Örnek MÝB. Bugün yaygýn olarak kullanýlan mikroiþlemcilerin iç yapýlarý ve çalýþma yöntemleri birbirinden farklýdýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek MÝB. Bugün yaygýn olarak kullanýlan mikroiþlemcilerin iç yapýlarý ve çalýþma yöntemleri birbirinden farklýdýr."

Transkript

1 Örnek MÝ ölüm 'de adresleme yöntemleri ve buyruklar genel bakýþ açýsýndan tanýtýlmýþtýr. oðal olarak tüm mikroiþlemcilerde ayný adresleme yöntemlerinin ve ayný buyruk kümesinin bulunmasý beklenemez. urum böyle olunca, mikroiþlemcilerin programlanmasýna iliþkin bilgilerin verilmesinde iki seçenek ortaya çýkmaktadýr. eçeneklerin birincisinde, belli bir mikroiþlemci seçilir ve bu iþlemciye iliþkin tüm yazýlým özelikleri tanýtýlýr. Ýkinci yöntemde ise, sanal bir MÝ tasarlanýr; tüm bilgiler bu iþlemci üzerinde verilir. irinci yöntem, okuyucuyu belli bir iþlemciye yönlendirmesi açýsýndan doðru bulunamaz. yrýca, seçilen iþlemcinin artý ve eksi yönleri olacaktýr. Okuyucunun, diðer mikroiþlemcileri tanýmadýðý durumlarda bir iþlemciye özgü özelikleri öðrenmesi yanýltýcý olur. u nedenle, eðitimin sanal iþlemci üzerinde verilmesi daha doðru ve yararlý olur. u bölümde, sanal bir iþlemci tanýtýmý yapýlmýþtýr. Örnek MÝ olarak tanýmlanan bu iþlemcinin buyruklarý Türkçe olarak verilmiþtir. öyle bir seçimin nedenleri þöyle açýklanabilir: u ugün yaygýn olarak kullanýlan mikroiþlemcilerin iç yapýlarý ve çalýþma yöntemleri birbirinden farklýdýr.

2 - Örnek MÝ u Ýç yapýlarýnýn farklý olmasý ve tasarýmcýlarýnýn farklý tasarým tekniklerini benimsemiþ olmalarý nedeniyle, her mikroiþlemcinin buyruk kümesi diðerinden farklýdýr. una ek olarak, buyruklarýn adlarý ve kýsaltmalarý da farklýdýr. u Tek bir Merkezi Ýþlem iriminin tanýnmasý, donanýmýnýn ve yazýlýmýnýn bilinmesi, tasarýmcýnýn düþünme yeteneðini sýnýrlar. ir uygulama için uygun olan bir MÝ bir baþka uygulama için uygun olmayabilir. u düþüncelerin ýþýðýnda, bu bölümde soyut, bir MÝ tanýtýlacaktýr. slýnda tanýtýlacak olan bu MÝ, yaygýn olarak kullanýlan -bit ve -bit mikroiþlemcilerinin ortak özeliklerini içermektedir. azý mikroiþlemcilerden daha yetenekli, bazýlarýna oranla daha yeteneksiz olabilir. u nedenle, örnek MÝ'in çalýþmasýný öðrenmiþ birinin, mevcut MÝ'leri öðrenmesi kolay olacaktýr. Örnek olarak ele alýnacak MÝ'in veri yolu bit, adres yolu bit olarak belirlenmiþtir.. Örnek MÝ'in Ýç apýsý Örnek MÝ'in içinde bulunan birimler aþaðýda verilmiþtir: -itlik ütükler kümülatör- kümülatör- ardýmcý ütük-c C ardýmcý ütük- urum ütüðü -itlik ütükler kümülatör Çifti ardýmcý ütük Çifti C ýralama ütüðü ýðýn Göstergesi G Program ayacý P kümülatör ve akümülatör birbirine özdeþ iki akümülatördür. unlar tek tek kullanýlabilecekleri gibi birlikte çift olarak, yani bitlik akümülatör olarak da kullanýlabilirler. ardýmcý kütük C ve birbirine özdeþ iki yardýmcý kütüktür. unlar tek tek kullanýlabilecekleri gibi birlikte çift olarak yani bitlik yardýmcý kütük olarak da kullanýlabilirler.

3 . Örnek MÝ'in Ýç apýsý - Örnek MÝ'de aþaðýda kýsaltmalarýyla verilen adresleme yöntemleri kullanýlmaktadýr. u kýsaltmalar örnek MÝ' in buyruk tablosunda aynen kullanýlmýþtýr. Ývedi Ývedi azma oðal oðrudan ütüðe aðlý olaylý aðýl ýralý () rtýrmalý ýralý zaltmalý ýralý ütüðe aðlý ýralý ýralý (G) Örnek MÝ'in urum ütüðünde aþaðýda kýsaltmalarýyla verilen durum bayraklarý bulunmaktadýr. Elde ayraðý E arým Elde ayraðý ýfýr ayraðý Negatif ayraðý N Taþma ayraðý T esme ayraðý T N E urum ütüðü içinde görülen esme ayraðý, kesme isteðine izin vermeyi denetlemek için kullanýlýr. urum bayraklarýndan E bayraðý, urum ütüðünün en düþük anlamlý bitidir. urum bayraklarý, MÝ içinde gerçeklenen iþlemin durumuna göre ya etkilenirler ya da etkilenmezler. u durum buyruk tablosunda aþaðýdaki gibi gösterilmiþtir. Ýþlem sonunda bayrak konumuna geçe Ýþlem sonunda bayrak konumuna geçer Ýþlem sonunda bayrak etkilenmez (deðiþmez) Ýþlem sonunda bayrak, duruma göre ya da olur

4 - Örnek MÝ Örnek MÝ buyruklarý içinde bitlik ve bitlik iþlenenler kullanýlabilir. Ýþlenenleri tanýtmak için aþaðýda verilen yazým kalýplarý kullanýlmýþtýr: akümülatör CC akümülatör CC akümülatör çifti bitlik kütükler (birinci iþlenen) bitlik kütükler j (ikinci iþlenen) bitlik kütükler i (birinci iþlenen) bitlik kütükler jj (ikinci iþlenen) bitlik veri bitlik veri bellek adresi dres ya da dr ellek içeriðinde ve kütüklerde yapabilecek her þeyi akümülatörün yapabildiði bilindiðine göre, kütükler için tanýmlanmýþ tüm buyruklar akümülatörler için de geçerlidir. ncak bunun tersi doðru deðildir. ir buyrukta, bir iþlenenin akümülatör olmasý gerekiyor ise, j veya kýsaltmasýyla durum belirtilecektir. uyruk içinde kullanýlan adresleme yöntemine baðlý olarak buyruk yazým kalýplarý aþaðýda verilmiþtir.. Örnek MÝ'in dresleme eteneði Örnek MÝ'in deðiþik adresleme yöntemi bulunmaktadýr. dresleme yöntemleri bir önceki bölümde ayrýntýlý biçimde anlatýldýðý için, bu kýsýmda kýsa açýklamalara yer verilmiþtir... Ývedi dresleme ütün kütükler ivedi olarak bir veri ile yüklenebilir, karþýlaþtýrýlabilir, aritmetik ve mantýksal iþleme sokulabilirler. Ývedi iþleme katýlan verinin boyu, kütük boyuna eþit olmalýdýr. OMT, OMT i, Örnek MÝ'de belleðe ivedi yazma yeteneði bulunmaktadýr. u tür adreslemeler için temel yapý þöyledir: OMT, E OMT, E

5 . Örnek MÝ'in dresleme eteneði -.. oðal dresleme MÝ içindeki denk kütükler arasýnda aktarma, aritmetik, mantýksal iþlem, karþýlaþtýrma, takas ve deðiþme iþlemleri doðal adresleme yöntemi ile gerçeklenebilir. Ýþlem buyruklarýnda ikinci iþlenen gerekmez. OMT, j OMT i, jj OMT OMT i.. oðrudan dresleme MÝ içindeki tüm kütüklere doðrudan adresleme yöntemi ile yükleme yapýlabilir ya da bir kütüðün içeriði belleðe doðrudan yazýlabilir. ritmetik ve iþlemlerin tamamý doðrudan adresleme yöntemini kabul ederler. Ýþlem buyruklarý da doðrudan adresleme yöntemi kullanýrlar. OMT, <dres> OMT i, <dres>.. ütüðe aðlý olaylý ütüðe baðlý dolaylý adresleme yönteminde, C kütük çifti kullanýlýr. C yardýmcý kütüðünün içinde, baðlantý kurulacak olan belleðin adresi yer alýr. ütüðe baðlý dolaylý adresleme yöntemi ile kütüklere bellekten yükleme yapýlabildiði gibi, kütük içerikleri belleðe de yazýlabilir. ritmetik ve mantýksal iþlemlerde de kütüðe baðlý dolaylý adresleme yöntemi kullanýlýr. u adresleme yöntemi için örnek yapý þöyledir: OMT, <C> OMT i, <C>

6 - Örnek MÝ.. aðýl Örnek mikroiþlemcide baðýl adresleme sadece dallanma iþlemlerinde kullanýlýr. Örnek yapý aþaðýda gösterilmiþtir. OMT, dým.. ýralý () ýralý adresleme, doðrudan adreslemenin geçerli olduðu her iþlem için geçerlidir. ilindiði gibi sýralý adresleme, 'nýn o andaki deðerine baðlýdýr. Etkin adres, ' ya sýra numarasý nin eklenmesiyle hesaplanýr. Örnek mikroiþlemcide, 'nýn deðeri bit, sýra numarasý iþaretsiz bittir. ýralý adresleme için geçerli yazým kalýbý þöyledir: OMT,< + >... rtýrmalý ýralý u adresleme yönteminde, önce 'ya eklenerek etkin adres hesaplanýr. Etkin adresin içeriði okunur ya da yazýlýr. aha sonra sýralama kütüðünün içeriði buyrukta belirtilen deðer kadar artýrýlýr. rtýrmalý sýralý adresleme kalýbý þöyledir: OMT, <+> + artýrma deðeri $ - $FF arasýnda iþaretsiz bir sayý olabilir.... zaltmalý ýralý u adresleme yönteminde ilk olarak 'nýn deðeri buyrukta belirtildiði kadar ( ) azaltýlýr. onra + 'den etkin adres hesaplanýr. Etkin adresin içeriði okunur ya da yazýlýr. zaltmalý sýralý adresleme kalýbý þöyledir: OMT, < + > - deðeri $ - $FF arasýnda iþaretsiz bir sayý olabilir.

7 . Örnek MÝ'in uyruklarý -... ütüðe aðlý ýralý u adresleme yönteminde sýralama kütüðü ve C yardýmcý kütük çiftinin içeriði birlikte kullanýlmaktadýr. Örnek kalýp aþaðýda gösterilmiþtir: OMT, <+C+> u buyruk için etkin adres, C'nin içeriði ile 'nýn içeriðinin toplanmasý ve buna deðerinin eklenmesi ile elde edilir... ýralý (G) Örnek mikroiþlemcide, ýðýn Göstergesi, sýnýrlý olmak koþulu ile, ýralama ütüðü gibi çalýþabilmektedir. G' ye baðlý sýralý adresleme yönteminde etkin adres G' ye deðeri eklenerek bulunur. Örnek mikroiþlemcide, G' nin deðeri bit, sýra numarasý ise iþaretsiz bittir. G' ye baðlý sýralý adresleme için geçerli yazým kalýbý þöyledir: OMT,<G + >. Örnek MÝ'in uyruklarý Örnek MÝ'e iliþkin buyruklar,. ölümde sunulduðu biçimde kümelere ayrýlmýþ ve bu kýsýmda, her bir buyruk kümesi içinde yer alan buyruklar örnek MÝ'e özgü biçimde tanýtýlmýþtýr... ktarma uyruklarý ütükler arasý, kütükler ile bellek arasý veri aktarýmý için kullanýlýrlar. ütükler arasý aktarmada, kütük boylarýnýn denk olmasý gerekir. bitlik bir kütükle bellek arasýndaki aktarma iþleminde, peþpeþe gelen iki bellek gözü iþleme katýlýr. MÝ içindeki aktarmalarda T komutu kullanýlacaktýr. MÝ ile bellek arasýndaki aktarmalarda, eðer aktarmanýn yönü bellekten MÝ'e doðru ise Ü, MÝ'den belleðe doðru ise komutu kullanýlacaktýr. Örnek MÝ'e iliþkin aktarma buyruklarý ilgili tabloda gösterilmiþtir... ritmetik uyruklar Örnek MÝ toplama, çýkarma, çarpma ve bölme yeteneklerine sahiptir. Toplama iþlemini bitlik sayýlar üzerinde eldesiz veya eldeli olarak yapabilmektedir. bitlik sayýlar üzerinde

8 - Örnek MÝ benzer þekilde, borçsuz veya borçlu çýkarma iþlemi yapabilmektedir. Örnek MÝ bitlik toplama ve çýkarma iþlemlerini gerçekleyebilmektedir. bitlik iþlemlerde ilk iþlenen akümülatör çifti olmak zorundadýr. bitlik toplama ve çýkarmalarda elde ve borç kavramý tanýmlanmamýþtýr. Örnek MÝ bitlik iþaretsiz iki sayýyý çarpabilmektedir. Çarpýmda ilk iþlenen akümülatör olmak zorundadýr. Ýkinci iþlenen bir veri, bir kütük ya da bir bellek gözü içeriði olabilir. Çarpým sonucu akümülatör çiftine yerleþir. ölme iþleminde, bölünen sayý akümülatör çiftinde bulunmak zorundadýr. ölen sayý, bir veri, bir kütük içinde ya da bellekte olabilir. onuç akümülatör çiftinde yer alýr. alan sayý C'ye yerleþir. ritmetik buyruklar ilgili tablolarda gösterilmiþtir... Mantýksal uyruklar Örnek MÝ E, E, iþlemlerini bitlik veriler üzerinde gerçekleyebilir. Mantýksal iþlemlerde ilk iþlenen, akümülatörlerden biri olmak zorundadýr. Ýkinci iþlenen bir veri, bir kütük ya da bir bellek gözü içeriði olabilir. Ýþlem sonucu birinci iþlenen akümülatöre yazýlýr. Mantýksal buyruklar ilgili tabloda sýralanmýþtýr... Ýþlem uyruklarý Ýþlem buyruklarý kütükler üzerinde geçerli olduðu gibi bellek üzerinde de geçerlidir. ilme buyruðu, kütük içeriklerini silmede kullanýldýðý gibi durum kütüðü içindeki bayraklarý sýfýrlamak için de kullanýlmaktadýr. ilme buyruðu ile bir kütük ya da bellek gözü içinde bir göze sýfýrlanabilir. urma buyruðu ile, urum kütüðü bayraklarýndan biri konumuna getirilebilir. yný buyruk kullanýlarak, bir kütük ya da bellek içindeki bir gözenin deðeri yapýlabilir. rtýrma ve azaltma buyruklarý, bir kütük ya da bellek içeriðini bir artýrmak ya da bir azaltmak için kullanýlýr. rtýrma ve azaltma buyruklarý bitlik kütükler (, C, ve G) için de geçerlidir. Tümleme ve eksileme iþlemleri bitlik veriler üzerinde geçerlidir. u nedenle, bir kütük ya da bir bellek gözü içeriði üzerinde çalýþýrlar. ýðma ve çekme iþlemleri sadece bitlik olarak kullanýlacaktýr. enzer þekilde onluk ayarý da bitlik olarak tanýmlanmýþtýr. GEÇ komutu, merkezi iþlem biriminin hiç bir iþ yapmadan geçmesini saðlar. Ýþe yaramaz gibi görülen bu komut, gerektiðinde, iþlem sürelerinin ayarlanmasýnda veya bazý buyruklarý silmek için kullanýlýr.

9 . Örnek MÝ'in uyruklarý - 9 esme isteði giriþine izin vermek için, esme izni ve izni kapatmak için kesme iznini kapat buyruðu kullanýlmaktadýr. ltprogramdan ve kesme hizmet programýndan dönme buyruklarý da iþlem buyruklarý içinde düþünülebilir. Ýþlem buyruklarý topluca ilgili tablolarda verilmiþtir... Öteleme ve öndürme uyruklarý Öteleme ve döndürme buyruklarý, bitlik olarak düzenlenmiþlerdir. u buyruklarýn tümü bir kütük ya da bellek gözü üzerinde geçerlidir. Örnek MÝ'in öteleme buyruklarý ilgili tabloda görülmektedir... arþýlaþtýrma ve allanma uyruklarý arþýlaþtýrma ve buna baðlý olarak dallanma buyruklarý bilgisayarýn karar verme yeteneði için gereklidir. MÝ içindeki tüm kütükler birbiri ile karþýlaþtýrýlabilir veya bir kütük bir veri ile ya da bir bellek gözü içeriði ile karþýlaþtýrýlabilir. arþýlaþtýrma iþleminde birinci iþlenenden ikinci iþlenen çýkarýlýr. ncak fark bir yere yazýlmaz. adece ' nýn bayraklarý etkilenir. arþýlaþtýrma iþlemlerinde, karþýlaþtýrýlan büyüklükler bitlik ise ' nýn bayraklarý gerçek anlamlarýný kazanmaktadýr. ncak bitlik karþýlaþtýrmalarda, bayraklarýn taþýdýðý anlamlar deðiþmektedir. u nedenle bitlik karþýlaþtýrma iþlemlerinde sonucun eþit ya da eþit olmadýðýna bakýlmasý daha doðru olur. arþýlaþtýrma sonunda ortaya çýkan duruma göre, genelde programýn akýþý deðiþtirilir. Program akýþýný deðiþtirmek için dallanma veya baðlanma buyruklarý kullanýlmaktadýr. uyruklarýn tanýtýldýðý. ölümde deðinildiði gibi, dallanma buyruklarý baðýl ve baðlanma buyruklarý doðrudan adresleme yöntemini kabul etmektedir. aðlanmalarda, bayraklarýna bakýlarak çalýþýlmaktadýr. una karþýlýk, dallanmalarda, bayraklarýnýn birlikte yorumlanmasýna gidilmekte ve böylece daha yetenekli buyruklar elde edilmektedir. ütün dallanma ve baðlanmalarýn bir koþula baðlý olmasý gerekmez. oþulsuz dallanma ve baðlanma buyruklarý da vardýr. allanma buyruklarýnýn bir baþka kümesi altprogramlarla ilgilidir. ltprogramlara dallanma iþlemleri bu konuya ayrýlmýþ özel bölümde ayrýntýlý biçimde incelenecektir. ltprogramlara dallanma da koþullu ve koþulsuz olabilmektedir. yrýca doðrudan, baðýl ve sýralý adresleme yöntemleri kullanýlarak altprogramlara dallanýlabilir. ltprogramýn özeliði gereði, altprogramda yapýlacak iþlemler bitince, altprograma dallanýlan buyruðun bir alt satýrýna geri dönülür. ltprograma dallanma iþleminde, dönüþ adresinin deðeri yýðýna bilgisayar tarafýndan

10 - Örnek MÝ atýlýr. ltprogramdan dönüþte, ÖN komutu ile bu adres yýðýndan okunur ve dönülecek adres belirlenir. esme hizmet programýna dallanma durumunda, bilgisayar, MÝ içindeki kütüklerin deðerlerini Þekil-.' de gösterildiði gibi yýðýna atar. esme hizmet programýndan dönüþte bu deðerleri geri alýr ve ilgili kütüklere yerleþtirir IÐIN $ $ $ na program esme Hizmet programý CC CC C () () P (): $ P () : $ G es meden önce G es meden sonra ÖN Þekil-.: esme hizmet programýna dallanma ve dönüþte yýðýnýn deðiþimi

11 . Örnek MÝ'in uyruklarý - Ýþlem omut T,j T,j GÞ,,<adr>,<C>,<+> Ü,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+>,dr,<adr>,<C>,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+> T M I - ( b it ) dr uyruk yapýsý yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli j j eri eri urum ütüðü T N E çýklama j j <dr> <<C>> <+> <+> + <+> - <+C+> <G+> dr dr <<C>> <+> <+> + <+> - <+C+> <G+>

12 - Örnek MÝ Ýþlem omut T i,jj T i,jj i, i,<adr> i,<c> i,<+> Ü i,<+>+ i,<+>- i,<+c+> i,<g+> i,<adr> i,<c> i,<+> i,<+>+ i,<+>- i,<+c+> i,<g+> T M I - ( b it ) dr uyruk yapýsý yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli i i jj jj i i i i i i i i i i i i i i i eri eri urum ütüðü T N E çýklama i jj i jj i i <dr>+<dr+> i <<C>>+<<C+>> i <+>+<++> i <+>+<++> + i <+>+<++> - i <+C+>+<+C++> i <G+>+<G++> dr+(dr+) i <<C>>+<<C+>> i <+>+<++> i <+>+<++> i + <+>+<++> i - <+C+>+<+C++> i <G+>+<G++> i

13 . Örnek MÝ'in uyruklarý - Ý T M E T Ý - ( b it ) Ýþlem omut,<+c+>,<+c+>,<+c+>,<+c+>,<g+>,<g+>,<g+>,<g+> dr yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli urum ütüðü T N E uyruk yapýsý çýklama,,,,,<adr>,<adr>,<adr>,<adr>,,,,,<c>,<c>,<c>,<c>,<+>,<+>,<+>,<+>,<+>+,<+>+,<+>+,<+>+,<+>-,<+>-,<+>-,<+>- TOP TOPE ÇI ÇIE eri eri eri eri E - - E + <dr> - <dr> + <dr> + E - <dr> - E E - - E + <<C>> - <<C>> + <<C>> + E - <<C>> - E + <+> - <+> + <+> + E - <+> - E + <G+> - <G+> + <G+> + E - <G+> - E + <+C+> - <+C+> + <+C+> + E - <+C+> - E + <+> + - <+> + + <+> + E + - <+> - E + + <+> - - <+> - + <+> + E - - <+> - E -

14 - Örnek MÝ Ýþlem omut,,i,<adr>,<c>,<+> TOP,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+>,,i,<adr>,<C> ÇI,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+>,,,<adr>,<C> Ç,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+>,,,<adr>,<C> Ö,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+> Ý T M E T Ý - ( b it Top la ma ve Çýka rma, Ça rp ma, ölme ) dr uyruk yapýsý yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli i i eri (ük) eri (üþ) eri (ük) eri eri eri (üþ) urum ütüðü T N E 9 9 çýklama + + i + (<dr>+<dr+>) +(<<C>>+<<C+>>) +(<+>+<++>) +(<+>+<+>) + +(<+>+<++>) - +(<+C+>+<+C++> +(<G+>+<G+>) - - i - (<dr>+<dr+>) -(<<C>>+<<C+>>) -(<+>+<++>) -(<+>+<+>) + -(<+>+>++>) - -(<+C+>+<+C++> -(<G+>+<G+>) * * * <dr> * <<C>> * <+> * <+> + * <+> - * <+C+> * <G+> / / / <dr> / <<C>> / <+> / <+> / <+> / <+C+> / <G+>

15 . Örnek MÝ'in uyruklarý - Ýþlem omut,,,<adr>,<c>,<+> E,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+>,,,<adr>,<C> E,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+>,,,<adr>,<C>,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+> M N T I dr uyruk yapýsý yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli eri eri eri urum ütüðü T N E çýklama <dr> <<C>> <+> <+>+ <+> - <+C+> <G+> <dr> + <<C>> + <+> + <+>+ + <+> - + <+C+> + <G+> <dr> + <<C>> + <+> + <+>+ + <+> - + <+C+> + <G+>

16 - Örnek MÝ Ý Þ E M I - I Ýþlem omut <+C+> <+C+> <+C+> <+C+> <G+> <G+> <G+> <G+> dr yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli urum ütüðü T N E uyruk yapýsý çýklama <dr> <dr> <dr> <dr> <C> <C> <C> <C> <+> <+> <+> <+> <+>+ <+>+ <+>+ <+>+ <+>- <+>- <+>- <+>- Ý T T <dr> <dr> <dr> + <dr> <dr> - <dr> Tüm<dr> + - Tüm<> <<C>> <<C>> <<C>> + <<C>> <<C>> - <<C>> Tüm<<C>> <+> <+> <+> + <+> <+> - <+> Tüm<+> <+> <+> +, + <+> <+> -, + <+> Tüm<+>, + <+> <+> +, - <+> <+> -, - <+> Tüm<+>, - <G+> <G+> + <G+> <G+> - <G+> Tüm<G+> <+C+> <+C+> + <+C+> <+C+> - <+C+> Tüm<+C+> <G+> <+C+> <+>, + <+>, - TÜM

17 . Örnek MÝ'in uyruklarý - Ý Þ E M I - II Ýþlem omut <+C+> N,<+C+> N,<+C+> <G+> N,<G+> N,<G+> dr yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli urum ütüðü T N E uyruk yapýsý çýklama <dr> N,<adr> N,<adr> N, N, <C> N,<C> N,<C> <+> N,<+> N,<+> <+>+ N,<+>+ N,<+>+ <+>- N,<+>- N,<+>- E Ý N N N N N N N N N N N N N N N N (N=) (N=) <dr> Eks<dr> <dr> <dr,n=> <dr> <dr,n=> Eks<> <<C>> Eks<C>> <<C>> <C,N=>> <<C>> <C,N=>> <+> Eks<+> <+> <+,N=> <+> <+,N=> <+> Eks<+>, + <+> <+,N=>, + <+> <+,N=>, + <+> Eks<+>, - <+> <+,N=>, - <+> <+,N=>, - <G+> Eks<G+> <G+> <G+,N=> <G+> <G+,N=> <+C+> Eks<+C+> <+C+> <+C+,N=> <+C+> <+C+,N=>

18 - Örnek MÝ Ý Þ E M I - III Ýþlem omut dr yön. ekizli. ekizli urum ütüðü T N E uyruk yapýsý çýklama E E N N T T Ý E E N N T T T i i T Ý EN GEÇ ÖN ÖN E i i ON IÐ ÇE i i + i i - Ýkili onluða dönüþtür dekini yýðýna at ýðýndakini ye çek esmeye izin ver esmeyi engelle oþ geç ltprogramdan dön esme hizmet programýndan dön azýlým kesmesi

19 . Örnek MÝ'in uyruklarý - 9 Ö T E E M E ve Ö N M E I Ýþlem omut <+C+> <+C+> <+C+> <+C+> <+C+> <G+> <G+> <G+> <G+> <G+> dr yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli urum ütüðü T N E uyruk yapýsý çýklama <dr> <dr> <dr> <dr> <dr> <C> <C> <C> <C> <C> <+> <+> <+> <+> <+> <+>+ <+>+ <+>+ <+>+ <+>+ <+>- <+>- <+>- <+>- <+>- O Ð ÐÝ O Ð E E E E E

20 - Örnek MÝ Ýþlem omut,,j,<adr>,<c>,<+>,<+>+,<+>-,<+c+>,<g+> i, i,jj i,<adr> i,<c> i,<+> i,<+>+ i,<+>- i,<+c+> i,<g+>,,j,<adr>,<c> IN,<+>,<+>+,<+>-,<+C+>,<G+> Þ I Þ T I M I dr uyruk yapýsý yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli i j i jj i i i i i i i j eri eri (ük) eri urum ütüðü T N E - j eri (üþ) i - - çýklama - <dr> - <<C>> - <+> - <+>+ - <+> - - <+C+> - <G+> i - jj i - (<dr>+<dr+>) i - (<<C>>+<<C+>>) i - (<+>+<++>) i - (<+>+<+>) + i - (<+>+>++>) - i - (<+C+>+<+C++> i - (<G+>+<G+>) <dr> <<C>> <+> <+> + <+> - <+C+> <G+>

21 . Örnek MÝ'in uyruklarý - omut Ð dr Ð,dr Ð N,dr Ð E,dr Ð T,dr EE E E E E EÝ ÝE E T T E E T T dr T, T N, T E, T T,,dr N,dr E,dr T,dr E, E <dr>, N M ve Ð N M dr uyruk yapýsý yön. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli I 9 çýklama oþulsuz dallan ( adým öteye) oþulsuz baðlan (erilen adrese) = ise verilen adrese baðlan N= ise verilen adrese baðlan E= ise verilen adrese baðlan T= ise verilen adrese baðlan Eþit ise (sonuç sýfýr ise) adým öteye dallan Eþit deðil ise (sonuç sýfýr deðilse) dallan üyük ise adým öteye dallan üyük veya eþit ise adým öteye dallan üçük ise adým öteye dallan Ýri ise adým öteye dallan Ýri veya denk ise adým öteye dallan fak ise adým öteye dallan T= ise adým öteye dallan T= ise adým öteye dallan E= ise adým öteye dallan E= ise adým öteye dallan = ise adým öteye dallan = ise adým öteye dallan adým ötedeki altprograma dallan dresi verilen altprograma baðlan = ise adým ötedeki altprograma dallan N= ise adým ötedeki altprograma dallan E= ise adým ötedeki altprograma dallan T= ise adým ötedeki altprograma dallan = ise adresi verilen altprograma baðlan N= ise adresi verilen altprograma baðlan E= ise adresi verilen altprograma baðlan T= ise adresi verilen altprograma baðlan yi azalt, deðilse adým öteye dallan dres içeriðini azalt, deðil ise dallan

22 - Örnek MÝ. Örnek MÝ'in uyruk apýsý Örnek MÝ için makine kodlarý üretilmesine gerek olmadýðý düþünülebilir. Çünkü gerçek olmayan bir iþlemci için, makine kodlarý ile yapýlabilecek bir iþlem yoktur. ncak, okuyucuya, gerçek bir mikroiþlemcide makine kodlarýnýn hangi düþünceyle üretildiðini göstermek açýsýndan, örnek MÝ için bir çalýþma yapýlmýþtýr. Örnek MÝ, CIC mimarisinde bir bilgisayardýr ve çok yetenekli komutlarý bulunmaktadýr. omut kümesinin zengin olmasý sonucu, komutlara karþýlýk gelecek makine kodlarý bir sekizli içine sýðdýrýlamamýþtýr. uyruk tablolarýna dikkatli bakýldýðýnda, komutlar bir ya da iki sekizli içine sýðabilmektedir. Örnek MÝ'in komut yapýsý Þekil-.'de gösterilmiþtir.. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli. ekizli abcdefgh knopsuv y omutun temel kýsmý dr es leme yöntemi a b uyruk türü Genel buyruklar oðal adr es leme buyr uk lar ý aðý l adr es li buyr uk lar Tek sekizli iþlem buyruklarý k n Ý þ lenen tür ü (oðal dr. ön.) Ý k i k ütük ar as ý i þ l em Tek kütük üzerinde iþlem bayr ak lar ý üz er inde iþ lem ütük n. iti üzerinde iþlem c özcük uzunluðu bi t bi t j p s Ý þ lenen tür ü (Genel dr. ön.) Tek kütük üzerinde iþlem ellek üzerinde iþlem elleðin n. biti üzerinde iþlem bayr aðý na baðlý iþ lem eri / dres eri / dres dres k n O dr es leme öntemi Ý vedi oðr udan üt üðe baðlý dolaylý ý r al ý ( ) r tý r mal ý s ý r al ý z al tmal ý s ý r al ý ütüðe baðl ý s ý r al ý ý r al ý ( G) o p s u v y ütük CC CC C C y ar dý mcý üt. y ar dý mcý üt. urum kütüðü ý r al ama ütüðü G ý ðý n gös ter ges i o p s u v y ütük çifti çi fti C C çi fti Þekil-.: Örnek MÝ'in komut yapýsýnýn genel görünümü

23 . Örnek MÝ'in uyruk apýsý - Þekil-.'e dikkatle incelendiðinde aþaðýdaki sonuçlara görülür: u u u irinci sekizlinin ilk iki biti (a ve b) buyruðun temel yapýsýný belirler. uyruklar, genel, doðal, baðýl ve tek sekizli buyruklar olmak üzere kümelenmiþtir. Genel buyruk kümesi, doðal, baðýl ve tek sekizli buyruklarýn dýþýndaki buyruklarý içerir. irinci sekizlinin geri kalan biti komutun temel kýsmýný oluþturmaktadýr. u altý bitin en yüksek anlamlý olaný (c), komutun bit ya da bitlik iþlemi kapsadýðýný açýklar. Ýkinci sekizli, komuta göre þekillenmekte ve anlam kazanmaktadýr. Ýkinci sekizlinin, dört buyruk kümesine baðlý olarak nasýl kullanýldýðý aþaðýda açýklanmýþtýr.. urum (Genel uyruklar) uyruðun kullandýðý adresleme yöntemini belirtmek için k,n,o bitleri kullanýlmýþtýr. u bitlerin aldýðý deðere göre hangi adresleme yönteminin seçildiði Þekil-.'de gösterilmiþtir. p ve s bitleri, iþlenenin yerini ve iþlemin türünü belirlemek için aþaðýda açýklandýðý biçimde kullanýlmýþtýr. p =, s = ise iþlenen MÝ içinde bir kütüktür. ütüðün adresini u,v,y bitleri belirtir. u,v,y bitlerinin kütük adreslerini belirtme biçimi Þekil-.'de verilmiþtir. p =, s = ise iþlenen bir veri ya da adrestir. bitlik veri. sekizlide, bitlik veri ve. sekizlide yer alýr. bitlik verinin yüksek anlamlý kýsmý ve düþük anlamlý kýsmý. sekizlide bulunur. bitlik adres bilgisi. ve. sekizlide bulunur. p =, s = ise komut bir bellek gözünün içinde, bir bitin deðiþtirilmesi ile ilgilidir. ellek gözünün adresini ve. sekizli belirtirken, bitin yerini u,v,y bitleri belirtir. p =, s = ise komut koþullu dallanmaya ayrýlmýþtýr. urum ütüðünün bayraklarýna baðlý olarak yapýlacak olan dallanma iþleminde, hangi bayraðýn seçildiðini u,v,y bitleri aþaðýdaki tabloda gösterildiði biçimde belirtir. oðal adreslemenin kullanýldýðý, baðlanma ve altprograma dallanma buyruklarýnda, ve. sekizliler baðlanýlacak yerin adresini içerir.

24 - Örnek MÝ u v y ayrak E N T Her adresleme türüne ve iþlenenin boyuna göre, buyruðun boyunun deðiþeði açýktýr. þaðýda adresleme yöntemi ve iþlenen boyuna baðlý olarak buyruk boylarý gösterilmiþtir: dresleme öntemi Ýþlenen uyruk boyu (sekizli) eri dres Ývedi Ývedi yazma - - oðrudan ütüðe baðlý dolaylý ýralý rtýrmalý ýralý - - zaltmalý ýralý - - ütüðe baðlý sýralý ýralý G Ývedi yükleme iþleminde veri boyu ya da bit, diðer bir deyiþle bir sekizli ya da iki sekizli olabilir. Ýþlenen verinin boyunu. sekizlinin. biti ile belirtilmektedir. bitlik veri, ve. sekizli içine yazýlýr.. sekizli verinin yüksek anlamlý ve. sekizli verinin düþük anlamlý kýsmýný içerir. Ývedi yazma iþlemi sadece bir sekizliyi belleðe yazabilecek biçimde düzenlenmiþtir. u buyruk, belleði adreslemek için iki sekizli daha gerektireceðinden buyruðun toplam boyu sekizli olmaktadýr.. sekizli yazýlacak veriyi,. sekizli bitlik adresin yüksek ve. sekizli adresin düþük anlamlý kýsmýný oluþturur. Genel buyruklar içinde, belleðe ivedi yazma iþleminin ayrýcalýklý durumu vardýr. u buyruýðun iþlenmesi sýrasýnda bu ayrýcalýklý durumun gözetilmesi gerekir.

25 . Örnek MÝ'in uyruk apýsý - oðrudan adresleme yönteminde, komutun ardýndan iki sekizli içinde bellek adresi verilmelidir. olayýsýyla, buyruk boyu toplam sekizli olmaktadýr.. sekizli, bitlik adresin yüksek ve. sekizli adresin düþün anlamlý kýsmýný oluþturmaktadýr ütüðe baðlý dolaylý adresleme yönteminde, etkin adresi C kütük çifti belirlemektedir. uyruk içinde, komut dýþýnda bir bilgi verilmesine gerek olmadýðýndan buyruðun boyu iki sekizli içine sýðmaktadýr. ýralama ütüðünü kullanan, sýralý adresleme yönteminde, sýranýn baþlangýç deðeri ' da bulunmaktadýr. uyruk içinde sadece sýra deðerinin yer almasý yeterlidir. ýra deðeri bitlik olduðundan bir sekizli yeterli olacaktýr. rtýrmalý ve eksiltmeli sýralý buyruklarda, artýrma ve eksiltme deðerlerini belirtmek için bir sekizli daha eklemek gerekir. ütüðe baðlý sýralý adresleme yönteminde, ' ya eklenecek kütük C olarak bellidir. olayýsýyla, buyruk içinde ayrýca belirtilmesine gerek yoktur. unun sonucu olarak, komuta ek olarak sadece deðerini yazmak için bir sekizlinin eklenmesi yeterlidir. G' yi kullanan sýralý adresleme yöntemi, ýralama ütüðü kullanan sýralý adresleme yöntemi ile ayný özeliðe sahiptir.. urum (oðal dresleme ullanan uyruklar) omut doðal adres kullanýyor ise k ve n bitleri ütük sayýsýný, urum ütüðü bitleri üzerinde yapýlan iþleri ve ir kütük içindeki bitler üzerinde yapýlan iþlemleri belirtir. k =, n = ise iþlenen sayýsýnýn iki olduðu anlaþýlýr. dresleme yöntemi doðal olduðu için, iþlenenler kütük olacaktýr. u durumda geri kalan bit sýrasýyla (o,p,s) ve j (u,v,y) nin adýný (adresini) içerir. k =, n = ise iþlenen sayýsý birdir. u durumda, u,v,y bitleri bu tek kütüðün adresini belirtir. k =, n = ise komut urum ütüðünün bayraklarýnýn deðiþtirilmesine yöneliktir. ayrak adý u,v,y bitleri tarafýndan belirtilir:

26 - Örnek MÝ k =, n = ise komut bir kütüðün bitlerini deðiþtirmeye yöneliktir. u durumda, kütük adýnýn ve kütük içinde hangi bitin deðiþtirileceðinin belirtilmesi gerekir. u,v,y bitleri kütüðün adresini belirtirken o,p,s bitleri kütük içinde deðiþtirilecek bitin yerini söyler. oðal adresleme yönteminde, adreslenen yer ya da yerler MÝ içinde olduðundan, buyruk boyu, komut boyu (iki sekizli) ile sýnýrlý kalmaktadýr.. urum (aðýl adresleme kullanan buyruklar) aðýl dallanmalara iliþkin buyruklarda, komutlar bir sekizli içinde belirtilmekte ve ikinci sekizli adým sayýsýný vermektedir.. urum (Tek sekizli iþlem buyruklar) Ýþlem buyruklardan doðal adresleme kullanan bazýlarý, örneðin E, Ý, EN, GEÇ, ÖN, ÖN tek sekizli ile gösterilebilmektedir. u buyruk kümesi içine, özel durumundan dolayý, E buyruðu da katýlmýþtýr.

27 . Örnek MÝ'in Makine ili odlarý -. Örnek MÝ'in Makine ili odlarý Örnek MÝ'e iliþkin makine dili kodlarý bu kýsým içinde verilmiþtir. ktarma ükleme omutlarý ÝÞENEN. adresleme oðal. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G 9 C C 9 C C G E C C C C C C C C C E E E E E E E E E azma omutlarý ÝÞENEN.. ÝÞENEN ütüðe baðlý adresleme C E C E C C E C E C E C E C C E C E G C E

28 - Örnek MÝ ÝÞENEN. Takas omutlarý dresleme oðal. ÝÞENEN oðal adresleme C C G 9 C C 9 C C E G ÝÞENEN. eðiþme omutlarý adresleme oðal C.ÝÞENEN Toplama omutlarý oðal adresleme. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G 9 C C C C E E E

29 . Örnek MÝ'in Makine ili odlarý - 9 Eldeli Toplama omutlarý.ýþenen adr. oðal. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G 9 C C C E E Çýkarma omutlarý.ýþenen oðal adresleme. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G 9 C C C C E E E orçlu Çýkarma omutlarý.ýþenen oðal adresleme. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G 9 C C C E E Çarpma omutlarý.ýþ.. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E ölme omutlarý.ýþ. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E

30 - Örnek MÝ E omutlarý.ýþ. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G 9 C C C E E E omutlarý.ýþ 9 9. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C C 9 C E 9 E 9 omutlarý. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E.ÝÞ 9 C C E ilme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E ayrak ilme omutlarý E N T C C C C C ayrak urma omutlarý E N T E E E E E

31 . Örnek MÝ'in Makine ili odlarý - rtýrma omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E n. biti ilme omutlarý ÝT..... E. E F F ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C C C C C 9 F C C9 C C C 9 F 9 F 9 E E9 F F9 E E F F E E F F C E EC F FC F F F F F n. biti urma omutlarý ÝT. F. F C. F. F. F E. F E F F F F ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G F F F F F F F F F F F C C C C C 9 F F C9 F F 9 F E F E9 F F F F9 F C F F F E F E F F F F F C F F F E F E F F F F F CC F F C F E EC F F F FC F F F F F 9 F F F F F F 9 F F F F F 9 F F F F F 9 F F F F F 9 F F F F F 9 F F F F F 9 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

32 - Örnek MÝ zaltma omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E Tümleme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E Eksileme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E ola Öteleme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E aða Öteleme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E aða Ýþaretli Öteleme omutlarý ola önme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C C 9 E E

33 . Örnek MÝ'in Makine ili odlarý - aða önme omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E ýnama omutlarý ÝÞENEN. adresleme oðal C. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C E 9 C C E C E 9 C C E C E arþýlaþtýrma omutlarý ÝÞENEN. adresleme oðal C C G. ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C C C C C C C C C C C C C C E C C C C C C C C C C C C C 9 C C E C C C C C C C C C C C C C C E C C 9 C C C C C C C C C C C C E C C C C C C C C C C C C C C C E C C C C C C C C C C C C C E C C C C C C C C C C C C C E C C C C C C C C C C C C E C E C C C C C C C C C C C C C E zaltma ve allanma omutlarý ÝÞENEN oðal adresleme ütüðe baðlý adresleme C C G C C C C C C

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. İşlenenin Yeri. Örnek MİB Buyruk Yapısı. İvedi Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Bellek. Kütükler.

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. İşlenenin Yeri. Örnek MİB Buyruk Yapısı. İvedi Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Bellek. Kütükler. Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/bilgisayar-bilisim-fakultesi/0/blg-/ Getirme Çevrimi Yürütme Çevrimi Çözme İşlenen Yürütme

Detaylı

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Örnek MİB ile Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Doğal Adresleme. İvedi Adresleme

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Örnek MİB ile Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Doğal Adresleme. İvedi Adresleme Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/ İşlenenin nerde olacağını belirtmek için kullanılır. Buyruk çözme aşamasında adresleme

Detaylı

BÖLÜM 4 BELLEK ADRESLEME VE EMÝR TÜRLERÝ

BÖLÜM 4 BELLEK ADRESLEME VE EMÝR TÜRLERÝ BÖLÜM 4 BELLEK ADRESLEME VE EMÝR TÜRLERÝ CPU emirlerinin belirttiði iþlemler, bellekte veya CPU kaydedicilerinde saklanan veriler üzerinde icra edilir. Bellekte oturan veriler kendi adresleriyle gösterilir.

Detaylı

İşlem Buyrukları MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. İşlem Buyrukları. İşlem Buyrukları. İşlem Buyrukları. İşlem Buyrukları

İşlem Buyrukları MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. İşlem Buyrukları. İşlem Buyrukları. İşlem Buyrukları. İşlem Buyrukları MİKROİŞLMCİ SİSTMLRİ Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/ Silme: Akümülatörün, yardımcı kütüğün, bir bellek gözünün içeriği veya durum kütüğü içindeki bayraklar

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri Bölüm 2 1- % %01010 işleminin sonucu hangisidir? % %11000 %10001 %10101 %00011

TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri Bölüm 2 1- % %01010 işleminin sonucu hangisidir? % %11000 %10001 %10101 %00011 TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri Bölüm 2 1- %11010 - %01010 işleminin sonucu hangisidir? % 10000 %11000 %10001 %10101 %00011 2- %0101 1100 sayısının 1 e tümleyeni hangisidir? % 1010 0111 %11010 0011 %1010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Yığın MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Yığın. Örnek MİB için Yığın. Yığma İşlemi. Çekme İşlemi

Yığın MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Yığın. Örnek MİB için Yığın. Yığma İşlemi. Çekme İşlemi Yığın MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. Şule Öğüdücü Geçici olarak veri saklamak amacıyla kullanıcı tarafından bellek içinde ayrılmış bir alandır. Yığında en son saklanan veri yığından ilk olarak çekilir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Sompo Japan olarak, kurulduğumuz 1888 yılından bugüne, 8 ülkede sigorta sektörünün öncüsü konumundayız. u konum

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÖLÜM 2 MERKEZÝ ÝÞLEM BÝRÝMÝ (CPU)

BÖLÜM 2 MERKEZÝ ÝÞLEM BÝRÝMÝ (CPU) BÖLÜM 2 MERKEZÝ ÝÞLEM BÝRÝMÝ (CPU) Basit bir mikrobilgisayar birçok yongadan oluþur. Yongalar DIP (Dual In-Lýne Package) veya QFP (Quad Flat Package) biçiminde ve 40-132 arasýnda bacak içerecek þekilde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Dört tane kart aþaðýda görüldüðü gibi sýralanmýþlardýr. Yalnýzca iki kartýn yerleri birbirleriyle deðiþtirilerek aþaðýdaki sýralamalardan hangisini elde etmek mümkün deðildir? A) B)

Detaylı