 SÖYLEfi kâr etmek. Bizim minimum hizmetimiz baz flirketlerin maksimum hizmetinden çok daha fazla. Mesela bizim araçlar m z kendi markas n n yetkili servislerine gitmek zorunda. Üçüncü sene sonunda müflteriden arac al rken, nas l kullan ld n bilemesek de, arac n bak m n n yetkili serviste ve gerekti i kadar iyi bak ld n biliyoruz. Bizim iflimizin önemli parças da araçlar 2. elde satabilmek. Araçlar n iyi bak lmas 2. elde di er araçlardan daha iyi fiyata satmam z sa l yor. Toplam çal flan say n z nedir? Cihan Diren: 55 kifliyiz. Sat fl pazarlama departman 10 kifli. fiirketimizin önemli bir k sm operasyon bölümünde çal fl yor. Arabalar n bak mlar, lastikleri, plakaland r lmas, yedek araç, trafik tescil bu gibi servisler yaklafl k 25 kifli orada çal fl yor. Yener Cenk Fad ll o lu: Dip noktaya bakt n zda müflteri memnuniyeti. Hepimiz gelip bu noktada odaklan yoruz. Çünkü ne kadar çok memnun müflteriniz varsa o kadar tavsiye ediliyorsunuz. Zaten tavsiye yolu ile gelen çok müflterimiz var. Müflterilerinize nas l ulafl yorsunuz, kendinizi nas l anlat yorsunuz? Cihan Diren: Üç yolla diyebiliriz. Birincisi; ALD ile ifl iliflkisi olan uluslararas flirketlerle çal fl yoruz. Diyorlar ki Biz ALD yi biliyoruz, onlarla çal flal m.. kinci tür müflterilerimiz ise Türkiye deki büyük flirketler. Onlar da arkadafllar m z ziyaret ediyorlar. halelere giriliyor. Mesela Aral k ay n n sonunda Türkiye nin büyük bir ilaç firmas na 384 tane araç verdik. Üçüncü tip müflteri grubuna flu anda eriflemiyoruz. Bunlar serbest meslek sahibi insanlar. Çünkü biz bir araba verirken bir kredi dosyas haz rl yoruz. Ve genelde serbest meslek sahibi olan insanlar n kredi dosyalar bir sürü nedenden dolay pek sa lam olmayabiliyor. Biz biliyoruz ki asl nda o insanlar n ödeme gücü var, fakat bilançolar zay f. Bunu biz ka t üzerinde gösteremedi imiz için o insanlara kredi ç - kart p araba veremiyoruz. fiimdi bir banka ile bu yönde çal flmam z var. Onu en geç 1 ay içerisinde tamamlayaca m z düflünüyoruz. O zaman serbest meslek sahibine de araba verebilece iz. Yener Cenk Fad ll o lu: Baz markalarla anlafl p özel kampanyalar yap yoruz. Yak nda bafllayaca m z yeni bir kampanya üzerinde çal fl yoruz. Özellikle do ru segmenti tutturdu umuz zaman inan lmaz sat fllar yakalayabilece imizi düflünüyoruz. Müflteriler hepimizin müflterisi. Do ru bilgiyi aktaral m, en önemlisi bu. Çünkü do ru aktar m yapmad n z zaman bir kere kiralayan bir daha kiralamaz. TOKK- DER bu konuda hakikaten iyi çal fl yor. Özellikle son panel daha önce sektörde yap lmam fl bir etkinlik oldu. A rl kl olarak hangi sektörlerde müflterileriniz var? Cihan Diren: fiu anda a rl kl çal flt m z sektörler, ilaç, h zl tüketim, biliflim ve finans sektörleri. Biz portföyümüzde finans sektörünü art rmak istiyoruz. Finans sektörü bizim için hedef sektör. Yener Cenk Fad ll o lu: Az kilometre yapan, arabalara iyi bakan ve bizim hedef portföyümüze uyan bir sektör finans sektörü. Kendimiz de finansç oldu umuzdan dolay, isteklerini çok iyi bilebiliyoruz. Di- er sektörlere de uzak de iliz. Kullan ma, y pranmaya göre fiyatland rmay ayarl - yoruz. Cihan Diren: Biz herkesle çal flmak istemiyoruz. Kendi kurallar m za ve kredi analizlerimize uyan firmalara çal fl yoruz. Bizim kafam zda belli bir say var, o say - ya ulaflmak istiyoruz. Ama biz para kazanarak büyümek istiyoruz, ne pahas na olursa olsun büyümek istemiyoruz. Müflteri portföyümüze bakt m zda 2. kontrat n yapanlar var hatta 24 ayl k kiralama yapt için 3. kontrat n yapanlar da var. Türk insan n n gönül ba vard r ama mutsuz olduklar yerde devam etmezler. Yener Cenk Fad ll o lu: Bu flirket zaman nda bir fleylerden geçerek büyümüfl ve ALD de flirketi sat n alm fl. Ondan sonras nda aradaki fark gösterebilmek ad na yurt d fl ndaki standard buraya uygulamak gerekiyor. Biz ilk evreyi geçerek ikinci evreye geldik. Sat fl n tamamlanmas ndan sonraki yeniden yap lanma, sistemlerin oturmas, fiyat politikalar n belirlenmesi gibi evreleri yafl yoruz. Cihan Diren: ALD nin birtak m kurumsal kurallar vard r. Amac m z buray sat n ald ktan sonra kurumsal bir hale getirmekti, bunu da baflard m z zannediyorum. Türkiye birçok ülkeden farkl bir yap ya sahip, ALD nin dünyada uygulam fl oldu- u kurallar burada uygulamak kolay m? Cihan Diren: Ben Türk üm fakat, sekiz aydan beri Türkiye de çal fl yorum. Üstesinden gelmemiz gereken zor konu fluydu: nsanlar üç ifli, befl ifli ayn anda yap - yorlar ve her ifli ayn anda yapt klar için hiçbir ifl tam anlam yla do ru olmuyor. Bu da insanlar n ifli bilmemesinden de il, karfl s ndakine hay r diyememesinden kaynaklan yor. Burada arkadafllara öncelikli olarak bunu ö rettik. lk zamanlarda gördü üm en büyük engel buydu, bunu da aflt m z söyleyebilirim. Siz kendi içinizde kurumsal yap ya kavufltunuz ama müflterileriniz bu yaklafl mlar n za adapte olabiliyorlar m? Cihan Diren: Biz kurumsal olduk ama piyasaya da adapte olmak zorunday z. Benim burada genel müdür olma nedenlerinden biri de bu. Ben, ALD nin kurumsal yap s n bilen bir Türk olarak yabanc bir flirketin genel müdürüyüm. Piyasan n d fl nda kal rsan z tek bafl n za kal rs n z. Size bir örnek vereyim, müflterilerimizden bir tanesi bize mektup yaz - yor; Sizden Euro ile araba kiralam flt m, çok devalüasyon oldu, acaba Euro kurunu düzenleyebilir misiniz?. Bu tamam yla bir Türk yaklafl m ama kendisi yabanc bir flirketin, yabanc bir genel müdürü. Onlar adapte olmufllar piyasaya, biz de adapte olmaya çal fl yoruz. Ayr ca uluslararas müflterilerimiz, yurt d fl nda ald klar servisin ayn s n Türkiye de de almak istiyorlar. Biz de bunu sa lamaya çal fl yoruz. Yener Cenk Fad ll o lu: Bu tip uluslararas flirketlerin belli kriterleri var. Belli segmentteki araçlar belli kiflilere veriliyor ve ALD Automotive Sat fl ve Pazarlama Direktörü Yener Cenk Fad ll o lu ayn yap y Türkiye de de devam ettiriyorlar. Ayr ca, 40 ülkedeki araçlar n n analizlerini tek bir raporla görebiliyorlar. flte bu da, bizim profesyonelli imizi Türkiye ye getirerek, bu flirketleri uluslararas seviyedeki noktalarda raporlama baz nda takip ederek, TCO (Total Cost of Ownership) dedi imiz, insanlar n 500 Euro kira ile bafllay p neden 450 Euro ya indi ini kan tl yor. Az kaza, az kullan m, yak t tüketiminin azalt lmas, sigorta oranlar n n düflmesi, kazas zl ktan dolay araçlar n ikinci ellerinin yüksek olmas hep art kat yor. Bu noktada da kira bedelleri afla ya iniyor. flte bu nedenle uluslararas firmalar, yeni girdikleri ülkelerde de ALD ile çal flmak istiyorlar. Bizim arkam zda Société Générale gibi güçlü bir banka olmas nedeniyle kriz ortam nda dahi, bir imza ile milyonlarca Euro hesaplar m za geçiyor. Bizim fiyatland rmam z çok özel bir sistemden ç k yor. Bu sistem 1980 li y llarda 40 ekonomistin (matematikçi, istatistikçi, vb) bir araya gelmesiyle oluflturulmufl bir sistem. Cihan Diren: Genellikle uluslararas flirketler bizim fiyatlama sistemimizi kullan yorlar. Ama birtak m firmalar var ki, girdi imiz ihalelerde görüyoruz; mesela 28>29

16 SÖYLEfi 100 Euro fiyat veriyoruz, karfl firma diyor ki ALD ne veriyorsa 10 Euro afla- s n veriyorum.. Bu bir fiyat verme mant de il. Belki ben müflteriye, portföyündeki arac alabilmek için 50 arac zarar na veriyorum. Benim 10 Euro alt na fiyat veren firma benim kâr edip etmedi imi bilmiyor, ben zarar ediyorsam ve bir de o 10 Euro alt na fiyat veriyorsa demek ki bu firma tamamen zarar na ifl yap yor. Bu firmalar n orta vadede de il sektörde, ticarette bile kalmalar na imkan yok. Türkiye deki yerli firmalar n ço u ve baz yabanc firmalar fiyat odakl. Siz bir arac n fiyat yla beraber verdi iniz servisi de öne ç kard n z zaman insanlar diyor ki Tamam ama baflka firma bana daha ucuza veriyor. Araç bozuldu u zaman yerine yenisini getiriyorlar, benim için önemli de il.. Biz böyle firmalarla çal flmak istemiyoruz. Bizim verdi imiz servisi ve fiyat arayan firmalarla çal fl yoruz. Bizim uluslararas müflterilerimizden dolay zaten belli bir hacmimiz var. Biz kârl olarak büyümek istiyoruz, yoksa kâr yapmadan büyümek çok kolay. Kontratlar n z yenilendi inde müflterileriniz sizi neden tercih ediyor? Yener Cenk Fad ll o lu: Müflteri portföyümüze bakt m zda 2. kontrat n yapanlar var hatta 24 ayl k kiralama yapt için 3. kontrat n yapanlar da var. Türk insan n n gönül ba vard r ama mutsuz olduklar yerde devam etmezler. Biz sözleflme ile bir evlili e ad m at yoruz. Önemli olan imzay att ktan sonra neler yapt - n z. mza att ktan sonra yaflad klar m z ve yaflatt klar m z hofl olsa gerek ki hâlâ bizimle devam eden müflterilerimiz var. Bizden kiralanan araçlarda herhangi temlik veya rehin olmamas sektörde bize avantaj sa lamaktad r.. Cihan Diren: Ve hepsinin önünde de ALD var. Benim ortalama 800 bin arabam varsa, her arabama 4 lastik alsam minimum 3,2 milyon adet lastik için konufluyorum y l nda Türkiye de bir kriz oldu, bu krizde çürük bankalar sistemden temizlendi. fiu anda görüyoruz ki Türkiye deki bankac l k sistemi gayet sa lam. Bence bu kriz de bu sektör için bir umut, bir olanak. Çürük olan firmalar temizlensin ve kalanlar sa lam bir flekilde yoluna devam etsin. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yapmak istedi imiz fley, yurtd fl nda oldu u gibi Türkiye de de ALD ismini 2. elde bir marka haline getirmek. Sektörün kendi içinde, birlikte hareket ederek yapabilece i neler var? Yener Cenk Fad ll o lu: Tüm sektördeki firmalar n sat fl ekiplerinin müflterileri birebir ziyaret ederek sektörü iyice anlatmalar gerekiyor. Sadece 100 TL fiyat verip, 100 TL nin arkas nda neler oldu unu göstermek ve beraberce ne yaparsak o 100 TL yi afla ya indiririz, bunlar konuflmak laz m. Cihan Diren: Baz müflterilerin bizim neler yapt m z çok iyi anlad klar n zannetmiyorum. Operasyonel leasing ile Rent A Car aras nda çok büyük fark var. Baz müflterilerimiz kontrat bitifl tarihinden önce arabay bize geri vermek istiyorlar. Biz de diyoruz ki Kontrata göre ceza ödemelisiniz.. Nas l olur, Rent A Car de il mi bu? diyorlar. Ayn fley de il. Biz bu arabay kiralayabilmek için gidip yenisini sat n al yoruz. Bizim de bir yat - r m maliyetimiz var. Ve 3 sene boyunca kiralay p, kazanaca m z paray hesaplayarak ticaret yap yoruz. Yener Cenk Fad ll o lu: Operasyonel leasing firmalar n n hiç birinin sto unda araba yok. Siz bana müflteri olarak geldi inizde ben size bir teklif veriyorum. Teklif kabul edildikten sonra, kredi, sözleflme ve kontrat süreçleri tamamland ktan sonra s f r arac al p size teslim ediyorum. Cihan Diren: Neden benden araba kiral - yorsunuz? Bu paray bir anda veremeyece iniz için. Ama siz o yat r m yapam - yorsan z o ifli de yapan benim. Ama sürekli sizin kazanman z diye bir fley söz konusu de il, bu bir ticaret. O servisi siz benden istiyorsunuz ve o servisin bir fiyat var. Ben de o fiyat size sunuyorum ve siz hür iradenizle benim fiyat m kabul edip araba kiral yorsunuz. 2. eli nas l de erlendiriyorsunuz? Cihan Diren: Biz 2. elleri birkaç yöntemle sat yoruz ama en büyük yöntemimiz kemikleflmifl al c lar m z var, onlar n da kemikleflmifl sat n al c lar var. Di er bir k - s msa bizim internet sitemizden, sat l k arabalar m z n listelerini görerek fiyat veren, aç k art rmalara kat lanlar. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yapmak istedi imiz fley, yurt d fl nda oldu u gibi Türkiye de de ALD ismini 2. elde bir marka haline getirmek. Ekonomik flartlar iyileflirse daha önce de olabilir. Bir bankac gözüyle ekonomiyi nas l görüyorsunuz? Ekonomik flartlarda iyileflme olacak m? Cihan Diren: Ben 6 ay önce arkadafllara diyordum ki Dikkat edin! Amerika, Avrupa çok kötü durumda. Kriz Türkiye ye geliyor.. Bana felaket tellâll yapt m söylediler. Ama ne oldu? Dünya ekonomisi hiç iyi bir yerde de il. Eskiden Türkiye krizleri nas l atlat yordu? hracatla. Ne ihracat m z var? Tekstil ve otomotiv. Bugün zaten Avrupa ve Amerika daki dev otomotiv flirketleri batma aflamas nda. Nereye mal satacaks n z? Herkes bir fleyden tasarruf etmeye çal fl - yor. Ben s k s k Fransa ya gidiyorum, gitti im zaman görüyorum insanlar n durumu hiç iyi de il ekonomik olarak. Onun için söylendi i gibi 2 ay sonra bu kriz Türkiye de bitmeyecek. 30>31

17 ARAÇ TANITIM Mercedes-Benz C 180 K BlueEfficiency Yüksek güvenlik, konfor ve çeviklik gibi karakteristik özelliklere sahip C-Serisi, mm lik boyu,1.770 mm lik eni ve mm lik aks mesafesi ile sürücü ve yolculara iç mekanda yüksek konfor sunuyor. 4 silindirli, cc hacimli yeni bir motorla donat lan araç, 115 kw/156 HP güce ve 230Nm/3000 dev/dk torka sahip. Daha önceki C 180 K n n 1.8 lt hacmindeki motoru ile ayn güç ve torku sa layan Yeni C180 K BlueEfficiency, s n f nda cc motorla bu gücü üretebilen tek araç. Tabandaki aerodinamik iyilefltirmeler, % 10 daha az sürtünme sa layan lastikler ve gerekmedi inde devreden ç kan direksiyon pompas sayesinde, yeni C180 K BlueEfficiency % 10 a varan yak t tüketimi avantaj sa l - yor, 0-100km h za 9,5 saniyede ulafl yor, azami h z ise 230 km/saat. Ayr ca km bafl na karbondioksit sal n m nda ise % 10 iyilefltirme bulunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi nin tüm model seçeneklerinde yer alan teknolojik yenilikler Agility Control (Çeviklik Kontrol Sistemi) bafll alt nda toplan yor. Standart olarak sunulan sistem, yolun durumu ve sürüfl tarz - na ba l olarak amortisör sertli ini kontrol eden, sakin ve dinamik sürüflte, her seyahati güvenli ve konforlu bir hale getiren sistemi ve arac n her yol koflulunda kolayl kla kontrol edilebilmesini sa layan direksiyon sistemini içeriyor. Bu özelliklere ilave olarak sürücünün bir tufl vas tas yla arac daha sportif bir kullan m tarz na uygun hale getirmesini sa layan opsiyonel Advanced Agility ( leri Çeviklik) sistemi bulunuyor. Bu sisteme sahip araçlar 15 mm daha alçak olmalar - n n yan s ra daha hassas direksiyonlara sahip ve vites de iflimleri daha seri bir flekilde yap labiliyor. Ayr ca tek bir tufl yard m ile süspansiyon sistemi Sport moduna al n p sertlefltirilebiliyor. C-Serisi nin di er bir özelli i ise S- Serisi nde bulunan teknolojinin gelifltirilmifl versiyonu olan ve yokufllarda kalk fl, acil durumlarda ve slak zeminde fren yapmay kolaylaflt ran çift zamanl hidrolik fren sistemi Adaptive Brake (Adaptif Fren) sistemi. Araçta standart olarak olarak 7 adet hava yast bulunuyor. Arac n standart donan m nda olan di er bir koruyucu sistem ise Neck- Pro. Otomobilin arka bölümden, belli bir güçle darbe almas durumunda devreye giren bu sistem, ön koltuklardaki bafl dayama yast klar n n hafif yükselerek ileriye do ru hareket etmesi ve bu flekilde sürücü ile ön koltukta oturan yolcunun boynunun çarp flma s ras nda daha iyi flekilde desteklenmesini sa l yor. Mercedes-Benz C-Serisi nin Euro- NCAP(New Car Assessment Programme) çarp flma testlerinden ald 5 y ld z da arac n üstün güvenlik konseptinin teyidi niteli ini tafl yor. 32>33

18 PANEL Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar TOKKDER, düzenledi i panelde otomotiv ve finans dünyas n, araç kiralama flirketleri ile buluflturdu. flünüyorum. fl ve etik kurallar m z ve özellikle finans konusunda dernek vas tas yla düzenlenecek e itimlerin, ekiplerimizi gelifltirmek ad na çok faydal olaca n düflünüyorum. Komite çal flmalar m z, sorunlar n gündeme al nmas ve sektörümüzü temsil etmek ad na gerekli bilgilerin toplanmas için tüm üyelerimizin daha fazla paylafl m na ihtiyac m z var. Bizi k rmayarak panelimize kat lan birbirinden de erli konuflmac lar m z var. Kendileri araç kiralama endüstrisine krizin yönetimi ile ilgili çok de erli bilgiler verecekler. Ben konuya daha farkl aç dan yaklaflmak istiyorum. Kriz gibi itici bir kelime kullanmamak ad na panelin ad n Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar koyduk. Krizi bahane edip oturarak hiçbir yere varamay z. Ve de bu süreci hükü- Otomotiv ve finans sektörünün önde gelen isimleri, Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne- i TOKKDER in 25 fiubat 2009 Çarflamba günü stanbul da düzenledi i Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar konulu panelde biraraya geldi. TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem in aç l fl konuflmas n yapt panele, Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen ve Hyundai Assan Genel Müdürü Kurthan Tarakç o lu nun yan s ra Prof. Dr. Arman K r m, Prof. Dr. Kerem Alkin ve Derindere Filo Kiralama Murahhas Üyesi ve TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Aytekinhan Y ld r c konuflmac olarak kat ld lar. Günümüz ekonomisinde yaflanan likidite s k nt s ve azalan talebin otomotiv sektörüne etkilerinin ve bunun araç kiralama firmalar na yans malar n n de- erlendirildi i panele operasyonel ve günlük kiralama firma temsilcilerinin yan s ra distribütör, yetkili sat c, finans ve sigorta flirketlerinden büyük kat l m gerçekleflti. Yaklafl k 400 kiflinin takip etti i panelin moderatörlü ünü yapan Central Car Rental Yönetici Direktörü ve TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Nora Karakafl Paflal n n sunuflunun ard ndan ilk sözü TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem ald : Önder Erdem: Sevgili dostlar m z, ifl ortaklar m z, üyelerimiz. Bu kadar seçkin bir toplulu un önünde olmak, hem TOKKDER ad na hem de araç kiralama endüstrisi ad na gerçekten gurur verici. Yönetim Kurulumuz ad na hepinize çok teflekkür ederim. Araç kiralama endüstrisini, 125 bin i operasyonel, 15 bin i günlük olmak üzere toplam 140 bin araç ve yaklafl k 3 milyar USD lik aktif büyüklükle tan mlayabiliriz. Operasyonel kiralama, son y llar n gözde endüstrisi ve bugün itibariyle kurumsal araç tedari inde en çok tercih edilen yöntem. Son 5 y l içerisinde ortalama y ll k % 42 lik bir oran ile büyüdü. Günlük kiralama ise, turizmde Türkiye nin son y llarda yapt at l mlar sonucu önemli bir geliflme gösterdi. 12. y l n içerisinde olan ve araç kiralama endüstrisini temsil eden tek kurulufl olan TOKKDER, Türkiye nin önde gelen günlük ve operasyonel kiralama flirketlerini bir çat alt nda toplam flt r. Sizlere bir parça TOKK- DER den bahsetmek istiyorum; 2008 y - l içerisinde ifl bafl yapan yeni yönetim olarak öncelikle dernek yap s n kurumsallaflt rmaya çal flt k. Bununla ilgili somut ad mlar atm fl bulunuyoruz. fl ortaklar m z n ba l bulundu u sivil toplum kurulufllar ile iliflkilerimizi gelifltirmeye çal flt k. Otomotiv endüstrisi dernekleriyle yak n iliflkide olduk y - Foto raflar: Murat ÖZBEY l sonunda yap lan KDV de iflikli inin haks z k sm n n geri al nmas nda bu iliflkilerin faydas n fazlas yla gördü ümüzü düflünüyorum. Yine bu vesile ile OSD, ODD ve OYDER e ve sorunlar m z dinleyen bürokratlar m za teflekkür etmek isterim. Geçti imiz dönemde operasyonel kiralama ve günlük kiralaman n önünde bulunan önemli sorunlar belirledik. Ve birer komite oluflturarak bu sorunlar n üzerine gitmeye bafllad k. Bu çal flmalardan bir tanesi olan operasyonel kiralama sözleflmelerinde olmazsa olmaz flartlarla ilgili çal flmam z geçti imiz ay içerisinde tamamland. Di er komitelerimiz de çal flmalar n sürdürmektedir. Bunun içerisinde moderatörümüz Say n Nora Karakafl Paflal n n liderli ini yapt e itim komitesinin ayr bir önemi oldu unu dü- Aytekinhan Y ld r c, Kurthan Tarakç o lu, Ergun Özen ve Prof. Dr. Kerem Alkin Nora Karakafl Paflal 34>35

19 PANEL Rekabetin çok ve ifl birli inin s f r oldu u noktada rakiplerle belli alanlarda ifl birli i modeline geçmelisiniz. metten beklentilerle geçiremeyiz. Tabi sektörel s k nt lar m z kamu nezdinde dile getiriyor ve çözüm ar yor olaca z. Öncelikle kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Operasyonel kiralama endüstrisinin süratli yükselifli ve günlük araç kiralamada ifl yapma kolayl birçok giriflimciyi bu ifl kollar na çekti. Ancak rekabeti sadece fiyat nezdinde yapan bir yap geliflti. Sadece fiyat ile yap lan rekabet kolayd r ancak y k c oldu u unutulmamal d r. Hiçbir zaman unutmamal y z ki iflletmenin birinci amac kâr etmektir ve kârs z büyüme eflyan n do as na ayk r d r. Bu anlamda kamudan beklentimiz, daha çok ifl kollar m - z regüle etmesi, gerekli kanun ve düzenlemeleriyle merdiven alt n ve haks z rekabeti engellemesi olmal d r. Geçmifl dönem baflkan m z Say n lhan Y lmaz yönetimindeki meslek kanunu komitesi bu konu ile ilgili çal flmalar na bafllam flt r. Afl r l klar dengeleyen böyle krizlerin bu anlamda da faydal olaca n eklemek isterim. Bizlerin ise ilgili kanunlar dahilinde çal flan, vergilerini ödeyen, k sa dönemli kârlardan ziyade uzun vadeli düflünen kurulufllar olmam z, kamudan taleplerimizi almam zda esast r. Sahnede bulunan de erli akademisyenlerimiz, finans ve otomotiv endüstrilerinin ileri gelenleri, kiralama endüstrisi ile de erli görüfllerini paylaflacaklar. Araç kiralama endüstrisi bu krizde otomotivin en büyük müflterisi olmaya devam edecektir hatta önemi daha da artacakt r. Ancak otomotivin, sadece araç sat fl yla de il sat fl sonras ve 2. el uygulamalar yla kiralamaya destek olmas gerekmektedir. Otomotiv endüstrisi bu anlamda en büyük müflterisine karfl sorumlu olup onu desteklemelidir ki karfl l nda onun da deste- ini alabilsin. Bugün itibar yla en büyük sorun 2. el gibi gözükmekte. Türkiye de araç sahipli i geliflmifl ülke ortalamalar - n n sadece % 25 i seviyesindedir. Böyle bir ülkede 2. elin neden s k nt da oldu unu kendi kendimize sormam z gerekir. Bunun nedeni 2. el ticaretinin ve yap lar n n operasyonel kiralamaya paralel geliflme göstermemifl, üretici ve distribütörlerin bu alana yeteri kadar e ilmemifl olmas d r. fiu da unutulmamal d r ki kriz dönemlerinde tüketici aç s ndan 2. el daha mant kl bir alternatiftir. Bankac l k siteminde likidite s - k fl kl sonras reel sektör s k nt yaflamaktad r. Finans sektörü nezdinde sorunlu kredilerin oluflmas kaç n lmazd r. Ancak bunu takiben finans kurulufllar kaliteli aktif yaratma aray fl na gireceklerdir. Ayn zamanda finansal bir fonksiyon icra eden operasyonel kiralama sa lam teminat ve nakit ak fl ile bunun en kuvvetli aday d r. Ayn flekilde bu sene içerisinde çok etkilenmemesi beklenen turizm sektörüne hizmet eden günlük araç kiralama güvenilir müflteri olacakt r. Buradan sayg de er panelistlerimize organizasyonda eme i geçen dernek çal flanlar m za, yönetim kurulumuza ve sponsorumuz Otokoç a teflekkür etmek isterim. Sektörümüze nice böyle paneller diliyorum. Arman K r m: Ben, flirketler bu kriz ortam nda ne yapabilirler, nas l para kazanabilirler, nas l büyüme f rsatlar yaratabilirler, onun üstüne birkaç tane fikir vermek istiyorum. fiu anda yaflanan 2 tane büyük problem var; bir tanesi finansal kredi, di eri de son birkaç hafta içinde kendisini çok ciddi olarak hissettirmeye bafllayan imalat sanayi. Bu kriz ortam nda karfl karfl ya kald m z riskler, stratejik risklerdir. O yüzden esas mesele, stratejik riskleri alg lay p bunlar nas l yönetece iniz meselesidir. Böyle bir dönemde müflterileriniz sizi üç kurufl için terk edebilir, buna müflteri riski diyoruz. kincisi, sektörünüz s f r kâr bölgesine dönüflebilir. Buna da s f r kâr riski diyoruz. Üçüncüsü de, flirketiniz büyüme süratini kaybedebilir buna da durgunluk riski diyoruz. fiunu unutmamak laz m, stratejik riskler ifl modelinizi öldürebilir. Mevcut ifl modeliniz, mevcut ifl yapma flekliniz bu riskler alt nda ezilip gidebilir. Durum bu kadar radikal flekilde de ifltiyse bizim de kendimizi de ifltirmemiz laz m. fiu anda derdimiz, çuvalla para kazanma de il, hayatta kalabilme derdi. Hayatta kal p kârl l n geri geldi i zamanlarda sa lam flekilde kâr yeniden yakalayabilecek duruma ulaflabilmek. H zl flekilde bu riskleri nas l yönetebiliriz? Bu 3 tanesini ele alarak bafllayay m. Bu risklerin korunma teknikleri var. Birincisi müflteri riski; müflteri riskini azaltman n bir tane yolu var; müflterinizin ne istedi ini tahmin etmek yerine müflterinizin ne istedi ini bileceksiniz. Müflterilerin davran fllar, tercihleri çok h zl flekilde de ifliyor. Müflteri yerinde durmaz sürekli de iflir. Bugün filo kiralar, yar n sat n almaya bakar, bugün 2. el önem kazan r, yar n önemini yitirir. Gideceksin müflteriyi anlayacaks n, dinleyeceksin ne istiyor, neyi bulam yor, nas l de iflmifl, ondan sonra gelip ofisine bu adamlar n arad, rekabetin sunamad fleyleri onlara nas l sunar m, bunun stratejisini yapacaks n. kinci temel konu; s f r kâr riski. S f r kâr riski ile nas l bafl edersiniz? Tüm sektör, tüm endüstri s f r kâr bölgesine girdi inde ne yapacaks n z? Birincisi, bakt n z hiçbir gelecek görmüyorsunuz, piyasadan ç kmak laz m. novasyonun en yüksek oldu- u elektronik, telefon, bilgisayar endüstrilerinde bile insanlar s f r kârla ifl yap yorlar. Türkiye deki turizm sektörü gibi. Oteller fiyat indiriyor, her fley dahil 40 Euro. Di er otel 35 Euro ya çekiyor fiyat. Kendileri zarar etti i gibi, ülkenin turizm sektörünü de afla çekiyorlar. S f r kâr; rekabetin artmas, tüketici bask s n n yükselmesi, perakende flirketlerinin gücünün yükselmesi fleklinde karfl m za ç k yor. S - f r kâr riskinden kurtulman n en önemli yollar ndan bir tanesi, flu anda yaflad - m z gibi derin krizlerde iflinizin zor oldu- unu bileceksiniz. kincisi, rekabetin çok ve ifl birli inin s f r oldu u noktada rakiplerle belli alanlarda ifl birli i modeline geçmelisiniz. Ben rakiple ifl birli i yap n demiyorum, rakiple daha güzel rekabet edebilmek için gereksiz alanlar rakiple ortaklafla yap n diyorum. Y k c ve gereksiz rekabettense farkl laflma getirecek alanlarda rekabet yapmak laz m. Bankalar senelerce ATM makinelerini kendileri ürettiler, kurye firmalar n kendi bünyelerinde tuttular. Ne farkl laflma getirdi? Hiçbir fley. Tam tersine maliyet getiren unsurlar bunlar. Bunu uygulayabilmek için flunu bilmek laz m, ezeli rakiple ortak olma becerisini acaba gösterebilecek miyiz? Çünkü siz, ezeli rakibi öldürmek üzerine e itildiniz. Sizden Prof. Dr. Arman K r m beklenen budur. Ezeli rakiple rekabet edin ama bir araya gelip y k c rekabet unsurlar n nas l ortak yap p da tasarruf edebilece inizi de düflünmeniz gerekiyor. HP ve Canon printer iflinde birbirine rakip ama HP, printer motorlar n Canon a sat yordu. Sony ile Samsung da birbirine rakip ama Güney Kore de ikisinin ortak 2 milyar dolara kurdu u TV fabrikas var. Türkiye nin % 4 büyüyece ini söylüyorlar, kim söylerse söylesin kesinlikle inanmay n. Böyle bir fley olamaz. hracat durmufl olan, d flardan sermaye ithalat kesilmifl olan bir ülkenin büyümesi söz konusu de il. Ülke küçülecek, sizin iflleriniz de küçülecek. Ve durgunluk riski karfl n zda dev gibi duran risk. Bu riski yönetmenin bir tane yolu var; talep inovasyonu. Daha önce hiç kimsenin düflünmedi i yepyeni talep alanlar oluflturaca z. Onun için de müflteriyi iyi tan yabilmek, müflterinin karfl lanmam fl ihtiyaçlar n anlayabilmek ve bunun karfl - s nda da müflteriye yepyeni de erler sunabilmek gerekir. 36>37

20 PANEL Kiralama sektörü, orta gelir düzeyindeki insanlar n artt bir dünyada önemi giderek artacak olan bir sektördür. Prof. Dr. Kerem Alkin Prof. Dr. Kerem Alkin: Ben, 2009 da Türkiye ekonomisinin % 4 büyümesini bekliyorum. Bu dönemin bizler için zor oldu- unu ifade etmek laz m. Sizler için hayli zor, iktisatç lar için de hayli zor. Bunu anlatan en klasik f kra iktisatç larla ilgili olarak fludur: Balonla uçmaya son derece merakl olan bir kifli yine balonunu fliflirmifl, havalanm fl, mutlu bir flekilde seyahatini gerçeklefltirirken korkunç bir f rt na patlam fl. Ve kendisini hiç tan mad co rafik bir alana sürüklenmifl bulmufl. Bir yandan da balon zarar görmüfl ve hava kaç r yor. Telaflla kum paketlerini at yor, a rl klar at yor, havada tutmaya çal fl - yor balonu. O s rada çay rdan bir adam n yürüdü ünü görmüfl ve Beyefendi! diye seslenmifl. Adamca z bir bakm fl yukar, balonda bir adam. Balondaki adam demifl Ben neredeyim?, yerdeki adam da Siz san r m hava kaç rmakta olan bir balonda yavafl yavafl bilinmeyen bir yere sürükleniyorsunuz.. Balondaki adam demifl ki Siz iktisatç s n z galiba.. Adam flafl rm fl, Nas l bildiniz? diye sormufl. Balondaki adam da demifl ki; Söyledi- iniz her fley do ru ama bir halta yaram - yor.. Bizim mesle in böyle bir sorunu oldu unu ifade etmek laz m. Bu krizin ç k fl nedenini belki Sovyetler Birli i nin da lmas na kadar tafl yabilmek mümkün. Bütün bu olaylar iki temel rakamdan dolay yaflad k, önümüzdeki dönemde de belki yaflamaya devam edece iz. Bunlardan bir tanesi; dünyan n toplam mal ve hizmet üretimi. Nisan ay nda IMF Dünya Bankas bahar toplant s için Washington da bir araya gelinecek. Bu toplant - da 2008 rakamlar n kabaca ö renmifl olaca z ama flimdilik dünya ekonomisinin 52 trilyon USD mal üreten bir büyüklü e sahip oldu unu gözümüzde canland r yoruz. Buraya kadar bir problem yok, problem flu andan itibaren bafll yor; 52 Trilyon USD civar ndaki dünya gayrisafi yurt içi has las n n 17 trilyon USD si bunu üreten ülke vatandafllar taraf ndan tüketilemiyor. Neden böyle diye bakt m zda iki kategori ülke ç k yor karfl m za. Birincisi, Almanya ve Japonya gibi üretimde art k en ileri seviyeye ulaflm fl, muhteflem bir teknoloji, korkunç bir üretim performans, ancak dönüp de demokratik olarak bu ülkelerin nüfus yap lar na bakt - n z zaman durum parlak de il. Bu ülkeler ürettikleri mal kendi toplumlar nda tüketebilme becerisini kaybediyorlar. Çünkü söz konusu ekonomilerde ciddi say da yafllanan nüfus var, do urganl k problemi var. Çin ve Hindistan a bakt m z zaman bunlar da ikinci kategori ülkeler. Bu ülkeler de yaflam standartlar itibar yla ürettikleri mal n birço unu henüz tüketebilecek durumda de iller. Dünya ekonomisinin büyümesi için bu 17 trilyon USD mal ve hizmetin baflka ülkelere sat lmas gerekiyor. Peki bu 17 trilyon USD lik mal ve hizmeti kim al r? Amerika her y l 2.2 trilyon USD mal ve hizmet ithalat yaparak dünya ekonomisini finanse ediyor. Kendisi de dünyaya 1,5 trilyon USD mal sat yor. Dolay s yla her y l vermekte oldu- u cari aç k 700 milyar USD. Buna 500 milyar USD civar nda bir bütçe aç n da katt n zda, 2009 mali y l nda Amerika n n verece i tahmini bütçe aç 1,2 ile 1,3 trilyon USD aras nda. Amerika böyle bir tabloyu ne kadar daha finanse edecek? Bir yandan da kendi bankac l k sektörünü de ayakta tutmaya çal flacak. Herhalde tarihimizde bat bankac l için ilk defa böyle bir çöküfl yafl yoruz. Dolay s yla dünya ekonomisinde mücadele edilmesi gereken sorunlardan bir tanesi küresel yoksullaflma ile mücadeledir. Kiralama sektörü, orta gelir düzeyindeki insanlar n artt bir dünyada önemi giderek artacak olan bir sektördür. Önümüzdeki dönemde bu küresel kriz e er baflar ile atlat l rsa, 2020 lere do ru, dünyada 1.6 milyar insan n daha orta gelir düzeyine ç kmas söz konusu. Dünya nüfusu 7.2 milyarlara ulaflacak 2020 lerde. Ve zaten var olan orta gelir seviyesindeki insanlara 1.6 milyar daha insan kat lacak. Benim ekonomik durumum ve gelece e bak fl aç m biraz daha farkl olsa belki ben bile araç kiralamay düflünebilirim. Dünya bankac l k sektörünün gayri nakdi krediler hariç, bütün dünyadaki reel sektör müflterilerine y lda 41 trilyon USD kredi satmas gerekiyor. Bunun 23 trilyon USD si kurumsal, 18 trilyon USD si bireysel kredi. Böyle bir kredi hacmini kulland rmaya devam edebilmek için, dünya ekonomisi ortalama % 4 büyümeye devam etmesinin yan s ra küresel yoksullukla daha iyi mücadele edilmesi ve bireysel bankac l k alan nda gelifltirmeye devam edilmesi gerekiyor. Bence dünya ekonomisinin büyüme performans önümüzdeki dönemde sektörümüzü ilgilendiren en önemli unsurlardan bir tanesi olma noktas nda bu yönü ile bak ld zaman çok parlak bir tabloya iflaret etmiyor ama 2010 dan itibaren IMF nin dünya ekonomisi için öngörüsü h zl bir toparlanman n olaca do rultusunda. Ancak bunun gerçekleflebilmesi için muhakkak bat l ekonomilerde bankac l k sektörü ile ilgili yeniden yap lanman n tamamlanmas laz m. Ve flu anda san yorum Türk bankac l k sektörü, ortaya koydu u baflar l yap lanma ile bütün dünyaya örnek teflkil edebilecek bir co rafik alan konumunda. fiu an için dünya ekonomisine yönelik olarak, 2010 y l ndan itibaren h zl bir toparlanma kendini gösteriyor. Ama bu yönü ile bak ld zaman sanayi üretimi boyutunda ve buna ba l olarak sanayi mal ihracat nda oldukça tats z bir tablo ile karfl karfl ya oldu umuzu ifade etmek laz m. Son dönemde 3 tane temel gösterge dünya ekonomisinde küresel krizin bitmesi ve sürecin toparlanmas anlam nda önemli bir gösterge olacak denilmekte. Birincisi, Balt k Denizi kuru yük tafl mac l ndaki navlun ücreti. Bu rakam aral k ay nda 774 puana kadar düfltü ama sonra Ocak ay nda yaklafl k % 70 in üzerinde artt. fiubat ta da artmaya devam etti. Dünya ticaretinde gemi talebi artt zaman bu fiyat n artmas söz konusu. Uluslararas finansal istikrar için di er gösterge, 3 ayl k Libor faiz oran seviyesi gelecekte son derece önemli olacak. ABD nin Merkez Bankas faiz oran ile bu rakam n birbirine mümkün oldu u kadar yak n olmas laz m. Bir de bu krizin bafllamas na neden teflkil eden ABD deki konut fiyat endeksinin de toparlanmas gerekiyor. Niflantafl l bir Musevi dostumuz olan Prof. Nouriel Rubini nin önlem olarak sundu u maddelerden, mevduata tam güvence verilmesi flu anda yap labilecek bir fley de il. Lehman Brothers n batt dönemde deniyordu ki mevduat n tümüne garanti verilirse bu, sektörü bütünü ile koruyan bir mekanizma olur. O s rada Yunanistan ile rlanda böyle bir karar ald - lar. fiimdi Türkiye de bu karar almaya kalkarsan z Ergün Bey in temsil etti i çok flubeli bankalarla küçük flubeli banklar aras nda, geçmiflte oldu u gibi haks z rekabet süreci do ar. Reel sektöre yönelik hacizlerin ask ya al nmas ve iflas na izin verilmemesi... Güzel bir laf ama bunun finansman nas l olacak? Türkiye bu finansman yapabilecek bir ekonomi mi? Sadece bankac l k sektörü de il, di er finansal kurumlar n deste i ne olacak? Rubini ayr ca, sektöre yönelik kredilerin art r lmas gerekti ini, bankalar n sermayesinin takviye edilmesi gerekti ini ve devletin altyap yat r mlar n n art r lmas gerekti ini söylüyor. Fakat flöyle bir endiflem var, diyoruz ki; Hükümet paket açmakta gecikti.. De- erli arkadafllar, paket açan ülkelere hiç bakt n z m, kim aç yor? ki tür ülke var; birincisi ABD ve AB. Çünkü adamlar USD ve Euro yu basan co rafi kavram. Adam diyor ki Kardeflim USD ile Euro bana ait, istedi im kadar basar m ve dolay s yla bu paketleri bast m para ile finanse ederim.. Bu konuda neye güveniyor, USD ve Euro nun hâlâ dünyada rezerv para olarak alg land n n ve bas lan paran n makul bir bölümünün dünya taraf ndan emilece inin fark ndalar. Di er gruba bak n, paket açabilenler ciddi Merkez Bankas rezervi olan ülkeler. Türkiye nas l paket açacak arkadafllar? Türkiye nin 70 milyar USD Merkez Bankas rezervi var. 70 milyar USD rezervin 20 milyar USD lik bölümünü paket açmak için mi kullanaca z yoksa baflka kötü günler için saklamak m durumunday z? Paket açmaya kalkt m zda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas na dönüp para bas dersek, geçmiflteki enflasyon dönemine döneriz. Zaten AB içerisinde flu anda en büyük kap flma Bu sorun bizi hiper enflasyona götürür. diyen Almanya ile Mal kurtaral m. diyen Fransa ile talya aras nda geçiyor. fiu anda iktisadi fraksiyon anlam nda AB içerisinde büyük kap flma var. 38>39

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEN B R YAfiAM SANATI.

YEN B R YAfiAM SANATI. 06 / 2009 Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür bas ld nda geçerli olan teknik özellikleri esas al r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broflürde yer alan baz foto

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı