TEHLĠKELĠ MADDE TAġIMACILIĞI(A.D.R)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLĠKELĠ MADDE TAġIMACILIĞI(A.D.R)"

Transkript

1 TEHLĠKELĠ MADDE TAġIMACILIĞI(A.D.R) DERSĠN AMACI: A.D.R (T EHLİKELİ YÜKLERİN KARAYOLUNDAN TAŞINMASI) hakkında sürücülere bilgi vermek, tehlikeli maddelerin sınıfları nelerdir, hangi sınıf tehlikeli maddeler; hangi tehlikeleri içerir, her hangi bir kaza anında sürücünün yapması gerekenler nelerdir, nerelere haber vermelidir, araçlarında nelerin bulunması zorunludur. Bu konularda sürücüleri bilgilendirmek, meydana gelebilecek zararı en aza indirmek. ADR NE DEMEKTĠR? 1.Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına Yönelik Çok Taraflı Avrupa Anlaşması (European Agreement Concerning The İnternational Carriage of Dangerous Goods By Road) ADR, tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasında emniyeti artırmak maksadıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu desteğiyle 30 Ekim 1957 tarihinde Genova/Italya da imzalanmış, 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2. ADR çok taraflı uluslar arası bir anlaşmadır. Zorlayıcı bir otoritesi yoktur. Anlaşmaya taraf olan ülkelerin kara yollarında tehlikeli maddelerin taşınabilmesi için, anlaşmada belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uygulamada, anlaşmaya taraf ülkelerde oto yol kontrolleri yapılmakta, anlaşma hükümleri ihlali halinde, ülkeler tarafından kendi mevzuatları gereğince yasal işlem yapılmaktadır. 3. Anlaşma uyarınca ülkeler, emniyet dışındaki gerekçelerle tehlikeli maddelerin ülkelerinden geçişini yasaklama veya anlaşmayla belirlenmiş kuralları yeniden düzenleme hakkına sahiptirler. 4. ADR Anlaşması halen AB Üyesi ülkeler de dahil olmak üzere 37 ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye ve Arnavutluk AnlaĢmaya taraf olmayan iki Avrupa ülkesidir. Konuyla ilgili Ülkemizde halen uygulanan yasal mevzuat, Karayolları Trafik Yönetmeliğini Tehlikeli Maddeler Hakkındaki 132 nci Md.si ve Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 22 EKĠM 1976 gün ve sayı ile yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkındaki Yönetmelik ile sınırlıdır. Tehlikeli madde tanımı: Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya kolayca ateş alıcı sıvı ve katı maddeler, radyoaktif ve aşındırıcı maddeler, mühimmat, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar, su ile temas ettiğinde yanıcı gaz yayan maddeler ve kendiliğinden kıvılcımlanabilen maddelerdir.

2 1.Sınıf: Patlayıcı 2.Sınıf:Tutuşucu 2.Sınıf:Tutuşmayan ve 2.Sınıf:Zehirli Gazlar Maddeler Gazlar toksik olmayan Gazlar 3.Sınıf:Tutuşucu sıvılar 4.Sınıf:Kendiliğinden 4.Sınıf: Tutuşabilir 4.Sınıf:su ile temas ettiğinde yanmaya yatkın Katılar gaz çıkaran Katılar 5.1 Sınıf: Okside 5.2. Sınıf: Organik Peroksit 6.1.Sınıf: Zehirli 6.2. Sınıf: Bulaşıcı eden maddeler Maddeler Maddeler 7.sınıf:Radyoaktif 8.sınıf: Yakıcı (aşındırıcı) 9.Sınıf: Çeşitli Tehlikeli maddeler Maddeler maddeler ADR YE GÖRE TEHLĠKE SINIFLANDIRMALARI. Birinci sınıf: Patlayıcı ve parlayıcı maddelerden oluşmaktadır. Bu maddeler tehlike özelliklerine göre 6 sınıfa ayrılmıştır. Ġkinci sınıf: Gazlardan oluşur. Zehirleyici, alev alıcı ve sıkıştırılmış gazlar olmak üzere 3 alt sınıfa ayrılır. Üçüncü sınıf: Çabuk alev alan sıvılardır. Dördüncü sınıf: Kolay alev alabilen katı maddeler, kendi kendine alev alabilen maddeler ve su ile temas ettiğinde alev alabilen gazları kapsamaktadır. BeĢinci sınıf: Alevden etkilenen maddeler ve organik peroksitler yer alır. Altıncı sınıf: Zehirli maddelerden oluşur. Tutuşma tehlikesi ve bulaşma tehlikesi olan maddelerdir. Yedinci sınıf: Radyoaktif maddeleri kapsar. Sekizinci sınıf: Aşındırıcı maddelerden oluşmaktadır. Dokuzuncu sınıf: Çeşitli tehlikeli madde ve eşyalar ve eşyaları içermektedir.

3 TEHLĠKELĠ MADDELERĠN TAġINMASI ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠĞE GÖRE ÜLKEMĠZDE UYGULANAN TEHLĠKE SINIFLANDIRMASI Grup 1:Patlayıcı cisimler, mühimmat, tutuşturucu ve benzeri md.ler,sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar. Grup 2: Kendiliğinden kıvılcımlanmaya kabiliyetli maddeler. Grup 3: Kolayca tutuşabilen sıvı ve katı md. ler, Yakıcı maddeler. Grup 4: Zehirli maddeler, Radyoaktif maddeler. Grup 5: Aşındırıcı maddeler. Bir rakamdan iki adet olması, tehlikenin iki misli büyük olmasını gösterir. 22 Derin soğutulmuş,sıvılaşmış gaz. 33 Kolay parlayıcı sıvı madde( Alev alma noktası 23 dercenin altında) 44 Yüksek sıcaklıkta ergimiş halde olan parlayıcı katı madde. 55 Kuvvetli oksitleyici madde. 66 Çok zehirli madde. 88 Aşırı yakıcı madde. 99 Sıcak halde bulunan değişik tehlikeli maddeler. X : Madde su ile reaksiyon gösterir. Ġkaz levhası(mazot) Ġkaz levhası(benzin) ( 30x40 Büyük araçlar için) ( 12x30 Küçük araçlar için)

4

5 BĠRDEN FAZLA ÇEġĠT ÜRÜNÜ TAġIYAN TANKERLERDE ĠġARETLEME: Mazot ADR YE GÖRE TAġIMA ESNASINDA ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER: 1. Nakliye evrakı ( Taşıma belgesi) 2. Kaza pusulaları. 3. ADR belgesi. 4. Araç uygunluk belgesi. 5. Güzergâh tespit belgesi. 6. Konteynır ambalaj sertifikası.( Tankerler için gerekli değildir. Tehlikeli yüklerin nakliyesi deniz yolu ile devam edecekse kullanılır.) TEHLĠKELĠ MADDE TAġIMASI YAPILAN AMBALAJLAR: Variller, Tahta fıçılar,bidonlar,sandıklar,çuvallar,birleşik ambalajlar,ince saç ambalajlar.büyük ambalajlar.( IBC)Intermediate bulk-container) Metalik IBC, Yumuşak IBC, Sert plastik IBC, Plastik iç kaplı-birleşik IBC, Karton IBC, Tahta IBC, Tank Konteynerler, Yük Konteynerler.

6

7 PAKETLEME GRUPLARI: Paketleme grubu; maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir ve paketlenirken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre: Paketleme grubu 1- YÜKSEK TEHLİKELİ!!! Paketleme grubu 2- ORTA TEHLİKELİ/ TEHLİKELİ!! Paketleme grubu 3- AZ TEHLİKELİ! ANLAMINA GELMEKTEDĠR.

8 ADR YE GÖRE ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN DONANIM:

9 ARAÇLARIN DONANIMI 1. Yangın Söndürücü Tehlikeli yük ile yüklü nakliye birimleri, yangın Söndürücülerle donatılmalıdır: - Yük yalgınları için 6 Kg' lık Bir yangın söndürücü (istiap haddi 3,5 tondan az olan araçlar için 1 adet 2 kg' lık yangın söndürücü bulundurulması yeterlidir.) - Araç yangınları için l adet 2 kg' kg yangın söndürücü Yangın söndürücünün üzerinde, üreticinin, uzmanın adı ile gelecek kontrol tarihi yazılı olmalıdır. YANGIN ĠLE MÜCADELE: Yangın sınıfı: Yanıcı katı maddeler: Alevleri kor halinde yananlar: Yanıcı sıvı maddeler: Yanıcı gazlar: Magnezyum, aliminyum ve diğer metaller(sodyum,potasyum dahil): Yangın söndürücü tipi: Su söndürücü Toz söndürücü Karbondioksit söndürücü Kimyevi toz söndürücü Karbondioksit söndürücü Kimyevi toz söndürücü Metal yangınları için özel söndürücü

10 2. Diğer donanımlar Tehlikeli yük içeren her taşıyıcı aşağıdaki teçhizatlarla donatılmalıdır; 1. Araç ölçülerine ve lastik çapına uygun, araç başına en az 1 adet takoz 2.iki adet reflektör özellikli ikaz üçgeni veya araç elektrik tertibatından bağımsız çalıģan 2 adet turuncu ikaz lambası. 3. Araç personelinin her biri için ikaz yeleği veya ikaz kıyafeti; 4. Araç personelinin her biri için el feneri 5. Kürek. 6. İş eldiveni. 7. Koruyucu gözlük 8.Tehlike işaret ve tanımlama levhaları 9. Refakat evrakları. SORUMLU VE SORUMLULUKLAR: Tehlikeli yük nakliyesinde sorumluluğun belirli bölümü sürücüye aittir. Buna mukabil ADR. Tehlikeli yük nakliyesine dahil olan başka alanlarda da sorumluluklar yaratmıştır. Bu alanlara. araç ve tank konteynerlerin kullanıma hazır durumu, tank konteynır ve bataryalı araçların doldurulması, yükleme ve nakliyeye hazırlanma, alıcının görevleri dahildir. Nakliyeye iģtirak edenlerin aģağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir: > Yüklenecek yük > Araç > Araç donanımı > Aracın ve yükün tanımlaması > Refakat evrakları GÖNDEREN: Gönderen, nakliyeci ile nakliye anfaşması yapandır. Nakliyeciyi tehlikeli yük hakkında (tanımlama, sınıf v,s.) uyarmak zorundadır. Nakliyeciye gerekliği takdirde ADR hükümleri ile ilgili kurallara dikkat edilmesi hususunda uyarmak zorundadır. Nakliyeciye, nakliyeden evvel, icabı halinde ADR istisnai izin hakkında bilgi vermek zorundadır Nakliyeciye, ADR Kenar no.2002' ye göre bir nakliye evrakı vermek zorundadır. GÖREV VE SORUMLULUKLAR: YÜKLEYĠCĠ: Yükleyici, yükün doğrudan sahibi olarak yükü nakliyeciye nakil için veren veya kendisi nakledendir. -Nakliyeciyi yalnızca nakliyesine izin verilen yükleri verebilir (izin verilen nakliye çeşitlerine dikkat etmek gerekir!). -Hasarlı ambalajları veremez. -Yükleme için konulan hükümlere riayet etmek zorundadır -Konteynerler etiketlemek zorundadır. -Sürücüyü tehlikeli yük ve bunun tanımlanması hakkında uyarmak zorundadır. -Sürücüyü (Güzergâh ve depolama) maddeleri için konulmuş kurallara dikkat etmesi konusunda uyarmalıdır. -Sürücünün kaza pusulalarını almasını sağlamakla mükelleftir. ARAÇ SAHĠBĠ: Tehlikeli yüklerin nakliyesi için kullanılan aracın resmi kaydı üzerinde olandır. - Aracın yapısı ve donanımı hakkındaki hükümlere uymak zorundadır, Buna kaza talimatındaki genel önlemler için gerekli donanım dahildir - Aracı uygun İkaz levhaları, rakamlar ve tehlike etiketleri ile donatmalıdır.

11 NAKLĠYECĠ: Nakliyeci, yükün yer değiştirmesi için aracı kullanandır. - Özel taşıma gerektiren maddeleri sadece nakliyeleri serbest ise veya güzergah tespiti varsa nakledebilir. - Tehlikeli yükleri, sadece nakliye biçimi buna uygun ve ADR'nin B ekindeki şartlara da uyulmuşsa dökme yük olarak veya konteynerlerde nakledebilir. - Kullanılacak araç cinsleri hakkındaki hükümlere riayet etmek zorundadır. - Gerekliğinde sürücünün yanına yardımcı sürücü vermekle mükelleftir (mesela 1 -sınıfta). - Ateş, açık ışık ve sigara yasağı hükümlerine uymak zorundadır. - Gerekli refakat evraklarım ve kaza talimatına göre alınacak önlemler için gerekli donanımları nahiye öncesi sürücüye teslim edilmesini sağlamalıdır, -Nakliyeye başlamadan önce, sürücüye güzergâh tespitini ve buna ait diğer evrakların teslim edilmesini sağlamalıdır. - Sürücünün kaza pusulaları hakkında bilgi sahibi olması ve içeriğini anlaması ile mükelleftir, SÜRÜCÜ: Sürücü, geçerli bir sürücü ehliyeti olan ve aracı kullanan kişidir. Kullanıcı olarak nakliyeci değildir (İstisna: Tek şahıs işletmesi), - Hasarlı parça yükleri nakletmez. - Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir - Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve istendiğinde yetkili kişilere göstermelidir. - Araç ve portatif tanklardaki etiket ve ikaz levhalarını yerleştirmek, kaldırmak veya örtmekle yükümlüdür. - Ateş, açık ışık ve sigara yasağı hakkındaki hükümlere riayet etmek zorundadır. - Öngörülen güzergah tespitine uymak zorundadır - Yükleme, bir arada yükleme ve uygulamaları hakkındaki hükümlere uymak zorundadır. - Nakliyenin uygulanması ile durmak ve park etmek hakkındaki hükümlere uymak zorundadır. YEDEK SÜRÜCÜ: Yedek sürücü, nakliye sırasında sürücüye refakat eden, gerektiğin de sürücünün yerine geçebilecek kişidir. - Ateş, açık ışık kaynağı ve sigara yasağı ile ilgili hükümlere riayet etmek zorundadır. ZARALI MADDE SU TOPRAK HAVA BİTKİLER HAYVANLAR İNSANLAR 22-51

12 KAZALARDAN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER: 1. Motoru durdurun (El frenini çekin, akü ayırma Ģalterini açınız) 2. Sürücü kabinindeki refakat evraklarınızı alınız 3. Sürücü kabininden Ģahsi korunma donanımınızı ve diğer donanımları alınız. 4. Kaza yerini emniyete alın. 5. Yaralıları kurtarın ve kaza mahallinin dıģına taģıyın. 6. Rüzgarı arkanıza alın. 7. Sigara yasağına uyun. Yanıcı kaynakları uzak tutun. 8. Ġlk yardım uygulayın. 9. Yangını söndürün (Rüzgârı arkanıza alarak.) (Ufak araç yangınlarına müdahale edin) (Yük yangınlarına karışmayın) 10. Tehlikeli maddelerin yayılmasını önleyin (Sızıntıyı engelleyin, lağım kanallarını kapatın, bariyer veya emdirici madde kullanın) 11. Yardımcı kuvvetleri arayın (Polis, itfaiye) resmi makamlara ve firmaya haber verin. NOT: Hangi önlemin öncelikle alınacağı, kazanın şekline göre değişir. Bunun kararını vermek sürücünün inisiyatifindedir. Yetkili makamlara haber vermek, yaralıları kurtarmaktan ve ilk yardımdan sonra gelir.

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Tarih:02.12.2010 Resmî Gazete Sayı : TASLAK TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı