AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu Ekim 1997, stanbul, s AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi Prof. Dr. Ertu rul Göksoy Herkese Primer Sa l k Hizmeti ulaflt rma ilkesi 1978 y l nda Alma Ata da Dünya Sa l k Örgütünün düzenledi i bir toplant da kabul edilmifltir. Acil bak m ve hekimlik hizmetleri de primer sa l k hizmetinde önemli yer tutmaktad r. Bu ivedilikle giriflim gerektiren hizmet, kifliden bafllayarak aileye ve topluma yay lmal d r. Yerel, bölgesel ve ulusal seviyede hem acil bak m ve hekimlik hizmetleri sunulurken, hem de geriye kifliye do ru koruyucu önlemler de al nmal d r. Acil bak m ve hekimlik hizmetlerinde birbiriyle iliflkili 3 basamak vard r (Tablo 1). Tablo 1 Acil bak m ve hekimlik hizmetlerinin örgütlenmesi I. Hastane öncesi acil bak m 1. Kifli ve toplumun e itimi 2. Kurallar ve yasalar 3. leteflim 4. Acil yard m ve kurtarma hizmetleri 5. Sevk zinziri, ilk yard m istasyonlar II. Hastanelerde acil bak m örgütlenmesi 1. Acil bak m merkezleri Acil t p merkezleri (eriflkin, çocuk) Travma merkezleri Yan k merkezleri nfoksikasyon merkezleri El cerrahisisi merkezleri 2. Acil hekimlik hizmetleri 3. Hastanelerde ola anüstü hal planlamas 4. Dokümantasyon 5. Adli t bb n yeri III. Rehabilitasyon 9

2 GÖKSOY, E I. HASTANE ÖNCES AC L BAKIM (Hastane d fl sa l k servislerinde acil bak m örgütlenmesi) Bu basamakta kiflinin ve toplumun e itimi bafllang ç olmal d r. Koruyucu önlemler, acil hastal klar n ve kazalar n da azalmas n veya en az ndan hafiflemesini sa layacakt r. Özellikle herkesin her türlü kazada olay yerinde bafllayan bir ilk yard m e itimi almas esasd r. Kazalar n engellenmesinde kiflilerin yan nda toplum ve kurumlar da önlemlerini almal d rlar (toplant lar, kurallar, yasalar gibi). Okullarda, fabrikalarda, toplu yaflanan yerlerde (örn. güvenlik kuvvetleri, yang n personeli) kazalara karfl e itim programlar uygulanmal d r. Bu basamakta hastane d fl sa l k birimlerinin acil bak m örgütlenmesi söz konusudur. En küçük sa l k biriminden yukar do ru bir iletiflim ve sevk zinciri olmal d r. letiflim olanaklar n n kullan lmas yla en k sa zamanda olay yerine ilk ve acil yard m konusunda e itimli personelin gönderilmesi, morbidite ve mortaliteyi mutlak düflürecektir. Acil yard m ve kurtarma hizmetleri bir ülkenin fertlerinin sa l na verdi- i önemi gösterir. Dakikalar içerisinde olay yerine e itimli personelin gelmesi ölümlerin ve organik sakatl klar n önüne geçecektir. ABD de 911, Almanya da 110, talya da 118 gibi telefonla ulafl lan acil kurtarma servisleri ulusal boyutta örgütlenmelidir. Acil hastan n, özellikle travmal hastan n olay yerinden nakli de önemli bir konudur. Arabadan veya göçük alt ndan yaral n n güvenilir flekilde ç kar lmas nda teknik olanaklar n mutlak uygulanmas gerekir. Yetiflmifl ambulans ve acil t p teknisyenleri sayesinde, donan ml kara, hava veya deniz hasta nakil araçlar kullan larak kötü sonuçlardan kaç n lm fl olur da Belfast da mobil koroner bak m ünitesinin uygulanmas n n yan nda, 1950 li y llarda Kore de, daha sonra 1960 larda Vietnam da yaral hasta tafl nmas nda helikopterlerin kullan lmas yla bu konuda düflünce fleklinde de geliflmeler olmufltur. Geliflmifl ülkelerde son y l içerisinde bu araçlarda bulunanan acil t p personelinin e itimi de standardize edilmifltir. Hastan n güvenilir ve sa l kl olarak tafl nmas nda çok önemli yeri olan Acil T p Teknisyenli i (Emergency medical technicians: EMT) ABD de 1983 den itibaren e itim sürelerine göre üç basamakta s n fland r lmaktad rlar: 1. Basamak (Basic EMT: EMT-A): 81 saat e itim görmüfl ambulans ve acil t p teknikerleridir. Belirli görevleri vard r. 2. Basamak (Intermediate EMT: EMT-1): saat aras nda e itim görmüfl, i.v. kateter yerlefltirip s v replasmas ve resüssitasyon yapabilen tek- 10

3 AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi nisyendir. 3. Basamak (EMT-P): leri seviyede, 1000 saat veya 6 aydan çok e itim alm fl personeldir (Paramedic). Bunlar gerekirse entübasyon, torakoskopik i ne aspirasyonu, i ne krikotirotomisi, kardio-pulmoner resüssitasyon yapabilecek flekilde e itilirler. Almanya da Kurtarma personeli (Rettungshelfer) 260 saatlik e itim ile bu araçlarda çal fl rlar dan itibaren Kurtarma asistan (Rettungsassistent) 2 y ll k e itimle yetifltirilmektedir. Hastanelere uzak bölgelerde ilk yard m istasyonlar kurulmal ve yetiflmifl personel ile donat lmal d r. II. HASTANELERDE AC L BAKIM ÖRGÜTLENMES Hastanelerde acil servisler ve acil hekimlik anlay fl n n düzenlenmesini ifade eder. ABD de 1972 y l ndan itibaren Acil T p Servisleri (Emergency medical services: EMS) kurulmaya bafllanm fl ve büyük ilerlemeler kaydedilmifltir. Dahili ve cerrahi bölümleri olan acil t p merkezlerinin yan nda travma merkezleri de geliflmifltir. ABD de yap lanmaya göre üç basamakl acil t p merkezleri vard r (I., II. ve III. Basamaklar). III. Basamak merkezler daha çok ilk ve acil yard m yan nda triaj (ay rma) ve transfer merkezleridir. 1. Basamak merkezler lik nüfusa hizmet eden tam teflekküllü merkezlerdir ve y ll k yaklafl k hastaya acil yard mda bulunurlar. Bütün acil merkezlerin yan nda, özellikle travma merkezlerinin özel mimari yap s ve organizasyonu gerekir. Bunlar n girifl ve ç k fl yoltrafik yap s, helikopter için gece-gündüz yaklaflma alan ve pisti özellik gösterir (Resim 1). Resim 1 Hannover T p Fakültesi Travma Merkezinin mimari yap s Yerel acil merkezlerin d fl nda bölgesel olarak, nüfus yo unlu una göre baz merkezler yenido an-çocuk acil merkezleri, yan k ve intoksikasyon üniteleri fleklinde yap lanmal - d rlar. Buralara hasta tafl nmas nda kullan lacak araçlar da kendine özgü olmal d r. Her hekimin dan flma veya hasta sevki için ulaflabilece i zehirlenme merkezleri listeler halin- 11

4 GÖKSOY, E Resim 2 Hayvan kadavras nda kullan lacak boyun ve toraks ventral bölgeleri ve insizyonlar Resim 3 Cerrahi krikotirotomi modeli Resim 4 Toraks drenaj modeli de ilan edilmelidir. Da veya deniz gibi co rafi farkl l klar gösteren yerlerde kendine özgü kurumlar bulunmal d r (bas nç tedavi odalar gibi). Acil servislerde çal flacak hekimlerin e itimi de önemli bir konudur. Acil t p ihtisas n n yan nda, özel ihtisas alanlar nda acil konusunda uzmanlaflm fl kiflilerden oluflan ekip çal flmas da uygulanmaktad r. Hangi yöntemin izlenece i tart flma konusudur. Hekim ve yard mc personelin yetifltirilmesinde basamakl standart bir e itim olmal, sonunda sertifika verilmelidir. Bu e itimde acil yard m için fantom modellerinin yan s ra, örnek olarak hayvan kadavra modellerinin kullan lmas da söz konusu olabilir. (Resim 2, 3, 4). [ Eaton BD et al: Animal cadaveric models for advanced trauma life support training. Ann Royal Coll Surg Engl 72: 135, 1990.] Travma cerrahisi ekibinin kurulmas ABD de 1. Basamak travma merkezlerinde ekip flefi genel travma cerrahlar d r. Ekip içinde ihtiyaca göre di er uzmanl k dallar vard r. Tennessee Üniversitesi T p Kolejine ba l Memphis Elvis Presley Travma Merkezinde yap lan bir çal flmada 62 de iflik travma merkezi incelenmifl, acil tedavide en çok ihtiyac n oldu u ihtisas dallar flöyle s ralanm flt r: beyin cerrahisi, ortopedik cerrahi, plastik cerrahi, KBB cerrahisi, toraks cerrahisi. [Pate JW: Function of Nontrauma Surgeons in Level l Trauma Centers in the United States. World J Surg 21: 564, 1997.] [Redmond AD: A trauma centre in the UK. Ann. Royal Coll. Surg. Engl. 75: 317, 1993.] [Ali J et al: Potential impact of the advenced trauma life support (ATLS). Program in a third world country. Int. Surg 72: 179, 1987.] 12

5 AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi Tablo 2 Hannover T p Fakültesi Travma Merkezi nde 24 saatlik cerrahi nöbet ekibinin oluflumu. Kalp-damar-toraks cerrahisi uzman Abdominal cerrahi uzman Travmatoloji uzman 1. K demli genel cerrahi asistan 1. K demli travmatoloji asistan 2. Üst k dem asistan (Hasta kabülünde yer al r, poliklini i terk etmez) 3. Orta k dem asistan (Hasta bak m nda ve ameliyat nda yer al r) 4. Alt k dem asitan (Hasta bak m nda ve ameliyat nda yer al r) Yo un bak m hekimi Ambulans acil hekimi - Helikopter hekimi Tablo 2 de Avrupa ve Almanya da önemli bir yeri olan Hannover T p Fakültesi Travma Merkezindeki 24 saatlik nöbet ekibinin oluflumu gösterilmifltir. Hastanelerde ola anüstü hal planlamas Ola anüstü hal olarak deprem, sel, büyük yang n gibi do a felaketleri, sosyal kitle çarp flmalar, tren-uçak gibi büyük kazalar, radyasyon kaça veya patlamalar gibi olaylar n tamam kastedilmektedir. Ülke gerçeklerine ve ihtiyaçlar na göre yerel, bölgesel ve ulusal planlamaya ihtiyaç vard r. Bu planlama içinde sa l k örgütlerinin ve hastanelerin rolü çok büyüktür. Bar flda oldu u gibi bu planlama savafl halinde de kullan l r. [Aybar S: Hastanelerde ola anüstü hal planlamas. Harp Akademileri Bült Y l 21, Say :134, 1983.] Dökümantasyon Her türlü acil olay mutlak ayr nt s yla standart fleklinde kaydedilmelidir. Ülke çap nda benzer formlar kullan lmal d r. Verilerin toplanmas ile kaza nedenleri de erlendirilerek koruyucu önlemler de al nabilir. Belge ve bilgi biri- 13

6 GÖKSOY, E Tablo 3 Trafik kazal r ile ilgili Haddon matriksi [Haddon W: A logical framework for categorizing highway safety phenomenon and activity. J. Trauma 12:193, 1972] Faktör Dönem Kaza öncesi Kaza s ras Kaza sonras nsan fiöför veya e itimi Yafl lk yard m e itim Alkol ve uyuflturucularla Osteoporoz mücadele Araç Araç bak m Emniyet kemesi Yanmaya karfl önlemler Koruyucu teknik özellikler Hava yast Koruyucu özellikler Çevre H z limiti Koruyucu yol Acil kurtarma Yollar n kontrolü engelleri Travma bak m sistemleri ve yap m Kaza kurallar na uyma Bölgesel rehabiliatsyon Trafik kontrolü merkezleri Radyo yay n kimi adli olaylarda ayr önem tafl maktad r. Trafik kazalar nda kaza öncesi, s ras ve sonras nda tüm etkenlerin gözden geçirilmesi ve önlemlerin mutlaka al nmas gerekir (Tablo 3). III. REHAB L TASYON Özellikle kazalardan sonra ortaya ç kan psiko-sosyal sorunlar, bedensel sakatl k gibi durumlarda kiflilerin tekrar topluma kazan lmas n sa lamak gerekir. Rehabilitasyon merkezleri sayesinde ifl ve güç kayb önlenmifl olur; hayata, topluma ve ekonomiye katk sa lan r. Yetiflmifl insan gücünün mutlak korunmas ve geri kazan lmas gerekir. Türkiye ve stanbul a iliflkin de erlendirmeler* stanbul line ait nüfusla ilgili veriler ve yatakl tedavi kurumlar ndaki ya- Tablo 4 stanbul linde nüfus ve yatakl tedavi kurumlar ndaki yatak say s Nüfus stanbul [Türkiye: , Türkiye geneline göre %14,75) Nüfus art fl h z stanbul %4.4 [Türkiye % 1.9] stanbul da toplam yatak say s : , Yatak iflgal oran : % 59.9 Yo un bak m yatak say s Sa l k Bakanl : 46 Özel hastaneler: 229 * statistik bilgiler için stanbul l Sa l k Müdürü Dr. Mehmet Salman a ve stanbul l Trafik Denetleme fiube Müdürü Mehmet Ali Ayd n Akdemir e teflekkür ederim. 14

7 AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi Tablo 5 stanbul da yatakl tedavi kurumlar nda 1996 y l nda en s k görülen ölüm nedenleri Ölüm nedeni Toplam hasta say s Toplama göre ölü say s (%) Ölene göre (%) Kalbin di er hastal klar Serebrovasküler hastal klar skemik kalp hastal Motorlu tafl t kazalar (n:577) 6.3 Perinatal hastal klar Solunum sisteminin di er hastal klar tak say s Tablo 4 de gösterilmifltir. stanbul da yatak bafl na nüfus 369 dur. Yo un bak m ünitelerindeki yataklar n bir k smi postoperatif bak m üniteleri fleklindedir. Asl nda üniversitelere ait olanlar dahil edilse de, say oldukça azd r. Tablo 5 de 1996 y l içinde stanbul da en s k görülen ölüm nedenleri s - ralanm flt r. Bu s ralanma 5. ve 6. s ralarda yer alan perinatal hastal klar ve solunum sistemi hastal klar, toplam ölümler içinde ilk s ralar almaktad rlar. Tablo 6 stanbul linde 1996 y l nda acil yard m ve kurtarma hizmetleri Toplam hasta say s : Günlük ortalama hasta say s : En çok müracaat (ortalama hasta say s ) En az müracaat (ortalama hasta say s ) Kad köy 6.67 fiiflli 5.88 Bak rköy 4.66 Haseki 3.93 Maltepe 3.23 Sultanbeyli 1.35 Beykoz 1.35 Tepeüstü 1.38 Sar yer 1.69 Avc lar 1.78 stanbul ilinde 1996 y l nda 112 telefon servisi ile yürütülmekte olan Acil Yard m ve Kurtarma Hizmetleri ne ait bilgiler Tablo 6 da verilmektedir. Merkezi yerleflim alanlar nda e itim ve telefon kullanma al flkanl n n etkisi ile de daha çok müracaat oldu u görülmektedir. 15

8 GÖKSOY, E Tablo 7 stanbul ilinde trafik kazalar n n y llara göre da l m Y lar Ölü say s Yaral say s Maddi hasar (TL) * *Türkiye geneline göre %6.05 Tablo 8 Türkiye genelinde trafik kazalar n n y llara göre da l m Y lar Kaza say s Ölü say s Yaral say s Maddi hasar (TL) Tablo 7 ve 8 de stanbul ve Türkiye genelinde trafik kazalar na iliflkin bilgiler görülmektedir. Trafik kazalar nda, yaral larda ve maddi hasarda art fl görülürken, nüfus art fl h z dikkate al nd nda ölü say s nda azalma veya artmama tespit edilmektedir. Bu da baz önlemlerin al nd n göstermektedir. Buna karfl l k yaral say s n n yüksek olmas rehabilitasyon ihtiyac n n gere- ine iflaret etmektedir nüfus say m na göre trafik kazalar n n de erlendirmesi yap ld nda milyon nüfus bafl na düflen ölü say s Türkiye de 101, stanbul da 63,6 d r Tablo 9 Türkiye ve stanbul da 1993 y l nda trafik kazalar nda milyon nüfus olarak ölü say s Türkiye: 101 (Nüfus: , ölü say s : 6457) stanbul: 63.6 (Nüfus: , ölü say s : 600) (Tablo 9). Avrupa ülkeleri ve ABD ile karfl laflt r ld nda durumun çok kötü olmad görülmektedir (Tablo 10). Fakat özellikle iç ve d fl turizm, ticari faaliyetler aç s ndan cazibe merkezi olmaya aday ülkemizde al nacak k sa, orta ve uzun vadeli önlemlerle (e itim, kurallar ve yasalar gibi) birlikte acil bak m ve hekimlik hizmetlerinin gelifltirilmesi daha çok insan n kurtar lmas n sa layacakt r. Yaral ve ölü say s n n azalt lmas yla hayata ve topluma dönen insan say s da artacak ve daha az özürlü insan olacakt r. lk ve acil yard m e itimi, acil bak m ve hekimlik örgütlenmesiyle hastaneye emin flekilde ulaflt r lan yaral lar aras nda beyin sap ölümüne maruz kalanlar olmaktad r. Bunlardan organ vericisi olanlar da dolayl olarak birden 16

9 AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi Tablo 10 Avrupa da 1991 y l nda trafik kazalar nda milyon nüfus olarak ölüm say s * Eurotransplant ülkeleri (Nüfus: ) Belçika: 187 Avusturya: 185 Almanya: 94 Hollanda: 85 Di er Avrupa Ülkeleri spanya: 226 (Nüfus: ) Fransa: 168 (Nüfus: ) talya: 120 (Nüfus: ) ngiltere: 90 (Nüfus: ) Skandinav ülkeleri: 51 (Nüfus: ) USA (1989 y l ): 184 [* Cohen B: Spenderorganmangel im Eurotransplantbereich. Zeitschrift für Transplantationsmedizin 5:99-106, 1993.] fazla organ yetmezli i içindeki insanlara faydal olacakt r. Transplantasyon yapmayan, fakat acil-travma merkezi konumundaki yo un bak m ünitelerine sahip hastanelerden organ al nmas ile hem sa l k hizmetinin kalitesi yükselecek, hem de organ naklinde amaçlanan seviyeye ulafl lacakt r. [Göksoy E: Organ transplantasyonunda önemli bir basamak: Transplantasyon yapmayan donör hastahanelerinde organ eksplantasyonu. Aktüel T p Derg 1 (Say :1) 10-12, 1996.] Acil bak m ve hekimlik hizmetlerinde ülkemizde al nmas gereken önlemler 1. Toplumun tüm fertleri evden-okuldan bafllayan bir e itimle, hastal k ve kaza konular nda e itilmeli ve sa l k bilinci yerlefltirilmelidir. Okullarda, fabrikalarda, k fllalarda maketler üzerinde pratik ilk yard m kurslar düzenlenmelidir. 2. Radyo, TV ve bas n kurulufllar da kaza ve hastal klar konusunda bilinçlenmeli, devaml ve etkin olarak halk n e itimini sa lamal d rlar. lanlarda trafik canavar yerine flöyle yaz labilir: Bu y l stanbul da 324, Türkiye de 5347 kifli trafik kazas nda ölmüfltür veya kiflinin siz olmas n istemiyoruz. 3. Kurallar ve yasalar günün flartlar na göre yenilefltirilerek eksiksiz uygulanmal d r. 17

10 GÖKSOY, E 4. Yollar n emniyeti sa lanmal, mutlak her kara yolu a nda trafik radyosu olmal d r. Araçlar n yüksek h z ve çarp flmaya karfl emniyeti artt r lmal - d r. Demiryolu ulafl m na a rl k verilmelidir. 5. Tek merkezli acil yard m ve kurtarma faaliyetleri (112 sistemi gibi) gelifltirilmelidir. Özel kurumlar ve ambulans hizmetleri bu sistem içinde olmal - d rlar. Ambulanslar n donan mlar yapt klar hizmete göre yönetmeliklerle tespit edilmelidir. 6. Ambulans ve acil t p teknisyenli i e itimi iki y ll k meslek yüksek okulu seviyesinde verilmelidir. Ayn husus kazalarla ilgili olan itfaiye ve trafik polisi için de geçerli olmal d r. 7. Acil hekimlik e itimi örgütlenmelidir. htisas yerine, ifl yeri hekimi gibi kendi ihtisas alan nda acil sertifika sistemi getirilmelidir. 8. Travma ve acille ilgili ilk yard m merkezleri, küçük ve büyük ölçekli travma ve acil hastaneleri kurulmal d r. 9. Her türlü bilgi ve belgenin dokümantasyonu flartt r. Bu husus bilgi birikimini ve adli olaylarda do ru karar sa lar. 10. Rehabilitasyon merkezlerine ihtiyaç vard r. Konular nda uzman olanlar n da kat l m yla bölgesel bir planlama gerekir. 18

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s. 9-21 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 49-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

Detaylı

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s Yol Güvenli i ve Sigorta liflkisi Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s igortac lar, gerek sosyal sorumluluk S bilinciyle gerekse hasar taleplerinin azalt lmas na destek amac yla yollarda oluflan

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı