Tekâsül dolayısiyle esliha ve harp malzemesinden bir şeyin hasara uğramasına sebep olanlar 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekâsül dolayısiyle esliha ve harp malzemesinden bir şeyin hasara uğramasına sebep olanlar 1"

Transkript

1 Tekâsül dolayısiyle esliha ve harp malzemesinden bir şeyin hasara uğramasına sebep olanlar 1 Madde Vazife veya hizmette tekâsül dolayısiyle bir gemi veya tayyarenin veya esliha ve harp malzemesinden birinin mühimce hasara uğramasına sebep olan kısa hapis veya üç seneye kadar hapsolunur. NOT: Bu maddeye göre tayin olunan cezalar ertelenebilir: As.C.K. 47/A. AÇIKLAMA: Madde ile, T.S.K.leri tarafından kullanılan gemi, uçak, silah ve diğer harp araç ve gereçlerine karşı hasara sebebiyet verme fiilleri cezalandırılmıştır. Madde de yazılı suçun oluşumu için, failin fiilinin kasten yapılmaması, hasarın tekasül sonucu meydana gelmesi gereklidir. Kasten yapılacak hasarlar As.C.K.nun 130 ncu maddesinde yazılı "kasten tahrip" suçuna temas eder(ayrıca bkz: T.C.K ). Maddede yazılı suçun özel unsurları şunlardır: a) Vazife veya hizmete tekâsülde bulunulması, b) Gemi, uçak veya silah ve harp malzemesinden birinin hasara uğraması, c) Meydana gelen hasarın mühimce olması, d)tekasül ile hasar arasında illiyet bağı(sebep-sonuç ilişkisi) bulunması. İhmal ile netice arasında sebep-sonuç ilişkisi (nedensellik bağı) mevcut olmalıdır. Suçun failinde, "ihmali kasıt" aranır. Bu tabirde ifade edilmek istenen, 1 Bu Sayfadaki açıklama ve dosyalar, (E.) HÂKİM ALBAY ORHAN ÇELEN tarafından yayınlanmış olan "En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli TSK. İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK. Personel Kanunu, Ankara 2010, 1.Baskı, 1635 sayfa" isimli kitaptan alınmıştır. Buraya yapılan alıntılar için YAZARIN AÇIK İZNİ MEVCUTTUR. Burada yer alan tüm dosya ve açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli TSK. İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK. Personel Kanunu, Ankara 2010, 1.Baskı " isimli Kitaptan alıntı yapılan ve askerihukuk.net isimli internet sitesine konulan bu dosya ve açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan ÇELEN'e aittir." Bu ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının açık izni olmaksızın açıklama ve dosyanın tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

2 failin evvelce veya vazife ve hizmetin devamı esnasında bu vazife ve hizmetin yapılmasının gerektirdiği bir vecibeyi bilerek ve isteyerek yapmamasıdır. Buradaki kast neticeye taallûk etmese bile, yapılması gereken vecibenin ihmali ile böyle bir neticenin meydana geleceğinin idrak olunması maddede yazılı cürmün oluşumuna yeterlidir(bkz: As.Yrg.Gnl.Krl., , E.584, K.683). As. Yargıtay İçt.Brl.Krl.; tekasül sebebiyle harp aracı hasarı ve yaralamaya sebebiyet vermek suçlarının birlikte işlendiği hallerde; mutlaka As.C.K.nun 137 nci maddesine göre ceza tayini ve bu maddeye göre ceza tayin edilirken T.C.K.nun 459 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına uyan hallerde bu fıkralardaki asgari ceza haddinin esas alınmasını, ayrıca hadisede 459 ncu maddeyi ilgilendiren takdiri şiddet sebebinin de varlığı halinde, mezkûr sebebin zikri suretiyle cezanın artırılarak verilmesi gerektiğine ilişkin olarak değişik içtihatları birleştirme yoluna gitmiştir(bkz: As.Yrg.İçt.Brl.Krl., , E. 57/2791, K.149). T.C.K.nun 459 ncu maddesine, tarihli ve 501 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile eklenen fıkra gereğince, sanığın kusurunun derecesine göre cezasının sekizde birine kadar indirilebileceği öngörülmüştür. As.Yrg.İçt.Brl.Krl.; 501 sayılı Kanuna göre yapılacak 1/8 oranına kadar olan indirmenin sonucunda bulunacak cezanın As.C.K.nun 137 nci maddesinde yazılı cezanın asgari haddinden yine de fazla olacağından, 501 sayılı Kanunun uygulanmasının yukarıdaki Askeri Yargıtay İçt. Brl. Krl. Kararına bir etkisi olmadığını ve 501 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan uygulamaların ceza adaletini sanıklar aleyhine bozmadığını, bu nedenle anılan İçt. Brl. Krl. Kararının değiştirilmesine lüzum olmadığına oyçokluğu ile karar vermiştir (Bkz.: As.Yrg.İçt.Brl.Krl, , E.3, K.3). Maddede yazılı fiil hakkında seçimlik ceza olarak hem hapis, hem de kısa hapis cezası gösterilmekle mahkemeye bu iki cezadan birine karar vermek hususunda seçim hakkı tanınmıştır. AS. YARGITAY KARARLARI: As.C.K.nun 137 nci maddesindeki "harp malzemesi" tabiri, yalnız cansız eşya ve malzemelere şamildir. Hayvan bu tabire dahil değildir(gen.krl., , E.252, K.569).

3 Ekmek torbası ve matara silâh ve teçhizattan değildir(gen.krl , E.2104, K.3208). Stepne, harp malzemesindendir(as.yrg.2.d., , E.3527, K.4019). Ambülans, harp malzemesindendir(as.yrg.1.d., , E.1747, K.1968). Grayder, harp malzemesindendir(as.yrg.1.d., , E.531, K.1863). Kıtık dikme makinası harp malzemesinden sayılmaz(as. Yrg.1.D., , E.918, K.925). Askerî araçta meydana gelen hasarın sanık tarafından bedeli ödenmek suretiyle giderilmiş olması, As.C.K.nun 137 nci maddesinde öngörülen cezaî sorumluluğu ortadan kaldırmaz(as. Yrg.3.D., , E.1035, K.1026). As.C.K.nun 137 nci maddesinde, "hasar miktarının çokluğu" ve "kusur derecesinin ağırlığı" suç unsuru olmadığından bu hallerin cezaların arttırılması sebebi olarak kabulü mümkündür(as.yrg. Drl.Krl., , E.16, K.17). Mühimce hasar deyiminden maksat, askeri aracın hareket kabiliyetini ve harp gücünü etkileyecek ve onu hizmet dışı bırakacak nitelikteki hasardır(as.yrg.3.d., , E.49, K.46). Akü, harp malzemesinden madut olduğu cihetle, hasar Liranın altında olsa dahi akü hasarına sebebiyet vermekten dolayı As.C.K.nun 137 nci maddesi gereğince açılan kamu davasının askeri mahkemede görülmesi gerekir(as.yrg.4.d., , E.190, K.170). Devrilen aracın kurtarılışı sırasında halat kopması sonucu meydana gelen yeni hasarın sanığa ödettirilmesi yolsuzdur(as.yrg. 2.D., , E.91, K.72). Namlunun halkavi olmasına ve değiştirilmesine sebebiyet veren sanığın hareketinde "mühimce hasar" unsuru vardır(as. Yrg.3.D., , E.112, K.99). Dosyanın tetkikinden, göreve çıkılırken aracın yağ göstergesinin bozuk oluşu, sanığın üzerine zimmetli olmayan bu aracı intikal emrine göre ilk defa kullanması hususları nazara alınarak ve yolda da herhangi bir kullanım hatası olmadığını beyan eden araç komutanı Astsb....ın beyanı gözönünde bulundurularak yerel mahkemece

4 verilmiş olan beraat kararında herhangi bir kanuna aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır(as. Yrg.2.D., , E.26, K.21). Yerel mahkemece, sanığın pusu bölgesinde 24 saat üzerinden görev yapması ve belirsiz zamanlarda ateş etmesi nedeniyle yeterli bakım imkanından mahrum olduğu, kötü hava ve arazi koşullarında namlu içine toz, toprak gibi yabancı maddelerin kaçmasına engel olamayacağı, kaldıki D.31 ve 35'de mevcut yazılarda tüfeğin namlusu dışında kalan yarılma ve çatlama gibi özellikler saptandığı belirtildiğinden halkaviliğin mühümmat hatasından ileri geldiği ve sanığın kusurunun bulunmadığı sonucuna gidilerek beraatine gidilmiş... olmasında bir isabetsizlik görülmemiş, askeri savcının tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir(as.yrg.2.d., , E.21, K.16). Trafik kazası sırasında yapılan araştırma ve değerlendirmelerde; kazaya katkıda bulunan teknik donanımdan kaynaklanan etkenlerle diğer tüm koşulları irdeleyen detaylı bilirkişi raporunun alınması, olayın yeterince aydınlanması için gereklidir. Ayrıca kaza yapan askeri aracın sigortasının bulunması halinde hazine zararının tazmininde öncelikle bu hususun gözönünde bulundurularak, sigorta şirketine yönelinmesi gerekmektedir(as.yrg.5.d, , E.290, K.289). Sanığın sevk ve idaresindeki araçla geri manevra yaparken dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu Trapo cihazının klavuz kablosunu çiğneyip hasara uğrattığı ve bilirkişinin inandırıcı gerekçelerle açıkladığı gibi 4/8 oranında kusurlu olduğu anlaşıldığından yerel mahkemenin "hizmette tekasülle harap malzemesinin mühümce hasarına sebebiyet vermek" suçundan dolayı tesis ettiği mahkumiyet hükmünde ve bu karara ilişkin kabul ve değerlendirmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir(as.yrg.4.d., , E.637, K.636). Yemek termosunu harp malzemesi olarak kabul etmeyen mahkemenin gerekçesinin isabetli bulunduğu hk.(as.yrg.5.d., , E.488, K.481). Askeri Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre; dava konusu olayda olduğu gibi, tekasül sebebiyle araç hasarı ve yaralamaya sebebiyet vermek suçlarının birlikte işlendiği durumlarda mutlaka As.C.K.nun 137 nci maddesinin tatbiki ve bu maddeye göre ceza tayin edilirken TCK.nun 459/2-3, madde ve fıkralarını ilgilendiren hallerde

5 bu fıkralardaki asgari ceza hadlerinin esas alınması ve ayrıca olayda 459 ncu maddeyi alakadar eden takdiri şiddet sebebinin de mevcudiyeti bahis konusu olduğunda, bu sebebin belirtilmesi suretiyle cezanın arttırılarak verilmesi gerekmektedir(as.yrg.5.d., , E.361, K.357)... ci Ordu Kh.Bl.K.lığında şoför olarak görevli bulunan sanığın kendisine zimmetli ve şoförü olduğu plakalı Renault marka binek otomobili ile Helikopter pilotlarını Hava Alayına bırakmakla görevlendirildiği, bu görevi ifa etmek amacı ile günü saat sıralarında çevre yolunda istikametine gitmekte iken önünde seyreden plakalı Ford minibüse arkadan çarptığı, bunun sonucunda askeri araçta TL.sı sarfı ile kabili tamir önemlice hasarın meydana geldiği, bilirkişi mütalaasına göre olayda sanığın 8/8 nisbetinde kusurlu olduğu dosyada mevcut belge ve beyanlardan anlaşılmaktadır. Askeri mahkemece subutun kabulü ile sanığın yazılı olduğu şekilde cezalandırılmasına, ekonomik gücünün araştırılıp hazine zararının bir kısmının tenkis edilerek ödettirilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı hk. (As.Yrg.4.D., , E.2000/316, K.2000/311) Askerî Yargıtay 3 ncü Dairesi nin gün ve 247/240; Daireler Kurulu nun gün ve 29/25 sayılı içtihatlarında da açıklandığı gibi Ordu TMK.sında ve birlik ikmal katalogu ve tahsis listesinde yer alan, olaydaki askeri araç benzeri binek araçları askeri hizmet aracı olarak, barış zamanında kullanılsalar dahi, harp zamanında harp malzemesi olarak kullanılacakları cihetle, harp gücüne etkili birer harp malzemesi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.. Birliğin TMK.sında kayıtlı söz konusu aracın o andaki kullanılış şekli bunun harp malzemesi sayılmasına engel olmayacağından farklı bir değerlendirme ile kanunilik unsurunun oluşmadığından bahisle verilmiş olan beraat hükmünün bozulması gerekmiştir.(as.yrg.3.d., , E.2000/453, K.2000/451)

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4 MD-110 E.N, 2005/159 K.N.

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4 MD-110 E.N, 2005/159 K.N. YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4 MD-110 E.N, 2005/159 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVİ İHMAL GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA KAMUNUN ZARAR GÖRMESİ KİŞİLERE HAKSIZ KAZANÇ(MENFAAT) SAĞLAMAK İçtihat Metni Sanığın görevi

Detaylı

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013 T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2013/13-303 Karar: 2013/296 Karar Tarihi: 11.06.2013 HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN ÜZERİNDE BULUNAN ALTMIŞALTI LİRANIN EKONOMİK KAZANÇ KAPSAMINDA OLMAYIP MÜSADERESİNE KARAR

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER *

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER * YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER * ÖZET Son yıllarda hırsızlık suçlarında büyük oranda artış olmuş, bu suçlardan açılan

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Hatice SARITAŞ * I- GİRİŞ Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması Gereken Uzmanlık Dallarında Görevli Uzmanlar Arasından Seçilecek

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 09.12.2011 Tarih ve K-2011/1032 Sayılı Karar... 5 12.12.2011 Tarih ve K-2011/1047

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 19.03.2014 tarih ve K- 2014/789 sayılı Hakem Kararı.... 1 15.01.2014 tarih ve K-2014/111 sayılı Hakem Kararı.... 4 21.01.2014

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 18.03.2008 No : 30029 M TEMYİZ KURULU KARARI emurlara verilen öğle yemeğinin maliyetinin ancak yarısının kurum bütçesinden karşılanabileceği ve diğer

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İncelememize konu olan kararda, iş kazası sebebiyle gerçekleşen

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 02.06.2014 tarih ve K-2014/ 1751 sayılı Hakem Kararı.... 1 28.06.2014 tarih ve K-2014/ 2098 sayılı Hakem Kararı.... 6 23.06.2014

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları

Detaylı

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk Av. Hüseyin ATEŞ* * Antalya Barosu. ÖZ İşletenin, işletilme halinde olmayan motorlu aracın verdiği zararlardan

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NDA DÜZENLENEN ZORALIM HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NDA DÜZENLENEN ZORALIM HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NDA DÜZENLENEN ZORALIM HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * Giriş Yıllardır değişmesi gerektiği vurgulanan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun nihayet TBMM nin

Detaylı

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:3-8 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler Ali R za Tümer 1 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009

T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009 T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Özet: 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kesinleşmiş, infaz edilmekte

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2009-31.12.2009)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2009-31.12.2009) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2009-31.12.2009) Haziran 2010 SUNUŞ Temyiz Kurulu ve Daireler tarafından 1.1.2009-31.12.2009 tarihleri arasında alınmış

Detaylı